SJEVEROZAPADNA HRVATSKA U NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI I SOCIJALISTIČKOJ REVOLUCIJI 1941-1945, GRAĐA: knjiga 9: 15. ožujak-31. svibanj 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
* cijela knjiga *
* * *
kazalo
sadržaj
* * *
sadržaj
rbdatumopis dokumentastranica
Predgovor5
Skraćenice7
1.1944, ožujak 17.Izvještaj Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o prodoru neprijatelja na oslobođenu teritoriju kod Virja i Pitomače10
2.1944, ožujak 18.Zapisnik sjmrtijske konferencije Kotarskoga komiteta KPH ┼Żumberak11
3.1944, ožujak 19.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o neprijateljskom djelovanju pripadnika predratnih političkih stranaka32
4.1944, ožujak 20.Izvještaj Anke Berus i Ivana Božičevića Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o nesređenom stanju u dijelu križevačkoga kotara zbog čega treba poslati drugove koji bi pomogli u sređivanju situacije33
5.1944, ožujak 20.Uputstvo Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku Mjesnome komitetu SKOJ-a Zagreb za uklanjanje nedostataka u radu, s prijedlogom promjena u vezi s političkom situacijom i skorim slomom fašizma35
6.1944, ožujak 20.Pismo Štaba Zapadne grupe NOP odreda Okružnome komitetu KPH Zagreb o situaciji u Zagrebačkome NOP odredu41
1.1944, ožujak 20.Izvještaj politkomesara Štaba Zapadne grupe NOP odreda politkomesaru Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o stanju i političkom radu u Kalničkome, Zagorskome i Zagrebačkome NOP odredu43
2.1944, ožujak 21.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast s procjenom o broju raspuštenih NOO i broju mobiliziranih u neprijateljsku vojsku50
3.1944, ožujak 21.Izvještaj Odsjeka za obavještajnu službu RAVSIGUR-a RAVSIGUR-u o širokoj akciji zagrebačkih SKOJ-evaca i omladinaca koji su izlijepili središnji dio grada brojnim natpisima53
4.1944, ožujak 21.Zagreb: Izvještaj Velike župe Prigorje Ministarstvu unutrašnjih poslova o napadu partizana na Prečec53
5.1944, ožujak 22.Pismo Okružnoga komiteta KPH Varaždin Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast u kojemu se javlja o položaju neprijateljske vojske, prisilnom odvođenju ljudi u neprijateljsku vojsku, hapšenjima i represalijama neprijatelja nad stanovništvom55
6.1944, ožujak 22.Izvještaj partijske jedinice Jesenje Kotarskom komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju jedinice u ožujku 1944. godine58
7.1944, ožujak 23.Okružnica Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske korpusnim vojnim oblastima o načinu provođenja regrutacije i mobilizacije ljudstva te o popisu vozećeg blaga i prevoznih sredstava za potrebe NOV60
8.1944, ožujak 23.Izvještaj Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o političkoj situaciji, radu Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ, stanju u vojsci i organizaciji agitacije i propagande64
9.1944, ožujak 23.Žumberak: Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Žumberak Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji, agitacijsko-propagandnome i kulturno-prosvjetnom radu76
10.1944, ožujak 23.Zapisnik sa sastanka Plenuma Okružnoga komiteta KPH Pokuplje81
11.1944, ožujak 24.Izvještaj Povjerenstva CK KPH za sjevernu Hrvatsku Centralnome komitetu KP Hrvatske o organizacijskom stanju zagrebačke partijske organizacije te zadacima koji se pred nju postavljaju97
12.1944, ožujak 24.Izvještaj Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o situaciji u varaždinskome okrugu te o stanju i borbama jedinica na području Kalnika i Bilo-gore104
13.1944, ožujak 24.Stubičke Toplice: Izvještaj Brzoga sklopa Poglavnikovih tjelesnih zdrugova Zapovjedništvu Poglavnikovih tjelesnih zdrugova o pothvatu "Sisak"108
14.1944, ožujak 25.Pismo Centralnoga komiteta KP Hrvatske Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o stavu Izvršnog odbora HSS prema Mačeku i njegovim agentima, o učvršćenju NOF i osnivanju njenih rukovodećih organa te o potrebi popularizacije ZAVNOH-a111
15.1944, ožujak 25.Pismo Centralnoga komiteta KP Hrvatske Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o obavezi partijskih komiteta da organiziraju prosvjetno-politički rad u bolnicama115
16.1944, ožujak 25.Pismo Okružnoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPS Ptuj u kojemu ga obavještava da su spremni primiti novomobilizirano ljudstvo s njihova područja u Zagorski NOP odred te traže pomoć u tehničkom materijalu116
23.1944, ožujak 25.Okružnica Okružnoga komiteta KPH Bjelovar kotarskim komitetima s uputama za sjetvu117
24.1944, ožujak 25.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Žabno Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji u kotaru i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, USAOH-a, N00, AFŽ119
25.1944, ožujak 25.Operativni izvještaj Štaba Trideset i treće divizije NOVJ Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o borbama na području Moslavine od 5. do 20. ožujka 1944. godine122
26.1944, ožujak 25.Operativni izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ za ožujak 1944. godine127
27.1944, ožujak 25.Operativni izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Istočne grupe NOP odreda Desetoga korpusa o akcijama od 5. do 25. ožujka 1944. godine132
28.1944, ožujak 26.Operativni izvještaj Štaba NO brigade "Franjo Ogulinac-Seljo" Štabu Trideset i četvrte divizije NOVJ za ožujak 1944. godine135
29.1944, ožujak 26.Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskoga NOP odreda Štabu Trideset i četvrte divizije NOVJ o akcijama od 24. veljače do 26. ožujka 1944. godine137
30.1944, ožujak 26.Izvještaj Štaba NO brigade "Franjo Ogulinac-Seljo" Štabu Trideset i četvrte divizije NOVJ o borbi kod Gornje Kupčine141
31.1944, ožujak 27.Pismo Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Okružnome komitetu KPH Krapina s uputama za vođenje kampanje za proljetnu sjetvu144
32.1944, ožujak 27.Izvještaj Štaba Omladinske NO brigade "Joža Vlahović" Štabu Trideset i četvrte divizije NOVJ o akcijama brigade od 29. veljače do 25. ožujka 1944. godine145
33.1944, ožujak 27.Izvještaj Štaba Bjelovarskoga NOP odreda Štabu Istočne grupe NOP odreda Desetoga korpusa o vojnoorganizacijskom stanju u odredu147
34.1944, ožujak 27.Izvještaj državnog povjerenika za sigurnost željezničkog prometa Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost MINORSA o sabotažama na pruzi Zagreb -Jastrebarsko od 1. studenoga 1943. do 23. ožujka 1944. godine149
35.1944, ožujak 28.Izvještaj Povjerenstva CK KPH za sjevernu Hrvatsku Centralnome komitetu KP Hrvatske o posljedicama neprijateljske ofenzive u zagrebačkoj oblasti, uočenim slabostima partijske organizacije, te o stanju u Desetome korpusu "Zagrebačkome" NOV i POJ154
36.1944, ožujak 28.Okružnica Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast podređenim komitetima s uputama za dalji rad u vezi sa zaključcima savjetovanja Povjerenstva CK KPH za zagrebačku oblast157
37.1944, ožujak 28.Zagreb: Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji i raspoloženju naroda u kotarima okruga162
38.1944, ožujak 28.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Bjelovar Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkim prilikama u kotaru i organizacijskom stanju i radu partijske organizacije163
17.1944, ožujak 28.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Ivanec Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji u kotaru i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, o mobilizaciji i radu agitpropa172
18.1944, ožujak 28.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Klanjec Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji u kotaru i organizacijskom stanju partijske organizacije177
19.1944, ožujak 28.Izvještaj Štaba Trideset i četvrte divizije Štabu Četvrtoga korpusa NOV i POJ o neuspjelom napadu na neprijateljsko uporište Draganić183
20.1944, ožujak 28.Operativni izvještaj Bjelovarskoga NOP odreda Štabu Istočne grupe odreda NOV i POH o aktivnosti odreda u ožujku 1944. godine187
21.1944, ožujak 28.Izvještaj Komande bjelovarskog područja Okružnome komitetu KPH Bjelovar o radu i političkoj situaciji na teritoriju komande194
22.1944, ožujak 29.Pismo Štaba Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ politkomesaru Trideset i treće divizije NOVJ o razlozima slaboga političkog stanja i zadacima koje treba izvršiti da bi se ono popravilo199
23.1944, ožujak 31.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Hrvatske Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o stradanju partijskog kadra iz zagrebačkog okruga, te jedinica Druge NO brigade Trideset i treće divizije NOVJ i Posavskoga NOP odreda u bitci kod Oborova202
24.1944, ožujak 31.Izvještaj Franje Culjaka Okružnome komitetu KPH Varaždin o nasilnoj mobilizaciji i teroru ustaša u ludbreškom kotaru205
25.1944, ožujak 31.Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i organizacijskom stanju te o održanoj okružnoj konferenciji206
48.1944, ožujak 31.Operativni izvještaj Štaba Desetoga korpusa "Zagrebačkog" NOV i POJ Glavnome štabu NOV i POH o borbama pripadajućih mu jedinica u drugoj polovini ožujka 1944. godine214
49.1944, ožujak 31.Izvještaj Štaba Trideset i druge divizije NOVJ Štabu Desetog korpusa "Zagrebačkog" NOV i POJ o borbama jedinica divizije od 14. do 26. ožujka 1944. godine225
50.1944, ožujak 15 - 31.Diverzije i napadi partizana na pruge sjeverozapadne Hrvatske od 15. do 31. ožujka 1944. godine230
51.1944, travanj 1.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskome stanju Partije, SKOJ-a, USAOH-a, N00, AFŽ, ? Agitpropu i vojsci232
52.1944, travanj 1.Izvještaj Trećega diverzantskog bataljona Inženjerijskome odsjeku Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske o akcijama od 1. kolovoza 1943. godine do 31. ožujka 1944. godine237
53.1944, travanj 2.Izvještaj Štaba Desetoga korpusa "Zagrebačkog" NOV i PO Jugoslavije Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o rasporedu i jačini neprijateljskih trupa na području djelovanja korpusa239
54.1944, travanj 2.Izvještaj Štaba Trideset i treće divizije Desetoga korpusa "Zagrebačkog" NOV i PO Jugoslavije Štabu Korpusa u borbi Druge brigade kod sela Oborova247
55.1944, travanj 2.Varaždin: Izvještaj Oklopljenoga sklopa Poglavnikovih tjelesnih sdrugova Zapovjedništvu Poglavnikovih tjelesnih sdrugova za ožujak 1944. godine251
56.1944, travanj 3.Dopis Povjerenstva CK KPH za sjevernu Hrvatsku Centralnome komitetu KP Hrvatske o kadrovskim promjenama u okružnim komitetima KP Čazma i Zagreb, o rezultatima istrage provedene nakon bitke kod Oborova, te o smještaju Čerkeske divizije na pruzi Zagreb - Sisak255
57.1944, travanj 3.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji u okrugu, o radu i organizacijskom stanju partijske organizacije, SKOJ-a, USAOH-a, NOO, AFŽ, vojsci, Agitpropu, te blagajnički izvještaj257
58.1944, travanj 3.Pismo Okružnoga komiteta KPH Krapina Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o koncentraciji neprijateljskih trupa uz slovensku granicu270
59.1944, travanj 4.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Bjelovar Okružnome komitetu KPH Bjelovar o pogibiji i hapšenju drugova u bjelovarskom kotaru271
60.1944, travanj 4.Izvještaj Stražarskoga sklopa Poglavnikovih tjelesnih sdrugova Zapovjedništvu Poglavnikovih tjelesnih sdrugova za ožujak 1944. godine273
61.1944, travanj 6.Izvještaj Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku: o stanju u varaždinskome i bjelovarskom okrugu276
62.1944, travanj 5. i 6.Noršić Selo: Rezolucija s prve kotarske konferencije KPH Samobor280
63.1944, travanj 6.Zagreb: Izvještaj Glavnoga ravnateljstva za javni red i sigurnost Velikim župama Zagorje, Bilogora, Baranja i Vuka o suradnji mađarskih i hrvatskih vlasti na obavještavanju o partizanima i komunistima te sabotažama istih, izmjeni njihovog propagandnog materijala i političkih uhapšenika285
64.1944, travanj 7.Operativni izvještaj Štaba Trideset i treće divizije Desetoga korpusa "Zagrebačkog" NOV i PO Jugoslavije Štabu Korpusa za razdoblje od 20. ožujka do 5. travnja 1944. godine288
65.1944, travanj 6.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji po općinama, organizacijskome stanju partijskih jedinica, SKOJ-a, N00, AFŽ, o Agitpropu i mobilizaciji297
66.1944, travanj 10.Operativni izvještaj Štaba Prvoga bataljona Turopoljsko-posavskog odreda Trideset i četvrtoj diviziji NOV Jugoslavije za razdoblje od 25. ožujka do 9. travnja 1944. godine301
67.1944, travanj 11.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji u kotarevima i budućim zadacima, organizacijskome stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, radu Komande kalničkog područja, stanja u Kalničkome NOP odredu, te o Agitpropu304
68.1944, travanj 11.Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Sisak Okružnome komitetu SKOJ-a Pokuplje o koncentraciji neprijateljske vojske u kotaru, raspoloženju omladine i organizacijskome stanju SKOJ-a320
69.1944, travanj 11.Izvještaj i zaključci s konferencije Propodjela okružnog NOO s područja sjeverozapadne Hrvatske koje je Propodjel Okružnoga NOO Varaždin dostavio Okružnome NOO Krapina322
70.1944, travanj 11.Statistički pregled uspjeha i gubitaka jedinica Trideset i druge divizije NOV Jugoslavije u ožujku 1944. godine339
71.1944, travanj 11.Operativni izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkog" NOV i PO Jugoslavije za razdoblje od 26. ožujka do 10. travnja 1944. godine342
72.1944, travanj 11.Operativni izvještaj Štaba Bjelovarskoga NOP odreda Hrvatske Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkog" NOV i PO Jugoslavije za razdoblje od 26. ožujka do 10. travnja 1944. godine345
73.1944, travanj 11.Zapovjest Štaba Zapadne grupe partizanskih odreda Hrvatske pripadajućim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište Novi Golubovec357
74.1944, travanj 12.Pismo Duke Vasića Stjepanu Korenu o obavezi formiranja bataljona PPK i o političkome stanju u kotarevima Pisarovina, Velika Gorica i Sisak361
75.1944, travanj 12.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sjednice komiteta na kojoj je razmotreno političko i organizacijsko stanje u općinama, a utvrđeni su i budući zadaci365
76.1944, travanj 12.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb sa sjednice komiteta372
77.1944, travanj 13.Operativni izvještaj Štaba Trideset i druge divizije NOV Jugoslavije Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i PO Jugoslavije za razdoblje od 28. ožujka do 10. travnja 1944. godine376
78.1944, travanj 12.Sisak: Izvještaj Zapovjedništva Prve oružničke pukovnije Zapovjedništvu Pete oružničke pukovnije za ožujak i prvu polovinu travnja 1944. godine384
79.1944, travanj 13.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Koprivnica Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkome i organizacijskom stanju Partije, NOO, SKOJ-a, AFŽ, o radu komisija i Agitpropu404
80.1944, travanj 14.Izvod iz zapisnika sjednice Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast održane 14. travnja 1944. godine407
81.1944, travanj 14.Zapisnik sa sjednice plenuma Kotarskoga N00 Pregrada411
82.1944, travanj 14.Izvještaj Štaba Istočne grupe partizanskih odreda Hrvatske Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkog" NOV i PO Jugoslavije o borbama s neprijateljem kod Suhaje i Čazme419
83.1944, travanj 14.Operativni izvještaj Štaba omladinske brigade "Joža Vlahović" Štabu Trideset i četvrte divizije NOV Jugoslavije u borbi s neprijateljem na liniji Plješivica -Sv. Jana421
84.1944, travanj 15.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Đurđevac Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji, organizacijskome stanju i radu Partije, SKOJ-a, N00 i AFŽ, s planom budućih zadataka423
85.1944, travanj 16.Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Dubrava Kotarskome komitetu KPH Dubrava o političkoj situaciji i organizacijskom stanju SKOJ-a i USAOH-a431
86.1944, travanj 16.Operativni izvještaj Štaba Trideset i četvrte divizije Četvrtoga korpusa NOV Jugoslavije Štabu Korpusa o neprijateljskom prepadu na Štab Žumberačko-pokupskoga NOP odreda433
87.1944, travanj 17.Operativni izvještaj Štaba Istočne grupe partizanskih odreda Hrvatske Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkog" NOV i PO Jugoslavije za razdoblje od 26. ožujka do 14. travnja 1944. godine437
88.1944, travanj 17.Operativni izvještaj Štaba Zapadne grupe partizanskih odreda Hrvatske Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkog" NOV i PO Jugoslavije za razdoblje od 20. ožujka do 10. travnja 1944. godine442
89.1944, travanj 17.Izvještaj Štaba Zapadne grupe partizanskih odreda Hrvatske Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkog" NOV i PO Jugoslavije o napadu na Novi Golubovec453
90.1944, travanj 18.Uputstvo Centralnoga komiteta KP Hrvatske oblasnim i okružnim komitetima za proslavu Prvoga maja456
91.1944, travanj 19.Direktivno pismo Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast okružnim komitetima sa zadatkom da se učvrsti narodna vlast i izgradnja države i s uputstvom Okružnome komitetu KPH Krapina za suzbijanje protunarodnog djelovanja u Zagorju, okupljanju i radu s narodnim masama459
92.1944, travanj 19.Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskome stanju u kotarevima, radu skojevskih grupa, USAOH-a i Agitpropa462
93.1944, travanj 20.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Križevci Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ470
94.1944, travanj 20.Izvještaj Oblasnoga komiteta SKOJ-a za zagrebačku oblast Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o stanju, radu i kadrovskim promjenama unutar skojevskih organizacija477
95.1944, travanj 20.Izvještaj Okružnoga NOO Zagreb ZAVNOH-u o situaciji u okrugu i radu NOO nakon bitke kod Oborova488
96.1944, travanj 20.Izvještaj sekretara SKOJ-a Zumberačko-pokupskoga NOP odreda Okružnome komitetu SKOJ-a Pokuplje o radu SKOJ-a u odredu za razdoblje od 20. ožujka do 20. travnja 1944. godine490
97.1944, travanj 20.Izvještaj Politodjela Trideset i treće divizije Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i PO Jugoslavije Centralnome komitetu KP Hrvatske za razdoblje od 20. ožujka do 20. travnja 1944. godine494
98.1944, travanj 21.Varaždin: Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje o strijeljanju desetorice partizana i suradnika NOP-a iz Kućana Gornjeg, što je bila odmazda zbog ubistva dvojice ustaških vojnika498
99.1944, travanj 22.Izvještaj Oblasnoga komiteta ? PH za zagrebačku oblast Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o stanju u varaždinskome i bjelovarskome okrugu500
100.1944, travanj 21 - 22.Zapisnik sjednice plenuma Okružnoga komiteta KPH Bjelovar sa zaključcima i planom rada505
101.1944, travanj 22.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zlatar Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji, neprijateljskom teroru i propagandi, organizacijskome stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, o vojsci i Agitpropu515
102.1944, travanj 23.Izvještaj šefa Diverzantske sekcije Inženjerskog odsjeka Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu o izvršenim diverzantskim akcijama na prugama od 3. kolovoza 1941. godine do 31. ožujka 1944. godine520
103.1944, travanj 23.Izvještaj Štaba Drugoga diverzantskog bataljona Inžinjerskog odsjeka Glavnoga štaba Hrvatske Štabu Četvrtoga korpusa NOV Jugoslavije o diverzijama u razdoblju od 22. ožujka do 22. travnja 1944. godine522
104.1944, travanj 24.Pismo Okružnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o potrebi formiranja Posavskog odreda te stanju u okrugu526
105.1944, travanj 24.Izvještaj Okružnoga NOO Bjelovar ZAVNOH-u o političkoj situaciji, organizacijskome stanju i radu NOO u okrugu528
106.1944, travanj 25.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji u kotarevima, teroru neprijatelja, o vojsci i stanju blagajne532
107.1944, travanj 26.Izvještaj Zapovjedništva Prve oružničke pukovnije Zapovjedništvu Pete oružničke pukovnije za drugug polovinu ožujka i travanj 1944. godine538
108.1944, travanj 27.Pisarovina: Izvještaj Borisa Bakrača Centralnome komitetu KP Hrvatske o razmjeni drugova i drugarica iz ustaških logora za zarobljene Nijemce, domobrane i ustaše556
109.1944, travanj 28.Zapisnik s prve partijske konferencije za kotar Klanjec560
110.1944, travanj 28.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zelina Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji i organizacijskom stanju partijske organizacije565
111.1944, travanj 28.Izvještaj Okružnoga NOO Moslavina ZAVNOH-u o političkome i organizacijskome stanju NOO, o mobilizaciji i budućim zadacima567
112.1944, travanj 29.Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Bjelovar Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkome i organizacijskome stanju SKOJ-a u kotarevima, odredu, pozadinskim vlastima, Ćelikovoj četi i unutar kazališne družine570
113.1944, travanj 29.Izvještaj Štaba Trideset i četvrte divizije Četvrtoga korpusa NOV Jugoslavije Štabu Korpusa o vojno-političkoj situaciji na sektoru Žumberka, Pokuplja i Posavine te organizacijskome stanju i radu jedinica divizije578
114.1944, travanj 30.Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Pokuplje Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o radu i stanju skojevske organizacije, te o budućim zadacima583
115.1944, travanj 30.Operativni izvještaj Štaba Prve brigade Trideset i treće divizije NOV Jugoslavije Štabu divizije o akcijama brigade za razdoblje od 6. do 30. travnja 1944. godine585
116.1944, travanj.Pozdravi žena Virja i Mostara Josipu Brozu Titu, predsjedniku NKOJ-a s proslave 8. marta 1944. godine594
117.1944, svibanj 1.Operativni izvještaj Štaba Trideset i druge divizije NOVJ Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ za drugu polovinu travnja 1944. godine594
118.1944, svibanj 1.Pregled rada jedinica Trideset i četvrte divizije NOVJ od 15. travnja do 1. svibnja 1944. godine599
119.1944, svibanj 1.Operativni izvještaj Istočne grupe NOP odreda Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga NOV i POJ o akcijama Bjelovarskoga i Moslavačkoga NOP odreda te Udarnoga bataljona od 11. do 26. travnja 1944. godine605
120.1944, svibanj 2.Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Velika Gorica Okružnome komitetu SKOJ-a Pokuplje o političkoj situaciji te radu skojevskih organizacija u vezi s mobilizacijom, dezerterstvom, radnim četama, udarnim grupama i sakupljanju hrane612
121.1944, svibanj 3.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o pojačanoj aktivnosti neprijatelja u sprezi s HSS-ovcima, dezerterstvu, radu na stvaranju odbora JNQF, političkoj situaciji po kotarima, te organizacijskom stanju partijske organizacije616
122.1944, svibanj 3.Vojno organizacijski izvještaj Štaba Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske za travanj 1944. godine628
123.1944, svibanj 4.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o snažnoj vojnoj i političkoj neprijateljskoj ofenzivi, organizacijskom stanju i radu partijske organizacije, narodne vlasti i omladinske organizacije te stanju u Moslavačkome NOP odredu641
124.1944, svibanj 4.Zapisnik s partijske konferencije KK KPH Krapina654
125.1944, svibanj 5.Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o političkom stanju u Zagrebu te organizacijskom stanju i radu partijske i vanpartijske organizacije u ožuiku 1944. godine666
126.1944, svibanj 5.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o neprijateljskoj ofenzivi i pogoršanoj političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu partijske i omladinske organizacije i narodne vlasti, vojno pozadinskih organizacija te o stanju u Kalničkome NOP odredu686
127.1944, svibanj 5.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o posljedicama snažne neprijateljske ofenzive te nastojanju članova komiteta da poboljšaju političke prilike700
128.1944, svibanj 5.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o akcijama Kalničkoga, Zagrebačkoga i Zagorskoga NOP odreda u drugoj polovini travnja 1944. godine704
129.1944, svibanj 5.Varaždin: Izvještaj Oklopljenoga sklopa PTS Zapovjedništvu PTS o borbama protiv jedinica NOV u travnju 1944. kod G. i D. Voće, Golubovca, Budinšćine, Podruta, Ivanca i Novog Marofa711
130.1944, svibanj 6.Izvještaj zamjenika politkomesara Trideset i druge divizije NOVJ Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o stanju u diviziji krajem ožujka i u travnju 1944. godine721
131.1944, svibanj 6.Lepoglava: Izvještaj Zapovjedništva Prve bojne Zapovjedništvu Prve pukovnije PTS o borbama protiv jedinica NOV u travnju 1944. na području Hrvatskog zagorja i Kalnika724
132.1944, svibanj 6.Ludbreg: Izvještaj Zapovjedništva Treće bojne Zapovjedništvu Prve pukovnije PTS o borbama protiv jedinica NOV u travnju 1944. na području Varaždina, Ludbrega, Ivanca i Novog Marofa731
133.1944, svibanj 8.Zapisnik s partijske konferencije Kotarskoga komiteta KPH Ivanec742
134.1944, svibanj 8.Izvještaj Okružnoga N00 Krapina ZAVNOH-u o organizacijskom stanju, političkim prilikama i radu narodne vlasti u ožujku i travnju 1944750
135.1944, svibanj 9.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o hapšenjima i ubijanju simpatizera NOP-a u Pokupskom i Kupčini765
136.1944, svibanj 9.Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Varaždin Okružnome komitetu KPH Varaždin o teroru neprijatelja, kadrovskim promjenama u komitetima te radu omladinske organizacije u Kalničkome NOP odredu767?
137.1944, svibanj 9.Naređenje Štaba Zapadne grupe NOP odreda o izvršenju naredbe Štaba Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ za formiranje Prve zagorske brigade te postavljanju komandnog kadra u brigadi i Zagrebačkome NOP odredu773
138.1944, svibanj 9.Izvještaj Štaba Turopoljsko-posavskoga NOP odreda Štabu Trideset i četvrte divizije NOVJ o ofenzivi u Pokuplju 7. i 8. svibnja 1944. godine775
139.1944, svibanj 10.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Bjelovar Okružnome komitetu KPH Bjelovar o dolasku i akcijama Bilogorskoga NOP odreda, stradanju straže iz Šandrovca te problemima u vezi sa sjetvom778
140.1944, svibanj 12.Pismo Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Kotarskome komitetu KPH Bjelovar o sjetvi te kadrovskim promjenama u komitetu780
141.1944, svibanj 12.Izvještaj Vladimira Matetića Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o borbama jedinica Desetoga korpusa u Hrvatskom zagorju, formiranju Zagorske brigade, te stanju u jedinicama782
142.1944, svibanj 13.Izvještaj Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o radu komandi područja, datim direktivama partijskim organizacijama za poboljšanje nepovoljne političke situacije, kadrovskim promjenama te o stanju u jedinicama785
143.1944, svibanj 13.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Koprivnica Okružnome komitetu KPH Bjelovar o nepovoljnoj političkoj situaciji, kolebanju naroda, organizacijskom stanju i radu partijske organizacije, kadrovskim promjena, te stanju u NOO, SKOJ-u i odborima AFŽ790
144.1944, svibanj 14.Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Čazma Oblasnome komitetu SKOJ-a za zagrebačku oblast o poboljšanju političke situacije, međunacionalnim odnosima i radu na njihovu poboljšanju, organizacijskom stanju, kadrovskim promjenama te radu omladinske organizacije u Moslavačkome NOP odredu796
145.1944, svibanj 14.Operativni izvještaj Štaba Trideset i druge divizije NOVJ Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o borbama od 27. travnja do 13. svibnja 1944. godine kod Podruta, Novoga Marofa, Ivanca, Komina i Mača806
146.1944, svibanj 15.Izvještaj Dragana Carića Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o sastanku s predstavnicima MK KPH Zagreb, provali u Zagrebu, sastavu novog MK te o vezama sa Zagrebom812
147.1944, svibanj 17.Iz operativnoga izvještaja Štaba Istočne grupe NOP odreda Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o akcijama Udarnoga bataljona od 25. travnja do 10. svibnja 1944. godine816
148.1944, svibanj 18.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Đurđevac Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji i organizacijskom stanju818
149.1944, svibanj 18.Topusko: Zapisnik s konferencije JNOF Hrvatske826
150.1944, svibanj 18.Saopćenje JNOF Hrvatske o održanoj konferenciji predstavnika organizacija i grupa koje sačinjavaju NOF Hrvatske na kojoj je, izborom Izvršnoga odbora, organizaciono učvršćena JNOF te su utvrđeni dalji međusobni odnosi u toku i nakon rata838
151.1944, svibanj 20.Komesarski izvještaj Štaba Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o stanju u jedinicama, te političkoj situaciji na području djelovanja jedinica841
152.1944, svibanj 20.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o uspješnom napadu na ustašku posadu u Mihovljanu850
153.1944, svibanj 22.Izvještaj Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o sukobu jedinica Desetoga Korpusa s madžarskim jedinicama853
154.1944, svibanj 22.Bjelovar: Izvještaj Velike župe Bilogora Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o napadu partizana na posade u Rovišću i Kloštar Ivaniću854
155.1944, svibanj 24.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o pogoršanoj političkoj situaciji uslijed neprijateljske ofenzive, stanju u Kalničkome NOP odredu, te radu Komande kalničkoga područja855
156.1944, svibanj 25.Mikleuš: Okružnica Oblasnoga NOO za zagrebačku oblast okružnim NOO o održanoj skupštini na kojoj je taj NOO konstituiran858
157.1944, svibanj 26.Izvještaj KNOO Klanjec ONOO Krapina o radu u svibnju 1944. godine861
158.1944, svibanj 26.Operativni izvještaj Štaba Bjelovarskoga NOP odreda Štabu Istočne grupe NOP odreda o akcijama od 11. do 25. svibnja 1944. godine867
159.1944, svibanj 26.Izvještaj Štaba Turopoljsko-posavskoga NOP odreda Štabu Trideset i četvrte divizije NOVJ o političkoj situaciji na području djelovanja odreda872
160.1944, svibanj 27.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji, organizacijskom stanju te kadrovskim promjenama874
161.1944, svibanj 27.Izvještaj Štaba Trideset i druge divizije NOVJ Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o borbama u drugoj polovini svibnja 1944. godine880
162.1944, svibanj 28.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i radu komiteta u svibnju 1944. godine884
163.1944, svibanj 29.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Dubrava Okružnome komitetu KPH Čazma o političkoj situaciji, organizacijskom stanju te radu organizacije KP, SKOJ-a, AFŽ i vojno-pozadinskih organa893
164.1944, svibanj 29.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Varaždin o pogoršanoj političkoj situaciji uslijed neprijateljske ofenzive te organizacijskom stanju KP, SKOJ-a i NOO897
165.1944, svibanj 29.Naređenje Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o formiranju samostalnoga "Srpskoga bataljona" te postavljaju komandnoga kadra902
166.1944, svibanj 29.Operativni izvještaj Štaba Trideset i treće divizije NOVJ Štabu Desetog korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ za razdoblje od 5. do 20. svibnja 1944. godine903
167.1944, svibanj 30.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Novi Marof Okružnome komitetu KPH Varaždin o represalijama nad stanovništvom u vrijeme neprijateljske ofenzive, pojavi "bijele garde", organizacijskom stanju partijskih i vanpartijskih organizacija, te akcijama udarne grupe911
168.1944, svibanj 30.Izvještaj Štaba Desetoga Korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ Glavnome štabu NOV i POH o političkoj situaciji, organizacijskom stanju korpusne vojne oblasti, te radu komandi područja920
169.1944, svibanj 31.Izvještaj Marka Belinića Centralnome komitetu KP Hrvatske o stanju u zagrebačkoj oblasti929
170.1944, svibanj 31.Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o političkoj situaciji u Zagrebu te organizacijskom stanju partijskih i vanpartijskih organizacija u travnju i svibnju931
171.1944, svibanj 31.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjereništvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o pogoršanju političke situacije, radu "pete kolone", organizacijskom stanju partijskih i vanpartijskih organizacija te radu Agitpropa946
172.1944, svibanj 31.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Sveti Ivan Žabno Okružnome komitetu KPH Bjelovar o odlasku velikog broja osoba u neprijateljsku vojsku, provođenju sabirne akcije za pomoć opustošenim krajevima te organizacijskom stanju958
173.1944, svibanj 31.Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Bjelovar Okružnome komitetu SKOJ-a za zagrebačku oblast o slaboj političkoj situaciji, uspješnoj neprijateljskoj mobilizaciji, radu "bijele garde" te organizacijskom stanju u okrugu961
174.1944, kraj svibnjaRezolucija s Okružne partijske konferencije za okrug Krapinu971
Kazalo osobnih imena979
Kazalo geografskih imena995
Kazalo predmetnih pojmova1003
BIBLIOTEKA