ZBORNIK NOR-a, tom II - DOKUMENTI VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ - knjiga 14 - septembar-decembar 1944
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Dokumenta Centralnog komiteta KP Jugoslavije i Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije
1.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije da kraljevska jugoslovenska vlada u Londonu nema pravo da vodi pregovore o jugoslovenskim granicama7
2.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za slanje svih kosovsko-metohijskih jedinica Operativnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije8
3.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za upućivanje 1. kosovsko-metohijske brigade Operativnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije9
4.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za upućivanje spikera za Radio-stanicu "Slobodna Jugoslavija"9
5.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da pristupi izvršenju naređenja za rušenje komunikacija10
6.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da postupi po naređenju primljenom preko Britanske vojne misije za rušenje komunikacija11
7.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o zauzimanju gradova koje Nemci predaju četnicima11
8.Odobrenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za rad britanskih obaveštajnih grupa na Dunavu12
9.Obaveštenja Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o pokretu jedinica 1. proleterskog i 12. udarnog korpusa NOVJ i zahtev za dostavljanje izveštaja12
10.Saglasnost Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. sa planom Glavnog štaba NOV i PO Srbije za dejstva u Srbiji13
11.Obaveštenje Generalnog sekretara KPJ od 1. septembra 1944. Sretenu Zujoviću, članu CK KPJ, o potrebi sazivanja Antifašističke skupštine narodnog oslobođenja Srbije14
12.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. Operativnoj grupi divizija za dejstva14
13.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o postavljenju general-lajtnanta Peka Dapčevića za komandanta korpusa16
14.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa o dopremi dve baterije brdskih topova16
15.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1914. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ o prihvatu korpusa na Drini i situaciji u Srbiji i Makedoniji17
16.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ o izdatom naređenju 1. proleterskom korpusu NOVJ za prihvat jedinica 12. korpusa na Drini18
17.Instrukcija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. septembra 1944. Moši Pijade, političkom predstavniku Vrhovnog štaba NOV i POJ i CK KPJ u Moskvi, u vezi sa saopštenjem londonskog radija, postavljenjima i slanju na kurseve18
18.Obaveštenje maršala Tita od 1. septembra 1944. upućeno Moši Pijade, političkom predstavniku Vrhovnog štaba NOV i POJ i CK KPJ u SSSR-u, o odlikovanjima Luja Adamiča, Zlatka Balokovića i Pavla Savića20
19.Pismo Centralnog komiteta KP Jugoslavije od 2. septembra 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske u vezi sa stanjem u Oblasnom komitetu KP Hrvatske za Dalmaciju21
20.Predlog Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 2. septembra 1944. Vrhovnom štabu NOV Albanije za upućivanje dve brigade severno od reke Drima radi zajedničkih dejstava s jedinicama NOV i POJ na području Kosova i Metohije24
21.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 2. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o prijemu minobacača i naređenje za preimenovanje Topličkog i Istočnosrpskog korpusa25
22.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 2. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za razoružavamje bugarskih jedinica26
23.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 2. septembra, 1944. Operativnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije za dejstva na Kosmetu i stavljanje pod neposrednu komandu Glavnog štaba NOV i PO Srbije26
24.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 2. septembra 1944. Štabu 37. NOU divizije za upućivanje 8. crnogorske brigade u sastav 1. proleterske divizije NOVJ27
25.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije u vezi s primirjem s bugarskim jedinicama i napadom na garnizone28
26.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije da obrazuje Glavni odbor Crvenog krsta i pošalje dva predstavnika za Glavni odbor Crvenog krsta Jugoslavije28
27.Naredba Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o postavljenjima u reorganizovanim političkim odeljenjima u 2, 5, 17, 22, 23. i 25. diviziji29
28.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za ulazak 8. crnogorske brigade u sastav 1. proleterske divizije31
29.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za ispitivanje mogućnosti zauzimanja Užica i ulaska italijanskih partizanskih bataljona ponovo u sastav 1. proleterske divizije NOVJ31
30.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za prihvat 12. udarnog korpusa NOVJ kod Starog Broda33
31.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ za prihvat 12. udarnog korpusa NOVJ i artiljeriskih oruđa33
32.Naredba Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. septembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o postavljenjima političkih rukovodilaca u Korpusu34
33.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. septembra 1944. Štabu Baze Bari NOVJ da odmah pošalje dve baterije brdskih topova 1. proleterskom korpusu36
34.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za upotrebu Gnjilanske brigade na sektoru Skopske Crne gore36
35.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za prihvat 12. udarnog korpusa NOVJ37
36.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. septembra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ za prebacivanje 11. divizije preko Drine u zapadnu Srbiju37
37.Zahtev Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. septembra 1944. Britanskoj vojnoj misiji pri Vrhovnom štabu za upućivanje u domovinu oko 1.650 Jugoslovena zaposlenih u 144. odredu za održavanje u Mezon Blanšu, u Alžiru38
38.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. septembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u SSSR-u o merama koje se preduzimaju u Vojvodini39
39.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. septembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u SSSR-u za upućivanje radio-telegrafista u zemlju40
40.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. septembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u SSSR-u o angažovanju spikera za makedonski jezik na Radio-stanici "Slobodna Jugoslavija "40
41.Instrukcije Generalnog sekretara KPJ od 5. septembra 1944. za saziv Antifašističke skupštine narodnog oslobođenja Srbije41
42.Instrukcija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Edvardu Kardelju, članu Politbiroa CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ, za posedanje teritorije koja je Jugoslaviji oduzeta posle prvog svetskog rata42
43.Instrukcija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Edvardu Kardelju za razgovore sa Honerom, sekretarom CK KP Austrije u vezi sa zaposedanjem dela teritorija u Austriji i naoružavanjem austrijskih partizanskih odreda45
44.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za prebacivanje 28. NOU divizije u srednju Bosnu46
45.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Operativnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije za hvatanje veze s 1. kosovsko-metohijskom brigadom i privremeno stavljanje Gnjilanske brigade pod komandu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije47
46.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Operativnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije da se direktno poveže s Glavnim štabom NOV i PO Srbije i Vrhovnim štabom48
47.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Operativnom štabu divizija za dejstva u duhu Direktive od 28. avgusta 1944. godine49
48.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za obezbeđenje oslobođene teritorije i prihvat 12. udarnog korpusa NOVJ50
49.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za dejstva na odseku Užička Požega - Užice, prihvat 12. udarnog korpusa NOVJ i vršenje mobilizacije50
50.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za razbijanje četnika na sektoru Užička Požega - Užice53
51.Saglasnost Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za formiranje 14. hercegovačke (omladinske) brigade i naređenje da korpus vrši prodor prema Baki, Dubrovniku i Sarajevu54
52.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ za dejstva u istočnoj Bosni55
53.Primedbe Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. na rad Vojne misije NOVJ u SSSR-u56
54.Informacija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u SSSR-u o upućivanju kadrova za popunu misije i zadacima Moše Pijade57
55.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. septembra 1944. svim neposredno potčinjenim štabovima i komandama za čuvanje šifri57
56.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o dozvoli za dolazak u Srbiju pukovnika Eleri Hantingtona sa Američkom misijom58
57.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za uspostavljanje veze s Crvenom armijom58
58.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. septembra 1944. Operativnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije za dejstva na Kosmetu59
59.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. septembra 1944. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ da se poveže sa 1. proleterskim korpusom NOVJ od koga će primiti direktivu za dalja dejstva u zapadnoj Srbiji59
60.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za dostavljanje izveštaja o situaciji i ukidanju savezničkih vojnih misija pri štabovima divizija60
61.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za prekid prijema uslova od bugarskih komandi za predaju njihovih jedinica do dobijanja novih instrukcija a u vezi sa situacijom nastalom objavom rata od strane SSSR-a fašističkoj Bugarskoj61
62.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za uspostavljanje veze sa Crvenom armijom i likvidiranje četnika61
63.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za dostavljanje izveštaja o gubitku Užičke Požege62
64.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i PO od 7. septembra 1944. Štabu 37. NOU divizije za dostavljanje tačne formulacije pisma četničkog majora Vojislava Lukačevića koja se odnosi na naređenje Šubašićeve vlade63
65.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. septembra IS'44. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za zauzimanje stave prema Bugarima64
66.Proglas Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 8. septembra 1944. svim neposredno potčinjenim štabovima i jedinicama o izbijanju Crvene armije na granice Jugoslavije64
67.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 8. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za dostavljanje izveštaja o nehvatanju veze sa Crvenom armijom i neizvršenju direktive za ubacivanje snaga u Šumadiju66
68.Informacija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 8. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o zadacima jedinica u Srbiji67
69.Zahtev Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da dostavi objašnjenje u vezi sa upućenom kritikom68
70.Izveštaj Edvarda Kardelja od 9. septembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dogovoru sa 11. udarnim korpusom NOVJ za zajedničke akcije 9. i 11. korpusa na rušenju železničke pruge Ljubljana - Trst68
71.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za zaštitu jedinica usled pokreta jakih neprijateljskih snaga u primorskom pojasu69
72.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za rušenje komunikacija i sprečavanje organizovanog povlačenja nemačkih jedinica69
73.Čestitka Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. septembra 1944. general-lajtnaintu Koči Popoviiću, komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije, na odlikovanju Ordenom Suvorova70
74.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. septembra 1944. Operativnoj grupi divizija za izbijanje na sektor Suvobora i ugrožavanje neprijatelja u dubljoj pozadini71
75.Primedbe Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ na neka njegova dejstva i održavanje veze sa 12. udarnim korpusom NOVJ i operativnom grupom divizija72
76.Instrukcije Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. septembra 1944. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ za dejstva u zapadnoj Srbiji75
77.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. septembra 1944. Štabu 37. NOU divizije za dejstva na sektoru Kremna - Vardište kako bi se olakšao položaj 12. udarnog korpusa u njegovom nastupanju ka sevarozapadnoj Srbiji75
78.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. septembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u SSSR-u o odlikovanjima Luja Adamiča, Zlatka Balokovića i Vojislava Gaćinovića76
79.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. septembra 1944. Vojnoj misiji u SSSR-u o odlikovanju Pavla Savića76
80.Odgovor Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. septembra 1944. Vrhovnom komandantu NOV Albanije na njegov pozdrav upućen početkom septembra 1944. godine77
81.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. septembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u Albaniji za intervenciju kod Vrhovnog štaba NOV Albanije radi sprečavanja albanskih kvislinških jedinica za dejstva u delu Makedonije i Srbije78
82.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za dejstva u zapadnoj Srbiji78
83.Pismo Centralnog komiteta KP Jugoslavije od 11. septembra 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske za raspodelu marksističke literature78
84.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. septembra 1944. svim neposredno potčinjenim štabovima i jedinicama za rušenje komunikacija i sprečavanje povlačenja Grupe armija "E" iz Grčke i Albanije81
85.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. septembra 1944. svim potčinjenim štabovima i jedinicama o priznavanju činova svim oficirima i podoficirima neprijateljskih formacija koji su od 15. septembra dobrovoljno prešli u redove Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije82
86.Saglasnost Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za preduzete mere posle objavljivanja rata od strane borisovske Bugarske Hitlerovskoj Nemačkoj83
87.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da preko šefa Sovjetske vojne misije traži izručenje četnika koji su se predali Crvenoj armiji84
88.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. septembra 1944. Operativnoj grupi divizija za prodor u Šumadiju opštim Pravcem čačak - Gornji Milanovac - Rudnik85
89.Informacija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o dejstvima Operativne grupe divizije i 1. proleterske divizije NOVJ86
90.Zahtev Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. septembra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da dostavi podatke o lokaciji 11. divizije86
91.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. septembra 1944. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ da pronađe aerodrome za prijem materijala i uspostavi vezu sa 1. i 3. korpusom37
92.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 12. septembra 1944. Glavnom štabu NOV li PO Hrvatske za dejstva u Dalmaciji i na otocima88
93.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 12. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za rušenje komunikacija radi sprečavanja povlačenja Grupe armija "E"89
94.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 12. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za formiranje novih divizija89
95.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 12. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za popunu postojećih divizija i dodelu numeracija za nove divizije90
96.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 12. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za dalja dejstva u zapadnoj Srbiji i uspostavljanje veze sa 12. udarnim korpusom NOVJ91
97.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 12. septembra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ za prebacivanje 11. divizije u sastav 12. udarnog korpusa NOVJ91
98.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 12. septembra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ za aktiviranje njegovih jedinica prema istočnoj Bosni92
99.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za razgovore s bugarskim generalom Keckarovim93
100.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za ispitivanje Homoljskog masiva kao važnog područja za operacije prema Beogradu i u severoistočnoj Srbiji94
101.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za obezbeđenje veza sa Crvenom armijom94
102.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. septembra 1944. Operativnoj grupi divizija za produženje nastupanja u pravcu Gornjeg Milanovca i Rudnika95
103.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. septembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da dostavi podatke o iskrcavanju američke misije kod Cavtata i njenom odlasku četnicima96
104.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. septembra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ za ubrzavanje pokreta 11. divizije96
105.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. septembra 1944. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ za pihvat 11. divizije97
106.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. septembra 1944. za formiranje divizija Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i specijalnih jedinica98
107.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. septembra 1944. svim neposredno potčinjenim štabovima i jedinicama o dodeljivainju "Spomenice 1941"99
108.Zamerke Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije na dejstva u istočnoj Srbiji, zahtev da se brani Negotin i stvori mostobran na Dunavu i uput za dodeljivanje "Spomenice 1941"101
109.Saglasnost Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. septembra 1944. data Operativnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije da Operativni štab ostane sa dve operativne zone102
110.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. septembra 1944. Operativnoj grupi divizija za uspostavljanje veze s 1. proleterskim korpusom NOVJ i preuzimanje komande od strane komandanta Operativne grupe divizija i 1. proleterskog korpusa i nad 12. udarnim korpusom NOVJ103
111.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. septembra 1944. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ za prijem materijala i uspostavljanje veze s 1. proleterskim korpusom NOVJ104
112.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. septembra 1944. Štabu Baze Bari NOVJ za prebacivanje 1. tenkovske brigade na o. Vis105
113.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. septembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u SSSR-u o dolasku u Moskvu dr Zlatana išremeca, poverenika za narodno zdravlje NKOJ-a105
114.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. septembra 1944. svim neposredno potčinjenim štabovima i jedinicama za postupak s neprijateljskim jedinicama i pojedincima koji iz neprijateljskih redova pređu u Narodnooslobodilačku vojsku Jugoslavije posle 15. septembra 1944. godine106
115.Dopuna direktive Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. septembra dostavljena 15. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa za sprečavanje povlačenja Grupe armija "E" iz zemlje107
116.Depeša Generalnog sekretara KPJ od 15. septembra 1944. Edvardu Kardelju da se što pre javi na o. Vis i da pre dolaska sve sredi sa predstavnicima KP Italije i KP Austrije u vezi sa Istrom, Slovenačkim primorjem i Koruškom108
117.Naredba Artiljerijskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. septembra 1944. za formiranje 1. teškog motorizovanog diviziona Vrhovnog štaba109
118.Zamerka Generalnog sekretara KPJ od 15. septembra 1944. Andriji Habrangu, političkom sekretaru CK KP Hrvatske, na uvođenje veronauke, kao obaveznog predmeta u školama, u Hrvatskoj113
119.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za postupak sa prisilno mobilisanim u ustaške jedinice114
120.Obaveštenje predsednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od 15. septembra 1944. predsedniku Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Makedonije o razlozima nepominjianja Makedonije u svom govoru od 12. septembra 1944. prilikom dvogodišnjice formiranja 1. dalmatinske brigade115
121.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. septembra 1944. komandantu 1. armijske grupe NOVJ za dejstva na operativnom području Grupe116
122.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za dejstva i objedinjavanje svih snaga pod komandom general-lajtnanta Peka Dapčevića, komandanta 1. proleterskog korpusa 1 Operativne grupe divizija117
123.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. septembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da izvrši prodor u Crnogorsko-hercegovačko primorje i da spreči štetan rad stranim misijama na svome području118
124.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. septembra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da hitno prebaci 11. diviziju radi dejstava na pravcu Zvornik - Krupanj - Bela Crkva119
125.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. septembra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ za dejstva prema Travniku, Banjaluci i Sarajevu119
126.Naređenje Vrhovnog komandama NOV i POJ od 15. septembra 1944. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ za prijem materijala120
127.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. septembra 1944. Štabu Baze Bari NOVJ o odobrenoj poseti italijanskoj partizanskoj diviziji u sastavu 2. udarnog korpusa NOVJ120
128.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 16. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za dostavljanje podataka o snagama za napad na Zagreb121
129.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 16. septembra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ za prebacivanje 28. divizije iz centralne u istočnu Bosnu121
130.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 16. septembra 1944. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ da goni četnike i olakša dejstva 1. proleterskog korpusa u rejonu Valjeva122
131.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za odnos prema savezničkim misijama123
132.Naređenje Generalnog sekretara CK KPJ od 17. septembra 1944. Andriji Hebrangu, političkom sekretaru CK KP Hrvatske, da smesta obustavi rad takozvane telegrafske agencije Hrvatske i da dostavi izveštaj po pitanju veronauke i telegrafske agencije124
133.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za dostavljanje izveštaja o saradnji otečestvenofrontovskih bugarskih jedinica i jedinica Glavnog štaba NOV i PO Makedonije125
134.Zahtev Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. septembra 1944. Štabu Operativne grupe divizija za striktno izvršavanje postavljenih direktiva126
135.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. septembra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ za dejstva u zapadnoj Srbiji i Šumadiji127
136.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. septembra, 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za sadejstvo s 12. udarnim korpusom NOVJ128
137.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za dejstva na operativnom području korpusa i povezivanje s 12. udarnim korpusom NOVJ123
138.Zahtev Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. septembra 1944. Štabu I. proleterskog korpusa NOVJ za dostavljanje podataka o plenu kod Valjeva130
139.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za upućivanje artiljerijskih oruđa 12. udarnom korpusu NOVJ130
140.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. septembra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ za obezbeđenje prihvata 28. divizije pri njenom prebacivanju iz srednje u istočnu Bosnu131
141.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. seiptembra 1944. Štabu 6. udarnog korpusa NOVJ za prebacivanje Poljaka iz Mađarske131
142.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. septembra 1944. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ da izvrši prihvat II. divizije i da sa svojim jedinicama nadire ka Krupnju, Ceru i Posavini132
143.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. septembra 1944. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ za prihvat 11. divizije i čišćenje zapadne Srbije132
144.Odgovor Centralnog komiteta KPJ od 17. septembra 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju na okružnicu od 1. septembra 1944. godine133
145.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. septembra 1944. svim neposredno potčinjenim štabovima i jedinicama o postupku s neprijateljskim jedinicama i stručnom osoblju po prelasku u redove NOVJ137
146.Informacija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o pregovoru šefa Američke vojne misije pri Štabu Draže Mihailovića s nemačkim okupatorom za nesmetano izvlačenje nemačkih jedinica iz Jugoslavije138
147.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. septembra 1944. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ da se poveže s 11. divizijom138
148.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV. i POJ od 18. septembra 1944. Štabu Baze Bari NOVJ da dostavi izveštaj o bacanju italijanske municije 12. udarnom korpusu139
149.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. septembra 1944. genaral-majoru Vladimiru Velebitu Vlatku, šefu vojne misije NOVJ u Londonu, za dostavljanje podataka o kapetanu korvete Eugenu Soštariću i predaju kraljevske jugoslovenske mornarice Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije140
150.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. septembra 1944. general-lajtnantu Aleksandru Rankoviću o dolasku u Krajovu141
151.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. seiptembra 1944. Vrhovnom štabu da se Ivan Milutinović uputi kod njega u Krajovu141
152.Informacija predsednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od 19. septembra 1944. Vladimiru Ribnikaru, potpredsedniku i povereniku za informacije KNOJ-a u vezi sa štampanjem novca142
153.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o zabrani napadanja na Zagreb zbog jakih neprijateljskih snaga143
154.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za zadržavanje delegate Otečestvenog fronta Bugarske143
155.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. septembra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ za zauzimanje Rudnika, orijentisanje potrebnih snaga prema Ceru i obezbeđenje pozadine144
156.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. septembra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa, za upotrebu 28. divizije i dejstva jedinica 3. korpusa u istočnoj Bosni145
157.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. septembra 1944. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ za dejstva u Mačvi, Podninju i Posavini146
158.Informacija Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. septembra 1944. Štabu 1. armijske grupe o opštoj situaciji u Srbiji i prelaženju četnika u redove NOVJ147
159.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. septembra 1944. Štabu Baze Bari za slanje ljudstva na školovanje u SSSR148
160.Naređenje Vrhovnog Štaba NOV i POJ od 21. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za slanje 1. kosovsko-metohijske brigade na sektor Šar-planine i dostavljanje izveštaja o kretanju nemačkih jedinica u Makedoniji149
161.Naređenje Vrhovnog Štaba NOV i POJ od 21. septembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za intervenciju prema Sandžaku150
162.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. septembra 1944. Operativnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije za prihvatanje 1. kosovsko-metohijske brigade151
163.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za rad saveziničkih borbenih grupa u Istri i Hrvatskom primorju152
164.Naređenje Vrhovnog Štaba NOV i POJ od 24. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za dostavljanje izveštaja o formiranju divizija i korpusa153
165.Naređenje Vrhovnog štaba NOV li POJ od 24. septembra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ o postavljenjima komandanta 2. proleterske brigade i načelnika Štaba 1. proleterskog korpusa NOVJ154
166.Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. septembra 1944. Štalbu 2. udarnog korpusa NOVJ za dejstva na operativnom području korpusa154
167.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. septembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za dejstva prema Sandžaku156
168.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. septembra 1944. Štabu 12. udarnog korpusa NOVJ da prekine svaku radio-vezu s Glavnim štabom NOV i PO Vojvodine zbog nesigurnosti šifre156
169.Saglasinost Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. septembra 1944. na plan Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske za dejstva u Hrvatskoj157
170.Naredba Vrhovnog štaba NOV i PO od 25. septembra 1944. o postavljenju general-lajtnanta Koste Nađa za komandanta Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine kao i članova Štaba158
171.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine ža rušenje komunikacija i prihvat ljudstva za popunu 12. udarnog korpusa NOVJ159
172.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za dostavljanje izjave sina Draže Mihailovića160
173.Odobrenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. septembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za formiranje 1. bokeške brigade i postavljenja u Štabu 2. korpusa161
174.Naredba Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. septembra 1944. o postavljenju komandanta i političkog komesara 3. udarnog korpusa i ostalih članova Štaba162
175.Naredba Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. septembra 1944. o postavljenjima komandanata i političkih komesara u 27. i 38. diviziji 3. udarnog korpusa NOVJ163
176.Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. septembra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ za pružanje pomoći 12. udarnom korpusu NOVJ164
177.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. septembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za dostavljanje izjava sina i kćerke Draže Mihailovića167
178.Obaveštenje Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od 1. oktobra 1944. svim glavnim štabovima, samostalnim korpusima i jedinicama o nadležnosti za proglašavanje ratnim zločincima167
179.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. septembra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ da neprekidno dostavlja izveštaje o borbama za Banjaluku168
180.Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za upotrebu 26. NOU divizije169
181.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o zabrani iskrcavanja saveznika i obezbeđenju važnih tačaka na obali169
182.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije da ne idu u Sofiju do obaveštenja Vrhovnog štaba170
183.Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za stvaranje novog korpusa i pružanje pomoći Operativnom štabu Kosova i Metohije170
184.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. septembra 1944. Štabu 1. armijske grupe z? formiranje jedne šumadijske divizije sa snagama sa Kosmaja171
185.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. septembra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ za obezbeđenje banjalučkog uspeha172
186.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. septembra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ da se sačuva Banjaluka i da se sav materijal evakuiše na sigurna mesta173
187.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za angažovanje dela jedinica radi konsolidacije uspeha 5. udarnog korpusa u borbama za Banjaluku174
188.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 28. septembra 1944. Vrhovnom štabu o dolasku iz SSSR-a u Krajovu i naređenje za prebacivanje Vrhovnog štaba i NKOJ-a u Krajovu174
189.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. septembra 1944. glavnom štabu NOV i PO Makedonije za formiranje 15 udarnog korpusa NOVJ i dodeljivanje brojeva za nove divizije u Makedoniji175
190.Saopštenje Radio-stanice "Slobodna Jugoslavija" od 29. septembra 1944. o odbijanju pomoći UNRRE od strane Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije176
191.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 29. septembra 1944. general-lajtnantu Aleksandru Rankoviću da pošalje Mitra Bakića u Krajovu sa arhivom177
192.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 29. septembra 1944. Vrhovnom štabu za slanje artiljeraca i obaveštenje o dobijanju materijala od Crvene armije za kompletiranje naoružanjem 12 pešadijskih i 2 vazduhoplovne divizije177
193.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 29. septembra 1944. Vrhovnom štabu da preko štampe i Tanjuga objavi da je završio sa inspekcijom trupa u Srbiji179
194.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 29. septembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ za slanje artiljeraca u Krajovu i potčinjavanje artiljerijskih jedinica Vrhovnog štaba 8. udarnom korpusu NOVJ180
195.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za uspostavljanje vojnih ustanova i traženje objašnjenja u vezi s dejstvima bugarskih jedinica u Makedoniji181
196.Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. septembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za zauzimanje stavova prema otečestvanofrontovskim bugarskim jedinicama181
197.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. septembra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ za uspostavljanje veze sa 28. divizijom182
198.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. septembra 1944. Štabu 28. divizije za povezivanje s 3. udarnim korpusom NOVJ i dejstva u istočnoj Bosni182
199.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 30. septembra 1944. Vrhovnom štabu da se u Krajovu upute svi vazduhoplovci sa artiljeroima183
200.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 30. septembra 1944. Vrhovnom štabu za dostavljanje izveštaja o iskrcavanju saveznika na dalmatinskoj obali i otocima183
201.Obaveštenje Generalnog sekretara KP Jugoslavije od 30. septembra 1944. Centralnom komitetu KPJ o održavanju Antifašističke skupštine narodnog oslobođenja Srbije184
202.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 30. septembra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ za dostavljanje izveštaja i popunu divizija do brojnog stanja od 10.000 boraca185
203.Informacija Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30. septembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o neprijateljskim namerama i prebacivanju Draže Mihailovića u istočnu Bosnu186
204.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30. septembra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa za dejstva u istočnoj Bosni187
205.Depeša Štaba Baze Bari NOVJ upućena 30. septembra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dolasku delegata kraljevske jugoslovenske mornarice i britanskog admiraliteta radi pregovora oko predaje jugoslovenske mornarice Narodnooslobodilačkoj vojsci Jugoslavije187
206.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. oktobra 1944. za preduzimanje mera bezbednosti u vezi sa iskrcavanjem savezničke vojske u Albaniji, odlaskom komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije za Sofiju, stavljanjem pod nadzor Augusta Košutoca funkcionera HSS-a u zemlji i održavanjem Skupštine u Srbiji188
207.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za odnose sa otečestvenofrontovskom Bugarskom i slanje ranjenika190
208.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za dostavljanje izveštaja o zahtevu Američke vojne misije za aerodrom u Banjaluci191
209.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. oktobra 1944. Vrhovnom štabu da se što više materijala prenese u Sloveniju sovjetskim avionima i da se naredi 2. udarnom koipusu NOVJ da posedne Priboj, Pljevlja i Prijepolje u Sandžaku192
210.Obaveštenje Edvarda Kardelja od 1. oktobra 1944. Vrhovnom komandantu NOV i POJ o hapšenju slovenačkog pesnika Otona Župančića s molbom da se dozvoli njegova razmena za zarobljenog nemačkog generala193
211.Instrukcija Edvarda Kardelja od 1. oktobra 1944. delegatu NKOJ-a za razgovore sa američkom počasnom legijom u vezi s prijemom pomoći od administracije Ujedinjenih nacija za pomoć i obnovu (UNRRE)194
212.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za omogućavanje evakuacije Savezničke vojne misije pri 48. NOU diviziji u Italiju195
213.Obaveštenje Štaba Baze Bari NOVJ od 2. oktobra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o traženju šefa Britanske vojne misije brigadira Maklena za prijem kod Vrhovnog komandanta NOV i POJ195
214.Informacija predsednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od 3. oktobra 1944. Edvardu Kardelju, potpredsedniku NKOJ-a o razlozima odbijanja pomoći koju je ponudila UNRR-a196
215.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za upućivanje načelnika Ekonomskog odeljenja u Krajovu radi raspodele žita197
216.Instrukcija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. oktobra 1944. za razgovore između predstavnika vlade Kraljevine Jugoslavije i britanske kraljevske mornarice i delegacije NOVJ oko predaje kraljevske jugoslovenske mornarice197
217.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. oktobra 1944. Vrhovnom štabu da se obustavi svako dalje formiranje novih divizija199
218.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. oktobra 1944. Vrhovnom štabu da prestane sa izdavanjem naređenja Glavnom štabu NOV i PO Srbije i 1. armijskoj grupi NOVJ199
219.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za hitno upućivanje 1. kosovsko-metohijske brigade u Ljum200
220.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za napad na Niš i stvaranje novih jedinica201
221.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za prikupljanje artiljeraca iz 13. i 14. udarnog korpusa NOVJ202
222.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. oktobra 1943. Štabu 1. armijske grupe NOVJ za koordinaciju dejstava u istočnoj Srbiji s jedinicama Glavnog štaba NOV i PO Srbije i Crvene armije202
223.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. oktobra 1944. Vrhovnom štabu da odredi ljude za predstavništvo pri Ministarstvu saobraćaja u Italiji za prikupljanje podataka o jugoslavenskim brodovima u rukama saveznika205
224.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. oktobra 1944. Vrhovnom štabu da se 28. NOU divizija prebaci do 10. oktobra iz istočne Bosne u Srbiju205
225.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije i 1. armijskoj grupi za formiranje divizija jačine 8.000 - 10.000 boraca206
226.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za prijem materijala od saveznika207
227.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ za smenu 37. NOU divizije u širem rejonu Bajine Bašte207
228.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. oktobra 1944. Štabu 6. udarnog korpusa NOVJ za propuštanje obaveštajne grupe majora Makbeta u Mađarsku208
229.Izveštaj delegata NKOJ-a od 5. oktobra 1944. o razgovorima s predstavnicima Američke počasne legije u vezi pomoći UNRRE208
230.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za prebacivanje NKOJ-a, AVNOJ-a i Vrhovnog štaba u Valjevo209
231.Depeša Generalnog sekretara KPJ od 5. oktobra 1944. Aleksandru Rankoviću za odlazak Edvarda Kardelja, Milovana Đilasa i Vladimira Bakarića u Hrvatsku radi smenjivanja Andrije Hebranga i sastanka s Balmirom Toljatijem, generalnim sekretarom KP Italije, po povratku iz Hrvatske210
232.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. oktobra 1944. Vrhovnom štabu o materijalnom obezbeđenju ljudstva koje odlazi na školovanje u SSSR211
233.Depeša predsednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od 5. oktobra 1944. predsedniku Slovenskega narodnoosvobodiltiega sveta (SNOS-a) s molbom da oslobodi dužnosti Borisa Kidriča u Izvršnom odboru Osvobodilne fronte radi njegovog imenovanja za političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije211
234.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe o postavljenjima rukovodilaca u 1. proleterskom korpusu NOVJ212
235.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ za pripremu jedinica za napad na Beograd213
236.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ za postupak sa 28. NOU divizijom214
237.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ za obustavljanje formiranja Šumadijske divizije214
238.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5. oktobra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da prihvati 28. diviziju na putu za Srbiju215
239.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. septembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u SSSR-u za upućivanje ordena Narodnog heroja radi uručivanja nagrađenim avijatičarima215
240.Izveštaj Edvarda Kardelja od 6. oktobra 1944. predsedniku Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije o uslovima za pomoć UNRRE216
241.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. oktobra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da prestane sa izdavanjem naređenja u Srbiji i sa formiranjem Šumadijske divizije216
242.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za njegovo prebacivanje na područje 1. armijske grupe NOVJ217
243.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za upućivanje tenkista i mehaničara u SSSR radi formiranja 2. tenkovske brigade217
244.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. oktobra 1944. Vrhovnom štabu da se unapređenje general-majora Apostolskog u čin general-lajtnanta unese u Bilten218
245.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. oktobra 1944. Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugoslavije o dodeljivanju zvanja Narodnog heroja Jugoslavije Ivanu Iliji Harišu Gromovniku218
246.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. oktobra 1944. Vrhovnom štabu da hitno prikupi sve ljudstvo predviđeno za školovanje u SSSR-u219
247.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. oktobra 1944. Vrhovnom štabu o obustavljanju slanja ranjenika u SSSR i Italiju osim u specijalnim slučajevima219
248.Odobrenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za zamenu uhapšenog slovenačkog pesnika Otona Župančiča za zarobljenog nemačkog generala220
249.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za dostavljanje cena po crnoj berzi za hleb, brašno, odeću i druge artikle220
250.Informacija generalnog sekretara KPJ od 6. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije i Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o održavanju Antifašističke skupštine narodnog oslobođenja Srbije221
251.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za prijem naoružanja i napad na Niš222
252.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ o zabrani stvaranja Šumadijske divizije222
253.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ da za obezbeđenje Valjeva i operativnog područja grupe ostavi partizanske odrede i bataljone223
254.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. oktobra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za dejstva u Sandžaku i prema Sarajevu223
255.Naređenje Vrhovnog štaba NOV d POJ od 6. oktobra 1944. Štabu . 2. udarnog korpusa NOVJ o zabrani stvaranja baze za savezničke avione224
256.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. oktobra 1944. Štabu Baze Bari NOVJ da se odmah prebaci oružje i municija za Glavni štab NOV i PO Slovenije224
257.Obaveštenje Štaba Baze Bari NOVJ od 6. oktobra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dolasku državnog podsekretara italijanskog Ministarstva rata u Bari radi obilaska italijanskih partizanskih jedinica u sastavu 2. udarnog korpusa NOVJ225
258.Odgovor predsednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od 7. oktobra 1944. Edvardu Kardelju na njegovu depešu od 6. oktobra 1944. po pitanju pomoći od UNRRE226
259.Instukcija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. oktobra 1944. Vrhovnom štabu u vezi sa izraženom željom šefa Britanske vojne misije da poseti Vojvodinu227
260.Instrukcija Vrhovnog komandanta NOV i POJ cd 7. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za vođenje pregovora s delegacijom kraljevske jugoslovenske vlade i britanskim predstavnicima oko predaje kraljevske mornarice228
261.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. oktobra 1944. Vrhovnom štabu da povuče uputstvo za odlikovanja229
262.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. oktobra 1944. Vrhovnom štabu da dostavi podatke o prebacivanju domobranskih avijatičara iz Hrvatske vazduhoplovne legije na sovjetsko-nemačkom frontu229
263.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine da se komandant Glavnog štaba prebaci sa štabom u Banat230
264.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. oktobra 1944. Štabu za postavljanje pramačnih zastava na brodovima230
265.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. oktobra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u SSSR-u o dolasku Stanoja Simića, određivanju predstavnika NKOJ-a u Bukureštu, slanju Pavla Savdića u zemlju, saglasnost sa organizacijom bolnice NOVJ u Krajevi i odlasku pukovnika Đure Mešterovića u Banat231
266.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. oktobra 1944. Moši Pijade, političkom predstavniku Vrhovnog štaba NOV i POJ Centralnog komiteta KPJ, da preko Radio-stanice "Slobodna Jugoslavija" objavi kominike o razgovorima s delegacijom otečestvenofrontovske bugarske vlade 5. oktobra 1944, u Krajovi (Rumunija)232
267.Instrukcija predsednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od 8. oktobra 1944. svim zemaljskim antifašističkim većima narodnog oslobođenja za dostavljanje karakteristika istaknutih političara u zemlji i inostranstvu233
268.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 8. oktobra 1944. Vrhovnom štabu da pošanje nekoliko rukovodilaca Ozne za ispomoć komandantu Beograda i da izda naređenja za rušenje komunikacija štabovima 2, 3. i 8. udarnog korpusa i Štabu 29. NOU divizije234
269.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 8. oktobra 1944. Vrhovnom štabu da izda naređenje za oslobođenje Dubrovnika i prebacivanje delova 1. tenkovske brigade235
270.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o uslovima davanja baza na korišćenje saveznicima235
271.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 8. oktobra 1944. štabu 1. armijske grupe NOVJ za usmeravanje svojih jedinica za napad na Beograd236
272.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 8. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ za prikupljanje Inžinjerijske brigade Vrhovnog štaba NOV i POJ237
273.Instrukcije Edvarda Kardelja od 8. oktobra 1944. delegatu Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije za pregovore sa američkom počasnom legijom (AML) oko pružanja pomoći Unrre238
274.Naredba Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. oktobra 1944. o postavljenjima u 1. tenkovskoj brigadi NOVJ239
275.Poziv predsednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od 9. oktobra 1944. dr Ivanu Šubašiću, premijeru kraljevske vlade, da dođe u zemlju na razgovore o obrazovanju jedinstvene vlade240
276.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. oktobra 1944. svim neposredno potčinjenim štabovima da dostavljaju podatke o broju bačenih paketa sa materijalom iz sovjetskih aviona241
277.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za prebacivanje Nacionalnog komiteta u Valjevo, slanje američke misije, isporuku materijala za Glavni štab NOV i PO Makedonije, hapšenje sekretara Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača i način kontrole luka od saveznika242
278.Informacija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Načelniku Ozne Vrhovnog štaba o dolasku sovjetskih instruktora u Krajovu i njihovom rasporedu243
279.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za pojačanje propagande preko Tanjuga i "Slobodne Jugoslavije" o ulasku jedinica Crvene armije u Jugoslaviju i njihovim dejstvima244
280.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za objavljivanje u Biltenu unapređenja Božidara Maslarića, predsednika Sveslovenskog komiteta u Moskvi, u čin general-majora NOVJ244
281.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za rušenje komunikacija245
282.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za rušenje komunikacija246
283.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za postupak prema italijanskoj partizanskoj diviziji "Garibaldi Osopo"247
284.Odobrenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za prebacivanje Glavnog štaba na pirotski sektor248
285.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za postupak s formiranjem Šumadijske divizije248
286.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za upućivanje načelnika Inžinjerijskog odeljenja Vrhovnog štaba u Krajovu249
287.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine da obustavi formiranje nove divizije i da novim borcima popuni 12. udarni korpus NOVJ249
288.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ za prikupljanje vazduhoplovnog osoblja250
289.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za pripremanje aerodroma u Divcima za prihvatanje članova Vrhovnog štaba, Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije i Centralnog komiteta KP Jugoslavije251
290.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za rušenje komunikacija i nastavljanje ofanzivnih operacija252
291.Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ za rušenje komunikacija u istočnoj Bosni255
292.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. oktobra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ za rušenje komunikacija na operativnom području korpusa256
293.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za slanje dvojice organizatora špijunske mreže u 5. udarnom korpusu i prebacivanje Vrhovnog štaba, AVNOJ-a i NKOJ-a na valjevski sektor257
294.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za dostavljanje izveštaja za "Slobodnu Jugoslaviju"258
295.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za dostavljanje izveštaja o mogućnosti prijema sovjetskog naoružanja kod Pirota i predlog za školovanje u SSSR-u259
296.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za prebacivanje u Pirot260
297.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. oktobra 1944. Operativnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije za rušenje komunikacija261
298.Poruka Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ za šefove Britanske i Američke vojne misije pri Vrhovnom štabu262
299.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ da uspostavi kontakt sa Crvenom armijom kod Smederevske Palanke ili Velike Plane263
300.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. oktobra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za rušenje komunikacija na operativnom području korpusa264
301.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za popunu jedinica 12. udarnog korpusa NOVJ, prebacivanje padobranaca u Vojvodinu, kao i avio-mehaničara i drugih stručnjaka iz Afrike, slanje artiljeraca u Krajovu, popunu misije NOVJ u Londonu i za postupak sa italijanskom partizanskom divizijom "Garibaldi Osopo"265
302.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. oktobra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da sa svojim jedinicama dejstvuje ka Slanom i Smokovljanima, i da obavesti o toku priprema za napad na Dubrovnik266
303.Zahtev Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. oktobra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u SSSR-u za pojačanje propagande preko Radio-stanice "Slobodna Jugoslavija" o borbama Crvene armije na jugoslovenskom tlu267
304.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za zabranu predaje depeša otvorenog teksta i za primanje materijala od saveznika267
305.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. oktobra 1944. komandantu 1. armijske grupe NOVJ i Vrhovnom štabu za zauzimanje Sremske Mitrovice i presecanje odstupnice nemačkim jedinicama iz Beograda i Zemuna268
306.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine da sadejstvuje s jedinicama 28. NOU divizije u napadu na Sremsku Mitrovicu269
307.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ za izdavanje zapovesti za napad na Beograd270
308.Odobrenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. oktobra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u SSSR-u za rasformiranje vojnog logora kod Kolojana, upućivanje boraca u zemlju i mobilisanju ratnih zarobljenika jugoslovenskog porekla271
309.Odgovor Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. oktobra 1944. Moši Pijade, političkom predstavniku Vrhovnog štaba NOV i POJ i Centralnog komiteta KPJ u SSSR-u, u vezi s njegovom molbom da dođe u zemlju na kraće referisanje272
310.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. oktobra 1944. za "Slobodnu Jugoslaviju" o borbama jedinica NOVJ i Crvene armije na prilazima Beograda273
311.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 13. oktobra 1944. komandantu 1. armijske grupe NOVJ za zauzimanje Sremske Mitrovice i stvaranje mostobrana na levoj obali Save274
312.Uputstvo predsednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i poverenika za narodnu odbranu od 14. oktobra 1944. za dodeljivanje Ordena275
313.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za izdavanje naređenja 37. NOU diviziji da spreči prodor nemačkih jedinica prema Užicu i da sa 2. udarnim korpusom NOVJ ruši komunikacije279
314.Informacija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o razlozima učešća otečestvenofrontovskih bugarskih jedinica u borbama za oslobođenje Niša280
315.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za prebacivanje avijatičara iz Barija (Italija) u Sovjetski Savez i postupak s prikupljenim avijaticarima u zemlji280
316.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ za zauzimanje Sremske Mitrovice281
317.Odobrenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. oktobra 1944. Štabu Baze Bari NOVJ za prebacivanje pomoći u zemlju savezničkim brodovima281
318.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. oktobra 1944. za "Slobodnu Jugoslaviju" o borbama Narodnooslobodilaoke vojske Jugoslavije i Crvene armije na ulicama Beograda282
319.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. oktobra 1944. za "Slobodnu Jugoslaviju" o borbama jedinica NOVJ i bugarskih jedinica za Niš282
320.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za postupak s ljudstvom koje će raditi na prebacivanju materijala za saveznike u Italiji283
321.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. oktobra 1944. Štabu Baze Bari NOVJ da ubrza prebacivanje vazduhoplovno- tehničkog osoblja iz Alžira u Bari283
322.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ da svi trofeji i svi magacini u Beogradu ostaju na raspolaganju NOVJ284
323.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. oktobra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za sprečavanje povlačenja nemačkih jedinica na operativnom području 2. udarnog korpusa284
324.Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. oktobra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ za rušenje komunikacija u istočnoj Bosni285
325.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. oktobra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ za onesposobljavanje komunikacije Mostar - Sarajevo - Doboj - Slavonski Brod286
326.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. oktobra 1944. za "Slobodnu Jugoslaviju" o uličnim borbama u Beogradu286
327.Odobrenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. oktobra 1944. general-lajtnantu Velimiru Terziću, šefu Vojne misije NOVJ u SlSSR-u, za odlazak u Grozni radi popune 2. tenkovske brigade287
328.Plan veze od 15. oktobra 1944. za održavanje radio-saobraćaja sa "Slobodnom Jugoslavijom"288
329.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 16. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za prestanak sa izdavanjem naređenja 12. udarnom korpusu i za prebacivanje general-lajtnanta Aleksandra Uankovića u Vršac289
330.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ cd 16. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za dolazak komandanta Glavnog štaba u Vršac i postupak sa nenaoružanim ljudstvom290
331.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 16. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za napuštanje Niša od otečestvenofrontovskih bugarskih jedinica291
332.Saglasnost Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 16. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe na predlog da 12. udarni korpus NOVJ forsira Savu kod Obrenovca292
333.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. oktobra 1944. o organizaciji ekonomske službe u Narodnooslobodilačkoj vojsci i partizanskim odredima Jugoslavije293
334.Odobrenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. oktobra 1944. dato preko Vrhovnog štaba brigadiru Ficroju Maklenu da poseti front297
335.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. oktobra 1944. Štabu 1. proleterskog udarnog korpusa NOVJ da pripremi aerodrom za dolazak Vrhovnog štaba NOV i POJ297
336.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za dostavljanje izveštaja za "Slobodnu Jugoslaviju"298
337.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za dostavljanje podataka o lokaciji aerodroma kod Glavnog štaba NOV i PO Makedonije298
338.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za prebacivanje ordenja299
339.Informacija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. oktobra 1944. upućena maršalu Tolbuhinu, komandantu 3. ukrajinskog fmnta Crvene armije, o zadacima 12. udarnog korpusa NOVJ299
340.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. oktobra 1944. Vrhovnom štabu o nesaglasnosti s predlogom Britanske vojne misije da se bombarduju Skoplje, Priština, Kraljevo, Kosovska Mitrovica i zahtev da se iz Bosanske krajine pošalje grupa sposobnih vojnih rukovodilaca u Vojvodinu300
341.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za dostavljanje podataka o broju divizija i NOP odreda pod komandom Glavnog štaba NOV i PO Makedonije300
342.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. oktobra 1944. Štabu 29. NOU divizije za prihvat delova Tenkovske brigade, obezbeđenje obalnog pojasa, odnose prema saveznicima i rušenje komunikacija301
343.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. oktobra 1944. Štabu 8. udarnog korpusa NOVJ za sadejstvo s jedinicama 2. korpusa u dolini Neretve302
344.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. oktobra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za dejstva posle oslobođenja Dubrovnika303
345.Izveštaj Štaba Baze Bari od 19. oktobra 1944. Vrhovnom komandantu NOV i POJ o zahtevu Američke vojne misije za promenu rasporeda članova misije304
346.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 20. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine da s dve brigade zaposedne odsek Stari Bečej - Dunav305
347.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. oktobra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ za dejstva na komunikacije305
348.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. oktobra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ da zadrže u logoru nemačkog generala i njegovog ađutanta zarobljene u borbama za Banjaluku306
349.Odgovor Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 20. oktobra 1944. maršalu Tolbuhinu, komandantu 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, po pitanju rasporeda jedinica NOVJ na levoj obali reke Dunava306
350.Odobrenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 21. oktobra 1944. Vrhovnom štabu za korišćenje aerodroma u Konavlju od saveznika i traženje da se kod saveznika urgira za što hitnije prebacivanje vazduhoplovnotehničkog osoblja u Vojvodinu307
351.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 21. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ za dejstva u Sremu308
352.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 21. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ za odmor jedinica i dostavljanje predloga za odlikovanja309
353.Depeša Edvarda Kardelja od 22. oktobra 1944. maršalu Titu o njegovom, Đilasovom i Herbrangovom dolasku u Aranđelovac310
354.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 22. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za prebacivanje avijatičara u Belu Crkvu310
355.Zapovest Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 22. oktobra 1944. dostavljena "Slobodnoj Jugoslaviji" u kojoj se izražava zahvalnost i priznanje 17. NOU diviziji i jedinicama Crvene armije u borbama za oslobođenje Kragujevca311
356.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ o dolasku komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije, koji će ih obavestiti o prebacivanju Vrhovnog štaba u Beograd312
357.Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. oktobra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za odnose sa saveznicima posle njihovog dolaska u Dubrovnik i prebacivanje dve eskadrile NOVJ na aerodrom u Konavljima312
358.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. oktobra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da spreči i što duže zadrži pokret nemačkih jedinica koje sa Kosmeta prodiru u Sandžak314
359.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. oktobra 1944. Štabu 29. divizije za odnose sa saveznicima i koordiniranje operacija315
360.Obaveštenje Štaba Baze Bari NOVJ od 23. oktobra 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o traženju Britanaca da se u Dubrovniku iskrca jedan komandos za zaštitu artiljerije316
361.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. oktobra 1944. maršalu Tolbuhinu, komandantu 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, o dejstvima jedinica NOVJ na levim obalama reke Tise i Dunava i traženju da se bombarduje Ruma317
362.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 24. oktobra 1944. Štabu 1. armijske grupe NOVJ za obustavljanje prebacivanja 5. NOU divizije na levu obalu Dunava318
363.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. oktobra 1944. Štabu 29. NOU divizije za dejstva prema Boki Kotorskoj i Mostara i za prijem materijala319
364.Odobrenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 24. oktobra 1944. Štabu Baze Bari NOVJ za iskrcavanje jednog britanskog komandosa u Dubrovniku za zaštitu artiljerije320
365.Obnovljeno naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 24. oktobra 1944. za prebacivanje dela 1. tenkovske brigade u Dubrovnik320
366.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 24. oktobra 1944. Štabu Baze Bari NOVJ za prebacivanje dela 1. tenkovske brigade i artiljerije u Dubrovnik321
367.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 25. oktobra 1944. da se formiranju artiljerijskih jedinica pristupi po novoj formaciji322
368.Naređenje Artiljerijskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. oktobra 1944. o organizaciji i formaciji artiljerije323
369.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 25. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za rušenje komunikacija u Slavoniji324
370.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 25. oktobra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o dozvoli za iskrcavanje jednog britanskog komandosa za zaštitu artiljerije u Dubrovniku325
371.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 25. oktobra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ za zauzimanje Zenice i rušenje komunikacija na pravcu Mostar - Sarajevo i u dolini reke Bosne325
372.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 25. oktobra 1944. Štabu 8. udarnog korpusa NOVJ za dejstva 1. tenkovske brigade i 26. NOU divizije326
373.Traženje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 25. oktobra 1944. maršalu Tolbuhinu, komandantu 3. ukrajinskog fronta Crvene armije, da mu dostavi svoju odluku o upotrebi svojih jedinica u vezi sa zadacima 1. proleterskog i 12. udarnog korpusa NOVJ326
374.Instrukcija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 26. novembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u Albaniji za Intervenciju kod Vrhovnog štaba NOV Albanije za angažovanje njegovih jedinica prema Skadru radi uništenja opkoljenog nemačkog 21. brdskog armijskog korpusa u rejonu Podgorice328
375.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 27. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za preduzimanje energičnog napada na Kraljevo329
376.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 28. oktobra 1944. Vrhovnom štabu o imenovanju političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Slovenije i suspendovanju s dužnosti komandanta 7. udarnog korpusa NOVJ i stavljanju pod sudsku istragu330
377.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 28. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za dostavljan j e podataka o aerodromu gde treba da se spusti Sovjetska vojna misija određena za Glavni štab Makedonije330
378.Naređenje Vrhovnog komandanta od 28. oktobra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da poruši sve mostove na Limu i da se artiljerija iz Dubrovnika prebaci u Sandžak331
379.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 28. oktobra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ da ruši komunikaciju Mostar - Sarajevo - Slavonski Brod332
380.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 30. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o postavljenju generala Petra Drapšina za komandanta 8. udarnog korpusa NOVJ332
381.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 30. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za redovnije dostavljanje izveštaja333
382.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 30. oktobra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa za prijem artiljerije333
383.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 30. oktobra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za prijem materijala od saveznika334
384.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 30. oktobra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ za dostavljanje dnevnih podataka o ciljevima koje treba da napada avijacija NOVJ ili sovjetska avijacija335
385.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 30. oktobra 1944. Štabu 8. udarnog korpusa NOVJ za preduzimanje mera u vezi sa navodnim iskrcavanjem saveznika i obezbeđenjem obale336
386.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 30. oktobra 1944. Moši Pijade da dođe na referisanje u Beograd337
387.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 31. oktobra 1944. Štabu 8. udarnog korpusa NOVJ za dostavljanje izveštaja o pogibiji generala Vlade Cetkovića, komandanta korpusa338
388.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 31. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za aktiviranje 4. 6. i 11. udarnog korpusa i odnos prema članovima savezničkih vojnih misija koje su bile kod četnika339
389.Pohvala Vrhovnog komandanta NOV i POJ od kraja oktobra 1944. borcima i rukovodiocima 24. NOU divizije za uspešna dejstva na odseku Ibarska klisura - Južna Morava340
390.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za bolju koordinaciju rada s Glavnim štabom NOV i PO Slovenije341
391.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 2. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o slanju ljudstva za NOV i POJ342
392.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 2. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za sprovođenje mobilizacije, uspostavljanje pozadinskih vojnih vlasti i uništenje zaostalih četničkih grupa343
393.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za razvijanje maksimalne aktivnosti protiv zaostalih nemačkih snaga, zauzimanje gradova i obezbeđenje graničnog pojasa prema Grčkoj344
394.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za zabranu prelaska jedne britanske jedinice preko granice345
395.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o zabrani prelaska preko granice i odobrenje za odlazak savezničke misije sa bregalničkog sektora za Italiju345
396.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. novembra 1944. Štabu Mornarice NOVJ za prebacivanje artiljerijskih jedinica na obalu u sastav 2. i 8. udarnog korpusa NOVJ346
397.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 3. novembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ i SSSR-u da dostavi izveštaj o gotovosti formiranja 2. tenkovske brigade346
398.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. novembra 1944. svim neposredno potčinjenim štabovima za bezbednost letenja zbog pojačane savezničke aktivnosti347
399.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. novembra 1944. svim neposredno potčinjenim štabovima o savezničkoj vazduhoplovnoj saradnji s jedinicama NOVJ347
400.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za preglednije dostavljanje borbenih izveštaja348
401.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. novembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa o slanju ljudstva za formiranje gardijske brigade Vrhovnog štaba NOV i POJ348
402.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o predaji jednog austrijskog inženjera Britanskoj vojnoj misiji, kao i zabrani davanja podataka o rudnicima349
403.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o dozvoli da se formira samo 15. udarni korpus NOVJ i zabrani da se korpusi nazivaju "makedonskim"350
404.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. novembra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ o upućivanju oficira za formiranje gardijske brigade Vrhovnog štaba350
405.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 6. novembra 1944. general-lajtnantu Velimiru Terziću, šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u da u zemlju pošalje sina Spasenije Čame Babović351
406.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. novembra 1944. Štabu Mornarice NOVJ da uputi eskadrilu za vezu sa o. Visa, preko Nikšića, za Beograd351
407.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. novembra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ o zabrani formiranja nove divizije i mogućnosti formiranja novih brigada u sastavu već postojećih divizija352
408.Pismo Centralnog komiteta KP Jugoslavije od 9. novembra 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Vojvodinu o upućivanju na novu dužnost političkog komesara 16. NOU divizije353
409.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju ranjenih starešina Glavnog štaba Slovenije koji su nastradali u isprobavanju minobacača354
410.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za formiranje partizanskog austrijskog bataljona355
411.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. novembra 1944. Štabu Mornarice NOVJ za korišćenje aerodroma od strane saveznika u rejonu Zadra355
412.Obaveštenje Edvarda Kardelja od 10. novembra 1944. Vladimiru Bakariću, političkom sekretaru CK KP Hrvatske o postignutom sporazumu sa Šubašićem i dobijanju pristanka od dr Ante Mandića za imenovanje za kraljevskog namesnika356
413.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. novembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za korišćenje artiljerijskih jedinica i delova 1. tenkovske brigade NOVJ357
414.Odobrenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. novembra 1944. ganeral-lajtnantu Velimiru Terziću, šefu Vojne misije NOVJ u SSSK-u, da može doputovati na referisanje u Beograd i obaveštenje o temama za sovjetskog književnika Uju Erenburga357
415.Odgovor Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. novembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u SSSR-u po pitanjima njene popune i slanja general-majora Mila Pavičića u zemlju358
416.Naređenje Artiljerijskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. novembra 1944. artiljerijskim odsecima korpusa i artiljerijskim odeljenjima glavnih štabova za dostavljanje podataka359
417.Saglasnost vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. novembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da se 7. omladinskoj crnogorskoj brigadi dodeli naziv "Budo Tomović"362
418.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. novembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ da odredi odgovorno lice za prihvat materijala koji se prima u lukama od saveznika i obaveštenje o sastavu Američke vojne misije pri Štabu korpusa362
419.Odobrenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. novembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u SSSR-u da se piloti major Arso Boljević i kapetan Savo Poljanec mogu zadržati u eskadrili NOVJ ili poslati u zemlju i obaveštenje o dolasku pukovnika Mila Pavičića u zemlju363
420.Zahtev Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. novembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u SSSR-u da se misija pobrine o porodici Dmitra Vlahova i obavesti ih o njegovom zdravlju364
421.Zahvalnost Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. novembra 1944. borcima i starešinama 10. crnogorske NOU brigade za oslobođenje Cetinja365
422.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. novembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za dejstva protiv opkoljenog nemačkog 21. brdskog armijskog korpusa366
423.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. novembra 1944. o stanovanju pripadnika Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije367
424.Zahvalnost Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 15. novembra 1944. 42. i 50 NOU diviziji za oslobođenje Skoplja, glavnog grada Makedonije371
425.Obaveštenje predsednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od 15. novembra 1944. povereniku za spoljne poslove NKOJ-a o rezultatima beogradskog sporazuma od 1. novembra 1944. godine372
426.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 16. novembra 1944. Štabu Mornarice NOVJ za odnos prema saveznicima pri prihvatu materijala i za čišćenje luka u Splitu, Šibeniku i Zadru od mina373
427.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 16. novembra 1944. Štabu Mornarice NOVJ o odobrenju za izbor aerodrome u blizini Zadra373
428.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za uništenje balista u gornjem toku Vardara374
429.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o dolasku 1. jugoslovenske brigade NOVJ u Beograd375
430.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. novembra 1944. Štabu Mornarice NOVJ za dozvolu saveznicima da uklone mine u dalmatinskim lukama375
431.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. novembra 1944. pukovniku Duri Mešteroviću, Glavnom hirurgu Vrhovnog štaba, da sa sobom iz ISSSR-a ponese što više literature i projekat organizacije glavne sanitetske uprave376
432.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. novembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u SSSR-u o temama za koje treba da bude angažovan sovjetski književnik i publicista Uja Erenburg376
433.Primedbe Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. novembra 194-4. Vojnoj misiji NOVJ u SSSR-u na raspored 380 skojevaca za školovanje u SSSR-u377
434.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za uspostavljanje veze s Dalmacijom radi prijema materijala i zauzimanja Knina378
435.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. novembra 1944. štabu Mornarice NOVJ za dostavljanje podataka o broju Britanaca u Dubrovniku378
436.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. novembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za slanje omladinaca u Pančevo za vazduhoplovnu obuku379
437.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. novembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za rušenje komunikacija i ofanzivna dejstva protiv opkoljenog nemačkog 21. brdskog armijskog korpusa380
438.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. novembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za odnose prema saveznicima u Dubrovniku381
439.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 20. novembra 1944. svim neposredno potčinjenim štabovima i jedinicama o kriterijumima za popunu Vrhovnog štaba NOV i POJ382
440.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 20. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za ukidanje naredbe o noćnom kretanju pripadnika Bugarske armije383
441.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 21. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za traženje odeće i obuće od zapadnih saveznika i način prijema naoružanja od Crvene armije384
442.Direktiva Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 21. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za formiranje jednog korpusa za dejstva u istočnoj Bosni384
443.Naredba Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. novembra 1944. o postavljenju rukovodilaca u Zelezničkoj brigadi Vrhovnog štaba385
444.Naređenje Inžinjerijsko-tehničkog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. novembra 1944. za formiranje železničke brigade Vrhovnog štaba po priloženoj formaciji386
445.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o upućivanju 300 omladinaca za vazduhoplovnu školu u Pančevu388
446.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. novembra 1944. za formiranje Vojnog suda Komande grada Beograda389
447.Zamerka Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. novembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ na angažovanju dve engleske baterije u dejstvima kod Nikšića bez odobrenja Vrhovnog štaba390
448.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. novembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za upućivanje 2. dalmatinske (proleterske) brigade iz sastava Primorske operativne grupe u Dubrovnik pod komandu 8. udarnog korpusa NOVJ391
449.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 24. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da se spreči bežanje fašističkih zločinaca preko Hrvatske391
450.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 24. novembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u SSSR-u da se pošalju ordeni i partijske knjižice i traženje izveštaja o polasku za zemlju Augusta Augustinčića392
451.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 25. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o zabrani primanja bugarskih oficira makedonske nacionalnosti u NOVJ i javljanju komandanta i političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Makedonije u Vrhovni štab393
452.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 26. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za slanje jednog lica u Zagreb radi ispitivanja uslova predaje nemačkih trupa393
453.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 26. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za pomoć u kadrovima Operativnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije i obezbeđenje teritorije394
454.Pozdravni telegram maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 27. novembra 1944. Antifašističkom veću narodnog oslobođenja Albanije povodom albanskog dana nacionalne zastave395
455.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 28. novembra 1944. komandantu 3. udarnog korpusa NOVJ da se javi u Vrhovni štab na novu dužnost i određivanje pukovnika Pere Kosorića za komandanta, a potpukovnika Rudolfa Petovara za načelnika Štaba korpusa397
456.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 28. novembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za uništenje nemačkog 21. brdskog armijskog korpusa i obezbeđenje Crnogorskog primorja398
457.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 30. novembra 1944. o činovima političkih rukovodilaca u artiljerijskim jedinicama399
458.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 30. novembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o stavljanju 28. NOU divizije pod komandu Glavnog štaba399
459.Odobrenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine da može formirati brigadu od pripadnika mađarske nacionalnosti400
460.Instrukcija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 1. decembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u Albaniji za sadejstvo jedinica NOV Albanije u borbi protiv nemačkog 21. brdskog armijskog korpusa i formiranje korpusa400
461.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 2. decembra 1944. Štabu 5. udarnog korpusa NOVJ za dejstva prema Daboju402
462.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 2. decembra 1944. Vojnoj misiji NOVJ u SSSR-u da podnese izveštaj o štampanju novca402
463.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za formiranje jednog pokretnog udarnog korpusa403
464.Zahvalnost Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 4. decembra 1944. borcima i starešinama 51. NOU divizije za izvanrednu hrabrost pokazanu u borbama za oslobođenje Baranje sadejstvujući s jedinicama Crvene armije404
465.Pregled neprijateljskih snaga u Jugoslaviji određen od Obaveštajnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ sa stanjem 5. decembra 1944. godine405
466.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. decembra 1944. glavnim štabovima i samostalnim korpusima u vezi sa odnosima prema ratnim zarobljenicima412
467.Saglasnost Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. decembra 1944. Vrhovnom štabu NOV Albanije za učešće dve albanske divizije u zajedničkim dejstvima i na području Sandžaka i Crne Gore u borbi protiv nemačkih jedinica413
468.Informacija Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 5. decembra 1944. Oblasnom narodnooslobodilačkom odboru o slanju pomoći u hrani od saveznika414
469.Poziv Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. decembra 1944. Vrhovnom štabu NOV Albanije da u Beograd uputi vojne i političke predstavnike radi sklapanja vojnog i privrednog ugovora između Demokratske Albanije i Demokratske Federativne Jugoslavije414
470.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 7. decembra 1944. pukovniku Velji Stojniću, šefu Vojne misije NOVJ u Albaniji, da se hitno javi u Beograd415
471.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 8. decembra 1944. Štabu 8. udarnog korpusa NOVJ za raspored svojih jedinica u Dalmaciji i bližoj pozadini415
472.Odobrenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 8. decembra 1944. grupi britanskih vazduhoplovnih stručnjaka da mogu na sektoru Zemunika izvršiti izbor aerodroma416
473.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. decembra 1944. Štabu Mornarice NOVJ za organizaciju odbrane celokupnog obalskog pojasa416
474.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. decembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o dejstvima jedinica Glavnog štaba NPV i PO Vojvodine417
475.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. decembra 1944 Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da se komandant korpusa javi u Vrhovni štab NOV i POJ418
476.Zabrana Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 9. decembra 1944 Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za čišćenje mina u Boki Kotorskoj i ostalim lukama418
477.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. decembra 1944. Štabu Mornarice NOVJ za održavanje korektnih odnosa sa posadama britanskih ratnih brodova "Delhi" i "Kolombo"419
478.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 10. decembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ za pregrupisavanje snaga u borbi protiv nemačkog 21. brdskog armijskog korpusa i rušenje komunikacija, kao i za povlačenje britanskih artiljerijskih jedinica s položaja severno od Podgorice420
479.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 11. decembra 1944. Štabu 8. udarnog korpusa NOVJ da odredi oficira za vezu sa britanskom grupom određenom za pronalaženje pogodnog aerodroma kod Zemunika421
480.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 12. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o zabrani povratka grčkih partizanskih jedinica iz Makedonije u Grčku421
481.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. decembra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ za preduzimanje organizacionih mera za popunu jedinica korpusa sa 10.000 regruta iz Srbije422
482.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 14. decembra 1944. Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da ne vrši prebacivanje ranjenika sa operativnog područja korpusa zbog teških borbi u dolini reke Drine422
483.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. decemhra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o postavljenjima u Višem vojnom sudu Glavnog štaba Slovenije i Vojnom sudu 7. udarnog korpusa NOVJ423
484.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 17. decembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za postupak po direktivi maršala Tolbuhina, komandanta 3. ukrajinskog fronta Crvene armije424
485.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za držanje defanzivne taktike na operativnom području Hrvatske425
486.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. decembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za smenu jedinicama otečestvenofrontovsike 1. bugarske armije na delu Sremskog fronta severno od r. Bosuta425
487.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. decembra 1944. za stavljanje 3. udarnog korpusa NOVJ pod komandu Južne operativne grupe divizija426
488.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 18. decembra 1944. za postavljanje novog političkog komesara 11. NOU divizije427
489.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za upućivanje mađarskog partizanskog bataljcna "Šandor Petefi" iz sastava 6. udarnog korpusa Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine428
490.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 19. decembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za dolazak komandanta korpusa u Vrhovni štab NOV i POJ428
491.Čestitka Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 21. decembra 1944. Štabu 1. proleterske brigade povodom trogodišnjice formiranja429
492.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 22. decembra 1944. Vicku Krstuloviću o upućivanju hrane Dalmaciji i teškoćama koje prave saveznici430
493.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije za čišćenje terena od zaostalih kolaboracionističkih grupa433
494.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. decembra 1944. o postavljenju političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije433
495.Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. decembra 1944. Štabu Mornarice NOVJ o odobrenju grupi "Skot" za prijem materijala u splitskoj luci434
496.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 23. decembra 1944. o postavljenju političkog komesara 3. udarnog korpusa NOVJ434
497.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 25. decembra 1944. za formiranje dopunskih brigada435
498.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 25. decembra 1944. o dodeljivanju odlikovanja sanitetskom osoblju438
499.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 25. decembra 1944. u vezi s pojavom samoranjavanja i simuliranja bolesti kod pojedinih pripadnika Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije441
500.Uputstvo cenzora Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. decembra 1944. o radu vojnih cenzora445
501.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 26. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za zabranu bombardovanja neposredne blizine Zagreba446
502.Zahtev predsednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od 27. decembra 1944. dr Ivanu Šubašiću da, u ime NKOJ-a i jugoslovenske vlade, zatraži od saveznika pravo Jugoslavije da bude obaveštena o uslovima predaje nacističke Nemačke447
503.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. decembra 1944. o zabrani korišćenja savezničkih automobila za prevoz pripadnika Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije447
504.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 29. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o upućivanju rukovodilaca iz makedonskih jedinica Oblaskom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju i uspostavljanje privremene uprave u rudnicima kompanije "Alatini majns limitid"449
505.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 29. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za prebacivanje 15. udarnog korpusa u istočni Srem kao rezervu Vrhovnog štaba450
506.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 29. decembra 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ za smenu bugarskih jedinica na Sremskom frontu i dolazak komandanta korpusa na razgovor u Beograd450
507.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 30. decembra 1944. svim glavnim štabovima i štabovima korpusa i divizija o načinu popune jedinica iz dopunskih brigada i bataljona451
508.Dopuna osnovnog naređenja Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 30. decembra 1944. o načinu popune jedinica iz dopunskih brigada i bataljona455
509.Predlog Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 30. decembra 1944. Vrhovnom štabu NOV Albanije za dalja dejstva 5. i 6. divizije NOV Albanije u dolini reke Lima i formiranje korpusa460
510.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 31. decembra 1944. o strukturi i formaciji štabova korpusa460
511.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 31. decembra 1944. Štabu 2. udarnog korpusa NOVJ o zabrani neposrednog regrutovanja i popune jedinica462
512.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 31. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stavljanju 6. i 10. udarnog korpusa pod komandu 3. armije NOVJ463
513.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 31. decembra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za formiranje dopunske brigade na području 8. udarnog korpusa NOVJ463
514.Zahtev predsednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 31. decembra 1944. šefu Vojne misije NOVJ u Londonu da zatraži od dr Ivana Šubašića da se penzioniše kraljevski ambasador u Kairu zbog neprijateljskog stava prema NOP-u i da Šubašić dođe u zemlju do 15. januara 1945. godine464
515.Instrukcija Centralnog komiteta KPJ izdata krajem decembra 1944. za uzdizanje partijskih kadrova465
Registar*
BIBLIOTEKA