ZBORNIK NOR-a, tom II - DOKUMENTI VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ - knjiga 10 - juli-oktobar 1943
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Dokumenta Centralnog komiteta KP Jugoslavije, Glavnog štaba NOP odreda Jugoslavije, Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije, Vrhovnog štaba, NOP i DV Jugoslavije
1.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. jula 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uspesima Glavne operativne grupe u istočnoj Bosni i o kooptiranju slovenačkih delegata u AVNOJ7
2.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da jednom brigadom obezbedi rejon Olova a drugim dvema poruši komunikaciju Tuzla - Kladanj i orijentiše ih ka dolini reke Spreče8
3.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. jula 1943. Štabu Prve proleterske divizije da svoje ranjenike uputi na Majevicu10
4.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. jula 1943. Štabu Prve proleterske divizije da iz Kladnja prenese dodeljeni sanitetski materijal11
5.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da se do daljeg naređenja ne angažuje suviše u dolini reke Spreče i kod Olova12
6.Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 2. jula 1943. o formiranju Prve, Druge i Treće vojvođanske NOU brigade i o postavljenju komandnog kadra u njihovim štabovima13
7.Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 2. jula 1943. o postavljenju komandnog kadra u štabovima Šeste (istočnobosanske) i Petnaeste (Prve) majevičke NOU brigade17
8.Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 2. jula 1943. opunomoćenim predstavnicima Vrhovnog štaba za pregovore o predaji domobranskih garnizona u istočnoj Bosni18
9.Izveštaj šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 2. jula 1943. Vrhovnom štabu o stanju bolnica Prve i Druge proleterske divizije20
10.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 3. jula 1943. Štabu Prve proleterske divizije da odloži napad na Zvornik do daljeg naređenja22
11.Obaveštenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. jula 1943. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba o zadacima jedinica Druge proleterske i Sedme NOU divizije23
12.Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. jula 1943. Vrhovnom štabu o prodoru neprijateljskih snaga na pravcu Zivmice - Kladanj24
13.Predlog zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. jula 1943. Vrhovnom štabu da se Druga proleterska divizija angažuje na komunikaciji Živinice - Kladanj26
14.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. jula 1943. Pavlu Iliću da glavninu Druge proleterske i Sedme NOU divizije angažuje u pravcu Durđevik - Djedina - Stupari27
15.Izveštaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. jula 1943. Vrhovnom štabu o protivnapadu neprijatelja u zahvatu komunikacije Živinice - Kladanj28
16.Obaveštenje Edvarda Kardelja od 4. jula 1943. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o upućivanju eksplozivnog materijala za akcije na komunikacijama u Sloveniji29
17.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. jula 1943. Štabu Prve proleterske divizije da odmah napadne neprijateljski garnizon u Zvorniku30
18.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. jula 1943. Pavlu Iliću da glavninom Druge proleterske i Sedme NOU divizije spreči prodor neprijatelja na pravcu Zivinice - Kladanj31
19.Izveštaj zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 5. jula 1943. vrhovnom komandantu drugu Titu o prodoru neprijateljskih tenkova u Kladanj32
20.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5. jula 1943. Štabu Prve proleterske divizije o prodoru neprijateljskih tenkova u Kladanj i o izbijanju Pete NOU divizije u rejon Zenica - planina Zvijezda33
21.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da glavninu divizije prikupi južno od Kladnja i zatvori pravac Kladanj - Olovo34
22.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od jula 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa da jednu diviziju uputi preko centralne Bosne i Ozrena u istočnu Bosnu35
23.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da spreči neprijatelju prodor u dolinu gornjeg toka reke Krivaje36
24.Dopunsko naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da temeljito poruši železničku prugu u gornjem toku reke Krivaje i da vodi manevarsku odbranu naslanjajući se na Petu krajišku NOU diviziju38
25.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7. jula 1943. Štabu Operativne grupe brigada "Krivaja" da ofanzivno dejstvuje na prostoriji između reke Bosne i planina Ozrena, Konjuha, Zvijezde i Kleka40
26.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da Sedma (banijska) brigada ovlada prostorijom Očevlje - Vijaka - Zvijezda i obezbeđuje pravac Vareš - Očevlje - Olovo43
27.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da poruši železničku prugu na odseku Petrović - Cuništa i ostane u rejonu Olova kao rezerva Vrhovnog štaba44
28.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8. jula 1943. Štabu Prve proleterske divizije da je Peta NOU divizija stigla na planinu Zvijezdu i uhvatila vezu s jedinicama Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba47
29.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. jula 1943. Štabu Prve proleterske divizije da evakuiše Zvornik i prenese naređenje Šesnaestoj NOU diviziji da se orijentiše prema Majevici i Birču i Sedamnaestoj NOU diviziji - da se rokira na prostor Trebava - Ozren48
30.Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije o načinu dejstva na prostoru Olovo - Kladanj50
31.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. jula 1943. Štabu Pete NOU divizije da poruši prugu Vareš - Podlugovi i spreči neprijatelju prodor prema Olovu51
32.Kratak osvrt Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. jula 1943. na tok i rezultate pete neprijateljske ofanzive i protivofanzive jedinica Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba52
33.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da Sedmu (krajišku) NOU brigadu uputi u sastav Prve proleterske divizije a sa ostalim dvema brigadama obezbedi pravac Živinice - Kladanj56
34.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11. jula 1943. Štabu Sedme (krajiške) NOU brigade da brigada ulazi u formacijski sastav Prve proleterske divizije57
35.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11. jula 1943. Štabu Prve proleterske divizije da dostavi operativan izveštaj i podatke o neprijatelju58
36.Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11. jula 1943. Štabu Druge proleterske divizije za ofanzivna dejstva na prostoru Ozren - Trebava61
37.Izveštaj šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. jula 1943. vrhovnom komandantu drugu Titu o prebacivanju lakših ranjenika na Majevicu i smeštaju teških ranjenika u selima oko Šekovića63
38.Predlog zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 11. jula 1943. vrhovnom komandantu drugu Titu o pravcima dejstava Prve proleterske i Pete NOU divizije i traženje odluke Vrhovnog komandanta u vezi s tim67
39.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13. jula 1943. Štabu Prve proleterske divizije da se bolnica iz Šekovića evakuiše u predeo južno od Vlasenice69
40.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da zatvori pravac Kladanj - Turalići70
41.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. jula 1943. Štabu Prve proleterske divizije da Šestu (istočnobosansku) brigadu uputi na Ozren privremeno u sastav Druge proleterske divizije a glavninu Šesnaeste NOU divizije zadrži na prostoru Sekovići - Srebrnica71
42.Direktiva Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. jula 1943. Štabu Prve proleterske divizije o pravcima dejstava njenih brigade u vezi s neprijateljskim prodorom u Vlasenicu73
43.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da uspostavi vezu s Petom NOU divizijom i da razvije izviđačku delatnost u pravcu Vlasenice, Han-Pijeska i Kladnja74
44.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18. jula 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o ulasku Dvanaeste (krajiške) NOU divizije u sastav Korpusa i o formiranju Privremenog štaba za centralnu i istočnu Bosnu75
45.Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 18. jula 1943. Glavnom štabu NOV i PO za Kosovo i Metohiju da uspostavi stalne veze s Glavnim štabom Makedonije i da obaveštava o situaciji na svom području76
46.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da pojača izviđačku delatnost prema Kladnju i Olovu77
47.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. jula 1943. Štabu Prve proleterske divizije o stvaranju jedinstvene Operativne grupe u istočnoj i centralnoj Bosni sa zajedničkim štabom78
48.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21. jula 1943. Štabu Prve proleterske divizije da se s Prvom proleterskom brigadom hitno prebaci na prostor Gornje i Donje Babine - Knežina79
49.Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 23. jula 1943. Štabu Prve proleterske divizije o zadacima Divizije pri izvođenju marša za Bosansku krajinu81
50.Obaveštenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ i Ive Ribara Lole od 23. jula 1943. načelniku Vrhovnog štaba o predstojećem spuštanju još jednog odeljenja za vezu Savezničke vrhovne komande za Srednji Istok85
51.Obaveštenje šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od jula 1943. šefu britanske vojne misije pri Vrhovnom štabu o najosnovnijim problemima sanitetske službe Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije88
52.Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. jula 1943. Centralnom komitetu KP Makedonije o potrebi uspostavljanja saradnje između Glavnog štaba NOV i PO Makedonije i glavnih štabova NOV i PO Grčke i Albanije u borbi protiv okupatora93
53.Direktiva Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. jula 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju za što prisniju saradnju u prigraničnim zonama s jedinicama Vrhovnog štaba Narođnooslobodilačke vojske Albanije96
54.Pismo Edvarda Kardelja od 29. jula 1943. Pokrajinskom komitetu KP Slovenije za Štajersku o formiranju Povereništva Saveza komunističke omladine Jugoslavije za Štajersku100
55.Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da se prebaci na prostor sela Pepelara i pripremi za forsiranje reke Bosne102
56.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31. jula 1943. Štabu Sedme NOU divizije da forsira reku Bosnu i prugu Sarajevo - Brod na odseku Begov Han - Nemila103
57.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. avgusta 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa da preduzme potrebne mere za sprečavanje epidemije trbušnog tifusa104
58.Referat šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. avgusta 1943. Vrhovnom štabu o problemu nedovoljne ishrane ljudstva na snabdevanju kod Pratećeg bataljona Vrhovnog štaba106
59.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. avgusta 1943. Štabu Sedme NOU divizije da se Divizija prebaci na prostor Prisjeka - Vrbovo - Corkovići116
60.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije da Petu crnogorsku NOU brigadu zajedno sa Štabom Treće NOU divizije uputi u Crnu Goru117
61.Izveštaj Edvarda Kardelja od 4. avgusta 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o vojnopolitičkoj situaciji u Sloveniji118
62.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. avgusta 1943. Štabu Pete krajiške NOU divizije da uspostavi vezu s manevarskom grupom Prve proleterske divizije koja stiže u rejon Prozora120
63.Referat šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ o tekućim problemima trupnog saniteta, održan 7. avgusta 1943. u Petrovom Polju121
64.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije da svoja dejstva usmeri u pravcu Foče i Sandžaka141
65.Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 8. avgusta 1943. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji u jugoistočnoj Srbiji, Makedoniji, na Kosovu i Metohiji, u Grčkoj i Albaniji143
66.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije da po dolasku Sedamnaeste NOU divizije na Ozren krene u pravcu Crne Gore i Sandžaka166
67.Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 10. avgusta 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za vojno-politički rad u centralnoj i istočnoj Bosni167
68.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 10. avgusta 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa i direktiva za dalji vojno-politički rad173
69.Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 10. avgusta 1943. Centralnom komitetu KP Makedonije o potrebi što bržeg uzdizanja i osposobljavanja mladih partijskih kadrova177
70.Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 10. avgusta 1943. Centralnom komitetu KPJ o načinu sprovođenja primljenih direktiva Centralnog komiteta KPJ u vezi s Makedonijom180
71.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije da u Vrhovni štab uputi grupu partijsko-političkih rukovodilaca predviđenih za nove dužnosti182
72.Direktiva Svetozara Vukmanovića Tempa od 11. avgusta 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju u vezi s vojno-političkim radom183
73.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11. avgusta 1943. Štabu Prve proleterske divizije da Sedmu krajišku brigadu uputi u sastav Desete NOU divizije a Treću krajišku NOU brigadu zadrži u rejonu Bugojna186
74.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije da razbije četnike u rejonu Foče i Čajniča i da, po dolasku Sedamnaeste NOU divizije u istočnu Bosnu, Druga proleterska divizija krene za Sandžak i Crnu Goru187
75.Uputstvo Edvarda Kardelja od 12. avgusta 1943. Centralnom komitetu KP Slovenije za dalji vojno-politički rad u Sloveniji189
76.Izveštaj delegata Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. avgusta 1943. Ekonomskom odseku o sprovođenju reorganizacije intendantske službe u Petoj krajiškoj NOU diviziji198
77.Izveštaj grupe članova Vrhovnog štaba NOV i POJ i AVNOJ-a od 12. avgusta 1943. Vrhovnom štabu o uspešno pređenom putu od centralne Bosne do Bosanske krajine i o povoljnoj vojno-političkoj situaciji u Bosanskoj krajini200
78.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije o pokretu Sedamnaeste NOU divizije prema Ozren planini i o uspeloj akciji Prve (krajiške) NOU brigade na aerodromu Rajlovac203
79.Izveštaj Edvarda Kardelja od 14. avgusta 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o razbijanju Štajerskog četničkog odreda i odvajanju četnika Draže Mihailovića od klerikalne Bele garde u Sloveniji204
80.Direktiva sekretara Centralnog komiteta KPJ druga Tita od 14. avgusta 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske i Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske u vezi sa stavom prema pristalicama Hrvatske seljačke stranke205
81.Izveštaj Edvarda Kardelja od 14. avgusta 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o stavu prema predstavnicima Hrvatske seljačke stranke206
82.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14. avgusta 1943. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije da preko Vilijema Džounsa saopšti Savezničkoj vrhovnoj komandi za Sredozemlje kakvi će se zahtevi postaviti komandi italijanskih okupacionih snaga u Sloveniji207
83.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. avgusta 1943. Centralnom komitetu KP Hrvatske i Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uslovima za primirje s italijanskim okupacionim snagama i zahtev da hitno počnu radio-emisije u ime AVNOJ-a, ZAVNOH-a i Osvobodilne fronte208
84.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. avgusta 1943. Štabu Prve proleterske divizije o preduzetim merama za popunu Treće krajiške NOU brigade i naređenje da dejstvuje zajedno s Desetom NOU divizijom na komunikaciji Jajce - Travnik - Bugojno209
85.Pismo Edvarda Kardelja od 15. avgusta 1943. Francu Leskošeku o potrebi da Glavni štab NOV i PO Slovenije redovno dostavlja operativne izveštaje Vrhovnom štabu NOV i POJ210
86.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15. avgusta 1943. Štabu Prve proleterske divizije da s Trećom krajiškom NOU brigadom dejstvuje na komunikacijama Donji Vakuf - Travnik i Travnik - Jajce212
87.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18. avgusta 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa da razvije punu vojno-političku aktivnost na svom području213
88.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije da oslobodi Foču i Goražde217
89.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18. avgusta 1943. Štabu Desete NOU divizije da oslobodi Jajce i torkonjić-Grad i proširi svoja dejstva na sektor Kupres - Bugojno218
90.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 20. avgusta 1943. Štabu Prve proleterske divizije o predstojećem prikupljanju snaga za oslobođenje Bugojna i Prozora219
91.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20. avgusta 1943. Štabu Prve proleterske divizije da je usvojen plan napada na Bugojno -220
92.
93.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije da jednu brigadu zadrži na planini Ozrenu do dolaska Sedamnaeste NOU divizije a s drugom odmah krene prema Goraždu i Foči221
94.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije da kod Štaba Sedamnaeste NOU divizije ostavi rukovodioce određene za odlazak u Srbiju222
95.Pismo načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. avgusta 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa kojim se pozivaju komanda Korpusa i sekretar biroa Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku krajinu da dođu u Vrhovni štab radi razmatranja vojno-političke situacije u Bosanskoj krajini223
96.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 23. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije da svojim dejstvima na teritoriji Crne Gore, Hercegovine i Sandžaka stvori uslove za reorganizaciju Treće NOU divizije i formiranje korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije224
97.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. avgusta 1943. Štabu Prve proleterske divizije da obustavi rušenje mostova i železničkih objekata u Donjem Vakufu225
98.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije da uspostavi vezu sa Sedamnaestom NOU divizijom koja je stigla na planinu Ozren226
99.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. avgusta 1943. Štabu Prve proleterske divizije da jačim snagama drži dolinu gornjeg toka reke Vrbasa227
100.Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. avgusta 1943. Centralnom komitetu KP Makedonije o perspektivama razvoja narodnooslobodilačke borbe u Makedoniji228
101.Izveštaj šefa Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. avgusta 1943. Vrhovnom štabu o nedostacima službe snabdevanja i zapostavljanju intendantskog kadra u jedinicama Narodnooslobodilačke vojske235
102.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 27. avgusta 1943. Štabu Druge proleterske divizije o oslobođenju Bugojna i odlasku Četvrte proleterske brigade sa Ozrena u sastav Druge divizije237
103.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28. avgusta 1943. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da pojačanim vojno-političkim radom stvori uslove za što skorije formiranje brigada i divizija NOVJ na teritoriji Srbije238
104.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30. avgusta 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o vojno-političkoj situaciji u pojedinim pokrajinama Jugoslavije i uputstvo za rad po dolasku u istočnu Bosnu241
105.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30. avgusta 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa da reorganizuje i popuni jedinice i usmeri dejstva na komunikacije u dolini reke Une245
106.Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od septembra 1943. Glavnom štabu Hrvatske o načinu rešenja pitanja političkih komesara u onim odredima koje će formirati pristalice braće Radića i staviti pod komandu štabova NOVJ247
107.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. septembra 1943. Štabu Druge proleterske divizije da dostavi izveštaj o ustaškim i četničkim zločinima u selima Vrbnici i Jeleču248
108.Izveštaj šefa Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. septembra 1943. Vrhovnom štabu o raspodeli zaplenjenog žita i soli vojsci i narodu249
109.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 2. septembra 1943. Štabu Druge proleterske divizije da redovno dostavlja izveštaje o pokretima Nemaca u zoni svog dejstva250
110.Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 3. septembra 1943. svim štabovima jedinica NOV i POJ o načinu ishrane i obezbeđenju štabova, o vojničkom držanju i pravilnom ponašanju starešinskog kadra i o brizi za njihovo stalno uzdizanje251
111.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. septembra 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa da uputi šezdeset slušalaca na prvi kurs Oficirske škole pri Vrhovnom štabu256
112.Naređenje načelinika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. septembra 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa da očisti sektor Jajce - Mrkonjić-Grad od četnika260
113.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5. septembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nameri da formira Prvi proleterski korpus NOVJ262
114.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5. septembra 1943. Štabu Druge proleterske divizije da ubrza pripreme za formiranje korpusa i orijentiše glavninu snaga za dejstvo na teritoriji Crne Gore, Sandžaka i Hercegovine263
115.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. septembra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da posveti punu pažnju mobilizaciji i učvršćenju narodnooslobodilačke vlasti266
116.Odobrenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. septembra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa za napad na Teslić267
117.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6. septembra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da Jedanaesta NOU divizija izvodi manevarska dejstva u centralnoj Bosni268
118.Naređenje vrhovnog komandanta. NOV i POJ druga Tita od 6. septembra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da jednom brigadom obezbedi prelaz Korpusa preko reke Bosne i prihvati beogradsku grupu ilegalnih političko-partijskih radnika koja ide za Vrhovni štab270
119.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 6. septembra 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa da uputi potrebne snage za razbijanje četnika ne sektoru Bosanskog Grahova271
120.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7. septembra 1943. Štabu Drugog bosanskog NOU korpusa da uputi ljudstvo za formiranje Prvog pionirskog bataljona Vrhovnog štaba272
121.Predlog šefa Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. septembra 1943. Vrhovnom štabu za otvaranje Višeg intendantskog kursa pri Oficirskoj školi Vrhovnog štaba NOV i POJ274
122.Poziv Ivana Milutinovića, člana Vrhovnog štaba NOV i POJ i Izvršnog odbora AVNOJ-a, od 8. septembra 1943. Komandantima italijanskih trupa u Crnoj Gori i Boki da pređu na stranu jedinica NOVJ ili im predaju svoje naoružanje i ratnu opremu276
123.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. septembra 1943 Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o upućivanju grupe domobrana koji su pobili Nemce iz svoje satnije i prešli na stranu Narodnooslobodilačke vojske278
124.Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. septembra 1943. glavnim štabovima NOV i PO Hrvatske i Slovenije o najprečim zadacima u novonastaloj situaciji posle kapitulacije fašističke Italije279
125.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. septembra 1943. Štabu Druge proleterske divizije da formira korpus i preko Sandžaka se poveže sa Srbijom280
126.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 9. septembra 1943. Štabu Druge proleterske divizije da pristupi razoružavanju italijanskih trupa u Crnoj Gori, Hercegovini i Sandžaku281
127.Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 10. septembra 1943. Štabu Druge proleterske divizije o osnovnim i najhitnijim zadacima na teritoriji Sandžaka, Crne Gore, Hercegovine i na prostoru Sarajevo - Kalinovik - Foča282
128.Izveštaj šefa Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 10. septembra 1943. Vrhovnom štabu o prikupljanju i smeštaju rezervne hrane na području Prvog i Drugog bosanskog NOU korpusa284
129.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11. septembra 1943. Štabu Druge proleterske divizije o skrivenom pešadijskom naoružanju u rejonu Sutjeske286
130.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 11. septembra 1943. Štabu Drugog korpusa NOV Jugoslavije o saglasnosti s predloženom popunom štabova287
131.Obaveštenje Edvarda Kardelja od 12. septembra 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji posle kapitulacije fašističke Italije288
132.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12. septembra 1943. Štabu Drugog korpusa NOV Jugoslavije o situaciji u Hrvatskom primorju i Dalmaciji289
133.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 12. septembra 1943. Štabu Treće krajiške NOU brigade da je Brigada proglašena proleterskom290
134.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. septembra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o razoružanju italijanskih divizija u Sloveniji i Dalmaciji291
135.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13. septembra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da dostavi izveštaj o situaciji u Crnoj Gori, Sandžaku i Hercegovini292
136.Uputstvo šefa Obaveštajnog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. septembra 1943. Obaveštajnom odseku Drugog bosanskog NOU korpusa o zadacima obaveštajne službe Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije293
137.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. septembra 1943. Štabu Prve proleterske divizije da hitnom intervencijom u pravcu srednje Dalmacije spreči prodor nemačkih snaga u Split297
138.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15. septembra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da brže izveštava o situaciji u Crnoj Gori i Hercegovini298
139.Naređenje Svetozara Vukmanovića Tempa od 15. septembra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Kosova i Metohije da formira operativne zone i da vojnički i politički izgrađuje partizanske jedinice i organizuje stručne službe u njima299
140.Obaveštenje Edvarda Kardelja od 16. septembra 1943. Komandantu Trinaeste NOU divizije o borbama protiv Nemaca na sektoru Ilirske Bistrice i o potrebi održavanja čvrste veze između susednih slovenačkih i hrvatskih jedinica303
141.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. septembra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa o formiranju Jahorinskog NOP odreda i o potrebi upućivanja jedne brigade na sektor Kalinovik - Foča - Trnovo307
142.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 18. septembra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da s manevarskom grupom izvrši pokret u pravcu Sandžaka i Limske doline radi uspešnije mobilizacije i razoružavanja italijanskih jedinica308
143.Izveštaj Ive Ribara Lole od 19. septembra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o opštenarodnom ustanku u Splitu309
144.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21. septembra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da obavesti Svetozara Vukmanovića da je u postojećim uslovima nepravilno stvarati Balkanski štab310
145.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 22. septembra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da ispita mogućnosti napada na Tuzlu i da prenese težište dejstva u rejon Sarajeva313
146.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 23. septembra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da se najlepše postupa sa Italijanima koji predaju oružje i prelaze na stranu NOV i POJ314
147.Uputstvo Ivana Milutinovića od 23. septembra 1943. Sekretaru PK KPJ za Crnu Goru, Boku i Sandžak o merama za mobilizaciju boračkog sastava i prikupljanje političko-partijskog kadra radi popune postojećih dveju crnogorskih brigade i formiranja treće316
148.Naredba šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. septembra 1943. sanitetskom osoblju NOV i POJ da na levom rukavu obavezno nosi propisane oznake320
149.Obaveštenje Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. Septembra 1943. sekretaru Okružnog komiteta KPJ za Vranje o stvaranju prostrane oslobođene teritorije u Makedoniji321
150.Izveštaj šefa Tehničkog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od septembra 1943. Vrhovnom štabu o potrebama u ljudstvu i opremi za Prvi inžinjerijski bataljon Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije322
151.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 26. septembra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da izvesti o situaciji i energično pristupi razoružavanju italijanskih divizija u Crnoj Gori i Sandžaku323
152.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28. septembra 1943. Štabu Prve proleterske divizije da obezbedi prihvat naoružanja koje saveznički brodovi budu u dalmatinskim pristaništima iskrcavali za Narodnooslobodilačku vojsku Jugoslavije324
153. Predlog načelnika Odeljenja za vojno vazduhoplovstvo pri Vrhovnom štabu NOV i POJ od 28. septembra 1943. Vrhovnom štabu da se dopuni uputstvo o noćnom sletanju aviona325
154.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. septembra 1943. Štabu Prve proleterske divizije da koncentriše snage i organizuje napad na Livno i Kupres327
155.Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske na nedostatke septembarske proklamacije Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske328
156.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da će još jednu ili dve divizije NOVJ orijentisati na operativno područje Korpusa i da je uništeno četničko uporište na ostrvu Lošinju330
157.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. oktobra 1943. Štabu Prve proleterske divizije da u najkraćem roku oslobodi Livno, Duvno i Kupres331
158.Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 1. oktobra 1943. Komandantu Albanskog NOP bataljona o štetnosti širenja velikoalbanskog šovinizma u debarskom srezu i potrebi da i albanski komunisti doprinesu stvaranju bratstva i jedinstva makedonskog i albanskog stanovništva u tom kraju333
159.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. oktobra 1943. Štabu Prve proleterske divizije da odloži napad na Livno336
160.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da odredi stalno mesto za prijem savezničke vojne pomoći336
161.Upozorenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 2. oktobra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da se štabovi divizija ne upuštaju u diskusiju o operativnim zadacima s teritorijalnim partijskim organizacijama338
162.Uputstvo Svetozara Vukmanovića Tempa od 2. oktobra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju o daljem radu339
163.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. oktobra 1943. Štabu Prve proleterske divizije da izvrši predislokaciju snaga na prostoru Bosansko Grahovo - Duvno - Bugojno i da zajedno sa Štabom Devete NOU divizije dođe na sastanak u Vrhovni štab342
164.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4 oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ o oslobođenju Livna, Kupresa i Tuzle343
165.Naređenje Vrnovnog štaba NOV i POJ od 5. oktobra 1943. Štabu Prvog bosanskog NOU korpusa da dostavi iscrpan izveštaj o oslobođenju Tuzle i da sprovede najintenzivniju mobilizaciju novih boraca344
166.Izveštaj komande Oficirske škole NOV Jugoslavije od 5. oktobra 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o zaključcima konferencije stalnog sastava škole u vezi s proteklim i budućim radom344
167.Direktiva Svetozara Vukmanovića Tempa od 6. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije za stvaranje dveju samostalnih udarnih grupa s perspektivom njihova prerastanja u brigade347
168.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. oktobra 1943. Štabu Prve proleterske divizije da Treću proletersku (krajišku) brigadu uputi u rejon Kupresa, a Štab divizije da se s Prvom proleterskom brigadom prebaci iz Livna u Bugojno349
169.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7. oktobra 1943. o formiranju Osmog korpusa NOVJ od jedinica NOV i POJ s teritorije Dalmacije i dalmatinskih ostrva i o rasformiranju Četvrte operativne zone Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske350
170.Obaveštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ o konačnom nazivu korpusa i ukupnom broju korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije354
171.Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8. oktobra 1943. o postavljanju Štaba Mostarskog bataljona i o zadacima tog bataljona355
172.Uputstvo šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 8. oktobra 1943. Štabu Petog korpusa NOVJ o zadacima sanitetskih i vojno-političkih rukovodilaca u vezi sa pravilnim odgojem novopridošlih lekara357
173.Direktivno pismo vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. oktobra 1943. Svetozaru Vukmanoviću Tempu o vojno-političkom radu u Makedoniji360
174.Uputstvo vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o daljem vojno-političkom radu364
175.Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ o osnovnim zadacima Drugog korpusa i o perspektivi prenošenja težišta dejstva NOVJ u pravcu Srbije i Makedonije367
176.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 10. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ o upućivanju Pete NOU divizije iz srednje Bosne za Sandžak370
177.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da za Bilten Vrhovnog štaba NOV i POJ dostavi izveštaj o neprijateljskim gubicima u Crnoj Gori i Sandžaku u toku septembra371
178.Upozorenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. oktobra 1943. Štabu Trećeg korpusa NOVJ na budnost prema infiltraciji neprijateljskih špijuna u jedinice Narodnooslobodilačke vojske371
179.Izveštaj šefa Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. oktobra 1943. Vrhovnom štabu o ratnom plenu u Kupresu i o hrani prikupljenoj u rejonu Prnjavora i Janja372
180.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 13. oktobra 1943. Štabu Prve proleterske divizije da u sadejstvu sa Desetom (krajiškom) NOU divizijom organizuje napad na Travnik375
181.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14. oktobra 1943. Štabu Prve proleterske divizije da jačim snagama i aktivnim dejstvom obezbedi pravce koji od Zenice i Sarajeva vode za Travnik375
182.Direktiva sekretara Centralnog komiteta KPJ druga Tita od 14. oktobra 1943. o uzajamnom odnosu Pokrajinskog komiteta KPJ i partijsko-političkih organa Narodnooslobodilačke vojske377
183.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14. oktobra 1943. Štabu Trećeg korpusa NOVJ da poveže radio-stanice Vrhovnog štaba i Glavnog štaba NOV i PO Srbije378
184.Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 14. oktobra 1943. o formiranju i zadacima Prve vazduhoplovne baze NOVJ379
185.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 15. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da dostavi izveštaj o situaciji u Crnoj Gori i podatke o italijanskoj diviziji "Taurinense"331
186.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 16. oktobra 1943. Štabu Trećeg korpusa NOVJ da što pre napadne neprijateljski garnizon u Varešu382
187.Izveštaj šefa Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 16. oktobra 1943. Vrhovnom štabu o predstojećim zadacima Odseka i potrebi da se Odsek popuni ljudstvom383
188.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. oktobra 1943. Štabu Prve proleterske divizije da u sadejstvu s jedinicama Desete NOU divizije zatvori sve pravce koji od Travnika izvode k oslobođenoj teritoriji u dolini reke Vrbasa385
189.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. oktobra 1943. Štabu Trećeg korpusa NOVJ da Glavnom štabu NOV i PO Srbije prenese radio-karakteristike a novoformiranu diviziju u istočnoj Bosni nazove Dvadeset sedmom386
190.Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 17. oktobra 1943. o organizaciji ekonomske službe u Narodnooslobodilačkoj vojsci i partizanskim odredima Jugoslavije387
191.Uputstvo člana Ekonomskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. oktobra 1943. intendantskim organima vojnopozadinskih vlasti i operativnih jedinica o nadležnosti u radu i o principima kojih se treba pridržavati pri snabdevanju NOV i POJ391
192.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da svoja operativna dejstva orijentiše prema Srbiji kao najvažnijem strategijsko-političkom cilju397
193.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21. oktobra 1943. Štabu Trećeg korpusa NOVJ da razbije četničku skupinu Dragoslava Račića i sadejstvuje Petoj NOU diviziji u oslobođenju Rogatice i Višegrada400
194.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da izvesti u kojim lukama može prihvatiti savezničku materijalnu pomoć i obezbediti njenu brzu evakuaciju401
195.Govor vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita održan 21. oktobra 1943. slušaocima prvog kursa Oficirske škole NOVJ402
196.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 22. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da organizuje dezinfekcijske stanice na komunikacijskim čvorovima radi suzbijanja pegavog tifusa kod jedinica i stanovništva406
197.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. oktobra 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ da uputi ljudstvo za popunu Prve proleterske divizije407
198.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da sadejstvuje s jedinicama Glavnog štaba Slovenije i da im u slučaju potrebe obezbedi odstupanje na oslobođenu teritoriju u Hrvatskoj408
199.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 22. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da izvesti koje se italijanske divizije bore na neprijateljskoj strani a koje na strani NOVJ i da dostavi podatke o razoružanju italijanskih jedinica i pravcima kretanja nemačkih snaga409
200.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da izvesti kakvim vazduhoplovnim snagama i sredstvima raspolaže411
201.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da izvesti koje se italijanske jedinice bore na strani neprijatelja a koje su prešle na stranu NOVJ412
202.Obaveštenje Svetozara Vukmanovića Tempa od 23. oktobra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu da je primio uputstvo o načinu održavanja radio-veze s Vrhovnim štabom414
203.Uputstvo šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. oktobra 1943. referentu saniteta Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o formiranju dezinfekcijskih stanica415
204.Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 24. oktobra 1943. o postavljenju komandnog sastava Štaba Mornarice Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije417
205.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. oktobra 1943. Štabu Desete hercegovačke NOU brigade da Treći bataljon Prve dalmatinske NOU brigade uputi Štabu Osmog korpusa NOVJ418
206.Direktiva vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25. oktobra 1943. štabovima Drugog i Trećeg korpusa NOVJ i Pete krajiške NOU divizije da usklade borbena dejstva u dolini Lima i Uvca419
207.Izveštaj Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. oktobra 1943. Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o situaciji u zapadnoj Makedoniji422
208.Obaveštenje Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. oktobra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o kontaktima s delegatima narodnooslobodilačkih pokreta Bugarske, Albanije i Grčke i o prisustvu jakih nemačkih snaga u Albaniji i Grčkoj423
209.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25. oktobra 1943. delegatu Vrhovnog štaba NOV i POJ u Makedoniji da izvesti o stanju i akcijama jedinica Glavnog štaba NOV i PO Makedonije425
210.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da u protivnapadu na neprijateljske snage u Sandžaku upotrebi i Petu NOU diviziju, da ubrza direktnu radio-vezu Treće NOU divizije i Desete (hercegovačke) NOU brigade s Vrhovnim štabom i da Svetozaru Vukmanoviću prenese plan radio-veze s Vrhovnim štabom426
211.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da stručno vazduhoplovno osoblje uputi u Vrhovni štab i sačuva avione na letilištu kod Udbine428
212.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da preuzme deo dodeljene mu savezničke pomoći i da pozove na oslobođenu teritoriju sve domobranske avijatičare koji su izrazili spremnost da pređu na stranu narodnooslobodilačkog pokreta429
213.Odobrenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da može iz sastava Šestog korpusa NOVJ uputiti jednu brigadu u Bosnu i jednu na Zumberak430
214.Obaveštenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 27. oktobra 1943. Štabu Trećeg korpusa NOVJ da je Peta NOU divizija oslobodila Rudo i da vodi borbu za Priboj431
215.Izveštaj šefa Sanitetskog odseka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. oktobra 1943. Vrhovnom štabu o četvoromesečnom radu Sanitetskog odseka i njegovim daljim zadacima432
216.Obaveštenje Svetozara Vukmanovića Tempa od 27. oktobra 1943. vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu da u vezi s poslatim izveštajima još nije dobio uputstva za dalji rad i da emisije "Slobodne Jugoslavije" nemaju podataka o borbama u Makedoniji i o makedonskoj omladini438
217.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da objedini rukovođenje operacijama na sektoru Uvca439
218.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 28. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da u Livno uputi mornaričko i vazduhoplovno osoblje440
219.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 28. oktobra 1943. Štabu Trećeg korpusa NOVJ da delom snaga sadejstvu je Petoj (krajiškoj) NOU diviziji u pravcu Višegrada441
220.Pismo partijsko-političkog rukovodioca pri Sanitetskom odseku Vrhovnog štaba NOV i POJ od 29. oktobra 1943. Štabovima operativnih jedinica NOVJ da posvete pažnju uzdizanju trupnog sanitetskog kadra i preventivnim merama protiv epidemije pegavog tifusa442
221.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 29. oktobra 1943. Štabu Trećeg korpusa NOVJ da delom snaga što hitnije sadejstvuju Petoj (krajiškoj) NOU diviziji na sektoru Višegrad - Rudo444
222.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 29. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da uskladi operacije u Sandžaku i obavesti Svetozara Vukmanovića da Odeljenje za vezu Vrhovnog štaba nije uspelo dešifrovati njegove depeše445
223.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da uputi Trinaestu proletersku brigadu "Rade Končar" i Šestu (ličku) NOU diviziju u sastav Prvog proleterskog korpusa NOVJ445
224.Zahtev Svetozara Vukmanovića upućen 30. oktobra 1943. Štabu Drugog korpusa NOVJ da mu dostavi šifru za radio-vezu s Vrhovnim štabom i da obavesti Vrhovni štab o ukupnoj jačini partizanskih snaga u Makedoniji447
225.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 31. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da hitno uputi Devetnaestu NOU diviziju Osmog korpusa NOVJ na sektoru Bosanskog Grahova448
226.Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 31. oktobra 1943. Štabu Trećeg korpusa NOVJ da jednom brigadom sadejstvuje Petoj (krajiškoj) NOU diviziji, a ostalim snagama obezbedi se od Sarajeva i poruši komunikacije koje od Sarajeva vode za Višegrad i Sokolac449
Registar*
BIBLIOTEKA