ZBORNIK NOR-a, tom II - DOKUMENTI VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ - knjiga 3 - mart-april 1942
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Dokumenta Centralnog komiteta KP Jugoslavije, Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije, Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije, Vrhovnog štaba, NOP i DV Jugoslavije
1.Predlog za izvođenje vojne nastave učinjen 1 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu7
2.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za stvaranje omladinskih četa i čišćenje pozadine od četničkih i kolebljivih elemenata11
3.Izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Vladimira Popovića od 1 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o situaciji u Hrvatskoj12
4.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 marta 1942 god. štabu Kalinovačkog NOP odreda o teritorijalnoj granici Odreda i uputstva o najvažnijim zadacima Odreda13
5.Direktiva načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 2 marta 1942 god. za rad štaba Kraljevačkog bataljona Prve proleterske NOU brigade16
6.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 3 marta 1942 god. Operativnom štabu Kolašinskog sektora za preduzimanje energičnih mera radi likvidacije četničkih bandi17
7.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 3 marta 1942 god. Operativnom štabu Istočne Bosne o akciji Druge proleterske NOU brigade u predelu Glasinca i zadacima Operativnog štaba18
8.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 marta 1942 god. štabu Druge proleterske NOU brigade za dejstva u predelu Glasinca radi likvidacije četnika Draže Mihailovića20
9.Uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 marta 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o borbi protiv četnika25
10.Pismo delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Edvarda Kardelja i Ive Ribara-Lole od 3 marta 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o potrebi hitnog dostavljanja izveštaja o situaciji u Srbiji i preduzetim merama za pojačanje oslobodilačkog pokreta u Vojvodini i Makedoniji25
11.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 3 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o pogodnim uslovima za prijem obećane sovjetske pomoći i ozbiljnoj situaciji u Crnoj Gori zbog gladi i četničke ofanzive29
12.Pismo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3 marta 1942 god. sekretaru MK KPJ Sarajevo Olgi Marasović o potrebi nabavke sanitetskog materijala i municije za Narodnooslobodilačku vojsku34
13.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 4 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Istočnu Bosnu o pretstojećem planu dejstva Proleterske operativne udarne grupe35
14.Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 4 marta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba u kojem se predlaže način uspostavljanja saobraćaja preko reke Pive i spajanje telefonskom vezom Kosanice sa Čelebićem36
15.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 5 marta 1942 god. štabu Druge proleterske NOU brigade da u sadejstvu sa Prvom proleterskom NOU brigadom izvodi dejstva na području Glasinca, Srebrenice i Vlasenice38
16.Direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 5 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade da strpljivo čeka obećanu pomoć Sovjetskog Saveza i uputi englesku misiju u Vrhovni štab42
17.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 5 marta 1942 god. štabu Trećeg (Kragujevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za izvršenje pokreta ka Gučevu radi ulaska u sastav Operativne proleterske udarne grupe47
18.Proglas Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 5 marta 1942 god. upućen na traženje Sovjetskog Saveza narodima porobljene Evrope48
19.Instrukcija Centralnog komiteta SKOJ od marta 1942 god. o zadacima skojevskih organizacija u jedinicama Narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Jugoslavije50
20.Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 marta 1942 god. delegatima CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Edvardu Kardelju i Ivi Ribaru- Loli o formiranju Druge proleterske brigade, o pojavi četnika D. Mihailovića u Crnoj Gori i o potrebi agitacije u domobranskoj vojsci56
21.Direktiva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 marta 1942 god. štabu Prve proleterske NOU brigade za dejstva na prostoru Srebrenica - Vlasenica - Han Pijesak - Rogatica62
22.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 marta 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda da zauzme Mojkovac i dejstvuje ka Kolašinu64
23.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 6 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o načinu organizacije privremenog aerodroma kod Zabljaka za prijem obećane pomoći iz Sovjetskog Saveza66
24.Poziv Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od marta 1942 god. muslimanskom stanovništvu Borča da priđe oslobodilačkoj borbi i stvaranju bratstva i jedinstva sa srpskim življem68
25.Instrukcija Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 7 marta 1942 god. štabu Hercegovačko-crnogorskog udarnog bataljona za stvaranje udarne grupe radi izvršenja većih operativnih zadataka70
26.Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ivana Milutinovića od 7 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori72
27.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 marta 1942 god. štabu Nevesinjskog NOP odreda da vrši pripreme za napad na Borač i obaveštenje o vojno-političkoj situaciji u pojedinim krajevima Jugoslavije80
28.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 marta 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda da dostavi podatke o neprijateljskom uporištu Borač i o oružanim snagama koje Odred može odvojiti za napad na Borač83
29.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 7 marta 1942 god. štabu Fočanskog NOP i dobrovoljačkog odreda da izvrši pripreme za sadejstvo Operativnom štabu za Hercegovinu i Kalinovičkom NOP odredu pri napadu na Borač -
30.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 9 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o izdajničkoj ulozi izbegličke jugoslovenske vlade u Londonu i o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori87
31.Naredba referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Gojka Nikoliša od 9 marta 1942 god. o rasporedu lekara, njihovim zadacima i zadacima sanitetskih ustanova u Istočnoj Bosni91
32.Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 9 marta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba o pokretima domobranske vojske i ustaša i razbijanju Olovskog NOP bataljona na Pjenovcu94
33.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 10 marta 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda za grupisanje snaga Odreda u borbi protiv četnika i pojačanje političkog rada u jedinicama95
34.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 10 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku da formira jednu crnogorsku proletersku NOU brigadu i omladinske partizanske bataljone i da likvidira četnička uporišta uz sadejstvo Crnogorsko-sandžačkog odreda96
35.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 10 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o formiranju Bosanskog proleterskog bataljona, previranju među četnicima Istočne Bosne, i pogodnom momentu za oslobađanje Vlasenice, Srebrenice i Bratunca99
36.Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 11 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade104
37.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 11 marta 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda za orijentisanje glavnih snaga Odreda prema Sarajevu i Palama, povezivanje sa Jahorinskim NOP odredom, pojačanje budnosti prema Dujmovićima i Vrhprači i stvaranje opšte rezerve Odreda108
38.Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 11 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o zabrinjavajućoj situaciji u Crnoj Gori i sedamnaestodnevnom uzaludnom čekanju pomoći iz Sovjetskog Saveza110
39.Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 11 marta 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba o povlačenju četničke grupe Dragoslava Račića u Gornji Zalukovik i pomeranju Donjozalukovičkog četničkog bataljona u Kraljevo Polje112
40.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o otklanjanju osnovnih organizacionih i političkih nedostataka u partizanskim jedinicama Crne Gore radi uspešnije borbe protiv četnika Draže Mihailovića113
41.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 12 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Svetozaru Vukmanoviću-Tempu za sadejstvo partizanskih odreda Istočne Bosne sa Proleterskom, udarnom grupom u borbi protiv ustaša i četnika Draže Mihailovića117
42.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 13 marta 1942 god. Operativnom štabu Proleterske udarne grupe o usmeravanju težišta dejstva na prostoru Han Pijesak - Srebrenica - Vlasenica - Olovo119
43.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13 marta 1942 god. Rogatičkom operativnom sektoru o odluci Vrhovnog štaba da formira Rogatički NOP i dobrovoljački odred i o zadacima koji se postavljaju pred novoformirani Odred123
44.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 14 marta 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda za stavljanje svih snaga na sektoru Kolašina pod jedinstvenu komandu radi uspešnije likvidacije četnika Draže Mihailovića125
45.Punomoćje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita dato delegatima Vrhovnog štaba 15 marta 1942 god. za reorganizaciju i vojno-političko učvršćenje partizanskih jedinica na području Crne Gore i Boke radi efikasnije borbe protiv okupatora i četnika128
46.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 15 marta 1942 god. Operativnom štabu Proleterske udarne grupe o manevrisanju i korišćenju sadejstvujućih snaga pri dejstvu na okupatora i njegove sluge na području Istočne Bosne129
47.Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 15 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o teškoj situaciji u Crnoj Gori i potrebi urgiranja kod Sovjetskog Saveza da što hitnije pošalje obećanu pomoć131
48.Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ive Ribara-Lole od 15 marta 1942 god. PK KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji po završetku Druge neprijateljske ofanzive, nužnosti objedinjavanja oslobodilačkog pokreta u Vojvodini i upućivanja Dobrivoja Radosavljevića u Makedoniju135
49.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 15 marta 1942 god. Operativnom štabu Proleterske udarne grupe za prihvat jednog dela Valjevskog partizanskog odreda koji se probijao ka Istočnoj Bosni, stvaranje dobrovoljačkih odreda i postavljanje zaseda na komunikacijama140
50.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 marta 1942 god. Operativnom štabu Proleterske udarne grupe za obustavljanje pokreta prema Vlasenici i vraćanje na sektor Romanija - Han Pijesak142
51.Pismo druga Tita od 16 marta 1942 god. delegatima CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Edvardu Kardelju i Ivi Ribaru-Loli145
52.Obaveštenje Centralnog komiteta KPJ od 16 marta 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Hercegovinu o upućivanju Čede Kapora na vojno-politički rad u Hercegovini147
53.Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 16 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu148
54.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za objedinjavanje dejstava na području Sandžaka i sadejstvo Bjelopoljskog NOP odreda pri napadu na Kolašin152
55.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 marta 1942 god. Nevesinjskom NOP odredu o jačini ustaških snaga u Borču i rasporedu njihovog automatskog naoružanja155
56.Pismo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 marta 1942 god. sekretaru Mesnog komiteta KPJ Sarajevo kojim se traži nabavka municije, lekova i delova potrebnih za emisionu radiostanicu Vrhovnog štaba156
57.Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ive Ribara-Lole od 17 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkom stanju u Hrvatskoj, Vojvodini i Sloveniji i preduzetim merama za što uspešniji rad157
58.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 17 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o formiranju novog Bosanskog proleterskog udarnog bataljona, pretstojiećim zadacima i mogućnosti formiranja nove proleterske brigade u Bosni169
59.Upozorenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak na mogućnost da okupator ugrozi Savnički srez pravcem Pljevlja - Durđevića Tara175
60.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 18 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o oslobođenju Vlasenice i naređenjima upućenim partizanskim odredima i dobrovoljačkim bataljonima u Istočnoj Bosni176
61.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 18 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni, s predlogom za dalji način dejstva Proleterske udarne grupe176
62.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 19 marta 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda za formiranje dva udarna bataljona i pojačanje političkog rada sa bataljonima "Bajo Pivljanin" i "Vojvoda Momčilo"176
63.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 19 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o uspešnoj borbi Prvog kombinovanog bataljona Durmitorskog NOP odreda protiv četnika Draže Mihailovića177
64.Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 marta 1942 god. štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade o načinu izvođenja akcija na pruzi Sarajevo - Renovica177
65.Pismo delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ive Ribara-Lole od 20 marta 1942 god. PK KPJ za Srbiju o najvažnijim zadacima koje drug Tito postavlja pred PK obaveštenje o uspešnim partizanskim borbama u Hrvatskoj179
66.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 marta 1942 god. Kalinovičkom NOP odredu za vršenje demonstrativnog napada u pravcu Pala i formiranje jednog udarnog bataljona182
67.Naredba Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 21 marta 1942 god. za formiranje Rogatičkog NO dobrovoljačkog odreda183
68.Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 21 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu u kome moli da bude smenjen sa dužnosti na privremenom aerodromu kod Žabljaka184
69.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o uspešnom dejstvu Proleterske udarne grupe i reorganizaciskim merama kod partizanskih i dobrovoljačkih odreda u Istočnoj Bosni185
70.Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 23 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o stanju na sektoru feolašin - Mojkovac188
71.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 marta 1942 god. štabu Rogatičkog NOP odreda za efikasniju blokadu Rogatice192
72.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 24 marta 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o načinu izvođenja napada na Kolašin193
73.Predlog projekta organizacije pionirskih jedinica koji je Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu podneo Vladimir Smirnov marta 1942 godine194
74.Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 24 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu povodom obećane pomoći iz Sovjetskog Saveza198
75.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 24 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o uspešnom stvaranju dobrovoljačkih jedinica u Istočnoj Bosni i o potrebi da se po jedan bataljon iz Proleterske udarne grupe zadrži u Srebrenici i Drinjači za vojno-politički rad198
76."Ko su partizani i čiji su oni pretstavnici" - članak od marta 1942 godine199
77.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 26 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o razmimoilaženju u gledištima na Narodnooslobodilačku borbu u Jugoslaviji između Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije i vlade Sovjetskog Saveza i uzrocima nedobijanja obećane pomoći210
78.Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 marta 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o organizacionom učvršćenju jedinica i izvođenju akcija na neprijatelja213
79.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 26 marta 1942 god. štabu Rogatičkog NO dobrovoljačkog odreda za vojno-političko učvršćenje jedinica, vršenje prepada na Rogaticu i dostavljanje redovnih izveštaja215
80.Zajednički proglas CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 marta 1942 god. povodom prve godišnjice oslobodilačke borbe jugoslovenskih naroda217
81.Zajednički izveštaj opunomoćenika Vrhovnog štaba u Crnoj Gori od 27 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o uzrocima nepovoljne vojno-političke situacije u Crnoj Gori i o merama koje treba hitno preduzeti za otklanjanje tih uzroka225
82.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 marta 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda za izviđanje neprijatelja, postavljanje zaseda na putu Mokro - Podromanija i stvaranje udarnih jedinica233
83.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 marta 1942 god. štabu Rogatičkog NO dobrovoljačkog odreda za vršenje prepada na Rogaticu i formiranje omladinskih četa235
84.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od marta 1942 god. o ustrojstvu i dužnostima partizanskih straža237
85.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku za formiranje udarnih jedinica sa stalnim rukovodećim kadrom i uputstvo o načinu borbe protiv četnika Draže Mihailovića238
86.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 marta 1942 god. opunomoćenicima Vrhovnog štaba u Crnoj Gori244
87.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 marta 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o partizanskom načinu ratovanja protiv četnika Draže Mihailovića245
88.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 marta 1942 god. štabu Pračanskog bataljona za dalji rad i formiranje novih bataljona koji će ući u sastav Romaniskog odreda248
89.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 marta 1942 god. opunomoćeniku Vrhovnog štaba o načinu sređivanja stanja u Crnoj Gori250
90.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 marta 1942 god. štabu Komskog NOP odreda o učvršćenju jedinica i načinu vođenja borbe na Kolašinskom sektoru253
91.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 28 marta 1942 god. štabu Bjelopoljskog NOP odreda za zatvaranje pravaca Bijelo Polje Mojkovac255
92.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 marta 1942 god. štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za vršenje akcija i podnošenje izveštaja o stanju u jedinicama Jahorinskog odreda256
93.Uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 marta 1942 god. Operativnom štabu Proleterske udarne grupe o načinu daljeg dejstva na području Istočne Bosne255
94.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 29 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Svetozaru Vukmanoviću-Tempu o najvažnijim zadacima za pretstojeće dejstvo i obaveštenje o situaciji u Srbiji i Crnoj Gori256
95.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 29 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o nemogućnosti slanja pomoći u naoružanju od strane Sovjetskog Saveza i o bacanju letaka iz engleskih aviona nad teritorijom Sandžaka258
96.Pismo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o načinu rešenja krize u Crnoj Gori i o stanju u Hrvatskoj i Srbiji262
97.Naređenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 marta 1942 god. štabu Jahorinskog NOP i dobrovoljačkog odreda za preuzimanje položaja Kraljevačkog bataljona u dolini Prače i postepeno izvršenje ranije postavljenih zadataka265
98.Izveštaj Edvarda Kardelja od 29 marta 1942 god. sekretaru CK KPJ i Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji266
99.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 29 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni267
100.Pismo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 marta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o ponovnom obećanju sovjetske pomoći, opštoj situaciji u zemlji i potrebi stvaranja mobilnih udarnih jedinica269
101.Uputstvo referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 marta 1942 god. sanitetskim organima, vojnim i političkim rukovodiocima Narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske na području Bosne o suzbijanju pegavog tifusa285
102.Pismo referenta saniteta Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Gojka Nikoliša od 29 marta 1942 god. referentu saniteta Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske286
103.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 marta 1942 god. Operativnom štabu Proleterske udarne grupe o načinu postavljanja zaseda i naređenje za organizaciono učvršćenje meštanskih jedinica i izvođenje energičnih akcija radi zaplene municije288
104.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 marta 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Bosansku Krajinu za stvaranje i učvršćenje udarnih bataljona i omladinskih četa, izvođenje akcija i povezivanje sa susednim odredima, i obaveštenje o situaciji u Istočnoj Bosni i na slobodnoj teritoriji288
105.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 marta 1942 god. štabu Četvrtog (Kraljevačkog) bataljona Prve proleterske NOU brigade za napad na selo Mokro303
106.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 31 marta 1942 god. štabu Rogatičkog NO dobrovoljačkog odreda za pripremanje napada na Rogaticu304
107.Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 31 marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori305
108.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 31 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o stanju u Istočnoj Bosni, formiranju novih odreda i reorganizaciji Romaniskog odreda308
109.Proglas Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od marta 1942 god. narodu čelebićke opštine309
110.Pismo opunomoćenika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije u Crnoj Gori od marta 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o stanju u Crnoj Gori311
111.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Druge proleterske NOU brigade za dejstvo prema Rogatici i za dostavljanje desetodnevnih političkih izveštaja o stanju u Brigadi313
112.Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o načinu izvođenja akcija kod Pljevalja, čišćenju sela pored Lima i sadejstvovanju Bjelopoljskom NOP odredu315
113.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Drinskog NO dobrovoljačkog odreda za iznuravanje neprijateljske posade u Rogatici, ispitivanje mogućnosti zaplene baterije na Lunju i zarobljavanje posade na Limskom mostu316
114.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Glasinačkog NOP bataljona za sprečavanje snabdevanja ustaško-domobranske vojske komunikacijom preko Romanije i održavanje veze sa delovima proleterskih brigada u rejonu Rogatice318
115.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Romaniskog NOP odreda za otpočinjanje akcija na komunikacijama Mokro - Podromanija i Sokolac - Han Pijesak320
116.Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 1 aprila 1942 god. štabu Pračanskog NOP bataljona o načinu izvođenja partizanskih akcija i naređenje za sadejstvo Kraljevačkom bataljonu i Romaniskom NOP odredu u pretstojećim akcijama321
117.Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Vladimira Popovića od 1 aprila 1942 god. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj322
118.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od .2 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu o reorganizaciji NOP odreda "Zvijezda", zadacima ovog Odreda i stanju u Sarajevu323
119.Zapovest Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od aprila 1942 god. za napad na Borač323
120.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 3 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori327
121."Za šta se bore i kako se bore četničke vođe" - nedovršeni referat Moše Pijade od aprila 1942 godine327
122.Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 4 aprila 1942 god. članu Glavnog štaba NOP odreda za Crnu Goru i Boku Peku Dapčeviću o preuzimanju rukovođenja nad jedinicama Durmitorskog NOP odreda radi odbrane Savničkog sreza336
123.Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 4 aprila 1942 god. o preduzetim merama za odbranu Savničkog sreza338
124.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 4 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu o pokretu Prvog udarnog bosanskog bataljona za Ozren i o situaciji na Majevici339
125.Izveštaj opunomoćenika Vrhovnog štaba u Crnoj Gori od 5 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije drugu Titu o preduzetim merama za formiranje čvrstih partizanskih jedinica u Crnoj Gori i načinu borbe protiv četnika339
126.Proglas Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od marta 1942 god. pripadnicima hrvatskog domobranstva kojim se pozivaju da prekinu bratoubilačku borbu i stupe u redove NOP i DV Jugoslavije343
127.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 6 aprila 1942 god. štabovima Durmitorskog i Komskog NOP odreda za reorganizaciju snaga na sektoru Kolašin - Mojkovac i uputstvo o vođenju borbe protiv četnika345
128.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od aprila 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Moši Pijade o pripremi za stvaranje narodne vlade u zemlji radi uspešnije borbe protiv okupatora i uputstvo o sređivanju situacije u Crnoj Gori345
129.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 6 aprila 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o dolasku partizanske straže u Čelebić i partizanske čete iz Sandžaka za Durmitorski odred i o materijalnim sredstvima stavljenim na raspoloženje Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku347
130.Uputstva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 7 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stvaranju i učvršćenju partizanskih jedinica, načinu njihovog borbenog dejstva i političkom radu u narodnim masama349
131.Direktivno pismo CK KPJ od 8 aprila 1942 god. pretstavnicima CK KPJ u Crnoj Gori i Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak za otklanjanje osnovnih uzroka slabog stanja u Crnoj Gori353
132.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku za preduzimanje potrebnih mera u cilju likvidacije četnika Draže Mihailovića i obaveštenje o vojno-političkoj situaciji358
133.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije od 10 aprila 1942 god. opunomoćeniku Vrhovnog štaba u Crnoj Gori za manevarsko dejstvo udarnim bataljonima i postepeno stvaranje uslova za preduzimanje akcija većeg obima361
134.Uputstvo Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 aprila 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda o načinu odbrane Savničkog sreza od četnika364
135.Pismo Ive Ribara-Lole od 10 aprila 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Edvardu Kardelju o vojno-političkoj situaciji u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini365
136.Obaveštenje Ive Ribara-Lole od 10 aprila 1942 god. PK KPJ za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori, Istočnoj Bosni i Hercegovini i uputstva za dalji rad368
137.Pismo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 10 aprila 1942 god. Moši Pijade kojim mu se prenose uputstva druga Tita za vođenje borbi na Kolašinskom sektoru i obaveštenje da Sovjetski Savez neće poslati obećanu pomoć372
138.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Svetozara Vukmanovića-Tempa od 10 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu o pripremama za formiranje Istočno-bosanske brigade i o vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni374
139.Pismo Edvarda Kardelja od 11 aprila 1942 god. Ivi Ribaru-Loli374
140.Otvoreno pismo Centralnog komiteta KPJ od 12 aprila 1942 god. svima organizacijama i članovima KPJ u Crnoj Gori i Boki376
141.Uputstvo Centralnog komiteta SKOJ od 12 aprila 1942 god. političkim komesarima i sekretarima bataljonskih komiteta Partije o formiranju četa i posvećivanju što više pažnje organizovanju i radu omladine377
142.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 14 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o uključivanju Cajničkog sreza u njegovo područje i naređenje za što uspešniju njegovu zaštitu i ekonomsko korišćenje379
143.Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 14 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o formiranju udarnih bataljona i vojno-političkoj situaciji u Šavničkom srezu380
144.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 14 aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu da se noćnim napadom ovlada uporištima iznad Boračkih sela, pravilno organizuje upotreba plena i nastavi čišćenje doline Neretve do Konjica380
145.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 14 aprila 1942 god. Radu Hamoviću o upućivanju Trećeg bataljona Druge proleterske NOU brigade kao pojačanja Severne napadne grupe i uputstvo o njegovoj upotrebi pri napadu na Borač384
146.Direktivno pismo Centralnog komiteta KPJ od 15 aprila 1942 god. Okružnom komitetu KPJ za Istočnu Hercegovinu i političko-partiskim rukovodiocima i partizanskim jedinicama na istom području386
147.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 aprila 1942 god. opunomoćeniku Vrhovnog štaba u Crnoj Gori za reorganizaciju i učvršćenje Partije i partizanskih jedinica, učvršćenje pozadine i solidnu pripremu vojnih akcija protiv okupatorskih i četničkih snaga388
148.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16 aprila 1942 god. štabu Jahorinskog NOP odreda o bekstvu engleske misije i Ljuba Novakovića iz Foče391
149.Pismo Centralnog komiteta KPJ od 17 aprila 1942 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Bosnu i Hercegovinu o načinu formiranja i rukovođenja partizanskim jedinicama i o mestu i zadacima zamenika političkog komesara odreda392
150.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 17 aprila 1942 god. opunomoćeniku Vrhovnog štaba u Crnoj Gori o načinu borbe protiv četnika i Italijana397
151.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 17 aprila 1942 god. Moši Pijade o bekstvu iz Foče engleske vojne misije i upućivanju dva bataljona Prve proleterske NOU brigade za Crnu Goru radi uspešnije borbe protiv okupatora i četnika397
152.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 18 aprila 1942 god. štabu Kraljevačkog bataljona Prve proleterske NOU brigade za rukovođenje svim jedinicama na svome sektoru i obaveštenje o nemačkim snagama prikupljenim oko Pala i načinu dejstva protiv njih401
153.Uputstva Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18 aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP i DO za Istočnu Bosnu o načinu vođenja borbi u slučaju novih neprijateljskih ofanzivnih dejstava i o otpočinjanju čišćenja Majevice tek u pogodnim uslovima i posle temeljitih priprema404
154.Uvodni članak Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita za prvi broj časopisa "Partizanski sanitet" od aprila 1942 godine409
155.Proglas Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 aprila 1942 god. narodu Bosne i Hercegovine povodom likvidacije ustaškog uporišta Borča410
156.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ivana Milutinovića od 20 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu o vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori412
157.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 20 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o borbama i vojno-političkoj situaciji u Crnoj Gori413
158.Nastavni plan sastavljen od Moše Pijade aprila 1942 god. za vojno-političke kurseve udarnih jedinica Durmitorskog NOP odreda413
159.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 22 aprila 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda za sadejstvo hercegovačkim odredima pri čišćenju od ustaša okoline Borča i terena u pravcu Konjica418
160.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 22 aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu za čišćenje od ustaša Nevesinjskog Polja i doline Neretve do Konjica419
161.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 22 aprila 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda za primenu partizanskog načina ratovanja u borbi protiv četnika i upotrebu Prvog bataljona Prve proleterske NOU brigade423
162.Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Edvarda Kardelja od 23 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o rasplamsavanju oslobodilačke borbe u Sloveniji i njenom odrazu na susedne krajeve425
163.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o ofanzivnim dejstvima italijanskih snaga od Pljevalja ka Čajniču i Goraždu i potrebi što hitnijeg čišćenja doline Neretve do Konjica428
164.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 23 aprila 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o početku italijanskih ofanzivnih dejstava prema Čajniču, Goraždu i Foči i uputstvo o načinu dejstva za slučaj uspešnog razvitka okupatorskog pothvata429
165.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 24 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za efikasnije dejstvo na italijansku diviziju "Pusteriju" i najtešnju saradnju sa Drugom proleterskom NOU brigadom i Drinskim NOP odredom430
166.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 24 aprila 1942 god. štabu Druge proleterske NOU brigade o opštoj situaciji posle italijanskog zauzimanja čajniča i naređenje za sistematsko dejstvo na pravcima kretanja divizije "Pusterija"432
167.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 24 aprila 1942 god. štabu Kalinovičkog NOP odreda o toku neprijateljske ofanzive na Istočnu Bosnu434
168.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 25 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o reorganizaciji partizanskih jedinica u Crnoj Gori, važnijim borbama i organizacionom sređivanju pozadine435
169.Predloži delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 25 aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu za organizaciju vojno-teritorijalnih pozadinskih organa441
170.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 25 aprila 1942 god. štabu Druge proleterske NOU brigade da oslobodi pohapšene političke rukovodioce u Drinskom dobrovoljačkom odredu i vrši energične noćne napade na italijanske snage koje nadiru u pravcu Goražda449
171.Izveštaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Vladimira Popovića od aprila 1942 god. Sekretarijatu Centralnog komiteta KPJ za neoslobođene krajeve o neprijateljskim ofanzivnim dejstvima na Kordun i Liku i o stanju u Dalmaciji451
172.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od 26 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu o pokretu jačih italijanskih snaga od Sandžaka ka Istočnoj Bosni i njihovom zauzimanju Čajniča459
173.Izveštaj opunomoćenika Vrhovnog štaba u Crnoj Gori od 27 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojnopolitičkoj situaciji i načinu pretstojećih dejstava protiv četnika461
174.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 aprila 1942 god. štabu Druge proleterske NOU brigade o pokretima italijanskih snaga u dolini Drine i verovatnim njihovim napadnim pravcima, i uputstva o načinu dejstva Brigade465
175.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak za izvođenje stalnih napada na jedinice italijanske divizije "Pusterija" na otseku Čajniče - Kovač Planina i na komunikaciji Pljevija - Prijepolje469
176.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27 aprila 1942 god. štabu Drage proleterske NOU brigade o uspešnim borbama u Hercegovini protiv italijanske divizije "Kaćatore dele Alpi" i uputstvo o daljem dejstvu Brigade471
177.Pismo delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Moše Pijade od aprila 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o novim pokretima italijanskih trupa i situaciji u Šavničkom i Kolašinskom srezu473
178.Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 aprila 1942 god. štabu Druge proleterske NOU brigade o novim pokretima neprijateljskih snaga i uputstvo o radu u novonastaloj situaciji473
179.Izveštaj Glavne intendanture Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 28 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu o stanju i raspodeli plena iz ustaškog uporišta Borča475
180.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od aprila 1942 god. načelniku Vrhovnog štaba da komandantu Kalinovičkog NOP odreda prenese direktivu Vrhovnog štaba da se u represalijama bude odmeren476
181.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 29 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku za reorganizaciju jedinica, formiranje vojno-pozadinskih ustanova na slobodnoj teritoriji i razvijanje partizanskih akcija u pozadini neprijatelja479
182.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 29 aprila 1942 god. štabu Durmitorskog NOP odreda za formiranje komande područja na Žabljaku i koordinaciju dejstva Odreda sa ostalim susednim jedinicama pri vođenju borbi na Kolašinskom sektoru488
183.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije od 29 aprila 1942 god. štabu Bjelopoljskog NOP odreda za upućivanje Velimira Terzića Glavnom štabu NOP i DO za Crnu Goru i Boku i dostavljanje detaljnog izveštaja o situaciji na području Bjelopoljskog, Beranskog i Andrijevičkog sreza489
184.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 aprila 1942 god. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu za sadejstvo Kalinovičkom NOP odredu u čišćenju desne obale Neretve i obaveštenje o pripremama neprijatelja za nastavljanje svojih ofanzivnih dejstava490
185.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 29 aprila 1942 god. štabu Severnohercegovačkog NOP odreda za evakuaciju ranjenika i namirnica u Goransko i sadejstvo sa Kalinovičkim NOP odredom pri likvidaciji ustaških uporišta na Treskavici i Visočici490
186.Zajednički izveštaj delegata CK KPJ i opunomoćenika Vrhovnog štaba u Crnoj Gori od 30 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojnoj i političkoj situaciji u Crnoj Gori i Boki491
Registar493
BIBLIOTEKA