NARODNOOSLOBODILAČKA BORBA U DALMACIJI 1941-1945. ZBORNIK DOKUMENATA; knjiga 3: kolovoz-rujan 1942.
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
* * *
* cijela knjiga *
* * *
sadržaj
dokumenti organizacija NO pokreta
talijanski dokumenti
ustaško-domobranski dokumenti
četnički dokumenti
kazalo
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Predgovor5
DOKUMENTI ORGANIZACIJA NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA
1.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od kolovoza 1942. svim mjesnim, bataljonskim i okružnim komtetima KPH u Dalmaciji o mjerama za dalje jačanje NOP-a i organiziranje civilne vlasti na oslobođenoj teritoriji9
2.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 1. kolovoza 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o povezivanju s Vrhovnim štabom i razgovorima s drugom Titom o stvaranju oslobođenog teritorija nakon oslobođenja Livna15
3.Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 1. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o borbama protiv Talijana na Čilašu18
4.Izvještaj obavještajnog oficira Štaba Četvrte operativne zone od 1. kolovoza 1942. Štabu Zone o borbama jedinica NOP Odreda za srednju Dalmaciju na cesti Sinj—Livno19
5.Izvod iz lista »Partizanski borac«, glasila NOP odreda za srednju Dalmaciju br. 4. od 1. kolovoza 1942. o napadu na talijansku auto-kolonu kod Trnove poljane21
6.Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 2. kolovoza 1942. Opera-tivnom štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju da im ne može uputiti pojačanje i o neizvršenju zadataka od strane partizana u Rupotini22
7.Izvještaj Operativnog štaba Odreda za srednju Dalmaciju od 2. kolovoza 1942. godine Štabu Četvrte operativne zone o borbama, protiv Talijana kod Vagnja i na Vrdovu23
8.Izvještaj Štaba bataljona »Josip Jurčević« od 2. kolovoza 1942. komandantu Četvrte operativne zone o akcijama i borbama bataljona24
9.Izvještaj komandira Kaštelansko-trogirske čete od 2. kolovoza 1942. Štabu četvrte operativne zone o izvedenim akcijama i borbama protiv Talijana na Kozjaku30
10.Izvještaj operativnog Štaba Četvrte operativne zone od 3. kolovoza 1942. Štabu Zone o situaciji kod Livna i Duvna i razgovoru vođenom s Vrhovnim komandantom za formiranje Dalmatinskog proleterskog bataljona32
11.Izvještaj Operativnog štaba Odreda za srednju Dalmaciju od 3. kolovoza 1942. komandantu Štaba Četvrte operativne zone o borbama Odreda kod Trnove poljane33
12.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH za Hvar od 3. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o akcijama partizana na Hvaru37
13.Proglas Narodnooslobodilačkog odbora Imotski od 3 kolovoza 1942. narodu Imotske krajine u povodu ustaških zločina38
14.Izvještaj Štaba bataljona »Josip Jurčević« od 4. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o partijskom radu i moratao-poiliitičkom stanju u Bataljonu40
15.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 5. kolovoza 1942. Glavnom Štabu NOP odreda Hrvatske o sastanku članova Štaba Zone s Vrhovnim štabom i drugom Titom, o akcijama i borbama partizana u srednjoj i južnoj Dalmaciji i o mogućnostima formiranja partizanskog odreda na sektoru Livno—Glamoč—Grahovo42
16.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 5 kolovoza 1942. komandiru čete na Moseću da vrše stalne prepade na Kozjak gdje su koncentrirane glavne snage neprijatelja53
17.Izvještaj Operativnog štaba Odreda za srednju Dalmaciju od 5. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o napadu Odreda na neprijateljske snage na Vagnju54
18.Izvještaj Vojnorevolucionarnog komiteta na Ižu od 5 kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o akcijama partizana na Ižu56
19.Pismo Mjesnog komiteta KPH Šibenik početkom kolovoza 1942. sekretarima partijskih organizacija u povodu instrukcija dobivenih od Pokrajinskog i Okružnog komiteta KPH58
20.Pismo Kotarskog komiteta KPH Vodice početkom kolovoza 1942. Mjesnom komitetu KPH Zaton u vezi organiziranja skloništa60
21.Pismo Štaba Četvrte operativne zone od početka 1942. Štabu Petog krajiškog NOP odreda o potrebi neosposobljavanja ceste Grahovo—Livno i o razmjeni talijanskih zarobljenika za grupu zatvorenih rodoljuba61
22.Zapisnik sa konferencije Štabova bataljona i Sjevernođalmatinskog NOP odreda i predstavnika Okružnog komiteta KPH za sjevernu Dalmaciju održane 5. i 6. kolovoza 1942. o situaciji i stanju u bataljonima64
23.Pismo Centralnog komiteta KPH od 6. kolovoza 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju u kojem ga upoznaje s ocjenom CK KPJ o situaciji u zemlji i u vezi s tim daje zadatke71
24.Izvod iz izvještaja Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 6. kolovoza 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji, o organizacionom sređivanju i narastanju jedinica i o akcijama77
25.Izvještaj člana Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 6. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o akcijama partizana i situaciji na Svilaji80
26.Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 7 kolovoza 1942. operativnom oficiru Zone o rezultatima napada na neprijateljsko uporište Vaganj i o drugim akcijama82
27.Izvještaj operativnog oficira Štaba Četvrte operativne zone od 7. kolovoza 1942. Štabu Zone o narednim zadacima proleterskih brigada i situaciji na području Livno, Duvno, Kupres, G. Vakuf, Bugojno i Prozor86
28.Izvještaj Štaba Sjevernođalmatinskog NOP odreda od 7 kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o borbama bataljona »Bude Borjan« i »Branko Vladušić« kod Otrića, Strmice i Plavna i akcijama Primorske čete između Šibenika i Zadra87
29.Obavještenje Pokrajnskog komiteta KPH za Dalmaciju od 8. kolovoza 1942. Mjesnom komitetu KPH Split o razmjeni zarobljenika, dolasku crnogorskih četnika u Dalmaciju i dolasku proleterskih brigada u rajon Livna91
30.Prijedlog operativnog oficira Štaba Četvrte operativne zone od 8. kolovoza 1942. Štabu Zone za angažiranje Sjeverno-dalmatinskog i NOP odreda za srednju Dalmaciju94
31.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 8. kolovoza 1942. partizanskoj Dinarskoj grupi kod Omiša za rušenje ceste Omiš—Zadvarje i Omiš—Makarska i da pristupe masovnoj mobilizaciji novih boraca95
32.Naređenje Štaba Četvrte operatvne zone od 8. kolovoza 1942. Komandi privremene čete na Moseću da sa svim snagama izvrši rušenja na cesti Split—Zrnovnica—Imotski97
33.Izvještaj Operativnog štaba Odreda za srednju Dalmaciju od 8. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o borbi odreda kod Vagnja98
34.Izvod iz lista »Partizanski borac«, glasila NOP odreda za srednju Dalmaciju od 8. kolovoza 1942. o pogibiji komandanta 1. dalmatinskog udarnog bataljona Ante Jonića100
35.Izvještaj komandira Kaštelansko-trogirske čete od 8. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o borbama protiv Talijana na sektoru Klisa i Kozjaka101
36.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Vrgorac od 9. kolovoza 1942. Okružnom komitetu KPH Makarska o vojno-političkoj sitauciji u Vrgoračkoj krajini104
37.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 11. kolovoza 1942. Štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju kojim određuje zadatke pojedinim jedinicama Odreda103
38.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 11. kolovoza 1942. komesaru Sjevernodalmatinskog NOP odreda za reorganizaciju i naoružanje Odreda i prebacivanje na Tromeđu radi dejstva na tom području108
39.Izvještaj Štaba bataljona »Josip Jurčević« od 11. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o akcijama u Imotskoj krajini100
40.Pregled brojnog stanja Sjevernodalmatinskog NOP odreda na dan 11. kolovoza 1942.111
41.Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 12. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o rasporedu i jačini neprijateljskih snaga na području Knina i Bukovice i rasporedu svojh jedinica112
42.Izvještaj oficira pri Štabu Četvrte operativne zone od 13. kolovoza 1942. Štabu Zone o stanju i situaciji u Sjevernodalmatinskom NOP odredu i na terenu113
43.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 14. kolovoza 1942. Štabu bataljona »Josip Jurčević« da uputi 150 boraca u Prvu proletersku brigadu116
44.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 15. kolovoza 1942. Štabu NOP Odreda za srednju Dalmaciju da izvrši čišćenje terena zapadno od Aržana117
45.Proglas Primorske partizanske čete sredinom kolovoza 1942. narodu sjeverne Dalmacije u povodu zločina okupatora i likvidiranju zločinca Ante Travice119
46.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone za formiranje Duvanjskog i Livanjskog bataljona i uputstvo o njihovim zadacima kao i zadacima ostalih jedinca Četvrte zone121
47.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 16. kolovoza 1942. Vrhovnom Štabu NOP i DV Jugoslavije o stanju partizanskih odreda Dalmacije124
48.Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 16. kolovoza 1942. političkom komesaru Četvrte operativne zone o moralno-političkom stanju u Odredu126
49.Izvještaj zamjenika političkog komesara Četvrte operativne zone od 17. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o borbama Drugog bataljona Prve proleterske brigade protiv ustaša i Talijana kod Studenaca128
50.Izvještaj 1. primorske čete od 17. kolovoza 1942. Štabu Sjevemodalmatin. skog NOP odreda o izvedenim akcijama u vremenu od 28. srpnja do 13. kolovoza 1942. godine130
51.Izvještaj Štaba NOP Odreda za srednju Dalmaciju od 18. kolovoza 1942. Štaba Četvrte operativne zone o pokretu 2. bataljona za Studence i o zauzimanju Sudenaca, Lovreća i Posušja od strane 1. proleterske brigade133
52.Uputstvo Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 19 kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o načinu dejstva njenih odreda i obavještenje o pripajanju bataljona »Starac Vujadin« i »Gavrilo Princip« Petom krajiškom NOP odredu135
53.Obavještenje Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 19. kolovoza 1942. Mjesnom komitetu KPH Split o uspješnim dejstvima proleterskih brigada i dalmatinskih partizana s uputstvima za rad136
54.Izvještaj Štaba NOP Odreda za srednju Dalmaciju od 19. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o političkom radu u Odredu i na terenu139
55.Izvještaj Štaba Drugog bataljona NOP Odreda za srednju Dalmaciju od 19. kolovoza 1942. zamjeniku političkog komesara Četvrte operativne zone o borbi vođenoj protiv Talijana i ustaša na raskrsnici Sinj—Trilj—Svib—Aržano141
56.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 20. kolovoza 1942. Glavnom štabu NOP i PO Hrvatske o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji143
57.Pregled brojnog stanja i naoružanja Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 20. kolovoza 1942. godine152
58.Pregled brojnog stanja i naoružanja Srednjodalmatinskog NOP odreda od 20. kolovoza 1942. godine153
59.Pregled brojnog stanja i naoruzanja jedinica Četvrte operativne zone na dan 20. kolovoza 1942. godine154
60.Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 21. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o moralno-političkom stanju u Odredu155
61.Naređenje Vrhovnog Štaba NOP i DV Jugoslavije od 22. kolovoza 1942. Štabu Prve proleterske NOU brigade da u sadejstvu s Desetom hercegovačkom NOU brigadom i Četvrtom operativnom zonom spriječi prodor talijanskih snaga za Aržano157
62.Direktive Oblasnog komiteta SKOJ-a za Dalmaciju od 23. kolovoza 1942. svim rukovodstvima SKOJ-a u Dalmaciji za budući rad organizacija158
63.Izvještaj komandanta 1. dalmatinskog udarnog bataljona od 23. kolovoza 1942. Štabu 4. operativne zone o radu partizanskog punkta na Vještica gori162
64.Izvod iz izvještaja Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 24. kolovoza 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji i akcijama jedinica166
65.Izvještaj operativnog oficira Štaba Četvrte operativne zone od 25. kolovoza 1942. Štabu Zone o prodoru talijanske vojske od Trilja do Veliča167
66.Pismo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 26. kolovoza 1942. Mjesnom komitetu KPH Split o potrebi mobilizacije što većeg broja ljudi za partizanske odrede168
67.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 26. kolovoza 1942. komandantu NOP Odreda za srednju Dalmaciju da uputi dva bataljona koja će ući u Prvu dalmatinsku brigadu koja se formira169
68.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 28. kolovoza 1942. Štabu bataljona »Josip Jurćević« da uputi dvije čete koje će ući u Prvu dalmatinsku brigadu koja se formira170
69.Mjesečni izvještaj Mjesnog komiteta KPH Bol od 26. kolovoza 1942. Okružnom komitetu KPH P.rač o općoj političkoj situaciji i radu u toku mjeseca srpnja173
70.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 27. kolovoza 1942. Štabu Sjevernodalmatinskog NOP odreda za dejstvo u Bukovici i Primorju i za formiranje novog Drugog bataljona zbog odlaska 1. bataljona u sastav 1. dalmatinske udarne brigade176
71.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 27. kolovoza 1942. partizanskim punktovima Moseć—Svilaja—Solin—Kaštela—Rogoznica da od svojih boraca formiraju četu odnosno bataljon177
72.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 28. kolovoza 1942. Vrhovnom Štabu NOP i DV Jugoslavije o neprijateljskoj ofanzivi na području Južnodalmatinskog NOP odreda179
73.Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 28. kolovoza 1942. Štabu Herce-govačke brigade da se jače angažiraju prema Imotskom jer je neprijatelj poduzeo ofanzivu na Južnodalmatinski odred180
74.Izvještaj Branka Berića od 28. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o političkoj situaciji u Kninskoj krajini181
75.Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 29. kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o političkom radu na terenu i upućivanju bataljona »Bude Borjan« u sastav 1. dalmatinske brigade183
76.Direktive Mjesnog komiteta KPH Pelješac od 30. kolovoza 1942. sekretarima partijskih jedinici za budući rad sekretarima partijskih jedinica za budući rad sekretarima partijskih jedinica na području ovog Komiteta186
77.Pismo Okružnog komiteta KPH Dubrovnik od 30. kolovoza 1942. Kotarskom komitetu KPH Metković o reorganizaciji Okružnog komiteta, upućivanju boraca u Južnodalmatinski bataljon dok na Pelješcu zadržati jedan vod187
78.Izvještaj 1. primorske čete od 30. kolovoza 1942. Štabu Sjevernodalmatinskog NOP odreda o izvršenim akcijama čete u vremenu od 14. do 30. kolovoza 1942. godine183
79.Izvještaj Općinskog komiteta KPH Hvar koncem kolovoza 1942. Okružnom komitetu KPH za Brač—Hvar o političkoj situaciji i radu tokom kolovoza190
80.Oglas Narodnooslobodilačkog odbora Hvar koncem kolovoza 1942. upućen stanovništvu da obradi sve zemljišne površine i imenuju poljari za čuvanje od kradljivaca194
81.Pismo Okružnog komiteta KPH Dubrovnik iz kolovoza 1942. Mjesnom komitetu KPH Dubrovnik u povodu reorganizacije Okružnog komiteta i organiziranja Okružne partijske tehnike195
82.Naređenje vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 1. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone za redovno dostavljanje izvještaja o borbenim dejstvima jedinica i o brojnom stanju i naoružanju197
83.Izvještaj Štaba Četvrte operaitivne zone od 1. rujna 1942. političkom ko-mesaru Glavnog Štaba NOP odreda Hrvatske o formiranju Prve dalmatinske udarne brigade, o povoljnim izgledima za dalju mobilizaciju boraca i o situaciji u Kninskoj krajini200
84.Direktiva političkog komesara Četvrte operativne zone od 1. rujna 1942. političkom komesaru Sjevernodalmatinskog NOP odreda za budući rad207
85.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 3. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone da se poruše komunikacije koje od Duvna i Buškog blata vode ka Livnu i dovrši formiranje operativnih jedinica i pozadinskih vojnih ustanova210
86.Naređenje Vrhovnog Štaba NOP i I)V Jugoslavije od 3. rujna 1942. Štabu Prve proleterske brigade da se temeljito poruše putovi koji sa jugoistoka izvode ka Livnu i da se vrše demonstrativni napadi na Kupres211
87.Naredba Štaba Četvrte operativne zone od 4. rujna 1942. o formiranju Trećeg narodnooslobodilačkog partizanskog odreda213
88.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 4. rujna 1942. Štabu Duvanjskog bataljona za formiranje bataljona, njegovi zadaci i ulazak u sastav Trećeg odreda ove Zone215
89.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Metković od 4. rujna 1942. Okružnom komitetu KPH Makarska o radu na stvaranju partijsko-političkih organizacija i organa narodne vlasti u kotaru Metković216
90.Naredba Štaba Četvrte operativne zone od 5. rujna 1942. za formiranje Prve dalmatinske NOU brigade219
91.Proglas Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od početka rujna 1942. godine223
92.Proglas Štaba Četvrte operativne zone NOV Hrvatske početkom rujna 1942. kojim poziva seljake Dalmacije u borbu protiv okupatora, ustaša i četnika226
93.Proglas Okružnog komiteta KPH Knin početkom rujna 1942. narodu Kninske krajine kojim ga poziva u bortbu protiv okupatora i izdajnika četnika i ustaša227
94.Proglas Narodnooslobodilačkog odbora Šibenik početkom rujna 1942. kojim poziva građanstvo da zbije svoje redove oko NOO i stupa u NOVJ231
95.Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Brač—Hvar početkom rujna 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji na Braču i Hvaru234
96.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 6. rujna 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranju Prve dalmatinske NOU brigade236
97.Naređenje Štaba Prve dalmatinske NOU brigade od 6. rujna 1942. Štabu Prvog bataljona »Ante Jonić« u povodu formiranja prištapskih jedinica Brigade23
98.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 6. rujna 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o grupiranju talijanskih snaga na sektoru Trilj, Lovreć i Krivodol240
99.Izvještaj Štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 6. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone o mogućnostima neprijateljske ofanzive241
100.Pismo partizana od 6. rujna 1942. komandiru korabinjerske stanice u Račišću na Korčuli u povodu postupka Talijana243
101.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 7. rujna 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o formiranje Prve dalmatinske NOU brigade i Trećeg odreda244
102.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 7. rujna 1942. Štabu Mosećkog bataljona za ulazak Bataljona u sastav Druge dalmatinske brigade koja je u formiranju249
103.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 7. rujna 1942 Štabu Sjever. nodalmatinskog NOP odreda da se s bataljonom »Branko Vladušić« prebaci u Uništa gdje će Bataljon ući u sastav 2. dalmatinske brigade koja je u formiranju250
104.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 7. rujna 1942. Komandi Primorske čete za prebacivanje na Moseć radi ulaska u sastav Druge dalmatinske brigade koja je u formiranju253
105.Izvještaj Štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 7. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone o borbama i izvedenim akcijama u vremenu od 16. kolovoza do 6. rujna 1942. godine254
106.Izvještaj Nenađa Sinobada i drugova od 7. rujna 1042. Štabu Četvrte operativne zone o političkoj situaciji u Kinnskoj krajini258
107.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 8. rujna 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji261
108.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 8. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone o posljedicama neprijateljskog napada na Biokovo263
109.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 8. rujna 1942. Štabu Mosećkog bataljona za poduzimanje napada na neprijatelja u Solinu, Klisu i Kaštelima255
110.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 8. rujna 1942. Štabu 3. NOP odreda da zatvori pravac prema Aržanu i da vrši prepade i zasjede na komunikacije266
111.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 9. rujna 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske o političkoj situaciji i stanju partijske organizacije u Dalmaciji268
112.Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 9. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone o rasporedu snaga u slučaju talijanskih ofanzivnih dejstava na Južnodalmatinski i Srednjedalmatinski NOP odred281
113.Izvještaj Štaba Prve dalmatinske NOU brigade od 9. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone o rasporedu jedinica za obranu na Borovoj glavi282
114.Izvještaj političkog komesara Četvrte operativne zone od 10. rujna 1942. Štabu Zone o situaciji na Mosoru, Moseću i Dinari283
115.Direktive Kotarskog komiteta KPH Pelješca od 10. rujna 1942. partijskoj kandidatskoj grupi Janjina za organiziranje simpatizerskih grupa i za rad NOF-a285
116.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 1. rujna 1942. Koči Popoviću i Velimiru Terziću da objedine komandovanje nad svim jedinicama u predjelu Livno—Duvno—Aržano—Vaganj i ofanzivnim dejstvom zaštite pravac Livno—Duvno287
117.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 11. rujna 1942. Štabu 4. bataljona 1. dalmatinske brigade za zatvaranje pravca Sinj—Obrovac—Vaganj—Prolog288
118.Zapovjest Štaba 1. dalmatinske NOU brigade od 11. rujna 1942. za napad na Duvno289
119.Saopćenje Štaba 3. NOP odreda Četvrte operativne zone od 11. rujna 19442. o borbama vođenim na Biokovu od 27. kolovoza do 8. rujna 1942. godine291
120.Izvještaj Štaba 3. NOP odreda 4. operativne zone od 12. ruina 1942. Štabu Zone o talijanskoj ofanzivi na Biokovu293
121.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 13. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone da zatvori pravce koji iz južne i srednje Dalmacije izvode ka Duvnu, Livnu i Glamoču, i obavještenje o pripremama za napad na Bosansko Grahovo295
122.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 13. rujna 1942. Centralnom komitetu KP Hrvatske o upućivanju drugova na partijski kurs, koncentraciji vojske duž obale i izvršenom pokolju ljudi od strane četnika oko Biokova296
123.Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 14. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone o korištenju prisustva proleterskih brigada na teritoriju Zone radi jačanja narodnooslobodilačkog pokreta298
124.Naredba Štaba Četvrte operativne zone od 14. rujna 1942. o pohvali jedinica koje su sudjelovale u napadu na Duvno299
125.Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 14. rujna 1942. političkom komesaru i operativnom oficiru Zone o pripremama za formiranje Druge dalmatinske brigade i o napadu na Duvno300
126.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 14. rujna 1942. Štabu Vaganjskog bataljona za formiranje bataljona i njegove zadatke302
127.Izvještaj Prvog bataljona »Ante Jonić« od 14. rujna 1942. Štabu Prve dalmatinske NOU brigade o borbama kod Duvna304
128.Izvještaj punkta Rogoznica od 14. rujna 1942. Štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju o rušenje mosta na cesti Trogir—Seget i uništenju strojeva donijetih za opravku ceste307
129.Uputstvo načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 15. rujna 1942. Štabu Četvrte krajiške NOU brigade o načinu dejstva za slučaj talijanskog nadiranja od Bosanskog Grahova ka Livanjskom polju i Drvaru308
130.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 15. rujna 1942. Štabu »Dalmatinske udarne brigade za obranu pravca Livno—Glamoč309
131.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 15. rujna 1942. Štabu »Dinarskog« bataljona za dejstva na cesti Knin — Bosansko Grahovo312
132.Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 16. rujna 1942. Koči Popoviću i Pavlu Ilicu da preuzmu komandu nad snagama određenim za napad na Bosansko Grahovo314
133.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 16. rujna 1942. Komandi Vagainjske čete i čete na Vještića gori da se od te dvdje čete i boraca na Prologu formira bataljon koji će ući u sastav 2. dalmatinske brigade316
134.Izvještaj Štaba 3. NOP odreda od 17. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone o formiranju bataljona na Biokovu317
135.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 18. rujna 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama Mosećkog bataljona i Prve dalmatinske NO udarne brigade318
136.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 18. rujna 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu na Duvno320
137.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 18. rujna 1942. Štabu Mosećkog partizanskog bataljona za rušenje komunikacija koje vode iz Splita ka Drnišu i Šibeniku i za dejstva na neprijatelja iz zasjeda321
138.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 18 rujna 1942. Komandi Mosorske partizanske čete za rušenje komunikacija i napada na neprijateljske postaje322
139.Pohvala Štaba Četvrte operativne zone od 18. rujna 1942. kojom se po-hvaljuje Mosećki partizanski bataljon za uspješno izvedenu akciju u Mućkom polju324
140.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 19. rujna 1942. štabu Dinarskog bataljona za dejstva prema Vrlici, Kijevu, Biskupiji i Kninu i da izvrši pripreme za ulazak u 2. dalmatinsku brigadu325
141.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 19. rujna 1942. štabu Primorskog bataljona za pokret iz Crnog Luga za Glamoč326
142.Izvještaj Rogozničke desetine od 20. rujna 1942. Kotarskom komitetu KPH Šibenika o izvršenim rušenjima ceste i tt stupova između Splita i Šibenika327
143.Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 21. rujna 1942, članu Štaba Zone Maksu Baći-Miliću o stavu po pitanju formiranja 2. dalmatinske brigade328
144.Izvještaj Štaba Druge dalmatinske brigade od 21. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone o organizaciji bataljona i brigade331
145.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 23. rujna 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akcijama partizana u Dalmaciji333
146.Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 23. rujna 1942. Maksu Baći-Miliću u povodu formiranja 2. dalmatinske brigade i izvedenim akcijama335
147.Pregled nacionalnog i socijalnog sastava 1. dalmatinske NOU brigade od 24. rujna 1942. godine340
148.Čestitka Štaba Četvrte operativne zone od 24. rujna 1942. Štabu Mosećkog partizanskog bataljona za postignute uspjehe i zauzimanje Muća341
149.Izvod iz lista »Naš izvještaj« br. 8 glasila PK KPH za Dalmaciju od 24. rujna 1942. godine342
150.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 26. rujna 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu omladinaca na karabinjere između otoka Malog i Velikog Iža i o akcijama i borbama partizana u srednjoj Dalmaciji343
151.Dopis Štaba operativnih trupa na sektoru Bosansko Grahovo od 26. rujna 1942. operativnom oficiru Četvrte operativne zone Hrvatske o popuni proleterskih jedinica ljudstvom iz Dalmacije346
152.Obavještenje Štaba operativnih trupa na sektoru Bosansko Grahovo od 26. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone Hrvatske o upućivanju grupe rukovodilaca za Drugu dalmatinsku brigadu i zahtjev za upućivanje boraca za popunu Prve proleterske brigade348
153.Izvještaj Štaba Primorskog bataljona od 26. rujna 1942. štabu četvrte operativne zone o stanju u Bataljonu349
154.Izvještaj Štaba 3. NOP odreda od 27. rujna 1942. Štabu Četvrte operativne zone o razoružanju domobranske posade u Otoku kod Sinja351
155.Proglas Štaba 4. bataljona Prve dalmatinske NOU brigade od 27. rujna 1942. stanovništvu sela Obrovca kojim objašnjava cilj NOB-e352
156.Naređenje Štaba Četvrte onerativne zone od 29. rujna 1942. štabu Primorskog bataljona za ulazak u sastav 2. dalmatinske brigade koja je u formiranju353
157.Direktivno nismo Okružnog komiteta KPH za Brač i Hvar od 29. rujna 1942 Općinskom birou Bol za budući rad354
158.Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30. rujna 1942. štabovima operativnih zona o značaju narođnooslobodilačkih odbora i formiranju komandi područja357
159.Naređenie štaba Četvrte operativne zone od 30. rujna 1942. Štabu 1. dalmatinske udarne brigade za vršenje noćnih prepada na Duvno359
160.Izvještaj Mjesnog partijskog biroa Stari Grad koncem rujna 1942. Okružnom komitetu KPH za Brač—Hvar o političkoj situaciji i radu partijske organizacije na Hvaru tokom rujna360
TALIJANSKI DOKUMENTI
161.Izvještaj Komande trupa Zadar od 1. kolovoza 1942. o hvatanju i interniranju stanovnika Dugog Otoka369
162.Izvještaj Prefekta iz Splita od 2. kolovoza 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na četu crnih košulja kod Sinja371
163.Izvještaj Vojnog kabineta Guvernatorata Dalmacije od 2. kolovoza 1942. o aktivnostima četa antikomunističke milicije na području Vodice—Zaton—Biograd372
164.Izvod iz izvještaja talijanske vojne cenzure od 2. kolovoza 1942. o pismu jednog talijanskog avijatičara373
165.Izvještaj Guvematcirata Dalmacije od 3. kolovoza 1942. Ministarstvu unu-trašnjih poslova o akciji čišćenja na Velikom i Malom Ižu i odvođenju stanovništva u logor na Molatu374
166.Obavještenje Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 6. kolovoza 1942. Komandi 18. armijskog korpusa o formiranju divizije »Žara«375
167.Izvod iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 6. kolovoza 1942. o napadu partizana na neprijateljsko uporište Vaganj i Zagvozd377
168.Izvještaj Vojnog kabineta Guvernatorata Dalmacije od 7. kolovoza 1942. o aktivnostima četa antikomunističke milicije na Dugom Otoku i u rajonu Novigrada377
169.Izvještaj civilnog komesara, općine Iž Veliki od 7. kolovoza 1942. Guverneru Dalmacije o situaciji na Ižu378
170.Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija—DaImacija« od 8. kolovoza 1942. komandama 6. i 18. armijskog korpusa da poduzmu operacije čišćenja na području Biokova333
171.Izvještaj karafoinjerske stanice Preko od 9. kolovoza 1942. o borbi golorukih omladinaca iz mjesta Malog Iža s talijanskom vojničkom pratnjom na brodu »Sofija«381
172.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 9. kolovoza 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o događajima na području Dalmacije388
173.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 10. kolovoza 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o događajima na području Dalmacije333
174.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 11. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o aktivnosti ustanka u Dalmaciji397
175.Brzojav policije iz Šibenika od 11. kolovoza 1942. Guvernatoratu Dalmacije o strijeljanju dvojice šibenskih rodoljuba400
176.Izveštaj kotarskog povjerenika Korčula od 11. kolovoza 1942. splitskom prefektu o aktivnosti ustanika na otoku Korčuli400
177.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 11. kolovoza 1942. o rasporedu, brojnom stanju i naoružanju četničkih jedinica na području Knina, Gračaca i Bos. Grahova402
178.Naređenje Komande Šestog armijskog korpusa od 14 kolovoza 1942. za izvođenje operacije »Albia«405
179.Izvještaj Prefekture u Splitu od 14. kolovoza 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na motorni jedrenjak »Dux« kod Vela Luke — Korčula407
180.Brzojav Karabinjerske ispostave Šibenik od 14. kolovoza 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na motorni jedrenjak kod Murtera408
181.Izvještaj Prefekture u Splitu od 14. kolovoza 1942. Guvernatoratu Dalmacije o uništenju strojeva od strane partizana u kamenolomu Kaštel Sućurac409
182.Izvještaj Kvesture u Zadru od 15. kolovoza 1942. Upravi policije Guver. natorata Dalmacije o organizaciji koncentracionog logora na Modatu i broju interniraca410
183.Izvještaj Komande odreda agenata Javne sigurnosti u Zadru od 15. kolovoza 1942. Kvestituri Zadra o hapšenju četiri lica zbog razgovora na hrvatskom jeziku413
184.Izvod iz izvještaja Osamnaestog armijskog korpusa od 18. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o aktivnosti partizana u Dalmaciji414
185.Izvještaj Prefekture u Splitu od 18. kolovoza 1942 Guvernatoratu Dalmacije o akciji čišćenja u rajonu Gornji Seget416
186.Izvještaj Komande trupa Zadar od 19. kolovoza 1942. o preformiranju trupa Zadar u diviziju »Zara«417
187.Izvod iz izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 19. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o akcijama čišćenja rajona Kistanje i otoka Kornati i Žut421
188.Izvještaj karabinjerske grupe Zadar od 19. kolovoza 1942. Guvematoratu Dalmacije o rušenju telegrafsko-telefonske linije Rogoznica—Trogir i oštećenju drobilice kamena u Podorljaku423
189.Izvještaj Prefekture u Splitu od 19. kolovoza 1942. Guvernatoratu Dalmacije o prebacivanju veće grupe ljudi s Korčule na Pelješac radi odlaska u partizane424
190.Izvod iz izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 20. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o akciji čišćenja na otocima Kornati i Žut425
191.Izvještaj Prefekture u Splitu od 20. kolovoza, 1942. Guvernatoratu Dalmacije o odnošenju eksploziva iz skladišta kod Marine i uništenju drobilice kamena kod Podorljaka od strane partizana426
192.Izvod iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga, »Sloveniia—Dalmacija« od 21. kolovoza 1942. o borbama na podiručju Dalmacije427
193.Izvod iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 23. kolovoza 1942. o borbama, na području južne Dalmacije i o bombardiranju nekih predjela Like i južne Dalmacije428
194.Izvještaj komandira Četvrte čete antikomunističke milicije od 23. kolovoza 1942. Komandi korpusa antikomunističke milicije o naimenovanju zamjenika komandira čete429
195.Naređenje Komande korpusa antikomunističke milicije od 24. kolovoza 1942. komandiru Četvrte čete za definitivno organiziranje čete430
196.Izvod iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 26. kolovoza 1942. o borbama na području Dalmacije431
197.Obavještenje komande Šestog armijskog korpusa od 26. kolovoza 1942. o planu dejstva talijanskih jedinica za operaciju »Albia«432
198.Izvod iz izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 27. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o aktivnosti ustanika na području Brača, Omiša i Zadvarja433
199.Izvod iz izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 28. kolovoza 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o aktivnostima ustanika na području Šibenika434
200.Izvještaj fašističkog federalnog sekretara od 28. kolovoza 1942. Prefektu u Zadru o aktivnostima partizana na području Šibenika435
201.Izvještaj Prefekture u Splitu od 29. kolovoza 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o aktivnosti ustanika u splitskoj provinciji436
202.Brzojav Guvernatorata Dalmacije od 30. kolovoza 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o koncentraciji partizana između Vranskog i Prokljanskog jezera i između Šibenika i Marine438
203.Izvod iz Uputstva Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 31. kolovoza 1942. komandantima potčinjenih armijskih korpusa o operativnim zadacima jedinica u jesenjem i zimskom periodu440
204.Izvod iz izvještaja jedinica i ustanova potčinjenih Komandi 2. armije o značajnim događajima u toku kolovoza 1942. godine448
205.Dislokacija jedinica Osamnaestog armijskog korpusa 1. rujna 1942. godine485
206.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 1. rujna 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o aktivnosti partizana na području Trogira498
207.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 2. rujna 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o rasporedu i jačini četničkih jedinica i četa antikomunističke milicije499
208.Obavještenje generala Maria Roatte od 2. rujna 1942. u povodu završetka operacije na Biokovu501
209.Izvanredno saopćenje Šestog armijskog korpusa od 2. rujna 1942. o rezultatima operacije »Albia« izvršene na području Biokova502
210.Pohvala Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 2. rujna 1942. talijanskim jedinicama koje su sudjelovale u operaciji »Albia«504
211.Izvještaj Osamnaestog armijskog korpusa od 3. rujna 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« i dislokaciji i jačini partizanskih i četničkih jedinica505
212.Izvještaj Prefekture u Splitu od 5. rujna 1942. Guvernatoratu Dalmacije o namjerama partizana da s Pelješca napadnu Korčulu514
213.Izvještaj Komande, karabinjera Dalmacije od 5. rujna 1942. Komandi divizije »Zara« o iskrcavanju grupe partizana iz općine Sali u blizini Tribunja515
214.Izvještaj Prefekture u Splitu od 5. rujna 1942. Guvernatoratu Dalmacije o oštećenju puta Stobreč—Zmovnica od strane partizana516
215.Izvještaj Kvesture u Zadru od 7. rujna 1942. Prefektu u Zadru o političkoj i ekonomskoj situaciji u Šibeniku517
216.Izvod iz izvještaja Komande Šestog armijskog korpusa od 10. rujna 1942. o pogoršanoj situaciji na Korčuli i aktivnosti komunista518
217.Izvještaj Prefekture u Splitu od 10. rujna 1942. Guvernatoratu Dalmacije o rušenju dalekovoda Omiš—Split od strane partizana519
218.Izvještaj komande Devetog mobilnog bataljona od 12. rujna 1942 o napadu partizana na vlak na pruzi Sinj—Split520
219.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 12. rujna 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o rušenju mosta i uništenju strojeva poduzeća za izgradnju putova kod Segeta Donjeg521
220.Proglas majora Cavagninia od 12. rujna 1942. stanovništvu Brača da ne odlaze u partizane već da surađuju s talijanskim vlastima522
221.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 12. rujna 1942. o sastanku Talijana, ustaša i četnika u Drnišu i posjeti komandanta divizije »Bergamo« otoku Braču524
222.Izvještaj karabinjerske grupe u Splitu od 13. rujna 1942. Guvernatoratu Dalmacije o pogoršanoj situaciji na Korčuli525
223.Dislokacija i jačina oružanih snaga NDH 15. rujna 1942. na području divizije »Sassari« i »Bergamo«527
224.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 15. rujna 1942. o pokretima i dejstvima jedinica NOP odreda na području Dalmacije, Like i tromeđe Like, Bosne i Dalmacije530
225.Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 16. rujna 1942. Guverneru Dalmacije o napadu Talijana na partizanski čamac kod Pirovca532
226.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 16. rujna 1942. o partizanskim snagama na području južne Like i sjeverne Dalmacije533
227.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 17. rujna 1942. o dogođajima na području sjeverne i srednje Dalmacije534
228.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 17. rujna 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o ubojstvu talijanskog špijuna u mjestu Pupnat na Korčuli536
229.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 17. rujna 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o raspodjeli i jačini četničkih jedinica i četa antikomunističke milicije537
230.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 18. rujna 1942. o akcijama partizana na području Šibenika i Trogira539
231.Izvještaj fašističke organizacije s Iža Velikog od 18. rujna 1942. fašističkom federalnom sekretaru u Zadru o političkoj situaciji na Ižu540
232.Dopis Komande 18. armijskog korpusa od 18. rujna 1942. Guvernatoratu Dalmacije o potrebi da se poduzimanjem prividnih mjera prikriju kontakti s domaćim izdajicama i time spriječe njihovo kompromitiranje kod stanovništva544
233.Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 19. rujna 1942. federalnom sekretaru u Zadru o rušenju telefonskih stupova kod Šibenika546
234.Instrukcije komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 20. rujna 1942. za rad i djelovanje potčinjenih jedinica, komandi i ustanova547
235.Zabilješka načelnika Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 21. rujna 1942. o upotrebi bojnog otrova na Mosoru549
236.Naređenje komandanta Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 21. rujna 1942. komandantu Osamnaestog armijskog korpusa za dekontaminaciju zone Mosora gdje su upotrijebili iperit550
237.Dnevni izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 21. rujna 1942. o događajima na području sjeverne i srednje Dalmacije550
238.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 21. rujna 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o ranjavanju pripadnika fašističke milicije u Visu552
239.Rezime razgovora vođenog između komandanta Druge Armije i četničkih vojvoda Trifunovića i Jevđevića 21. rujna 1942. o međusobnoj suradnji553
240.Izvještaj komandanta Druge armije od 23. rujna 1942. Vrhovnoj komandi o razgovoru vođenom s četničkim vojvodom Trifunovićem i Jevđevićem555
241.Pismo komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 24. rujna 1942. velikom županu u Omišu o slaboj Talijansko-hrvatskoj suradnji556
242.Izvod iz dnevnog izvještaja Generalštaba KOV od 25. rujna 1942. o događajima u Dalmaciji558
243.Izvještaj komandanta Druge armije od 26. rujna 1942. Vrhovnoj komandi o vođenom razgovoru s četničkim vojvodama Trifunovićem i Jevđe. vićem o međusobnoj suradnji560
244.Pregled četničkih formacija i brojno stanje na dan 26. rujna 1942. godine562
245.Izvještaj fašističke organizacije u vodicama od 26. rujna 1942. federalnom sekretaru u Zadru o rušenju telefonskih stupova između Tribunja i Pirovca562
246.Izvještaj sekretara Fašija od 27. rujna 1942. o napadu partizana na motorni čamac koji je prevozio talijanske fašiste rijekom Krkom563
247.Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 27. rujna 1942. federalnom sekretairu u Zadru o napadu partizana na brod s vojnicima između Zatona i Skradina564
248.Izvještaj civilnog komesara općine Trogir od 27. rujna 1942. prefektu u Splitu o vojno-političkoj i ekonomskoj situaciji565
249.Dnevni izvještaj Osamnaestog armijskog korpusa od 28. rujna 1942. o akcijama partizana na području Dalmacije571
250.Dnevni izvještaj Osamnaestog armijskog korpusa za dan 28. rujna 1942. o akcijama partizana na području Dalmacije572
251.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 28. rujna 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o napadu partizana na brod s pripadnicima crnih košulja kod Skradina574
252.Dnevni izvještaj Osamnaestog armijskog korpusa od 30. rujna 1942. o partizanskim akcijama na području Dalmacije575
253.Izvještaj prefekta u Splitu od 30. rujna 1942. komandantu divizije »Žara« o subverzivnoj aktivnosti na području splitske provincije577
254.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 30. rujna 1942. Ministarstvu unu trašnjih poslova o ubojstvu jednog pripadnika antikomunističke čete i rušenju mosta kod Čiste Male od strane partizana579
255.Podaci iz dnevnih izvještaja Vojno-pomorske komande za Dalmaciju Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o napadima partizanskih jedinica na talijanske plovne objekte i o poduzetim protumjerama u vremenu srpanj—rujan 1942. godine580
256.Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 30. rujna 1942. federalnom sekretaru u Zadru o odlasku grupa omladinacaca u partizane583
USTAŠKO-DOMOBRANSKI DOKUMENTI
257.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 1. kolovoza 1942. o napadu Prvog dalmatinskog udarnog bataljona na talijansku autokolonu kod Bilog Briga587
258.Izvještaj Velike župe Cetine u Omišu od 1. kolovoza 1942. o upadu partizana u općinski ured u Supetru i uništenju arhive iz 1941. i 1942. godine588
259.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 1. kolovoza 1942. o upadu partizana u općinski ured u Sutivanu i uništenju službenih spisa iz 1942. godine590
260.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 2. kolovoza 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana na sektoru Zupe u vremenu od 26. lipnja do 1. kolovoza591
261.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 8. kolovoza 1942. o upadu partizana u porezni ured u Supetru593
262.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 8. kolovoza 1942. o rušenju tt stupova na liniji Zagvozd—Imotski i oštećenju ceste na Turiji i Donjim Brelima594
263.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 8. kolovoza 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o porastu broja partizana i njihovih akcija595
264.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. kolovoza 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana u vremenu od 2. do 8. kolovoza598
265.Izvještaj Velike župe Cetina od 13. kolovoza 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na Oružničku postaju Supetar na otoku Braču600
266.Izvještaj Zapovjedništva Seste oružničke pukovnije od 13. kolovoza 1942. o akcijama partizana u prvoj polovici kolovoza604
267.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 16. kolovoza 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima u vremenu od 9. do 15. kolovoza611
268.Izvještaj 5. oružničke pukovnije od 17. kolovoza 1942. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o napadu partizana na Vaganj i Livno615
269.Izvještaj Velike župe Dubrava u Dubrovniku od 19. kolovoza 1942. Mini-starstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na talijansku stražu na putu Orebić—Kučište na Pelješcu617
270.Izvještaj Velike župe Dubrava u Dubrovniku od 20. kolovoza 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o stanju na području Župe618
271.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 23. kolovoza 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana u vremenu od 16. do 22. kolovoza621
272.Izvještaj Štaba 3. bojne 15. pješačke pukovnije od 29. kolovoza 1942. Općem povjereništvu NDH kod talijanske 2. armije o situaciji na području Velike župe Knin624
273.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 31. kolovoza 1942. o paljenju i pljački kuća od strane talijanske vojske u selu Dubočaj—Kogoznica628
274.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 1. rujna 1942. o rezultatima borbi talijanske vojske protiv partizana na području Zadvarje, Šestanovac, Lovreć i Aržano od 18. do 22. kolovoza630
275.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 2. rujna 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana u vremenu od 23. do 29. kolovoza633
276.Izvještaj Oružničke postaje Jelsa od 4. rujna 1942. Kotarskoj oblasti Hvar o uništenju kamiona kod Jelse od strane partizana636
277.Izvještaj Zapovjedništva mornarice NDH od 4. rujna 1942. glavnom stožeru Ministarstva domobranstva NDH o napadu partizana na lučku postaju u Bolu638
278.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. rujna 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana u vremenu od 30. kolovoza do 5. rujna639
279.Izvještaj Vrhovnog oružničkog zapovjedništva NDH od 11 rujna 1942. Ministarstvu hrvatskog domobranstva o stanju u Splitu642
280.Izvještaj Župske redarstvene oblasti Omiš od 11. rujna 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o vojno-političkoj situaciji u vremenu od 9. srpnja do 31. kolovoza644
281.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 11. rujna 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o povlačenju talijanske vojske iz Zagvozda u Zadvarje i mogućnostima za povratak partizana652
282.Izvještaj 3. bojne 15. pješačke pukovnije od 12. rujna 1942. općem zapo-vjedniku NDH kod talijanske 2. armije o poduzetoj akciji Talijana protiv partizana na Biokovu i zločinima okupatora653
283.Izvod iz izvještaja Velike župe Cetina u Omišu od 12. rujna 1942. propa-gandnom uredu NDH o zločinima talijanske vojske na području Biokova i Vrgorca656
284.Izvod iz izvještaja Oružničkog krilnog zapovjedništva u Dubrovniku od 20. rujna 1942. o događajima na području Velike župe Dubrava koncem kolovoza i u prvoj polovici rujna657
285.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 20. rujna 1942. Domobranskom posađnom zapovjedništvu u Sinju o događajima za proteklih petnaest dana661
286.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 20. rujna 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana u vremenu od 13. do 19. rujna672
287.Izvještaj Velike župe Cetina od 28. rujna 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama partizana na teritoriji Zupe u vremenu od 20. do 26. rujna676
288.Pismo velikog župana Ante Luetića od 20. rujna 1942. komandantu talijanskog 18. armijskog korpusa kao odgovor na njegovo pismo u kojem ga kritizira za lošu suradnju u borbi protiv partizana681
ČETNIČKI DOKUMENTI
288A.*Pismo Ilije Trifunovića-Birčanina od 31. kolovoza 1942. majoru Zahariju Ostojiću o odluci da podnese ostavku na položaj komandanta Zapadno-bosanskih, Ličko-dalmatinskih i Hercegovačkih vojnočetničkih odreda687
290.Prijeteće pismo Štaba 4. bataljona četničkog puka »Petra Mrkonjića« od 3. rujna 1942. Joši Durbabi zbog zarobljavanja četnika689
291.Izvještaj Štaba Bukovičkog četničkog odreda od 5. rujna 1942. komandantu Dinarske četničke divizije o brojnom stanju i radu u Odredu691
292.Pismo vojvode Ilije Trifunovića-Birčanina iz druge polovine rujna 1942. Draži Mihailoviću o razgovorima vođenim s generalom Roattom u Sušaku692
293.Pismo Radovana Ivaniševića, načelnika Štaba vojvode Birčanina od 29. rujna 1942. Zahariju Ostojiću o putu vojvode u Sušak i dodjeljenom im oružju od Talijana697
Kazalo ličnih i geografskih imena701
Kazalo vojnih jedinica714
Kazalo partijskih komiteta KPJ i SKOJ-a717
Kazalo organa narodnooslobodilačkih odbora717
 
* tako je označeno u knjizi
 
BIBLIOTEKA