ZBORNIK NOR-a. tom II - DOKUMENTI VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ - knjiga 13 - maj-avgust 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije
1.Proglas Centralnog komiteta KPJ od 1. maja 1944. narodima Jugoslavije7
2.Zahvalnosti i priznanje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 1. maja 1944. boračkom i rukovodećem sastavu 26. NO divizije i Mornarice NOVJ povodom desantnog napada na ostrvu Mljet i Korčula14
3.Predlog Svetozara Vukmanovića Tempa od 1. maja 1944. Centralnom komitetu KPJ da on i Metodije Andonov Čento dođu u sedište Centralnog komiteta i podnesu izveštaj o proteklom radu16
4.Zajednički izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića i predstavnika NKOJ-a u SSSR-u Milovana Đilasa od 1. maja 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ i predsedniku NKOJ-a maršalu Josipu Brozu Titu o dotadašnjem svom radu17
5.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 2. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da hitno dostavi podatke o brojnom stanju, personalnom sastavu komandnog kadra i nacionalnoj pripadnosti čitavog sastava Čehoslovačke NO brigade "Jan Žiška"19
6.Zahtev šefa Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje dr Vladimira Velebita od 2. maja 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju da dostavi što više informativnog materijala na slovenačkom jeziku članovima Vojne misije NOV i POJ u Kairu i Alžiru20
7.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 3. maja 1944. vrhovnom komandantu savezničkih snaga za Sredozemlje generalu Henriju Majtlandu Vilsonu da je udovoljio njegovoj poruci o razaranju rudnika hroma u Makedoniji i zahvalnost na Vilsonovoj čestitki jedinici NOVJ za uspešno razbijanje nemačkih garnizona na ostrvima Mljetu i Korčuli21
8.Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 3. maja 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da ne okleva s prebacivanjem Operativne grupe divizije iz istočne Bosne u zapadnu Srbije22
9.Zahtev člana Vojne misije pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje Miloja Milojevića od 3. maja 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju da od jugoslovenskih dobrovoljaca, prispelih iz Kaira, 200 artiljeraca uputi na ostrvo Vis, a preostalo ljudstvo da uputi kad bude formirano u čete25
10.Zajedničko obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića Veljka i komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače od 4. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o premorenosti jedinica svakodnevnim borbama i potrebi hitnog angažovanja novih snaga u rejonu Valjeva i južno od Užica26
11.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 5. maja 1944. komandantu Operativne grupe 16. i 17. NOU divizije Danilu Lekiću za stvaranje mostobrana na sektoru Bajina Bašta - Ljubovija27
12.Pismo člana Politbiroa CK KPJ i člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Edvarda Kardelja Krištofa od 5. maja 1944. sekretaru Centralnog komiteta KP Slovenije Francu Leskošeku Luki29
13.Zajednički predlog delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića Veljka i komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače od 5. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da 2. proleterska divizija deo snaga zadrži na sektoru planine Tare a glavninom prodre u Šumadiju dok bi 5. krajiška NOU divizija manevarski dejstvovala na prostoru zapadne Srbije36
14.Pohvala vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od početka maja 1944. boračkom i rukovodećem sastavu 8. hrvatske NO divizije za požrtvovanost i hrabrost ispoljenu u borbama protiv nemačkih okupatorskih snaga tokom marta i aprila 1944. godine37
15.Pohvala vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od početka maja 1944. boračkom i rukovodećem sastavu 3. vojvođanske NOU brigade za uspešne borbe koje je vodila krajem aprila 1944. u istočnoj Bosni39
16.Saglasnost Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. maja 1944. s predloženim daljim dejstvom Udarne grupe divizija NOVJ i obaveštenje da će i divizije iz istočne Bosne biti usmerene na zajedničke operacije sa Udarnom grupom divizija NOVJ40
17.Uputstvo načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 6. maja 1944. operativnim štabovima NOVJ o radu organa ekonomske struke i o kompetencijama i međusobnim odnosima načelnika intendantura operativnih jedinica i šefova ekonomskih odseka vojnih oblasti42
18.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. maja 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da je 16. muslimanska NOU brigada pošla da se na prostoru selo Miljevina - planina Jahorina poveže sa svojom 27. NOU divizijom47
19.Pismo člana Politbiroa CK KPJ i člana Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije Edvarda Kardelja Krištofa od 6. maja 1944. sekretaru Centralnog komiteta KP Slovenije Francu Leskočeku Luki48
20.Uputstvo načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 6. maja 1944. Ekonomskom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o planskom odabiranju i uzdizanju intendantskog kadra i njegovom stručnom usavršavanju51
21.Pohvala vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od početka maja 1944. boračkom i rukovodećem sastavu 15. majevačke NOU brigade54
22.Zajednički izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i komandanta Udarne grupe divizije NOVJ Milutina Morače od 7. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o povlačenju jedinica Udarne grupe divizije na planinu Taru i orijentaciji ka sektoru planine Golije56
23.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. maja 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da Operativni štab 16. i 17. NOU divizije poveže direktnom radio-veziom sa Vrhovnim štabom NOV i POJ58
24.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. maja 1944. o uspostavljanju Baze NOVJ u Italiji kao sastavnog dela Vojne misije pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje i postavljanje Milentija Popovića za komandanta te baze59
25.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. maja 1944. Štabu Udarne grupe divizija NOVJ da su 16. i 17. NOU divizija ponovo orijentisane za prelazak na desnu obalu Drine i naređenje da uspostavi vezu s njima i izvesti kakav odziv ima dobrovoljna mobilizacija u zapadnoj Srbiji61
26.Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. maja 1944. komandantu Operativne grupe 16. i 17. NOU divizije Danilu Lekiću da je zakasnio sa stvaranjem mostobrana na sektoru Bajina Bašta - Ljubovija i naređenje za prelazak Drine kod sela Starog Broda ili južnije od njega62
27.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. maja 1943. Štabu Udarne grupe divizije NOVJ da su nadmoćnije neprijateljeve snage onemogućile blagovremen prodor 16. i 17. NOU divizije u zapadnu Srbiju i naređenje da se Udarna grupa divizija prebaci na planinu Goliju i osloni na delove 2. korpusa u Sandžaku64
28.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 9. maja 1944. Štabu 26. NOU divizije da se svi zarobljeni ratni zločinci s potrebnim podacima upućuju u sedište Vrhovnog štaba NOV i POJ, gde će im suditi odgovarajući sud65
29.Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 9. maja 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu66
30.Izveštaj komandanta Baze NOVJ u Italiji Milentija Popovića od 10. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o radu Tenkovske škole NOVJ na Srednjem istoku i predlog da se tenkisti prebace u Italiju i tu organizuje dalja tenkovska nastava67
31.Uputstvo načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 10. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o pribavljanju, raspodeli, čuvanju i evidentiranju svih vrsta kancelarijskog i štamparskog potrošačkog materijala70
32.Obaveštenje komandanta Baze NOVJ u Italiji i zastupnika NKOJ-a Milentija Popovića od 10. maja 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o preprekama za objavljivanje Titovog intervjua "Asošieted presu"72
33.Poruka vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 11. maja 1944. komandantu Baze NOVJ u Italiji Milentiju Popoviću da u intervjuu "Asošieted presu" ne dozvoljava nikakve dalje izmene74
34.Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ i poverenika NKOJ-a za narodnu odbranu maršala Jugoslavije Jasipa Broza Tita od 11. maja 1944. o ustrojstvu personalnih odeljenja i odseka i o vođenju evidencije o starešinskom kadru NOV i POJ78
35.Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. maja 1944. Štabu Udarne grupe divizija NOVJ da je nepravilno i opasno razdvajanje 2. proleterske od 5. krajiške NOU divizije, zadržavajući je na planini Tari i naređenje da je odmah prebaci ka 5. krajiškoj NOU diviziji u rejonu Zlatibora85
36.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o neuspehu Udarne grupe divizija NOVJ da pređe preko Ibra i preporuka da južno-moravskim jedinicama razbije četničke snage na planini Kopaoniku i razori železničku prugu u dolini Ibra88
37.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 12. maja 1944. Štabu Udarne grupe divizija NOVJ da obe svoje divizije prebaci na slobodnu teritoriju 2. udarnog korpusa NOVJ, tu ih odmori, popuni ratnim materijalom i da im priključi još dve divizije koje će prispeti iz stočne Bosne89
38.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 12. maja 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o prihvatu Udarne grupe divizija NOVJ i obaveštenje o njenom pojačanju novim divizijama kako bi, pod komandom Peka Dapčevića, izvršila prodor u Srbiju92
39.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. maja 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o priključivanju 17. istočnobosanske NOU divizije 2. korpusu NOVJ, kao i odmoru 16. vojvođanske NOU divizije i njenoj popuni ratnim materijalom94
40.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 13. maja 1944. Štabu 26. NO divizije da se ni jedan zarobljenik ne sme streljati, a otkrivene zločince sprovesti u Drvar na isleđenje95
41.Pismo Centralnog komiteta KPJ od 14. maja 1944. divizijskim komitetima i politodelima 16. i 36. vojvođanske NOU divizije kojim se pozitivno ocenjuje njihov dotadašnji rad idaju uputstva za otklanjanje pojedinih nedostataka96
42.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da preduzme sve mere za spašavanje lekara zarobljenih od Nemaca101
43.Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. maja 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da su nesigurne postojeće šifre kojima se služi i nalog da se pomoću njih ne saopštavaju vojne tajne već podaci u formi razumljivoj samo za štabove NOVJ102
44.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. maja 1944. Štabu 2. korpusa NOV da koordiniranim dejstvima sa Udarnom grupom divizija NOVJ razbije četničke snage Draže Mihailovića koje se iz jugozapadne Srbije nemačkim kamionima prebacuju ka dolini reke Lim103
45.Izveštaj šefa Odseka za naoružanje i ubojnu opremu Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o strukturi naoružanja koje je u upotrebi jedinica 1. proleterskog, 5. i 8. korpusa NOVJ i o neophodnim količinama municije za to naoružanje105
46.Predlog načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 14. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o konkretnim merama koje treba preduzeti za poboljšanje prehrane jedinica 1. proleterskog, 5. i 8. korpusa NOVJ i drvarskog garnizona108
47.Izveštaj člana Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje Mate Jakšića od 14. maja 1944. maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o zajedničkom sastanku Vojne misije i Štaba generala Henrija Vilsona u vezi sa zbegom iz Jugoslavije i obaveštenje o smeštaju, samoupravi i moralno-političkom stanju toga zbega110
48.Pohvala vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od sredine maja 1944. boračkom i rukovodećem sastavu 1. i 3. bataljona 1. dalmatinske NOU brigade131
49.Pohvala Vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od sredine maja 1944. boračkom i rukovodećem sastavu 4. bataljona 5. crnogorske NOU brigade132
50.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. maja 1944, komandantu Baze NOVJ u Italiji da se novoprispelo vazduhoplovno ljudstvo iz Jugoslavije uputi za popunu 1. jugoslovenske lovačke eskadrile i na doškolovanje u britanske škole na Srednjem istoku a od novoprispelih tenkista i šofera u Italiji da se formiraju tenkovski bataljoni133
51.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. maja 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o merama koje će se preduzeti da bi snage NOVJ uspešno izvršile prodor u Srbiju134
52.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. maja 1944. štabovima 2. i 3. korpusa NOVJ da pronađu pogodno mesto za dotur materijala iz sovjetske i savezničke pomoći i da svakodnevno izveštavaju o vremenskim prilikama135
53.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. maja 1944. Štabu Udarne grupe divizija NOVJ da se poveže s jedinicama 2. korpusa NOVJ koje vode borbu na komunikaciji PrijepoIje-Sjenica136
54.Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ i predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 18. maja 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću i opunomoćenika NKOJ-a Milovanu Đilasu da dostavljaju redovne izveštaje o svom radu i obaveštenje o najvažnijim potrebama jedinica NOVJ u pojedinim delovima Jugoslavije137
55.Izveštaj člana Vojne misije NOVJ u SSSR-u dr Đure Mešterovića od 18. maja 1944. Sanitetskom odseku Vrhovnog štaba NOV i POJ o svom radu posle dolaska u Sovjetski Savez139
56.Uputstvo Centralnog komiteta KPJ od 19. maja 1944. divizijskom komitetu 17. istočnobosanske NOU divizije o postavljanju i načinu rešavanja prioritetnih zadataka partijskih organizacija, biroa, divizijskog komiteta i politodela145
57.Pohvala vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od druge polovine maja 1944. boračkom i rukovodećem sastavu 5. crnogorske NOU brigade za uspešne borbe na sektoru Prijepolje-Sjenica150
58.Zahtev vrhovnog komandanta NOV i POJ i predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 19. maja 1944. predstavniku NKOJ-a u SSSR-u Milovanu Đilasu da hitno povrati izvornu četničku građu koju je za sobom odneo u Moskvu151
59.Poruka generalnog sekretara KPJ i predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Jasipa Broza Tita od 20. maja 1944. svim forumima KPJ, organima narodne vlasti i štabovima NOVJ da ne komentarišu formiranje nove jugoslovenske kraljevske vlade u izbeglištvu pre nego što dobiju zvanično uputstvo NKOJ-a152
60.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. maja 1944. šefu Vazduhoplovnog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ Francu Pireu da uputi jedan kontingent jugoslovenskih dobrovoljaca na raspolaganje Vrhovnom štabu i da se vrati u sedište Vrhovnog štaba na referisanje157
61.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. maja 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o rejonu gde treba usmeriti 17. NOU diviziju radi povezivanja s 2. korpusom NOVJ i upozorenje da Nemci dekriptuju radiograme štabova NOVJ158
62.Pohvala vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od druge polovine maja 1944. boračkom i rukovodećem sastavu 5. slovenačke NOU brigade "Ivan Cankar" i ostalim jedinicama koje su se istakle u borbama na sektoru Trebnje - Novo Mesto159
63.Odobrenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 21. maja 1944. za formiranje 1. samostalne brigade NOVJ u Sovjetskom Savezu i upozorenje da Radio-stanica "Nova Jugoslavija" ne daje nikakve komentare povodom raspuštanja vlade Božidara Purića pre nego što o tome dobije direktive NKOJ-a160
64.Obaveštenje predstavnika NKOJ-a u SSSR-u Milovana Đilasa i šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 21. maja 1944. maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o rezultatima razgovora s predsednikom Sovjeta narodnih komesara SSSR-a i vrhovnim komandantom oružanih snaga SSSR-a Josifom Visarionovičem Staljinom162
65.Obaveštenje predstavnika NKOJ-a u SSSR-u Milovana Đilasa i šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 21. maja 1944. maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o sovjetskom predlogu za brži dotur ratnog materijala iz Persijskog zaliva za jedinice NOVJ164
66.Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ i predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 22. maja 1944. šefu Vojne misije NOV u SSSR-u Velimiru Terziću i predstavniku NKOJ-a u SSSR-u Milovanu Đilasu o natpisima koje treba staviti na ratna odlikovanja i u kakvom duhu da budu javna istupanja Terzića165
67.Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 22. maja 1944. rukovodstvu vojne misije NOVJ u SSSR-u u vezi s predstojećim formiranjem vlade dr Ivana Subašića, predviđenim govorom preko Radio-Moskve o dr Vladimiru Mačeku i obaveštenje o izmenama unetim u prvobitni nacrt državnog grba nove Jugoslavije166
68.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. maja 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da izvesti koju će jedinicu iz svog sastava uputiti na sektor Kalinovik-Foča167
69.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 23. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da predloži 16 najhrabrijih boraca i rukovodilaca za dodelu sovjetskih odlikovanja168
70.Zajednički izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i komandanta Udarne grupe divizije NOVJ Milutina Morače od 23. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o najneophodnijim količinama municije, odeće i obuće za 2. proletersku i 5. krajišku NOU diviziju169
71.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Arse Jovanovića od 23. maja 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ da svojim jedinicama zatvori pravac koji vodi od Knina, preko Bosanskog Grahova, za selo Resanovci171
72.Obaveštenje Sretena Žujovića od 23. maja 1944. Vrhovnom štabu o uspešnom prepadu delova 13. krajiške NOU brigade na četnički Štab Bosansko-krajiškog korpusa i zapleni njegove arhivske građe172
73.Obaveštenje komandanta Baze NOVJ u Italiji Milentija Popovića od 23. maja 1944. Štabu Mornarice NOVJ da britanski predstavnici u Bariju traže da im se stave na raspolaganju dva motorna jedrenjaka iz sastava Mornarice NOVJ173
74.Uredba o vojnim sudovima NOVJ propisana 24. maja 1944. od vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita174
75.Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 24. maja 1944. o disciplinskoj odgovornosti vojnih lica186
76.Obaveštenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Aleksandra Ran-kovića od 25. maja 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o preduzetim merama u vezi s nemačkim desantom na Drvar i traženju direktiva za dalji rad193
77.Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Arsa Jovanovića od 25. maja 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da su slušaoci Oficirske škole Vrhovnog štaba stupili u borbu protiv nemačkog desanta i da je organizovana odbrana desne obale Unca198
78.Izveštaj komandanta Baze NOVJ u Italiji i zastupnika NKOJ-a Milentija Popovića od 25. maja 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da britanski predstavnici nisu u mogućnosti prispelom ljudstvu NOVJ da obezbede vazduhoplovnu letačku obuku200
79.Zahtev vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Franca Pirea od 25. maja 1944. Komandi britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva za Sredozemlje da se jugoslovensko ljudstvo predviđeno za razne vazduhoplovne specijalnosti što pre uputi na školovanje i usavršavanje201
80.Izveštaj člana Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje Boža Lazarević od 25. maja 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ203
81.Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 27. maja 1944. za formiranje tri divizije NOVJ od postojećih brigada u Srbiji207
82.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. maja 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da je na oslobođenu teritoriju zapadne Bosne 25. maja započela nemačka ofanziva i na Vrhovni štab NOV i POJ izvršen neuspeo vazdušni desant211
83.Izveštaj šefa Operativnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Ivana Rukavine od 28. maja 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o situaciji u zonama dejstva 1. proleterskog i 5. korpusa NOVJ212
84.Obaveštenje člana Politbiroa CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Aleksandra Rankovića od 29. maja 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da će ubrzo dobiti odgovor na postavljeno pitanje i da su promene u održavanju radio-veze usledile zbog nestanka Veljka Dragićevića prilikom desanta na Drvar214
85.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. maja 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o neprijateljskoj ofanzivi u zapadnoj Bosni i uputstvo na koji će način održavati dalju radio-vezu s Vrhovnim štabom215
86.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 29. maja 1944. jedinicama NOV i POJ da na svim sektorima gde su Nemci oslabili garnizone preduzmu odlučne napade na važnija uporišta, razaraju komunikacije i uništavaju vojne objekte216
87.Odgovor vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Jasipa Broza Tita od 30. maja 1944. na pitanje komandanta 2. korpusa NOVJ Peka Dapčevića kojim je proveravao da li novi radiotelegrafista traži uspostavljanje radio-veze po Titovom nalogu ili je zarobljen pa to čini pod presijom Nemaca217
88.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31. maja 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da se Operativna grupa divizija odmori i snabde ratnim materijalom, a sa ostalim divizijama da dejstvuje na predloženim pravcima i zadrži operativnu inicijativu u svojim rukama219
89.Uputstvo šefa Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje dr Vladimira Velebita od 31. maja 1944. članu Vojne misije dr Mati Jakšiću o njegovom daljem radu u Kairu220
90.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da svoje operativne izveštaje i one koje dobije od Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske šalje direktno Radio-stanici "Slobodna Jugoslavija"224
91.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. juna 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da težište dejstava usmeri ka planini Romaniji, preseče tamošnje komunikacije i po mogućnosti ovlada prostorom Kalinovik-Foča, a vojvođanskim jedinicama da nastave dejstva na prostoru planine Majevice i predela Posavine225
92.Izveštaj šefa Vojne misije NOV u SSSR-u Velimira Terzića od 1. juna 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o radu Misije226
93.Izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 2. juna 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razbijanju četničke Južnomoravske grupe korpusa236
94.Uputstvo šefa 3. odseka Baze NOVJ u Italiji dr Sergija Makieda od 3. juna 1944. za rad organa Baze u Monopoliju240
95.Zajednički izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa i komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije Petra Stambolića od 3. juna 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o uspešnim borbama u jušnoj Srbiji, formiranju četiri divizije i nedostatku rukovodećih kadrova za njih242
96.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. juna 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da je prispeo u Bari i naređenje da se na Kupreško polje prikupe ranjenici i evakuišu za Italiju243
97.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 4. juna 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o situaciji na sektorima 8, 5. i 2. korpusa NOVJ i naređenje da 1. korpus prikupi čitav svoj formacijski sastav i privremeno se zadrži na sektoru Vitorog-Kupres-Vukovsko244
98.Poruka delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 4. juna 1944. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Mihailu Apostolskom o pružanju pomoći u oružju i municiji najbližim jedinicama grčkih partizanskih odreda248
99.Izveštaj člana Politbiroa CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Zujovića od 4. juna 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o situaciji na sektorima 1. proleterskog korpusa NOVJ i 10. NOU divizije 5. korpusa NOVJ249
100.Zajedničko obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa i komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 4. juna 1944. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju dr Blagoju Neškoviću o formiranju četiri srpske divizije i rasplamsavanju NOB-a u jugoistočnoj Srbiji251
101.Obaveštenje komandanta Baze NOVJ u Italiji Milentija Popovića od 8.juna 1944. Edvardu Kardelju da se upućuju avioni po ranjenike u Sloveniju i da Kardelj obavesti CK KPJ Slovenije da se s ranjenicima upute i vojnopolitički kadrovi za jedinice NOVJ formirane u Italiji253
102.Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 8. juna 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da u Sovjetskom Savezu postoji naročito interesovanje o borbama u Srbiji i da se malo zna o tim borbama254
103.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. juna 1944. operativnim štabovima NOVJ, čiji je prostor bio obuhvaćen proteklom nemačkom ofanzivom, da hitno izveste koje su sve okupatorske, kvislinške i kolaboracionističke formacije učestvovale u njoj255
104.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. juna 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da uključi u svoj sastav Prateći bataljon Vrhovnog štaba i izvesti o situaciji na svom sektoru256
105.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. juna 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da izvesti o najpotrebnijem ratnom materijalu i mestu za njegovo spuštanje i da obavesti o situaciji na čitavom prostoru istočne Bosne257
106.Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 9. juna 1944. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Mihailu Apostolskom o situaciji na vranjskom, crnotravskom i jablaničkom sektoru i uputstvo za pojačanje aktivnosti partizanskih odreda u istočnoj Makedoniji258
107.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. juna 1944. operativnim štabovima NOVJ da jave na kojim mestima u njihovim zonama na oslobođenoj teritoriji mogu bezbedno aterirati avioni262
108.Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 10. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije da jedinice prebaci na levu obalu Južne Morave, ukoliko im je ugrožen opstanak na desnoj obali te reke, i na prostoru Plačkovica-Osogovo264
109.Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 11. juna 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću o izradi amblema i odlikovanja za NOV i POJ i obaveštenje o premeštanju Vrhovnog štaba na ostrvo Vis265
110.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 11. juna 1944. operativnim štabovima NOVJ da prate pregrupisavanje i pokrete nemačkih snaga, dostave tačne podatke o postojećoj dislokaciji nemačkih i satelitskih snaga i redovno izveštavaju o daljim promenama267
111.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. juna 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da izvesti Svetozara Vukmanovića Tempa da odmah dođe u Vrhovni štab, a Povle Ilić da pođe u Toplicu269
112.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 11. juna 1944. operativnim štabovima NOVJ da predstoji veća saveznička vazduhoplovna podrška snagama NOVJ i naređenje šta moraju preduzeti da se ona ostvari270
113.Pohvala vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od juna 1944. boračkom i rukovodećem sastavu 16. vojvođanske NOU divizije kao i njenom štabu s komandantom Danilom Lekićem na čelu za uspešne borbe na planini Majevici271
114.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. juna 1944. operativnim štabovima NOVJ da redovno dostavljaju podatke o saradnji četnika sa okupatorima i o njihovim zverstvima, kao i o drugim vestima podesnim za propagandu u inostranstvu272
115.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. juna 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da vojne i partijsko-političke rukovodioce iz 2. dalmatinske NOU brigade koji su prerasli svoje tadašnje položaje i funkcije uputi Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju273
116.Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 13. juna 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o nedostacima u vezi s prijemom materijala koji se upućuje iz SSSR-a274
117.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da četničkog komandanta Radoslava Đurića i ostale koji su dobrovoljno sa njima napustili četnike primi u NOVJ i prema njihovoj ličnoj sposobnosti postavi na odgovarajuće položaje276
118.Pohvala vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od juna 1944. boračkom i rukovodećem sastavu 3. dalmatinske NOU brigade za uspešne borbe protiv nadmoćnijih nemačkih snaga na sektoru Bosansko Grahovo - Tičevo277
119.Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ pri Glavnom štabu NOV i PO Srbije Pavla Ilića od 13. juna 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o bilansu Tromesečne aktivnosti 2, 3. i 4. južnomoravske NO brigade278
120.Saglasnost Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. juna 1944. sa zajedničkim predlogom Štaba 2. korpusa NOVJ, partijsko-političkih predstavnika rukovodećih foruma Srbije i delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ o pravcu prodora Operativne grupe divizija u Srbiju279
121.Naredba komandanta Baze NOVJ u Italiji Milentija Popovića od 14. juna 1944. o preimenovanju i pretpotčinjavanju Baze NOVJ u Monopoliju, o nošenju letnje uniforme s propisanim oznakama starešinskog čina281
122.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. juna 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da izvesti gde se može spustiti avion s komandantom korpusa i gde se nalazi 6. lička proleterska divizija "Nikola Tesla"284
123.Saglasnost delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 15. juna 1944. s planom Glavnog štaba NOV i PO Makedonije o angažovanju jedinica u istočnoj Makedoniji i preporuka da se zbog neprijateljeve ofanzive u Jablanici Glavni štab NOV i PO Makedonije i delegati za Sobranje kreću sa 22. srpskom NO divizijom285
124.Sporazum između Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i predsednika Kraljevske jugoslovenske vlade u izbeglištvu potpisan na ostrvu Visu 16. juna 1944. godine287
125.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. juna 1944. Štabu Baze NOVJ u Italiji da prezdravele ranjenike 8. korpusa NOVJ odmah prebaci na ostrvo Vis291
126.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 18. juna 1944. operativnim štabovima NOVJ i višim partijskim i političkim forumima NOB-a da je došlo do sporazuma između NKOJ-a i predsednika Kraljevske jugoslovenske vlade o borbi protiv okupatora i o obnovi zemlje292
127.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. juna 1944. Štabu Baze NOVJ u Italiji da odredi ljudstvo za obezbeđenje vazduhoplovne baze Sovjetskog Saveza u Italiji i da kratkim vojnopolitičkim kursom to ljudstvo uputi u obavljanje predstojećih dužnosti293
128.Objašnjenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. juna 1944. operativnim štabovima NOVJ u vezi sa dodelom oficirskih činova političkim komesarima i pomoćnicima političkih komesara294
129.Izveštaj načelnika Sanitetskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ dr Gojka Nikoliša od 19. juna 1944. Vrhovnom štabu NOV I POJ o obilasku bolnica NOVJ u Italiji i problemima lečenja i zbrinjavanja ranjenika i bolesnika, kao i rezultatima konferencija sa vodećim funkcionerima britanskog saniteta za Srednji istok295
130.Odobrenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. juna 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da može izvršiti predložene kadrovske promene i naređenje da kadrove iz 2. dalmatinske NOU brigade avionima prebaci na ostrvo Vis299
131.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. juna 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ da izvesti može li prihvatiti novomobilisane borce iz Srema i upućivati ih u centralnu Bosnu300
132.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. juna 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da avionom uputi u Bari 30 oficira NOVJ za formiranje novih jedinica NOVJ u Italiji301
133.Izveštaj člana Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje dr Mata Jakšića od 21. juna 1944. o radu i postignutim rezultatima u rešavanju problema zbega naroda Dalmacije u logorima El Satu i El Katadbi302
134.Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 22. juna 1944. o imenovanju Politodela za Mornaricu NOVJ311
135.Govor vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 23. juna 1944. britanskim i američkim oficirima i vojnicima nakon održane smotre na ostrvu Visu312
136.Pismo predsednika NKOJ-a Maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 23. juna 1944. zemaljskim antifašističkim većima u Jugoslaviji članovima Predsedništva AVNOJ-a i članovima NKOJ-a o razlozima koji su uslovili sklapanje sporazuma između NKOJ-a i predsednika Kraljevske jugoslovenske vlade u inostranstvu i o konkretnim rezultatima toga sporazuma321
137.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. juna 1944. operativnim štabovima NOVJ da upute na trajni rad u bolnice NOVJ u Italiji iznemogle lekare i bolničarke326
138.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. juna 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ da uputi u Bari 15 odabranih oficira za formiranje novih jedinica NOVJ u Italiji i da osposobi aerodromske piste za noćno letenje327
139.Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. juna 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da bi zauzimanje Sokolca i organizovanje aerodroma kod njega za evakuaciju ranjenika iziskivalo velike žrtve, pa naređuje da se pronađe bezbednije mesto za njihovu evakuaciju328
140.Odobrenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 25. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine da se avionom prebaci preko Italije u Srem i nalog da glavne kanale za popunu svojih jedinica stvara preko istočne Bosne329
141.Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 26. juna 1944. o imenovanju članova Politodela za 2. proletersku i 5. krajišku NOU diviziju331
142.Poruka Svetozara Vukmanovića Tempa od 27. juna 1944. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije Petru Stamboliću da obavesti Centralni komitet KP Makedonije da preduzme hitne mere za sazivanje ASNOM-a, uz učešće što većeg broja delegata333
143.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 28. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine da Stab 16. vojvođanske NOU divizije održava direktnu radio-vezu s Vrhovnim štabom i da se tom štabu divizije ostavi deo britanskih oficira za vezu334
144.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 28. juna 1944. Sefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da će u školu za vazduhoplovce uputiti nekoliko stotina pitomaca čim se obezbede potrebna transportna sredstva335
145.Nalog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 28. juna 1944. šefu Vojne misije NOVJ Velimiru Terziću da avioni doturaju ratni materijal tamo gde to zahteva Vrhovni štab NOV i POJ i uputstvo kojim jedinicama i gde ga treba najhitnije dostaviti337
146.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da za politički i kulturno-prosvetni rad na slobodnoj teritoriji izvuče iz okupiranog Beograda Miloša Jankovića i Tomu Rosandića, kao i sve ostale pripadnike NOP-a i rodoljube339
147.Odobrenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da se formira samostalna vojvođanska jedinica pod privremenom komandom 6. korpusa NOVJ340
148.Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 30. juna 1944. šefu vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću o rasporedu kredita dobijenog od vlade SSSR-a i o načinu preuzimanja pomoći sakupljene u inostranstvu za NOVJ341
149.Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 30. juna 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da Sterju Atanasov nema ničije ovlašćenje da se meša u vojna i politička pitanja NOP-a i da mu samo treba pomoći da dođe do Bugarske343
150.Izveštaj komandanta Baze NOVJ u Italiji Milentija Popovića od 30. juna 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o ugroženosti beranskog aerodroma i potrebi hitnog prebacivanja u Bari rukovodećeg kadra prikupljenog za novoformirane jedinice u Srbiji344
151.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ za formiranje radio-telegrafskih kurseva345
152.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da što pre pronađe pomoćni aerodrom i dobro ga obezbedi prilikom prebacivanja iz Italije rukovodećeg vojno, političkog i partijskog kadra Srbije346
153.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine da je odobrio formiranje samostalne vojvođanske jedinice pod privremenom komandom Štaba 6. korpusa NOVJ i naređenje za stalno popunjavanje 16. i 36. vojvođanske NOU divizije348
154.Odluka vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 1. jula 1944. o formiranju 12. korpusa NOVJ349
155.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. jula 1944. Štabu Baze NOVJ u Italiji o uslovima za prebacivanje rukovodećeg kadra iz Barija na slobodnu teritoriju južne Srbije350
156.Naredba delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 1. jula 1944. o postavljenjima u Glavnom štabu NOV i PO Makedonije352
157.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 1. jula 1944. novoimenovanom Glavnom štabu NOV i PO Srbije da Pavla Ilića Veljka, koji je odbio da primi novu dužnost, uputi u jednu od svojih jedinica353
158.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da hitno dostavi personalne podatke o komandnom kadru Glavnog štaba i njemu potčinjenih korpusa i divizija354
159.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da prikupi ranjenike u Toplici radi evakuacije avionima za bolnice NOVJ u Italiji355
160.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da s jedinicama odmah pređe na sektor Foče355
161.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da preduzme sve mere bezbednosti Kolašina i Žabi jaka i razbije eventualni nemački desant na ta ili druga mesta356
162.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. jula 1944. Štabu Baze NOVJ u Italiji da su oficiri koji su prispeli u Bari iz 2. korpusa određeni za artiljerijske jedinice Vrhovnog štaba i za formiranje jedinica NOVJ u Italiji357
163.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da Korpus ostaje pod direktnom komandom Vrhovnog štaba i naređenje da se sve njegove jedinice prikupe na sektoru Foče, tu se odmore i snabdeju ratnim materijalom358
164.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 3. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da saopšti predstavnicima Nacionalnog komiteta Poljske da NKOJ pozdravlja njihov predlog o uzajamnom priznanju i predlaže prisnu međusobnu saradnju360
165.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da dostavi radio-vezom imena, čin i zvanje rukovodećeg kadra štabova novoformiranih srpskih divizija NOVJ361
166.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da javi 6. korpusu NOVJ da je iz Srema pošla k njima jedna brigada koju treba da naoruža i stavi pod svoju komandu362
167.Izveštaj komandanta Baze NOVJ u Italiji Milentija Popovića od 3. jula 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o dolasku u Bari predsednika ZAVNOH-a Vladimira Nazora i članova Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine383
168.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 3. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da prenese zahvalnost NKOJ-a Nacionalnom komitetu Bugarsko-makedonskog kongresa u Klivlendu za podršku koju pruža NOP-u Jugoslavije364
169.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da dostavi podrobnije podatke o četničkom pokolju ranjenika i lekara bolnice 11. korpusa NOVJ365
170.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o uspostavljanju veze 17. istočnobosanske NOU divizije sa 1. proleterskom divizijom i njenom stavljanju pod neposrednu komandu Vrhovnog štaba366
171.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da u sadejstvu sa 17. istočno-bosanskom NOU divizijom razbije Nedićeve snage prispele na sektor Čajniča i izvestiti o mestu za prijem ratnog materijala367
172.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. jula 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ da sve teške ranjenike evakuiše u Italiju368
173.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. jula 1944. Štabu Baze NOVJ u Italiji da pripremi magacine i sve što je potrebno za iskrcavanje broda koji je uputila vlada SSSR-a iz Persijskog zaliva s ratnim materijalom i hranom za NOVJ369
174.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da će korpus neposredno od Vrhovnog štaba dobijati direktive370
175.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5. jula 1944. Štabu Baze NOVJ u Italiji da se nastavnici Oficirske škole Vrhovnog štaba NOV i POJ prispeli u Bari stavljaju na raspolaganje komandantu Baze NOVJ u Italiji Milentiju Popoviću371
176.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da svu službenu poštu i ostale pisane materijale redovno dostavljaju Vrhovnom štabu specijalnim kuririma preko komandanta Baze NOVJ u Italiji Milentija Popovića i da pošalju spiskove za proizvođenje i unapređenje oficira372
177.Izveštaj člana Politbiroa CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Ivana Milutinovića od 6. jula 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o potrebi hitne intervencije Vrhovnog štaba radi nastavljanja evakuacije ranjenika NOVJ i o nužnosti slanja za bolnice NOVJ u Italiji većeg broja sanitetskog osoblja373
178.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da završnim dnevnim izveštajima jasno ocrtavaju borbena dejstva sa celokupnog operativnog područja374
179.Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da je opasno prikupljati sve snage 4. korpusa NOVJ za napad na jedno mesto i držati uske frontove375
180.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da dostave predloge za odlikovanja starešinskog kadra NOVJ376
181.Uputstvo Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ o načinu pisanja dnevnih borbenih izveštaja koji se dostavljaju Vrhovnom štabu377
182.Saglasnost vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 7. jula 1944. s predlozima Štaba 2. korpusa NOVJ u vezi sa imenovanjem komandanta 4. crnogorske proleterske brigade i naziva 3. sandžačke brigade378
183.Naređenje vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. jula 1944. oprativnim štabovima NOVJ da izveste imaju li radio-vezu sa svim svojim jedinicama i operativnim područjima379
184.Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 7. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću o načinu raspodele jednog dela novčanih kredita koje je vlada Sovjetskog Saveza dodelila za potrebe narodnooslobodilačkog pokreta Jugoslavije380
185.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ cd 8. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o prestanku daljeg sadejstva 17. istočnobosanske NOU divizije i uputstvo o načinu or-ganizovanja prijema ratnog materijala za 1. proletersku diviziju382
186.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ da 10. krajiškoj NOU diviziji olakša operativno-taktičku situaciju i pomogne u snabdevanju ratnim materijalom383
187.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. jula 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ da se divizija koja se formira u Slavoniji nazove 40. NO divizija384
188.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 8. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o postavljenjima rukovodilaca u Štabu korpusa i u njihovim jedinicama358
189.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. jula 1944. Štabu Baze NOVJ u Italiji da na relaciji Vrhovni štab - jedinice NOVJ i obratno organizuje primanje i odašiljanje pošte avionskim putem i odobrenje da se dr Linzi Rodžers po želji prebaci u Sloveniju386
190.Izveštaj člana Politbiroa CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV I POJ Aleksandra Rankovića od 8. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o problemima Tenkovske brigade iznetim na sastanku održanom sa političkim i partijskim rukovodiocem te brigade387
191.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da redovno izveštavaju Vrhovni štab o efektu savezničkog bombardovanja neprijateljeve žive sile i tehnike390
192.Uputstvo Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJo načinu popune svojih jedinica i naređenje da dostavlja izveštaje 17. istočnobosanske NOU divizije i prenosi joj naređenja Vrhovnog štaba, kao i da uputi sve grafičke radnike koji su radili u drvarskoj štampariji "Borbe"391
193.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da ne očekuje popunu svojih jedinica dobrovoljcima iz vojnih logora NOVJ u Italiji već da razvije političku akciju za novu mobilizaciju na sopstvenom terenu393
194.Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 9. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ za dalji rad u vezi sa pripremama za prodor snaga NOVJ u Srbiju394
195.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o predstojećem prodoru snaga NOVJ u Srbiju i uputstvo za dalji rad399
196.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 10. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se hitno preko Radio-stanice "Slobodna Jugoslavija" objavi tekst sporazuma između NKOJ-a i predsednika Kraljevske jugoslovenske vlade u izbeglištvu400
197.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da savezničkim vojnim misijama daju podatke o dislokaciji i kapacitetima nemačkih slagališta nafte, benzina i rafinerije401
198.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da bude pripravan da može jednu udarnu diviziju iz sastava 6. korpusa NOVJ staviti na raspolaganje Vrhovnom štabu za prebacivanje na drugu teritoriju402
199.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. jula 1944. Štabu Baze NOVJ da uspostavi radio-vezu sa svim glavnim štabovima i štabovima 5. i 8. korpusa i da saopšti Koči Popoviću da direktnom radio-vezom prenosi Vrhovnom štabu izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije403
200.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da razbije delove 7. SS brdske dobrovoljačke divizije "Princ Eugen" kod Ustikoline404
201.Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da pod svoju komandu stavi 12. korpus NOVJ i bude spreman da s najmanje dve divizije izvrši prodor u zapadnu Srbiju405
202.Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Arsa Jovanovića od 10. jula 1944. Štabu 1. tenkovske brigade NOVJ o formacijskoj strukturi, čijem ostvarenju treba da teži kao tenkovska jedinica Vrhovnog štaba NOV i POJ406
203.Izveštaj šefa Trećeg-B odseka Baze NOVJ u Italiji Boža Borčića od 10. jula 1944. načelniku Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ o radu Odseka na snabdevanju jedinica i ustanova NOVJ morskim putem408
204.Petodnevni izveštaj vazduhoplovnog oficira za vezu Vrhovnog štaba NOV i POJ pri savezničkim Balkanskim vazduhoplovnim snagama Janeza Svetlina Ivana od 10. jula 1944. načelnika vazduhoplovnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ o dotadašnjem svom angažovanju417
205.Uputstvo Vojnosudskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od jula 1944. o poslovanju vojnih sudova NOVJ422
206.Obaveštenje pomoćnika šefa Sanitetske misije NOVJ pri savezničkim sanitetskim ustanovama u Italiji dr Nikole Nikolića od 11. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o kategoriji lica koja treba najhitnije slati avionima sanitetskim ustanovama NOVJ u Italiji427
207.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o teškim odbrambenim borbama koje vode jedinice Glavnog štaba NOV i PO Srbije protiv udruženih nemačkih, četničkih i bugarskih snaga428
208.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da izvesti može li prihvatiti 18. hrvatsku istočnobosansku NOU brigadu i omladinske delegate koji se vraćaju sa Drugog kongresa Antifašističke omladine Jugoslavije429
209.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da hitno pošalju predlog za proizvođenje i odlikovanje onih oficira čija imena nisu objavljena u "Biltenu" Vrhovnog štaba NOV I POJ430
210.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 12. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da težište dejstava bude u Sandžaku i severno od njega i da 8. crnogorska NOU brigada i dalje ostane u sastavu 37. sandžačke NOU divizije431
211.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da je 17. istočnobosanska NOU divizija stavljena pod komandu Štaba 2. korpusa NOVJ432
212.Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ na neorganizovanost prijema i raspodele ratnog materijala i naređenje da otkloni te nepravilnosti433
213.Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 12. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se prvenstveno snabdeju jedinice u istočnom delu Jugoslavije433
214.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 12. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da svečano saopšti 5. crnogorskoj i 2. dalmatinskoj NOU brigadi da im je Centralni Komitet KPJ dodelio naziv proleterska brigada434
215.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ da uputi u Italiju za Bari celokupno ljudstvo koje je u Drvaru pohađalo ili završilo meteorološke kurseve435
216.Pozdravni telegram predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 13. jula 1944. ZAVNO-u Crne Gore i Boke povodom trogodišnjice narodnog ustanka crnogorskog naroda436
217.Uputstvo Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o načinu održavanja kurirske veze sa Slavonijom437
218.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da odmah izvesti šta je preduzeto za nastupanje 5. krajiške i 17. istočnobosanske NOU divizije u pravcu jugozapadne Srbije437
219.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 13. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da obavesti ZAVNO Sandžaka da je odobreno lečenje u Italiji njegovog potpredsednika Murata Sećeragića i da ga avionom prebaci za Bari438
220.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da pronađe i obezbedi aerodrom za prebacivanje svih ranjenika na lečenje u Italiji439
221.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da hitno uputi šest lekara i medicinara, kao i izvestan broj medicinskih sestara u bolnice NOVJ u Italiji440
222.Poruka delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 13. jula 1944. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Makedonije da iz zapadne Makedonije pozove delegate za Skupštinu Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije441
223.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da na aerodromu Negobuđu prihvati artiljerijska oruđa i opremu, koji su namenjeni za 1. proletersku diviziju442
224.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da izveste na kakav je odjek naišao sporazum Tito-Subašić u narodnim masama, jedinicama NOVJ i u neprijateljevim krugovima443
225.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da Pavle Ilić Veljko pođe za Makedoniju i obaveštenje o usmeravanju jačih snaga NOVJ u pravcu Srbije i o prihvatanju predloženog plana dejstva Glavnog štaba NOV i PO Srbije448
226.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da hitno prebaci jednu brigadu iz Slavonije u centralnu Bosnu, a kasnije i čitavu diviziju iz sastava 6. korpusa NOVJ449
227.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 14. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o pokretu određenih divizija prema Srbiji i utvrđenju prelaza na Tari450
228.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ da se zbog odlaska 6. ličke proleterske divizije "Nikola Tesla" dogovori sa Štabom 8. korpusa NOVJ o kontroli glamočkog sektora i bezbednom sletanju aviona na glamočki aerodrom451
229.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. jula 1944. Štabu 6. ličke proleterske divizije "Nikola Tesla" da se pripremi za odlazak u sastav svog 1. proleterskog korpusa NOVJ452
230.Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 14. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da se iz sovjetskih baza ne mogu avionima prebaciti brdski topovi za 1. proletersku diviziju na Negobuđe, pa će joj se umesto njih dostaviti srednji minobacači, a 100 brdskih topova uputiti brodom za Bari453
231.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o predstojećem pokretu 6. ličke proleterske divizije ka Sandžaku i naređenje da meteorologe uputi za Bari455
232.Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 14. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da su sovjetskoj vazduhoplovnoj bazi u Bariju upućeni transportni avioni za pomoć u snabdevanju NOVJ456
233.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. jula 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ da sve ranjenike i bolesnike, a takođe i bolesnu decu, šalje u Italiju i da za odlikovanja može predlagati i poginule istaknute pripadnike NOP-a457
234.Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 14. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o stanju u 1. samostalnoj streljačkoj brigadi NOVJ u SSSR-u i o potrebi blagovremenog razmeštaja radiotelegrafista osposobljenih za samostalan rad458
235.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 15. jula 1944. vazduhoplovnom predstavniku Vrhovnog štaba NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi britanskog kraljevskog vazduhoplovstva za Srednji istok Francu Pireu da na poklonjene avoine iz SSSR-a stavi oznake NOVJ i za njih odredi dobre posade459
236.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da savezničkim vojnim misijama naznače na kojim putevima saveznička avijacija ne treba da tuče saobraćaj460
237.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. jula 1944. Peku Dapčeviću da sa Operativnom grupom divizija NOVJ odmah otpočne nastupanje ka jugozapadnoj Srbiji i rastereti jedinice Glavnog štaba NOV i PO Srbije od jakog pritiska koncentrisanih okupatorsko-kvislinških i kolaboracionističkih snaga461
238.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. jula 1944. Štabu 6. ličke proleterske divizije "Nikola Tesla" da zbrine svoje ranjenike i pođe za 1. proleterskom divizijom462
239.Uputstvo Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. jula 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ o načinu uređenja poštanske službe i prioritetu prebacivanja ranjenika pri koriščenju avionskog saobraćaja za Italiju463
240.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da hitno izvesti o avionskom udesu kod Topuskog, da sprovede obuku za zaštitu od bojnih otrova, i da uputi ranije tražene jedinice u centralnu Bosnu, a lekare i bolničko osoblje u bolnice NOVJ u Italiji464
241.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da izvesti koje neprijateljeve garnizone treba bombardovati i koje neprijateljeve objekte466
242.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da mu se za dejstva u Srbiji pridaje 11. krajiška NOU divizija i da može evakuisati decu nakon evakuacije ranjenika467
243.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o odlasku za istočnu Bosnu 11. krajiške NOU divizije u sastav 3. korpusa NOVJ468
244.Obaveštenje člana Politbiroa CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Zujovića Crnog od 17. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ o naređenju maršala Tita za prodor snaga NOVJ u Srbiju469
245.Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 17. jula 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ da nije dozvoljeno cenzurisanje pisama pripadnika savezničkih vojnih misija i da oni mogu međusobno saobraćati470
246.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. jula 1944. Štabu 6. ličke proleterske divizije "Nikola Tesla" da, izbegavajući borbe, ostane na svom sektoru još nekoliko dana dok ga ne preuzmu jedinice 5. i 8. korpusa NOVJ i obaveštenje o prisustvu jakih neprijateljevih snaga u predviđenoj zoni njenog kretanja471
247.Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 17. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da je vlada SSSR-a poklonila Titu dva transportna aviona za upotrebu prema sopstvenom nahođenju472
248.Predlog člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Zujovića Crnog od 17. jula 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da 6. lička proleterska divizija "Nikola Tesla" nastupa preko Hercegovine i u sadejstvu sa 29. hercegovačkom NOU divizijom zauzme Gacko473
249.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ i članu Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretenu Zujoviću da je 6. lička proleterska divizija "Nikola Tesla" u borbama iscrpljena i da se na svom putu ka Srbiji ne može angažovati za borbe u Hercegovini474
250.Predlog načelnika Vojnosudskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Josipa Hrnčevića od 17. jula 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da se vojni sudovi u Sloveniji organizuju saglasno Uredbi o vojnim sudovima NOVJ i da se usvoje dopunske odredbe za lišenje čina, prisilnog rada i broja članova vojnih sudova i njihovih veća475
251.Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 17. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da je sovjetska vlada saglasna da se u sovjetskim vojnim akademijama primi na školovanje izvestan broj oficira NOVJ479
252.Naređenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Zujovtća od 17. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da uputi Prateći bataljon Vrhovnog štaba NOV i POJ i Komandu 2. vazduhoplovne baze NOV i POJ na Negobuđe i stavi ih pod komandu Štaba 2. korpusa NOVJ480
253.Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da rukovodioci NOP-a iz Istre nisu smeli da stupaju ni u kakve pregovore s Nemcima i naređenje da prekinu svaku vezu481
254.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da posebnim desetodnevnim izveštajima javljaju podatke o ranjenicima i bolesnicima i da na kurs za transfuziju krvi upute po jedno sanitetsko lice iz svake divizije482
255.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da na sektoru Žumberak-Pokuplje ostavi manje snage 4. korpusa NOVJ, osposobljene za brze manevre, a glavninom toga korpusa pojača istočni sektor Like483
256.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 18. jula 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da će Vrhovni štab NOV i POJ za izvesno vreme direktno davati sva naređenja proleterskim divizijama iz sastava toga korpusa i naređenje da izvesti o jačini neprijateljskih snaga u Pljevljima i Prijepolju484
257.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ da hitno preuzme od 6. ličke proleterske divizije "Nikola Tesla" aerodrom na Glamočkom polju i sektor prema Livnu i uputi za sedište NKOJ-a Sulejmana Filipovića i Rodoljuba Colakovića486
258.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 18. jula 1944. Štabu 6. ličke proleterske divizije "Nikola Tesla" da se divizija stavlja pod neposrednu komandu Vrhovnog štaba i naređenje da ka Srbiji pođe preko centralne Bosne487
259.Direktivno pismo Centralnog komiteta KPJ od 18. jula 1944. političko-partijskom rukovodstvu 1. tenkovske brigade NOVJ za intenzivan politički i kulturno-prosvetni rad, za sistematsko vojnostručno i ideološko-političko osposobljavanje i uzdizanje slovenačkog kadra, saobrazno nacionalnom sastavu Brigade i uputstvo o nadležnosti u pogledu partijsko-popravnih mera489
260.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o pravcu nastupanja Operativne grupe divizija i naređenje da pripremi dopunu za 2. proletersku brigadu koja će ući u sastav jedinica Glavnog štaba NOV i PO Srbije491
261.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da radiogramom izveste koliko i kakvih artiljerijskih oruđa poseduju, koja im je količina municije potrebna za njih i da dostave spiskove artiljerijskih oficira492
262.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da bude spreman za prodor u zapadnu Srbiju čim prispe iz srednje Bosne 11. krajiša NOU divizija493
263.Upozorenje predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 19. jula 1944. Vojislavu Kecmanoviću i Đuri Pucaru da se najšira politička narodnooslobodilačka društvena organizacija naziva "Narodnooslobodilački front" i da se u društvenoj bazi ne stvaraju organizacije Hrvatske seljačke stranke494
264.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da osnovno naoružanje operativnih jedinica NOVJ i nadalje bude ono kakvim je naoružana nemačka vojska i za njega stvarati rezerve municije, a sve drugo naoružanje da bude dopunskog karaktera495
265.Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. jula 1944. Štabu Operativne grupe divizije NOVJ da svoju Grupu divizija ne angažuje u borbama protiv Nemaca na sektoru Andrijevice, već odmah otpočne nastupanje prema jugozapadnoj Srbiji497
266.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija" hitno ispravi i komentariše netačna izjava londonskog radija od 20. jula o reorganizaciji Vrhovnog štaba NOV i POJ498
267.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da primenjuju manevarski način ratovanja, da naročitu pažnju posvete vojnopolitičkom učvršćenju svojih jedinica i da izvode borbena dejstva kojima stvaraju uslove za mobilizaciju novih boraca500
268.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o prebacivanju 2. proleterske divizije i novih kadrova na sektor južne Srbije502
269.Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 21. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske na neblagovremeno upućivanje sanitetskog osoblja za zbrinjavanje ranjenika u bolnicama NOVJ u Italiji503
270.Uputstvo predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 21. jula 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Italiji o stavu prema UNRRA-i i u vezi s povratkom ljudstva iz jugoslovenskih zbegova504
271.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 21. jula 1944. članu Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje dr Matu Jakšiću da ne odobrava regrutovanje jugoslovenskih devojaka za britansku vojsku505
272.Direktivno pismo sekretara Centralnog komiteta KPJ Josipa Broza Tita od 22. jula 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju u vezi s izgradnjom narodne vlasti, kadrovima, pripremama za sazivanje Kongresa radi stvaranja KP Srbije i konstituisanja najvišeg zakonodavnog i izvršnog organa narodne vlasti Srbije506
273.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da u dnevnim operativnim izveštajima navode jačinu i naziv neprijateljskih jedinica protiv kojih se vodila borba508
274.Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije na važnost redovnog dostavljanja izveštaja o borbenim dejstvima NOVJ u Srbiji i Makedoniji509
275.Obaveštenje komandanta Baze NOVJ u Italiji Milentija Popovića od 22. jula 1944. Štabu mornarice NOVJ da će doći jedan američki oficir da pripremi dolazak Vojne misije Sjedinjenih Američkih Država pri Vrhovnom štabu NOV i POJ510
276.Jedanaestodnevni izveštaj vazduhoplovnog oficira za vezu Vrhovnog štaba NOV i POJ pri BAF-u Janeza Svetlina Ivana od 22. jula 1944. načelniku Vazduhoplovnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ o tekućim pitanjima i o letačkom. osoblju511
277.Zahtev vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 23. jula 1944. zastupniku NKOJ-a i komandantu Baze NOVJ u Italiji Milentiju Popoviću da nadležne savezničke vojne vlasti upozori da ne sprečavaju dolazak na Vis transportnim avionima dobijenim na poklon od Vlade SSSR-a522
278.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da privremeno prenosi izveštaje iz Makedonije i posreduje u uključivanju radio-stanice Glavnog štaba NOV i PO Makedonije u radio-centar Vrhovnog štaba523
279.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da obolelog Velimira Jakića odmah prebaci za Italiju i da u najvećoj tajnosti drži odlazak Operativne grupe divizija NOVJ ka jugozapadnoj Srbiji524
280.Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 23. jula 1944. članu Centralnog komiteta KP Makedonije Cvetku Uzunovskom Ibrinu i Štabu 1. kosovsko-metohijske NOU brigade da je maršal Tito naredio toj brigadi da pođe u Azot i Porečje radi razbijanja tamošnjih četničkih snaga i da pomogne formiranje 6. makedonske NO brigade526
281.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. jula 1944. štabovima 2, 3. i 12. korpusa NOVJ da prikupi sve ljudstvo koje je pripadalo 7. banijskoj NOU diviziji i upute ga sigurnim putem na Baniju528
282.Zahtev vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Franca Pirea od 23. jula 1944. Vrhovnoj komandi britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva za Srednji istok da ispiše iz RAF-a vazduhoplovno osoblje NOVJ koje nije uzeto na školovanje i prvim mogućim transportom uputi ga za Bari529
283.Zahtev delegata Centralnog komiteta KPJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 23. jula 1944. Cvetku Uzunovskom Abasu da sa delegatima obavezno dođe na osnivačku Skupštinu sobranja i da 1. kosovsko-metohijsku NOU brigadu uputi na izvršenje postavljenog joj zadatka531
284.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 24. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se hitno doture ranije traženi gumeni čamci za 3. korpus NOVJ i nalog šta treba i koliko čega dostaviti na Negobuđu 1. proleterskom korpusu NOVJ532
285.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da hitno dostave predloge za odlikovanja starešinskog i boračkog sastava iz potčinjenih jedinica535
286.Obaveštenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Aleksandra Rankovića od kraja jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o razlozima privremene zabrane prebacivanja lakih aviona NOVJ na Vis i saglasnosti dr Josipa Smodlake u vezi sa reorganizacijom u NKOJ-u536
287.Naređenje vrhovnog komandanta NOVJ i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 24. jula 1944. zastupniku NKOJ-a i komandantu Baze NOVJ u Italiji Milentiju Popoviću da se ranjenici Narodnooslobodilačke vojske Albanije prime u bolnice NOVJ uspostavljene u Italiji537
288.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 25. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da promeni pravac nastupanja svojih jedinica i manevrom izbije na istočne padine Kopaonika, gde će se osloniti na jedinice Operativne grupe divizija NOVJ538
289.Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 25. jula 1944. Peku Dapčeviću na oklevanje s prodorom Operativne grupe divizija NOVJ u Srbiju i naređenje da ona odmah tamo krene, olakša položaj srpskih jedinica NOVJ i onemogući Nemcima prenošenje težišta borbi iz Srbije u Crnu Goru i Sandžak540
290.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. jula 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ da se 21. slavonska NOU brigada prebaci na planinu Motajicu i naređenje da 11. krajiška NOU divizija krene prema zapadnoj Srbiji544
291.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. jula 1944. Štabu 6. ličke proleterske divizije "Nikola Tesla" da zajedno s 11. krajiškom NOU divizijom, izbegavajući borbe, nastavi kretanje prema istočnoj Bosni545
292.Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 25. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da preduzme mere za blagovremeno objavljivanje informacija Vrhovnog štaba i NKOJ-a preko Radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", da dostavi imena sovjetskih oficira kojima će dodeliti jugoslovenska odlikovanja i da urgira povratak Nikolaja Kornjejeva u sedište Vrhovnog štaba NOV i POJ546
293.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da se bez odobrenja Vrhovnog štaba NOV i POJ ili NKOJ-a ne može uputiti u inostranstvo ni jedno lice, osim ranjenika548
294.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. jula 1944. Štabu 10. korpusa NOVJ da za popunu svojih jedinica izvrši mobilizaciju na područjima Ptuja i Kozja u Štajerskoj549
295.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da neposredno obaveštava Vrhovni štab o borbenim i svim drugim delatnostima, kao i o problemima Korpusa549
296.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da su Nemci nametnuli teške borbe divizijama NOVJ usmerenim iz Crne Gore i istočne Bosne za prodor u Srbiju, dok 8. korpus NOVJ sa uspehom izvodi ofanzivu u dolini Cetine550
297.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da redovno javljaju tačne podatke o rezultatima savezničkog bombardovanja neprijatelja i o rezultatima taktičke saradnje avijacije i jedinica NOVJ554
298.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. jula 1944. Štabu 1. proleterske divizije da su sve tri njene brigade odlikovane Ordenom narodnog oslobođenja i naređenje da na aerodromu Negobuđe prihvati divizion brdskih topova s municijom555
299.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da Operativna grupa divizija kreće u pravcu jugozapadne Srbije, dok su druge jedinice posele desnu obalu Lima od Bijelog Polja do Prijepolja i naređenje da Glavni štab redovno izveštava o situaciji kod svojih jedinica556
300.Uputstvo pomoćnika načelnika Sanitetskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Herberta Krausa od 26. jula 1944. sanitetskim odeljenjima glavnih štabova i sanitetskim odsecima štabova korpusa NOVJ o načinu naručivanja sanitetskog materijala za potrebe jedinica NOVJ557
301.Izveštaj Artiljerijskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od jula 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o organizaciji artiljerijske nastave i načinu popune nastavnog osoblja u Školskom divizionu i ljudstva za artiljerijske kurseve pri Oficirskoj školi Vrhovnog štaba NOV i POJ559
302.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. jula 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da dotadašnji politički komesar toga korpusa Mitar Bakić odmah dođe u sedište Vrhovnog štaba na novu dužnost561
303.Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da je za prihvat jedinica koje kreću iz centralne Bosne trebalo uputiti drugu jedinicu, a ne u borbama premorenu 16. vojvođansku NOU diviziju561
304.Obaveštenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Aleksandra Rankovića od 27. jula 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o kvalifikacionoj strukturi ljudstva Vojnog logora NOVJ u Gravini i o neophodnosti da se zbog nacionalne strukture ljudstva traži upućivanje slovenačkih kadrova563
305.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da su 6. istočnobosanska, 5. kozarska krajiška i 2. krajiša NOU brigada odlikovane Ordenom narodnog oslobođenja564
306.Izveštaj komandanta Baze NOVJ u Italiji Milentija Popovića od 27. jula 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da će britanske vlasti čim se obave tehničke pripreme odobriti preletanje iz Italije na Vis transportnih aviona koje je vlada SSSR-a poklonila maršalu Titu564
307.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da od Vladimira Perića Valtera potraži što potpunije podatke o kretanju i namerama nemačkih jedinica565
308.Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 28. jula 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da dodeljene sovjetske vojne lekare i sanitetsko osoblje prebaci u Bari, gde će im se dati dalji raspored566
309.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. jula 1944. Štabu Operativne grupe divizija NOVJ da već četiri dana nema radio-veze sa Glavnim štabom NOV i PO Srbije, da je neprijatelj ovladao slobodnom teritorijom između Ibra i Južne Morave i u kojim pravcima su orijentisane tamošnje snage NOVJ567
310.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 28. jula 1944. članu Politbiroa CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Aleksandru Rankoviću da će početkom avgusta 1944. poći na sastanak s vrhovnim komandantom savezničkih snaga za Sredozemlje Henrijem Majtlandom Vilsonom568
311.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije da dostavlja izveštaje o borbenim dejstvima sa celog operativnog područja569
312.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da predloži koje brigade treba odlikovati i da jedinice što više poštedi od nepotrebnog iznuravanja570
313.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. jula 1944. Štabu Operativne grupe divizija NOVJ o brigadama iz sastava Operativne grupe koje su odlikovane Ordenom narodnog oslobođenja571
314.Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 28. jula 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o svečanom mitingu povodom odlaska na front 1. samostalne streljačke brigade NOVJ u SSSR-u572
315.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. jula 1944. operativnim štabovima NOVJ da izveste koliko su do tada njihove jedinice spasile savezničkih avijatičara574
316.Pismo člana Politbiroa CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Edvarda Kardelja od 29. jula 1944. Centralnom komitetu KP Slovenije575
317.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da bez posebnih dozvola upućuje u Italiju ranjenike, bolničare, lekare, decu i stare Jevreje i da u sedište NKOJ-a na Visu dođe Moša Pijade586
318.Obaveštenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Aleksandra Rankovića od 29. jula 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o nameri britanskih vlasti da oko 900 jugoslovenske dece evakuišu u Afriku, gde je veliki mortalitet zbog nopovoljnih klimatskih uslova587
319.Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30. jula 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da izbegava neprekidne frontalne borbe i da snabde 12. korpus ratnim materijalom588
320.Zapisnik sa konferencije održane 30. jula 1944. u Bariju između Štaba Baze NOVJ, zastupnika NKOJ-a i Centralnog odbora Zbjega naroda Dalmacije u vezi s problemima Zbjega prebačenog u severnu Afriku589
321.Pozdravni telegram predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 31. jula 1944. Osnivačkoj skupštini Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije596
322.Upozorenje predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 31. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da ne može biti generalnog rešenja NKOJ-a za izvlačenje stručnjaka iz NOVJ već da za svakog pojedinačno treba davati predlog597
323.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31. jula 1944. Štabu Operativne grupe divizija NOVJ da se Glavni štab NOV i PO Srbije sa grupom svojih divizija ponovo vraća ka Toplici i da se u rejonu Prištine koncentrišu nemačke snage597
324.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 31. jula 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da će se njegovim jedinicama avionima doturiti hrana u rejonu sela Medojevića kod Olova598
325.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o pravcu nastupanja Operativne grupe divizija NOVJ i naređenje da u susret 2. proleterskoj diviziji uputi jaču jedinicu na sektor između Raške i Kosovske Mitrovice599
326.Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 1. avgusta 1944. operativnim štabovima NOVJ o prikupljanju, koriščenju i dostavljanju podataka o neprijatelju600
327.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 1. avgusta 1944. Štabu 3. korpusa da se ispitaju razlozi zašto 11. krajiška NOU divizija nije prešla u istočnu Bosnu i da se 12. korpusu NOVJ omogući odmor i sređivanje pred nastupanje ka Srbiji607
328.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. avgusta 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ da se na lečenje u bolnicama NOVJ u Italiju šalju samo nepokretni ranjenici i teški bolesnici609
329.Uputstvo načelnika ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 1. avgusta 1944. Ekonomskom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o merama za unapređenje ekonomske struke, načinu novčanog snabdevanja i nalog za podnošenje izveštaja o prikupljanju i smeštaju hrane za narednu zimu i proleće609
330.Desetodnevni izveštaj vazduhoplovnog oficira za vezu Vrhovnog štaba NOV i POJ pri BAF-u Janeza Svetlina Ivana od 1. avgusta 1944. načelniku Vazduhoplovnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ611
331.Uputstvo načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 1. avgusta 1944. Intendanturi 2. korpusa NOVJ o načinu uzdizanja kadra ekonomske struke, o uskladištenju hrane odmah posle žetve i prikupljanju sirovina za odeću i obuću617
332.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 2. avgusta 1944. šefu vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da se Tenkovska brigada NOVJ u SSSR-u formira od srednjih tenkova619
333.Odobrenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 2. avgusta 1944. komandantu Operativne grupe divizija NOVJ Peku Dapčeviću da sa sve tri divizije pređe na Kopaonik i popuni jedinice, upozoravajući ga da zapadna Srbija ima prvorazredan značaj621
334.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Arsa Jovanovića od 2. avgusta 1944. komandantu Baze NOV u Italiji Branku Poljancu da nove šifre dostavi preko kurira operativnim štabovima622
335.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 3. avgusta 1944. šefu vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da izvesti kakve su mogućnosti za doturanje materijala avionima i da Dimitar Vlahov, njegov sin Gustav i Božidar Maslarić hitno dođu u Jugoslaviju623
336.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Arsa Jovanovića od 3. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da Janezu Tomšiču omogući najužu saradnju s jedinicama NOVJ i organima NOP-a u zoni slovenskog primorja radi usaglašavanja njihove aktivnosti sa radom, potrebama i smernicama Mornarice NOVJ625
337.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. avgusta 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da se 12. korpus NOVJ, kome je privremeno pridata 6. lička proleterska divizija "Nikola Tesla", stavlja pod neposrednu komandu Vrhovnog štaba i hitno upućuje za prodor u Srbiju626
338.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. avgusta 1944. Štabu 6. ličke proleterske divizije "Nikola Tesla" da sa 12. korpusom NOVJ, pod čiju će komandu biti privremeno, hitno pođe prema Srbiji627
339.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da uzme privremeno pod svoju komandu 6. ličku proletersku diviziju "Nikola Tesla" i što brže izbije u severoistočni Sandžak, gde će se odmoriti pred prodor u Srbiju628
340.Zajednički izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ Svetozara Vukmanovića Tempa i instruktora Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Dobrivoja Radosavljevića Ljuba od 4. avgusta 1944. Centralnom komitetu KPJ o razlozima sukoba sa grčkim partizanima u kosturskom kraju629
341.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da je cela Operativna grupa divizija NOVJ usmerena prema Kopaoniku radi lakšeg razbijanja neprijateljevih snaga i popune njenih jedinica, a nakon desetak dana da se preusmeri ka zapadnoj Srbiji631
342.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije da izvesti u koji grad su jedinice Glavnog štaba upadale u sadejstvu s jedinicama grčke oslobodilačke vojske632
343.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5. avgusta 1944. operativnim štabovima NOVJ da izveste koliko imaju nenaoružanog ljudstva po svojim jedinicama633
344.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da sadejstvuje Operativnoj grupi divizija u razbijanju neprijateljevih snaga na Kopaoniku634
345.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. avgusta 1944. operativnim štabovima NOVJ da se vojnim misijama ne daju na uvid zaplenjena neprijateljeva dokumenta sa političkim sadržajem, već najvažniji podaci iz dokumenata vojne prirode637
346.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine da se 12. korpus NOVJ ne može približiti Savi, jer je dobio posebni zadatak i da je u Italiji umro sekretar PK SKOJ-a za Vojvodinu Vlajko Đuranović i naređenje da Kosmajskom NOP odredu pomogne u naoružanju638
347.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da zarobljene Nemce zameni za pripadnike NOP-a iz nemačkih zatvora ili logora i da izvrši kadrovska pomeranja na položaj intendanta Korpusa640
348.Izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 6. avgusta 1944. Centralnom komitetu KPJ o porazu bugarskih partizanskih snaga prilikom pokušaja stvaranja svoga uporišta u Bugarskoj641
349.Uputstvo načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 6. avgusta 1944. ekonomskim organima operativnih štabova NOVJ o načinu vođenja evidencije primljenog materijala iz savezničke pomoći643
350.Zajedničko upozorenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa i komandanta Glavnog štaba NOV i PO Makedonije Mihaila Apostolskog od 6. avgusta 1944. komandantu 1. kosovsko-metohijske NOU brigade Petru Brajoviću Đuru da će snositi odgovornost pred Vrhovnim štabom NOV i POJ ako sa Brigadom ne pođe u Porečje i Azot645
351.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. avgusta 1944. komandantu Operativne grupe divizije NOVJ da je Glavni štab NOV i PO Srbije izvestio o odlasku neprijateljevih snaga iz južnog dela Srbije prema Kopaoniku646
352.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. avgusta 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da nije izmenjen pravac kretanja 6. ličke proleterske divizije "Nikola Tesla" ni ranije postavljeni joj zadatak647
353.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da uputi na Vis političkog komesara 29. NOU divizije Dragišu Ivanovića i predloži novog političkog komesara te divizije648
354.Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ i opunomoćenika Centralnog komiteta KPJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 7. avgusta 1944. Štabu 1. kosovsko-metohijske NOU brigade da se smeni sa dužnosti politički komesar brigade, a komandant da s brigadom odmah izvrši postavljeni zadatak u Porečju i Azotu i obaveštenje da je ukinut Glavni štab NOV i PO za Kosovo i Metohiju649
355.Obaveštenje šefa Kabineta predsednika NKOJ-a Mitra Bakića od 7. avgusta 1944. povereniku za spoljne poslove NKOJ-a dr Josipu Smodlaki da je maršal Jugoslavije Josip Broz Tito 6. avgusta 1944. avionom otputovao u Kazertu na sastanak s vrhovnim komandantom savezničkih snaga za Sredozemlje Henrijem Vilsonom651
356.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da se sa Štabom Operativne grupe divizija NOVJ sporazume u vezi s popunom Operativne grupe novim ljudstvom i da uspostave međusobnu radio-vezu i operativno sadejstvo651
357.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da što pre prikupi jedinice i s njima krene u pravcu zapadne Srbije653
358.Pismo člana Politbiroa Centralnog komiteta KPJ Edvarda Kardelja od 8. avgusta 1944. sekretaru Centralnog komiteta KP Hrvatske Andriji Hebrangu654
359.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 9. avgusta 1944. Aleksandru Rankoviću i Edvardu Kardelju o opštim utiscima u vezi s dotadašnjim tokom zvanične posete vrhovnom komandantu savezničkih snaga za Sredozemlje generalu Henriju Majtlandu Vilsonu660
360.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da je Milosav Milosavljević postavljen za vršioca dužnosti političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije662
361.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. avgusta 1944. Peku Dapčeviću da će Glavni štab NOV i PO Srbije uputiti ljudstvo za popunu jedinica Operativne grupe divizija NOVJ kad mu se približe i naređenje da se jedinice popunjavaju s terena gde se nalaze662
362.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da 8. crnogorska NOU brigada nastavi dejstvo na komunikaciji Prijepolje-Sjenica i prema Pešteru663
363.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 9. avgusta 1944. Edvardu Kardelju i Aleksandru Rankoviću u vezi sa predlogom četničkog starešine Vojislava Lukačevića za obustavu neprijateljstava sa jedinicama NOVJ kao i formiranja Srpsko-bugarskog komiteta664
364.Zahtev Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. avgusta 1944. Štabu Baze NOVJ u Italiji da se iz 1. tenkovske brigade Vrhovnog štaba NOVJ, koja se nalazi u Gravini, prebaci jedna tenkovska četa na ostrvo Vis666
365.Izveštaj vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ pri Komandi britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva za Sredozemlje Franca Pirea od 9. avgusta 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da je ispisao iz RAF-a 71 jugoslovenskog avijatičara radi povratka za Jugoslaviju666
366.Uputstvo komandanta Baze NOVJ u Italiji Branka Poljanca od 9. avgusta 1944. štabovima operativnih jedinica NOVJ o svakodnevnom dostavljanju osnovnih meteoroloških podataka iz svoje vazduhoplovne baze667
367.Obaveštenje komandanta Baze NOVJ u Italiji Branka Poljanca ođ 9. avgusta 1944. članu Vrhovnog štaba NOV i POJ Aleksandru Rankoviću da su britanske vlasti poslale na Vis avion da prihvati specijalne kurije koji će nositi poštu za maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita direktno u Kazertu668
368.Izveštaj Štaba Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. avgusta 1944. članu Vrhovnog štaba NOV i POJ Aleksandru Rankoviću o upućivanju arhivske građe Vrhovnog štaba koja je za vreme bitke na Sutjesci bila pohranjena na Suhoj gori i na Vučevu669
369.Nalog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 10. avgusta 1944. šefu Vojne misije NOVJ u Velikoj Britaniji Vladimiru Velebitu da prenese dr Ivanu Subašiću neslaganje sa izmenom jugoslovenskog poslanika u Moskvi i da kod britanske vlade pokrene pitanje popune 1. tenkovske brigade Vrhovnog štaba NOV i POJ tenkovima i uključenja u NOVJ ratne mornarice Kraljevine Jugoslavije671
370.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da se 1. proleterska divizija nalazi u rejonu Pljevalja i naređenje da dostavlja detaljnije ratne izveštaje i da svakodnevno javlja mesto gde može primati ratni materijal673
371.Naređenje pomoćnika načelnika Artiljerijskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Branka Obradovića od 10. avgusta 1944. Materijalnom odseku Artiljerijskog odeljenja o organizacionoj podeli Odseka na tri sekcije i delokrugu njihovog rada675
372.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. avgusta 1944. Štabu 1. proleterske divizije da delom snaga prihvati kod Foče 6 ličku proletersku diviziju "Nikola Tesla" i 12. korpus NOVJ677
373.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da se zajedno sa 6. ličkom proleterskom divizijom "Nikola Tesla" na istom mestu između Goražda i Foče prebaci na desnu obalu Drine679
374.Izveštaj Štaba Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. avgusta 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o brojnom stanju Bataljona i potrebi njegove popune kao i strukturi rashoda za protekla dva i po meseca681
375.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. avgusta 1944. komandantu Operativne grupe divizija NOVJ Peku Dapčeviću da će popunu jedinica Operativne grupe divizija dobiti kada se njene jedinice približe Glavnom štabu NOV i PO Srbije685
376.Zdravica predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita održana 12. avgusta 1944. na svečanom ručku posle sastanka s predsednikom vlade Velike Britanije Vinstonom Cerčilom686
377.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da 8. crnogorsku NOU brigadu uputi u sastav 37. sandžačke NOU divizije687
378.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ o uslovima pod kojim mu može sadejstvovati avijacija i da će mu 1. proleterski korpus 13. avgusta stvoriti mostobran zauzimanjem Foče688
379.Uputstvo načelnika Sanitetskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ dr Gojka Nikoliša od 12. avgusta 1944. načelniku Sanitetskog odseka 5. korpusa o sadržini desetodnevnih radiogramskih izveštaja, o kategoriji bolesnika koje ne treba upućivati u Italiju i o dostavljanju pohranjene arhivske građe Sanitetskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ689
380.Obaveštenje šefa Personalnog odseka Štaba Baze NOVJ u Italiji Jefta Šćepanovića Čaja od avgusta 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da u Bataljonu "Staljingrad" ima 70 boraca sa Kosmeta, pa pita da li će se svi slati na Kosmet, ili samo članovi KPJ692
381.Obaveštenje predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 13. avgusta 1944. potpredsedniku NKOJ-a Edvardu Kardelju da je 12. avgusta vodio razgovor s predsednikom vlade Velike Britanije Vinstonom Čerčilom i da će s njim voditi još jedan razgovor 13. avgusta u vezi s Deklaracijom koja će se izdati na Visu695
382.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. avgusta 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da jednom brigadom omogući 12. korpusu NOVJ prelazak na desnu obalu Drine između Foče i sela Bastasa696
383.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da forsira reku Drinu između Foče i sela Bastasa, gde će ga prihvatiti delovi 1. proleterske divizije697
384.Izveštaj člana Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje Boža Lazarević od 13. avgusta 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o primernim rezultatima u osposobljavanju vazduhoplovnog osoblja NOVJ u okviru britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva i neophodnosti angažovanja Vrhovnog štaba za rešenje određenih problema698
385.Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da dostavlja vrlo neprecizne zahteve za sadejstvo avijacije i za dotur ratnog materijala702
386.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da nastavi ofanzivu na Štajersko i produži s mobilizacijom novih boraca703
387.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da obavesti predstavnika Centralnog komiteta KPJ pri rukovodstvu NOP Albanije Miladina Popovića o upućivanju Vojne misije NOVJ s Velimirom Stojnićem na čelu pri Glavnom štabu NOV Albanije704
388.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. avgusta 1944. Štabu Baze NOVJ u Italiji da se avionima prebace u SSSR na usavršavanje najbolji vazduhoplovni stručnjaci, a od bolesnika samo poneki i obaveštenje da će u Bari prispeti s kopna još 70 avijatičara za školovanje705
389.Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije u vezi sa načinom vođenja borbi, izvršenjem popune jedinica Operativne grupe divizija NOVJ, kao i povezivanja sa Glavnim štabom NOV i PO Makedonije i sa Kosmetom706
390.Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. avgusta 1944. Štabu 1. proleterske divizije o zbrinjavanju ranjenika, izbegavanju neprijateljskog obuhvata u Sandžaku i zajedničkom prebacivanju sa 8. crnogorskom brigadom preko Lima i povezivanje sa 37. sandžačkom NOU divizijom radi dejstava na sektoru Zlatibor-Golija709
391.Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. avgusta 1944. Štabu Operativne grupe divizija NOVJ o načinu vođenja daljih borbi i o osposobljavanju Operativne grupe za predstojeće nanošenje odlučujućih udaraca neprijatelju711
392.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da prihvati 12. korpus NOVJ, snabde ga intendantskim potrebama i ubojnom opremom, preuzme njegove ranjenike i doprinese da se jedinicama toga i 1. proleterskog korpusa ne smanji borbenost i sposobnost prodiranja ka Srbiji712
393.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da će Korpus dobiti svu zatraženu opremu i naoružanje, dok će prehrambene artikle avioni spustiti na područje sela Donje Crkvice715
394.Odluka Povereništva za Narodnu odbranu NKOJ-a od 15. avgusta 1944. o sormiranju Korpusa Narodne odbrane Jugoslavije, o njegovim zadacima, strukturi i načinu delovanja716
395.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da predloži devet rukovodilaca za dužnosti drugog ili trećeg člana Politodela i obaveštenje o imenovanju političko-partijskih rukovodilaca u 29. hercegovačkoj NOU divizijji720
396.Odgovor načelnika Odeljenja za vezu Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. avgusta 1944. Odseku za veze Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske na izveštaj o nepravilnom dostavljanju materijalnih sredstava veze i obaveštenje o načelnoj organizacionoj strukturi Službe veze u NOVJ722
397.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. avgusta 1944. operativnim štabovima NOVJ da se radio-vezom direktno obraćaju Bazi NOVJ u Italiji za isporuke iz savezničke pomoći i njoj saopštavaju sve promene mesta za dotur i izmene signala za legitimisanje726
398.Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 16. avgusta 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o vraćanju avionskih transporata iz Srbije neisporučivši materijal usled nedavanja ugovorenih signala na dogovorenim punktovima, pa moli da se to otkloni727
399.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. avgusta 1944. Štabu Operativne grupe divizija NOVJ da obe proleterske brigade iz 2. proleterske divizije uputi prostorom Toplice i Jablanice radi političkog uticaja i mobilizacije novih boraca 728
400.Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. avgusta 1944. Štabu 6. ličke proleterske divizije "Nikola Tesla" za dalji rad729
401.Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da Nemci vrše dekriptovanje svih radiograma Štaba toga Korpusa i da ne saopštava nikakva poverljiva naređenja dok ne pribavi svoju novu šifru, koja mu je upućena preko Štaba 2. korpusa NOVJ731
402.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da se 12. korpus NOVJ, koji Nemci u stopu prate, nalazi premoren u prdelu Pive i naređenje da preduzme sve što je potrebno da mu pomogne732
403.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da će mu sadejstvovati avijacija, ako dostavi podatke o neprijatelju, i da će avio-transporti uslediti uzastopno narednih noći733
404.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 17. avgusta 1944. operativnim štabovima NOVJ da u sadejstvu sa savezničkim vazduhoplovstvom od 1. do 7. septembra 1944. u svom operativnom prostoru ruše železničke i putne komunikacije kojima se neprijatelj služi734
405.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da preuzme 600 ranjenika 12. korpusa NOVJ i evakuiše ih za Italiju avionima koje će obezbediti Vrhovni štab ili da ih smesti u svojim bolnicama739
406.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da ranjenike, ukoliko se ne evakuišu avionima, mora obezbediti u zajednici sa 2. korpusom NOVJ i 29. hercegovačkom NOU divizijom740
407.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. avgusta 1944. Štabu Baze NOVJ u Italiji da popuni broj avijatičara NOVJ koji će se avionima prebaciti na školovanje ili usavršavanje u SSSR-u, da Zdenko Ulepič s njima ide kao starešina i da se na Vis prebace avioni U-2 sa posadama radi uvežbavanja741
408.Deklaracija predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 17. avgusta 1944. o osnovnim ciljevima narodno-oslobodilačkog pokreta Jugoslavije i o sporazumu postignutom s predsednikom Kraljevske jugoslovenske vlade dr Ivanom Subašićem743
409.Uputstvo načelnika Vazduhoplovnog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ Franca Pirea od 17. avgusta 1944. vazduhoplovnom oficiru za vezu pri BAF-u Janezu Svetlinu Ivanu za dalji rad747
410.Poruka predsednika NKOJ-a i vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 18. avgusta 1944. kojom izražava zahvalnost predsednika vlade Velike Britanije Vinstona Cerčila na vanredno srdačnom prijemu i interesovanju za probleme koji se tiču Jugoslavije749
411.Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da manevrom zabaci jedinice u pozadinu neprijatelja i zadrži ih na svom operativnom prostoru, da pomogne 12. korpusu u zbrinjavanju ranjenika i preuzme ih čim on nastavi dalji prodor ka Srbiji751
412.Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ za dalji rad752
413.Ponovno naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 18. avgusta 1944. štabovima 2. i 3. korpusa NOVJ da sve borce 7. banijske NOU divizije zaostale od svojih jedinica posle pete neprijateljske ofanzive uputi u Hrvatsku753
414.Pismo vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 19. avgusta 1944. predstavniku Savezničkog vazduhoplovstva za Sredozemlje maršalu vazduhoplovstva sir Džonu Slesoru754
415.Plan vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita za konačno oslobođenje Srbije, upućen 19. avgusta 1944. na izvršenje Glavnom štabu NOV i PO Srbije, Štabu 1. proleterskog i Štabu 12. korpusa NOVJ759
416.Zahtev vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jumgoslavije Josipa Broza Tita od 19. avgusta 1944. štabovima 2. i 12. korpusa NOVJ da se hitno napravi aerodrom kod sela Brezana ili pronađe neko drugo mesto za evakuaciju ranjenika avionima766
417.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da 6. ličku proletersku diviziju i dalje zadrži pod svojom komandom i da izvesti o količini potrebne hrane za dnevni obrok i o drugim potrebama, kao i o mestu za prijem svega toga767
418.Izveštaj šefa Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimira Terzića od 19. avgusta 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o nacionalističkim pozicijama Nacionalnog komiteta Otečestvenog fronta Bugarske ispoljenim prema makedonskom narodu koji živi u Jugoslaviji769
419.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. avgusta 1944. Štabu Baze NOVJ u Italiji o predstojećem dolasku ljudstva iz operativnih jedinica za padobranski bataljon Vrhovnog štaba NOV i POJ i nalog za isporuku pešadijskog naoružanja Glavnom štabu NOV i PO Slovenije, kao i namirnica 2. korpusu NOVJ770
420.Uputstvo šefa Organizacijskog odseka Artiljerijskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Branka Obradovića od 19. avgusta 1944. artiljerijskim jedinicama na Visu o organizovanju izviđačko-osmatračke artiljerijske službe, njenim zadacima i uzdizanju kadrova za nju i o organizacijsko-formacijskoj strukturi baterija i diviziona771
421.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da bude spreman na eventualnu ofanzivu bugarske vojske i da pod svoju komandu stavi 2. proletersku diviziju, a u sastav Operativne grupe divizija NOVJ uputi svoju 21. srpsku NOU diviziju775
422.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da u Istri ostavi manje partizanske odrede a glavninu snaga iz nje prebaci u Gorski kotar, da izvesti o jačini novoformirane 40. NO divizije i obaveštenje da će glavni štab dobiti posebno naređenje o predstojećim dejstvima na komunikacije777
423.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. avgusta 1944. Štabu Operativne grupe divizija NOVJ da umesto 2. proleterske u svoj sastav uključi 21. srpsku diviziju, hitno popuni svoje jedinice, i spremi ih za nastupanje, s ciljem da ovladaju planinskim lancem Rudnik-Suvobor-Maljen779
424.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. avgusta 1944. Štabu 1. proleterske divizije da održi svoju manevarsku sposobnost i brzo nastupa ka planini Povlen, uz bočno sadejstvo 37. sandžačke NOU divizije ka Ivanjici i Novom Pazaru780
425.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da izvesti o razvoju situacije, poveže se sa 12. korpusom NOVJ i dejstvom lakopokretnih jedinica u neprijateljevoj pozadini onemogući snabdevanje neprijatelja782
426.Naredba poverenika NKOJ-a za Narodnu odbranu vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. avgusta 1944. o imenovanju Štaba korpusa Narodne odbrane Jugoslavije784
427.Uputstvo Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da se 1. divizija NOV Albanije orijentiše na sektor Đakovica - Peć - Plavsko jezero kako bi omela nemačke planove o mobilizaciji Albanaca za borbu protiv NOP-a i ostvarila bolju povezanost s kosovsko-metohijskim jedinicama NOVJ na liniji Skopska Crna gora - Podujevo786
428.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. avgusta 1944. štabovima 2. i 12. korpusa NOVJ da se uredi i obezbedi improvizovani aerodrom kod sela Brezana i da se odmah bude spremno za evakuaciju ranjenika788
429.Odobrenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 21. avgusta 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u da dr Đura Mešterović može ići na specijalizaciju i da se može koristiti pesma Vladimira Nazora u predviđene svrhe i obaveštenje o razlozima loše organizacije prijema materijala na punktovima u Srbiji789
430.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da izvesti o karakteru i cilju neprijateljeve ofanzive i dostavi konkretan predlog za dalji pravac nastupanja 12. korpusa ka Srbiji791
431.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da jedinice ne usmerava u susret neprijateljevoj ofanzivi, već manevrujući njima u severozapadnom crnogorskom graničnom prostoru prebaci ih u pogodnom momentu u Sandžak793
432.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. avgusta 1944. Štabu 6. ličke proleterske divizije "Nikola Tesla" o reorganizaciji Politodela divizije, o predstojećem dolasku aviona za evakuaciju ranjenika i davanje pune inicijative Štabu divizije za dalje kretanje do ulaska u sastav svog korpusa794
433.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. avgusta 1944. Štabu Baze NOVJ u Italiji da ljudstvo Protutenkovskog kursa i njegova materijalna sredstva iz Gravine preda na raspolaganje Artiljerijskom odeljenju Vrhovnog štaba NOV i POJ za formiranje protivtenkovskih diviziona796
434.Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije na neblagovremeno prenošenje izveštaja i naređenje da ranjenici na aerodromu sačekaju evakuaciju za bolnice NOVJ u Italiji797
435.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. avgusta 1944. operativnim štabovima NOVJ da je naređenje koje su primili preko britanskog oficira za vezu uputio Vrhovni štab NOV i POJ798
436.Saglasnost vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita upućena 22. avgusta 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa da 1. proleterska i 37. sandžačka NOU divizija zajedničkim dejstvima razore komunikaciju Višegrad-Užice i traženje obaveštenja o Pratećem bataljonu Vrhovnog štaba NOVJ799
437.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da zajedno sa 12. korpusom NOVJ organizuje odbranu pomoćnog aerodroma Brezna dok se ne evakuišu svi ranjenici800
438.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa i Štabu 6. ličke proleterske divizije "Nikola Tesla" da preko Albanije ka Crnoj Gori i Dalmaciji kreću jake nemačke snage i da stoga budu oprezni pri svom daljem kretanju u pravcu Srbije800
439.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 22. avgusta 1944. Štabu Baze NOVJ u Italiji da pošalje određene količine i vrste ratnog materijala i opreme jedinicama glavnih štabova Slovenije i Makedonije i svake večeri po četiri aviona hrane za 6. ličku proletersku diviziju "Nikola Tesla"802
440.Obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Dušana Kvedera od 22. avgusta 1944. Štabu Mornarice NOVJ o podacima koje treba dostaviti kao dopunu opšteg izveštaja Štaba Mornarice od 2. avgusta 1944. godine803
441.Izveštaj vazduhoplovnog oficira za vezu Vrhovnog štaba NOV i POJ pri BAF-u Janeza Svetlina Ivana od 22. avgusta 1944. načelniku Vazduhoplovnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ o svojoj aktivnosti u avgustu 1944. godine804
442.Obaveštenje komandanta Baze NOVJ u Italiji Branka Poljanca od 23. avgusta 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ o povratku s Visa za Bosansku krajinu Dura Pucara Starog, o upućivanju teškog naoružanja za jedinice korpusa i zahtev da se pripreme za evakuaciju ranjenici i spaseni saveznički avijatičari811
443.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da izvesti je li popunio Operativnu grupu divizija NOVJ i upozorenje da Operativna grupa bez popune nije u stanju da izvrši dobijeni zadatak812
444.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. avgusta 1944. Štabu 1. proleterske divizije da se stvori operativni prostor kao baza 37. sandžačke NOU divizije južno od Zapadne Morave, a 1. proleterska divizija da nastavi nastupanje na sever kada se Operativna grupa divizija NOVJ približi sektoru Rudnik-Suvobor813
445.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 24. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da iz rej ona jugoistočno od Avtovca krene ka Srbiji i obaveštenje da će se lično brinuti za urednije snabdevanje jedinica toga korpusa817
446.Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ od 24. avgusta 1944. Štabu Baze NOVJ u Italiji za raspored ljudstva i materijala koji se nalaze u vojnom logoru NOVJ u Gravini i naređenje za kontinuirano slanje hrane i ostalih potraživanja 12. korpusu NOVJ i 6. ličkoj proleterskoj diviziji "Nikola Tesla"819
447.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Dušana Kvedera od 24. avgusta 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ da ispita mogućnost izvođenja operacije za stvaranje dvodnevnog mostobrana preko kojega bi se izvršio dotur ratnog materijala za jedinice NOVJ821
448.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. avgusta 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da italijanske bataljone iz svoga sastava uputi Štabu 37. sandžačke NOU divizije i prihvati 6. ličku proletersku diviziju "Nikola Tesla" kad se približi Limu824
449.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da izvesti o postojećoj situaciji825
450.Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. avgusta 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da nije razumeo suštinu dobijenog zadatka koji se ne sastoji u napadima na utvrđene okupatorske garnizone, već u prodiranju u zapadnu Srbiju, razbijanju glavnih četničkih uporišta, likvidaciju njihove lokalne vlasti i stvaranju čvrstih uporišta NOP-a826
451.Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 25. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa da se suviše udaljio od naređenog mu pravca kretanja i da prebaci jedinice tamo gde postoje mogućnosti za njihovo snabdevanje828
452.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. avgusta 1944. Štabu 6. ličke proleterske divizije "Nikola Tesla" da između Tare i Lima nema neprijateljevih koncentracija i naređenje da svoju diviziju što pre spoji na Zlatiboru sa 1. proleterskom divizijom829
453.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. avgusta 1944. operativnim štabovima NOVJ da će lovačka avijacija NOVJ ubuduće sadejstvovati krupnijim operacijama jedinica NOVJ i naređenje da se u vezi s tim blagovremeno dostavljaju Vrhovnom štabu zahtevi za takva sadejstva830
454.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 26. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da 2. proletersku brigadu uputi u sastav 21. srpske NOU divizije, da pravilno reši problem popune Operativne grupe divizija NOVJ, formira predviđene štabove korpusa svojim kadrovima i ne dozvoli ma kakvo učvršćenje četnika835
455.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije da dostavi podatke o vojničkoj situaciji u Makedoniji i da divizije Glavnog štaba imaju naziv 41. i 42. makedonska NO divizija836
456.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da Istarska divizija dobije naziv 43. NO divizija i da uđe u sastav 11. korpusa NOVJ838
457.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine da što pre u Banat prebaci manje taktičke jedinice radi stvaranja baza i uporišta NOP-a, da u Bačkoj pojača partizansku delatnost i da javi mesto na kome će primati ratni materijal koji upućuje Sovjetski Savez839
458.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. avgusta 1944. operativnim štabovima NOVJ da se šifrantska odeljenja izoluju, obezbede stalnom stražom, obrati naročita pažnja na čuvanje šifri i preduzmu sve potrebne mere da neprijatelj ne dođe do njih840
459.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. avgusta 1944. Svetozaru Vukmanoviću Tempu da bugarski partizanski bataljon ne upućuje ceo kao pratnju rukovodiocima koji idu za Bugarsku, već da ga upotrebi kao jezgro za stvaranje veće bugarske narodnooslobodilačke jedinice841
460.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. avgusta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da posle proboja iz okruženja dekoncentriše svoje snage, brzo uzme inicijativu u svoje ruke, razvije što intenzivniju borbenu aktivnost i mobilizaciju, ne dozvoljavajući da se zadrže četnici u garnizonima koje Nemci napuste842
461.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. avgusta 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da 11. NOU divizija mora biti popunjena, snabdevena i spremna za prebacivanje preko Drine ka planini Ceru843
462.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. avgusta 1944. Štabu 12. korpusa NOVJ da, oslanjajući se na 29. hercegovačku NOU diviziju i Primorsku operativnu grupu, izbegne ponovni obruč koji mu neprijatelj priprema844
463.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da preduzme hitne mere za učvršćenje vojne organizacije i komandovanja, da zadobije pozicije na terenu i da istočnoj Srbiji prida prvorazredni značaj845
464.Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 27. avgusta 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da zabranjuje dalje slabljenje 1. proleterske divizije beskorisnim napadima na jako utvrđena mesta bez naročite važnosti i naređenje da organizuje prihvat 6. ličke proleterske divizije "Nikola Tesla" i široko razvije obaveštajnu i izviđačku službu846
465.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 27. avgusta 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da zamoli vladu SSSR-a za hitno prebacivanje avionima u Sovjetski Savez najmanje 1000 obučenih tenkista za formiranje tenkovske jedinice NOVJ847
466.Uputstvo Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. avgusta 1944. Štabu Baze NOVJ u Italiji koliko će kojoj jedinici, gde i pod kakvim signalima doturiti ratnog materijala848
467.Zahtev vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 27. avgusta 1944. šefu Vojne misije NOVJ u SSSR-u Velimiru Terziću da izvesti od koga potiče preporuka za orijentaciju jačih snaga NOVJ ka Beogradu i Dunavu850
468.Nalog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 28. avgusta 1944. članu Vrhovnog štaba Edvardu Kardelju da se sprovedu predviđene mere za sigurnu pobedu NOP-a u Istri i da borbeni izveštaji Glavnog štaba NOV i PO Slovenije budu konkretniji852
469.Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 28. avgusta 1944. Peku Dapčeviću za grupisanje snaga radi ovladavanja strategijskim planinskim lancem južne Srbije, razbijanja osnovnih četničko-nedićevskih snaga i uspešnog nastupanja ka Šumadiji, Beogradu i Savi855
470.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. avgusta 1944. Štabu 1. korpusa NOVJ da izvesti o jačini neprijateljevih snaga u zapadnomoravskoj oblasti, Šumadiji i zapadnoj Srbiji kao i promenama u držanju Bugara, četnika i nedićevih jedinica i da pripremi sve ranjenike za evakuaciju avionima u Italiju857
471.Saglasnost Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. avgusta 1944. s predlogom Štaba 12. korpusa o pravcu i načinu kretanja jedinica toga Korpusa ka Srbiji i obaveštenje Štabu korpusa o povoljnom razvoju situacije u istočnim krajevima Jugoslavije858
472.Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 29. avgusta 1944. jedinicama NOV i POJ u Makedoniji da svim garnizonima okupatorske bugarske vojske postave zahtev da pređu na stranu NOVJ ili predaju oružje i da borbom ovladaju komunikacijama i gradovima koje drži okupatorska bugarska vojska863
473.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30. avgusta 1944. operativnim štabovima NOVJ da na Viši artiljerijski kurs upute određeni broj artiljerijskih oficira koji će se osposobiti za rukovodioce korpusne i divizijske artiljerije864
474.Odluka vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 30. avgusta 1944. o privremenoj organizacionoj strukturi Artiljerije kao roda vojske u sastavu NOVJ865
475.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije da izvesti može li obezbediti aerodrom za prihvat izvesnog broja vojnog starešinskog kadra i uputstvo kako će se odnositi prema bugarskim okupatorima873
476.Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 30. avgusta 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da ovlada Posavinom i Semberijom i glavninu svojih snaga postavi tako da može, ako situacija bude iziskivala, brzo prodreti u zapadnu Srbiju ili ka Sarajevu875
477.Poslednji poziv predsednika NKOJ-a i vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 30. avgusta 1944. svim zavedenim slugama okupatora da iz kvislinških i kolaboracionističkih formacija do 15. septembra 1944. pređu na stranu NOVJ ili joj predaju oružje i opremu876
478.Izveštaj načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 30. avgusta 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o nedostajućoj količini odeće i obuće koju, pored one predviđene za septembar od Savezničke komande u Italiji koja snabdeva NOVJ vazdušnim putem, treba od saveznika tražiti za podmirenje nužnih potreba pred zimu877
479.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31. avgusta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine da ojača partizanske snage u Banatu i utvrdi gde se povlače nemačke snage iz Bugarske i obaveštenje da je naređeno 6. korpusu NOVJ da mu vrati Vojvođansku NO brigadu, a 3. korpusu NOVJ da se na levoj obali Save poveže s vojvođanskim jedinicama 879
480.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31. avgusta 1944. Štabu 1. proleterskog korpusa NOVJ da 12. korpus NOVJ, koji sa Jahorine nastupa ka planini Tari, prihvati pri forsiranju Drine na odseku Stari Brod - Slap881
481.Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31. avgusta 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ da je nepravilno krvariti oko nekog utvrđenog gradića ili kote umesto zadobijanja pozicija na terenu i naređenje da za narednih desetak dana dovede dovoljno snaga za ugrožavanje neprijateljskog saobraćaja u Dalmaciji i da orijentiše svoja dejstva ka moru882
Napomena Redakcije885
Registar887
Sadržaj929
BIBLIOTEKA