ZBORNIK NOR-a, tom II - DOKUMENTI VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ - knjiga 12 - januar-april 1944
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Dokumenta Centralnog komiteta KP Jugoslavije i Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije
1.Instrukcija generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita od 30. januara 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku o liniji narodnooslobodilačke štampe7
2.Obaveštenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Edvarda Kardelja, od 31. januara 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da su Predsedništvo AVNOJ-a i Centralni komitet SKOJ-a došli iz Hrvatske u Sloveniju12
3.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31. januara 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da korektno postupa sa Britanskom vojnom misijom koju je Vrhovna komanda savezničkih snaga za Srednji istok opozvala iz četničke Vrhovne komande14
4.Upozorenje Centralnog komiteta KPJ od februara 1944. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju đr Blagoju Neškoviću da je nepravilan njegov povratak u Srbiju pre sastanka s Centralnim komitetom i pre nego što se 1. šumadijska NO brigada snabde naoružanjem i opremom15
5.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. februara 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da prihvati partizanske jedinice i rukovodstva KPJ s Kosova i Metohije, ukoliko se ne mogu održati na svom terenu17
6.Izveštaj sekretara Sanitetske misije NOVJ pri savezničkim sanitetskim ustanovama u Italiji od 1. februara 1944. Sanitetskom odseku Vrhovnog štaba NOV i POJ o razmeštaju ranjenika NOVJ u južnoj Italiji i na Malti i o njihovom partijsko-političkom radu19
7.Uputstvo načelnika Ekonomiskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 1. februara 1944. Štaba 2. korpusa NOVJ o organizovanju intendantske službe u Korpusu i uzdizanju intendantskog kadra27
8.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. februara 1944. Štabu 3. korpusa da jednu brigadu uputi na sektor Jahorina - Kalinovik31
9.Uputstvo načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 1. februara 1944. Štabu 2. korpusa o hitnim merama za snabdevanje jedinica Korpusa32
10.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o koncentraciji nemačkih snaga u Dalmaciji34
11.Naređenje načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 1. februara 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o čuvanju odeće i obuće dobivene iz savezničke pomoći i o formiranju intendantskih radionica35
12.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da iz sastava 6. korpusa odredi jednu diviziju kojom će neposredno raspolagati Vrhovni štab37
13.Izveštaj partijskog rukovodioca 1. vazduhoplovne baze NOV i POJ Prvoslava Vasiljevića od 1. februara 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o organizacionoj strukturi baze i partijisko-političkom radu u njoj38
14.Obaveštenje člana Vojne misije NOV i POJ p r i Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok od 2. februara 1944. Štabu Mornarice NOVJ da će se novoformirane jedinice prevoziti tak pošto završe vojnu obuku u Italiji47
15.Zahtev Delegacije NOV i POJ u Bariju od 3. februara 1944. štabu Mornarice NOVJ da blagovremeno najavljuje dolazak ranjenika i zbega naroda48
16.Predlog člana Politbiroa Centralnog komiteta KPJ Edvarda Kardelja od 3. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ da se pripremi proslava dvadeset petogodišnjice stvaranja KPJ49
17.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da 250 boraca odabere za Inžinjerijsku brigadu Vrhovnog štaba50
18.Predlog člana Politbiroa Centralnog komiteta KPJ Edvarda Kardelja od 3. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ da odobri formiranje Narodnooslobodilačkog fronta u Hrvatskoj51
19.Obaveštenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Edvarda Kardelja od 4. februara 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da je neophodno 18. NOU diviziju angažovati na komunikaciji Ljubljana - Kočevje52
20.Obaveštenje Centralnog komiteta KPJ od 4. februara 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske da se organizacije KPJ i NOP odredi onog dela Bosanske krajine koji se nalazi na levoj obali Une stavljaju pod rukovodstvo Centralnog komiteta KP Hrvatske53
21.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o povezivanju rukovodstva Hrvatske seljačke stranke s članovima izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije radi zajedničke borbe protiv narodnooslobodilačkog pokreta54
22.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da jedinice koje su sa Huskom Miljkovićem prešle na stranu NOVJ učvrsti upućivanjem uzdignutog i za te jedinice pogodnog rukovodećeg kadra56
23.Objašnjenje Centralnog komiteta KPJ od 4. februara 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske da spoljnopolitički razlozi koče dograđivanje federativne strukture nove Jugoslavije57
24.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita od 5. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o upućivanju predstavnika savezničke Vojne misije i o njegovim dužnostima58
25.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da zadrži brojne oznake za već formirane divizije59
26.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5. februara 1944. štabu 2. korpusa NOVJ da će preduzeti mere radi rasterećenja korpusa od neprijateljskog pritiska i naređenja da korpus obavesti o karakteru neprijateljevih pokreta60
27.Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 5. februara 1944. Kuzmanu Josifovskom Pitu o planu ofanzivnih dejstava na prostoru Makedonije pod bugarskom okupacijom i zahtev da se hitno sprovedu u delo direktive Josipa Broza Tita o agitaciji i propagandi61
28.Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. februara 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ na propuste korpusne obaveštajne službe67
29.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. februara 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da razmotri mogućnost prehrane većine jedinica divizije "Garibaldi" iz sastava 2. korpusa NOVJ68
30.Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. februara 1944. štabu 2. korpusa NOVJ da oficirima savezničkih vojnih misija omogući prisustvovanje operativnim i taktičkim borbenim dejstvima69
31.Zahtev Centralnog komiteta KPJ od februara 1944. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju da dostavi podatke o sastavu pokrajinskih rukovodećih tela Srbije i štabova 1. južnomoravske i 1. šumadijske NO brigade kao i brojno stanje članova KPJ i SKOJ-a u tim brigadama70
32.Zahtev Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. februara 1944. Štabu 6. korpusa NOVJ da Štabu 11. NOU divizije prenese naređenje da obnovi Motajički NOP odred72
33.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita od 7. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da je imenovana saveznička vojna misija pri 10. korpusu NOVJ ii da je odobrio popunu misije pri 6. korpusu NOVJ73
34.Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od februara 1944. o organizaciji i strukturi štabova korpusa NOVJ74
35.Odobrenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da 18. NO diviziju upotrebi na sektoru Kočevje - Ljubljana78
36.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da se održi konferencija lekara narodnooslobodilačkog fronta Hrvatske ukoliko nema uslova za održavanje kongresa79
37.Primedbe Centralnog komiteta KPJ od 8. februara 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku na izveštaj i zaključke sa savetovanja Pokrajinskog komiteta80
38.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ Josipa Broza Tita od 8. februara 1944. Štabu Mornarice NOVJ da sve svoje izveštaje dostavlja neposredno Vrhovnom štabu NOV i POJ83
39.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da primorskim divizijama izmeni brojne oznake, da prihvati opremu ponuđenu od saveznika i da se direktno poveže s italijanskim pokretom otpora83
40.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. februara 1944. štabu 3. korpusa NOVJ da delom snaga sadejstvuje sa 5. NOU divizijom85
41.Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. februara 1944. štabu 6. korpusa NOVJ na velike gubitke koje njegove jedinice trpe jurišajući na utvrđene gradove i naređenje da dejstva usrneri na neprijateljeve komunikacije86
42.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da tenkiste, avijatičare i mornare upućuje u Drvar87
43.Naređenje pomoćnika načelnika Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. februara 1944. referentu Saniteta 5. korpusa NOVJ da se prvorazredna pažnja posveti užoj specijalizaciji sanitetskih kadrova i preduzimanju mera za sprečavanje širenja zaraznih bolesti88
44.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. februara 1944. štabu 6. korpusa NOVJ o podacima da neprijatelj priprema ofanzivni poduhvat u Slavoniji i o odgovoru glavnog štaba NOV i PO Vojvodine u vezi s uspostavljanjem međusobne radio-veze90
45.Zahtev Centralnog komiteta KPJ od 10. februara 1944. političkom sekretaru Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicku Krstuloviću i instruktoru Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu Svetislavu Stefanoviću da izveste šta su preduzeli u cilju svog prebacivanja sa ostrva Visa u sedištu Štaba 8. korpusa91
46.Odobrenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 10. februara 1944. Štabu Mornarice NOVJ da uz pomoć savezničkih oficira otvori školu za obuku mornaričkih diverzanata92
47.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da se domobranskim oficirima koji su prešli na stranu NOVJ priznaju odgovarajući činovi i da se u sedište Vrhovnog štaba upute predstavnik francuskog pokreta otpora i američki avijatičari93
48.Naređenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. februara 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da jedinice 16. NOU divizije ne uvodi u sve borbe koje se vode na prostoru istočne Bosne95
49.Zahtev predsednika NKOJ-a Josipa Broza Tita od 11. februara 1944. Izvršnom odboru Zemaljskog antifašističkog vijeća Hrvatske da dostavi podatke ekonomske i zdravstvene službe96
50.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. februara 1944. štabu 2. korpusa NOVJ da se delatnost Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak svede na delokrug rada Vojne oblasti97
51.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da Britansku vojnu misiju snabdeva štampom i drugim javnim informacijama a ponuđene radio-telegrafiste uključi u jedinice kao obične borce98
52.Obaveštenje Edvarda Kardelja od 12. februara 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da je Saveznička komanda iz Kaira preko šefa Misije pri Glavnom štabu NOV i PO Slovenije po stavila pitanja o stanju komunikacija, mogućnosti transporta i kapacitetima bolnica i da Nemci utvrđuju obalski pojas severnog Jadrana99
53.Odobrenje vrhovnog komandanta NOV i POJ Maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 13. februara 1944. da Saveznička komanda u Bariju, radi uspešnijeg dejstva svoje avijacije i mornarice, može uspostaviti direktnu vezu s radio-stanicama mornaričkih jedinica NOVJ100
54.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o verovatnoći nove okupatorsko-kvislinške ofanzive na oslobođenu teritoriju101
55.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da 19. NO divizija nastavi aktivnost na sektoru Mazina i poveže se s jedinicama 6. NOU divizije102
56.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. februara 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da, radi bolje ishrane, glavninu italijanske divizije "Garibaldi" uputi u sastav 3. korpusa NOVJ i 5. NOU divizije103
57.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da se emisije Telegrafske agencije Nova Jugoslavija daju samo na engleskom jeziku104
58.Obaveštenje Centralnog komiteta SKOJ-a od 13. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ da je u celini prešao iz Hrvatske u Sloveniju105
59.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. februara 1944. Štabu Mornarice NOVJ da privremeno obustavi prebacivanje ratnog materijala iz savezničke pomoći na ostrvo Vis i da prati pokrete nemačkih snaga na obalskom pojasu106
60.Objašnjenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13.februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o kriteriju pri izboru zamenika komandanta korpusa107
61.Obaveštenje člana Politbiroa Centralnog komiteta KPJ Edvarda Kardelja od 13. februara 1944. generalnom sekretaru KPJ Josipu Brozu Titu da je dobio instrukciju o štampi i da štampa narodnooslobodilačkog pokreta u Sloveniji nema većih grešaka u napisima o saveznicima108
62.Obaveštenje predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 13. februara 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske da se prihvataju predloži predstavnika švajcarskih trgovinskih firmi u pogledu orijentacije na proizvodnju industrijske opreme za obnovu Jugoslavije109
63.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da jedna brigada 10. NO divizije hitno izvrši napad na nemačke snage kod Martina Broda radi slabljenja njihovog pritiska na 6. NOU diviziju110
64.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 14. februara 1944. štabu 3. korpusa NOVJ da ispolji aktivnost na sektoru Višegrad - Sarajevo111
65.Obaveštenje Centralnog komiteta KPJ od 14. februara 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o upućivanju Pašage Mandžića u istočnu Bosnu na partijsko-politički rad i o izmenjenom sastavu politodela divizija pod komandom Štaba Korpusa112
66.Primedbe člana Centralnog komiteta KPJ Sretena Žujovica dostavljene 14. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ na izveštaje Divizijskog komiteta KPJ i Politodela 6. NO divizije i na pismo Divizijskog komiteta iste divizije bataljonskim biroima i partijskim jedinicama divizije113
67.Uputstvo Centralnog komiteta KPJ od 15. februara 1944. Centralnom komitetu SKOJ-a o daljem radu među omladinom u vezi s pripremama za Drugi kongres Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Jugoslavije118
68.Izveštaj zamenika šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. februara 1944. Vrhovnom štabu o lokaciji bolnica i brojnom stanju ranjenika u njima123
69.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. februara 1944. Štabu Mornarice NOVJ da se u vezi s mogućnošću nemačkog napada na ostrvo Vis pojača budnost i bojeva gotovost126
70.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da odobrenje za odlazak britanskih oficira preko Jugoslavije može da traži jedino šef Vojne misije pri Vrhovnom štabu127
71.Obaveštenje člana Politbiroa Centralnog komiteta KPJ Ivana Milutinovića od 16. februara 1944. Centralnom komitetu KPJ o predlogu Pokrajinskog komiteta KPJ za Crnu Goru i Boku da se Ljubica Popović, Radoslav Božović i Milan Kuč proglase narodnim herojima127
72.Zahtev predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 17. februara 1944. Predsedništvu AVNOJ-a da prema slici koju prilaže i njenom opisu donese odluku o državnom grbu nove Jugoslavije129
73.Obaveštenje člana Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok Miloja Milojevića od 17. februara 1944. komandantu 26. NO divizije o pripremama za formiranje 3. prekomorske NO brigade131
74.Poruka Centralnog komiteta KPJ od 17. februara 1944. instruktoru Centralnog komiteta KPJ i Sekretarijatu Biroa Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju da se zadrže na ostrvu Visu, dok se ne ukaže povoljna mogućnost za prebacivanje na obalu132
75.Naređenje pomoćnika šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ dr Herberta Krausa od 17. februara 1944. štabu Mornarice NOVJ da stalno održava sanitetske kurseve i osposobljene slušaoce upućuje na kopno i Štab 26. NO Direktiva Centralnog komiteta KPJ od 17. februara 1944. Oblasnom komitetu KP Hrvatske za Dalmaciju o izdvajanju zbega naroda u posebnu organizaciju i o partijsko-političkom radu u jedinicama i ustanovama NOVJ dislociranim u južnoj Italiji134
76.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. februara 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da 4. crnogorsku proletersku brigade odmah uputi u sastav 2. proleterske divizije135
77.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. februara 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da sandžačke jedinice preuzmu sektor čajniča i čvršće se povezu s jedinicama 3. korpusa i da se veća pažnja posveti sektoru Kalinovik - Goražde i Crnogorskom primorju136
78.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. februara 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da jednu diviziju uputi na sektor Kalinovik - Foča - Goražde i da posebnu pažnju posveti kalinovičkom sektoru137
79.Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. februara 1944. Štabu Udarne grupe divizija NOVJ i sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju o zajedničkom radu na stvaranju novih jedinica NOV i POJ u Srbiji138
80.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da dostavlja izveštaje o borbenim dejstvima svojih jedinica140
81.Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. februara 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ za formiranje divizije na teritoriji Sandžaka i uspostavu korpusne Vojne oblasti140
82.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da sve pripadnike NOV i POJ vazduhoplovne, tenkovske i vozačke struke hitno pošalje Štabu 5. korpusa NOVJ radi upućivanja u Sovjetski Savez na obuku i za prijem materijala142
83.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. februara 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju da predloži sastav štaba 3. srpske NOU brigade143
84.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. februara 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da za štab Mornarice NOVJ dostavi šifru i plan veze i da na obalskom sektoru odredi podesna mesta za doturanje ratnog materijala144
85.Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 23. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o strukturi korpusne Vojne oblasti i o zadacima njenih organa i službi145
86.Dnevna zapovest vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita za 23. februar 1944. celokupnom sastavu NOV i POJ povodom 26-godišnjice Crvene armije151
87.Protest vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od februara 1944. izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije zbog gonjenja pripadnika bivše jugoslovenske vojske koji su izrazili želju da stupe u NOV i POJ153
88.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 24. februara 1944. štabu Mornarice NOVJ da još ne izvodi desante na jako utvrđena neprijateljeva uporišta i da Vrhovnom štabu dostavlja izveštaje radi objavljivanja u emisijama radiostanice "Slobodna Jugoslavija"154
89.Zahtev Centralnog komiteta KPJ od 24. februara 1944. štabu 2. korpusa NOVJ da za Drugi kongres USAOJ-a organizuje prikupljanje delegata iz istočnih krajeva Jugoslavije i delegacija iz Albanije, Grčke i Bugarske155
90.Pozdravna reč vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 24. februara 1944. na svečanoj večeri povodom dolaska sovjetske Vojne misije u Vrhovni štab NOV i POJ156
91.Zahtev Centralnog komiteta KPJ od 25. februara 1944. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ dr Blagoju Neškoviću da dostavi ranije tražene podatke o kadrovima koji sačinjavaju Pokrajinski komitet KPJ i Glavni štab NOV i PO Srbije160
92.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. februara 1944. Štabu 2. korpusa o određivanju brojne oznake i politodela 37. NOU divizije i imenovanju njenog štaba161
93.Poruka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. februara 1944. komandantu Udarne Grupe divizija NOVJ i sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju dr Blagoju Neškoviču da divizije ne kreću za Srbiju pre dolaska delegata Vrhovnog štaba Pavla Uića i člana sovjetske Vojne misije Šterja Atanasovskog Viktora162
94.Naređenje načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 25. februara 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ da se obezbede propisane količine namirnica za jedinice 6. i 9. NO divizije i za jedinice na sektoru drvarskog okruga163
95.Obaveštenje šefa Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok dr Vladimira Velebita od 26. februara 1944. štabovima Mornarice NOVJ i 26. NO divizije da im se za odbranu ostrva Visa može staviti na raspolaganje 3. prekomorska NO brigada165
96.Obaveštenje člana Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok od 27. februara 1944. Štabu Mornarice NOVJ da se za odbranu ostrva Visa mogu odmah uputiti tri bataljona, a nakon nekoliko dana još jedan166
97.Poruka potpredsednika Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 27. februara 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da se Ivan Božić, dr Stevan Jakovljević, dr Milan Bartoš i još četiri zarobljenika razmene za zarobljene nemačke oficire167
98.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. februara 1944. Štabu Mornarice NOVJ da na ostrvu Visu otvori artiljerijsku školu i da iz vojnog logora NOVJ u Gravini zatraži dodelu ljudstva za tu školu168
99.Naređenje načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 27. februara 1944. Ekonomskom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske za prikupljanje određene stručne literature radi uzdizanja kadra ekonomske struke169
100.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da primeni ofanzivna dejstva i brza manevrovanja i da izvesti o rasporedu 14. NO divizije171
101.Pismo Centralnog komiteta KPJ od 28. februara 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Crnu Goru i Boku kojim se ukazuje na slabosti u proteklom radu i postavljaju najvažniji politički zadaci173
102.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. februara 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o najpovoljnijim pravcima kojim treba uputiti vazduhoplovno osoblje i vozače motornih vozila178
103.Predlog šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ dr Gojika Nikoliša od 28. februara 1944. da Vrhovni štab izda objašnjenje u vezi s formacijom saniteta u Korpusu179
104.Obaveštenje instruktora Centralnog komiteta KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 28. februara 1944. sekretara 5. oblasnog komiteta KP Makedonije o borbama 1. makedonsko-kosovske i 2. makedonske NOU brigade u februaru 1944. godine180
105.Poruka šefa delegacije NOV i POJ u Bariju dr Sergija Matkieda od 29. februara 1944. štabovima Mornarice NOVJ i 26. divizije da pripreme prihvat ljudstva 3. prekomorske NO brigade184
106.Zahtev Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od 29. februara 1944. NOO-u istočna Bosne da izvesti o broju nezbrinutih stanovnika na slobodnoj teritoriji i o količini namirnica koja im je neophodna za prehranu do predstojeće žetve185
107.Naređenje načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 1. marta 1944. Komandi 2. ličkog područja da u sporazumu s Ekonomskim odeljenjem Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske obezbedi pet vagona soli za stanovništva i jedinice NOVJ na teritoriji Bosanske krajine186
108.Zajednički izveštaj člana Centralnog komiteta KPJ i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića i delegata Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu Svetislava Stefanovića od 2. marta 1944. Centralnom komitetu KPJ o dobijenim informacijama da je naučnik Nikola Tesla od početka bio na strani NOP-a189
109.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od'2. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da hitno dostavi podatke o brojnom stanju i naoružanju Korpusa191
110.Predlog potpredsednika NKOJ-a Edvarda Kardelja od 2. marta 1944. predsedniku NKOJ-a Josipu Brozu Titu da se jedan deo članova NKOJ-a i Predsedništva AVNOJ-a prebaci iz Slovenije u sedište Vrhovnog štaba ili Centralnog komiteta KP Hrvatske192
111.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2. marta 1944. štabu Mornarice NOVJ da je u postojećim uslovima snabdevanje jedinica ratnim materijalom najefikasnije avio-transportima i da saveznički oficiri nemaju pravo kontrole raspodele193
112.Upozorenje šefa Vojne misije NOVJ i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok od 2. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da se ne vrši razmena onih nemačkih zarobljenika kojii mogu znati o sistemu odbrane ostrva Visa i o postojećim pomorskim vezama s Italijom194
113.Direktiva predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 3. marta 1944. Izvršnom odboru ZAVNO-a Crne Gore i Boke o formiranju i zadacima privrednih komisija pri izvršnim organima narodne vlasti195
114.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. marta 1944. štabu 2. korpusa NOVJ da izvesti koja mu je količina eksploziva potrebna za potpuno razaranje železničkih komunikacija u svojoj zoni dejstva i koliko bi saobraćaj bio paralizovan ako u napadu angažuje sve svoje snage197
115.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. marta 1944. Štaba 6. korpusa NOVJ da utvrdi pravac kretanja i numeraciju nemačkih snaga koje su pošle iz Knina ka Bihaću198
116.Direktiva predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 3. marta 1944. Izvršnom odboru ZAVNOH-a da prikupi podatke o akupatorsko-kvislinškim zločinima, izvrši popis stanovništva i stekne uvid u ekonomsko stanje u Hrvatskoj199
117.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da izvesti o količinama hrane i opreme primljene iz savezničke pomoći i uskladištene i o količinama i vrstama predatim jedinicama NOV i POJ201
118.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. marta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da ne bude suviše oštar pri odabiranju kadra za vazduhoplovstvo i da američki avijatičarski oficir može ostati kao vojni predstavnik ako usledi zahtev američke vojne komande202
119.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da od vazduhoplovnog osoblja zadrži ono koje je na višim komandnim dužnostima i da formira Sud časti203
120.Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 4. marta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da se sa rukovodstvom NOP-a u Makedoniji nalazi na sektoru Vranja204
121.Obaveštenje šefa delegacije NOV i POJ u Bariju od 4. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da je britanski admiralitet u Bariju saglasan da se 120 mornara jugoslovenske trgovačke mornarice ukrcaju na savezničke brodove i da traži dodelu jugoslovenskih brodogiradilišnih radnika205
122.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da uputi zbirku fotografija s ranijih izložbi i snimke sa Drugog zasedanja AVNOJ-a206
123.Obaveštenje Centralnog komiteta KPJ od 4. marta 1944. Centralnom komitetu SKOJ-a o preduzetim merama u vezi s predstojećim Drugim kongresom USAOJ-a i o potrebi premeštanja sedišta Centralnog komiteta SKOJ-a iz Slovenije u Drvar207
124.Objašnjenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da formacija predviđa jedan sanitetski odsek u operativnom delu korpusa a drugi u korpusnoj vojnoj oblasti208
125.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da u brigadama i korpusima formira foto-sekcije koje će sistematski snimati značajnije događaje209
126.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Arsa Jovanovića od marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da veću pažnju posveti radio-telegrafskoj službi210
127.Naređenje načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 5. marta 1944. Ekonomskom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske da za bolnice i savezničke vojne misije pri Vrhovnom štabu uputi izvesnu količinu prehrambenih i drugih artikala213
128.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. marta 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da jednu svojiu diviziju osposobi za izvršenje zadataka van teritorije istočne Bosne215
129.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da rasporedi mornaričko ljudstvo upućeno od Glavnog štaba NOV i PO Slovenije216
130.Odobrenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. marta 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da sprovede predviđenu reorganizaciju jedinica i formira 38. NOU diviziju217
131.Obaveštenje člana Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok Miloja Milojevića od 6. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ o upućivanju ljudstva za mornaričku artiljeriju218
132.Poruka predsedmka NKOJ-a Josipa Broza Tita od 7. marta 1944. Edvardu Kardelju da se svi članovi NKOJ-a i Predsedništva AVNOJ-a koji nisu suviše stari prebace iz Slovenije u Hrvatsku i da se obustave sve pripreme za proslavu 25-godišnjice osnivanja KPJ219
133.Predlog potpredsednika NKOJ-a Edvarda Kardelja od 7. marta 1944. predsedniku NKOJ-a Josipu Brozu Titu da se rad NKOJ-a počne oslanjati na rad odseka formiranih pri izvršnim odborima najviših organa narodne vlasti220
134.Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 8. marta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o merama za prihvat rukovodilaca Bugarske radničke partije (komunista)221
135.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da dostavi podatke o jačini nemačkih vazduhoplovnih formacija u Hrvatskoj i o bazama s kojih operišu protiv saveznika222
136.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. marta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da obavesti o aerodromima osposobljenim za sletanje aviona i o mestima pogodnim za dostavljanje vojne opreme padobranima223
137.Poruka instruktora Centralnog komiteta KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 8. marta 1944. Ljupču Arsovu da preuzme dužnost sekretara 5. oblasnog komiteta KP Makedonije224
138.Upozorenje pomoćnika šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ dr Herberta Krausa od 9. marta 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ i referentu saniteta Korpusa da razmeštaj vojnog sanitetskog kadra van delokruga Korpusa ne obavljaju bez saglasnosti Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba226
139.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. marta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o broju transportnih aviona koji će mesečno prebacivati naoružanje i drugu vojnu opremu jedinicama Korpusa227
140.Obaveštenje šefa Vojne misije NOV i POJ Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok od 9. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da je uložio protest kod britanskih vlasti zbog nevraćanja privremeno im ustupljenih zarobljenih Nemaca228
141.Obaveštenje opunomoćenika NKOJ-a u Bariju od 11. marta 1944. Izvršnom odboru ZAVNOH-a o mogućnostima nabavke semena i alata za obnovu zemlje229
142.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. marta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da se usvaja predlog o imenovanju Politodela Primorske operativne grupe i zamenika političkog komesara 5. crnogorske NOU brigade230
143.Poruka predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 12. marta 1944. ambasadoru Stanoju Sirnicu povodom njegove ostavke i otkaza da služi izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije231
144.Protokol sastanka održanog 12. marta 1944. u Drvaru između maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita i brigadnog generala Ficroja Maklina u vezi s obukom vazduhoplovnog osoblja i formiranjem eskadrila NOVJ u sastavu britanskog vazduhoplovstva232
145.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da ljudstvo preostalo posle popune, koje je prebačeno iz Italije na Vis, opremi naoružanjem i što pre uputi u Drvar236
146.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. marta 1944. štabu 2. korpusa NOVJ o mestima na koja će saveznički avioni spuštati ratni materijal jedinicama Korpusa i o znacima raspoznavanja koji će se pri tom upotrebljavati237
147.Naređenje šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. marta 1944. sanitetskim rukovodiocima glavnih štabova i štabova korpusa da trupni lekari pregledom povreda utvrde da neprijatelj upotrebljava nove vrste oružja239
148.Upozorenje predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 14. marta 1944. Izvršnom odboru ZAVNOH-a da ne pristupa formiranju narodnih sudova pre nego što AVNOJ donese načelne odluke o njima240
149.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. marta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da će vojni sudovi postojati za sve vreme rata i presuđivati za dela izdajničkog karaktera241
150.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. marta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o planu dalje međusobne radio-veze242
151.Predlog delegata Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 15. marta 1944. članu Pokrajinskog komiteta KPJ i Glavnog štaba NOV i PO za Srbiju Nedeljku Karaičiću da se preduzmu uskladena ofanzivna dejstva radi povezivanja slobodne teritorije od Kumanova do Pirata243
152.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da uputi jednog oficira Hrvatske narodnosti koji će ući u sastav vojne misije NOVJ predviđene za SSSR245
153.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da organizuje prebacivanje hrane iz Slavonije do jedinica 5. korpusa NOVJ i ubrza transportovanje prehrambenih artikala za bolnice u Bosanskoj krajini246
154.Obaveštenje šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ dr Gojka Nikoliša od 15. marta 1944. šefu Sanitetskog odseka Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o predstojećem pokretanju centralnog Vojnosanitetskog glasnika i o potrebi za dostavljanjem opširnog sanitetskog izveštaja247
155.Uputstvo Centralnog komiteta KPJ od 16. marta 1944. zameniku komandanta 1. vazduhoplovne baze NOV i POJ Milanu Simoviću Zeki o vaspitno-političkom i partijskom radu među jugoslovenskim vazduhoplovnim ljudstvom određenim za školovanje u sastavu britanskog kraljevskog vazduhoplovstva249
156.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. marta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da Britanskoj vojnoj misiji opozvanoj iz Štaba Draže Mihailovića onemogući radio-veze i kontakt sa stanovništvom252
157.Poruka delegata Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju od 16. marta 1944. sekretaru Oblasnog komiteta da se ubuduće sa zbegom naroda ne evakuišu lica koja su neprijateljski raspoložena prema NOP-u, jer prilaze četnicima253
158.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. marta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da je Orjenski bataljon upućen u pravcu Boke kotorske i da je imenovan komandant 3. sandžačke proleterske brigade254
159.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. marta 1944. štabu 2. korpusa NOVJ da delom snaga, sadejstvuje sa Udarnom grupom divizija pri njenom prelasku preko reke Lima255
160.Zajednički izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu KP Hrvatske za Dalmaciju Svetislava Stefanovića i instruktora Centralnog komiteta KPJ Milentija Popovića od marta 1944. Centralnom komitetu KPJ o potrebi da se pod jednim rukovodstvom objedine predstavništva, ustanove i jedinice NOV i POJ na teritoriji južne Italije256
161.Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. marta 1944. Štabu 1. proleterske divizije da se do kraja marta 1. proleterska brigada prebaci na sektor Mrkonjić-Grada a 13. proleterska brigada "Rade Končar" na sektor Travnik - Jajce259
162.Cirkularno pismo pomoćnika šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. marta 1944. o vakcinaciji protiv pegavog tifusa i o pomoći zubnog lekara u garnizonu Drvar261
163.Direktiva delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom ikomitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 17. marta 1944. Ljupču Arsovu da preuzme dužnost sekretara 5. oblasnog komiteta KP Makedonije i nastavi ilegalni rad u Skoplju263
164.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da u Sabirni centar 5. korpusa NOVJ uputi osamdeset boraca odabranih za predstojeći vazduhoplovni kurs koji će se održati u SSSR-u266
165.Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 17. marta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da je grupa rukovodilaca Bugarske radničke partije (komunista) prispela do Strumičko-đevđelijiskog NOP odreda i nastavila pokret u pravcu Tikveša267
166.Objašnjenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. marta 1944. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju o kompetencijama Vrhovnog štaba NOV i POJ, Pokrajinskog komiteta KPJ i Glavnog štaba NOV i PO Srbije u odnosu na Udarnu grupu divizija NOVJ268
167.Naređenje pomoćnika šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. marta 1944. referentima saniteta jedinica NOV i POJ da dostave podatke po stomatološkoj grani o postojećem specijalističkom osoblju i materijalu269
168.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da 3. prekomorsku NO brigadu prikupi kao kompaktnu jedinicu i u celini prebaci na obalu271
169.Poruka člana Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje od 19. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da ravnopravnom zamenom za druge borce, izuzme artiljerce iz 3. prekomorske NO brigade272
170.Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. marta 1944. za formiranje 39. NO divizije273
171.Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. marta 1944. o postavljenjima u Štabu 26. NO divizije277
172.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da bez odobrenja Vrhovnog štaba ne raspoređuje u jedinice NOVJ aktivne oficire bivše vojske Kraljevine Jugoslavije i domobranstva kvislinške Nezavisne Države Hrvatske278
173.Obaveštenje predsednika Zakonodavne komisije Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 21. marta 1944. potpredsedniku NKOJ-a članu te komisije Edvardu Kardelju o radu na projektima osnovnih zakona vrhovne vlasti nove Jugoslavije i predlog da se oni što pre rasprave, sankcionišu i objave279
174.Zajedničko obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefamovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 21. marta 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ i Centralnom komitetu KPJ o razlozima boravka Sekretarijata Biroa Oblasnog komiteta na ostrvu Visu284
175.Obaveštenje poverenika NKOJ-a za spoljne poslove dr Josipa Smodlake od 22. marta 1944. delegatu Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o predlogu dostavljenom maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da odredi još jednog nadzornika prekookeanske plovidbe jugoslovenskih brodova koji su u službi saveznika287
176.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. marta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o uspešnim dejstvima Udarne grupe divizija NOVJ i njenom izbijanju na donji tok reke Uvca288
177.Obaveštenje potpredsednika NKOJ-a Edvarda Kardelja Bevca od 22. marta 1944. predsedniku NKOJ-a maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da je iz Slovenije, s nekoliko članova Predsedništva AVNOJ-a i NKOJ-a, prispeo u sedište Glavnog štaba Hrvatske290
178.Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 23. marta 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da najstrože zabranjuje rasformiranje 2. italijanske brigade partizanske divizije "Garibaldi" i naređenje da se toj brigadi dodeljuju samo oni zadaci koje je u stanju da izvrši291
179.Uputstvo pomoćnika šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ dr Herberta Krausa od 23. marta 1944. Sanitetskoj misiji NOVJ pri savezničkim sanitetskim ustanovama Italiji o štampanju stručne literature o saradnji sa savezničkim sanitetskim osobljem i o raspodeli sanitetskog materijala prispelog na ostrvo Vis292
180.Obaveštenje generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita od 23. marta 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju o kompetencijama najviših tela NOP-a296
181.Obaveštenje člana Politbiroa Centralnog komiteta KPJ Edvarda Kardelja Bevca od 23. marta 1944. sekretaru Centralnog komiteta KP Slovenije da će se s grupom članova Predsedništva AVNOJ-a i NKOJ-a zadržati kraće vreme u sedištu Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske297
182.Obaveštenje potpredsednika NKOJ-a Edvarda Kardelja od 23. marta 1944. potpredsedniku Predsedništva AVNOJ-a Moši Pijade da se Predsedništvo AVNOJ-a može zadržati u Sloveniji sve dok se ne prolepša vreme i putevi ne postanu prohodni298
183.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. marta 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ da Livanjski i Duvanjski NOP odred i Sajkovićki bataljon Grahovskog NOP odreda stavi pod komandu 5. korpusa NOVJ, a komande mesta Glamoč, Sajković i Lrvno da uđu u sastav vojne oblasti 5. korpus a NOVJ299
184.Uputstvo člana Politbiroa Centralnog komiteta KPJ Edvarda Kardelja Bevca od 24. marta 1944. sekretaru Centralnog komiteta KP Slovenije da se uvodnim člancima u centralnoj slovenačkoj štampi populariše dolazak Sovjetske vojne misije300
185.Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 24. marta 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Andriji Božaniću i Ivici Kukoču o uspešnim borbama 1. dalmatinske NOU brigade na ostrvu Hvaru301
186.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da dostavi podatke o formacijskom sastavu i dislokaciji nemačkih jedinica302
187.Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 25. marta 1944. o postavljenjima u Štabu 9. crnogorske NOU brigade303
188.Obaveštenje Centralnog komiteta KPJ od 25. marta 1944. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o terminu i mestu prikupljanja delegata za Drugi kongres USAOJ-a305
189.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da je još odranije dozvolio izgradnjiu aerodroma na ostrvu Visu306
190.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. marta 1944. štabu Mornarice NOVJ da oficiri koji iz drugih vojski stupaju u NOV i POJ oznake čina nose tek pošto im čin potvrdi Vrhovni štab NOV i POJ307
191.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da proceni mogućnost držanja ostrva Hvara i zauzimanja ostalih srednjodalmatinskih ostrva308
192.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. marta 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da napadne četničku grupu koja se kreće sa Dražom Mihailovićem309
193.Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju od 26. marta zastupniku NKOJ-a u Bariju da Centralni komitet KPJ nalaže da se na Drugi kongres USAOJ-a pozovu delegati antifašističke omladine Italije310
194.Uputstvo šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. marta 1944. o organizaciji evakuacije ranjenika vazdušnim putem311
195.Poruka predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 26. marta 1944. Izvršnom odboru ZAVNOH-a da kao prvu pomoć najsiromašnijim područjima Gorskog kotara, Like i Korduna dodeli 20 miliona kuna i lira, koje će Izvršnom odboru uskoro nadoknaditi NKOJ314
196.Upozorenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Edvarda Kardelja od 27. marta 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da organizuje redovnu kurirsku vezu s Glavnim štabom NOV i PO Hrvatske i da preko toga štaba redovno upućuje izveštaje Vrhovnom štabu NOV i POJ315
197.Predlog Edvarda Kardelja Bevca od 27. marta 1944. predsedniku NKOJ-a maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da se većina članova NKOJ-a još izvesno vreme zadrži u Hrvatskoj316
198.Pismo potpredsednika Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 27. marta 1944. potpredsedniku NKOJ-a Edvardu Kardelju u kojem ga obaveštava da mu šalje tekst državne himne i nove verzije ranije dostavljenih projekata osnovnih zakona vrhovne vlasti Demokratske Federativne Jugoslavije317
199.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da parobrod "Ljubljana" ustupi na poslugu britanskoj mornaričkoj komandi u Bariju322
200."Borba naroda porobljene Jugoslavije" - članak Josipa Broza J. Tita, napisan krajem marta 1944. za američku štampu323
201.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. marta 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da se ubuduće izveštaji sistematizuju i stalnim slovnim oznakama označe kome su namenjeni361
202.Zahtev Centralnog komiteta KPJ od 28. marta 1944. sekretaru Centralnog komiteta KP Hrvatske da se Josip Hrnčević uputi za šefa Sudskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ362
203.Obaveštenje instruktora Centralnog komiteta KPJ Dobrivoja Radosavljevića od 28. marta 1944. sekretaru 3. oblasnog komiteta KP Makedonije o postojećoj vojno-političkoj situaciji u Makedoniji i uputstvo o izvršenju zadataka koje je postavio delegat Centralnog komiteta KP Jugoslavije Svetozar Vukmanović Tempo363
204.Pismo predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 29. marta 1944. predsedniku Ujedinjenog komiteta i Amerikanaca jugoslovenskog porekla Luju Adamiču366
205.Dopunske odredbe sporazuma Tito - Maklin, sklopljene 29. marta 1944. između opunomoćenog predstavnika Vrhovnog komandanta NOV i POJ i Komande britanskog kraljevskog vazduhoplovstva na Srednjem istoku o formiranju jugoslovenskog kontingenta u sastavu RAF-a368
206.Proglas vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Franca Pirca od 29. marta 1944. pripadnicima bivšeg jugoslovenskog kraljevskog vazduhoplovstva koji su se izjasnili za prelazak u Narodnooslobodilačku vojsku Jugoslavije372
207.Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 30. marta 1944. štabu 29. NOU divizije za formiranje još dve brigade i divizijske vojne oblasti za uključenje cele teritorije Hercegovine u operativnu zonu 29. NOU divizije375
208.Naređenje načelnika Obaveštajnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30. marta 1944. Obaveštajnom odseku 8. korpusa NOVJ da proveri podatke o numeraciji, sastavu i dislokaciji neprijateljevih snaga na operativnom prostoru Korpusa i što pre o tome dostavi izveštaj379
209.Predlog predsednika Zakonodavne komisije Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 30. marta 1944. potpredsedniku NKOJ-a članu te komisije Edvardu Kardelju da se prouči pitanje državnog kontinuiteta Jugoslavije i ukidanje oktroisanog ustava i svih zakona i zakonskih odredaba Kraljevine Jugoslavije382
210.Obaveštenje načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 30. marta 1944. šefu Vojne misije NOVJ upućene za SSSR o organizaciji ekonomske službe u NOV i POJ i o ekonomskim potrebama koje se ne mogu podmiriti sa oslobođene teritorije383
211.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30. marta 1944. štabu 3. korpusa NOVJ da izvesti o brojnom stanju ranjenika i bolesnika385
212.Upozorenje pomoćnika šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30. marta 1944. referentu saniteta 5. korpusa NOVJ na propuste u pogledu čuvanja, izrade i raspodele sanitetskog materijala386
213.Obaveštenje vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Franca Pirca od 30. marta 1944. Vrhovnom komandantu, britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva za Srednji istok da maršal Jugoslavije Josip Broz Tito ne priznaje nikakve modifikacije ranije potpisanog protokola388
214.Direktivno pismo Centralnog komiteta KPJ od 31. marta 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske u vezi s organizacionim partijskim pitanjima u vojnim štabovima389
215.Direktiva Centralnog komiteta KPJ od 31. marta 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Sandžak da proširi politički, partijski i vojnički rad na čitavu teritoriju Sandžaka393
216.Predlog člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Zujovića Crnog od 31. marta 1944. Centralnom komitetu KPJ da se na Zastupništvo NKOJ-a u Bariju prenesu kompetencije o upotrebi transportne avijacije za snabdevanje NOV i POJ397
217.Naređenje pomoćnika načelnika Sanitetskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ dr Herberta Krausa od 31. marta 1944. Sanitetskoj misiji NOVJ pri savezničkim sanitetskim ustanovama u Italiji da svoj rad usaglasi s radom Vojne misije NOVJ, da uspostavlja što prisnije međusavezničke odnose i da isporuke sanitetskog materijala uključi u avionske pošiljke400
218.Naređenje pomoćnika načelnika Sanitetskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31. marta 1944. referentu saniteta 8. korpusa NOVJ da se pooštri kriterijum pri odabiranju ranjenika za lečenje u inostranstvu i da se s više savesnosti sačinjavaju njihove istorije bolesti405
219.Šema operativnih radio-veza Vrhovnog štaba NOV i POJ od aprila 1944. godine407
220.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 1. aprila 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju da se radio-telegrafski kurs proširi na 100 slušalaca i da najintenzivnije radi408
221.Naređenje pomoćnika načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. aprila 1944. Ekonomskom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske da se ustupe ranije odobrene količine soli i namirnica i pomogne u njihovom prebacivanju za Drvar409
222.Obaveštenje šefa Sanitetske misije NOVJ pri savezničkim sanitetskim ustanovama u Italiji od 1. aprila 1944. o mogućnosti lečenja hroničnog zapaljenja kostiju i potrebi da načelnik Sanitetskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ obiđe sanitetske ustanove NOVJ u Italiji411
223.Zahtev generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita od 1. aprila 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske da dostavi potpunije informacije u vezi s predstavkom Komiteta narodnog oslobođenja Jugoslavije u inostranstvu412
224.Uputstvo načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 1. aprila 1944. Intendanturi 5. korpusa NOVJ o merama koje treba preduzeti u vezi s proletnjom setvom i transportovanjem žita iz centralne Bosne za Bosansku krajinu413
225.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da uputi ljudstvo na radio-tehnički kurs pri Vrhovnom štabu415
226.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2. aprila 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da izvrši pripreme za primanje ratnog materijala od Sovjetskog Saveza avio-transportima416
227.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 2. aprila 1944. Štabu 20. NO divizije o imenovanju novih članova Politodela Divizije417
228.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2. aprila 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ da se poveže sa 1. proleterskom brigadom u Mrkonjić-Gradu i da stalno bude spreman da sigurno odbije sve neprijateljeve napade u pravcu Bosanskog Petrovca418
229.Poruka Centralnog komiteta KPJ od 2. aprila 1944. štabu 2. korpusa NOVJ da se omladinske delegacije Srbije, Kosova i Metohije, Sandžaka, Crne Gore i Hercegovine upute na Drugi kongres USAOJ-a419
230.Zajednički zahtev člana Centralnog komiteta KPJ i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića i delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića od 2. aprila 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta pri 8. korpusu NOVJ da se ponovo uspostavi šibenska komanda područja420
231.Pozdrav hrvatskih umetnika iz Kazališta narodnog oslobođenja upućen 3. aprila 1944. Kongresu umetnika i javnih radnika Hrvatske422
232.Predlog člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Žujovića od 3. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da se, radi povezivanja slobodne teritorije s Jadranskim morem, dejstva Mornarice NOVJ i 26. NO divizije koordiniraju sa dejstvima jedinica NOVJ u priobalnom pojasu severne Dalmacije424
233.Sporazum vazduhoplovnog predstavnika Vrhovnog štaba NOV i POJ i predstavnika Komande britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva za Srednji istok od 3. aprila 1944. o regulisanju kompetencija koje će imati predstavnici maršala Tita u odnosu na jugoslovensko osoblje koje će se školovati u britanskom Kraljevskom vazduhoplovstvu425
234.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da izvesti kada će se održati Kongres pravnika Hrvatske428
235.Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića Veljka od 3. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uzrocima koji sprečavaju Udarnu grupu divizija NOVJ da forsira reku Ibar429
236.Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 3. aprila 1944. Centralnom komitetu KPJ da omladinska delegacija Makedonije za Drugi kongres USAOJ-a nije upućena, jer se ne može probity do Drvara430
237.Obaveštenje predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 4. aprila 1944. povereniku za spoljne poslove NKOJ-a dr Josipu Smodlaki da bude spreman za odlazak u Kairo radi razgovora sa generalnim direktorom Uprave Ujedinjenih nacija za pomoć i obnovu431
238.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. aprila 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da odobrava lekara iz Italije za partizansku diviziju "Garibaldi" i da je od saveznika traženo bombardovanje nemačkih snaga u Nikšiću432
239.Poruka vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 4. aprila 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju da sovjetskim avionom pošalje što više protivtenkovsikog oružja433
240.Naređenje načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 4. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da se uzdizanje rukovodilaca ekonomske struke dopuni pismenom obradom stručnih tema434
241.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Arsa Jovanovića od 4. aprila 1944. komandantu Udarne grupe divizija NOVJ da upotrebljava šifra Glavnog štaba NOV i PO Srbije i da se posebnom oznakom obeležavaju radiogrami sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju438
242.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da na Bjelom polju organizuje stalno mesto za primanje ratnog materijala iz savezničke pomoći439
243.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od aprila 1944. Štabu Udarne grupe divizija NOVJ da na prostoru Ivanjiica - Arilje - Užice stvori čvrstu osnovicu za nastupanje u unutrašnjost Srbije449
244.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da organizuje uključenje 10. korpusa NOVJ u radio-mrežu Vrhovnog štaba443
245.Poruka predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 5. aprila 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju da hiruršku ekipu s britanskim majorom Forsterom na čelu uputi Štabu 3. korpusa NOVJ, a poštu za sovjetskog kapetana Šornikova zadrži i preda mu je kad se on vrati iz Kaira444
246.Obaveštenje zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića od 5. aprila 1944. dr Vladimiru Velebitu da se iz jedinica sa oslobođene teritorije što pre uputi 150 kursista za Tenkovsku školu NOVJ445
247.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da odmah ispolji pritisak u pravcu Bihaća i prikupi 19. NO diviziju na sektoru Bruvno - Mazin radi zajedničkog dejstva sa 6. proleterskom divizijom "Nikola Tesla"446
248.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 6. aprila 1944. Štabu 26. NO divizije da s članom Vrhovnog štaba Sretenom Žujovićem izradi plan dejstava i što pre otpočne napade na nemačke snage koje su zaposele ostrva447
249.Odgovor predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 6. aprila 1944. Političkom komitetu oslobođenja Grčke448
250.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da težište dejstava 4. korpusa NOVJ usmeri na komunikacije u dolini reke Une450
251.Osvrt načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. aprila 1944. na nedostatke u vezi s izborom slušalaca za intendantski kurs Oficirske škole Vrhovnog štaba NOV i POJ i uputstvo o daljem radu na uzdizanju intendantskih kadrova u jedinica NOV i POJ451
252.Izveštaj rukovodioca Partijske škole pri Centralnom komitetu KPJ Krsta Popivode od 6. aprila 1944. Aleksandru Rankoviću o iznenadnom nemačkom bombardovanju i o preduzetim merama za normalan rad458
253.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. aprila 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da na svim sektorima pređe u ofanzivna dejstva, s tim da jednu operativnu grupu zadrži na sektoru Zlatar - Priboj - Rudo459
254.Upozorenje generalnog sekretara KPJ Josipa Broza Tita od 7. aprila 1944. sekretaru Centralnog komiteta KP Hrvatske Andriji Hebrangu da se unesu ispravke u list "žena u borbi"460
255.Uputstvo Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. aprila 1944. štabu 2. korpusa NOVJ o organizaciji divizijske vojne oblasti u Sandžaku461
256.Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 8. aprila 1944. štabu 3. korpusa NOVJ na zabrinjavajući broj ranjenika i tifusnih bolesnika u Korpusu i naređenje da razmotri mogućnost za upućivanje jedne udarne grupe divizija u zapadnu Srbiju462
257.Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića od 8. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o postojanju realnih uslova da se na Ibru razbiju zatečene bugarske okupacione snage i Nedićeve kvislinške formacije ukoliko se Udarnoj grupi divizija brzo doture municija i desantni gumeni čamci464
258.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da dostavi spisak oficira predloženih za unapređenje i da bude na oprezi zbog mogućnosti da Nemci bombarduju sedište Glavnog štaba465
259.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da ustanovi odakle polaze i kamo nastupaju nemačke divizije 13. SS "Handžar" i 100. lovačka466
260.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da svakodnevno podnosi izveštaj o vremenskim prilikama i mestima gde može primate ratni materijal donesen vazdušnim transportom467
261.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 10. aprila 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju da su avijatičari proizvedeni u predložene činove i zahtev da se Vojnoj misiji NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje pribavi jača radiostanica468
262.Poruka Centralnog komiteta KPJ od 10. aprila 1944. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju dr Blagoju Neškoviću da se ne vrše izmene u politodelima Udarne grupe divizija NOVJ, niti zamena kadrova bez znanja i odobrenja Centralnog komiteta KPJ469
263.Obaveštenje predsednika Zakonodavne komisije Moše Pijade od 10. aprila 1944. članu te Komisije i potpredsedniku NKOJ-a Edvardu Kardelju o izrađenoj novoj varijanti projekata glavnih zakonskih odluka i predloga da se hitno sazove plenum Predsedništva AVNOJ-a radi njihovog pretresa i proglašenja470
264.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. aprila 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da javi rezultate bombardovanja Nikšića i da na sektoru Priboj - Rudo zadrži jače snage radi prihvata Udarne grupe divizija NOVJ za slučaj njenog povlačenja iz zapadne Srbije476
265.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od aprila 1944. Štabu Udarne grupe divizija NOVJ da manevarskim dejstvom u pravcu šumadije obmane
266.neprijatelja o pravcu nastupanja, a čim se pruži povoljna prilika, da prodre na prostor Jablanica - Toplica i time izvrši svoj glavni zadatak477
267.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da 27. NOU diviziju još ne angažuje odsudno na sektoru Trnovo - Kalinovik478
268.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. aprila 1944. štabu 3. korpusa NOVJ da ispita mogućnost iznenadnog prodora dveju divizija na sektoru Bijeljina - Zvornik ili sektoru Ljubovija - Višegrad480
269.Predlog potpredsednika AVNOJ-a Moše Pijade od 11. aprila 1944. organizacionom sekretaru CK KPJ, da se, uz pomoć Predsedništva AVNOJ-a, u najširim razmerama pristupi političkom i stručnom obrazovanju ratnih invalida, žena i omladine za buduće kadrove u državnom i samoupravnom aparatu i u raznim granama privrednog i kulturnog života nove Jugoslavije481
270.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 12. aprila 1944. Štabu Udarne grupe divizija i delegatu Vrhovnog štaba Pavlu Iliću da se Udarna grupa divizija zadrži na postignutoj prostoriji, da manevarski dejstvuje i ponovo pokuša forsiranje reke Ibra483
271.Predlog predsednika Zakonodavne komisije Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 12. aprila 1944. predsedniku NKOJ-a maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da se što pre obrazuje Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomoćnika i da se donese pravilnik o njenim kompetencijama i načinu rada485
272.Poruka pomoćnika šefa Sanitetske misije NOVJ pri savezničkim sanitetskim ustanovama u Italiji dr Nikole Nikolića od 12. aprila 1944. Sanitetskom odeljenju Vrhovnog štaba NOV i POJ da za vojni i civilni sanitet uputi na školovanje do bolničarki488
273.Predlog predsednika Zakonodavne komisije Predsedništva AVNOJ-a Moše Pijade od 12. aprila 1944. članu te Komisije i potpredsedniku NKOJ-a Edvardu Kardelju da se u projekt zajedničke deklaracije AVNOJ-a i predsedništava zemaljskih antifašističkih veća dodaju odredbe o kralju i monarhiji489
274.Uputstvo Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu ha predlozima za odlikovanja vojnih lica491
275.Obaveštenje pomoćnika šefa Sanitetske misije NOVJ pri savezničkim sanitetskim ustanovama u Italiji dr Nikole Nikolića od 12. aprila 1944. Sanitetskom odeljenju Vrhovnog štaba NOV i POJ o obećanju komande američkih vazduhoplovnih snaga u Italiji da izvrši evakuaciju ranjenika NOVJ492
276.Zahtev delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju dr Blagoja Neškovića od 12. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da 2. i 3. korpus NOVJ ofanzivnim dejstvom u južnom i zapadnom Sandžaku olakšaju prodor Udarne grupe divizija Predlog poverenika za privredu NKOJ-a Ivana Milutinovića od 12. aprila 1944. ZAVNOH-u da se prolećno semenje namenjeno Baniji, zbog zakašnjenja isporuke, ustupi Oblasnom narodnooslobodilačkom odboru za Bosansku krajinu494
277.Obaveštenje pomoćnika šefa Sanitetske misije NOVJ pri savezničkim sanitetskim ustanovama u Italiji dr Nikole Nikolića od 12. aprila 1944. Sanitetskom odeljenju Vrhovnog štaba NOV i POJ o predlogu britanskih vojnomedicinskih vlasti da smeštaj ranjenika i bolesnika NOVJ bude u novoobrazovanim bolnicama na Srednjem istoku495
278.Predlog vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od aprila 1944. vrhovnom komandantu savezničkih snaga za Sredozemlje Henriju Mejtlendu Vilsonu za razmenu gledišta o glavnim problemima u vezi sa savezničkom pomoći u ratnom materijalu i o međusobnom sadejstvu pri izvođenju operacija na jugoslovenskom i italijanskom ratištu496
279.Poruka predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 13. aprila 1944. zastupniku NKOJ-a u Bariju da anglo- američke predstavnike obavesti o saglasnosti rukovodstva NOP-a s prelaskom mađarskih jedinica na teritoriju Jugoslavije, pod uslovom da vode borbu protiv nemačke vojske497
280.Obaveštenje zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića od 13. aprila 1944. predsedniku NKOJ-a da predstavnik američkog Odbora za ratne izbeglice pita da li bi organi NKOJ-a i Vrhovnog štaba NOV i POJ stupili u vezu s narodnim pokretima u Rumuniji, Mađarskoj i Bugarskoj radi prihvata njihovih izbeglica ispred fašističkih trupa498
281.Obaveštenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 13. aprila 1944. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije Petru Stanboliću o borbama 3. bataljona 6. ozrenske NO brigade i o situaciji u predelu Crne Trave499
282.Obaveštenje šefa Odseka za vezu Vrhovnog štaba NOV i POJ Veljka Dragićevića od 13. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o ustanovljenju kontrolne radio-službe Vrhovnog štaba i obavezi svih štabova NOVJ da joj dostavljaju podatke o svojoj radio-mreži502
283.Pismo Moše Pijade od 13. aprila 1944. Edvardu Kardelju u kojem obrazlaže neophodnost da se u projekt zajedničke deklaracije AVNOJ-a i predsedništava zemaljskih antifašističkih veća obavezno unesu odredbe o obliku vladavine i državnom uređenju Jugoslavije503
284.Uputstvo načelnika Sanitetskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ dr Gojka Nikoliša od 13. aprila 1944. članu Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje da se kod najmerodavnijih savezničkih faktora izbori za dostavljanje sanitetskog materijala i evakuisanje 1.300 najtežih ranjenika505
285.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 13. aprila 1944. štabu 4. korpusa NOVJ da glavninu snaga angažovanih na komunikaciji u rejonu Bihaća izvuče ispod udara neprijateljeve avijacije i rasporedi nedaleko od te komunikacije510
286.Uputstvo načelnika Sanitetskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. aprila 1944. Sanitetskom odseku 2. korpusa NOVJ o organizaciji sanitetske službe u Korpusu i o osnovnim pitanjima koja treba tretirati u mesečnim izveštajima513
287.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Arsa Jovanovića od 13. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da popuni i dostavi priložene spiskove o veterinarskom i potkivačkom osoblju, opremi i materijalu516
288.Upozorenje Propagandnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. aprila 1944. zastupniku NKOJ-a u Bariju na nedostatke kulturnih priredbi jedinica i ustanova NOVJ u Bariju i poruka da, uz ostale dužnosti, preuzme dalje usmeravanje njihove kulturno-političke delatnosti523
289.Zahtev zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića od 14. aprila 1944. Štabu Mornarice NOVJ da odredi mornaričkog referenta u Trećem odseku Zastupništva NKOJ-a526
290.Instrukcija predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 14. aprila 1944. upućena preko zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića šefu Vojne misije NOVJ dr Vladimiru Velebitu o stavovima koje treba zauzeti ako Vinston Čerčil ili drugi britanski predstavnici postave pitanje pregovora s kraljem Petrom II Karađorđevićem527
291.Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilica i sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju dr Blagoja Neškovića od 14. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o porazu koji je 2. proleterska divizija nanela četničkim formacijama u rejonu sela Guče i o najcelishodnijim pravcima dejstva jedinica koje bi sadejstvovale s Udarnom grupom divizija NOVJ528
292.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. aprila 1944. štabu 3. korpusa NOVJ da dostavi konkretne podatke o neprijatelju i izvesti da li je Grupa divizija iz sastava Korpusa snabdevena ubojnom opremom i materijalnim potrebama za predstojeći prodor u Srbiju529
293.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. aprila 1944. štabu Udarne grupe divizija NOVJ da neprijateljeva ofanzivna dejstva sprečavaju 2. korpus NOVJ da ispolji sadejstvo sa Udarnom grupom divizija i da se priprema prodor delova 3. korpusa NOVJ u zapadnu Srbiju530
294.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da radio-stanicu Štaba 16. NOU divizije direktno uključi u radio-mrežu Vrhovnog štaba i da razbije četničke snage pod komandom Zaharija Ostojića531
295.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. aprila 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da se s jedinicama mora održati na svojem operativnom prostoru i težište dejstva ispoljiti ka sektoru Sandžaka532
296.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. aprila 1944. štabu 3. korpusa NOVJ da 27. NOU diviziju usmeri pravcem Foča - Čelebić radi sadejstva s jedinicama 2. korpusa NOVJ533
297.Upozorenje Centralnog komiteta KPJ od 16. aprila 1944. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju dr Blagoju Neškoviću i Politodelu 2. proleterske divizije da u njihovoj kompetenciji nije ocenjivanje vojničke sposobnosti jedinica Udarne grupe divizija NOVJ i mešanje u njene vojnooperativne zadatke već vođenje brige o partijskom radu u tim jedinicama534
298.Izveštaj načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Arsa Jovanovića od 16. aprila 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da je sovjetski avion bacio pet protivavionsikih mitraljeza, ali su tri pri padu dosta oštećena536
299.Izveštaj člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Aleksandra Rankovića od 16. aprila 1944. vrhovnom komandantu NOV i POJ maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu o sređivanju spiskova za unapređenje oficira i podoficira Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba i o dolasku u Drvar grupe od 17 sovjetskih oficira537
300.Predlog delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju dr Blagoja Neškovića od 16. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da Udarna grupa divizija NOVJ nastavi nastupanje538
301.Naredba Komande Oficirske škole Vrhovnog štaba NOV i POJ za 16. april 1944. slušaočima škole o dužnostima dežurnih oficira i njihovih pomagača539
302.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. aprila 1944. štabu Udarne grupe divizija NOVJ da razmotri mogućnost usmeravanja dejstva u pravcu onih rejona u Srbiji koji su osetljivi za okupatora545
303.Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 17. aprila 1944. o postavljenjima u Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske i štabovima 4., 6. i 11. korpusa NOVJ546
304.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o neprijateljevim ofanzivnim dejstvima protiv 2. korpusa NOVJ i naređenje da 16. i 17. NOU diviziju pripremi za nastupanje ka zapadnoj Srbiji547
305.Obaveštenje zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića od 17. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da je Vojna misija NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje nastavila put iz Barija za Alžir548
306.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. aprila 1944. štabu 2. korpusa NOVJ da primenjuje elastičnu taktiku oslanjajući se na čvrsta uporišta549
307.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. aprila 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da saopšti štabu 29. NOU divizije da je glavnina 27. NOU divizije pošla sa sektora Kalinovika na sektor Glavatičeva550
308.Obaveštenje zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića od 18. aprila 1944. maršalu Jugoslavije Josipu Brozu Titu da njujorška novinska agencija "Asošiejted pres" pita zašto se jedna vojna misija NOVJ ne upućuje u Ameriku551
309.Naredba Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. aprila 1944. o postavljenju zamenika komandanta 3. korpusa NOVJ i uputstvo Štabu Korpusa da komandantu 16. NOU divizije pošalje određene dokumente radi uspostave direktne radio-veze s Vrhovnim štabom552
310.Naređenje načelnika Obaveštajnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. aprila 1944. Obaveštajnom odseku 5. korpusa NOVJ da dostavi skice važnijih neprijateljevih garnizona s označenim vojnim objektima u njima553
311.Zahtev šefa Apotekarskog odseka Sanitetskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Jele Žunić od 18. aprila 1944. Vojnoj misiji NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje da odredi kako će se otpremati sanitetski materijal iz slagališta sa ostrva Visa554
312.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da 4. korpus NOVJ jačim snagama napadne železničku prugu Bosanski Novi - Kostajnica555
313.Zahtev člana Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje Miloja Milojevića od 18. aprila 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju da iz logora NOVJ u Gravini uputi na ostrvo Vis Protivtenkovsku četu 3. prekomorske brigade556
314.Naređenje načelnika Obaveštajnog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Jevte šašića od 18. aprila 1944. Obaveštajnom odseku Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske da identifikuje neprijateljeve snage i njihov sastav i da o tome dostavi podatke557
315.Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića od 19. aprila 1944. Vrhovnog štabu NOV i POJ o potrebi da se Udarnoj grupi divizija NOVJ hitno doturi eksploziv i bombarduju čvorni neprijateljevi objekti u dolinama reka Ibra i Zapadne Morave566
316.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. aprila 1944. Štabu Udarne grupe divizija NOVJ da sopstvenim snagama rešava problem forsiranja reke Ibra i dostavi potpunije izveštaje o situaciji i o pravcu nastupanja567
317.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače od 19. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da su ofanzivna dejstva Udarne grupe divizija ovisna od blagovremene isporuke municije i eksploziva i da preopterećenost ranjenicima onemogućava upućivanje njenih brigada u Šumadiju568
318.Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače od 19. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o najcelishodnijem planu u postojećoj situaciji za izvođenje ofanzivnih operacija u Srbiji569
319.Obaveštenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića i komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače od 19. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o operativnom planu ofanzivnih dejstava Udarne grupe divizija u pravcu južne Srbije570
320.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da dostavi izveštaj o organizaciji kulturno-prosvetnog i propagandnog rada u brigadama i divizijama571
321.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 19. aprila 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da zbog neminovnih žrtava civilnog stanovništva predlaže za bombardovanje samo značajne vojne objekte572
322.Naredba načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. aprila 1944. o ponovnom uspostavljanju 1. vazduhoplovne baze NOV i POJ i o njenim osnovnim zadacima573
323.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da će se pojačati sastav politodela njegovih divizija i naređenje da uspostavi radio-vezu sa Štabom Udarne grupe divizija NOVJ576
324.Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. aprila 1944. štabu Udarne grupe divizija NOVJ da ne donosi preuranjene odluke i da ne slabi udarnu moć Grupe divizija upućivanjem pojedinih brigada u Šumadiju557
325.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da se određene divizije brzo pripreme za prodor u zapadnu Srbiju i da se sektor Srebrenice osigura mostobranom578
326.Naredba načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Arsa Jovanovića od 21. aprila 1944. o formiranju 2. vazduhoplovne baze NOV i POJ i o njenim osnovnim zadacima579
327.Obaveštenje komandanta Udarne grupe divizija NOVJ Milutina Morače i delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Pavla Ilića od 21. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da će se Udarna grupa divizija manevrom ka prostoru severno od Užica osloboditi pritiska neprijateljevih snaga582
328.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ Arsa Jovanovića od 21. aprila 1944. Štaba 5. korpusa NOVJ da se urede podesna letelišta za dva aviona za vezu koje je sredozemno savezničko vazduhoplovstvo stavilo na raspolaganje Vrhovnom štabu NOV i POJ583
329.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. aprila 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da Udarnoj grupi divizija neće menjati dodeljeni zadatak i naređenje da se 2. korpus mora održati na svom operativnom prostoru prilagođavajući borbena dejstva novostvorenim borbenim situacijama586
330.Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 21. aprila 1944. Centralnom komitetu KPJ o pomoći koja se s teritorije istočno od južne Morave pruža bugarskom oslobodilačkom pokretu587
331.Uputstvo načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 21. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o daljem radu organa ekonomske struke i prilagođavanju trupne komore postojećim potrebama jedinica589
332.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. aprila 1944. Štabu 5. korpusa NOVJ da miniranjem zapreči i vojnički obezbedi pravac koji preko Ripča vodi ka Bosanskom Petrovcu591
333.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. aprila 1944. štabu Udarne grupe divizija NOVJ da divizije brzo nastupaju i stvore svoja uporišta na planinama Suvoboru i Medvedniku592
334.Odgovor predsednika NKOJ-a maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 22. aprila 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju u vezi s pitanjem njujorške novinske agencije "Asošiejted pres" zašto vojna misija NOVJ nije upućena u Sjedinjene Američke Države593
335.Zahtev Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da predloži jedinstvenu komandu za grupu divizija određenu za prodor iz istočne Bosne u zapadnu Srbiju594
336.Izveštaj člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Žujovića od 22. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da je 26. NO divizija savladala nemačku posadu na ostrvu Mljetu595
337.Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 22. aprila 1944. Centralnom komitetu KPJ o kulturno-prosvetnom radu i listovima koje izdaju makedonske NOU brigade i Jedinstveni narodno-oslobodilački front Makedonije596
338.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. aprila 1944. štabu 3. korpusa NOVJ da 16. i 17. NOU divizija prodru preko Drine u Srbiju i svojim dejstvima olakšaju nastupanje udarne grupe divizija NOVJ597
339.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. aprila 1944. štabu Udarne grupe divizija NOVJ da se znatne kvislinške snage prikupljaju u rejonu Užica i naređenje da Udarna grupa divizija brzim prodorom izbije severno od Užica598
340.Uputstvo načelnika Sanitetskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ dr Gojka Nikoliša od 23. aprila 1944. o administraciji koju će voditi sanitetski organi i ustanove NOV i POJ599
341.Uputstvo načelnika Ekonomskog odeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ Mitra Vujovića od 23. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o načinu pripremanja osušenih prehrambenih artikala primljenih u okviru savezničke vojne pomoći606
342.Odluka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. aprila 1944. o formiranju zajedničkog štaba 16. i 17. NOU divizije i naređenje da te divizije ovladaju Ljubovijom i Bajinom Baštom612
343.Naređenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Zujovića Crnog od 24. aprila 1944. komandantu 26. NO divizije da prekine borbe na ostrvu Korčuli i jedinice vrati na ostrvo Vis613
344.Obaveštenje zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića od 24. aprila 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ da u Alžiru ima 3500 primorskih Slovenaca koji su se izjasnili za narodno- oslobodilački pokret614
345.Naređenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Zujovića Crnog od 24. aprila 1944. načelniku Štaba 26. NO divizije da sve raspoložive brodove upotrebi za prebacivanje jedinica te divizije sa ostrva Korčule na ostrvo Vis615
346.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. aprila 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da delovi 29. NOU divizije na odseku Ston - Dubrovnik sadejstvuju sa 26. NO divizijom u desantnim akcijama na južnodalmatinskim ostrvima616
347.Objašnjenje Centralnog komiteta KPJ od 25. aprila 1944. političkom komesaru 36. NOU divizije o osnovnim smernicama rada Politodela divizije kao instruktorskog organa Centralnog komiteta KPJ618
348.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da se 16. muslimanska NOU brigade prebaci u rejon Pive i da će kasnije ući u sastav 17. NOU divizije619
349.Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. aprila 1944. Danilu Lakiću o pravcima nastupanja i načinu dejstva 16. i 17. NOU divizije dok Udarna grupa divizija NOVJ ne izbije na liniju Maljen - Suvobor620
350.Priznanje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Zujovića od 25. aprila 1944. celokupnom sastavu 26. NO divizije na uspesima postignutim u borbama na ostrvima Mljetu i Korčuli621
351.Naređenje člana Vrhovnog štaba NOV i POJ Sretena Žujovića od 25. aprila 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju da nabavi i uputi kompase za potrebe Mornarice NOVJ622
352.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da u korpusnim vojnim oblastima pristupi formiranju tehničkih odseka623
353.Obaveštenje zastupnika NKOJ-a u Bariju Milentija Popovića od 27. aprila 1944. šefu Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje dr Vladimiru Velebitu da su potrebni bolji uslovi za lečenje tuberkuloznih bolesnika i da u Alžiru ima avijatičara spremnih da priđu NOP-u624
354.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. aprila 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da dostavlja podatke o neprijateljevim snagama i javlja o verodostojnosti izvora iz kojih su prikupljani625
355.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da izvesti gde je dislocirana kvislinška 1. ruska dobrovoljačka divizija626
356.Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da stalno ima u vidu da je razvoj NOP-a u Srbiji od presudnog značaja za čitavu Jugoslaviju i da od toga razvoja zavisi i međunarodno priznanje NKOJ-a627
357.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da izvesti o pravcu kretanja 13. SS dobrovoljačke brdske lovačke divizije "Handžar" i da uspostavi radio-vezu s Glavnim štabom NOV i PO za Vojvodinu628
358.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30. aprila 1944. Štabu Udarne grupe divizija NOVJ da nemačka dejstva u istočnoj Bosni ometaju prebacivanje dveju divizija 3. korpusa preko reke Drine u zapadnu Srbiju629
359.Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 30. aprila 1944. Centralnom komitetu KPJ da se pruža puna pomoć Centralnom komitetu Bugarske radničke partije (komunista) u organizovanju vojnih jedinica630
360.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da je 5. NOU divizija izbila na planinu Taru i naređenje da što pre usledi prebacivanje 16. i 17. NOU divizije na desnu obalu Drine632
361.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30. aprila 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da 36. i 38. NOU diviziju ponovo zabaci neprijatelju za leđa kako bi glavninom dejstvovale na planinu Majevicu633
362.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da izvesti koje se nemačke divizije nalaze na teritoriji Slovenije634
363.Obaveštenje delegata Centralnog komiteta KPJ pri Centralnom komitetu KP Makedonije Svetozara Vukmanovića Tempa od 30. aprila 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da početkom maja kreće za sedište toga glavnog štaba635
364.PRILOZI
365.Ratni izreštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 1. februara 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Crnoj Gori, Bosni, Hrvatskoj, Makedoniji i Sloveniji641
366.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 2. februara 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Sloveniji647
367.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 3. februara 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Hrvatskoj i Sloveniji650
368.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 4. februara 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj653
369.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 5. februara 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji656
370.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 6. februara 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni, Sloveniji, Hrvatskoj i Vojvodini659
371.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 8. februara 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija, o borbama u Hrvatskoj, Bosni i Sandžaku661
372.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 9. februara 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Srbiji, Hercegovini i Sloveniji663
373.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 11. februara 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Hrvatskoj, Makedoniji, Bosni i Sloveniji664
374.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 12. februara 1944. preko radiostanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Vojvodini, Makedoniji i Sloveniji i pozdrav vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita boračkom i rukovodećem sastavu Jugoslovenskog samostalnog odreda u Sovjetskom Savezu667
375.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 13. februara 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Sandžaku, Bosni i Hrvatskoj670
376.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 14. februara 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Sloveniji i Hrvatskoj672
377.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 15. februara 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Hrvatskoj i Bosni674
378.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 16. februara 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Hrvatskoj676
379.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 17. februara 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni, Hrvatskoj, Vojvodini, Sandžaku i Sloveniji679
380.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 18. februara 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Hrvatskoj, Bosni, Makedoniji i Sloveniji682
381.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 19. februara 1944. preko radio-stanice "Slobodna Ju goslavija", o borbama u Hrvatskoj, Bosni i Sloveniji685
382.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 20. februara 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni, Hrvatskoj i Sloveniji687
383.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 21. februara 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u istočnoj Bosni, Sloveniji i Srbiji689
384.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 22. februara 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u istočnoj Bosni, Sloveniji i Hrvatskoj691
385.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 23. februara 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji694
386.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 24. februara 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borma u Sloveniji695
387.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 25. februara 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj697
388.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 26. februara 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u istočnoj Bosni, i Hrvatskoj699
389.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 28. februara 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Sloveniji, Hercegovini, Hrvatskoj i Vojvodini701
390.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 29. februara 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Hrvatskoj, Hercegovini, Sloveniji i Vojvodini704
391.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 1. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Sloveniji, Hrvatskoj i Vojvodini706
392.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavijen 2. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavije", o borbama u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovim709
393.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 3. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Sloveniji i u Hrvatskoj711
394.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 3. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni i Hercegovini i zahvalnost Vrhovnog štaba NOV i POJ puškomitraljescu 4. bataljona 2. vojvođanske NOU brigade Milanu Jurišiću713
395.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 4. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Sloveniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj715
396.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 6. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni i Hercegovini717
397.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 7. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj719
398.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 8. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni i u Hrvatskoj720
399.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 9. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni i u Hrvatskoj723
400.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 10. marta . 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Sloveniji, Makedoniji, Bosni i Dalmaciji725
401.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 11 marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Hrvatskoj, Bosni, Makedoniji i Crnoj Gori i zahvalnost vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita bataljonima "Hristo Botev" i "Stevan Naumov"727
402.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 13. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Sloveniji, Bosni i Hrvatskoj731
403.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 14. marta 1944. preko radio-staniceh "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Sloveniji, Makedoniji i Hrvatskoj734
404.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 15. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni, Makedoniji, Sloveniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori736
405.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 16. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni i Hrvatskoj739
406.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 17. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Sloveniji, Bosni, Srbiji i Hrvatskoj i zahvalnost vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita boračkom i rukovodećem sastavu 4. NOU divizije740
407.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 18. marta 1944. preko radiostanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Sloveniji i Srbiji i zahvalnost vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita boračkom i rukovodećem sastavu 14. NO divizije744
408.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 18. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Vojvodini745
409.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 20. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji747
410.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 21. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Srbiji, Bosni, Hrvatskoj i Sloveniji751
411.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 22. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Sloveniji i Hrvatskoj753
412.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 23. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori i Hrvatskoj756
413.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 24. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni i Hercegovini i u Sloveniji760
414.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 25. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni i Hercegovini, Vojvodini i Hrvatskoj762
415.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 25. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni i Hrvatskoj764
416.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 27. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni i Hrvatskoj766
417.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 28. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Makedoniji i zahvalnost vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita boračkom i rukovodećem sastavu 2. vojvođanske NOU brigade764
418.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 29. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni, Hrvatskoj, Srbiji, Sloveniji i Sandžaku771
419.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 30. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni, Hrvatskoj i Srbiji774
420.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 31. marta 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija" o borbama u Bosni, Srbiji, i Sloveniji777
421.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 1. aprila 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni, Sloveniji, Srbiji, Makedoniji i Hrvatskoj779
422.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 1. aprila 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni, Vojvodini i Hrvatskoj782
423.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 3. aprila 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji i Hrvatskoj785
424.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 4. aprila 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni, Hrvatskoj Crnoj Gori i Sloveniji789
425.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 5. aprila 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Srbiji, Sloveniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj791
426.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 6. aprila 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni, Srbiji i Hrvatskoj796
427.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 7. aprila 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sloveniji i Hrvatskoj799
428.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 8. aprila 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji i Hrvatskoj803
429.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 9. aprila 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji807
430.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 10. aprila 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj810
431.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 11. aprila 1944, preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija, o borbama u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj, upozorenje stanovništvu da napusti mesta gde se nalaze nemačke, ustaške i četničke baze, jer sledi bombardovanje, i zahvalnost maršala Josipa Broza Tita jedinicama 6. korpusa NOVJ za uspešno izvršenje operacije813
432.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 12. aprila 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni, Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji i Sloveniji816
433.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 13. aprila 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji819
434.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 14. aprila 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji822
435.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 15. aprila 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Srbiji, Crnoj Gori i Sloveniji825
436.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 15. aprila 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni, Crnoj Gori i Hrvatskoj826
437.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 29. aprila 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Srbiji867
438.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 29. aprila 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji871
439.Ratni izveštaj Vrhovnog štaba NOV i POJ, objavljen 30. aprila 1944. preko radio-stanice "Slobodna Jugoslavija", o borbama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji i Sloveniji876
Registar883
BIBLIOTEKA