ZLOČINI NA JUGOSLOVENSKIM PROSTORIMA U PRVOM I DRUGOM SVETSKOM RATU - ZBORNIK DOKUMENATA: tom I, ZLOČINI NDH, knjiga 1 - 1941.
BIBLIOTEKA
* * *
* cijela knjiga *
* * *
sadržaj
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
ZLOČINI NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE 1941. GODINE
Povodom edicije "Zločini na jugoslovenskim prostorima u prvom i drugom svetskom ratu - zbornik dokumenata"VII
Predgovor prvom tomuXXIX
1.Zapisnik sa konferencije o situaciji u Jugoslaviji održane 27. marta 1941. u Operativnom štabu Vermahta sa planom o napadu na nju i njenom munjevitom razbijanju uz pomoć saveznika Italije, Mađarske, Bugarske i Hrvata, koji bi zauzvrat imali teritorijalnu dobit, a Hrvatska autonomiju1
2.Proglasi Kvaternika i Mačeka povodom proglašenja Nezavisne Države Hrvatske 10. aprila 1941. godine5
3.Proglas Slavka Kvaternika od 10. aprila 1941. o uspostavljanju kvislinške Nezavisne Države Hrvatske6
4.Telegram maršala Slavka Kvaternika od 10. aprila 1941. Adolfu Hitleru da je preuzeo vlast od dr Vlatka Mačeka i proklamovao Nezavisnu Državu Hrvatsku, zahvaljuje fireru na pomoći i moli da Nemački Rajh prizna NDH8
5.Saopštenje Glavnog ustaškog stana od 10. aprila 1941. da se sve ustaše na teritoriji NDH organizuju u ustaške jedinice, preuzmu mesnu vlast, osiguraju imovinu, razoružaju srpske vojnike i druge neprijatelje i povežu sa najbližim ustaškim vojnim zapovednikom9
6.Ovlašćenje poglavnika dr Andriji Artukoviću i dr Branku Benzonu od 10. aprila 1941. da u ime hrvatskog ustaškog pokreta zastupaju interese NDH u Mađarskoj i Nemačkoj10
7.Izveštaj komandanta pozadine 2. armije Vojske Kraljevine Jugoslavije od 13. aprila 1941. komandantu pozadine Vrhovne komande o stanju u jedinicama na području Banovine Hrvatske11
8.Koncept telegrama dr Ante Pavelića od 15. aprila 1941. fireru, kojim potvrđuje prijem telegrama o priznavanju NDH, zahvaljuje na ukazanom poverenju i iskazuje bezgraničnu ljubav i divljenje Hrvatskog naroda za vođu Nemačkog Rajha14
9.Telegram Adolfa Hitlera od 15. aprila 1941. dr Anti Paveliću, kojim mu zahvaljuje na njegov i telegram generala Kvaternika i priznaje NDH od strane Nemačkog Rajha15
10.Zakonska odredba poglavnika od 17. aprila 1941. za odbranu naroda i države16
11.Zakonska odredba poglavnika od 25. aprila 1941. o zabrani upotrebe ćirilice na celoj teritoriji NDH16
12.Naredba Ministarstva unutrašnjih poslova od 25. aprila 1941. za sprovođenje zakonske odredbe o zabrani ćirilice na celoj teritoriji NDH17
13.Izveštaj oružničke postaje Staro Petrovo Selo, kotar Nova Gradiška, od 17. aprila 1941. o ubijanju i masakriranju 25 muških osoba na mestu "krčenik", područje Slavonski Brod, od strane ustaša18
14.Naređenje komandanta celokupnih oružanih snaga NDH od 29. aprila 1941. da se u redarstva u roku od 48 sati privedu svi srpski generali, oficiri, činovnici i druge osobe koje se kriju kod pojedinih porodica na teritoriji Bosne i Hercegovine, osobito u Sarajevu20
15.Zakonska odredba poglavnika od 30. aprila 1941. o državljanstvu pripadnika NDH22
16.Zakonska odredba poglavnika od 30. aprila 1941. o rasnoj pripadnosti žitelja NDH23
17.Zakonska odredba poglavnika od 30. aprila 1941. o zaštiti arijevske krvi i časti hrvatskog naroda25
18.Zakonska odredba poglavnika od 3. maja 1941. o prelasku iz jedne vere u drugu27
19.Odredba ministra pravosuđa od 8. maja 1941. o postavljenju Izvanrednog narodnog suda sa sedištem u Banjaluci28
20.Odredba ministra pravosuđa od 8. maja 1941. o postavljenju Izvanrednog narodnog suda u Karlovcu29
21.Odredba ministra pravosuđa od 8. maja 1941. o postavljenju Izvanrednog narodnog suda sa sedištem u Varaždinu30
22.Objava Duhovnog stola u Zagrebu od 9. maja 1941. o primanju inoveraca u katoličku crkvu31
23.Izveštaj zapovjednika Oružničkog krila Gospić od 9. maja 1941. o situaciji na svojoj teritoriji sa podacima o zlodelima ustaša kod Veselinovićevih stanova i o odnosu sa italijanskim vlastima33
24.Prestavka muslimana iz Nove Varoši od 10. maja 1941. povereniku za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu za pripajanje Sandžaka Nezavisnoj Državi Hrvatskoj36
25.Zapisnik od 11. maja 1941. sa polaganja zakletve vernosti Nezavisnoj Državi Hrvatskoj od strane predstavnika muslimana u Odžaku42
26.Naredba Ustaškog stana Požega od 12. maja 1941. Općinskom poglavarstvu Velika da pravoslavci moraju na levoj ruci nositi belu traku sa latiničnim natpisom "pravoslavac"44
27.Odredba ministra pravosuđa od 13. maja 1941. o postavljenju Izvanrednog narodnog suda u Zagrebu45
28.Naređenje izaslanika Vlade NDH u Sarajevu od 13. maja 1941. povjerenicima poglavnika u Sarajevu za sprovođenje rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova o otpuštanju iz službe svih Srba i Crnogoraca46
29.Saopštenje Ministarstva bogoštovlja i nastave od 16. maja 1941. Prosvjetnom odjelu povjereništva za Bosnu i Hercegovinu - Sarajevo, za otpuštanje iz službe nastavnika Jevreja i Srba sa teritorije NDH48
30.Zakonska odredba poglavnika od 17. maja 1941. o prijekim sudovima49
31.Odredba ministra pravosuđa od 21. maja 1941. o proglašenju Prijekog suda za područje Sudbenog stola u Sarajevu52
32.Izveštaj Krilnog zapovjedništva za Sandžak od 22. maja 1941. zapovjedniku 4. oružničke pukovnije da su mnoge delegacije iz Novog Pazara i Sjenice tražile pripajanje ovih delova NDH i moli da se u Novu Varoš pošalje jedan vod hrvatskih vojnika53
33.Desetodnevni izveštaj Zapovjedništva kopnene vojske od 22. maja 1941. glavnom stožeru vojskovođe o situaciji na teritoriji NDH sa podacima o zločinima ustaša i Nemaca kod Sanskog Mosta54
34.Izveštaj oružničke postaje Ilidža od 25. maja 1941. Zapovjedniku 4. hrvatske oružničke pukovnije o pronađenim leševima vojnika u okolini železničke stanice banja Ilidža57
35.Izveštaj Krilnog zapovjedništva za Sandžak od 25. maja 1941. poglavnikovom povjereniku u Sarajevu o određivanju kvote za mere odmazde u Sandžaku58
36.Uputstvo Ministarstva bogoštovlja i nastave od 27. maja 1941. o prelasku iz jedne vere u drugu60
37.Naredba Ustaškog stana Doboj od 27. maja 1941. srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini da se smanji monumentalnost spomenika palim borcima iz prvog svetskog rata rušenjem njegovog glavnog postolja od kamena61
38.Naredba Zapovjedništva kopnene vojske od 27. maja 1941. Zapovjedništvu posadnog bataljona Slavonski Brod o podeli zemlje proteranih Srba Hrvatima62
39.Odredba ministra pravosuđa od 27. maja 1941. o proglašenju Prijekog suda za područje sudbenog stola u Gospiću64
40.Odredba ministra pravosuđa od 27. maja 1941. o proglašenju Prijekog suda za područje sudbenog stola u Zagrebu65
41.Raspis povjereništva Sarajevo od 29. maja 1941. o zabrani upotrebe ćirilice na celom području Nezavisne Države Hrvatske66
42.Izveštaj Krilnog zapovjedništva Bileća od 1. juna 1941. Zapovjedništvu 4. hrvatske oružničke pukovnije o hapšenju i streljanju Srba u Trebinju od strane ustaša67
43.Naređenje Zapovjedništva 4. oružničke pukovnije od 1. juna 1941. Krilnom zapovjedništvu Bileća o merama odmazde i uzimanju talaca69
44.Naređenje Vodnog zapovjedništva Bijeljina od 2. juna 1941. Krilnom oružničkom zapovjedništvu Tuzla o merama za iseljavanje Srba sa teritorije Slavonije i Srema za Srbiju71
45.Izveštaj oružničke postaje Gornja Vogošća od 3. juna 1941. zapovjedniku oružničkog voda Sarajevo o zlostavljanju građana pravoslavne i islamske vere u selu Jošenici72
46.Zakonska odredba poglavnika od 4. juna 1941. o zaštiti narodne i arijevske kulture hrvatskog naroda73
47.Naredba ministra unutrašnjih poslova od 4. juna 1941. o promeni židovskih prezimena i označivanju Židova i židovskih tvrtki74
48.Zapisnik sa sednice nemačkog poslanstva u Zagrebu održane 4. juna 1941. pod vodstvom poslanika Kašea u vezi sa preseljavanjem Slovenaca iz Rajha u Hrvatsku i Srbiju, odnosno Srba iz Hrvatske u Srbiju78
49.Zakonska odredba poglavnika od 5. juna 1941. o obaveznoj prijavi židovske imovine i židovskih preduzeća81
50.Provedbena naredba zakonske odredbe ministra narodnog gospodarstva od 5. juna 1941. o obaveznoj prijavi imetka Židova i židovskih preduzeća84
51.Zakonska odredba poglavnika od 5. juna 1941. o sprečavanju prikrivanja židovske imovine86
52.Izveštaj Zapovjedništva 4. hrvatske oružničke pukovnije od 6. juna 1941. Zapovjedništvu hrvatskog oružništva o situaciji na području pukovnije sa podacima o ustaškim zločinima87
53.Zakonska odredba poglavnika od 7. juna 1941. o istočnoj granici Nezavisne Države Hrvatske91
54.Naredba ministra unutrašnjih poslova od 7. juna 1941. o obaveznoj prijavi Srbijanaca93
55.Odredba ministra pravosuđa od 7. juna 1941. o proglašenju prijekog suda za područje Sudbenog stola u Tuzli94
56.Izveštaj Ustaškog stana u Odžaku od 7. juna 1941. Krilnom oružničkom zapovjedništvu Doboj o pretresu srpskih kuća96
57.Pismo hrvatskog Ustaškog stana od 12. juna 1941. dr Zdenki Smrekar u kome se traži osnivanje ženskih ustaških organizacija u Gradačcu97
58.Izveštaj Zapovjedništva kopnene vojske od 14. juna 1941. zapovjedniku vojske i Ministarstvu domobranstva o vojno-političkoj situaciji i podacima o hapšenju Srba u Gackom i odvođenju talaca98
59.Odluka ministra bogoštovlja i nastave od 14. juna 1941. o ukidanju svih srpsko-konfesionalnih pučkih škola i zabavišta104
60.Tekst govora poglavnika dr Anta Pavelića održanog u Veneciji 15. juna 1941. prilikom pristupanja Nezavisne Države Hrvatske Trojnom paktu104
61.Izveštaj Zapovjedništva oružničkog voda Gacko od 16. juna 1941. o obilasku italijanskih oficira pograničnih krajeva prema Crnoj Gori sa podacima o streljanju talaca106
62.Izveštaj Krilnog zapovjedništva Bileća od 16. juna 1941. zapovjedniku 4. hrvatske oružničke pukovnije o bekstvu srpskog življa sa svoje teritorije i podacima o zločinima ustaša u selu Korita108
63.Odredba Ministarstva pravosuđa od 17. juna 1941. o proglašenju Prijekog suda za područje Sudbenog stola u Bihaću110
64.Izveštaj Oružničkog voda Zenica od 18. juna 1941. zapovjedniku 4. hrvatske oružničke pukovnije o pronađenim leševima Srba koje su ustaše pobacale sa mosta u reku Lašvu posle streljanja112
65.Izveštaj Stožera Vrbaskog divizijskog područja u Banjaluci od 19. juna 1941. Zapovjedništvu kopnene vojske o situaciji na području Drvara i bekstvu srpskog življa zbog ustaških zločina114
66.Izveštaj Zapovjedništva 4. oružničke pukovnije od 19. juna 1941. Zapovjedništvu hrvatskog oružništva o situaciji u Sandžaku, sa podacima da su ustaše na području krila Bileće ubili 250 lica116
67.Izjava predstavnika ustaških vlasti iz Bosanskog Petrovca od 21. juna 1941. data u Kotarskom predstojništvu u Bihaću o streljanju Srba od strane ustaša i protestu komandanta italijanskih snaga povodom toga118
68.Izveštaj Zapovjedništva Bosanskog divizijskog područja od 22. juna 1941. Zapovjedništvu kopnene vojske o konferenciji održanoj 20. juna na zahtev nemačkog mjesnog zapovjednika u Sarajevu povodom ustaškog nasilja nad Srbima120
69.Izveštaj Prijemnog ureda za hrvatska vojna lica u Zemunu od 22. juna 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o prebacivanju Jevreja iz Srbije na teritoriju Dalmacije125
70.Krilno zapovjedništvo Bileća od 22. juna 1941. dostavlja dopis anonimnog građanina Zapovjedništvu Jadranskog divizijskog područja u Mostaru o situaciji na području Avtovca i zverstvima ustaša nad nedužnim stanovništvom127
71.Naredba Ustaškog stožera u Mostaru od 23. juna 1941. o propisima za kretanje Srba i Jevreja128
72.Depeša kotarskog predstojnika iz Gacka upućena 23. juna 1941. poglavnikom povjereništvu u Sarajevu o paljenju srpskih sela, hapšenju i ubijanju ljudi od strane ustaša129
73.Izveštaj zapovjednika Oružničkog voda Trebinje o zločinima ustaša nad Srbima u noći 23 i 24. juna 1941. kod sela Pridvorice, Poljice, Mrkonjića i o nasilnom pokrštavanju pravoslavaca130
74.Zakonska odredba poglavnika od 24. juna 1941. o osnivanju Državnog ravnateljstva za ponovu133
75.Zakonska odredba poglavnika o pokretnom prijekom sudu od 24. juna 1941.134
76.Saopštenje nemačkog poslanstva u Zagrebu Upravnom štabu vojnog zapovednika u Srbiji o zlodelima hrvatskih ustaša nad Srbima u Hrvatskoj i o merama za njihovo uništenje137
77.Dopis Upravnog štaba vojnog zapovednika u Srbiji od 25. juna 1941. nemačkom poslanstvu u Zagrebu o teroru Hrvata nad Srbima u NDH139
78.Odredba Ministarstva pravosuđa od 25. juna 1941. o proglašenju Prijekog suda za područje Sudbneog stola u Travniku143
79.Izveštaj Krilnog zapovjedništva Bileća od 25. juna 1941. Zapovjedništvu 4. hrvatske oružničke pukovnije o situaciji na svom području, zločinima ustaša nad Srbima u srezu Gacko i njihovom bacanju u jame144
80.Nemačko poslanstvo u Zagrebu dostavlja ministru spoljnih poslova NDH izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije od 26. juna 1941. o teroru hrvatskih ustaša nad Srbima u Dalmaciji149
81.Odredba Ministarstva pravosuđa od 26. juna 1941. o proglašenju Prijekog suda za područje Sudbenog stola u Osijeku150
82.Naredba Predsedništva vlade od 26. juna 1941. za sprovođenje zakonske odredbe o osnivanju državnog ravnateljstva za ponovu151
83.Zakonska odredba poglavnika od 26. juna 1941. o dopuni zakonske odredbe o prijekom sudu i zakonske odredbe o pokretnom prijekom sudu153
84.Vanredna zakonska odredba i zapovjed poglavnika od 26. juna 1941. o nadležnosti prijekih sudova sa posebnim naglaskom o postupku prema Jevrejima154
85.Izveštaj Zapovjedništva 4. oružničke pukovnije od 27. juna 1941. Zapovjedništvu hrvatskog oružništva o proterivanju Srba iz Slavonije i Srema za Srbiju156
86.Izveštaj Oružničke postaje Koraj od 27. juna 1941. zapovjedniku Oružničkog voda Bijeljina o teškim ustaškim zlodelima nad pravoslavnim življem159
87.Izveštaj Stožera Vrbaskog divizijskog područja od 28. juna 1941. Zapovjedništvu kopnene vojske o opštoj situaciji i nasilnom iseljavanju Srba i Jevreja iz Bihaća i bekstvu srpskog življa u šume od zločina ustaša162
88.Izveštaj Oružničke postaje Zavalje od 28. juna 1941. Kotarskom poglavarstvu Bihać o hapšenju pravoslavnog življa165
89.Izveštaj Kotarske oblasti u Brčkom od 29. juna 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o samovolji ustaškog logora u vršenju službe167
90.Izveštaj Zapovjedništva kopnene vojske od 1. jula 1941. Zapovjedništvu vojske i Ministarstvu domobranstva o spoljnoj i unutrašnjoj situaciji od 20. do 30. juna sa podacima o zločinima ustaša na teritoriji NDH, o odnosima sa saveznicima, posebno Italijanima koji pomažu prognane i iseljene Srbe169
91.Izveštaj Zapovedništva kopnene vojske od 1. jula 1941. Vojnom uredu Zapovjedništva o borbama oko sela Srba, položaju i preseljavanju srpskog življa180
92.Izveštaj Kotarskog ureda u Bijeljini od 1. jula 1941. velikoj župi Posavje o vršenju rekvizicije, hapšenju komunista i slanju u koncentracione logore182
93.Okružnica Državnog ravnateljstva za ponovu od 2. jula 1941. svim kotarskim predstojništvima o osnivanju ureda za iseljavanje, njegovoj organizaciji i zadacima183
94.Proglas poglavnika dr Ante Pavelića hrvatskom narodu od 3. jula 1941. za borbu protiv Sovjetskog Saveza189
95.Predstavka Adema Omerovića, predstavnika novopazarskog kotara pri izaslanstvu Sandžaklija u Zagrebu, od 3. jula 1941. poglavniku sa molbom za pripajanje Sandžaka Nezavisnoj Državi Hrvatskoj191
96.Izveštaj Oružničke postaje Olovo od 3. jula 1941. zapovjedniku 4. oružničke pukovnije o pobijenim Srbima u selu Brda i bekstvu pravoslavnog življa u šume zbog ustaških pokolja193
97.Depeša zapovjednika Zapovjedništva vojne krajine od 4. jula 1941. vojskovođi o problemima preseljavanja Srba-dobrovoljaca iz Slavonije u Srbiju195
98.Izveštaj predstojnika Kotarske oblasti Bileća Ravnateljstvu za javni red i sigurnost o situaciji na području kotara i čitave Hercegovine za period 11. juni - 4. juli 1941. sa podacima o pravoslavnom stanovništvu, međusobnim odnosima naroda, zločinima ustaša i uzrocima takvog stanja197
99.Izveštaj Oružničke postaje Opuzen od 4. jula 1941. velikom županu županije Hum o broju uhapšenih i ubijenih Srba205
100.Zakonska odredba poglavnika od 5. jula 1941. o promeni zakonske odredbe o prijekom sudu i zakonske odredbe o pokretnom prijekom sudu206
101.Izveštaj posebnog opunomoćenika poglavnika podmaršala Lakše od 5. jula 1941. zapovjedniku kopnene vojske o divljačkim i neljudskim postupcima ustaša u Hercegovini208
102.Izveštaj Zapovjedništva 3. hrvatske oružničke pukovnije od 7. jula 1941. Zapovjedništvu 4. hrvatske oružničke pukovnije o radu obaveštajne službe i iseljavanju iz Bihaća svih pravoslavaca i Jevreja211
103.Desetodnevni izveštaj Stožera Vrbaskog divizijskog područja od 8. jula 1941. o stanju na svojoj teritoriji i zločinima ustaša u selima Lički Osredci i Suvaja216
104.Izveštaj Oružničke postaje Grab-Zubci od 8. jula 1941. Okružnom sudu Trebinje o ubijanim licima sa svoje teritorije218
105.Okružnica Državnog ravnateljstva za ponovu od 9. jula 1941. upućena svim logornicima za dostavljanje podataka o imovini Srba i pravoslavnim manastirima u mestima gde će se izvršiti izmena stanovništva odnosno naseljavanje drugim življem219
106.Raspis Državnog ravnateljstva za ponovu od 9. jula 1941. velikim županima o organizaciji poslova oko iseljavanja pravoslavnog stanovništva221
107.Uputstvo Državnog ravnateljstva za ponovu od 9. jula 1941. o useljavanju i smeštaju Slovenaca na posede iseljenog pravoslavnog stanovništva224
108.Izveštaj Stožera Jadranskog divizijskog područja od 9. jula 1941. Zapovjedništvu kopnene vojske o vojno-političkoj situaciji sa podacima o pokrštavanju pravoslavaca sa područja kotara Trebinje, hapšenju, streljanju i bacanju u jamu kod sela Pridvorce227
109.Zapovest Zapovjedništva 4. hrvatske oružničke pukovnije od 9. jula 1941. svim krilnim, vodnim i postajnim zapovjedništvima da dostave podatke o licima uzetim za taoce uoči Vidovdana i izveštaji o preduzetim merama233
110.Telegram kraljevskog italijanskog vicekonzula u Banjaluci od 9. jula 1941. Kraljevskom poslanstvu Zagreb o merama hrvatskih vlasti za proterivanje Srba sa teritorije bivše vrbaske banovine291
111.Predstavka sandžačkih muslimana od 9. jula 1941. šefu Glavnog štaba turske oružane sile da sa svoje strane pomogne ostvarenju njihove želje da se Sandžak pripoji Bosni i Hercegovini odnosno NDH293
112.Spisak lica od 9. jula 1941. koja su ustaše ubile na području postaje Trebinje295
113.Zakonska odredba poglavnika od 10. jula 1941. o nadopuni zakonske odredbe o prijekim sudovima od 17. maja 1941. i zakonske odredbe o pokretnom prijekom sudu od 24. juna 1941297
114.Naređenje Zapovjedništva 4. hrvatske oružničke pukovnije od 10. jula 1941. svim jedinicama da zamene sve zaostale ćirilične natpise i uklone spomenike iz srpskog i jugoslovenskog doba298
115.Izveštaj Kotarske oblasti Brčko od 10. jula 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o situaciji na svom području sa podacima o stanju srpskog i jevrejskog življa299
116.Izveštaj Zapovjedništva kopnene vojske Zapovjedništvu vojske i Ministarstvu domobranstva o vojno-političkoj situaciji u NDH od 1. do 10. jula 1941. sa podacima o raspoloženju naroda i posebno o odnosu prema pravoslavnom življu, iseljavanju, paljevinama čitavih sela i ubistvima300
117.Izveštaj Prijavnog ureda za hrvatska vojna lica od 11. jula 1941. Ministarstvu vanjskih poslova o pripremi zbora povodom proslave nemačko-hrvatskog prijateljstva 13. jula i o skidanju ćiriličnih natpisa u Zemunu309
118.Desetodnevni izveštaj Kotarske oblasti Maglaj od 11. jula 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost o opštoj političkoj situaciji, hapšenju i otpremanju pravoslavnih sveštenika u logor Sisak311
119.Zahtev Kotarske oblasti Sarajevo od 11. jula 1941. oružničkoj pukovniji Sarajevo da joj se uputi potrebni broj oružnika radi iseljavanja Srba sa svoga područja312
120.Odredba ministra pravosuđa i bogoštovlja od 12. jula 1941. o proglašenju Prijekog suda za područje Sudbenog stola u Mostaru313
121.Izveštaj Zapovjedništva 4. hrvatske oružničke pukovnije od 12. jula 1941. Zapovjedništvu hrvatskog oružništva o iseljavanju pravoslavaca i Jevreja sa područja Donjeg Vakufa, Bugojna, Kupresa i Bihaća315
122.Naređenje Ravnateljstva za javni red i sigurnost od 12. jula 1941. da se obustavi odlazak pravoslavaca sa teritorije NDH u Srbiju i njihova koncentracija u pograničnim predelima uz Savu i Drinu318
123.Izveštaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Gospić od 12. jula 1941. zapovjedniku 1. hrvatske oružničke pukovnije o klanju, ubijanju, paljenju i pljački srpskog življa u selu Bubanj319
124.Telegrafski izveštaj Kraljevskog italijanskog konzulata Banjaluka od 12. jula 1941. Italijanskom poslanstvu Zagreb da su svi pravoslavci zatvoreni, što čeka u Jevreje323
125.Telegrafski izveštaj Kraljevskog italijanskog konzulata iz Banjaluke od 13. jula 1941. Italijanskom poslanstvu Zagreb da su zatvoreni pravoslavci upućeni u Požegu323
126.Naredba ministra pravosuđa i bogoštovlja od 14. jula 1941. o mesnoj nadležnosti i sastavu Pokretnog prijekog suda u Sarajevu324
127.Otpremnica Ureda za iseljavanje i useljavanje Rogatica od 14. jula 1941. sa podacima o uhapšenim licima koja se upućuju u logor Sisak325
128.Izveštaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Tuzla od 14. jula 1941. zapovjedniku 4. hrvatske oružničke pukovnije o vojno-političkoj situaciji na svojoj teritoriji i zlostavljanju pravoslavaca od ustaša, naročito u kotaru vlaseničkom327
129.Izveštaj Kotarske oblasti Vlasenica od 14. juli 1941. Državnom ravnateljstvu za ponovu o radu na smeštaju doseljenika Slovenaca po opštinama329
130.Izveštaj Kotarske oblasti Vlasenica od 14. jula 1941. Državnom ravnateljstvu za ponovu o radu na iseljavanju Srba, hapšenju i upućivanju u logor Sisak331
131.Izveštaj Oružničke postaje Višegrad od 14. jula 1941. Oružničkom krilnom zapovjedništvu Goražde o pljački naroda od strane ustaša iz opštine Boričke334
132.Izveštaj Ureda za iseljavanje Redarstvenog ravnateljstva u Sarajevu od 15. jula 1941. Državnom ravnateljstvu za ponovu o uhapšenim, neuhapšenim i naknadno uhapšenim licima336
133.Izveštaj teritorijalne legije karabinjera u Ankoni grupa Zadar od 15. jula 1941. Kr. guvernatoratu Dalmacije kabinetu u Zadru o represalijama ustaša nad pravoslavcima na teritoriji Srba340
134.Izveštaj velike župe Hum od 15. jula 1941. posebnom opunomoćeniku poglavnika podmaršalu Lakši o zločinima ustaša nad 90 osoba u blizini manastira Humac342
135.Izveštaj Krilnog zapovjedništva Bileća od 15. jula 1941. zapovjedniku 4. hrvatske oružničke pukovnije o hapšenju i ubijanju Srba između 23 i 25. juna na području Ravnog, o bekstvu naroda u šume i pojačanom teroru ustaša nad pravoslavcima343
136.Izveštaj Oružničke postaje Gračac od 15. jula 1941. Krilnom oružničkom zapovjedništvu o bekstvu pravoslavaca u šume iz straha od ustaških zločina345
137.Izveštaj 3. hrvatske oružničke pukovnije od 16. jula 1941. Zapovjedništvu 4. hrvatske oružničke pukovnije o situaciji na svojoj teritoriji, iseljavanju i hapšenju Srba i Jevreja346
138.Naređenje Zapovjedništva mjesta Sarajevo od 17. jula 1941. zapovjedniku 4. hrvatske oružničke pukovnije za izvršenje presuda izrečenih od strane Prijekog suda u Sarajevu351
139.Izveštaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Tuzla od 17. jula 1941. zapovjedniku 4. hrvatske oružničke pukovnije o maltretiranju žitelja mesta Torbug od strane ustaša iz Koraja352
140.Izveštaj Kotarske oblasti Vinkovci od 17. jula 1941. Državnom ravnateljstvu za ponovu o iseljavanju Srba iz Slavonije u Srbiju354
141.Izveštaj Oružničke postaje Han Pijesak od 17. jula 1941. o pljačkanju i zlostavljanju stanovništva od strane ustaša na tom području355
142.Izveštaj Ravnateljstva za javni red i sigurnost od 19. jula 1941. o stanju na teritoriji NDH, zločinima ustaša u selu Bubnju i iseljavanju Srba357
143.Obaveštenje Zapovjedništva vojne krajine Sarajevo od 19. jula 1941. zapovjedniku 4. oružničke pukovnije o preseljenju 12.000 srpskih izbeglica sa Drine u Višegrad i okolinu359
144.Dopis Kotarske oblasti Vlasenica od 20. jula 1941. u velikoj župi Vrhbosna o preseljenju 12.000 Srba sa obala Drine na teritoriju ovog kotara360
145.Depeša potpukovnika Stjepana Jakovljevića od 21. jula 1941. Zapovjedništvu 4. oružničke pukovnije o naoružavanju muslimana u Sjenici361
146.Izveštaj Kotarske oblasti Foča od 22. jula 1941. velikoj župi Vrhbosna o pripremama za smeštaj Slovenaca-izbeglica u srpske porodice363
147.Okružnica Ravnateljstva ustaškog redarstva od 23. jula 1941. za registrovanje Srba-pravoslavaca na celoj teritoriji Nezavisne Države Hrvatske364
148.Okružnica Ravnateljstva ustaškog redarstva od 23. jula 1941. za pritvaranje i otpremanje u koncentracioni logor Gospić Srba i Jevreja-komunista sa teritorije Nezavisne Države Hrvatske366
149.Izveštaj Kotarske oblasti Osijek od 23. jula 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o proterivanju pravoslavaca iz Dalja368
150.Predlog poglavnikovog povjerenika u Sarajevu od 23. jula 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova za naseljavanje istočne granice NDH muslimanskim i katoličkim življem369
151.Izveštaj potpukovnika Stjepana Jakovljevića od 23. jula 1941. 4. oružničkoj pukovniji o situaciji u Sandžaku i povoljnim okolnostima da ga Hrvatska vojska okupira372
152.Odredba Ministarstva pravosuđa i bogoštovlja od 23. jula 1941. o postavljenju Izvanrednog narodnog suda sa sedištem u Tuzli373
153.Uputstva Državnog ravnateljstva za ponovu od 24. jula 1941. za iseljavanje porodica mešovitih brakova374
154.Okružnica državnog ravnateljstva za ponovu od 24. jula 1941. o postupku sa pokretnom i nepokretnom imovinom iseljenih i nestalih Srba koja je postala vlasništvo Nezavisne Države Hrvatske377
155.Izveštaj zapovjednika oružničkog voda iz Petrinje o partizanskoj akciji u Banskom Grabovcu i osudi na smrt i likvidiranju nekoliko stotina Srba od Pokretnog prijekog suda 24. i 25. jula 1941.380
156.Molba srpskog pravoslavnog stanovništva Korenice od 25. jula 1941. Benitu Musliniju da njihove krajeve uzme ponovo pod svoju vlast i time spase pravoslavni živalj od ustaških zločina384
157.Izveštaj Redarstvenog ravnateljstva Sarajevo od 25. jula 1941. Državnom ravnateljstvu za ponovu o smeštaju Slovenaca iz koncentracionog logora u Požegi u srpskim i jevrejskim porodicama386
158.Izveštaj Kotarske oblasti Vinkovci od 25. jula 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o smeštaju Slovenaca u srpskim i drugim selima388
159.Izveštaj Oružničke postaje Ravno od 25. jula 1941. zapovjedniku 4. oružničke pukovnije o likvidaciji odbeglog stanovništva sela Galičići od strane ustaša390
160.Izveštaj Ravnateljstva za javni red i sigurnost od 26. jula 1941. o hapšenju i iseljavanju Srba sa predlogom da se svi učitelji i učiteljice pravoslavne vere sa teritorije NDH otpreme u sabirne logore392
161.Izveštaj Zapovjedništva vojne krajine od 26. jula 1941. Zapovjedništvu kopnene vojske o akcijama na području Sandžaka, paljenju srpskih sela i broju ubijenih osoba u selima Bare i Buđevo394
162.Izveštaj italijanskog vicekonzula u Banjaluci od 26. jula 1941. Italijanskom poslanstvu u Zagrebu o proterivanju Srba i Jevreja sa teritorije bivše Vrbaske banovine396
163.Izveštaj Italijanskog konzulata u Banjaluci od 26. jula 1941. Italijanskom poslanstvu u Zagrebu o položaju Crnogoraca na području bivše Vrbaske banovine^B 398[
164.Odredba Ministarstva pravosuđa i bogoštovlja od 29. jula 1941. o postavljenju Izvanrednog narodnog suda u Karlovcu399
165.Spisak Jevreja koji je ustaško redarstvo Banjaluka dostavilo 29. jula 1941. Redarstvenom ravnateljstvu Banjaluka radi transportovanja u koncentracioni logor400
166.Izveštaj Redarstvenog ravnateljstva Sarajevo od 29. jula 1941. Državnom ravnateljstvu za ponovu o razmeštaju Slovenaca prispelih iz koncentracionog logora u Požegi u srpskim i jevrejskim porodicama402
167.Izveštaj Zapovjedništva vojne krajine Sarajevo od 29. jula 1941. Zapovjedništvu kopnene vojske o vojnoj aktivnosti, prilikama u Sandžaku i spaljenim srpskim selima405
168.Izveštaj Stožera Vrbaskog divizijskog područja od 29. jula 1941. Zapovjedništvu kopnene vojske o akcijama za gušenje ustanka na području Oštrelja i Drvara, nemilosrdnom postupku prema ustanicima, ženama i deci407
169.Okružnica Ministarstva pravosuđa i bogoštovlja od 30. jula 1941. sa uputstvima za prevođenje pravoslavaca u katoličku veru412
170.Naređenje Ravnateljstva za javni red i sigurnost od 30. jula 1941. svim velikim župama i redarstvenim ravnateljstvima da se svi Srbi i Jevreji zatvore, stave pod prijeki sud i otpreme u sabirni logor u Gospiću414
171.Spisak talaca od 30. jula 1941. koji se nalaze u ustaškom zatvoru Banjaluka415
172.Okružnica velike župe Vrhbosna od 31. jula 1941. Kotarskoj oblasti Sarajevo o pritvaranju Srba i Jevreja i otpremanju u koncentracioni logor Gospić i daljem držanju komunista u zatvoru416
173.Telegram 4. oružničke pukovnije od 31. jula 1941. Zapovjedništvu oružništva kojim traži objašnjenje da li su oružnici dužni izvršavati zahteve ustaškog stožernika za streljanje talaca418
174.Predlog Redarstvenog ravnateljstva Sarajevo od 31. jula 1941. Državnom ravnateljstvu za ponovu da teret smeštaja i izdržavanja slovenačkih doseljenika snose Slovenci starosedeoci u Sarajevu, a da se izbegavaju srpske i jevrejske porodice za njihov smeštaj419
175.Izveštaj Oružničke postaje Kruševljani od 31. jula 1941. velikom županu Mostar o bekstvu pravoslavaca u šume iz straha od ustaša koji su u selu Zijemlje poklali sve pravoslavce422
176.Telegrafsko obaveštenje Zapovjedništva zračne luke u Sarajevu o vazdušnom izviđanju Drvara i okoline424
177.Izveštaj zapovjednika oružničkog voda Sanski Most o situaciji na području voda, hapšenju i zatvaranju u logor svih muškaraca pravoslavne vere i streljanju talaca u noći 31. jula i 1. avgusta 1941. godine425
178.Naređenje ustaškog povjerenika za Bosnu i Hercegovinu od 1. avgusta 1941. Kotarskom poglavarstvu Sarajevo za hapšenje svih Srba i Židova i otpremanje u logor Gospić427
179.Izveštaj Zapovjedništva 3. hrvatske oružničke pukovnije od 1. avgusta 1941. o važnijim događajima na svojoj teritoriji sa podacima o streljanju 500 Srba u Ključu428
180.Izveštaj Oružničke postaje Semizovac od 1. avgusta 1941. Zapovjedništvu 4. hrvatske oružničke pukovnije o ubijanju pravoslavnog življa u Ilijašu430
181.Spisak lica određenih za transport u koncentracioni logor koji je Redarstveno ravnateljstvo Sarajevo 2. avgusta 1941. dostavilo velikoj župi Vrhbosna431
182.Spisak srpskih porodica smeštenih u logor za iseljavanje koji je Kotarska oblast Bugojno dostavila 2. avgusta 1941. Državnom ravnateljstvu za ponovu433
183.Izveštaj 3. satnije 3. pješačke pukovnije od 2. avgusta 1941. Zapovjedništvu mjesta Bosanska Dubica o situaciji na tom terenu i zločinima ustaša nad pravoslavnim življem436
184.Depeša italijanskog vicekonzula od 3. avgusta 1941. Italijanskom poslanstvu Zagreb o delatnosti Pokretnog prijekog suda u Banjaluci443
185.Izveštaj zapovjednika Oružničkog voda Sanski Most od 3. avgusta 1941. Zapovjedništvu 3. hrvatske oružničke pukovnije Banjaluka o situaciji na području voda i streljanju 700 pravoslavaca-talaca od strane ustaša444
186.Depeša Oružničke postaje Čapljina od 4. avgusta 1941. Vodnom oružničkom zapovjedništvu Metković o ubijanju Srba iz Trebinja od strane ustaša447
187.Depeša velike župe Dubrava od 5. avgusta 1941. posebnom opunomoćeniku poglavnika podmaršalu Lakši o hapšenju pravoslavaca pretežno žena i dece, i upućivanju u logor Gospić448
188.Spisak Srba i Jevreja iz zatvora "Crna kuća" koji je nazorništvo političkih talaca i zatvorenika dostavilo 5. avgusta 1941. ustaškom redarstvu Banjaluka449
189.Izveštaj Stožera hrvatske legije Bosanski Novi od 5. avgusta 1941. zapovjedniku hrvatske kopnene vojske o stanju na terenu, masovnim masakrima Srba od strane ustaša i problemima oko iseljavanja454
190.Izveštaj izaslanika velikog župana Bribir i Sidraga od 5. avgusta 1941. Ministarstvu spoljnih poslova Zagreb o događajima u Kninu i ubijanju Srba od strane ustaša i reagovanju italijanske vojske459
191.Žalbe banjalučkih muslimana upućene velikom županu župe Sana-Luka Ladislavu Vitezu Alemanu na odnos gradonačelnika Ertla prema muslimanskom življu461
192.Zakonska odredba poglavnika od 6. avgusta 1941. o postupku s imovinom osoba koje su napustile područje Nezavisne Države Hrvatske463
193.Naređenje Ravnateljstva za javni red i sigurnost da se sve Engleskinje interniraju sa teritorije Nezavisne Države Hrvatske466
194.Komisijski zapisnik od 6. avgusta 1941. o pregledu masovnih grobnica kod sela Karađorđevo, reke Klokote i sela Cerovci u bihaćkom kraju467
195.Izveštaj Oružničke postaje Mokro od 6. avgusta 1941. Kotarskom poglavarstvu Sarajevo o streljanju seljaka iz sela Romanije i Mokro od strane ustaša469
196.Dnevni izveštaj oružništva od 7. avgusta 1941. o važnijim događajima na teritoriji NDH sa podacima o pobuni zatvorenika u logoru Kruščica kod Travnika i zločinima ustaša nad logorašima471
197.Obaveštenje trgovačke komore od 7. avgusta 1941 o rasprodaji srpske i jevrejske imovine472
198.Izveštaj Mikec Nikole, vazduhoplovnog majora, od 7. avgusta 1941. Državnom ravnateljstvu za ponovu o stanju u logoru Jablanica473
199.Spisak Jevreja predatih iz zatvora "Crna kuća" u Banjaluci za transportovanje u logor476
200.Dnevni izveštaj oružništva od 9. avgusta 1941. o važnijim događajima na teritoriji NDH i ubijanju Srba od strane ustaša u Josipdolu477
201.Okružnica Državnog ravnateljstva za ponovu od 9. avgusta 1941. sa uputstvima za hapšenje pravoslavnih sveštenika i njihovih porodica i otpremanje u logor Sisak479
202.Izveštaj Komande 23. artiljerijskog puka "RE" od 9. avgusta 1941. komandantu divizije "RE" o situaciji u Gospiću sa podacima o stanju srpskog življa i zločinima ustaša481
203.Izveštaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 10. avgusta 1941. Ministarstvu hrvatskog domobranstva o ubijanju srpskog življa u selu Trojvrh kod Ogulina od strane ustaša484
204.Izveštaj Oružničke postaje Hrvatske Moravice od 10. avgusta 1941. o odnosu italijanske vojske prema srpskom življu i njegovoj zaštiti od ustaških zlostavljanja485
205.Dnevni izveštaj oružništva od 11. avgusta 1941. o važnijim događajima na teritoriji NDH sa podacima o hapšenju i ubijanju pravoslavaca u Ilijašu, Ljubiji i Ljeskaru487
206.Izveštaj Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije od 12. avgusta 1941. ravnateljstvu za javni red i sigurnost o prilikama na području krila Gospić i zločinima ustaša u selu Vrebac nad preko tri stotine osoba pravoslavne vere491
207.Spisak pravoslavnih sveštenika iz kotara Sarajevo koji su otpremljeni u logor Caprag kraj Siska 12. avgusta 1941. godine494
208.Izveštaj Juraja Matjevića od 12. avgusta 1941. o zlostavljanju Srba od strane ustaša i streljanju u selu Mekinjari496
209.Dopis Državnog ravnateljstva za ponovu od 13. avgusta 1941. Ministarstvu vanjskih poslova o intervenciji nemačkog vojnog zapovednika Srbije povodom masovnog hapšenja i smeštaja Srba u sabirne logore i preseljavanja u Srbiju497
210.Izveštaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Gospić od 13. avgusta 1941. Zapovjedništvu 1. hrvatske oružničke pukovnije o situaciji na području krila sa podacima o ustaškim zločinima499
211.Izveštaj zapovjednika Oružničke postaje Josipdol od 13. avgusta 1941. o intervenciji italijanskog poručnika Ruzzenenti-ja u otkrivanju i hvatanju ustaša koje su počinile zločine u Josipdolu502
212.Izveštaj zapovjednika Oružničkog voda u Slunju od 13. avgusta 1941. o stanju na Kordunu sa podacima o masovnom uništavanju srpskog življa i bacanju leševa u jame504
213.Zakonska odredba poglavnika od 14. avgusta 1941. o hrvatskom jeziku, njegovoj čistoći i pravopisu512
214.Okružnica Ravnateljstva za javni red i sigurnost od 14. avgusta 1941. da se komunisti, muslimani i evangelisti do daljeg zadrže u zatvorima i bez odobrenja ne šalju u koncentracione logore514
215.Izveštaj zapovjednika Oružničkog voda Bijeljina od 14. avgusta 1941. o situaciji na području Kotara, hapšenju i streljanju Srba u krugu kasarne u Bijeljini od strane ustaša515
216.Izveštaj Oružničke postaje Ilidža od 14. avgusta 1941. o hapšenju, streljanju i spaljivanju 80 Srba iz Rakovice, Kobilje Glave, Buhotine i drugih sela od strane ustaša518
217.Dnevni izveštaj oružništva od 15. avgusta 1941. o važnijim događajima na teritoriji NDH sa podacima o bekstvu 5.000 pravoslavaca sa područja Oružničke postaje Vrgorač i Ravnice zbog nečuvenog terora od strane muslimana520
218.Okružnica Ministarstva pravosuđa i bogoštovlja od 16. avgusta 1941. o postupku sa novcem, dragocenostima, vrednosnim papirima i štednim knjižicama Srba koji se iseljavaju523
219.Izveštaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Gospić od 16. avgusta 1941. Zapovjedništvu 1. hrvatske oružničke pukovnije o prilikama na području krila sa podacima o ubijanju, paljenju i pljački srpskog življa od strane ustaša524
220.Izveštaj zapovjednika letećeg odreda u Humu od 16. avgusta 1941. zapovjedniku Jadranskog divizijskog područja o pokolju i bacanju u jame pravoslavaca u selima Cavaš, Poljice i Šurmanci529
221.Izveštaj Oružničke postaje Rasinja od 16. avgusta 1941. da su iseljeni svi žitelji pravoslavne vere iz svib sela sa njene teritorije532
222.Izveštaj zapovjednika Oružničke postaje Ljubinje od 18. avgusta 1941. o pokolju pravoslavnog življa u selu Cavaš od strane ustaša533
223.Dnevni izveštaj oružništva od 19. avgusta 1941. o važnijim događajima na teritoriji NDH sa podacima o zločinima ustaša na području Bužima, Bravskog, Hrostova i Ključa535
224.Optužba ustaškog redarstva od 19. avgusta 1941. Prijekom sudu Zagreb protiv 36 seljaka iz okoline Banjaluke okrivljenih zbog podizanja ustanka541
225.Izveštaj Kotarske oblasti Ljubinje od 19. avgusta 1941. Državnom tužiteljstvu Trebinje 0 postupku sa imovinom 145 lica pravoslavne vere, koja su odvedena u logor Gospić548
226.Okružnica zapovjednika cjelokupne oružane snage i ministra domobranstva Slavka Kvaternika o zabrani oficirima i podoficirima da stanuju kod Srba i Židova550
227.Izveštaj velikog župana velike župe Vuka dr Jakoba Elikera od 21. avgusta 1941. ministru unutrašnjih poslova o zločinima ustaša nad Srbima u Sremu551
228.Naređenje Zapovjedništva Bosanskog divizijskog područja od 22. avgusta 1941. zapovjedniku 4. oružničke pukovnije o merama odmazde prema stanovništvu zbog ubistva domobranskog oficira na putu Sjetlina-Stambolčić555
229.Dnevni izveštaj oružništva od 22. avgusta 1941. o važnijim događajima na teritoriji NDH sa podacima o ubijanju Srba u šumi zvanoj "Durale"557
230.Izveštaj oficira za vezu iz Karlovca od 22. avgusta 1941. Ministarstvu vanjskih poslova o mučenju Jevreja prilikom transportovanja iz Like559
231.Izveštaj Kotarske oblasti u Konjicu od 22. avgusta 1941. velikoj župi Hum o otpremljenim Srbima u logor Gospić560
232.Izveštaj Kotarske oblasti u Nevesinju od 22. avgusta 1941. velikom županu Mostar o hapšenju i otpremanju Srba u logore sa područja ovog kotara561
233.Izveštaj zapovjednika Oružničkog krila Sarajevo od 22. avgusta 1941. o streljanim osobama iz kotara Rogatica od strane kaznene ekspedicije562
234.Izveštaj Oružničke postaje Marićka od 22. avgusta 1941. o odmazdi nad stanovništvom564
235.Naređenje upravitelja Hrvatskog državnog muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu od 23. avgusta 1941. velikom županu velike župe Vrhbosna da se pre rušenja svi pokretni crkveni predmeti, ikonostasi i ostali crkveni pribor iz pravoslavnih crkava sa teritorije NDH prenesu i smeste u Državni muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu566
236.Izveštaj zapovjednika Oružničkog voda Brčko od 24. avgusta 1941. o hapšenju 317 Srba568
237.Izveštaj Zapovjedništva Osječkog divizijskog područja od 26. avgusta 1941. o pobuni 400 Srba zatvorenika u koncentracionom logoru u Slavonskoj Požegi, zbog čega su poubijani od strane ustaša571
238.Izveštaj Kotarske oblasti Visoko od 26. avgusta 1941. velikoj župi Lašva i Glaž o hapšenju i otpremanju 57 Jevreja i Srba u logor Gospić572
239.Izjava seljanke iz Rakovice od 26. avgusta 1941. Kotarskom poglavarstvu u Sarajevu da su ustaše zapalile u štali porodicu od 13 članova573
240.Zakonska odredba poglavnika od 27. avgusta 1941. o promeni imena grada Sremski Karlovci u Hrvatski Karlovci574
241.Spisak lica u ustaškom zatvoru Banjaluka od 27. avgusta 1941. koja se stavljaju pod preki sud575
242.Izveštaj Zapovjedništva Vojne krajine od 28. avgusta 1941. predstojniku poglavnikovog vojnog ureda o situaciji u dolini reke Bosne i paljenju srpskih sela576
243.Izveštaj Zapovjedništva 2. hrvatske oružničke pukovnije od 28. avgusta 1941. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o situaciji sa podacima o pljački imovine Srba od strane ustaša na području kotara Stolac578
244.Izveštaj Zapovjedništva 3. hrvatske oružničke pukovnije od 28. avgusta 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost o zločinima muslimana u selu Kotorane585
245.Depeša Italijanskog vicekonzulata Banjaluka od 28. avgusta 1941. Italijanskom poslanstvu Zagreb o iseljavanju i pokrštavanju Srba sa teritorije Vrbaske banovine sa brojčanim podacima586
246.Pritužba Hrvata iz Bosanskog Broda od 28. avgusta 1941. velikom županu župe Posavje o zločinima ustaša nad nevinim ljudima u okolini Bosanskog Broda i molba da se tome stane na put587
247.Izveštaj Josipa Turkalja od 31. avgusta 1941. Ustaškom redarstvenom ravnateljstvu Banjaluka o pljački imovine pobijenih i proteranih Srba iz Bosanske krajine radi naseljavanja slovenačkog i hrvatskog stanovništva589
248.Pismo seljaka iz Donjih Ploča od 31. avgusta 1941. Hrvatima i komšijama iz Vraničana sa pozivom da ne ubijaju više Srbe podsećajući ih na raniju slogu i ljubav592
249.Memorandum Srpske pravoslavne crkve od avgusta 1941. generalu fon Danklmanu, vrhovnom vojnom zapovedniku u Srbiji o ustaškim zločinima nad Srbima od osnivanja NDH do avgusta meseca594
250.Obaveštenje broj 2. okružnog komiteta KPH Karlovac od avgusta 1941. o raznim događajima u zemlji i svetu sa posebnim delovima koji govore o metodama ubijanja i mučenja stanovništva od strane ustaških zločinaca625
251.Telegram Zapovjedništva jadranskog divizijskog područja od 1. septembra 1941. Glavnom stožeru domobranstva kojim se dostavlja odgovor zapovjednika italijanske 2. armije da neće dati nikakve trupe za pomoć kod Nevesinja dok ustaše kolju nevine ljude629
252.Naređenje zapovjednika Jadranskog divizijskog područja od 1. septembra 1941. velikom županu župe Hum o odgovornosti za ustaška zlodela nad stanovništvom Čapljine i okoline na šta ukazuje komandant italijanske 32. divizije "Marche"630
253.Telegram Zapovjedništva Jadranskog divizijskog područja od 1. septembra 1941. Glavnom stožeru kojim se traži objašnjenje za nadležnost nad ustašama koje rade protiv žitelja Čapljine i okoline631
254.Telegram Kotarske oblasti Metković od 1. septembra 1941. velikoj župi Hum o bekstvu pravoslavnog življa iz sela kotara Čapljina zbog zlodela ustaša632
255.Izveštaj 1. hrvatske oružničke pukovnije od 2. septembra 1941. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o vojnim akcijama na području krila Gospić sa podacima o ubijanju i bacanju u jamu pravoslavnog življa u zaseoku Rašin Ponor633
256.Izveštaj Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 3. septembra 1941. grupi generala Lukića kod italijanske 2. armije o vojnim akcijama na svojoj teritoriji i razgovoru sa italijanskim pukovnikom Sodduom koji smatra da su oružane akcije pravoslavnog življa posledica i osvete za 80.000 ubijenih Srba u Lici, odnosno 300.000 na teritoriji NDH637
257.Izveštaj Kotarske oblasti u Karlobagu od 3. septembra 1941. velikoj župi Vinodol i Podgoije o dolasku italijanskog vojnog lekara i pregledu jama kod Jadovna, Sv. Magdalene i u Slanom na ostrvu Pagu gde su bacani pobijeni Srbi642
258.Izveštaj zapovjednika Bojnice iz Višegrada od 3. septembra 1941. o borbama u selu Kočarim i uzimanju talaca u Višegradu644
259.Izveštaj Zapovedništva Divizijskog područja Bosanski Petrovac od 4. septembra 1941. o upućivanju kaznene ekspedicije u Krnjeušu i Vrtoče645
260.Izveštaj Kotarske oblasti u Stocu od 4. septembra 1941. o zločinama nad više pravoslavaca u selu Poplatu646
261.Izveštaj ustaškog pukovnika Franje Lukca od 5. septembra 1941. Slavku Kvaterniku o vojnoj situaciji u Mliništu i popaljenim srpskim selima648
262.Izveštaj Oružničke postaje Bosanski Brod od 5. septembra 1941. Kotarskoj ispostavi Bosanski Brod o ubijanju Srba od ustaša u Bosanskom Brodu i okolini650
263.Izveštaj 1. hrvatske oružničke pukovnije od 6. septembra 1941. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o zaštitničkom odnosu italijanske vojske prema pravoslavnom stanovništvu u Hrvatskim Moravcima651
264.Izveštaj Oružničke postaje Donji Klakar od 6. septembra 1941. Kotarskoj ispostavi Bosanski Brod o zločinima ustaša sa spiskom ubijenih Srba653
265.Izveštaj zapovjednika Oružničke postaje Kraljevčani od 6. septembra 1941. o borbi u selu Begovići i odmazdi ustaša prema stanovništvu655
266.Proglas komandanta italijanske 2. armije od 7. septembra 1941. građanstvu na teritoriji svoje nadležnosti sa pozivom na saradnju i apelom da se svi koji su napustili domove vrate, jer im italijanska vojska garantuje sigurnost657
267.Izveštaj Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 7. septembra 1941. grupi generala Lukića kod 2. italijanske armije o situaciji na svome području i istrazi italijanskih karabinjera o ustaškim zločinima u postaji Otočac maja 1941.659
268.Izveštaj Zapovjedništva Oružničkog voda u Gackom od 8. septembra 1941. o izvršenoj akciji na selo Srđevići, paljenju i pljački srpskih kuća od strane muslimana i broju ubijenih Srba662
269.Izveštaj Zapovjedništva 2. oružničke pukovnije od 9. septembra 1941. Zapovjedništvu 4. oružničke pukovnije o vojno-političkoj situaciji i raspoloženju naroda, posebno srpskog življa, i odnosu prema njemu664
270.Izveštaj zapovjednika Oružničkog voda Sarajevo od 9. septembra 1941. o zločinima ustaša na prostoru Raljevo-Semizovac674
271.Izveštaj Oružničke potaje Alipašin Most od 9. septembra 1941. Zapovjedništvu 4. oružničke pukovnije o pokolju pravoslavaca od strane ustaša na svojoj teritoriji676
272.Izveštaj oružništva od 10. septembra 1941. o važnijim događajima na teritoriji NDH u avgustu i septembru sa podacima o ustaškim zločinima u selima Donja Međađa i Potplata, kao i zaštiti pravoslavnog življa od strane italijanskih vlasti679
273.Telegram Zapovjedništva Bosanskog divizijskog područja od 10. septembra 1941. Ministarstvu domobranstva o zločinu ustaša u Alipašinom Mostu683
274.Izveštaj Oružničke postaje Pazarić od 10. septembra 1941. Zapovjedništvu Oružničkog voda Sarajevo o pobijenih jedanaest članova porodice Đokić na mestu zvanom "Dugi do" kod sela Buhotine684
275.Izveštaj Oružničke postaje Semizovac od 10. septembra 1941. Zapovjedništvu 4. oružničke pukovnije o popaljenim kućama i ubijenim žiteljima u selu Krivoglavci od ustaša686
276.Telegram Ravnateljstva za javni red i sigurnost od 11. septembra 1941. Glavnom stožeru domobranstva da se pošalje spisak od 50 komunista i četnika iz Bijeljine koje će otpremiti u sabirni logor Jasenovac688
277.Izveštaj velike župe Posavje od 11. septembra 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost o akciji protiv ustanika na području kotara Gradačac, broju uhapšenih i stavljenih pod preki sud689
278.Telegram posebnog opunomoćenika poglavnika u Sarajevu od 11. septembra 1941. Glavnom stožeru domobranstva kojim javlja da ustaše iz Hercegovine dolaze u Bosnu da ubijaju i pljačkaju692
279.Izveštaj Političkog odsjeka Ministarstva vanjskih poslova od 12. septembra 1941. o važnijim događajima na teritoriji NDH sa podacima o zločinima muslimana na teritoriji Oružničke postaje Žirovac694
280.Izveštaj Oružničke postaje Pazarić od 12. septembra 1941. Kotarskoj oblasti Sarajevo o poubijanim pravoslavcima od strane ustaša i domobrana697
281.Izveštaj Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 14. septembra 1941. grupi generala Lukića kod italijanske 2. armije o situaciji na svome području sa podacima o zločinima ustaša u selu Smiljan700
282.Okružnica Predsjedništva vlade NDH od 15. septembra 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o nadležnostima i poslovima u vezi sa prelaskom iz jedne vere u drugu702
283.Izveštaj Kotarske oblasti Livno od 15. septembra 1941. upravnom povjereniku kod italijanske 2. armije o situaciji na svojoj teritoriji i stanju pravoslavnog življa posle izvršenih ustaških zločina704
284.Izveštaj zapovjednika Oružničke postaje Bravsko od 16. septembra 1941. o vojnoj situaciji na svome području sa podacima o zločinima ustaša u selima Jasenovac i Bravsko706
285.Referat Bogdana Raškovića od 17. septembra 1941. Milanu Nediću o stanju Srba u NDH i na teritoriji pod okupacijom Italijana i zločinama koji se vrše nad njima708
286.Izveštaj Kotarske ispostave Bosanski Brod od 17. septembra 1941. velikoj župi Posavje o hapšenju pravoslavaca714
287.Izveštaj Zapovjedništva Oružničkog krila Gospić od 18. septembra 1941. grupi generala Lukića kod talijanske 2. armije o vojnim aktivnostima na svome području i pronađenoj jami sa leševima na otoku Pagu715
288.Telegram predsjednika Prijekog suda Mostar od 19. septembra 1941. Ministarstvu pravosuđa i bogoštovlja da se molba za pomilovanje dva ustaška zločinca osuđena na smrt ne prihvati, zbog teških zločina u selu Poplata717
289.Izveštaj Zapovjedništva Vojne krajine od 20. septembra 1941. zapovjedništvu Bosanskog divizijskog područja o zlodelima hercegovačkih ustaša u Jajcu i okolini i pokolju u pravoslavnoj crkvi u Jajcu718
290.Izveštaj Kotarske oblasti u Derventi od 22. septembra 1941. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost o situaciji na svome području sa podacima o stanju Srba i broju uhapšenih719
291.Izveštaj zapovjednika Oružničke postaje Bravsko od 22. septembra 1941. o situaciji na svome području sa podacima o zločinima ustaša, popaljenim selima i broju ubijenih osoba721
292.Izveštaj Oružničke postaje u Ravnom od 22. septembra 1941. zapovjedniku 4. oružničke pukovnije o vađenju leševa sa mesta Lisac-Rudine i njihovom ponovnom sahranjivanju na pravoslavnom groblju u Zavali723
293.Predstavka Vakufsko-mearifskog povjerenstva u Prijedoru od 23. septembra 1941. upućena nekim uglednim muslimanima o zapostavljanju muslimana Hrvata u NDH i njihovoj upotrebi za zlodela nad Srbima725
294.Proglas hrvatskih rodoljuba od 24. septembra 1941. Hrvatima o zločinima ustaša nad Srbima u Moravicama i poziv poštenim Hrvatima da spreče zlodela i mržnju među ova dva naroda730
295.Izveštaj Vodnog oružničkog zapovjedništva u Sisku od 24. septembra 1941. o akciji čišćenja na ovom području sa podacima o broju uhapšenih u Sisku732
296.Izveštaj Kotarske oblasti Slunj od 24. septembra 1941. o progonu i zlostavljanju Srba od strane muslimana-ustaša na području Cazina, Bihaća i Velike Kladuše737
297.Zapovest zapovjednika Vrbaskog divizijskog područja od 25. septembra 1941. za izviđanje i bombardovanje područja Bihać-Nebljusi, posebno škole i crkve u selu Doljani739
298.Izveštaj Zapovjedništva 3. oružničke pukovnije od 25. septembra 1941. ravnateljstvu za javni red i sigurnost o situaciji na svome području, streljanim u Doboju, ubijenim na području Cazina i zločinima u Bravskom740
299.Obaveštenje Kotarske oblasti Nevesinje od 25. septembra 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o naređenju italijanskih vojnih vlasti da se sve pravoslavne crkve otvore za vršenje službe743
300.Izveštaj velike župe Modruš od 26. septembra 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o masovnom bežanju ljudi sa teritorije velike župe Krbava i Psat ispred terora muslimana-ustaša744
301.Izveštaj zapovjednika Jadranskog divizijskog područja od 27. septembra 1941. zapovjedniku 4. oružničke pukovnije o zahtevu komandanta italijanskih posada u Gackom i Nevesinju da se svi oružnici iskompromitovani zločinima prema pravoslavnom življu premeste sa ovih područja745
302.Izveštaj 3. oružničke pukovnije od 28. septembra 1941. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o opštoj situaciji i stradanju Srba u Jajcu, Jasenovcu, Bravskom i Doboju747
303.Izveštaj Oružničke postaje Vrhovine od 30. septembra 1941. grupi generala Lukića kod italijanske 2. armije o paljenju kuća u selu Založnica u saradnji sa italijanskim vojnim vlastima762
304.Zapisnik sa saslušanja Hilmije Berberovića, učesnika u pokolju u Glinskoj crkvi septembra 1941, u policiji grada Beograda763
305.Izveštaj Zapovjedništva Vojne krajine od 1. oktobra 1941. doglavniku-vojskovođi o izvršenom pokolju pravoslavnog življa u Jajcu i okolini767
306.Izveštaj zapovjednika Oružničke postaje Ruma od 1. oktobra 1941. o hvatanju odbeglih ustanika iz Srbije i predavanju Nemcima773
307.Zakonska odredba poglavnika od 2. oktobra 1941. o odmazdi nad stanovništvom775
308.Izveštaj Oružništva od 3. oktobra 1941. o važnijim događajima na teritoriji NDH i zločinima nad pravoslavcima u selima Mutniku, Marin-Mostu, Bukovici, Tržačkoj Rašteli, kotaru Doboj776
309.Depeša Zapovjedništva Vojne krajine od 3. oktobra 1941. Glavnom stožeru o ekshumaciji leševa ubijenih Srba iz Huma, kod Gacka778
310.Dopis Ministarstva vanjskih poslova od 6. oktobra 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o preuzimanju istočnog Srema od Nemaca pod vlast NDH sa podacima o obavezama prema srpskom življu779
311.Izveštaj velike župe Dubrava od 6. oktobra 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova o nameri italijanskih visti da izvrše ekshumaciju leševa iz jama u Gacku i okolini, kao i istragu o ovim zločinima ustaša781
312.Izveštaj zapovjednika Oružničkog krila Bileća od 6. oktobra 1941. Zapovjedništvu 4. oružničke pukovnije o vađenju leševa pravoslavaca iz jame kod sela Pridvorci u blizini Trebinja783
313.Izveštaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva od 9. oktobra 1941. Ministarstvu hrvatskog domobranstva o ustaškom pokolju Srba u Jajcu784
314.Izveštaj oružništva od 9. oktobra 1941. o događajima na teritoriji NDH i zločinima ustaša nad pravoslavcima Bosanskog Kobaša gde je ubijena 31 osoba i bačena u reku Savu789
315.Izveštaj Zapovjedništva Oružničkog voda Metković od 9. oktobra 1941. Zapovjedništvu Jadranskog divizijskog područja o bekstvu pravoslavaca sa područja Čapljine od ustaških zločina sa podatkom o 800 ubijenih Srba u selu Prebilovci793
316.Naređenje Državnog ravnateljstva za ponovu od 10. oktobra 1941. kotarskim oblastima Zvornik, Srebrenica i Vlasenica za preduzimanje mera protiv preseljavanja Srba iz Bosne u Srbiju795
317.Depeša Zapovjedništva Vojne krajine od 12. oktobra 1941. Ministarstvu hrvatskog domobranstva o potrebi uspostavljanja Prijekog suda u Višegradu796
318.Izvještaj Zapovjedništva Oružničkog krila Bileća od 15. oktobra 1941. o ekshumaciji laieva ubijenih pravoslavaca sa mesta u Gatačkom polju797
319.Depeša generala Lakša od 15. oktobra 1941. diviziji u Sarajevu da se za jednog oficira strelja sto Srba799
320.Izveštaj zapovjednika Oružničkog krila Bileća od 16. oktobra 1941. o stanju na ovome području i iskopavanju leševa ubijenih pravoslavaca iz jame kod Korita800
321.Dopis velike župe Krbava i Psat od 18. oktobra 1941. zapovjedništvu italijanskih trupa u Bihaću protiv mešanja italijanskih vojnih vlasti da se iseljeni Srbi iz Dvora na Uni vrate u Bihać801
322.Izveštaj Kotarske oblasti Nevesinje od 24. oktobra 1941. velikoj župi Hum o ekshumaciji ubijenih Srba u selu Plužine802
323.Izveštaj oružničke postaje Ljubuški od 25. oktobra 1941. velikoj župi Hum da je jedan italijanski oficir obilazio jame u kojima su bačeni ubijeni Srbi kod mesta Ljubuški, Opuzen i Čitluk803
324.Pismo Jezdimira Dangića od 30. oktobra 1941. komandantu hrvatske vojske o zločinima ustaša i broju ubijenih Srba na teritoriji Nezavisne Države Hrvatske804
325.Depeša generala Lakše od 3. novembra 1941. Zapovjedništvu 2. domobranskog zbora o evakuaciji Jevreja i pravoslavaca iz Doboja809
326.Izveštaj Kotarske oblasti Bosanska Gradiška od 3. novembra 1941. Ustaškom redarstvu Banjaluka o otpremljenim licima u koncentracioni logor810
327.Izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova od 4. novembra 1941. Ministarstvo domobranstva o prilikama u Bosni sa podacima o odnosu Hrvata, muslimana i Srba812
328.Spisak 51 osobe iz velike župe Sana i Luka koje se upućuju u logor Jasenovac819
329.Depeša Ravnateljstva za javni red i sigurnost od 6. novembra 1941. povjereniku ustaške nadzorne službe Banjaluka za hapšenje pravoslavaca kod Maslovara i Karanovca i o merama odmazde821
330.Kotarska oblast Dvor na Uni dostavlja 6. novembra 1941. predstojništvu gradskog redarstva Mostar imena lica za povratak u Mostar i lica upućenih u logor Jasenovac822
331.Izveštaj Oružništva od 7. oktobra 1941. o važnijim događajima na teritoriji NDH sa podacima o pokrštavanju pravoslavaca u selu Obradovcima, Kotar, Našice824
332.Izveštaj Kotarske oblasti u Glamoču od 18. oktobra 1941. o pomoći italijanskih vojnih vlasti srpskom življu u prenošenju leševa ubijenih pravoslavaca bačenih u jame828
333.Izveštaj stožernog narednika Petra Džidića od 10. novembra 1941. zapovjedniku 4. oružničke pukovnije o pretresu i paljenju srpskih sela duž reke Bosne830
334.Depeša 1. domobranskog zbora od 11. novembra 1941. o paljenju srpskih sela u kotarima Vojnić i Vrginmost od strane ustaša i masovnom bekstvu naroda u šume832
335.Predstavka grupe muslimana iz Banjaluke ministrima u vladi NDH dr Džaferu Kulenoviću i inž. Hilmiji Bešlagiću od 12. novembra 1941. o zločinima ustaša prema hrišćanima i muslimanima sa predlogom mera da se to dalje ne dešava832
336.Izveštaj Zapovjedništva 4. oružničke pukovnije od 13. novembra 1941. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o kažnjavanju učitelja zbog predavanja ćirilice u selu Dobromani, Kotar, Trebinje837
337.Dva spiska uhapšenih lica od strane Ustaškog redarstva u Sarajevu upućenih 16. novembra 1941. u koncentracioni logor Jasenovac839
338.Predlog Zapovjedništva 1. domobranskog zbora od 23. novembra 1941. Ministarstvu domobranstva za obrazovanje Povjereništva za javni red i poredak za veliku župu Gora i Pokupje radi sprečavanja zločina ustaša nad pravoslavcima u kotaru Glina844
339.Vrhovno oružničko zapovjedništvo 24. novembra 1941. dostavlja zapovjedništvu 4. oružničke pukovnije izvode iz naredbi vojskovođe za postupak prilikom akcije čišćenja terena847
340.Izveštaj Zapovjedništva 4. oružničke pukovnije od 24. novembra 1941. zapovjedništvu mjesta Sarajevo o zločinima ustaša u selima Hrešo, Gornja Bioska i Nemanjići849
341.Zakonska odredba poglavnika od 25. novembra 1941. o upućivanju "nepoćudnih i pogibeljnih" osoba na prisilan boravak u sabirne i radne logore851
342.Okružnica Zapovjedništva ustaške nadzorne službe svim velikim župama o postupku sa osobama koje se upućuju u radne i sabirne logore853
343.Izveštaj Oružničke postaje Semizovac od 25. novembra 1941. Zapovjedništvu 4. oružničke pukovnije o zločinim austaša i domobrana nad meštanima sela Malešića i Bioče856
344.Izveštaj Oružničkog krilnog zapovjedništva Bileća od 27. novembra 1941. Zapovjedništvu 4. oružničke pukovnije o iskopavanju, prenosu i sahrani 140 leševa pravoslavaca u Nevesinju857
345.Depeša 2. domobranskog zbora od 28. novembra 1941. vojskovođi kojom se traži naređenje za streljanje talaca858
346.Izveštaj vođe Krstarećeg odjela oružničke postaje Vareš od 28. novembra 1941. o akciji čišćenja terena Vareša i Breze i paljenju kuća pravoslavnog življa859
347.Izveštaj zapovjednika Oružničke postaje Gornji Podgradci od 30. novembra 1941. o akciji čišćenja svoga područja i zločinima ustaša u selima Miloševo, Sovjak i Jablanica861
348.Izveštaj zapovjednika Oružničke postaje Orahovo od 1. decembra 1941. o zločinima ustaša u selima Sovjak i Miloševo864
349.Zahtev nemačkog generala Glaise u Zagrebu od 3. decembra 1941. Ministarstvu domobranstva da mu se dostave podaci o ubistvu 800 muškaraca, žena i dece i paljenju sela u rejonu Petrinje od strane ustaša867
350.Zakonska odredba poglavnika od 4. decembra 1941. o ukidanju julijanskog kalendara na području Nezavisne Države Hrvatske868
351.Izveštaj Zapovjedništva 1. domobranskog zbora za drugu polovinu novembra 1941. glavnom stožeru o opštoj unutrašnjoj i spoljnoj situaciji, stanju u vojsci sa podacima o raspoloženju stanovništva, posebno pravoslavaca869
352.Izveštaj agenta UNS-e od 6. decembra 1941. povjereniku Ustaške nadzorne službe Banjaluka o vojnoj situaciji na Kozari, ubistvu 160 osoba u selu Lovljani od strane ustaša i bekstvu stanovništva u šumu892
353.Izveštaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Slavonski Brod od 5. decembra 1941. o hapšenju jednog komuniste i zločinu ustaša nad pravoslavcima sela Šeovići893
354.Izveštaj zapovjednika 3. domobranskog zbora od 7. decembra 1941. Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva o akcijama ustanika kod železničke stanice Nemila, zbog čega za odmazdu ustaše vrše energične represalije prema stanovništvu894
355.Izveštaj Kotarske oblasti Slavonski Brod od 10. decembra 1941. velikoj župi Posavje o otpremljenim pravoslavcima iz Slavosnkog Kobaša u logore895
356.Četnički letak upućen srpskom narodu i četnicima o stradanju Srba u NDH i razlici između njih i komunista897
357.Izveštaj Kotarske oblasti Varcar Vakuf od 11. decembra 1941. o stradanju pravoslavnog stanovništva posle paljenja njihovih sela899
358.Izveštaj Oružničkog krila Ličko Petrovo Selo od 11. decembra 1941. o zločinima ustaša prema pravoslavnom življu na svojoj teritoriji900
359.Izveštaj Zapovjedništva Vojne krajine od 14. decembra 1941. glavnom stožeru Ministarstva domobranstva o odnosima sa italijanskom vojskom i tvrdnji zapovjednika Mirellia da hrvatska vojska pali kuće, pljačka i ubija srpske žene i decu903
360.Odluka vlade Nezavisne Države Hrvatske od 14. decembra 1941. o stupanju u rat protiv Sjedinjenih Američkih Država i Engleske908
361.Predstavka velikog župana Gacka i Like od 15. decembra 1941. komandantu divizije "Re" o lošoj saradnji italijanksih vojnih vlasti sa hrvatskim građanskim vlastima po pitanjima odnosa prema srpskom življu910
362.Naređenje Ravnateljstva ustaškog redarstva od 16. decembra 1941. povjereništvu ustaške nadzorne službe Banjaluka za otpremanje pravoslavaca i jevreja u logor Jasenovac915
363.Raspis Ministarstva pravosuđa i bogoštovlja od 18. decembra 1941. svim sudovima o postupku sa osuđenicima i sudskim nadležnostima916
364.Izveštaj Stožera Drinskog zdruga od 19. decembra 1941. Zapovjedništvu Oružničkog voda Bijeljina o rezultatima odmazde prema stanovništvu zbog napada ustanika na selo Koraj918
365.Telegram železničke stanice Slavonski Brod od 20. decembra 1941. postaji Vrpolje-Šamac o otpremanju 250 izbeglica većinom dece iz Bosne919
366.Izveštaj Zapovjedništva Oružničkog krila Petrinja od 22. decembra 1941. Zapovjedništvu 1. oružničke pukovnije o ubijanju pravoslavaca i paljenju čitavih sela u kotaru Glina 18. i 19. novembra 1941. od strane ustaških jedinica920
367.Spisak popaljenih i uništenih srpskih sela od strane ustaša na teritoriji 4. oružničke pukovnije od 26. decembra 1941. godine926
368.Dnevni izveštaj oružništva od 29. decembra 1941. o važnijim događajima na teritoriji NDH i zločinima ustaša u srpskim selima Korićani, Imljani i Romanovci932
369.Zabeleška tajnika Povjereništa ustaške nadzorne službe Banjaluka od 29. decembra 1941. o razgovoru sa Mirkom Vutucom, zamenikom upravitelja Ustaškog redarstva u Zagrebu, o transportu Srba i Jevreja u jasenovački logor936
370.Službena zabeleška tajnika UNS Banjaluka od 29. decembra 1941. o postupku sa taocima iz Sitnice, Sanice i Maglajana937
371.Spisak iz 1941. godine 1.189 zatočenika koncentracionog logora Jasenovac938
372.Zabeleška Političkog odeljenja Nemačkog poslanstva u Zagrebu sa podacima o zločinima ustaša nad pravoslavnim stanovništvom u NDH od maja 1941. do 4. maja 1942. godine970
373.Pregled masovnih zločina ustaša u 1941. godini na teritoriji bihaćkog i travničkog okruga981
374.Izveštaj reonskog obaveštajnog centra Zagorje o zlčinima ustaša 1941. i 1942. godine na teritoriji zapadne Bosne o ustaškim koncentracionim logorima i imenima ustaških zločinaca1012
BIBLIOTEKA