HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE: GRAĐA ZA HISTORIJU NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA U SLAVONIJI; knjiga 6: 1. lipanj - 31. srpanj 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
* cijela knjiga *
* * *
registar
sadržaj
* * *
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Skraćenice5
1.Naredba Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama o rasporedu u nove baze, vođenju kontrole nad privatnom imovinom i o zabrani rekviriranja imovine od strane pojedinaca7
2.Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH Ministarstvu vanjskih poslova u Zagrebu o prestanku rada organizacije Mađarskih strelastih križeva i o rezultatu pretresa stana bivšeg predsjednika organizacije8
3.Izvještaj okružnog rukovodioca Njemačke narodne skupine Srednja Drava — Ilova o stanju poljoprivrede i akcijama partizana koji ometaju posjede pripadnika Skupine10
4.Uputstvo Glavnog štaba NOV i POH svim operativnim jedinicama i komandama područja o pravilnom načinu «provođenja mobilizacije ljudstva kako bi se izbjegle greške i poboljšao rad11
5.Zapovijest Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama za napad na Našice12
6.Izvještaj Štaba IV divizije NOVH Štabu I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na sela: Kutjevo, Ferovac, Kulu, Ljeskovicu i Darkovac15
7.Izvještaj Župske redarstvene oblasti Nova Gradiška Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu... o prilikama na kotarima Nova Gradiška, Novska i Slav. Požega i o uspješnim vojnim i političkim akcijama partizana18
8.Izvještaj mjesnog vođe Njemačke narodne skupine Petranovci Okružnom vodstvu Srednja Drava — Ilova o stanju u mjesnim skupinama: Petranovci, Blagorodovac, Sokolovac i Dežanovac u kome se kaže da je njemačko stanovništvo naklonjeno partizanima, što se očituje izbjegavanjem vojne obaveze i pristupanja u jedinice NOV, te pasivnim držanjem stanovništva prema Skupini20
9.Zapovijest Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama za napad na Našice21
10.Zapovijest štaba XXI NO brigade podređenim jedinicama za napad na ustaško uporište Donju Motičinu24
11.Izvještaj okružnog vođe Njemačke narodne skupine Okruga Donja Drava o stanju u Požeškoj kotlini i izbjeglim njemačkim porodicama, koje zibog straha od partizana napuštaju Kulu, Poreč, Darkovac, Ciglenik i druga mjesta u Požeškoj kotlini26
12.Naredba štaba IV divizije NOV Hrvatske podređenim jedinicama o povlačenju poslije likvidacije neprijateljskog uporišta Našice30
13.Izvještaj partijskog sekretara XVI brigade NOV Hrvatske Centralnom komitetu KPH o radu partijske organizacije u Brigadi, o političkoj obaviještenosti boraca, organizacionom stanju KP, kulturno-prosvjetnom radu, vojnim uspjesima, organizaciji SKOJ-a, odnosima prema drugaricama i radu s narodom u pozadini. Pored toga u izvještaju se ukazuje na neke subjektivne slabosti i objektivne teškoće u radu, te se daju prijedlozi da se situacija popravi31
14.Okružnica Ministarstva narodne prosvjete NDH u Zagrebu upraviteljstvima svih državnih realnih i klasičnih gimnazija i učiteljskih škola kojom se upozoravaju upravitelji škola na opasnost od antihrvatskog djelovanja nekih nastavnika na učenike i traže iscrpni podaci o nastavnom osoblju u svim školama37
15.Telegram Zapovjedništva II domobranskog zbora Operativnom odjelu Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva u Zagrebu o dezertiranju ustaša poslije akcije partizana na Našice—Đurđenovac i o potrebi formiranja nove jedinice od preostalog ljudstva raspršenih ustaških bojni38
16.Izvještaj okružnog rukovodioca Njemačke narodne skupine Okruga Sava—Dunav o stanju usjeva i stočarstva, djelatnosti poljoprivrednih zadruga i o sastancima privrednih stručnjaka i seljačkih vođa radi pregleda i unapređenja seljačkih imanja na okrugu38
17.Izvještaj Štaba IV divizije NOV Hrvatske Štabu I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o likvidaciji neprijateljskog uporišta Našice41
18.Dopis Ministarstva vanjskih poslova NDH — Odsjeka za Podunavlje, Ministarstvu unutarnjih poslova NDH u Zagrebu o djelovanju zabranjene mađarske organizacije Strelasti križevi u Osijeku. Traži se da se ponovno poduzmu mjere za sprečavanje djelovanja ove organizacije44
19.Dopis velikog župana Velike župe Baranja Ministarstvu unutarnjih poslova NDH u Zagrbu... kojim se javlja o postupcima mađarskih vlasti prema Hrvatima u Bačkoj i Baranji i moli da se kod mađarske vlade u vezi s tim intervenira46
20.Izvještaj partijskog sekretara XVIII NO brigade Centralnom komitetu KP Hrvatske o organizacionom stanju i radu partijske organizacije u Brigadi, o političko-prosvjetnom radu, vojnim pitanjima ,i o učvršćivanju partijske i skojevske organizacije47
21.Izvještaj Štaba X divizije NOV Hrvatske Štabu I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o radu jedinica, izvedenim akcijama i daljnjim operativnim namjerama podređenih jedinica53
22.Dopis Kotarske oblasti Slavonska Požega Velikoj župi Livac—Zapolje u Novoj Gradiški kojim se moli pomoć za postradale stanovnike sela Velike koju su zabunom bombardirali avioni NDH59
23.Izvještaj Štaba IV divizije NOV Hrvatske Štabu I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama na Kutjevo, Ljeskovicu i Našice60
24.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Grubišno Polje Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkoj situaciji na kotaru, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, AFŽ, NOO-a d agitpropa u oslobođenim i neoslobođenim selima toga područja64
25.Izvještaj komandanta diverzantskih grupa Slavonije i Srijema Štabu III operativne zone NOV i POH o uspješno izvršenim diverzantskim akcijama68
26.Naredba Štaba I slavonskog korpusa NOV Hrvatske Štabu III operativne zone NOV i POH i štabovima IV i X divizije o formiranju protivpetoko-lonaških (PPK) četa69
27.Dopis Vel. župe Baranja Ministarstvu unutarnjih poslova NDH kojim prosljeđuje izvještaj ustaškog logornika Branka Bađuna, izbjeglice iz Našica, poslije napada jedinica NOV na neprijateljska uporišta D. Motičinu, Đurđenovac i Našice. U izvještaju se detaljno opisuju akcije jedinica NOV, raspoloženje naroda prema ustaškom pokretu i NDH i traži hitno poduzimanje mjera za održanje ustaške vlasti u kotaru Našice70
28.Izvještaj ustaškog stožernika Velike župe Baranja Glavnom ustaškom stanu u Zagrebu o prilikama na području župe, nesigurnosti ustaške vlasti zbog koncentracije partizanskih snaga i o međusobnom neslaganju ustaških rukovodilaca u Osijeku74
29.Izvještaj štaba III operativne zone NOV i POH Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama jedinica I i II odreda na željezničkim prugama u Slavoniji77
30.Izvještaj partijskog sekretara XII NO brigade Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji, organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije u Brigadi te političkom i kulturno-prosvjetnom radu u jedinicama i na terenu78
31.Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja Oblasnom odsjeku vojne vlasti u pozadini pri štabu III operativne zone o političkom stanju u narodu i ustanovama Komande, stražama, bolnicama i radionicama, o radu članova KP, obavještajne i sanitetske službe i službe veze na teritoriju Komande82
32.Pregled brojnog stanja ljudstva i stoke na teritoriju Komande Papučko-krndijskog područja87
33.Izvještaj Komande Prpučko-krndijskog područja Oblasnom odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu III operativne zone NOV i POH o vojnom stanju na teritoriju Komande, o radu i organizacionom stanju Komande mjesta Voćin, partizanskim stražama, relejnim stanicama, te o radnoj grupi i Agitpropu Komande područja88
34.Naredba štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske štabovima podređenih jedinica za napad na ustaško uporište Sirač92
35.Izvještaj Komande Psunjskog područja Oblasnom odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o radu članova Komande, partizanskih straža i tehnike, o stanju bolnica i ambulanti, radu relejnih stanica, informativne službe, ekonomskom i financijskom stanju, te političkom raspoloženju naroda toga područja96
36.Izvještaj okružnog rukovodioca Njemačke narodne skupine Okruga Srednja Drava — Ilova o političkim prilikama na okrugu, nesigurnom položaju pripadnika Skupine uslijed aktivnosti jedinica NOV i o pasivnosti vlasti NDH da spriječe demoralizaciju. Okružni rukovodilac smatra da bi sabotaže prestale kada bi njemačka vojska i policija bile prisutne na tom području, jer mnogi, čak i predstavnici vlasti, simpatiziraju NOP i ne poduzimaju nikakove mjere da se postojeće stanje sredi. Ovako nesigurno stanje ruši moral pripadnika Skupine i onih Hrvata koji još simpatiziraju s ustaškim pokretom, pa okružni rukovodilac predlaže da se poduzmu vojne operacije na području Papuka, Krndije i Bilo-gore, a potom uspostavi režim pod kontrolom. Wehrmachta98
37.Naredba Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske štabovima XII i XVIII brigade NOV Hrvatske te štabu III bataljona I odreda za napad na ustaško uporište Sirač102
38.Pismo Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju sekretarima XII, XVI, XVII, XVIII i XXI NO brigade i komitetima IV i X divizije NOV Hrvatske o radu partijskih organizacija i članova KP u jedinicama poslije održanih sastanaka s komitetima IV i X divizije. Ukazuje se na značajne rezultate u pogledu organizacionog učvršćenja partijskih redova i uzdizanja nižih partijskih kadrova, ali se ističe i potreba većeg angažiranja u pružanju pomoći skojevskim organizacijama i organizaciji ideološko-političkog i kulturno-prosvjetnog rada u jedinicama106
39.Izvještaj brigadnog komiteta SKOJ-a XII brigade NOV Hrvatske Oblasnom komitetu SKOJ-a o političkom radu i političkoj svijesti skojevaca, organizacionom stanju SKOJ-a u jedinicama, postignutim rezultatima na kulturno-prosvjetnom polju i uspjesima u vojnom obučavanju boraca108
40.Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora Ministarstvu oružanih snaga NDH... o aktivnosti NOV i PO na području Srijema i Slavonije, stanju vlastitih snaga i daljnjim taktičkim i operativnim namjerama za suzbijanje NOP-a u Slavoniji111
41.Izvještaj Štaba II NOP odreda političkom komesaru III operativne zone NOV i PO Hrvatske o rezultatima političkog rada u Odredu, političkoj svijesti boraca, moralnom i zdravstvenom stanju i o uspjehu političkog rada među narodom na sektoru djelovanja Odreda114
42.Izvještaj Štaba X divizije NOV Hrvatske političkom komesaru I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju u Diviziji poslije izvršene reorganizacije i formiranja Korpusa. U izvještaju se prikazuje rad štabova, organizacija političkog i kulturno-prosvjetnog rada u jedinicama, politički rad u selima i raspoloženje naroda, ističući visoku borbenost i moral boraca119
43.Izvještaj Komande Požeškog područja Oblasnom odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom stanju i sadržaju političkog i vojnog rada među borcima partizanskih straža, o radu s narodom i prilikama u partizanskim radionicama na području Komande125
44.Izvještaj Komande Bilogorskog područja Oblasnom odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom i vojnom radu na području Komande, radu i akcijama partizanskih straža, obavještajnoj i sanitetskoj službi i službi veze, te financijskom i ekonomskom stanju u Komandi područja128
45.Izvještaj partijskog sekretara XVII brigade NOV Hrvatske Centralnom komitetu KP Hrvatske o političkom radu i postignutim rezultatima upoznavajući borce s linijom NOB-a, događajima u zemlji i inozemstvu, o organizacionom stanju KP i SKOJ-a u Brigadi, poIitičko-prosvjetnom radu, odnosu prema ženama-borcima i njihovoj političkoj aktivnosti, te o Agitpropu i radu Štaba Brigade134
46.Pismo Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju okružnim komitetima KPH... o radu i nedostacima organizacije AFŽ. Upozorava se na potrebu intenzivnijeg političkog djelovanja među ženama i traži od političkih organa da pruže pomoć u omasovljavanju i radu AFŽ140
47.Izvještaj Štaba IV diviizje NOV Hrvatske Štabu I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Doljane i o borbi za Sirač141
48.Poslovnik ZAVNOH-a o radu NOO-a u Hrvatskoj142
49.Proglas Štaba III operativne zone NOV i POH i Privremenog oblasnog NOO-a za Slavoniju narodu Slavonije kojim ga bodre da izdrži još predstojeće velike napore do uništenja fašizma, pozivaju ga da stupa u redove NOV, da ne daje hranu okupatoru i domaćim izdajnicima i da ne ide u Njemačku na rad, jer će zajednička borba naroda Slavonije uroditi plodom i donijeti željenu slobodu149
50.Rezolucija Prvog zasjedanja ZAVNOH-a152
51.Proglas Prvog zasjedanja ZAVNOH-a kojim se pozivaju svi narodi i narodnosti u Hrvatskoj da naikon dvogodišnje uspješne borbe protiv fašizma pojačaju napore u borbi do konačne pobjede160
52.Dopis Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju Centralnom komitetu KPH kojim se predlažu kandidati za osnivačku skupštinu ZAVNOH-a168
53.Pismo Centralnog komiteta KPH Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju kojim se javlja o izabranim vijećnicima ZAVNOH-a iz Slavonije168
54.Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac kojim se zahtijeva da se izvrše pripreme prije očekivane neprijateljske ofanzive. Traži se da se pojača aktivnost partijskih i društvenih organizacija i očuva moral naroda te ukazuje na nedostatke i savjetuje što treba učiniti da se stanje popravi169
55.Naredba Štaba X divizije NOV Hrvatske podređenim jedinicama za formiranje i organizaciju vojnih sudova u Diviziji, brigadama i bataljonima171
56.Izvještaj Štaba XII brigade NOV Hrvatske političkom komesaru IV divizije NOVH o zaključcima savjetovanja s političkim komesarima, radu štabova brigada i bataljona, ishrani, odjeći i higijeni boraca i o održanim mitinzima u selima gdje ima pripadnika Njemačke narodne skupine172
57.Izvještaj Štaba XVII NO brigade NOV Hrvatske političkom komesaru X divizije NOVH o političkom stanju i radu u Brigadi, o kulturno-prosvjet-noj atkivnosti u jedinicama, ishrani, odjeći, obući i zdravlju boraca i o radu Štaba Brigade. Iznesena su i zapažanja na odnose stanovništva nekih sela prema NOV175
58.Izvještaj vođe Glavnog ureda za narodno gospodarstvo Njemačke narodne skupine u NDH o djelatnosti Ureda od 15. maja do 15. juna 1943. godine, organizacionom stanju, personalnim promjenama u Vodstvu i o moralu, kao i djelatnosti pripadnika Skupine u narednim zadacima Glavnog ureda178
59.Dopis oficira za vezu kod opunomoćenika državnog vođe SS za NDH zapovjednicima oružničkih krila kojim se agitira da se mobilizira ljudstvo za njemačke policijske jedinice u NDH181
60.Izvještaj rizničara Njemačke narodne skupine za period od 15. maja do 15. juna 1943. godine o prikupljanju narodne pomoći i o teškoćama na okrugu Srednja Drava — Ilova zbog napada jedinica NOV183
61.Izvještaj Štaba IV divizije NOV Hrvatske Štabu I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama za uporišta Doljane i Suhopolje u sklopu akcije na Sirač185
62.Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac kojim se ukazuje na nedostatke u radu antifašističkih organizacija i traži dosljednost i čvrstina u njihovom rukovođenju, zahtijevajući političku izgrađenost članova Komiteta. Nadalje se ukazuje da pažnju treba posvetiti pripremama oko ubiranja i spremanja žetve, upozorava na budnost prema petkolonaškim elementima i zahtijeva dosljedno provođenje direktiva u borbi protiv birokratizma188
63.Odluka Trgovinsko-veleobrtne komore u Osijeku o visini nadnica radnika zaposlenih na sezonskim poslovima191
64.Izvještaj Organizacionog ureda Njemačke narodne skupine u NDH o organizacionom stanju i personalnim promjenama u Vodstvu Skupine, ometanju rada Skupine i o narušenom moralu njenih pripadnika uslijed napada jedinica NOV u periodu od 15. maja do 15. juna 1943. godine191
65.Izvještaj suradnika tajne vojno-obavještajne službe III Reicha (ABWEHR) za područje kotara Brod n/S njemačkom opunomoćenom generalu u Hrvatskoj... o djelovanju komunista u Brodu i okolnim selima194
66.Obavijest Organizacionog ureda Njemačke narodne skupine o personalnim promjenama u rukovodstvima Skupine i odlasku pojedinih rukovodilaca Skupine u Waffen SS196
67.Izvještaj štaba X divizije NOV Hrvatske Štabu I slavonsikog korpusa NOV i PO Hrvatske o radu i izvedenim akcijama podređenih jedinica, o stečenim iskustvima i daljnjim operativnrm namjerama Divizije197
68.Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška kotarskim komitetima KPH: Daruvar, Novska, Pakrac i Nova Gradiška, kojim ih upućuje na pojačani rad protiv djelovanja organizacije HSS-a, upozorava na opasnost djelovanja ove organizacije na hrvatski narod i savjetuje kako treba propagandom pridobiti hrvatsko stanovništvo da se odazove mobilizaciji u NOV201
69.Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora Ministarstvu oružanih snaga NDH... o općoj unutrašnjoj situaciji na području Zbora, raspoloženju naroda i narodnih manjina, o aktivnosti NOV i PO u Slavoniji i Srijemu i o stanju u Hrvatskom domobranstvu203
70.Pregled brojnog stanja jedinica X divizije NOV Hrvatske208
71.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji na području kotara: Virovitica, Grubišno Polje, Podravska Slatina i Donji Miholjac, o organizacionom stanju KP i SKOJ-a, masovnim organizacijama USAOJ-a i AFŽ, o NOO-ima, agitaciji i propagandi te o radu s vojskom u uporištu Virovitica209
72.Izvještaj Komande Požeškog područja Oblasnom odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji, radu s narodom, ekonomskom i zdravstvenom stanju u selima, o radu i političkom stanju partizanskh straža i prilikama u selima, o radu i političkom stanju partizanskih straža i prilikama u partizanskim bolnicama br. 4 i 8220
73.Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama i ustanovama o prestanku djelovanja III operativne zone NOV i PO Hrvatske224
74.Upute Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama o provođenju rekvizicije namirnica i opreme za potrebe NOV i konfiskacija imovine narodnih neprijatelja225
75.Upute Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske o zbrinjavanju ranjenika u slučaju neprijateljske ofanzive227
76.Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja Oblasnom odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom radu među narodom, pozadinskim ustanovama, bolnicama i radionicama, o organizacionom stanju i političkom djelovanju KP, o radu obavještajne i sanitetske službe i službe veze te Agitpropa na području Komande228
77.Izvještaj Štalba II NOP odreda Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o vojnoj situaciji, akcijama Odreda, organizacionom stanju i planu budućih akcija Odreda za vrijeme od 10. do 20 juna 1943. godine232
78.Izvještaj Štaba I NOP odreda Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom radu na podizanju svijesti boraca, njihovoj disciplini i odnosu prema narodu, akcijama jedinica Odreda i radu Agitpropa u razdoblju od 9. do 19. juna 1943. godine234
79.Izvještaj Štaba II NOP odreda političkom komesaru III operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom i kulturno-prosvjetnom radu, suradnji s narodom i NOO-ima i financijskom stanju Odreda239
80.Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora NDH Ministarstvu oružanih snaga... o ukidanju logora za taoce kod domobranskih zapovjedništava u Brodu, Osijeku i Rumi244
81.Telegram Njemačkog poslanstva u Zagrebu Ministarstvu vanjskih poslova III Reicha kojim ga obavještava da je za Waffen SS na području NDH mobilizirano 8.500 ljudi245
82.Uputstvo Štaba XII divizije NOV Hrvatske podređenim jedinicama za formiranje stalnih i privremenih ratnih sudova245
83.Letak Okružnog komiteta KPH Brod kojim se pozivaju seljaci da zaštite svoju žetvu od njemačkog okupatora i da stupaju u redove NOV246
84.Pregled brojnog stanja XVII brigade NOV Hrvatske248
85.Obavještenje Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama i komandama područja o preimenovanju slavonskih jedinica NOV i PO248
86.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske političkim komesarima i političkim radnicima NOV i POH kako da se u ideološkopolitičkom radu odnose prema HSS-u. U uputstvu se kritikuje nepravilan odnos prema toj stranci uslijed nedovoljnog poznavanja njenog historijata i politike250
87.Uputsvo Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske svim štabovima brigada i komandama područja o organizaciji i radu vojnih sudova251
88.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju, agitaciono-propagandnom i kulturno-prosvjetnom radu partijskih, skojevskih i antifašističkih organizacija, o uspjehu mobilizacije boraca u NOV i uspostavi veza s domobranima, radu i organizacionom stanju NOO-a te o raspoloženju naroda i narodnosti prema NOP-u253
89.Dopis Zapovjedništva Pothvatnog područja »Slavonije« svim vojnim, političkim i policijskim vlastima u Slavoniji kojim ih obavještava da će uz pomoć Njemačkog pothvatnog zapovjedništva uputiti preko letaka poziv na predaju komunistima koji žele napustiti partizanske redove. Stoga se mole navedene vlasti da raspišu okružnice kojima će se garantirati prebjeglim partizanima dobar postupak261
90.Izvještaj političkog komesara XVII NO brigade političkom komesaru X divizije NOV Hrvatske o stanju u jedinicama, političkom i prosvjetnom radu, raspoloženju naroda i o radu u pozadini264
91.Naredba Kotarske oblasti u Slav. Požegi Oružničkoj postaji u Pletemici da ispita uredovanje općine u Bektežu za koju se kaže da ne radi i time nanosi štetu narodu i općedržavnim interesima269
92.Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama i komandama područja o formiranju Diljskog, Požeškog, Daruvarskog i Bilogorskog NOP odreda270
93.Izvještaj Štaba Posavskog NOP odreda Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o kulturno-prosvjetnom radu i stanju u odredu u vremenu od 19. do 29. juna 1943. god.271
94.Izvještaj Komande Diljskog područja Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji na sektorima: Brod, Đakovo, Našice i Osijek, o radu partizanskih straža, intendanture, ambulante, relejnih stanica, o stanju u Diljskom bataljonu, suradnji s NOO-ima i političkom djelovanju među narodom, te radu Agitpropa Područja276
95.Obavještenje Štaba XII divizije NOV Hrvatske štabovima podređenih jedinica o odluci Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske kojom XVI NO (brigada mijenja naziv u Zagrebačka omladinska brigada »Joža Vlahović«280
96.Izvještaj Štaba X divizije NOV Hrvatske političkom komesaru II korpusa NOV i PO Hrvatske o vojno-političkom stanju podređenih jedinica, uzdizanju političke svijesti boraca, radu s narodom na terenu i o radu štabova brigada i Divizije281
97.Oglas Gradskog poglavarstva Brod n/S kojim se pozivaju vlasnici zemljišta da nabave potvrde o veličini cjelokupnog posjeda radi vršidbe288
98.Izvještaj — samokritički osvrt komandanta i politkomesara II korpusa NOV i PO Hrvatske Centralnom komitetu KP Hrvatske o vojnom i političkom radu Korpusa u prvoj polovini 1943. god.288
99.Izvještaj Ravnateljstva željeznica NDH o broju izvršenih partizanskih diverzija na željezničkim prugama u NDH od januara do juna 1943. god.293
100.Izvještaj Štaba II korpusa Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju i radu korpusne obavještajne službe, podacima o neprijateljskoj vojsci i njenom moralu, o prilikama u partizanskoj i neprijateljskoj pozadini i o kontrašpijunaži295
101.Izvještaj Komande Bilogorskog područja Oblasnom odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o radu Komande područja i pozadinskih ustanova te brojnom stanju i naoružanju Područja305
102.Uputstvo Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske štabovima odreda o vojno-političkim zadacima i specifičnoj ulozi odreda u narodnooslobodilačkoj borbi312
103.Zapisnik sjednice Okružnog NOO-a Virovitica o političkoj situaciji na okrugu, izvještaju delegata o radu kotarskih NOO-a i daljnjim smjernicama za rad315
104.Oglas Gradskog poglavarstva Brod n/S kojim se upozoravaju vlasnici zemljišta uz željezničku prugu da se uslijed opasnosti od požara pridržavaju određenih mjera predostrožnosti321
105.Izvještaj Zapovjedništva prometnih zdrugova Ustaške vojnice Ministarstvu oružanih snaga NDH... o napadu partizana na Suhopolje322
106.Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama o pravilnom postupku prilikom oslđbađanja boraca iz operativnih jedinica323
107.Izvještaj okružnog rukovodioca Njemačke narodne slkupine Okruga Donja Drava o akcijama jedinica NOV u selima Brođanci i Habjanovci324
108.Uputstvo Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama o organizaciji informativne službe325
109.Izvještaj Komande Psunjskog područja Oblasnom odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o radu Komande, partizanskih straža, tehnike, o stanju bolnica i ambulanti, radu relejnih stanica, informativne službe, ekonomskom i financijskom stanju te raspoloženju naroda i mobilizaciji na ovom području330
110.Obavijest Štaba XII divizije NOV Hrvatske podređenim jedinicama da je Ekonomski odsjek Vojne vlasti u pozadini po naredbi Štaba II korpusa promijenio naziv i da glasi: Intendantura II korpusa332
111.Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske štabovima NOP odreda o njihovim zadacima uzimajući u obzir konfiguraciju terena na kojem pojedini odred djeluje333
112.Potvrda Slagališta II ekonomskog sektora Psunjskog područja o primitku hrane sakupljene u selu Srednji Grahovljani335
113.Izvještaj Agitpropa Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju Agitpropu CK KPH o radu srednjih partijskih kurseva335
114.Oglas Gradskog poglavarstva Brod n/S kojim se pozivaju vlasnici zemljišta da prijave vlastima veličinu svojih posjeda naikon čega će im se davati odobrenja za vršidbu i odrediti količina proizvoda za predaju državi339
115.Uputstvo zapovjednika njemačkih snaga u Hrvatskoj za sprovođenje akcija čišćenja sjeverno od rijeke Save340
116.Pismo Agitpropa Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju Agitpropu CK KPH kojim se javlja o programu kurseva za političke komesare, nižem i srednjem partijskom kursu i o prijedlogu da se u program unesu nove teme341
117.Izvještaj X divizije NOV Hrvatske Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu XVII NO brigade na komunikacije Banova Jaruga — Lipik342
118.Pregled brojnog stanja i naoružanja II kropusa iNOV i PO Hrvatske342a
119.Izvještaj Općinskog poglavarstva Vilić-Selo Kotarskoj oblasti Slav. Požega o nemogućnosti izvršenja prisilnog otkupa stoke za njemačku vojsku i vojsku NDH, jer se na području općine nalaze jedinice NOV344
120.Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH u Zagrebu Ministarstvu oružanih snaga... o akcijama jedinica NOV na teritoriju velikih župa Baranja i Vuka344
121.Izvještaj Štaba XVII NO brigade Štabu X divizije NOV Hrvatske o radu i izvedenim akcijama Brigade u razdoblju od 22. VI do 3. VII 1943. god.345
122.Izvještaj Kotarske oblasti Daruvar Ministarstvu unutarnjih poslova NDH u Zagrebu... o akcijama jedinica NOV u okolini Daruvara348
123.Izvještaj Komande Diljskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i POH o radu partizanskih straža i registrature, brojnom stanju, nacionalnom i socijalnom sastavu te naoružanju relejnih stanica i o problemu mobilizacije na ovom području349
124.Naredba Operativnog štaba XII divizije NOV Hrvatske i Kalničkog NOP odreda podređenim jedinicama za pokret i smještaj u nove baze poslije uspješno izvršene akcije na Jalkovec355
125.Naredba Sanitetskog odsjeka Štaba II koipusa NOV i PO Hrvatske štabovima X i XII divizije NOVH o upućivanju omladinaca i omladinki na oficirski i sanitetski kurs356
126.Naredba Sanitetskog odsjeka Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske o objedinjavanju sanitetskih ustanova vojnopartizanskih područja u Slavoniji u vojnopartizansku bolnicu dotičnog područja357
127.Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama o osiguranju spremanja žetve, pomoći NOO-ima i antifašističkim organizacijama, dopremanju vršalica sa neoslobođenog na oslobođeno područje i uništavanju žetve na državnim imanjima i imanjima velikih posjednika360
128.Pismo Okružnog komiteta KPH Brod kotarskim komitetima Brod, Đakovo i Županja u kojem se prenose direktive i uputstva Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju o borbi protiv djelovanja HSS-a, pokušaja organiziranja četništva, zadacima NOP odreda i o brizi za žetvu361
129.Obavještenje Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu X divizije o formiranju pokretne kirurške ekipe, njenom značaju i zadacima366
130.Naredba Intendanture II korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu Posavskog odreda kojom se zabranjuje dioba određenih prehrambenih artikala i platna zaplijenjenih u akcijama, zahtijevajući istovremeno da se označene namirnice i stvari dostave novoosnovanoj Centralnoj intendanturi saniteta za snabdijevanje bolnica i ambulanti368
131.Izvještaj velikog župana Velike župe Baranja Vodstvu Njemačke narodne skupine u Osijeku kojim se javlja da je područje župe potpuno ili djelomično ugroženo od jedinica NOV. U izvještaju se dalje navodi da se žetva može provesti samo uz pomoć vojske i traži da se u nesigurna područja upute oružane jedinice369
132.Izvještaj Komande Požeškog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NVO i PO Hrvatske o radu Komande područja, partizanskih straža, relejnih stanica, radionica i slagališta Ekonomskog sektora ovog područja370
133.Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu TI korpusa NOV i PO Hrvatske o radu Komande područja i Komande mjesta Voćin te o radu, brojnom stanju i kadrovskim promjenama u ostalim ustanovama Područja373
134.Izvještaj Komande Bilogorskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o radu Komande područja, radu i akcijama straža i ostalih ustanova Područja377
135.Oglas Gradskog poglavarstva Brod n/S kojim se pozivaju građani na rad za spremanje žetve i da moraju staviti vlastima na raspolaganje vozila za prijevoz žita, kao i prostorije za smještaj381
136.Izvještaj Ministarstva državne riznice NDH Ministarstvu vanjskih polova u Zagrebu o prijelazu pripadnika mađarske manjine u Mađarsku382
137.Izvještaj vođe Njemačke narodne pomoći Odjela za zbrinjavanje izbjeglica... Vodstvu Skupine u Osijeku... u kome se govori da jedinice NOV onemogućavaju žetvu u selima: Darkovcu, Kuli i Poreču. U izvještaju se napominje da su se stanovnici ovih sela — pripadnici Njemačke skupine koji su bili iseljeni u sela istočne Slavonije — vratili kućama uz pomoć Wehrmachta. Navodi se da bi spomenuta sela mogla dati oko 80 vagona pšenice pod uslovom da se u najkraće vrijeme osigura oružana pomoć384
138.Naredba Operativnog štaba XII divizije NOV Hrvatske i Kalničkog NOP odreda podređenim jedinicama za napad na Lepoglavu386
139.Letak Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske kojim se, poslije uspješnih akcija u Hrvatskom zagorju, pozivaju domobrani da stupe u redove NOV390
140.Naredba Štaba XII udarne brigade NOV Hrvatske podređenim jedinicama za napad na kaznionicu u Lepoglavi392
141.Izvještaj Kotarske oblasti Donji Miholjac Velikoj župi Baranja u Osijeku... o rasturanju partizanskih letaka i pisanju parola u selima na ovom području395
142.Izvještaj Velike župe Baranja Okružnom vodstvu Njemačke narodne skupine Donja Drava u Osijeku u kome se navodi da jedinice NOV ometaju vršidbu i oduzimaju žito na velikom području Podravine te da održavaju zborove po selima i srpečavaju predaju žitarica vlastima NDH396
143.Izvještaj štaba Bilogorskog NOP odreda štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o radu, akcijama i vojno-političkom stanju Odreda398
144.Izvještaj okružnog rukovodioca Njemačke narodne skupine Okruga Srednja Drava — Ilova o nesigurnim političkim prilikama zbog djelovanja jedinica NOV u vrijeme borbe za žetvu. U izvještaju se navodi da takvo stanje negativno djeluje na moral pripadnika Skupine, te zbog toga okružni rukovodilac predlaže mjere koje bi, prema njegovu mišljenju, povratile povjerenje u državnu vlast. Navodi da je hrvatska izvršna vlast potpuno otkazala, pa bi trebalo upotrijebiti sva sredstva da se ona aktivira i podvrgne pod kontrolu njemačkih snaga što bi predstavljalo sigurnost za egzistenciju Skupine400
145.Izvještaj Okružnog vodstva Njemačke narodne skupine Okruga Srednja Drava — Ilova za razdoblje od 15. VI do 15. VII 1943. o stanju i djelatnosti Skupine, raspoloženju sunarodnjaka i teškoćama koje uzrokuju jedinice NOV na području okruga403
146.Izvještaj Ureda za obrtno gospodarstvo Njemačke narodne skupine od 1. do 30. juna 1943. god. o organizacionim pitanjima, personalnim promjenama, djelatnosti i raspoloženju pripadnika Skupine405
147.Izvještaj Okružnog vodstva Njemačke narodne skupine Okruga Sava—Dunav za razdoblje od 15. juna do 15 jula 1943. god. o organizacionim pitanjima mjesnih skupina i radu Vodstva Skupine, o personalnim promjenama u Vodstvu i imenovanju novih vođa mjesnih skupina. Nadalje se izvještava o djelatnosti Okružnog ureda za seljačko gospodarstvo, Ureda za obrtničku privredu, Ureda za kulturu, Centra za njemačku narodnu pomoć, Okružnog vodstva ženske organizacije i o predvojničkoj obuci njemačke omladine407
148.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva o napadu XII NOU brigade na Lepoglavu i završetku ustaško-domobranske akcije na Bilo-gori414
149.Izvještaj Kotarske oblasti Županja Župskoj redarstvenoj oblasti Brod n/S za vrijeme od 1. do 15. jula 1943. god. u kome se govori o pronađenim komunističkim lecima u selima kotara, nesigurnosti pojedinih bogatijih stanovnika zbog prelaska četničkih grupa iz Bosne i pljačke imovine, te o manjim akcijama jedinica NOV na željezničku prugu i šumsku manipulaciju Spačva416
150.Izvještaj Ureda za statistiku i narodne običaje Njemačke narodne skupine o svojoj djelatnosti za vrijeme od 15. juna do 15. jula 1943. godine, ističući da se uslijed djelovanja NOV ne može normalno odvijati poštanski saobraćaj, što onemogućuje povezanost mjesnih skupina. Izvještava se i o radu na prikupljanju statističkih podataka o dobnoj strukturi pripadnika Skupine420
151.Izvještaj rizničara Njemačke narodne skupine o djelatnosti u razdoblju od 15. juna do 15. jula 1943. godine, o teškoćama koje ometaju rad na ubiranju žetve, saobraćajnim teškoćama i o isplati dodatka za skupoću pripadnicima Skupine421
152.Izvještaj Ureda za školstvo Njemačke narodne skupine o radu njemačkih škola za stručno usavršavanje, srednjih i osnovnih škola i učeničkih domova za razdoblje od 17. juna do 15. jula 1943. god., o posjetu nastavnika njemačke učiteljske škole u Osijeku Njemačkoj i o tečajevima za nastavnike koji će se održati u vezi s pripremama za početak nove školske godine. Međutim, napominje se da postoje teškoće oko održavanja nastave, jer se u većini školskih zgrada nalazi njemačka vojska423
153.Izjveštaj Ureda za narodno gospodarstvo Njemačke narodne skupine u Osijeku o organizacionim pitanjima, personalnim promjenama, izgradnji i radu u periodu od 15. juna do 15. jula 1943. godine, navodeći da su njemački obrtinci postigli dobre rezultate u izradi predmeta za potrebe njemačke vojske, ali se napominje da postoji opasnost od djelovanja NOV što uz stalni porast cijena nepovoljno utječe na moral i materijalno stanje pripadnika Skupine427
154.Izvještaj Okružnog vodstva Njemačke narodne skupine Donja Drava o radu i stanju Skupine za mjesec juni 1943. god. ističući da se zbog mobilizacije osjeća nedostatak kadra za organizacioni rad i izgradnju mjesnih vodstava i da stalna opasnost od NOV ometa rad, pa se djelatnost Skupine u junu svodila uglavnom na suzbijanje te opasnosti, a kod pripadnika Skupine vlada ogorčenost zbog ratnog stanja, crne berze, nesigurnih prilika, a kritikuje se i vodstvo Skupine430
155.Izvještaj Župske redarstvene oblast; Nova Gradiška Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu... o akcijama NOV na kotarima: Pakrac, Daruvar, Slav. Požega i Novska432
156.Izvještaj Oružničkog krila u Brodu n/S Zapovjedništvu II domobranskog zbornog područja Brod... o političkim prilikama, raspoloženju naroda, moralu vojske, akcijama jedinica NOV te o prehrani i otežanom željezničkom i cestovnom prometu na području ovog oružničkog krila za razdoblje druge polovine jula 1943. god.434
157.Izvještaj Štaba X divizije NOV Štabu II konpusa NOV i PO Hrvatske o razmještaju i djelovanju podređenih jedinica u toku julske ofanzive na Slavoniju i Bilo-goru437
158.Pismo elana CK KPH Anke Berus Centralnom komitetu Komunističke partije Hrvatske o situaciji u Slavoniji u kojem iznosi svoja zapažanja o radu vojnog rukovodstva i političkih organizacija, daje kritički osvrt i prijedloge za otklanjanje nedostataka439
159.Uputstvo Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske svim komandama područja o poduzimanju svestranih mjera za osiguravanje žetve, izvlačenje žita s neoslobođenog područja i izgradnju magazina za njegovo uskladiš-tenje, i to uz suradnju s NOO-ima i operativnim jedinicama koje će pored oružane pomoći dati i radnu snagu444
160.Izvještaj o počinjenom zločinu nad stanovništvom sela Suhe Mlake, o pljački stoke i ostale imovine, paljenju kuća i gospodarskih zgrada, te o mjerama NOO-a da se pruži pomoć postradalom stanovništvu445
161.Izvještaj Oblasnog NOO-a za Slavoniju Izvršnom odboru ZAViNOH-a o radu odsjeka Oblasnog (NOO-a s naročitim osvrtom na rad Političko-administrativnog odsjeka i političku situaciju u vrijeme julske ofanzive na Slavoniju, iznoseći organizaciono stanje NOO-a po okruzima i prijedlog kandidata za oblasnu konferenciju, te podatke o djelovanju HSS-a i pojavi četničkih tendencija447
162.Izvještaj Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji u Slavoniji u vrijeme julske ofanzive, teroru okupatora i kvislinga nad narodom, raspoloženju narodnih manjina prema NOB-u, organizacionom stanju KP po okruzima i NOV i PO, te radu i stanju SKOJ-a i AFŽ. U izvještaju se kritikuje rad nižih organa i organizacija, ali se ističu i vlastite slabosti koje su uvjetovale postojeće stanje459
163.Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske štabovima podređenih jedinica za raspored i djelovanje u toku žetve465
164.Izvještaj ustaškog agenta Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu o operacijama Nijemaca, ustaša i domobrana protiv jedinica NOV na Psunju, Papuku, Krndiji, Babjoj gori i Ravnoj gori te o hapšneju suradnika NOP-a u Novoj Gradiški468
165.Izvještaj člana Okružnog komiteta KPH Virovitica političkom sekretaru Komiteta o političkoj situaciji i radu društveno-političkih organizacija na području Okruga469
166.Izvještaj Komande Požeškog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štaibu II korpusa NOV i PO Hrvatske o sastavu i radu partizanskih straža, radioinca, relejnih stanica, Slagališta ekonomskog sektora ovog područja i o radu Agitpropa473
167.Izvještaj Komande Bilogorskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o radu Komande i partizanskih straža, o sanitetskoj službi i ekonomskim prilikama za vrijeme julske ofanzive na Bilo-goru i Slavoniju474
168.Izvještaj štaba Požeškog NOP odreda Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama podređenih jedinica na komunikacije i o borbi za žetvu u Požeškoj kotlini479
169.Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o njenom brojnom stanju, radu Komande mjesta Voćin i o brojnom stanju i radu partizanskih straža na teritoriju Područja480
170.Uputstvo Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske svim komandama područja o radu, sakupljanju potrebnih stvari u vezi s vršidbom, osposobljavanju bunkera i osiguravanju potrebnog broja zaprežne stoke za vrijeme žetvene kampanje. Kritikuje se stanje službe veze i daju sugestije radi otklanjanja nedostataka481
171.Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška kotarskim komitetima KPH Nova Gradiška, Novska i Pakrac u kojem ih obavještava o održavanju sastanka plenuma OK i traži podnošenje detaljnih izvještaja, ističući da je narodu potrebno politički objasniti značaj borbe za žetvu483
172.Oglas Gradskog poglavarstva Brod n/S kojim se vlasnicima zemljišta uz željezničku prugu zabranjuje sijanje kukuruza na udaljenosti od 200 metara s jedne i s druge strane pruge485
173.Izvještaj Velike župe Baranja Ministarstvu unutranjih poslova NDH... o vršidbi na njenom području koju ometaju i onemogućavaju jedinice NOV paljenjem žita, vršalica i slame na veleposjedima i po selima485
174.Izvještaj Zapovjedništva prometnih zdrugova Ustaške vojnice Ministarstvu oružanih snaga NDH... o uništenim vršaćim strojevima na području Podravine i Slavonije488
175.Dopis Glavnog ževetnog odbora za Slavoniju štabovima XVIII i XXI NO brigade, štabovima svih iNOP odreda i komandi područja kojim ih obavještava o svom formiranju i upoznaje s neposrednim zadacima, pozivajući ih istovremeno na suradnju488
176.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Donji Miholjac Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim prilikama na kotaru i uspješno održanim mitinzima u hrvatskim selima s ciljem pridobijanja naroda na suradnju s NOP-om, napominjući da je formiran KNOO i kotarsko rukovodstvo SKOJ-a490
177.Pismo Štaba II operativne zone Štabu XII divizije NOV Hrvatske kojim se traži da XII divizija i dalje ostane na području Kalnika i Moslavine492
178.Izvještaj Štaba Diljskog NOP odreda Štabu I/I korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama ovog odreda u periodu od 10. do 25. jula492
179.Izvještaj Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o akcijama Diverzantskog bataljona na željezničke pruge i objekte u Slavoniji i Podravini tokom jula 1943. godine494
180.Izvještaj Štaba Podravskog NOP odreda Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama i radu Odreda tokom jula 1943. godine495
181.Izvještaj Komande Diljskog područja Odsjeku voine vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama i radu partizanskih straža, relejnih stanica i Registrature, prilivu novih boraca i mobilizaciji, o radu Sanitetskog i Tehničkog odsjeka, te o općoj vojnoj situaciji za vrijeme protekle julske ofanzive. Uz izvještaj priložen je i pregled brojnog stanja i naoružanja, te nacionalni i socijalni sastav jedinica i ustanova Diljskog područja497
182.Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske štabovima Posavskog i Požeškog NOP odreda o razrješavanju dužnosti i novim postavljenima rukovodilaca502
183.Uputstvo Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske komandama područja o izdavanju propusnica i o kontroli kretanja osoba na oslobođenom teritoriju503
184.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o održanom sastanku Komiteta na kome se raspravljalo o političkoj situaciji, teroru i raspoloženju naroda, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOJ-a i AFŽ-a, te o radu i stanju NOO-a i Agitpropa, napominjući na je osnovana žetvena komisija pri KNOO-u Podravska Slatina504
185.Pismo Štaba XII divizije NOV Hrvatske borcima i rukovodiocima o uspjesima Divizije u borbama na Bilo-gori, Kalniku i u Hrvatskom zagorju508
186.Izvještaj Štaba XII NOU brigade Štabu XII divizije NOV Hrvatske o akcijama u Hrvatskom zagorju509
187.Izvještaj političkog komesara XII divizije NOV Hrvatske političkom komesaru II korpusa NOV i PO Hrvatske o akcijama Divizije na putu po Hrvatskom zagorju te o političkom radu i stanju u jedinicama513
188.Pismo štaba XII divizije NOV Hrvatske Štabu II operativne zone NOV i PO Hrvatske o uzrocima povlačenja Divizije s Kalnika519
189.Izvještaj Tehničkog odsjeka Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske Tehničkom odsjeku Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o radu građevinskih odsjeka, o stanju stručnog kadra, te radu i opremi radionica, napominjući da će uskoro biti osnovane sanitetska i pokretna brigadna radionica521
190.Izvještaj Štaba Daruvarskog NOP odreda Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o radu i akcijama Odreda524
191.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a i NOO-a, radu Agitpropa, mobilizaciji i političkoj situaciji na području kotara te o ekonomskom stanju, teroru prema članovima KP i narodu, kao i o šteti koja je učinjena za vrijeme julske ofanzive526
192.Izvještaj Komande Požeškog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini pri Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o stanju, radu i akcijama partizanskih straža i relejnih stanica, kao i radu I i II ekonomskog slagališta i radionica na području Komande533
193.Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu X divizije o izvođenju vojne obuke i izučavanju vojne teorije kako bi se podigla borbena svijest rukovodilaca i boraca te ispravile neke greške i nedostaci536
194.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva Ministarstvu oružanih snaga NDH o akcijama jedinica NOV na području Bilo-gore i Slavonije540
195.Naredba Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske komandama područja o priključenju odredima jedinica formiranih od pripadnika partizanskih straža i ostalih ustanova područja, ističući istovremeno da se poduzmu mjere radi sređivanja stanja u bolnicama i pokloni puna pažnja očuvanju ževte541
196.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Grubišno Polje o političkoj situaciji na kotaru, organizacionom stanju KP, SKOJ-a, USAOJ-a, AFŽ-a, NOO-a i o agitaciono-propagandnom radu542
197.Izvještaj Štaba Posavskog NOP odreda Štabu II korpusa NOV i PO Hrvatske o radu i akcijama Odreda u razdoblju od 7. do 26. jula 1943. godine548
198.Uputstvo Štaba II korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu X divizije o formiranju jedinica za vezu, dužnostima komandnog kadra i o taktičkoj upotrebi službe veze553
199.Pismo Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju članovima KP, partijskim organizacijama, kotarskim i okružnim komitetima KPH o uspjesima i nedostacima u radu KP poslije partijskog savjetovanja od 26. decembra 1942. od sredine 1943. godine. U pismu se govori i o političkoj situaciji, organizacionom stanju KP, uspjesima jedinica NOV, radu antifašističkih organizacija, NOO-a, i o agitaciji i propagandi te se na kraju daju smjernice i uputstva za daljnji rad557
Registar ličnih imena569
Registar geografskih pojmova577
Registar predmetnih pojmova589
Sadržaj603
BIBLIOTEKA