NARODNOOSLOBODILAČKA BORBA U DALMACIJI 1941-1945. ZBORNIK DOKUMENATA; knjiga 5: siječanj-ožujak 1943.
BIBLIOTEKA
* * *
* cijela knjiga *
* * *
sadržaj
dokumenti organizacija NO pokreta
italijanski dokumenti
ustaško-domobranski dokumenti
četnički dokumenti
dokumenti dejstava dalmatinskih jedinica izvan dalmacije
dokumenti nemačkih jedinica
dokumenti talijanskih jedinica
dokumenti jedinica NDH
dokumenti četničkih jedinica
kazalo
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Predgovor5
DOKUMENTI ORGANIZACIJA NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA
1.Izvještaj Obavještajnog centra Četvrte operativne zone od 1. Siječnja 1943. o boravku četničkog vojvode Jevđevića na Korčuli9
2.Izvještaj šefa radionice za izradu i opravku oružja od 2. siječnja 1943. Dragi Gizdiću o radu u radionici11
3.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 3. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu talijanske vojske na Drvenik i Igrane i počinjenim zločinima12
4.Izvještaj Štaba Biokovskog bataljona "Vid Mihaljević" od 3. siječnja 1943. Vrhovnom komandantu NOV i POJ o zapljeni talijanskih brodova sa hranom13
5.Izvještaj Turka od 3. siječnja 1943. Kotarskom komitetu KPH Šibenik o stanju partijsko-političkih organizacija u mjestima: Krapanj, Jadrtovac, Vrpolje, Donje Polje, Zaborići, Danilo, Slivno, Konjevrate, Lozovac i Bilice14
6.Izvod iz izvještaja Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 4. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o nekim akcijama podređenih jedinica izvršenim krajem prosinca 1942. i početkom siječnja 1943. godine18
7.Izvještaj Treće čete Biokovskog bataljona od 4. siječnja 1943. o zapljeni brodova sa teretom20
8.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o prvim uspjesima jedinica Ratne mornarice22
9.Prijedlog Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 6. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o uvođenju zastave Ratne mornarice23
10.Pismo Štaba Treće dalmatinske NOU brigade od 6. siječnja 1943. Sektorskom rukovodstvu za srednju Dalmaciju u vezi povlačenja Drugog bataljona s tog Sektora24
11.Dopis Štaba Četvrte operativne zone od 6. siječnja 1943. Obavještajnom odsjeku sjeverne Dalmacije za uspostavljanje veze s odbjeglim talijanskim mornarima26
12.Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 7. siječnja 1943. Štabu Treće narodnooslobodilačke udarne divizije NOV i PO Jugoslavije o potrebi za vojno-političkim kadrovima za novoformirane jedinice I ustanove na području Dalmacije27
13.Zapisnik sa sastanka partijske jedinice Prominsko-bukovičke čete Sjevernodalmatinskog bataljona održanog 7. siječnja 1943. godine28
14.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 8. siječnja 1943. Štabu Četvrte dalmatinske NOU brigade o formiranju postaja Ratne mornarice31
15.Izvještaj komandanta Sektora Bosansko Grahovo od 11. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na Sektoru i o brojnom stanju i rasporedu jedinica33
16.Izvještaj Štaba Dinarskog bataljona od 11. siječnja 1943. Političkom komesaru Četvrte operativne zone o političkom radu u Bataljonu36
17.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 13. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o formiranju Četvrte dalmatinske NO brigade I stanju na području Biokova37
18.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone (Sekcija za Ratnu mornaricu) od 13. siječnja 1943. Vrhovnom Štabu NOV i POJ o uspostavljanju postaja Ratne mornarice, zarobljavanju neprijateljskih brodova i reakciji talijanske vojske43
19.Naređenje zamjenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. siječnja 1943. Glavnom štabu NOV i PO za Hrvatsku da uspostavi vezu s jednom grupom domobranskih oficira koji žele da pristupe narodnooslobodilačkom pokretu46
20.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Metković od 13. siječnja 1943. Okružnom komitetu KPH Makarska o stanju u Kotaru47
21.Izvještaj terenskog radnika Rica od 13. siječnja 1943. sekretaru Okružnog komiteta KPH za srednju Dalmaciju o zločinima okupatora u trogirskom kraju49
22.Zapisnik sa sastanka partijske jedinice Prominsko-bukovičke čete Sjevernodalmatinskog bataljona, održanog 16. siječnja 1943. godine50
23.Pismo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 16. siječnja 1943. Okružnom komitetu KPH Knin u vezi razmjene zatvorenika i zarobljenika s Talijanima51
24.Operativni izvještaj zamjenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. siječnja 1943. Vrhovnom komandantu drugu Titu52
25.Izvještaj Politodjela 1. dalmatinske brigade 3. NOU divizije od 17. siječnja 1943. Centralnom komitetu KPJ o partijsko-političkom radu55
26.Pismo Štaba Sjevernodalmatinskog bataljona od 20. siječnja 1943. Okružnom komitetu KPH Knin o situaciji u Promini62
27.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 22. siječnja 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o zarobljavanju talijanskih brodova u Bračkom kanalu i drugim akcijama podređenih jedinica67
28.Izvještaj zamjenika političkog komesara Druge dalmatinske NOU brigade Druge proleterske divizije od 22. siječnja 1943. Centralnom komitetu Komunističke partije Jugoslavije o radu partijske organizacije u Brigadi69
29.Izvještaj Okružnog komiteta KPH za srednju Dalmaciju od 22. Siječnja 1943. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju73
29A.*Zapovijest Štaba Druge proleterske udarne divizije NOV i PO Jugoslavije od 23. siječnja 1943. god. podređenim jedinicama za napad na Strmicu, Plavno i Golubić75
30.Uputstvo Politodjela Treće dalmatinske brigade 4. operativne zone NOV i PO Hrvatske od 23. siječnja 1943. bataljonskim partijskim biroima o organizaciji kulturno-prosvjetnog rada80
31.Izvod iz operativnog izvještaja zamjenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. siječnja 1943. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na glavnim operativnim pravcima84
32.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 24. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o akcijama Treće dalmatinske NOU brigade i Sjevernodalmatinskog bataljona85
33.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 25. siječnja 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju partizanskih jedinica i njihovim zadacima87
34.Mjesečni izvještaj Okružnog komiteta KPH od 25. siječnja 1943. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji i organizacionom stanju Partije i SKOJ-a91
35.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 26. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o akcijama Četvrte dalmatinske NOU brigade98
36.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 27. siječnja 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o organizacionom i kadrovskom stanju u jedinicama100
37.Obavještenje Odsjeka Vrhovnog štaba NOV i POJ za vojne vlasti u pozadini od 28. siječnja 1943. Privredno-financijskom odsjeku Izvršnog odbora AVNOJ-a o formiranju Makarskog područja i mogućnostima naturalne razmjene životnih namirnica s njim103
38.Obavještenje Štaba Treće dalmatinske brigade od 28. siječnja 1943. Štabu Druge proleterske divizije NOV i PO Jugoslavije o prodiranju četnika na Vršinu104
39.Izvještaj Komande Šibensko-drniške čete od 28. siječnja 1943. o akcijama i političkoj situaciji na području Drniša105
40.Zapisnik s prve sjednice Narodnooslobodilačkog odbora Dalmacije održane u Livnu 28. i 29. siječnja 1943. godine106
41.Proglas Narodnooslobodilačkog odbora Dalmacije narodu Dalmacije s osnivačke sjednice održane 28. i 29. siječnja 1943. godine115
42.Izvještaj sekretara Štaba Četvrte operativne zone od 29. siječnja 1943. Štabu Zone o napadu Druge dalmatinske NOU brigade na Rakitno120
43.Prijedlog Štaba Treće dalmatinske NOU brigade od 29. siječnja 1943. Štabu Druge proleterske divizije za sadejstvo u spriječavanju četničkog prodora u Strmicu121
44.Pismo Štaba Pete dalmatinske NO brigade od 30. siječnja 1943. Komandi mjesta Bosansko Grahovo o stanju na području Strmice122
45.Pismo Štaba Treće dalmatinske NOU brigade od 30. siječnja 1943. Štabu Pete dalmatinske NO brigade o sadejstvu u borbi protiv četnika na području Strmice123
46.Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 31. siječnja 1943. Štabu Prve dalmatinske NOU brigade o stanju na području Dalmacije124
47.Mjesečni izvještaj Kotarskog komiteta KPH Imotski od 31. siječnja 1943. Okružnom komitetu KPH Makarska o političkoj situaciji i organizacionom stanju Partije i SKOJ-a126
48.Izvještaj Štaba Odreda Ratne mornarice krajem siječnja 1943. Komandi Biokovskog područja o formiranju Odreda128
49.Obavještajni izvještaj iz Splita krajem siječnja 1943. Štabu Četvrte operativne zone o posjeti Bastianinija Splitu i njegovoj izjavi o predstojećoj ofenzivi129
50.Izvještaj općinskog NOO-a Stari Grad o radu u toku siječnja 1943. godine130
51.Izvještaj općinskog NOO-a Bogomolje o radu NOO odbora Bogomolje, Selca, Sućuraj i Gdinj u toku siječnja 1943. godine132
52.Letak Narodnooslobodilačkog odbora Splita iz siječnja 1943. roditeljima splitskih učenika s pozivom da ne šalju djecu u talijanske škole135
53.Izvještaj Politodjela 3. dalmatinske NOU brigade 4. operativne zone od 3. veljače 1943. Centralnom komitetu KPJ o partijsko-političkom i kulturno-prosvjetnom radu138
54.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Preko od 3. veljače 1943. Okružnom komitetu KPH za sjevernu Dalmaciju o napadu na talijanski brod u Brbinju i formiranju partizanskog voda146
55.Izvještaj Druge proleterske divizije od 4. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o stanju na terenu Strmice, Golubića i Plavna i o neprijateljskim snagama u Sinju147
56.Zapisnik sa sastanka partijske jedinice Primorske čete održanog 6. veljače 1943. godine149
57.Okružnica br. 1 Narodnooslobodilačkog odbora Dalmacije od 7. veljače 1943. o stvaranju NO odbora Dalmacije i njegovim zadacima150
58.Okružnica br. 2 Narodnooslobodilačkog odbora Dalmacije od 7. veljače 1943. u povodu opće mobilizacije155
59.Zapovijest Štaba Druge proleterske divizije od 8. veljače 1943. za napad na Imotski i Posušje158
60.Izvještaj zamjenika političkog komesara 1. dalmatinske brigade 3. NOU divizije od 9. veljače 1943. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske i skojevske organizacije poslije brigadne partijske konferencije164
61.Mjesečni izvještaj Kotarskog komiteta KPH Preko od 9. veljače 1943. Okružnom komitetu KPH za sjevernu Dalmaciju o stanju i radu partijsko-političkih organizacija i organa narodne vlasti167
62.Izvještaj Aleksandra Rankovića od 11. veljače 1943. Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o formiranju Devete NOU divizije175
63.Izvod iz pregleda brojnog stanja i naoružanja jedinica koje ulaze u sastav Devete divizije NOV i PO Hrvatske od 11. veljače 1943. godine179
64.Obavještenje Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 12. veljače 1943. Okružnom komitetu KPH za sjevernu Dalmaciju o formiranju Devete divizije i Štaba Grupe partizanskih odreda Dalmacije180
65.Izvještaj Komande Biokovskog područja od 13. veljače 1943. Štabu Četvrte operativne zone o nasilju i pljački talijanskih jedinica na području Biokova181
66.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 14. veljače 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju Devete divizije i Grupe dalmatinskih partizanskih odreda182
67.Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 14. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu posade Pomorske postaje Igrane na talijanski ratni brod185
68.Zapovijest Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 14. veljače 1943. potčinjenim jedinicama za zatvaranje pravca Mostar-Široki Brijeg-Posušje-Imotski; Ljubuški - Stražnica - Grude - Bobanova Draga - Imotski186
69.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 14. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatu borbi kod Posušja i Imotskog189
70.Uputstvo Centralnog komiteta KPJ od 14. veljače 1943. Politodjelu 3. dalmatinske NOU brigade o osnovnim zadacima i sistemu rada189
71.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Biograd od 15 veljače 1943. Okružnom komitetu KPH za sjevernu Dalmaciju o izabranim NOO u selima Kotara190
72.Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 16. veljače 1943. Okružnom komitetu KPH za sjevernu Dalmaciju o zadacima Partije na formiranju novih partizanskih jedinica nakon odlaska Devete divizije iz Dalmacije192
73.Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 18. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prilivu novih boraca u jedinice i o nedostatku oružja194
74.Zapisnik sa sastanka partijske jedinice Prominsko-bukovičke čete održanog 18. veljače 1943. godine196
75.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 19. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o brojnom narastanju jedinica i nedostatku oružja197
76.Izvještaj Okružnog komiteta KPH za srednju Dalmaciju od 20. veljače 1943. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju i radu partijsko-političkih organizacija i organa narodne vlasti198
77.Zapisnik sa sastanka partijske jedinice Primorske čete održanog 21. veljače 1943. godine204
78.Zapisnik sa sastanka Biroa partijske organizacije Sjevernodalmatinskog bataljona održanog 22. veljače 1943. godine205
79.Obavještenje Inicijativnog odbora AFŽ-a za Dalmaciju od 23. veljače 1943. Mjesnom odboru AFŽ-a Split o održavanju pokrajinske konferencije AFŽ-a za Dalmaciju209
80.Obavještenje Centralnog komiteta KPJ od 24. veljače 1943. Politodjelu 1. dalmatinske NOU brigade o izmjenama u Politodjelu i o popuni Brigade novim borcima211
81.Izvještaj Općinskog NOO-a Omiš od 24. veljače 1943. NOO za Dalmaciju o radu NO odbora na području općine212
82.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 26. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i POJ o nekim akcijama i zaplijenjenom oružju na području Dalmacije215
83.Pismo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 26. veljače 1943. Okružnom komitetu KPH za sjevernu Dalmaciju o održavanju veze s talijanskim oficirima u Zadru216
84.Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 26. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Treće i Četvrte dalmatinske brigade kod Imotskog i Ljubuškog i podaci o neprijateljskim posadama na teritoriji Hercegovine i Dalmacije218
85.Izvještaj Općinskog komiteta KPH Orebić od 27. veljače 1943. o organizacionom stanju partijsko-političkih organizacija i organa narodne vlasti219
86.Zaključci okružne konferencije KPH za srednju Dalmaciju održane 27-28. veljače 1943. godine221
87.Izvještaj Mjesnog komiteta KPH sjeverne Bukovice od 28. veljače 1943. Okružnom komitetu KPH za Knin o političkoj situaciji u ovom kraju226
88.Izvještaj zamjenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od veljače 1943. Vrhovnom štabu o formiranju Devete NOU divizije i teškoćama pri evakuiranju ranjenika228
89.Pismo NOO-a Dalmacije od 5. ožujka 1943. Kotarskom NOO-u Hvar, Brač i Vis o vraćanju kućama novomobiliziranih boraca koji se nisu mogli uključiti u partizanske jedinice229
90.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Metković od početka ožujka 1943. Okružnom komitetu KPH Makarska o vojno-političkoj situaciji u Kotaru230
91.Izvod iz zapisnika s Okružne konferencije KPH za južnu Dalmaciju održane 5. i 6. ožujka 1943. na Pelješcu232
92.Izvještaj Obavještajnog odsjeka Štaba Grupe NOP odreda Dalmacije od 6. ožujka 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o pokretima talijanske vojske i četnika254
93.Obavještenje Pokrajinskog komiteta KPH i Oblasnog komiteta SKOJ-a za Dalmaciju od 7. ožujka 1943. svim okružnim, kotarskim i mjesnim komitetima KPH i SKOJ-a u Dalmaciji o neprijateljskoj ofenzivi i njihovim zadacima u takvoj situaciji255
94.Obavještenje Komande splitskog područja od 7. ožujka 1943. Okružnom komiteta KPH za srednju Dalmaciju o teškom stanju na području zbog neprijateljske ofenzive259
95.Zapisnik s osnivačke konferencije Kotarskog komiteta KPH Benkovac održane 8. ožujka 1943. godine261
96.Obavještenje člana PK KPH za Dalmaciju Andrije Božanića od 9. ožujka 1943. Okružnom komitetu KPH za sjevernu Dalmaciju o razlozima zbog kojih nije stigao na Okružnu konferenciju264
97.Izvještaj komandira Biogradskog odreda od 9. ožujka 1943. Okružnom komitetu KPH za sjevernu Dalmaciju o situaciji na terenu i izvedenim akcijama265
98.Izvještaj Štaba Grupe partizanskih odreda Dalmacije od 10. ožujka 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o formiranju Devete dalmatinske divizije i stanju u Dalmaciji266
99.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Knin od 10. ožujka 1943. Štabu Grupe partizanskih odreda Dalmacije o situaciji u kninskoj krajini268
100.Obavještajni izvještaj iz Zadra od 12. ožujka 1943. Štabu Četvrte operativne zone o dolasku četničkog vojvode Đujića kod komandanta divizije "Zara" u Zadar270
101.Izvještaj člana NOO-a Dalmacije od 14. ožujka 1943. o formiranju i radu NOO-a na području srednje Dalmacije271
102.Pismo Štaba Grupe partizanskih odreda Dalmacije od 14. ožujka 1943. Svetislavu Stefanoviću-Ćeći o situaciji u Dalmaciji272
103.Izvještaj Obavještajnog odsjeka Štaba Grupe partizanskih odreda Dalmacije od 15. ožujka 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o pokretima talijanske vojske i četnika275
104.Izvještaj Operativnog štaba za sektor Bender od 15. ožujka 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Plavno i vijadukt Bender280
105.Pismo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 17. ožujka 1943. Okružnom komitetu KPH za srednju Dalmaciju u vezi rada partijske organizacije281
106.Zapovijest Štaba Splitskog partizanskog NOP odreda od 17. ožujka 1943. potčinjenim jedinicama o pripremama neprijateljske ofenzive na području Muća284
107.Izvještaj Operativnog štaba za sektor Zrmanja od 18. ožujka 1943. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o rušenju vijadukta Bender287
108.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Knin od 18. ožujka 1943. Štabu Grupe partizanskih odreda Dalmacije o formiranju novih partizanskih četa291
109.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Trogir od 19. ožujka 1943. o osnivanju Kotarskog NOO-a Trogir292
110.Izvještaj Operativnog štaba za sektor Zrmanja od 20. ožujka 1943. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na četničke položaje u dolini Zrmanje296
111.Pismo Predsjedništva NOO-a Dalmacije od 22. ožujka 1943. Kotarskom NOO-u Zadar o načinu izbora NO odbora i njihovim zadacima300
112.Izvod iz zapisnika sa kotarske konferencije KPH Vis održane 23. ožujka 1943. na kojoj je izabran Kotarski komitet304
113.Izvještaj Operativnog štaba za sektor Zrmanja od 24. ožujka 1943. Štabu Prvog korpusa NOV i PO Hrvatske o borbama na području Plavno-Prljevo309
114.Izvještaj instruktora CK KPJ Svetislava Stefanovića od 26. ožujka 1943. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji nakon povlačenja Devete divizije iz Dalmacije310
115.Izvještaj Štaba Splitskog NOP odreda od 29. ožujka 1943. Okružnom komitetu KPH za srednju Dalmaciju o formiranju Odreda316
116.Pismo Okružnog komiteta KPH Knin od 29. ožujka 1943. Štabu Splitskog NOP odreda o mogućnosti usmjeravanja akcija prema Kosovskoj dolini317
117.Proglas Mjesnog komiteta KPH Split iz ožujka 1943. građanstvu Splita u povodu ubojstva fašiste Giovannija Savo s pozivom u još oštriju borbu protiv okupatora i njihovih slugu319
118.Poruka pjesnika Vladimira Nazora iz ožujka 1943. upućena Dalmatincima za vrijeme četvrte neprijateljske ofenzive321
119.Izvod iz operativnog dnevnika Biokovskog NOP odreda za period od 3. do 30. ožujka 1943. godine323
TALIJANSKI DOKUMENTI
120.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 1. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o borbama ustaša protiv partizana kod Posušja329
121.Izvještaj Prefekture u Splitu od 1. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na crne košulje na putu Kaštel Stari - Lunići330
122.Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 1. siječnja 1943. Pomorskoj komandi Ploče o napadu na motorni jedrenjak "S. Eufemija"331
123.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 2. siječnja 1943. Prefektu Zadra o situaciji na području Šibenika332
124.Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 2. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije o zločinima fašista u Kaštel Starom334
125.Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 3. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o zarobljavanju četiri motorna jedrenjaka kod Igrana335
126.Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 3. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o najnovijim događajima337
127.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 3. siječnja 1943. o rezultatima borbi na području Raduč-Lovinac-Bičiće u toku 27. i 28. prosinca 1942. godine338
128.Oglas Vojne komande otoka Hvara od 3. siječnja 1943. u povodu poduzetih odmazdi u Dolu, Sv. Ana, Vrbanju i Vrboskoj339
129.Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 3. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije o komunističkoj organizaciji na području otoka Zlarina i okolice341
130.Izvještaj Prefekta u Splitu od 4. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na talijansku kasarnu u Blatu na Korčuli343
131.Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 4. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o napadu na motorni jedrenjak "S. Spiridone"344
132.Brzojav Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 5. siječnja 1943. potčinjenim komandama za poduzimanje represivnih akcija zbog napada na talijanske brodove345
133.Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 6. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o bombardiranju Podgore i okolnih mjesta346
134.Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 6. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o aktivnosti brodova347
135.Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 7. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o upadu partizana u menzu talijanskih mornara na Korčuli348
136.Izvještaj karabinjerske čete u Trogiru od 8. siječnja 1943. o sukobu karabinjera i vojnika s partizanima na Šolti349
137.Prijedlog Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 8. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije za proglašenje Srime i Zablaća vojnom zonom350
138.Izvještaj Prefekture u Zadru od 9. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova o izvršenim hapšenjima u Kaprijama i Žirju351
139.Izvještaj Vojno-pomorske komande Dalmacije od 10. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o napadima partizanskih jedinica na talijanske plovne objekte i uređaje i o poduzetim protivmjerama u toku prosinca 1942. godine354
140.Izvod iz obavještajnog izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 10. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o aktivnosti partizana na Korčuli i Pelješcu360
141.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 10. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o napadu partizana na vlak kod Mravinaca i rušenju ceste Vodice - Čista Mala363
142.Izvješataj Prefekta u Splitu od 12. siječnja 1943. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na vlak kod Splita365
143.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 12. siječnja 1943. o akciji čišćenja rajona Bristivica367
144.Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 12. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o napadu na brodove "Airone" i "Lilibeo"368
145.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 12. siječnja 1943. o akciji čišćenja rajona Kruševo-Gustima369
146.Pismo Guvernera Dalmacije od 13. siječnja 1943. Komandi Osamnaestog armijskog korpusa u vezi proglašavanja Srime i Zablaća vojnom zonom370
147.Pismo komandanta Oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 13. siječnja 1943. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o organizaciji, popuni i zadacima M.V.A.C.371
148.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 14. siječnja 1943. o zarobljavanju vojnika kod Pirovca375
149.Pismo Guvernera Dalmacije Bastianinija od 16. siječnja 1943. generalu Spigu u povodu izvršenih pljački od strane talijanskih vojnika376
150.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 16. siječnja 1943. o akciji čišćenja na Korčuli379
151.Uputstva Guvernera Dalmacije od 12. siječnja 1943. prefektima Zadra, Splita i Kotora o sprovođenju propagande među stanovništvom380
152.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 17. siječnja 1943. o događajima u Dalmaciji382
153.Izvještaj Komande Kr. karabinjera iz Šibenika od 17. siječnja 1943. o borbi kod Zatona384
154.Izvještaj 107. legije crnih košulja od 17. siječnja 1943. o rušenju telefonsko-telegrafskih stupova između Bilica i Lozovca385
155.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 18. siječnja 1943. o događajima u Dalmaciji386
156.Izvještaj Komande divizije "Zara" od 18. siječnja 1943. o događajima na području Zadra, Kistanja i na otocima388
157.Izvještaj Prefekture u Zadru od 18. siječnja 1943. Guverneru Dalmacije o upućivanju članova partizanskih porodica iz rajona Zatona u koncentracioni logor u Vodicama391
158.Dnevni izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 19. siječnja 1943. o zauzimanju Slivna od strane partizana i akciji čišćenja na Pelješcu392
159.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 20. siječnja 1943. o događajima na području Dalmacije393
160.Naređenje Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 20. siječnja 1943. za pripremu predstojeće četničke operacije395
161.Uputstvo Guvernatorata Dalmacije od 21. siječnja 1943. Prefektu i upravniku Doliciie u Zadru u vezi razmjene zarobljenika397
162.Izvještaj fašističke organizacije u Vodicama od 21. siječnja 1943. federalnom sekretaru u Zadru o napadu partizana na talijanske vojnike kod Zatona398
163.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 21. siječnja 1943. o akciji čišćenja na Hvaru i područja Vodica399
164.Izvještaj Komande Šestog armijskog korpusa od 23. siječnja 1943. o dolasku partizana u zonu Runović i napadu na vlak kod Diklića-Dubrovnik401
165.Izvještaj Karabinjerske ispostave u Trogiru od 23. siječnja 1943. o krađi veće količine soli i bačava iz tvornice sardina u Vinišću402
166.Izvještaj karabinjerske grupe u Zadru od 23. siječnja 1943. o neuspjelom hapšenju omladinaca u Ižu Velikom403
167.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 24. siječnja 1943. o napadima partizana na kućice i rupe kod Konjevrata404
168.Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 24. siječnja 1943. federalnom sekretaru u Zadru o napadu partizana na talijanske vojnike kod Lozovca405
169.Izvod iz izvještaja Šestog armijskog korpusa od 25. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o aktivnosti partizana na području Korčule, Pelješca, Vrgorca i Makarske406
170.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 25. siječnja 1943. o borbama partizana i ustaša kod Omiša409
171.Izvještaj Karabinjerske ispostave u Visu od 25. siječnja 1943. o odlasku omladinaca s Visa u partizane410
172.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 26. siječnja 1943. o borbama na području Dalmacije u toku 25. siječnja411
173.Obavještenje Komande sektora Dinara od 26. siječnja 1943. Komandi Osamnaestog armijskog korpusa o napadu partizana na Plavno, Golubić i Strmicu413
174.Izvod iz obavještajnog biltena Komande Šestog armijskog korpusa od 26. siječnja 1943. o događajima na Korčuli i Biokovu414
175.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 27. siječnja 1943. o borbama na području Knina i Bruvna417
176.Izvještaj komesara općine Iž Veliki od 27. siječnja 1943. Prefektu u Zadru o izvršenoj akciji čišćenja na otoku419
177.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 28. siječnja 1943. o borbama na području Knina i Sinja421
178.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 29. siječnja 1943. o poduzetoj akciji za deblokadu Strmice423
179.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 30. siječnja 1943. o dejstvima protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Dalmacije i južne Like425
180.Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 31. siječnja 1943. o aktivnosti partizanskih snaga na području Imotski-Posušje-Vrgorac-Makarska427
181.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 31. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o napadu partizana na Strmicu i Makarsku430
182.Izvještaj karabinjerske čete u Šibeniku od 31. siječnja 1943. o napadu partizana na grupu karabinjera i crnih košulja kod Gaćelezi432
183.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 1. veljače 1943. o događajima u Dalmaciji433
184.Izvještaj Prefekture u Zadru od 1. veljače 1943. Guverneru Dalmacije o sukobu karabinjera i partizana u Zatonu kod Nina434
185.Izvještaj Karabinjerske ispostave u Šibeniku od 1. veljače 1943. Guvernatoratu Dalmacije o akciji čišćenja zapadno od Šibenika436
186.Izvještaj kotarskog komesara u Šibeniku od 1. veljače 1943. Prefekturi u Zadru o vojno-političkoj situaciji u Kotaru437
187.Izvještaj Prefekta u Zadru od 1. veljače 1943. Guverneru Dalmacije o ubojstvu četvorice rodoljuba u Vodicama439
188.Izvještaj Komande sektora Dinara od 1. veljače 1943. Komandi divizije "Bergamo" o planu i cilju izvođenja četničke operacije "Srb"440
189.Obavještenje Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 2. veljače 1943. Komandi Šestog armijskog korpusa o gubicima hercegovačkih četnika u operaciji Vrlika443
190.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 2. veljače 1943. o pokretima jedinica NOV, borbama u rajonu Mazina i akciji čišćenja na području Šibenika444
191.Instrukcija Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 3. veljače 1943. potčinjenim komandama za normaliziranje stanja na otocima446
192.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 3. veljače 1943. o događajima u Dalmaciji449
193.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 4. veljače 1943. o hapšenju rodoljuba u Biogradu i napadu partizana na brod u Bibinju450
194.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 6. veljače 1943. o izvršenoj odmazdi u Bibinju i upadu partizana u željezničku stanicu u Perković451
195.Prijedlog komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 6. veljače 1943. Guvernatoratu Dalmacije za represalije nad stanovništvom zbog sabotaža453
196.Izvještaj karabinjerske čete u Šibeniku od 8. veljače 1943. Guvernatoratu Dalmacije o sukobu talijanskih vojnika i partizana u rajonu Bilice455
197.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 9. veljače 1943. o đejstvima potčinjenih jedinica u toku 8. i 9. veljače456
198.Izvještaj fašističkog federalnog sekretara Dalmacije od 9. veljače 1943. sekretaru Nacionalne fašističke stranke u Rimu o akcijama partizana na području Šibenika i Zadra457
199.Izvještaj Vojnopomorske komande Dalmacije od 10. veljače 1943. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o napadima partizanskih jedinica na talijanske plovne objekte i uređaje i o poduzetim protumjerama u toku mjeseca siječnja461
200.Izvještaj karabinjerske grupe u Šibeniku od 10. veljače 1943. o akcijama partizana na području Šibenika i Kistanja469
201.Dnevni izvještaj Osamnaestog armijskog korpusa od 11. veljače 1943. o dejstvima potčinjenih jedinica na pravcu Otrić-Srb i Strmica-Tiškovac471
202.Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 11. veljače 1943. Guverneru Dalmacije o ubojstvu rodoljuba u rajonu Bilice473
203.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 12. veljače 1943. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o atentatu na vicefederala u Splitu474
204.Izvještaj Prefekta u Splitu od 12. veljače 1943. Guvernatoratu Dalmacije o upadu partizana u kamenolom kod Segeta476
205.Pismo komandanta Šestog armijskog korpusa od 12. veljače 1943. Guvernatoratu Dalmacije u vezi interniranja Zidova na Korčuli477
206.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 14. veljače 1943. o događajima u Dalmaciji478
207.Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 14. veljače 1943. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o akciji na otok Murvicu479
208.Letak Guvernera Dalmacije Bastianinija od 14. veljače 1943. s pozdravom Dalmatincima u povodu odlaska na novu dužnost480
209.Pregled brojnog stanja četnika po garnizonima u Dalmaciji i njihovih komandanata 15. veljače 1943. godine481
210.Izvještaj Komande 1. brze divizije "Eugenio di Savoia" od 17. veljače 1943. Komandi 18. armijskog korpusa o napadu na auto-kolonu na putu Vodice - Mala Čista483
211.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 17. veljače 1943. o događajima u Dalmaciji488
212.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 18. veljače 1943. o događajima u Dalmaciji489
213.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 19. veljače 1943. o akcijama jedinica NOV i PO na području Dalmacije491
214.Dopis Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 20. veljače 1943. Višoj komandi oružanih snaga "-Slovenija-Dalmacija" u povodu normaliziranja stanja na otocima493
215.Izvještaj karabinjerske grupe u Splitu od 22. veljače 1943. Guverna-toratu Dalmacije o batinanju učenika Muške realne gimnazije u Splitu497
216.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 23. veljače 1943. o događajima u Dalmaciji500
217.Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 24. veljače 1943. o rušenju telefonsko-telegrafskih stupova između Dabra i Perkovića502
218.Izvještaj karabinjerske čete u Šibeniku do 24. veljače 1943. Guvernatoratu Dalmacije o bacanju bočice s prljavom vodom na talijanskog kapetana u Šibeniku od strane pionira503
219.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 25. veljače 1943. o događajima u Dalmaciji504
220.Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 26. veljače 1943. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o potapanju motornog jedrenjaka "Sretni otac"505
221.Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 26. veljače 1943. Guver-natoratu Dalmacije o sprovedenoj mobilizaciji za partizane u Splitu i okolici506
222.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 27. veljače 1943. Komandi 18. armijskog korpusa za poduzimanje kombinirane represivne akcije u zoni Živogošče-Igrane-Drašnice zbog partizanskih napada na talijanske plovne objekte507
223.Telegram Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 28. veljače 1943. potčinjenim komandama za poduzimanje represivne akcije na Zaostrog zbog ubojstva kapetana Gregoretija509
224.Izvještaj sekretara fašističke stranke u Zadru od 2. ožujka 1943. fašističkom federalnom sekretaru o političkoj situaciji u Dalmaciji510
225.Izvještaj karabinjerske grupe u Zadru od 2. ožujka 1943. o bjegstvu zatvorenika iz zatvora u Preku513
226.Izvještaj karabinjerske grupe u Zadru od 3. ožujka 1943. o napadu partizana na grupu karabinjera i crnih košulja kod Drage515
227.Obavještenje Guvernera Dalmacije od 3. ožujka 1943. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o suglasnosti za evakuiranje stanovnika Srime i Zablaća516
228.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 4. ožujka 1943. o događajima u Dalmaciji517
229.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 5. ožujka 1943. o događajima u Dalmaciji519
230.Pismo Prefekta u Zadru od 6. ožujka 1943. Kvestoru u Zadru u povodu umiranja interniraca od gladi u logoru na Molatu520
231.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 7. ožujka 1943. o događajima u Dalmaciji521
232.Izvještaj Karabinjerske ispostave u Korčuli od 7. ožujka 1943. Guvernatoratu Dalmacije o sukobu s partizanima u rejonu Hotinja522
233.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 8. ožujka 1943. o događajima u Dalmaciji523
234.Naređenje komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 8. ožujka 1943. Komandi divizije "Bergamo" za spaljivanje sela Igrane i Drašnice525
235.Izvještaj agenta Javne sigurnosti od 8. ožujka 1943. Kvestoru u Zadru o dolasku četničkih oficira u Zadar526
236.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 9. ožujka 1943. o događajima u Dalmaciji527
237.Izvod iz izvještaja Vojnopomorske komande Dalmacije od 10. ožujka 1943. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o napadima partizanskih jedinica na talijanske plovne objekte i uređaje u toku mjeseca veljače528
238.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 10. ožujka 1943. o dejstvu potčinjenih jedinica na području Dalmacije535
239.Izvještaj karabinjerske čete u Trogiru od 10. ožujka 1943. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na grupu vojnika kod Trogira537
240.Izvještaj fašističke organizacije u Vodicama od 10. ožujka 1943. federalnom sekretaru u Zadru o bombardiranju sela Srime538
241.Izvod iz izvještaja Komande Zrakoplovstva oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 10. ožujka 1943. o dejstvu avijacije toga dana539
242.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 11. ožujka 1943. o dejstvu potčinjenih jedinica na području Dalmacije541
243.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 12. ožujka 1943. o borbama na području Dalmacije542
244.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 13. ožujka 1943. o borbama u Dalmaciji544
245.Izvještaj Karabinjerske ispostave u Vodicama od 14. ožujka 1943. o zarobljavanju i strijeljanju grupe partizana u Srimi546
246.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 14. ožujka 1943. o događajima u Dalmaciji547
247.Izvještaj Prefekture u Splitu od 14. ožujka 1943. Guvernatoratu Dalmacije o odlasku mladića s Korčule u partizane na Biokovo548
248.Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 15. ožujka 1943. o događajima na Korčuli i Pelješcu550
249.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 15. ožujka 1943. o akciji u zoni Vodice552
250.Izvod iz izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 16. ožujka 1943. o borbama na kninskom sektoru554
251.Izvještaj Karabinjerske ispostave u Biogradu od 16. ožujka 1943. Guvernatoratu Dalmacije o ubojstvu grupe zatvorenika koje su partizani pokušali spasiti555
252.Zabilješka Više Komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 17. ožujka 1943. o pitanjima razmatranim prilikom razgovora generala Robottia i Guvernera Dalmacije u Zadru 15. ožujka 1943. godine556
253.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 17. ožujka 1943. o završetku operacije u zoni Vodice558
254.Izvještaj Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 17. ožujka 1943. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o napadu na brod "Curzola"559
255.Zapovijest Komande divizije "Zara" od 17. ožujka 1943. kojom pohvaljuje potčinjene jedinice koje su sudjelovale u akciji čišćenja560
256.Obavještenje Komande divizije "Zara" od 17. ožujka 1943. Komandi Osamnaestog armijskog korpusa o formiranju XXI bataljona antikomunističke milicije561
257.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 18. ožujka 1943. o događajima u Dalmaciji562
258.Plan Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 18. ožujka 1943. za izvođenje operacija čišćenja sjeverno-dalmatinskih otoka563
259.Izvještaj Prefekta u Zadru od 18. ožujka 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova o uništenju općinske zgrade u Smilčiću od strane partizana565
260.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 20. ožujka 1943. o događajima u Dalmaciji566
261.Izvještaj Prefekture u Splitu od 20. ožujka 1943. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na brod s vojnicima kod uvale Babina na Korčuli568
262.Naredba Prefekta u Zadru od 20. ožujka 1943. o zabrani naseljavanja poluotoka Srime s kojeg je stanovništvo evakuirano569
263.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 21. ožujka 1943. o zauzimanja Muća570
264.Izvještaj Prefekture u Zadru od 21. ožujka 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova o zločinu talijanskih vojnika u Zablaću571
265.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 22. ožujka 1943. o događajima u Dalmaciji572
266.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 23. ožujka 1943. o ponovnoj akciji u zoni Vodice573
267.Izvještaj općinskog komesara u Preku od 25. ožujka 1943. Prefekturi u Zadru o izvršenom zločinu i hapšenju u selu Kali575
268.Izvod iz izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa do 26. ožujka 1943. o izvršenom čišćenju zone Muć577
269.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 27. ožujka 1943. o borbama u Dalmaciji578
270.Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 27. ožujka 1943. federalnom sekretaru u Zadru o nailasku na minu oklopnih kola u selu Ljubitovici579
271.Izvod iz izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju od 28. ožujka 1943. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o zarobljavanju ratnih brodova u Bračkom kanalu580
272.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 28. ožujka 1943. o borbama u Dalmaciji581
273.Izvještaj Karabinjerske ispostave u Vodicama od 28. ožujka 1943. o spaljivanju crkve na Okitu kod Vodica od strane talijanskih vojnika583
274.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 29. ožujka 1943. o borbama u Dalmaciji584
275.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 30. ožujka 1943. o borbama u Dalmaciji586
276.Obavještenje Guvernatorata Dalmacije od 30. ožujka 1943. Prefektu u Zadru o osnivanju koncentracionog logora na Ugljanu588
USTAŠKO-DOMOBRANSKI DOKUMENTI
277.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 1. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na miliciju sela Sičane591
278.Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga od 2. siječnja 1943. poglavniku NDH o dolasku hercegovačkih četnika u Knin i Gračac i suradnji s njima592
279.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije u Mostaru od 8. siječnja 1943. o borbama protiv jedinica NOV kod Posušja i Imotskog598
280.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akciji partizana u Grabovcu599
281.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o zločinima Talijana na Hvaru601
282.Izvještaj Kotarske oblasti Dubrovnik od 5. siječnja 1943. Župskog redarstvenoj oblasti Dubrovnik o zajedničkoj akciji Talijana, ustaša i domobrana protiv partizana na Pelješcu603
283.Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH u Zagrebu od 7. siječnja 1943. glavnom stožeru domobranstva o prepadu partizana na Orebić607
284.Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 8. siječnja 1943. poglavniku NDH o situaciji na području Knina poslije dolaska hercegovačkih četnika608
285.Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 8. siječnja 1943. poglavniku NDH o dolasku profesora Šegote iz Splita u Knin radi četničke propagande po srpskim selima611
286.Izvod iz izvještaja Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 9. siječnja 1943. o zločinima Talijana na poluotoku Pelješcu614
287.Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 3. do 9. siječnja 1943. o događajima u Makarskoj, na Braču, Pelješcu i Kninu615
288.Izvještaj Zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 12. siječnja 1943. o talijanskoj akciji čišćenja na otoku Hvaru620
289.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 14. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 2. do 9. siječnja622
290.Izvještaj Kotarske oblasti Omiš od 14. siječnja 1943. o napadu na vojni vlak na pruzi Split-Sinj kod Mravinaca624
291.Izvještaj Kotarske oblasti u Metkoviću od 16. siječnja 1943. ustaškoj Nadzornoj služi o strijeljanju članova partizanskih porodica iz sela Slivno-Ravno od strane Talijana625
292.Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 10. do 16. siječnja 1943. o događajima u Makarskoj, na Braču, Sinju, Omišu i Imotskom626
293.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 17. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o zapljeni od partizana kod Pod-gore broda "Sv. Nikola" natovarenog tjesteninom i duhanom630
294.Izvještaj Kotarske oblasti u Metkoviću od 17. siječnja 1943, ustaškoj Nadzornoj službi o zločinima Talijana i ustaške milicije u selima Desne i Gornji Komin632
295.Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 18. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na Oružničku postaju u Satriću633
296.Izvještaj Kotarske oblasti Dubrovnik od 18. siječnja 1943. Župskoj redarstvenoj oblasti Dubrovnik o zločinima Talijana i ustaške milicije na Pelješcu635
297.Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 19. siječnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbi ustaša i partizana kod sela Maljkova637
298.Izvještaj Ministarstva vanjskih poslova NDH od 19. siječnja 1943. Općem upravnom povjereništvu NDH kod Druge talijanske armije o zločinima Talijana u selu Podstrani638
299.Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH za period od 17. do 23. siječnja 1943. na području Velike župe Cetina i Bribir i Sidraga647
300.Izvod iz izvještaja Kotarske oblasti iz Sinja od 28. siječnja 1943. o četničkim zločinima na području Vrlike652
301.Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 31. siječnja 1943. poglavniku NDH o akciji četnika na području Drniša653
302.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. veljače 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova o akciji četnika u Vrličkoj krajini657
303.Izvještaj Kotarske oblasti Dubrovnik od 5. veljače 1943. Velikoj župi Dubrava u Dubrovniku o akcijamama partizana na Pelješcu u studenom i prosincu 1942. godine660
304.Izvještaj Zapovjedništva otsjeka Posušje-Imotski-Ljubuški od 7. veljače 1943. o rasporedu jedinica NOV oko Imotskog663
305.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 10. veljače 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o smrti i pogrebu četničkog vojvode Ilije Trifunovića - Birčanina u Splitu664
306.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 11. veljače 1943. Općem upravnom povjereništvu NDH kod Druge talijanske armije o zauzimanju Imotskog od strane partizana666
307.Izvještaj velikog župana Sinčića od 12. veljače 1943. o osnivanju talijanske Komande Dinarskog sektora u Kninu i suradnji s generalom Giannuzziom667
308.Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 13. veljače 1943. o vojno-političkoj situaciji u Kninskoj krajini669
309.Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 7. do 13. veljače 1943. o događajima na područjima velikih župa Cetina, Dubrava, Bribir i Sidraga675
310.Izvještaj Zapovjedništva Mornarice NDH u Zagrebu od 18. veljače 1943. glavnom stožeru Ministarstva oružanih snaga o zaplijeni motornog jedrenjaka "-Europa" od partizana u Podgori678
311.Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 14. do 20. ožujka 1943. o događajima na područjima velikih župa Cetina, Dubrava, Bribir i Sidraga679
312.Zapisnik o saslušanju posade motornog broda "Vicence S" od 1. ožujka 1943. o napadu partizana na brod kod Podgore i zaplijeni tereta kukuruznog brašna681
313.Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 6. ožujka 1943. o političkoj situaciji na području Župe684
314.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 11. ožujka 1943. o. pokretima i pljački četnika na području Sinja i Omiša686
315.Izvod iz izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 12. ožujka 1943. o prilikama na području Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu688
316.Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH za period od 8. do 13. ožujka 1943. o događajima na području Velike župe Cetina691
317.Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od sredine ožujka 1943. Ravnateljstvu za javni red i sigurnost u Zagrebu o posjetu njemačkih oficira Kninu i posjetu vojvode Đujića guverneru Dalmacije u Zadru693
318.Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila u Omišu od 18. ožujka 1943. o događajima u prvoj polovici ožujka695
319.Izvještaj Oružničkog krilnog zapovjedništva u Dubrovniku od 22. ožujka 1943. o zločinu Talijana na Pelješcu705
320.Izvod iz izvještaja Šeste oružničke pukovnije od 28. ožujka 1943. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o događajima na području Omiša i Dubrovnika706
321.Izvod iz dnevnog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH od 31. ožujka 1943. o prolazu četnika kroz Šestanovac i demonstracijama žena u Dubrovniku710
ČETNIČKI DOKUMENTI
322.Plan operacija četničkih i talijanskih jedinica od 11. siječnja 1943. za čišćenje Podinarske oblasti od partizana715
323.Izvještaj komandanta Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 15. siječnja 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji i brojnom stanju četnika u Dinarskoj četničkoj oblasti720
324.Izvještaj četničkog vojvode Jevđevića od 18. siječnja 1943. Draži Mihailoviću o stanju u četničkom pokretu u Splitu i Dalmaciji725
325.Zapovijest komandanta Operativnih jedinica Dinarske četničke oblasti od 23. siječnja 1943. za napad na jedinice NOVJ u rajonu Kosova i Vrličke krajine730
326.Članak iz lista "Krik iz jama" br. 8 od 24. siječnja 1943. glasila Srpskog Nacionalnog komiteta u Splitu o političkoj situaciji u Splitu736
327.Pismo Milana Šantića Zahariji Ostojiću od 27. siječnja 1943. o stanju u četničkom pokretu u Dalmaciji738
328.Izvještaj predstavnika Vrhovne komande jugoslavenske vojske za istočnu Bosnu i Hercegovinu Dobrosava Jevđevića od kraja siječnja 1943. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji743
329.Izvještaj Srpskog Nacionalnog komiteta u Splitu iz siječnja 1943. Draži Mihailoviću o razgovorima vođenim između predstavnika HSS-a i Srba u Splitu745
330.Deklaracija predstavnika jugonacionalista Hrvata iz Splita od siječnja 1943. Draži Mihailoviću u vezi osnivanja "Jugoslavenskog revolucionarnog pokreta"747
331.Depeša vojvode Jevđevića od 3. veljače 1943. Vrhovnoj komandi o gubicima hercegovačkih četnika u Vrlici750
332.Depeša vojvode Jevđevića od 7. veljače 1943. Vrhovnoj komandi o sahrani vojvode Birčanina751
333.Proglas četničkih komandanata istočne Bosne, Hercegovine, Dalmacije i Like od 10. veljače 1943. za borbu protiv NOVJ752
334.Izvještaj komandanta Prve brigade 502. korpusa od 15. veljače 1943. komandantu Dinarske četničke oblasti o stanju u brigadi753
335.Depeša vojvode Jevđevića od 19. veljače 1943. Vrhovnoj komandi o stanju među četnicima u Kninu754
336.Depeša Draže Mihailovića od 22. veljače 1943. svojim delegatima u Dalmaciji za zauzimanje stava prema Grđiću u Splitu755
337.Pismo Radovana Ivaniševića od 26. veljače 1943. Zahariju Ostojiću o stanju u četničkom pokretu i jedinicama Dinarske oblasti756
338.Obavještenje Komande bosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih četničkih odreda od 28. veljače 1943. komandantu Dinarske oblasti o razgovorima vođenim između komandanta talijanskog 18. armijskog korpusa i četničkih komandanata u Splitu761
339.Izvještaj komandanta Dinarske četničke divizije od 28. veljače 1943. Štabu Komande bosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojno-četničkih odreda o akcijama i političkoj situaciji764
340.Izvještaj Đure Vilovića od 1. ožujka 1943. Draži Mihailoviću o stanju četničkog pokreta u Splitu770
341.Dopis četničke Komande Drvarsko-petrovačkih odreda od 20. ožujka 5 943. Komandi taliianske divizije "Bergamo" o zahtjevima za reguliranje međusobnih odnosa779
342.Depeša vojvode Đujića od 3. ožujka 1943. Vrhovnoj komandi o borbi s crnom legijom u Vrlici, neizvršenoj sahrani vojvode Birčanina i napadu partizana na Strmicu780
343.Naređenje komandanta Drvarsko-petrovačkih četničkih odreda od 22. ožujka 1943. u povodu nediscipline među četnicima782
344.Izvještaj dr Nikolića od 30. ožujka 1943. Draži Mihailoviću o političkom stanju u Splitu i u Dalmaciji784
DOKUMENTI DEJSTAVA DALMATINSKIH JEDINICA IZVAN DALMACIJE
345.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 3. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu na Kupres791
346.Izvještaj Štaba Druge dalmatinske brigade od 30. siječnja 1943. Štabu Druge proleterske divizije o borbama kod Posušja i Rakitna i o dolasku novih neprijateljskih snaga u Posušje795
347.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 31. siječnja 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o oslobođenju Gornjeg Vakufa i o situaciju na sektoru Divizije797
348.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 2. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod Gornjeg Vakufa, rasporedu Divizije i koncentraciji neprijatelja u Donjem Vakufu, Bugojnu i Jajcu798
349.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 2. veljače 1943. Vrhovnom Štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu ustaša s pravca Bugojna799
350.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 2. veljače 1943. Štabu Druge proleterske divizije o borbama protiv ustaša799
351.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. veljače 1943. Štabu Treće NOU divizije da jednu brigadu orijentira Prozorskom kotlinom i obavještenje o općoj situaciji na glavnim pravcima neprijateljskog nastupanja800
352.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 5. veljače 1943. Vrhovnom Štabu NOV i PO Jugoslavije o brojnom smanjenju Divizije i borbama Šeste istočnobosanske brigade u istočnoj Bosni800
353.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 6. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv ustaša kod Bugojna801
354.Operativni izvještaj zamjenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. veljače 1943. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na frontu Prvog hrvatskog i Prvog bosanskog NOU korpusa802
355.Operativni izvještaj zamjenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. veljače 1943. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na sektorima Prvog bosanskog NOU korpusa i Četvrte operativne zone i prijedlog da pravac kretanja glavne operativne grupe bude istočno od Neretve804
356.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 18. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o oslobođenju Prozora808
357.Izvještaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. veljače 1943. Vrhovnom komandantu drugu Titu o dejstvima Treće NOU divizije poslije oslobođenja Prozora i o razmještaju evakuiranog plijena812
358.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 21. veljače 1943. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba da ispita situaciju na pravcu Bugojno - Gornji Vakuf i hitno dostavi o tome izvještaj814
359.Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 22. veljače 1943. Štabu Treće krajiške NOU brigade za učešće u proti vnapadu na njemačku borbenu grupu "Vogl" u rejonu Gornjeg Vakufa815
360.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 22. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama Druge i Četvrte proleterske brigade u s. Ravni i na Jablanici816
361.Izvještaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 23. veljače 1943. Vrhovnom komandantu drugu Titu o situaciji na sektoru Gornjeg Vakufa818
362.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 24. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o koncentraciji četnika i o situaciji i rasporedu jedinica na sektoru Divizije819
363.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 25. veljače 1943. Štabu Četvrte operativne zone na popunu jedinica oružjem i municijom i jači pritisak na Široki Brijeg821
364.Izvještaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. veljače 1943. Vrhovnom komandantu drugu Titu o pripremama za protivnapad na neprijateljske snage u rajonu Gornjeg Vakufa822
365.Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije od 25. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na sektoru Imotski-Ljubuški-Mostar823
366.Izvještaj Sedme NOU divizije od 25. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu jedinica na Oglavku-Kobili-Kuti-Mačkovcu825
367.Izvještaj Štaba Prve dalmatinske brigade Treće NOU divizije od 27. veljače 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o posjedanju položaja sjeverno od Prozora i o teškoćama oko evakuiranja bolnice827
368.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 1. ožujka 1943. Štabu Devete NOU divizije da se u slučaju jačeg neprijateljskog pritiska povuče u pravcu s. Rakitno-Čvrsnica-Prozor828
369.Operativni izvještaj zamjenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. ožujka 1943. Vrhovnom komandantu drugu Titu o općoj situaciji na pravcu Gornji Vakuf - Prozor828
370.Izvještaj zamjenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. ožujka 1943. Vrhovnom komandantu drugu Titu o pojačanom neprijateljskom pritisku i potrebi hitnog angažiranja Prve i Druge proleterske divizije na sektoru Gornjeg Vakufa830
371.Izvještaj zamjenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 1. ožujka 1943. Vrhovnom komandantu Titu o predstojećem napadu na neprijateljske kolone koje nadiru u pravcu Vilića Guvna i Makljena831
372.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 2. ožujka 1943. Sretenu Zujoviću da se obustavi prebacivanje ranjenika i bolesnika u Solakovu Kulu dok se ne riješi vojnička situacija na sektoru Gornjeg Vakufa832
373.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 2. ožujka 1943. zamjenika načelnika Vrhovnog štaba za pregrupiranje snaga Glavne operativne grupe radi protivudara i uništenja neprijateljske grupacije jugoistočno od Gornjeg Vakufa833
374.Zapovijest Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 3. ožujka 1943. za protivudar na neprijateljsku grupaciju kod Gornjeg Vakufa834
375.Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 3. ožujka 1943. štabovima brigada o situaciji na sektoru Gornji Vakuf-Prozor838
376.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. ožujka 1943. Štabu Devete divizije da hitno evakuiše ranjenike iz Duvna i Divizija izvrši pokret u pravcu Prozorske kotline840
377.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. ožujka 1943. Štabu Treće NOU divizije za osiguranje desnog boka i pozadine Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba za vrijeme izvođenja protivudara na pravcu Prozor - Gornji Vakuf - Bugojno840
378.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. ožujka 1943. Štabu Desete hercegovačke NOU brigade da pojača desno krilo Pete crnogorske NOU brigade841
379.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 4. ožujka 1943. Štabu Druge dalmatinske NOU brigade da dijelom snaga posjedne odsjek Rama-Ostrožac841
380.Izvještaj Sretena Zujovića od 4. ožujka 1943. Vrhovnom komandantu NOV i POJ drugu Titu o upornim borbama kod Pidriša i potiskivanju neprijateljskih snaga kod Gornjeg Vakufa842
381.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5. ožujka 1943. Štabu Prve proleterske divizije da obrazuje opću zaštitnicu Glavne operativne grupe pri forsiranju Neretve i prodoru u Hercegovinu843
382.Obavještenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 5. ožujka 1943. Štabu Treće NOU divizije o zadatku Divizije i općem pravcu dejstva Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba843
383.Izvještaj Štaba Druge dalmatinske brigade Druge proleterske divizije od 5. ožujka 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o novom rasporedu Brigade i rezultatu napada Prvog bataljona na Jablanicu844
384.Obavještenje Štaba Druge dalmatinske brigade od 5. ožujka 1943. delegatu Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o pripremama za izgradnju mosta radi prijelaza preko rijeke Neretve845
385.Izvještaj Štaba Treće dalmatinske brigade od 5. ožujka 1943. Štabu Devete dalmatinske NOU divizije o situaciji na sektoru Široki Brijeg - Imotski - Posušje846
386.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 5. ožujka 1943. štabovima Prve i Treće brigade za gonjenje neprijatelja prema Bugojnu847
387.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 5. ožujka 1943. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o upućivanju Prve dalmatinske brigade u sastav Treće NOU divizije i o rasporedu Divizije na pravcu Gornji Vakuf - Prozor848
388.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 6. ožujka 1943. Štabu Devete NOU divizije da se iz rajona Dugog polja hitno prebaci na desnu obalu Neretve849
389.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 6. ožujka 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rasporedu jedinica i povlačenju neprijatelja u pravcu Bugojna850
390.Izvještaj Štaba Devete dalmatinske NOU divizije početkom ožujka 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodoru neprijatelja u Livno i u Blatu na Cetini i o povlačenju Divizije na liniju Rakitno-Prozor850
391.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 7. ožujka 1943. Štabu Devete NOU divizije da razbije četnike na svom pravcu i što prije izbije na Neretvu851
392.Pismo komandanta Prve proleterske divizije od 7. ožujka 1943. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru Divizije852
393.Izvještaj Štaba Druge proleterske divizije od 7. ožujka 1943. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o borbama Druge dalmatinske i Druge proleterske brigade protiv četnika kod Jablanice i na liniji Javorik-Breza853
394.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 7. ožujka 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama kod sela Gostovića i Višnjevice, o broju ranjenika u Diviziji i o gubicima jedinica u posljednjim borbama854
395.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 9. ožujka 1943. Štabu Devete NOU divizije za uspostavljanje šireg mostobrana u rajonu Karaula-Jablanica na lijevoj obali Neretve856
396.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 10. ožujka 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji kod sela Donje Jablanice857
397.Obavještenje Štaba Treće brigade Devete dalmatinske NOU divizije od 11. ožujka 1943. Štabu Sedme NOU divizije o prodoru neprijatelja na Kopno Brdo i o situaciji i rasporedu jedinica na desnoj obali Neretve858
398.Naređenje zamjenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. ožujka 1943. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba da ispita situaciju kod Sedme NOU divizije i ubrza prebacivanje ranjenika na lijevu obalu Neretve859
399.Naređenje zamjenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. ožujka 1943. Pavlu Iliću da se pridržava uputstva Vrhovnog komandanta u pogledu bržeg prenošenja teških ranjenika preko Neretve i planine Prenj i obavještenje o zadacima osiguravajućih dijelova Glavne operativne grupe860
400.Izvještaj Štaba Treće brigade Devete dalmatinske NOU divizije od 13. ožujka 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prodiranju neprijatelja prema Donjoj Jablanici i o situaciji na lijevoj obali Neretve862
401.Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 13. ožujka 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o situaciji na sektoru Konjic-Ostrožac i o pripremama za prebacivanje brigade na lijevu obalu Neretve863
402.Zapovijest Štaba Druge proleterske divizije od 14. ožujka 1943. za napad na četničku grupaciju na liniji Grajsalići-Obalj-Ulog865
403.Naređenje komandanta kolone od 14. ožujka 1943. štabovima Prve proleterske i Druge dalmatinske brigade i Komandi Brdske baterije za napad na četnike na prostoru Grajsalići-Obalj-Ulog868
404.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 14. ožujka 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prebacivanju Prve dalmatinske brigade na lijevu obalu Neretve i o rasporedu Pete crnogorske NOU brigade870
405.Izvještaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 15. ožujka 1943. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba o teškoćama pri prebacivanju ranjenika i bolesnika871
406.Izvještaj Drugog bataljona Četvrte proleterske brigade od 15. ožujka 1943. Štabu Brigade o rezultatu borbi kod Kule872
407.Zapovijest Štaba Druge proleterske divizije od 16. ožujka 1943. za napad na četnike na prostoru Četoborje-Kruševljani-Zaborani-Kvanj-Lipeta873
408.Obavještenje zamjenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 17. ožujka 1943. Pavlu Iliću o općoj situaciji kod jedinica Glavne operativne grupe i naređenje za što hitniju evakuaciju ranjenika do Gornjeg toka Neretve876
409.Izvještaj zamjenika političkog komesara 1. dalmatinske brigade 3. NOU divizije od 17. ožujka 1943. Centralnom komitetu KPJ o partijskom radu u Brigadi878
410.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 18. ožujka 1943. Štabu Prve proleterske brigade za napad na četnike na pravcu Kalinovika880
411.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 18. ožujka 1943. Štabu Prve proleterske brigade za upućivanje zaplijenjenih minobacača u Devetu dalmatinsku NOU diviziju i obavještenje o ulasku Druge dalmatinske brigade u lijevu kolonu882
412.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 18. ožujka 1943. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o napadu četnika na ranjenike kod Idbara i teškoćama oko evakuacije ranjenika883
413.Izvještaj Štaba Sedme NOU divizije od 18. ožujka 1943. pomoćniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv četnika, o iscrpljenosti boraca i o teškoći transportiranja ranjenika od Idbara u pravcu Vica884
414.Izvještaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. ožujka 1943. Vrhovnom štabu o velikim teškoćama pri evakuaciji ranjenika i gubicima koje im nanosi neprijateljska artiljerija i avijacija885
415.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 19. ožujka 1943. Štabu Prve proleterske brigade za čišćenje četničkih uporišta na liniji Obalj-Ulog887
416.Obavještenje Štaba Druge proleterske divizije od 22. ožujka 1943. štabovima Prve i Druge proleterske i Druge dalmatinske brigade o dolasku pojačanja radi likvidacije četnika na prostoru Kalinovik-Obalj-Ulog889
417.Izvod iz operativnog dnevnika Druge dalmatinske NOU brigade za period od 1. siječnja do 22. ožujka 1943. godine890
418.Obavještenje Štaba Druge proleterske divizije od 22. ožujka 1943. komandantu Prve proleterske brigade o oslobođenju Kalinovika902
419.Izvještaj Gojka Nikoliša i Pavla Ilića od 23. ožujka 1943. zamjeniku načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ o smještaju Centralne bolnice u širem rajonu Glavatičeva i potrebi što boljeg snabdijevanja ranjenika902
420.Uputstvo zamjenika političkog komesara 3. dalmatinske brigade 9. NOU divizije od 25. ožujka 1943. bataljonskim biroima i partijskim ćelijama o stvaranju plana za sedam radnih dana904
421.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 29. ožujka 1943. Štabu Devete NOU divizije da s Trećom NOU divizijom učestvuje u razbijanju četničkih formacija na pravcu Nevesinje-Mostar907
422.Izvještaj Štaba Treće NOU divizije od 29. ožujka 1943. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o ponovnom oslobođenju Nevesinja i o rasporedu jedinica908
423.Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 30. ožujka 1943. štabovima Treće i Devete NOU divizije da Treća divizija savlada neprijateljska uporišta u Gatačkom i Popovom Polju, a Deveta divizija zatvori pravce koji iz rajona Mostara izvode o Nevesinjskom polju908
DOKUMENTI NJEMAČKIH JEDINICA
424.Dnevni izvještaj njemačke 718. pješadijske divizije o situaciji na području Jajca, Bugojna i Ivan-sedla na dan 22. veljače 1943. godine911
425.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 24. veljače 1943. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni i Hercegovini912
426.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 1. ožujka 1943. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj krajini i dolini Neretve914
427.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 2. ožujka 1943. o borbama protiv jedinica NOV u zapadnoj Bosni i dolini Neretve916
428.Dnevni izvještaj njemačkog Štaba za vezu pri Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 15. ožujka 1943. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni i Hercegovini918
DOKUMENTI TALIJANSKIH JEDINICA
429.Izvještaji pukovnika Glignola od 21. i 22. siječnja 1943. Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" o putu u Dubrovnik i Split u vezi angažiranja četničkih oružanih formacija iz Crne Gore i Hercegovine u operacijama protiv NOV i POJ921
430.Zapovijest komandanta 18. armijskog korpusa od 22. siječnja 1943. o angažiranju četničkih formacija u operacijama "Weiss"924
431.Obavještenje Osamnaestog armijskog korpusa od 23. siječnja 1943. o učešću četnika u borbama protiv jedinica NOV u zapadnoj Bosni931
432.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 16. veljače 1943. o borbama protiv jedinica NOV na prostoru Prozor-Jablanica-Konjic933
433.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 17. veljače 1943. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve935
434.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 18. veljače 1943. o napadu jedinica NOV na Prozor i o borbama u dolini Neretve937
435.Izvještaj Komande talijanske divizije "Murge" od 19. veljače 1943. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve i rasporedu jedinica940
436.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 20. veljače 1943. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve941
437.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 21. veljače 1943. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini943
438.Izvještaj Komande talijanske divizije "Murge" od 21. veljače 1943. o koncentraciji jedinica NOV u dolini Neretve i napadu partizana na Jablanicu945
439.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 22. veljače 1943. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve946
440.Izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve na dan 23. veljače 1943. godine948
441.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 24. veljače 1943. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve950
442.Dnevni izvještaj talijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 24. veljače 1943. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj krajini i dolini Neretve952
443.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 25. veljače 1943. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini954
444.Izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 26. veljače 1943. o početku izvođenja operacija talijansko-četničkih kolona protiv jedinica NOV u pravcu Drežnice956
445.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 27. veljače 1943. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve i o pretrpljenim gubicima u borbama za Konjic958
446.Dnevni izvještaj talijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 28. veljače 1943. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj krajini i u dolini Neretve960
447.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 28. veljače 1943. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve962
448.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 1. ožujka 1943. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini964
449.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 2. ožujka 1943. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve966
450.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 3. ožujka 1943. o pripremama za izvođenje operacija protiv jedinica Devete dalmatinske NOU divizije968
451.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 3. ožujka 1943. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve969
452.Dnevni izvještaj talijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 3. ožujka 1943. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj krajini, kod Gornjeg Vakufa i Prozora i u dolini Neretve971
453.Odobrenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 4. ožujka 1943. za izvođenje operacija protiv jedinica Devete dalmatinske NOU divizije973
454.Obavještenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 5. ožujka 1943. o pripremama za izvođenje operacija protiv jedinica Devete dalmatinske NOU divizije974
455.Naređenje Više komande oružanih snaga "-Slovenija-Dalmacija" od 5. ožujka 1943. za izvođenje operacija u pravcu Livna975
456.Izvještaj Komande talijanskog šestog armijskog korpusa od 6. ožujka 1943. o pripremama za izvođenje operacija protiv jedinica Devete dalmatinske NOU divizije976
457.Izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 7. ožujka 1943. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve977
458.Izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 8. ožujka 1943. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve979
459.Dnevni izvještaj talijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 8. ožujka 1943. o borbama protiv jedinica NOV u Bosanskoj krajini kod Gornjeg Vakufa i u dolini Neretve981
460.Izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 9. ožujka 1943. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve982
461.Izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 11. ožujka 1943. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve984
462.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 12. ožujka 1943. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve986
463.Dnevni izvještaj talijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 12. ožujka 1943. o borbama protiv jedinica NOV u zapadnoj Bosni, na sektoru Prozora i u dolini Neretve988
464.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 13. ožujka 1943. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve990
465.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 14. ožujka 1943. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve992
466.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 15.ožujka 1943. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve994
467.Dnevni izvještaj talijanskog oficira za vezu pri Komandi njemačkih trupa u Hrvatskoj od 15. ožujka 1943. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve996
468.Izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 21. ožujka 1943. o napadu jedinica NOV na talijansko-četničke jedinice kod Zastolja, Nevesinja, Razdolja i Krekova998
469.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 21. ožujka 1943. o borbama u Hercegovini999
470.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 28. ožujka 1943. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini1001
471.Izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 29. ožujka 1943. o zauzimanju Nevesinja od strane jedinica NOV1003
472.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 29. ožujka 1943. o borbama protiv jedinica NOV u Hercegovini1004
473.Naređenje Više komande oružanih snaga "Slovenija-Dalmacija" od 30. ožujka 1943. za bombardiranje položaja jedinica NOV na području Nevesinja1006
474.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 30. ožujka 1943. o situaciji u Hercegovini1007
475.Dnevni izvještaj Komande talijanskog Šestog armijskog korpusa od 31. ožujka 1943. o situaciji u Hercegovini1009
DOKUMENTI JEDINICA NDH
476.Dnevni izvještaj Župske redarstvene oblasti u Sarajevu od 17. siječnja 1943. o proglasu njemačkog komandanta stanovništvu Bosne i Hercegovine i o napadu jedinica NOV na Travnik i Vitez1011
477.Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Travnik o situaciji na terenu centralne Bosne u vremenu od 17. siječnja do 7. veljače 1943. godine1013
478.Izvještaj Zapovjedništva Pete oružničke pukovnije u Sarajevu od 27. siječnja 1943. o borbama i akcijama jedinica NOV na terenu centralne i istočne Bosne1015
479.Izvještaj Velike župe Pliva i Rama od 6. veljače 1943. o zauzeću Gornjeg Vakufa od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske1019
480.Zapovijest Zapovjedništva odsjeka Posušje-Imotski-Ljubuški od 7. veljače 1943. za napad na jedinice NOV na liniji Kongora-Studenci1020
481.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11. veljače 1943. o zauzeću Imotskog i Posušja od jedinica Narodnooslobodilačke vojske1024
482.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 11. veljače 1943. o oslobođenju Posušja i Imotskog od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske1027
483.Izvještaj Zapovjedništva odsjeka Ljubuški-Posušje-Imotski od 11. veljače 1943. o nemogućnosti izvršenja protivnapada na Posušje zbog slabog morala i dezorganizacije jedinica1028
484.Izvještaj Zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 12. veljače 1943. o situaciji na terenu centralne i istočne Bosne1030
485.Izvještaj Zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 13. veljače 1943. o zauzeću Imotskog od strane jedinica NOV i njihovoj koncentraciji oko Prozora1033
486.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 15. veljače 1943. o situaciji u Hercegovini1035
487.Zapovijest Zapovjedništva odsjeka Kočerin-Klobuk od 15. veljače 1943. za obranu Širokog Brijega i Ljubuškog od napada jedinica Narodnooslobodilačke vojske1037
488.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 17. veljače 1943. o situaciji u Hercegovini1041
489.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 17. veljače 1943. o situaciji u dolini Neretve1045
490.Obavještenje Glavnog ustaškog stana od 18. veljače 1943. o zauzeću Posušja i Imotskog od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske1046
491.Dnevni izvještaj Trećeg domobranskog zbora od 18. veljače 1943. o borbama protiv jedinica NOV u dolini Neretve i okolini Jajca1047
492.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 18. veljače 1943. o situaciji u Hercegovini1049
493.Izvještaj Zapovjedništva Šeste pješačke divizije od 18. veljače 1943. o pokretu jedinica u dolini Neretve i na pravcu Vrgorac-Ljubuški1053
494.Izvještaj Zapovjedništva Pete oružničke pukovnije od 11. ožujka 1943. o borbama protiv jedinica NOV u Bosni i u dolini Neretve1054
DOKUMENTI ČETNIČKIH JEDINICA
495.Zapovijest komandanta lijeve kolone od 5. ožujka 1943. podređenim komandantima za napad na Devetu dalmatinsku diviziju na sektoru Imotski-Grude1057
496.Izvještaj komandanta Zetskog četničkog odreda od početka travnja 1943. o borbama u dolini Neretve u toku veljače i ožujka 1943. godine1060
Kazalo ličnih i geografskih imena, vojnih jedinica, političkih organizacija i narodnooslobodilačkih odbora1073
 
* tako je označeno u knjizi
 
BIBLIOTEKA