HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE: GRAĐA ZA HISTORIJU NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA U SLAVONIJI; knjiga 7: 1. kolovoz - 30. rujan 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
* cijela knjiga *
* * *
registar
sadržaj
* * *
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Skraćenice5
1.Izvještaj partijskog sekretara XII udarne brigade NOV Hrvatske Centralnom komitetu KPH o političkoj svijesti boraca, organizacionom stanju KP i SKOJ-a, te o političko-prosvjetnom radu u Brigadi7
2.Pismo Štaba II korpusa NOV i POH štabu II operativne zone o stavljanju Omladinske brigade »Joža Vlahović« pod komandu Zone11
3.Izvještaj Štaba XII divizije NOVH Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama Divizije u Hrvatskom zagorju tokom jula 1943. godine13
4.Izvještaj Žetvenog odbora Požeškog područja Glavnom žetvenom odboru za Slavoniju o svom formiranju i prvom sastanku, te zadacima i problemima oko vršidbe u selima požeškog područja23
5.Izvještaj Ministarstva narodnog gospodarstva NDH Ministarstvu oružanih snaga o nemogućnosti izvršenja žetve za potrebe NDH uslijed stalne ugroženosti od strane jedinica NOV na području kotarske oblasti Slav. Požega25
6.Izvještaj političkog komesara XVIII brigade NOVH političkom komesaru XII divizije NOV Hrvatske o putu Brigade u Hrvatsko zagorje te akcijama i političkom radu Brigade u razdoblju od 25. juna do 5. augusta 1943. god.27
7.Naredba štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske štabovima X i XII divizije NOVH te svim komandama područja za formiranje jedinica za vezu33
8.Naredba Štaba X divizije NOV Hrvatske Štabu XVII udarne brigade NOVH za osiguranje vršidbe u selima Kotarskog NOO-a Nova Gradiška34
9.Izvještaj Štaba Daruvarskog NOP odreda Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o radu i akcijama ovog odreda35
10.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske Štabu II korpusa NOVH kako da se spriječi djelovanje četničkih i ustaških grupa koje ometaju transport i demoraliziraju narod. Njihovu likvidaciju treba da izvrši svaka komanda područja za svoje područje vlastitim snagama bez učešća snaga operativnih jedinica37
11.Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske štabovima X i XII divizije NOVH za izučavanje vojne teorije i zvcđenje vojne obuke kako bi se usavršila ratna vještina boraca i rukovodilaca, te ispravili neki nedostaci38
12.Izvještaj X divizije NOVH Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o radu i izvedenim akcijama podređenih jedinica u periodu od 15. juna do 10. augusta 1943. god. U izvještaju se daju prijedlozi o daljnjim operativnim namjerama Divizije43
13.Oglas Župske redarstvene oblasti u Brodu n/S. kojim se naređuje da kućevla-snici načine popise stanara te ih izlože na vidljivom mjestu kuće, jer se u gradu nalaze neprijavljene osobe koje su sumnjive zbog suradnje s NOP-om. Predviđene su i sankcije u slučaju nepridržavanja ove naredbe49
14.Uputstvo Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju svim okružnim i kotarskim komitetima KPH, partijskim rukovodiocima i svim članovima Partije kako da se političkim i vojničkim mjerama bori protiv četnika50
15.Izvještaj Žetvenog odbora Diljskog područja Glavnom žetvenom odboru za Slavoniju o rezultatima vršidbe na području Komande53
16.Izvještaj Okružnog vodstva Njemačke narodne skupine Donja Drava o radu i stanju Skupine za mjesec juli 1943. godine, ističući da se djelatnost Skupine uglavnom svodila na zbrinjavanje izbjeglica, a opasnost od jedinica NOV se povećala i proširila na kotare Donji Miholjac i Valpovo, pa se sada 75% okruga nalazi pod kontrolom jedinica NOV. Moral Skupine je potpuno poljuljan, jer nema nikakve oružane zaštite, a i Hrvati već surađuju s NOV54
17.Izvještaj Štaba XII divizije NOV Hrvatske Štabu II korpusa NOV i POH o akcijama i razmještaju podređenih jedinica u vremenu od 1. do 10. augusta 1943.56
18.Naredba Ministarstva unutarnjih poslova NDH Velikoj župi Baranja za uvođenje njemačkih imena mjesta za naselja nastanjena s više od 20% njemačkih stanovnika57
19.Obavijest Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama i ustanovama o naredbi za formiranje Mađarskog bataljona »Šandor Petöfi«58
20.Obavijest Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama i ustanovama o naredbi za formiranje Njemačke čete »Ernst Thälmann«59
21.Pismo Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu Podravskog NOP odreda kojim se javlja da se novoformirane jedinice, Mađarski bataljon »Šandor Petöfi« i Njemačka četa »Ernst Thälmann« stavljaju pod komandu Odreda60
22.Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama za poštivanje narodne imovine i čuvanje stvari danih na upotrebu pojedincima62
23.Izvještaj Štaba XII divizije NOV Hrvatske Štabu II korpusa NOV i POH o političkom radu i stanju, te rezultatima kulturno-prosvjetne aktivnosti u jedinicama poslije povratka Divizije iz Hrvatskog zagorja63
24.Izvještaj političkog komesara Posavskog NOP odreda Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o političkom radu i stanju u Odredu, kulturno-prosvjetnom radu i o vrlo uspješnim političkim akcijama na terenu67
25.Izvještaj vođe Glavnog ureda za narodno gospodarstvo Njemačke narodne skupine u NDH o organizacionoj izgradnji, broju članova Njemačke zajednice rada, djelatnosti i teškoćama, te narednim zadacima Glavnog ureda. Izvještaj obuhvaća vrijeme od 15. jula do 15. augusta 1943. godine74
26.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Donji Miholjac Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkoj situaciji, organizacionom stanju i radu KP i drugih društveno-političkih organizacija, te o radu Agitpropa i izvršenoj mobilizaciji na području kotara76
27.Naredba Štaba XII udarne brigade NOV Hrvatske podređenim jedinicama za likvidaciju uporišta Mali Bastaji79
28.Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske štabovima Diljskog i Posavskog NOP odreda o formiranju Osječke i Novogradiške čete na sektorima osječkog, odnosno novogradiškog područja sa zadatkom proširenja političkog i vojnog djelovanja u tim krajevima82
29.Izvještaj Štaba XII divizije NOV Hrvatske Štabu II korpusa NOV i POH o likvidaciji uporišta Mali Bastaji83
30.Pismo Anke Berus, člana CK KPH, Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju kojim se daju smjernice ja rad KP na ovom području85
31.Izvještaj Komande Diljskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o formiranju novih partizanskih straža i njihovim akcijama, radu relejnih stanica i Registrature, o mobilizaciji i radu Sanitetskog i Tehničkog odsjeka te o teroru okupatora i kvislinga u selima na području ove komande90
32.Zapisnik s partijskog savjetovanja Slavonije održanog od 3. do 5. augusta 1943. g.94
33.Telegram Zapovjedništva IV gorskog zdruga Operativnom odjelu Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva u Zagrebu o neizvjesnoj situaciji u Malim Bastajima i drugim mjestima na području daruvarskog kotara uslijed djelovanja jedinica NOV122
34.Izvještaj Odsjeka vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i POH Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o razvitku, stanju i radu komandi područja na teritoriji Slavonije. Obavještava se da će se formirati novo područje (Daruvarsko)123
35.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova NDH Predsjedništvu vlade u Zagrebu da je po naređenju njemačkog redarstva strijeljano na području Župske redarstvene oblasti Brod n/S 10 talaca. Traži se intervencija kod njemačkih vlasti prekoračenja kompetencija njemačkog redarstva128
36.Izvještaj Komande Bilogorskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o radu Komande, akcijama i radu partizanskih straža i relejnih stanica, političkom i ekonomskom stanju te sanitetu na području Komande. Izvještaju je priložen i pregled brojnog stanja i naoružanja ove komande130
37.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Virovitica Okružnom komitetu KPH Virovitica o održanom sastanku KK na kome se raspravljalo o političkoj situaciji, organizacionom stanju KP i SKOJ-a, NOO-ima, AFŽ-u, Agit-propu i mobilizaciji na području KK Virovitica135
38.Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o brojnom stanju Komande i njenih ustanova, akcijama bataljona, radu partizanskih straža, relejnih stanica i intendantura ovog područja140
39.Naredba štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske štabovima X i XII divizije NOVH za formiranje protivčetničkog bataljona u Slavoniji144
40.Izvještaj Štaba XII divizije .NOVH štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu podređenih jedinica na Male Bastaje i o stanju u Diviziji145
41.Naredba Štaba XII divizije NOV Hrvatske podređenim jedinicama za rušenje komunikacije Pakrac—Suhopolje150
42.Izvještaj Štaba Diljskog NOPO Štabu II korpusa NOV i POH o izvršenim akcijama i stanju odreda u augustu 1943. godine153
43.Izvještaj okružnog vođe Njemačke narodne skupine Okruga Srednja Drava — Ilova vodstvu Skupine o napadu jedinica NOV na Male Bastaje i o demoralizaciji pripadnika Skupine koji se iseljuju u uporište Daruvar 154
44.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske štabu II korpusa NOV i POH kojom se X divizija stavlja pod komandu II operativne zone, sa zadatkom da izvrši pokret preko Moslavine za Kalnik i Hrvatsko zagorje radi proširenja NOP-a u tim krajevima156
45.Pismo političkog komesara XII divizije NOV Hrvatske političkim komesarima podređenih jedinica u kome im daje instrukcije kako treba politički djelovati među narodom, posebno među Hrvatima nakon prilaženja jednog dijela vodstva HSS-a narodnooslobodilačkom pokretu159
46.Izvještaj Brigadnog komiteta SKOJ-a XVIII NO brigade Oblasnom komitetu SKOJ-a za Slavoniju o brojnom stanju i radu skojevske organizacije u Brigadi161
47.Izvještaj Štaba X divizije NOVH Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o borbi kod Velike, raspoloženju naroda u tom kraju i o odlasku Divizije na područje Dilja163
48.Izvještaj Velike župe Baranja Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH... o ilegalnom prebacivanju pripadnika mađarske narodnosti u Mađarsku pod zaštitom Einsatzstaffela164
49.Telegram Zapovjedništva IV gorskog zdruga Operativnom odjelu Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva u Zagrebu o napadu jedinica NOV na vijadukt između Daruvara i Pakraca167
50.Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske štabovima X i XII divizije NOVH i štabovima odreda za formiranje regrutnih četa pri brigadama i odredima168
51.Izvještaj redarstva oružanih snaga NDH Ministarstvu oružanih snaga NDH u Zagrebu — Glavni stožer — o hapšenju domobranskih oficira u požeškoj kasarni, koji su kao članovi Vojnog komiteta surađivali s NOV, i o postupku odgovornih vojnih lica u Požegi prilikom njihovog hapšenja169
52.Pregled brojnog stanja i naoružanja II korpusa NOV i PO Hrvatske172-173
53.Izvještaj Štaba XII NOU brigade Štabu XII divizije NOV Hrvatske o uništenju posade i vijadukta na željezničkoj pruzi Daruvar—Pakrac173
54.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva o borbama protiv jedinica NOV na Papuku i o početku akcije na Bilo-gori uz pomoć njemačkih snaga177
55.Obavijest Štaba II Korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama i komandama područja o formiranju Daruvarskog područja178
56.Izvještaj ureda vođe Njemačke narodne skupine u Zagrebu o djelatnosti Ureda u augustu 1943. godine u kojem navodi teškoće oko transportiranja žetve i o preseljavanju pripadnika Skupine u Treći Reich179
57.Izvještaj Okružnog vođe Njemačke narodne skupine Okruga Sava—Dunav o političkim prilikama, raspoloženju naroda i pripadnika Skupine koji se sve više orijentiraju prema NOP-u, akcijama i propagandi jedinica NOV i stanju privrede na okrugu u julu i augustu 1943. god. Predlaže mjere za osiguranje mjesnih skupina i žetve, traži stavljanje domobranstva pod njemačku komandu i poduzimanje akcija Wehrmachta za sređenje prilika na podruxcju okruga180
58.Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama za formiranje diverzantskih četa i vodova u operativnim jedinicama185
59.Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama za rušenje željezničkih pruga kojima se koriste okupator i domaći kvislinzi186
60.Dopis Ministarstva unutrašnjih poslova NDH Ministarstvu oružanih snaga u Zagrebu kojim se javlja da garnizonu u Požegi prijeti neposredna opasnost zbog djelovanja jedinica NOV u Požeškoii kotlini188
61.Dopis Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu X divizije o potrebi sabiranja podataka o životu, borbi i junaštvu žena boraca koje su samoprijegorno radile u sanitetu, kako bi im se moglo izraziti zasluženo priznanje188
62.Izvještaj Brigadnog komiteta SKOJ-a Omladinske NO brigade »Joža Vlavović« Oblasnom komitetu SKOJ-a za Slavoniju o političkom radu u Brigadj, organizacionom i brojnom stanju, kulturno prosvjetnom radu i radu s narodom190
63.Izvještaj Štaba Posavskog NOPO Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o radu i akcijama Odreda u drugoj polovini augusta 1943. godine192
64.Izvještaj Štaba Bilogorskog NOPO Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o radu i akcijama Odreda od 20. do 30. augusta 1943. god.196
65.Izvještaj Komande Psunjskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o radu Komande, akcijama partizanskih straža, radu relejnih stanica i radionica te ekonomskom i političkom stanju na području Komande197
66.Izvještaj Komande Požeškog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o brojnom stanju i radu relejnih stanica, partizanskih straža, radionica I, II i III ekonomskog slagališta i o problemu mobilizacije na ovom području200
67.Pregled brojnog stanja trupnog saniteta u jedinicama II korpusa NOV i POH u Slavoniji sredinom 1943. godine204
68.Izvještaj Prve zrakoplovne skupine iz Zagreba Ministarstvu oružanih snaga NDH ... o izvršenom izviđanju i bombardiranju položaja jedinica NOV na području istočne Slavonije205
69.Izvještaj Ureda za školstvo Njemačke narodne skupine u Osijeku o djelatnosti Ureda u augustu 1943. godine: problemima školstva, učeničkim domovima, nastavnom kadru, seminarima učitelja i školskom prostoru, koji je većim dijelom zaposjeo Wehrmacht, i o narednim zadacima ovog Ureda u vezi s pripremama za početak nove školske godine206
70.Izvještaj Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske Glavnom štabu NOV i POH o akcijama i političkoj situaciji u Slavoniji u augustu 1943. godine, te o narednim operativnim namjerama Štaba Korpusa211
71.Izvještaj Štaba XII divizije NOV Hrvatske Štabu II korpusa NOV I POH o izvedenim akcijama, radu i stanju podređenih jedinica, stečenim iskustvima i operativnim namjerama Divizije216
72.Izvještaj Štaba XII divizije NOV Hrvatske političkom komesaru II korpusa NOV i POH o političkom radu i stanju jedinica i štabova, odnosu prema stanovništvu i o kulturno-prosvjetnom radu u jedinicama ove divizije222
73.Pregled brojnog stanja i naoružanja te nacionalnog i socijalnog sastava jedinica XII divizije NOV Hrvatske227
74.Izvještaj političkog komesara II korpusa NOV I POH Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji u Slavoniji i o političkom radu i stanju podrđenih jedinica poslije julske ofanzive na Slavoniju i Bilo-goru229
75.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o održanom sastanku KK na kome se raspravljalo o političkoj situaciji na području slatinskog kotara, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a, te o radu NOO-a i formiranja Općinskog NOO-a za Podravsku Slatinu233
76.Izvještaj glavnog blagajnika Njemačke narodne skupine o osjetnom smanjenju plaćanja doprinosa mjesnih skupina Zemaljskoj blagajni Skupine, u kojem se navodi da 129 mjesnih skupina nije uopće udovoljilo obavezama, a razlozi za to su: preseljavanje članova, kadrovske teškoće, loše prometne prilike, nedovoljan vozni park, djelovanje jedinica NOV i demoralizacija pripadnika Skupine. U izvještaju se ističu financijske teškoće Skupine i kritikuje stav hrvatskih vlasti i državne banke na rješavanju financijskih pitanja, pa je Skupina prisiljena da uzima kredite237
77.Izvještaj Okružnog vodstva Njemačke narodne skupine Okruga Sava-Dunav za august 1943. godine, o organizacionom stanju mjesnih skupina, personalnim promjenama, radu Okružnog vodstva i teškoćama koje uzrokuju nesigurno stanje i demoralizaciju članstva uslijed djelovanja jedinica NOV. Vodstvo Okruga, kaže se, nije u mogućnosti da pripadnicima skupine pruži oružanu zaštitu, pa su neke mjesne skupine lojalne prema NOV što zabrinjava vodstvo Okruga. Napominje se da je pomućen odnos Skupine prema Hrvatima koji u većoj mjeri pristupaju NOV241
78.Pismo Božidara Magovca upućeno pristašama Hrvatske seljačke stranke s pozivom da se priključe NOP-u i proglas Oblasnog NOO-a za Slavoniju članovima HSS-a da se odazovu ovom pozivu244
79.Uputstvo Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske svim političkim komesarima podređenih jedinica za političku borbu protiv četnika246
80.Izvještaj partijskog sekretara XVI brigade NOV Hrvatske Centralnom komitetu KPH o političkom radu u Brigadi, organizacionom stanju KP, kulturno-prosvjetnom radu, o radu SKOJ-a, disciplini i moralu boraca, ističući rad drugarica-boraca, i o radu s narodom u pozadini249
81.Izvještaj Ureda za statistiku i narodne običaje Njemačke narodne skupine za august 1943. godine o broju pripadnika Skupine na području Slavonije i Srijema, radu na vođenju kartoteke za dokazivanje arijevstva i o teškoćama koje su uslijedile zbog nesigurnih poštanskih veza i općepolitičke situacije koja je uvjetovala da je od 255 mjesnih skupina 108 uskratilo davanje traženih podataka ovom uredu255
82.Naredba štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske o formiranju Istočne i Zapadne grupe NOP odreda na području Slavonije257
83.Pismo Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske Glavnom štabu NOV I PO Vojvodine kojim se pozdravlja formiranje Glavnog štaba Vojvodine i nudi pomoć i suradnja258
84.Pregled brojnog stanja i naoružanja XXI brigade NOVH za august 1943. godine258-259
85.Izvještaj Glavnog ureda za narodno gospodarstvo Njemačke narodne skupine za august 1943. godine, o organizacionom stanju njemačke obrtničke privrede, privrednim problemima: stanju sirovina, opskrbe robom, transporta, carina, cijena, kredita, o životnom standardu radnika i namještenika, stručnom usavršavanju i obuci omladine, o socijalnim pitanjima i odnosu s privrednim ustanovama NDH, te o općim privrednim prilikama koje su se pogoršale uslijed ratnih potreba za Wehrmacht, skupoće, crne berze, prometnih teškoća i djelovanja jedinica NOV259
86.Izvještaj zemaljskog vođe Njemačke momčadi za august 1943. god. o slabljenju i demolarizaciji mjesnih zaštita, personalnim promjenama u Njemačkoj narodnoj skupini i o teškoćama u radu koje naročito uzrokuju napadi jedinica NOV i nesporazumi s ustašama. U izvještaju se navode podaci o broju ljudstva koje je Skupina dala za front266
87.Uputstvo Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama i pomoćniku načelnika Štaba Korpusa za formiranje evakuacionih ekipa kako bi se poslije završene akcije moglo organizirano evakuirati plijen i time potpuno iskoristiti pobjedu268
88.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva o akcijama jedinica NOV na području Slavonije270
89.Izvještaj ustaškog agenta Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu o nesigurnim prilikama na kotaru Županja uslijed djelovanja jedinica NOV272
90.Naredba Štaba II korpusa NOV I PO Hrvatske štabovima X i XII divizije NOVH za pokret i akcije, i to X diviziji da se uputi u Moslavinu, Bilogoru, Kalnik i Hrvatsko zagorje, a XII diviziji na sektor Nove Gradiške - Kutine sa zadatkom da izvodi diverzije i održava vezu s Moslavinom273
91.Izvještaj Štaba X divizije NOV Hrvatske Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju u jedinicama i uspješno izvedenim akcijama na Drenjski Slatinik, Drenje i Pridvorje, te daljnjim operativnim namjerama Divizije. Priložen je pregled brojnog stanja te socijalni i nacionalni sastav boraca ove divizije275
92.Izvještaj partijskog sekretara XVIII brigade NOV Hrvatske Centralnom komitetu KPH o političkom radu, organizacionom stanju KP u jedinicama, kulturno-prosvjetnom radu, vojnom obrazovanju boraca i radu SKOJ-a i omladine te o radu s narodom i njegovom raspoloženju prema NOB-u279
93.Izvještaj Štaba Podravskog NOP odreda Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama Odreda od 13. VIII do 3. IX 1943. godine283
94.Izvještaj sekretara Posavskog NOP odreda Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju i OK KPH Nova Gradiška o političkoj obaviještenosti boraca, organizacionom i brojnom stanju KP i SKOJ-a, prosvjetnom radu i radu u narodu. Ukazuje se i na potrebu intenzivnijeg političkog rada u Odredu286
95.Izvještaj Kotarske oblasti Daruvar Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH … o mobilizaciji boraca za NOV i o pronađenim lecima koji su upućeni domobranima IV gorskog zdruga da se priključe NOV290
96.Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbornog područja u Brodu n/S. Ministarstvu oružanih snaga NDH... o političkim i ekonomskim prilikama, raspoloženju naroda i narodnosti, akcijama jedinica NOV i o stanju u Domobranstvu291
97.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova NDH Ministarstvu oružanih snaga u Zagrebu o akcijama jedinica NOV na području kotara Slavonska Požega u augustu 1943. godine295
98.Telegram Zapovjedništva II domobranskog zbornog područja Operativnom odjelu Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva u Zagrebu o napadu Diljskog NOPO na skladište oružja u Gromačniku i o razoružanju domobrana297
99.Dopis Kotarske oblasti Slavonska Požega Kotarskom sudu u Požegi kojim se moli da se ustupi jedna prostorija sudske zgrade za rad Općinskog ureda iz Vilić-Sela298
100.Izvještaj Komande Diljskog područja Oblasnom odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i POH o političkoj situaciji, akcijama partizanskih straža, radu sekcija, te o radu Registrature i Ekonomije na području Komande298
101.Izvještaj Požeškog NOP odreda Štabu II korpusa NOV i Po Hrvatske o izvedenim akcijama, rasporedu i stanju jedinica i teroru koji je izvršio neprijatelj u nekim selima Požeške kotline, te brojnom stanju ovog odreda za vrijeme od 31. VIII do 10. IX 1943302
102.Izvještaj Komande Daruvarskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOVH o radu Komande, političkom i ekonomskom stanju i perspektivama ovog novoformiranzog vojnopozadinskog područja306
103.Izvještaj Štaba Diljskog NOPO Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o izvedenim akcijama u blizini Slavonskog Broda311
104.Izvještaj partijskog sekretara XII udarne brigade Centralnom komitetu KP Hrvatske o političkoj svijesti boraca, organizacionom stanju podređenih jedinica, političko-prosvjetnom radu u jedinicama i među narodom na terenu, o radu s omladinom i brojnom stanju skojevaca u Brigadi, te o radu i personalnim promjenama u partijskim biroima i štapskim jedinicama312
105.Dopis Ministarstva narodnog gospodarstva NDH Ministarstvu unutrašnjih poslova u Zagrebu o teškoćama oko prodaje globala hrane u korist NDH na području kotara Valpovo317
106.Naredba Intendanture II korpusa NOV i PO Hrvatske svim komandama područja da se organizira akcija sabiranja žita za potrebe NOV318
107.Uputstvo Sanitetskog odsjeka II korpusa NOV i PO Hrvatske svim upravama vojno-partizanskih bolnica i referentima saniteta operativnih jedinica o pravilnom načinu snabdijevanja lijekovima i saniteskim materijalom319
108.Izvještaj Štaba XII divizije NOV Hrvatske štabu II korpusa NOV i POH o radu, akcijama i stanju podređenih iedinica oočetkom septembra 1943. g.320
109.Izvještaj Štaba XII divizije NOVH političkom komesaru II korpusa NOV i PO Hrvatske o političkom, kulturno prosvjetnom radu podređenih jedinica, ishrani i odjeći boraca, financijskom stanju u Diviziji i o radu s narodom na terenu324
110.Izvještaj Ministarstva prometa NDH Predsjedništvu vlade u Zagrebu ... o teškoćama u odvijanju prometa zbog napada jedinica NOV na željezničku prugu i objekte (najvećim dijelom) na području Slavonije328
111.Izvještaj Štaba XVII brigade NOVH Štabu X divizije NOV Hrvatske o izvedenoj akciji na uporište Hercegovac329
112.Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu Odreda na vlak kod Starih Perkovaca i o diverzijama na pruzi i cesti Osijek—Našice330
113.Izvještaj Kotarskog komiteta SKOJ-a Slav. Požega Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o sastanku Komiteta na kome se raspravljalo o političkoj situaciji na terenu, organizacionom stanju i radu SKOJ-a i USAOH a, o prosvjetnom i agitacionom radu, te o akciji omladine na sakupljanju hrane za NOV331
114.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Donji Miholjac Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkoj situaciji, organizacionom stanju KP, SKJ-a, NOO-a, AFŽ-a, o agitaciji i propagandi, uspješnoj mobilizaciji i o formiranju Kotarskog odbora AFŽ-a335
115.Dopis Državne poslovne središnjice za zemaljske proizvode Ministarstvu narodnog gospodarstva NDH u Zagrebu o teškoćama otkupa hrane na području kotara Virovitica i Podravska Slatina, predlažući istovremeno mjere kako da se otkup ipak izvrši338
116.Izvještaj Okružnog komiteta SKOJ-a Virovitica Okružnom komitetu KPH Virovitica o radu SKOJ-a i USAOH-a na okrugu Virovitica, političkim prilikama, organizacionom stanju SKOJ-a i USAOH-a, agitaciji i propagandi te zaduženjima omladinaca, ali se kritikuju i propusti u radu omladinskih organizacija340
117.Izvještaj Okružnog komiteta SKOJ-a Virovitica Okružnom komitetu KPH Virovitica o radu i organizacionom stanju SKOJ-a u Bilogorskom i Podravskom NOP odredu347
118.Izvještaj Brigadnog komiteta SKOJ-a XVII udarne brigade Oblasnom komitetu SKOJ-a za Slavoniju o političkoj svijesti boraca, organizacionom stanju SKOJ-a u Brigadi i radu s omladinom na terenu349
119.Izvještaj partijskog sekretara XXI brigade NOV Hrvatske Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkom radu, organizacionom stanju KP u jedinicama, prosvjetno-kulturnom radu, akcijama i o radu na terenu354
120.Izvještaj Komande Psunjskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o radu Komande, akcijama partizanskih straža, radu radionica i o političkom stanju na terenu361
121.Izvještaj Ministarstva narodnog gospodarstva NDH Ministarstvu oružanih snaga u Zagrebu ... o nesigurnim prilikama i teškoćama ZEMPRA pri otkupu hrane na području Velike župe Posavje. Traži se vojna intervencija, jer je u pitanju cjelokupna prehrana stanovništva i vojske, a sve veći broj općina ugrožavaju jedinice NOV363
122.Izvještaj Kotarske oblasti Županja Velikoj župi Posavje ... o političkoj situaciji na području kotara Županja i nesigurnim prilikama zbog akcija jedinica NOV364
123.Naredba štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama da se organizira dopisnička služba u svim operativnim jedinicama i vojnoj pozadini368
124.Izvještaj Agitpropa XII udarne brigade NOV Hrvatske o agitaciji i propagandi, kulturno-prosvjetnoj aktivnosti u podređenim jedinicama i o radu Tehnike ove brigade, napominjući da je osnovana brigadna pokretna biblioteka369
125.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova NDH Ministarstvu oružanih snaga u Zagrebu o brojnom stanju jedinica NOV Hrvatske na području oko planina Krndije i Papuka, te o priklanjanju stanovništva NOP-u, što izaziva opasnost za ustašku vlast na području kotara Našice i Đakovo372
126.Naredba Štaba XII divizije NOV Hrvatske podređenim jedinicama za napad na Đulavec373
127.Izvještaj Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju Centralnom komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji, sektaštvu i mjerama za njegovo sprečavanje, raspoloženju naroda i narodnosti, a predlažu se i promjene u teritorijalnoj organizaciji OK na području Slavonije377
128.Izvještaj sa sastanka Kotarskog komiteta KPH Virovitica Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkoj situaciji na kotaru, organizacionom stanju KP, SKOJ-a i NOO-a, o mobilizaciji, naročito Hrvata, i o daljnjim konkretnim smjernicama za rad380
129.Okružnica Kotarske oblasti Slavonska Požega općinskim poglavarstvima i oružničkim postajama u kojoj obavještava o masovnoj pojavi izbjegavanja vojne dužnosti i dezerterstva iz oružanih snaga NDH, pa se naređuje poduzimanje izvanrednih mjera i kažnjavanje bjegunaca385
130.Oglas Gradskog poglavarstva Brod n/S. kojim se pazivaju građani da bezuvjetno prijave zalihe hrane do određenog roka, jer je stanje prehrane stanovništva akutan problem, pa se za neizvršavanje naredbe predviđaju sankcije386
131.Izvještaj Kotarske oblasti Brod n/S. Velikoj župi Posavje o teškoćama i slaboj organizaciji otkupa hrane, pomanjkanju prevoznih sredstava i uopće o nesigurnim prilikama uslijed djelovanja jedinica NOV na području ove oblasti387
132.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova NDH Ministarstvu oružanih snaga u Zagrebu o prebacivanju četničkih grupica iz Bosne u srpska sela oko Okučana i pokušaju organiziranja četništva u novogradiškoj Posavini389
133.Pismo Oblasnog NOO-a za Slavoniju svim NOO-ima u Slavoniji u kojem ih obavještava o zaključcima sa savjetovanja okružnih NOO-a Slavonije održanog 18. i 19. septembra 1943. godine u Voćinu. Izneseni su nedostaci u radu NOO-a i dane detaljne smjernice za njihov rad na oslobođenoj i neoslobođenoj teritoriji Slavonije391
134.Izvještaj Štaba X divizije NOVH Štabu II korpusa NOV Hrvatske i Štabu II operativne zone Hrvatske o radu podređenih jedinica, kadrovskim promjenama i akcijama Divizije u Moslavini398
135.Izvještaj Štaba Požeškog NOP odreda Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske ... o radu, stanju i akcijama jedinica Odreda za vrijeme od 10. do 20. IX 1943. godine404
136.Izvještaj Komande Požeškog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i POH o brojnom stanju, radu i akcijama partizanskih straža i radionica ekonomskih sektora te o radu komandanta Područja406
137.Izvještaj Komande Bilogorskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini nri Štabu II korpusa NOV i POH o radu Komande, partizanskih straža, relejnih stanica, obavještajne službe i o političkom i ekonomskom stanju na području Komande410
138.Izvještaj Štaba I diverzantskog bataljona Hrvatske Štabu II korpusa NOV i POH o izvršenim akcijama na glavnoj željezničkoj pruzi od Novske do Slavonskog Broda u prvoj polovini septembra 1943. godine416
139.Izvještaj Zapovjedništva II zbornog područja Ministarstvu oružanih snaga NDH ... o unutrašnjoj situaciji na svojoj teritoriji, raspoloženju naroda i narodnih manjina, o aktivnostima NOV i PO u Slavoniji i o stanju u Hrvatskom domobranstvu417
140.Dopis Državne poslovne središnjice za zemaljske proizvode NDH Ministarstvu narodnog pospodarstva u Zagrebu kojim se javlja da je na otkupnoj stanici u Vođincima pronađen proglas KK KPH Vinkovci nakupcima žitarica, kojim se zabranjuje otkuo žitarica za potrebe NDH. pa je stoga ova akcija ustaške vlasti obustavljena422
141.Izvještaj štaba XII diviziie NOVH političkom komesaru II korpusa NOV i PO Hrvatske o političkom radu i stanju u podređenim jedinicama, kulturno-prosvjetnom radu i o raspoloženju naroda na terenu423
142.Izvještaj Štaba XII NOU brigade Štabu XII divizije NOV Hrvatske o akciji na Đulavec427
143.Izvještaj Štaba Daruvarskog NOP odreda štabu. II korpusa NOV i PO Hrvatske o radu i akcijama Odreda, te stanju i rasporedu jedinica od 10. do 20. IX 1943. godine429
144.Pregled brojnog stanja i naoružanja, socijalnog i nacionalnog sastava te političke prinadnosti boraca podređenih jedinica XII NOU brigade krajem septembra 1943. godine432a
145.Izvještaj ustaškog agenta Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu … o političkim prilikama i raspoloženju naroda prema NOB-u u selu Scljanima kod Županje433
146.Izvještaj ustaškog agenta Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o broju stanovnika sela Vrbanje, kotar Županja, koji su otišli u NOV ili su njeni suradnici ili simpatizeri433
147.Izvještaj Štaba XII divizije NOVH Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o akciji na Đulovac i drugim izvedenim akcijama, te rezultatima tih akcija434
148.Izvještaj Državne poslovne središnjice za zemaljske proizvode NDH Ministarstvu narodnog gospodarstva u Zagrebu o količini prikunljenih proizvoda i o nesigurnim prilikama na području Velike župe Livac — Zapolje uslijed djelovanja jedinica NOV i POH438
149.Izvještaj 187. njemačke rezervne divizije o akcijama jedinica NOV, njihovom .kretanju, stanju i namjerama, te o političkoj situaciji na području Slavonije441
150.Izvještaj Kotarskog komiteta SKOJ-a Pakrac o političkom stanju na kotaru, organizacionom stanju SKOJ-a i USAOH a, mobilizaciji, kulturno prosvjetnom radu i radu pionira te o rezultatu kampanje za sakupljanje hrane za bolnicu i druge ustanove NOV445
151.Izvještaj Velike župe Baranja Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH... o postupku njemačke policije, maltretiranju stanovništva i mjesne učiteljice u Dopsinu449
152.Uputstvo Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske štabovima podređenih jedinica za lokaciju i izgradnju stambenih prostorija i skloništa za Narodnooslobođilačku vojsku451
153.Izvještaj Kotarske oblasti Daruvar Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH ... o akcijama NOV i mobilizaciji boraca na području ove oblasti452
154.Dopis Šumarije Nijemci u Otoku Revnateljstvu šuma u Vinkovcima kojim se obavještava da su ovoj šumariji poslana dva proglasa KNOO-a Vinkovci u kojima se zabranjuje izrada i izvoz drveta za potrebe NDH i okupatora i donošenje seljačkih proizvoda u grad na prodaju. Proglasi su priloženi453
155.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o političkoj situaciji, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, NOO-a, Agitpropa i mobilizaciji, te ekonomskom stanju na području ovog KK455
156.Izvještaj Velike župe Baranja Predsjedništvu vlade NDH ... da je njemačka vojska uništila selo Dopsin i uzela taoce zbog paljenja kudjeljare u Vladislavcima. Napominje se da vlasti NDH nisu bile prethodno obaviještene o ovoj akciji Nijemaca463
157.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva o akcijama jedinica NOV na području Podravine između Virovitice i Osjeka464
158.Proglas pristaša HSS-a iz Slavonije s konferencije održane u Voćinu 26. septembra 1943. godine u kojem se poziva hrvatski narod Slavonije da pristupi NOP-u, a osuđuju se oni članovi koji su potpomagali NDH i prvaci koji su propovijedali politiku »čekanja«465
159.Pismo Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske borcima, komandantima i polit-komesarima XVIII NO brigade i Diljskog NOP odreda kojim se pohvaljuju za izvršene zadatke, herojsko držanje i postignute uspjehe u proteklim borbama471
160.Naredba Štaba II korpusa svim podređenim jedinicama o ustrojavanju i vođenju glavnog spiska ljudstva u jedinicama i vojno-pozadinskim ustanovama475
161.Dopis Velike župe Baranja Predsjedništvu vlade NDH ... kojim se prosljeđuje vijest Kotarske oblasti Virovitica da je njemačka vojska izvršila hapšenje stanovnika na području općina Spišić-Bukovica i Gradina476
162.Izvještaj Njemačke centralne kreditne zadruge o novčanim problemima i djelatnosti u trećem kvartalu 1943. god. Izvještaju je priložen statistički pregled zadružnih organizacija477
163.Izvještaj Službenog ureda vođe Njemačke narodne skupine u Zagrebu o djelatnosti Ureda u septembru 1943. godine u kojem se ističe da je pogoršano stanje pripadnika Skupine zbog akcija jedinica NOV, onesposobljenih željezničkih pruga i ostalih komunikacija, te teških prehrambenih prilika480
164.Izvještaj Okružnog vodstva Njemačke narodne skupine Okruga Donja Drava Vodstvu Skupine o radu i stanju Skupine za mjesec septembar 1943. godine, ističući da su teškoće u organizacionom radu i djelatnosti velike, jer postoji stalna opasnost od djelovanja jedinica NOV, a demoralizacija je poprimila široke razmjere pa se stanje, prema mišljenju Okružnog vodstva, neće moći normalizirati ako se ne sprovede temeljito vojno čišćenje ovog područja483
165.Izvještaj Ureda za obrtno gospodarstvo Njemačke narodne skupine za vrijeme od 1. VII do 27. IX 1943. godine o organizaciji, djelatnosti i problemima obrtničke privrede, koji uslijed ratnih prilika obrt dovode u isključivo vojnu djelatnost485
166.Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu čehoslovačkog bataljona »Jan Žižka« za formiranje čehoslovačke NO brigade i postavljanje komandnog kadra488
167.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva o akcijama jedinica NOV u Moslavini i na Dilju489
168.Pismo Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu II operativne zone NOV i POH i Štabu X divizije NOVH o uspjesima X divizije u Moslavini i razvoju NOB-a u Slavoniji490
169.Pismo Oblasnog NOO-a za Slavoniju Okružnom NOO-u Osijek u kome se obavještava o održanoj konferenciji HSS-a u Voćinu, radu i zakjiučcima konferencije i apelira na sve pristaše HSS-a da se priključe NOP-u494
170.Izvještaj Kotarske oblasti Županja Velikoj župi Posavje ... o neizvjesnoj političkoj situaciji na području ove oblasti zbog djelovanja i uspjeha jedinica NOV, uspostavljanja organa narodne vlasti i propagande za NOP496
171.Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske za formiranje Brodske NO brigade i postavljanje komandnog kadra u ovoj brigadi498
172.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica i ustanova Komande Požeškog područja498a
173.Pregled brojnog stanja ranjenika i bolesnika u vojnopartizanskim bolnicama II korpusa NOV i POH u Slavoniji za vrijeme od 20. IX do 30. IX 1943. godine498-499
174.Izvještaj Njemačke zajednice rada (DAG) o organizacionom stanju, socijalnim, ekonomskim i kadrovskim problemima Zajednice uslijed ratnih prilika za period od 1. VII do 30. IX 1943. godine499
175.Izvještaj Organizacionog ureda Njemačke narodne skupine o organizacionom i političkom stanju, administrativnim poslovima i demoralizaciji pripadnika Skupine zbog djelovanja jedinica NOV na području svih okruga u Slavoniji i Srijemu u septembru 1943. godine501
176.Izvještaj Ureda za školstvo Njemačke narodne skupine za septembar 1943. godine o radu na otvaranju Njemačke trgovačke akademije u Zemunu i drugih stručnih škola, preseljavanju učenika osnovnih škola iz ugroženih područja u Banat, o stanju školske blagajne i o teškoćama koje demoraliziraju prosvjetno osoblje503
177.Izvještaj Okružnog vodstva Njemačke narodne skupine Okruga Sava—Dunav za septembar 1943. godine o političkim prilikama i ekonomskom stanju mjesnih skupina, broju, stanju i problemima njemačkih osnovnih škola, aktivnosti njemačkih žena i omladine, te rezultatima sakupljanja Njemačke narodne pomoći. Poimence se navode mjesne skupine koje su područje akcija NOV, što izaziva nesigurnost i demoralizaciju članstva508
178.Izvještaj nemačke jedinice s položaja o napadu na vlak i željezničku stanicu Novi Jankovci koji su izvršili pripadnici NOV nanijevši veliku materijalnu štetu515
179.Proglas propagandnog odjela II korpusa NOV hrvatske oficirima i vojnicima Hrvatskog domobranstva da napuste svoje jedinice i priključe se NOV. Potpisnici proglasa su domobrani III bojne iz POpovače i IV bojne iz Đulovca koji su prešli na stranu NOV u septembru 1943. 515
180.Izvještaj »Agrarie«, (njemačka centralna nabavnoprodajna zadruga) za III tromesečje 1943. god. o proširenju djelatnosti, problemima opskrbe modrom galicom, umjetnim gnojivom i sjemenjem te rezultatima kupovine žita i krumpira. Napominje se da su nesigurne prilike - saobraćajne teškoće, nerazumijevanje nadležnih vlasti NDH i djelovanje NOV znatno umanjile djelatnost i rezultate »Agrarie« u ovom tromesječju.518
Registar ličnih imena523
Registar geografskih pojmova533
Registar predmetnih pojmova539
Sadržaj551
BIBLIOTEKA