HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE: GRAĐA ZA HISTORIJU NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA U SLAVONIJI; knjiga 5: travanj-svibanj 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
* cijela knjiga *
* * *
registar
sadržaj
* * *
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Skraćenice5
1.Oglas Gradskog poglavarstva u Slav. Brodu kojim se zabranjuje iznajmljivanje stanova i namještenih soba državnim i vojnim službenicima, radnicima i ostalim građanima bez dozvole Poglavarstva7
2.Izvještaj vođe Njemačke narodne skupine u NDH Njemačkom poslanstvu u Zagrebu o gubicima pripadnika Skupine od 1. I do 31. III. 1943. god. U prilozima izvještaju navode se gubici civilnog stanovništva Skupine na teritoriju NDH i gubici u njenim oružanim formaoijama: Einsatzstaffelu (Ajnzacštafelu), Heimatwachtu (Hajmatvahtu) i Njemačkim četama Hrvatskog domobranstva, kao i u jedinicama Wehrmachrta (Vermahta) i Waffen (Vafen) SS7
3.Letak Operativnog štaba za Slavoniju upućen narodu povodom neuspjeha operacije "Braun" da se još čvršće ujedini u borbi protiv okupatora i njegovih domaćih suradnika12
4.Pismo Operativnog štaba za Slavoniju svim vojnim i političkim rukovodiocima XVI i XVII NO brigade o nekim nedostacima u rukovođenju podređenim jedinicama za vrijeme operacije "Braun" i uputama za razvijanje borbenosti i drugarskih odnosa među borcima15
5.Naredba br. 5 vođe Njemačke narodne skupine o formiranju ES puka i ES bataljona Domovinske straže, o imenovanju oficira i prijedlozima za unapređenja, o međusobnoj korespondenciji, slanju (izvještaja i o molbama za odlikovanja ES podoficira koji isu se istakli u borbama kod Darkovca19
6.Izvještaj Štaba III odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o reorganizaciji snaga IV bataljona i formiranju novih bataljona i rezervnih jedinica, o njihovom prebacivanju u Bosnu s obzirom na poteškoće u izvođenju akcija u Srijemu, mogućnostima formiranja I vojvođanske brigade i o političkim prilikama21
7.Molba vođe Njemačke narodne skupine njemačkom opunomoćenom generalu u Hrvatskoj ... da isposluje kod zapovjednika II domobranskog zbora da posade iz Kule, Poreča, Darkovca, Mandićevca, Pridvorja, Drenjskog Slatinika, Drenja, Grgurevaca i Grabovca privremeno ne učestvuju u poduzetim akcijama, jer su ta mjesta izvrgnuta napadima partizana, a posade oslabljene zbog odlaska mlađih godišta u oružane SS jedinice. Istovremeno vođa Skupine traži da se zaštite njemačka naselja u Bosni, protestira protiv oduzimanja oružja I rezervnom bataljonu "Ludwig von Baden", jer je ono namijenjeno regrutiranim obveznicima i vlasništvo je Njemačke narodne skupine, a ne jedinica Wehrmachta i predlaže preselenje njemačkih porodica iz Hrastovca, Blagorodovca, Petranovca, Sokolovca, Uljanika i okolnih mjesta u istočni Srijem, kako njihovu radnu snagu ne bi mogli koristiti partizani25
8.Izvještaj II domobranskog zbora Operativnom odjelu Glavnog stožera domobranstva o stanju operacije "Braun" u Slavoniji, hapšenju sumnjivih osoba i o strijeljanju šest komunista u Slav. Brodu za odmazdu zbog sabotažnih akcija na glavnoj pruzi Beograd-Zagreb27
9.Dopis mjesnog rukovodstva Njemačke narodne Skupine u Tenju Njemačkom poslanstvu u Zagrebu ... o nedoličnom ponašanju komandanta Logora u Tenju i suradnji mjesnog stanovništva s partizanima28
10.Izvještaj Oružničke postaje Okučani Oružničkom krilnom zapovjedništvu Nova Gradiška... o hapšenju partizana u selima nedaleko od Okučana29
11.Pismo Štaba IV divizije NOV li PO Hrvatske Štabu Kalničkog NOPO II operativne zone kojim ga obavještava o situaciji u Slavoniji i moli da mu se pošalje bataljon novomobiliziranih boraca29
12.Naredba Operativnog štaba za Slavoniju štabovima XII, XVI, XVII i XVIII NO brigade za likvidaciju ustaško-domobranskog uporišta Bučko Kamensko30
13.Izvještaj "Agrarije", centralne njemačke nabavljačko-prodajne zadruge u Osijeku, o uvjetima prodaje monopolskih artikala seljacima, o sađenju krumpira i uljarica i o ostvarenom prometu od 1. januara do 31. marta 1943.36
14.Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Vukovaru Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu o stanju i djelatnosti redarstvene službe i aktivnosti partizana na području Velike župe Vuka38
15.Dopis Mjesne skupine iz Bankovaca vođi Njemačke narodne skupine u Osijeku ... o dolasku partizana u selo i oduzimanju živežnih namirnica pripadnicima Skupine, prvenstveno onim čiji sinovi službe u jedinicama Einsatzstaffela i Waffen SS. U Bankovcima je ostalo samo pet muškaraca od ukupno pedeset njemačkih obiteljji, stoga pripadnici Skupine mole hitnu pomoć i zaštitu jer im hrvatske vlasti nisu u stanju obezbijediti sigurnost41
16.Dopis Ustaškog logora u Slav. Požegi Ustaškom stožeru Velike župe Livac-Zapolje o koncentriranju većih snaga partizana u neposrednoj blizini Požege i opasnosti da partizani osvoje grad42
17.Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora Ministarstva oružanih snaga NDH... o djelatnosti partizana u Slavoniji, njihovoj borbenosti i moralu za vrijeme operacije "Braun" i o aktivnosti omladine u Osijeku, Slav. Brodu i Novoj Gradiški. Izvještaj se temelji na izjavama domobrana i domobranskih oficira koji su pobjegli iz partizanskog zarobljeništva42
18.Brzojav Zapovjedništva Prve gorske divizije Glavnom stožeru Ministarstva oružanih snaga NDH o napadu partizana na Bučje44
19.Naredba Operativnog štaba za Slavoniju svim podređenim jedinicama o rasformiranju Štaba i povlačenju jedinica IV divizije NOVH sa položaja oko Bučja u novoraspoređene baze45
20.Izvještaj okružnog rukovodioca Njemačke narodne skupine okruga Donja Drava vođi Skupine ... o akcijama partizana u neposrednoj blizini Osijeka, odlasku stanovništva iz grada i okolnih sela u partizane i o neaktivnosti hrvatskih vlasti da se postojeće stanje sredi48
21.Dopis Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske štabovima I i II odreda o poduzimanju akcija u pozadini protivnika, o mobilizaciji novih boraca, o uspostavljanju suradnje s NOO-ima i komandama područja radi reorganizacije pozadine i pravilnog objašnjavanja neuspjeha operacije "Braun" u Slavoniji49
22.Izvještaj Štaba XII NO brigade Štabu IV divizije NOV Hrvatske o akcijama Brigade od 20. marta do 5. aprila 1943. godine50
23.Izvještaj Štaba XVII NO brigade Štabu IV divizije NOV i PO Hrvatske o akcijama Brigade za vrijeme operacije "Braun" u Slavoniji53
24.Pregled brojnog stanja boraca XVII NO brigade IV divizije NOV i PO Hrvatske58
25.Izvještaj sekretara XVII NO brigade Centralnom komitetu KPH o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije u Brigadi, o agitaciono-propagandnom radu i vojno-političkom uzdizanju boraca, njihovoj borbenosti, moralu i disciplini za vrijeme operacije "Braun" u Slavoniji i o političkom radu među narodom u selima Požeške kotline60
26.Zapisnik sa sastanka Prvog plenuma Kotarskog NOO-a Grubišno Polje o izboru članova Kotarskog NOO-a i diskusiji o političkoj situaciji, dužnostima NOO-a i o njihovom odnosu prema NOV64
27.Izvještaj Štaba XVI NO brigade Štabu IV divizije NOV i PO Hrvatske o akcijama Brigade u vrijeme operacije "Braun" u Slavoniji65
28.Dopis Ustaškog stožera Velike župe Livac-Zapolje Glavnom ustaškom stanu u Zagrebu kojim se traži poduzimanje akcija na Psunju, Krndiji i Papuku protiv partizana i raseljavanje svih srpskih sela na obroncima Požeške kotline68
29.Okružnica Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost svim župskim redarstvenim oblastima o grupnom strijeljanju talaca kao odmazdi za akcije partizana68
30.Izvještaj Njemačke narodne skupine okruga Donja Drava vodi Skupine ... o nesigurnom položaju Mjesne skupine u Jakšiću uslijed aktivnosti partizana i neraspoloženja hrvatskog stanovništva prema pripadnicima Skupine70
31.Izvještaj Štaba II odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o akcijama Odreda u vrijeme operacije "Braun", borbenom raspoloženju boraca, organizacionom stanju i o narednim zadacima Odreda71
32.Pregled brojnog stanja boraca II odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske73
33.Izvod iz izvještaja Zapovjedništva I domobranskog zbora Ministarstvu oružanih snaga NDH ... o političkim i ekonomskim prilikama, raspoloženju naroda i stanju u domobranstvu74
34.Izvještalj Štaba I odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o reorganizaciji rukovodećeg kadra, borbenosti i disciplini boraca, o akciji na Lipovljane i o političkom radu među narodom78
35.Pregled brojnog stanja boraca XII NO brigade IV divizije NOV i PO Hrvatske80
36.Izvještaj Njemačke narodne skupine okruga Sava-Dunav vođi Skupine ... o pojačanoj aktivnosti partizanskih grupa u okolini Vinkovaca i o hapšenju ustaša II ustaškog stajaćeg zdruga zbog suradnje s partizanima82
37.Dopis Ministarstva narodnog gospodarstva Glavnom stožeru oružanih snaga NDH (operativnom odjelu) u kome izvještava da partizani sprečavaju eksploataciju šuma na području šumarija Trnjani i Slav. Brod83
38.Pregled brojnog stanja boraca XVIII NO brigade IV divizije NOV i PO Hrvatske84
39.Izvještaj Štaba XVIII NO brigade Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o nedostatku političkih rukovodilaca i nedovoljnoj izgrađenosti boraca, o moralu, disciplini i socijalno-zdravstvenom stanju boraca, o radu Agitpropa, informativne, obavještajne i intendantske službe u Brigadi i o radu među narodom u vremenu od 10. marta do 13. aprila 1943. godine85
40.Izvještaj Štaba XVIII NO brigade Štabu IV divizije NOV i PO Hrvatske o akcijama Brigade u vrijeme operacije "Braun" u Slavoniji88
41.Dopis Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske štabovima I i II odreda o poduzimanju akcija ekonomskog karaktera, provođenju mobilizacije boraca j o postupku sa zarobljenim njemačkim vojnicima90
42.Izvještaj Štaba III operativne zone Vrhovnom štabu NOV i POJ o organizacionom stanju i naoružanju partizanskih jedinica o komandi područja u Slavoniji91
43.Izvještaj Kotarske oblasti u Slav. Požegi Velikoj župi Livac-Zapolje o stanju i kretanju izbjeglica na području kotara92
44.Žalba Općinskog poglavarstva u Komletincima Kotarskoj oblasti Vinkovci u kojoj se navodi da su predstavnici 369. legionarske divizije samovoljno izvršili otkup stoke u selu Otoku kraj Vinkovaca95
45.Izvještaj organizacionog vođe Njemačke narodne skupine u NDH o organizacionom stanju, moralu i borbenom raspoloženju pripadnika Skupine od 15. marta do 15. aprila 1943. godine, i o otežanom radu Skupine uslijed učestalih akcija partizana na njemačka naselja i personalnih promjena u vođstvu mjesnih i okružnih skupina zbog poziva u oružane SS jedinice96
46.Upute Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske svim štabovima podređenih jedinica i komandama područja o postupku sa zarobljenim domobranima98
47.Izvještaj Štaba IV divizije Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama Divizije od 1. marta do 16. aprila 1943. godine100
48.Pregled brojnog stanja boraca I odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske109
49.Naredba Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske svim podređenim jedinicama i Štabu II bataljona II odreda za napad na Slavonski zdrug kod Kamenskih Šušnjara110
50.Telegram Prve gorske divizije o borbi Slavonskog zdruga kod Kamenskih Šušnjara112
51.Izvještaj Zapovjedništva I domobranskog zbora Ministarstvu oružanih snaga NDH o borbi Slavonskog zdruga kod Kamenskih Šušnjara113
52.Dopis Zajednice za promet stokom i stočnim proizvodima u Zagrebu Kotarskoj oblasti Slav. Požega, kojim javlja da će se 19. aprila uz oružanu pomoć vojske izvršiti prisilni otkup stoke u selima na području kotara115
53.Izvještaj štaba III operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu informativne službe u vrijeme operacije "Braun" u Slavoniji115
54.Izvještaj Kotarske oblasti u Daruvaru Ministarstvu unutrašnjih poslova u Zagrebu ... o akcijama partizana u okolini Daruvara i o iseljavanju Mađara iz Velike Cjepidlake u Mađarsku117
55.Dopis Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju svim okružnim i kotarskim komitetima KPH o pripremama za proslavu Prvog maja118
56.Pismo Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske u kome se odaje priznanje borcima i rukovodiocima podređenih jedinica za postignute uspjehe u dotadašnjim borbama, posebno za uspjeh u bici kod šušnjara i Mrkoplja. Pored toga u pismu se ukazuje na neke propuste u radu i apelira na političke komesare i vojne rukovodioce da se još više založe u podizanju političke svijesti i vojne sposobnosti boraca120
57.Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja Štabu III operativne zone o radu komandi mjesta i komandi straža od 21. marta do 17. aprila 1943. god.123
58.Dopis Štaba Grupe vojvođanskih partizanskih udarnih bataljona Štabu III operativne zone o formiranju dviju grupa udarnih bataljona i prijedlozima za formiranje I i II vojvođanske brigade125
59.Izvještaj Štabu III operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o vojnoj situaciji i akcijama podređenih jedinica127
60.Izvještaj Štaba III operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji i raspoloženju naroda poslije neuspjeha operacije "Braun", o visokoj političkoj o borbenoj svijesti boraca i o formiranju komandi Bilogorskog i Požeškog područja129
61.Pregled brojnog stanja boraca IV divizije NOV i PO Hrvatske134
62.Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac o pripremi naroda za izbore u onim mjestima gdje uslijed vajnih operacija izbori za NOO-e nisu mogli biti provedeni136
63.Izvještaj Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju Centralnom komitetu KPH o političkim prilikama i raspoloženju naroda, o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije na terenu i u vojsci, o radu NOO-a, AFŽ i Agitpropa Oblasnog komiteta137
64.Izvještaj Komande ispostave Psunjskog područja na Bilo-gori Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o vojno-politličkom radu partizanskih straža, djelatnosti HSS-a među narodom, obavještajnoj, informativnoj i intendantskoj službi i o "uspjehu mobilizacije boraca u NOV140
65.Zapisnik sa saslušanja domobranskog natporučnika zarobljenog kod Kamerskih Šušnjara o toku i dshodu borbe Slavonskog zdruga s jedinicama IV divizije NOV i PO Hrvatske145
66.Izjava koloniste Franje Bubala iz sela Pake da se preselenjem u Sarajevo ne odriče koloniziranog posjeda u Pakoj149
67.Dopis Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu I odreda o formiranju III bataljona Odreda, čiji bi sektor djelovanja obuhvatao teritorij kotara Daruvar150
68.Naredba Štaba IV divizije NOVH svim podređenim jedinicama za pokret u novoraspoređene baze radi odmaranja boraca, prikupljanja namirnica i mobilizacije boraca u NOV151
69.Izvještaj Štaba II odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o vojno-političkim akcijama i organizacionom stanju Odreda od 10. do 21. aprila 1943. godine154
70.Izvještaj Kotarske oblasti u Daruvaru Ministarstvu unutrašnjih poslova u Zagrebu ... o kretanju i političkim akcijama partizana u neposrednoj okolini Daruvara157
71.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva u Zagrebu o akcijama partizana na području Bilo-gore i Psunja i o hapšenju Hrvata i pripadnika Njemačke narodne skupine u selima oko Daruvara zbog toga što se nisu odazvali mobilizaciji157
72.Dopis štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske štabovima podređenih jedinica kojim se pohvaljuju svi borci i rukovodioci za pokazanu hrabrost, požrtvovnost, drugarstvo i sposobnost rukovođenja akcijama u toku operacije "Braun" u Slavoniji158
73.Izvještaj Regrutne komisije III operativne zone za okrug Nova Gradiška Štabu Zone i Štabu IV divizije NOVH o uspjehu mobilizacije boraca u NOV130
74.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske svim komandama područja za reorganizaciju partizanskih straža u vojne jedinice jačine čete, voda ili desetine161
75.Dopis Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske upućen svim štabovima odreda povodom proslave Prvog maja162
76.Izvještaj zamjenika političkog komesara XI NO brigade IV divizije NOVH Centralnom komitetu KPH o radu i organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije u toku i poslije operacije "Braun", o promjeni i popuni kadrova u jedinicama Brigade, o vojinom, ideološkom i političko-prosvjetnom uzdizanju boraca, o radu Agitpropa i uspjehu mobilizacije boraca u NOV163
77.Izvještaj Štaba I odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o izvedenim akcijama u selima nedaleko od Okučana167
78.Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu o političkom stanju u Požeškoj kotlini168
79.Izvještaj Komande Psunjskog područja Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o radu pozadinskih jedinica i ustanova za vrijeme operacije "Braun" u Slavoniji169
80.Izvještaj zamjenika političkog komesara XVII NO brigade Centralnom komitetu KPH o organizacionom stanju i radu na učvršćenju partijske i skojevske organizacije u Brigadi, o borbenosti i disciplini boraca i o političko-prosvjetnoj djelatnosti u Brigadi173
81.Izvještaj zamjenika političkog komesara XVI NO brigade Centralnom komitetu KPH o političkim prilikama i radu među narodom u selima kroz koja je Brigada prolazila, o organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije, o političkom, kulturno-proisvijetnom i vojnom uzdizanju boraca, o hrabrosti skojevaca i radu informativne i obavještajne službe i Agitpropa Brigade175
82.Dopis Mjesne Njemačke narodne skupine u Budakovcu Okružnom rukovodstvu Skupine u Virovitici o nesigurnom položaju njemačkog stanovništva uslijed aktivnosti partizana i o namjeri pripadnika Skupine da se presele u Mađarsku ukoliko se ne pruži zaštita stanovništvu182
83.Izvještaj Komande Požeškog područja Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju područja i radu partizanskih straža183
84.Brzojav ministru inostranih poslova Trećeg Reicha ... kojim se predlažu tri varijante za odvijanje putničkog saobraćaja iz Njemačke za Beograd: Budimpešta-Arad-Temišvar-Beograd, Budimpešta - Szeged - Veliki Bečkerek - Beograd i Budimpešta - Novi Sad - Beograd, jer su na dosadašnjoj glavnoj pruzi između Beograda i Osijeka, preko koje se odvijao saobraćaj za Njemačku, učestali sudari i diverzije184
85.Dopis Štaba I odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o uspjehu mobilizacije novih boraca u selima na području zapadne Posavine185
86.Pismo Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske svim okružnim komitetima KPH i komandama područja Slavonije kojim traži što više pisanog partijsko-političkog materijala i pomoć u formiranju tehnike186
87.Proglas Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju upućen narodu Slavonije povodom proslave Prvog maja - praznika rada187
88.Naređenje Zapovjedništva Prve gorske divizije u Daruvaru Zapovjedništvu I konjičkog sklopa ... o rasformiranju Skupine Böckl (Bekl) i novom rasporedu snaga192
89.Izvještaj Kotanske oblasti u Daruvaru Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH u Zagrebu ... o akcijama partizana u okolini Daruvara195
90.Izvještaj sekretara XVII NO brigade Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji i organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije u Brigadi, o političkom i kulturno-prosvjetnom radu i radu na vojnom uzdizanju boraca, o svečanoj proslavi Prvog maja, jačanju discipline u Brigadi, povećanju broja žena boraca i njihovom uključivanju u Antifašistički front žena, političkom radu među narodom u selima Požeške kotline i o ubacivanju četničkih i ustaških agenata u partizanske jedinice196
91.Izvještaj Štaba II odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o ekonomskim akcijama i organizacionom stanju Odreda od 21. aprila do 2. maja 1943. godine201
92.Dopis Prosvjetnog odbora Komande Papučko-kndijskog područja Štabu XVII NO brigade s molbom za mobilizaciju učitelja simpatizera NOB-a203
93.Uputstvo Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske za organizaciju i rad obavještajno-političke službe u vojnim jedinicama i vojno-pozadinskim ustanovama203
94.Izvještaj Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu o otkrivanju grupe suradnika NOP-a u Novoj Gradiški209
95.Naredba Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske za formiranje Čehoslovačkog bataljona211
98.Dopis Glavnog stožera Ministarstva oružanih snaga NDH Ministarstvu unutrašnjih poslova o ponovnom zahtjevu Ustaškog stožera Velike župe Livac-Zapolje za čišćenje i uništenje svih srpskih sela na području župe sjeverno od rijeke Save212
97.Dopis Štaba III operativne zorne NOV i PO Hrvatske štabu IV divizije i svim komandama područja za izgradnju suhoputnih stanica radi lakšeg snabdijevanja operativnih jedinica u toku vojnih operacija213
98.Izvještaj Štaba IV divizije NOVH Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o vojnoj situaciji na području Slavonije, organizacionom stanju i radu jedinica Divizije, daljnjim operativnim namjerama, formiranju novih jedinica i korpusa i o prijedlozima za imenovanje starješinskog kadra u jedinicama215
99.Naredba Štaba IV divizije NOVH svim podređenim jedinicama i štabovima I i II odreda III operativne zone za napad na uporište Voćin222
100.Izvještaj ustaškog logornika u Virovitici Ustaškom stožeru Velike župe Baranja u Osijeku o preseljenju mađarskog stanovništva sa područja Virovitice i Daruvara u Mađarsku i prebacivanje njihove imovine bez znanja i dozvole carinskih organa NDH, a pod zaštitom oružanih snaga pripadnika Njemačke narodne skupine (Einsatzstaffela)228
101.Dopis Šumarskog ureda Vlastelinstva Vukovar Velikoj župi Vuka o ometanju eksploatacije šuma na području vlastelinstva od strane mađarskih vlasti230
102.Izvještaj okružnog rukovodioca Njemačke narodne skupine Srednja Drava - Ilova o političkim prilikama na okrugu, o nesigurnom položaju njemačkog stanovništva uslijed aktivnosti partizana i o slaboj mogućnosti političkog djelovanja vođstva Skupine na pripadnike mjesnih skupina u kotarima: Pakrac, Daruvar, Grubišno Polje i Garešnica. Okružni rukovodilac navodi da partizani imaju veliki utjecaj i uživaju svestranu podršku ne samo među hrvatskim i srpskim stanovništvom, koje se sve više odaziva partizanskim pozivima za mobilizaciju, nego i u organima javne uprave, gdje se službenici drže pasivno prema ovim pojavama, a mnogi čak i simpatiziraju NOP i ne poduzimaju nikakve mjere da se postojeće stanje sredi. Ovakve pojave djeluju negativno na moral pripadnika Skupine, stoga okružni rukovodilac predlaže poduzimanje vajnih operacija širih razmjera na području Papuka i Bilo-gore kako bi se pružila zaštita njemačkim porodicama čiji su sinovi mobilizirani u SS jedinice i bore se van domovine, na istočnom frontu231
103.Dopis Štaba IV divizije NOVH svim podređenim jedinicama da spriječe koncentriranje protivnika u okolini Voćina jer opkoljena posada traži hitnu pomoć234
104.Izvještaj Komande Diljskog područja Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o radu partizanskih straža i preformiranju udarnih grupa u Udarni bataljon Diljskog područja235
105.Izvještaj Komande Diljskog .područja Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji i proslavi Prvog maja, o radu NOO-a i uspješnoj mobilizaciji boraca, o radu pete kolone i ubacivanju agenata u redove NOV, o formiranju Diljskog bataljona i o političkom radu partizanskih straža, relejnih stanica, intendantura i Agitpropa Područja238
106.Izvještaj Okružnog komiteta ŠKOJ-a Virovitica Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Slavoniju o političkoj situaciji, organizacionom stanju i radu SKOJ-a i USAOJ-a na okrugu243
107.Brzojav Zapovjedništva Prve gorske divizije u Daruvaru Operativnom odjelu Glavnog stožera domobranstva o stanju Prve bojne u Voćinu247
108.Izvještaj Komande Požeškog područja štabu II operativne zone NOV i PO Hrvatske o iproslavi Prvog majja, provođenju izbora za NOO-e i o partijsko-političkom i kulturno-prosvjetnom radu partizanskih straža u selima i bolnicama od 30. aprila do 10. maja248
109.Izvještaj Štaba XVI NO brigade Štabu IV divizije NOVH o toku i uspjehu akcije na Voćin252
110.Pismo štaba IV divizije NOVH svim borcima i rukovodiocima podređenih jedinica, kojim se odaje puno priznanje za hrabrost, požrtvovnost i sposobnost rukovođenja prilikom trećeg zauzimanja Voćina 255
111.Naredba Štaba IV divizije NOV Hrvatske svim podređenim jedinicama za povlačenje sa dosadašnjih položaja u novoraspoređene baze256
112.Dopis Ustaškog stožera Velike župe Livac-Zapolje Glavnom ustaškom stanu u Zagrebu kojim se traži upućivanje vojne jedinice u Lopovljane radi osiguranja mjesta od partizana258
113.Naredba Štaba IV divizije NOVH svim podređenim jedinicama o postupku pozajmljivanja i načinu korištenja privatne imovine259
114.Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji, raspoloženju naroda, proslavi Prvog maja, akciji NOO-a za obradu njiva, sjetvi i zbrinjavanju stanovništva u popaljenim selima, o radu obavještajne službe i otkrivanju petokolonaša, o stanju sanitetske službe i uzdizanju bolničarskog kadra i o radu ćelija KP i SKOJ-a260
115.Izvještaj Komande Bilogorskog područja Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o proslavi Prvog maja i raspoloženju naroda, o organizaciji i aktivnosti partizanskih straža i o stanju intendantske, sanitetske, obavještajne i informativne službe262
116.Dopis nadstojnika Glavnog ureda Njemačke narodne iskupine Ministarstvu narodnog gospodarstva NDH o zapostavljanju pripadnika Skupine (u odnosu na hrvatsko stanovništvo) u pogledu ptkupa brane i stoke, ometanju nakupnog rada "Agrarije", postavljanji povjerenika kod njemačkih poduzeća i u privilegiraniju Zemproa266
117.Izvještaj Štaba IV divizije NOV Hrvatske o postignutim rezultatima napada na Voćin269
118.Izvještaj Štaba II odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske političkom komesaru III operativne zone o radu na političkom i kulturno-prosvjetnom uzdizanju boraca, proslavi Prvog maja, radu Agitpropa, o moralu i visokoj političkoj svijesti boraca i o zdravstveno-socijalnom stanju partizana u vremenu od 2. do 12. maja 1943. god.270
119.Naređenje Štaba IV divizije NOV Hrvatske svim podređenim jedinicama i štabu III operativne zone da ikopaiju bunkere koji bi, u slučaju vojnih operacija širih razmjera, bili adaptirani za sakrivanje ranjenih i bolesnih boraca278
120.Dopis Agitpropa Diljskog područja svim narodnooslobodilačkim odborima i antifašističkim organizacijama na svom teritoriju kojim ih obavještava o pokretanju lista Diljski partizan i poziva na suradnju279
121.Dopis Župske redarstvene oblasti u Slav. Brodu Ravnateljstvu Državne realne gimnazije kojim se traže podaci o prosvjetnim radnicima u osnovnim i srednjim školama na području grada280
122.Izvještaj Župske redarstvene ablasti u Osijeku Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu ... o stanjiu zatvorenika i političkim događajima na području Velike župe Baranja281
123.Letak Okružnog komiteta KPH Virovitica hrvatskom i srpskom narodu Podravine s pozivom na borbu protiv okupatora i njegovih domaćih suradnika283
124.Izvještaj Glavnog ureda za narodno gospodarstvo Njemačke narodne skupine u NDH o organizacionim promjenama i formiranju (strukovnih udruženja za trgovinu ugijem, drvetom i građevnim materijalom, o brojnom stanju Njemačke zajednice rada, proslavi Prvog maja kao Dana njemačkog rada i o sve težim životnim uslovima radnika, koji se sve više obraćaju za pomoć Njemačkoj zajednici rada286
125.Izvještaj sekretara XVII NO brigade Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji i organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije, o političkom i kulturno-prosvjetnom radu u četama, o visokoj borbenoj svijesti skojevaca, disciplini i vojnom uzdizanju boraca i o velikom učešću i hrabrosti žena boraca u Brigadi288
126.Dopis Inicijativnog odbora ZAVNOH-a Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju kojim poziva sve delegate iz Slavonije na osnivačku skupštinu ZAVNOH-a294
127.Dopis Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske Zapovjedništvu Prve gorske divizije u Daruvaru kojim predlaže zamjenu zarobljenih domobranskih časnika za deset rodoljuba koje će predložiti Štab Zone294
128.Dopis Kotarske oblasti Slav. Požega Zajednici za promet stokom i stočnim proizvodima u Zagrebu kojim se traži posredovanje kod vojnih vlasti radi pružanja pomoći prilikom otkupa stoke u selima Požeške kotline295
129.Naredba Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu III operativne zone i svim podređenim jedinicama za formiranje XXI NO brigade296
130.Naredba Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu III operativne zone i svim podređenim jedinicama za formiranje X divizije297
131.Naredba Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu III operativne zone i svim podređenim jedinicama o formiranju I slavonskog korpusa298
132.Naredba Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske štabovima IV i X divizije o formiranju novog štaba IV divizije298
133.Dopis Glavnog zapovjedništva Oružništva u Zagrebu Glavnom stožeru oružanih snaga NDH ... kojlim javlja da su njemački vojnici samovoljno oduzimali živežne namirnice i stoku stanovnicima selâ Sumetlice i Pravoslavne Šagovine299
134.Izvještaj organizacionog vođe Njemačke narodne skupine u NDH o organizacionom stanju i nastalim promjenama u Skupini uslijed obustavljanja rada i preseljenja nekih mjesnih skupina u okruzima Istočni Srijem i Donja Drava, o personalnim promjenama u vodstvu i o moralu i djelatnosti pripadnika Skupine u vremenu od 15. aprila do 15. maja 1943. godine300
135.Dopis Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost Ministarstvu vanjskih poslova NDH u Zagrebu kojim se traži posredovanje kod njemačkih vojnih vlasti zbog preseljenja pripadnika mađarske narodnosti sa kotara Daruvar u Mađarsku. Preseljenje se vršilo pod zaštitom oružanih snaga Njemačke narodne skupine, a bez znanja i odobrenja upravnih vlasti NDH302
136.Naredba Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju odsjeka pri Štabu Zone303
137.Izvještaj Srijemsko-slavonskog četničkog odreda delegatu Vrhovne komande kapetanu Bori Mitranoviću o pokušaju organiziranja četništva u Slavoniji304
138.Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška svim kotarskim komitetima KPH o pružanju pomoći organizaciji AFŽ prilikom provađanja izbora za seoske, općinske, kotarske i okružne antifašističke odbore žena306
139.Dopis Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske Zapovjedništvu Prve gorske divizije u Daruvaru s podacima onih rodoljuba koje traži u zamjenu za zarobljene domobrane307
140.Molba predstavnika Zemaljskog vodstva Njemačke narodne pomoći iz Lučinaca Općinskom poglavarstvu Vilić-Selo za potvrdu da se njemačke porodice preseljavaju iz Lučinaca u Jovanovac kod Osijeka zbog aktivnosti partizana i da molbu proslijedi Kotarskoj oblasti u Slav. Požegi radi osiguranja besplatnog prevoza na željeznici309
141.Izvještaj zamjenika politkomesara XVI NO brigade IV divizije NOVH Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji i organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije u Brigadi, o radu na političkom, kulturno-prosvjetnom i vojnom uzdizanju boraca, o radu Agitpropa i uspjehu održanih mitinga u selima na području Bilo-gore, o radu partijskih biroa i štapske ćelije i o hrabrosti pojedinih članova SKOJ-a i žena boraca u Brigadi310
142.Naredba Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske za formiranje štaba baterije i o promjenama kadra u XVI i XVI NO brigadi315
143.Izvještaj Štaba III operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama I i II odreda, formiranju Čehoslovačkog bataljona i mobilizaciji boraca u NOV316
144.Izvještaj Štaba III operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji, raspoloženju naroda i uspjehu mobilizacije boraca u NOV o reakcionarnom radu vodstva bivše HSS i nastojanju četnika da se prebace u Slavoniju i Srijem; o provođenju izbora za NOO-e i sastanku plenuma Oblasnog NOO-a za Slavoniju; o stanju ranjenika i bolesnika u bolnicama i gerilskim upadima protivnika na oslobođeni teritorij i o političkom radu među borcima odreda, operativnih jedinica i komandi područja318
145.Izvještaj Štaba IV divizije NOVH Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbi za Voćin i daljnjim operativnim namjerama322
146.Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora u Slav. Brodu Ministarstvu oružanih snaga NDH ... o političkim prilikama i raspoloženju naroda, o aktivnosti partizana u Slavoniji i Srijemu i o stanju u domobranstvu328
147.Izvještaj okružnog rukovodioca Njemačke narodne skupine okruga Sava-Dunav vođi Skupine o političkim prilikama i raspoloženju naroda, o progonima Židova i Srba i oduzimanju njihove imovine, o neraspoloženju hrvatskog naroda prema ustašama i njihovim zlodjelima i o aktivnosti partizana na području okruga. Za sređenje postojećeg stanja okružni rukovodilac predlaže: potpuno istrebljemje Židova, povišenje plaća državnim službenicima, uvođenje smrtne kazne za povišenje cijena namirnicama i stavljanje hrvatskih oružanih snaga pod njemačku vojnu komandu331
148.Izvještaj Štaba III operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu informativne službe i jačini ustaško-domobranskih i okupatorskih snaga u uporištima na teritoriju zone334
149.Izvještaj Štaba I odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske političkom komesaru Zone o radu na političkom, kulturno-prosvjetnom i voljnom uzdizanju boraca, o formiranju radnog bataljona, izdavačkoj djelatnosti Agitpropa, moralu, borbenosti, disciplini i socdjalno-zdravstvenom stanju boraca i o uspjehu političkog rada među narodom na sektoru djelovanja Odreda337
150.Izvještaj Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji i reakcionarnom radu HSS-a, naročito na području OK KPH Virovitica, o pojačanom teroru, o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije u okružnim komitetima KPH, operativnim jedinicama, partizanskim odredima i vojnopozadinskim ustanovama, o provođenju izbora za NOO-e, formiranju Privremenog oblasnog NOO-a za Slavoniju i o radu AFŽ i Agitpropa Oblasnog komiteta341
151.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Osijek Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji i organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije, o provali u kotarskim komitetima KPH Osijek i Vukovar, formiranju novih komiteta, provođenju izbora za NOO-e, sazivu plenuma Okružnog NOO-a Osijek, radu Agitpropa i o stanju organizacije AFŽ na okrugu350
152.Izvještaj štaba II odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o brojnom stanju i naoružanju boraca355
153.Dopis Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju Centralnom komitetu KPH kojim traži uspostavljanje čvršće veze i uputstvo za daljnji rad356
154.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu KPH Virovitica o političkim prilikama i raspoloženju naroda, o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije i o radu NOO-a, AFŽ i Agitpropa Komiteta357
155.Izvještaj Štaba III operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu obavještajne službe360
156.Izvještaj Komande Psunjskog područja Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske o radu Tehnike, partizanskih straža, pozadinske čete, o stanju bolnica i ambulanti, o radu relejnih stanica, informativne i obavještajne službe, o ponovnoj uspostavi mobilizacionih centara i o ekonomskom stanju Područja368
157.Izvještaj Komande Psunjskog područja Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju partijskih jedinica, njihovoj političkoj izgrađenosti, političkom radu u bolnicama i među narodom i o dnevnom redu sastanaka kotarskih NOO-a Novska i Pakrac367
158.Izvještaj Privremenog oblasnog NOO-a za Slavoniju Inicijativnom odboru ZAVNOH-a o formiranju Odbora i njegovim narednim zadacima, o organizacionom stanju i radu NOO-a poslije provođenja izbora, formiranju prehrambenih komisija radi pružanja pomoći postradalom stanovništvu, radu na uzdizanju prosvjetnog i zdravstvenog kadra i o izdavanju lista Glas Slavonije369
159.Izvještaj Štaba XII NO brigade političkom komesaru IV divizije NOV i PO Hrvatske o političkom i kulturno-prosvjetnom uzdizanju boraca, sportskim priredbama, radu štabova bataljona, socijalno-zdravstvenom stanju boraca i o pozitivnom utjecaju političkih zborova među narodom u selima Požeške kotline372
160.Izvještaj Štaba XVII NO brigade političkom komesaru X divizije NOV i PO Hrvatske o intenzivnom političkom i kulturno-prosvjetnom radu, moralu, disciplini i o socijalno-zdravstvenom stanju boraca374
161.Izvještaj Štaba XVII NO brigade Štabu X divizije NOV i PO Hrvatske o vojnim akcijama Brigade od 15. do 25. maja 1943. godine377
162.Izvještaj Štaba XXI NO brigade Štabu X divizije NOV i PO Hrvatske o formiranju i sastavu brigade379
163.Pismo Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske kojim se pohvaljuju politički komesari podređenih jedinica za dotadašnji rad na razvijanju političke i borbene svijesti, morala i discipline boraca380
164.Zapovijest Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske svim podređenim jedinicama za napad na uporište Kutjevo383
165.Dopis Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske štabu X divizije o povratku I bataljona Kalničkog NOPO na Kalnik385
166.Zapisnik sa sjednice plenuma Kotarskog NOO-a Podravska Slatina o stanju i radu općinskih i mjesnih NOO-a, raspoloženju naroda, zabrani kretanja lica na neoslobođeno područje, suzbijanju krađe i primjeni kazna, o zdravstvenoj službi, kontroli boraca na bolovanju i o cijenama kovačkih usluga386
167.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o organizacionom stanju, agitaciono-propagandnom i kulturno-prosvjetnom radu partijskih, skojevskih i antifašističkih organizacija, o uspjehu mobilizacije boraca u NOV i uspostavi veza sa domobranima, o radu i organizacionom stanju NOO-a i o raspoloženju naroda i narodnosti prema NOP-u390
168.Naredba Štaba I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske štabovima IV i X divizije za racionalno korišćenje živežnih namirnica398
169.Dopis Ustaškog logora u Slav. Brodu Udruženju trgovaca kojim ih obavještava da je formirao krstareći odjel dobrovoljaca i traži materijalnu pomoć za njegovo izdržavanje400
170.Dopis Inicijativnog odbora ZAVNOH-a Okružnom NOO-u Srijem i Slavonija o ustavima i načinu rada pilana i vršalica, o čuvanju i spremanju sijena i o čuvanju i zabrani sječe šuma400
171.Izjava Inicijativnog odbora ZAVNOH-a i Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o ciljervima i načelima narođnooslobođilačke borbe401
172.Zapovijest Štaba IV divizije I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske štabovima XII i XVIII NO brigade za napad na uporište Kutjevo403
173.Zapovijest štaba X divizije I slavonskog korpusa NOV i PO Hrvatske štabovima XVII i XXI NO brigade za napad na Kutjevo406
174.Dopis Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske Štabu III operativne zone o formiranju čete za borbu protiv pete kolone (četa PPK)408
175.Pismo Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju svim okružnim komitetima KPH o neophodnim pripremama za ilegalne uslove rada u slučaju izvođenja vojnih operacija širih razmjera i ponovnog akupiranja oslobođene teritorije u Slavoniji410
176.Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac o kopanju bunkera, sakrivanju živežnih namirnica i pripremanju udarnih grupa za izvođenje diverzija na svim komunikacijama412
177.Dopis Štaba IV divizije I slavonskog korpusa NOVH štabovima XII, XVI i XVIII NO brigade o upućivanju boraca na obuku u oficirsku školu za vojne i političke rukovodioce443
178.Dopis Kotarske Oblasti Ilok Velikoj župi Vuka u Vukovaru o samovoljnim postupcima mađarske pogranične straže prema stanovnicima kotara Ilok414
179.Dopis Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju svim okružnim komitetima KPH o suzbijanju sektaštva i protekcionizma, o potrebi intenzivnijeg političkog uzdizanja žena i o pravilnom stavu prema nacionalnom pitanju416
180.Pregled brojnog stanja ljudstva Komande Diljskog područja418
181.Brzojav Župske redarstvene oblasti iz Nove Gradiške Operativnom odjelu Glavnog stožera domobranstva o napadu partizana na Kutjevo420
182.Pregled brojnog stanja i naoružanja Komande Bilogorskog područja421
183.Dopis vođe za propagandu Njemačke narodne skupine u NDH vođi Glavnog ureda o hapšenju u Osijeku cca 100 osoba osumnjičenih da su suradnici NOP-a. Među njima su dva liječnika optužena za pružanje pomoći ranjenim i bolesnim partizanima, oko 40 uhapšenika su srednjoškolci, a ostali su pretežno radnici423
184.Naredba Štaba X divizije I slavonskog korpusa NOVH štabu XVII NO brigade za izvođenje diverzija na željezničkog pruzi Našice - Slavonska Požega423
185.Izvještaj Kotarske oblasti Slav. Požega Ministarstvu unutrašnjih poslova u Zagrebu ... o uspješnim akcijama jedinica I slavonskog korpusa u Požeškoj kotlini424
186.Molba Kotarske Oblasti Novska Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH ... da uputi jače snage u Novsku, jer je povlačenjem njemačkih jedinica na željezničku stanicu mjesto ostalo bez osiguranja425
187.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji i raspoloženju naroda, organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije i o radu NOO-a, USAOJ-a, AFŽ i Agitpropa Okružnog komiteta426
188.Izvještaj sa sastanka mjesnih vođa Njemačke narodne skupine na području kotara Pakrac o nesigurnom stanju mjesnih skupina uslijed aktivnosti partizana, o suradnji sve većeg broja Hrvata, Čeha, pa i pripadnika Skupine s NOP-om, o odlasku liječnika u partizane, te o podmićivanju predstavnika kotarske vlasti radi oslabođanja vojnih obveznika436
Registar ličnih imena439
Registar geografskih pojmova447
Registar predmetnih pojmova456
Sadržaj472
BIBLIOTEKA