NARODNOOSLOBODILAČKA BORBA U DALMACIJI 1941-1945. ZBORNIK DOKUMENATA; knjiga 9: studeni-prosinac 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
* cijela knjiga *
* * *
sadržaj
dokumenti NOV i POJ
njemački dokumenti
ustaško-domobranski dokumenti
četnički dokumenti
registar
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
DOKUMENTI ORGANIZACIJA NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA
1.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. studenoga 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske da jačim snagama uništi kninske četnike na prostoru Bosanskog Grahova9
2.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 1. studenog 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama u Lici i sjevernoj Dalmaciji od 23. listopada do 1. studenog10
3.Pismo zamjenika političkog komesara 4. dalmatinske brigade od 1. studenog 1943. bataljonskim biroima i partijskim organizacijama19
4.Direktiva Okružnog komiteta KPH za srednju Dalmaciju od 1. studenog 1943. Kotarskom komitetu KPH Sinja za dalji rad partijske organizacije26
5.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama u srednjoj Dalmaciji od 20. do 31. listopada29
6.Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 2. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 14. listopada do 1. studenog34
7.Izvještaj zamjenika političkog komesara partijske organizacije 10. dalmatinske brigade od 2. studenog 1943. godine38
8.Izvještaj delegacije NOV i POJ Bari od 2. studenog 1943. Komandi Mornarice NOVJ o formiranju Prve prekomorske brigade40
9.Izvještaj Štaba Devete divizije od 3. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na području Imotski-Posušje42
10.Izvještaj Štaba Devete divizije od 4. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama Treće brigade kod Posušja i Imotskog47
11.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 4. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o organizacionom stanju jedinica48
12.Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 4. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Pelješcu i zvjerstvima Nijemaca nad nenaoružanim narodom53
13.Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 4. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Pelješcu i pripremama za napad na Makarsku55
14.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Benkovac od 5. studenog 1943. Okružnom komitetu KPH Zadar o političkoj situaciji i organizacionom stanju Partije i SKOJ-a u kotaru56
15.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Trogir od 5. studenog 1943. Okružnom komitetu KPH za srednju Dalmaciju o političkoj situaciji na terenu i organizacionom stanju Partije59
16.Izvještaj Štaba Devete divizije od 6. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama Četvrte brigade kod Trilja63
17.Izvještaj Štaba Devete divizije od 7. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi Četvrte i Desete brigade kod Studenaca64
18.Zapovijest Štaba Devete divizije od 7. studenog 1943. podređenim jedinicama da napadnu neprijateljsku kolonu na cesti Imotski-Trilj67
19.Izvještaj Štaba Mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke (Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora) od 7. studenog 1943. Štabu Mornarice NOVJ o organizacionom stanju69
20.Direktiva Štaba Mornarice NOVJ od 8. studenog 1943. Štabu Četvrtog pomorsko-obalskog sektora za formiranje Operativnog štaba i poduzimanje mjera radi obrane otoka71
21.Izvod iz direktive Štaba Mornarice NOVJ od 8. studenog 1943. Štabu Trećeg pomorsko-obalskog sektora o formiranju Operativnog štaba i poduzimanju mjera radi obrane otoka73
22.Izvještaj Komande otoka Drvenik od 8. studenog 1943. komandantu Šoltanske flotile o stanju na otoku u vezi s najnovijim poduhvatom neprijateljskih jedinica74
23.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o čišćenju četnika u Strmici, Plavnu i Golubiću75
24.Izvještaj Štaba Hvarsko-viškog odreda od 9. studenog 1943. Štabu Trećeg pomorsko-obalskog sektora o formiranju odreda i njegovom stanju i naoružanju77
25.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 10. studenog 1943. svim podređenim jedinicama i ustanovama u vezi uvođenja oficirskih i podoficirskih činova i polaganja zakletve78
26.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 10. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi na liniji Trilj-Lovreć85
27.Naređenje Štaba Mornarice NOVJ od 10. studenog 1943. o formiranju Odsjeka za pomorski saobraćaj86
28.Zapovijest Štaba Mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke od 10. studenog 1943. podređenim jedinicama za iskorišćavanje situacije u slučaju povlačenja neprijateljskih jedinica iz obalskih garnizona89
29.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH za Metković od 10. studenog 1943. Okružnom komitetu KPH za Makarsku o političkoj situaciji u kotaru i organizacionom stanju partijske organizacije91
30.Operativni izvještaj Štaba Pašmanske flotile od 11. studenog 1943. komandantu Mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke o napadu na neprijateljske brodove99
31.Izvještaj Komande Šoltanske flotile od 11. studenog 1943. Štabu Četvrtog pomorsko-obalskog sektora o evakuaciji Drvenika100
32.Izvještaj općinskog povjerenika sa Šolte od 11. studenog 1943. Kotarskom komitetu KPH Brač-Šolta u vojno-političkoj situaciji na Šolti102
33.Naređenje Štaba Osmog korpusa od 12. studenog 1943. štabovima Mornarice i Dvadesetšeste divizije o organizaciji obrane otoka u vezi s najnovijim neprijateljskim poduhvatom103
34.Izvještaj Štaba Devete divizije od 12. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o uspostavljanju veze s Imotskim NOP odredom i Jedanaestom brigadom104
35.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 12. studenog 1943. Štabu Mornarice NOVJ o formiranju Operativnog štaba za drugo područje i o rasporedu jedinica na njemu105
36.Naređenje štaba Osmog korpusa NOVJ od 13. studenog 1943. Štabu Devetnaeste divizije da dostavi izvještaj o stanju u sjevernoj Dalmaciji i posveti pažnju obrani jadranske obale107
37.Izvještaj Štaba Devete divizije od 13. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama kod Šestanovca, Zadvarja i Postranja108
38.Izvještaj Politodjela Devete divizije od 13. studenog 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije109
39.Izvještaj Štaba Mornarice za sjevernodalmatinsku obalu i otoke (Trećeg sektora) od 13. studenog 1943. Štabu Devetnaeste divizije NOVJ o napadu Pašmanske flotile na neprijateljske brodove112
40.Zapovijest Štaba Osmog korpusa NOVJ od 14. studenog 1943. podređenim jedinicama da napadnu neprijatelja u selima Studenci, Lovreć, Provo i Cista i na cesti Grabovac-Šestanovac114
41.Informativni izvještaj Štaba Osmog korpusa NOVJ od 15. studenog 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga na teritoriji Dalmacije117
42.Zapovijest Štaba Devete divizije od 15. studenog 1943. potčinjenim jedinicama za napad na Studence i Posušje126
43.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 15. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 1. do 15. studenog129
44.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 15. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o formiranju čete u selu Gali131
45.Naredba Štaba Mornarice NOVJ od 16. studenog 1943. o formiranju Operativnog štaba za obranu otoka srednje i južne Dalmacije132
46.Obavještenje Štaba Mornarice NOVJ od 16. studenog 1943. potčinjenim jedinicama o formiranju Operativnog štaba za obranu otoka i naređenje za formiranje operativnih štabova pojedinih sektora134
47.Obavještenje Štaba Dvanaeste dalmatinske brigade od 16. studenog 1943. o formiranju operativnih štabova pojedinih sektora za obranu otoka srednje i južne Dalmacije135
48.Izvještaj Štaba Petog pomorsko-obalskog sektora od 16. studenog 1953. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji poluotoka Pelješca136
49.Izvještaj Okružnog komiteta SKOJ-a za Knin od 16. studenog 1943. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Dalmaciju o političkoj situaciji i organizacionom stanju SKOJ-a i USAOH-a137
50.Izvještaj Štaba Devete divizije od 17. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi kod Studenaca, Lovreća i Prova146
51.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 17. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi kod Lovreća147
52.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 17, studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama kod Obrovca i Trilja148
53.Izvještaj Štaba Prvog mosećkog bataljona od 17. studenog 1943. Mjesnom komitetu KPH Split o formiranju bataljona149
54.Pismo Štaba Osmog korpusa NOVJ od 18. studenog 1943. Štabu Desete hercegovačke brigade o borbama u Dalmaciji i o značaju zajedničkih dejstava na pravcu Mostar-Metković150
55.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 18. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske brodove152
56.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 18. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi kod Prova154
57.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 18. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama kod Trilja i Obrovca156
58.Naređenje Štaba Dvadesetšeste divizije od 18. studenog 1943. da se od Neretvanskog NOP odreda formira 4. bataljon Jedanaeste brigade, od Imotskog NOP odreda 5. bataljon ove brigade a s Makarskim odredom popune ostale brigade157
59.Naređenje Štaba Mornarice NOVJ od 18. studenog 1943. Štabu Četvrtog pomorsko-obalskog sektora za prebacivanje jedinica s obale na otoke159
60.Naređenje Operativnog štaba za obranu otoka od 18. studenog 1943. podređenim jedinicama o formiranju operativnih štabova za sektore160
61.Izvještaj glavnog obavještajnog povjerenika za okružje južne Dalmacije od 18. studenog 1943. Okružnom komitetu KPH za južnu Dalmaciju o povlačenju vojske i stanovništva s Pelješca na Korčulu163
62.Zapisnik s Prvog oblasnog savjetovanja AFŽ-a za Dalmaciju održanog 18. i 19. studenog 1943. u Bolu na otoku Braču166
63.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 19. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o posjedanju obale između Splita i Šibenika od strane Nijemaca i ustaša i razbijanju Trogirskog NOP odreda213
64.Izvještaj Štaba Devete divizije od 20. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi Četvrte brigade kod Studenaca214
65.Izvještaj Štaba Devete divizije od 20. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi Četvrte brigade kod Studenaca215
66.Naređenje Operativnog Štaba za obranu otoka Brača i Šolte od 20. studenog 1943. o rasporedu i zadacima podređenih jedinica217
67.Izvještaj Štaba Odreda Petog pomorsko-obalskog sektora od 20. studenog 1943. o formiranju, naoružanju, rasporedu i organizaciji odreda218
68.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 21. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i borbama kod Studenaca i Trogira223
69.Izvještaj zamjenika političkog komesara Zadarskog NOP odreda od 21. studenog 1943. Okružnom komitetu KPH Zadar o stanju u odredu224
70.Izvještaj Operativnog štaba za obranu otoka Brača i Šolte od 22. studenog 1943. Operativnom štabu za obranu otoka o mogućnosti izvođenja dejstava duž obale pravcem Brela-Baška Voda-Makarska226
71.Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 22. studenog 1943. Štabu Mornarice NOVJ o napadu neprijateljskih jedinica na otok Ugljan227
72.Izvještaj delegacije NOV i POJ u Bariju od 22. studenog 1943. Štabu Mornarice NOVJ o pripremama za prebacivanje Prve prekomorske brigade u Jugoslaviju229
73.Izvještaj Štaba Osmog korpusa NOVJ od 23. studenog 1943. Obavještajnom odsjeku Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji u Dalmaciji230
74.Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 23. studenog 1943. Štabu Mornarice NOVJ o iskrcavanju njemačkih jedinica na otok Ugljan235
75.Izvještaj Štaba Petog pomorsko-obalskog sektora od 23. studenog 1943. Štabu Mornarice NOVJ o napadu neprijateljskih brodova na otok Mljet237
76.Naredba Štaba Osmog korpusa NOVJ od 24. studenog 1943. o postavljenju rukovodilaca u Štabu Dvadesete divizije i štabovima grupe NOP odreda sjeverne i srednje Dalmacije238
77.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 24. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi kod Hana i napadu na Koljane240
78.Zapovijest Štaba Dvadesete divizije od 25. studenog 1943. podređenim jedinicama da spriječe prodor neprijateljskih snaga prema Livnu241
79.Izvještaj Politodjela 20. divizije NOVJ od 25. studenog 1943. Centralnom komitetu KPJ o stanju i radu u 10. dalmatinskoj brigadi244
80.Naređenje Štaba Dvadesetšeste divizije NOVJ od 25. studenog 1943. Štabu Jedanaeste brigade za formiranje novog Neretvanskog i Makarskog NOP odreda247
81.Zapovijest Štaba Mornarice NOVJ od 25. studenog 1943. za prevoženje jednog bataljona Devete brigade s otoka Šolte u Stari Trogir249
82.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Šibenik od 25. studenog 1943. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o organiziranju partijskog kursa i izvršenoj mobilizaciji251
83.Izvod iz knjige primljenih i poslatih depeša Dvadesetšeste divizije NOVJ za period od 1. do 25. studenog 1943253
84.Izvještaj komandanta Bračko-šoltanskog odreda iz druge polovine studenog 1943. komandantu Četvrtog pomorsko obalskog sektora o stanju i naoružanju odreda, rasporedu komandnog kadra i dislokaciji jedinica267
85.Direktivno pismo Okružnog komiteta KPH za srednju Dalmaciju od 26. studenog 1943. svim kotarskim i mjesnim komitetima KPH u srednjoj Dalmaciji za budući rad270
86.Izvještaj delegacije NOVJ od 26. studenog 1943. Štabu Mornarice NOVJ o početku upućivanja bataljona Prve prekomorske brigade na Korčulu274
87.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 27. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o neprijateljskom prodoru na otoke i obalni pojas i stanju na terenu i u jedinicama275
88.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 27. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o zapljeni tri neprijateljska kamiona i zarobljavanju jednog majora279
89.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Benkovac od 27. studenog 1943. Okružnom komitetu KPH Zadar o političkoj situaciji u kotaru i organizacionom stanju Partije280
90.Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 28. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Pelješcu i Mosoru i na pravcu Lovreć-Šestanovac-Zadvarje283
91.Izvještaj Operativnog štaba za obranu otoka Visa od 28. studenog 1943. Štabu Četvrtog pomorsko-obalskog sektora o rasporedu jedinica i automatskog oružja289
92.Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 29. studenog 1943. Štabu Mornarice NOVJ o razvoju situacije na otocima291
93.Naređenje Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 29. studenog 1943. Komandi Bračke flotile naoružanih brodova da osujete eventualni napad neprijatelja na Brač i ostale otoke293
94.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Šibenik od 29. studenog 1943. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o sprovođenju mobilizacije294
95.Izvještaj Štaba Devete divizije od 30. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi Treće brigade protiv ustaša kod Posušja296
96.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 30. studenog 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama kod sela Hrvače i u Muću298
97.Pregled brojnog stanja ljudstva Hvarsko-viškog NOP odreda na dan 30. studenog 1943. godine301
98.Pregled brojnog stanja članova KPJ po općinama u kotaru Šibenik u mjesecu studenom 1943. godine302
99.Izvještaj Štaba Devete divizije od 2. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na prostoru Imotski i Posušje303
100.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcima Sinj-Livno i Trilj-Aržano307
101.Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 2. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o stanju na području sektora309
102.Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NO brigade od 3. prosinca 1943. Štabu Dvadesete divizije NOVJ o prebacivanju brigade na Brač i ponovnom vraćanju na trogirski sektor310
103.Izvod iz izvještaja Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 3. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju Mosorskog odreda u Bol i o bombardiranju Omiša od strane savezničkih aviona312
104.zvještaj glavnog povjerenika za okrug južne Dalmacije od 3. prosinca 1943. Okružnom komitetu KPH za južnu Dalmaciju o situaciji na Pelješcu313
105.Izvještaj Komande Šoltanske flotile od 4. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju Mosorskog odreda316
106.Zapisnik sa sastanka Kotarskog komiteta KPH Šibenik održanog 4. prosinca 1943. godine317
107.Izvještaj Štaba Četvrte brigade od 5. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcu Studenci-Aržano320
108.Naredba br. 10 Štaba Devetnaeste divizije NOVJ od 6. prosinca 1943. o formiranju Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda321
109.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije NOVJ od 7. prosinca 1943. Štabu Prve proleterske brigade za napad na neprijateljske posade oko Duvna322
110.Izvještaj zamjenika politkomesara Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 7. prosinca 1943. zamjeniku politkomesara Mornarice NOVJ o stanju i radu partijske organizacije sektora324
111.Direktiva Štaba Prve proleterske divizije NOVJ od 8. prosinca 1943. štabovima Prve i Treće proleterske brigade i Komandi brdske baterije za dejstvo na sektoru Livno-Duvno330
112.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 8. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcima Sinj-Vaganj-Livno i Vrlika-Koljane-Dinara333
113.Naredba Štaba Osmog korpusa NOVJ od 9. prosinca 1943. Štabu Devetnaeste divizije da Petu brigadu uputi u Glamoč, a da sa Šestom i Sedmom brigadom zatvori pravac Knin-Grahovo335
114.Dopis Okružnog komiteta KPH Šibenik od 9. prosinca 1943. Kotarskom komitetu KPH Vodice o ponovnom uspostavljanju pomorske baze na otočju zadarskog okruga336
115.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije NOVJ od 10. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Livno-Duvno337
116.Izvještaj Mjesnog komiteta KPH Split od 10. prosinca 1943. Okružnom komitetu KPH za srednju Dalmaciju o situaciji u gradu339
117.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 12. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o neprijateljskoj ofenzivi u sjevernoj Dalmaciji343
118.Dopis Štaba Dvadesete divizije od 12. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcu Sinj-Vaganj-Livno i o rasporedu jedinica347
119.Naredba Štaba Mornarice NOVJ od 12. prosinca 1943. o pohvali posade naoružanih brodova "Biokovac", "Turist" i "Napredak" za uspješne borbe s neprijateljskim brodovima348
120.Zapovijest Štaba Osmog korpusa NOVJ od 13. prosinca 1943. podređenim jedinicama za napad na Livno350
121.Izvještaj glavnog obavještajnog povjerenika za okrug južne Dalmacije od 13.prosinca 1943. Okružnom komitetu KPH za južnu Dalmaciju o napadu neprijateljskih aviona na Vela Luku353
122.Obavještenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 14. prosinca 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o ustanovljenju zastava za jugoslavensku ratnu i trgovačku mornaricu354
123.Izvještaj člana VŠ NOV i POJ Sretena Žujovića od 14. prosinca 1943. vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkom stanju u 8. korpusu NOVJ355
124.Zapovijest Štaba Devete divizije NOVJ od 14. prosinca 1943. potčinjenim jedinicama za napad na Livno360
125.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 14. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama Pete brigade na pravcu Knin - Bosansko Grahovo364
126.Zapisnik sa Prve oblasne konferencije USAOH-a za Dalmaciju održane 14. prosinca 1943. u Bolu na otoku Braču365
127.Naredba Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. prosinca 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o postavljenju komandnog kadra u Korpusu i 19. diviziju NOV385
128.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 15. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica u Strmici385
129.Izvještaj zamjenika političkog komesara Prve dalmatinske NOU brigade od 15. prosinca 1943. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o sastavu i brojnom stanju Prve prekomorske brigade386
130.Izvještaj Štaba Petog pomorsko-obalskog sektora od 15. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o stanju flote, partizanskih odreda, obavještajne službe, intendanture i saniteta387
131.Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 16. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o organizaciji i sistemu obrane otoka391
132.Zapovijest Štaba Mornarice NOVJ od 16. prosinca 1943. za prevoženje Prve prekomorske NO brigade s otoka Šolte na obalu kod Starog Trogira394
133.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 17. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama Pete brigade u vremenu od 7. listopada do 16. prosinca395
134.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 17. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcu Sinj-Livno399
135.Izvještaj Štaba Devete brigade od 17. prosinca 1943. Štabu Dvadesete divizije o borbama i pokretu brigade od 28. studenog do 15. prosinca 1943. godine401
136.Izvještaj Operativnog štaba za obranu otoka Visa od 17. prosinca 1943. Štabu Četvrtog pomorsko-obalskog sektora o rasporedu jedinica i automatskog oružja403
137.Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 17. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o stanju na otocima i o razmještaju neprijateljskih jedinica405
138.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Omiš od 17. prosinca 1943. Okružnom komitetu KPH za srednju Dalmaciju o vojno-političkoj situaciji u kotaru408
139.Izvještaj politkomesara Devetnaeste divizije od 18. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o situaciji na pravcu Knin - Bos. Grahovo410
140.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 18. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica u vremenu od 1. do 15. prosinca 1943. godine411
141.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 18. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o organizaciji akcije za prebacivanje Prve prekomorske brigade s otoka Šolte na kopno413
142.Pregled brojnog stanja ljudstva Hvarsko-viškog NOP odreda na dan 18. prosinca 1943. godine415
143.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ da uredi aerodrome za spuštanje aviona na Lastovo i Vis416
144.Izvod iz operacijskog dnevnika Jedanaeste brigade Dvadesetšeste divizije NOVJ za period od 1. studenog do 19. prosinca 1943. godine417
145.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 19. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na pravcu Prolog-Vaganj-Livno425
146.Obavještenje Štaba Dvadesete divizije NOVJ od 19. prosinca 1943. odgovornom rukovodiocu za sprovođenje ranjenika i o napadu neprijatelja na Moseć, Muć i Svilaju426
147.Izvještaj Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 19. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o napadima dijela Jedanaeste brigade na Drvenik i dijelova Dvanaeste brigade na Mali i Dugi Rat427
148.Izvještaj Brigadnog komiteta SKOJ-a 9. dalmatinske brigade od 19. prosinca 1943. Centralnom komitetu SKOJ-a429
149.Proglas umjetnika, književnika i publicista Dalmacije s konferencije održane 18. i 19. prosinca 1943. u gradu Hvaru431
150.Izvještaj člana VŠ NOV i POJ Sretena Žujovića od 20. prosinca 1943. Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o vojno-političkoj situaciji na području 8. korpusa NOVJ435
151.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Osmog korpusa NOVJ od 20. prosinca 1943. godine441
152.Izvještaj Štaba Devete divizije od 20. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu podređenih jedinica na Livno442
153.Zapovijest Štaba Dvadesete divizije NOVJ od 20. prosinca 1943. podređenim jedinicama za napad na neprijateljske garnizone u Vrličkoj krajini447
154.Izvod iz izvještaja zamjenika političkog komesara 1. dalmatinske brigade od 20. prosinca 1943. Centralnom komitetu KP Jugoslavije o stanju i radu partijske organizacije od 8. kolovoza do 20. prosinca 1943451
155.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 20. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o napadima na Drvenik i Mali i Dugi Rat459
156.Proglas katoličkih svećenika i učitelja sjeverne Dalmacije od 20. prosinca 1943. narodu ovog kraja kojim izjavljuju svoju privrženost NOP-u i pozivaju sve sposobne u NOV460
157.Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 21. prosinca 1943. Štabu Dvadesete divizije NOVJ o borbama Mosoi;skog i Mosećkog NOP odreda u rejonu Crivac-Radunić-Vrba-Muć462
158.Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 22. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o dejstvima jedinica sektora u prvoj polovini prosinca 1943. godine464
159.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Šibenik od 22. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o političkoj situaciji u okrugu465
160.Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 23. prosinca 1943. Štabu Devete divizije da s podređenim jedinicama zatvori pravce Livno - Bos. Grahovo, Livno-Glamoč i aktivno dejstvuje na tim pravcima467
161.Dopis Štaba Osmog korpusa NOVJ od 13. prosinca 1943. Štabu Devetnaeste divizije, politkomesaru o situaciji u rajonu Glamoč, Livno, Korićna i o narednim zadacima468
162.Izvještaj zamjenika političkog komesara 3. dalmatinske brigade 9. divizije od 23. prosinca 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije469
163.Izvještaj Okružnog narodnooslobodilačkog odbora Zadar od 23. prosinca 1943. Oblasnom NO za Dalmaciju o osnivanju ovog odbora473
164.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ da odbaci Nijemce s Korčule i uporno brani sve otoke474
165.Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 24. prosinca 1943. Štabu Dvadesete divizije za ofenzivna dejstva u dolini r. Cetine i obavještenje o situaciji i zadacima ostalih jedinica korpusa475
166.Zapovijest Štaba Dvadesete divizije NOVJ od 24. prosinca 1943. potčinjenim jedinicama za napad na Vrliku i okolna uporišta477
167.Zapovijest Štaba Grupe sjevernodalmatinskih partizanskih odreda od 24. prosinca 1943. potčinjenim jedinicama za napad na ustaško-četničke formacije na sektoru Ravnih kotara i obezbjeđenje od Knina480
168.Izvještaj Oblasnog komiteta SKOJ-a za Dalmaciju od 24. prosinca 1943. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o političkoj situaciji i organizacionom stanju SKOJ-a u Dalmaciji484
169.Naredba Štaba Mornarice NOVJ od 25. prosinca 1943. o rasformiranju NOP odreda Četvrtog i Petog pomorsko-obalskog sektora503
170.Izvještaj Okružnog komiteta KPH za južnu Dalmaciju od 25. prosinca 1943. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji u okrugu504
171.Izvještaj delegacije NOV i PO Jugoslavije u Bariju od 26. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o najnovijim događajima507
172.Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 26. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu na s. Đevrske i Karin509
173.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 26. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji jedinica s otoka Korčule na otoke Šćedro i Hvar510
174.Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 27. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o vojno-političkoj situaciji u sjevernoj Dalmaciji512
175.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 27. prosinca 1943. Štabu Mornarice NOVJ o evakuaciji jedinica s otoka Korčule na otoke Hvar i Vis516
176.Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 28. prosinca 1943. Štabu Dvadesete divizije za upućivanje jedne brigade na sektor Bos. Grahova i dejstva iste na liniji Knin-Srpski klanac517
177.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 28. prosinca 1943. Štabu Osmog korpusa NOVJ o oslobođenju Vrlike i okoline518
178.Pregled socijalnog i nacionalnog sastava članova Komunističke partije, kandidata i skojevaca u 6. NO brigadi 19. divizije od 28. prosinca 1943. godine520
179.Izvještaj Narodnooslobodilačkog odbora Dubrovnik od 28. prosinca 1943. Štabu Dvadesetdevete hercegovačke udarne divizije o izvršenim hapšenjima u Dubrovniku521
180.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 29. prosinca 1943. godine522
181.Naredba Štaba Mornarice NOVJ od 30. prosinca 1943. o imenovanju Štaba za jedinice zadržane na Korčuli523
182.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 30. prosinca 1943. godine524
183.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Šibenik od 30. prosinca 1943. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju i radu partijske organizacije525
184.Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Mornarice za period od 13. studenog do 30. prosinca 1943. godine531
185.Izvod iz knjige predatih depeša Štaba Mornarice NOVJ za period od 10. studenog do 30. prosinca 1943. godine540
186.Izvod iz knjige depeša Štaba Dvadesetšeste divizije NOVJ za period od 26. studenog 1943. do 30. prosinca 1943. godine552
187.Izvještaj Štaba Osmog korpusa NOVJ od 31. prosinca 1943. o borbama podređenih jedinica u Dalmaciji, Bos. krajini i Lici u vremenu od početka listopada do 31. prosinca 1943. godine563
188.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 31. prosinca 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 31. listopada do 31. prosinca 1943. u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji, Bos. krajini i Lici599
189.Pregled izvedenih akcija jedinica Grupe južnodalmatinskih NOP odreda u vremenu od 1. do 31. prosinca 1943. godine622
190.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 31. prosinca 1943. godine623
191.Izvod iz operacijskog dnevnika Devete divizije NOVJ za period od 1. studenog do 31. prosinca 1943.624
192.Izvod iz operacijskog dnevnika Treće brigade Devete divizije NOVJ za period od 1. studenog do 31. prosinca 1943. godine647
193.Izvod iz operacijskog dnevnika Trinaeste južnodalmatinske brigade za period od 1. studenog do 31. prosinca 1943. godine656
194.Izvod iz operacijskog dnevnika Neretvanskog NOP odreda (kasnije Drugog bataljona Jedanaeste dalmatinske brigade) za period od 1. studenog do 31. prosinca 1943. godine661
195.Izvod iz operacijskog dnevnika Trećeg pomorsko-obalskog sektora za period od 1. studenog do 31. prosinca 1943. godine665
196.Izvod iz knjige poslatih depeša Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske za prosinac 1943. godine679
NJEMAČKI DOKUMENTI
197.Izvještaj Komande 2. oklopne armije od 1. studenog 1943. komandantu Jugoistoka da su svi dalmatinski otoci posjednuti od jedinica NOV i POJ i da se planira njihovo ponovno osvajanje u zoni dejstva njemačkog 15. i 5. SS-brdskog armijskog korpusa689
198.Izvod iz izvještaja Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 1. studenog 1943. o potapanju njemačkog broda za osiguranje na Neretvi i protivnapadu kod Kune na Pelješcu690
199.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o prikupljanju partizana u rajonu Muć-Gizdavac i čišćenju poluotoka Privlaka690
200.Izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 1. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o izvršenom čišćenju u rajonu Nina i napadu savezničkih aviona na njemački brod ispred Šibenika691
201.Izvod iz dnevnog izvještaja Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 2. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o otporu na Pelješcu i bombardiranju Splita i Solina od strane savezničkih aviona692
202.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 2. studenog 1943. o borbama SS-divizije "Prinz Eugen" u rajonu Rogotin-Ploče i na Pelješcu693
203.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 3. studenog 1943. o borbama SS divizije "Prinz Eugen" na Pelješcu i kod Posušja i strijeljanju stanovnika sela Šipak i Peraško Blato694
204.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. studenog 1943. o napadu partizana na Roški Slap i Skradin i o rušenju pruge Drniš-Perković695
205.Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o situaciji na Pelješcu695
206.Izvještaj Komande Petog SS brdskog armijskog korpusa od 4. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o razbijanju Pete ustaške brigade u rajonu Imotskog697
207.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. studenog 1943. o napadu savezničkih aviona na auto-kolonu kod Muća i bombardiranje Zadra697
208.Izvod iz izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 5. studenog 1943. o borbi na Pelješcu699
209.Izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 5. studenog 1943. načelniku Štaba Petnaestog brdskog armijskog korpusa o uspostavljanju veze sa četnicima na području divizije699
210.Izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 5. studenog 1943. načelniku Štaba Petnaestog brdskog armijskog korpusa o suradnji sa četnicima701
211.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 6. studenog 1943. o situaciji na Pelješcu704
212.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 6. studenog 1943. o borbi sa partizanima kod Zadra i o pripremama za poduhvat "Heifisch"705
213.Podsjetnik Obavještajnog odjeljenja 264. pješadijske divizije od 7. studenog 1943. potčinjenim jedinicama o regionima koje drže jedinice NOVJ, njihovoj snazi i vojno-političkoj aktivnosti na teritoriju NDH706
214.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. studenog 1943. o dostignutim linijama u poduhvatu "Heifisch" i pogođenom avionu iznad Trogira709
215.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. studenog 1943. o poduhvatu "Heifisch" na području između Šibenika i Trogira709
216.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. studenog 1943. o poduhvatu "Heifisch" na području između Šibenika i Trogira709
217.Izvod iz izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 9. studenog 1943. o borbama na Pelješcu i uništenju teretnih vozila od savezničkih aviona na cesti Omiš-Split711
218.Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 9. studenog 1943. Štabu 114. lovačke divizije o preuzimanju komande od strane 264. pješadijske divizije na području Šibenik, Split, Sinj i Drniš711
219.Izvod iz izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 9. studenog 1943. o napadu dijelova 19. divizije NOVJ na Benkovac i izbacivanju četnika iz Vrlike712
220.Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 10. studenog 1943. o situaciji na Pelješcu i toku operacije "Landsturm" u rajonu Zadvarje, Šestanovac, Lovreć713
221.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 10. studenog 1943. o okončanju operacije "Heifisch" na kopnu i početku operacije na otoke714
222.Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 11. studenog 1943. o situaciji na Pelješcu i poduhvatu "Landsturm" u rajonu Grabovca i Zagvozda715
223.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 11. studenog 1943. o akciji čišćenja Čiova, V. i M. Drvenika i zauzimanje Vrlike716
224.Izvod iz izvještaja Štaba 114. lovačke divizije od 11. studenog 1943. o vojnopolitičkoj i privrednoj situaciji na području sjeverne Dalmacije717
225.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. studenog 1943. o napadu savezničkih aviona na Split, napadu partizana na Vodice i smjeni jedinica SS divizije od strane 264. pješadijske divizije722
226.Izvod iz izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. studenog 1943. o zauzimanju otoka Veliki Drvenik723
227.Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 13. studenog 1943. o toku operacije "Herbstgewiter" na Pelješcu i "Landsturm" na području Zagvozd-Makarska724
228.Izvještaj Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 13. studenog 1943. o početku operacije "Herbstgewiter" na Pelješcu i obostranim gubicima u poduhvatu "Landsturm" u rajonu Grabovca725
229.Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 13. studenog 1943. o toku operacije "Herbstgewitter" na Pelješcu i poduhvatu "Landsturm" u rajonu Zagvozda726
230.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 13. studenog 1943. o borbi protiv partizana kod Kistanja i napadu na brodove s otoka Ugljana727
231.Zahtjev Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije u povodu preuzimanja rajona Ljubuški-Imotski-Trilj od strane jedinica 118. lovačke divizije728
232.Izvod iz dnevnih izvještaja Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. o završenom čišćenju Pelješca, napadu savezničkih aviona na Metković i početku napada prema Makarskoj729
233.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. o napadu partizana na Obrovac i Lozovac i sukobu četnika i partizana kod Knina730
234.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o suradnji sa četnicima731
235.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. studenog 1943. o pristizanju pomorskih snaga za početak operacije "Delphin" za zadarske otoke733
236.Izvještaj 114. lovačke divizije od 15 studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu partizana na Padane i vodovod kod Knina i pristizanju obalno-lovačkog bataljona u Šibenik734
237.Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 16. studenog 1943. o napadima partizana kod Studenaca i Prova, napredovanju prema Makarskoj i obostranim gubicima na Pelješcu735
238.Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 17. studenog 1943. o dostignutoj liniji Makarska-Tokalo u operaciji "Landsturm"736
239.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 17. studenog 1943. o borbama kod Imotskog, Studenaca i Podgore737
240.Naređenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 17. studenog 1943. štabovima 114. lovačke i 264. pješadijske divizije za čišćenje područja Zadar-Šibenik i zaposjedanje otoka Ugljan i Pašman738
241.Obavještenje Štaba 114. lovačke divizije od 17. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o planu čišćenja zadarskih otoka739
242.Izvod iz izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 18. studenog 1943. o pokretima jedinica SS-divizije "Prinz Eugen" i 118. lovačke divizije u rajone Vrgorca, Stona, Čapljine i Metkovića740
243.Izvod iz izvještaja komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 19. studenog 1943. o završetku operacije "Landsturm"741
244.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. studenog 1943. o napadima savezničkih aviona na Knin, Šibenik i Primošten742
245.Dnevni izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 19. studenog 1943. o napadu partizana na marševsku grupu kod Obrovca i njihovom prikupljanju kod Sinja i Kistanja743
246.Zapovijest Štaba 114. lovačke divizije od 19. studenog 1943. za izvođenje operacije "Delphin" na području Zadra i Šibenika744
247.Izvještaj 264. pješadijske divizije o sukobima s partizanima u vremenu od 1. listopada do 19. studenog 1943. za vrijeme njenog prebacivanja od Bihaća do Dalmatinske obale748
248.Izvod iz dnevnog izvještaja Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 20. studenog 1943. o borbama kod Studenaca i zračnom napadu na željezničku stanicu Ravno749
249.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 20. studenog 1943. o manjem sukobu s partizanima kod Posušja i ometanju iskrcavanja kod Orebića750
250.Dnevni izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 20. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o zarobljavanju kapetana Brandelmeyer-a kod Segeta751
251.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 21. studenog 1943. o zaposjedanju rajona Omiša i čišćenju ušća Neretve752
252.Dnevni izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 21. studenog 1943. o početku operacije "Delphin" na području Zadra753
253.Dnevni izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 21. studenog 1943. o napadu partizana na kamione kod Marine i vod vojnika kod Trogira754
254.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 22. studenog 1943. o borbama s partizanima kod Biograda i Marine755
255.Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 23. studenog 1943. o čišćenju terena južno od Vrgorca i artiljerijskoj vatri od strane partizana na Orebić i Omiš756
256.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 23. studenog 1943. o toku izvođenja operacije "Delphin", iskrcavanju na Ugljan, napad partizana na konvoj kod Šibenika757
257.Dnevni izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 23. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o nastavku operacije "Delphin" na otoku Ugljanu, čišćenju rajona Zaton, Pirovac, Vodice758
258.Naređenje Štaba 264. pješadijske divizije od 23. studenog 1943. Štabu 892. grenadirskog puka za hitno čišćenje terena Divulje-Marina i postupcima prema stanovništvu759
259.Zapovijest 264. pješadijske divizije od 23. studenog 1943. potčinjenim jedinicama za podršku puka "Brandenburg" u operaciji "Ziethen"760
260.Izvod iz izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 24. studenog 1943. o uspostavljanju veze 118. lovačke divizije s desnom susjednom divizijom i zaposjedanju obale762
261.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o planu za izvođenje operacije "Delphin" na zadarske otoke763
262.Izvod iz dnevnog izvještaja Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. studenog 1943. o toku operacije "Delphin", čišćenju otoka Ugljana i Ošljak, iskrcavanju na otoke Rivanj, Šestrunj i Pašman763
263.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 25. studenog 1943. o čišćenju otoka Pašmana i Šestrunj i borbi četnika i partizana kod Vrlike765
264.Izvještaj Trećeg bataljona 893. puka od 25. studenog 1943. o učešću u operaciji "Delphin" na području Skradina766
265.Izvod iz dnevnog izvještaja Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 26. studenog 1943. o minobacačkoj vatri na Orebić i napadu savezničkih aviona na cesti kod Trstenog769
266.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 26. studenog 1943. o čišćenju otoka Pašmana, Rivnja, Šestrunja i Iža, neuspjeloj akciji traganja za kapetanom Brandelmey-erom, napadu partizana na ustaške kamione kod Splita770
267.Dnevni izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 26. studenog 1943. o sprovođenju operacije "Delphin" i borbi kod Kistanja771
268.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 26. studenog 1943. o prikupljanju Devete dalmatinske NO brigade u rajonu Trogir-Šibenik-Muć i ugroženost Sinja772
269.Zapovijest 264. pješadijske divizije od 27. studenog 1943. za obranu jadranske obale od Zadra do Splita773
270.Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 28. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o suglasnosti da se povuče P├ęta ustaška brigada iz rajona Imotski i smijeni ustaška prometna brigada u Makarskoj779
271.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 28. studenog 1943. o čišćenju otoka Žut i Dugi otok, rajona Marina-Divulje i borbi kod Strmice780
272.Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 29. studenog 1943. o pristizanju dijelova 118. lovačke divizije u rajon Imotski, Ploče, Makarska781
273.Obavještenje Štaba 264. pješadijske divizije od 29. studenog 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o uspostavljanju veze s dijelovima 118. lovačke divizije u Omišu782
274.Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 30. studenog 1943. o čišćenju Dugog otoka783
275.Izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 30. studenog 1943. o završetku operacije "Delphin" na zadarskim otocima i zauzimanju Ervenika od strane partizana784
276.Ratni dnevnik br. 4 njemačke 114. lovačke divizije za period od 1. do 30. studenog 1943. godine785
277.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o završetku operacije "Delphin" na otocima ispred Zadra i Šibenika i borbi kod Koljana i Sinja807
278.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o pomjeranju datuma za izvođenje operacije "Heifisch II" na Šoltu808
279.Zapovijest Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 2. prosinca 1943. za izvođenje operacije "Ziethen" na području između Sinja, Livna i Bosansko Grahova809
280.Zapovijest Štaba 114. lovačke divizije od 2. prosinca 1943. za izvođenje operacije "Ziethen" u cilju zauzimanja Livna811
281.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 2. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o sukobu s partizanskom grupom na cesti Trogir - Kaštel Štafilić814
282.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. o napadu partizanske artiljerije s Korčule i Mljeta na Ston815
283.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o odlaganju početka operacije "Ziethen" zbog partizanskog otpora kod Đevrsaka815
284.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o zaposjedanju otoka V. Drvenik816
285.Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o suglasnosti Ducea za prebacivanje fašista iz Šibenika u Zadar817
286.Izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 3. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o protestu glavnokomandujućeg admirala Jadrana u povodu rušenja luke Sali818
287.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 3. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu savezničkih aviona na konvoj Obalno-lovačkog bataljona kod Drvenika819
288.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 3. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o bombardiranju Siverića i Šibenika od strane savezničih aviona820
289.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. o početku operacije "Ziethen"821
290.Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Posušja i Aržana u operaciji "Ziethen"822
291.Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o toku operacije "Ziethen822
292.Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 4. studenog 1943. Komandi Druge oklopne armije o neizvršenju priprema za operaciju "Herbstgewitter II" - zaposjedanje otoka Korčule823
293.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o gubicima prilikom napada savezničkih aviona na brodove kod M. Drvenika, bombardiranju Šibenika i borbi s partizanima kod Trogira824
294.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 4. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o gubicima prilikom bombardiranja savezničkih aviona Šibenika i napadu na brodove kod M. Drvenika i Čiova825
295.Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 5. prosinca 1943. o borbama s partizanima kod Vrlike i Muća826
296.Izvod iz izvještaja Štaba 114. lovačke divizije od 5. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o vojno-političkoj situaciji u sjevernoj Dalmaciji827
297.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 5. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o akciji čišćenja u rajonu sjeverno od Trogira i odlaganju desanta na Šoltu830
298.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 6. prosinca 1943. o borbama kod Duvna i napadu njemačkih aviona na Korčulu831
299.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 6. prosinca 1943. o borbama kod Obrovca i Vrlike832
300.Izvještaj Štaba 114. lovačke divizije od 6. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o borbama kod Obrovca833
301.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 6. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o bombardiranju Kaštel Sućurca od strane savezničkih aviona834
302.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 6. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o poduhvatu ustaša sjeverno od Zadra i gubicima prilikom bombardiranja Kaštel Sućurca835
303.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 6. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o formiranju ustaškog puka u Drnišu836
304.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 7. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbi Devetnaeste divizije NOVJ s četnicima kod Bos. Grahova837
305.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 7. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o planu za zauzimanje Biograda838
306.Izvod iz izvještaja Štaba 264. pješadijske divizije od 7. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji839
307.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. prosinca 1943. o napadu partizana na njemačku kolonu kod Muća845
308.Izvještaj 264. pješadijske divizije od 9. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o partizanskoj artiljerijskoj vatri sa Šolte i Brača na njemačke brodove846
309.Plan Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 10. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije za izvođenje operacije "Herbstgewitter II" - zaposjedanje otoka Korčule847
310.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 10. prosinca 1943. o napadu partizana na brod NDH između Hvara i kopna i artiljerijskoj vatri na Orebić848
311.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 10. prosinca 1943. o napadu partizana na ustaški brod kod Hvara i potapanju partizanskog broda od strane njemačkih aviona849
312.Plan Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 11. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije za zaposjedanje otoka Korčule, Mljeta, Hvara, Brača i Šolte850
313.Izvještaj Obavještajnog odjeljenja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 11. prosinca 1943. o situaciji na srednjodalmatinskim otocima851
314.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 11. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu savezničke avijacije na Brač, Šoltu i rejon Primoštena855
315.Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 12. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o namjerama 26. divizije da se s Brača prebaci na kopno856
316.Izvještaj Operativnog odjeljenja 15. brdskog armijskog korpusa od 12, prosinca 1943. Komandi 2. oklopne armije o toku i rezultatima operacije "Ziethen" protiv jedinica NOV i POJ u Dalmaciji i jugozapadnoj Bosni857
317.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o zauzimanju Biograda i borbama kod Šujice858
318.Zapovijest komandanta 5. SS-brdskog armijskog korpusa od 13. prosinca 1943. potčinjenim jedinicama za zauzimanje otoka Mljet, Korčula, Hvar, Brač, Šolta i Vis859
319.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 13. prosinca 1943. o sukobu njemačkih desantnih brodova s partizanskim brodovima kod Pelješca864
320.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 13. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Šujice, zaplijeni partizanskog skladišta municije kod Ervenika i sukobu Talijana i ustaša u Šibeniku865
321.Izvještaj Komande Petog ŠS-brdskog armijskog korpusa od 14. prosinca 1943. o upućivanju dijelova 118. lovačke divizije na Pelješac866
322.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 14. prosinca 1943. o pokretu jedinica 118. lovačke divizije na Pelješcu867
323.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Šujice i bombardiranju Šibenika, Solina i Kaštel Sućurca od strane savezničke avijacije868
324.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 14. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o uništenju mornaričkih putničkih kola na putu Trogir-Split i borbi četnika i partizana kod Đevrsaka869
325.Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama Nijemaca kod Šujice i četnika kod Knina870
326.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama s Prvom proleterskom i Devetom dalmatinskom divizijom kod Glamoča i Kupresa i borbi Devetnaeste divizije s četnicima kod Knina872
327.Izvještaj Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 16. prosinca 1943. o upućivanju snaga 118. lovačke divizije na Pelješac873
328.Obavještenje Komande petog SS-brdskog armijskog korpusa od 16. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o namjerama Dvadesetšeste divizije NOVJ da izvrši desant u rajonu Splita873
329.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 16. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju aerodroma Zemunik i borbama kod Livna i Knina874
330.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 16. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o iskrcavanju partizanskih snaga u Trogiru, sukobu s partizanima kod Brštanova i bombardiranju aerodroma Zemunik875
331.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 16. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o borbi četnika i partizana kod Skradina i bombardiranju Šibenika i Zadra od strane savezničke avijacije876
332.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 17. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadima partizanskih jedinica na uporišta duž puta Sinj-Livno-Šujica878
333.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 17. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o borbama kod Brštanova i bombardiranju Zadra879
334.Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 18. prosinca 1943. o žilavom otporu partizana kod Primoštena, bombardiranje rajona Trogira i Splita od savezničkih aviona i borbama kod Strmice881
335.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 18. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o napadu partizana na uporište kod Obrovca i jakom otporu partizana kod Primoštena882
336.Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o odbijanju napada partizana kod Dugog Rata i potapanju njemačkih brodova kod Splita883
337.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o gubicima Devete dalmatinske divizije kod Livna i u napadu na Han Vaganj884
338.Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na njemačku kolonu za snabdijevanje kod Drniša, akciji četnika kod Zadra, napadu partizana na Livno i Šujicu i borbama kod Strmice885
339.Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. prosinca 1943. Štabu 264. pješadijske divizije o otpočinjanju operacije "Herbstgewitter II" na otoke Korčulu, Hvar i Brač886
340.Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. o upućivanju jedinica 118. lovačke divizije na Pelješac i rajon Zadvarja887
341.Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o planiranoj akciji mornaričke borbene grupe kod Brača i Hvara887
342.Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. štabovima 114. i 264. divizije o iskrcavanju partizanskih jedinica s Brača na suprotnu obalu kopna888
343.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 20. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o čišćenju rajona Benkovca889
344.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 20. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o ponovnom zauzimanju Primoštena, iskrcavanju partizanskih jedinica s otoka u rajon Primoštena i bombardiranju Solina i Kaštel Sućurca od savezničkih aviona890
345.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 20. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o borbi s partizanima kod Benkovca i napadu savezničkih aviona na dva jedrenjaka kod Čiova891
346.Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 21. prosinca 1943. o pristizanju 118. izviđačkog bataljona u rajonu Zadvarja892
347.Izvod iz dnevnog izvještaja Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 21. prosinca 1943. o napadu partizana na Igrane i na Drvenik kod Podgore893
348.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 21. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Šujice i napadu na njemački konvoj kod Ramljana894
349.Izvještaj komandanta Drugog bataljona 893. puka 264. pješadijske divizije od 21. prosinca 1943. o čišćenju poluotoka Rogoznica895
350.Naređenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 22. prosinca 1943. Štabu 264. pješadijske divizije za sprječavanje iskrcavanja partizanskih jedinica s otoka na kopno898
351.Izvještaj komandira 11. čete 893. puka 264. pješadijske divizije od 22. prosinca 1943. o čišćenju u rejonu Jadrtovac-Primošten899
352.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 23. prosinca 1943. o desantu jedinica 118. lovačke divizije na otok Korčulu901
353.Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 24. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o partizanskim gubicima na Korčuli902
354.Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. prosinca 1943. Štabu 264. pješadijske divizije o pretrpljenim gubicima na peniši pogođenoj od partizanskog minobacača kod Murtera903
355.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 25. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o zaplijeni partizanskog motornog jedrenjaka kod Primoštena i otkrivanju partizanskog skladišta municije u rajonu Muća904
356.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 25. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o poduzetim mjerama u cilju obalnog osiguranja i onemogućavanja iskrcavanja partizanskih jedinica s otoka905
357.Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 26. prosinca 1943. o borbama 750. puka i 118. lovačke divizije na Korčuli906
358.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 26. prosinca 1943. o situaciji na Korčuli907
359.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 26. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o rezultatu operacije "Ziethen" na području Livno-Duvno-Šujica908
360.Privremeni sumarni izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 27. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o obostranim gubicima prilikom zauzimanja otoka Korčule909
361.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 27. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadu jedinica Dvadesete divizije NOVJ na Vrliku910
362.Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 27. prosinca 1943. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na uporište kod Trogira i borbi dijelova Devetnaeste divizije NOVJ kod Srba911
363.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 27. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o bombardiranju Zadra i otoka Ugljana od savezničkih aviona912
364.Izvod iz dnevnog izvještaja Druge oklopne armije od 28. prosinca 1943. o borbama na otoku Korčuli913
365.Izvještaj Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 28. prosinca 1943. o završetku operacije "Herbstgewitter II" na Korčuli i bombardiranju Mljeta i Hvara od strane njemačke avijacije914
366.Zapovijest Štaba 264. pješadijske divizije od 28. prosinca 1943. za deblokadu Vrlike915
367.Obavještenje komandanta Jugoistoka od 29. prosinca 1943. Vrhovnoj komandi Wermachta o planiranim operacijama protiv jedinica NOV i POJ početkom 1944.916
368.Zapovijest Štaba 264 pješadijske divizije od 29. prosinca 1943. za čišćenje rajona Zelovo-Kladnjice-Prgomet-Brštanovo918
369.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 30. prosinca 1943. o bombardiranju Brača od njemačkih aviona i Račišća na Korčuli od savezničkih aviona921
370.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 30. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o borbama četnika i partizana kod Skradina922
371.Analiza oficira pri Komandi Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 31. prosinca 1943. o izvršenom desantu jedinica 118. lovačke divizije na otok Korčulu923
372.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 31. prosinca 1943. o iskrcavanju jedinica 118. lovačke divizije na otok Mljet926
373.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 31. prosinca 1943. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o sukobu četnika i partizana kod Kašića, Nijemaca i partizana kod Primoštena i deblokadi Vrlike927
374.Izvještaj Obavještajnog odjeljenja 264. pješadijske divizije koncem prosinca 1943. o suradnji njemačke komande s ustašama i četnicima na području divizije u toku prosinca928
375.Izvod iz ratnog dnevnika br. 5. njemačke 114. lovačke divizije za period od 1. do 31. prosinca 1943. godine931
376.Ratni dnevnik br. 1. 264. pješadijske divizije za period od 20. studenog do 31. prosinca 1943. godine962
377.Izvod iz ratnog dnevnika glavnokomandujućeg admirala Jadrana vođenog za period od 1. studenog do 31. prosinca 1943. godine974
USTAŠKO-DOMOBRANSKI DOKUMENTI
378.Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 2. studenog 1943. glavnom stožeru Oružanih snaga o potapanju njemačkog parobroda "E. H. Fisser" kod Lokruma1011
379.Izvod iz izvještaja Zapovjedništva Mornarice NDH od 3. studenog 1943. Glavnom stožeru Oružanih snaga o situaciji na Mljetu, Korčuli i Pelješcu1014
380.Izvještaj Kotarske oblasti u Splitu od 5. studenog 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova o bombardiranju Splita od strane savezničkih aviona1017
381.Izvještaj Velike župe Dubrava u Dubrovniku od 7. studenog 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova o zločinima njemačkih vojnika na Pelješcu1018
382.Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 8. studenog 1943. Glavnom stožeru Oružanih snaga o stanju u Splitu1021
383.Izvještaj Velike župe Cetina u Splitu od 8. studenog 1943. o događajima na području Župe u vremenu od 4. do 10. listopada1027
384.Izvještaj Velike župe Cetina u Splitu od 8. studenog 1943. o događajima na području Župe u vremenu od 11. do 17. listopada1028
385.Izvještaj Velike župe Cetina u Splitu od 9. studenog 1943. o događajima na području Župe u vremenu od 18. do 24. listopada1030
386.Izvještaj Kotarske oblasti u Sinju od 10. studenog 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova o zauzeću Kijeva i Vrlike od strane partizana1032
387.Izvještaj upravitelja policije u Splitu od 10. studenog 1943. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu o bombardiranju Splita1034
388.Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 12. studenog 1943. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Hrvače i borbi kod Karakašice1035
389.Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 13. studenog 1943. Glavnom stožeru Oružanih snaga o zauzimanju otoka Drvenika i stanju u Šibeniku1037
390.Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 16. studenog 1943. Glavnom stožeru Oružanih snaga o stanju u Splitu i iskrcavanju ustaša na Brač1038
391.Izvještaj Velike župe Cetina u Splitu od 17. studenog 1943. o strijeljanju rodoljuba od strane Nijemaca u Sinju1042
392.Izvještaj Velike župe Cetina u Splitu od 20. studenog 1943. o događajima na području župe u vremenu od 25 do 31. listopada1044
393.Izvještaj Velike župe Cetina U Splitu od 20. studenog 1943. o događajima na području župe u vremenu od 1. do 7. studenog1046
394.Izvod iz dnevnog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova od 22. studenog 1943. o zločinima njemačkih vojnika kod Metkovića i Dubrovnika1048
395.Izvod iz opće bojne relacije Šeste pješačke divizije od 22. studenog 1943. o događajima na području Dubrovnika, Posušja i Imotskog u toku mjeseca listopada1049
396.Izvještaj Zapovjedništva Oružničkog voda u Makarskoj od 24. studenog 1943. o prilikama na području Makarske1053
397.Izvještaj Kotarske oblasti Split od 29. studenog 1943. o napadu na Nijemce na cesti Trogir-Split1054
398.Izvještaj kotarske oblasti Sinj od 29. studenog 1943. o napadu jedinica Osme NO brigade Dvadesete divizije na Nijemce u selu Hrvače1055
399.Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 29. studenog 1943. o napadu na ustaške kamione na cesti Drniš-Sinj1057
400.Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 29. studenog 1943. Glavnom stožeru Oružanih snaga o dovođenju četničke posade od strane Nijemaca u Donja Kaštela1059
401.Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 30. studenog 1943. Glavnom stožeru Oružanih snaga o zračnom napadu savezničkih aviona na grušku i šibensku luku1060
402.Izvod iz opće vojne relacije Trećeg zbornog područja za mjesec studeni 1943. godine o događajima na području Metkovića, Imotskog i Dubrovnika1061
403.Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 3. prosinca 1943. Glavnom stožeru Oružanih snaga o zračnom napadu savezničkih aviona na Split1062
404.Izvještaj Mornarice NDH od 3. prosinca 1943. ministru Vrančiću o zračnom napadu savezničkih aviona na Šibenik1063
405.Izvještaj Obalnog zapovjedništva u Splitu od 3. prosinca 1943. Zapovjedništvu Mornarice o zračnim napadima savezničkih aviona na Dubrovnik i Omiš1064
406.Izvještaj Nardellija iz Splita od 6. prosinca 1943. ministru Bulatu o bombardovanju Splita1065
407.Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 6. prosinca 1943. Glavnom stožeru Oružanih snaga o stanju u Splitu poslije kapitulacije Italije1066
408.Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 7. prosinca 1943. Glavnom stožeru Oružanih snaga o događajima u Splitu1070
409.Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 10. prosinca 1943. Ministarstvu Oružanih snaga o situaciji u Šibeniku1075
410.Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 10. prosinca 1943. Glavnom stožeru Oružanih snaga o bombardiranju Kaštel Sućurca od strane savezničkih aviona1076
411.Izvještaj Kotarske oblasti u Makarskoj od 14. prosinca 1943. o napadu partizanskih čamaca na motorni jedrenjak "Sv. Josip" kod Živogošća1077
412.Izvještaj Oružničke postaje Slano od 15. prosinca 1943. o napadu partizana s otoka Mljeta na Oružničku ispostavu na otoku Šipanu1078
413.Opća bojna relacija Šeste pješačke divizije od 17. prosinca 1943. o rasporedu snaga i događajima na području Dubrovnika i odsjeka Posušje-Imotski-Ljubuški u toku mjeseca studenog1080
414.Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 18. prosinca 1943. Ministarstvu Oružanih snaga o situaciji u Splitu, Sinju i Šibeniku1086
415.Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 20. prosinca 1943. Ministarstvu Oružanih snaga o zračnim napadima savezničkih aviona na grušku luku i Lapad1096
416.Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 20. prosinca 1943. Ministarstvu Oružanih snaga o napadu savezničkih aviona na remorker "Ri" i motorni jedrenjak "Vardar" kod Lapada1098
417.Izvještaj Zapovjedništva mornarice NDH od 21. prosinca 1943. Ministarstvu Oružanih snaga o zračnom napadu savezničkih aviona na Omiš i artiljerijskoj vatri s Brača1099
418.Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 22. prosinca 1943. Ministarstvu Oružanih snaga o vojno-političkoj situaciji u obalskom pojasu Dalmacije1101
419.Izvještaj Obalnog zapovjedništva u Splitu od 23. prosinca 1943. Zapovjedništvu Mornarice o napadu na njemački brod "Sibelferi" i njegovom zarobljavanju od strane partizana kod Krila1113
420.Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 27. prosinca 1943. Ministarstvu Oružanih snaga o zračnim napadima savezničke avijacije na Šibenik1114
421.Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH od 28. prosinca 1943. Ministarstvu Oružanih snaga o vojno-političkoj situaciji u obalnom pojasu Dalmacije1116
422.Izvještaj Zapovjedništvu Mornarice NDH od 29. prosinca 1943. Ministarstvu Oružanih snaga o zračnim napadima savezničke avijacije u vremenu od 10. studenog do 7. prosinca1124
423.Izvod iz izvještaja Sedme oružničke pukovnije o događajima u vremenu od 6. listopada do 31. prosinca 1943. na području Dalmacije1126
424.Izvod iz historijata Sedmog ustaškog stajaćeg zdruga u Drnišu za period od 5. listopada do konca prosinca 1943. godine1132
ČETNIČKI DOKUMENTI
425.Izvod iz dopisa Štaba Druge brigade gorske garde Nj. V. kralja Petra II od 1. studenog 1943. potčinjenim jedinicama u povodu slušanja američkih radio-stanica1139
426.Pismo prote Stevana Prostrana, Pavia Zelića i Lazara Matića od 22. studenog 1943. vojvodi Mani Rokviću u povodu njegovih nesuglasica sa vojvodom Đujićem1141
427.Zapisnik sa sjednice vojnih i narodnih predstavnika kosovskog kotara održane 26. studenog 1943. na kojoj je Simo Radić predložen za komandanta Kosovske četničke brigade1143
428.Pismo Vase Čoka člana četničkog odbora u Šibeniku od 4. prosinca 1943. prijateljima i suborcima prilikom bježanja u Beograd1145
429.Izvještaj Štaba četničkog sektora sjeverne Dalmacije od 8. prosinca 1943. četničkoj komandi u Šibeniku o akciji četničkih odreda na području općine Skradin1146
430.Izvještaj Štaba Bukovičke brigade od 14. prosinca 1943. komandantu 502. četničkog korpusa o situaciji u selima Mokrom Polju, Radučiću i kistanjskoj općini1147
431.Izvještaj Štaba četničkog sektora sjeverne Dalmacije od 21. prosinca 1941. Komandi Dinarske četničke oblasti o situaciji u Šibeniku1149
432.Pismo komandanta 502. korpusa od 23. prosinca 1943. komandantu Dinarske četničke oblasti o stanju u Bukovičkoj brigadi i brigadi "Petra Mrkonjića"1150
433.Izvještaj Centralnog odbora četničke organizacije za sjevernu Dalmaciju od 23. prosinca 1943. komandantu Dinarske četničke divizije o konstituiranju Centralnog upravnog odbora u Benkovcu i o formiranju četničkih jedinica1152
434.Pismo četnika Ante Kovača od 24. prosinca 1943. poručniku Francu Kovaču o namjeravanoj akciji Drniške četničke brigade iz Konjevrata ka Šibeniku1154
435.Naređenje Komande Treće brigade Kosovskog korpusa od 27. prosinca 1943. komandantu Drugog bataljona za sređivanje stanja u Tepljuhu i povratak bataljona iz akcije u Konjevratima1154
436.Četnički izvještaj od kraja prosinca 1943. o političkim prilikama i odnosima u sjevernoj Dalmaciji1155
437.Izvod iz bilješke popa Stevana Prostrana jednog od vođa četničkog pokreta u Šibeniku o stanju u četničkoj organizaciji u sjevernoj Dalmaciji u vremenu studeni-prosinac 1943. godine1169
438.Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 16. do 23. prosinca 1943. godine1187
Registar1189
BIBLIOTEKA