SJEVEROZAPADNA HRVATSKA U NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI I SOCIJALISTIČKOJ REVOLUCIJI 1941-1945, GRAĐA: knjiga 8: 1. siječanj-15. ožujak 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
* cijela knjiga *
* * *
kazalo
sadržaj
* * *
sadržaj
rbdatumopis dokumentastranica
Predgovor5
Skraćenice7
1.1944, siječanj 1.Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Bjelovarskome NOP odredu za rad u oslobođenom Đurđevcu, te za dalje akcije na komunikaciji Bjelovar - Križevci.10
2.1944, siječanj 2.Izvještaj politkomesara Zagorskoga NOP odreda politkomesaru Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom stanju i radu u odredu, prehrani i zdravlju boraca, te zapažanja o stanju u krajevima kroz koje je odred prolazio.12
3.1944, siječanj 3.Depeša Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Centralnome komitetu KP Hrvatske o uspješnoj mobilizaciji ljudstva u jedinice NOV potkraj 1943. godine21
4.1944, siječanj 3.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje s redovne sjednice na kojoj je razmotreno organizacijsko stanje i rad članova Partije, SKOJ-a, N00, AFŽ u općinama Pokupsko, Pisarovina Kupinec, Kupčina i Rečica.22
5.1944, siječanj 3.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o pljački Nijemaca i ustaša na području Pokupskog, Pisarovine, Kupinca, Donje Kupčine, Šišljavića i Rečice.28
6.1944, siječanj 3.Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i POH o akcijama odreda u drugoj polovini prosinca 1943. godine.31
7.1944, siječanj 5, KrapinaIzvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o prilikama i raspoloženju naroda u Zagorju nakon odlaska njemačke vojske40
8.1944, siječanj 5.Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju Komande bjelovarskoga područja i Komande mjesta Đurđevac.42
9.1944, siječanj 6.Izvještaj Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o odjeku odluka Drugoga zasjedanja AVNOJ-a, o kretanju neprijateljske vojske, o formiranju novih jedinica te o pripremi masovne mobilizacije u kotarima Koprivnici i Đurđevcu44
10.1944, siječanj 6.Izvještaj Oblasnoga komiteta SKOJ-a za zagrebačku oblast Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji i organizacijskom stanju organizacije SKOJ-a i USAOH-a na području oblasti.48
11.1944, siječanj 7, ZagrebIzvještaj Milana Miškovića Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o odjeku odluka Drugoga zasjedanja AVNOJ-a u Zagrebu, radu Mjesnoga komiteta, stanju u N00, AFŽ-u i SKOJ-u.57
12.1944, siječanj 7.Izvještaj Okružnog komiteta SKOJ-a za Pokuplje, Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o radu omladinskih organizacija u kotarima.61
13.1944, siječanj 7.Pismo Ivana Šibla Vladimiru Matetiću o dogovoru s komandantom VI. korpusa NOVJ za zajedničko djelovanje padu Varaždinskih Toplica, prijedlogu komandnog kadra za Komandu bjelovarskoga područja, te o naređenju Glavnoga štaba za djelovanje jedinica Zone.66
14.1944, siječanj 7.Izvještaj Štaba Druge NO brigade Druge operativne zone NOV i POH Štabu Zone o akciji na prugu između Ivanića i Križa.70
15.1944, siječanj 8, ZagrebIzvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o političkoj situaciji u Zagrebu i organizacijskom stanju partijske organizacije71
16.1944, siječanj 8.Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Zlatar .91
17.1944, siječanj 10.Iz dnevnoga izvještaja Operativnog odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o akcijama partizana na području sjeverozapadne Hrvatske.92
18.1944, siječanj 11.Izvještaj Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o odjeku odluka Drugoga zasjedanja AVNOJ-a, neuspjeloj akciji na Zlatar, o mogućnostima mobilizacije, o radu pete kolone o kadrovskim promjenama u OK KPH Varaždin te o stanju u Međimurju.93
19.1944, siječanj 11.Izvještaj Vladimira Matetića Štabu Druge operativne zone NOV i POH o borbi za Zlatar i mobilizaciji u Hrvatskom zagorju.97
20.1944, siječanj 12.Izvještaj Štaba Tridesetdruge divizije NOVJ Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Zlatar99
21.1944, siječanj 11.Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o borbama jedinica NOV i PO Hrvatske kod Ludbreškog Ivanca, Zlatara, Draganića i Križevaca.103
22.1944, siječanj 12.Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i zadacima represalijama neprijatelja, organizacijskom stanju SKOJ-a i USAOH-a.104
23.1944, siječanj 12.Izvještaj Đure Uzelca Ekonomskome odjelu ZAVNOH-a o mogućnostima prebacivanja hrane iz Moslavine za Liku preko Banije .110
24.1944, siječanj 12, SisakIzvještaj Zapovjedništva 1. oružničke pukovnije Ministarstvu unutrašnjih poslova za razdoblje od 26. prosinca do 11. siječnja 1944. godine.112
25.1944, siječanj 13.Izvještaj Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji u oblasti, teroru Mađara u Međimurju, formiranju KK KPH Prelog, te problemima vezanima uz mobilizaciju u NOV.130
26.1944, siječanj 13.Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Samobor Okružnome komitetu SKOJ-a Pokuplje o radu i organizacijskome stanju skojevske organizacije u kotaru.133
27.1944, siječanj 14.Izvještaj Okružnoga narodnooslobodilačkog odbora Zagreb ZAVNOH-u o političkoj situaciji i organizacijskom stanju N00 na okrugu .136
28.1944, siječanj 14.Izvještaj Štaba Druge NO brigade Drugoj operativnoj zoni NOV i PO Hrvatske o borbama u prvoj polovini siječnja 1944. godine.138
29.1944, siječanj 14.Izvještaj Mobil-centra Komande moslavačkog područja Komandi područja o broju mobiliziranih dobrovoljaca u prvoj polovini siječnja.143
30.1944, siječanj 15.Operativni izvještaj Štaba Moslavačkog NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i POH za prvu polovinu siječnja 1944. godine.144
31.1944, siječanj 15.Izvještaj Zapovjedništva ustaša - Glavnoga ustaškog stana Ministarstvu unutrašnjih poslova o hapšenju i vješanju Ignaca Harambašića i Juraja Cvetkovića od strane njemačke vojske.147
32.1944, siječanj 17.Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Čazma Oblasnome komitetu SKOJ-a za zagrebačku oblast o političkoj situaciji u okrugu, organizacijskom stanju SKOJ-a i USAOH-a, o vojsci i Agitpropu.149
33.1944, siječanj 18, PokupljeIzvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske, o mobilizaciji u kotarevima Pisarovina i Velika Gorica i o ofanzivi neprijatelja na području Žumberka .157
34.1944, siječanj 18.Izvještaj Mjesnoga N00 Zagreb ZAVNOH-u o političkom i organizacijskom stanju u NOO grada Zagreba u prosincu 1943. godine.158
35.1944, siječanj 18.Informativni izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o brojnom stanju i naoružanju neprijateljskih snaga na području zone.165
36.1944, siječanj 19.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Krapina Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji u okrugu, organizacijskom stanju partije, SKOJ-a, NOO AFŽ, te o vojsci i agitpropu.174
37.1944, siječanj 19.Iz Naredbe Štaba Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i PO Jugoslavije o formiranju Desetoga korpusa, I. i II. divizije i Zapadne grupe partizanskih odreda Hrvatske182
38.1944, siječanj 20.Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o borbama s jedinicama NOV i PO Hrvatske kod Svibovca i Kutine.184
39.1944, siječanj 21.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Jastrebarsko Okružnome komitetu KPH Pokuplje o akciji i pljački neprijatelja na području jastrebarskog kotara.185
40.1944, siječanj 21, ČazmaProglas s konferencije gospodarskih i tehničkih .stručnjaka održane u Čazmi 21. siječnja 1944. godine.187
41.1944, siječanj 22.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji na okrugu i organizacijskom stanju partije, SKOJ-a USAOH-a, NOO, AFŽ za siječanj 1944. godine.189
42.1944, siječanj 22.Izvještaj Okružnoga NOO Moslavina ZAVNOH-u o kampanji za popularizaciju odluka AVNOJ-a u garešničkome čazmanskome i kutinskom kotaru .206
43.1944, siječanj 24.Iz dnevnog izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Bosiljevo, Lekenik i Kokinac.209
44.1944, siječanj 26.Izvještaj Otsjeka za vojne vlasti u pozadini Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ Štabu desetoga korpusa o stanju i političkome radu Komande područja sekcija i komandi mjesta.210
45.1944, siječanj 26.Izvještaj Komande žumberačkoga područja Štabu Zumberačko-posavskoga sektora o političkoj situaciji te radu odjseka komande za razdoblje 10 - 25. siječnja 1944. godine219
46.1944, siječanj 26, SisakIzvještaj Zapovjedništva 1. oružničke pukovnije Ministarstvu unutrašnjih poslova za razdoblje od 11. od 26. siječnja 1944. godine.223
47.1944, siječanj 26.Donja Stubica Izvještaj Kotarske oblasti Donja Stubica Velikoj župi Prigorje o strijeljanju i hapšenju stanovništva u općinama Gornja Stubica i Zelina.242
48.1944, siječanj 27, BjelovarIzvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o preseljenju Okružnoga komiteta u Borovljane te o političkoj situaciji u kotarima Križevci i Đurđevac.246
49.1944, siječanj 28.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, USAOH-a, NOO, AFZ te o vojsci, akcijama i agitpropu.247
50.1944, siječanj 28.Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Varaždin Oblasnome komitetu SKOJ-a za zagrebačku oblast o političkoj situaciji među omladinom, organizacijskome stanju SKOJ-a i USAOH-a, te o vojsci i radu agitpropa.255
51.1944, siječanj 28.Pismo Štaba Turopoljsko-posavskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Pokuplje o mjerama koje se poduzimaju za sprečavanje pljačke i prodiranje neprijatelja te o teškoćama u postavljanju zasjeda .269
52.1944, siječanj 28.Operativni izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske za siječanj 1944. godine.271
53.1944, siječanj 28.Izvještaj Štaba Prvoga bataljona Štabu Zumberačko-pokupskoga NOP odreda o borbi s ustašama i Nijemcima kod Vratnika.281
54.1944, siječanj 28, ZagrebIzvještaj Ministarstva zdravstva i udružbe Ministarstvu vanjskih poslova NDH o odvođenju stanovništva na rad u Njemačku od strane njemačke vojske.283
55.1944, siječanj 29.Pismo Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast okružnim komitetima na teritoriju oblasti o značenju formiranja i potrebi populariziranja Desetoga korpusa "Zagrebačkog" NOV i POJ.286
56.1944, siječanj 29.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zlatar Okružnome komitetu KPH Krapina o političkom stanju u kotaru i organizacijskom stanju komiteta.288
57.1944, siječanj 30.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka kotarskoga komiteta.294
58.1944, siječanj 31.Izvještaj Štaba Obrazovnoga bataljona Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkog" NOVJ o akcijama tog bataljona te o uočenim slabostima u političkom radu s novomobiliziranim borcima.297
59.1944, siječnja 31.Iz dnevnog izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Žabno i o borbama kod Čazme i Siska .299
60.1944, kraj siječnjaProglas Štaba Desetoga korpusa NOV i POJ narodu sjeverne Hrvatske prilikom osnivanja korpusa.300
61.1944, veljača 2.Zapisnik s Prve konferencije AFZ općine Plavšinec303
62.1944, veljača 2. Izvještaj Štaba Zapadne grupe partizanskih odreda Hrvatske Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkog" NOV i PO Hrvatske o borbama i rasporedu snaga odreda, o popuni komandnog kadra i mobilizaciji u Zagorju .304
63.1944, veljača 2.Izvještaj Odsjeka za vojne vlasti u pozadini Desetog korpusa "Zagrebačkog" NOV i PO Jugoslavije pomoćniku načelnika Desetoga korpusa o radu Komande Bjelovarskog područja i odnosu komande i Bjelovarskoga NOP odreda.306
64.1944, veljača 4, VaraždinIzvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji radu i organizacijskom stanju partijske organizacije SKOJ-a, USAOH-a, NOO, AFZ u kotarima, u Komandi područja i u Kalničkome partizanskom odredu.308
65.1944, veljača 4.Izvještaj Okružnoga NOO Bjelovar ZAVNOH-u o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu tajništva, komisija i odjela319
66.1944, veljača 5, ZagrebIzvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o izvršavanju postavljenih zadataka i organizacijskom stanju organizacija u siječnju 1944. godine333
67.1944, siječanj 1 - veljača 6. Iz ratnog dnevnika Toneta Vidmara o pokretu Četrnaeste divizije NOV i PO Jugoslavije preko Zumberka, Moslavine i Hrvatskog zagorja na sektor Štajerske351
68.1944, veljača 7, ZagrebPismo Milana Miškovića Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o radu Mjesnoga komiteta KPH Zagreb u siječnju 1944. Godine356
69.1944, veljača 7. Pismo Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast okružnim komitetima KPH o potrebi popularizacije odluke II zasjedanja AVNOJ-a i obavezi okružnih NOO da o tome informiraju ZAVNOH359
70.1944, veljača 7. Zapisnik sa plenarne sjednice Okružnoga NOO Pokuplje360
71.1944, veljača 7. Izvještaj Štaba Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i PO Jugoslavije politkomesaru Glavnoga Štaba NOV i PO Hrvatske o stanju i političkom radu u jedinicama komandama područja i u štabovima367
72.1944, veljača 8. Pismo Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Okružnome komitetu KPH Krapina s uputama za dalji Rad376
73.1944, veljača 8, ZagrebDopis Zapovjedništva postrojnika Glavnoga ustaškog stana Zapovjedništvu upravnog savezničara u kojem obavještava da je Ministarstvo unutarnjih poslova osnovalo Institut za partizansko pitanje u Hrvatskoj380
74.1944, veljača 9. Izvještaj Štaba Tridesettreće divizije NOVJ Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkog" NOV i POJ o operativnome djelovanju od 1. do 10. veljače 1944. Godine381
75.1944, veljača 10.Izvještaj Milke Katalenić, člana Kotarskog odbora AFŽ Krapina, Kotarskome komitetu KPH Krapina o radu od 28. siječnja do 10. veljače 1944. godine.387
76.1944, veljača 10, ZagrebIzvještaj Velike župe Prigorje Ministarstvu unutarnjih poslova o rekviriranju stoke od strane Kozaka u Klari389
77.1944, veljača 11.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji na okrugu i organizacijskom stanju partijskih i skojevskih organizacija, AFŽ, N00, o mobilizaciji i Agitpropu .390
78.1944, veljača 12, SisakIzvještaj Kotarskoga komiteta KPH Sisak Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i o radu partijske organizacije.400
79.1944, veljača 12, SisakIzvještaj Zapovjedništva 1. oružničke pukovnije Ministarstvu unutrašnjih poslova za razdoblje od 26. siječnja do 11. veljače 1944. godine.403
80.1944, veljača 13.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji organizacijskom stanju te radu NOO.421
81.1944, veljača 13.Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Bjelovar Okružnome komitetu SKOJ-a Bjelovar o teškoj političkoj situaciji uslijed ofenzive neprijatelja te o radu općinskih i kotarskoga komiteta .424
82.1944, veljača 13.Izvještaj Informativnoga otsjeka Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske o rezultatima borbi jedinica X. korpusa "Zagrebačkoga" u 1943. godini.427
83.1944, veljača 14.Izvještaj politkomesara Zapadne grupe NOP odreda politkomesaru Desetoga korpusa NOV i POJ o radu partijske organizacije u Zagrebačkome i Zagorskome NOP odredu ishrani i zdravlju boraca, radu štabova odreda, osnivanju Udarnoga bataljona, te radu NOO na terenu kojim su se odredi kretali.428
84.1944, sredina veljačeSumarni prikaz posljedica neprijateljske ofenzive na području Kalnika u veljači 1944. godine.443
85.1944, veljača 16, ZagrebIz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva o zauzeću Koprivnice444
86.1944, veljača 17 - 19, ČazmaZapisnik i referati sa savjetovanja partijskih organizacija sjeverne Hrvatske, koje je u organizaciji Povjerenstva CK KPH za sjevernu Hrvatsku održano u Čazmi od 17. do 19. veljače 1944. godine.445
87.1944, veljača 17.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Jastrebarsko Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji u kotaru i reorganizaciji partijske organizacije.544
88.1944, veljača 17.Izvještaj Vice Zaninovića Prosvjetnome odjelu ZAVNOH-a o stanju i organizaciji školstva u okruzima gornje Hrvatske.547
89.1944, veljača 18.Izvještaj Drage Bjelanovića, člana KK KPH Sv. Ivan Zelina Okružnome komitetu KPH Zagreb o ofenzivi ustaša u zelinskom kotaru i nesnalaženju partijske organizacije555
90.1944, veljača 18.Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Velika Gorica Okružnome komitetu SKOJ-a Pokuplje o organizacijskom stanju SKOJ-a i USAOH-a, političkoj situaciji u kotaru radu agitpropa i mobilizaciji.556
91.1944, veljača 18.Okružnica Štaba Desetoga korpusa "Zagrebačkog" NOV i POJ podređenim jedinicama o uočenim slabostima prilikom neprijateljske ofenzive na Kalnik.561
92.1944, veljača 19.Operativni izvještaj Štaba Tridesetdruge divizije NOVJ Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o akcijama brigade od 18. siječnja do 18. veljače 1944. godine565
93.1944, veljača 19.Izvještaj zamjenika sekretara SKOJ-a NO brigade "Matija Gubec" o radu i organizacijskom stanju omladinske organizacije, kulturno-prosvjetnome i vojnom radu te o zdravstvenom stanju .569
94.1944, veljača 20.Zapisnik Kotarskoga NOO Pregrada, upućen Okružnome NOO Krapina, sa sjednice održane 18. veljače 1944. godine.573
95.1944, veljača 21.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Bjelovar Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji, radu partijske organizacije, stanju u SKOJ-u, radu NOO, te stanju u partizanskim četama.579
96.1944, veljača 23, MoslavinaIzvještaj Đure Uzelca, vijećnika ZAVNOH-a Ekonomskome odjelu ZAVNOH-a o održanoj konferenciji NOO-a sjeverne Hrvatske i sastanku gospodarskih i tehničkih stručnjaka, te o radu ekonomskih odjela pri ONOO-ima .585
97.1944, veljača 23.Izvještaj Štaba Tridesetčetvrte divizije NOVJ Štabu Četvrtoga korpusa NOV i POJ o borbama kod Krašića, Pribića i Hrženjaka.591
98.1944, veljača 23, ZagrebDnevni izvještaj Operativnoga odjela Ministarstva oružanih snaga NDH o posljedicama bombardiranja Zagreba te akcijama jedinica NOV i PO Hrvatske oko Zagreba595
99.1944, velj ača 24.Izvještaj partijske jedinice Radoboj Kotarskome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji u općini i radu partijske organizacije.596
100.1944, veljača 25.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkim prilikama na terenu, organizacijskom stanju i radu partijske organizacije.600
101.1944, veljača 25.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji u okrugu, o radu i organizacijskom stanju partijske organizacije SKOJ-a, USAOH, NOO, AFZ, o vojsci, Agitpropu te zaključcima plenuma Okružnoga komiteta.611
102.1944, veljača 25.Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Bjelovar Oblasnome komitetu SKOJ-a za zagrebačku oblast o pogoršavanju političke situacije, zastoju mobilizacije te radu i organizacijskom stanju u kotarevima i Bjelovarskom NOP odredu.624
103.1944, veljača 25.Zapisnik Kotarskoga NOO Pregrada upućen Okružnome NOO Krapina sa sjednice održane 25. veljače 1944. godine.632
104.1944, veljača 26.Pismo Filipa Lakuša, člana Izvršnoga odbora ZAVNOH-a Andriji Heb rangu, sekretaru CK KPH o radu u Posavini Moslavini, Podravini i Požeškoj kotlini, te o svojim razmišljanjima u vezi s "pomirljivim" stavom Božidara Magovca prema Mačeku.635
105.1944, veljača 26.Izvještaj političkog komesara Komande bjelovarskoga područja Okružnome komitetu KPH Bjelovar o partijskome radu u ustanovama područja.636
106.1944, veljača 26, SisakIzvještaj Zapovjedništva Prve oružničke pukovnije Ministarstvu unutarnjih poslova o borbama protiv jedinica NOV na području sjeverozapadne Hrvatske od 11. do 26. veljače 1944. godine.640
107.1944, veljača 27.Izvještaj Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o neprijateljskoj ofenzivi na oslobođeni teritorij, o slabostima koje su tom prilikom pokazale organizacije NOP-a, te o sprezi bivših HSS-ovaca i ustaša.653
108.1944, velj ača 27. Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Zagreb Oblasnome komitetu SKOJ-a za zagrebačku oblast o političkoj situaciji, organizacijskom stanju, agitaciji i propagandi na kotarima okruga.655
109.1944, veljača 27.Operativni izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Tridesettreće divizije NOVJ za drugu polovinu veljače 1944. godine .662
110.1944, veljača 27.Izvještaj Komande žumberačkoga područja Odsjeku za vojne vlasti u pozadini Četvrtoga korpusa NOVJ o političkom i ekonomskom stanju te radu pojedinih odsjeka komande.664
111.1944, veljača 29.Okružnica Povjerenstva CK KPH za sjevernu Hrvatsku svim partijskim organizacijama u sjevernoj Hrvatskoj o zadacima u vezi aktualne političke situacije.669
112.1944, veljača 29, DesinićIzvještaj Općinskoga NOO Desinić Okružnome komitetu KPH Krapina o slanju pšenice i kukuruza.674
113.1944, veljača Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Žumberak Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji na terenu i organizacijskom stanju Partije .674
114.1944, veljača (kraj) Izvještaj Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku Centralnome komitetu SKOJ-a o radu omladinske organizacije u sjevernoj Hrvatskoj.679
115.1944, veljača Izvještaj Okružnoga N00 Varaždin ZAVNOH-u o političkoj situaciji u okrugu, razvoju, organizacijskom stanju i radu N00 .690
116.1944, ožujak 1.Okružnica Povjerenstva CK KPH za sjevernu Hrvatsku svim partijskim organizacijama o zaključcima partijskoga savjetovanja u Čazmi u vezi organizacijske strukture partijskih organizacija i zadacima partijskih organizacija u vezi s tim.717
117.1944, ožujak 1.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o gubicima partizana u selu Hruškovici kraj Vrbovca i neprijateljskoj ofenzivi u Zagorju.722
118.1944, ožujak 1.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Križevci Okružnome komitetu KPH Bjelovar o posljedicama neprijateljske ofenzive te o organizacijskom stanju komiteta726
119.1944, ožujak 1.Naređenje Štaba Bjelovarskoga NOP odreda o formiranju Orovačke čete, Čelikove udarne grupe i Udarne grupe Plavšinac te postavljanju rukovodilaca.729
120.1944, ožujak 1, ZagrebIzvještaj Brzoga oklopa PTS-a Zapovjedništvu PTS-a o čišćenju okoline Zagreba od partizana u prvoj polovini veljače 1944. godine.732
121.1944, ožujak 2.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o posljedicama neprijateljske ofenzive na njihovom području te o situaciji u Međimurju.734
122.1944, ožujak 2.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju u komitetu.744
123.1944, ožujak 2.Izvještaj Mjesnoga komiteta SKOJ-a Zagreb Oblasnome komitetu SKOJ-a za zagrebačku oblast o političkoj situaciji u Zagrebu, organizacijskom stanju i radu komiteta, srednjoškolskoga, radničkoga i studentskog rukovodstva750
124.1944, ožujak 3.Zapisnik sa sjednice Okružnoga komiteta KPH Krapina na kojoj je razmotrena politička situacija, organizacijsko stanje partijske organizacije, SKOJ-a, N00 i AFZ te stanje u Zagorskome NOP odredu.756
125.1944, ožujak 3.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o nastojanju da se partijskim konferencijama ojača i učvrsti rad partijske organizacije o otežanim uvjetima rada zbog brojnosti neprijateljskim posada, te o slabostima u radu N00 .761
126.1944, ožujak 3.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Koprivnica Okružnome komitetu KPH Bjelovar o teškoj političkoj situaciji nakon ulaska ustaša u Koprivnicu te o organizacijskom stanju.767
127.1944, ožujak 3.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji u kotaru i organizacijskom stanju partijske organizacije .772
128.1944, ožujak 3.Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Novi Marof Kotarskome komitetu KPH Novi Marof o organizacijskom stanju i radu općinskih komiteta.776
129.1944, ožujak 3.Izvještaj Kalničkoga NOP odreda Štabu Desetoga korpusa NOV i POJ o akcijama izvedenima u veljači 1944. godine.778
130.1944, ožujak 3.Izvještaj Komande bjelovarskoga područja Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o radu mlinova kožara, kopanju zemunica za spremanje hrane te radu mehaničke i kovačke radionice .783
131.1944, ožujak 4.Izvještaj zamjenika politkomesara Druge brigade Tridesettreće divizije NOVJ Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o borbama od formiranja brigade, radu članova Štaba, vojno-političkoj naobrazbi, kulturno-prosvjetnom radu te o organizacijskom stanju partijske i omladinske jedinice.788
132.1944, ožujak 5.Zapisnik sa sjednice Političkoga biroa Centralnoga komiteta KPH na kojoj je razmotreno stanje u pojedinim oblastima, a utvrđeni su i konkretni zadaci koje partijske organizacije trebaju provoditi na svom području795
133.1944, ožujak 5.Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku za veljaču 1944. godine806
134.1944, ožujak 5.Izvještaj OK KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o održavanju partijskoga savjetovanja političkom stanju na terenu te kadrovskim promjenama u komitetima.824
135.1944, ožujak 5.Zapisnik s Drugoga okružnog savjetovanja SKOJ-a za Moslavinu.826
136.1944, ožujak 6.Izvještaj Povjerenstva CK KPH za sjevernu Hrvatsku Centralnome komitetu KP Hrvatske o održanome partijskome savjetovanju za sjevernu Hrvatsku, povezivanju protivnika NOP-a bez obzira na međusobne nesuglasice pogoršanju stanja u vezi s neprijateljskom ofenzivom u zagrebačkoj oblasti, te o preraspodjeli rada u Povjerenstvu829
137.1944, ožujak 6.Pismo Save Zlatića Centralnome komitetu KPH o njegovim zapažanjima u vezi s formiranjem JNOF, stavu prema radništvu i drugim problemima koji se javljaju u radu NOO.833
138.1944, ožujak 6.Pismo Anke Berus, člana Povjerenstva CK KPH za sjevernu Hrvatsku, Centralnome komitetu KP Hrvatske o stavu članova Povjerenstva prema nastavnim planovima s prijedlogom da se izmijene.836
139.1944, ožujak 6, ZagrebIz dnevnog izvještaja Operativnoga odjela Ministarstva oružanih snaga NDH o napadu jedinica NOV i PO Hrvat- ske na Horvate, Brezovicu i pruge.837
140.1944, ožujak 6, BjelovarIzvještaj Pothvatnoga zapovjedništva Bjelovar Zapovjedništvu Prvoga zbornog područja o borbama protiv jedinica NOV u veljači 1944. godine.839
141.1944, ožujak 7.Izvještaj Okružnoga NOO Krapina Tajništvu ZAVNOH-a o političkoj situaciji i organizacijskom stanju u veljači 1944. godine u okrugu Krapina .841
142.1944, ožujak 8.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o radu i organizacijskom stanju te političkoj situaciji u siječnju i veljači 1944. godine.848
143.1944, ožujak 8.Izvještaj Oblasnoga komiteta SKOJ-a za zagrebačku oblast Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji i organizacijskom stanju SKOJ-a i USAOH-a te o agitaciji i propagandi .857
144.1944, ožujak 8.Izvještaj Štaba Desetoga korpusa NOVJ Odsjeku za vojne vlasti u pozadini Glavnoga štaba NOV i POH o političkom i ekonomskom stanju te o radu vojnopozadinskih vlasti.871
145.1944, ožujak 9.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Đurđevac Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji u kotaru neprijateljskoj ofenzivi i organizacijskom stanju partije SKOJ-a, NOO i AFŽ.895
146.1944, ožujak 11.Uputstvo Socijalnoga odjela ZAVNOH-a svim oblasnim okružnim NOO o formiranju i osnovnim podacima socijalnih odjela pri NOO.901
147.1944, ožujak 12.Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Štabu Zapadne grupe POH o neprijateljskoj ofenzivi u Zagorju potkraj veljače 1944. godine.904
148.1944, ožujak 12, VaraždinIzvještaj Prve pukovnije PTS-a Zapovjedništvu PTS-a o učešću u pothvatu "Dubrovnik 2" i čišćenju područja Ivančice.908
149.1944, ožujak 13, BjelovarOglas Župske redarstvene oblasti u Bjelovaru o strijeljanju šestorice komunista kao odmazde zbog akcije partizana na vlak između stanica Klokočevac-Rovišće.911
150.1944, ožujak 14.Naredba Štaba Desetoga korpusa NOV i POJ o formiranju Istočne grupe NOP odreda i postavljanju rukovodilaca913
151.1944, ožujak 15.Operativni izvještaj Štabu Prvoga bataljona Zagrebačkoga NOP odreda Štabu odreda za prvu polovinu ožujka 1944. godine. 915
152.1944, siječanj 1 - ožujak 15, ZagrebDiverzije i napadi partizana na pruge sjeverozapadne Hrvatske od 1. siječnja do 15. ožujka 1944. godine917
Kazalo osobnih imena923
Kazalo geografskih imena935
Kazalo predmetnih pojmova947
BIBLIOTEKA