SJEVEROZAPADNA HRVATSKA U NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI I SOCIJALISTIČKOJ REVOLUCIJI 1941-1945, GRAĐA: knjiga 10: 1. lipanj-15. kolovoz 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
* cijela knjiga *
* * *
kazalo
sadržaj
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbdatumopis dokumentastranica
    Predgovor5
    Skraćenice7
11944, lipanj 1.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o posljedicama neprijateljske ofenzive na đurđevačkom kotaru, problemu šverca te stanju u Bjelovarskome NOP odredu10
21944, lipanj 1.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Križevci Okružnome komitetu KPH Bjelovar o pogoršanju političke situacije nakon snažne neprijateljske propagande, te o stanju i radu partijske organizacije12
31944, lipanj 2.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o akcijama Dvadeset i osme divizije NOVJ na njihovu području, neprijateljskoj mobilizaciji i odnosu stanovništva prema njoj, namjeri da formiraju srpsku brigadu, načinu populariziranja odluka Trećega zasjedanja ZAVNOH-a, organizacijskom stanju, te radu vojno-pozadinskih ustanova23
41944, lipanj 2.Izvještaj Okružnoga NOO Krapina ZAVNOH-u o radu Propodjela u svibnju 1944. godine34
51944, lipanj 2.Izvještaj Okružnoga NOO Moslavina ZAVNOH-u o političkoj situaciji i organizacijskom stanju u svibnju 1944. godine36
61944, lipanj 2.Okružnica Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske podređenim jedinicama s uputama kako se suprotstaviti novoj taktici koju neprijatelj upotrebljava u borbi protiv jedinica NOV i POH38
71944, lipanj 2.Izvještaj Štaba Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ Glavnome štabu NOV i POH o operativnoj situaciji i organizaciji štabova i jedinica u svibnju 1944. godine44
81944, lipanj 2.Operativni izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o akcijama jedinica pod njegovom komandom od 11 - 26. svibnja 1944. godine53
91944, lipanj 2.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Varaždin Okružnome komitetu KPH Varaždin o pojačanom neprijateljskom teroru, raspoloženju naroda prema "saveznicima", te o organizacijskom stanju57
101944, lipanj 3.Izvještaj Štaba Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ Glavnome štabu NOV i POH o brojnom stanju i naoružanju te o socijalnom i nacionalnom sastavu jedinica60
111944, lipanj 3.Varaždin: Izvještaj Oklopljenoga sklopa PTS Zapovjedništvu PTS o borbama protiv partizana oko Ivanca i na Kalniku u svibnju 1944. godine68
121944, lipanj 4.Izvještaj Štaba Zagrebačkoga NOP odreda Okružnome komitetu KPH Zagreb o radu partijske organizacije u svibnju 1944. godine71
131944, lipanj 5.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o povratku onih koji su otišli u neprijateljska uporišta, te o nastojanju da se ojača Posavski NOP odred76
141944, lipanj 5.Varaždin: Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje u Varaždinu i o borbama u Hrvatskom zagorju protiv jedinica NOV potkraj svibnja i početkom lipnja 1944. godine78
151944, lipanj 6.Izvještaj Komande bjelovarskoga područja Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o organizacijskom stanju i radu pojedinih odsjeka81
161944, lipanj 7.Zaključci sa sastanka Okružnoga komiteta KPH Bjelovar o promjeni stava prema vanjskim saveznicima i unutrašnjima antifašističkim snagama te zadacima partijske i vanpartijskih organizacija83
171944, lipanj 7.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Koprivnica Okružnome komitetu KPH Bjelovar o pogoršanoj političkoj situaciji i slabostima komiteta u vezi s tim, o organizacijskom stanju te radu vojnopozadinskih vlasti92
181944, lipanj 7.Operativni izvještaj Štaba Trideset i treće divizije NOVJ Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV I POJ o akcijama jedinica od 20. svibnja do 5. lipnja 1944. godine96
191944, lipanj 7.Izvještaj Divizijskoga komiteta Trideset i druge divizije NOVJ Centralnome komitetu KP Hrvatske o posljedicama neprijateljske ofenzive, o radu Štaba, organizacijskom stanju partijske organizacije u svibnju 1944. godine101
201944, lipanj 8.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o neuspjelom pokušaju prebacivanja diverzanata i voda partizana u Međimurje, velikoj provali i hapšenju u Gornjem Međimurju i Prekomurju104
211944, lipanj 8.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Sveti Ivan Zelina Okružnome komitetu KPH Zagreb o pojačanoj neprijateljskoj aktivnosti, brojnom stanju u neprijateljskim uporištima te o usvojenim zadacima novoformiranoga komiteta106
221944, lipanj 8.Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Pokuplje Povjerenstvu PK SKOJ-a za sjevernu i južnu Hrvatsku o pogoršanoj političkoj situaciji, kadrovskim promjenama te održanome skojevskom savjetovanju108
231944, lipanj 9.Komesarski izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda politkomesaru Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o radu i djelovanju Prve zagorske brigade, Zagorskoga NOP odreda i Zagrebačkoga NOP odreda111
241944, lipanj 9.Operativni izvještaj Štaba Prve zagorske NO brigade Štabu Zapadne grupe NOP odreda Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOVJ o akcijama od 23. svibnja do 8. lipnja 1944. godine120
251944, lipanj 9.Samobor: Izvještaj Oružničke postaje Samobor Kotarskoj oblasti Samobor o borbama protiv partizana kod sela Kotari, Prekrižje i Prilipje125
261944, lipanj 10.Okružnica Centralnoga komiteta KP Hrvatske organizacijama na terenu o načinu populariziranja odluka Trećega zasjedanja ZAVNOH-a126
271944, lipanj 11.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Ludbreg Okružnome komitetu KPH Varaždin o pogoršanoj političkoj situaciji, strahu naroda pred represalijama neprijatelja te slabom snalaženju partijske organizacije u takvim uvjetima129
281944, lipanj 11.Operativni izvještaj Štaba NO brigade "Franjo Ogulinac-Seljo" Štabu Trideset i četvrte divizije NOVJ o borbi kod Plješivice 7. lipnja 1944. godine132
291944, lipanj 12.Pismo Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Okružnome komitetu KPH Bjelovar o zapaženim nedostacima i nepravilnostima u radu narodnooslobodilačkih odbora na njihovu području te slabostima u radu Komande bjelovarskoga područja136
301944, lipanj 12.Operativni izvještaj Štaba Karlovačke NO brigade Štabu Trideset i četvrte divizije NOVJ o borbi kod Svete Jane i Plješivice139
311944, lipanj 12.Sisak: Izvještaj Zapovjedništva Prve oružničke pukovnije Zapovjedništvu Pete oružničke pukovnije o borbama protiv jedinica NOV i POH u svibnju i početkom lipnja 1944. godine143
321944, lipanj 13.Pismo Povjerenstva CK KPH za sjevernu Hrvatsku Savi Zlatiću o provalama u Zagrebu, situaciji u Moslavini te raspoloženju naroda i mobilizaciji162
331944, lipanj 13.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Donja Stubica Okružnome komitetu KPH Zagreb o poboljšanju političke situacije nakon odlaska neprijateljske vojske, planu provođenja mobilizacije te organizacijskom stanju164
341944, lipanj 13.Izvještaj Politodjela Trideset i treće divizije NOVJ Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o stanju i radu partijske organizacije u jedinicama167
351944, lipanj 14.Zagreb: Izvještaj Norberta Vebera Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o političkoj situaciji u Zagrebu, te padovima u mjesnoj partijskoj organizaciji169
361944, lipanj 15.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o krahu neprijateljske mobilizacije, stanju u Češkom i Srpskom bataljonu, odlasku dobrovoljaca u jedinice NOV, načinu populariziranja odluka Trećeg zasjedanja ZAVNOH-a te o počecima osnivanja odbora JNOF172
371944, lipanj 15.Operativni izvještaj Štaba Trideset i druge divizije NOVJ Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ za prvu polovinu lipnja 1944. godine175
381944, lipanj 16.Zagreb: Izvještaj Norberta Vebera Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o padovima u mjesnoj partijskoj organizaciji182
391944, lipanj 16.Izvještaj Okružnoga NOO Pokuplje ZAVNOH-u o izvanrednom sastanku održanom zbog pogoršanja političke situacije186
401944, lipanj 16.Izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o akcijama Bjelovarskoga NOP odreda od 16. svibnja do 10. lipnja 1944. godine194
411944, lipanj 18.Zagreb: Izvještaj Norberta Vebera Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o situaciji u Zagrebu, slabljenju blokade opskrbe Zagreba živežnim namirnicama, padovima u partijskoj organizaciji te o dovodenju u logor Stara Gradiška veće grupe ljudi iz Splita197
421944, lipanj 19.Izvještaj Štaba Zagrebačkoga NOP odreda Štabu Zapadne grupe NOP odreda Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o akcijama protiv pripadnika "bijele garde"200
431944, lipanj 19.Izvještaj Obavještajnoga odsjeka Štaba Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o operativnim neprijateljskim jedinicama i jačini novouspostavljenih posada u Hrvatskome zagorju202
441944, lipanj 19.Operativni izvještaj Štaba Trideset i druge divizije NOVJ Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o borbi kod Severina 17. lipnja 1944. godine204
451944, lipanj 19.Zagreb: Naredba ministra oružanih snaga NDH o osudi na smrt i strijeljanju suradnika NOP-a u domobranstvu NDH210
461944, lipanj 20.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb o organizacijskom stanju ' partijskih i vanpartijskih organizacija te političkoj situaciji213
471944, lipanj 20.Izvještaj Oblasnoga komiteta SKOJ-a za zagrebačku oblast Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o vrlo lošoj političkoj situaciji uslijed neprijateljske ofenzive u svibnju 1944. godine, dezorganizaciji i nekonspirativnom radu organizacije NOP-a, nešto povoljnijoj u lipnju, organizacijskom stanju skojevskih organizacija te radu agitpropa216
481944, lipanj 21.Pismo Centralnog komiteta KP Hrvatske Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku sa zadacima partijskim organizacijama u pripremama i izborima za odbore NOF226
491944, lipanj 21.Izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOVJ o operativnoj situaciji po sektorima te akcijama jedinica od sredine svibnja do sredine lipnja 1944. godine231
501944, lipanj 21.Izvještaj Štaba NO brigade "Franjo Ogulinac-Seljo" Štabu Trideset i četvrte divizije NOVJ o vojnoorganizacijskom stanju i radu štabova bataljona242
511944, lipanj 22.Izvještaj Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o slaboj političkoj situaciji, koja je kulminirala potkraj svibnja 1944, o planiranim zadacima u vezi s osnivanjem odbora NOF, te organizacijskom stanju245
521944, lipanj 22.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Đurđevac Okružnome komitetu KPH Bjelovar o poboljšanju političke situacije, krahu neprijateljske mobilizacije, te radu i organizacijskom stanju partijske i vanpartijskih organizacija254
53  Izvještaj Štaba Drugoga diverzantskoga bataljona Štabu Četvrtoga korpusa NOVJ o diverzantskim akcijama u svibnju i lipnju 1944. godine263
541944, lipanj 23.Komesarski izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o vojnoorganizacijskom stanju u odredima, radu štabova, političkom radu te stanju obuće i prehrani boraca266
551944, lipanj 24.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o poboljšanju političke situacije, odjeku odluka ZAVNOH-a, problemima s vezama za prebacivanje hrane preko terena OK KPH Pokuplje, organizacijskom stanju te stanju u Posavskome NOP odredu274
561944, lipanj 24.Izvještaj Štaba Karlovačke NO brigade Štabu Trideset i četvrte divizije NOVJ o razbijanju neprijateljske ofenzive na Žumberak280
571944, lipanj 24.Izvještaj Štaba Posavskoga NOP odreda Štabu Istočne grupe NOP odreda Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o radu jedinica od 18. do 24. lipnja 1944. godine283
581944, lipanj 26.Sisak: Izvještaj Prve oružničke pukovnije Petoj oružničkoj pukovniji o borbama protiv jedinca NOV i POJ na području sjeverozapadne Hrvatske od 12. do 26. lipnja 1944. godine284
591944, lipanj 27.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o neuspjelom pokušaju prebacivanja ljudstva i materijala u Međimurje, te o toku mobilizacije za Srpski bataljon301
601944, lipanj 27.Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Jastrebarsko Okružnome komitetu SKOJ-a Pokuplje o radu komiteta, političkoj situaciji i mobilizaciji303
611944, lipanj 28.Izvještaj Štaba Trideset i treće divizije NOVJ Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o akcijama od 5. do 20. lipnja 1944. godine306
621944, lipanj 29.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Klanjec Okružnome komitetu KPH Krapina o političkom raspoloženju stanovništva, represalijama neprijatelja te organizacijskom stanju u lipnju 1944. godine311
631944, lipanj 29.Naređenje Štaba Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ za napad na Ludbreg319
641944, lipanj 29.Izvještaj Štaba Trideset i druge divizije NOVJ Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o akcijama u drugoj polovini lipnja 1944. godine323
651944, lipanj 30.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o popravljanju političke situacije tokom lipnja, povratku novomobiliziranih iz neprijateljskih uporišta, planu vlastite mobilizacije te organizacijskom stanju332
661944, lipanj 30.Zapisnik sa sastanka Okružnoga komiteta KPH Pokuplje na kojemu je razmotrena politička situacija i organizacijsko stanje po kotarima, problemi rekvizicije i konfiskacije, te pripreme za savjetovanje partijskih organizacija za kotare Pisarovina, Sisak i Velika Gorica344
671944, lipanj 30.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Novi Marof Okružnome komitetu KPH Varaždin o velikom odzivu vojnih bjegunaca na amnestiju NDH, političkome raspoloženju prema odlukama Trećega zasjedanja ZAVNOH-a te organizacijskom stanju partijske organizacije u lipnju 1944. godine354
681944, lipanj 30.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Krapina Okružnome komitetu KPH Krapina o nosiocima neprijateljske aktivnosti u kotaru, organizacijskom stanju Komiteta, partijskih jedinica i vanpartijskih organizacija u lipnju 1944. godine360
691944, lipanj 30.Naređenje Štaba Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o formiranju Drugoga srpskoga bataljona i postavljenju komandnog kadra367
701944, lipanj 30.Saopćenje Štaba Dvedeset i osme divizije NOVJ borcima i rukovodiocima povodom naređenja Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ da se toj diviziji povjeri napad na Ludbreg368
711944, lipanj 30.Koprivnica:Oglas Ratnoga suda Petog ustaškog stajaćeg zdruga o streljanju dvadesetosmorice pripadnika NOP-a kao odmazda za napad partizana na četvoricu ustaša370
721944, srpanj 1.Zagreb: Izvještaj Norberta Vebera Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o teškom stanju u Zagrebu zbog stalnih racija i odvođenja ljudi u vojsku te o nepovoljnom odjeku bombardiranja Zagreba371
731944, srpanj 3.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Žabno Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji i teroru neprijatelja, organizacijskome stanju Partije, SKOJ-a, NOO, JNOF, AFŽ te o agitaciji i propagandi373
741944, srpanj 4.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Đurđevac Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji, organizacijskome stanju i radu Partije, SKOJ-a te Kotarskoga NOO377
751944, srpanj 4.Izvještaj Štaba Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji, organizacijskom stanju Korpusne vojne oblasti te o radu komandi područja381
761944, srpanj 4.Izvještaj Štaba Zagrebačkoga NOP odreda politkomesaru Zapadne grupe NOP odreda Hrvatske o političkom radu i stanju u bataljonima ovoga odreda394
771944, srpanj 4.Novi Marof: Izvještaj Kotarske oblasti Novi Marof Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o kretanju i akcijama partizana 2, 3. i 4. srpnja 1944. godine398
781944, srpanj 5.Operativni izvještaj Štaba Zumberačko-pokupskoga NOP odreda Štabu Trideset i četvrte divizije NOVJ o aktivnostima odreda od 30. lipnja do 3. srpnja 1944. godine400
791944, srpanj 6.Pismo Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o mobilizaciji, te o održavanju okružnih konferencija AFŽ, NOF i USAOH-a u čazmanskome okrugu401
801944, srpanj 6.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Ivanec Okružnome komitetu KPH Krapina o političkoj situaciji, organizacijskom stanju i radu Partije, NOO, SKOJ-a, AFŽ, o Agitpropu i vojsci403
811944, srpanj 6.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Dubrava Okružnome komitetu KPH Čazma o političkoj situaciji, organizacijskome stanju Partije, NOO, AFŽ i o stanju blagajne409
821944, srpanj 6.Varaždin: Izvještaj Župskoga oružničkog zapovjedništva Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o borbama s partizanima od 3. do 5. srpnja 1944. godine415
831944, srpanj 6.Donja Stubica: Izvještaj Kotarske oblasti Donja Stubica Velikoj župi Prigorje o izvršenoj raciji njemačke policije na području Bistre s popisom dvadesetorice uhapšenih i proslijeđenih Ministarstvu unutrašnjih poslova417
841944, srpanj 7.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Krapina Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o političkoj i vojnoj situaciji u okrugu, o radu i organizacijskome stanju Partije, SKOJ-a, USAOH, NOO, AFŽ, o vojsci i Agitpropu419
851944, srpanj 7.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o politčkoj situaciji, teroru neprijatelja u Čazmi i okolnim mjestima, organizacijskome stanju i radu Partije, SKOJ-a, USAOH-a, NOO, JNOF, AFŽ, o vojsci i Agitpropu, s blagajničkim izvještajem i pregledom brojnoga i nacionalno-socijalnog stanja432
861944, srpanj 7.Zagreb: Izvještaj Norberta Vebera Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o reagiranjima u Zagrebu u vezi s napredovanjem saveznika, o sporazumu Tito-Šubašić te o problemima do kojih je došlo prilikom zamjene drugova443
871944, srpanj 7.Izvještaj političkog komesara Narodnoga poduzeća Dubrava Ive Seklera Okružnome NOO Moslavina o radu u lipnju 1944. godine447
881944, srpanj 8.Pismo Centralnoga komiteta KP Hrvatske Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o upućivanju druga Mirka Lenca radi osnivanja odreda Narodne zaštite na područje oblasti450
891944, srpanj 8.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Klanjec Okružnome komitetu KPH Krapina sa sjednice komiteta na kojoj su razmotreni politička situacija, organizacijsko stanje Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ, mobilizacija, Agitprop te utvrđeni zadaci i raspored rada451
901944, srpanj 8.Pismo Odjela za narodno gospodarstvo ZAVNOH-a Ekonomskome odjelu Okružnoga NOO Bjelovar u kojemu traže da se ulože sve snage u borbi za žetvu457
911944, srpanj 9.Zapisnik Druge okružne konferencije USAOH-a Čazma na kojoj je uz razmatranje političke situacije i rada USAOH-a na okrugu izabran i Okružni odbor USAOH-a458
921944, srpanj 10.Izvještaj Povjerenstva CK KPH za sjevernu Hrvatsku Centralnome komitetu KP Hrvatske o prilikama na terenu Slavonije i zagrebačke oblasti, o organizaciji POC-a, kadrovskim pitanjima, a u prilogu je i popis drugarica i drugova za zamjenu476
931944, srpanj 10.Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Pokuplje Povjerenstvu PK SKOJ-a za sjevernu Hrvatsku o političkome i organizacijskome stanju te o kadrovskim promjenama unutar rukovodstava SKOJ-a u okrugu478
941944, srpanj 10.Operativni izvještaj Štaba Trideset i treće divizije Desetoga korpusa za razdoblje od 20. lipnja do 5. srpnja 1944. godine482
951944, srpanj 10.Operativni izvještaj Trideset i četvrte divizije Četvrtog korpusa NOV i POJ Štabu Korpusa o borbama od 22. lipnja do 2. srpnja 1944. godine486
961944, srpanj 10.Izvještaj Trećega diverzantskog bataljona Diverzantske sekcije Inženjerijskog odsjeka Glavnog štaba Hrvatske Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o akcijama u razdoblju od 25. lipnja do 10. srpnja 1944. godine490
971944, srpanj 11.Naređenje Štaba Zapadne grupe NOP odreda Hrvatske o formiranju Omladinskog bataljona, o postavljanju komandnog kadra u Omladinskome bataljonu, Zagorskoj brigadi i Zagrebačkome NOP odredu491
981944, srpanj 11.Operativni izvještaj Štaba Turopoljsko-posavskoga NOP odreda Štabu Trideset i četvrte divizije NOVJ za razdoblje od 25. lipnja do 10. srpnja 1944. godine493
991944, srpanj 12.Sisak: Izvještaj Zapovjedništva Prve oružničke pukovnije Zapovjedništvu Pete oružničke pukovnije o borbama protiv jedinica NOV i POH od 26. lipnja do 12. srpnja 1944. godine497
1001944, srpanj 13.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Varaždin Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj i vojnoj situaciji, teroru nad stanovništvom i pogibiji drugova, organizacijskome stanju Partije, SKOJ-a, NOO, AFŽ u okrugu, radu Komande kalničkoga područja, o stanju u Kalničkome NOP odredu te o Agitpropu515
1011944, srpanj 13.Izvještaj Štaba Dvadeset i osme divizije Šestoga korpusa NOV i POJ štabovima Šestoga i Desetoga korpusa o operaciji kod Ludbrega i moralno-političkome stanju u diviziji526
1021944, srpanj 15.Izvještaj Općinskoga NOO Ludina Kotarskome NOO Kutina o upadu ustaša na oslobođeni teritorij općine532
1031944, srpanj 15.Operativni izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda Hrvatske Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o borbama Moslavačkoga i Bjelovarskoga NOP odreda te Udarnoga i Srpskoga bataljona od 26. lipnja do 11. srpnja 1944. godine533
1041944, srpanj 15.Operativni izvještaj Štaba Posavskoga NOP odreda Štabu Istočne grupe NOP odreda Hrvatske za razdoblje od 26. lipnja do 14. srpnja 1944. godine538
1051944, srpanj 16.Izvještaj Okružnoga komiteta SKOJ-a Varaždin Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o poboljšanoj političkoj situaciji, organizacijskome stanju i radu skojevskih organizacija u kotarevima okruga i u vojsci.540
1061944, srpanj 17.Operativni izvještaj Štaba Trideset i druge divizije Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ Štabu Korpusa o borbama u prvoj polovini srpnja 1944. godine550
1071944, srpanj 18.Varaždin: Izvještaj Župskoga oružničkog zapovjedništva Varaždin Velikoj župi Zagorje o političkoj situaciji i borbama s jedinicama NOVJ od 5. do 15. srpnja 1944. godine565
1081944, srpanj 19.Operativni izvještaj Štaba Prve zagorske brigade NOV Hrvatske Štabu Zapadne grupe NOP odreda Hrvatske za razdoblje od 8. lipnja do 7. srpnja 1944. godine574
1091944, srpanj 20.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Stubice Okružnome komitetu KPH Zagreb o političkoj situaciji i teroru neprijatelja, organizacijskom stanju te o radu Partije, SKOJ-a, JNOF, NOO, AFŽ i USAOH-a577
1101944, srpanj 20.Varaždin: Izvještaj Župske redarstvene oblasti Varaždin Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o akcijama partizana u kotarevima oblasti sredinom srpnja 1944. godine579
1111944, srpanj 21.Zagreb: Pismo Norberta Vebera Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o odlasku Krbeka i Cilića za ZAVNOH, o raspoloženju građana i prilikama u Zagrebu 583
1121944, srpanj 22.Pismo Okružnoga komiteta KPH Pokuplje Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske u kojem se traži vojni materijal, izvještava o vojnoj situaciji na terenu i povećanoj mobilizaciji u partizanske jedinice584
1131944, srpanj 23.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkim prilikama nakon neprijateljske ofenzive, o osnivanju odbora JNOF, radu AFŽ, o broju mobiliziranih, kadrovskim promjenama i zadacima članova Okružnog komiteta585
1141944, srpanj 23.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast u kojemu se obavještava da je pismo CK KP Hrvatske i Izvršnoga odbora JNOF poslano na teren, o drugovima upućenima na kurseve, a traži se i oružje za potrebe Okružnoga NOO Bjelovar588
1151944, srpanj 23.Izvještaj Drugoga diverzantskog bataljona Diverzantske sekcije inženjerijskoga odsjeka Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske Glavnome štabu o akcijama u razdoblju od 9. lipnja od 23. srpnja 1944. godine590
1161944, srpanj 24.Izvještaj Štaba Žumberačko-pokupskoga NOP odreda Štabu Trideset i četvrte divizije NOVJ o akcijama odreda od 18. do 24. srpnja 1944. godine597
1171944, srpanj 25.Izvještaj Ivana Božićevića, člana Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o političkoj i vojnoj situaciji u Hrvatskome zagorju599
1181944, srpanj 25.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb o poboljšanoj političkoj situaciji, teroru nad stanovništvom, organizacijskom stanju Partije, NOO, AFŽ, SKOJ-a te o agitaciji i propagandi601
1191944, srpanj 25.Pregled brojnog stanja SKOJ-evskih organizacija u Zagrebačkoj oblasti604
1201944, srpanj 25.Odgovor Izvršnoga odbora JNOF Hrvatske Ivi Krbeku, koji sadrži prijedlog Izvršnoga odbora u vezi sa sporazumom i ulaskom grupe Augusta Košutića u JNOF-u Hrvatske607
1211944, srpanj 25.Pregled socijalnoga i nacionalnoga sastava jedinica X. korpusa "Zagrebačkoga" NOV i PO Jugoslavije611
1221944, srpanj 25.Izvještaj Trećega diverzantskog bataljona Diverzantske sekcije Inženjerijskog odsjeka Glavnoga štaba Hrvatske Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o akcijama u razdoblju od 10. do 25. srpnja 1944. godine611
1231944, srpanj 26.Pismo Krunke Zastavniković Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o pripremama konferencije AFŽ i radu organizacije AFŽ u bjelovarskome okrugu od 11. lipnja do 26. srpnja 1944. godine614
1241944, srpanj 26.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Ludbreg Okružnome komitetu KPH Varaždin o teroru i pljački neprijatelja u kotaru, organizacijskome stanju Partije, SKOJ-a, NOF, AFŽ te zadacima članova Kotarskoga komiteta617
1251944, srpanj 26.Operativni izvještaj Štaba Trideset i četvrte divizije Četvrtoga korpusa NOV i POJ Štabu korpusa za razdoblje od 10. do 17. srpnja 1944. godine621
1261944, srpanj 26.Sisak: Izvještaj Zapovjedništva Prve oružničke pukovnije Zapovjedništvu Pete oružničke pukovnije o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske od 12. do 26. srpnja 1944. godine625
1271944, srpanj 27.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Križevci Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji, organizacijskome stanju i radu Partije, SKOJ-a, NOO, JNOF i AFŽ640
1281944, srpanj 27.Zapisnik sa sjednice Izvršnoga odbora Okružnoga NOO Bjelovar ZAVNOH-u o političkoj situaciji, stanju i radu NOO u okrugu, odjela pri Okružnome NOO, o JNOF i mobilizaciji646
1291944, srpanj 27.Operativni izvještaj Štaba Trideset i druge divizije Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ Štabu Korpusa o borbama u drugoj polovini srpnja 1944. godine652
1301944, srpanj 27.Vojno-organizacijski izvještaj Štabu Trideset i treće divizije Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ Štabu Korpusa za razdoblje od 20. lipnja do 20. srpnja 1944. godine658
1311944, srpanj 27.Operativni izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda Hrvatske Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o akcijama "Zagrebačkoga" NOP odreda od 21. lipnja do 22. srpnja 1944. godine663
1321944, srpanj 27.Vojno-organizacijski izvještaj Štaba Zapadne grupe NOP odreda Hrvatske Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ za srpanj 1944. godine668
1331944, srpanj 28.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zelina Okružnome komitetu KPH Zagreb o koncentraciji neprijatelja, teroru i pljački nad stanovništvom, stradanju članova Partije, akcijama Zagrebačkoga NOP odreda i organizacijskomu stanju i radu Kotarskoga komiteta, organizacija SKOJ-a, USAOH-a, NOO, NOF, uz priloženi blagaj nički izvještaj673
1341944, srpanj 28.Operativni izvještaj Štaba Trideset i treće divizije Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ Štabu Korpusa za razdoblje od 5. do 20. srpnja 1944. godine680
1351944, srpanj 28.Izvještaj Štaba Trideset i četvrte divizije Četvrtoga korpusa NOV i POJ Štabu Korpusa o vojnoj situaciji i organizacijskome stanju jedinica divizije u sprnju 1944. godine685
1361944, srpanj 28.Operativni izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda Hrvatske Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o akcijama Moslavačkoga, Bjelovarskoga i Posavskoga NOP odreda, Udarnoga i Srpskoga bataljona od 11. do 25. srpnja 1944. godine689
1371944, srpanj 28.Vojno-organizacijski izvještaj Štaba Istočne grupe NOP odreda Hrvatske Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ za srpanj 1944. godine695
1381944, srpanj 28.Izvještaj Štaba Podravskoga partizanskog odreda Okružnome komitetu KPH Bjelovar o akcijama odreda te o neprijateljskim posadama u bjelovarskome području700
1391944, srpanj 29.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Dubrava Okružnome komitetu KPH Čazma o političkoj situaciji, organizacijskome stanju i radu Partije, SKOJ-a, AFŽ, NOF, NOO te o vojsci702
1401944, srpanj 29.Vojno-organizacijski izvještaj Štaba Trideset i druge divizije Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV I POJ Štabu Korpusa za srpanj 1944. godine707
1411944, srpanj 29.Zagreb: Prijepis naređenja Glavnoga ravnateljstva za javni red i sigurnost Redarstvenoj oblasti za grad Zagreb da se uhapšeni članovi Mjesnog komiteta KPJ i Mjesnoga NOO Zagreb, te članovi Komisije za obnovu sela predaju Pokretnome prijekom sudu na daljnji postupak715
1421944, srpanj 30.Uputstvo Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast svima okružnim komitetima KPH u oblasti u vezi s održavanjem konferencije JNOF717
1431944, srpanj 30.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Prelog Okružnome komitetu KPH Varaždin o političkoj situaciji i hapšenjima u Međimurju, organizacijskome stanju Partije, SKOJ-a i AFŽ719
1441944, srpanj 31.Pismo Josipa Tucmana, člana Oblasnoga komiteta KPH za zagrebačku oblast Oblasnome komitetu o organizaciji centra za prebacivanje materijala u oblasti721
1451944, srpanj 31.Izvještaj Oblasnoga komiteta SKOJ-a za zagrebačku oblast Pokrajinskome komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o političkoj situaciji i teroru neprijatelja, organizacijskome i kadrovskome stanju unutar organizacija SKOJ-a iUSAOH-a u okruzima, kotarevima i u vojsci u srpnju 1944. godine722
1461944, srpanj 31.Zagreb: Oglas o vješanju sedmorice partizana kao odmazde zbog diverzija na prugama732
1471944, srpanj 31.Varaždin: Izvještaj Župske redarstvene oblasti u Varaždinu Velikoj župi Zagorje u Varaždinu o akcijama partizana na području kotareva Varaždin, Ivanec i Novi Marof potkraj sprnja 1944. godine734
1481944, srpanj 31.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Đurđevac Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji u Virju nakon neprijateljske mobilizacije736
1491944, kolovoz 1.Okružnica Oblasnog komiteta KPH za zagrebačku oblast okružnim komitetima o njihovim zadacima u vezi s mobilizacijom ljudstva i materijalnih dobara za jedinice NOV738
1501944, kolovoz 1.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Zagreb Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o političkoj situaciji, organizacijskom stanju partijske organizacije, radu SKOJ-a, NOO, AFŽ, te stanju u Posavskome i Zagrebačkome NOP odredu740
1511944, kolovoz 1.Izvještaj Sanitetskoga odsjeka Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ Sanitetskome odjeljenju Glavnoga štaba NOV i PO Hrvatske o organizacijskom stanju saniteta u jedinicama, higijenskim prilikama, medicinskom osoblju te o opremi kojom raspolažu748
1521944, kolovoz 1.Izvještaj Divizijskoga komiteta Trideset i treće divizije NOVJ Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o radu i organizacijskom stanju partijske i skojevske organizacije754
1531944, kolovoz 1.Izvještaj Žumberačko-pokupskoga NOP odreda Štabu Trideset i četvrte divizije NOVJ o akcijama od 29. do 31. srpnja 1944. godine759
1541944, kolovoz 1.Izvještaj Prosvjetnoga odjela ONOO Pokuplje Odjelu narodne prosvjete ZAVNOH-a o radu odjela i stanju školstva761
1551944, kolovoz 1.Ludbreg: Izvještaj Prve bojne Prve pukovnije PTS Zapovjedništvu PTS o borbama protiv jedinica Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ u srpnju 1944. godine762
1561944, kolovoz 1.Zagreb: Izvještaj Konjaničkoga sklopa PTS Zapovjedništvu PTS o borbama protiv jedinica NOV u srpnju 1944. godine776
1571944, kolovoz 1.Bjelovar: Izvještaj Župske redarstvene oblasti Bjelovar Glavnome ravnateljstvu za javni red i sigurnost NDH o akcijama partizana u srpnju 1944. u kotarevima Bjelovar, Čazma i Garešnica777
1581944, kolovoz 2.Zapisnik sa sastanka Kotarskoga komiteta KPH Dubrava na kojemu su utvrđeni politička situacija, zadaci za provedbu mobilizacije te zadaci za članove komiteta u vezi s održavanjem Okružne konferencije JNOF, bilo je riječi i o primanju novih članova te o radu skojevske organizacije779
1591944, kolovoz 3.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Centralnome komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji, mobilizaciji, žetvi, organizacijskom stanju partijske organizacije, radu omladinske organizacije, osnivanju odbora JNOF, radu NOO te stanju u Moslavačkome NOP odredu, Udarnome bataljonu IG NOP odreda, Srpskome bataljonu, Diverzantskome bataljonu i Komandi moslavačkog područja783
1601944, kolovoz 3.Izvještaj Štaba Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o operativnoj situaciji i organizacijskom stanju jedinica795
1611944, kolovoz 3.Ivanec: Izvještaj Druge bojne Prve pukovnije PTS Zapovjedništvu Prve pješačke pukovnije PTS o borbama protiv jedinica NOV u srpnju 1944. godine808
1621944, kolovoz 4.Zagreb: Izvještaj Norberta Vebera Povjerenstvu CK KPH za sjevernu Hrvatsku o situaciji u Zagrebu, problemu nekonspirativnoga rada, nesuglasicama u redovima bivšeg vodstva HSS povodom sporazuma Tito-Šubašić te o drugim pitanjima819
1631944, kolovoz 4.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Sveti Ivan Žabno, Okružnome komitetu KPH Bjelovar o lošoj političkoj situaciji, nedovoljnom radu partijske organizacije te o utvrđenim zadacima za prevladavanje takva stanja822
1641944, kolovoz 5.Izvještaj Štaba Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ Glavnome štabu NOV i PO Hrvatske o rezultatima borbi od 1. travnja do kraja lipnja 1944. godine828
1651944, kolovoz 7.Oglas o vješanju desetorice pripadnika NOP-a zbog napada partizana na vlak između željezničkih stanica Prečeca i Ostrne830
1661944, kolovoz 7.Novi Marof: Izvještaj Druge bojne Prve pukovnije PTS Zapovjedništvu PTS o borbama protiv jedinica Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ u srpnju 1944. godine833
1671944, kolovoz 8.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Čazma Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o osnivačkoj konferenciji NOF-a za Moslavinu849
1681944, kolovoz 8.Zapisnik sa sastanka Okružnoga komiteta KPH Krapina na kojemu su razmotreni politička situacija, organizacijsko stanje i rad partijske organizacije te djelovanje antifašističkih organizacija853
1691944, kolovoz 9.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Centralnome komitetu KP Hrvatske o pojačanoj neprijateljskoj aktivnosti, mobilizaciji, sastanku s predstavnicima Madžara, organizacijskom stanju, radu NOO, formiranju odbora JNOF, radu odbora AFŽ, Komande područja te o stanju u vojnim jedinicama861
1701944, kolovoz 9.Izvještaj Divizijskoga komiteta Trideset i druge divizije NOVJ Centralnome komitetu KP Hrvatske o stanju u jedinici i radu partijske i skojevske organizacije874
1711944, kolovoz 9.Operativni izvještaj Štaba Zagrebačkoga NOP odreda Štabu Zapadne grupe NOP odreda o akcijama odreda od 23. srpnja do 9. kolovoza 1944. godine877
1721944, kolovoz 10.Operativni izvještaj Bjelovarskoga NOP odreda Štabu Istočne grupe NOP odreda za vrijeme od 26. srpnja do 10. kolovoza 1944. godine881
1731944, kolovoz 11.Zapisnik sa sastanka OK KPH Varaždin na kojemu je razmatrana politička situacija, rad i organizacije u kotarima te stanje u Komandi kalničkoga područja i Kalničkome NOP odredu883
1741944, kolovoz 14.Izvještaj Okružnoga komiteta KPH Bjelovar Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o teroru neprijatelja u selima Prugovac, Severin i Orovac, reakciji Madžara na poziv da se mobiliziraju u jedinice NOV te o kadrovskim promjenama888
1751944, kolovoz 14.Operativni izvještaj Štaba Trideset i druge divizije NOVJ Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o borbama od 27. srpnja do 13. kolovoza 1944. godine891
1761944, kolovoz 14.Izvještaj Štaba Trideset i treće divizije NOVJ Štabu Desetoga korpusa "Zagrebačkoga" NOV i POJ o borbama od 20. srpnja do 5. kolovoza 1944. godine897
1771944, kolovoz 14.Izvještaj Politkomesara Prve zagorske NO brigade Oblasnome komitetu KPH za zagrebačku oblast o borbama po dolasku u Zagorje početkom kolovoza te političkim prilikama na sektoru Krapina, Pregrada i Klanjec902
1781944, kolovoz 15.Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Zagreb Okružnome komitetu KPH Zagreb o akciji Omladinskoga bataljona na miliciju u Jalševcu te pokušajima da se spriječi odlazak dobrovoljaca u četvrti bataljon Zagrebačkoga NOP odreda904
1791944, kolovoz 15Izvještaj Kotarskoga komiteta SKOJ-a Sveti Ivan Zelina Kotarskome komitetu KPH Sveti Ivan Zelina o političkoj situaciji, mobilizaciji za svetoivanjski bataljon te organizacijskom stanju905
    Kazalo osobnih imena911
    Kazalo geografskih imena925
    Kazalo predmetnih pojmova933
BIBLIOTEKA