ZBORNIK NOR-a, tom II - DOKUMENTI VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ - knjiga 4 - maj-jun 1942
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Dokumenta Centralnog komiteta KP Jugoslavije, Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije, Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije, Vrhovnog štaba, NOP i DV Jugoslavije
1.Pismo CK KPJ od 2 maja 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za istočnu Hercegovinu o uklanjanju nepravilnih shvatanja oružane borbe, o organizacionom učvršćenju postignutih uspeha i o daljem širenju ustanka u Hercegovini7
2.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade za puno angažovanje jedinica u napadu na italijanske snage u predelu Goražda i na desnoj obali Drine9
3.Instrukcija Centralnog komiteta KPJ od maja 1942 god. o načinu organizovanja i zadacima Komunističke partije u jedinicama NOP i DV Jugoslavije11
4.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 maja 1942 god. Radu Hamoviću da pripremi plan i objedini dejstvo Konjičkog bataljona, Kalinovičkog i Severnohercegovačkog NOP odreda pri čišćenju desne obale gornjeg toka Neretve od ustaških uporišta19
5.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 2 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o načinu formiranja udarnih partizanskih jedinica i vojno-pozadinskih organa i naređenje da se u sadejistvu sa Kalinovičkim NOP odredom izvrši čišćenje gornjeg toka desne obale Neretve21
6.Direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 3 maja 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba za pripremu napada na Kolašin26
7.Pismo Milovana Đilasa od 3 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću29
8.Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Vladimira Popovića od 5 maja 1942 god. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Prve, Četvrte i Pete operativne zone34
9.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 5 maja 1942 god. Operativnom štabu Kalinovik za vršenje kontra-ofanzivmh dejstava na italijansku diviziju "Taurinenze" i sprečavanje prodora prema Kalinoviku34
10.Dnevna zapovest Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita za 6 maj 1942 godine36
11.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku i delegatima Vrhovnog štaba pri njemu za izvođenje odlučnog udara na kolašinsku četničku grupaciju i obaveštenje o uspešnim partizanskim ofanzivnim dejstvima na okupatorske snage koje pokušavaju da izvrše obuhvat Kalinovika i Foče37
12.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 maja 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP odreda za Hrvatsku Ivi Rukavini da je izabran za člana Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije40
13.Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 6 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu43
14.Projekat Naredbe o ukidanju teritorijalnih štabova i straža na smenu i projekat Naredbe o partizanskim stražama koje je delegat Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moša Pijade dostavio 6 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu na uvid i odobrenje44
15.Uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 6 maja 1942 god. o organizaciji obaveštajne službe u partizanskim i dobrovoljačkim jedinicama46
16.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 7 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Hercegovinu i južnu Dalmaciju o novonastaloj situaciji zbog prodora Italijana, Nemaca i ustaša u rejon Kalinovik - Foča47
17.Saopštenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 maja 1942 god. o zločinima i teroru okupatora i njegovih ustaško-četničkih slugu nad narodom Istočne Bosne i poziv narodu da u zajednici sa jedinicama NOP i DV Jugoslavije pruži odlučan otpor neprijateljima50
18.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku o opštoj situaciji posle tronedeljnih borbi s neprijateljem i o planovima Vrhovnog štaba za dalje ofanzivno dejstvo52
19.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade o toku neprijateljske ofanzive i naređenje o načiniu daljeg dejstva brigade53
20.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za sadejstvo Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku pri napadu na Kolašinski sektor i uputstvo o načinu daljeg dejstva u toku neprijateljske ofanzive55
21.Obaveštenje Moše Pijade od 8 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku i delegatima Vrhovnog štaba pri njemu o rušenju mosta na Tari57
22.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 9 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade da energičnije dejstvuje protiv neprijateljskih snaga i bolje organizuje veze sa svojim jedinicama i Vrhovnim štabom57
23.Izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ivana Milutinovića od 9 maja 1942 god. o situaciji na području Nikšićkog i Zetskog NOP odreda59
24.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 maja 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade o opštoj situaciji u Istočnoj Bosni, Hercegovini i Crnoj Gori posle prvih jačih bojeva u Trećoj neprijateljskoj ofanzivi i uputstva o načinu dejstva u novonastaloj situaciji60
25.Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o rasporedu i borbama proleterskih brigade i Severnohercegovačkog NOP odreda64
26.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od maja 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije za stvaranje pravaca uz dolinu Drine i uznemiravanje Italijana u Foči67
27.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o preduzetim merama posle ulaska Italijana u Foču68
28.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 maja 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za svestrano izviđanje neprijatelja i način dejstva na Italijane posle njihovog zauzimanja Foče69
29.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 maja 1942 god. Štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za sprečavanje prodora Italijana ka Šćepan Polju i uspostavljanje veze sa Trećim (Kragujevačkim) bataljonom71
30.Zajednički izveštaj načelnika Vrhovnog štaba, pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba i Sretena Zujovića od 11 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o zadacima postavljenim proleterskim brigadama i Dragočavsko-čelebićkom bataljonu72
31.Uputstva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 12 maja 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba o zadacima koje treba postaviti jedinicama74
32.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 13 maja 1942 god. Sretenu Zujoviću za jače i smelije angažovanje partizanskih snaga u sprečavanju neprijateljskih prodora75
33.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 13 maja 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o situaciji posle napuštanja Foče i zahtev za podnošenje izveštaja o situaciji u Crnoj Gori76
34.Zajedničko obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i komandanta Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade od 13 maja 1942 god. Sretenu Žujoviću o italijianskom ispadu iz Foče ka Šćepan Polju i Čelebiću i o otseku koji će zatvarati Treći (Kragujevački) bataljon78
35.Izveštaj Sretena Zujovića od 13 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu79
36.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 14 maja 1942 god. Vrhovnom štabu o situaciji u Crnoj Gori80
37.Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 14 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o borbi kod Mojkovca i potrebi stalne veze sa štabovima u Crnoj Gori, Sandžaku i Hercegovini88
38.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ivana Milutinovića od 14 maja 1942 god. drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori90
39.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 14 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Sandžak za sprečavanje neprijateljskog prodora u pravcu Kovrena do pristizanja jedinica Druge proleterske NOU brigade i za ispitivanje mogućnosti iznenadnog napada na Novu Varoš92
40.Direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 14 maja 1942 god. Sretenu Zujoviću i Arsi Jovanoviću za reorganizaciju i učvršćenje partizanskih odreda Istočne Bosne, ispravljanje grešaka Štaba Prve proleterske NOU brigade, i obaveštenje o situaciji u Sandžaku94
41.Direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 14 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade za izvođenje noćnih napada na isturene italijanske jedinice i za politički rad među stanovništvom Sandžaka99
42.Iz pisma Aleksandra Rankovića od maja 1942 godine100
43.Upozorenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 14 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade na nepravilan odnos prema Četvrtom bataljonu Prve proleterske NOU brigade101
44.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 15 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Hercegovinu o situaciji u Crnoj Gori i naređenje za nastavljanje stalnih napada na okupatora i za rušenje komunikacije Dubrovnik - Mostar102
45.Obaveštenje Moše Pijade, Ive Ribara i načelnika Vrhovnog štaba od 15 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o situaciji u Crnoj Gori i Hercegovini104
46.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću, Ivi Ribaru i načelniku Vrhovnog štaba o zadacima koji će se postaviti Prvoj i Drugoj proleterskoj NOU brigadi i naređenje da načelnik Vrhovnog štaba odmah pođe da ispita situaciju na Kolašinskorn sektoru i što pre podnese usmeni izveštaj107
47.Predloži načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu109
48.Obaveštenje Ive Ribara-Lole od 16 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o pogodnosti Krstača i Žabljaka za smeštaj Vrhovnog štaba zbog razgranate linije uspostavljenih telefonskih veza111
49.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 maja 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade da se sa tri svoja bataljona prebaci u Hercegovinu i da ne forsira prebacivanje dobrovoljačkih jedinica na njihove terene sve dok se tamo nalaze jake neprijateljske snage112
50.Telegram delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i operativnog rukovodstva Kolašinskog sektora od 16 maja 1942 god. upućen Moši Pijade da izvesti Vrhovnog komandanta druga Tita o uzroku zakašnjenja napada na Kolašin116
51.Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji u Crnoj Gori, Sandžaku i istočnoj Hercegovini117
52.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 maja 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za kontrolisanje Drinske doline nizvodno do sela Bastasi i sadejstvo sa jedinicama Druge proleterske NOU brigade118
53.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade da proceni mogućnost izvršenja noćnog prepada na neprijateljski logor kod Foče120
54.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 maja 1942 god. Štabu Trećeg bataljona Druge proleterske NOU brigade da se prebaci u sastav svoje brigade i ostavi jednu četu na levoj obali Drine radi kontrolisanja pravca Ćurevo - Brod121
55.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 17 maja 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za smeštaj bataljona u rejonu Papkova Dola radi odmora i zaštite prelaza preko Tare kod Uzlupa i Šćepan Polja123
56.Obaveštenje Aleksandra Rankovića i Ive Ribara-Lole od 17 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o smeštaju i političkom radu u Nedajnu i Pišču124
57.Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću i Ivi Ribaru-Loli kojim se pozivaju na sastanak u Vrhovni štab i obaveštavaju o zadacima koji su postavljeni Prvoj i Drugoj proleterskoj NOU brigadi125
58.Pismo Aleksandra Rankovića od 18 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu129
59.Odobrenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade za napad na talijanski logor kod Foče i obaveštenje o borbama i političkoj situaciji u Crnoj Gori i Dalmaciji130
60.Izveštaj Edvarda Kardelja od 18 maja 1942 god. Vrhovnom ??mandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o političkoj i vojnoj situaciji u Sloveniji132
61.Direktiva Centralnog komiteta KPJ od 19 maja 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Foču o zbrinjavanju izbeglog stanovništva iz Foče i sa teritorije Kalinovičkog NOP odreda138
62.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 19 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Sandžak o situaciji kod Foče i naređenje za budno praćenje pokreta neprijatelja za infiltraciju manjih odeljenja u njegovu pozadinu139
63.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade da uputi pojačanja Trećem (Kragujevačkom) bataljonu Prve proleterske NOU brigade za hvatanje petokolonaških elemenata iz Zakmurskog dobrovoljačkog bataljona i za čišćenje zakmurske teritorije od tih elemenata141
64.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 maja 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za odlazak na teritoriju Zakmura radi hvatanja i kažnjavanja petokolonaških elemenata iz Zakmurskog bataljona Fočanskog NOP i Dobrovoljačkog odreda143
65.Ukazivanje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 maja 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade na štetne posledice prouzrokovane prebacivanjem svih partizanskih jedinica sa zakmurskog područja u neprijateljsku pozadinu i razoružavanjem dobrovoljačkih jedinica Drinskog odreda144
66.Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 19 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji u Crnoj Gori i o predlozima donesenim na zajedničkom sastanku sa Glavnim štabom NOP i DO za Crnu Goru i Boku i delegatom Vrhovnog štaba143
67.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 maja 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za čišćenje zakmurske prostorije od četničkih elemenata i preduzimanje represivnih mera protiv svih odmetnika ? saučesnika u zločinima150
68.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 21 maja 1942 god. komandi Prvog (Lovćenskog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za izvođenje noćnih prepada i ubacivanje manjih partizanskih odeljenja u pozadinu neprijatelja152
69.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 maja 1942 god. Velimiru Terziću i komandi Prvog (Lovćenskog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za izvlačenje jedinica sa Mojkovačkog sektora i vršenje što smišljenijih prepada na nadiruće italijansko-četničke snage153
70.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 22 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade za način dejstva u neprijateljskoj pozadini i vršenje stalnih prepada na istaknute italijanske delove155
71.Izveštaj Edvarda Kardelja od 22 maja 1942 god. Centralnom komitetu KPJ o borbama u Sloveniji i prerastanju partizanskih akcija u opšti narodni ustanak i o pojavi belogardističkih oružanih grupa u svojstvu okupatorskih slugu157
72.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 22 maja 1942 god. komandi Prve čete Kombinovanog čelebićko-dragočavskog bataljona da uspostavi vezu sa Trećim bataljonom Prve proleterske NOU brigade i sačeka Drugu četu svog bataljona radi zajedničkog odlaska na područje Zakmura165
73.Upozorenje Aleksandra Rankovića od 22 maja 1942 god. rukovodiocu stočne farme pri Glavnoj intendanturi Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije na nemarni odnos prema partizanskoj i narodnoj imovini i nedovoljnu brigu prema čobanima165
74.Izveštaj članova Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ive Ribara-Lole i Sretena Zujovića od 23 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o povoljnoj situaciji u Hercegovini167
75.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 24 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću i Pavlu Iliću za snabdevanje partizanskih jedinica prispelih u Nedajno, prebacivanje prikupljenog žita i stoke iz Sandžaka u Pivu i prenošenje novih zadataka Četvrtom (Kraljevačkom) bataljonu Prve proleterske i Štabu Druge proleterske NOU brigade168
76.Izveštaj Aleksandra Rankovića od 24 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o stvaranju Kombinovanog čelebićko-dragočavskog bataljona, uzrocima raspadanja ranijeg Dragočavskog dobrovoljačkog bataljona i glavnim organizatorima prevrata u Zakmurskom bataljonu170
77.Poziv Aleksandra Rankovića od 24 maja 1942 god. upućen Bunovijanima i Dragočavcima da odbace četničku propagandu i ponovo se vrate u svoje čete Dobrovoljačke vojske178
78.Poziv koji je 24 maja 1942 god. u ime Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije, Aleksandar Ranković uputio odbeglim borcima Bunovske i Dragočavske dobrovoljačke čete da se povrate u svoje jedinice181
79.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 25 maja 1942 god. Milovanu Đilasu za formiranje dva bataljona od Komskog NOP odreda i način raspodele partizanskog aktiva za ilegalni rad u pozadini i u operativnim jedinicama182
80.Obaveštenje Aleksandra Rankovića i Pavla Ilića od 25 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o prebacivanju italijanskog bataljona preko Čeotihe185
81.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću da Druga proleterska NOU brigada sadejstvuje Pljevaljskom bataljonu u borbi protiv italijanskih snaga koje su prodrle preko Ćeotine186
82.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću za dalji rad187
83.Odgovor Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 maja 1942 god. na neke primedbe Milovana Đilasa i naređenje da se proleterski bataljoni povuku iz Crne Gore189
84.Obaveštenje Aleksandra Rankovića od 26 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Sandžaku i ulasku Italijana u Meljak190
85.Pismo Aleksandra Rankovića od 26 maja 1942 god. devetorici odbeglih boraca Celebićke dobrovoljačke čete kojim se pozivaju da ne nasedaju četničkoj propagandi, već da se vrate u svoju četu i nastave borbu protiv okupatora i njegovih slugu195
86.Izveštaj Glavne intendanture Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 maja 1942 god. Vrhovnom. štabu o stanju i radu intendanture197
87.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 27 maja 1942 god. Štabu Durmitorskog NOP odreda za odbranu Pive200
88.Uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 maja 1942 god. komandantu Drinskog dobrovoljačkog odreda o daljem radu200
89.Izveštaj Aleksandra Rankovića od 28 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o radu Kombinovanog čelebićko-dragočavskog bataljona, situaciji u Sandžaku i akciji protiv Bodiroginih četnika202
90.Naređenje Aleksandra Rankovića od 28 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade da sadejstvuje Pljevaljskom bataljonu u borbi protiv Talijana i utvrdi jačinu neprijateljskih snaga na području Foča - Čajniče - Pljevlja205
91.Naređenje Aleksandra Rankovića od 28 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Sandžak da dostavlja izveštaje o opštoj situaciji na frontu i organizuje sadejstvo sa Drugom proleterskom NOU brigadom, i obaveštenje o polasku jednog italijanskog puka iz Foče za Pljevlja207
92.Obaveštenje Aleksandra Rankovića od 28 maja 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade o nepovoljnoj situaciji u Crnoj Gori i Sandžaku i uputstvo o načinu daljeg dejstva i izviđanja neprijateljskih snaga u Foči209
93.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 29 maja 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju za upućivanje Prve proleterske NOU brigade u Goliju i obaveštenje o situaciji u Crnoj Gori211
94.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 maja 1942 god. Operativnom štabu Durmitorske udarne grupe za ofanzivno dejstvo na okupatorske snage koje nadiru u pravcu Pive211
95.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 29 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću o prodoru Italijana i četnika do Pive i o pripremi protivnapada213
96.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 29 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću da se Druga proleterska NOU brigada prebaci u Pivu a njene položaje preuzmu jedinice Glavnog štaba NOP i DO za Sandžak214
97.Obaveštenje Aleksandra Rankovića od 29 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o situaciji u Zakmuru i užurbanom pokretu okupatorskih snaga pravcem Miljevina - Kalinovik217
98.Izveštaj Aleksandra Rankovića od 29 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o dovršenom formiranju Kombinovanog čelebićko-dragočavskog bataljona i otpočinjanju fortifikaciskih radova za odbranu prelaza kod Sćepan Polja i Uzlupa218
99.Direktive Aleksandra Rankovića od 29 maja 1942 god. Dragoslavu Bogavcu i Milanu Vukoviću o daljem radu na području Celebića, stvaranju i učvršćivanju narodne vlasti i upućivanju Bogavca na novu dužnost220
100.Naređenje Aleksandra Rankovića od 30 maja 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za zatvaranje prilaza ka Kruševu i Tjentištu, uspostavljanje veze sa Severnohercegovačkim NOP odredom i izviđanje u pravcu Foče222
101.Naređenje Aleksandra Rankovića od 30 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DV za Sandžak da prebaci sandžačke jedinice na prostoriju zapadno od linije Brvenica - Glibaći, zatvori pravce koji izvode ka Čelebiću i Pivi i formira manje partizanske grupe za dejstvo u pozadini neprijatelja224
102.Naređenje Aleksandra Rankovića od 30 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade za prebacivanje brigade ka Pišču radi preuzimanja protivnapada u slučaju neprijateljskog prodora ka Pivi226
103.Dopunsko naređenje Aleksandra Rankovića od 30 maja 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade za način kretanja i snabdevanja bataljona u toku izvođenja pokreta227
104.Naređenje Aleksandra Rankovića od 30 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Sandžak za napuštanje frontalnih borbi i hitno prebacivanje sandžačkih jedinica na položaje zapadno od linije Glibaći - Brvenica229
105.Uputstvo Aleksandra Rankovića od 30 maja 1942 god. Štabu Kombinovanog čelebićko-dragočavskog bataljona o učešću na seoskim konferencijama koje se pripremaju u Čelebiću i Miličima230
106.Iz izveštaja delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Sretena Zujovića i Ive Ribara-Lole od 30 maja 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji u Hercegovini231
107.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 maja 1942 god. Aleksandru Rankoviću o svojoj odluci da se formiraju proleterske udarne brigade od partizanskih snaga iz Crne Gore i Sandžaka i da se neprijatelju pruži odlučan otpor na teritoriji Pive233
108.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 maja 1942 god. Moši Pijade za delimično premeštanje Glavne intendanture u Pišče i organizovanje stočnih farmi u Pivi233
109.Uputstvo Aleksandra Rankovića od 31 maja 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade o daljem radu na području Zakmura i obaveštenje o situaciji u Sandžaku235
110.Izveštaj Moše Pijade od maja 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o zarobljavanju bolnice Nikšićkog NOP odreda od strane četnika Draže Mihailovića236
111.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 1 juna 1942 god. Štabu Druge Proleterske NOU brigade da razmesti brigadu za odmor u rejonu Pišča i podnese usmeni izveštaj Vrhovnom štabu237
112.Naređenje Aleksandra Rankovića od 1 juna 1942 god. Štabu Trećeg bataljona Prve proleterske NOU brigade za kontrolisanje Zakmurskog područja i obezbeđenje ishrane izbeglica iz Sandžaka238
113.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 1 juna 1942 god. Boru Božoviću da po uputstvima datim Moši Pijade izvrši sređivanje bolnica i razmeštaj rekonvalescenata239
114.Uputstva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 1 juna 1942 god. komandantu Drinskog dobrovoljačkog odreda o daljim zadacima odreda240
115.Naređenje Aleksandra Rankovića od 1 juna 1942 god. Štabu Kombinovanog čelebićko-dragočavskog bataljona za prebacivanje bataljona na prostoriju Zlatni Bor-Toholj, kontroliranje desne obale Drine i zatvaranje pravca ka Uzlupu i Šćepan Polju242
116.Izveštaj Aleksandra Rankovića od 1 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Sandžaku i stanju sandžačkih jedinica, i obaveštenje o nadiranju Talijana i četnika ka Ljubišnji243
117.Referat Moše Pijade od 1 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o obrazovanju partizanskih stočnih farmi i njihovom razmeštaju247
118.Izveštaj Moše Pijade od 2 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o izvršenom formiranju stočnih farmi i traženje obaveštenja o teritoriji na kojoj treba pripremiti razmeštaj Glavne intendanture i bolnica pri Vrhovnom štabu257
119.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 2 juna 1942 god. Operativnom štabu Durmitorske udarne grupe za ofanzivno dejstvo protiv Italijana i četnika260
120.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 2 juna 1942 god. Operativnom štabu Durmitorske udarne grupe da uključi u svoj sastav Drugu proletersku NOU brigadu i ofanzivno dejstvuje protiv neprijateljskih snaga koje izbijaju na plato Pive260
121.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 2 juna 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade o daljem operativnom dejstvu brigade261
122.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 2 juna 1942 god. Štabu Drugog bataljona Prve proleterske NOU brigade za kontrolisanje područja Čemerno - Ravno - Lipnik, bočno dejstvo na neprijateljske snage koje bi iz Avtovca nadirale ka Goliji i rukovođenje partizanskim jedinicama sa svoga područja262
123.Kratak dvomesečni pregled rezultata najvažnijih borbi i akcija u Crnoj Gori i Boki263
124.Izveštaj Moše Pijade od 3 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o problemu ishrane operativnih jedinica koncentrisanih na planinopivskoj i župopivskoj prostoriji267
125.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 3 juna 1942 god. Boru Božoviću da u Mratinju formira bolnice i u njih uputi ranjenike, da borce sposobne za borbu uputi u operativne jedinice, a rekonvalescente na Vučevo radi čuvanja stoke270
126.Direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 3 juna 1942 god. Moši Pijade o načinu prebacivanja ranjenika u Mratinje i obezbeđenju njihove ishrane271
127.Uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 juna 1942 god. Operativnom štabu Durmitorske udarne grupe o načinu dejstva i pravcima povlačenja posle izvršene zaštite evakuacije pozadinskih ustanova iz Pive275
128.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 juna 1942 god. Štabu Durmitorskog NOP odreda za prebacivanje snaga u selo Boričje i pojačanje političkog rada u jedinicama275
129.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 juna 1942 god. Štabu Komskog NOP odreda za formiranje Udarne grupe i pojačanje političkog rada u jedinicama276
130.Naređenje Aleksandra Rankovića od 3 juna 1942 god. komandantu mesta Celebić da mobiliše potrebna sredstva za evakuaciju pozadinskih delova Glavne intendanture Vrhovnog štaba, suzbija nepravilne rekvizicije i pravilno objašnjava preduzete mere za podmirenje najosnovnijih potreba276
131.Izveštaj Aleksandra Rankovića i Pavla Ilića od 3 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o povlačenju jedinica Glavnog štaba NOP i DO za Sandžak, njihovom novom rasporedu i načinu dalje borbe278
132.Uputstvo Aleksandra Rankovića od 3 juna 1942 god. Lenki Maestro o organizovanju smeštaja, ishrane i rada kod izbeglica iz Sandžaka i u radnoj koloni, o političko-partiskom radu među njima i zakmurskim seljacima i o prihvatu delova Glavne intendanture280
133.Obaveštenje Aleksandra Rankovića od 3 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o zatišju na položajima, o problemu ishrane i o brojnom stanju i naoružanju Kombinovanog čelebićko-dragočavskog bataljona282
134.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 4 juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću o dejstvima proleterskih brigada i situaciji u Pivi i Hercegovini285
135.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 4 juna 1942 god. Operativnom štabu Durmitorske udarne grupe za odbranu prilaza Pivi i obaveštenje o pretstojećem manevru preko Golije u pravcu Nikšića289
136.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 4 juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću o najnovijim odlukama i namerama Vrhovnog štaba290
137.Naredba načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 4 juna 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Sandžak o formiranju Treće (Sandžačke) NOU brigade, rasporedu njenih jedinica i najvažnijim njihovim zadacima291
138.Izveštaj Aleksandra Rankovića od 4 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o situaciji na čelebićkoj prostoriji i mogućnostima odbrane prelaza kod Šćepan Polja i Uzlupa292
139.Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ivana Milutinovića od juna 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o pripremi za konferenciju rodoljuba Crne Gore, Boke i Sandžaka i upućivanju članova Partije za ilegalni rad u pozadinu neprijatelja297
140.Obaveštenje Moše Pijade od juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću o izvršenim pripremama za evakuaciju ranjenika i Glavne intendanture298
141.Pismo Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Puniši Peroviću kojim se nalaže što hitnije prebacivanje Okružnog komiteta KPJ - Foča na zakmursku teritoriju i organizovanje političkog rada na njoj299
142.Dopunsko naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. komandi Mileševske čete o izmeni pravca evakuacije ranjenika301
143.Izveštaj Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o radu na formiranju Treće proleterske NOU brigade302
144.Naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Sandžak za predislokaciju bataljona i dovršavanje formiranja Treće proleterske NOU brigade303
145.Naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Štabu Kombinovanog čelebićko-dragočavskog bajtaljona da prikupi ljudstvo bataljona i izvrši pokret ka Šćepan Polju radi izvršenja novih zadataka304
146.Naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. komandantu mesta Čelebić da izvrši sve pripreme za povlačenje ka Pivi i podnese izveštaj o preduzetim merama za pomoć pri prebacivanju delova Glavne intendanture iz Rudina305
147.Naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Štabu Treće proleterske NOU brigade da požuri sa reorganizacijom svojih jedinica i mobilizacijom konja305
148.Naređenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade da pripremi bataljon za pokret i pošalje sredstva za evakuaciju bolnice i delova Glavne intendanture iz Rudina307
149.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 5 juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću o razlozima zbog kojih je tražio hitno prebacivanje sandžačkih snaga sa čelebićkog područja308
150.Obaveštenje Aleksandra Rankovića od 5 juna 1942 god. Štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade o formiranju Treće (Sandžačke) NOU brigade, o razlogu napuštanja područja Pive i o područjima dejstava ostalih dveju brigada310
151.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 jiuna 1942 god. Aleksandru Rankoviću za način rasporeda bataljona Treće proleterske NOU brigade, njihovim zadacima i obaveštenje o situaciji u Hercegovini i Pivi311
152.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 juna 1942 god. Štabu Drugog bataljona ("18 oktobar") Prve proleterske NOU brigade da se od tri bataljona Prve brigade i Severnohercegovačkog NOP odreda formira Udarna grupa za razbijanje neprijateljskih snaga koje nadiru u pravcu Čemerna313
153.Pismo Moše Pijade od 6 juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću o izvršenim pripremama za evakuaciju pozadinskih delova Glavne intendanture sa Rudina i o situaciji na planinopivskoj prostoriji315
154.Zajednički izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ive Ribara-Lole i Sretena Zujovića od 6 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o stanju u Hercegovini i pozitivnom uticaju dejstva delova Prve proleterske NOU brigade na učvršćenje hercegovačkih partizanskih jedinica i sprečavanje razvoja četničkog pokreta316
155.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 7 juna 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade da formira Udarnu grupu sa zadatkom da s jedinicama prikupljenim na prostoriji Čemerno - Vrba razbije nadiruće neprijateljske snage, obezbedi pravce koji izvode ka Izgorima i Goranskom i pripremi se za dalje dejstvo u Hercegovini320
156.Dopunsko naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 7 juna 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade u vezi sa situacijom nastalom nadiranjem četnika ka Čemernu323
157.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 7 juna 1942 god. Štabu Drugog bataljona ("18 oktobar") Prve proleterske NOU brigade da obavesti Prvu brigade o novonastaloj situaciji i da u sadejstvu sa Drugom brigadom i Petim bataljonom Prve brigade izvrši protivnapad na neprijateljske snage koje nadiru ka Čemernu i Goranskom324
158.Izveštaj Aleksandra Rankovića od 7 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o završenom formiranju Treće proleterske NOU brigade, dislokaciji i zadacima njenih bataljona i situaciji nastaloj po napuštanju čelebićke prostorije326
159.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 8 juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću da uputi dovoljno jake snage iz Treće proleterske NOU brigade koje će u sadejstvu sa crnogorskim jedinicama uništiti četnički odred koji je kod Nedajna prešao na teritoriju Pive331
160.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 8 juna 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade o najnovijoj situaciji i naređenje za stvaranje privremenog Operativnog štaba za rukovođenje borbama u severoistočnoj Hercegovini332
161.Naređenje Aleksandra Rankovića od 8 juna 1942 god. Štabu Trećeg bataljona Treće proleterske NOU brigade da posedne položaje pogodne za odbranu prelaza na Tari kod Uzlupa i Šćepan Polja, da ih utvrdi i spreči neprijatelju prodor u Pivu334
162.Naređenje Aleksandra Rankovića od 8 juna 1942 god. Štabu Treće proleterske NOU brigade da se u vezi s novonastalom situacijom pripremi za sadejstvo Prvoj i Drugoj proleterskoj brigadi pri čišćenju severne Hercegovine od neprijateljskih snaga337
163.Obaveštenje Ivana Milutinovića od 8 juna 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP i BO za Crnu Goru i Boku o situaciji u severoistočnom delu Hercegovine i o reorganizaciji jedinica Komskog i Durmitorskog NOP odreda339
164.Zapovest Aleksandra Rankovića i Pavla Ilića od 10 juna 1942 god. Prvom, Drugom i Trećem bataljonu Treće proleterske NOU brigade za okruženje i uništenje četničke grupe na prostoru Nikovići - Nedajno340
165.Izveštaj Aleksandra Rankovića od 10 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o preduzetim merama za izvođenje akcije protiv četnika u Pivi344
166.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 10 juna 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za otpočinjanje predviđenog napada u pravcu Dulića i obaveštenje o rasporedu i zadacima ostalih jedinica345
167.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 10 juna 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade da sadejstvuje Prvoj brigadi pri napadu u pravcu Dulića, obezbedi prostoriju Čemerno - Ravno i uspostavi vezu sa Trećom proleterskom NOU brigadom347
168.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 10 juna 1942 god. Štabu Trećeg bataljona Druge proleterske NOU brigade za sadejstvo Durmitorskoj operativnoj grupi pri sprečavanju prodora četnika ka Magliću i Stabnama348
169.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 10 juna 1942 god. komandantu Durmitorske operativne grupe da preduzme sve mere za razbijanje četničkih bandi na prostoriji Stabna - Plužine i da se poveže sa Stabom Prve proleterske NOU brigade radi koordinacije akcija u pravcu Golije349
170.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 10 juna 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade da se zbog nepovoljne situacije u Goranskom zadrži brigada u predelu Ravna i zatvori pravac Goransko Smriječno350
171.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 10 juna 1942 god. Štabu Drugog bataljona Treće proleterske NOU brigade da spreči četnicima prelaz preko Pive, izvrši evakuaciju težih ranjenika sa Mratinja i uspostavi vezu sa jedinicama Prve i Treće proleterske NOU brigade351
172.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita cd 11 juna 1942 god. Aleksandru Rankoviću da se sve partizanske snage prebace na levu obalu Pive, onemogući neprijatelju prelaz preko Pive i Drine i očisti područje do Obija i Uloga od četničkih grupica352
173.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 11 juna 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade za zatvaranje pravca Ravno - Plužine356
174.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 12 juna 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade za obezbeđenje teritorije oko Izgora od četničkog talijanskog prodora i podnošenje izveštaja o rasporedu bataljona i o svojim i neprijateljskim položajima357
175.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 12 juna 1942 god. Štabu Treće proleterske NOU brigade o situaciji u Pivi i severoistočnoj Hercegovini i naređenje za izviđanje terena u pravcu Broda, Foče i Drine358
176.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 12 juna 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade da po svaku cenu zadrži četničko-italijansko nadiranje u pravcu Sutjeske i spreči posedanje visova Lebršnika359
177.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 14 juna 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade da kontroliše teren od Borča do Zelengore360
178.Izveštaj Aleksandra Rankovića i Pavla Ilića od 14 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o neplanskom izvlačenju iz borbe posle neuspelog napada na četničke snage koje su prodrle u Pivu361
179.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od juna 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba da se zbog izviđanja neprijateljske avijacije pokreti jedinica izvode sa najvećom opreznošću367
180.Obaveštenje referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Gojka Nikoliša od 15 juna 1942 god. Vrhovnom štabu da nije izvršena evakuacija jedne grupe teških ranjenika iz Izgora i da je potrebno uputiti neku proletersku jedinicu da to obavi368
181.Izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ Vladimira Popovića od 16 juna 1942 god. Centralnom komitetu KPJ o vojnopolitičkoj situaciji u Hrvatskoj, o stanju partizanskih odreda i njihovom delovanju i o radu partiskih organizacija na tom terenu368
182.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 17 juna 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba da se sve jedinice prikupe na prostoriji Izgori - Zakmur radi lakšeg izvođenja pretstojećeg maršmanevra386
183.Predlog referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 17 juna 1942 god. Vrhovnom štabu za reorganizaciju vojnih bolnica proleterskih i udarnih brigada387
184.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 17 juna 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade za reorganizaciju i popunu brigade, izviđanje u pravcu Miljevine i Zagorja i vršenje pripreme za izvođenje jednog dužeg maršmanevra387
185.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 17 juna 1942 god. Štabu Četvrte proleterske NOU brigade da se pored izviđanja koje će se izvoditi u sadejstvu sa delovima Druge i Treće proleterske NOU brigade vrše pripreme za izvođenje jednog dužeg maršmanevra389
186.Govor Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 juna 1942 god. povodom osnivanja Četvrte proleterske (Crnogorske) NOU brigade391
187.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 20 juna 1942 god. za preduzimanje svih mera predostrožnosti pri pokretu brigade kroz neoslobođenu teritoriju391
188.Zapovest Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 22 juna 1942 god. za izvođenje nastupnog maršmanevra i ofanzive Operativne grupe proleterskih brigada u Bosansku Krajinu395
189.Naredba Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 23 juna 1942 god. o smenjivanju rukovodstva Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i postavljanju novog400
190.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 23 juna 1942 god. Štabu Prve proleterske NOU brigade o načinu daljeg snabdevanja jedinica401
191.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 23 juna 1942 god. Štabu Druge proleterske NOU brigade o načinu daljeg snabdevanja jedinica i održavanja veze sa Vrhovnim štabom402
192.Naredba Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 23 juna. 1942 god. štabovima proleterskih brigada o ustanovljenju, zvanja verskih referenata u brigadama i o njihovim dužnostima403
193.Naredba Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 24 juna 1942 god. za formiranje Pete proleterske (Crnogorske) NOU brigade407
194.Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 juna 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o preduzetim merama za brži pokret proleterskih NOU brigade preko Treskavice407
195.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 juna 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba da se obezbedi levi bok komore koja se kreće u pravcu sela Ledići403
196.Zajednički izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije, delegata Vrhovnog štaba i komandanta Četvrte proleterske NOU brigade od 28 juna 1942 god. Vrhovnom štabu o čišćenju sela Dejčića, o rasporedu bataljona Četvrte brigade i pravcima koje zatvaraju409
197.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 30 juna 1942 god. za formiranje manevarske grupe od Prve i Treće proleterske NOU brigade pod neposrednom komandom Vrhovnog štaba i za likvidaciju ustaških uporišta po selima od Rakitnice do Umoljana411
Registar*
BIBLIOTEKA