SJEVEROZAPADNA HRVATSKA U NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI I SOCIJALISTIČKOJ REVOLUCIJI 1941-1945, GRAĐA: knjiga 4: siječanj-svibanj 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
* cijela knjiga *
* * *
kazalo
sadržaj
* * *
sadržaj
rbdatumopis dokumentastranica
Predgovor5
Skraćenice7
11942, prosinac 29.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske upućen Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske10
21942, prosinac 29.Pregled socijalnoga i nacionalnog sastava i političke pripadnosti boraca i rukovodilaca Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske upućen Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske12
31943, siječanj 1.Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Bilogorskoga NOP odreda o brojnom stanju u neprijateljskim uporištima na području Moslavine14
41943, početak siječnjaZaključci Okružnoga komiteta KPH Čazma upućeni Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu doneseni na sastanku Biroa Okružnoga komiteta u vezi s budućim zadacima16
51943, siječanj 2.Karlovac
Telefonsko obavještenje Operativnoga područja Karlovac Operativnome odjeljenju Glavnoga stožera domobranstva NDH o zauzimanju Krašića i o pokušaju talijansko-ustaških snaga da ga povrate
18
61944, siječanj 3.Zagreb
Dopis Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome Komitetu KP Hrvatske u kojem obavještava o kandidatima za ZAVNOH, o legionarima koji se vraćaju s istočnoga fronta, o premještanju Domobranskoga zbornog zapovjedništva iz Petrinje u Zagreb i o drugim pitanjima
19
71943, siječanj 3.Zagreb
Iz izvještaja Zapovjedništva ustaške nadzorne službe Glavnome stožeru domobranstva NDH o zauzimanju Krašića, Kostanjevca i Željezna od strane partizanskih jedinica
23
81945, siječanj 4.Zagreb
Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o razgovoru s dr Markom Zužićem i puštanju HSS-ovaca iz Lepoglave
25
91943, siječanj 4.Pismo Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku Mili Velimiroviču, članu Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku u kojemu ga se obavještava o održanoj konferenciji PK SKOJ-a za Hrvatsku, te o izabranom rukovodstvu27
101943, siječanj 4.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapine Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o slučaju i radu Marka Mrkocija i organizacijskom stanju Partije na području kotara Zlatar29
111943, siječanj 4.Zagreb
Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Okružnome komitetu KPH Krapina o planiranom održavanju Kongresa kulturnih radnika na oslobođenoj teritoriji
33
121943, siječanj 5.Zagreb
Cirkularno pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu okružnim komitetima KPH Bjelovar, Varaždin i Zagreb o pripremama za održavanje Zemaljske konferencije AFŽ Hrvatske i Kongresa kulturnih radnika, na koje trebaju poslati delegate i što veći broj kulturnih radnika, te o drugim pitanjima
34
131943, siječanj 5.Petrinja
Izvještaj Župske redarstvene oblasti Petrinja Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova NDH o eksploziji i napadu partizana na transportni vlak na pruzi između Blinjskog Kuta i Capraga 4. siječnja 1943. godine
36
141943, siječanj 6.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" Štabu Prvoga korpusa i Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Krašić i borbama kod Željezna i Bukovice38
151943, siječanj 6.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Žumberak Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i organizacijskom stanju partijskih, skojevskih i drugih antifašističkih organizacija u Žumberku 45
161943, siječanj 7.Obavijest Centralnoga komiteta KP Hrvatske, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o pripremama za skupštinu Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja i o drugim pitanjima49
171943, siječanj 8.Iz izvještaja političkog komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske političkom komesaru Glavnoga štaba NOV I PO Hrvatske o borbama za oslobođenje Krašića i o političkom radu na području Žumberka53
181943, siječanj 8.Upute Centralnoga komiteta KP Hrvatske Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o daljem organiziranju obavještajne službe59
191943, siječanj 8.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji u okrugu61
201943, siječanj 8.Brzaja
Izvještaj Komesarijata Kalničkoga NOP odreda Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu i komesaru Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o općoj situaciji na operativnom području, te o stanju u odredu
63
211943, siječanj 8.Obavijest centralnoga komiteta KP Hrvatske Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o slanju Okružnice Štaba Četvrte operativne zone o organizaciji službe Ratne mornarice NOV i PO Jugoslavije69
221943, siječanj 8.Varaždin
Izvještaj Župske redarstvene oblasti Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o komunističkoj propagandi na području Varaždina i u Zagrebu
70
231943, siječanj 9.Zagreb
Pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o slanju kandidata na osnivačku skupštinu Zemaljskoga antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske te o drugim pitanjima
71
241943, siječanj 11.Dopis Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o potrebi uspostavljanja novih veza i osiguranju postojećih kanala sa Zagrebom .74
251943, siječanj 11.Obavijest Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o uspostavljenoj vezi u Ministarstvu unutarnjih poslova NDH75
261943, siječanj 11.Rakov Potok
Izvještaj Oružničke postaje Rakov Potok Kotarskoj oblasti Samobor o dolasku i smještaju njemačke vojske na području postaje "radi čišćenja partizana"
76
271943, siječanj 13.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o stanju u okrugu ..77
281943, siječanj 13.Garić
Obavijest Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o savjetovanju okružnih komiteta u Slavoniji te o organiziranju partijskog savjetovanja za okrug Čazmu
81
291943, siječanj 14.Upute Centralnoga komiteta SKOJ-a organizacijama SKOJ-a u vojsci o radu SKOJ-evskih organizacija u Narodnooslobodilačkoj vojsci i partizanskim odredima Jugoslavije82
301943, siječanj 14.Obavijest Centralnoga komiteta KP Hrvatske Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o planiranom uspostavljanju veze grupe domobranskih oficira s partizanima89
311943, siječanj 14.Zagreb
Bilješka s konferencije Edmunda Glaise von Horstenaua, njemačkoga opunomoćenog generala u Hrvatskoj, i Rudolfa Lütersa, zapovjednika njemačkih trupa u Hrvatskoj, o tretmanu očekivanih zarobljenika u vezi s tzv. Četvrtom ofenzivom na oslobođenu teritoriju
91
321943, siječanj 15.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" Štabu Prvoga korpusa i Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akciji na željezničkoj pruzi Jastrebarsko -Desinec i upadu u Samobor93
331943, siječanj 16.Iz komesarskoga izvještaja Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske političkome komesaru Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske o vojnopolitičkoj situaciji i akcijama partizanskih snaga na teritoriji ove zone97
341943, siječanj 17.Pismo Okružnoga komiteta SKOJ-a Novo Mesto Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku s prijedlozima o suradnji104
351943, siječanj 17.Crikvenica
Iz izvještaja Komande Talijanskoga Petoga armijskog korpusa Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o akcijama partizana na području Žumberka
105
361943, siječanj 18.Zagreb
Izvještaj Povjerenstva PK SKOJ-a u Zagrebu, Pokrajinskome komitetu SKOJ-a u Hrvatskoj o političkoj situaciji i organizacijskom stanju skojevskih organizacija na području Povjerenstva
107
371943, siječanj 18.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o održanom partijskom savjetovanju pri Štabu Treće operativne zone NOV i PO Hrvatske, situaciji u okrugu, te sjednici Okružnoga komiteta, održanoj 5. siječnja 1943. godine111
381943, siječanj 19.Naredba Štaba Kalničkoga NOP odreda pripadajućim mu jedinicama o formiranju Drugoga bataljona te o izmjenama u komandnom kadru odreda119
391943, siječanj 19.Izvještaj Ignaca Pipića, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i partijskom radu na području samoborskoga kotara te prekinutim vezama s kotarskim komitetima KPH Velika Gorica i Pisarovina121
401943, siječanj 19.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o situaciji u okrugu123
411943, siječanj 19.Veliko Korenovo
Izvještaj posadnog zapovjedništva u Velikom Korenovu ustaškom stožeru Bilogora u Bjelovaru o situaciji na području Prvoga stožernog zapovjedništva ustaškog pokreta Bilo-gore
126
421943, siječanj 20.Naređenje Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o poduzimanju akcija na pruzi Zagreb - Karlovac, a u vezi s početkom tzv. Četvrte neprijateljske ofenzive na centralni oslobođeni teritorij128
431943, siječanj 20.Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o koncentraciji neprijateljskih snaga oko Žumberka i napadu na vlak kod Kamanja129
441943, siječanj 20.Zagreb
Izvještaj Ravnateljstva Državnih željeznica Prometnome odsjeku Glavnoga ravnateljstva za promet NDH o napadu partizana na pomoćni vlak između Banove Jaruge i Poljane
132
451943, siječanj 21.Sušak
Iz obavještenja talijanske Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" komandantu divizije "Lombardia" generalu Gasstoneu Gambari, o borbama za Krašić
134
461943, sijačanj 21.Zagreb
Oglas Pokretnoga suda o presudi grupi komunista i simpatizera iz Krapine
137
471943, siječanj 22.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji i radu na području okruga139
481943, siječanj 22.Zagreb
Dopis Ministarstva narodnog gospodarstva NDH gradonačelniku Zagreba Ivanu Werneru u kojemu se donosi predstavka Hrvatskoga radničkog saveza i Hrvatske radničke komore o nezadovoljstvu među radnicima u Zagrebu
144
491943, siječanj 23.Zagreb
Zapovijest Edmunda Glaisea von Horstenaua, njemačkoga opunomoćenog generala u Hrvatskoj, trupama podređenim generalu, koja je poslana i Rukovodstvu Njemačke narodne grupe u Hrvatskoj o akcijama protiv snaga NOP-a u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
147
501943, siječanj 23.Varaždin
Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o sukobu partizana i domobrana u okolici sela Prkosa te o hapšenju 33 osobe u Varaždinu "radi komunizma"
150
511943, siječanj 24.Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o preduzetim mjerama za razbijanje neprijateljske koncentracije oko Žumberka152
521943, siječanj 25.Dopis Okružnoga komiteta KPH Krapina partijskim jedinicama okruga o dostavi poziva Izvršnoga odbora AVNOJ-a, s apelom narodnooslobodilačkim odborima da vode kampanju sakupljanja pomoći za jedinice NOV155
531943, siječanj 25.Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda komandantu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u odredu i njegovim akcijama od 11-31. siječnja 1943. godine156
541943, siječanj 25.Varaždin
Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o sukobu partizana i domobrana kod Prkosa i o nastavku istrage protiv članova SKOJ-a u Varaždinu
159
551943, siječanj 25.Karlovac
Brzojav Operativnoga područja Karlovac Glavnome stožeru domobranstva NDH o napadu partizana na Draganiće
161
561943, siječanj 26.Bjelovar
Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije Glavnome stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu na posadu u Mučnoj Rijeci i Carevdaru ..
162
571943, siječanj 26.Ljubljana
Naređenje komande talijanskoga Jedanaestoga armijskog korpusa podređenim jedinicama o razmještaju njihovih jedinica za zaštitu pruge Karlovac -Metlika i za napad na Žumberak
163
581943, siječanj 26.Karlovac
Brzojav zapovjednika Prvoga domobranskog sektora Glavnome stožeru domobranstva NDH o napadu partizana na rajon Draganići
165
591943, siječanj 27.Zagreb
Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o organizacijskom stanju partijske, skojevske i drugih antifašističkih organizacija u Zagrebu u siječnju 1943. godine
166
601943, siječanj 28.Naredba Operativnoga štaba hrvatskih i slovenskih brigada pripadajućim jedinicama o formiranju zajedničke operativne komande173
611943, siječanj 28.Karlovac
Izvještaj Zapovjedništva Prvoga domobranskog sektora Glavnome stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu njemačkih i ustaško-domobranskih snaga u pravcu Krašića
174
621943, siječanj 29.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" Štabu Prvoga korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Draganiće i komunikaciju Zagreb-Karlovac176
631943, siječanj 29.Obavijest Marka Beliniča, političkoga komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske, Ivi Marinkoviću, rukovodiocu Povjerenstva CK KPH u Zagrebu, o akcijama izvršenima od 12 - 26. siječnja 1943. godine na širem području Žumberka182
641943, siječanj 29.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o sastanku i radu Kotarskoga komiteta u drugoj polovini siječnja 1943. godine183
651943, siječanj 29.Bjelovar
Iz izvještaja Župske redarstvene oblasti u Bjelovaru Zapovjedništvu ustaške nadzorne službe i drugim ustaškim vlastima o akcijama partizana na području te oblasti od 1. prosinca 1942. do 15. siječnja 1943. godine
185
661943, siječanj 30.Karlovac
Izvještaj Komande talijanske divizije "Lombardia" komandama Petoga i Jedanaestoga talijanskoga armijskog korpusa o napadu talijanskih i ustaško-domobranskih jedinica na partizanske jedinice u Žumberku
194
671943, siječanj 31.Zagreb
Pregled i statistički podaci Zavoda za gluhonijeme u Zagrebu Gradskome poglavarstvu o bolestima i smrtnim slučajevima u Prihvatilištu Zavoda za djecu s Kozare
196
681943, veljača 1.Karlovac
Izvještaj Ustaškoga stožera Pokuplje Glavnome ustaškom stanu NDH o borbama na području Žumberka u toku druge polovine siječnja 1943. godine
198
691943, veljača 2.Zagreb
Dopis Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Štabu Kalničkoga NOP odreda s uputama za povezivanje s Okružnim komitetom KPH Varaždin i o drugim pitanjima
202
701943, veljača 3.Zagreb
Naređenje Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Okružnome komitetu KPH Pokuplje o osiguranju ispravnog funkcioniranja kanala s Centralnim komitetom KP Hrvatske, dostavi kopije izvještaja i primjedbama na prvi broj "Rodoljuba"
204
711943, veljača 3.Zagreb
Izvještaj Zaštitnoga redarstva Ustaške nadzorne službe za grad Zagreb i Veliku župu Prigorje Ministarstvu oružanih snaga NDH o napadu talijanskih jedinica na partizanske snage u Žumberku
207
721943, veljača 3.Ljubljana
Izvještaj Štaba Jedanaestoga talijanskoga armijskog korpusa Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o borbama s partizanskim jedinicama kod Vivodine i Krašića
211
731943, veljača 3.Varaždin
Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o istrazi protiv grupe komunista u Varaždinu, kretanju i akcijama partizana na ludbreškom kotaru i širenju letaka u zlatarskom kotaru
213
741943, veljača 4.Iz izvještaja Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" Štabu Prvoga korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama u toku ofenzive na Žumberak215
751943, veljača 4.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji, akcijama i radu na području pisarovinskog kotara221
761943, veljača 5.Zagreb
Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu partijske, skojevske i drugih masovnih antifašističkih organizacija na području Povjerenstva
225
771943, veljača 5.Izvještaj političkoga komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske političkom komesaru Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske o borbama na području Žumberka od 16. siječnja do 5. veljače 1943. godine250
781943, veljača 5.Zagreb
Iz dnevnoga izvještaja Glavnoga oružničkog zapovjedništva Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o borbama s partizanima na području Žumberka i Kalnika
261
791943, veljača 6.Zagreb
Pismo kurira Mate Rendulića Ivi Marinkoviću u kojemu mu zakazuje sastanak na kojemu je uhapšen Ivo Marinković
262
801943, veljača 6 -7.Zapisnik s partijskoga savjetovanja Okružnoga komiteta KPH Krapina upućen Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a i drugih antifašističkih organizacija u okrugu te o izboru novoga Okružnoga komiteta i budućim zadacima263
811943, veljača 6.Zagreb
Izvještaj Ravnateljstva državnih željeznica Prometnome odsjeku Glavnog ravnateljstva za promet NDH o napadu partizana na prugu između željezničkih postaja Pavlovac-Dražice i Hercegovac-Trnovitica
270
821943, veljača 8.Sisak
Popis djece koju su njemačke vlasti dopremile u Sabirni logor Sisak, 8. veljače 1943. godine
271
831943, veljača 9.Dopis Centralnoga komiteta KPH Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o odnosu prema Hrvatskoj seljačkoj stranci276
841943, veljača 11.Zagreb
Izvještaj jednoga od suradnika NOP-a Mjesnome komitetu KPH Zagreb o kretanju vlakova i o akcijama zrakoplovaca simpatizera NOP-a
277
851943, veljača 12.Izvještaj Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" Štabu Prvoga korpusa NOV i PO Hrvatske o napadu na Draganiće i okolna sela278
861943, veljača 12.Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama izvršenima od 1. do 12. veljače 1943. godine i stanju u odredu281
871943, veljača 13.Izvještaj Komesarijata Štaba Kalničkoga NOP odreda političkome komesaru Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u odredu i na području Kalnika284
881943, veljača 14.Zagreb
Iz dnevnoga izvještaja Glavnoga stožera domobranstva Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o diverzijama i akcijama jedinica NOV i PO Hrvatske u Pokuplju i Kalniku 12. i 13. veljače 1943. godine
287
891943, veljača 15.Pismo s terena Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica upućeno Kotarskome komitetu KPH Donja Stubica o događajima na terenu, o mobilizaciji, te podacima o prikupljenom oružju na području općina Donja Stubica, Bistra i Oroslavje288
901943, veljača 15.Varaždin
Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Oružničkome zapovjedništvu Zagreb o akcijama partizana na području Ludbrega
289
911943, veljača 16.Petrinja
Iz izvještaja Župske redarstvene oblasti Petrinja Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova i ostalim vlastima NDH o partizanskim akcijama od 1. do 15. veljače 1943. godine
290
921943, veljača 16.Varaždin
Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o kretanju partizana po selima kalničkog područja
295
931943, veljača 17.Nova Rača
Izvještaj Oružničke postaje Nova Rača Zapovjedništvu Prve oružničke pukovnije Sisak i drugim vlastima NDH o napadu partizana na općinsku zgradu u mjestu Severin
296
941943, veljača 18.Zagreb
Transportna lista Sabirnog logora Sisak s imenima, prezimenima i ostalim podacima radnica upućenih na rad u Njemačku
298
951943, veljača 20.Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkom radu i stanju u odredu i na području Moslavine302
961943, veljača 20.Naredba Komande Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske i Prve operativne zone NOV i PO Dolenjske o organiziranju zajedničke sanitetske službe i osnivanju i imenovanju uprave zajedničke vojno-partizanske bolnice za obje operativne zone305
971943, veljača 20.Varaždin
Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o situaciji u kotarevima Zlatar i Ludbreg sa spiskom osoba koje su u Varaždinu uhapšene "radi komunizma"
306
981943, veljača 21.Zagreb
Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o hapšenju Ive Marinkovića, rukovodioca povjerenstva, te o prilikama u Zagrebu
309
991943, veljača 21.Obavijest Centralnoga komiteta KP Hrvatske Okružnome komitetu KPH Pokuplje o upućivanju Stipe Ugarkovića koji će pomoći u radu Okružnoga komiteta311
1001943, veljača 21.Naređenje Štaba Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske pripadajućim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište u Garešnici312
1011943, veljača 21.Petrinja
Izvještaj Župske redarstvene oblasti Petrinja Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova NDH o akciji partizana u Farkašiću te nekim događajima u gradu Sisku
319
1021943, veljača 22.Naređenje Štaba Sedamnaeste NO brigade pripadajućim jedinicama za napad za Garešnicu321
1031943, veljačaIzvještaj Štaba Sedamnaeste NO brigade Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Garešnicu324
1041943, veljača 22.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o sjednici Okružnoga komiteta KPH Bjelovar od 5. veljače 1943. godine na kojoj se raspravljalo o političkoj situaciji u okrugu, o organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ, te o radu tehnike327
1051943. veljača 22.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o slučaju druga Stjepana Bogdana, člana Okružnoga komiteta te obavijest o primitku uputstva za pisanje izvještaja i uputstva za reorganizaciju rada Okružnoga komiteta333
1061943, veljača 22.Kadrovski upitnik Štabne ćelije Kalničkoga NOP odreda upućen Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu s podacima Martina Pušteka, zamjenika komesara odreda336
1071943, veljača 23.Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a za Pokuplje Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o stanju i radu skojevskih i omladinskih organizacija te o političkoj situaciji u okrugu338
1081943, veljača 23.Zagreb
Iz dnevnoga izvještaja Ministarstva domobranstva NDH Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama jedinica NOV i PO Hrvatske na području Kalnika, Bilo-gore, Moslavine i Zagreba
342
1091943, veljača 24.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o teroru Nijemaca, akcijama partizana i o radu Okružnoga komiteta344
1101943, veljača 24.Izvještaj Štaba Šesnaeste NOO brigade Štabu Četvrte divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Garešnicu349
1111943, veljača 24.Sisak
Iz dnevnog izvještaja Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o borbama s partizanima na Kalniku i Bilo-gori i akcijama pripadajućih jedinica na području Banije
351
1121943, veljača 24.Daruvar
Telegram Zapovjedništva Prve gorske divizije u Daruvaru Operativnom odjelu Ministarstva domobranstva NDH i grupi West o napadu partizana na Garešnicu
353
1131943, veljača 25.Iz izvještaja političkoga komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske političkome komesaru Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske o moralno-političkom stanju u jedinicama i o općoj situaciji na terenu354
1141943, veljača 27.Koprivnica
Izvještaj Kotarske oblasti u Koprivnici Velikoj župi Bilogora u Bjelovaru i ostalim vlastima NDH o aktivnosti partizana na području koprivničkoga kotara
365
1151943, veljačaProglas Okružnoga komiteta KPH Krapina narodu Hrvatskoga zagorja da stupe u Narodnooslobodilačku vojsku366
1161943, ožujak 1.Zagreb
Dopis tajnika Ministarstva narodnoga gospodarstva Glavnome ravnateljstvu za prehranu s izvacima anonimnog pisma građanina u kojemu se kritizira stanje prehrane u Zagrebu, a koje se u prilogu donosi u cjelini
368
1171943, ožujak 2.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Žumberak Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji na terenu i radu organizacija KPH i SKOJ-a, te masovnih antifašističkih organizacija NOO, AFŽ i USAOH371
1181943, ožujak 2.Zagreb
Izvještaj Općega zapovjedništva redarstvene straže Ministarstva unutarnjih poslova NDH Zapovjedništvu ustaške vojnice o napadu na Ludbreg i vojno-političkoj situaciji na Kalniku
379
1191943, ožujak 4.Pismo Vinka Jeđuta, sekretara Okružnoga komiteta KPH Čazma, Pavlu Lončaru, sekretaru Okružnoga komiteta KPH Zagreb, u kojemu ga obavještava o kretanju Kalničkoga NOP odreda i o drugim novostima381
1201943, ožujak 5.Pismo Okružnoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Zagreb o potrebi stalne međusobne veze, o prekinutom kanalu iz Zeline za Štab Kalničkoga NOP odreda preko kojega šalju 20 drugova u odred, a koje bi trebalo dočekati u Konjšćini382
1211943, ožujak 6.Izvještaj Stjepana Korena, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o radu Kotarskoga komiteta KPH Samobor i političkom stanju u samoborskom kotaru383
1221943, ožujak 6.Bjelovar
Izvještaj Oružničke postaje Bjelovar Kotarskoj oblasti Bjelovar i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana na području bjelovarskog kotara
387
1231943, ožujak 6.Bjelovar
Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije Zapovjedništvu Prvoga domobranskog zbora o borbama s partizanima na Kalniku, Bilo-gori i Moslavini u toku veljače 1943. godine
388
1241943, ožujak 6.Zagreb
Direktiva Edmunda Glaisea von Horstenaua, njemačkoga opunomoćenog generala u Hrvatskoj, Vodstvu njemačke narodne grupe u Hrvatskoj o propagandnoj aktivnosti protiv NOP-a
394
1251943, ožujak 6.Samobor
Izvještaj Zapovjedništva samoborskoga odsjeka zapovjedniku grada Zagreba o akcijama partizana u drugoj polovini veljače 1943. godine na području odsjeka
397
1261943, ožujak 7.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji, zaključcima plenarne sjednice Okružnoga komiteta i organizacijskom stanju u okrugu399
1271943, ožujak 7.Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju neprijatelja na području Kalnika, te o akcijama odreda od 12. veljače do 7. ožujka 1943. godine403
1281943, ožujak 7.Obavijest Štaba Kalničkoga NOP odreda Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o uspostavljenim kanalima i vezama s Okružnim komitetom KPH Varaždin410
1291943, ožujak 8.Direktivno pismo Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku Okružnome komitetu SKOJ-a za Pokuplje kojim traži da im se dostavi popis svih članova OK SKOJ-a s njihovim karakteristikama, daju upute za rad s organizacijom USAOJ-a na oslobođenom i na neoslobođenom području, kao i upute za održavanje kotarske konferencije USAOJ-a u Žumberku412
1301943, ožujak 8.Obavijest Marka Belinića, komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o partizanskim akcijama kod Samobora, Pleterja i Metlike i o zadacima okružnih komiteta KPH Varaždin i Čazma prema Kalničkome i Moslavačkome NOP odredu416
1311943, ožujak 9.Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o hapšenju Ive Marinkovića, kooptiranju novih članova u Povjerenstvo CK KPH u Zagrebu, o teroru i hapšenjima u Zagrebu, aktivnosti HSS, mobilizaciji u NOV i ofenzivi na Moslavački NOP odred418
1321943, ožujak 9.Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama i borbama pripadajućih jedinica na području Moslavine, Kalnika i Žumberka425
1331943, ožujak 9.Izvještaj Štabne ćelije Kalničkoga NOP odreda Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o partijskom radu u Odredu od 9. siječnja do 28. veljače 1943. godine432
1341943, ožujak 9.Članak iz "Glasa Hrvatskog Zagorja" o napadu grupe partizana na Konjšćinu437
1351943, ožujak 9.Bjelovar
Izvještaj Oružničke postaje Bjelovar Kotarskoj oblasti Bjelovar i ostalim vlastima NDH o dolasku partizana u Veliko Trojstvo
437
1361943, ožujak 10.Naredba Adolfa Hitlera, vrhovnog komandanta Wermachta, Alexandru Löhru, komandantu njemačkih trupa Jugoistoka, da se na teritoriji NDH, zaposjednutoj od njemačkih trupa, organizira i njemačka policijska uprava439
1371943, ožujak 10.Varaždin
Dnevni izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Vrhovnome oružničkom zapovjedništvu u Zagrebu i ostalim vlastima NDH o napadu partizana na željezničku stanicu Konjšćina
440
1381943, ožujak 10.Pitomača
Izvještaj Razdjela rizničke straže Pitomača Povjereništvu rizničke straže Đurđevac o napadu partizana na Pitomaču
441
1391943, ožujak 11.Samobor
Pismo Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje u kojemu javlja da su formirane udarne grupe, te da Ivan Hariš može doći na njihov teren
442
1401943, ožujak 12.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o situaciji na terenu, teroru neprijatelja i neprijateljskim posadama444
1411943, ožujak 12.Bjelovar
Dopis Kotarske oblasti Bjelovar općinskim poglavarstvima o proglašenju Zakonske odredbe o suzbijanju nasilnih čina protiv države, pojedinih osoba i imovine, od 20. srpnja 1942. godine
447
1421943, ožujak 13.Pismb Marka Belinića, komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske, Okružnome komitetu KPH Zagreb u kojem osvrćući se na rad Okružnoga komiteta, daje upute za dalji rad448
1431943, ožujak 13.Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama odreda i Četvrte NO divizije od 22. veljače 1943-10. ožujka 1943. godine449
1441943, ožujak 13.Izvještaj informativnog oficira Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o organizaciji informativne službe i brojnom stanju u neprijateljskim uporištima452
1451943, ožujak 13.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Žumberak Okružnome komitetu KPH Pokuplje o sakupljanju zimske pomoći i pomoći bolnici s brojčanim podacima te o odlasku omladinaca u Narodnooslobodilačku vojsku454
1461943, ožujak 13.Bjelovar
Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije Zapovjedništvu Prvoga domobranskog zbora o ofenzivi jedinica divizije protiv partizana na području Kalnika i Bilo-gore, od 27. veljače do 8. ožujka 1943. godine
457
1471943, ožujak 13.Petrinja
Iz izvještaja Župske redarstvene oblasti u Petrinji Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova NDH o napadu partizana na Sunju i Topolovac .471
1481943, ožujak 14.Iz izvještaja Štaba Osme divizije NOV Hrvatske Štabu Prvoga korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama Četvrte NOU brigade na Žumberku i na Kordunu, od 25. prosinca 1942. do 26. veljače 1943. godine474
1491943, ožujak 14.Pismo Ignaca Pipića, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje, Okružnome komitetu KPH Pokuplje o poslanim pismima profesora Urbanija prijateljima, te o zauzimanju stava prema njemu, s prilogom Urbanijeva pisma Franji Puškariću484
1501943, ožujak 14.Sisak
Iz izvještaja Zapovjedništva Prve oružničke pukovnije Glavnome zapovjedništvu oružništva NDH i ostalim vlastima o akcijama partizana na području pukovnije za razdoblje od 1. do 15. ožujka 1943. godine
487
1511943, ožujak 15.Zagreb
Pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Okružnome komitetu KPH Krapina u kojemu se zahtijeva raskrinkavanje reakcionarnog vodstva HSS u okrugu, odgovara na primljeni izvještaj Okružnoga komiteta te šalje na nj primjedbe
495
1521943, ožujak 17.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KPH o situaciji na terenu Okružnoga komiteta, o aktivnosti HSS, o planiranim akcijama u Pokuplju te o drugim pitanjima500
1531943, ožujak 17.Zajednički proglas Inicijativnoga odbora ZAVNOH-a i vijećnika AVNOJ-a iz Hrvatske hrvatskome i srpskome narodu u kojemu iznose zadatke Inicijativnoga odbora te pozivaju sve rodoljube u redove JNOF i NOV, u borbu za konačno oslobođenje zemlje508
1541943, ožujak 19.Obavijest Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Politbirou Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" o upućivanju 19 drugarica i drugova iz Hrvatskog zagorja u brigadu515
1551943, ožujak 20.Zagreb
Pismo Povjerenstva Centralnoga komiteta KPH u Zagrebu Okružnome komitetu KPH Zagreb s uputama o uvođenju kolektivnoga rukovođenja unutar okružnih komiteta SKOJ-a
517
1561943, ožujak 22.Pregled brojnog stanja i naoružanja Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" za 15. ožujak 1943. godine upućen Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske518
1571943, ožujak 22.Žumberak
Pismo Ive Lole Ribara Centralnome komitetu KP Hrvatske i Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o suradnji slovenskih i hrvatskih partizana
520
1581943, ožujak 22.Izvještaj Stipe Ugarkovića Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji i radu partijskih organizacija u Žumberku522
1591943, ožujak 22.Zagreb
Potjernica Političkoga odsjeka Redarstvene oblasti za grad Zagreb, upućena Kotarskoj oblasti Samobor za grupom komunista i suradnika iz Sesveta koji su otišli u partizane
526
1601943, ožujak 24.Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o neprijateljskoj ofenzivi na slobodni teritorij Žumberka528
1611943, ožujak 2.Varaždin
Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana u kotaru Ludbreg i hapšenjima članova Komunističke partije u Varaždinu i okolici
529
1621943, ožujak 28.Obavijest Okružnoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Zagreb o slanju mobiliziranih grupa u partizane za što im je potrebna stalna veza OK KPH Zagreba s Kalničkim partizanskim odredom, te o drugim pitanjima531
1631943, ožujak 29.Izvještaj Stjepana Korena, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje, Okružnome komitetu KPH Pokuplje o aktivnosti HSS, o prebacivanju ljudi na oslobođeni teritorij, o organizacijskom stanju Partije i ostalih masovnih antifašističkih organizacija na terenu KK KPH Velika Gorica532
1641943, ožujak 30.Zagreb
Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o stanju mjesne partijske organizacije nakon provale, o radu SKOJ-a, AFŽ i stanju u tvornicama u ožujku 1943. godine
538
1651943, ožujak Varaždin
Upute Okružnoga komiteta SKOJ-a Varaždin skojevskim organizacijama na ovom području o zadacima i o radu SKOJ-a među omladinom
545
1661943, ožujakIzvještaj Augusta Prosenika, člana Kotarskoga komiteta KPH Zagreb, Mjesnome komitetu KPH Zagreb, o djelovanju "Diplomate", uz molbu da se njegov rad provjeri548
1671943, ožujakZagreb
Izvještaj Ruže Crnković, člana Petoga rajonskog komiteta KPH Zagreb, Mjesnome komitetu KPH Zagreb o hapšenju većeg broja mornaričkih oficira koji su radili za obavještajnu službu NOP-a
549
1681943, travanj 1.Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama izvršenima od 13. do 28. ožujka 1943. godine550
1691943, travanj 1.Izvještaj informativnog oficira Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u neprijateljskim uporištima na području Moslavine554
1701943, travanj 1.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka Kotarskoga komiteta na kojemu je razmatrana politička situacija, organizacijsko stanje i rad organa KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području samoborskoga kotara556
1711943, travanj 1.Zagreb
Izvještaj Ustaškoga stožera Velike župe Prigorje Zapovjedništvu grada Zagreba i ostalim vlastima NDH o djelatnosti partizana u općinama Brdovec i Stenjevec
559
1721943, travanj 2.Zagreb
Izvještaj Velike župe Prigorje Ministarstvu oružanih snaga i ostalim vlastima NDH o napadu partizana na mjesto Borčec
560
1731943, travanj 2.Sisak
Izvještaj Državne realne gimnazije u Sisku Ministarstvu narodne prosvjete NDH o radu škole u prvome polugodištu školske 1942/1943. godine
562
1741943, travanj 3.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o djelovanju HSS, rekviziciji hrane od strane ustaša, dolasku domobrana u Cvetnić Brdo, kontroli isprava, te o akcijama KK KPH Pisarovina u ožujku 1943. godine566
1751943, travanj 3.Varaždin
Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana u kotaru Novi Marof i ubojstvu sekretara Okružnoga komiteta SKOJ-a
568
1761943, travanj 4.Zapisnik sa sjednice Plenuma Okružnoga komiteta KPH Krapina upućen Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkome i organizacijskom stanju u okrugu570
1771943, travanj 4.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkome i organizacijskom stanju i radu u okrugu u ožujku 1943. godine573
1781943, travanj 4.Zagreb
Izvještaj jednoga od povjerenika Obavještajne službe Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Mjesnorile komitetu KPH Zagreb o najnovijim vijestima u Zagrebu
576
1791943, travanj 4.Bilješka sa sastanka Alexandra Löhra, komandanta njemačkih trupa Jugoistoka i Glaisea von Horstenaua, njemačkoga opunomoćenog generala u NDH o vojno-političkoj situaciji i usavršavanju okupacijske uprave u NDH577
1801943, travanj 5.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o situaciji na terenu i organizacijskom stanju Komunističke partije578
1811943, travanj 6.Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama i o neprijateljskoj ofenzivi na oslobođenom području Žumberka u drugoj polovini ožujka 1943. godine585
1821943, travanj 6.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu partijskih, skojevskih i vanpartijskih organizacija na području Okružnoga komiteta u ožujku 1943. godine590
1831943, travanj 6.Zagreb
Izvještaj Velike župe Prigorje Ministarstvu oružanih snaga i ostalim vlastima NDH o dolasku partizana na područje općine Posavski Bregi
594
1841943, travanj 6.Zagreb
Izvještaj Velike župe Prigorje Ministarstvu oružanih snaga i ostalim vlastima NDH o dolasku partizana u Dugoselski Crnec, Veliku i Malu Ostrnu te Leprovicu
596
1851943, travanj 7.Dopis Agitpropa Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Kotarskome komitetu KPH Samobor s uputama za otvaranje novog punkta na Jarunu za prebacivanje ljudi iz Zagreba na oslobođeni teritorij, te s uputama o prikupljanju papira i drugih pomagala u štampariji597
1861943, travanj 8.Izvještaj Kotarske oblasti Garešnica Velikoj župi Bilogora o ofenzivi protiv Moslavačkoga NOP odreda na području Garešnice599
1871943, travanj 9.Obavijest Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Centralnome komitetu KP Hrvatske o primljenoj pošti iz Zagreba, situaciji na Žumberku i formiranju partijske jedinice u Štabu Druge operativne zone601
1881943, travanj 9.Zagreb
Izvještaj Zapovjedništva grada Zagreba Ministarstvu oružanih snaga NDH o akcijama na području Zapovjedništva u ožujku 1943. godine
602
1891943, travanj 9.Varaždin
Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o čišćenju Ivanščice od partizana te o hapšenju Ivana Hercega i Ivana Telebara
609
1901943, travanj 10.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o neprijateljskim posadama u Pokuplju611
1911943, travanj 11.Zagreb
Izvještaj Ravnateljstva Državnih željeznica Prometnome odsjeku Glavnoga ravnateljstva za promet NDH o napadu partizana na pilanu Brestovac
612
1921943, travanj 12.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje o pogibiji Pavla Videkovića, sekretara Kotarskoga komiteta i Alojza Vivodića, sekretara partijske ćelije Rakitje613
1931943, travanj 14.Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Novi Marof i o drugim akcijama614
1941943, travanj 14.Izvještaj partijske jedinice Žumberačkoga NOP odreda sekretaru Okružnoga komiteta KPH Pokuplje s drugoga partijskog sastanka na kojemu je razmatrano o političkoj situaciji na terenu, organizacijskom stanju u odredu i o drugim pitanjima618
1951943, travanj 14.Zagreb
Iz izvještaja Glavnoga ravnateljstva za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova Ministarstvu oružanih snaga NDH o akcijama Kalničkoga i Moslavačkoga NOP odreda
620
1961943, travanj 14.Sisak
Iz izvještaja Zapovjedništva Prve oružničke pukovnije Glavnome zapovjedništvu oružništva NDH o političkom stanju i akcijama partizana na području pukovnije od 22. ožujka do 10. travnja 1943. godine
622
1971943, travanj 15.Zagreb
Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkim i organizacijskim, pitanjima u zagrebačkome okrugu, o pojačanoj aktivnosti HSS, o pljački sela u čazmanskom okrugu i o brojnom stanju partijske organizacije u Kalničkome NOP odredu
628
1981943, travanj 17.Sisak
Popis djece koju Kotarska oblast Daruvar upućuje Sabirnome logoru Sisak
640
1991943, travanj 19.Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o izvršenim akcijama i o neprijateljskoj ofenzivi u Moslavini641
2001943, travanj 19.Iz izvještaja Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Centralnome komitetu KP Hrvatske o situaciji na Žumberku te o održanoj konferenciji Antifašističke fronte žena za okrug Pokuplje644
2011943, travanj 19.Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama pripadajućih jedinica na području Kalnika, Moslavine i Žumberka647
2021943, travanj 19.Izvještaj političkoga komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske političkome komesaru Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske o političkom stanju u jedinicama i o situaciji na terenu zone650
2031943, travanj 19.Pismo Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Agitpropu Centralnoga komiteta KP Hrvatske o političkoj situaciji i aktivnosti udarnih grupa na području velikogoričkoga, pisarovinskoga i samoborskog kotara655
2041943, travanj 19.Pismo Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o pogibiji Pavla Videkovića i Alojza Vivodića, formiranju Inicijativnoga okružnog odbora Antifašističke fronte žena Pokuplje i o drugim pitanjima659
2051943, travanj 22.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji u okrugu, organizacijskom stanju partijskih organizacija te ostalih masovnih antifašističkih organizacija kao i o radu Okružnoga komiteta660
2061943, travanj 22.Pismo Okružnoga komiteta KPH Karlovac Okružnome komitetu KPH Pokuplje u vezi s naređenjem Centralnoga komiteta KP Hrvatske o redovnom slanju kurira za raznošenje pošte, te o dužnosti Okružnoga komiteta KPH Pokuplje da prima poštu za Zagreb, Bjelovar, Varaždin i druge okružne komitete672
2071943, travanj 23.Pismo Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku Povjerenstvu PK SKOJ-a u Zagrebu o održavanju višega skojevskog kursa za rukovodioce skojevskih organizacija673
2081943, travanj 25.Sisak
Iz izvještaja Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o napadu Kalničkoga NOP odreda na Zelinu
675
2091943, travanj 26.Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Pokuplje Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o političkoj situaciji i radu članova Okružnoga komiteta SKOJ-a i skojevskih organizacija na području okruga676
2101943, travanj 26.Obavijest Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" pripadajućim jedinicama o pozivu Štaba Drugoga bataljona na jednomjesečno međusobno natjecanje680
2111943, travanj 27.Sisak
Iz izvještaja Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o predviđenoj akciji na području Kalnika
682
2121943, travanj 28.Zagreb
Izvještaj Ravnateljstva Državnih željeznica Prometnom odsjeku Glavnoga ravnateljstva za promet NDH o napadu partizana na stajalište Repušnica
684
2131943, travanj 29.Pismo Centralnoga komiteta KP Hrvatske Okružnome komitetu KPH Bjelovar o potrebi suzbijanja političkog djelovanja izdajničkog vodstva HSS u okrugu i o upućivanju Grge Jankesa, koji će kao sekretar pomoći Okružnome komitetu u daljem radu 685
2141943, travanj 29.Zagreb
Izvještaj Ravnateljstva Državnih željeznica Prometnom odsjeku Glavnoga ravnateljstva za promet NDH o napadu partizana na željezničku postaju Pušća Bistra
687
2151943, travanj 30.Zapisnik sa sastanka Kotarskoga komiteta KPH Dugo Selo upućen Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji u kotaru, organizacijskom stanju partijske organizacije, provedenoj mobilizaciji i akcijama688
2161943, travanjProglas Okružnoga komiteta KPH Varaždin i Štaba Kalničkoga NOP odreda hrvatskome i srpskome narodu na području okruga u povodu dvogodišnjice napada fašista na našu zemlju, s pozivom u narodnooslobodilačku borbu691
2171943, travanjProglas Okružnoga komiteta KPH Varaždin narodu Međimurja u vezi s dvogodišnjicom madžarske okupacije Međimurja, s pozivom za stupanje u Narodnooslobodilačku vojsku695
2181943, svibanj 1.Proglas Centralnoga komiteta KP Hrvatske upućen radnicima, seljacima i građanima Hrvatske u povodu 1. svibnja 1943. godine699
2191943, svibanj 1.Zagreb
Proglas Mjesnoga komiteta KPH Zagreb rodoljubima porobljenog Zagreba u povodu proslave 1. svibnja 1943. godine s pozivom u narodnooslobodilačku borbu
704
2201943, svibanj 1.Zagreb
Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Centralnome komitetu KP Hrvatske za travanj 1943. godine
706
2211943, svibanj 1.Petrinja
Izvještaj Župske redarstvene oblasti Petrinja Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova NDH za dan 30. travanj 1943. godine
716
2221943, svibanj 1.Čađavac
Izvještaj učiteljice Državne pučke škole u Čadav.cu, Kotarskoj oblasti Bjelovar, o tome da su Nijemci spalili školsku zgradu
718
2231943, svibanj 1.Varaždin
Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana i političkim prilikama na području kotara Pregrada, Klanjec, Krapina i Ludbreg te grada Varaždina
719
2241943, svibanj 2.Varaždin
Izvještaj Oružničkoga krilnog zapovjedništva Varaždin Vrhovnome oružničkom zapovjedništvu i ostalim vlastima NDH o akcijama partizana 30. travnja i 1. svibnja 1943. godine
721
2251943, svibanj 2Samobor
Izvještaj Ivana Birkića, rukovodioca Izaslanstva UNS-a u Samoboru Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o djelovanju nekih predstavnika bivšeg HSS u kotarevima Samobor, Jaska i Pisarovina te o suradnji učitelja Silvia Mikolića iz Zdenčine s partizanima
722
2261943, svibanj 3.Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o borbama pripadajućih jedinica u ožujku i travnju 1943. godine723
2271942, prosinac 12. do 1943, svibanj 3.Iz dnevnika Milovana Šaranovića, komandanta Dolenjske operativne zone, o borbama i akcijama slovenskih udarnih brigada na teritoriju Hrvatske731
2281943, svibanj 3.Varaždin
Dopis Župske redarstvene oblasti Varaždin Gradskom poglavarstvu Varaždin o otpremanju 53 varaždinska Židova u Zagreb te o zahtjevu za hitnim određivanjem povjerenstva za upravu njihovom imovinom
740
2291943, svibanj 4.Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o dolasku Trinaeste primorsko-goranske divizije na Žumberak i o drugim pitanjima743
2301943, svibanj 4.Iz izvještaja Glavnoga stožera domobranstva Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama pripadajućih jedinica protiv partizana na području Pisarovine, Kalnika, Bilo-gore i Siska od 1. do 3. svibnja 1943. godine746
2311943, svibanj 5.Zagreb
Pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Okružnome komitetu KPH Pokuplje u kojemu se govori o situaciji u Zagrebu, potvrđuje primitak pošte i lista "Rodoljub", obavještava o antipartijskom radu Pepića iz Jernejeve grupe te upozorava na otpremanje pošte utvrđenim kanalima
748
2321943, svibanj 5.Sisak
Izvještaj Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o pojačanoj djelatnosti partizana na području Lekeničkog odsjeka, napadima na Dubranec i Kapelu te o pripremama za veći pothvat na području Lekeničkog odsjeka
751
2331943, svibanj 6.Pismo Okružnoga komiteta KPH Zagreb kotarskim komitetima KPH na području okruga s direktivama za dalji rad753
2341943, svibanj 6.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o situaciji u okrugu i o akcijama Kalničkoga NOP odreda u travnju 1943. godine755
2351943, svibanj 6.Zagreb
Obavijet jednog od povjerenika Obavještajne službe Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Mjesnome komitetu KPH Zagreb o nekim osobama povezanima s njemačkom obavještajnom službom i pripremama za osnivanje SS-divizije
758
2361943, svibanj 6.Iz izvještaja Glavnoga stožera domobranstva Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama pripadajućih jedinica protiv partizana na području Kalnika, Bilo-gore i Siska760
2371943, svibanj 7.Iz izvještaja političkoga komesara Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" Markii Beliniću, političkome komesaru Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o političkome radu u jedinici762
2381943, svibanj 7.Proglas Štaba Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" borcima, komandirima, komandantima i političkim komesarima Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" prigodom prve godišnjice osnutka Prvog proleterskog bataljona Hrvatske764
2391943, svibanj 7.Zapisnik sa sastanka Kotarskoga komiteta KPH Zelina upućen Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkim prilikama u kotaru, organizacijskom stanju i radu partijskih i skojevskih jedinica i drugih masovnih antifašističkih organizacija, radu agitpropa, izvršenim akcijama te budućim zadacima766
2401943, svibanj 7.Pismo Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o ustaškom teroru i neprijateljskoj ofenzivi na području kotara, a izražavaju i potrebu da na taj teren dođu partizanske jedinice773
2411943, svibanj 7.Petrinja
Izvještaj Župske redarstvene oblasti Petrinja Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova NDH o napadu partizana na vlak između Brđana i Blinjskog Kuta te zarobljavanju sedam partizana i trojice njihovih suradnika u šumi Žutici
774
2421943, svibanj 8.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o uspostavljenim vezama sa slovenskim partizanima777
2431943, svibanj 8.Pismo Okružnoga komiteta KPH Krapina Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o uspostavljenoj vezi s Kozjanskim partizanskim odredom Slovenije779
2441943, svibanj 8.Sisak
Iz izvještaja Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama partizana Moslavačkoga i Kalničkoga NOP odreda
781
2451943, svibanj 9.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu za travanj 1943. godine783
2461943, svibanj 9.Sisak
Iz izvještaja Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o dolasku dijelova Kalničkoga NOP odreda kod Novog Marofa i o akcijama na području Kalnika
786
2471943, svibanj 12.Izvještaj štapske partijske jedinice Žumberačkoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka na kojem je razmatran rad partijske organizacije, vojnički rad u bataljonu, neke kadrovske promjene i druga pitanja788
2481943, svibanj 12.Pismo Alojza Valečića, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplje, Okružnome komitetu KPH Pokuplje u kojemu se javlja o hapšenjima, uspostavi veze sa Zagrebom i o drugim pitanjima s područja Jastrebarskoga791
2491943, svibanj 13.Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju na Kalniku i akcijama od 13. travnja do 11. svibnja 1943. godine792
2501943, svibanj 13.Iz izvještaja Glavnoga zapovjedništva oružništva Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama partizana na području Prve oružničke pukovnije od 1. do 11 svibnja 1943. godine800
2511943, svibanj 15.Pismo Pavla Beluhana, člana Okružnoga komiteta KPH Zagreb, Pavlu Lončaru, sekretaru OK KPH Zagreb, o situaciji u dugoselskom kotaru801
2521943, svibanj 15.Dopis Kotarskoga komiteta KPH Dugo Selo Okružnome komitetu KPH Zagreb, u kojem se šalju pritužbe omladinaca iz kotara Dugo Selo802
2531943, svibanj 15.Velika Pisanica
Izvještaj bilježnika općine Velika Pisanica Kotarskoj oblasti u Bjelovaru o akcijama partizana na području općine Velika Pisanica
804
2541943, svibanj sredina.Iz izvještaja Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o razvitku narodnooslobodilačke borbe i akcijama Kalničkoga NOP odreda za razdoblje siječanj-svibanj 1943. godine806
2551943, svibanj 16.Zagreb
Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o rezultatima rada na organiziranju dopisničke službe, o dolasku njemačkih aviona i gestapovaca u Zagreb, o djelovanju HSS, koji organizira odrede "Zaštite", te o održavanju partijskoga savjetovanja u Moslavini
811
2561943, svibanj 17.Klanjec
Dopis Hrvatskoga ustaškog logora Klanjec Ustaškome stožeru Varaždin o hapšenju u Mihanovićevu Dolu kraj Klanjca
815
2571943, svibanj 19.Direktivno pismo Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku Povjerenstvu PK SKOJ-a u Zagrebu u kojemu ukazuje na nove zadatke koji se postavljaju pred skojevske organizacije, naročito naglašavajući značenje mobilizacije hrvatske omladine te natjecanja među omladinom818
2581943, svibanj 19.Dopis Inicijativnoga odbora AFŽ Hrvatske Mjesnom odboru AFŽ Zagreb u kojemu se javlja da će se u lipnju održati konferencija AFŽ Hrvatske821
2591943, svibanj 19.Izvještaj informativnog oficira Štaba Moslavačoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o djelovanju informativne službe odreda i stanju u neprijateljskim uporištima na području Moslavine822
2601943, svibanj 19.Iz Direktive br. 48 Adolfa Hitlera, vrhovnog komandanta Wermachta, Alexandru Löhru, komandantu njemačkih trupa Jugoistoka, o preuzimanju jadranske obale i otoka od talijanskih oružanih snaga za organizaciju obrane824
2611943, svibanj 19.Varaždin
Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o kretanjima partizana na teritoriju župske oblasti
825
2621943, svibanj 20.Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Pokuplje Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o političkoj situaciji, radu skojevskih komiteta i rukovodstava, te o prvomajskim i ostalim akcijama u okrugu826
2631943, svibanj 20.Pismo Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje u kojemu se obavještava o hapšenju i strijeljanju Tome Mikulića ..830
2641943, svibanj 20.Pismo Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje u kojemu se obavještava o sukobu s ustašama u šumi kod Kupčine832
2651943, svibanj 20.Zagreb
Upute Redarstvene oblasti za grad Zagreb Kotarskoj oblasti Zagreb i ostalim kotarskim oblastima na području Velike župe Prigorje o proširenju njenog političko-redarstvenog djelovanja na području župe ..
833
2661943, svibanj 21.Obavijest Centralnoga komiteta KP Hrvatske Stipi Ugarkoviću o odluci Centralnoga komiteta da privremeno ide na rad u Povjerenstvo CK KPH u Zagrebu, uz zadatke koji se postavljaju pred Povjerenstvo 834
2671943, svibanj 21.Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama i stanju u odredu838
2681943, svibanj 21.Zagreb
Okružnica s nadopunom Ministarstva unutrašnjih poslova NDH velikim župama o osnivanju i nadležnosti Njemačke redarstvene organizacije na području NDH
842
2691943, svibanj 22.Zagreb
Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije i SKOJ-a te masovnih organizacija NOO, AFŽ i USAOH u Zagrebu i na području zagrebačkoga, čazmanskoga, bjelovarskoga i krapinskog okruga
845
2701943, svibanj 22.Izvještaj jednog od povjerenika Obavještajne službe Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Mjesnome komitetu KPH Zagreb o djelovanju nekih pojedinaca za koje se pretpostavlja da rade za Inteligence Service861
2711943, svibanj 23.Pismo Pavla Beluhana, člana Okružnoga komiteta KPH Zagreb, Pavlu Lončaru sekretaru Okružnoga komiteta KPH Zagreb o situaciji na području dugoselskog kotara i o radu NOO863
2721943, svibanj 23.Sisak
Iz izvještaja Zapovjednika Prvoga domobranskog zbora Glavnome stožeru oružanih snaga NDH o akcijama dijelova Žumberačko-pokupskoga i Kalničkoga NOP odreda
865
2731943, svibanj 23.Zagreb
Prijepis izvještaja Heinricha Schliea, koji je jedan od povjerenika Obavještajne službe Mjesnoga komiteta KPH Zagreb dostavio Mjesnome komitetu KPH Zagreb, a u kojemu organ njemačke tajne službe u Zagrebu izvještava o situaciji u Hrvatskoj
867
2741943, svibanj 24.Novi Marof
Izvještaj Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje o kretanju i akcijama partizana na području novomarofskoga kotara
871
2751943, svibanj 24.Brezovica
Izvještaj Oružničke postaje Brezovica Kotarskoj oblasti Zagreb o napadima partizana na željezničku stanicu u Horvatima i na dvije obližnje željezničke straže
872
2761943, svibanj 25.Zagreb
Dopis ustaškog logora Zagreb III Kotarskoj oblasti Zagreb u kojemu se traže podaci o sumnjivim osobama u Stenjevcu, Kustošiji, Vrapču i Stupniku ..
874
2771943, svibanj 26.Pismo Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu, s prijedlogom za proširenje Okružnoga komiteta, o dolasku manje jedinice Kalničkoga partizanskog odreda, vezama sa slovenskim partizanima i o hapšenju u Klanjcu875
2781943, svibanj 26.Bjelovar
Izvještaj Ustaškoga stožera "Bilogora" Glavnome ustaškom stanu o djelovanju partizana na području stožera u razdoblju od 15. travnja do 1. svibnja 1943. godine
876
2791943, svibanj 26.Dugo Selo
Izvještaj Kotarske oblasti Dugo Selo Velikoj župi Prigorje o napadu partizana na domobrane kod sela Posavski Bregi
883
2801943, svibanj 26.Šestine
Izvještaj oružničke postaje Šestine Kotarskoj oblasti Zagreb o napadu partizana na domobrane u Sesvetama
885
2811943, svibanj 27.Pismo Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Okružnome komitetu KPH Zagreb o potrebi mobiliziranja boraca i o formiranju jednoga odreda u Žumberku886
2821943, svibanj 27.Pismo Okružnoga komiteta KPH Karlovac Okružnome komitetu KPH Pokuplje u kojemu javljaju o namjeri stvaranja punkta u Dugom Selu za prenošenje materijala, šalju vijesti o radu pristaša HSS i šalju traženu štampu887
2831943, svibanj 27.Komesarski izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju u odredu i na terenu Kalnika, Bilo-gore i Podravine889
2841943, svibanj 27.Operativni izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o stanju neprijatelja na terenu, općoj situaciji u odredu te o akcijama od 14. do 26. svibnja 1943. godine894
2851943, svibanj 27.Pismo Pavla Beluhana, člana Okružnoga komiteta KPH Zagreb, Okružnome komitetu KPH Zagreb o radu na području dugoselskoga kotara i situaciji u općini Pušća898
2861943, svibanj 27.Varaždin
Molba Dragutina Petkovića, gradskoga namještenika, Gradskome poglavarstvu Varaždin koji kao voditelj poslova likvidacije židovske pokretne imovine moli povišenje plaće
900
2871943, svibanj 28.Pismo Rade Bulata, v.d. načelnika Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske, Štabu Kalničkoga NOP odreda o zadacima vezanima uz formiranje brigade iz sastava Kalničkoga i Moslavačkoga NOP odreda901
2881943, svibanj 28.Sisak
Spisak osoba koji Pokretni prijeki sud upućuje Predstojništvu kotarskog suda u Sisku, a koje su osuđene na smrt strijeljanjem
903
2891943, svibanj 8.Varaždin
Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje i ostalim vlastima NDH o situaciji na području grada Varaždina i kotara Zlatar i Krapina
906
2901943, svibanj 29.Izvještaj Zapovjedništva grada Zagreba Ministarstvu oružanih snaga NDH o napadu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" na jedriličarsku školu u Svetoj Nedelji908
2911943, svibanj 30.Iz izvještaja Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KP Hrvatske o stanju u okrugu909
2921943, svibanj 31.Izvještaj Štaba Trećega bataljona Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" Štabu brigade o napadu na jedriličarsku školu u Svetoj Nedelji ..921
2931943, svibanj 31.Zagreb
Izvod iz knjige evidencije "Hrvatskih državnih željeznica" o sabotažama, diverzijama i napadima na prugama sjeverozapadne Hrvatske od 1. siječnja do 31. svibnja 1943. godine
923
2941943, svibanj 31.Zagreb
Izvještaj Ravnateljstva Državnih željeznica Prometnom odsjeku Glavnoga ravnateljstva za promet NDH o napadu partizana na željezničku postaju Gradec, te stajališta Majurec i Repinec
928
2951943, svibanj 31.Bjelovar
Upute Velike župe Bilogora kotarskim oblastima i gradskim poglavarstvima da se rekvirirane živežne namirnice odmah, uz pomoć vojske, otpreme u sigurna mjesta kako ih ne bi "pokupili" partizani
931
2961943, svibanj 31.Dugo Selo
Izvještaj Kotarske oblasti Dugo Selo Velikoj župi Prigorje o likvidaciji ustaškoga logornika Petra Bubala od strane partizana
932
2971943, svibanj 31.Varaždin
Izvještaj Kotarske oblasti Varaždin Župskoj redarstvenoj oblasti Varaždin o općim političkim prilikama na području varaždinskoga kotara od 15. do 30. svibnja 1943. godine
934
2981943, svibanjIzvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji u okrugu i organizacijskom stanju i radu partijskih i skojevskih te ostalih masovnih antifašističkih organizacija937
2991943, svibanjIzvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkom i organizacijskom stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ i USAOH te njihovom radu u svibnju 1943. godine946
3001943, svibanjObavijest Okružnoga odbora USAOH Pokuplje Okružnome komitetu KPH Pokuplje o rezultatima predkonferencijskog natjecanja u kotarima okruga955
3011943, svibanjZagreb
Iz izvještaja jednoga od povjerenika Obavještajne službe Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Mjesnome komitetu KPH Zagreb o hapšenju Franjice Budak i njezine djece
957
3021943, svibanjZagreb
Izvještaj jednoga od povjerenika Obavještajne službe Mjesnoga komiteta KPH Zagreb Mjesnome komitetu KPH Zagreb o sastanku dijela reakcionarnog rukovodstva HSS i njihovim pregovorima s ustašama
959
3031943, svibanjZagreb
Proglas Rudolfa Lüthersa, zapovjednika njemačke oružane sile u Hrvatskoj, pripadajućim jedinicama o proglašenju izvršne vlasti na području NDH, koje je zaposjela njemačka vojska
961
Kazalo osobnih imena963
Kazalo geografskih imena979
Kazalo predmetnih pojmova995
Sadržaj1007
BIBLIOTEKA