HISTORIJSKI INSTITUT SLAVONIJE: GRAĐA ZA HISTORIJU NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA U SLAVONIJI; knjiga 10: siječanj 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
* cijela knjiga *
* * *
registar
sadržaj
* * *
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Skraćenice5
1.Pismo Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju partijskim i antifašističkim organizacijama u kome se ukazuje na propuste prilikom upoznavanja naroda s odlukama Drugog zasjedanja AVNOJ-a. Zahtijeva se od političkih radnika da prethodno temeljito obrazlože svaku odluku nakon čega treba da slijedi njena primjena7
2.Izvještaj Intendanture VI korpusa NOV i POJ Glavnoj intendanturi NOV Hrvatske u kome se detaljno govori o općem stanju ishrane i odjevenosti boraca, rezultatima rada Intendanture, kao i teškoćama otpreme hrane u ekonomski pasivne oslobođene krajeve Hrvatske11
3.Izvještaj rukovodioca kursa za aktivistkinje AFŽ-a Oblasnom odboru AFZ-a za Slavoniju, u kojem se govori o obrađenim temama i uspjehu kursistkinja15
4.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Osijek Oblasnom komitetu KPH za Slavoniniju u kome se analizira politička situacija na okrugu, organizaciono stanje Partije i drugih antifašističkih organizacija, zatim NOO-a i vojnih jedinica koje djeluju na tom terenu17
5.Izvještaj partijskog sekretara XII udarne brigade NOVJ Centralnom komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji na terenu gdje je Brigada djelovala, brojnom stanju partijske i skojevske organizacije u jedinicama Brigade, političko-prosvjetnom radu i drugim aktuelnim pitanjima21
6.Izvještaj Štaba XVIII NO brigade Štaba XII divizije NOV i POJ o borbama kod Nove Gradiške i Novske te fingiranom napadu na Okučane i G. Bogićevce26
7.Pismo političkog komesara Zapadne grupe NOP odreda politkomesarima podređenih jedinica u kome se kritički osvrće na njihove izvještaje ukazujući na uopćavanje, površnost i nepreciznost. Na kraju se daju uputstva i obrazac kako treba sastavljati političke izvještaje27
8.Dopis Prosvjetnog odjela Oblasnog NOO-a za Slavoniju Prosvjetnom odjelu Diljskog okružnog NOO-a u kome se ukazuje na značaj organiziranja i održavanja analfabetskih tečajeva, a nadležne se poziva da prikupe podatke o broju nezbrinute djece za prijem u Dječji dom i posvete više pažnje higijenskim uvjetima u školama30
9.Pismo Propagandnog odjela Oblasnog NOO-a za Slavoniju Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju u kome se daju detaljne upute kako treba organizirati proučavanje i objašnjavanje odluka Drugog zasjedanja AVNOJ-a31
10.Zapovijest Štaba XII divizije VI korpusa NOV Jugoslavije podređenim jedinicama za napad na neprijateljska uporišta i komunikacije na relaciji Novska-Nova Gradiška34
11.Operativni izvještaj XXVIII udarne divizije NOVJ Štabu VI korpusa NOV i POJ o radu podređenih jedinica, izvedenim akcijama, stečenim iskustvima i daljnjim operativnim namjerama36
12.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava boraca XXVIII divizije VI korpusa NOVJ39
13.Dopis Štaba XXVIII udarne divizije NOVJ u kome se naređuje štabovima XVII i XXI brigade da odaberu i upute po 10 boraca za formiranje artiljerijske baterije brdskih topova41
14.Izvještaj sekretara partijske organizacije XVI (omladinske) brigade "Joža Vlahović" Centralnom komitetu KP Hrvatske ... o političkom i kulturno-prosvjetnom radu u Brigadi, političko-propagandnom djelovanju među narodom na terenu, radu i brojnom stanju članova Partije i SKOJ-a, te o vojnim akcijama Brigade42
15.Dopis Oblasnog NOO-a za Slavoniju okružnim NOO-ima u kome ih upoznaje o promjeni naziva Podravskog i Psunjskog okružnog NOO-a46
16.Izvještaj Industrijske sekcije Tehničkog odsjeka Štaba VI korpusa NOVJ Tehničkom odsjeku Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o rezultatima rada vojnih radionica na oslobođenoj teritoriji Slavonije u prosincu 1943.46
17.Dopis Sekcije za vezu VI korpusa NOV i POJ štabovima XII i XXVIII divizije, Istočne i Zapadne grupe NOP odreda u kome se prenosi naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske da se odaberu i upute na kurs telefonskih mehaničara odgovarajući polaznici49
18.Izvještaj Agitpropa Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju Agitpropu CK KP Hrvatske o organizacionom stanju, rezultatima aktivnosti štamparije i njenoj tehničkoj opremljenosti, usmenoj propagandi, dopisničko-suradničkoj službi i publicističkoj djelatnosti u okviru kulturno-umjetničkog sektora. Daje se naglasak sakupljanju historijskih podataka, materijala za proučavanje ekonomske strukture sela i imovinske štete50
19.Pismo Prosvjetnog odjela Okružnog NOO-a Nova Gradiška prosvjetnim odjelima svojih kotarskih NOO-a u kome se iznose brojčani podaci polaznika škola i tečajeva, ali se i kritički osvrće na odnos NOO-a prema problemima u prosvjeti kojima se često prilazi potcjenjivački54
20.Pismo Ministarstva vanjskih poslova III Reicha Vrhovnoj komandi Vermachta u kome ga upoznaje sa sadržajem tajnog sastanka predstavnika Njemačkog poslanstva u Zagrebu i vlade NDH. Na sastanku je zaključeno da se pristupi osnivanju jedinica mjesne zaštite, koje bi djelovale u sastavu žandarmerijskih stanica56
21.Izvještaj Štaba XII divizije NOVJ Štabu VI korpusa NOV i POJ o izvedenoj akciji na neprijateljsko uporište Okučani56
22.Izvještaj Zapovjedništva II zbornog područja u Brodu n/S Ministarstvu oružanih snaga NDH ... u kome se govori o borbama s jedinicama NOV, moralno-političkom raspoloženju naroda, stanju u vojsci i ekonomskim problemima. Na kraju se naglašava zabrinutost zbog sve jače aktivnosti partizana i opadanja morala kod naroda58
23.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske svim politkomesarima podređenih jedinica u kome se ističe važnost kulturno-prosvjetnog i agitacionog rada među narodom i borcima dajući uputstva kako ta djelatnost treba da postane najsnažnije oružje u daljnjem jačanju i razvoju NOB-a62
24.Dopis Štaba VI korpusa NOV i POJ štabovima podređenih jedinica u kome se prenosi uputstvo za primjenu naređenja Glavnog štaba NOV i POH o organizaciji kontrole kretanja vojnih i civilnih vlasti na oslobođenoj teritoriji65
25.Izvještaj Štaba Bilogorskog NOP odreda Štabu Zapadne grupe NOP odreda o izvedenim akcijama, vojnoj obuci boraca i razmještaju svojih jedinica67
26.Izvještaj Građevinske sekcije Tehničkog odsjeka Štaba VI korpusa NOVJ Tehničkom odsjeku Glavnog štaba NOV Hrvatske o brojnom stanju ljudstva zaposlenog u građevinskim sekcijama pri komandama područja i rezultatima njihova rada71
27.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji na okrugu, organizacionom stanju i radu Partije, SKOJ-a i drugih antifašističkih organizacija te broju i djelovanju NOO-a. U izvještaju se daje velik dio prostora radu Partije i drugim pitanjima u vojnim jedinicama koje djeluju na području okruga73
28.Brojno stanje i naoružanje Čehoslovačke brigade NOVH "Jan Žižka z Trocnova"87
29.Izvještaj Zdravstvenog odjela Oblasnog NOO-a za Slavoniju Zdravstvenom odjelu Izvršnog odbora ZAVNOH-a o radu zdravstvenih sekcija pri okružnim NOO-ima, zdravstvenom stanju naroda i pojavama zaraznih bolesti, naročito veneričnih89
30.508Poziv bivšeg tajnika HSS-a za kotar Daruvar pristašama HSS-a da napuste politiku "čekanja" i da stupe u NOB92
31.Uputstvo Sanitetskog odsjeka Štaba VI korpusa NOVJ upravama bolnica o reorganizaciji sanitetske službe u pozadini, na osnovi naredbe Sanitetskog odjeljenja GS NOV Hrvatske94
32.Upute Propagandnog odjela ZAVNOH-a narodnooslobodilačkim odborima o osnivanju i radu kazališnih družina95
33.Naredba Sanitetskog odsjeka Štaba VI korpusa NOVJ o razrješavanju dužnosti rukovodilaca vojnopartizanskih bolnica pojedinih područja i novim postavljenjima98
34.Izvještaj Štaba XII divizije NOVH Štabu VI korpusa NOVJ o izvršenim borbenim zadacima, moralno-političkom stanju boraca, ratnom plijenu u izvedenim akcijama i vlastitim gubicima99
35.Izvještaj Štaba Daruvarskog NOP odreda Štabu Zapadne grupe NOP odreda o izvedenim akcijama, vojno-političkom obrazovanju i borbenoj disciplini boraca102
36.Izvod iz Uputa Ekonomskog odjela ZAVNOH-a svim NOO-ima za osnivanje i rad gospodarskih komisija kao stručnih pomoćnih organa NOO-a104
37.Izjava mjesnog rukovodioca Njemačke narodne skupine Trnjani okružnom vođi u Vinkovcima o dolasku partizana u selo i protjerivanju ustaške posade106
38.Pismo Intendanture VI korpusa NOV i POJ u kome se naređuje svim komandama područja da preuzmu nadzor nad mlinovima i propisuje postotak koji će se ubirati od ušura za potrebe NOV. Uz pismo je priložen popis mlinova s naznakom kapaciteta107
39.Izvještaj Štaba XII divizije NOV Štabu VI korpusa NOVJ o borbi kod Katoličke Sagovine110
40.Izvještaj ustaškog obavještajca o napadu partizana na uporište Đakovo111
41.Izvještaj Štaba Cehoslovačke brigade "Jan Žižka z Trocnova" Štabu XII divizije NOV Hrvatske o vojno-političkom stanju u Brigadi, izvedenim akcijama, radu štabova bataljona i zalaganju da se uzdigne moralna svijest, borbenost i odgovornost boraca i rukovodilaca112
42.Prijedlog njemačkog opunomoćenog generala u NDH Glaise von Horstenaua za eliminiranje NOP-a u Hrvatskoj. Za stalno pogoršavanje situacije u Hrvatskoj on okrivljuje isključivo ustaški režim za koji kaže da je totalno podbacio, a njegova nasilja da su uzrokom narastanja partizanskog pokreta. Traži da se u nekim dijelovima NDH zavede njemačka vojna uprava114
43.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava te političke pripadnosti Istočne grupe NOP odreda117
44.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda Štabu VI korpusa NOV i POJ o vojno-političkoj situaciji na sektoru djelovanja podređenih jedinica, brojnom stanju i naoružanju, izvedenim akcijama, disciplini i borbenom moralu boraca, kao i stečenim iskustvima118
45.Izvještaj Štaba XVII NOU brigade Štabu XXVIII divizije NOV o dvadeseto-dnevnom radu podređenih jedinica, vojnopolitičkoj obuci boraca i stečenim iskustvima na putu Brigade iz Turopolja u Podravinu124
46.Zapisnik sa sjednice Kotarskog NOO-a Đakovo na kojoj su podrobno analizirani politička situacija na kotaru, rad i organizaciono stanje NOO-a, gospodarski, zdravstveni, socijalni i drugi problemi te određeni budući zadaci125
47.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda Štabu VI korpusa NOV i POJ o vojnoj situaciji na teritoriji podređenih jedinica, disciplini i moralu boraca, izvedenim akcijama, rasporedu jedinica i daljnjim operativnim namjerama131
48.Izvještaj političkog komesara Štaba Zapadne grupe NOP odreda komesaru VI korpusa NOV ii POJ o općim vojno-političkim prilikama na području djelovanja podređenih jedinica, političkom radu u jedinicama i među narodom, kulturno-prosvjetnom radu, o ishrani i zdravstvenom stanju boraca te o radu štabova i kadrovskim pitanjima135
49.Pismo Štaba VI korpusa NOV i POJ podređenim jedinicama u kome ih upozorava na nedovoljnu kontrolu kretanja sumnjivih osoba u neoslobođenim selima, a i nekim oslobođenim, pa se u vezi s tim naređuje formiranje specijalnih četa pri komandama područja. Ujedno se tim jedinicama u pismu preciziraju i zadaci140
50.Proglas Srpskog kluba vijećnika ZAVNOH-a srpskom narodu u Hrvatskoj kojim ga poziva na borbu protiv okupatora i njegovih pomagača141
51.Pismo Oblasnog zdravstvenog inspektora za Slavoniju Tajništvu ZAVNOH-a o reorganizaciji civilne zdravstvene službe u Slavoniji144
52.Zapovijed Glavnog stožera Pozadinskog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH Zapovjedništvu I, II i III zbornog područja o povojničenju Tvornice vagona, strojeva i mostova d. d. Brod na Savi147
53.Izvještaj Oblasnog komiteta SKOJ-a za Slavoniju Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o općepolitičkoj situaciji, organizacionom i brojnom stanju SKOJ-a i USAOH-a u Slavoniji, radu i disciplini okružnih, kotarskih i općinskih rukovodstava, političko-ideološkoj izgrađenosti i radu skojevske organizacije u vojsci te o pionirima i kultumo-prosvjetnoj djelatnosti149
54.Izvod iz naredbe Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o proglašenju XXI NO brigade udarnom. Štab VI korpusa NOVJ s tim upoznaje podređene jedinice162
55.Zapovijest Štaba XII divizije VI korpusa NOVJ za napad na željezničku prugu Zagreb-Beograd162
56.Pismo Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju partijskim organizacijama i političkim radnicima na terenu u kome se daju detaljna uputstva za razobličavanje politike pristaša reakcionarnog dijela HSS-a kojom nastoje odvratiti hrvatski narod od uključivanja u NOP i spriječiti mobilizaciju u NOV. Ističe se da su odluke II zasjedanja AVNOJ-a najsnažnije oružje za mobilizaciju masa u NOB i da ih treba stalno tumačiti narodu165
57.Izvještaj Štaba XII divizije NOV Štabu VI korpusa o razmještaju podređenih jedinica, pokretima neprijateljskih snaga, disciplini i moralu boraca, radu Štabova i daljnjim operativnim namjerama169
58.Nadopuna izvještaja Štaba XII divizije NOV Hrvatske Štabu VI korpusa NOVJ u kome se daju detaljniji podaci o borbama kod Šagovine, Bijele Stijene i diverzijama na komunikaciji Zagreb-Beograd172
59.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera Domobranstva o borbama vođenim protiv jedinica NOV i događajima na željezničkim prugama173
60.Izvještaj 42. lovačke divizije Wehrmachta Glavnoj komandi 69. armijskog korpusa o političkim prilikama i vojnim akcijama na području Slavonije od 13. XII 1943. do 12. I 1944. Optužuju se vojne i civilne vlasti NDH za pogoršavanje vojno-političke i ekonomske situacije, kao i za rastuće neraspoloženje naroda prema njemačkoj vojsci174
61.Izvještaj Komande Daruvarskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini Štaba VI korpusa NOV i POJ u kome se iznose podaci o vojno-političkoj situaciji na terenu, radu partizanskih straža, ekonomskim akcijama, poštanskoj i obavještajno-informativnoj službi te o zalihama hrane i snabdjevenosti bolnica180
62.Izvještaj političkog komesara XVII NO udarne brigade političkom komesaru XXVIII udarne divizije NOV o političkim i vojnim prilikama na terenu, mobilizaciji novih boraca u NOV, političkom radu podređenih jedinica, ishrani, odjeći i zdravlju boraca, o kadrovima, radu štabova i kulturno-prosvjetnoj djelatnosti u jedinicama i među narodom184
63.Izvještaj nadzornika vojnih i civilnih mlinova Komande Psunjskog područja za razdoblje od 1. do 15. I 1944. god.192
64.Pregled brojnog stanja i naoružanja te nacionalnog i socijalnog sastava ljudstva Komande Požeškog područja195
65.Izvještaj okružnog vođe Njemačke narodne skupine Okruga Srednja Drava - Ilova o političkoj i vojnoj situaciji mjesnih skupina na teritoriji pod kontrolom NOV, padu morala pripadnika Skupine i teškoćama u prehrani i smještaju izbjeglica. Traži se vojna intervencija njemačkih oružanih snaga197
66.Izvještaj pomoćnika komandanta Psunjskog područja Štabu VI korpusa NOV i POJ o prilikama i događajima na terenu, nedovoljnoj obaviještenosti političkih radnika o najvažnijim pitanjima u zemlji, pojačanom djelovanju neprijateljske propagande i raspoloženju naroda prema NOP-u199
67.Izvještaj političkog komesara XXVIII udarne divizije NOVJ politkomesaru VI korpusa NOV i POJ za razdoblje od 1. do 15. I 1944, 0 političkom radu u Diviziji i podređenim jedinicama, raspoloženju naroda prema NOB-u u krajevima gdje se kretala Divizija, pojavama djelovanja neprijateljske propagande, o radu štabova i kulturno-prosvjetnom radu203
68.Izvještaj Komande Požeškog područja Štabu VI korpusa NOV i POJ o političkom i kulturno-prosvjetnom radu u podređenim ustanovama, djelovanju neprijateljske vojske i propagande, ishrani i odjeći boraca te o političkim prilikama na terenu210
69.Izvještaj pomoćnika komandanta Daruvarskog područja politkomesaru VI korpusa NOV i POJ o vojno-političkoj situaciji, radu podređenih ustanova i jedinica, ekonomskim akcijama i prikupljanju hrane za bolnice, kao i djelovanju političkih instruktora među borcima214
70.Izvještaj Oružničke postaje Novska Zapovjedništvu 2. bojne 1. gorske pukovnije ... o teškom zločinu ustaša nad nedužnim stanovnicima sela: Paklenica, Jazavica i Borovac220
71.Prijedlog kotarskih funkcionera iz Vinkovaca Ministarstvu unutarnjih poslova NDH za iseljenje stanovnika iz općine Mirkovci, Novi Jankovci, Sremske Laze i sela Vinkovački Banovci, općina Nijemci221
72.Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju kojim se analizira vojno-politička situacija na području okruga. Uočava se naglašeno djelovanje neprijateljske propagande, a i vojnih upada u poluoslobođena i oslobođena sela, pa se stoga ističe još veća obaveza političkih aktivista da upoznaju narod sa ciljevima NOP-a i odlukama II zasjedanja AVNOJ-a. Ukazuje se i na slučajeve lošeg ponašanja partizana u nekim selima222
73.Dopunska zapovijest Sanitetskog odsjeka Štaba VI korpusa NOV i POJ štabovima XII i XXVIII divizije NOVJ u vezi s napadom na Čaglin225
74.Pismo Informativnog odsjeka Štaba VI korpusa NOV i POJ komandi njemačkih jedinica u kome se predlaže razmjena zarobljenika227
75.Izvještaj Štaba Posavskog NOP odreda štabu Zapadne grupe NOP odreda o aktivnosti neprijateljskih snaga na području djelovanja Odreda, radu štabova bataljona, disciplini i moralu boraca, izvedenim akcijama i dislokaciji podređenih jedinica227
76.Izvještaj partijskog sekretara Osječkog NOP odreda Okružnom komitetu KPH Osijek o političkom stanju među narodom gdje se Odred kretao, posebno u neoslobođenim krajevima, o političkom djelovanju i objašnjavanju ciljeva NOB-a, organizacionom stanju članova KP i SKOJ-a, kulturno-prosvjetnom radu među narodom i borcima te radu partijskih biroa230
77.Izvještaj politkomesara Posavskog NOP odreda komesaru Zapadne grupe NOP odreda u kome se analizira vojno-politička situacija na terenu, politički rad u narodu, naročito objašnjavanje odluka II zasjedanja AVNOJ-a, kulturno-prosvjetni i politički rad u jedinicama, zatim djelovanje neprijateljske propagande i poduzimanje mjera da se ona razobliči236
78.Obavijest Kotarske oblasti u Brodu na Savi Zapovjedništvu II domobranskog zbora o pljačkanju sela trnjanske općine od strane njemačke vojske242
79.Izvještaj Štaba XII divizije NOVJ Štabu VI korpusa NOV i POJ o borbi između sela Vranovci i Trnjani243
80.Izvještaj Prosvjetnog odjela Oblasnog NOO-a za Slavoniju Prisvjetnom odjelu ZAVNOH-a o suzbijanju nepismenosti. Izvještaju je priložen spisak održanih analfabetskih tečajeva, imena voditelja i broj upisanih tečajaca245
81.Pismo Okružnog komiteta KPH Nova Gradiška Kotarskom komitetu KPH Pakrac u kome se kritički osvrće na odnos Partije prema skojevskoj organizaciji za koju se kaže da nije dovoljno politički aktivna među omladinom. Daju se i direktive što treba učiniti da se stanje popravi249
82.Dopis Štaba XII divizije NOV Hrvatske štabovima podređenih brigada u kome su razrađene proporcije natječaja Divizije za prelaznu zastavicu252
83.Pismo politkomesara XII divizije NOVH politkomesaru VI korpusa NOV i POJ o vojnopolitičkoj situaciji na terenu i u jedinicama, izvedenim akcijama i daljnjim operativnim namjerama253
84.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Našice Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkim prilikama na okrugu, organizacionom stanju i radu KP, SKOJ-a, AFŽ-a i NOO-a, djelovanju neprijateljske propagande i poduzetim mjerama da se otklone nedostaci i unaprijedi politički rad u narodu i vlastitim redovima255
85.Pismo Štaba VI korpusa NOV i POJ štabovima podređenih jedinica u kome se prenosi naredba Glavnog štaba NOV Hrvatske o postupku s njemačkim zarobljenicima263
86.Uputstvo Sanitetskog odsjeka Štaba VI korpusa NOV i POJ za rad političkih instruktora u zdravstvenim odsjecima komandi područja264
87.Izvještaj političkih komesara VI korpusa NOV i POJ Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o vojno-političkom stanju na terenu i u podređenim jedinicama, djelovanju neprijateljske propagande, disciplini i moralno-političkoj izgrađenosti boraca, o ishrani, odjeći i zdravstvenom stanju, te o kulturno-prosvjetnom radu i zapažanjima u narodu265
88.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda Štabu VI korpusa NOV i POJ o općoj vojno-političkoj situaciji na teritoriju djelovanja podređenih jedinica, izvedenim akcijama, disciplini i vojnoj obuci, te o zdravstvenom stanju, odjeći i ishrani boraca272
89.Pismo Propagandnog odjela Kotarskog NOO-a Našice Općinskom NOO-u Ča-činci u kome se detaljno razrađuju uputstva za tumačenje i popularizaciju odluka II zasjedanja AVNOJ-a i oblicima organiziranja sastanaka. Naročito se naglašava potreba djelovanja na neoslobođenom teritoriju277
90.Dopis Intendanture VI korpusa NOV i POJ štabovima podređenih jedinica i ustanova u kome se daje nova tabela sljedovanja pojedinih artikala282
91.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odredä Štabu VI korpusa NOV i POJ o izvedenim akcijama i stanju u jedinicama i na terenu282
92.Izvještaj Štaba XII divizije NOVH Štabu VI korpusa NOV i POJ o izvršenoj diverziji na željezničkoj pruzi između St. Topolja i Donjih Andrijevaca288
93.Pismo Oblasnog komiteta KPH za Slavoniju šefu Informativnog odsjeka VI korpusa NOV i POJ u kome se daje popis zatočenica u logoru Stara Gradiška radi zamjene289
94.Izvještaj okružnog vođe Njemačke narodne skupine okruga Srednja Drava - Ilova o provedbi djelomičnog preseljenja pripadnika Skupine Špišić-Bukovica napominjući da i ostale skupine na okrugu traže što hitnije preseljenje291
95.Izvještaj politkomesara Istočne grupe NOP odreda politkomesaru VI korpusa NOV i POJ o političkom stanju i radu u jedinicama i među narodom, kulturno-prosvjetnom radu, ishrani, odjeći i zdravlju boraca te o kadrovima292
96.Pismo Intendanture VI korpusa NOV i POJ štabovima divizija ... u kome ih upoznaje s nepravilnim postupkom seljaka prema radnoj stoci, poljoprivrednim alatkama i opremi koju im je NOV dala na korištenje. Izdaje se i naređenje kako te odnose treba regulirati298
97.Izvještaj Odsjeka vojne vlasti u pozadini Štabu VI korpusa NOV i POJ Odsjeku vojne vlasti u pozadini Glavnog štaba NOV Hrvatske o osnivanju četa i radu partizanskih straža, stanju komandi područja mjesta, ekonomskoj situaciji, djelatnosti NOO-a i antifašističkih organizacija te o političkom raspoloženju u narodu300
98.Brojno stanje i naoružanje komandi područja VI korpusa NOV i POJ305
99.Pismo II odjela Štaba VI korpusa NOV i POJ Oblasnom NOO-u za Slavoniju u kome se iznose primjedbe postupka prilikom vršenja konfiskacije imovine neprijatelja NOP-a, koju vrše NOO-i, čime ona gubi svoju pravu svrhu307
100.Zapovijest Štaba XXVIII udarne divizije NOVJ podređenim jedinicama za napad na Kulu i Poreč308
101.Pregled brojnog stanja i naoružanja XII udarne brigade NOVJ313
102.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava XII udarne brigade NOVJ315
103.Izvještaj okružnog vođe Njemačke skupine Okruga Srednja Drava - Ilova o organiziranju iseljavanja mjesnih skupina Suhopolje, Borova i Kapan. Izbjeglice su smještene, kao i njihova pokretna imovina, u virovitičke domobranske kasarne316
104.Pismo Zdravstvenog odjela Okružnog NOO-a Našice Zdravstvenom odjelu Oblasnog NOO-a za Slavoniju o održanom tečaju higijeničara317
105.Dopis Kotarskog NOO-a Našice Općinskom NOO-u Orahovica, u kome ga obavještava o početku novog kursa za higijeničare i naređuje da je svaki seoski NOO obavezan poslati po jednog polaznika317
106.Izvod iz izvještaja Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost NDH Ministarstva unutarnjih poslova o političkim prilikama na kotaru Valpovo. Žali se na težak položaj ustaškog pokreta jer su viđeniji vođe HSS-a pristupili NOP-u a inteligencija se otvoreno izjašnjava protiv ustaške vlasti, pa predlaže oštriji kurs318
107.Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera Domobranstva o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Čaglin i borbama kod Duravara, Našica i Broda320
108.Punomoć Štaba VI korpusa NOV i POJ kapetanu NOV Mirku Habdiji da može vršiti pregovore i razmjenu za njemačke ratne zarobljenike321
109.Pismo Okružnog komiteta KPH Virovitica Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju u kome se daje informacija o političkoj situaciji i poduzetim mjerama protiv djelovanja reakcionarnog dijela HSS-a, koji pokušava organizirati i oružane grupe protiv NOB-a322
110.Izvještaj Štaba XII udarne brigade NOV Hrvatske Štabu VI korpusa NOV i POJ o borbi na osiguranju prilikom napada na Banja Luku, rezultatu borbe i stečenim iskustvima323
111.Izvještaj Štaba XII udarne brigade NOVH Štabu VI korpusa NOV i POJ o izvršenoj akciji na uporište Prnjavor i rezultatu borbe330
112.Izvještaj Štaba XXI NO udarne brigade Štabu XXVIII udarne divizije NOV Hrvatske o toku i rezultatima borbi na osiguranju prilikom napada na uporište Čaglin335
113.Pismo upravitelja Ispostave Župske redarstvene oblasti u Vinkovcima Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu u kome izražava veliku zabrinutost zbog poljuljanog morala domobrana, većeg dijela građana, sve široj pojavi suradnika NOP-a i kretanju partizanskih grupa u neposrednoj blizini grada338
114.Izvještaj Kotarskog NOO-a Županja Okružnom NOO-u Slav. Brod o političkim prilikama, organizacionom stanju i radu mjesnih NOO-a i planiranju budućih zadataka340
115.Spisak brojnog stanja i naoružanja te socijalnog i nacionalnog sastava Bilogorskog NOP odreda345
116.Zapisnik sa sjednice Općinskog NOO-a Orahovica na kojoj je analizirana politička situacija u zemlji i svijetu, a zatim su podneseni izvještaji po odsjecima347
117.Pismo političkog komesara VI korpusa NOV i POJ komesaru XII divizije NOV Hrvatske u kome se analizira vojnopolitičko stanje u vezi sa svjetskim događajima i upozorava na pojavu izvjesne besperspektivnosti kod boraca zbog porasta okupatorskih snaga u našoj zemlji. Da bi se takvo štetno mišljenje što prije otklonilo, treba pojačati politički rad u jedinicama NOV i među narodom, objašnjavati odluke II zasjedanja AVNOJ-a, razobličavati politiku čekanja dr V. Mačeka i mobilizirati u NOB preostali dio hrvatskog naroda354
118.Izvještaj partijskog sekretara Bilogorskog NOP odreda Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju ... o političkom stanju na terenu i u jedinicama, brojnom stanju članova KP i SKOJ-a, političkom i kulturno-prosvjetnom radu u Odredu i među narodom te vojnoj osposobljenosti boraca i rukovodilaca357
119.Izvještaj 42. lovačke divizije Wehrmachta Komandi 69. armijskog korpusa o rezultatima borbi podređenih jedinica na položajima u istočnom dijelu Požeške kotline i o gubicima ustaške posade u Čaglinu362
120.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda Štabu VI korpusa NOV i POJ o vođenim borbama s neprijateljskim jedinicama koje su nadirale u pomoć opsjednutom uporištu Čaglin363
121.Zapisnik sa sjednice Izvršnog odbora Oblasnog NOO-a za Slavoniju na kojoj su prisutni upoznati s političkom situacijom a zatim je analiziran rad pojedinih odjela366
122.Uputstvo Oblasnog NOO-a za Slavoniju okružnim NOO-ima u kome se razrađuje organizacija za obradu napuštene i nenapuštene zemlje na oslobođenoj teritoriji373
123.Izvještaj Štaba XII divizije NOV Hrvatske Štabu VI korpusa NOV i POJ o borbama prilikom napada na uporišta Čaglin, Kulu i Poreč377
124.Mjesečni izvještaj Zdravstvenog odsjeka Komande Psunjskog područja Sanitetskom odsjeku Štaba VI korpusa o stanju u bolnicama i zdravstvenim stanicama379
125.Dopis Zdravstvenog odjela Oblasnog NOO-a za Slavoniju Zdravstvenoj sekciji Kotarskog NOO-a Podravska Slatina u kome je obavještava o početku kursa higijeničara i poziva da pošalje slušaoce sa svoga područja382
126.Propusnica Štaba VI korpusa NOV i POJ predstavniku njemačke komande iz Slav. Požege za održavanje veze s Korpusom383
127.Izvještaj partijskog sekretara Daruvarskog NOP odreda Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju ... o političkoj situaciji na području djelovanja Odreda, brojnom stanju, nacionalnom i socijalnom sastavu članova KP i SKOJ-a te o političkom i vojnom radu u podređenim jedinicama383
128.Politički izvještaj Komande Diljskog područja politkomesaru VI korpusa NOV i POJ o političkom radu i stanju na terenu i ustanovama Područja te o ekonomskim i higijenskim uvjetima388
129.Izvještaj partijske organizacije Kazališta narodnog oslobođenja Slavonije Oblasnom komitetu KPH o održanim sastancima i radu Kazališta390
130.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda Štabu VI korpusa NOV i POJ o radu podređenih jedinica, izvedenim akcijama, stečenim iskustvima i operativnim namjerama392
131.Izvještaj Štaba XXVIII udarne divizije NOVJ Štabu VI korpusa NOV i POJ o toku i rezultatima napada na Čaglin, Kulu i Poreč397
132.132. Dodatak izvještaju štaba XXVIII udarne divizije NOV Hrvatske Štabu VI korpusa NOV i POJ o rezultatima borbi za Čaglin 403
133.Izvještaj Štaba VI korpusa NOV i POJ Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o izvedenim akcijama u siječnju 1944. godine, stečenim iskustvima u napadu na Čaglin i kritički osvrt405
134.Obavijest Odsjeka vojne vlasti u pozadini Štaba VI korpusa NOV i POJ komandama područja o formiranju jedinica za specijalne zadatke431
135.Izvještaj Komande Papučko-krndijskog područja Štabu VI korpusa NOV i POJ za siječanj 1944. o vojno-političkoj situaciji na terenu, radu podređenih ustanova, brojnom stanju, naoružanju i disciplini boraca, službi veze, izvedenim akcijama i stečenom iskustvu436
136.Pismo suradnika NOP-a iz Brezovca Propagandnom odjelu Oblasnog NOO-a za Slavoniju s kojim želi uspostaviti dopisničku službu. Opisuje više zločina što su ih počinile ustaše iz Jasenovca442
137.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Slav. Brod Oblasnom komitetu KPH za Slavoniju o političkoj situaciji na okrugu, organizacijskom stanju i radu KP i SKOJ-a, antifašističkih organizacija i NOO-a te agitaciji i propagandi444
138.Dopis Štaba VI korpusa NOV i POJ podređenim jedinicama u kome se prenosi naređenje Glavnog štaba NOV i POH o obaveznom organiziranju intendanture pri svim štabovima operativnih jedinica, koje su dužne osigurati živežne namirnice i kuhinje za prehranu boraca457
139.Izvještaj Komande Diljskog područja Štabu VI korpusa NOV i POJ o radu podređenih jedinica i ustanova u siječnju 1944. god., organizacionom stanju i akcijama partizanskih straža te o postignutim rezultatima u radu sekcija i registraure458
140.Izvješaj Komande Bilogorskog područja Odsjeku vojne vlasti u pozadini Štaba VI korpusa NOV i POJ o radu, organizacionom stanju, disciplini i suradnji s narodom podređenih jedinica i ustanova, pojačanoj aktivnosti neprijateljskih oružanih snaga, te o političkom i ekonomskom stanju na sektoru Komande464
141.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava XII divizije NOV Hrvatske474
142.Izvještaj zapovjednika ustaške Stražarske satnije iz D. Miholjca Zapovjedništvu Poglavnikovog tjelesnog zdruga o rezultatu borbe jednog voda satnije s partizanima u selu Kapelni475
143.Proglas Oblasnog NOO-a za Slavoniju i Štabu VI korpusa NOV i POJ hrvatskom narodu Slavonije u kome se ističu veliki uspjesi Narođnosolobodi-lačke vojske protiv okupatora i njegovih pomagača, ustaša i četnika. Ukazuje se na sve masovniji priliv boraca-Hrvata u redove NOV i energično opominje one koji se kolebaju, da odmah prihvate oružje i ispune svoj dug prema domovini476
Registar ličnih imena481
Registar geografskih pojmova487
Registar predmetnih pojmova494
Sadržaj507
BIBLIOTEKA