SJEVEROZAPADNA HRVATSKA U NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI I SOCIJALISTIČKOJ REVOLUCIJI 1941-1945, GRAĐA: knjiga 2: siječanj-lipanj 1942.
BIBLIOTEKA
* * *
* cijela knjiga *
* * *
kazalo
sadržaj
* * *
sadržaj
rbdatumopis dokumentastranica
Predgovor5
Skraćenice7
1. 1942, siječanj 1, Podromanija ili Bijele Vode
Pismo Centralnog komiteta KPJugoslavije Centralnom komitetu KP Hrvatske i Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske u kojem se ukazuje na zadatke partijskih organizacija i partizanskih odreda u daljnjem razvoju narodnooslobodilačkog pokreta u Hrvatskoj
9
2. 1942, siječanj 3, Zagreb
Okružnica Državnog gospodarstvenog povjerenstva upućena svim ministarstvima vlade NDH o suzbijanju vojnom silom štrajkova, koji se pojavljuju kao posljedica neprijateljske propagande
13
3. 1942, siječanj 6.
Izvještaj Odreda "Sloga" Centralnom komitetu KP Hrvatske o akciji izvršenoj 3. I 1942. godine kod Garešnice
14
4. 1942, siječanj 7, Čakovec
Izvještaj mađarskog komandanta garnizona u Čakovcu potpukovnika Kaltroczya o prilikama u Međimurju
15
5. 1942, siječanj 7, Bjelovar
Naređenje Župske redarstvene oblasti Bjelovar Kotarskoj oblasti Koprivnica da "dovrši postupak protiv radništva" u rudniku "Mirna" d.d. u Bregima
17
6. 1942, siječanj v. 9, Čevljanoviči kod Sarajeva
Iz naređenja Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za osnivanje operativnih zona i razvijanje borbe u svim krajevima Hrvatske
18
7. 1942, siječanj 10, Zagreb
Dnevni izvještaj Ravnateljstva ustaškog redarstva za grad Zagreb i Veliku župu Prigorje Zapovjedništvu ustaške nadzorne službe u Zagrebu "o uhićenicima" 9. i 10. siječnja 1942. godine
20
8. 1942, siječanj 12, Zagreb
Izvještaj Ive Lole Ribara CK KPJ o situaciji u Hrvatsko
22
9. 1942, siječanj 13, Zagreb
Iz pisma Vlade Popovića Centralnom komitetu KP Jugoslavije o dolasku Ive Lole Ribara u Zagreb i o radu na uspostavljanju Povjereništva CK KPH u Zagrebu.
25
10. 1942, siječanj, 13.
Naredba br. 1 Komande Slavonskog NOP bataljona upućena Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i svim četama bataljona o osnivanju tog bataljona
26
11. 1942, siječanj 14, Zagreb
Pismo Ivanke Klaić Seke poslano Srdi Srđanu Brujiću iz zatvora prije strijeljanja
28
12. 1942, siječanj 14, Podsused
Izvještaj Oružničke postaje Podsused Kotarskoj oblasti Zagreb o hapšenju 5 osoba u Podsusedu "zbog komunizma"
29
13. 1942, siječanj 15, Zagreb
Proglas Centralnog komiteta KP Hrvatske hrvatskom narodu kojim ga se poziva u borbu "za uništenje fašističkih okupatora i krvave ustaške strahovlade za jednu zaista nezavisnu, slobodnu i sretnu Hrvatsku!"
30
14. 1942, siječanj 20, Zagreb
Iz dnevnog izvješća br. 20 Ministarstva domobranstva NDH o napadima partizana na oružničke, domobranske i ustaške posade između Siska i Sunje a prema telefonskom izvještaju Prvog domobranskog zbora
39
15. 1942, siječanj 26, Zagreb
Glavni stožer ustaške vojnice dostavlja Ministarstvu domobranstva NDH prijavu Ustaškog logora Sisak protiv Josipa Ogulinca osumnjičenog kao komunista
40
16. 1942, siječanj 28, Zagreb
Iz izvještaja Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu NDH o akcijama partizana u Hrvatskoj od 1. do 22. I 1942. godine
41
17. 1942, siječanj 28, Sisak
Popratni list Predstojništva Gradskog redarstva Sisak Ustaškom redarstvu Zagreb o dopraćenju i predaji Tome Benaka, Mije Goričkog i Krešimira Salingera
44
18. 1942, siječanj 29, Krapina
Dopis Općinskog poglavarstva Krapina Kotarskoj oblasti Krapina o raspisivanju potrage za Izidorom Štrokom, koji je 23. I 1942, godine trebao nastupiti vojnu vježbu u Varaždinu, ali mu uslijed nepoznatog boravištva poziv nije uručen
45
19. 1942, siječanj 30, Bjelovar
Izvještaj Pavla Gregorića Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o stanju na području okružnih komiteta KPH Bjelovar i Nova Gradiška
45
20. 1942, siječanj 30, Zagreb
Dnevni izvještaj Ravnateljstvu ustaškog redarstva za Veliku župu Prigorje i Zagreb zapovjedniku Ustaške nadzorne službe o sukobu ustaških agenata i Antuna Bibera, ranijeg člana Mjesnog komiteta KPH Zagreb 29. I 1942. godine u Jurišićevoj ulici
48
21. 1942, siječanj 31, Kustošija
Izvještaj Oružničke postaje Kustošija Kotarskoj oblasti Zagreb o većoj "pojavi vojnih neposlušnika" na području postaje i potrebi poduzimanja odgovarajućih mjera
51
22. 1942, siječanj, Zagreb
Obračun Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Hrvatsku upućen CKKPH o izdacima za mjesec siječanj 1942. godine
52
23. 1942, siječanj, Zagreb
Obračun Mjesnog odbora Narodne pomoći za Zagreb upućen Pokrajinskom odboru Narodne pomoći za Hrvatsku o primicima i izdacima za siječanj 1942. godine
55
24. 1942, siječanj, Koprivnica
Jedan od popisa imena logoroša komunista i aktivista NOP-a koncentracionog logora "Danica", kraj Koprivnice, koji su poslali sami logoraši Odboru za logore i zatvore Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Hrvatsku
56
25. 1942, veljača l, Zagreb
Poziv opunomoćenika njemačkog ministra rada za Nezavisnu Državu Hrvatsku radnicima na području tzv. Nezavisne Države Hrvatske da se prijave na rad u Njemačku
58
26. 1942, veljača 4, Foča
Iz obavještenja Centralnog komiteta KPJ upućenog Edvardu Kardelju i Ivi Loli Ribaru u Zagreb o daljnjim zadacima rukovodstva Partije i NOP-a u Hrvatskoj
59
27. 1942, veljača 4, Petrinja
Dopis Župske redarstvene oblasti kod Velike župe Gora župskim redarstvenim i kotarskim oblastima kojim prosljeđuje potjernicu Predstojništva gradskog redarstva Sisak za "komunistima iz Siska" Ivanom Baćunom, Rudolfom Prevarekom i Ivanom Šišinačkim
61
28. 1942, veljača 5, Sisak
Iz izvještaja Zapovjedništva 1. domobranskog zbora upućenog Ministarstvu domobranstva o akcijama partizana od 18. do 31. siječnja 1942. godine
62
29. 1942, veljača 8, Zagreb
Iz izvještaja Ravnateljstva za javni red i sigurnost Ministarstva unutrašnjih poslova NDH o provedenoj raciji u Zagrebu
65
30. 1942, veljača 10, Krapina
Izvještaj Oružničke postaje Krapina Kotarskoj oblasti Krapina o požaru u pilani u Đurmancu
66
31. 1942, veljača 10, Pisarovina
Prijedlog Općinskog poglavarstva Pisarovina Kotarskoj oblasti Pisarovina o osiguranju protiv komunističkih napadaja na području općine
67
32. 1942, veljača 13, Zagreb
Iz pisma Centralnog komiteta KP Hrvatske upućenog Centralnom komitetu KP Jugoslavije u kojem se analiziraju vlastite slabosti u radu i zadaci pred čijim se rješavanjem nalazi CK KP Hrvatske
69
33. 1942, veljača 14, Budimpešta
Iz izvještaja Poslanstva Nezavisne Države Hrvatske u Budimpešti Ministarstvu vanjskih poslova u Zagrebu o provođenju mađarizacije u Međimurju
72
34. 1942, veljača 16, Foča
Direktiva Josipa Broza Tita Edvardu Kardelju i Ivi Loli Ribaru u Zagrebu za čišćenje tehničkog aparata pri CK KP Hrvatske, slanje svih izdanih publikacija i podnašanje podrobnog izvještaja o vojno-političkoj situaciji
74
35. 1942, veljača 16.
Pregled brojnog stanja boraca Slavonskog NOP bataljona po nacionalnosti, socijalnom sastavu i vojnom obrazovanju
75
36. 1942, veljača 22, Zagreb
Iz pisma članova tzv. Organizacionog sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve sekretaru PK KPJ za Srbiju u Beogradu o prilikama u Hrvatskoj i načinu održavanja veza s organizacionim sekretarijatom
76
37. 1942, veljača 23, Foča
Iz pisma Josipa Broza Tita Edvardu Kardelju i Ivi Loli Ribaru o međusobnoj vezi i zadacima koji stoje pred Komunističkom partijom u Hrvatskoj
78
38. 1942, veljača 23, Zagreb
Iz pisma Ive Lole Ribara i Edvarda Kardelja Centralnom komitetu KP Jugoslavije o situaciji u Zagrebu i Hrvatskoj.
80
39. 1942, veljača 24, Kustošija
Izvještaj Oružničke postaje Kustošija Kotarskoj oblasti Zagreb o pronalaženju "Vjesnika jedinstvene narodnooslobodilačke fronte Hrvatske"
82
40. 1942, veljača 25, Zagreb
Izvještaj Redarstvene oblasti za grad Zagreb Kotarskoj oblasti Zagreb o pisanju komunističkih znakova u Kustošiji
83
41. 1942, veljača 26, Stenjevec
Izvještaj Općinskog poglavarstva Stenjevec Kotarskoj oblasti Zagreb o hapšenju Andrije Hebranga
84
42. 1942, veljača 28, Zagreb
Državni izvještajni i promičbeni ured kod Predsjedništva vlade NDH dostavlja Velikoj župi Zagorje popis pisaca čija su djela zabranjena za prodaju i raspačavanje u NDH, te antologija i zbirki, koje Velika župa prosljeđuje područnim vlastima
85
43. 1942, veljača 28, Vojnić
Pismo Okružnog komiteta KPH Karlovac Nikoli Brezoviću Prebegu, koji se kao domobran nalazio u Donjim Dubravama, kojim ga obavještavaju da su primili njegova pisma te ga pozivaju da "odmah" dođe na oslobođeni teritorij, gdje će na okružnoj partijskoj konferenciji u V. Kladuši 12. III 1942. godine zastupati karlovački kotar i podnijeti izvještaj o stanju na njemu
90
44. 1942, veljača 28.
Iz pisma Kotarskog komiteta KPH Kostajnica upućenog Okružnom komitetu KPH za Baniju o vezama između Zagreba i Petrove gore preko Kostajnice te o hapšenjima u Sisku
91
45. 1942, veljača, Zagreb
Obračun Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Hrvatsku upućen Centralnom komitetu KP Hrvatske u Zagrebu o primicima i izdacima za mjesec veljaču 1942. godine.
93
46. 1942, veljača, Zagreb
Obračun Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Hrvatsku upućen Centralnom komitetu KP Hrvatske o izdacima za mjesec veljaču 1942. godine
94
47. 1942, veljača, Zagreb
Obračun Mjesnog odbora Narodne pomoći za Zagreb upućen Pokrajinskom odboru Narodne pomoći za Hrvatsku o primicima i izdacima za mjesec veljaču 1942. godine
97
48. 1942, ožujak 1.
Iz izvještaja Vlade Popovića Centralnom komitetu KPJ o prilikama u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
98
49. 1942, ožujak 1, Zagreb
Iz pisma Ive Lole Ribara i Edvarda Kardelja Centralnom komitetu KP Jugoslavije o vojno-političkom stanju narodnooslobodilačkog pokreta u Slavoniji i situaciji u Zagrebu
99
50. 1942, ožujak, početak
Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Karlovac Okružnom komitetu KPH Karlovac o stanju partijskih organizacija na teritoriju karlovačkog kotara i okolice
101
51. 1942, ožujak 5, Zagreb
Iz izvještaja Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu NDH o akcijama partizana u Hrvatskoj od 5. siječnja do 24. veljače 1942. godine
104
52. 1942, ožujak 6, Foča
Iz pisma Josipa Broza Tita Edvardu Kardelju i Ivi Loli Ribaru o potrebi agitacije u domobranskoj vojsci i poduzimanju neophodnih mjera u vezi s hapšenjem Ivana Srebrenjaka i drugih
106
53. 1942, ožujak 10, Zagreb
Okružnica Centralnog komiteta SKOJ-a Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku i svim okružnim i mjesnim komitetima SKOJ-a u Hrvatskoj o osnovnim političkim zadacima SKOJ-a u Hrvatskoj "na današnjoj etapi borbe"
108
54. 1942, ožujak 10, Zagreb
Obračun primitaka i izdataka Centralnog komiteta KPHrvatske od 26. I do 10. III 1942. godine
111
55. 1942, ožujak 10, Varaždin
Župska redarstvena oblast u Varaždinu naređuje Kotarskoj oblasti Čakovec-Prelog "raspis potrage" za Borkom Joakimom zbog širenja promičbe među radništvom protiv polaženja na vojnu vježbu
113
56. 1942, ožujak 12-14, Velika Kladuša
Izvod iz zapisnika Druge konferencije KPH za okrug Karlovac održane u Velikoj Kladuši 12-14. III 1942. godine
114
57. 1942, ožujak 15, Zagreb
Iz pisma Ive Lole Ribara PK KPJ za Srbiju o situaciji u Zagrebu i Hrvatskoj
116
58. 1942, ožujak 15.
Proglas Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske upućen vojnim obveznicima u kojem se pozivaju da izbjegavaju mobilizaciju u domobranstvo i stupaju u narodnooslobodilačku borbu
117
59. 1942, ožujak 15, Novi Marof
Izvještaj Kotarske oblasti u Novom Marofu Velikoj župi Zagorje o pojavi partizana u šumi na području križevačke kotarske oblasti
121
60. 1942, ožujak 16, Zagreb
Iz izvještaja Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu NDH o akcijama partizana na području pukovnije od 21. veljače do 10. ožujka 1942. godine
123
61. 1942, ožujak 17, Zagreb
Iz izvještaja delegata CKKPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Ive Lole Ribara Vrhovnom komandantu Jbsipu Brozu Titu o vojno-političkom stanju u Zagrebu i Hrvatskoj
124
62. 1942, ožujak 17, Zagreb
Jedan od sačuvanih popisa Logorskog odbora dostavljenog Pokrajinskom odboru Narodne pomoći za Hrvatsku o količini i vrsti poslane hrane i drugog materijala u logor Stara Gradiška
129
63. 1942, ožujak 18, Zagreb
Iz radio-depeše Ivana Krajačića Centralnom komitetu KP Jugoslavije, upućene preko Komin terne, o hapšenju Herte Haas
131
64. 1942, ožujak 19.
Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske političkom komesaru 3. čete, III bataljona II partizanskog odreda o potrebi uspostavljanja veze sa Zagrebom preko Plaškog i Ogulina
131
65. 1942, ožujak 19.
Iz zapovijesti Štaba grupe Kordunaških NOP odreda, o poduzimanju mjera za onemogućivanje najavljene neprijateljske ofenzive na oslobođeni teritorij Korduna
132
66. 1942, ožujak 20, Zagreb
Obračun primitaka i izdataka Mjesnog komiteta KPH Zagreb u drugoj polovici veljače i na početku ožujka 1942. godine
133
67. 1942, ožujak 20, Zagreb
Obavijest Zapovjedništva ustaške nadzorne službe Velikoj župi Bilogora o osnivanju Odsjeka za suzbijanje komunističke djelatnosti pri Uredu I. U.N.S.-a
134
68. 1942, ožujak 23.
Iz izvještaja Štaba I. slavonskog NOP odreda Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o razvitku odreda
136
69. 1942, ožujak 23, Zagreb
Iz dnevnog izvješća Ravnateljstva za javni red i sigurnost NDH o sukobu s partizanima kod sela Javorovca i hapšenju mjesnog stanovništva
138
70. 1942, ožujak 24, Zagreb
Izvještaj Povjerenstva Centralnog komiteta KPH za Zagreb Centralnom komitetu KPH o formiranju partizanskog voda u okrugu Zagreb i o održanim konferencijama okružnih komiteta KPH za Krapinu i Varaždin
139
71. 1942, ožujak 24, Zagreb
Letak Mjesnog komiteta KPH Zagreb u povodu demonstracija žena na tržnici
141
72. 1942, ožujak 27, Foča
Zajednički proglas Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije upućen narodima Jugoslavije u povodu prve godišnjice zbacivanja izdajničke vlade Cvetković-Maček i oslobodilačke borbe jugoslavenskih naroda i narodnosti
144
73. 1942, ožujak 28, Tomić
Iz izvještaja Glavnog štaba NOP odrèda Hrvatske Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o zaključcima sjednice Glavnog štaba održane 20. i 21. III 1942. godine koji se odnose na II operativnu zonu Hrvatske
150
74. 1942, ožujak 28, Sisak
Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Sisak Centralnom komitetu KPH o teškoj političkoj situaciji u gradu i hapšenju komunista
152
75. 1942, ožujak 28, Koprivnica
Izvještaj Oružničkog voda Koprivnica Oružničkom krilu Bjelovar o potjeri ustaša, domobrana i oružnika za partizanima i o ponašanju ustaša i domobrana prema narodu u selu Ribnjak
153
76. 1942, ožujak, Zagreb
Obračun Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Hrvatsku upućen Povjerenstvu CKKPH u Zagrebu o primicima i izdacima za mjesec ožujak 1942. godine
155
77. 1942, ožujak, Zagreb
Obračun Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Hrvatsku upućen Povjerenstvu CKKPH u Zagrebu o izdacima za mjesec ožujak 1942. godine
156
78. 1942, ožujak, Zagreb
Obračun Mjesnog odbora Narodne pomoći za Zagreb upućen Pokrajinskom odboru Narodne pomoći za Hrvatsku o primicima i izdacima za mjesec ožujak 1942. godine
159
79. 1942, travanj 1, Zagreb
Izvještaj prof. Daniela Riessnera, liječnika zatvora Sudbenog stola u Zagrebu, Ministarstvu pravosuđa i bogoštovlja NDH o broju smrtnih presuda kojima je prisustvovao kao sudbeno-liječnički vještak, uz zahtjev da mu se za to isplati odgovarajuća svota novca
160
80. 1942, travanj 2, Hrašćina-Trgovišće
Izvještaj Općinskog poglavarstva Hrašćina-Trgovišće Velikoj župi Zagorje o širenju partizanskih letaka na području općine
162
81. 1942, travanj 4, Varaždin
Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Varaždina Velikoj župi Zagorje o kretanju komunista na području kotara Ludbreg, Koprivnica i Križevci
163
82. 1942, travanj 4, Markuševac
Izvještaj Općinskog poglavarstva Markuševac Kotarskoj oblasti Zagreb o vođenju istrage zbog prenošenja oružja u Markuševcu po nepoznatim osobama
168
83. 1942, travanj 5, Zagreb
Iz izvještaja Ravnateljstva za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova NDH o oružanom sukobu omladinske udarne grupe sa ustaškom patrolom u Zagrebu
170
84. 1942, travanj 6, Zagreb
Iz izvještaja Ravnateljstva za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova NDH o pronalaženju komunističkih letaka u Zagrebu
171
85. 1942, travanj 7, Sisak
Iz izvještaja Zapovjedništva 1. domobranskog zbora Ministarstvu domobranstva NDH o borbama i akcijama partizana na području zbora od 6. do 31. ožujka 1942. godine
172
86. 1942, travanj 7, Pregrada
Izvještaj Kotarske oblasti Pregrada Velikoj župi Zagorje o pronalaženju komunističkih letaka
174
87. 1942, travanj 8, Foča
Pismo J. Broza i I. Lole Ribara CK KPH u kojem se iznosi ocjena rada partijskih organizacija u Hrvatskoj
176
88. 1942, travanj 8, Foča
Pismo Centralnog komiteta KP Jugoslavije Povjerenstvu CK KP Hrvatske u Zagrebu u kome se ukratko izlaže stanje u Crnoj Gori, upozorava na održavanje međusobnih veza te obavještava o poslanom materijalu.
180
89. 1942, travanj 8, Donja Stubica
Tjeralica Velike župe Prigorje za napadačima na oružničku postaju Donja Stubica
181
90. 1942, travanj 9, Zagreb
Izvještaj zamjenika zapovjednika Vrhovnog oružničkog zapovjedništva Glavnom stanu Poglavnika o akciji protiv partizana na području Kalnika
183
91. 1942, travanj 10.
Iz pisma Štaba I slavonskog NOP odreda Štabu II krajiškog NOP odreda o vojno-političkoj situaciji u Slavoniji i II operativnoj zoni Hrvatske
186
92. 1942, travanj 10, Bjelovar
Plan Prve pješačke divizije NDH za čišćenje Kalnik-planine od partizana
188
93. 1942, travanj 11, Ljubljana
Iz pisma Edvarda Kardelja Ivi Loli Ribaru o pitanju mobilizacije partizana iz Zagreba i pitanju veza sa Vrhovnim štabom NOP i DV Jugoslavije
191
94. 1942, travanj 12.
Izvještaj Ivana Božičevića Povjerenstvu CKKPH u Zagrebu o situaciji na području Moslavačke gore i okoline
193
95. 1942, travanj 13, Tomić (Drežnica)
Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske Štabu druge operativne zone o imenovanju Štaba zone i uspostavljanju veza sa slovenskim i slavonskim jedinicama
195
96. 1942, travanj 13, Koprivnica
Izvještaj oružničkog voda Koprivnica Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu NDH o akcijama partizana na području Kalnika s prijedlozima kako da se te akcije spriječe
196
97. 1942, travanj 14, Zagreb
Iz izvještaja Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu NDH o akcijama partizana u prvoj polovici travnja na području pukovnije
199
98. 1942, travanj 15, Foča
Telegram Josipa Broza Tita Izvršnom komitetu Kominterne o o prelasku CK KPH iz Zagreba na oslobođeni teritorij Hrvatske, odlasku Edvarda Kardelja u Ljubljanu i dolasku Ive Lole Ribara u Vrhovni štab
200
99. 1942, travanj 15, Krapina
Zahtjev Zapovjedništva oružničkog voda Krapina Kotarskoj oblasti Krapina o poduzimanju posebnih mjera sigurnosti na području kotara u vezi sa pojavom partizana
201
100. 1942, travanj 15, Zagreb
Izvještaj Ministarstva udružbe Velikoj župi Zagorje o poduzetim mjerama za preuzimanje djece srpske nacionalnosti iz sabirnih logora u Loboru i Gornjoj Rijeci
203
101. 1942, travanj 16.
Pismo Okružnog komiteta KPH Karlovac Kotarskom komitetu KPH Vrginmost u kojem traži izvještaj u vezi s prebacivanjem partizanske desetine preko Kupe i o stanju veza sa Karlovcem
204
102. 1942, travanj 16, Zagreb
Naredba Glavnog stana Poglavnika da akcijom čišćenja Kalnika od pobunjenika rukovodi Prva domobranska pješačka divizija
205
103. 1942, travanj 16, Varaždin
Okružnica Velike župe Zagorje upućena svim kotarskim predstojnicima te ustaškim, oružničkim i domobranskim rukovodstvima na području Velike župe o postupku ustaških, domobranskih i oružničkih jedinica na terenu prilikom akcija protiv partizana
206
104. 1942, travanj 16, Bjelovar
Iz izvještaja promičbenog izvjestitelja Franje Kaurića o situaciji na kotaru Garešnici, u Gariću i Kalniku, gdje se pojavljuju veće grupe partizana
208
105. 1942, travanj, sredina, Zagreb
Jedan od obračuna primitaka i izdataka Povjerenstva CKKPH u Zagrebu za ožujak i početak travnja 1942. godine
209
106. 1942, travanj 17, Zagreb
Izvještaj pukovnika Mate Rupčića, zamjenika Vrhovnog oružničkog zapovjednika NDH Glavnom stanu Poglavnika o komunističkom pokretu na području Velike župe Zagorje
211
107. 1942, travanj 18, Savski Maroj
Izvještaj Oružničke postaje Savski Marof Kotarskoj oblasti Zagreb o napadu partizana na zagradu općine u Brdovačkom Prigorju odakle su odnijeli oko 40 pušaka
216
108. 1942, travanj 21.
Iz zapovijesti Štaba grupe kordunaških NOP odreda Prvom i Drugom odredu Prvog svibnja 1942. godine
218
109. 1942, travanj 21, Kraljevec
Oružnička postaja Šestine izvještava Kotarsku oblast Zagreb o pronađenom letku u mjestu Kraljevec
219
110. 1942, travanj 22.
Iz pisma člana Povjerenstva CK KPH za Slavoniju Pavla Gregorića CKKPH o političkim prilikama u sjeverozapadnoj Hrvatskoj
220
111. 1942, travanj, Tornici
Iz pisma Vladimira Popovića Sekretarijatu CKKPJ za neoslobođene krajeve u Zagreb o međusobnoj vezi, upućivanju politkomesara i jednog člana Štaba druge operativne zone Hrvatske te zadacima partizanskih snaga koje se nalaze preko Mrežnice
223
112. 1942, travanj 26, Savski Marof
Kaznena prijava Oružničke postaje Savski Marof Kotarskoj oblasti Zagreb protiv Butorac Dragutina i dr. zbog širenja komunizma
224
113. 1942, travanj 27, Zagreb
Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju partijskih organizacija, vojno- -političkoj situaciji i borbama partizana protiv neprijatelja u Zagrebačkom, Varaždinskom i Krapinskom okrugu
230
114. 1942, travanj 27, Zagreb
Obavijest Ravnateljstva za javni red i sigurnost Ministarstva unutarnjih poslova NDH Kotarskoj oblasti Zagreb o odnošenju oružja iz prostorija Općinskog poglavarstva u Brdovcu
234
115. 1942, travanj 28.
Pregled brojnog stanja boraca Treće čete Slavonskog NOP bataljona po nacionalnosti, socijalnom sastavu i vojničkoj obrazovanosti
235
116. 1942, travanj 28.
Pregled naoružanja i vojne opreme 3. čete (tzv. Moslavačke "Kasim Ćehajić") Slavonskog NOP bataljona
236
117. 1942, travanj 29, Zagreb
Iz izvještaja Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu NDH o akcijama partizana na području pukovnije u drugoj polovici travnja 1942. godine
238
118. 1942, travanj 29, Savski Marof
Izvještaj Oružničke postaje Savski Marof Kotarskoj oblasti Zagreb o prebacivanju grupe partizana iz Hrvatskog zagorja u Žumberak
240
119. 1942, travanj
Letak Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske srpskom narodu u Hrvatskoj o političkoj situaciji u Evropi i zemlji, o radu ustaša i četnika, s pozivom da se odupre okupatoru i domaćim izdajicama
241
120. 1942, travanj, Zagreb
Obračun Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Hrvatsku upućen Povjerenstvu CKKPH u Zagrebu o primicima i izdacima za mjesec travanj 1942. godine
245
121. 1942, travanj, Zagreb
Obračun Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Hrvatsku upućen Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o izdacima za mjesec travanj 1942. godine
246
122. 1942, travanj, Zagreb
Obračun Mjesnog odbora Narodne pomoći za Zagreb upućen Pokrajinskom odboru Narodne pomoći za Hrvatsku o primicima i izdacima za mjesec travanj 1942. godine
248
123. 1942, travanj, Zagreb,
Jedan od sačuvanih obračuna primitaka i izdataka Mjesnog komiteta KPH Zagreb upućenog Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu za mjesec travanj 1942. godine
249
124. 1942, svibanj 1, Foča
Prvosvibanjski proglas Centralnog komiteta KP Jugoslavije radnicima i radnicama Jugoslavije s pozivom u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika
251
125. 1942, svibanj 1.
Proglas Centralnog komiteta KP Hrvatske upućen radnicima, seljacima i građanima Hrvatske u povodu 1. s v i b n j a
254
126. 1942, svibanj 1.
Proglas Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku omladini Hrvatske u povodu 1. svibnja
262
127. 1942, svibanj 1.
Proglas okružnih komiteta KP Hrvatske Bjelovar i Nova Gradiška radnicima, seljacima, građanima i vojnim licima u povodu 1. svibnja
265
128. 1942, svibanj 1, Korenica
Pismo dr Slave Očko u ime Štaba grupe partizanskih odreda Like upućeno Mjesnom komitetu KPH Zagreb kojim je zatražila da se iz Zagreba pošalje sanitetski materijal
268
129. 1942, svibanj 1, Zagreb
Obavijest ustaškog redarstva za grad Zagreb i Veliku župu Prigorje o poduzetim mjerama za dan 1. svibnja
270
130. 1942, svibanj 1, Bjelovar
Izvještaj zapovjedništvu UNS-a o komunističkoj djelatnosti u župi Bilogora
271
131. 1942, svibanj 1, Biškupec
Općinsko poglavarstvo u Biškupcu dostavlja Velikoj župi Zagorje kandidatsku listu i popis glasača za općinske izbore 19. V. 1940 uz oznaku komunista, pripadnika URS-a i drugih sumnjivih kandidata kako bi se mogli staviti pod strogi nadzor pošto su "svi takovi opasni po današnje stanje"
273
132. 1942, svibanj 2, Stenjevec
Izvještaj Općinskog poglavarstva u Stenjevcu Kotarskoj oblasti Zagreb o širenju komunističkih letaka u Stenjevcu
275
133. 1942, svibanj 3, Zagreb
Iz izvještaja Zapovjedništva ustaške nadzorne službe NDH o hapšenjima komunista na području kotara Ludbreg, Varaždin i Koprivnica
279
134. 1942, svibanj 3, Ivanec
Izvještaj Kotarske oblasti Ivanec upućen Župskoj redarstvenoj oblasti Varaždin o ubistvu Petra Pahića, ranjavanju Đorđa Paprića i hapšenju 13 osoba iz Ivanca i okoline od strane Ustaške doknadne bojne
280
135. 1942, svibanj 4, Zagreb,
Obračun Povjerenstva CK KPH u Zagrebu o primicima i izdacima za travanj i početak svibnja 1942. godine . . . . 2 8 3
136. 1942, svibanj 4, Zagreb
Jedan od popisa priloženih uz obračun Povjerenstva CKKPH u Zagrebu od 4. V 1942. godine o broju upućenih ljudi u partizane, punktu preko kojeg su upućeni i troškovima te mjestu gdje su upućivani kuriri i troškovima puta
285
137. 1942, početak svibnja, Zagreb
Izvještaj Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Hrvatsku upućen Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o svom radu
286
138. 1942, početak svibnja, Korenica
Proglas članova Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba Hrvatima kojim ih se poziva da stupaju u narodnooslobodilačku vojsku i borbu protiv fašističkih okupatora i njihovih suradnika
288
139. 1942, svibanj 5.
Iz izvještaja Vlade Popovića Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji na teritoriju Prve, Četvrte i Pete operativne zone Hrvatske
291
140. 1942, svibanj 5, Zagreb
Iz izvještaja Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o pojavi partizana na Sljemenu i pogibiji komandanta Kalničke partizanske čete Bože Lajnera
293
141. 1942, svibanj 6, Zagreb
Pismo Dragutina Sailija, rukovodioca Povjerenstva CK KPH u Zagrebu, Vladi Popoviću, sekretaru CK KPH, o situaciji u Zagrebu i o organizaciji Štaba II operativne zone NOP odreda Hrvatske
294
142. 1942, svibanj 6, Korenica
Iz pisma Centralnog komiteta KP Hrvatske Okružnom komitetu KPH Karlovac u kojem se preporučuje da osobitu pažnju posvete karlovačkom i pisarovinskom kotaru
296
143. 1942, svibanj 6, Zagreb
Iz pisma Hane Pavelić upućenog iz zatvora u Zagrebu Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o svom hapšenju i stanju u zatvoru.
297
144. 1942, svibanj 6, Zagreb
Iz izvještaja Zapovjedništva ustaške nadzorne službe NDH o situaciji na području Velike župe Prigorje
299
145. 1942, svibanj 7, Sisak
Izvještaj Zapovjedništva Prvog domobranskog zbora Ministarstvu domobranstva NDH o akcijama partizana na području zbora u drugoj polovici travnja 1942. godine
300
146. 1942, svibanj 7, Varaždin
Izvještaj Stožera treće pripremne bojne Glavnom stožeru ustaške vojnice o akcijama protiv partizana na području Velike župe Zagorje
301
147. 1942, svibanj 7, Pregrada
Izvještaj Kotarske oblasti Pregrada Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o napadu na njemačkog stražara spremišta oružja u Rogatcu, kojom prilikom su odnijete 24 puške
304
148. 1942, svibanj 7, Zlatar
Izvještaj Kotarske oblasti u Zlataru o sukobu s vojnim obveznicima kod s. Poznanovec koji se nisu odazvali vojnim pozivima
305
149. 1942, svibanj 8.
Naređenje Centralnog komiteta KP Hrvatske Kotarskom komitetu KPH Sisak o formiranju partizanskog odreda i zadacima na terenu
308
150. 1942, svibanj 8, Zlatar
Izvještaj Kotarske oblasti u Zlataru Župskoj redarstvenoj oblasti u Varaždinu o akciji protiv odmetnika u Poznanovcu
309
151. 1942, svibanj 8, Klanjec
Izvještaj Razdjela financijalne straže Klanjec Povjerenstvu rizničke straže Krapina o pojavi komunističko-partizanskih trojki na području kotara Klanjec
311
152. 1942, svibanj 9, Zlatar
Izvještaj Kotarske oblasti u Zlataru Župskoj redarstvenoj oblasti u Varaždinu o akciji protiv odmetnika i komunista u Poznanovcu
312
153. 1942, svibanj 11, Zagreb
Pismo Ivana Krajačića Centralnom komitetu KP Jugoslavije o situaciji u Zagrebu
313
154. 1942, svibanj 11, Vrapče
Izvještaj Općinskog poglavarstva Vrapče Kotarskoj oblasti Zagreb o pronalaženju komunističkih knjiga
315
155. 1942, svibanj 12, Korenica
Iz pisma Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske komesaru Grupe Kordunaških NOP odreda o ocjeni pravilnosti akcija i greškama učinjenim za vrijeme neprijateljske ofenzive na Kordun
316
156. 1942, svibanj 12, Zagreb
Izvještaj Mjesnog komiteta KPH Zagreb Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju partijske organizacije i radu komiteta
317
157. 1942, svibanj 12, Zabok
Telefonski izvještaj Ustaškog tabora Zabok Zapovjedništvu ustaške nadzorne službe u Zagrebu o napadima partizana kod sela Mihovljan i Mače
320
158. 1942, svibanj 13, Koprivnica
Izvještaj Kotarske oblasti Koprivnica Ustaškoj nadzornoj službi o hapšenju i odvođenju bivšeg narodnog zastupnika HSS-a Mihovila Pavleka Miškine
321
159. 1942, svibanj 13, Zlatar
Izvještaj Kotarske oblasti Zlatar Župskoj redarstvenoj oblasti u Varaždinu o sukobu s partizanima kod Mihovljana i akcijama poslije toga
322
160. 1942, svibanj 14, Zagreb
Zapovjedništvo grada Zagreba dostavlja kotarskim predstojnicima u Zagrebu, Samoboru i Velikoj Gorici nadopunu o ustrojstvu nadzorne službe na tom terenu
325
161. 1942, svibanj 15, Hrvatsko zagorje
Letak Štaba NOP odreda Hrvatskog zagorja upućen stanovništvu Hrvatskog zagorja u kojem se poziva na borbu i otpor protiv njemačkih fašista i domaćih izdajnika
326
162. 1942, svibanj, sredina
Pismo Milke Kufrin Okružnom komitetu KPH Karlovac o političkoj situaciji u kotaru Jastrebarsko
330
163. 1942, svibanj 15, Donja Stubica
Dopis Kotarske oblasti Donja Stubica Kotarskoj oblasti Krapina o raspisivanju potrage za Josipom Šćitnikom, partizanom iz Mokrica, koji je 11/12. V 1942. godine pobjegao iz zatvora Kotarske oblasti u Donjoj Stubici
331
164. 1942, svibanj 16,
Iz zabilješke Save Zlatica, sekretara Okružnog komiteta KPH Karlovac, sa sastanka sa Nikolom Brezovićem Prebegom
332
165. 1942, svibanj 16.
Izvještaj br. 4 Drugog voda Treće čete Slavonskog NOP bataljona upućen Štabu čete o aktivnosti voda od 23. IV do 18. V 1942. godine
333
166. 1942, svibanj 17, Zagreb
Izvještaj Povjerenstva Centralnog komiteta KPH u Zagrebu Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji, partizanskim akcijama, radu organizacija KPH i osnivanju odbora Narodnooslobodilačke fronte na području zagrebačkog, krapinskog i varaždinskog okruga od 10. travnja do 15. svibnja 1942. godine
335
167. 1942, svibanj 17, Sisak
Izvještaj 1. domobranskog zbora Glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o transportiranju stanovništva iz sela Bestrme, Blinjskog Kuta i Kinjačke u logor Jasenovac
339
168. 1942, svibanj 18, Zagreb
Izvještaj Štaba narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Hrvatskog zagorja Glavnom štabu NOP i DV Hrvatske o borbama i akcijama partizana iz Varaždinskog, Bjelovarskog, Zagrebačkog i Krapinskog okruga
339
169. 1942, svibanj 18.
Pregled brojnog stanja boraca Drugog voda 3. čete Slavonskog NOP bataljona po nacionalnosti, socijalnom sastavu i vojnom obrazovanju
345
170. 1942, svibanj 18.
Pregled naoružanja i vojne opreme Drugog voda 3. čete Slavonskog NOP bataljona
346
171. 1942, svibanj 18.
Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Karlovac Okružnom komitetu KPH Karlovac, o stanju Partije i političkoj situaciji na području karlovačkog, jastrebarskog i pisarovinskog kotara
348
172. 1942, svibanj 18, Sisak
Iz izvještaja Zapovjedništva 1. hrvatske oružničke pukovnije Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o borbama protiv partizana na području pukovnije od 18. travnja do 10. svibnja 1942. godine
349
173. 1942, svibanj 18, Karlovac
Iz izvještaja Velike župe Pokuplje Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana na području župe od 5. do 17. svibnja 1942. godine
351
174. 1942, svibanj 18, Pisar ovina
Izvještaj Kotarske oblasti Pisarovina Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o napadu partizana na Pokupski Gradec
352
175. 1942, svibanj 20, Dubranec
Iz izvještaja Općinskog poglavarstva Dubranec Kotarskoj oblasti Velika Gorica o općim političkim prilikama na području općine
353
176. 1942, svibanj 22.
Iz izvještaja Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske Vrhovnom štabu NOPO i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj i akcijama partizana u Prvoj, Drugoj i Petoj operativnoj zoni Hrvatske
354
177. 1942, svibanj 23, Zagreb
Oglas Ministarstva unutarnjih poslova o presudi Pokretnog prijekog suda nad osobama koje su izvršile diverziju na postrojenju redukcijskog transformatora u Branimirovoj ulici u Zagrebu
356
178. 1942, svibanj 25.
Iz izvještaja Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj i razvoju narodnooslobodilačkog pokreta po zonama
357
179. 1942, svibanj 25.
Direktivno pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske štabovima operativnih zona, grupa odreda i samostalnih odreda o političkoj situaciji u zemlji, stupanju Hrvata u partizanske jedinice, raskrinkavanju suradnje između ustaša i četnika i formiranju udarnih i omladinskih bataljona
359
180. 1942, svibanj 26.
Iz izvještaja Štaba 1. slavonskog NOP odreda Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o III četi koja djeluje u II. operativnoj zoni
361
181. 1942, svibanj 26.
Pismo Milke Kufrin Okružnom komitetu KPH Karlovac o političkoj situaciji na području kotara Jastrebarsko . . . . 3 6 3
182. 1942, svibanj 26, Zagreb
Naređenje Zapovjedništva ustaške nadzorne službe Redarstvenoj oblasti za grad Zagreb da hitno poduzme mjere sa područnim oblastima da se cijela okolica grada očisti od Roma koje se ima bez ikakvog postupka otpremiti u logor Jasenovac
364
183. 1942, svibanj 28.
Izvještaj Nikole Brezovića Prebega, sekretara Kotarskog komiteta KPH Karlovac, o stanju na području jastrebarskog, pisarovinskog i istočnog dijela karlovačkog kotara u drugoj polovici svibnja
365
184. 1942, svibanj 28, Sisak
Iz izvještaja Zapovjedništva prve oružničke pukovnije Ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o akcijama partizana na području pukovnije u drugoj polovici svibnja 1942. godine
369
185. 1942, svibanj 28, Zagreb
Obavijest Zapovjedništva grada Zagreba Kotarskoj oblasti Zagreb o "uznemiravanju" straže na odašiljaču radio-stanice kod sela Bundek
371
186. 1942, svibanj 29.
Iz operativnog izvještaja Štaba grupe NOP odreda Korduna komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o prebacivanju i akcijama partizanskih grupa u Pokuplju
372
187. 1942, svibanj, Zagreb
Obračun Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Hrvatsku upućen Povjerenstvu Centralnog komiteta KP Hrvatske u Zagrebu o izdacima za mjesec svibanj 1942. godine
373
188. 1942; svibanj, Zagreb
Obračun i specifikacija primitaka i izdataka članarine Mjesnog komiteta KPH Zagreb te priloga od Antifašističkog fronta žena, štampe, partijskih priloga i Narodnooslobodilačkog fonda za svibanj 1942. godine
376
189. 1942, lipanj 1.
Informativni izvještaj Štaba druge operativne zone Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju u jedinicama i na terenu zone
378
190. 1942, lipanj 1, Sošice
Izvještaj Razdjela rizničke straže Sošice Župskom nadzorništvu rizničke straže NDH o tome da su partizani razoružali rizničku stražu
380
191. 1942, lipanj 2, Korenica
Pismo Centralnog komiteta KP Hrvatske Okružnom komitetu KPH za Baniju o potrebi osiguranja veza preko kojih radnici iz Zagreba dolaze u partizane
385
192. 1942, lipanj 2.
Okružnica Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku upućena svim okružnim i kotarskim komitetima SKOJ-a u Hrvatskoj u vezi s kursom za skojevske rukovodioce
386
193. 1942, lipanj 3, Zagreb
Iz izvještaja Josipa Bačića Državnom izvještajnom i promičbenom uredu Zagreb o neprijavljenim radio-prijemnicima u Dubravi, kotar Čazma, koji omogućuju slušanje stranih radio-stanica
387
194. 1942, lipanj 4, Ljeskovac
Iz izvještaja Ive Marinkovića, delegata CKKPH, upućenog Centralnom komitetu KP Hrvatske o narednim zadacima Okružnog komiteta KPH za Baniju i Kotarskog komiteta KPH Sisak te radu Partije na području karlovačkog kotara
388
195. 1942, lipanj 4, Zagreb
Popis poslan Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o broju ljudi upućenih u partizane, punktovima preko kojih su odaslani i troškovima te mjestu gdje su upućivani kuriri i troškovima njihovog puta u vremenu od kraja travnja do početka lipnja 1942. godine
390
196. 1942, lipanj 4.
Iz izvještaja sekretara Kotarskog komiteta KPH Vrginmost Okružnom komitetu KPH Karlovac o prebacivanju grupe partizana u Pokuplje i njihovim akcijama
391
197. 1942, lipanj 5.
Okružnica Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku upućena svim rukovodstvima SKOJ-a u Hrvatskoj u vezi s provođenjem direktive Centralnog komiteta KP Hrvatske o mobilizaciji omladine za rezervne omladinske čete na dobrovoljnoj osnovi
392
198. 1942, lipanj 5.
Iz izvještaja Štaba NOP odreda Banije Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama bataljona od 11. V do 1. VI 1942. godine .
393
199. 1942, lipanj 5.
Pismo Kotarskog komiteta KPH Kostajnica upućeno Okružnom komitetu KPH za Baniju u kojem ih obavještava da šalje drugarice koje su pobjegle ispred ustaškog terora a uputio ih je KK KPH Sisak
395
200. 1942, lipanj 6.
Pismo Vladimira Popovića, sekretara Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske, upućeno Ivanu Krajačiću i Dragutinu Sailiju o održavanju veza i zadacima Povjerenstva CK KPH u Zagrebu i Štabu druge operativne zone Hrvatske
396
201. 1942, lipanj 6, Sisak
Iz izvještaja Zapovjedništva 1. domobranskog zbora o akcijama partizana u drugoj polovici svibnja 1942. godine na području sjeverozapadne Hrvatske
402
202. 1942, lipanj 7, Ljeskovac
Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Baniju Centralnom komitetu KP Hrvatske o vezi za prebacivanje iz Zagreba u partizane preko Siska i punkta na željezničkoj stanici Šaš, o okružnoj konferenciji, situaciji i zadacima Partije na sisačkom kotaru
404
203. 1942, lipanj 8.
Iz pisma Centralnog komiteta KPH Povjerenstvu CK KPH za Slavoniju o razvoju narodnooslobodilačke borbe u pojedinim oblastima Hrvatske i o zadacima Povjerenstva
406
204. 1942, lipanj 8, Karlovac
Izvještaj Velike župe Pokuplje Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o borbama s partizanima na području Pisarovine, Jastrebarskog i Karlovca
407
205. 1942, lipanj 8, Zagreb
Iz izvještaja Josipa Bačića Državnom izvještajnom i promičbenom uredu Zagreb o nezadovoljstvu radnika u Koprivnici zbog niskih plaća i velike skupoće
410
206. 1942, lipanj 9, Zagreb
Iz izvještaja Zapovjedništva ustaške nadzorne službe NDH o pojavi partizana u šumi Lug kod Jamničke Kiselice
411
207. 1942, lipanj 10, Zaprešić
Izvještaj Oružničke postaje Zaprešić Kotarskoj oblasti Zagreb o istrazi zbog pronađenih komunističkih letaka u Pušći
411
208. 1942, lipanj 10, Pisarovina
Izvještaj Razdjela financijalne straže Pisarovina Župskom nadzorništvu rizničke straže NDH o napadu na Pisarovinu
413
209. 1942, lipanj 10, Zagreb
Podaci jednoga od ustaških agenata dostavljeni Zapovjedništvu ustaške nadzorne službe o radu "komunista" u Sv. Ivanu Zelini, te Donjoj Zelini
414
210. 1942, lipanj 10, Zagreb
Podaci jednoga od ustaških agenata dostavljeni Zapovjedništvu ustaške nadzorne službe o petorici "komunista" u Sv. Ivanu Zelini
416
211. 1942, lipanj 11, Zagreb
Iz izvještaja Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnom komitetu KP Hrvatske o vezama sa unutrašnjosti
417
212. 1942, lipanj 11.
Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku upućeno svim skojevskim rukovodstvima u Hrvatskoj s uputama za osnivanje omladinskih četa i bataljona
418
213. 1942, lipanj 12, Zagreb
Izvještaj Mjesnog komiteta SKOJ-a za Zagreb Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o stanju i radu organizacije SKOJ-a na području grada i okruga Zagreb
421
214. 1942, lipanj 12, Zagreb
Smrtovnica Pokretnog prijekog suda o predaji za pokop tijela strijeljanih: Tome Čakanića, Stjepana Filkovića, Stjepana Broza, Ivana Matakovića, Jakova Matasa, Alojza Ružića, Mihajla Čankovića, Franje Miškovića i Albina Kovačića
427
215. 1942, lipanj 13.
Iz izvještaja Grupe kordunaških NOP odreda Štabu prve operativne zone Hrvatske o izvršenim i planu budućih akcija i stanju jedinica
428
216. 1942, lipanj 15.
Iz izvještaja Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji i partizanskim akcijama u okolici Siska
429
217. 1942, lipanj 15, Zagreb
Letak Mjesnog komiteta KPH Zagreb upućen stanovništvu sa pozivom na otpor okupatoru
430
218. 1942, lipanj 15, Sisak
Iz izvještaja Zapovjedništva prve oružničke pukovnije o akcijama partizana na području sjeverozapadne Hrvatske potkraj svibnja i na početku lipnja 1942. godine . . . ;
433
219. 1942, lipanj 15, Zaprešić
Kaznena prijava Oružničke postaje Zagreb Kotarskoj oblasti NDH u Zagrebu protiv Bzik Mate i dr. zbog pomaganja partizanima
436
220. 1942, lipanj 16.
Iz pisma Vladimira Popovića Centralnom komitetu KP Jugoslavije o vezama, vojno-političkoj situaciji na području sjeverozapadne Hrvatske, stanju partijskih organizacija i partizanskih odreda i njihovom radu na tom području
437
221. 1942, lipanj 16, Zagreb
Iz dnevnog izvješća Vrhovnog oružničkog zapovjedništva upućenog Glavnom stanu poglavnika NDH o diverziji na pruzi kod Zdenčine i napadu partizana na općinu u Klinča Selu
441
222. 1942, lipanj 17, Zagreb
Izvještaj Mjesnog komiteta KPH za Zagreb Centralnom komitetu KPH o organizacionom stanju i radu Mjesnog komiteta
442
223. 1942, lipanj 19, Zagreb
Pismo Povjerenstva CK KPH Zagreb Centralnom komitetu KP Hrvatske o vezama između ta dva foruma, te o radu tehnike u Zagrebu i Hrvatskom zagorju
445
224. 1942, lipanj 19.
Iz izvještaja Štaba NOP odreda Banije Štabu prve operativne zone o borbama i akcijama jedinica i o neprijateljskoj ofenzivi na sektoru odreda
446
225. 1942, lipanj 20, Zagreb
Pismo Ivana Krajačića Centralnom komitetu KPH kojim obavještava da će uspostaviti bolje veze sa CK KPH kao i o potrazi za ilegalnom radio-stanicom
447
226. 1942, lipanj 20.
Iz izvještaja Okružnog komiteta KPH Banije Centralnom komitetu KP Hrvatske o vojnoj i političkoj aktivnosti na sisačkom i velikogoričkom kotaru
449
227. 1942, lipanj 21, Zagreb
Letak Mjesnog komiteta KPH Zagreb upućen građanima grada Zagreba u povodu godišnjice njemačkog napada na Sovjetski Savez
450
228. 1942, lipanj 21, Zagreb
Iz izvještaja Zapovjedništva ustaške nadzorne službe NDH o akcijama partizana na području Zagreba i Samobora
452
229. 1942, lipanj 22.
Iz izvještaja Prve operativne zone Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama i diverzijama vojnih jedinica
453
230. 1942, lipanj 22, Zagreb
Iz izvještaja Vrhovnog oružničkog zapovjedništva upućenog Glavnom stanu poglavnika NDH o akcijama partizana na području Samobora
454
231. 1942, lipanj 22, Karlovac
Iz tjednog izvještaja Velike župe Pokuplje Ministarstvu unutarnjih poslova o napadu partizana na Pisarovinu i Donju Kupčinu
455
232. 1942, lipanj 22, Stenjevec
Izvještaj Općinskog poglavarstva u Stenjeven Kotarskoj oblasti u Zagrebu o širenju komunističkih letaka
456
233. 1942, lipanj 23.
Izvještaj Save Zlatića, sekretara Okružnog komiteta, sa sastanka sa članovima Kotarskog komiteta KPH Karlovac
458
234. 1942, lipanj 23, Sisak
Iz izvještaja Zapovjedništva 1. domobranskog zbora Ministarstvu domobranstva NDH o borbama s partizanima na području sjeverozapadne Hrvatske
459
235. 1942, lipanj 24.
Iz izvještaja Štaba grupe kordunaških NOP odreda Štabu prve operativne zone o borbama i akcijama odreda
463
236. 1942, lipanj 24, Zagreb
Pismo Kolomana Baranyja, člana Okružnog komiteta KPH Varaždin i člana Kotarskog komiteta KPH Ludbreg, osuđenog na smrt od Pokretnog prijekog suda u Zagrebu o iskustvima u toku istrage i nedostacima u zatvoru te zaključcima koji iz toga proizlaze
464
237. 1942, lipanj 24, Varaždin
Iz izvještaja Zapovjedništva mjesta Varaždin zapovjedniku Prvog domobranskog zbora NDH o mađarskom teroru u Međimuiju
469
238. 1942, lipanj 24, Grdanjci
Iz izvještaja Oružničke postaje Grdanjci Kotarskoj oblasti Samobor o djelatnosti komunista na području postaje
472
239. 1942, lipanj 25, Zagreb
Iz izvještaja Zapovjedništva ustaške nadzorne službe NDH o održanim skupštinama partizana u Martinskoj Vesi i Dubrovčaku
473
240. 1942, lipanj 25, Velika Gorica
Iz izvještaja Oružničke postaje Velika Gorica Kotarskoj oblasti Velika Gorica o napadu partizana na općinsku zgradu u selu Vukovini
474
241. 1942, lipanj 26, Zagreb
Dio zabilješki Povjerenstva Centralnog komiteta KPH Zagreb o poslanom propagandnom materijalu 28. svibnja te 20, 24. i 26. lipnja 1942. godine Povjerenstvu CKKPH za Slavoniju, Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije, Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju, Žumberačkoj četi. Okružnom komitetu KPH za Baniju i Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske
475
242. 1942, lipanj 26, Zagreb
Iz izvještaja Zapovjedništva ustaške nadzorne službe NDH o situaciji na području velikih župa Bilogora i Prigoije . . . 47g 243. 1942, lipanj 28, Vrapče Izvještaj Općinskog poglavarstva Vrapče Kotarskoj oblasti Zagreb o odlasku Jurja Draušnika i drugih iz Vrapča
479
244. 1942, lipanj 29.
Iz uputstva Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske Štabu prve operativne zone o održavanju stalnih veza, prenašanja borbenih iskustava i pomaganju ostalih operativnih zona
450
245. 1942, lipanj 29. Zagreb
Pismo Povjerenstva Centralnog komiteta KP Hrvatske u Zagrebu upućeno Mjesnom komitetu KPH Čakovec kojim zahtijeva njegovo puno angažiranje u radu, podatke o ranijim vezama s OK KPH Varaždin, organizacionom stanju i da dostavi izvještaj o dosadašnjem radu
481
246. 1942, lipanj 30.
Izvještaj br. 3 Štaba NOP odreda Hrvatskog zagorja Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o osnivanju Druge čete Druge operativne zone i njenim akcijama u zajednici sa slovenskim jedinicama u Žumberku
483
247. 1942, lipanj 30, Varaždin
Izvještaj Kotarske oblasti Čakovec i Prelog Velikoj župi Zagorje o političkim prilikama u Međimurju
489
248. 1942, lipanj 30, Klanjec
Iz izvještaja Kotarske oblasti Klanjec Velikoj župi Zagoije o pronalaženju komunističkog letka u Klanjcu
491
249. 1942, lipanj 30, Sisak
Iz izvještaja Zapovjedništva prve oružničke pukovnije Zapovjedništvu pete oružničke pukovnije NDH o partizanskim akcijama na području kotarskih oblasti Bjelovar, Zagreb i Varaždin
492
250. 1942, lipanj 30, Zagreb
Izvod iz knjige evidencije Hrvatskih državnih željeznica o sabotažama, diverzijama i napadima na prugama sjeverozapadne Hrvatske od 1. I do 30. VI 1942. godine. U izvodu su navedene samo one akcije koje su od vlasti NDH posebno obilježene kao akcije komunista i partizana. Izostavljene su ove rubrike: uzrok krivice i kazne, primjedbe i broj (pod kojim se raspravlja)
496
251. 1942, lipanj, Zagreb
Izvještaj Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Hrvatsku Povjerenstvu Centralnog komiteta KP Hrvatske u Zagrebu o radu odbora u lipnju 1942. godine
499
252. 1942, lipanj, Zagreb
Obračun Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Hrvatsku upućen Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o primicima i izdacima u mjesecu lipnju 1942, godine
501
253. 1942, lipanj, Zagreb
Obračun Mjesnog odbora Narodne pomoći za Zagreb upućen Pokrajinskom odboru Narodne pomoći za Hrvatsku o primicima i izdacima za mjesec lipanj 1942. godine
502
254. 1942, lipanj, Zagreb
Obračun Okružnog komiteta KPH Zagreb upućen Povjereništvu CK KPH u Zagrebu o primicima i izdacima u lipnju 1942. godine
503
255. 1942, lipanj, Varaždin
Obračun Okružnog komiteta KPH Varaždin upućen Povjerenstvu CK KPH Zagreb o primljenom i izdatom novcu OK-? u II, III, IV, V i VI mjesecu 1942. godine te tabelarni izvještaj za lipanj 1942. godine
504
256. 1942, srpanj 1, Zagreb
Izvještaj Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnom komitetu KPH o radu Mjesnog komiteta KPH i Mjesnog odbora Narodne pomoći Zagreb te radu Partije na području zagrebačkog, krapinskog i varaždinskog okruga za vrijeme od 15. V do 20 VI 1942. godine
506
257. 1942, srpanj 1.
Iz izvještaja br. 13 GŠNOPO Hrvatske Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji i akcijama partizana u Drugoj operativnoj zoni Hrvatske
515
258. 1942, srpanj 5, Bjelovar
Izvještaj Zapovjedništva 1. pješačke divizije Zapovjedništvu 1. domobranskog zbora o akcijama jedinica 22, 23. i 24. lipnja 1942. godine na području Garešnice
517
259. 1942, srpanj 8, Sisak
Iz izvještaja Zapovjedništva prvog domobranskog zbora Ministarstvu domobranstva NDH o akcijama partizana u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u drugoj polovici lipnja 1942. godine
519
Kazalo osobnih imena521
Kazalo geografskih imena535
BIBLIOTEKA