SJEVEROZAPADNA HRVATSKA U NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI I SOCIJALISTIČKOJ REVOLUCIJI 1941-1945, GRAĐA: knjiga 7: studeni-prosinac 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
* cijela knjiga *
* * *
kazalo
sadržaj
* * *
sadržaj
rbdatumopis dokumentastranica
Predgovor 
Uvod 
Skraćenice7
1.1943, studeni 1. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji, organizacijskom stanju, akcijama udarnih grupa, jačini neprijateljskih snaga i njihovu teroru10
2.1943, studeni 1. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zlatar Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju KP, SKOJ-a, NOO i AFŽ15
3.1943, studeni 1. Izvještaj Štaba NOU brigade "Braća Radić" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju Četvrtoga bataljona te promjenama u komandnom kadru štabova bataljona18
4.1943, studeni 1. Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU Brigade "Rade Končar" Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 23. rujna do 31. listopada 1943. godine19
5.1943, studeni 1. Zagreb
Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o akciji jedinica NOV i PO Hrvatske na željezničku stanicu Pušća Bistra i cisterne kod Sesveta te o kretanju jedinica u Hrvatskom zagorju
25
6.1943, studeni 2. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o radu i organizacijskom stanju u Samoborskoj četi, o teroru i hapšenjima od strane neprijatelja26
7.1943, studeni 2. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju i radu Komande kalničkoga i Komande moslavačkoga područja30
8.1943, studeni 2. Izvještaj Štaba NOU brigade "Braće Radića" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju Četvrtoga bataljona, problemima s dezerterima, jačini neprijateljskih snaga u Varaždinu i njihovu strahu od partizana39
9.1943, studeni 3. Naređenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama za napad na Koprivnicu40
10.1943, studeni 3. Izvještaj Štaba Zagrebačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u odredu, teroru neprijatelja i pojavi tzv. "bijele garde"46
11.1943, studeni 3. Izvještaj Štaba Zagrebačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama odreda u drugoj polovini listopada48
12.1943, studeni 3. Izvještaj Štaba Drugoga diverzantskog bataljona IO GŠ NOV i PO Hrvatske Štabu Četvrtoga korpusa o diverzijama Treće čete na prugama oko Zagreba49
13.1943, studeni 3. Zagreb
Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o ofenzivi ustaša i Nijemaca na jedinice NOV i PO Hrvatske u Hrvatskom zagorju
52
14.1943, studeni 3. Krapina
Dopis Hrvatskoga ustaškog logora Krapina Zapovjedništvu ustaša Glavnoga ustaškog stana u kojemu se iznosi mišljenje o stradanju sela Petrovsko od Nijemaca
53
15.1943, studeni 4. Izvještaj Agitprop komisije OK KPH Krapina Agitpropu CK Hrvatske o radu i akcijama na njihovu terenu u listopadu 1943. godine55
16.1943, studeni 4. Izvještaj Oblasnoga komiteta SKOJ-a za zagrebačku oblast Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o političkoj situaciji i organizacijskom stanju SKOJ-a i USAOH-a58
17.1943, studeni 4. Izvještaj Štaba NOU brigade "Braće Radići" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o snažnoj akciji ustaša i njemačke žandarmerije oko Ludbrega73
18.1943, studeni 4. Pismo Mladena Ivekovića, pročelnika Propagandnoga odjela ZAVNOH-a, Pavlu Gregoriću, tajniku Izvršnog odbora ZAVNOH-a o utiscima o radu NOO u sisačkom kotaru, Moslavini i na Kalniku74
19.1943, studeni 5. Izvještaj Štaba Turopoljsko-posavskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama u listopadu 1943. godine, radu štabova bataljona, prilivu novoga ljudstva te o transportima namirnica iz Moslavine koje je odred prebacio preko područja na kojemu djeluje78
20.1943, studeni 5. Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina o borbama s Nijemcima u Ivancu82
21.1943, studeni 5. Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o ofenzivi ustaša i Nijemaca u Hrvatskom zagorju i aktivnosti jedinica NOV i PO Hrvatske u sjeverozapadnoj Hrvatskoj84
22.1943, studeni 5. Marija Bistrica
Izvještaj Kotarske oblasti Donja Stubica Ministarstvu unutarnjih poslova - Uredu ministra NDH o strijeljanju stanovništva sela Bistrički Laz od strane Nijemaca
85
23.1943, studeni 6. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama jedinica pod njegovom komandom u drugoj polovini listopada 1943. godine92
24.1943, studeni 6. Izvještaj Okružnoga NOO Pokuplje ZAVNOH-u o situaciji na njihovu području, organizacionom stanju i radu te o teroru neprijatelja101
25.1943, studeni 6. Zagreb
Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o akcijama jedinica NOV i PO Hrvatske na području sjeverozapadne Hrvatske
104
26.1943, studeni 7. Zagreb
Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o akcijama i diverzijama jedinica NOV i PO Hrvatske na području sjeverozapadne Hrvatske
105
27.1943, studeni 7. Bjelovar
Izvještaj Župske redarstvene oblasti Bjelovar Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima potkraj listopada i početkom studenoga 1943. godine
107
28.1943, studeni 8. Koprivnica
Poziv Gradskoga NOO Koprivnica građanima na zbor u oslobođenom gradu
110
29.1943, studeni 8. Zagreb
Okružnica Glavnoga ustaškog stana svim stožerima i logorima i naoružavanju pokretnih odjela za borbu protiv partizana na području logora i stožera
111
30.1943, studeni 9. Krapina
Izvještaj Okružnoga NOO Krapina ZAVNOH-u o političkoj situaciji, organizacijskom stanju, radu i budućimi zadacima
114
31.1943, studeni 9. Obrazac za karakteristike osoba koje su posredstvom Mjesnog komiteta KPH Zagreb odlazile u jedinice NOV124
32.1943, studeni 9. Zagreb
Iz dnevnog izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o neuspjelom pokušaju Nijemaca i ustaša da prodru u Koprivnicu
125
33.1943, studeni 10. Izvještaj operativnoga oficira Komandi moslavačkoga područja o brojnom stanju i razmještaju neprijateljskih snaga na području Moslavine127
34.1943, studeni 10. Zagreb
Iz dnevnog izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu i diverzijama na pruge Zagreb-Sisak i Zagreb-Karlovac
133
35.1943, studeni 11. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji na njihovu terenu135
36.1943, studeni 11. Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskoga sektora Štabu Četvrtoga korpusa NOV Jugoslavije o jačini neprijateljskih posada oko Velike Gorice te neuspjelom napadu na Lekenin i Gredu136
37.1943, studeni 11. Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskoga sektora Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o napadu partizana na neprijateljska uporišta Lekenik i Gredu140
38.1943, studeni 11. Karlovac
Desetodnevni izvještaj Velike župe Pokuplje Glavnome stožeru domobranstva NDH o političkoj situaciji i akcijama partizana na području kotara Jastrebarsko i Pisarovina
143
39.1943, studeni 11. Zagreb
Izvještaj Zapovjedništva Prvoga zbornog područja Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama partizana na području sjeverozapadne Hrvatske u drugoj polovini listopada 1943. godine
147
40.1943, studeni 12. Zapisnik sa sastanka Kotarskoga komiteta KPH Dugo Selo163
41.1943, studeni 12. Zagreb
Izvještaj Mjesnoga NOO Zagreb ZAVNOH-u o političkom i organizacijskom stanju i radu
167
42.1943, studeni 12. Izvještaj Đure Lojena člana Kulturno-prosvjetnoga odjela Kotarskoga NOO Žumberak Kulturno-prosvjetnome odjelu Okružnoga NOO Pokuplje o stanju u školama173
43.1943, studeni 12. Zagreb
Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH Ministarstvu vanjskih poslova NDH o hapšenju Hrvata u Međimurju od strane Mađara
176
44.1943, studeni 12. Zagreb
Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o neuspjelom pokušaju njemačkih jedinica da se probiju prema oslobođenoj Koprivnici
179
45.1943, studeni 12. Zagreb
Izvještaj Odsjeka B/II GRAVSIGUR-a GRAVSIGUR-u o prilikama u Bjelovaru i okolici početkom studenoga 1943. godine
180
46.1943, studeni 13. Pismo Okružnoga komiteta KPH Krapina Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o vezama s Kozjanskim bataljonom181
47.1943, studeni 14. Izvještaj Štaba Druge NO brigade Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama od 20. listopada do 10. studenoga 1943. godine182
48.1943, studeni 14. Saopćenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama za oslobođenje Koprivnice i pozivom na mobilizaciju ljudstva u Narodnooslobodilačku vojsku187
49.1943, studeni 14. Zagreb
Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o neuspjelom pokušaju ustaša iz Varaždina da se probiju u Koprivnicu
189
50.1943, studeni 14. Zagreb
Izvještaj zapovjedništva Prvoga zbornog područja Izvještajnome odjelu Ministarstva oružanih snaga NDH o neuspješnom pokušaju ustaško-njemačkih snaga iz Varaždina i Bjelovara da prodru u oslobođenu Koprivnicu
191
51.1943, studeni 15. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o borbama za oslobođenje Koprivnice194
52.1943, studeni 15. Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina o stanju u odredu te o akcijama u prvoj polovini studenoga 1943. godine199
53.1943, studeni 15. Proglas Zemaljskoga odbora USAOJ-a s pozivom omladini Jugoslavije da sa što boljim rezultatima u borbi i radu dođe na Drugi kongres Antifašističke omladine Jugoslavije203
54.1943, studeni 15. Bjelovar
Dopis Velike župe Bilogora Ministarstvu unutarnjih poslova NDH u kojemu se javlja da Okružni NOO Čazma imenuje učitelje na njihovu području
206
55.1943, studeni 15. Zapovjed zapovjednika PTS-a upućen poglavniku NDH o postavljanju odbrane Varaždina po snagama PTS-a209
56.1943, studeni 16. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji i organizacijskom stanju te podjeli rada unutar komiteta211
57.1943, studeni 16. Naređenje Štaba Druge operativne zone podređenim jedinicama o postavljanju rukovodilaca, formiranju Varaždinskoga bataljona Kalničkoga NOP odreda i Diverzantskoga bataljona za cijelo područje koje zona pokriva218
58.1943, studeni 16. Izvještaj Štaba Zagrebačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o diverzijama i napadu na gestapovce na cesti Sesvete-Zelina221
59.1943, studeni 16. Izvještaj politkomesara Zagorskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom radu na terenu kojim se odred kretao te o problemima u jedinicama i Štabu odreda222
60.1943, studeni 17. Naređenje Štaba Druge operativne zone podređenim jedinicama da se pripreme za napad na Čazmu i Đurđevac225
61.1943, studeni 17. Izvještaj komesara Bjelovarskoga NOP odreda politkomesaru Štaba druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u odredu u prvoj polovini studenoga 1943. godine226
62.1943, studeni 17. Operativni izvještaj Štaba Bjelovarskoga partizanskog odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u odredu i o akcijama u prvoj polovini studenoga 1943. godine228
63.1943, studeni 17. Izvještaj Štaba Zumberačko-posavskoga sektora Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o sukobu s ustašama u Prilipju i ustaškim snagama koje su iz Jastrebarskoga krenule na oslobođeni teritorij230
64.1943, studeni 19. Izvještaj Štaba NOU brigade "Braće Radići" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama kod Ludbrega232
65.1943, studeni 19. Izvještaj NOO "Bosiljka" Mjesnome komitetu KPH Zagreb s popisom sanitetskoga materijala upućenoga u Moslavinu236
66.1943, studeni 19. Zagreb
Izvještaj Glavnoga ustaškoga stana Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o zločinima Nijemaca u selu Bistrički Laz
237
67.1943, studeni 20. Izvještaj Dragutina Sailia, člana Centralnoga Komiteta KP Hrvatske Centralnom komitetu o političkom stanju na području kotara Sisak, Kutina, Garešnica i Čazma, izvještaju Lepe Perović o radu NOO u Zagrebu te o oslobođenju Koprivnice240
68.1943, studeni 20. Pismo Olega Mandića Pavlu Gregoriću, tajniku Izvršnoga odbora ZAVNOH-a o političkoj situaciji u Podravini i Koprivnici te potrebi koordiniranja rada NOO i NOV247
69.1943, studeni 22. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju za listopad i studeni 1943. godine249
70.1943, studeni 22. Operativni izvještaj Štaba Zagorskoga NOP osreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama od 30. listopada do 22. studenoga 1943. godine265
71.1943, studeni 22. Zagreb
Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o akciji partizana na Vinicu i uzletište kod Velike Gorice te o diverzijama na pruzi kod Prečeca
269
72.1943, studeni 23. Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o dopremanju oružja iz GŠ NOV i PO Hrvatske te o formiranju novih bataljona i postavljanju rukovodilaca270
73.1943, studeni 23. Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnog stožera domobranstva NDH o borbama s jedinicama NOV oko Pregrade, Varaždina i Bjelovara te o diverzijama na prugama u sjeverozapadnoj Hrvatskoj274
74.1943, studeni 23. Velika Gorica
Izvještaj Oružničke postaje Velika Gorica Kotarskoj oblasti Velika Gorica o napadu partizana na njemačko uzletište Pleso
275
75.1943, studeni 25. Izvještaj Komande vojnoga područja Žumberak Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju i radu komande te političkoj situaciji na Žumberku276
76.1943, studeni 26. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o radu Komande kalničkoga i moslavačkoga područja nakon oslobođenja Koprivnice281
77.1943, studeni 26. Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskoga sektora Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o stanju u jedinicama na terenu285
78.1943, studeni 26. Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskoga sektora Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o jačini neprijateljskih snaga na njihovu području290
79.1943, studeni 27. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji u kotaru291
80.1943, studeni 28. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zelina Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji i organizacijskom stanju u studenom 1943. godine293
81.1943, studeni 28. Izvještaj Okružnoga komiteta Skoja Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkom stanju među omladinom, organizacijskom stanju i radu omladinskih organizacija300
82.1943., studeni 28. Velika Gorica
Izvještaj Oružničke postaje Velika Gorica Kotarskoj oblasti Velika Gorica o napadu partizana na selo Vukovina
307
83.1943, studeni 28. Izvještaj informativnoga oficira Kalničkoga NOP odreda informativnom oficiru Štaba Druge operativne zoneNOV i PO Hrvatske o stanju i namjerama neprijateljske posade u Varaždinu309
84.1943, studeni 28. Bjelovar
Izvještaj Okružnoga NOO Bjelovar ZAVNOH-u o političkoj situaciji i organizacijskom stanju
310
85.1943, studeni 29. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zlatar Okružnome komitetu KPH Krapina o teroru neprijatelja, radu komiteta i organizacijskom stanju313
86.1943, studeni 29. Izvještaj Oblasnoga komiteta SKOJ-a za zagrebačku oblast Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu315
87.1943, studeni 29. Izvještaj Rade Bulata Štabu Druge operativne zone o stanju u jedinicama koje se nalaze u Hrvatskom zagorju i oslobođenoj Koprivnici328
88.1943, studeni 29. Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u odredu i akcijama u drugoj polovini studenoga 1943. godine331
89.1943, studeni 29. Izvještaj Okružnoga NOO Čazma ZAVNOH-u o organizacijskom stanju i radu pojedinih odjela334
90.1943, studeni 29. Pismo Franka Wintera, vijećnika ZAVNOH-a, Pavlu Gregoriću, tajniku ZAVNOH-a o dojmovima u vezi s organiziranjem i radom narodne vlasti na području Moslavine339
91.1943, studeni 29. Koprivnica
Pismo Franje Mraza, vijećnika ZAVNOH-a Pavlu Gregoriću, tajniku ZAVNOH-a o političkoj situaciji na području bjelovarskoga okruga
342
92.1943, studeni 29. Sisak
Izvještaj Vladimira Krčelića, izaslanika vlade NDH kod Prve kozačke divizije, Vjekoslavu Vrančiću, ministru NDH o akcijama partizana na sisačkom području u kojem traži odobrenje za vješanje taoca kao odmazdu za te akcije
344
93.1943, studeni 29. Zagreb
Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o. aktivnosti partizana u Hrvatskom zagorju i diverziji na prugama
347
94.1943, studeni 30. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Klanjec Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju349
95.1943, studeni 30. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu komiteta353
96.1943, studeni 30. Pismo Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske štabovima NOU brigade "Braće Radići" i Kalničkoga NOP odreda o rezultatima napada na Čazmu i mjerama koje treba poduzeti u vezi s predstojećom neprijateljskom ofenzivom361
97.1943, studeni 30. Posebno saopćenje Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske povodom oslobađanja Čazme363
98.1943, studeni 30. Krapina
Izvještaj Okružnoga NOO-a Krapina ZAVNOH-u o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju u studenome 1943. godine
366
99.1943, studeni 30. Zagreb
Izvještaj Zapovjedništva Prvoga zbornog područja Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama partizana u prvoj polovini studenoga 1943. godine na području sjeverozapadne Hrvatske
371
100.1943, kraj studenoga Izvještaj Okružnoga NOO Zagreb ZAVNOH-u o političkoj situaciji, teroru ustaša i Nijemaca u okrugu388
101.1943, prosinac 1. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina za studeni 1943. godine391
102.1943, prosinac 1. Izvještaj sekretara partijske organizacije Omladinske brigade "Joža Vlahović" Centralnome komitetu KP Hrvatske o vojničkom radu, akcijama, te stanju partije i SKOJ-a u brigadi394
103.1943, prosinac 1. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i stanju podređenih jedinica u Hrvatskom zagorju i Moslavini399
104.1943, prosinac 1. Izvještaj Sanitetskoga odsjeka Komande Moslavačkog područja referentu saniteta Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske za razdoblje od 21. do 30. studenoga 1943. godine404
105.1943, prosinac 1. Izvještaj Okružnoga NOO Moslavina ZAVNOH-u o organizacijskom stanju i političkoj situaciji te pojačanim mjerama protiv špijunaže405
106.1943, prosinac 1. Zagreb
Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o napadu partizana na Galgovo i neuspjelom pokušaju prodora ustaša, domobrana i Nijemaca u Čazmu
408
107.1943, prosinac 1. Zagreb
Obavijest Pododsjeka VI Pododsjeku IV o napadu partizana na njemačku vojnu kolonu kod Vrbovca na što su Nijemci uhapsili i za odmazdu strijeljali dvadeset nedužnih seljaka iz Vrbovca
409
108.1943, prosinac 2. Izvještaj Štaba Dvadesetprve NO brigade Štabu Dvadesetosme divizije NOV Jugoslavije o borbama prilikom akcije na Čazmu410
109.1943, prosinac 2. Izvještaj Štaba Drugoga diverzantskoga bataljona Inženjerskoga odsjeka GŠ NOV i PO Hrvatske o diverzijama u studenome 1943. godine414
110.1943, prosinac 2. Zagreb
Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o akciji partizana na Veliku Goricu i Čazmu te diverziji na prugama
418
111.1943, prosinac 3. Zapisnik sa sjednice Okružnoga komiteta KPH Krapina420
112.1943, prosinac 3. Izvještaj Štaba Druge NO brigade Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu zone o napadu na Čazmu428
113.1943, prosinac 3. Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbi s ustašama u Cerju432
114.1943, prosinac 3. Đurmanec
Izvještaj Općinskoga poglavarstva Đurmanec Kotarskoj oblasti Krapina o zločinima ustaša u selu Cerju
433
115.1943, prosinac 4. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu komiteta441
116.1943, prosinac 4. Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji i organizacijskome stanju omladinskih organizacija po kotarima446
117.1943, prosinac 4. Pismo Odsjeka za vojne vlasti u pozadini GŠ NOV i PO Hrvatske Štabu Zumberačko-pokupskoga sektora o kompetencijama komande područja i NOO456
118.1943, prosinac 4. Obavijest jednog od ustaških obavještajaca Odsjeku B II/IV Gravsigur-a o postupku Čerkeza i Kozaka prema stanovništvu na području Siska i Petrinje458
119.1943, prosinac 5. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Jaska Okružnome komitetu KPH Pokuplje o dolasku Nijemaca i o borbama s ustašama459
120.1943, prosinac 5. Izvještaj zamjenika komesara Druge NO brigade Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Centralnome komitetu KP Hrvatske o prilikama na terenu, općem stanju, radu i organizacijskom stanju partije u brigadi460
121.1943, prosinac 5. Klanjec
Izvještaj Kotarske oblasti Klanjec Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o akciji partizana u općini Tuhelj i sukobu partizana i Nijemaca u Strmcu
463
122.1943, prosinac 6. Izvještaj načelnika Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu zone o napadu brigade "Braće Radići" na Veliko Trojstvo, odobrenju Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske za osnivanje divizije i mogućima kadrovskim promjenama u Štabu brigade465
123.1943, prosinac 6. Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju novih bataljona i borbama prilikom oslobođenja Čazme467
124.1943, prosinac 7. Cirkularno pismo Centralnoga komiteta KP Hrvatske o obavezi i načinu populariziranja odluka Drugoga zasjedanja AVNOJ-a469
125.1943, prosinac 7. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju za studeni 1943. godine471
126.1943, prosinac 7. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o likvidaciji neprijateljskoga uporišta Čazma i planu budućeg rada484
127.1943, prosinac 8. Pismo Gustava Frangeša Andriji Hebrangu o političkoj situaciji u sisačkome kotaru490
128.1943, prosinac 8. Iz izvještaja Štaba Dvadesetprve NOU brigade Štabu Dvadesetosme divizije NOV Jugoslavije o borbama s ustašama i Nijemcima kod Velike Bune i Podvornice491
129.1943, prosinac 8. Naredba Pete gorske pukovnije Zapovjedništvu II i III bojne o priticanju u pomoć opkoljenim mjestima495
130.1943, prosinac 9. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o zločinima i hapšenjima neprijatelja u Jasenju te o potrebi dolaska nekih partizanskih jedinica na njihovo područje497
131.1943, prosinac 9. Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Pokuplje Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o organizacijskom stanju i radu omladinskih organizacija u kotarima i u vojsci499
132.1943, prosinac 9. Izvještaj Okružnoga odbora USAOH-a Čazma Glavnome odboru USAOH-a o mobilizaciji, radu pročetničkih i haesesovačkih simpatizera te o organizacijskom stanju505
133.1943, prosinac 9. Izvještaj Kotarskoga NOO Žumberak Okružnome NOO Pokuplje o radu kulturno-prosvjetnih odbora507
134.1943, prosinac 10. Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju brigade "Matija Gubec", ulasku iste kao i brigade "Braće Radići" u novoformiranu diviziju zone, te postavljanju rukovodilaca u podređenim jedinicama509
135.1943, prosinac 10. Izvještaj Štaba Bjelovarskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama i uspjesima odreda u studenome 1943. godine512
136.1943, prosinac 10. Bjelovar
Izvještaj Župske redarstvene oblasti Bjelovar Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost Zagreb o aktivnosti partizana u križevačkome, bjelovarskome i čazmanskom kotaru
515
137.1943, prosinac 11. Izvještaj Povjerenstva CK KPH za Slavoniju i Zagrebačku oblast Centralnom komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji, organizacijskom stanju partije u jedinicama NOV, o NOO-u, SKOJ-u i AFŽ519
138.1943, prosinac 11. Izvještaj Štaba Zumberačko-pokupskoga NOP odreda Štabu Žumberačko-posavskoga sektora NOV i PO Hrvatske o akcijama odreda od 26. studenoga do 11. prosinca 1943. godine539
139.1943, prosinac 11. Zagreb
Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o akcijama partizana na području sjeverozapadne Hrvatske
545
140.1943, prosinac 11. Karlovac
Izvještaj Velike župe Pokuplje Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o akcijama partizana na području Ozlja, Netretića, Jastrebarskoga i Pisarovine
546
141.1943, prosinac 13. Zagreb
Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o borbi protiv partizana kod Štefanja i diverzije na pruzi Zagreb - Sisak
550
142.1943, prosinac 14. Izvještaj zamjenika političkoga komesara Zagrebačkoga partizanskog odreda Okružnom komitetu KPH Zagreb o radu i brojnom stanju partijske organizacije551
143.1943, prosinac 14. Izvještaj komande Moslavačkoga područja Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o radu komande i njenih odsjeka te o teškoćama na koje u radu nailaze556
144.1943, prosinac 14. Izvještaj Inicijativnoga okružnog odbora AFŽ Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkom i organizacijskom stanju te o radu sa ženama u okrugu558
145.1943, prosinac 15. Izvještaj Oblasnog komiteta KPH za zagrebačku oblast Povjerenstvu CK KPH za Slavoniju i zagrebačku oblast o političkoj situaciji, radu partijskih i vanpartijskih organizacija, stanju u NOV, te agitaciji i propagandi565
146.1943, prosinac 15. Zagreb
Pismo Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Okružnome komitetu KPH Pokuplje o načinu poboljšanja međusobnih veza
580
147.1943, prosinac 15. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu u studenome 1943. godine582
148.1943, prosinac 15. Izvještaj Štaba Druge NO brigade Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu zone o borbama oko Narte i diverziji na pruzi kod Popovače592
149.1943, prosinac 15. Naređenje Štaba Žumberačko-posavskoga sektora o formiranju Odsjeka za vojne vlasti i Komande Turopoljsko-posavskoga područja te o imenovanju komandnoga kadra597
150.1943, prosinac 15. Dopis Kotarskoga NOO Jastrebarsko Okružnome NOO Pokuplje o namjeri da održe konferenciju učitelja sa svoga područja599
151.1943, prosinac 15. Samobor
Izvještaj Ministarstva unutarnjih poslova NDH o pljački Nijemaca u selima oko Samobora
600
152.1943, prosinac 15. Varaždin
Izvještaj Kotarske oblasti za kotareve Čakovec i Prelog u Varaždinu Velikoj župi Zagorje Varaždin o političkim prilikama u Međimurju
601
153.1943, prosinac 16. Zagreb
Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkom i organizacijskom stanju za studeni 1943. godine
606
154.1943, prosinac 16. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o brojnom stanju partijske i vanpartijskih organizacija na dugoselskom kotaru622
155.1943, prosinac 16. Izvještaj Štaba Zumberačko-posavskoga sektora Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o organizacijskom stanju i problemima na koje se nailazi u toku rada624
156.1943, prosinac 16. Izvještaj Štaba Zagrebačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Komin i rušenju komunikacija Zelina -Varaždin629
157.1943, prosinac 17. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Centralnome komitetu KP Hrvatske o raspačavanju obveznica Zajma narodnog oslobođenja na području Okružnoga NOO Moslavina632
158.1943, prosinac 17. Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Čazma Povjerenstvu PK SKOJ-a Hrvatske o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i pretkongresnim pripremama643
159.1943, prosinac 17. Dopis Štaba Dvadesetosme divizije NOV Jugoslavije Štabu Omladinske brigade "Joža Vlahović" o borbama divizije u Moslavini i Turopolju te o budućim akcijama638
160.1943, prosinac 17. Izvještaj Marijana Čmelića Okružnome komitetu KPH Zagreb o sudsko-upravnoj funkciji NOO u Moslavini i na Kalniku640
161.1943, prosinac 17. Zagreb
Izvještaj Zapovjedništva Prvoga zbornog područja Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o političkoj situaciji i akcijama partizana na području sjeverozapadne Hrvatske u drugoj polovini studenoga 1943. godine
643
162.1943, prosinac 18. Velika Gorica
Zapisnik sa saslušanja Jurja Haraminčića kojega je neidentificirani partizanski sud osudio na 20 dana prisilnoga rada na prekopavanju cesta
661
163.1943, prosinac 19. Pismo Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Bjelovarskoga NOP odreda o zadacima odreda u vezi s koncentracijom neprijateljskih snaga prema oslobođenom teritoriju664
164.1943, prosinac 19. Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o koncentracijama neprijateljskih snaga i pojačanju postojećih posada te o akcijama odreda u prvoj polovini prosinca 1943. godine666
165.1943, prosinac 19. Zagreb
Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o akciji Turopoljsko-posavskoga NOP odreda na skladište municije u Sopnici
670
166.1943, prosinac 20. Pismo Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Okružnome komitetu KPH Krapina s uputama za skrivanje hrane od neprijatelja672
167.1943, prosinac 20. Zagreb
Izvještaj Lepe Perović Centralnom komitetu KP Hrvatske o pokušajima nekih HSS-ovaca da pregovaraju s predstavnicima NOP-a, odjecima odluka AVNOJ-a, radu Mjesnoga komiteta KP i Mjesnoga NOO Zagreb, drugovima za zamjenu, te agentima ubačenima u jedinice NOV
673
168.1943, prosinac 20. Presuda vojnog suda Komande Kalničkoga područja o osudi na smrt i strijeljanje četrnaest ustaških izdajica iz Koprivnice i okolice, koji su proglašeni narodnim neprijateljima677
169.1943, prosinac 20. Zagreb
Oglas Glavnoga ravnateljstva za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova NDH o vješanju šesnaestorice talaca, što je bila odmazda zbog akcije partizana na skladište u Sopnicama kod Sesveta
678
170.1943, prosinac 20. Zagreb
Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o akcijama partizana na Sopnicu i Kurilovec te o diverzijama na prugama...
682
171.1943, prosinac 20. Velika Gorica
Izvještaj Oružničke postaje Velika Gorica Kotarskoj oblasti Velika Gorica o diverziji na pruzi kod željezničke stanice Odra i napadu partizana na aerodrom Kurilovec
684
172.1943, prosinac 21. Izvještaji Milana Posavca Okružnome komitetu KPH Krapina o borbama Prvoga bataljona Zagorskoga NOP odreda u Sloveniji685
173.1943, prosinac 21. Zagreb
Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o gubicima prilikom napada partizana na skladište u Sopnici i aerodrom Kurilovec
687
174.1943, prosinac 22. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o odnosu predstavnika bivše HSS prema odlukama AVNOJ-a, te o ekonomskim prilikama i snabdijevanju na području okruga688
175.1943, prosinac 22. Pismo Okružnoga NOO Pokuplje Štabu Zumberačko-posavskoga sektora s uputama za organiziranje prehrambenih komisija i kampanje za sakupljanje viškova hrane za NOV696
176.1943, prosinac 22. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sjednice na kojoj se raspravljalo o organizacijsko-političkom stanju, djelovanju udarnih grupa i kadrovskim promjenama698
177.1943, prosinac 22. Izvještaj Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske Centralnom komitetu KP Hrvatske o akcijama Dvadesetosme divizije i Turopoljsko-posavskoga NOP odreda na aerodrome u Sopnici i Kurilovcu, te o diverzijama na prugama Zagreb - Sisak i Zagreb - Karlovac701
178.1943, prosinac 22. Izvještaj Štaba Dvadesetosme divizije NOV Jugoslavije Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akciji Turopoljsko-posavskoga NOP odreda na Sopnicu i zajedničkoj akciji divizije i odreda na aerodrom Kurilovec703
179.1943, prosinac 22. Izvještaj Kulturno prosvjetnog odbora Kotarskoga NOO Jastrebarsko Okružnome NOO Pokuplje o održanoj konferenciji učitelja706
180.1943, prosinac 22. Zagreb
Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o akcijama partizana na području sjeverozapadne Hrvatske
707
181.1943, prosinac 23. Otočac
Izvještaj Olega Mandića, suradnika ZAVNOH-a, ZAVNOH-u s utiscima o političkoj situaciji i radu NOO-a na području bjelovarskog okruga
709
182.1943, prosinac 23. Zagreb
Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva NDH o akcijama partizana oko Zagreba, Varaždina, Siska i Kutine
715
183.1943, prosinac 24. Dugo Selo
Izvještaj Kotarske oblasti Dugo Selo Velikoj župi Prigorje i njenim kotarskim oblastima o vješanju talaca od strane Nijemaca zbog miniranja željezničke pruge kod Prečeca
716
184.1943, prosinac 25. Izvještaj Agitpropa Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Oblasnome komitetu KPH Zagreb o održavanju nižih partijskih kurseva i njihovim rezultatima718
185.1943, prosinac 25. Izvještaj Političkoga odsjeka Komande žumberačkogapodručja Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o radu za vrijeme od 10. do 25. prosinca 1943. godine720
186.1943, prosinac 25. Dopis Odsjeka za vojne vlasti u pozadini GŠ NOV i PO Hrvatske Štabu Žumberačko-posavskoga sektora s uputama za organizaciju i rad komandi područja i komandi mjesta te slanje izvještaja722
187.1943, prosinac 26. Otočac
Izvještaj Marice Zastavniković, člana Glavnoga odbora AFŽ Hrvatske, Glavnome odboru o raspoloženju naroda prema NOP-u i aktivnosti žena u bjelovarskom okrugu
725
188.1943, prosinac 27. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju u prosincu 1943. godine729
189.1943, prosinac 28. Izvještaj Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Centralnome komitetu KP Hrvatske o radu agitpropa i osnivanju Oblasnoga odbora i Oblasnoga NOO za zagrebačku oblast735
190.1943, prosinac 28. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o borbama jedinica pod njegovom komandom u prosincu 1943. godine737
191.1943, prosinac 29. Zapisnik sa sastanka Kotarskoga komiteta KPH Dugo Selo746
192.1943, prosinac 29. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji i akcijama u općinama Stenjevec, Vrapče i Pušća750
193.1943, prosinac 29. Izvještaj politkomesara Moslavačkog NOP odreda politkomesaru Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom stanju i radu u odredu751
194.1943, prosinac 29. Izvještaj Štabu Žumberačko-posavskoga sektora Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljsko uporište Lug758
195.1943, prosinac 29. Izvještaj Komande moslavačkoga područja Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o organizaciji i radu komande760
196.1943, prosinac 29. Zagreb
Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Ministarstva oružanih snaga NDH o akcijama partizana na području sjeverozapadne Hrvatske
762
197.1943, prosinac 30. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Klanjec Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju764
198.1943, prosinat 30. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju partijskih i vanpartijskih organizacija773
199.1943, prosinac 30. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zelina Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji i organizacijskom stanju za prosinac 1943. godine778
200.1943, prosinac 30. Izvještaj Vjekoslava Janića, sekretara partijske jedinice Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji, stanju u jedinicama i radu partijske jedinice785
201.1943, prosinac 30. Izvještaj Štaba ┼Żumberačko-posavskoga sektora Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o vojnoj situaciji na sektoru i stanju u jedinicama792
202.1943, prosinac 30. Proglas Komande mjesta Koprivnica kojim čestita i želi sretnu novu 1944. godinu građanstvu Koprivnice798
203.1943, prosinac 31. Izvještaj Štaba Bjelovarskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o radu bataljona i četa, formiranju Orovačke i Kloštarske čete te o akcijama od 15. do 31. prosinca 1943. godine799
204.1943, prosinac 31. Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u odredu iborbama s neprijateljem od 15. do 30. prosinca 1943. godine805
205.1943, prosinac 31. Izvještaj Štaba Trećega diverzantskoga bataljona Diverzantske sekcije inžinjerskoga odsjeka GŠ NOV i PO Hrvatske Diverzantskoj sekciji o formiranju bataljona809
206.1943, prosinac 31. Izvještaj Komande mjesta Pitomača Okružnome komitetu KPH Virovitica o napuštanju Đurđevca od strane neprijatelja814
207.1943, prosinac 31. Zagreb
Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera oružanih snaga NDH o akcijama partizana na području sjeverozapadne Hrvatske
817
208.1943, studeni 1. - prosinac 31. Zagreb
Diverzije i napadi partizana na pruge sjeverozapadne Hrvatske u studenome i prosincu 1943. godine
819
209.1943, kraj prosinca Analiza kulturno-prosvjetnoga rada na teritoriju Okružnoga NOO Pokuplje nakon njemačko-ustaške listopadske ofenzive na Žumberak839
210.1943, prosinac Proglas đaka sisačke gimnazije svim đacima i ostaloj omladini Siska da napuste škole i stupe u NOVJ...843
211.1943, prosinac Zajednički proglas Štaba Zagorskoga partizanskog odreda i Okružnoga NOO Krapina narodu Hrvatskog zagorja da stupaju u NOVJ846
212.1943, kraj godine Koprivnica Pozdravno pismo Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske, Josipu Brozu Titu i ZAVNOH-a s prvog velikog zbora NOP-a u oslobođenoj Koprivnici849
Kazalo osobnih imena851
Kazalo geografskih imena865
Kazalo predmetnih pojmova877
Sadržaj887
BIBLIOTEKA