HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE: GRAĐA ZA HISTORIJU NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA U SLAVONIJI; knjiga 8: 1. listopad - 15. studeni 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
* cijela knjiga *
* * *
registar
sadržaj
* * *
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Skraćenice5
1.Izvještaj Intendanture II korpusa NOV i PO Hrvatske Glavnoj intendanturi o radu, stanju i problemima — osnivanju pokretnih radionica, prehrambenih komisija, izgradnji sušionica za voće i kukuruz, osnivanju snabdjevnih centara i održavanju prvog intendantskog kursa, te o stanju zaliha živežnih namirnica u svim vojnopozadinskim područjima u Slavoniji7
2.Uputstvo Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama za uspostavu veterinarske službe u jedinicama i ustanovama Korpusa i o povećanju brige za konje12
3.Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske štabu Istočne grupe NOP odreda o rasporedu u nove baze i daljnjem djelovanju jedinica13
4.Izvještaj X divizije NOVH Štabu II korpusa NOV i POH i Štabu II operativne zone o izvedenim akcijama na području Moslavine i Hrvatskog zagorja14
5.Naredba Štaba X divizije NOVH štabovima podređenih jedinica za napad na uporište Ludbreg17
6.Izvještaj Štaba XII NOU brigade štabu XII divizije NOVH o borbi za Kutjevo18
7.Izvještaj partijskog sekretara XII NOU brigade Centralnom komitetu KP Hrvatske o političkoj svijesti boraca, organizacionom stanju KP i SKOJ-a te partijsko-političkoj aktivnosti u Brigadi20
8.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkom stanju na kotaru, organizacionom pitanju KP, SKOJ-a, AFŽ-a, NOO-a i o organiziranju proslave dvogodišnjice ustanka u tom kraju25
9.Izvještaj Glavnog ureda za narodno gospodarstvo Njemačke narodne skupine o pogoršanim ekonomskim i političkim prilikama Skupine u NDH u septembru 1943. god. Navodi se da su uzroci takvog stanja velika poskupljenja robe, cvjetanje crne burze, prometne teškoće, fluktuacija novca i pojačano djelovanje jedinica NOV. Sve to demoralizira članstvo Skupine, ruši standard radnika i namještenika i slabi odnose između vlasti NDH i Skupine29
10.Izvještaj Ureda za financije Njemačke narodne skupine za septembar 1943. godine o rezultatima plaćanja doprinosa i novčanim problemima, povećanju cijena robi, isplaćivanju izvanrednog ratnog dodatka, te o teškoćama za smještaj izbjeglica33
11.Izvještaj zemaljskog vođe Njemačke momčadi u Osijeku o djelatnosti u septembru 1943. godine, formiranju mjesnih zaštita, rasporedu pripadnika Njemačke narodne skupine za front, gubicima Skupine na frontu i demoralizaciji zbog djelovanja NOV37
12.Izvještaj okružnog vođe Njemačke narodne skupine Okruga Sava—Dunav o političkom, ekonomskom i vojnom stanju na okrugu u septembru 1943. godine. Navodi se da Srbi oko Vinkovaca odlaze u NOV, Hrvati su nezadovoljni stanjem u NDH. Skupina je demoralizirana, a ima i slučajeva da pojedinci surađuju s NOV. Općem pogoršanju stanja na okrugu pridonijele su učestale akcije i propaganda NOV39
13.Dopis Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu Zapadne grupe NOPO kojim se pohvaljuju borci Posavskog NOPO za uspješno političko i vojničko djelovanje protiv četnika43
14.Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske kojom se Posavski batalion i čehoslovačka NO brigada »Jan Žižka« stavljaju pod komandu Štaba Zapadne grupe NOPO43
15.Pismo člana CK KPH Anke Berus Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju koiim ga upoznaje s odlukom CK KPH o reorganizaciji Komiteta i formiranju Povjerenstva CK KPH za slavonsku i zagrebačku oblast pod koje Oblasni komitet sada potpada44
16.Izvještaj zamjenika politkomesara Požeškog NOPO Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o radu partijske organizacije i radu s narodom u pozadini45
17.Izvještaj Komande Daruvarskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i POH o radu podređenih ustanova i partizanskih straža, te o političkom stanju na području Komande47
18.Proglas Oblasnog komiteta SKOJ-a za Slavoniju omladini Slavonije povodom proslave dvogodišnjice narodnog ustanka. U proglasu se ističu njene zasluge i herojstvo u oslobodilačkom ratu i poziv da i dalje istraje na tom putu53
19.Izvještaj Vojnoinformativnog odsjeka Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske o vojnim uspjesima jedinica Korpusa u septembru 1943. godine57
20.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama i stanju jedinica u drugoj polovini septembra 1943. godine60
21.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva o napadu jedinica NOV na Ludbreg i Čačince66
22.Izvještaj Štaba II korpusa NOV i POH Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o političkim prilikama i radu na oslobođenoj teritoriji, u vojnopozadinskim ustanovama, bolnicama, radionicama i komandama područja u Slavoniji67
23.Pismo Štaba XII divizije borcima i rukovodiocima Divizije u kojem im čestita na vojničkim i političkim uspjesima — proširenju slobodne teritorije poslije uspješnih akcija na Đulovec i Čačince71
24.Izvještaj Štaba XVII NOU brigade Štabu X divizije NOV Hrvatske o uspješno izvedenoj akciji i dobivenom ratnom plijenu u Ludbregu73
25.Tablica sljedovanja hrane za Narodnooslobodilačku vojska II korpusa NOV i POH sastavljena prema naredbi Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od oktobra 1943. godine75
26.Naredba Štaba X divizije NOV Hrvatske štabovima XVII NOU i XXI NO brigade za razmještaj na nove sektore i podjelu zaplijenjenog oružja76
27.Izvještaj Štaba Diljskog NOPO Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o akciji na skladište municije u Gromačniku77
28.Dopis zapovjednika 4. gorskog zdruga II korpusu NOV i PO Hrvatske o načinu, vremenu i mjestu razmjene zarobljenika78
29.Izvještaj Sanitetskog odsjeka Štaba II korpusa NOV i POH Sanitetskom odsjeku Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o organizaciji i aktivnosti Sanitetskog odsjeka za septembar 1943. godine79
30.Izvještaj Štaba XII divizije NOVH Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o radu, stanju i izvedenim akcijama, te o rasporedu podređenih jedinica82
31.Izvještaj Štaba X divizije NOVH Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o uspješno izvedenoj akciji XVII NOU brigade na uporište Ludbreg87
32.Izvještaj partijskog sekretara čehoslovačke brigade NOV »Jan Žižka z Trocno-va« sekretaru Zapadne grupe NOP odreda o radu i organizacionom stanju Brigade90
33.Dopis Oblasnog NOO-a za Slavoniju svim okružnim NOO-ima u Slavoniji za akciju sakupljanja i spremanja voća za bolnice92
34.Dopis Kotarske oblasti Županja Velikoj župi Posavje u Brodu n/S. kojim se javlja da su na području kotarske oblasti formirani NOO-i u selima, a navodi i poimeničan popis članova NOO-a92
35.Pismo Kotarskog NOO-a Nova Gradiška Seoskom NOO-u Dragalić kojim se traži da se povede kampanja za sakupljanje narodne pomoći u vidu zajma i drugih predmeta potrebnih za NOV94
36.Izvještaj informativnog oficira Moslavačkog područja Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o organiziranju napada na vojni transport koji polazi iz Zagreba za Daruvar. Navodi se da su podatke za ovu akciju sakupili domobranski oficiri koji surađuju sa NOV95
37.Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu I diverzantskog bataljona da uz suradnju Istočne grupe NOP odreda ruši sve komunikacije na glavnoj željezničkoj pruzi Beograd—Zagreb97
38.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOPO Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o akciji na selo Kukunjevac i pogibiji zamjenika komandanta Daruvarskog odreda98
39.Pismo Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju Anki Berus, članu CK KPH, o političkoj situaciji u Slavoniji99
40.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Donji Miholjac Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim i ekonomskim prilikama, organizacionom stanju KP, SKOJ-a i NOO-a, te drugih antifašističkih organizacija na području kotara101
41.Izvještaj Štaba II korpusa NOV i PO Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizaciji informativne službe u jedinicama Korpusa104
42.Pismo Štaba II operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu II korpusa NOV i POH o uspjesima X divizije na području II operativne zone106
43.Naredba Štaba XII divizije NOV Hrvatske štabovima podređenih jedinica za napad na Pakrac108
44.Uputstvo Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju političkim radnicima na terenu o potrebi i načinu pridobijanja pristaša HSS-a za narodnooslobodilački pokret. U uputstvu se navode objektivne i subjektivne teškoće koje koče zbližavanje pristalica HSS-a i NOP-a, te tako štete razvoju NOB-a114
45.Izvještaj podžupana Velike župe Baranja Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH u Zagrebu... o nesigurnim političkim i ekonomskim prilikama uslijed djelovanja jedinica NOV i POH na području župe. Traži oružanu intervenciju za saniranje prilika118
46.Izvještaj dopisnika Komande Bilogorskog područja o teroru nad stanovništvom selâ Bačkovice i Brzaje123
47.Proglas Oblasnog narodnooslobodilačkog odbora za Slavoniju narodu Slavonije da svu hranu sakupi, sagradi spremišta u kojima bi čuvali tu hranu za potrebe Narodnooslobodilačke vojske i za narod pasivnih krajeva, da obradi zemlju i obavi sjetvu125
48.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, NOO-a i AFŽ-a, o brojnom stanju KP u vojsci i u komandama područja, te o radu s domobranima126
49.Izvještaj ustaškog agenta Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu o nesigurnim političkim prilikama na području velikog broja općina osječkog kotara zbog djelovanja jedinica NOV u septembru 1943. godine. Navodi da je potrebna oružana pomoć za normaliziranje postojećih prilika, a u protivnom izražava bojazan za daljnji opstanak ustaške vlasti na tom području134
50.Proglas Drugog zasjedanja ZAVNOH-a narodima Hrvatske, kojim ih upoznaje o uspješnim borbama antifašističkog fronta u Evropi i našoj zemlji i poziva da svi stupe u redove NOV i istraju do konačnog uništenja fašizma139
51.Rezolucija Drugog zasjedanja ZAVNOH-a142
52.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva o napadu jedinica XII divizije NOV Hrvatske na Pakrac146
53.Dopis Kotarske oblasti u Osijeku Velikoj župi Baranja i Župskoj redarstvenoj oblasti u Osijeku kojim se traži da se naredba njemačke komande za osiguranje željezničke pruge Osijek—Vinkovci izvrši s time da se posiječe sve raslinje s obje strane pruge u roku od 2 do 3 dana. Za neizvršenje naredbe stanovništvo sela uz prugu i nadležni za taj posao snosit će odgovornost147
54.Izvještaj okružnog vođe Njemačke narodne skupine Okruga Donja Drava o pogoršanom stanju pripadnika Skupine i obustavi rada mnogih mjesnih skupina uslijed djelovanja NOV, neefikasnoj zaštiti od strane njemačke vojske, stavu Hrvata i Srba prema Skupini i njihovoj suradnji s NOP-om148
55.Izvodi iz diskusija vijećnika iz Slavonije na Drugom zasjedanju ZAVNOH-a održanom 14. i 15. oktobra 1943. godine u Plaškom (druga radna sjednica)151
56.Naredba Štaba II korpusa NOV i POH štabovima poređenih jedinica o upućivanju tri stotine boraca u sastav novoformirane I proleterske divizije153
57.Izvještaj Štaba Posavskog NOPO Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju, akcijama i političkom radu podređenih jedinica, te o radu s narodom na terenu za prvu polovinu oktobra 1943. godine154
58.Izvještaj Komande Bilogorskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i POH o radu Komande, partizanskih straža, relejnih stanica i registrature, o političkom stanju na terenu, te ekonomskom i sanitetskom stanju na ovom području159
59.Uputstvo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška svim kotarskim komitetima o potrebi intenzivnijeg rada u komitetma KP, vojnim komitetima, o potrebi podizanja političke svijesti putem partijske štampe i o koordinaciji rada svih organizacija za rješenje problema na svom području165
60.Izvještaj Njemačke komande u Vinkovcima o političkim prilikama u vinkovačkom okrugu u vremenu od 15. IX do 15. X 1943. godne. Navodi se da su glavni faktori koji su uvjetovali nesigurno stanje, demoralizaciju i dezorijentiranost stanovništva vinkovačke okoline prema Nijemcima: djelatnost NOV, opće stanje na frontu, teško ekonomsko stanje, crna berza i propaganda KP i NOV. Izvještaj navodi brojno stanje i djelokrug rada KK SKOJ-a Vinkovci, a podvlači da je potrebno provesti stroge sankcije da bi se osigurala glavna želježnička pruga od sabotažnih akcija NOV169
61.Naredba Štaba VI korpusa NOV i PO Jugoslavije Štabu I artiljerijskog diviziona VI korpusa NOV i POJ o formiranju diviziona175
62.Izvještaj štaba Zapadne grupe NOPO štabu VI korpusa NOV i POJ o radu, stanju i akcijama podređenih jedinica početkom oktobra 1943. godine176
63.Izvještaj Kotarske oblasti Pakrac Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH u Zagrebu... o napadu jedinica NOV na Pakrac184
64.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o promjeni naziva II korpusa NOV i POH u VI korpus NOV i POJ i X divizije NOVH u XXVIII diviziju NOVJ185
65.Izvještaj partijskog sekretara Bilogorskog NOP odreda o organizacionom stanju KP i SKOJ-a, te o političkom radu u jedinicama i na terenu185
66.Naredba Štaba Brodske NO brigade podređenim jedinicama za napad na protivavionsku bateriju u predgrađu Slavonskog Broda187
67.Izvještaj Zapovjedništva II zbornog područja u Brodu n/Savi Ministarstvu oružanih snaga NDH ... o nesigurnoj političkoj situaciji na području, raspoloženju naroda i narodnih manjina, o akcijama NOV i formiranju njemačke i mađarske jedinice NOV u Slavoniji189
68.Izvještaj Ravnateljstva Državnih željeznica NDH Ministarstvu prometa u Zagrebu o nesigurnosti i ometanju saobraćaja na glavnoj željezničkoj pruzi Zagreb—Beograd zbog akcija jedinica NOV i traži se oružana pomoć za osiguranje i vršenje popravaka na pruzi192
69.Dopis Ravnateljstva pošta, brzojava i brzoglasa NDH u Zagrebu Kotarskoj oblasti Vinkovci o nastavku rada Poštanskog ureda u Ivankovu192
70.Naredba Štaba VI korpusa NOV i POJ o smjenjivanju rukovodilaca i postavljanju na nove dužnosti, te o formiranju Čehoslovačke NO brigade193
71.Uputstvo Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju partijskim organizacijama na koji način treba da se pomogne AFŽ-u da bi se otklonili nedostaci u radu i tako stvorila masovna i jaka antifašistička organizacija žena u Slavoniji194
72.Izvještaj Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva o akcijama NOV na području Zagorja i Slavonije197
73.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Brodu n/Savi Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu... o napadu jedinica NOV na protivavionsku bateriju u predgrađu Slav. Broda198
74.Izvještaj Štaba VI korpusa NOV i POJ Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o političkoj i vojnoj situaciji na sektoru djelovanja podređenih jedinica, o stanju unutar jedinica, rasporedu jedinica i operativnim namjerama Korpusa199
75.Naredba Štaba VI korpusa NOV i POJ kojom se Osječki NOPO pohvaljuje za hrabrost i uspješno izvedene akcije204
76.Naredba Štaba VI korpusa NOV i POJ o pohvali boraca i rukovodilaca podređenih jedinica za iskazanu hrabrost i požrtvovnost prilikom akcije na Pakrac204
77.Pregled brojnog stanja te socijalnog i nacionalnog sastava jedinica VI korpusa NOV i POJ206
78.Izvještaj Štaba XII divizije NOVH Štabu VI korpusa NOV i PO Jugoslavije o akcijama podređenih jedinica na uporište Čačince i Pakrac, radu i stanju štabova i jedinica, stečenom iskustvu, rasporedu i operativnim namjerama Divizije207
79.Izvještaj štaba XII divizije NOVH političkom komesaru VI korpusa NOV i POJ o političkom radu i stanju u jedinicama, kulturno-prosvjetnom radu, raspoloženju naroda na terenu, moralu, ishrani i zdravlju boraca za vrijeme od 1. do 20. oktobra 1943. godine212
80.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOPO Štabu VI korpusa NOV i POJ o napadu Brodske NO brigade na protivavionsku bateriju u predgrađu Slavonskog Broda214
81.Izvještaj Štaba VI korpusa NOV i POJ o akcijama Diverzantskog bataljona u septembru i prvoj polovini oktobra 1943. godine215
82.Dopis Kotarskog NOO-a Daruvar činovnicima Općine Daruvar kojim se pozivaju da prestanu s radom i stupe u redove NOV217
83.Izvještaj Kotarske oblasti Novska Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH u Zagrebu... o situaciji u selu Raiću218
84.Izvještaj Vojnoinformativnog odsjeka Štaba VI korpusa NOV i POJ o akcijama na glavne komunikacije Zagreb—Beograd i o uništenju protivavionske baterije u Slavonskom Brodu219
85.Naredba Štaba VI korpusa NOV i POJ o upućivanju boraca u sastav Prve proleterske divizije220
86.Naredba Štaba XXVIII divizije NOVJ podređenim jedinicama za napad na Zlatar u Hrvatskom zagorju221
87.Pismo Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Zagrebačku oblast Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o proslavi 26-godišnjice oktobarske revolucije, uspjesima Saveznika protiv fašizma i posebno o uspjesima NOV u našoj zemlji. U pismu se poručuje i svim partijskim organizacijama da uz učešće naroda pomognu NOV na rušenju komunikacija i tako ubrzaju propast fašizma224
88.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOPO Štabu VI korpusa NOV i POJ o akcijama podređenih jedinica u prvoj polovini oktobra 1943. godine226
89.Pregled brojnog stanja naoružanja i municije jedinica Zapadne grupe NOP odreda u oktobru 1943. godine236
90.Izvještaj Štaba XII NOU brigade Štabu XII divizije NOVH o rušenju željezničke pruge i ceste na relaciji Nova Gradiška — Nova Kapela238
91.Žalba pripadnika Njemačke narodne skupine sela Kula—Josephsfeld Kotarskoj oblasti Slavonska Požega na odluku o predaji određene količine kukuruza za otkup239
92.Naredba Tehničkog odsjeka Štaba VI korpusa NOV i POJ o uspostavi željezničkog saobraćaja na uskotračnoj pruzi Zvečevo — Cikočka Rijeka isključivo za potrebe NOV i naroda oslobođenog područja241
93.Izvještaj Štaba XII divizije NOV i POH Štabu VI korpusa NOV i POJ o rezultatima diverzije koju su izvršile jedinice Divizije na glavnoj željezničkoj pruzi Zagreb—Beograd između Nove Gradiške i Kapele Batrine243
94.Pohvala Štaba XXVIII divizije NOVJ borcima i rukovodiocima NOU brigade za hrabrost i požrtvovanje prilikom akcije na Zlatar u Hrvatskom zagorju244
95.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda Štabu VI korpusa NOV i POJ o radu i stanju podređenih jedinica, te o izvedenim akcijama od 13. do 23. oktobra 1943.244
96.Zapisnik Kotarske oblasti Vinkovci dostavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH u Zagrebu a sastavljen na temelju pritužbe stanovnika sela Privlake zbog pljačke njemačke vojske u ovom selu. Traži se odšteta za učinjenu štetu i zaštita od samovolje vojske248
97.Izvještaj šefa Diverzantske sekcije Glavnog štaba NOV i POH o rezultatima diverzantskih akcija u Slavoniji od 1. VI do 15. X 1943. godine250
98.Pismo Štaba XVII NOU brigade borcima i rukovodiocima u kojem se iznose uspjesi, ali i žrtve koje su podnijeli borci ove brigade u borbi za oslobođenje Zlatara u Hrvatskom zagorju251
99.Izvještaj Agitpropa XII NOU brigade Agitpropu Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju o kulturno-prosvjetnom radu na terenu i u jedinicama ove brigade253
100.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Slav. Požega Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju i radu Kotarskog komiteta254
101.Naredba Štaba VI korpusa NOV i POJ o formiranju Čehoslovačke NO brigade »Jan Žižka iz Trocnova«256
102.Izvjštaj Upravno-administrativnog odsjeka Oblasnog NOO-a za Slavoniju o brojnom stanju, radu, uspjesima i teškoćama NOO-a na području Slavonije257
103.Naredba Štaba VI korpusa NOV i POJ o reorganizaciji i popuni XII divizije i stavljanju XII NOU i Omladinske brigade »Joža Vlahović« pod neposrednu komandu Štaba VI korpusa260
104.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o političkoj i ekonomskoj situaciji na kotaru, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, USAOH-a, AFŽ-a i NOO-a, te radu Agitpropa i mobilizaciji za oktobar 1943. godine260
105.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Donji Miholjac Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim i ekonomskim prilikama na području KK, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOH-a, AFŽ-a i NOO-a, te o mobilizaciji i radu s narodom na terenu u oktobru 1943. godine267
106.Pismo Štaba II operativne zone NOV i POH štabu VI korpusa NOV i POJ o uspješno izvršenim akcijama jedinica XXVIII divizije u Hrvatskom gagorju271
107.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda Štabu VI korpusa NOV i POJ o napadu Brodske NO brigade na uporište Gorjane i Osječkog NOP odreda na Josipovac—Kravice272
108.Izvještaj Komande Diljskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu VI korpusa NOV i POJ o političkoj i vojnoj situaciji, akcijama partizanskih straža, o uspostavi i radu Komande mjesta Paučje, te o radu sekcija pri Komandi Diljskog područja u oktobru 1943. godine274
109.Izvještaj Kotarske oblasti u Brodu n/S. Velikoj župi Posavje i Župskoj redarstvenoj oblasti u Brodu n/S. o teroru i pljački kozačkih jedinica nad stanovništvom sela na području brodskog kotara278
110.Dopis Ministarstva oružanih snaga NDH zapovjedniku II zbornog područja u Brodu n/S kojim se izražava sumnja da postoji centar obavještajne službe NOV za Slavoniju u Brodu i to u okviru Zapovjedništva zbornog područja pa se traži poduzimanje istrage280
111.Uputstvo Oblasnog NOO-a za Slavoniju svim NOO-ima o poduzimanju kampanje za sabiranje odjevnih predmeta, gospodarskog inventara, stočnog fonda i drugog materijala, te o načinu sabiranja i raspodjele sakupljenog za postradalo stanovništvo oslobođene teritorije u Slavoniji281
112.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda Štabu VI korpusa NOV i POJ o akcijama i stanju Posavskog, Daruvarskog i Bilogorskog NOP odreda krajem oktobra 1943. godine284
113.Izvještaj Komande Požeškog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu VI korpusa NOV i POJ o brojnom stanju i radu ustanova ovog područja u drugoj polovini oktobra 1943. godine290
114.Izvještaj Kotarske oblasti Županja Velikoj župi Posavje u Brodu n/S. o političkim prilikama i teroru na području ove oblasti u drugoj polovini oktobra 1943. godine293
115.Izvještaj Štaba XXVIII divizije NOVJ štabovima VI korpusa NOV i POJ i II operativne zone NOVH o radu, djelovanju i akcijama podređenih jedinica u Hrvatskom zagorju u oktobru 1943. godine294
116.Pregled brojnog stanja socijalni i nacionalni sastav te politička pripadnost jedinica XXVIII divizije NOVJ302
117.Pregled brojnog stanja i naoružanja I artiljerijskog diviziona VI korpusa NOV i POJ303
118.Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu Vi korpusa NOV i POJ o stanju, personalnim promjenama i aktivnosti Komande, radu partizanskh straža i komandi mjesta, te o brojnom stanju i radu svih podređenih ustanova ovog područja u oktobru 1943. godine304
119.Pismo Agitpropa Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju aktivisti Agitpropa XXI NO brgade, kojim se traži da se pristupi organizaciji dopisništva po četama i bataljonima u ovoj brigadi314
120.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Virovitica Okružnom komitetu KPH Virovitica o broju članova KP u kotarskim komitetima, općinskim komitetima i partijskim jedinicama u selima na području ovog komiteta315
121.Proglas Oblasnog NOO-a za Slavoniju i Štaba VI korpusa NOV i POJ srpskom narodu u Slavoniji kojim ga pozivaju da istraje u borbi protiv pokušaja organiziranja četništva u Slavoniji316
122.Izvještaj Štaba VI korpusa NOV i POJ pomoćniku načelnika Glavnog štaba NOV i POH o djelatnosti vojne vlasti u pozadini i intendanture, te o radu Sudskog, Sanitetskog i Tehničkog odsjeka318
123.Izvod iz izvještaja političkog komesara XXVIII divizije NOVJ političkom komesaru VI korpusa NOV i POJ i II operativne zone NOVH o političkom radu i stanju, radu s narodom na terenu, akcijama i kulturno-prosvjetnom radu u jedinicama ove divizije322
124.Izvještaj Okružnog komiteta SKOJ-a Virovitica Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkoj situaciji u okrugu, organizacionom stanju SKO-a, USAOH-a, radu s vojskom i o Agitpropu328
125.Izvještaj sa sastanka partijske organizacije Komande Požeškog područja o brojnom stanju članova KP, djelatnosti ustanova te o političkom i ekonomskom radu na ovom području336
126.Izvještaj Velike župe Baranja Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH u Zagrebu... o političkim prilikama i akcijama jedinica NOV na području ove velike župe. Traži se intervencija vojske kako bi se povratio poljuljani moral stanovništva i osigurala državna vlast na tom području339
127.Uputstvo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Slavonska Požega o radu na boliševiziranju Partije, teoretskom i političkom uzdizanju, te vođenju stroge kontrole prilikom primanja novih članova u redove KP343
128.Naredba Štaba XII divizije NOV i POH podređenim jedinicama za napad na Viroviticu345
129.Uputstvo Štaba XII divizije NOV i POH političkim komesarima podređenih jedinica o postupcima i političkim akcijama prilikom napada na uporište Viroviticu352
130.Naredba Štaba XXVIII divizije NOVJ podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu354
131.Izvještaj Zapovjedništva II zbornog područja Ministarstvu oružanih snaga NDH u Zagrebu... o političkim prilikama, raspoloženju naroda, akcijama jedinica NOV, o problemima prehrane i prometa, te o stanju u vojsci i teroru kozaka nad stanovništvom360
132.Dopis Ministarstva oružanih snaga NDH Ministarstvu unutrašnjih poslova u Zagrebu kojim se obavještava da u upravi Tvornice vagona strojeva i mostova u Brodu n/S. ima nepouzdanog osoblja, koje štiti šef Župskog redarstva, pa se traži smjenjivanje postojećeg redarstvenog upravitelja u Brodu n/S.364
133.Zapisnik sjednice Kotarskog NOO-a Slavonski Brod o političkim prilikama na kotaru i broju NOO-a te o radu odsjeka ovog kotarskog NOO-a365
134.Uputstvo štaba VI korpusa NOV i POJ političkim komesarima svih podređenih jedinica o potrebi podizanja političke svijesti boraca kako se ne bi pojavljivala dezerterstva iz jedinica NOV367
135.Izvještaj Štaba XII udarne brigade NOVH Štabu VI korpusa NOV i POJ o uspješno izvedenom prelasku boraca ove brigade preko Save u Bosnu za borbu protiv četnika368
136.Zapisnik i rezolucija Prve konferencije učitelja i profesora s oslobođenog teritorija Slavonije, održane u Voćinu 7. novembra 1943. godine371
137.Čestitka boraca i rukovodilaca XVII NOU brigade drugovima u XXI NO brigadi na uspješno i hrabro izvedenoj akciji na Koprivnicu378
138.Izvještaj Kotarskog NOO-a Pakrac Kotarskom komitetu KPH Pakrac o savjetovanju rukovodilaca NOO-a s područja kotara, na kojem su delegati izvijestili o političkoj situaciji na ovom terenu, o radu odsjeka pri KNOO-u, personalnim promjenama i o daljnjim smjernicama za rad ovog KNOO-a379
139.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova NDH o djelovanju KP i SKOJ-a u Osijeku. Navode se poimenično članovi SKOJ-a i USAOH-a na Gimnaziji i Trgovačkoj akademiji u Osijeku383
140.Pismo VI korpusa NOV i POJ Štabu II operativne zone Hrvatske i štabu XXVIII divizije NOVJ o uspjesima podređenih jedinica u borbama za Kravice, Gorjane, Gašince i Viroviticu, te prelasku XII NOU brigade u Bosnu i XVI omladinske NO brigade u Žumberak385
141.Izvještaj Odsjeka vojne vlasti u pozadini pri Štabu VI korpusa NOV i POJ Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Glavnom štabu NOV i POH o političkom stanju i raspoloženju naroda, dielovrnju petokolonaških elemenata, ekonomskom stanju, o radu komandi područja i mjestâ u Slavoniji, te o djelovanju NOO-a i antifašističkih organizacija. U izvještaju se kritikuju propusti i daju sugestije kako da se stanje popravi387
142.Izvještaj Štaba Čehoslovačke NO brigade »Jan Žižka« Štabu XII divizije NOVH o radu i stanju unutar jedinica te rasporedu i prvim akcijama ove novoformirane brigade393
143.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, USAOH-a, AFŽ-a, NOO-a i o radu s vojskom i vojnom pozadinom na području ovog OK396
144.Izvještaj Ustaškog logora Našice Stožeru Velike župe Baranja u Osijeku o teroru njemačke vojske i pripadnika Njemačke narodne skupine u selima Poganovci i Budimci407
145.Izvještaj Štaba VI korpusa NOV i POJ Glavnom štabu NOV i POH o političkom stanju na terenu, organiziranju novih i reorganiziranju starih operativnih jedinica, političkom radu u jedinicama, radu štr.bova, kulturno-prosvjetnom radu i o raspoloženju naroda prema NOV409
146.Pregled brojnog stanja, socijalnog i nacionalnog sastava, te političke pripadnosti jedinica XII divizije NOV Hrvatske početkom novembra 1943. godine414
147.Pohvala Štaba II operativne zone NOV i POH borcima XXVIII divizije NOVJ, naročito borcima XXI NO brigade za hrabrost i uspjehe u borbi za oslobođenje Koprivnice415
148.Izvještaj Štaba XXI NO brigade Štabu XXVIII divizije NOVJ o uspješno izvedenoj akciji na Koprivnicu416
149.Izvještaj Štaba XVIII NO brigade Štabu XII divizije NOV Hrvatske o stanju i rasporedu jedinica Brigade te izvedenim akcijama od 27. X do 10. XI 1943. godine418
150.Izvještaj Štaba Brodske NO brigade Štabu XII divizije NOVJ o stanju u Brigadi i njenom operativnom sektoru, izvedenim akcijama na Gašince i Viroviticu, i o radu štabova i podređenih jedinica u prvoj dekadi novembra 1943. godine421
151.Pregled brojnog stanja i naoružanja Istočne grupe NOP odreda početkom novembra 1943. godine425
152.Pismo Štaba Zapadne grupe NOP odreda Štabu Posavskog NOPO, kojim se javlja da je promet na željezničkoj pruzi Banova Jaruga — Pakrac opet uspostavljen i da treba poduzeti akcije za rušenje pruge, kako bi se spriječilo izvlačenje hrane za potrebe NDH427
153.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Grubišno Polje Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim prilikama, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a i drugih društveno-političkih organizacija, te o radu i brojnom stanju NOO-a. U izvještaju se kritikuju objektivni i subjektivni propusti u radu ovog KK427
154.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova NDH u Zagrebu o političkoj aktivnosti KP u Slavonskoj Požegi, aktivnosti NOV u okolini, raspoloženju naroda i pojedinaca, te o lokaciji i snazi jedinica i ustanova NOV oko Slavonske Požege430
155.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda štabu VI korpusa NOV i POJ o formiranju samostalnih operativnih četa na sektorima djelovanja Istočne grupe NOP odreda432
156.Izvještaj Štaba Posavskog NOP odreda Štabu Zapadne grupe NOP odreda o uspješno izvedenoj akciji na željeznički transport kod Novske433
157.Izvještaj Ministarstva Hrvatskog domobranstva NDH Ministarstvu oružanih snaga u Zagrebu o radu Vojnog komiteta u virovitičkom garnizonu, prelasku domobranskih oficira i vojnika na stranu NOV i o stanju u Virovitici neposredno pred napad NOV na grad434
158.Izvještaj Štaba XXVIII divizije Štabu VI korpusa NOV i POJ i Štabu II operativne zone NOV i POH o izvedenoj akciji XXI NO brigade i drugih jedinica na grad Koprivnicu436
159.Pismo Vojnog komiteta požeškog garnizona Kotarskom komitetu KPH Slavonska Požega kojim ga obavještava o svom radu, o osnutku još jednog vojnog komiteta u garnizonu i o raspoloženju građanstva u Slav. Požegi povodom dolaska Čerkeza u grad438
160.Izvještaj Komande Diljskog područja Oblasnom odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu VI korpusa NOV i POJ o političkim prilikama na terenu, o akcijama i radu partizanskih straža, te o stanju i radu Građevinske i Poštansko-telefonske sekcije i Registrature Područja. Izvještaju je priložen pregled brojnog stanja, naoružanja, kao i socijalni i nacionalni sastav straža i ustanova Diljskog područja439
161.Izvještaj Kotarske oblasti Županja Župskoj redarstvenoj oblasti u Brodu n/S... o političkoj situaciji i aktivnosti NOV u selima oko Županje u prvoj polovini novembra 1943. godine443
162.Pismo komandanta slavonskih četnika iz Okučana Urošu Drenoviću kojim traži pojačanje za borbu protiv NOV445
163.Naredba Štaba VI korpusa NOV i POJ drugom pomoćniku načelnika Štaba Korpusa o postopcima za mobilizaciju domobranskih dezertera, sprečavanju crne berze i o kontroli svih lica koja se kreću po oslobođenoj teritoriji. Ujedno se izvještava o formiranju Osječkog i Brodskog područja i postavljanju rukovodećeg kadra u tim područjima446
164.Obavijest Intendanture VI korpusa NOV i POJ štabovima divizije, grupama odreda, komandama područja i svim upravama bolnica da se ukida Intendantura pri Sanitetskom odsjeku448
165.Dopis Štaba VI korpusa NOV i POJ podređenim jedinicama o odluci da se pristupi izdavanju vojno-političkog lista, pa se pozivaju borci i rukovodioci na suradnju448
166.Izvještaj Komande Bilogorskog područja Štabu VI korpusa NOV i POJ o političkoj situaciji u Području, o radu s narodom na terenu osnivanju novih partizanskih straža, izgradnji bolnice, radu ekonomskih slagališta i radnih grupa450
167.Izvještaj Komande Psunjskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Stabu VI korpusa NOV i POJ o radu članova Komande, partizanskih straža i relejnih stanica, bolnice i radionica ovog područja455
168.Izvještaj Komande Daruvarskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu VI korpusa NOV i POJ o radu Komande, partizanskih straža i relejnih stanica, stanju bolnice, radu obavještajne i informativne službe, radionica, o ekonomskom stanju i političkom raspoloženju naroda na ovom području. Navodi se da je formiran i Mobilni centar za Jevreje458
169.Naredba Štaba XII divizije NOV Hrvatske podređenim jedinicama da se borci poštansko-telefonske struke upute u Poštansko-telefonsku sekciju VI korpusa NOVJ radi osnivanja pošta na oslobođenom području Slavonije, a istovremeno se traže i borci štamparske struke koji će raditi u štamparijama za NOV462
170.Izvještaj Štaba Posavskog NOP odreda štabu Zapadne grupe NOP odreda o političkom radu i stanju svojih jedinica u vremenu od 30. X do 15. XI 1943. godine463
171.Izvještaj o akcijama Diverzantskog bataljona VI korpusa NOV i POJ u oktobru i početkom novembra 1943. godine469
172.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva o borbama kod Grubišnog Polja i Virovitice protiv jedinica NOV471
Registar ličnih imena473
Registar geografskih pojmova479
Registar predmetnih pojmova489
Sadržaj501
BIBLIOTEKA