SJEVEROZAPADNA HRVATSKA U NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI I SOCIJALISTIČKOJ REVOLUCIJI 1941-1945, GRAĐA: knjiga 6: rujan-listopad 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
* cijela knjiga *
* * *
kazalo
sadržaj
* * *
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Predgovor5
Skraćenice7
1.1943, rujan 1.
Obavijest Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o dolasku Petra Fiolića, zastupnika HSS na oslobođeni teritorij Pokuplje, u kojoj se traži mišljenje o tome kakav stav da zauzme Okružni komitet u takvu i sličnim slučajevima
10
2.1943, rujan 1.
Pismo Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkom radu i o potrebi da kroz kotar prokrstari partizanska jedinica
11
3.1943, rujan 1.
Dugo Selo
Izvještaj Kotarske oblasti u Dugom Selu ostalim kotarskim oblastima na području Velika župe Prigorje o napadu partizana na Zagrebačku posadnu bojnu, koja je osiguravala transformator gradske električne centrale u Božjakovini i na putnički vlak na stanici Ostrna
12
4.1943, rujan 1.
Varaždin
Naređenje zapovjednika njemačkih četa u Hrvatskoj, koju Pothvatno zapovjedništvo Varaždin dostavlja Velikoj župi Zagorje u Varaždinu, o osnivanju sabirnih logora za taoce koji će biti strijeljani u slučaju partizanskih akcija
14
5.1943, rujan 2.
Izvod iz izvještaja političkoga komesara Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske političkome komesaru Glavnoga Štaba NOV i PO Hrvatske o stanju na terenu i u jedinicama
17
6.1943, rujan 2.
Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama u srpnju i kolovozu 1943. godine
37
7.1943, rujan 2.
Operativni izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o održanim tečajevima za izobrazbu boraca i rukovodilaca, budućem radu i akcijama koje su izvedene od 10. do 31. kolovoza 1943. godine
46
8.1943, rujan 2.
Iz operativnog izvještaja Štaba Prvoga udarnog bataljona "Matija Gubec" Štabu Kalničkoga NOP odreda o akcijama od 20. kolovoza do 1. rujna 1943. godine
48
9.1943, rujan 2.
Izvještaj Glavnoga obavještajnog centra Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske Centralnome komitetu KP Hrvatske o organizacijskim nedostacima u obavještajnoj službi na području Okružnoga komiteta KPH Pokuplje
50
10.1943, rujan 2.
Zagreb
Iz dnevnoga izvještaja Operativnoga odjela Glavnoga stožera domobranstva Ministarstvu domobranstva NDH o akcijama partizana na rudnik Dubovec kraj Donje Stubice, protuavionsku bateriju pokraj Zagreba i na vlak u blizini Dugoga Sela
53
11.1943, rujan 2.
Sesvete
Obavijest Oružničke postaje Sesvete Kotarskoj oblasti Zagreb o napadu partizana na skladište municije u Sopnici
54
12.1943, rujan 3.
Zagreb
Pismo Lepe Perović Mjesnome komitetu KPH Zagreb u kojemu se osvrće na rad obavještajne službe i daje upute za njeno poboljšanje
55
13.1943, rujan 3.
Zagreb
Pismo Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Okružnome komitetu KPH Pokuplje o dolasku jednog ilegalca iz Zagreba, čiju karakteristiku šalju
59
14.1943, rujan 3.
Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju u kotaru
60
15.1943, rujan 3.
Izvještaj Stjepana Gluhaka, v.d. sekretara Prigorske terenske čete Okružnome komitetu KPH Zagreb o brojnom stanju čete nakon formiranja i o akciji na Ostrnu
67
16.1943, rujan 3.
Informativni izvještaj Štaba Druge operativne Zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o dislokaciji neprijateljskih snaga na području Zone, reorganizaciji domobranstva i organizaciji vlastite informativne službe
69
17.1943, rujan 4.
Pismo Centralnoga komiteta KP Slovenije Okružnome komitetu KPH Pokuplje o nesporazumu s Okružnim komitetom KPS za Belu Krajinu
77
18.1943, rujan 4.
Zagreb
Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o radu obavještajne službe, te o hapšenju nekih članova rajonskih rukovodstava
78
19.1943, rujan 4.
Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju Druge NO brigade i popunjavanje rukovodećeg kadra Kalničkoga NOP odreda
81
20.1943, rujan 4.
Telegram Štaba Druge NO brigade Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Centralnome komitetu KP Hrvatske o formiranju brigade
83
21.1943,rujan 5.
Izvještaj Marka Belinića, političkog komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Centralnome komitetu KP Hrvatske o brojčanom i organizacijskom stanju jedinica u zoni
84
22.1943, rujan 5.
Pismo Franca Novaka Dragutina Sailiju u kojemu daje popis imena medicinskog osoblja iz Zagreba koji su spremni prijeći partizanima i s kojima treba stupiti u vezu
87
23.1943, rujan 6.
Zagreb
Izvještaj Lepe Perović Centralnome komitetu KP Hrvatske o radu na terenu, provalama i hapšenjima u Zagrebu, radu rajonskih komiteta, raspoloženju među neprijateljskim jedinicama i stanovništvom, te o popisu šifri koje će se upotrebljavati u međusobnom dopisivanj
89
24.1943, rujan 6.
Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o izborima za NOO, o njihovu radu, formiranju Okružnoga NOO Pokuplje, suradnji s pristašama HSS, nepravilnostima u radu rukovodstva AFŽ i SKOJ-a, kadrovskim problemima pri osnivanju Turopoljsko-posavskoga odreda, te o ratnom materijalu zaplijenjenom od talijanske vojske nakon kapitulacije Italije
98
25.1943, rujan 6.
Izvještaj Stjepana Ivića, sekretara Okružnoga komiteta KPH Varaždin Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkom stanju u vezi s formiranjem kotarskih i Okružnog N00, radom HSS, djelovanjem četnika i o uspostavljenoj vezi s Međimurjem
105
26.1943, rujan 6.
Uputstvo Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Druge NO brigade za djelovanje u Hrvatskom zagorju
107
27.1943, rujan 7.
Zalaegerseg
Proglas podžupana Županije Zala Međimurcima o kažnjavanju smrću ili zatvorom onih koji na bilo koji način pomažu partizane
109
28.1943, rujan 7.
Dugo Selo
Izvještaj Kotarske oblasti Dugo Selo Velikoj župi Prigorje u Zagrebu o paljenju mostova na cesti Sisak - Dugo Selo i Posavski Bregi - Božjakovina od strane partizana
109
29.1943, rujan 7.
Varaždin
Izvještaj Okružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o akcijama partizana na području Ludbrega i Varaždinskih Toplica
110
30.1943, rujan 8.
Pismo Centralnoga komiteta KP Hrvatske Okružnome komitetu KPH Pokuplje u kojemu se ukazuje na njihove pogrešne postupke o suradnji s pristašama HSS i načinu organiziranja obavještajne službe
112
31.1943,rujan 8.
Obavijest Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o brojčanom stanju neprijatelja na području Samobora i Bregane
115
32.1943, rujan 8.
Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama o formiranju Turopoljsko-posavskoga NOP odreda
116
33.1943, rujan 8.
Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Čazmu
118
34.1943,rujan 8.
Izvještaj Dragutina Praunspergera, v.d. političkoga komesara terenske čete "Prigorje" Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkom stanju i djelovanju čete od formiranja, 27. kolovoza do 10. rujna 1943. godine
119
35.1943, rujan 8.
Izvještaj Turopoljsko-posavskoga odreda Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" o povratku odreda iz Posavine i raspoloženju stanovništva prema narodnooslobodilačkom pokretu
123
36.1943, rujan 9.
Izvještaj Štaba Druge NO brigade Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbi kod Svibovca
124
37.1943, rujan 9.
Izvještaj Marijana Badela, komesara Turopoljsko-pokupskoga odreda Okružnome komitetu KPH Pokuplje o stanju u odredu
125
38.1943, rujan 10.
Izvještaj Pavla Beluhana Okružnome komitetu KPH Zagreb o akcijama izvršenim na području kotara Gornja Stubica
128
39.1943, rujan 10.
Izvještaj Gustava Frangeša Andriji Hebrangu, sekretaru Centralnoga komiteta KP Hrvatske, o zatečenom stanju na terenu Kotarskoga komiteta KPH Sisak i počecima stvaranja vojnih komiteta u neprijateljskim jedinicama na području Zagreba, Velike Gorice i Siska
129
40.1943, rujan 10.
Obavijesti Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Drugoga korpusa NOV i PO Hrvatske o dolasku Desete divizije u Moslavinu i o stanju ranjenika na Kalniku
131
41.1943, rujan 10.
Uputstvo Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Trinaeste proleterske NOU Brigade "Rade Končar" o djelovanju u vezi s kapitulacijom Italije te informacija o akcijama Moslavačkoga NOP odreda
133
42.1943, rujan 10.
Izvještaj Diverzantske čete Moslavačkoga NOP odreda Štabu odreda o diverzijama na komunikaciji Zagreb-Beograd od 18. lipnja do 2. rujna 1943. godine
135
43.1943,rujan 10.
Varaždin
Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o kretanju partizana na njihovu teritoriju
136
44.1943, rujan 10.
Sesvete
Obavijest Oružničke postaje Sesvete Zapovjedništvu oružničke pukovnije Sisak o napadu partizana na njemačko redarstvo u Sesvetama
138
45.1943, rujan 11.
Izvještaj Štaba kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na padobransku školu kod Koprivnice i o drugim akcijama
139
46.1943, rujan 11.
Varaždin
Izvještaj Oružničkog krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o akcijama partizana na njihovu području
143
47.1943, rujan 12.
Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Centralnome komitetu KP Hrvatske o razgovorima s Đurom Predavcem, istaknutim HSS-ovcem iz Kotara Dugo Selo, te o interesu za list "Slobodni dom" na njihovu području
144
48.1943, rujan 12.
Izvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade NOV i PO Hrvatske Štabu Desete divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Hercegovac
145
49.1943, rujan 12.
Izvještaj Marijana Badela, komesaraTuropoljsko-posavskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Pokuplje o djelovanju i organizaciji odreda, predaji 129 talijanskih vojnika, mobilizaciji u pisarovinskom kotaru, formiranju vojno-partizanskog suda te o drugim pitanjima
147
50.1943, rujan 13.
Pismo Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske u kojemu daju svoje mišljenje u vezi s formiranjem i obrazovanjem komandnog kadra Turopoljsko-posavskog NOP odreda, te iznose količinu zaplijenjenoga ratnog materijala prilikom povlačenja Talijana
149
51.1943, rujan 13.
Goranec
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zelina Okružnome komitetu KPH Zagreb o sukobu ustaša i zagorske čete "Matija Gubec" u selu Glavnica, o pogibiji Marka Milatovića sekretara Kotarskoga komiteta, te o izboru novoga sekretara
151
52.1943,rujan 13.
Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju Zagrebačkoga i Bjelovarskoga partizanskog odreda
152
53.1943,rujan 13.
Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Kalničkoga NOP odreda da uputi borce za Prvu proletersku diviziju NOV Jugoslavije
153
54.1943, rujan 13.
Uputstvo Marka Belinića, političkoga komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Okružnome komitetu KPH Zagreb za formiranje i djelovanje Zagrebačkoga NOP odreda
155
55.1943, rujan 13.
Zagreb
Polumjesečni izvještaj Zapovjedništva Prvoga zbornog područja Glavnom stožeru oružanih snaga NDH o raspoloženju naroda i akcijama partizana u drugoj polovini kolovoza 1943. godine
157
56.1943, rujan 13.
Velika Gorica
Izvještaj Kotarske oblasti Velika Gorica Velikoj župi Prigorje u Zagrebu o zarobljavanju i pogubljenju nekih pripadnika ustaškog pokreta na području općine Orle od strane partizana
166
57.1943, rujan 14.
Pismo Kotarskoga komiteta KPH Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb u kojemu traže uputstvo za stvaranje partijskih kadrova u neprijateljskoj vojsci, obavještavaju o padu Pavla Beluhana i traže vezu sa Zagrebom
168
58.1943, rujan 14.
Pismo Rade Bulata, načelnika Štaba druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Okružnome komitetu KPH Krapina o potrebi formiranja Zagorskog (krapinskog) partizanskog odreda, njegovu komandnom kadru i zadacima
169
59.1943, rujan 14.
Zlatar
Izvještaj Kotarske oblasti Zlatar Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o napadu partizana na rudnike Pešćeno i Konjšćina
171
60.1943, rujan 15.
Pismo Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o tome da Stipe Ugarković, instruktor CK KP Hrvatske nije došao na područje okruga, te o funkcioniranju kurirske službe
173
61.1943, rujan 15.
Izvještaj Operativnoga štaba Druge NO brigade Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske i Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama od 9. do 15. rujna 1943. godine
174
62.1943,rujan 15.
Zagreb
Dnevni izvještaj Zapovjedništva Prvoga zbornog područja Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o diverzijama na prugama oko Bjelovara, Siska, Varaždina i Zagreba
177
63.1943, rujan 15.
Varaždin
Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o akcijama partizana na njihovu području
179
64.1943, rujan 15.
Zagreb
Izvještaj Zapovjedništva prometnih zdrugova Ustaške vojnice Ministarstvu oružanih snaga NDH o napadu partizana na tvornicu Rukljač u Poznanovcu
181
65.1943,rujan 16.
Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, USAOH-a i AFZ na području okruga
182
66.1943, rujan 16.
Stubica
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji, djelovanju narodnih neprijatelja, mobilizaciji i akcijama partizana u kotaru
187
67.1943, rujan 16.
Stubica
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o reorganizaciji komiteta, kursu i štampi, te o dolasku Nijemaca na područje kotara i represalijama nad stanovništvom
190
68.1943, rujan 16.
Zagreb
Iz dnevnoga izvještaja Glavnoga zapovjedništva oružništva Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama partizana u Zagorju od 11 - 15. rujna 1943. godine i o napadu na posadu u selu Ivanska kod Bjelovara
192
69.1943, rujan 17.
Zagreb
Obavijest Lepe Perović Drugoj operativnoj zoni NOV i PO Hrvatske o neprijateljskim špijunima za koje se pretpostavlja da su u partizanskim jedinicama
193
70.1943, rujan 17.
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Klanjec Okružnome komitetu KPH Krapina sa sastanka komiteta na kojem je razmotrena politička situacija, organizacijsko stanje i rad Partije, NOO, AFŽ te aktivnost i ponašanje udarnih grupa
196
71.1943, rujan 17.
Saopćenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o predaji Treće bojne Pete gorske pukovnije iz Popovače i prelasku iste na stranu partizana, rušenju pruge Popovac-Križ, Koprivnica-Križevci i likvidaciji žandarmerijske posade u Ivanjskoj
200
72.1943, rujan 17.
Pismo Rade Bulata, načelnika Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu zone o pregovorima s domobranskim oficirima i o rezultatima napada na Novi Marof
201
73.1943,rujan 18.
Pismo Lutve Ahmetovića, sekretara Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Edvardu Kardelju, članu Politbiroa Centralnoga komiteta KP Jugoslavije i Vrhovnoga štaba NOV i PO Jugoslavije u kojemu izražava želju da se susretnu
203
74.1943, rujan 18.
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju partijskih i vanpartijskih organizacija u kotaru
204
75.1943,rujan 18.
Samobor
Izvještaj Oružničke postaje Samobor Kotarskoj oblasti Samobor o napadu partizana na domobransku patrolu na željezničkoj pruzi Zagreb - Karlovac
210
76.1943, rujan 18.
Šestine
Izvještaj Oružničke postaje Šestine Zapovjedništvu Prve oružničke pukovnije Sisak i ostalim vlastima o napadu partizana na radnike vojnog zrakoplovstva u šumi Markuševačke gore
211
77.1943, rujan 20.
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zlatar Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organiza cijskom stanju Partije SKOJ-a, NOO, AFŽ i USAOH-a te o akcijama izvedenim na području kotara
212
78.1943, rujan 20.
Varaždin
Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o akcijama partizanskih jedinica na njihovu teritoriju
216
79.1943, rujan 20.
Sesvete
Obavijest Oružničke postaje Sesvete Zapovjedništvu Prve oružničke pukovnije Sisak i ostalim vlastima o pismu koje je Kotarski Narodnooslobodilački odbor Zagreb uputio Općinskom poglavarstvu Sesvete u kojemu ih poziva na suradnju
219
80.1943, rujan 20.
Varaždin
Izvještaj Velike župe Zagorje Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o prilikama na području župe i pripremama partizana za ponovni napad na Varaždinske Toplice
221
81.1943, rujan 21.
Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama o preimenovanju Druge NO brigade u brigadu "Braća Radići" i formiranju Druge NO brigade Druge operativne zone
223
82.1943, rujan 21.
Izvještaj Rade Bulata, načelnika Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu zone o stanju u jedinicama i o prelasku domobranske satnije iz Varaždina na stranu Narodnooslobodilačke vojske
224
83.1943, rujan 21.
Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" Glavnome Štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Gornju Vas, Novo Selo i Ozalj
227
84.1943, rujan 22.
Velika Gorica
Izvještaj Oružničke postaje Velika Gorica Kotarskoj oblasti Velika Gorica o diverziji na njemački oklopni vlak između Velike Gorice i Mraclina
232
85.1943,rujan 23.
Okružnica Centralnoga komiteta KP Hrvatske svim okružnim komitetima KPH o načinu suradnje s predstavnicima HSS
233
86.1943, rujan 23.
Pismo Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Alojzu Valečiću komesaru Turopoljsko-posavskoga NOP odreda u ko jemu traži partijski izvještaj o stanju i radu u jedinici te kadrovske upitnike
234
87.1943, rujan 23.
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Žumberak Okružnome komitetu KPH Pokuplje o rezultatima izbora za seoske, općinske i kotarski N00 na oslobođenome području Žumberka
236
88.1943, rujan 23.
Naredba Štaba Prvoga korpusa NOV i PO Hrvatske Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" da za saobraćaj onesposobi željezničku prugu Zagreb-Karlovac
243
89.1943, rujan 23.
Velika Gorica
Izvještaj Kotarske oblasti Velika Gorica Velikoj župi Prigorje u Zagrebu o rušenju mosta na putu Velika Gorica-Kravarsko od strane partizana
244
90.1943, rujan 23.
Varaždin
Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o akcijama partizana od 19. do 23. rujna 1943. godine
245
91.1943, rujan 24.
Dopis Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Okružnome komitetu KPH Krapina u kojemu ih obavještava o formiranju Oblasnoga komiteta u čiji djelokrug spadaju te šalju upute za sastavljanje i slanje redovitih mjesečnih izvještaja
247
92.1943, rujan 24.
Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Centralnome komitetu KP Hrvatske o prihodima i rashodima za lipanj, srpanj i kolovoz 1943. godine
249
93.1943,rujan 24.
Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina o radu i organizacijskom stanju komiteta, te o akcijama udarnih grupa
251
94.1943, rujan 24.
Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju i zadacima Moslavačke NO brigade, Zagrebačkoga i Bjelovarskoga NOP odreda te o stanju u drugim jedinicama
254
95.1943, rujan 24.
Hrvatski Leskovac
Izvještaj Oružničke postaje Hrvatski Leskovac Zapov jedništvu Prve oružničke pukovnije Sisak i ostalim vlastima o napadu partizana na domobrane u Ježdovcu
257
96.1943, rujan 25.
Pismo Anke Berus, povjerenika Centralnoga komiteta KP Hrvatske za sjevernu Hrvatsku Centralnome komitetu KP Hrvatske o neriješenim pitanjima u organizaciji obavještajne službe te traži upute u vezi s tim
259
97.1943, rujan 25.
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Komandi područja Kordun o aktivnosti nekih partizanskih grupa s područja Korduna u pisarovinskom kotaru
260
98.1943,rujan 25.
Izvještaj Stjepana Korena, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i odnosu prema HSS na području Pisarovine
262
99.1943, rujan 26.
Izvještaj Mate Horvatića, zamjenika komesara Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" Centralnome komitetu KP Hrvatske o brojnom stanju partijskog članstva, radu partijskih ćelija, prilivu novih boraca, akciji na Gornju Vas, održavanju vojno-političkih kurseva, radu skojevske organizacije, društveno-političkom i kulturno-prosvjetnom radu
267
100.1943, rujan 27.
Izvještaj Štaba Druge NO brigade Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Vrbovec i Đurđišće
278
101.1943, rujan 27.
Izvještaj Štaba Bjelovarskoga partizanskog odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o organizacionom stanju i prijedlozima za komandni kadar odreda
280
102.1943, rujan 27.
Sesvete
Izvještaj Oružničke postaje Sesvete Zapovjedništvu Prve oružničke pukovnije Sisak i ostalim vlastima o ubojstvu njemačkog feldžandarma Jure Rukavine
281
103.1943, rujan 27.
Dugo Selo
Izvještaj Kotarske oblasti Dugo Selo Vefikoj župi Prigorje u Zagrebu i ostalim vlastima o radu općine i akcijama partizana na području kotara
283
104.1943, rujan 28.
Sesvete
Pismo Đure Supeka, pisara Općinskoga poglavarstva Sesvete, Općinskome poglavarstvu Sesvete o susretu s partizanima i zabrani rada u općini
285
105.1943, rujan 28.
Velika Gorica
Izvještaj Oružničke postaje Velika Gorica Kotarskoj oblasti Velika Gorica o napadu partizana na aerodrom Pleso
286
106.1943, rujan 28.
Varaždin
Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o akcijama partizana na području Ludbrega i Varaždinskih Toplica
287
107.1943, rujan 29.
Pismo Okružnoga komiteta KPH Varaždin Okružnome komitetu KPH Krapina o funkcioniranju međusobnih veza, neprijateljskim akcijama i napadu na Varaždinske Toplice
288
108.1943, rujan 29.
Izvještaj Komande Moslavačkoga područja Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o vojno-političkom radu i stanju na području Komande
290
109.1943, rujan 30.
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o djelovanju pojedinih funkcionera HSS na području kotara
293
110.1943, rujan 30.
Dopis Propagandnog odjela ZAVNOH-a Mjesnome komitetu KPH Zagreb o potrebi održavanja političkih proslava u povodu odluke ZAVNOH-a o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatske
295
111.1943, rujan 30.
Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o prodoru neprijateljskih snaga na Žumberak
296
112.1943, rujan 30.
Varaždin
Izvještaj Kotarske oblasti za kotare Čakovec i Prelog u Varaždinu Velikoj župi Zagorje o političkim prilikama u Međimurju
300
113.1943, rujan 30.
Varaždin
Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o akcijama partizanskih jedinica na području Hrvatskog zagorja
304
114.1943,rujan

Poziv "Slobodne Jugoslavije" upućen domobranskim oficirima i vojnicima da, poput Varaždinskoga artiljerijskog puka i drugih jedinica, stupe u redove Narodnooslobodilačke vojske
306
115.1943, listopad 1.
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji, radu komiteta i jedinica na terenu
308
116.1943, listopad 1.
Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju Komande kalničkoga područja i imenovanju komandnog kadra
311
117.1943, listopad 1.
Izvještaj Štaba Desete divizije NOV Hrvatske Štabu Drugoga korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Sveti Ivan Žabno, Varaždinske Toplice i rudnik Glogovac
313
118.1943, listopad 1.
Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Varaždinske Toplice
317
119.1943, listopad 2.
Pismo Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku Okružnome komitetu SKOJ-a Bjelovar s analizom dotadašnjeg i uputama za daljnji rad
319
120.1943, listopad 2.
Izvještaj sekretara brigadnog komiteta KP NO brigade "Braća Radići" Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkom radu i brojnom stanju članova KP u brigadi
322
121.1943, listopad 2.
Zapisnik sa sjednice učitelja sa područja Okružnoga N00 Pokuplje na kojoj je raspravljano o stanju i radu u pojedinim školama
327
122.1943, listopad 2.
Zagreb
Iz matičnoga lista Vladimira Galića, pješačkog pukovnika u Zapovjedništvu grada Zagreba, uhapšenog zbog rada za NOP
332
123.1943, listopad 2.
Savski Marof
Izvještaj Oružničke postaje Savski Marof Kotarskoj oblasti Zagreb o akcuijama partizana od 26. do 30. rujna 1943. godine na njenom području
334
124.1943, listopad 3.
Pismo Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske Štabu Trina este proleterske NOU brigade "Rade Končar" u kojemu kritizira rad Štaba brigade i traži izvještaj o velikim gubicima u borbi s neprijateljem
335
125.1943, listopad 3.
Izvještaj oficira Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" Štabu brigade o diverzijama minerskoga voda
337
126.1943, listopad 4.
Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama prilikom napada na Ludbreg
339
127.1943, listopad 4.
Izvještaj zamjenika politkomesara Zagrebačkoga partizanskog odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju partijske organizacije u odredu
341
128.1943, listopad 4.
Zagreb
Izvještaj Zapovjedništva Prvoga zbornog područja Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama jedinica NOV i PO Hrvatske u drugoj polovini rujna 1943. godine na području sjeverozapadne Hrvatske
343
129.1943, listopad 5.
Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o radu na učvršćivanju NOO-a, aktiviranju naroda, uspostavljanju veza s HSS-ovcima koji prelaze na stranu NOB-a, radu AFŽ-a, agitaciji i propagandi, radu obavještajne službe te o sakupljanju hra-ne za vojsku
354
130.1943, listopad 5.
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i akcijama na području kojega komitet pokriva
361
131.1943, listopad 5.
Izvještaj štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o općoj situaciji u odredu, sukobu s neprijateljem i napadu na vlak kod Sirove Katalene
365
132.1943, listopad 5.
Izvještaj Štaba Turopoljsko-posavskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama u rujnu 1943. godine, te o organizacijskom stanju u odredu
367
133.1943, listopad 7.
Direktiva Agitpropa CK KP Hrvatske za proslavu dvadesetgodišnjice Oktobarske revolucije
369
134.1943, listopad 7.
Zagreb
Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu u rujnu 1943. godine
371
135.1943, listopad 7.
Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkim prilikama na terenu, organizacijskom stanju partijske organizacije, SKOJ-a, NOO i AFŽ
385
136.1943, listopad 7.
Izvještaj Štaba Krapinskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju i akcijama odreda u prvoj polovici listopada 1943. godine . .
402
137.1943, listopad 7.
Izvještaj Štaba Bjelovarskoga partizanskog odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju odreda
405
138.1943, listopad 7.
Bjelovar
Dopis Župske redarstvene oblasti Bjelovar Župskoj redarstvenoj oblasti Varaždin o akcijama partizana oko Koprivnice i Križevaca
407
139.1943, listopad 8.
Operativni izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama jedinica na njihovom području krajem rujna i početkom listopada 1943. godine
409
140.1943, listopad 8.
Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o rasporedu jedinica i stanju na Žumberku
416
141.1943, listopad 9.
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju komiteta i antifašističkih organizacija
418
142.1943, listopad 9.
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o osnivanju Samoborske čete, političkoj situaciji, radu i organizacijskom stanju
424
143.1943, listopad 9.
Izvještaj Propagandnoga odsjeka Okružnoga NOO Pokuplje Okružnome NOO o kulturno-prosvjetnom radu, mobilizaciji te stanju i radu škola na njegovom području
427
144.1943, listopad 10.
Izvještaj Lepe Perović, instruktora Centralnoga komiteta KP Hrvatske, Oblasnome komitetu KPH Zagreb o političkim prilikama u Zagrebu, pregovorima s domobranskim oficirom, reorganizaciji rajonskih komiteta i obavještajnim podacima
436
145.1943, listopad 10.
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zlatar Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju u kotaru
445
146.1943, listopad 10.
Izvještaj Tome Pipiča, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje, Okružnome komitetu KPH Pokuplje o radu pristaša HSS-a te organizacijskom stanju antifašističkih organizacija na kotaru Jastrebarsko
447
147.1943, listopad 10.
Izvještaj štaba Desete divizije NOV Hrvatske Štabu Drugoga korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Ludbreg
450
148.1943, listopad 11.
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu NOP-ovskih organizacija .
454
149.1943, listopad 11.
Izvještaj Okružnoga NOO-a Krapina ZAVNOH-u o političkoj situaciji i organizacijskom stanju s priloženim zapisnikom sa sjednice ONOO-a
464
150.1943, listopad 11.
Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o postavljanju komandnog kadra NOU brigade "Braća Radići"
469
151.1943, listopad 11.
Velika Gorica
Izvještaj Kotarske oblasti Velika Gorica Kotarskoj oblasti Zagreb o diverziji na njemački vojni vlak
471
152.1943, listopad 11.
Sisak
Izvještaj Zapovjedništva Prve oružničke pukovnije Glavnom zapovjedništvu oružništva o dislokaciji jedinica narodnooslobodilačke vojske na području zapovjedništva
472
153.1943, listopad 12.
Pismo Okružnoga komiteta KPH Čazma Okružnome komitetu KPH Zagreb u kojemu traže da osiguraju kanale za prebacivanje hrane i ratnog plijena za Intendanturu Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske
475
154.1943, listopad 12.
Izvještaj Okružnoga NOO za Žumberak i Pokuplje ZAVNOH-a o radu kotarskih odbora za drugu polovinu rujna 1943. godine
476
155.1943, listopad 12.
Izvještaj Marijana Badela, komesara Turopoljsko-posavskoga NOP odreda, Okružnome komitetu KPH Pokuplje o radu četničkih elemenata i stanju u odredu
482
156.1943, listopad 12-15.
Drugo zasjedanje ZAVNOH-a (govor Vladimira Nazora i diskusije predstavnika sjeverozapadne Hrvatske)
485
157.1943, listopad 13.
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i radu ZAVNOH-a donesen na Drugom zasjedanju
490
158.1943, listopad 13.
Izvještaj Marijana Badela, političkoga komesara Turopoljsko-posavskoga NOP odreda, Okružnome komitetu KPH Pokuplje u kojemu javlja o dolasku većeg broja novih boraca u odred i problemima u vezi komandnog kadra i naoružanja
492
159.1943, listopad 13.
Čazma
Izvještaj Okružnoga odbora USAOH-a Čazma Glavnome odboru USAOH-a o političkoj situaciji i raspoloženju naroda prema NOB, organizacijskom stanju i kulturno-prosvjetnom radu organizacija USAOH-a
494
160.1943, listopad 14.
Plaški
Rezolucija Drugoga zasjedanja Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske
497
161.1943, listopad 14.
Plaški
Proglas Drugoga zasjedanja ZAVNOH-a
502
162.1943, listopad 14.
Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda Štabu Drugoga korpusa NOV Hrvatske o napadu Bilogorskoga partizanskog odreda na vlak na pruzi Kloštar-Bjelovar
505
163.1943, listopad 14.
Naredba Komande Kalničkoga područja o imenovanju rukovodioca u Komandi mjesta Ludbreg, bolnici i pojedinim odsjecima
506
164.1943, listopad 15.
Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji i organizacijskom stanju u rujnu 1943. godine
508
165.1943, listopad 15.
Izvještaj političkoga komesara Žumberačko-pokupskoga NOP odreda političkome komesaru Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u odredu i pripadajućim jedinicama kao i stanju u neprijateljskim garnizonima
516
166.1943, listopad 16.
Pismo Povjerenstva CK KPH za sjevernu Hrvatsku Lepi Perović, instruktoru CK KPH u Zagrebu, o svom formiranju i zadacima
523
167.1943, listopad 16.
Izvještaj Anke Berus, rukovodioca Povjerenstva CK KPH za sjevernu Hrvatsku, Centralnome komitetu KP Hrvatske o kadrovima potrebnim za zagrebačku organizaciju te političkoj situaciji na području povjerenstva
528
168.1943, listopad 16.
Izvještaj Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji, radu partijskih i masovnih antifašističkih organizacija na području sjeverozapadne Hrvatske
534
169.1943, listopad 16.
Čazma
Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Čazma Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o političkoj situaciji, organizacijskom i brojnom stanju omladinskih organizacija
545
170.1943, listopad 16.
Izvještaj referenta saniteta Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o posljedicama borbe za Ludbreg i Varaždinske Toplice, te o organizaciji saniteta na području zone
551
171.1943, listopad 16.
Bjelovar
Polumjesečni izvještaj Župske redarstvene oblasti Bjelovar Glavnome ravnateljstvu MUP NDH o akcijama partizana na njezinome području _
554
172.1943, listopad 16.
Dugo Selo
Izvještaj Kotarske oblasti Dugo Selo Kotarskoj oblasti Zagreb o diverziji partizana na željezničku stanicu Prikraj
560
173.1943, listopad 17.
Operativni izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama i stanju jedinica pod njihovom komandom
561
174.1943, listopad 17.
Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u odredu i akcijama u prvoj polovini listopada 1943. godine
565
175.1943, listopad 17.
Zagreb
Okružnica uz naredbu državnog povjerenika za sigurnost željezničkog prometa NDH velikim župama o osiguranju željezničkih pruga
567
176.1943, listopad 18.
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Klanjec Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju
569
177.1943, listopad 18.
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju u kotaru
572
178.1943, listopad 18.
Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o formiranju Komande žumberačkoga područja, Zagorskoga NOP odreda i postavljanju rukovodilaca
576
179.1943, listopad 18.
Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Ivanec
578
180.1943, listopad 18.
Izvještaj Živka Grgurića, obavještajnog oficira Štaba Zagrebačkoga partizanskog odreda, Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o organiziranju obavještajne službe u odredu
579
181.1943, listopad 19.
Izvještaj štaba Druge NO brigade Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Nartu i željezničku prugu Dugo Selo-Kutina
580
182.1943, listopad 20.
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji na području kotara
586
183.1943, listopad 20.
Zapisnik Okružnoga NOO Moslavina ZAVNOH-u s plenarnog sastanka Okružnog NOO-a
587
184.1943, listopad 20.
Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Ivanec i Lepoglavu
593
185.1943, listopad 20.
Izvještaj Štaba Bjelovarskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Gudovec-Jelav
595
186.1943, listopad 21.
Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" Operativnome štabu za Žumberak o borbama kod Golog Vrha i sela Rude
596
187.1943, listopad 22.
Upute Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Kotarskome komitetu KPH Velika Gorica o načinu proslave dvadesetšestgodišnjice Oktobarske revolucije
597
188.1943, listopad 22.
Izvještaj Povjerenstva PK SKOJ-a za zagrebačku i slavonsku oblast Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o organizacijskim promjenama i radu omladinskih organizacija
600
189.1943, listopad 22.
Polumjesečni izvještaj Zapovjedništva Prvoga zbornog područja Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama partizana na području sjeverozapadne Hrvatske
604
190.1943, listopad 23.
Pismo Vladimira Matetića Marku Beliniću o polovičnom uspjehu pri napadu na Zlatar 23. listopada 1943. godine
615
191.1943, listopad 23.
Klanjec
Izvještaj ustaškog nadporučnika Vodopije Zapovjedništvu Poglavnikovih tjelesnih zdrugova o svom putu u Klanjec, o borbi s partizanima, mjesnim prilikama i položajima partizana te o potrebi dostavljanja hrane preko Slovenije
617
192.1943, listopad 24.
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o teroru Nijemaca i ustaša u kotaru D. Stubica
619
193.1943, listopad 24.
Izvještaj Štaba Zagorskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina o akcijama i organizacijskom stanju za listopad 1943. godine
622
194.1943, listopad 25.
Izvještaj Kotarske oblasti Zagreb Velikoj župi Prigorje o sigurnosno-političkoj situaciji na području kotara
625
195.1943, listopad 25.
Zagreb
Izvještaj jednog od ustaških obavještaca Redarstvenoj oblasti Zagreb u Zagrebu o hapšenju 330 ljudi radi veze s partizanima
628
196.1943, listopad 26.
Pismo Josipa Hrnčevića Anki Berus o političkoj situaciji i novostima na području Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast
628
197.1943, listopad 27.
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pregrada Okružnome komitetu KPH Krapina, o akcijama udarnih grupa, teroru neprijatelja i organizacijskom stanju
630
198.1943, listopad 27.
Bjelovar
Dnevni izvještaj Župske redarstvene oblasti Bjelovar Velikoj župi Bilogora o akcijama partizana
635
199.1943, listopad 28.
Pismo Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Drugoga korpusa NOV Jugoslavije o rezultatima borbi u Hrvatskom zagorju
637
200.1943, listopad 28.
Izvještaj Tome Dijanovića, političkog komesara Žumberačko-pokupskoga NOP odreda, Marku Beliniću, komesaru Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske, o stanju u odredu i borbama u drugoj polovici listopada 1943."godine
639
201.1943, listopad 28.
Zapisnik sastavljen u ustaškom logoru Jastrebarsko o teroru Nijemaca za vrijeme ofenzive na Žumberak
643
202.1943, listopad 29.
Izvještaj Glavnoga ustaškoga stana Ministarstvu vanjskih poslova o teroru Nijemaca u Mariji Bistrici
646
203.1943, listopad 30.
Pismo Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske načelniku Štaba zone o upućivanju boraca za Prvu Proletersku diviziju, stanju u Moslavini i odlasku Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" sa Žumberka
648
204.1943, listopad 30.
Izvještaj Franje Tuđmana, sekretara štapske ćelije Zagorskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Krapina o radu partijskih jedinica
650
205.1943, listopad 30.
Izvještaj Štaba Bjelovarskoga partizanskog odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju i borbama odreda u listopadu 1943. godine
653
206.1943, listopad 30.
Izvještaj Štaba Zagrebačkoga partizanskog odreda Šta bu Druge operativne zone ivuv i h4J Hrvatske o spajanju s brigadom "Braća Radići" i akcijama na prugama oko Pušće, Ivanca i Zlatara
656
207.1943, listopad 31.
Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkom stanju u listopadu 1943. godine
658
208.1943, listopad 31.
Zapisnik sa sjednice Okružnoga komiteta KPH Zagreb na kojoj se govorilo o političkoj situaciji i organizacijskom stanju u okrugu
669
209.1943, listopad 31.
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Klanjec Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji i organizacijskom stanju
674
210.1943, listopad 31.
Naređenje Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske o proglašenju NO brigade "Braća Radići" udarnom
677
211.1943, listopad 31.
Izvještaj Štaba Dvadeset osme divizije NOV Jugoslavije Štabu Šestoga korpusa NOV Jugoslavije o akcijama u Hrvatskom zagorju
679
212.1943, listopad 31.
Izvještaj Štaba NO brigade "Braća Radići" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama s ustašama od 20-30. listopada 1943. godine
687
213.1943, listopad 31.
Izvještaj političkoga komesara Turopoljsko-posavskog NOP odreda komesaru Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o teroru neprijatelja u Posavini i stanju u odredu
688
214.1943, rujan - listopad 31.
Zagreb
Diverzije i napadi partizana na pruge sjeverozapadne Hrvatske u rujnu i listopadu 1943. godine
692
215.1943, listopad
Izvještaj Kotarskoga NOO-a Četvrtoga rajona Mjesnome komitetu KPH Zagreb o prikupljenoj pomoći i izdacima za listopad 1943. godine
720
Kazalo osobnih imena725
Kazalo geografskih imena737
Kazalo predmetnih pojmova751
Sadržaj761
BIBLIOTEKA