ZBORNIK NOR-a, tom II - DOKUMENTI VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ - knjiga 15 - 1. januar-15. maj 1945.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. januara 1945. glavnim štabovima u vezi sa regrutovanjem ljudstva za popunu jedinica, sa načinom njihove obuke i formiranjem dopunskih jedinica i regrutnih centara7
2.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. januara 1945. o formiranju 1. armije NOVJ8
3.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. januara 1945. o formiranju 2. armije NOVJ10
4.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. januara 1945. o formiranju 3. armije NOVJ11
5.Molba Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača od 2. januara 1945. upućena Vrhovnom štabu NOV i POJ za dostavljanje podataka o ratnim zločinima151
6.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2. januara 1945. Štabu 1. armije za formiranje artiljerijskih jedinica17
7.Zahtev Obaveštajnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. januara 1945. Štabu 1. armije i Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine za dostavljanje obaveštajnih podataka18
8.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. januara 1945. Štabu 8. korpusa i zabrani dolaska novih savezničkih trupa na Vis20
9.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. januara 1945. Štabu 8. korpusa o upotrebi britanske artiljerije kod Mostara21
10.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. januara 1945. za formiranje puka veze pri Vrhovnom štabu NOV i POJ22
11.Ratni ižveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ za 4. januar 1945. o dejstvima na jugoslovenskom ratištu24
12.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. januara 1945. Državnoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača o nemačkim vojnim funkcionerima u okupiranoj Srbiji neposredno pred oslobođenje Srbije i Beograda26
13.Zahtev Obaveštajnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5. januara 1945. Štabu 2. armije za identifikaciju nemačkih jedinica na području Vlasenice i ustaških kod Srebrenice29
14.Informacija Obaveštajnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. januara 1945. Državnoj komisiji za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača o neprijateljskim jedinicama koje su učestvovale u borbama za Beograd30
15.Ugovor o uspostavljanju Vazduhoplovne baze u okolini Zadra za potrebe savezničkog vazduhoplovstva, sklopljen 6. januara 1945. između vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita i šefa Britanske vojne misije brigadira Ficroja Maklejna32
16.Upozorenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. januara 1945. Štabu 3. armije u vezi sa budnošću i mogućim neprijateljskim dejstvima posle nemačkog protivnapada u Sremu34
17.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o upućivanju materijala iz Dalmacije za Sloveniju35
18.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. januara 1945. Glavnom štabu Slovenije o uvrštavanju Slovenaca u Prekomorsku brigadu35
19.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 8. januara 1945. Štabu 8. korpusa o obustavljanju slanja ljudstva iz 5. prekomorske brigade u Sloveniju36
20.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za angažovanje 22. divizije na komunikaciji Priboj-Vardište-Višegrad u sadejstvu s jedinicama 2. korpusa37
21.Saglasnost Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. januara 1945. s planom operacija 2. armije u istočnoj Bosni38
22.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. januara 1945. Štabu 2. korpusa za dejstva na komunikaciji Višegrad-Sarajevo38
23.Pregled stanja neprijateljskih jedinica na jugoslovenskom ratištu, koji je obradilo Obaveštajno odeljenje Vrhovnog štaba NOV i POJ na dan 10. januara 1945. godine40
24.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. januara 1945. o postavljanju rukovodilaca u 3. armiji NOVJ53
25.Izveštaj Artiljerijskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. januara 1945. o protivavionskoj odbrani Beograda57
26.Zahtev Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. januara 1945. upućen Štabu 2. armije da dostavi plan dejstava u vezi sa nastalom situacijom u severoistočnoj Bosni59
27.Direktivno pismo CK KPJ od 14. januara 1945. centralnim, pokrajinskim, oblasnim i divizijskim komitetima KPJ o zadacima i reorganizaciji partijske organizacije i SKOJA u vojsci60
28.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. januara 1945. o uvođenju funkcije pomoćnika komesara u divizijama NOVJ61
29.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. januara 1945. Štabu 3. armije za dejstva i prebacivanje jedinica na desnu obalu r. Drave71
30.Pregled brojnog stanja ljudstva, konja, vozila i naoružanja Zelezničke brigade Vrhovnog štaba NOV i POJ na dan 15. januara 1945. godine72
31.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ za 17. januar 1945. o aktivnostima na jugoslovenskom ratištu76
32.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. januara 1945. Štabu 1. armije za organizovanje armijskog položaja na liniji Ilok - Ljuba - Erdevik - Kuzmin - ušće r. Bosut za sprečavanje eventualnog prodora nemačkih jedinica na sremskom frontu78
33.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. januara 1945. Štabu 1. armije o uvođenju u borbu nemačke 11. vazduhoplovne poljske divizije79
34.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. januara 1945. Štabu 1. armije za prihvat 2. proleterske divizije i njeno stavljanje pod komandu Štaba 1. armije79
35.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. januara 1945. Štabu 2. armije za zauzimanje Bijeljine i dejstva u pravcu Brčkog radi smanjenja neprijateljevog pritiska na sremskom frontu80
36.Informacija Obaveštajnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. januara 1945. o neprijateljskim jedinicama u Sremu i Slavoniji81
37.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. januara 1945. Štabu 1. armije za preduzimanje protivnapada na komunikaciju Sotin-Tovarnik84
38.Informacija Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. januara 1945. Štabu 1. armije o prikupljanju neprijateljskih snaga u rejonu Osijeka i Vinkovaca85
39.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. januara 1945. za prikupljanje podataka za prelaz u protivnapad na sremskom frontu86
40.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. januara 1945. Štabu 3. armije da aktivnim dejstvima prema Našicama i Donjem Miholjcu olakša položaj 1. armije na sremskom frontu87
41.Memorandum sporazuma između Vrhovnog komandanta NOV i POJ i savezničkog Vrhovnog komandanta na Sredozemlju od 19. januara 1945. o tome da vlade Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva (Velike Britanije) upute pomoć Jugoslaviji88
42.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o upućivanju 22. divizije u Beograd91
43.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. januara 1945. Štabu 1. armije za zauzimanje Novak-Bapske92
44.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. januara 1945. Štabu 1. armije za prebacivanje jednog artiljerijskog diviziona na desnu obalu r. Save radi obezbeđenja prilaza Sremskoj Mitrovici93
45.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. januara 1945. Štabu 2. armije za prebacivanje jednog artiljerijskog diviziona u rejon s. Ravnje za obezbeđenje prilaza Sremskoj Mitrovici94
46.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. januara 1945. Štabu 2. korpusa za smenu 22. NOU divizije94
47.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 20. januara 1945. Štabu 1. armije za dostavljanje izveštaja o rasporedu jedinica i izvršenje protivnapada95
48.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. januara 1945. Štabu 3. armije za dostavljanje brojnog stanja artiljerijskog i pešadijskog naoružanja radi dodele municije iz armijske baze u Somboru96
49.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 21. januara 1945. glavnim štabovima, štabovima 1, 2. i 3. armije i 2, 3. i 5. korpusa za suzbijanje samovoljne mobilizacije ljudstva, stoke i prevoznih sredstava97
50.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 21. januara 1945. glavnim štabovima Srbije i Makedonije, Vojnoj upravi Vojvodine, Sremske oblasti, Komandi grada Beoggrada i Vojnoj oblasti 8. korpusa za mobilizaciju ljudstva i formiranje protivavionskih jedinica100
51.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. januara 1945. Štabu Teškog diviziona 2. armije o postavljanju diviziona na desnu obalu reke Save za tučenje prilaza ka Sremskoj Mitrovici101
52.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 21. januara 1945. Štabu 3. armije za produžetak ofanzivnih dejstava prema Našicama i Donjem Miholjcu103
53.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 21. januara sekretaru Oblasnog komiteta Komunističke partije Hrvatske za Dalmaciju o upućivanju hrane za Dalmaciju i odnosima prema saveznicima104
54.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. januara 1945. Štabu 1. armije za dostavljanje izveštaja o pokretima nemačkih jedinica prema Dravi105
55.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o upućivanju 22. divizije u Šabac i preduzimanju mera na Kosmetu106
56.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o upućivanju 22. divizije na prostor Lješnica-Bogatić107
57.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. januara 1945. Štabu 1. armije za poboljšanje armijskog rasporeda i ešeloniranje snaga po dubini107
58.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. januara 1945. Štabu 2. armije za dejstva prema Bijeljini i Vlasenici108
59.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. januara 1945. Štabu 3. armije za proveru obaveštajnih podataka o pokretu nemačkih divizija prema reci Dravi109
60.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. januara 1945. o postavljenjima u 15. korpusu NOVJ110
61.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 24. januara 1945. potčinjenim štabovima i komandama za otklanjanje nepravilnosti pri konfiskaciji imovine narodnih neprijatelja111
62.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 24. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o čuvanju vojne tajne112
63.Naredba Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. januara 1945. o postavljanju starešina u Vojnogeografskom institutu116
64.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. januara 1945. neposredno potčinjenim štabovima i komandama o razradi plana obaveštavanja i koordinacije obaveštajnih sredstava117
65.Privremeno uputstvo Obaveštajnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. januara 1945. o izviđanju i osmatranju neprijatelja i zemljišta121
66.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. januara 1945. potčinjenim organima Vrhovnog štaba o odnosima prema novoformiranom Organizacijskom odeljenju Vrhovnog štaba NOV i POJ130
67.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. januara 1945. Glavnom Štabu NOV i PO Srbije za prihvat 1. bokeljske i 6. crnogorske brigade na Kosmetu132
68.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 26. januara 1945. Štabu 2. korpusa radi upućivanja jedne albanske divizije u severnu Albaniju132
69.Uputstvo Komande pozadine NOVJ od 27. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o organizaciji i uređenju saobraćaja133
70.Izveštaj komandanta Artiljerijske oficirske škole Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. januara 1945. Vrhovnom štabu NOV i POJ o stanju i razmeštaju teških diviziona 1. i 2. armije na vatrenim položajima na desnoj obali Save138
71.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 29. januara 1945. Štabu 2. korpusa o obustavljanju pokreta 5. i 6. divizije Narodnooslobodilačke vojske Albanije u severnu Albaniju141
72.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 30. januara 1945. Štabu 8. korpusa za razbijanje neprijatelja na prostoru Gabele, Čapljine i Metkovića i ponovno zauzimanje izgubljenih mesta142
73.Izveštaj Komande rečne plovidbe NOVJ od 30. januara 1945. Vrhovnom štabu NOV i POJ o brojnom stanju i naoružanju143
74.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 31. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za aktiviranje jedinica 4. i 11. korpusa NOVJ145
75.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. januara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stavljanju 6. i 10. korpusa i u organizacionom pogledu pod komandu 3. armije146
76.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 31. januara 1945. Štabu 2. armije za dejstva u dolini reke Drine146
77.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. februara 1945. za otklanjanje uočenih grešaka i propusta pri izvršenju mobilizacije148
78.Predlog Veljka Vlahovića od 1. februara 1945. Centralnom komitetu KPJ za ukidanje rada Radiostanice "Slobodne Jugoslavije"151
79.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 2. februara 1945. Štabu 2. armije za dejstva na pravcu Vlasenica-Drinjača-Zvornik-Vlasenica153
80.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 2. februara 1945. Štabu 2. armije za uništenje neprijateljske grupacije južno od Zvornika154
81.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. februara 1945. upućeno Jovanu Veselinovu, sekretaru PK KPJ za Vojvodinu o ukidanju Vojne uprave za Banat, Bačku i Baranju i formiranju korpusne vojne oblasti za Vojvodinu155
82.Saglasnost Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. februara 1945. s planom dejstava 2. armije NOVJ156
83.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. februara 1945. Štabu 2. armije za oslobođenje Beogradskog bataljona OZNE za izvršenje specijalnog zadatka, kao i obaveštenje o dejstvima 2. korpusa NOVJ156
84.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. februara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o zabrani slanja prekomorskih brigada u Sloveniju157
85.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. februara 1945. Štabu 2. korpusa za angažovanje 29. NOU divizije u rejonu Mostara157
86.Avizonaređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. februara 1945. Štabu 8. korpusa za likvidaciju svih neprijateljskih uporišta u rejonu Mostara158
87.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. februara 1945. Štabu 8. korpusa o upotrebi 5. prekomorske brigade159
88.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. februara 1945. Štabu 1. armije o razrešenju sa dužnosti načelnika Štaba 1. armije pukovnika Sava Drljevića radi odlaska na novu dužnost159
89.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. februara 1945. Štabu 2. armije o izdatim naređenjima 6. brigadi 2. proleterske i 22. diviziji za dejstva na odseku Mali Zvornik - Ljubovija i u rejonu Loznice160
90.Pismo Centralnog komiteta KPJ od 6. februara 1945. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o formiranju partijskog komiteta u Mornarici NOVJ161
91.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. februara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za preduzimanje mera u odnosu na članove savezničkih vojnih misija162
92.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. februara 1945. Štabu 2. armije za napad na neprijatelja kod Zvornika163
93.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. februara 1945. Štabu 22. udarne divizije za zatvaranje komunikacije Drinjača-Zvornik164
94.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 8. februara 1945. Štabu 1. armije za upućivanje iz njenog sastava 2. proleterske divizije na prostor Bogatić-Šabac164
95.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 8. februara 1945. Štabu 2. armije za prelazak u opšti napad na opkoljenu grupaciju kod Zvornika165
96.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 8. februara 1945. o postavljenjima u Operativnom štabu za Kosovo i Metohiju i u 52. diviziji NOVJ166
97.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 8. februara 1945. za formiranje vojne uprave i Vojne oblasti Kosova i Metohije171
98.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 8. februara 1945. Operativnom štabu za Kosovo i Metohiju o potčinjavanju i formiranju jedinica172
99.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 8. februara 1945. o postavljenju rukovodilaca u Operativnoj grupi brigada na Kosmetu17
100.Objašnjenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. februara 1945. o priznavanju činova domobranskim oficirima i oficirima bivše jugoslovenske vojske, koji su dobrovoljno stupili u redove NOV i POJ do 15. septembra 1944, kao i uslovima za priznavanje čina mobilisanim oficirima na oslobođenoj teritoriji176
101.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ ođ 9. februara 1945. Štabu 3. armije za povlačenje 12. korpusa NOVJ na levu obalu reke Drave177
102.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. februara 1945. organima Vrhovnog štaba NOV i POJ o zabrani uzimanja kadrova i boraca iz operativnih jedinica za razne pozadinske dužnosti178
103.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. februara 1945. Štabu 1. armije o upućivanju usiljenim maršem 2. proleterske divizije za Lešnicu180
104.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. februara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za snabdevanje i evakuaciju ranjenika iz baza u Dalmaciji180
105.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. februara 1945. Štabu 2. armije za dejstva na komunikaciji Drinjača-Zvornik i obezbeđenje Tuzle181
106.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. februara 1945. Štabu 3. armije za dejstva nakon napuštanja virovitičkog mostobrana183
107.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ ođ 11. februara 1945. Štabu 22. divizije za dejstva na desnoj obali Drine na odseku Ljubovija - Mali Zvornik184
108.Odgovor Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. februara 1945. maršalu Tolbuhinu komandantu 3. ukrajinskog fronta Crvene armije u vezi sa zadatkom 3. armije185
109.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 12. februara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za reorganizaciju štabova i dejstva u Sloveniji186
110.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. februara 1945. Štabu 2. korpusa o rasformiranju partizanskih odreda na oslobođenoj teritoriji i njihovom ulasku u sastav jedinica Korpusa narodne odbrane Jugoslavije188
111.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. februara 1945. Štabu 2. proleterske divizije o stavljanju pod komandu Štaba 2. armije188
112.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. februara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za dostavljanje podataka o italijanskoj partizanskoj diviziji "Garibaldi Natizone" u sastavu NOVJ i o odredima189
113.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. februara 1945. Štabu 2. armije o stavljanju 2. proleterske divizije pod njenu komandu i upućivanje ultimatuma za predaju opkoljenim nemačkim jedinicama kod Zvornika190
114.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. februara 1945. Štabu 3. armije za dostavljanje podataka o brojevima brigada u 12. korpusu i naziva partizanskih odreda u sastavu 6. i 10. korpusa NOVJ191
115.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. februara 1945. Štabu 3. korpusa za obezbeđenje sadejstva 38. divizije sa 2. proleterskom divizijom u borbama na levoj obali Drine, na odseku Osoj-Branjevo192
116.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. februara 1945. Štabu 3. armije za raspored jedinica 12. korpusa na levoj obali reke Drave193
117.Vanredni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. februara 1945. o oslobođenju Mostara, glavnog grada Hercegovine194
118.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. februara 1945. o aktivnosti na jugoslovenskom ratištu195
119.Pregled stanja neprijateljskih jedinica na jugoslovenskom ratištu na dan 15. februara 1945. koji je obradilo Obaveštajno odeljenje Vrhovnog štaba NOV i POJ197
120.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 16. februara 1945. Štabu 2. armije za uništenje opkoljene neprijateljske grupe u rejonu severno od Kozluka203
121.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. februara 1945. Štabu 1. armije NOVJ za dejstva radi rasterećenja i slabljenja pritiska na jedinice 2. armije NOVJ204
122.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. februara 1945. o načinu pozdravljanja, oslovljavan ja, odevanja i ponašanja u NOVJ205
123.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. februara 1945. Štabu 2. armije za uništenje opkoljenih delova nemačke 22. pešadijske divizije u rejonu Zvornika211
124.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. februara 1945. Štabu 8. korpusa za dalja dejstva posle oslobođenja Mostara211
125.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. februara 1945. Štabu 2. armije za dejstva u dolini Drine212
126.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. februara 1945. o dejstvima na jugoslovenskom ratištu214
127.Saglasnost Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 20. februara 1945. s predloženim planom Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za oslobođenje Like215
128.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 20. februara 1945. komandantu 8. korpusa generalmajoru Petru Drapšinu da doleti avionom za Beograd216
129.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 20, februara 1945. komandantu 1. armije da se javi na referisanje u Beograd 25. januara 1945. godine217
130.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. februara 1945. o aktivnostima na jugoslovenskom ratištu218
131.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 22. februara 1945. upućeno Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stavljanju na raspolaganje svih Slovenaca iz 5. prekomorske brigade Glavnom štabu Slovenije i zabrani upućivanja 3. prekomorske brigade220
132.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. februara 1945. Štabu 2. korpusa za upućivanje 5. i 6. divizije NOVA u rejon Novog Pazara, Kosovske Mitrovice i Vučitrna za izvršenje novih zadataka221
133.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 25. februara 1945. Štabu 1. armije za pripremu i obezbeđenje dočeka feldmaršala Harolda Aleksandera, savezničkog komandanta na Sredozemlju221
134.Uputstvo Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. februara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o zauzimanju stavova prema savezničkim oficirima za vezu pri korpusima NOVJ, shodno dogovoru između maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita i savezničkog vrhovnog komandanta na Sredozemlju feldmaršala Harolda Aleksandera222
135.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 28. februara 1945. o dodeljivanju privremene pomoći u naturi porodicama oficira, podoficira i vojnih službenika NOVJ223
136.Odluka poverenika narodne odbrane Demokratske Federativne Jugoslavije i Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. marta 1945. o promeni naziva Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije u Jugoslovensku armiju, Mornarice NOVJ u Jugoslovensku mornaricu i VŠ NOV i POJ u Generalštab Jugoslovenske armije224
137.Obaveštenje Vrhovnog komandanta JA od 1. marta 1945. upućeno Glavnom štabu Hrvatske o formiranju 4. armije i ukazivanju pomoći u organizaciji štaba i rešavanju drugih problema227
138.Naredba Vrhovnog komandanta JA od 2. marta 1945. o postavljenjima u štabovima 1. armije i 10. korpusa i Glavnom štabu Srbije228
139.Naređenje Generalštaba JA od 2. marta 1945. Štabu 3. armije JA za dostavljanje obaveštajnih podataka i preduzimanje mera bezbednosti u vezi sa neprijateljevim pripremama za ofanzivna dejstva severno od Drave229
140.Naredba vrhovnog komandanta JA maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 2. marta 1945. za formiranje 4. armije JA231
141.Odobrenje Vrhovnog komandanta JA od 3 marta 1945. dostavljeno Glavnom štabu Slovenije o dozvoli dvojici savezničkih oficira da se s radiostanicom mogu nalaziti s grupom NOP odreda u Štajerskoj235
142.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 4. marta 1945. Štabu 3. armije za potčin javan je u operativnom pogledu komandantu 3. ukrajinskog fronta Crvene armije maršalu Tolbuhinu235
143.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 5. marta 1945. Štabu 4. armije o angažovanju u borbama 5. prekomorske brigade236
144.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 5. marta 1945. Štabu 2. korpusa za dejstva prema Sarajevu236
145.Direktiva Vrhovnog komandanta JA od 6. marta 1945. Štabu 2. armije za dejstva u istočnoj Bosni i prema Sarajevu237
146.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 7. marta 1945. Štabu 2. armije za usmeravanje 3. korpusa za likvidaciju Rogatice i reorganizaciju i prenaoružavanje jedinica238
147.Naređenje Generalštaba JA od 7. marta 1945. Štabu 3. armije za obezbeđenje leve obale Dunava i sprečavanje eventualnog prodora neprijateljskih jedinica u njenu pozadinu239
148.Obaveštenje Generalštaba JA od 7. marta 1945. Štabu 3. armije o neprijateljskim pripremana za forsiranje reke Drave240
149.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 9. marta 1945. Glavnom štabu Hrvatske o njegovim zadacima posle reorganizacije241
150.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 9. marta 1945. Štabu 2. armije za angažovanje 3. korpusa NOVJ na prostoru Sokolac-Rogatica242
151.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 12. marta 1945. Štabu 2. armije za dejstva prema Sarajevu242
152.Odluka predsednika Ministarskog saveta i ministra Narodne odbrane Demokratske Federativne Jugoslavije od 14. marta 1945. o propisivanju privremenog pravilnika o ocenjivanju sposobnosti za vojnu službu u JA243
153.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 17. marta 1945. štabovima 2, 3. i 5. korpusa za formiranje Operativnog štaba Grupe korpusa za predstojeću sarajevsku operaciju253
154.Naredba ministra Narodne odbrane DFJ od 18. marta 1945. potčinjenim štabovima i komandama o zabrani rekvizicije i konfiskacije raznih dobara bez organa narodne vlasti254
155.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 20. marta 1945. Štabu 2. armije za dostavljanje plana za operaciju u dolini Bosne259
156.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 20. marta 1945. Štabu 2. korpusa za uništenje neprijateljevih snaga koje su preko Igmana prodrle u Trnovo u pozadinu 3. divizije260
157.Naredba ministra Narodne odbrane Demokratske Federativne Jugoslavije od 20. marta 1945. o ponašanju oficira262
158.Ratni izveštaj Generalštaba JA od 20. marta 1945. o dejstvima na jugoslovenskom ratištu266
159.Ratni izveštaj Generalštaba JA od 21. marta 1945. o likvidaciji Bolmanskog mostobrana i aktivnostima na drugim delovima jugoslovenskog ratišta268
160.Obaveštenje Vrhovnog komandanta JA od 21. marta 1945. Štabu 3. armije o merama komandanta 3. ukrajinskog fronta CA za ovlađivanje Bolmanskim mostobranom270
161.Ratni izveštaj Generalštaba JA od 22. marta 1945. o aktivnostima na jugoslovenskom ratištu271
162.Zajedničko naređenje Vrhovnog komandanta JA i komandanta 3. ukrajinskog fronta Crvene armije štabovima 3. armije JA, 57. armije CA i 1. bugarske armije za raspored jedinica po ovlađivanju mostobranom severno od Valpova273
163.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 22. marta 1945. Operativnom štabu grupe korpusa za dejstva prema Sarajevu275
164.Naređenje Generalštaba JA od 23. marta 1945. Štabu 3. armije za obezbeđenje leve obale Dunava275
165.Ratni izveštaj Generalštaba JA od 23. marta 1945. o dejstvima na jugoslovenskom ratištu276
166.Naređenje Generalštaba JA od 24. marta 1945. Štabu 3. armije o stavljanju 10. korpusa JA pod komandu Glavnog štaba Hrvatske277
167.Naređenje Generalštaba JA od 25. marta 1945. za formiranje Komande artiljerije Ministarstva Narodne odbrane, organizovanje kurseva i popunjavanje artiljerijskih jedinica278
168.Naređenje Generalštaba JA od 25. marta 1945. za formiranje Komande inžinjerije Ministarstva Narodne odbrane, organizovanje kurseva, nastave i popunjavanje inžinjerijskih jedinica281
169.Naređenje Generalštaba JA od 25. marta 1945. za formiranje Komande veza Ministarstva Narodne odbrane, organizovanje kurseva, nastave i popunjavanje jedinica veze283
170.Naređenje ministra Narodne odbrane Demokratske Federativne Jugoslavije i Vrhovnog komandanta JA od 26. marta Komandi Jugoslovenske mornarice za preimenovanje i reorganizaciju pomorskih sektora i komandi na Jadranu285
171.Naređenje Generalštaba JA od 28. marta 1945. Štabu 2. armije JA za ulazak 17. udarne divizije u sastav Južne operativne grupe divizija287
172.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 29. marta 1945. Štabu 22. divizije da smeni 2. proletersku diviziju i preuzme obezbeđenje Drine od njenog ušća do u visini Janje288
173.Obaveštenje Generalštaba JA od 30. marta 1945. Štabu 2. armije JA o pokretu delova Južne operativne grupe divizija289
174.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 30. marta 1945. Štabu 4. armije za formiranje tri radna bataljona za potrebe Jadranske komisije u Splitu290
175.Naredba ministra Narodne odbrane Demokratske Federativne Jugoslavije od 31. marta 1945. potčinjenim štabovima i komandama o zabrani neposrednih narudžbi za svoje potrebe u raznim fabrikama i tvornicama bez odobrenja odgovarajućih organa Ministarstva narodne odbrane290
176.Naređenje Generalštaba JA od 31. marta 1945. Štabu 3. korpusa JA o uključivanju Srebreničkog odreda u sastav Brigade Narodne odbrane291
177.Naređenje Generalštaba JA od 2. aprila 1945. potčinjenim štabovima i komandama o prenošenju ratnih iskustava i organizaciji na prikupljanju i proučavanju borbenih iskustava u jedinicama i štabovima JA292
178.Naređenje Generalštaba JA od 4. aprila 1945. Glavnom štabu Hrvatske za smenu 6. korpusa JA koji se upućuje na nove zadatke294
179.Odluka ministra Narodne odbrane od 4. aprila 1945. o postavljenju generalmajora Nikice Kneževića za komandanta Glavnog štaba Srbije295
180.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 4. aprila 1945. Štabu 1. armije za dejstva u pozadini sremskog fronta296
181.Naređenje Generalštaba JA od 4 aprila 1945. Štabu 2. armije za dostavljanje izveštaja o dejstvima na komunikaciji Brčko-Bijeljina297
182.Saglasnost Generalštaba JA od 5. aprila 1945. sa planovima Štaba 1. armije za dejstva prema Brčkom297
183.Odobrenje Generalštaba JA od 5. aprila 1945. Operativnom štabu Grupe korpusa za odlučan napad na Sarajevo299
184.Obaveštajni izveštaj Odeljenja zaštite naroda Ministarstva narodne odbrane od 5. aprila 1945. Generalštabu JA sa planom odbrane Zagreba300
185.Zahvalnost Vrhovnog komandanta JA od 6. aprila 1945. borcima, rukovodiocima i jedinicama koje su učestvovale u oslobođenju Sarajeva312
186.Ratni izveštaj Generalštaba JA od 6. aprila 1945. o aktivnosti na jugoslovenskom ratištu313
187.Uputstvo Generalštaba JA od 6. aprila 1945. Glavnom štabu Srbije o osobinama i dužnostima nastavnika314
188.Direktiva Generalštaba JA od 6. aprila 1945. Štabu 2. armije za dejstva u jugoistočnoj Bosni i u dolini reke Bosne318
189.Objašnjenje Generalštaba JA od 7. aprila 1945. Štabu 1. armije o upućivanju šlepova i gumenih čamaca u Brezovo Polje za predstojeće operacije320
190.Obaveštenje Generalštaba JA od 7. aprila 1945. Štabu 1. armije o spremnosti jedinica za proboj sremskog fronta 8. aprila 1945. godine321
191.Obaveštenje Generalštaba JA od 7. aprila 1945. Štabu 3. armije o naređenju komandanta 3. ukrajinskog fronta CA 12. korpusu za forsiranje reke Drave322
192.Avizonaređenje Generalštaba JA od 8. aprila 1945. Štabu 1. armije za dejstva pri proboju i u pozadini sremskog fronta323
193.Naređenje Generalštaba JA od 8. aprila 1945. Štabu 3. armije JA za spremnost jedinica za opšti napad324
194.Uputstvo Generalštaba JA od 8. aprila 1945. Štabu 4. armije za dejstva prema Istri i obezbeđenju bokova325
195.Naredba Komande pozadine JA od 8. aprila 1945. o organizaciji i zadacima Glavne intendanture JA326
196.Opšta direktiva Generalštaba JA od 9. aprila 1945. štabovima 1, 2, 3. i 4. armije i Operativnom štabu Grupe korpusa za dejstva za konačno oslobođenje zemlje329
197.Naređenje Generalštaba JA od 9. aprila 1945. štabovima 1. i 3. armije za prelazak u ofanzivu radi proboja sremskog fronta i forsiranje reka Drave i Dunava339
198.Naređenje Generalštaba JA od 9. aprila 1945. za formiranje i rad Štaba za prihvat ratnih zarobljenika i interniraca i lica prisilno raseljenih i odvedenih na prinudan rad posle povratka u domovinu348
199.Naređenje Generalštaba JA od 11. aprila 1945. Štabu 4. armije za razbijanje nemačke 104. lovačke divizije353
200.Naređenje Generalštaba JA od 12. aprila 1945. Glavnom štabu Slovenije o čuvanju državne imovine i preduzeća353
201.Naređenje Generalštaba JA od 12. aprila 1945. Štabu 1. armije JA za dejstva Južne operativne grupe divizija354
202.Naređenje Generalštaba JA od 12. aprila 1945. Štabu 1. armije za jače angažovanje Južne operativne grupe divizija354
203.Instrukcija načelnika Političke uprave JA od 12. aprila 1945. partijskopolitičkim rukovodiocima o političkom radu u vezi sa ofanzivnim operacijama jedinica JA za konačno oslobođenje zemlje355
204.Odgovor Kabineta Generalštaba JA od 12. aprila 1945. predstavniku Štaba savezničkih vazđuhoplovnih snaga pri JA u vezi sa predlogom za bombardovanje saobraćajnih čvorova i objekata u neoslobođenom delu zemlje356
205.Naređenje Generalštaba JA od 13. aprila 1945. Štabu 1. armije JA za pravovremeno dostavljanje izveštaja o dejstvima Južne operativne grupe divizija358
206.Instrukcija načelnika Politčke uprave JA generallajtnanta Svetozara Vukmanovića Tempa od 13. aprila 1945. politčkom komesaru 1. armije za redovno dostavljanje operativnih izveštaja i uzimanja na odgovornost za ispoljenu nemarnost359
207.Naređenje Generalštaba JA od 13. aprila 1945. Štabu 2. armije za dejstva u dolini reke Bosne360
208.Naređenje Generalštaba JA od 13. aprila 1945. Štabu 3. armije za uspostavljanje borbenog dodira (spoja) s jedinicama 1. armije JA361
209.Naređenje Generalštaba JA od 13. aprila 1945. Štabu 1. armije za obavezno čuvanje zaplenjene arhive okupatora, njegovih pomagača i stare jugoslovenske vlasti362
210.Objašnjenje Generalštaba JA od 13. aprila 1945. Glavnom štabu Slovenije o pitanju odnosa između Komande pozadine JA i vojnoteritorijalnih organa362
211.Zahvalnost Vrhovnog komandanta JA od 14. aprila 1945. borcima, rukovdiocima i jedinicama 1. i 3. armije i Južne operativne grupe za postignute rezultate u proboju sremskog fronta363
212.Naređenje Generalštaba JA od 14. aprila 1945. Glavnom štabu Hrvatske za obezbeđenje desnog boka 4. armije u njenom nastupanju ka Istri365
213.Naređenje Generalštaba JA od 14. aprila 1945. Glavnom štabu Slovenije za sadejstvo i osiguranje desnog boka jedinicama 4. armije u njihovim ofanzivnim dejstvima prema Istri i Trstu366
214.Naređenje Generalštaba JA od 14. aprila 1945. Štabu 3. armije za gonjenje neprijatelja pravcem Našice - Podravska Slatina - Virovitca - Varaždin366
215.Direktiva Generalštaba JA od 14. aprila 1945. Štabu 4. armije za nastupanje prema Istri i Trstu368
216.Ratni izveštaj Generalštaba JA od 14. aprila 1945. o rezultatima proboja sremskog fronta i aktivnostima na ostalim delovima jugoslovenskog ratišta369
217.Naređenje Generalštaba JA od 16. aprila 1945. Štabu 3. armije o privremenom stavljanju 10. korpusa JA pod njenu komandu371
218.Naređenje Generalštaba JA od 16. aprila 1945. Štabu 3. armije o zadržavanju 2. tenkovske brigade u Vinkovcima kao rezerve Generalštaba JA371
219.Saglasnost Generalštaba JA od 17. aprila 1945. Štabu 4. armije s planom u vezi sa tršćanskom operacijom i sugestijom za njegovu realizaciju372
220.Naređenje Generalštaba JA od 19. aprila 1945. Štabu 3. armije o stavljanju 17. udarne divizije pod njenu komandu373
221.Informacija Generalštaba JA od 19. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o stanju na frontovima i zadacima373
222.Naređenje Generalštaba JA od 20. aprila 1945. Štabu 4. armije o stavljanju 29. divizije pod njenu komandu i Glavnom štabu Slovenije za dejstva prema Trstu374
223.Naređenje Generalštaba JA od 21. aprila 1945. Štabu 3. korpusa za čišćenje istočne Bosne od preostalih četnika375
224.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 22. aprila 1945. Glavnom štabu Hrvatske da obezbedi sadejstvo 4. korpusa jedinicama 2. armije u oslobođenju Karlovca375
225.Direktiva Vrhovnog komandanta JA od 22. aprila 1945. Štabu 2. armije za dejstva u završnim operacijama za oslobođenje zemlje376
226.Naređenje Generalštaba JA od 22. aprila 1945. Štabu 3. armije za formiranje Komande pozadine i prijem ljudstva za popunu iz dopunskih brigada378
227.Naređenje Generalštaba JA od 22. aprila 1945. Štabu 3. armije kako da se odnosi prema Austrijskom bataljonu379
228.Direktiva Vrhovnog komandanta JA od 22. aprila 1945. Štabu 4. armije za dalja dejstva u tršćanskoj operaciji380
229.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 22. aprila 1945. Operativnom štabu grupe korpusa o ulasku 2. i 5. korpusa u sastav 2. armije382
230.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 23. aprila 1945. Glavnom štabu Slovenije o ulasku narodnooslobodilačkih i partizanskih odreda u sastav jedinica Korpusa narodne odbrane Jugoslavije383
231.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 23. aprila 1945. Štabu 1. armije za prihvat 2.000 Albanaca za popunu jedinica Armije i upućivanje Slovenaca u Prekomurje384
232.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 24. aprila 1945. Glavnom štabu Hrvatske za upućivanje 8. divizije u sastav 4. armije385
233.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 24. aprila 1945. štabu 2. armije da ubrza pokret Karlovačke grupe divizija385
234.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 24. aprila 1945. Štabu 4. armije za odnos prema britanskim oficirima i vojnicima na području koje je bilo pod italijanskom okupacijom386
235.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 24. aprila 1945. štabu 4. armije JA za ubrzavanje pokreta 29. udarne divizije i za upućivanje u njen sastav jedne divizije iz sastava 4. korpusa386
236.Naređenje Generalštaba JA od 24. aprila 1945. Glavnom štabu Makedonije za formiranje 1. samostalnog slovenačkog bataljona387
237.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 25. aprila 1945. Štabu 4. armije o stavljanju 7. korpusa pod neposrednu komandu Štaba 4. armije JA389
238.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 25. aprila 1945. Štabu 1. armije za dostavljanje izveštaja o rasporedu prednjih delova armije389
239.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 25. aprila 1945. Štabu 1. armije o ulasku 29. udarne divizije u sastav 4. armije JA390
240.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 25. aprila 1945. Štabu 4. armije za prihvat 8. i 29. udarne divizije koje ulaze u sastav armije390
241.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 27 aprila 1945. Glavnom štabu Hrvatske za sadejstvo sa Štabom 2. armije u karlovačkoj operaciji391
242.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 27. aprila 1945. Glavnom štabu Slovenije za angažovanje 9. korpusa u borbama za Trst391
243.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 27. aprila 1945. Štabu 2. armije za ubrzavanje dejstava Unske grupe divizija392
244.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 27. aprila 1945. Štabu 2. armije za preduzimanje mera na području svojih dejstava392
245.Direktiva Vrhovnog komandanta JA od 27. aprila 1945. Štabu 4.armije za dalja dejstva u tršćanskoj operaciji393
246.Naređenje Generalštaba JA od 27. aprila 1945. Organizacijskom odeljenju GŠ JA za izradu projekta Zakona o narodnoj odbrani Jugoslavije394
247.Naređenje Generalštaba JA od 28. aprila 1945. Glavnom štabu JA Slovenije da Komanda područja 7. korpusa ostane pod komandom Glavnog štaba Slovenije396
248.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 29. aprila 1945. načelniku Generalštaba JA da ubrza borbu za Trst i otpočne ulične borbe396
249.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 29. aprila 1945. za dostavljanje bojnih relacija397
250.Naređenje ministra Narodne odbrane i Vrhovnog komandanta JA od 30. aprila 1945. glavnim štabovima Srbije i Makedonije, Operativnom štabu Kosova i Metohije i Štabu 3. korpusa za čišćenje oslobođene teritorije od preostalih četničkih, balističkih i ustaških bandi401
251.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 30. aprila 1945. Glavnom štabu Slovenije o angažovanju 9. korpusa prema Trstu409
252.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 30. aprila 1945. načelniku Generalštaba JA da ubrza dejstva 4. armije za zauzimanje Tržiča i Gorice i spreči okupatora da razara postrojenja u istarskim lukama i uništava brodove409
253.Izveštaj predstavnika Generalštaba kod 4. armije JA od 30. aprila 1945. Generalštabu JA o uličnim borbama jedinica 4. armije u Trstu410
254.Odgovor maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 1. maja 1945. feldmaršalu Haroldu Aleksanderu na njegovu poruku od 30. aprila 1945. o uspostavljanju savezničke kontrole i vojne uprave u Julijskoj krajini po ulasku savezničkih snaga na to područje411
255.Direktiva Vrhovnog komandanta JA od 1. maja 1945. predstavniku Generalštaba JA pri 4. armiji u zauzimanju stavova prema Britanskoj vojnoj misiji u vezi sa dezinformacijama koje šire njeni članovi412
256.Pohvala Vrhovnog komandanta JA od 1. maja 1945. jedinicama 4. armije i 7. i 9. korpusa za oslobođenje Trsta, Gorice i Tržiča413
257.Izveštaj predstavnika Generalštaba JA pri 4. armiji od 1. maja 1945. Generalštabu JA o borbama za Trst i Rijeku414
258.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 2. maja 1945. Glavnom štabu Slovenije za upućivanje 14. udarne divizije JA radi zaposedanja Celovca i ostalih delova u Koruškoj koja naseljava slovenački živalj415
259.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 2. maja 1945. predstavniku Generalštaba JA pri 4. armiji za dejstva u Istri i severozapadnim delovima zemlje prema Ljubljani415
260.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 2. maja 1945. predstavniku Generalštaba JA pri 4. armiji za preduzimanje mera za dejstva u severozapadnom delu zemlje416
261.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 3. maja 1945. Štabu 2. armije za dejstva opštim pravcem Novo Mesto - Ljubljana417
262.Direktiva Vrhovnog komandanta od 3. maja 1945. predstavniku Generalštaba JA pri 4. armiji za ulaganje protesta Komandi savezničkih trupa zbog prelaska njihovih jedinica preko reke Soče418
263.Direktiva Vrhovnog komandanta JA od 3. maja 1945. predstavniku Generalštaba JA pri 4. armiji za preduzimanje mera u Istri zbog provokativnog držanja saveznika419
264.Direktiva Vrhovnog komandanta JA od 3. maja 1945. političkom komesaru i predstavniku Generalštaba JA pri 4. armiji o preduzimanju mera na reci Soči420
265.Naređenje Generalštaba JA od 3. maja 1945. potčinjenim štabovima i komandama o odnosima prema službama snabdevanja421
266.Naređenje Generalštaba JA od 3. maja 1945. Glavnom štabu Slovenije o otpuštanju bugarskih državljana iz jedinica JA423
267.Naredba ministra Narodne odbrane i Vrhovnog komandanta JA od 4. maja 1945. za formiranje 5. armije JA i rasformiranje glavnih štabova Srbije i Makedonije424
268.Predlog Organizacijskog odeljenja Generalštaba JA od 4. maja 1945. Generalštabu JA za formiranje Komande tenkovskih i motorizovanih jedinica429
269.Naredba predsednika Ministarskog saveta i ministra Narodne odbrane DF Jugoslavije od 6. maja 1945. Glavnom štabu Slovenije o upotrebi ljudske snage i privatnih zaprega za vojne poslove433
270.Naređenje predsednika Ministarskog saveta i ministra Narodne odbrane DF Jugoslavije od 6. maja 1945. Glavnom štabu Slovenije o korišćenju pripadnika JA za obavljanje poljoprivrednih radova435
271.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 6. maja 1945. predstavniku Generalštaba JA pri 4. armiji za uručenje protesta šefu Britanske vojne misije u vezi sa mitraljiranjem jedinica 29. udarne divizije od strane britanskih aviona i zabrani dejstava savezničke avijacije u zoni operacija JA437
272.Naređenje načelnika Političke uprave JA od 6. maja 1945. Štabu 4. armije JA za dostavljanje predloga sa imenima rukovodilaca koji bi mogli ući u redakciju novinskog lista Ministarstva Narodne odbrane439
273.Naređenje predsednika Ministarskog saveta i ministra Narodne odbrane DF Jugoslavije od 7. maja 1945. za ustanovljavanje ranjeničke značke440
274.Naredba predsednika Ministarskog saveta i ministra Narodne odbrane Demokratske Federativne Jugoslavije od 7. maja 1945. potčinjenim štabovima i komandama o upotrebi radne snage iz logora za ratne zarobljenike442
275.Naređenje Generalštaba JA od 7. maja 1945. Štabu 1. armije za oslobođenje Zagreba443
276.Naređenje Generalštaba JA od 7. maja 1945. Glavnom štabu Slovenije o upućivanju ultimatuma za predaju svim nemačkim jedinicama posle odluke admirala Denica o bezuslovnoj predaji svih nemačkih oružanih snaga na ratištima u Evropi444
277.Naređenje Generalštaba JA od 7. maja 1945. Glavnom štabu Slovenije za upućivanje jedne jače jedinice na prostoru Krško - Zidani Most radi sprečavanja povlačenja nemačkoustaške grupacije ka Ljubljani444
278.Naređenje Generalštabu JA od 7. maja 1945. Štabu 2. armije za presecanje odstupnice neprijateljskim jedinicama koje odstupaju iz Zagreba prema Krškom i Brežicama445
279.Naređenje Generalštaba JA od 7. maja 1945. Štabu 3. armije JA za stavljanje 10. korpusa pod komandu 1. armije445
280.Naređenje Generalštaba JA od 7. maja 1945. Štabu 3. armije za energična dejstva na pravcu Maribor-Dravograd-Celovec446
281.Ratni izveštaj Generalštaba JA od 8. maja 1945. o oslobođenju Zagreba, glavnog grada Federalne Hrvatske i aktivnostima na drugim frontovima jugoslovenskog ratišta447
282.Vanredni izveštaj Generalštama JA od 8. maja 1945. o zarobljavanju nemačkog 97. brdskog armijskog korpusa448
283.Naređenje Generalštaba JA od 9. maja 1945. Glavnom štabu Slovenije za formiranje trofejnih bataljona za prikupljanje, popisivanje, sređivanje i uskladištavanje zaplenjenih materijalnih sredstava u borbi449
284.Čestitka Predsedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije od 9. maja 1945. Komandantu 4. armije za postignute uspehe u oslobođenju Hrvatskog i Slovenačkog primorja, Istre i Trsta451
285.Pohvala Vrhovnog komandanta JA od 10. maja 1945. jedinicama 1. i 2. armije za uspešne borbe za oslobođenje Zagreba, glavnog grada Hrvatske452
286.Pohvala Vrhovnog komandanta JA od 10. maja 1945. jedinicama 3. armije i 10. korpusa za uspešna dejstva u Podravini i Međumurju453
287.Direktiva Vrhovnog komandanta JA od 10. maja 1945. Štabu 4. armije o odnosima sa saveznicima u vezi sa pregovorima i donetim zaključcima s predstavnicima Glavne komande savezničkih snaga u Beogradu 8. i 9. maja 1945. godine454
288.Ratni izveštaj Generalštaba JA od 10. maja 1945. o oslobođenju Ljubljane i gonjenju neprijatelja prema Austriji456
289.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 10. maja 1945. Štabu 37. udarne divizije o privremenom stavljanju pod komandu 3. korpusa457
290.Direktiva Vrhovnog komandanta JA od 11. maja 1945. predstavniku Generalštaba JA pri štabovima 1, 2. i 3. armije u vezi sa nastalom situacijom u severozapadnom delu zemlje457
291.Ratni izveštaj Generalštaba JA od 11. maja 1945. o neprijateljskim gubicima i plenu u toku borbi za oslobođenje Zagreba, i uništenju odvojenih neprijateljskih grupa koje pružaju otpor u severozapadnom delu zemlje458
292.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 13. maja 1945. Štabu 1. armije za sprečavanje izvlačenja neprijateljskih snaga prema Austriji459
293.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 13. maja 1945. Štabu 1. armije za upućivanje jedinica iz Celja prema Soštanju i Slovenjgradecu radi sadejstva 3. armiji za razoružanje i sprečavanje izvlačenja ustaškočetničke grupacije u Austriju460
294.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 13. maja 1945. Štabu 3. armije za presecanje svih veza sa Austrijom i spečavanje povlačenja nemačkih i kvislinških trupa461
295.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 13. maja 1945. Štabu 4. armije o zabrani slanja novih trupa u Korušku462
296.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 14. maja 1945. Štabu 1. armije za sadejstvo 3. armiji radi sprečavanja izvlačenja neprijateljske grupacije preko granice i predaje britanskim trupama463
297.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 14. maja 1945. Štabu4. armije o preduzimanju mera u vezi sa zategnutom situacijom oko Trsta, Istre i dela Julijske krajine463
298.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 15. maja 1945. Štabu 3. armije za okupaciju jednog dela austrijske teritorije465
299.Pohvala Vrhovnog komandanta JA od 15. maja 1945. jedinicama 3. armije za razbijanje opkoljenih ustaškočetničkih bandi na prostoru Slovenjgradec-Guštanj-Pliberk-Dravograd466
300.Naređenje Vrhovnog komandanta JA od 15. maja 1945. Štabu 4. armije za dostavljanje podataka o broju ratnih zarobljenika sa stanjem na dan 15. maja kao i mestima razmeštaja467
Sadržaj469
BIBLIOTEKA