ZBORNIK NOR-a, tom II - DOKUMENTI VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ - knjiga 11 - novembar 1943-januar 1944
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Dokumenta Centralnog komiteta KP Jugoslavije i Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije
1.Proglas Centralnog komiteta KPJ od početka novembra 1943. narodima Jugoslavije povodom dvadesetšestogodišnjice Velike oktobarske socijalističke revolucije7
2.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. novembra 1943. Glavnom štalbu NOV i PO Hrvatske da jačim snagama uništi kninske četnike na prostoru Bosanskog Grahova13
3.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. novembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ o naimenovanju Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak14
4.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da prebaci na Vis šefa engleske vojne misije pri Glavnom štabu Hrvatske16
5.Poziv Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2. novembra 1943. Avijatičarima i vazduhoplovnom tehničkom osoblju bivše jugoslovenske vojske koji se nalaze u kvislinškim jedinicama da se stave na raspolaganje Vrhovnom štabu NOV i POJ17
6.Radio-bilten Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2. novembra 1943. o borbenim dejstvima Narodnooslobodilačke vojske18
7.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 3. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da najhitnije uputi 6 (ličku) NOU diviziju i 13. proletersku brigadu "Rade Končar" u sastav 1. proleterskog korpusa NOVJ20
8.Radio-bilten Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. novembra 1943. o borbenim dejstvima 2. i 4. korpusa NOVJ i jedinica 2. Operativne zone -Glavnog štaba Hrvatske21
9.Depeša Ivana Milutinovića od 3. novembra 1943. Svetozaru Vukmanoviću Tempu da dostavlja obaveštenja predstavnika Centralnog komiteta Bugarske radničke partije (komunista) o dejstvima bugarskih partizanskih jedinica22
10.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da će se stanovništvu ostrva Cresa i Lošinja dodeliti pomoć u namirnicama23
11.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. novembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ da izvrši reorganizaciju i talijanske divizije "Venecija"24
12.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o upotrebi snaga 4. korpusa NOVJ26
13.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. novembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da ispita snage i namere neprijatelja u Sarajevu27
14.Radio-bilten Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. novembra 1943. o borbenim dejstvima jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije28
15.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5. novembra 1943. Izvršnom odboru Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije o potrebi hitnog sazivanja plenuma AVNOJ-a i obrazovanja Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije30
16.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5. novembra 1943. glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da uputi 6. NOU diviziju preko Grahova, Livna i Kupresa za Bugojno32
17.Uputstvo Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o pregovorima sa Nemcima za razmenu zarobljenika33
18.Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 4. novembra 1943. vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkoj situaciji u Makedoniji34
19.Depeša Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. novembra 1943. Svetozaru Vukmanoviću Tempu da predstavnik Centralnog komiteta Bugarske radničke partije (komunista) obavesti o stanju partizanskog pokreta u Bugarskoj36
20.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. novembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ da izvesti kada je grupa rukovodilaca Bugarske radničke partije (komunista) nastavila put za Bugarsku i kojim pravcem37
21.Uputstvo šefa Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. novembra 1943. šefu jugoslovenske delegacije pri Komandi savezničkih snaga u Bariju za nabavljanje i upućivanje najpotrebnije materijalne pomoći Komandi Jugoslovenske ratne mornarice38
22.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o znakovima za raspoznavanje aviona Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije41
23.Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. novembra 1943. Svetozaru Vukmanoviću Tempu da pitanje ujedinjenja i samoopredeljenja makedonskog i ostalih naroda Jugoslavije treba postaviti tek posle pobede nad Nemačkom i kvislinzima41
24.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. novembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ da ukaže pomoć partizanskim snagama koje se iz Šumadije probijaju u pravcu Sandžaka43
25.Naređenje šefa Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. novembra 1943. Štabu Jugoslovenske ratne mornarice o organizaciji intendantske službe u cilju urednog snabdevanja i ishrane jedinica44
26."Poruka ser Vilsona borcima u Jugoslaviji" - članak Moše Pijade objavljen u Biltenu Telegrafske agencije nove Jugoslavije od 10. novembra 1943. godine46
27.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11. novembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ da se pravilno postupa sa engleskim vojnicima i oficirima koji prelaze iz četničkih formacija na stranu NOVJ ili se zarobljavaju u borbi protiv četnika Draže Mihailovića48
28.Depeša Edvarda Kardelja od 11. novembra 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske da uputi delegate iz Hrvatske i Slovenije na Drugo zasedanje AVNOJ-a u Jajcu49
29.Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 11. novembra 1943. vrhovnom komandantu drugu Titu o borbama u oblasti Gostivara50
30.Izveštaj Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. novembra 1943. Vrhovnom štabu o proizvodnji i raspodeli proizvoda fabrike karbida u Jajcu51
31.Radio-bilten Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. novembra 1943. o važnijim dejstvima operativnih jedinica na teritoriji Makedonije, Dalmacije, Crne Gore i centralne Bosne53
32."Gradi se budućnost Južnih Slovena" - članak Moše Pijade povodom priprema za Drugo zasedanje Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije54
33.Saopštenje Tanjuga od 13. novembra 1943. o važnijim borbenim dejstvima Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije56
34.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14. novembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da je otežano prebacivanje savezničkog materijala zbog neprijateljske aktivnosti u srednjoj Dalmaciji60
35.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14. novembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ da obavesti delegate iz Crne Gore i Boke da hitno pođu na Drugo zasedanje Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije61
36.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14. novembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ da prenese poziv sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu o upućivanju delegata za Zemaljsko antifašističko veće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine62
37.Saopštenje Tanjuga od 14. novembra 1943. o borbenim dejstvima Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije63
38.Radio-bilten Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. novembra 1943. o borbama jedinica NOV i POJ u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni68
39.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da prenesu poziv Franje Pirea avijatičarima hrvatskog domobranstva da preleću na aerodrome NOVJ70
40.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15. novembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da spreči prodor Nemaca iz Doboja i Brčkog u pravcu Tuzle71
41.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. novembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ o bombardovanju većih neprijateljskih garnizona u Bosni i Hercegovini72
42.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da će dobiti jedan deo materijala iz savezničke pomoći sa Visa73
43.Saopštenje Tanjuga od 15. novembra 1943. o borbenim dejstvima jedinica Narodnooslabodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije74
44."Pregled strane štampe" - članak Moše Pijade objavljen u Biltenu Tanjuga od 16, novembra 1943. godine76
45.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da preko engleske vojne misije zahteva sadejstvo savezničke flote i vazduhoplovstva protiv neprijateljske akcije na Hrvatsko primorje i Kvarnerska ostrva78
46.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16. novembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ o formiranju 29. (hercegovačke) NOU divizije79
47.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. novembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ da dostavi podatke o jačini neprijateljskih garnizona na primorskom pojasu od Metkovića do Ulcinja i na sektoru Nikšić - Podgorica - Ulcinj - Herceg-Novi80
48."Jedna međunarodna pojava" - članak Moše Pijade Objavljen u Biltenu Tanjuga od 17. novembra 1943. godine81
49.Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije na koncentraciju jačih nemačkih snaga u Sloveniji i mogućnost nove ofanzive82
50.Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o usklađivanju borbenih dejstava sa jedinicama Glavnog Štaba NOV i PO Slovenije u slučaju ponovne nemačke ofanzive u Sloveniji86
51.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18. novembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ da obavesti štabove 3. i 29. divizije da uspostave radio-vezu sa Vrhovnim štabom NOV i POJ89
52.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da saopšti nemačkoj komandi u Zagrebu da prestane sa vešanjem seljaka duž puteva - u protivnom će se isto tako postupiti sa zarobljenim Nemcima90
53.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. novembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ o razmeštaju vojno-političkog kadra91
54."Unutrašnji i spoljni položaj Jugoslavije" - članak Moše Pijade objavljen u Biltenu Tanjuga od 18. novembra 1943. godine92
55.Saopštenje Tanjuga od 18. novembra 1943. o dejstvima jedinica NOV i PO Jugoslavije u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni95
56.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da otpočne prebacivanje ranjenika i bolesnika brodovima u Italiju99
57.Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 19. novembra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o borbama na sektoru Debar - Kičevo100
58.Obaveštenje člana Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. novembra 1943. predstavniku jugoslovenske delegacije o upućivanju brodova za prihvat materijala iz Barija101
59.Obaveštenje šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. novembra 1943. članu engleske vojne misije pri Vrhovnom štabu NOV i POJ o stanju sanitetskih kadrova, broju ranjenika i bolesnika i najvažnijim problemima sanitetske službe u NOV i POJ102
60.Radio-bilten Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. novembra 1943. o važnijim borbenim dejstvima NOV i PO Jugoslavije u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni105
61.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20. novembra 1943. generalu Vilsonu o planiranim operacijama duž primorskog pojasa uz sadejstvo savezničkog vazduhoplovstva, mornarice i tenkova108
62."Razbojnička demokratija" - članak Moše Pijade objavljen u Biltenu Tanjuga od 20. novembra 1943. godine109
63.Saopštenje Tanjuga od 20. novembra 1943. o borbenim dejstvima NOV i PO Jugoslavije u Srbiji, Sandžaku, istočnoj Bosni i Dalmaciji112
64.Radio-bilten Vrhovnog štaba od 21. novembra 1943. o borbenim dejstvima jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije113
65.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 22. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da grupe Italijana sa Lošinja prebaci u pozadinu nemačkog fronta u Italiji117
66.Saopštenje Tanjuga od 22. novembra 1943. o borbenim dejstvima jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije118
67.Saopštenje Tanjuga od 23. novembra 1943. o dejstvima Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije120
68.Saopštenje Tanjuga od 24. novembra 1943. o borbama jedinica NOV i PO Jugoslavije u Bosanskoj Krajini122
69."Jedan izlišan akt" - članak Moše Pijade od 24. novembra 1943. objavljen u Biltenu Tanjuga123
70.Saopštenje Tanjuga od 25. novembra 1943. o borbenim dejstvima jedinica NOV i PO Jugoslavije126
71.Uputstvo Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. novembra 1943. oblasnom Komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju o vojno-političkom radu na Kosmetu127
72."Narodi Jugoslavije i monarhija" - članak Moše Pijade od novembra 1943. objavljen u Biltenu Tanjuga129
73.Naređenje Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. novembra 1943. štabovima 26. divizije i Jugoslovenske ratne mornarice i Upravi bolnice na Visu131
74."Dvogodišnjica izdaje" - članak Moše Pijade objavljen u Biltenu Tanjuga od 25. novembra 1943. godine133
75."Godišnjica osnivanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije" - članak Moše Pijade objavljen u Biltenu Tanjuga od 26. novembra 1943. godine136
76.Saopštenje Tanjuga od 26. novembra 1943. o dejstvima jedinica NOV i PO Jugoslavije u toku 25. novembra137
77.Radio-bilten Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. novembra 1943. o borbenim dejstvima jedinica NOV i PO Jugoslavije u Srbiji i Hrvatskoj139
78.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 27. novembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da delom snaga vrši pritisak na Sarajevo radi podrške snagama koje će napadati Travnik141
79.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. novembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da se strogo pridržava propisa u radio-vezi i odobrenje za stvaranje manevarske grupe južno od Save142
80.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. novembra 1943. Centralnom komitetu Saveza komunističke omladine Jugoslavije da se Drugi kongres Ujedinjenog saveza Antifašističke omladine Jugoslavije odgađa za kasnije143
81.Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 27. novembra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o dejstvima 1. makedonsko-kosovske NOU brigade protiv bugarske fašističke vojske u rejonu Kruševa144
82.Saopštenje Tanjuga od 28. novembra 1943. o važnijim borbama i akcijama jedinica Narodnooslobodilačke vojsike i partizanskih odreda Jugoslavije u Hrvatskoj, Sandžaku, Bosni i Makedoniji147
83.Saopštenje Tanjuga od 28. novembra 1943. o borbenim dejstvima NOV i PO Jugoslavije na području Sandžaka, Bosne i Slavonije - I49
84."Razvitak oslobodilačke borbe naroda Jugoslavije u vezi sa međunarodnim događajima" - referat vrhovnog komandanta NOV i PO Jugoslavije druga Tita održan 29. novembra 1943. na Drugom zasedanju AVNOJ-a151
85.Obaveštenje Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. novembra 1943. Operativnom štabu za odbranu ostrva Hvara o upućivanju oružja i municije163
86.Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 30. novembra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o broju i imenima delegata iz Makedonije određenih za Drugo zasedanje AVNOJ-a164
87.Uputstvo šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30. novembra 1943. Sanitetskom odseku Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o daljem radu saniteta166
88.Uputstvo šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. decembra 1943. Sanitetskom odseku 3. korpusa NOVJ o daljem radu Koripusnog saniteta169
89.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da snagama jedne divizije dejstvuje na komunakaciji Bihać - Lapac - Srb - Knin171
90.Pismo člana Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. decembra 1943. šefu delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju za urednije transportovanje materijala na ostrvo Vis172
91.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da obezbedi prebacivanje delegata koji se vraćaju sa Drugog zasedanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije u Jajcu174
92.Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 2. decembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama na području Glavnog štaba NOV i PO Makedonije175
93.Radio-bilten Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2. decembra 1943. o borbama i akcijama NOV i PO Jugoslavije protiv nemačkih i kvislinških snaga u Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni176
94.Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ za Makedoniju od 3. decembra 1943. Vrhovnom štabu o akcijama protiv bugarske okupatorske vojske na području 3. operativne zone Glavnog štaba NOV i PO Makedonije177
95.Saopštenje Tanjuga od 3. decembra 1943. o borbenim dejstvima jedinica Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije u Makedoniji, Bosni i Slavoniji178
96."Povodom Drugog zasedanja AVNOJ-a" - članak Moše Pijade od 3. decembra 1943. objavljen u Biltenu Tanjuga180
97.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da 28 (slavonsku) diviziju sa rejona Petrinja - Sisak ne prebacuje na pravac Knin - Bihać - Gornji i Donji Lapac182
98.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o karakteristikama radio-stanica preko kojih će se davati vesti Tanjuga i primate izveštaji za Tanjug183
99.Nekrolog Moše Pijade od 4. decembra 1943. povodom smrti sekretara Saveza komunističke omladine Jugoslavije Ive Lole Ribara184
100.Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5. decembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ za vojno-politički rad na sektoru Korpusa185
101.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6. decembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ za stvaranje operacijske osnovice u Sandžaku i Crnoj Gori za prodor u Srbiju187
102.Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6. decembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ o dostavljanju predloga o proizvođenju komandnog kadra u oficirske i podoficirske činove194
103.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da može izuzeti veću količinu odeće sa ostrva Visa195
104.Pismo sekretara Centralnog komiteta KPJ od 6. decembra 1943. Svetozara Vukmanoviću Tempu o stavu Centralnog komiteta KPJ po pitanju saradnje među narodnooslobodilačkim pokretima balkanskih naroda196
105."Maršal Jugoslavije Tito" - članak Moše Pijade od 6. decembra 1943. povodom odluke Predsedništva AVNOJ-a da se vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu dodeli zvanje maršala Jugoslavije199
106.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da može preuzeti određenu količinu ratne opreme i drugog materijala sa ostrva Visa201
107.Saopštenje Tanjuga od 7. decembra 1943. o borbenim dejstvima jedinica NOV i PO Jugoslavije na teritoriji Srbije, Bosne i Hrvatske i o sadejstvu savezničke avijacije202
108."Pogođena izdajnička klika" - članak Moše Pijade od 7. decembra 1943. objavljen u Biltenu Tanjuga204
109.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. decembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da manevrom snaga izbegava jače grupisanje na glavnom pravcu nastupanja neprijatelja ne dozvoljavajući opkoljavanje i nepotrebne gubitke205
110.Izveštaj Komande Oficirske škole Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. decembra 1943. Vrhovnom štabu o brojnom stanju slušalaca II klase206
111.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da izvesti o jačini nemačkih snaga u Bihaću i na unskoj komunikaciji Knin - Lapac207
112.Dnevna zapovest vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. decembra 1943. povodom nemačke ofanzive na slobodnu teritoriju u Dalmaciji, Kordunu, jugozapadnoj i istočnoj Bosni i Sandžaku209
113.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za hitno prebacivanje teških r anjenika brodovima za Italiju211
114.Saopštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. decembra 1943. stanovništvu na teritoriji Jugoslavije da napušta gradove gde se nalaze vojni objekti i neprijateljski vojnici212
115.Radio-bilten Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. decembra 1943. o borbenim dejstvima jedinica NOV i PO Jugoslavije u Bosni, Makedoniji i Slavoniji213
116.Radio-bilten Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. decembra 1943. o borbama 26 (slovenačke) divizije214
117.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 10. decembra 1943. Štabu 2. korpusa NOVJ da je izdao naređenje 2. proleterskoj diviziji da izvrši pokret iz rejona Čelebića, prebaci se preko Lima i Uvca u Srbiju i dejstvuje na prostoru između Ivanjice i Ibarske doline216
118.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da jedna dalmatinska brigada ostane na sektoru Gračac - Srb220
119.Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 10. decembra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o otpočinjanju nemačke ofanzive u Makedoniji na području Kičevo - Struga221
120.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da dostavi izveštaj o mestima sletanja za lake i teške avione222
121.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. decembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da se zadrži u predelu Konjuh-planine između reka Bosne i Krivaje223
122.Pismo instruktora Centralnog komiteta KPJ za Makedoniju od 11. decembra 1943., Kuzmanu Josifovskom o formiranju 1. makedonsko-kosovsike NOU brigade i o nemačkoj ofanzivi na slobodnu teritoriju Makedonije224
123.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. decembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da dostavi podatke o nemačkim snagama koje iz Sandžaka i severne Hercegovine nastupaju prema istočnoj Bosni228
124.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. decembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da dostavi podatke o jačini, rasporedu i pravcima dejstva neprijateljskih snaga u istočnoj Bosni229
125.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13. decembra 1943, Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za formiranje 9. korpusa NOVJ230
126.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da je odobrio dolazak brodova sa italijanskim diverzantima na Dugi otok i njihovo prebacivanje u okupiranu Italiju231
127.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. decembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da se 16. vojvođanska divizija nalazi na prostoru Kalesija - Krezluk232
128.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13. decembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da prihvati savezničke oficire koji prema naređenju saveznika napuštaju Dražu Mihailovića233
129.Predlog 1. vazduhoplovne baze NOV i POJ od 13. decembra 1943. Vrhovnom štabu za organizaciju meteorološke službe234
130.Izveštaj Sretena Žujovića od 14. decembra 1943. vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkom stanju u 8. Korpusu NOVJ242
131.Pohvala vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14. decembra 1943. Četvrtoj (krajiškoj) NOU diviziji 5. Korpusa NOVJ za veliku upornost i junaštvo u izvršavanju njegove Dnevne zapovesti250
132.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o ustanovljenju zastava za Jugoslovensku ratnu i Trgovačku Mornaricu253
133.Pismo vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14. decembra 1943. Glavnom štalbu NOV i PO Hrvatske u kome mu se zahvaljuje na čestitki upućenoj povodom njegovog imenovanja za maršala Jugoslavije odlukom Predsedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije254
134.Pismo vrhovnog komandanta NOV i. POJ druga Tita od 14. decembra 1943, Vladimiru Nazoru, predsedniku Zemaljskog antifašističkog veća narodnog oslobođenja Hrvatske, povodom čestitke o dodeljivanju zvanja maršala Jugoslavije255
135.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. decembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da se 5. NOU divizija privremeno stavlja pod njegovu komandu256
136.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da doturi u rejon Mazina odelo i obuću za 6 (ličku) diviziju257
137.Naredba Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o postavljenju komandnog kadra u 8. korpusu i 8. diviziji NOVJ258
138.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16. decembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da dostavi izveštaj o jačini i pravcima dejstva neprijateljskih snaga u istočnoj Bosni259
139.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16. decembra 1943. Štabu 5. korpusa NOVJ da sadej'sitvuje jedinicama 4. korpusa na pravcima Dvor na Uni - Žirovac i Dvor - Kostajnica protiv 373. nemačke divizije260
140.Radio - bilten Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. decembra 1943. o borbenim dejstvima jedinica NOV i PO Jugoslavije261
141.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18. decembra 1943. Štabu 2. proletersike divizije da se ne angažuje dublje prema Srbiji dok se ne vidi ishod neprijateljske ofanzive265
142.Direktiva Centralnog komiteta KPJ od 18. decembra 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske za organizaciju prorade materijala sa Drugog zasedanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije266
143.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. decembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da ukaže vojničku i materijalnu pomoć 5. NOU diviziji u rejonu Han-Pijeska267
144.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 19. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za formiranje 10. korpusa NOVJ268
145.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. decembra 1943. Štabu Mornarice NOVJ da uredi aerodrome za spuštanje aviona na Lastovo i Vis269
146.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. decembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da 5. NOU diviziju zadrži u istočnoj Bosni dok se ne stvore uslovi za dejstva u Srbiji270
147.Izveštaj Sretena Zujovića od 20. decembra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o vojno-političkoj situaciji na području 8. korpusa NOVJ271
148.Radio-bilten Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. decembra 1943. o ofanzivnim dejstvima jedinica NOV i POJ u Hrvatskoj276
149.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21. decembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da sadejstvuje 5. NOU diviziji u rejonu Olova277
150. Pismo Centralnog komiteta KPJ od decembra 1943. Štabu 1. Proleterske brigade povodom dvogodišnjice njenog formiranja278
151.Izveštaj člana Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. decembra 1943. Vrhovnom štabu o stanju ishrane u jajačkom okrugu279
152.Direktiva organizacionog sekretara Centralnog komiteta KPJ Aleksandra Rankovića od 22. decembra 1943. Štabu 2. Korpusa NOVJ o organizaciji i radu politodela u brigadama i divizijama281
153.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 23. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije za dejstvo na glavnim komunikacijama, sa širokim rasporedom udarnih grupa, izbegavajući veća grupisanja na pravcima neprijateljske ofanzive283
154.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da uputi preko Korenice jedan deo savezničkog materijala sa Visa Ekonomskom odseku Vrhovnog štaba284
155.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za aktivnije praćenje i prikupljanje podataka o rasporedu nemačkih jedinica285
156.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. decembra 1943. Štabu Mornarice NOVJ da odbaci Nemce s Korčule i uporno brani sva ostrva286
157.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. decembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da dostavi izveštaj o situaciji i rasporedu neprijateljskih jedinica u zoni Korpusa287
158.Radio-bilten Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. decembra 1943. O ofanzivnim dejstvima jedinica NOV i POJ u Hrvatskoj, Bosni i Crnoj Gori288
159.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da se u jedinicama NOV i POJ ustroje vojničke intendanture i kuhinje290
160.Direktivno pismo Edvarda Kardelja od 25. decembra 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije za vojno-politički rad u Sloveniji290
161.Radio-bilten Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. decembra 1943. o ofanzivnim dejstvima jedinica NOV i PO Jugoslavije u Hrvatskoj, Bosni i Srbiji296
162.Nedeljni pregled ofanzivnih dejstava jedinica NOV i PO Jugoslavije od 26. decembra 1943. objavljen u Radio-biltenu Vrhovnog štaba298
163.Radio-bilten Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. decembra 1943. o borbenim dejstvima u Sremu i istočnoj Bosni300
164.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. decembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da dostavi izveštaj o situaciji u istočnoj Bosni301
165.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. decembra. 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da dostavi izveštaj o neprijateljskim snagama na sektoru Karlovac - Zagreb302
166.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. decembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za upućivanje šofera i tenkista na vojnu obuku u Italiju303
167.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. decembra 1943. Štabu Mornarice NOVJ da hitno prebaci avijatičare i tenkiste radi vojne obuke u Italiju304
168.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. decembra 1943. Glavnom štabu INOV i PO Hrvatske o gubicima i povlačenju s Korčule 13. brigade 26. divizije305
169.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. decembra 1943. Štabu 3. korpusa NOVJ da 5. NOU diviziju ponovo orijentiše u pravcu Srbije306
170.Radio-bilten Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. decembra 1943. o borbenim dejstvima jedinica NOVJ307
171.Poziv vrhovnog štaba NOV i POJ od decembra 1943. Bugarskim vojnicima i oficirima na teritoriji okupirane Srbije da napuštaju bugarske fašističke formacije i prelaze na stranu Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije309
172.Direktiva Centralnog komiteta KPJ od decembra 1943. Divizijskom komitetu KPJ i Politodelu 1. proleterske divizije o radu, organizaciji i programu partijskih kurseva za teorijsko uzdizanje kadra311
173.Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o radu savezničkih vojnih misija318
174.Saopštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. januara 1944. o napadu na Banju Luku, upućeno radio-stanici "Slobodna Jugoslavija"321
175.Uputstvo Edvarda Kardelja od 1. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o dostavljanju ratnih izveštaja radio-stanici "Slobodna Jugoslavija"322
176.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. januara 1944. Štabu Mornarice NOVJ za organizaciju odbrane srednjodalmatmskih ostrva323
177.Pismo Edvarda Kardelja od 2. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o mogućnosti ponovne nemačke ofanzive u Sloveniji324
178.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za napad na Ogulin326
179.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o jačini neprijateljslkih snaga u Novom Mestu327
180.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5. januara 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ da formira Glavni štab NOV i POJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak328
181.Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5. Januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o radu i organizaciji jedinica329
182.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da prihvati ranjenike iz Slovenije i uputi u Italiju332
183.Upozorenje poverenika za Narodnu odbranu i vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije druga Tita od 6. januara 1944. građanima Jugoslavije u službi okupatora da odmah napuste neprijateljske redove i stupe u NOV i POJ333
184.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije druga Tita od 7. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da 18. diviziju zadrži na teritoriji Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske u Gorskom, kotaru337
185.Saopštenje vrhovnog komandanta druga Tita od 7. januara 1944. 0 borbama jedinica NOV i POJ protiv Nemaca u centralnoj i istočnoj Bosni upućeno radio-stanici "Slobodna Jugoslavija"338
186.Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. januara 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o novoj taktici nemačkih snaga u borbi protiv jedinica NOV i POJ341
187.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. januara 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ o rasporedu i jačini nemačkih i ustaških snaga na liniji Višegrad - Goražde i prostoru Sokolac - Rogatica342
188.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. januara 1944. Štabu Mornarice NOVJ za prebacivanje materijala Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske i jedinicama 8. korpusa NOVJ343
189.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da će Glavni štab NOV i PO Hrvatske vršiti ishranu i snabdevanje 18 (slovenačke) NOU divizije344
190.Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. januara 1944. Sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju i Štabu 1. Južnomoravske NOU brigade da ne kreću n? Srbiju pre njegovog odobrenja345
191.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. januara 1944. Štabu Mornarice NOVJ da se dozvoljava iskrcavanje jedne čete engleskih vojnika za pojačavanje odbrane ostrva Visa346
192.Pismo Sretena Zujovića od 13. januara 1944. Aleksandru Rankoviću o stanju na teritoriji Drvarskog vojnog područja347
193.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14. januara 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da 4. brigadu iz doline reke Krivaje povuče u rejorn Foče350
194.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da javi mogu li na Krbavskom polju aterirati srednji i teški avioni351
195.Pohvala vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16. januara 1944. Petoj (krajiškoj) diviziji za pokazano junaštvo i vanrednu upornost u borbi protiv nemačkog okupatora za vreme ofanzive u Sandžaku i istočnoj Bosni352
196.Saopštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16. januara 1944. o borbama u Sremu i Hrvatskom primorju upućeno radio-stanici "Slobodna Jugoslavija"355
197.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da saopšti nemačkoj komisiji za razmenu zarobljenika da se pridržava međunarodnih pravila i obaveza o ranjenicima i zarobljenicima356
198.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da dostavi izveštaj o pokretima i grupisanju neprijateljskih snaga u Lici357
199.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. januara 1944. Štabu Mornarice NOVJ za prebacivanje jedinica sa Hvara na dalmatinsku obalu358
200.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. januara 1944. Štabu Mornarice NOVJ da napusti ostrvo Hvar i prebaci snage na kopno359
201.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. januara 1944. Štabu Prve proleterske divizije da preduzme mere obezbeđenja od mina koje Nemci postavljaju u objektima i mestima koje napuštaju360
202.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o pokretu nemačkih divizija iz Bosne i Dalmacije prema Lici361
203.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da sa ostrva u severnoj Dalmaciji i Hrvatskom primorju povuče svoje snage362
204.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. januara 1944. Štabu Mornarice NOVJ da ostrvo Vis utvrdi za odbranu363
205.Izveštaj šefa Sanitetske misije NOVJ u Italiji od januara 1944. Sanitetskom odseku Vrhovnog štaba NOV i POJ o evakuaciji ranjenika i bolesnika i o njihovom prihvatu i smeštaju u savezničke bolnice364
206.Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za organizaciju jedinica na području Štaba 2. operativne zone370
207.Naređenje šefa Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. januara 1944. načelniku Intendanture 2. korpusa NOVJ za dostavljanje petnaestodnevnih izveštaja o stanju korpusne intendanture373
208.Direktiva šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. januara 1944. lekarskoj misiji NOVJ u Italiji za prihvat i smeštaj ranjenika i bolesnika374
209.Obaveštenje Edvarda Kardelja od 23. januara 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o odlasku predstavnika AVNOJ-a i Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije u Belu krajinu377
210.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. januara 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da delom snaga pojača sektor Jahorina - Kalinovik378
211.Pismo Aleksandra Rahkovića od 26. januara 1944. političkom komesaru 3. korpusa NOVJ o reorganizaciji politodela u okviru divizija379
212.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da avijatičare i ostalo tehničko osoblje uputi preko Visa za Italiju381
213.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30. januara 1944. Štabu 3. korpusa NOVJ da uputi jednu brigadu na sektor Kalinovik - Jahorina382
214.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31. januara 1944. Štabu . 1. proleterske divizije da pogodnim manevrom đejstvuje u pozadini neprijatelja na sektoru Travnik383
215.Obaveštenje šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31. januara 1944. lekarskoj misiji u Italiji o upućivanjuteških ranjenika i bolesnika384
216.Prilog
217.Dokumenta Prvog i Drugog zasedanja AVNOJ-a
218.Pozdrav sa svečane sednice Osnivačke skupštine AVNOJ-a upućen Vrhovnom štabu NOV i POJ 26. novembra 1942. godine389
219.Pozdravni telegram sa svečane sednice Osnivačke skupštine AVNOJ-a upućen Centralnom komitetu KPJ 26. novembra 1942. godine391
220.Rezolucija o osnivanju Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije usvojena 27. novembra 1942. na prvoj radnoj sednici Osnivačke skupštine AVNOJ-a392
221.Rezolucija o organizaciji AVNOJ-a usvojena 27. novembra 1942. na prvoj radnoj sednici Osnivačke skupštine AVNOJ-a399
222.Proglas AVNOJ-a narodima Jugoslavije usvojen 27. novembra 1942. na prvoj radnoj sednici Osnivačke skupštine AVNOJ-a401
223.Izveštaj dr Ivana Ribara od 29. novembra 1943. o radu Izvršnog odbora AVNOJ-a u razdoblju između Prvog i Drugog zasedanja AVNOJ-a406
224.Pozdrav Aleksandra Rankovića u ime Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije 29. novembra 1943. Delegatima na Drugom zasedanju AVNOJ-a416
225.Pozdravni telegram većnika sa Drugog zasedanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije od 29. novembra 1943. južnoslovenskoj braći u Americi418
226.Pozdravni telegram delegata sa Drugog zasedanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije od 29. novembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije419
227.Pozdravna depeša sa Drugog zasedanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije od 29. novembra 1943. zatvorenicima u fašističkim logorima i tamnicama i borcima sa neoslobođene teritorije420
228.Deklaracija Drugog zasedanja Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije od 29. novembra 1943. godine421
229.Odluka Drugog zasedanja AVNOJ-a od 29. novembra 1943. o vrhovnom zakonodavnom i izvršnom predstavničkom telu Jugoslavije i Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugoslavije kao privremenim organima vrhovne narodne vlasti u Jugoslaviji za vreme narodnooslobodilačkog rata427
230.Odluka Drugog zasedanja AVNOJ-a od 29. novembra 1943. O oduzimanju prava zakonite vlade jugoslovenskoj vladi u inostranstvu i o zabrani povratka u zemlju kralju Petru II Karađorđeviću429
231.Odluka Drugog zasedanja AVNOJ-a od 29. novembra 1943. o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu431
232.Odluka Drugog zasedanja AVNOJ-a od 29. novembra 1943. o priznanju i zahvalnosti Narodnooslobodilačkoj vojsci i partizanskim odredima Jugoslavije432
233.Odluka Drugog zasedanja AVNOJ-a od 29. novembra 1943. o uvođenju naziva maršala Jugoslavije u Narodnooslobodilačkoj vojsci i partizanskim odredima Jugoslavije434
234.Odluka Drugog zasedanja AVNOJ-a od 29. novembra 1943. o odobravanju odluka, naredaba i izjava Izvršnog odbora Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije i Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije435
235.Predsedništvo AVNOJ-a izabrano na sadnici od 29. novembra 1943. godine436
236.Zahvalnica dr Ivana Ribara na poverenju koje su mu ukazali većnici povodom njegovog izbora za predsednika Predsedništva AVNOJ-a439
237.Odluka Predsedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije od 30. novembra 1943. da se drugu Josipu Brozu Titu, vrhovnom komandantu Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije, dodeli naziv maršala Jugoslavije442
238.Reči vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30. novembra 1943. upućene većnicima Drugog zasedanja AVNOJ-a povodom dodeljivanja mu najvećeg vojnog zvanja - maršala Jugoslavije443
239.Odluka Predsedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije od 30. novembra 1943. o imenovanju Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije444
240.Odluka Drugog zasedanja AVNOJ-a od 30. novembra 1943. o priključenju Slovenačkog primorja, Beneške Slovenije, Istre i hrvatskih jadranskih ostrva Jugoslaviji446
241.Odluka Drugog zasedanja AVNOJ-a od 30. novembra 1943. o obrazovanju Državne komisije za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njegovih pomagača447
242.Proglas Predsedništva Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije od 30. novembra 1943. narodima Jugoslavije448
243.Konferencija delegata članova AVNOJ-a iz Hrvatske sa vrhovnim komandantom NOV i POJ drugom Titom od 30. novembra 1943. o događajima u Hrvatskoj452
244.Nacrt Statuta Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije od decembra 1943. godine454
245.Drugo zasedanje AVNOJ-a i naši zadaci - referat Edvarda Kardelja na Prvom zasedanju Slovenskog narodnoosvobodilnog sveta od 19. februara 1944. u Crnomelju459
246.Značaj odluka AVNOJ-a za dalji razvoj naše borbe i stvaranje federativne državne zajednice - članak druga Tita od 1. marta 1944. objavljen u časopisu "Nova Jugoslavija" u Drvaru479
247.Drugo zasedanje AVNOJ-a i zadaci Antifašističkog omladinskog pokreta - članak Edvarda Kardelja od aprila 1944. godine485
Registar*
BIBLIOTEKA