SJEVEROZAPADNA HRVATSKA U NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI I SOCIJALISTIČKOJ REVOLUCIJI 1941-1945, GRAĐA: knjiga 3: srpanj-prosinac 1942.
BIBLIOTEKA
* * *
* cijela knjiga *
* * *
kazalo
sadržaj
* * *
sadržaj
rbdatumopis dokumentastranica
Predgovor5
Skraćenice7
1.1942, srpanj 2. Naredba br. 12 Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske Štabu kordunaške grupe NOP odreda za formiranje Žumberačko-pokupskoga NOP odreda9
2.1942, srpanj 2. Zagreb
Smrtovnica Pokretnoga prijekog suda u Zagrebu o predaji tijela strijeljanih komunista: Martina Biškupa, Kolomana Baranya, Tome Bugarina, Dimitrija Jovančevića i Petra Kokotovića
10
3.1942, srpanj 4. Izvještaj Četvrtoga bataljona Prvoga kordunaškog NOP odreda komandantu odreda o napadu 4 čete na Farkašić i Letovanić11
4.1942, srpanj 5. Iz izvještaja Okružnoga komiteta KPH Karlovac Centralnome komitetu KP Hrvatske o obilasku Save Zlatića, sekretara OK KPH Karlovac partijskih organizacija na pisarovinskom kotaru i odluci Okružnog komiteta o formiranju Žumberačko-pokupskoga NOP odreda13
5.1942, srpanj 6. Čakovec
Izvještaj Vinka Karlovića, člana KPH iz Međimurja Centralnome komitetu KP Hrvatske o radu Mjesnog komiteta KPH Čakovec i članova Partije u Međimurju od srpnja 1941. do srpnja 1942. Godine
16
6.1942, srpanj 7. Zagreb
Iz pisma Ive Lole Ribara, delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije, Centralnome komitetu KP Hrvatske i Glavnom štabu Hrvatske o ocjeni vojno- -političkog položaja u Hrvatskoj i novim zadacima u vezi s tom ocjenom
17
7.1942, srpanj 7. Pismo Okružnoga komiteta KPH Karlovac Kotarskome komitetu KPH Pisarovina o budućim zadacima i odluci donesenoj na sjednici OK KPH Karlovac 4. VII 1942. Godine19
8.1942, srpanj 9. Iz pisma Okružnoga komiteta KPH Karlovac Okružnome komitetu KPH Banija o jedinicama koje se nalaze u Pokuplju i Žumberku te o formiranju Žumberačko-pokupskoga NOP odreda u koji treba da uđe jedan banijski partizanski vod koji operira u Pokuplju i okolici Siska22
9.1942, srpanj. 9.
Štab I kordunaškog NOP odreda šalje Savi Zlatiću, sekretaru Okružnog komiteta KPH Karlovac prijepis pisma Vlade Novakovića, pomoćnika političkog komesara 4. bataljona I Kordunaškog NOP odreda sa podacima o brojnom stanju i naoružanju neprijateljskih snaga u Jastrebarskom, Pokupskom, Pisarovini, Gradcu i Lijevom Sredičkom
23
10.1942, srpanj. 10. Zagreb
Obračun Povjerenstva CK KPH u Zagrebu o primicima i izdacima od početka svibnja do početka srpnja 1942. godine
26
11.1942, srpanj 12. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o radu i političkoj situaciji na području pisarovinskoga i jastrebarskog kotara27
12.1942, srpanj 13. Iz izvještaja Štaba NOP odreda Banije Štabu Prve operativne zone o formiranju Šestoga bataljona30
13.1942, srpanj 13. Sisak
Iz izvještaja Prve oružničke pukovnije Vrhovnome oružničkom zapovjedništvu NDH o akcijama partizana na području Siska, Bjelovara i Zagreba u prvoj polovici srpnja 1942, godine
31
14.1942, srpanj 14. Iz pisma Edvarda Kardelja, delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ivi Loli Ribaru o mogućnosti stalne međusobne veze preko Žumberka35
15.1942, srpanj 14. Naredba br. 1 komandanta Žumberačko-pokupskoga NOP odreda o formiranju Prvoga bataljona i stavljanju ostalih jedinica pod komandu odreda36
16.1942, srpanj 15. Iz izvještaja GŠ NOPO Hrvatske Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojnopolitičkoj situaciji i akcijama partizana na području Druge operativne zone38
17.1942, srpanj 17. Izvještaj Marka Belinića, političkom komesara Druge operativne zone Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o vojnopolitičkom stanju i akcijama partizana na teritoriju Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske39
18.1942, srpanj 20. Obavještenje Vladimira Bakarića, političkog komesara Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o postavljanju članova Štaba zone i formiranju odreda u Žumberku43
19.1942, srpanj 20. Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskog NOP odreda komandantu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama kordunaških partizana na putu za Žumberak45
20.1942, srpanj 20. Pismo Štaba Žumberačko-pokupskoga NOP odreda komandantu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o zahtjevu Okružnoga komiteta KPH Karlovac da se Milka Kufrin vrati na Kordun47
21.1942, srpanj 20. Izvještaj Grge Milašinčića vodnika voda koji ulazi u stav Žumberačko-pokupskoga NOP odreda komandantu Grupe kordunaških NOP odreda o političkom radu i akcijama voda u Žumberku48
22.1942, srpanj 22. Izvještaj štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju i akcijama naših snaga u okolini Čazme, na Kalniku, Moslavini i Bilogori49
23.1942, srpanj 22. Iz izvještaja Okružnoga komiteta KPH za Baniju Centralnom komitetu KP Hrvatske o neprijateljskoj ofenzivi na VI bataljon koji se nalazi na sisačkom sektoru, broju vojnih bjegunaca na području velikogoričkoga i dugoselskog kotara, strijeljanjima domobrana u Sisku i diverzantskim akcijama na željezničkim prugama53
24.1942, srpanj 23. Izvještaj Štaba Žumberačke partizanske čete Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama izvršenim u prvoj polovini srpnja 1942. godine54
25.1942, srpanj 23. Iz izvještaja Štaba NOP odreda Banije komandantu Prve operativne zone NOP odreda Hrvatske o aktivnosti VI bataljona na sisačkom području56
26.1942, srpanj 23. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o brojnom stanju članova Partije, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području pisarovinskog kotara58
27.1942, srpanj 29. Brojno stanje i naoružanje bataljona "Josip Kraš" Žumberačko-pokupskoga NOP odreda62
28.1942, srpanj 27. Pismo Centralnoga komiteta KPH partijskom rukovodstvu u Međimurju o organizacijskim problemima i budućim zadacima partijskih organizacija64
29.1942, srpanj 27. Obračun Okružnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o primicima i izdacima u srpnju 1942. godine67
30.1942, srpanj 27. Garešnica
Izvještaj Državne šumarije Garešnica Ravnateljstvu šuma Zagreb o napadu partizana na šumsku manipulaciju Nihag u Podgariću te na mjesta Popovac i Garešnički Brestovac
68
31.1942, srpanj 28. Jastrebarsko
Izvještaj Ustaškoga logora Jastrebarsko Glavnome stožeru ustaške vojnice u Zagrebu o strateškoj važnosti jastrebarskog kotara i o mjerama koje treba poduzeti da bi se mogao spriječiti "razorni rad partizana" na tom području
69
32.1942, srpanj 29. Izvještaj Štaba grupe kordunaskih NOP odreda komandantu Prve operativne zone NOP odreda Hrvatske o pokretu neprijateljskih snaga u pravcu Žumberka71
33.1942, srpanj 31. Zagreb
Obračun Mjesnoga komiteta KPH Zagreb upućen Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o primicima 1 izdacima za srpanj 1942. godine
72
34.1942, srpanj Iz izvještaja Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske Vrhovnome štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama diverzantske grupe Ivana Hariša na području Druge operativne zone74
35.1942, srpanj Zagreb
Obračun Pokrajinskoga odbora Narodne pomoći za Hrvatsku Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o primicima i izdacima za srpanj 1942. godine
75
36.1942, srpanj Zagreb
Obračun Pokrajinskoga odbora Narodne pomoći za Hrvatsku Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o izdacima za srpanj 1942. godine
76
37.1942, srpanj Zagreb
Obračun Mjesnoga odbora Narodne pomoći za Zagreb upućen Pokrajinskome odboru Narodne pomoći za Hrvatsku o primicima i izdacima za srpanj 1942. godine
78
38.1942, srpanj kraj, Kalnik
Izvještaj Petra Biškupa, politkomesara Bilogorske čete Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o radu na obnavljanju čete na Kalniku i održavanju veze s odborima za pomoć partizanima u Zagrebu
80
39.1942, kolovoz 1. Iz izvještaja Okružnoga komiteta KPH Karlovac Centralnome komitetu KPH o kretanju Udarnog bataljona Žumberačko-pokupskoga NOP odreda.82
40.1942, kolovoz 3. Zagreb
Iz izvještaja Ive Lole Ribara Josipu Brozu Titu o stanju partijske organizacije u Zagrebu i na području zagrebačkoga, krapinskoga i varaždinskog okruga te sređivanju prilika u Drugoj operativnoj zoni NOP odreda Hrvatske
84
41.1942, kolovoz 3. Zagreb
Obavještenje Ive Lole Ribara Glavnome štabu NOP odreda Hrvatske o poduzetim mjerama za sređivanje organizacijskog stanja u Drugoj operativnoj zoni NOP odreda Hrvatske
88
42.1942, kolovoz 3. Zagreb
Pismo Ive Lole Ribara Centralnome komitetu KP Hrvatske o uspostavljanju izravne veze te o zadatku zbog kojeg je došao u Zagreb, stanju i sređivanju prilika u II operativnoj zoni te pružanju pomoći u radu partijskim organizacijama na tom terenu
89
43.1942, kolovoz 4. Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskoga NOP odreda Štabu grupe kordunaskih NOP odreda o stanju i radu jedinica92
44.1942, kolovoz 4. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o političkoj situaciji, radu kotarskog komiteta i akcijama partizana na području kotara95
45.1942, kolovoz 4. Zagreb
Smrtovnica Pokretnoga prijekog suda u Zagrebu kojom se predaju mrtva tijela devetorice strijeljanih rodoljuba iz jastrebarskoga i samoborskog kotara
98
46.1942, kolovoz 5. Bjelovar
Iz izvještaja Zapovjedništva 1. pješačke divizije Zapovjedništvu Prvoga domobranskog zbora o akcijama partizana u srpnju 1942. godine na području Moslavine
99
47.1942, kolovoz 6. Iz izvještaja Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske Vrhovnome štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji, organizacijskom sređivanju i akcijama na području Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske101
48.1942, kolovoz 6. Izvještaj štaba Žumberačko-pokupskoga NOP odreda Štabu grupe kordunaskih NOP odreda o zarobljavanju neprijateljske posade u Kalju106
49.1942, kolovoz 7. Zagreb
Naređenje Dragutina Sailia, rukovodioca Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Petru Biskupu da nastavi s povezivanjem i prikupljanjem kalničkih partizana, da ostane u vezi s OK KPH Varaždin i da Lazo Vračarić ne može imati nikakav komandni položaj u desetini ili vodu
107
50.1942, kolovoz 9. Naredba br. 5, 6. i 7. Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o postavljanju Štaba Žumberačko-pokupskoga NOP odreda i rukovodstva Prvoga bataljona "Josip Kras"108
51.1942, kolovoz 11. Obavjest Marka Belinića, politkomesara Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske, Glavnome štabu NOP odreda Hrvatske o potrebi populariziranja partizanskih akcija na području Druge operativne zone i o uspostavljenim vezama sa slovenskim partizanima111
52.1942, kolovoz 12. Pismo Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Zagreb o uspostavljanju međusobnih veza113
53.1942, kolovoz 12. Zagreb
Obračun Mjesnoga komiteta KPH Zagreb upućen Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o primicima i izdacima za srpanj 1942. godine
114
54.1942, kolovoz 12. Zagreb
Obračun Mjesnoga odbora za otpremu ljudi Zagreb Pokrajinskom odboru Narodne pomoći o primicima i izdacima za otpremu ljudi iz Zagreba u partizane te broju i punktovima preko kojih su otpremani u srpnju 1942. godine
115
55.1942, kolovoz 13. Naređenje Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske Štabu II operativne zone o preselenju Štaba zone na teritorij Žumberačko-pokupskoga NOP odreda, osnivanju bataljona na području Moslavine i kadrovskim promjenama komandnog kadra u Štabu zone116
56.1942, kolovoz 13. Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskoga NOP odreda Štabu grupe kordunaških NOP odreda o zarobljavanju neprijateljske posade u Pisarovini118
57.1942, kolovoz 13. Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskoga NOP odreda Štabu grupe kordunaških NOP odreda o akcijama Prve čete119
58.1942, kolovoz 13. Izvještaj Nikole Brezovića, sekretara Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina. Okružnome komitetu KPH Karlovac o rezultatu napada partizana na Pisarovinu i Pokupsko122
59.1942, kolovoz 13. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o radu kotarskog komiteta početkom kolovoza 1942. godine125
60.1942, kolovoz 14. Sisak
Iz izvještaja Zapovjedništva 1. oružničke pukovnije Vrhovnome oružničkom zapovjedništvu NDH o akcijama partizana na području sjeverozapadne Hrvatske potkraj srpnja i u prvoj polovini kolovoza 1942. godine
129
61.1942, kolovoz 15. Izvještaj Dušana Čalića Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o provedenoj reorganizaciji partijskog rada i osnivanju novoga Okružnog komiteta KPH Čazma137
62.1942, kolovoz 15. Iz izvještaja Okružnoga komiteta KPH Karlovac Centralnome komitetu KP Hrvatske o partizanskim akcijama u Pokuplju141
63.1942, kolovoz 16. Uputstvo Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske Štabu grupe kordunaških NOP odreda za korištenje nastale situacije na teritoriju Žumberačko-pokupskoga NOP odreda i za osnivanje Prve kordunaške brigade144
64.1942, kolovoz 16. Izvještaj Centralnoga komiteta KP Hrvatske Centralnome komitetu KP Jugoslavije o pogibiji komandanta Žumberačko-pokupskoga NOP odreda146
65.1942, kolovoz 16. Upute Štaba Drage operativne zone NOP odreda Hrvatske Štabu Žumberačko-pokupskoga NOP odreda za vođenje akcija radi oslobođenja žumberačkog područja147
66.1942, kolovoz 16. Obračun Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o primicima i izdacima za srpanj 1942. godine149
67.1942, kolovoz 16. Pismo Petra Biškupa, politkomesara Bilogorske partizanske čete, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o radu na okupljanju partizana bivše Kalničke partizanske čete150
68.1942, kolovoz 17. Izvještaj načelnika Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske komandantu Glavnog štaba o situaciji na terenu Žumberačko-pokupskoga NOP odreda151
69.1942, kolovoz 18. Iz izvještaja Štaba grupe kordunaških NOP odreda Štabu Prve operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama izvedenim u Pokuplju od 10. do 16. kolovoza 1942. godine153
70.1942, kolovoz 19. Iz izvještaja Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o formiranju grupe pionira na području pisarovinskog kotara155
71.1942, kolovoz 20. Naredba br. 10 štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske za osnivanje Drugoga bataljona Žumberačko-pokupskoga NOP odreda156
72.1942, kolovoz 21. Zagreb
Naređenje Ustaške nadzorne službe Župskoj redarstvenoj oblasti Bjelovar o postupku s komunistima
158
73.1942, kolovoz 22. Izvještaj Štaba Druge operativne zone Glavnome štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama novoosnovanog bataljona u okolici Moslavačke gore158
74.1942, kolovoz 22. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Glavnomu štabu NOP odreda Hrvatske o brojnom stanju partizana u Prvome bataljonu162
75.1942, kolovoz 22. Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskoga NOP odreda Štabu grupe kordunaških NOP odreda o akcijama Treće čete bataljona "Josip Kraš"163
76.1942, kolovoz 22. Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskoga NOP odreda Štabu grupe kordunaških NOP odreda o napadu na Pribić165
77.1942, kolovoz 23. Zagreb
Iz dnevnog izvješća Zapovjedništva Ustaške nadzorne službe o događajima na području Velike župe Prigorje i grada Zagreba
167
78.1942, kolovoz 24. Obavijest Anke Berus, člana Biroa CK KPH, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu da se Ivo Marinković i Grga Jankes nalaze blokirani na Kozari, te da su pronašli specijalne kurire za prenošenje materijala iz Zagreba za partizane168
79.1942, kolovoz 24. Zagreb
Iz zapisnika Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu o obdukciji tijela Dragice Končar
169
80.1942, kolovoz 25. Zagreb
Naredba br. 1 delegata Vrhovnoga štaba NOP i DV Jugoslavije Ive Lole Ribara Štabu II operativne zone NOP odreda Hrvatske o organizaciji partizanskih jedinica i štabova na teritoriju Druge operativne zone
171
81.1942, kolovoz 25. Izvještaj Mike Špiljaka, političkog komesara VI bataljona Banijskoga NOP odreda komesaru Druge Operativne zone NOP odreda Hrvatske o vojno-političkoj situaciji na području sisačkoga i velikogoričkog kotara174
82.1942, kolovoz 25. Ozalj
Izvještaj Razdjela financijalne straže Vivodina Povjereništvu rizničke straže Karlovac o planiranim akcijama partizana u Pokuplju i Žumberku
175
83.1942, kolovoz 27. Obavijest Marka Belinića, političkog komesara Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske, Okružnome komitetu KPH Zagreb da udarne grupe koje osniva OK KPH Zagreb podpadaju pod Štab Moslavačkoga NOP odreda177
84.1942, kolovoz Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o stanju organizacije NOP-a u pojedinim kotarima okruga178
85.1942, kolovoz 27. Zagreb
Pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Okružnome komitetu KPH Varaždin u kojem se traži nastavak rada s rudarima i predlaže uspostava izravne veze s Međimurjem
180
86.1942, kolovoz 28. Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Čakovec Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o radu kroz proteklu godinu dana u Međimurju182
87.1942, kolovoz 29. Pismo Rade Bulata, oficira Glavnog štaba Hrvatske, Marku Beliniću, politkomesaru II operativne zone NOP odreda Hrvatske u kojemu ga upućuje da dođe u Štab Žumberačko-pokupskoga odreda na čiji teritorij prelazi Štab Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske184
88.1942, kolovoz 29. Sisak
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Sisak Okružnome komitetu KPH Banija o stanju Partije, SKOJ-a, AFŽ i NOO te reorganizaciji u vojsci
185
89.1942, kolovoz 29. Obavijest Pavla Lončara, sekretara OK KPH Zagreb, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji na terenu te o uspostavljanju veze s Bukovjem i Dugim Selom187
90.1942, kolovoz 29. Rim
Telegram talijanske Vrhovne komande Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" da bude spremna da intervenira u slučaju nereda u Zagrebu
188
91.1942, kolovoz 30. Zagreb
Pismo Ive Lole Ribara Ivi Marinkoviću u kojem ga obavještava da je član Povjerenstva CK KPH u Zagrebu te da u svom radu obrati pažnju na rad zagrebačke mjesne organizacije i po svaku cijenu osigura provođenje partijske linije na području Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske
189
92.1942, kolovoz 30. Zagreb
Iz pisma Ive Lole Ribara Blagoju Neškoviću o političkoj situaciji u Zagrebu i Drugoj operativnoj zoni NOP odreda Hrvatske
190
93.1942, kolovoz. kraj
Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o svom radu na području okruga u drugoj polovini kolovoza 1942. godine
192
94.1942, kolovoz. Zagreb
Obračun Pokrajinskoga odbora Narodne pomoći za Hrvatsku upućen Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o primicima i izdacima za kolovoz 1942. godine
193
95.1942, kolovoz. Zagreb
Obračun Pokrajinskoga odbora Narodne pomoći za Hrvatsku Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o izdacima za kolovoz 1942. godine
194
96.1942, kolovoz. Zagreb
Obračun Mjesnoga odbora Narodne pomoći za Zagreb upućen Pokrajinskom odboru Narodne pomoći za Hrvatsku o primicima i izdacima za kolovoz 1942. godine
197
97.1942, rujan. početak Zagreb
Opći obračun Ive Lole Ribara o primicima i izdacima za razdoblje od 1. srpnja do 1. rujna 1942. godine
198
98.1942, rujan 1. Zagreb
Oglas Zapovjedništva Ustaške nadzorne službe kojim se obznanjuje da je Pokretni prijeki sud zbog potpomaganja komunističke aktivnosti na smrt osudio Franju Ćopa, Anu Ločišnik, Ivana Cvirna, Kristinu Cvirn, Antoniju Gmaz, Tonku Ramšak, Dragutina Majetića, Mariju Dobrić, Slavka Vukića i Blanku Književić
200
99.1942, rujan 1. Zagreb
Prijedlog Državnog tužiteljstva NDH da se za Milkom Kufrin raspiše tjeralica zbog širenja komunizma
201
100.1942, rujan. početak
Obračun Okružnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o primicima i izdacima za kolovoz 1942. godine
202
101.1942, rujan 3. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Glavnome štabu NOP odreda Hrvatske o stanju i akcijama partizana na teritoriju Druge zone od 17. srpnja do kraja kolovoza 1942. godine203
102.1942, rujan 3. Izvještaj Štaba grupe kordunaških NOP odreda Štabu Prve operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu Prve kordunaške udarne brigade na Jastrebarsko.211
103.1942, rujan 3. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o situaciji na kotaru, o radu na organiziranju narodnooslobodilačkih odbora, o potrebi stvaranja partizanskog bataljona i o radu s omladinom i ženama213
104.1942, rujan 4. Zagreb Iz izvještaja Transportne komande Zagreb Vojnotransportnom odjeljenju Jugoistok u Beču o situaciji i aktivnosti partizana na željezničkim prugama sjeverozapadne Hrvatske u drugoj polovini kolovoza 1942. godine218
105.1942, rujan 5. Poziv Štaba Žumberačko-pokupskoga NOP odreda narodu Žumberka i okolice na borbu protiv fašizma221
106.1942, rujan 6. Obavijest Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Glavnome štabu NOP odreda Hrvatske o primitku poslanih materijala, o razlozima zašto u Glavni štab nije upućena Milka Kufrin, te o dolasku u Štab zone Ive Lole Ribara i Ivana Krajačića224
107.1942, rujan 6. Izvještaj Bogdana Crnobrnje, zamjenika komandanta Treće operativne zone, i Vicka Antića, komandanta Prvoga slavonskog NOP odreda, Štabu zone o napadu na naftne izvore u Gojilu226
108.1942, rujan 6. Kutina Izvještaj Kotarske oblasti Kutina Velikoj župi Prigorje o uništenju petrolejskih izvora na Gojilu od strane partizana229
109.1942, rujan 7. Izvještaj Operativnoga Štaba NOP odreda Banija Štabu NOP odreda Banije o vojno-političkoj situaciji u Moslavini i akcijama od 30. kolovoza do 6. rujna 1942. godine231
110.1942, rujan 8. Iz izvještaja Štaba grupe kordunaških NOP odreda Štabu Prve operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama pripadajućih mu jedinica u Pokuplju i Žumberku238
111.1942, rujan 9. Pismo Ive Lole Ribara Edvardu Kardelju u kojemu ga obavještava o svom dolasku u štab Žumberačko-pokupskog NOP odreda na putu za Glavni štab NOP odreda Hrvatske, odlaganju dolaska u Sloveniju, situaciji u Zagrebu kao i održanju međusobne veze te popratni dopis Marka Belinića, politkomesara Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske243
112.1942, rujan 9. Zapovijest Operativnog štaba slavonskih, banijskih i moslavačkih partizana na napad na Veliku Mlinsku245
113.1942, rujan 9. Samobor
Izvještaj Izaslanstva zaštitnog redarstva za grad Zagreb i Veliku župu Prigorje iz Samobora Zaštitnom redarstvu za grad Zagreb i Veliku župu Prigorje u Zagrebu o kretanju "Vlade Popovića, člana CK KPH i izaslanika CK KPJ" iz Zagreba u Žumberak
247
114.1942, rujan 10. Iz izvještaja Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske Vrhovnome štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama jedinica Prve i Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske249
115.1942, rujan 10. Zagreb
Iz dnevnog izvještaja Ministarstva domobranstva NDH o jednom od prvih bombardiranja Zagreba od strane savezničkih aviona
252
116.1942, rujan 12. Zagreb
Pismo Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Okružnom komitetu KPH Krapina o pitanju Centralnog odbora NOF-a, novim članovima okružnog komiteta te o uspostavljanju i učvršćenju veza
252
117.1942, rujan 12. Izvještaj Štaba Moslavačko-sisačkog bataljona Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o stanju u odredu i izvršenim akcijama253
118.1942, rujan 12. Iz izvještaja Štaba NOP odreda Banije Štabu Prve operativne zone NOP odreda Hrvatske o diverzijama na pruzi Beograd-Zagreb255
119.1942, rujan 14. Obavijest Kotarskoga komiteta KPH Sisak Kotarskome komitetu KPH Velika Gorica o skorom potpadanju dvaju komiteta pod isti Okružni komitet i potrebi održavanja redovnih veza256
120.1942, rujan 14. Ostrožin
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o vojno-političkoj situaciji, formiranju Drugoga bataljona Žumberačko- -pokupskoga NOP odreda i radu Partije na području pisarovinskog kotara
257
121.1942, rujan, druga polovina Izvještaj Mjesnoga komiteta KPH Čakovec Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o radu u kolovozu i u prvoj polovini rujna 1942. godine259
122.1942, rujan 16. Zagreb
Obračun Mjesnoga komiteta KPH Zagreb upućen Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o primicima i izdacima za kolovoz 1942. godine
261
123.1942, rujan 16. Sisak
Iz izvještaja Zapovjedništva 1. oružničke pukovnije Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu NDH o akcijama partizana na području Zagreba te u Pokuplju i Moslavini krajem kolovoza te početkom rujna 1942. godine
263
124.1942, rujan 17. Iz izvještaja Štaba grupe kordunaških NOP odreda Štabu Prve operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu na željezničku stanicu Ozalj i Kamanje te oružničku stanicu Zaluka i Ozalj266
125.1942, rujan 18. Sisak
Dnevno izvješče Zapovjedništva I. domobranskog zbora Glavnom stožeru domobranstva NDH o napadu partizana na Kloštar Podravski i Pitomaču
269
126.1942, rujan 19. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o organizacijskom stanju i radu organizacija KPH, SKOJ-a, AFŽ, i NOO271
127.1942, rujan 22. Naredba br. 16 Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske za osnivanje Kalničkog bataljona274
128.1942, rujan 22. Obavijest Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske Štabu Treće operativne zone NOP odreda Hrvatske o uspostavljanju granice s Drugom operativnom zonom, o vraćanju Bilogorske čete Drugoj zoni i o uključivanju Banijske proleterske čete u sastav Sedme NO brigade276
129.1942, rujan 22. Obavijest Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske Joži Horvatu, političkom komesaru Kalničkog bataljona o poduzetim mjerama za oživljavanje NOP-a i borbe u sjevernom i sjevero-istočnom dijelu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske278
130.1942, rujan 22. Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Karlovac o formiranju I i II bataljona, te o formiranju bataljonskog biroa u I bataljonu279
131.1942, rujan 22. Izvještaj Operativnog štaba Štabu NOP odreda Banije o stanju i borbama banijskih jedinica na terenu Moslavine i Bilogore281
132.1942, rujan 23. Iz izvještaja Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske Vrhovnome štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama jedinica Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske287
133.1942, rujan 23. Iz izvještaja Štaba Treće operativne zone NOP odreda Hrvatske Glavnome štabu NOP odreda Hrvatske o situaciji u Moslavini, Bilogori i Podravini i akcijama izvršenim na tom području u prvoj polovini rujna 1942. godine290
134.1942, rujan 24. Obračun Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o primicima i izdacima za kolovoz 1942. godine294
135.1942, rujan 26. Pismo Anke Berus, člana Biroa CK KPH, Dragutinu Sailiu, rukovodiocu Povjerenstva CK KPH u Zagrebu, da se rezervira kanal preko Kotarskog komiteta KPH Sisak i Okružnog komiteta KPH Banija "samo za poštu CK", obavještavajući ga da su doputovali Ivo Lola Ribar, Ivan Krajačić i Marko Belinić, te da i Saili, sada kada je stigao Ivo Marinković, treba da dođe na oslobođeni teritorij294
136.1942, rujan 26. Zagreb
Oglas Zapovjedništva Ustaške nadzorne službe o osudi na smrt, od strane Prijekoga suda u Zagrebu, i strijeljanju Alojza Benčića, Ivana Gudlina, Anke Ljubić, Ivana Grgurića i Franje Fabijančića
295
137.1942, rujan 27. Zagreb
Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Štabu Moslavačko-sisačkog bataljona u kojemu obavještava o pripremama neprijatelja za napad na partizane na liniji Karlovac-Jaska-Pisarovina
297
138.1942, rujan 27. Obavijest Štaba Prvoga moslavačkog bataljona Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske da još nisu primili rješenja o novoj komandi bataljona298
139.1942, rujan 28. Izvještaj Prvog moslavačkog bataljona Štabu II operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama na željezničku prugu kod Kletišta, na petrolejske izvore Gojilo i na Malu Mlinsku299
140.1942, rujan 28. Zagreb
Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Okružnom komitetu KPH Bjelovar o predstojećoj reorganizaciji OK KPH Bjelovar
300
141.1942, rujan 28. Izvještaj Pavla Lončara, sekretara Okružnog komiteta KPH Zagreb, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o situaciji na području stubičkoga, velikogoričkoga, zelinskoga i zagrebačkog kotara301
142.1942, rujan 29. Zagreb
Ustaška nadzorna služba šalje Državnom izvještajnom i promičbenom uredu zahtjev Glavnog stožera domobranstva NDH o potrebi pojačanja propagande na području Žumberka radi dugog boravka partizana na tom području
303
143.1942, rujanZagreb
Obračun Pokrajinskoga odbora Narodne pomoći za Zagreb Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o izdacima za rujan 1942. godine
304
144.1942, listopad 1. Zagreb
Iz izvještaja Povjerenstva PK SKOJ-a u Zagrebu Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o osnivanju i radu Povjerenstva od 21. VI do 1. X 1942. godine
306
145.1942, listopad 1. Zagreb
Izvještaj Zapovjedništva ustaške vojnice Glavnom stožeru domobranstva NDH o borbama na području Žumberka
312
146.1942, listopad 2. Okružnica Centralnoga komiteta Komunističke partije Hrvatske upućena Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu i Povjerenstvu CK KPH za Slavoniju, Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju i svim okružnim komitetima u Hrvatskoj313
147.1942, listopad 2. Upute Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske političkim komesarima operativnih zona o propagandnom radu putem štampe315
148.1942, listopad 2. Zagreb
Upute Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Mjesnom komitetu KPH Čakovec za dalji rad
316
149.1942, listopad 2. Okružnica Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku upućena svim skojevskim rukovodstvima i organizacijama u partizanskim jedinicama o glavnim zadacima i o sektorima rada organizacija i svih skojevaca320
150.1942, listopad 2. Iz izvještaja Povjerenstva Centralnog komiteta KPH za Slavoniju Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju organizacije KPH na području okruga Bjelovar324
151.1942, listopad 2. Pismena informacija Ivana Božičevića Povjerenstvu CK KPH za Slavoniju o nekim nesporazumima između njega i rukovodioca Moslavačke partizanske čete325
152.1942, listopad 2. Obračun Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstvu CKKPH za Slavoniju za rujan 1942. godine329
153.1942, listopad 2. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o političkoj situaciji na terenu, o radu na osnivanju narodnooslobodilačkih odbora i o radu s omladinom i ženama330
154.1942, listopad 3. Zagreb
Obračun Povjerenstva CK KPH u Zagrebu o izdacima i primicima za rujan 1942. dogine
333
155.1942, listopad 3. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Glavnome štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u Žumberku poslije neprijateljske ofenzive i o borbama za vrijeme njena trajanja334
156.1942, listopad 4. Izvještaj Marka Belinića, zamjenika političkog komesara Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske, Centralnom Komitetu KP Hrvatske o putu iz Korduna do Žumberka političkoj situaciji u Žumberku nakon neprijateljske ofenzive, o političkom radi i rezultatima izbora na tom području338
157.1942, listopad 4. Obavijest Marka Belinića, zamjenika političkog komesara Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske, Centralnom komitetu KP Hrvatske o međusobnim odnosima članova Štaba zone342
158.1942, listopad 4. Obračuni Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o primljenom i utrošenom novcu te članarini za kolovoz i rujan 1942. godine343
159.1942, listopad 6. Iz izvještaja Štaba Prve operativne zone NOP odreda Hrvatske Glavnome štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama podređenih jedinica u Pokuplju i na Žumberku u rujnu i listopadu 1942. godine345
160.1942, listopad, početakIzvještaj partijske ćelije Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Centralnome komitetu KPH Hrvatske o svom radu početkom listopada 1942. godine347
161.1942, listopad 7. Iz izvještaja Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske Vrhovnome štabu NOP i DV Jugoslavije o političkoj situaciji i borbama na području Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske350
162.1942, listopad 8. Perna
Izvještaj zamjenika komandanta Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske Glavnome štabu o obilasku Drugoga bataljona Žumberačko-pokupskoga NOP odreda
359
163.1942, listopad 8. Iz pisma Dušana Čalića Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o radu organizacija KPH na području okruga Čazma i Bjelovar361
164.1942, listopad 8. Sisak
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Sisak Okružnome komitetu KPH Banije o promjenama koje su nastale na terenu i održavanju veza s ostalim susjednim komitetima KP Hrvatske
363
165.1942, listopad 8. Izvještaj Štaba Prvoga moslavačkog NOP odreda Štabu Treće operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama izvršenima od 9. IX do 5. X 1942. godine365
166.1942, listopad 8. Zagreb
Izvještaj Emila Turka. agenta Zaštitnog redarstva za grad Zagreb i Veliku župu Prigorje upućen Zapovjedništvu ustaške nadzorne službe o završetku postupka i prijedlozima kazni za 15 aktivista i suradnika NOP-a sa područja Žumberka
368
167.1942, listopad 10. Izvještaj sekretara Bataljonskoga biroa "Josip Kraš" Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o partijskom radu i akcijama bataljona370
168.1942, listopad 11. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Glavnome štabu NOP odreda Hrvatske ? ustaškoj ofenzivi na Žumberak371
169.1942, listopad 11. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Glavnome štabu NOP odreda Hrvatske ? jačini neprijateljskih posada na terenu Žumberačko-pokupskog NOP odreda377
170.1942, listopad 11. Izvještaj Većeslava Holjevca, političkog komesara Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske, Centralnome komitetu KP Hrvatske ? vojnoj i političkoj situaciji na Žumberku379
171.1942, listopad 12. Iz izvještaja Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije ? partizanskim akcijama na području Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske u drugoj polovini rujna 1942. godine382
172.1942, listopad 12. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CKKPH u Zagrebu ? političkoj situaciji na području okruga383
173.1942, listopad 13. Zagreb
Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Birou CK KP Hrvatske ? potrebi za rukovodećim kadrovima u Zagrebu i pregovorima s grupom HSS-ovaca
385
174.1942, listopad 14. Izvještaj Bataljonskog biroa Prvoga partizanskog narodno-oslobodilačkog udarnog bataljona Hrvatske Okružnome komitetu KPH Pokuplje ? stanju partijske organizacije, akcijama i suzbijanju neprijateljske ofenzive na Žumberku387
175.1942, listopad 14. Zagreb
Veliki župan župe Prigorje obavještava Prvi domobranski zbor ? kretanju partizana na području Donje Stubice i nasiljima domobrana u selu Oborovo
390
176.1942, listopad 15. Zapisnik sa konstituirajućeg sastanka Okružnoga komiteta KPH Pokuplje i podjeli terena i rasporedu kadrova i zadataka391
177.1942, listopad 15. Popovača
Izvještaj Stožera Prve gorske divizije Glavnom stožeru domobranstva NDH ? napadu partizana na Čazmu
394
178.1942, listopad. sredina
Obavijest Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Bataljonskom birou bataljona "Josip Kraš" ? formiranju Okružnog komiteta Pokuplje i ? potpadanju partijske organizacije tog bataljona pod taj Okružni komitet
395
179.1942, listopad. druga polovina
Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH za Zagreb ? stanju veza i radu na organiziranju Kalničkog NOP odreda
397
180.1942, listopad. druga polovina
Izvještaj Jure Pukleka, organizacionog sekretara OK KPH Varaždin Povjerenstvu CKKPH u Zagrebu ? gubitku veza sa svima osim s četom Žumberačkog NOP odreda upućenom iz Žumberka preko Hrvatskog zagorja na Kalnik
398
181.1942, listopad 17. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac ? događajima na području kotara od 10. do 17. listopada 1942. Godine399
182.1942, listopad 17. Zagreb
Izvještaj Župske redarstvene oblasti Bjelovar Zapojedništvu Ustaške nadzorne službe ? tome da su se partizani pojavili u okolici Bjelovara s namjerom da ga napadnu
401
183.1942, listopad 17. Iz izvještaja talijanske Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" Vrhovnoj komandi ? poduzimanju operacije na području Gorjanci-Žumberak402
184.1942, listopad 18. Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda upućenog Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske ? napadu na Čazmu i ? drugim manjim akcijama Odreda403
185.1942, listopad 19. Iz Naredbe br. 22 Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske povodom pogibije Franje Ogulinca Selje i ? pohvali Prvoga proleterskog udarnog bataljona Hrvatske za postignute uspjehe u borbi na Žumberku404
186.1942, listopad 19. Iz izvještaja Štaba Treće operativne zone NOP odreda Hrvatske Glavnome štabu NOP odreda Hrvatske o osnivanju Kalničkoga NOP bataljona405
187.1942, listopad 19. Izvještaj Štaba bataljona "Josip Kraš" Okružnome komitetu KPH Pokuplje o stanju partijske organizacije i o akcijama bataljona407
188.1942, listopad 19. Obavijest Štaba 2. bataljona Žumberačko-pokupskoga NOP odreda Glavnome štabu NOP odreda Hrvatske 0 otežanim vezama zbog neprijateljskih ofanziva na Žumberak uz molbu da im se dostavi ako je moguće 1 puškomitraljez i 35 pušaka pošto imaju 40 partizana iz Zagreba i iz nekih sela koji se bez oružja409
189.1942, listopad 19. Bjelovar
Iz izvještaja Župske redarstvene oblasti Bjelovar Zapovjedništvu Ustaške nadzorne službe o napadu partizana na Kloštar i Pitomaču i sukobu s njima u selu Oštri Zid
410
190.1942, listopad 20. Iz izvještaja Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske Vrhovnome štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama jedinica na području Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske u prvoj polovini listopada 1942. godine412
191.1942, listopad 20. Pismo Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o prekinutim vezama s Moslavačko-sisačkim NOP odredom414
192.1942, listopad 20. Iz izvještaja Štapske ćelije Žumberačko-pokupskoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Pokuplje o neprijateljskoj ofenzivi na Žumberak i akcijama odreda416
193.1942, listopad 21. Izvještaj Pavla Gregorića, rukovodioca Povjerenstva CK KPH za Slavoniju, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o osnivanju Okružnoga komiteta KPH Bjelovar i kotarskih komiteta Đurđevac i Bjelovar417
194.1942, listopad 21. Iz dopunskog izvještaja Štaba Prve operativne zone NOP odreda Hrvatske Glavnome štabu NOP odreda Hrvatske o borbama na području Moslavine i Podravine jedinica Prve, Druge i Treće operativne zone NOP odreda Hrvatske419
195.1942, listopad 21. Zagreb
Obračun Mjesnoga komiteta KPH Zagreb upućen Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o primicima i izdacima za listopad 1942. godine
421
196.1942, listopad 22. Upute Marka Belinića, zamjenika politkomesara štaba II operativne zone NOP odreda Hrvatske, Okružnome komitetu KPH Varaždin za okupljanje partizanskih grupa na tom području u četu, koja treba da se poveže sa Kalničkim NOP odredom423
197.1942, listopad 22. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje o Sastanku OK na kojem se raspravljalo o političkom radu u općini Radatović i o vojno-političkom stanju u Proleterskom bataljonu i bataljonu "Josip Kraš"426
198.1942, listopad 22. Obavijest Kotarske oblasti u Kutini Velikoj župi Prigorje o osobama koje su iz Srpskoga Selišta pobjegle u partizane, uz molbu da se za istima raspiše potraga428
199.1942, listopad 23. Izvještaj Marka Belinića, zamjenika političkog komesara Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske, Glavnome štabu NOP odreda Hrvatske o osnivanju Kalničkoga NOP odreda430
200.1942, listopad 23. Izvještaj Marka Belinića, zamjenika političkog komesara Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Centralnome komitetu KPH o radu na formiranju Okružnog komiteta KPH za Pokuplje, o radu Okružnog komiteta KPH za Zagreb i partizanskim akcijama u Zagorju431
201.1942, listopad 24. Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Sisak Okružnom komitetu SKOJ-a Banija o upućenoj članarini434
202.1942, listopad 26. Izvještaj Bataljonskog biroa bataljona "Josip Kraš" Okružnome komitetu KPH Pokuplje o situaciji na terenu sela Grič, Tomaševci, Sopote, Cernik i Sošice435
203.1942, listopad 27. Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o izvršenim akcijama od 21. do 27. listopada 1942. godine436
204.1942, listopad 27. Obavijest Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Karlovac o upućivanju na kurs Mare Stupljanac, Bare Mikulić i Kate Grbinić439
205.1942, listopad 27. Zapovijest Komande divizije "Lombardia" dostavljena Komandi ustaških jedinica koje sudjeluju u operaciji "Gorjanci" o fazama aktivnosti jedinica u toku operacije440
206.1942, listopad 28. Naređenje Centralnoga komiteta KPH Okružnome komitetu KPH Banija da kontroliraju redovito funkcioniranje ilegalnih partijskih veza koje idu preko Kotarskoga komiteta KPH Sisak441
207.1942, listopad 29. Izvještaj Operativnoga štaba Pete i Sedme NO brigade zamjeniku komandanta Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske o napadu na željezničku stanicu Majur i stražare između Majura i Sunje442
208.1942, listopad 29. Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda upućen Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama izvršenim od 22. do 29. listopada 1942. godine443
209.1942, listopad 29. Sisak
Iz izvještaja Zapovjedništva Prve oružničke pukovnije Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o partizanskom napadu na Brezovicu kod Zagreba
445
210.1942, listopad 29. Zapovijest sa prilozima Komande divizije "Lombardia" za operaciju Gorjanci upućeni Generalštabu talijanske vojske radi uvida i praćenja operacije446
211.1942, listopad 30. Izvještaj Milutina Baltića, člana Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku, Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o stanju skojevske organizacije na području pisarovinskog kotara455
212.1942, listopad 30. Zagreb
Pismo Štefice Šantić Matijašević iz zatvora Prijekog suda u Zagrebu upućeno rodbini o svom hapšenju i boravku u zatvoru
456
213.1942, listopad 31. Poziv Okružnoga komiteta KPH Krapina seljacima i omladini Hrvatskog zagorja da stupe u narodnooslobodilačku vojsku458
214.1942, listopad 31. Izvadak iz Dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" upućenoga Generalštabu talijanske vojske o akcijama i situaciji na području Žumberka i Gorjanaca461
215.1942, listopad Zagreb
Obračun Pokrajinskoga odbora Narodne pomoći za Hrvatsku Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o primicima i izdacima za listopad 1942. godine
463
216.1942, listopad Sisak
Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Sisak Okružnome komitetu KPH Banija o političkoj situaciji i stanju partijske organizacije u kotaru
464
217.1942, listopad Obračun Mjesnoga odbora Narodne pomoći za Zagreb upućen Pokrajinskome odboru Narodne pomoći za Hrvatsku o primicima i izdacima za listopad 1942. godine469
218.1942, listopad Popis drugarica i drugova koji su listopada 1942. godine prešli iz Zagreba u partizane te iz bataljona "Kljuka" upućeni OK KPH Karlovac na dalji raspored470
219.1942, studeni 1. Iz izvještaja Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske Vrhovnome štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama na području sjeverozapadne Hrvatske476
220.1942, studeni 1. Izvadak iz Dnevnika Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o daljem toku akcija u operaciji "Gorjanci"477
221.1942, studeni 1. Zagreb
Iz dnevnog izvještaja Zapovjedništva ustaške vojnice Glavnom stožeru domobranstva NDH o borbama na Žumberku
479
222.1942, studeni 2. Zagreb
Obračun Povjerenstva CK KPH u Zagrebu o primicima i izdacima za listopad 1942. godine
480
223.1942, studeni 2. Donja Kupčina
Izvještaj Štaba Prvoga proleterskog bataljona Hrvatske Glavnome štabu NOP odreda Hrvatske o borbi kod Oštriža
482
224.1942, studeni 3. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Sisak Okružnome komitetu KPH Banija o organizacijskom stanju i radu organizacija KPH i SKOJ-a485
225.1942, studeni 3. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnom komitetu KPH Karlovac o pregovorima s nekim HSS-ovcima na području kotara489
226.1942, studeni 4. Naredba br. 23 Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o osnivanju Trinaeste NOU brigade Hrvatske491
227.1942, studeni početak
Pisma Aleksandre Ljubić iz zatvora Pokretnoga prijekog suda u Zagrebu upućena rodbini
492
228.1942, studeni 4. Izvještaj Prve pješačke divizije Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na Đurmanec493
229.1942, studeni 5. Zagreb
Izvještaj Vrhovnoga oružničkog zapovjedništva Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na stražu kod Stružca
494
230.1942, studeni 5. Bjelovar
Izvještaj Prve pješačke divizije Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na željezničku stanicu Lepavina
495
231.1942, studeni 5. Zagreb
Izvještaj Zapovjedništva Ustaške nadzorne službe Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na domobrane "častne radne službe" u selu Martijanec
496
232.1942, studeni 6. Izvještaj Štaba Pete NO brigade Hrvatske Štabu Prve operativne zone Hrvatske o napadu na Sunju497
233.1942, studeni 6. Zagreb
Izvještaj Prve željezničke stražarske bojne Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na domobranski vlak između Sunje i Blinjskog Kuta
500
234.1942, studeni 7. Proglas Centralnoga komiteta KP Hrvatske upućen hrvatskome i srpskome narodu u Hrvatskoj u povodu 25. godišnjice oktobarske revolucije s pozivom u narodnooslobodilačku borbu501
235.1942, studeni 7. Proglas Pokrajinskoga komiteta SKOJ-a za Hrvatsku omladini Hrvatske u povodu 25. godišnjice oktobarske revolucije s pozivom u narodnooslobodilačku borbu508
236.1942, studeni 7. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Glavnome štabu NOP odreda Hrvatske o toku neprijateljske ofenzive na sektoru Žumberka te o rasporedu neprijateljskih snaga u Žumberku i Pokuplju512
237.1942, studeni 7. Zagreb
Zapisnik sa sastanka logornika Velike župe Prigorje proslijeđen od Glavnoga ustaškog stana Glavnome ravnateljstvu za promičbu o djelovanju partizana i pojačanoj aktivnosti HSS-a na području Velike župe
515
238.1942, studeni 7. Sisak
Izvještaj Hrvatskoga ustaškog logora Sisak Glavnnome ustaškom stanu o kretanju partizana na području sisačkog kotara od 30. listopada do 6. studenog 1942. godine
519
239.1942, studeni 8. Iz izvještaja Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske Vrhovnome štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama podređenih jedinica na području Banije i Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske521
240.1942, studeni 9. Međimurje
Pozdravni brzojav međimurskih radnika i seljaka Vrhovnom komandantu NOP i DVJ drugu Titu prilikom proslave 25. godišnjice oktobarske revolucije
525
241.1942, studeni 10. Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama izvedenima od 28. listopada do 4. studenog 1942. godine526
242.1942, studeni 10. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Glavnome štabu NOP odreda Hrvatske o talijanskoj i ustaškoj ofenzivi u kotarima Pisarovina i Jastrebarsko527
243.1942, studeni 10. Zagreb
Popratni dopis Pokretnoga prijekog suda u Zagrebu Ustaškoj nadzornoj službi uz ovjerovljeni prijepis osude nad Marijom Gazić i Aleksandrom Ljubić koje su osuđene na smrt te 9. XI 1942. godine strijeljane
529
244.1942, studeni 10. Zahtjev komande Petoga armijskog korpusa da se ustaškim jedinicama duž željezničke pruge Karlovac-Zdenčina i Karlovac-Metlika dodijeli oružje i oprema i odgovor s primjedbama Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija"532
245.1942, studeni 10. Izvještaj ustaškog pukovnika Jure Francetića Ministarstvu domobranstva NDH o rezultatima ustaško-domobranske ofenzive na području Kalnika534
246.1942, studeni 11. Izvještaj Marka Belinića, politkomesara Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o borbama na Žumberku i provedenoj organizaciji Trinaeste udarne brigade "Josip Kraš"535
247.1942, studeni 11. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Centralnome komitetu KPH o radu u rujnu, o stanju organizacija KPH, NOO, SKOJ-a i AFŽ na kotarima okruga te o raspoloženju naroda537
248.1942, studeni 11. Iz izvještaja Ivana Hariša, šefa diverzantske sekcije Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske, o uništenju neprijateljskog transportnog vlaka kod Popovače541
249.1942, studeni 11. Varaždin
Izvještaj Zapovjedništva mjesta Varaždin Glavnom stožeru ministarstva domobranstva NDH o sastanku s mađarskim vlastima u vezi međusobne suradnje na suzbijanju partizanske aktivnosti
542
250.1942, studeni 12. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Glavnome štabu NOP odreda Hrvatske o prestanku neprijateljske ofenzive u Pokuplju544
251.1942, studeni 12. Zagreb
Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova Ministarstvu narodne prosvjete NDH o pojavi i kretanju partizana na Kalniku
545
252.1942, studeni 12. Sisak
Izvještaj Zapovjedništva Prve oružničke pukovnije Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o sabotaži na željezničkoj pruzi kod Male Subotice u Međimurju
550
253.1942, studeni 13. Naredba Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Štabu Trinaeste NOU brigade "Josip Kraš" o pripremi brigade za prijelaz preko Kupe551
254.1942, studeni 13. Iz Naredbe br. 7 Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske štabovima Kalničkoga i Moslavačkog NOP odreda te Štabu Trinaeste NOU brigade o osnivanju Kalničkog NOP odreda i postavljanju komandnog kadra552
255.1942, studeni 13. Obračun Okružnoga komiteta KPH Zagreb Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o primicima i izdacima za listopad 1942. godine553
256.1942, studeni 14. Iz izvještaja Centralnoga komiteta KP Hrvatske Centralnome komitetu KP Jugoslavije o razvoju ustanka i radu partijske organizacije na području Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske554
257.1942, studeni 15. Daruvar
Iz izvještaja Zapovjedništva Prve gorske divizije Operativnom odjelu Glavnog stožera domobranstva NDH o čišćenju područja Moslavine od partizana
556
258.1942, studeni 17. Izvadak iz Dnevnika Više komande oružnih snaga "Slovenija-Dalmacija" o preuzimanju komande nad ustaško-domobranskim jedinicama na području Žumberka i Karlovca, napadu partizana na Sv. Janu i razgovorima za poduzimanje ofanzive557
259.1942, studeni 17. Zagreb
Izvještaj Zapovjedništva ustaške vojnice Glavnome stožeru domobranstva NDH o napadu partizana na neprijateljsku posadu u Sv. Jani i o reakciji ustaša
558
260.1942, studeni 18. Zapovijest Štaba Sedme NO brigade Prvom, Drugom i Trećem bataljonu za napad na Blinjski Kut559
261.1942, studeni 18. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Glavnome štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u Pokuplju u vrijeme i poslije talijansko-ustaške ofenzive i o napadu na neprijateljsko uporište Sveta Jana561
262.1942, studeni 18. Zagreb
Iz dnevnog izvještaja Vrhovnoga oružničkog zapovjedništva Glavnome stožeru domobranstva NDH o tome da su partizani zauzeli uporište Sv. Janu te željezničke postaje Cerje Tužno i Rasinju
566
263.1942, studeni 19. Zapisnik sa sjednice Okružnoga komiteta KPH Čazma upućen Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o stanju organizacije KPH na okrugu568
264.1942, studeni 19. Zagreb
Obračun Mjesnoga komiteta KPH Zagreb upućen Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o primicima i izdacima za studeni 1942. godine
572
265.1942, studeni 19. Izvještaj Aleksandra Šohorca, sekretara ćelije Agitpropa Žumberačko-pokupskog NOP odreda, Okružnome komitetu Pokuplje o obilasku terena Jelenića, Delivuka, Šimraka i Šabatovića574
266.1942, studeni 19. Sisak
Iz dnevnog izvještaja Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Glavnom stožeru domobranstva NDH o napadu partizana na domobransko-njemačku posadu u Blinjskom Kutu i željezničku prugu Caprag-Sunja
576
267.1942, studeni 20. Iz izvještaja Štaba Treće operativne zone NOP odreda Hrvatske Glavnome štabu NOP odreda Hrvatske o vezi s Drugom operativnom zonom577
268.1942, studeni 20. Izvještaj Milke Kufrin Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o svom radu među omladinom, njenom raspoloženju i organiziranosti na Žumberku i u Trinaestoj NOU brigadi "Josip Kraš"580
269.1942, studeni 20. Varaždin
Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama Zagorskoga i Kalničkoga NOP odreda te međimurske diverzantske grupe
581
270.1942, studeni 20. Varaždin
Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o organizacijskom stanju i radu partijskih organizacija, na području okruga Varaždin
582
271.1942, studeni 20. Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o nekim akcijama odreda i ofenzivi neprijatelja na području Moslavine585
272.1942, studeni 20. Izvještaj Štaba moslavačkoga NOP odreda Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o radu i stanju partijske organizacije u odredu587
273.1942, studeni 20. Sisak
Iz izvještaja Zapovjedništva Prvoga domobranskog zbora Ministarstvu domobranstva NDH o organizacijskom stanju i akcijama partizanskih jedinica na području sjeverozapadne Hrvatske
590
274.1942, studeni 20. Karlovac
Iz tjednog izvještaja Velike župe Pokuplje Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o situaciji na području Župe od 8. do 21. studenog 1942. godine
594
275.1942, studeni 20. Zagreb
Izvještaj Prve željezničke stražarske bojne Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na posadu u Blinjskom Kutu i o diverzijama na pruzi Sunja-Sisak
597
276.1942, studeni 20. Jastrebarsko
Izvještaj Kotarske oblasti Jastrebarsko Župskoj redarstvenoj oblasti Karlovac o napadu partizana na posadu u Sv. Jani
598
277.1942, studeni, druga polovinaIzvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu ? brojnom stanju članova KPH na području Okružnoga komiteta te ? prikupljenoj partijskoj članarini i prilozima narodnooslobodilačkog fonda603
278.1942, studeni 21. Iz izvještaja Glavnoga štaba NOP odreda Hrvatske Vrhovnome štabu NOV i PO Jugoslavije ? akcijama partizanskih jedinica na području Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske605
279.1942, studeni 21. Izvještaj Štaba Sedme NO brigade Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske ? napadu na neprijateljsko uporište Blinjski Kut606
280.1942, studeni 21. Pismo Štaba Kalničkoga NOP odreda komesarima bataljona ? potrebi raskrinkavanja izdajničke uloge četnika Držae Mihailovića608
281.1942, studeni 21. Zagreb
Obavijest Ustaške nadzorne službe Glavnom stožeru Ministarstvu domobranstva NDH ? rušenju željezničke pruge na tri mjesta u Međimurju i hapšenju poznatih komunista u vezi s tim
613
282.1942, studeni 22. Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske ? političkom stanju i radu u odredu i na terenu614
283.1942, studeni 22. Obavijest Ivana Božičevića, sekretara OK KPH Bjelovar, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu ? formiranju KK KPH Križevci i mogućnosti prebacivanja drugova iz Zagreba na Kalnik, uz molbu da se za partijsku jedinicu Kalničkog NOP odreda pošalje, prema popisu, potreban partijski materijal615
284.1942, studeni 22. Bjelovar
Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke divizije Ministarstvu domobranstva NDH ? napadu partizana na teretni i putnički vlak na pruzi Križevci-Bjelovar
617
285.1942, studeni 22. Zagreb
Izvještaj Zapovjedništva Zagrebačke ustaške posadne bojne Ustaškom posadnom zapovjedništvu u Zagrebu ? borbi s partizanima kod Novog Sela na Žumberku
618
286.1942, studeni 23. Uputstvo Štaba Moslavačkoga NOP odreda komesarima bataljona i četa ? radu komesara bataljona i četa u odredu619
287.1942, studeni 23. Pismo Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Treće operativne zone NOP odreda Hrvatske ? nekim akcijama i stanju u odredu i na terenu622
288.1942, studeni 23. Budimpešta Naređenje načelnika Generalštaba mađarske kraljevske vojske svom Prvome odjeljenju da se na teritoriju Međimurja organizira preventivna izviđačka služba pod jedinstvenim rukovođenjem624
289.1942, studeni 24. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje ? političkoj situaciji i akcijama partizana na području pisarovinskog kotara625
290.1942, studeni 25. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu ? stanju i radu organizacija KPH na kotarima Ludbreg, Ivanec, Koprivnica i Novi Marof, te ? partizanskim akcijama na tom području628
291.1942, studeni 25. Izvještaj Ignaca Pipića, člana Okružnoga komiteta KPH Pokuplja, Okružnome komitetu KPH Pokuplje ? političkoj situaciji i radu na osnivanju organizacija KPH u selima Sv. Nedjelja, Stupnik i Horvati630
292.1942, studeni 25. Zagreb
Izvještaj državnog vođe rada NDH Ministarstvu domobranstva ? napadu partizana na domobransku posadu u Velikom Bukovcu
632
293.1942, studeni 26. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu ? stanju i radu organizacija KPH na području kotara633
294.1942, studeni 28. Zagreb
Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu OK KPH Bjelovar ? primitku njegove pošte i ? materijalu koji im šalju te ? tome da im trenutno ne mogu poslati stroj za umnožavanje, kao i ? tome da imaju redovne i stalne veze sa Štabom II operativne zone NOP odreda Hrvatske
637
295.1942, studeni 30. Iz izvještaja Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o akcijama Trinaeste NOU brigade "Josip Kraš" od 15. do 29. studenog 1942. godine638
296.1942, studeni 30. Pismo Štaba Treće operativne zone NOP odreda Hrvatske Štabu Kalničkoga NOP odreda o potrebi uspostavljanja čvrste veze i nekim akcijama slavonskih jedinica640
297.1942, studeni 30. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Centralnome komitetu KPH o situaciji na području kotara Samobor, Pisarovina, Velika Gorica, Jastrebarsko i Žumberak642
298.1942, studeni 30. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Žumberak Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji te formiranju i radu NOO-a u općinama Radatović i Sošice647
299.1942, studeni Okružnica Povjerenstva Pokrajinskog odbora Narodne pomoći u Zagrebu svim okružnim, mjesnim i rajonskim odborima o potrebi reorganiziranja odbora Narodne pomoći i proširenju djelokruga njihovog rada649
300.1942, studeni Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o radu partijskih jedinica u Kalničkome NOP odredu651
301.1942, studeni Proglas Okružnoga komiteta KPH Zagreb "svim rodoljubima zagrebačke okolice" kojim ih se poziva pod oružje i u borbu protiv okupatora i njihovih domaćih izdajnika652
302.1942, prosinac 1. Iz izvještaja Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske Vrhovnome štabu NOV i PO Jugoslavije o akcijama na području Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske655
303.1942, prosinac 1. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama podređenih jedinica na području Zone658
304.1942, prosinac 1. Saopćenje Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o borbama hrvatskih i slovenskih partizana protiv bjelogardista, Talijana i četnika u Suhoru660
305.1942, prosinac 1. Križevci
Izvještaj Zapovjedništva Prve pješačke pukovnije Glavnome stožeru domobranstva NDH o napadu ustaško-domobranskih snaga na Kalnik
663
306.1942, prosinac 2. Zagreb
Iz izvještaja Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KPH o popunjavanju Povjerenstva i o potrebi upućivanja jačih partizanskih snaga u kotareve Bjelovar, Đurđevac i Križevce
664
307.1942, prosinac 2. Naredba br. 8 Štaba II operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Trinaeste NOU brigade o formiranju Komande Žumberačkog područja665
308.1942, prosinac 2. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o započetoj neprijateljskoj ofenzivi zbog čega nije mogao biti održan plenum Okružnoga komiteta668
309.1942, prosinac 3. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Suhor i o akcijama Kalničkoga NOP odreda669
310.1942, prosinac 3. Zagreb
Iz izvještaja Vrhovnoga oružničkog zapovjedništva NDH o borbama s partizanskim snagama na području sjeverozapadne Hrvatske u drugoj polovini studenog 1942. godine
676
311.1942, prosinac 4. Zagreb
Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Štabu Kalničkoga NOP odreda o želji Slovenskoga partizanskog odreda u Kozju da uspostavi vezu s Kalničkim odredom zbog zajedničkih akcija
682
312.1942, prosinac 4. Zagreb
Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske da je jedna četa Kalničkoga NOP odreda oslobodila pet crvenoarmejaca iz zarobljeništva u Bizeljskom
683
313.1942, prosinac 4. Izvještaj Štaba Moslavačkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama podređenih jedinica684
314.1942, prosinac 6. Zagreb
Obavijest Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Okružnome komitetu KPH Zagreb da KK Sisak potpada pod OKKPH Čazma
685
315.1942, prosinac 6. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji i organizacijskom stanju te radu organizacije KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području okruga687
316.1942, prosinac 7. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Velika Gorica Okružnome komitetu KPH Pokuplje o organizacijskom stanju i radu organizacija KPH, SKOJ-a, AFŽ i NOO na području velikogoričkoga kotara691
317.1942, prosinac 8. Iz izvještaja Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske Vrhovnome štabu NOV i PO Jugoslavije o akcijama jedinica na području Druge operativne zone NOP odreda Hrvatske u drugoj polovini listopada i studenog 1942. godine693
318.1942, prosinac 8. Zagreb
Obračun Povjerenstva CK KPH u Zagrebu o primicima i izdacima za studeni 1942. godine
698
319.1942, prosinac 8. Obavijest Marka Belinića, političkog komesara Druge operativne zone, Ivi Marinkoviću i Dragutinu Sailiu, članovima Povjerenstva CK KPH u Zagrebu, o nemogućnosti dolaska u Zagreb zbog reorganizacije zone te o akcijama Trinaeste NOU brigade "Rade Končar" u Žumberku699
320.1942, prosinac 9. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Pisarovina Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji i mobilizaciji u narodnooslobodilačku vojsku na području kotara702
321.1942, prosinac 10. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o organizacijskom i političkom stanju u kotaru Donja Stubica704
322.1942, prosinac 11. Zagreb
Iz mjesečnih izvještaja Mjesnoga komiteta KPH Zabreb Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o radu za rujan, listopad i studeni 1942. godine
705
323.1942, prosinac 13. Obavještenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar" o osnivanju operativnog štaba za rukovođenje napadom na Krašić716
324.1942, prosinac 15. Zagreb
Iz izvještaja Povjerenstva Centralnoga komiteta KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KPH o političkoj situaciji, organizacijskom stanju partijske i drugih masovnih antifašističkih organizacija u Zagrebu, kao i o radu partijskih organizacija u varaždinskome, bjelovarskome i čazmanskom okrugu, te o radu obavještajne službe u Zagrebu
717
325.1942, prosinac 15. Sisak
Iz izvještaja Zapovjedništva Prve oružničke pukovnije Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu NDH o akcijama partizana od 1. do 15. XII 1942
739
326.1942, prosinac 16. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Povjerenstva CK KPH u Zagrebu o radu i stanju organizacija KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na području bjelovarskoga, đurđevačkoga i koprivničkog kotara746
327.1942, prosinac 16. Izvještaj sekretara SKOJ-a XIII NOU brigade "Josip Kraš" Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o radu i organizacijskom stanju SKOJ-a u brigadi749
328.1942, prosinac 17. Izvještaj Štaba Trinaeste NOU brigade "Josip Kraš" Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o napadu na Krašić i drugim akcijama751
329.1942, prosinac 17. Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama Drugoga bataljona u toku studenoga i početkom prosinca 1942. godine755
330.1942, prosinac 18. Iz izvještaja Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o akcijama podređenih jedinica od 11. studenog do 18. prosinca 1942. godine758
331.1942, prosinac 18. Letak Okružnoga komiteta KPH Pokuplje upućen hrvatskom narodu Pokuplja i Žumberka u kojem se govori o porazu fašizma i izdajničkom radu HSS i poziva narod u narodnooslobodilačku borbu762
332.1942, prosinac 18. Proglas Okružnoga komiteta KPH Pokuplje u povodu prelaska Crvene armije u ofenzivu i o zadacima koji stoje pred partijskom organizacijom765
333.1942, prosinac 19. Saopćenje Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbama za Krašić769
334.1942, prosinac 21. Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o akcijama odreda i o vojnopolitičkoj situaciji na području Zagorja771
335.1942, prosinac 21. Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o vojnopolitičkom stanju na području Kalnika, o ustaško-domobranskoj ofanzivi i stanju u odredu778
336.1942, prosinac 22. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o dolasku Četvrte kordunaške NOU brigade na područje Žumberka i o nekim organizacijskim pitanjima785
337.1942, prosinac 22. Pismo Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu u kojem javlja o uspostavljenoj vezi s Partijom u Mađarskoj789
338.1942, prosinac 22. Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o stanju partijske organizacije na području kotara Klanjec i Zlatar te o radu njegove tehnike Hrvatskog zagorja790
339.1942, prosinac 23. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o nekim akcijama u Zagorju, bombardiranju Žumberka i uspostavljanju veze s Glavnim štabom794
340.1942, prosinac 23. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Žumberak Okružnome komitetu KPH Pokuplje o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu organizacija KPH, SKOJ-a, NOO i AFŽ na kotaru796
341.1942, prosinac 26. Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Samobor Okružnome komitetu KPH Pokuplje sa sastanka novoformiranog komiteta798
342.1942, prosinac 27. Zagreb
Obavijest Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu Okružnom komitetu KPH Krapina o formiranju AVNOJ-a i potrebi njegove popularizacije, zatim organiziraju dopisništvo za "Borbu" i ostalu štampu te sprovođenju odluke CK KPH o reorganiziranju seoskih partijskih jednica i odluke Povjerenstva o fuzioniranju organizacija Narodne pomoći i NOO-a
800
343.1942, prosinac 28. Naredba Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o imenovanju rukovodilaca Glavne bolnice i pohvali boraca i rukovodilaca Trinaeste proleterske NOU brigade "Rade Končar"803
344.1942, prosinac 29. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na ustaške položaje na Begovu Brdu i Prekrižju805
345.1942, prosinac 29. Izvještaj političkog komesara Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske političkom komesaru Glavnoga štaba NOV odreda Hrvatske o vojnopolitičkoj situaciji i akcijama partizana u Pokuplju i Žumberku810
346.1942, prosinac 29.Zagreb
Izvještaj Povjerenstva PK SKOJ-a u Zagrebu Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o stanju skojevskih organizacija na području Povjerenstva
815
347.1942, prosinac 30. Uputstvo Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske Štabu Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske o borbi protiv Mačekove politike čekanja821
348.1942, prosinac 31. Izvještaj Štaba Druge operativne zone NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o dolasku Četvrte NOU brigade na Žumberak i pripremama za napad na neprijateljsku posadu u Krašiću823
349.1942, prosinac, kraj Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o političkoj situaciji i radu Partije i SKOJ-a u Međimurju i na području varaždinskog okruga825
350.1942, prosinac, kraj Poziv Kotarskoga komiteta KPH Sisak upućen narodu sisačkog kotara ta borbu protiv okupatora i pristupanje narodnooslobodilačkoj vojsci827
351.1942, prosinac, kraj Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Varaždin Okružnom komitetu KPH Varaždin o proglašenju Pavelićeve mobilizacije, racijama i teroru ustaša po selima varaždinskoga kotara829
352.1943, siječanj 10. Izvještaj Štaba Kalničkoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Varaždin o vojnim akcijama koje je odred izveo od 20. XI 1942. do 10. I 1943. godine830
Kazalo osobnih imena833
Kazalo geografskih imena847
BIBLIOTEKA