HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE: GRAĐA ZA HISTORIJU NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA U SLAVONIJI; knjiga 4: 1. siječanj - 31. ožujak 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
* cijela knjiga *
* * *
registar
sadržaj
* * *
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Skraćenice5
1.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske Štabu III operativne zone za organiziranje obavještajne službe na teritoriju zone7
2.Dopis Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Srijem i Štaba III operativne zone vijećnicima AVNOJ-a sa područja Hrvatske u kojem se predlažu kandidati iz Slavonije za vijećnike ZAVNOH-a i daju njihove karakteristike9
3.Pismo Vlade Popovića, delegata CK KPH, Centralnom komitetu KPH, kojim ga obavještava o proširenom partijskom savjetovanju i formiranju vojnih jedinica u Slavoniji, o provali u OK KPH Osijek i u kojem predlaže nekoliko kandidata za vijećnike ZAVNOH-a11
4.Izvještaj Štaba I odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o vojnim akcijama Odreda od 28. XII 1942. do 3. I 1943. godine13
5.Naredba Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske komandama Psunjskog i Papučko-krndijskog područja o postupku sa zarobljenim neprijateljskim vojnicima i o gradnji zarobljeničkih logora15
6.Okružnica Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Srijem svim okružnim i kotarskim komitetima KPH u Slavoniji o organizacionim i političkim pripremama za predstojeće izbore za NOO-e17
7.Zapovijed Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama za napad na Voćin23
8.Dopis Komande Papučko-krndijskog područja partizanskim stražama kojim se traži prikupljanje podataka o učiteljima i osobama sa srednjom ili višom stručnom spremom radi otvaranja škola i tečajeva za nepismene na oslobođenom teritoriju25
9.Dopis referenta saniteta III operativne zone komandama Psunjskog i Papučko-krndijskog područja kojim se traži održavanje konferencije s predstavnicima NOO-a u cilju organiziranja zdravstvene službe na oslobođenom teritoriju25
10.Proglas štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske kojim se poziva na predaju ustaško-domobranska posada u opkoljenom Voćinu26
11.Pismo Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske svim borcima i rukovodiocima podređenih jedinica da neprekidno usavršavaju ratnu vještinu i podižu političku svijest boraca u toku borbe za Voćin27
12.Izvještaj 8. pješačke pukovnije Zapovjedništvu II domobranskog zbora o uspjehu operacije »čišćenja« u selima Požeške kotline29
13.Uputstva Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu I odreda za organizaciju informativne službe na sektoru djelovanja Odreda i komandi područja30
14.Obavijest Štaba III operativne zone štabovima I i II odreda i komandama područja o prijedlozima Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za imenovanje rukovodilaca IV divizije i njoj podređenih jedinica33
15.Izvještaj Josipa Hrnčevića, delegata OK KPJ za Srijem pri Štabu III operativne zone, Povjerenstvu CK KPH za Slavoniju i Srijem o političkim prilikama, organizacionom stanju i radu Partije na teritoriju Srijema33
16.Izvještaj Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Srijem Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji, radu i organizacionom stanju Partije na teritoriju Povjerenstva37
17.Obavještenje Štaba III operativne zone Štabu I odreda i Štabu IV divizije NOV i PO Hrvatske o otvaranju tečajeva za političke komesare43
18.Pismo Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Srijem Povjerenstvu CK KPH za Zagreb o uspostavljanju čvrste veze i međusobne suradnje44
19.Pismo Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske Povjerenstvu CK KPH za Zagreb, kojim ga obavještava o nekim važnim akcijama partizanskih jedinica u Slavoniji45
20.Pismo mjesnog vođe Njemačke narodne skupine u Podgoraču Okružnom rukovodstvu Donja Drava u Osijeku, kojim javlja da su partizani uoči Nove godine razoružali oružničku i domobransku posadu i zauzeli Podgorač. Sve stanovnike sela, među kojima i pripadnike Skupine, partizani su pozvali u Hrvatski dom, gdje su održali govor optužujući Hitlera i fašističku politiku Njemačke. Stoga mjesni rukovodilac Skupine moli Okružno rukovodstvo za hitno poduzimanje mjera u cilju zaštite njemačkog stanovništva46
21.Naredba Ekonomskog odsjeka Štaba III operativne zone svim intendantima podređenih jedinica, bolnica i komandi područja o poduzimanju mjera za bolju organizaciju intendantske službe na teritoriju zone47
22.Dopis Okružnog komiteta KPH Slav. Brod Povjerenstvu CK KPH za Slavoniju i Srijem o poduzetim mjerama za zbrinjavanje stanovništva u popaljenim selima na teritoriju Požeške kotline49
23.Naredba Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske štabovima XVI i XVII NO brigade za poduzimanje novog napada na utvrđene položaje neprijatelja u Voćinu50
24.Naredba Zapovjedništva 6. pješačke pukovnije Zapovjedništvu I, II, III, IV i V bojne... za poduzimanje kaznenih mjera radi suzbijanja krađe, pronevjere, kartanja i ostalih poroka domobranskih starješina51
25.Izvještaj Štaba III operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o razvoju informativne službe i brojnom stanju ustaško-domobranskih i njemačkih posada i uporišta na teritoriju zone54
26.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske za formiranje vojnih sudova pri štabovima odreda, operativnih jedinica i komandi područja57
27.Izvod iz izvještaja Zapovjedništva II domobranskog zbora u Slav. Brodu Ministarstvu Hrvatskog domobranstva... o političkoj situaciji i raspoloženju naroda prema vlasti NDH60
28.Pismo Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske svim borcima i rukovodiocima podređenih jedinica, kojim se pohvaljuje njihova borbenost i izdržljivost prilikom zauzimanja Voćina61
29.Izvještaj zamjenika političkog komesara XVII brigade NOV i po Hrvatske Centralnom komitetu KPH o organizacionom stanju i političko-prosvjetnom radu partijske i skojevske organizacije u Brigadi64
30.Dopis Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu IV divizije o potrebi poduzimanja akcija na glavnoj željezničkoj pruzi Beograd—Zagreb, kako bi se onemogućilo okupatoru i ustašama prevoz vojske i ratnog materijala u cilju priprema za IV ofanzivu66
31.Naredba Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske štabovima podređenih jedinica za pokret u cilju poduzimanja diverzija na glavnim komunikacijama68
32.Upute Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske Štabu operativne zone o organizaciji veza na teritoriju zone69
33.Izvještaj zamjenika političkog komesara XVI brigade IV divizije NOV i PO Hrvatske Centralnom komitetu KPH o organizacionom stanju i političko-prosvjetnom radu članova Partije i SKOJ-a u Brigadi70
34.Dopis Ministarstva narodne prosvjete NDH u Zagrebu Velikoj župi Baranja u Osijeku o zabrani upisa djece pripadnika Njemačke narodne skupine u hrvatske škole74
35.Dopis Velike župe Baranja Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu Hrvatskog domobranstva u Zagrebu o postupcima njemačke i domobranske vojske prema stanovništvu sela: Humljani, Pušine i Slatinski Drenovac75
36.Dopis Njemačkog poslanstva u Zagrebu Ministarstvu vanjskih poslova u Berlinu o neograničenom produženju zabrane prevoza građana na hrvatskim željeznicama. Odobrava se putovanje samo onim licima koja imaju dozvolu kotarskih ili policijskih vlasti. Zabrana je uvedena zbog nestašice ugljena i. radi sprečavanja sabotažnih akcija na prugama i mostovima, a kao protumjera uvedena je kazna da se za svaku sabotažnu akciju strijelja 10 komunista78
37.Oglas Gradskog poglavarstva u Slav. Brodu o izdavanju novih knjižica za tekstilnu robu i o reviziji potrošačkih iskaznica i kupona za živežne namirnice77
38.Naredba Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske štabovima podređenih jedinica za napad na njemačka i ustaško-domobranska uporišta (Okučani, Rajić, Dragalić) i izvođenje diverzija na glavnoj željezničkoj pruzi Beograd—Zagreb79
39.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Povjerenstvu CK KPH za Slavoniju i Srijem o uspješnom sakrivanju živežnih namirnica, pripremama predstojećih izbora za NOO-e i o formiranju Okružnog AOŽ83
40.Izvještaj političkog komesara IV divizije Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju i sastavu Divizije, o moralnom i zdravstvenom stanju boraca-kulturno-prosvjetnom i političkom radu jedinica Divizije, i o raspoloženju naroda na teritoriju komandi Papučko-krndijskog i Psunjskog područja85
41.Izvještaj Štaba IV divizije Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju u jedinicama poslije formiranja Divizije i uspjehu akcije na Voćin90
42.Pregled brojnog stanja I i II odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske96
43.Izvještaj Štaba II odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o stanju u Odredu i vojnim akcijama od 13. do 19. I 1943. god.98
44.Pismo Štabu IV divizije NOV i PO Hrvatske Štabu I proleterske NOU divizije, kojim slavonski borci šalju borbene pozdrave borcima I proleterske i traže uspostavu veze s njima101
45.Izvještaj Štaba III operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o vojnoj situaciji i akcijama podređenih jedinica na teritoriju zone102
46.Izvod iz izvještaja Zapovjedništva II domobranskog zbora Ministarstvu Hrvatskog domobranstva... o političkim prilikama u NDH i stanju domobranstva110
47.Izvještaj Okružnog rukovodstva Sava—Dunav vođi Njemačke narodne skupine... u kojem se navodi da partizani ugrožavaju život i opstanak pripadnika mjesnih skupina u Garčinu, Trnjanima, Bickom Selu i Sapcu. Okružni rukovodilac predlaže da se ove skupine privremeno presele u Novo Selo i Jarminu kod Vinkovaca. U izvještaju se ističe da je još teža situacija mjesnih skupina oko Nove Gradiške, Dragalića, Okučana i St. Petrovog Sela, i da je za ovakvo stanje kriva ustaška uprava113
48.Pismo Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske Vladi Popoviću o uspjehu napada jedinica Divizije na komunikaciju Beograd—Zagreb i neprijateljska uporišta Okučani, Dragalić, Rajić114
49.Izvještaj Štaba III operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju informativne službe i jačini ustaško-domobranskih i okupatorskih snaga u uporištima na teritoriju zone116
50.Izvještaj Okružnog rukovodstva Sava—Dunav vođi Njemačke narodne skupine u Osijeku... o učestalim napadima partizana na sela u okolini Vinkovaca i nastojanju partizana da onemoguće promet na cestama Osijek—Vinkovci i Vinkovci—Vukovar118
51.Naredba Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama za poduzimanje ponovnog napada na željezničku prugu Beograd—Zagreb između Novske i Nove Gradiške119
52.Pismo Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Srijem Centralnom komitetu KPH o novonastaloj situaciji u Slavoniji uslijed neprijateljske ofanzive i o organizacionom stanju Partije i SKOJ-a u Srijemu122
53.Izvještaj Stožera Ustaške mladeži Velike župe Baranja u Osijeku o nedoličnom ponašanju članova Ustaške mladeži na javnim mjestima i poduzetim mjerama za njihovo suzbijanje123
54.Dopis Zapovjedništva Šeste pješačke pukovnije Zapovjedništvu I, II, III, IV i V bojne, u kojem se govori o pojavi partizanskog pokreta kao grani internacionalnog komunizma124
55.Uputstva komandanta IV divizije NOV i PO Hrvatske borcima i rukovodiocima podređenih jedinica za usavršavanje partizanske taktike125
56.Dopis Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske Štabu operativne zone kojim traži da se jedan vod XII NO brigade vrati u sastav jedinice i da Štab Zone preko NOO-a organizira skupljanje štrcaljki za vinograde, koje bi služile kao bacači plamena128
57.Pregled brojnog stanja boraca XII NO brigade IV divizije NOV i PO Hrvatske130
58.Naredba Štaba III operativne zone komandama Psunjskog i Papučko-krndijskog područja, svim bolnicama i referentima saniteta, kao i Štabu IV divizije za poduzimanje mjera u cilju suzbijanja epidemije pjegavog tifusa132
59.Zapovijest Štaba IV divizije štabovima podređenih jedinica za napad na neprijateljsko uporište Pakrac133
60.Pismo Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske svim borcima i rukovodiocima podređenih jedinica uoči napada na neprijateljsko uporište Pakrac137
61.Dopis Uprave pogona Petrolej DD u Zagrebu savjetniku Njemačkog poslanstva o stanju radova na proizvodnji i istraživanju nafte u pogonu Gojilo poslije partizanskog napada u septembru 1942. godine. U izvještaju se ističe da se proizvodnja u II polugodištu 1942. god. znatno povećala poslije izvršenih popravaka i primjene novih metoda eksploatacije, ali nisu izvedena nova bušenja, jer se izvori nalaze izvan zone koje štiti vojska140
62.Dopis Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu IV bataljona III odreda o potrebi grupisanja postojećih snaga, mobilizaciji novih boraca, održavanja diverzantskog kursa, formiranja gerilskih grupa i voda za vezu141
63.Izvještaj zamjenika političkog komesara XVI brigade IV divizije NOV i PO Hrvatske Centralnom komitetu KPH o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije u Brigadi, o političkom i kulturno-prosvjetnom radu boraca i o uspjehu održanih sastanaka, konferencija i mitinga u selima kroz koja je Brigada prolazila143
64.Dopis Referenta saniteta XII NO brigade IV divizije Komandi Psunjskog područja kojim se traži sprovođenje izolacije vojnih i civilnih lica u nekim selima područja radi suzbijanja epidemije trbušnog tifusa146
65.Naredba Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu IV divizije, štabovima odreda i komandama područja za hapšenje iz neprijateljske pozadine stručnog osoblja zdravstvene, upravne, saobraćajne i poštanske slube u cilju ometanja normalnog rada ovih službi147
66.Naredba Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu I odreda za koncentriranje snaga Odreda na sektoru Ožegovci—Koturić radi formiranja XVIII NO brigade148
67.Uputstva Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske štabovima podređenih jedinica za provođenje organizirane vojne djelatnosti i osiguranja od iznenadnih neprijateljskih napada148
68.Izvještaj Štaba XII NO brigade Štabu IV divizije NOV i PO Hrvatske o zdravstvenom stanju boraca u jedinicama Brigade151
69.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Podravska Slatina Okružnom komitetu Virovitica o političkim prilikama i raspoloženju naroda, organizacionom stanju i agitaciono-propagandnom radu partijske i skojevske organizacije, kao i pripremama za predstojeće izbore NOO-a152
70.Izvještaj Štaba II odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o vojno-političkim akcijama, organizacionom stanju, raspoloženju boraca i narednim zadacima Odreda157
71.Naredba Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske Štabu XII NO brigade o razrješenju i postavljenju rukovodilaca u Štab Brigade161
72.Izjava Vrhovnog štaba NOV i POJ i Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja o karakteru i ciljevima narodnooslobodilačkog pokerta161
73.Izvještaj Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Srijem Centralnom komitetu KPH o političkim prilikama, organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije na terenu i u vojsci; o razvoju i radu NOO-a i AFŽ; o radu Agitpropa i o uspjehu mobilizacije boraca u NOV162
74.Zapovijed Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske štabovima XII, XVI i XVII NO brigade za napad na Viroviticu174
75.Dopis Okružnog komiteta KPH Slav. Brod Povjerenstvu CK KPH za Slavoniju i Srijem kojim predlaže kandidate za odbornike Kotarskog NOO-a Slav. Požega178
76.Izvještaj Velike župe Baranja u Osijeku Ministarstvu unutrašnjih poslova u Zagrebu... o akcijama partizana na teritoriju župe179
77.Naredba Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije svim partizanskim odredima i brigadama za poduzimanje ofanzivnih akcija na komunikacije i oslabljena okupatorska i ustaško-domobranska uporišta u cilju pružanja pomoći jedinicama NOV u zapadnoj Bosni za vrijeme IV ofanzive185
78.Naredba vođe Njemačke narodne skupine o postupku sa zarobljenicima. Naredbom se određuje strijeljanje svih zarobljenika uhvaćenih s oružjem u ruci, bez obzira na spol i dob, a zarobljenici uhvaćeni bez oružja, za koje se pouzdano zna da su partizani, otpremaju se u sabirni logor i strijeljaju prema potrebi kao odmazda za sabotažne akcije, dok se građani sumnjivi zbog suradnje s NOP-om upućuju u radni logor185
79.Izvještaj Komande Psunjskog područja Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o uspjehu političkog rada među narodom, o organizaciji školstva i o radu komandi straža i zarobljenika u logoru na ovom području186
80.Telegram Velike župe Baranja u Osijeku vođi Njemačke narodne skupine o napadu partizana na Viroviticu188
81.Telegram Ministarstva vanjskih poslova u Berlinu Njemačkom poslanstvu u Zagrebu o odlučnosti Führera (Firera) da se ishodi pristanak hrvatske vlade za formiranje SS divizije »Princ Eugen« u čiji bi sastav ušli Hrvati na principu dobrovoljnosti189
82.Telegram Njemačkog poslanstva u Zagrebu Ministarstvu vanjskih poslova u Berlinu, kojim se potvrđuje suglasnost Poglavnika da se formira SS divizija »Princ Eugen« uz uvjete: da regrutiranje ne bude javno, već da se provodi kod opunomoćenog njemačkog generala u Hrvatskoj, da u sastav divizjie uđu prvenstveno oni koji su se prijavili u Ustašku miliciju i da jedinica nosi hrvatske uniforme i oznake190
83.Dopis Štaba III operativne zone komandama Papučko-krndijskog, Psunjskog i Diljskog područja o značaju komandi straža i radnih grupa za pozadinu NOP-a190
84.Izvještaj Velike župe Baranja u Osijeku vođi Njemačke narodne skupine... o akciji jedinica Slavonskog zdruga i jednog dijela Odreda za akciju (ES) iz Mandićevca na partizanska skloništa i radionice u Živčanima. Dijelovi Odreda, raspoređeni prema operativnom planu napada u treću kolonu, otkrili su partizanski logor i spisak tačno obilježenih zemunica i količine živežnih namirnica u njima. Iz partizanskih skloništa jedinice Odreda izvukle su 15 kola kukuruza i zapalile naselje Živčani191
85.Naredba Štaba XVII NO brigade IV divizije NOV i PO Hrvatske svim borcima i rukovodiocima Brigade za formiranje bombaških grupa i grupa sa benzinskim flašama193
86.Pismo Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske upućeno sovjetskim oficirima s molbom da pomognu političkim komesarima brigada organizirati proslavu Dana Crvene armije194
87.Pismo Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske Inicijativnom odboru AFŽ za Slavoniju i Srijem kojim traži propagandni materijal za proslavu Dana žena195
88.Oglas Gradskog poglavarstva u Slav. Brodu kojim poziva da se prijave sve izbjeglice na području grada195
89.Pismo Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Srijem Okružnom komitetu KPH Virovitica u kojem se navode podaci o organizacionom stanju Partije i SKOJ-a u kotarskim komitetima i ukazuje na neke nedostatke u radu Okružnog komiteta196
90.Dopis Štaba III operativne zone Štabu XVIII NO brigade, štabovima odreda i komandama područja o upućivanju boraca češke i slovačke narodnosti u Zvečevo radi formiranja operativne jedinice sastavljene od Čeha i Slovaka197
91.Dopis Ministarstva Hrvatskog domobranstva Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost o nezadovoljstvu srpskog stanovništva u Hrvatskoj povodom izdavanja »Sive knjige«198
92.Izvještaj zamjenika političkog komesara XVII brigade Centralnom komitetu KPH o političkim događajima u zemlji i reakcionarnom radu HSS, o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije u Brigadi, o izdavačkoj djelatnosti Agitpropa i o uspjehu održanih usmenih novina 198
93.Dopis Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske Štabu II operativne zone kojim se obavještava o dolasku Divizije na teritorij zone i traže sugestije za izvođenje akcija202
94.Molba Mjesne skupine Njemačke narodne skupine u Tornju Okružnom rukovodstvu Srednja Drava—Ilova za pružanje zaštite pripadnicima Skupine zbog aktivnosti partizana. Prilikom posljednjeg napada na Toranj partizani su upozorili mjesnog rukovodioca Skupine da je odgovoran za sigurnost njemačkog stanovništva. Stoga u molbi pripadnici Skupine izražavaju bojazan da bi ih partizani mogli okriviti za zločine ustaša nad srpskim stanovništvom, jer su i sredinom 1942. god. u srpskoj crkvi u Tornju ustaše poklale Srbe iz Donjeg i Gornjeg Obriježa i Sobovca203
95.Naredba Štaba III operativine zone NOV i PO Hrvatske štabovima podređenih jedinica kojom se određuje da se izbori za NOO-e u Slavoniji i Srijemu održe 14. marta 1943. godine205
96.Izvještaj zapovjednika posade (ES) u Mandićevcu vođi Odreda za akciju u Osijeku... o teškim borbama posade s partizanima kod Drenja i Pridvorja. Zapovjednik posade moli hitnu pomoć jer se pripadnici Njemačke narodne skupine nalaze u vrlo nesigurnom položaju, budući da se stanovništvo Drenja, Pridvorja i Drenjskog Slatinika opredijelilo za NOP, a oružnička posada iz Drenja čak i surađuje s partizanima205
97.Izvještaj Komande Diljskog područja Ekonomskom odsjeku Štaba III operativne zone o radu zanatskih radionica, brojnom stanju stoke i zalihama živežnih namirnica u zemunicama područja207
98.Oglas Gradskog poglavarstva u Slav. Brodu kojim se odobrava izdavanje potvrda o darovanim živežnim namirnicama, i to samo u slučaju podmirenja obaveza prema državi209
99.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pakrac Okružnom komitetu KPH Nova Gradiška o brojnom stanju i radu partijskih, skojevskih i antifašističkih organizacija na terenu, o agitaciono-propagandnom i kulturno-prosvjetnom radu Komiteta, o uspjehu mobilizacije, uspostavi veza sa domobranima, kao i o raspoloženju naroda i nacionalnih manjina prema NOP-u210
100.Izvještaj Štaba XVIII NO brigade Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o vojnim akcijama Brigade od 11. do 28. februara 1943. god.219
101.Izvještaj zamjenika političkog komesara XVIII NO Brigade Centralnom komitetu KPH o formiranju i radu bataljonskih biroa i četnih ćelija, o primanju u partijsku i skojevsku organizaciju boraca koji su se istakli hrabrošću i odanošću, o potrebi jačanja discipline i o političkom radu u Brigadi223
102.Letak Štaba III operativne zone upućen domobranskim vojnicima i oficirima da prelaze u redove NOV i PO Jugoslavije226
103.Proglas Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Srijem i Štaba III operativne zone kojim se pozivaju Hrvati, Srbi, Česi, Mađari i Nijemci u borbu protiv okupatora i njegovih domaćih suradnika229
104.Letak Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske kojim se pozivaju Nijemci na zajedničku borbu protiv fašizma i Hitlera, a u sastavu njemačkih jedinica NOV i PO Jugoslavije230
105.Dopis Okružnog komiteta KPH Virovitica Štabu III operativne zone o potrebi formiranja komandi straža na sektoru Bilo-gore, koje bi osiguravale spremanje hrane u bunkere i sprečavale kretanje neprijateljskih špijuna232
106.Izvještaj zamjenika političkog komesara XII NO brigade IV divizije NOV i PO Hrvatske Centralnom komitetu KPH o pozitivnom utjecaju partizana na narod prilikom prolaska Brigade kroz hrvatska sela, o političkom i kulturno-prosvjetnom radu i o organizacionom stanju članova Partije i SKOJ-a u Brigadi233
107.Dopis Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske štabovima podređenih jedinica kojim obavještava sve informativne i obavještajne oficire i referente saniteta o sastanku, borce o oficirskom kursu i žene borce o kursu pri Inicijativnom odboru AFŽ Slavonije236
108.Pregled brojnog stanja boraca XII NO brigade IV divizije NOV i PO Hrvatske238
109.Izvještaj okružnog rukovodioca okruga Donja Drava vođi Njemačke narodne skupine u Osijeku... o aktivnosti stanovnika Kućanaca, Marijanaca i Kunišinaca u NOP-u i nesigurnom položaju pripadnika Skupine, koji zbog toga mole hitnu pomoć i zaštitu240
110.Dopis Štaba III operativne zone štabovima podređenih jedinica o upućivanju boraca njemačke narodnosti u Štab II odreda radi formiranja njemačke desetine241
111.Zapisnik Kotarske oblasti Slav. Požega upućen Oružničkoj postaji u Požegi sa zadatkom da oružnici provjere uzroke žalbe predstavnika sela Poljanske i pruže zaštitu hrvatskom stanovništvu241
112.Izvještaj Glavnog ustaškog stana u Zagrebu Ministarstvu oružanih snaga o ekonomskim i vojno-političkim prilikama na području Velike župe Baranja242
113.Pregled brojnog stanja boraca XVI NO brigade IV divizije NOV i PO Hrvatske248
114.Izvještaj referenta saniteta III operativne zone Štabu IV divizije NOV i PO Hrvatske o sastanku sa referentima saniteta brigada na kojem su sumirani uspjesi i nedostaci u dotadašnjem radu saniteta, i kritizirani pojedini članovi štabova brigada i bataljona zbog zapostavljanja sanitetskih referenata i sanitetske službe u brigadama250
115.Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška kojim se naređuje svim kotarskim komitetima da prouče uputstvo »O udarnim grupama«, obavijeste narod o danu izbora za NOO-e i pruže pomoć AFŽ u organiziranju proslave Dana žena253
116.Izvještaj Kotarske oblasti Slav. Požega Ministarstvu unutrašnjih poslova u Zagrebu... u kojem se navodi da su jedinice Odreda za akciju (ES) iz Osijeka samovoljno oduzimale stanovnicima općina Vetovo, Vilić Selo i Bektež živežne namirnice i stoku, kao i zlostavljale stanovnike svih sela u kojima su bile smještene radi odbrane od partizana, a i onemogućavale su oružnicima vođenje istrage povodom žalbi stanovnika ovih sela253
117.Uputstva Štaba III operativne zone svim informativnim oficirima podređenih jedinica za reorganizaciju informativne službe na teritoriju zone261
118.Uputstva Štaba III operativne zone svim informativnim oficirima Zone o poduzimanju mjera za poboljšanje rada vojnih komiteta265
119.Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška svim kotarskim komitetima o pripremama za izbore i o prikupljanju priloga za pomoć novoformiranom Centralnom prosvjetnom odboru za Slavoniju i Srijem na organiziranju školstva268
120.Dopis Štaba III operativne zone Štabu IV divizije NOV i PO Hrvatske kojim se XVIII NO brigada stavlja pod komandu Divizije269
121.Izvještaj Štaba II odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o napadu na Čađavicu i Moslavinu269
122.Izvještaj Štaba I odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o vojnim akcijama Odreda od 27. II do 7. III 1943. godine270
123.Izvještaj Štaba III odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o političkom radu i vojnom stanju Odreda272
124.Dopis Općinskog poglavarstva Požeški Brestovac Kotarskoj oblasti Slav. Požega kojim se obavještava da stanovnici sa područja 12 sela poglavarstva ne posjeduju stoku za prisilni otkup274
125.Izvještaj Štaba XVIII NO brigade Štabu III operativne zone o vojnim akcijama Brigade od 1. III do 10. III 1943. godine275
126.Okružnica Komiteta KP IV divizije NOV i PO Hrvatske upućena svim podređenim jedinicama da se upoznaju sa zaključcima partijskog savjetovanja Divizije, održanog 9. i 10. marta 1943. god.277
127.Oglas Kotarske oblasti u Slav. Brodu o prijavi radnika i stručnog osoblja za rad u Njemačkoj279
128.Izvještaj Štaba IV divizije Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju i borbenom raspoloženju u jedinicama Divizije i o uspjehu poduzetih akcija na teritoriju Slavonije i Moslavine280
129.Brzojav IV gorskog zdruga o pružanju osiguranja iseljavanju Mađara iz sela Zrinska kod Velikog Grđevca291
130.Izvještaj Glavnog stožera Hrvatskog domobranstva Ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu o nezadovoljstvu Hrvata na području kotara Vinkovci291
131.Pismo Branka Bađuma, logornika u Našicama, Ustaškom stožeru Velike župe Baranja... o uzrocima nezadovoljstva naroda sa vlašću NDH i prijedlozima za uspostavljanje reda i mira292
132.Izvještaj zamjenika političkog komesara XVII NO brigade Centralnom komitetu KPH o nedovoljnoj izgrađenosti članova KP u tumačenju političkih događaja, o organizacionom stanju i socijalno-nacionalnom sastavu članova KP, kandidata i boraca u Brigadi, o radu na učvršćenju partijske organizacije, podizanju političke svijesti boraca i o hrabrosti pojedinih članova SKOJ-a u Brigadi298
133.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Virovitica Povjerenstvu CK KPH za Slavoniju i Srijem o političkim prilikama i raspoloženju naroda, o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije, o formiranju kotarskih komiteta i o uspjehu mobilizacije boraca u NOV303
134.Obavještenje Komande Psunjskog područja svim partizanskim stražama, relejnim stanicama, intendanturama i bolnicama o uvođenju znakova za raspoznavanje radi bržeg otkrivanja gerilskih upada neprijatelja na oslobođenu teritoriju309
135.Izvještaj Štaba III operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu obavještajne službe na teritoriju zone310
136.Dopis vođe Njemačke narodne skupine Predsjedništvu vlade NDH ... o svojim zapažanjima na putu kroz njemačka naselja u zapadnom dijelu Slavonije i o mjerama koje će poduzeti u cilju pružanja zaštite pripadnicima Skupine313
137.Zapovijest Štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama za napad na Veliku315
138.Pregled brojnog stanja boraca XVII NO brigade IV divizije NOV i PO Hrvatske 322
139.Naredba vođe Njemačke narodne skupine, kao komandanta Odreda za akciju (ES), o reorganizaciji i prestrojavanju ljudstva Odreda od 1908. godišta pa dalje u oružane SS jedinice, izuzev odjeljenja za osiguranje željeznica. Vojno sposobno ljudstvo Odreda od 1907. godišta nadalje bit će mobilizirano u ES bataljone domovinske zaštite (raspoređene u tri bataljona) i služit će za obranu njemačkih naselja i obitelji pripadnika Skupine, koji su mobilizirani u SS jedinice i bore se izvan domovine318
140.Dopis Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška svim kotarskim komitetima o načinu provođenja izbora za općinske i kotarske NOO-e324
141.Izvještaj Štaba III operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o vojnom stanju i izvršenim akcijama na teritoriju zone326
142.Dopis Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju svim mjesnim i općinskim komitetima o poduzimanju mjera za raskrinkavanje reakcionarnog rada vodstva HSS-a333
143.Izvještaj Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju Centralnom komitetu KPH o političkim prilikama, organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije na terenu i u vojsci, o radu NOO-a, AFŽ-a i Agitpropa Oblasnog komiteta336
144.Izvještaj Štaba III operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu komandi područja na mobilizaciji i vojnom uzdizanju boraca, političkom povezivanju s narodom i osiguravanju zaliha hrane za snabdijevanje boraca344
145.Dopis okružnog rukovodioca Njemačke narodne skupine okruga Sava—Dunav vođi Skupine... kojim predlaže akcije »čišćenja« u okrugu Vinkovci i Vukovar, jer se stanovnici sela: Trpinja, Gaboš, Pačetin, Bobota i Bršadin u velikom broju pridružuju partizanima347
146.Dopis Komande Psunjskog područja svim kotarskim NOO-ima o poduzimanju mjera predostrožnosti zbog gerilskih upada ustaško-domobranske vojske na oslobođeni dio područja348
147.Dopis Komande Psunjskog područja svim kotarskim komitetima KPH na okrugu Nova Gradiška o pravilima kojih se trebaju pridržavati udarne grupe pri komitetima u vršenju svojih dužnosti348
148.Naredba Operativnog štaba za Slavoniju štabovima podređenih jedinica i komandama područja za raspored i djelovanje u toku neprijateljske ofenzive349
149.Dopis Ustaškog stožera Velike župe Livac—Zapolje Glavnom ustaškom stanu u Zagrebu kojim se predlaže čišćenje Papuka, Krndije i Psunja od partizana353
150.Izvještaj diverzantske grupe III operativne zone Štabu Zone o izvršenim diverzijama na željezničkoj pruzi Zagreb—Beograd354
151.Dopis Općinskog poglavarstva Požega Vanjska Kotarskoj oblasti u Slav. Požegi u kojem se navodi da stanovnici sela sa područja poglavarstva ne posjeduju stoku za prisilni otkup354
152.Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora Ministarstvu oružanih snaga u Zagrebu o toku ofanzive Braun u Slavoniji355
153.Brzojav Zapovjedništva II domobranskog zbora Operativnom odjelu Glavnog stožera domobranstva o ofanzivi u Slavoniji357
154.Izvadak iz izvještaja Glavnog stožera domobranstva o borbama na području Papuka, Psunja i Požeške kotline za vrijeme ofanzive u Slavoniji357
155.Molba Kotarske oblasti u Slav. Požegi Uredu za kolonizaciju u Osijeku da povrati imovinu stanovnicima općine Bektež, koji su u septembru 1942. god. bili evakuirani u sabirne logore359
156.Naređenje Zapovjedništva II domobranskog zbora Zapovjedništvu Slavonskog zdruga... za osnivanje logora u Rumi, Osijeku i Slav. Brodu za taoce koji će se uzimati iz mjesta u čijoj je blizini izvršena diverzija na željezničku prugu360
157.Telegram Njemačkog poslanstva u Zagrebu Ministarstvu vanjskih poslova u Berlinu o mogućnosti suradnje sa Hrvatskim oružništvom. Po mišljenju njemačkog poslanika Kaschea ova suradnja bi u tadašnjim političkim prilikama bila korisnija nego suradnja sa Njemačkom narodnom skupinom u NDH361
158.Brzojav Pozadinskog odjela II domobranskog zbora Operativnom odjelu Glavnog stožera domobranstva o napadu partizana na Sibinj362
159.Izvještaj zamjenika političkog komesara XII NO brigade IV divizije NOV i PO Hrvatske Centralnom komitetu KPH o organizacionom stanju i radu na političkom, kulturnom i vojnom obrazovanju članova KP, SKOJ-a i boraca u Brigadi, o narednim zadacima SKOJ-a i o radu Agitpropa, partijskih biroa i štapske ćelije382
Registar ličnih imena367
Registar geografskih pojmova372
Registar predmetnih pojmova380
Sadržaj390
BIBLIOTEKA