NARODNOOSLOBODILAČKA BORBA U DALMACIJI 1941-1945. ZBORNIK DOKUMENATA; knjiga 2: siječanj–srpanj 1942. godine
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
* * *
* cijela knjiga *
* * *
sadržaj
dokumenti organizacija NOB pokreta
talijanski dokumenti
ustaško-domobranski dokumenti
četnički dokumenti
naknadno uvršteni dokumenti organizacija NOB pokreta
kazalo
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Predgovor5
DOKUMENTI ORGANIZACIJA NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA
1.Izvještaj Maksa Baće od 2. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju odreda na Dinari9
2.Proglas rukovodstva SKOJ-a za srednje škole u Šibeniku od 2. siječnja 1942. đacima srednjih škola u povodu otvaranja škola i uvođenja nastave na talijanskom jeziku12
3.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju br. 124 od 2. siječnja 1942. o otporu radnika i činovnika talijanskom okupatoru u Splitu14
4.Izvještaj Maksa Bace od 4. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji odreda Kamešnica na cesti Sinj—Livno15
5.Naređenje Vrhovnog štaba NOP odreda Jugoslavije početkom siječnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske za formiranje operativnih zona i razvijanje borbe u svim krajevima Hrvatske17
6.Izvještaj Komande dalmatinske čete od 6. siječnja 1942. Centralnom komitetu KPH o prebacivanju dalmatinskih partizana u Liku22
7.Izvještaj Ante Jonića od 13. siječnja 1942. o situaciji u Kninskoj krajini25
8.Izvještaj Jerka Lovrića, sekretara Okružnog komiteta KPH za Sinj, od 17. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o akciji 2. svilajskog odreda29
9.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Sinj od 18. siječnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o upućivanju boraca u NOP odrede i o situaciji u Sinju30
10.Pismo Svilajskog NOP odreda od 18. siječnja 1942. glavaru sela Maovice u kome se objašnjava cilj NOB32
11.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 29. siječnja 1942. Centralnom komitetu KPH o oružanoj borbi i političkoj situaciji u dalmaciji34
12.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 21. siječnja 1942. Centralnom komitetu KPH o političkim prilikama u Dalmaciji42
13.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 128 od 23. siječnja 1942. o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji44
14.Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Liku od 25. siječnja 1942. Centralnom komitetu KPH o političkoj situaciji u Lici i teškoćama u održavanju veza46
15.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 129 od 27. siječnja 1942. o narodnooslobodilačkom pokretu u Dalmaciji48
16.Obavještenje Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 31. siječnja 1942. Okružnom komitetu KPH Makarska o formiranju bataljona na sektoru između Neretve i Dubrovnika52
17.Izvještaj delegata vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku Vladimira Popovića od siječnja 1942. Vrhovnom štabu NOP odreda Jugoslavije o izvedenim akcijama i otpočinjanju okupatorsko-kvislinške ofanzive na Kordun53
18.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 130 od 3. veljače 1942. o narodnooslobodilačkom pokretu u Dalmaciji54
19.Izvještaj Komande sektora Trebinje—Dubrovnik od 3. veljače 1942. Operativnom štabu NOP odreda za Hercegovinu o akcijama partizana i situaciji u srednjoj i južnoj Dalmaciji58
20.Proglas Pokrajinskog odbora narodne pomoći za Dalmaciju od 3. veljače 1942. u povodu zločina fašista i apel za pružanje pomoći60
21.Direktiva Pokrajinskog odbora Narodne pomoći za Dalmaciju početkom veljače 1942. okružnim odborima Narodne pomoći za organizaciju odbora i njihovi zadaci62
22.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 131 od 14. veljače 1942. o narodnooslobodilačkom pokretu u Dalmaciji65
23.Izvještaj obavještajca NOP-a iz Splita od 15. veljače 1942. PK KPH za Dalmaciju o želji jednog pukovnika biv. jug. voj. za uspostavljanje veze i za suradnju s NOP68
24.Izvještaj obavještajca NOP-a iz Splita od sredine veljače 1942. PK KPH za Dalmaciju o radu i djelovanju u Splitu Rapotec Stanislava, poručnika biv. jug. voj. koga je Britanska služba za naročite zadatke uputila iz Kaira70
25.Izvještaj obavještajca NOP-a iz Splita od sredine veljače 1942. PK KPH za Dalmaciju 0 radu i djelovanju jugonacionalista u Splitu72
26.Izvještaj obavještajca NOP-a iz Splita od 17. veljače 1942. PK KPH za Dalmaciju o razgovoru sa Rapotec Stanislavom, poručnikom bivše Jugoslavenske vojske koga je Britanska služba za naročito zadatke uputila iz Kaira75
27.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 132 od 19. veljače 1942. o uvođenju fašističkog poretka u Dalmaciji76
28.Izvještaj obavještajca NOP-a iz Splita od 20. veljače 1942. PK KPH za Dalmaciju o razgovoru vođenim s jugonacionalistima u Splitu78
29.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 133 od 26. veljače 1942. o akcijama partizanskih jedinica u Dalmaciji i demonstracijama žena na Braču80
30.Izvještaj Okružnog komiteta KPH za sjevernu Dalmaciju od 8. ožujka 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o toku i daljim mogućnostima razvitka borbe u Dalmaciji82
31.Direktiva Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku od 10. ožujka 1942. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Dalmaciju i svim komitetima SKOJ-a u Hrvatskoj o budućim zadacima85
32.Proglas Mjesnog komiteta KPH Knin od 10. ožujka 1942. upućen domobranima Kninske doknadne bojne da se ne javljaju za odlazak na istočni front i u borbu protiv NOV88
33.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 134 od 12. ožujka 1942. o akcijama Dalmatinskog NOP odreda91
34.Izvod iz izvještaja delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i DV Jugoslavije Ive Ribara-Lole od 17. ožujka 1942. Vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkom stanju u Hrvatskoj, Vojvodini i poduzetim mjerama za što uspješniji rad93
35.Izvještaj Štaba dalmatinskog NOP odreda od 19. ožujka 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o razvitku ustanka u Dalmaciji96
36.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 135 od 19. ožujka 1942. o akcijama dalmatinskih partizana i demonstracijama žena u Dubrovniku107
37.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 136 od 26. ožujka 1942. o akcijama dalmatinskih partizana i poziv radnicima da stupaju u NOV109
38.Izvještaj Komande druge čete Dalmatinsko-dinarskog odreda od 2. travnja 1942. Štabu odreda o izvršenim akcijama na cesti Sinj—Vrlika i napadu Talijana na logor111
39.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 137 od 2. travnja 1942. o pokušaju razbijanja JNOF-a, borbi dinarskih partizana i demonstracijama žena u Splitu114
40.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 138 od 9. travnja 1942. o stvaranju narodnooslobodilačkih odbora u Dalmaciji i izdajničkom radu splitskog biskupa Bonefačića117
41.Saopćenje Štaba Dalmatinsko-dinarskog NOP odreda od 11. travnja 1942. o borbama protiv Talijana i ustaša u dolini rijeke Cetine i na cesti Sinj—Vrlika120
42.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 13. travnja 1942. Štabu grupe NOP odreda za Liku o upućivanju 14 dalmatinaca u Kninski kotar i pripremama za preseljenje Glavnog štaba, CK SKH i oficirske škole u Liku123
43.Naređenje Glavnog Štaba NOP odreda Hrvatske od 13. travnja 1942. Štabu Dalmatinsko-dinarskog NOP odreda za razvijanje ustanka u Kninskom kotaru i podnošenje iscrpnog izvještaja o stanju odreda125
44.Poziv Narodnooslobodilačkog odbora Splita od 13. travnja 1942. upućen građanstvu da bojkotira fašističku proslavu u povodu godišnjice njihovog ulaska u grad126
45.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Četvrte operativne zone od 15. travnja 1942. godine127
46.Brojno stanje ljudstva i naoružanja 3. čete Dalmatinsko-dinarskog NOP odreda na dan 15. travnja 1942. god128
47.Brojno stanje ljudstva i naoružanja 1. čete Dalmatinsko-dinarskog NOP odreda na dan 16. travnja 1942. god128
48.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 139 od 16. travnja 1942. o bojkotu fašističke proslave, demonstracijama žena i štrajku đaka Tehničke škole u Splitu129
49.Izvještaj Štaba Dalmatinsko-dinarskog NOP odreda Hrvatske o sastavu štaba, stanju u četama i vojno-političkoj situaciji na Livanjskom sektoru131
50.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju sredinom travnja 1942. Centralnom komitetu KPH o formiranju Mjesnog NO odbora Split, raskrinkavanju vodstva građanskih stranaka i stanju u jedinicama135
51.Direktivno pismo Centralnog komiteta KPH od 22. travnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju u povodu predstojeće proslave 1. maja139
52.Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30. travnja 1942. Operativnom štabu NOP odreda za Bosansku krajinu u kome se predlaže saradnja štabova u napadu na četnike na tromeđi Like, Dalmacije i Bosne140
53.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30. travnja 1942. Štabu 4. operativne zone o napadu na neprijateljske jedinice kod Bendera142
54.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 30. travnja 1942. Štabu grupe NOP odreda za Liku o napadu na neprijateljske jedinice kod Bendera143
55.Izvještaj delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Vladimira Popovića od travnja 1942. Sekretarijatu Centralnog komiteta KPJ za neoslobođene krajeve o neprijateljskom ofanzivnom djelovanju na Kordunu i Lici i o stanju u Dalmaciji144
56.Direktivno pismo Centralnog komiteta KPH od 1. svibnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju za daljnji razvoj NOP-a u Dalmaciji148
57.Pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1. svibnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o greškama u dotadašnjem radu i o zadacima u vezi s daljim razvojem NO pokreta u Dalmaciji150
58.Izvod iz izvještaja Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 3. svibnja 1942. Vrhovnom štabu NOV i DV Jugoslavije o političkoj situaciji i o akcijama partizana u Prvoj, Četvrtoj i Petoj operativnoj zoni154
59.Izvod iz izvještaja Sekretara operativnog partijskog rukovodstva Centralnog komiteta KPH od 5. svibnja 1942. god. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji na teritoriju Prve, Četvrte i Pete operativne zone156
60.Izvještaj Komande 1. čete južnodalmatinskog NOP odreda od 6. svibnja 1942. Štabu dinarsko-dalmatinskog odreda o proslavi 1. maja i o potapanju bagera na ušću Neretve158
61.Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 8. i 14. svibnja 1942. Kotarskom komitetu KPH Pelješac za dalji razvoj NOP-a na tom području160
62.Pismo Štaba dalmatinsko-dinarskih NOP odreda od 8. svibnja 1942. Štabu 5. krajiškog NOP odreda o upućivanju boraca u taj odred i o ponovnom formiranju odreda na području Knina164
63.Naredba br. 1 komandanta bataljona »Bude Borjan« od 9. svibnja 1942. o postavljenju rukovodilaca u bataljonu167
64.Izvještaj Komande Neretvanske čete od 9. svibnja 1942. Štabu Dinarsko-dalmatinskih NOP odreda o organizaciji čete170
65.Izvještaj 1. južnodalmatinske i Neretvanske čete od 9. svibnja 1942. Štabu Dinarsko-dalmatinskih NOP odreda o borbama s Talijanskim jedinicama povodom potapanja glibodera na ušću Neretve172
66.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 140 od 11. svibnja 1942. o pogibiji članova KPJ, proslavi 1. maja i akcijama partizana u Dalmaciji175
67.Izvještaj Operativnog oficira Četvrte operativne zone iz prve polovice svibnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o stanju na teritoriju Sjevernodalmatinskog odreda i uzrocima neaktivnosti Štaba odreda178
68.Izvještaj zamjenika komandanta Grupe NOP odreda za Liku od 15. svibnja 1942. komandantu Grupe o izvršenom napadu na Bender180
69.Pregled brojnog stanja i naoružanja Neretvanske partizanske čete na dan 16. svibnja 1942. godine184
70.Obavještenje Štaba kombinovog odreda od 18. svibnja 1942. god. Štabu Petog krajiškog NOP odreda o borbama u selu Golubiću184
71.Odobrenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 18. svibnja 1942. Štabu Druge proleterske NOU brigade za napad na talijanski logor kod Foče i obavještenje o borbama i političkoj situaciji u Crnoj Gori i Dalmaciji188
72.Izvještaj Štaba kombinovanog odreda od 18. svibnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama protiv Talijana i četnika189
73.Naređenje Štaba kombinovanog odreda 18. svibnja 1942. štabovima bataljona »Marko Orešković« i »Bude Borjan« za napad na Dolac, Krupu i Duboki Dol191
74.Naređenje Štaba kombinovanog odreda 19. svibnja 1942. komandantu Udarnog bataljona za pružanje pomoći Proleterskom bataljonu u borbi kod Golubića193
75.Pismo Organizacionog sekretara Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju sredinom svibnja 1942. NOO Splita o svom dolasku na Dinaru i otežanom snabdijevanju NOP odreda194
76.Izvještaj Štaba kombinovanog odreda od 20. svibnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o organizacionom stanju bataljona196
77.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 21. svibnja 1942. komandantu Kombinovanog odreda o raspuštanju Odreda i novom rasporedu jedinica198
78.Obavještenje Štaba bataljona »Bude Borjan« od 21. svibnja 1942. drugu Marbrici o borbama u Erveniku i o gubicima neprijatelja199
79.Izvještaj Mjesnog komiteta KPH Split od 21. svibnja 1942. Centralnom komitetu KPH o odlasku Pokrajinskog komiteta iz Splita i prebacivanju Rade Končara iz splitskog u šibenski zatvor200
80.Izvod iz izvještaja Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 22. svibnja 1942. Vrhovnom štabu NOP odreda i dobrovoljačke vojske Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj, akcijama partizana u Prvoj, Drugoj i Petoj operativnoj zoni201
81.Pismo Štaba kombinovanog odreda od 22. svibnja 1942. komandantu 3. ličkog NOP odreda o zadacima odreda202
82.Izvještaj Štaba kombinovanog partizanskog odreda od 22. svibnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama protiv Talijana kod Zrmanje205
83.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, organa PK KPH za Dalmaciju br. 141 od 22. svibnja 1942. o borbama partizana na Mosoru i kod Metkovića207
84.Izvještaj Štaba kombinovanog odreda od 23. svibnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama odreda208
85.Naredba br. 3. Štaba Četvrte operativne zone od 23. svibnja 1942. o naimenovanju vojnog i vojno-političkog kadra u Sjeverno-dalmatinskom NOP odredu210
86.Pismo Maksa Baće od 23. svibnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o borbama protiv Talijana i četnika na tromeđi Like, Bosne i Dalmacije, razvoju partizanskog pokreta u sjevernoj Dalmaciji i stanju u Okružnom komitetu KPH za Šibenik211
87.Direktivno pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25. svibnja 1942. štabovima operativnih zona, grupa odreda i samostalnih odreda o političkoj situaciji u zemlji, pristupanju Hrvata u partizanske jedinice, raskrinkavanju suradnje između ustaša i četnika i formiranju udarnih i omladinskih bataljona216
88.Izvod iz izvještaja Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25. svibnja 1942. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj i razvoju narodnooslobodilačkog pokreta po zonama219
89.Izvještaj Komande Primoštensko-rogozničke čete od 26. svibnja 1942. Štabu Dinarsko-dalmatinskog NOP odreda o izvedenim akcijama221
90.Izvještaj Operativnog oficira Četvrte operativne zone od 29. svibnja 1942. komandantu glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o akciji bataljona »Bude Borjan« na cesti Žegar—Ervenik225
91.Izvještaj operativnog oficira Četvrte operativne zone od 30. svibnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o dolasku novih boraca iz Primorja227
92.Izvještaj Komande Dinarske partizanske čete od 31. svibnja 1942. Štabu Dinarsko-dalmatinskog NOP odreda o borbama i izvedenim akcijama u drugoj polovici svibnja229
93.Naredba br. 2 komandanta NOP odreda za sjevernu Dalmaciju od 31. svibnja 1942. o dodjeljivanju naziva bataljonima, naimenovanju vojnih rukovodilaca i zadacima jedinica232
94.Naredba br. 4 Štaba Četvrte operativne zone koncem svibnja 1942. o dodjeljivanju naziva bataljonima Sjeverno-dalmatinskog NOP odreda i određivanju borbenih zadataka234
95.Proglas Mjesnog komiteta KPH Split krajem svibnja 1942. u povodu strijeljanja 33 komunista i rodoljuba iz Splita236
96.Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 1. lipnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o akcijama bataljona »Bude Borjan« i »Branko Vladušić«238
97.Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 1. lipnja 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o uspješnom djelovanju kombinovanog odreda na tromeđi i poboljšanim uvjetima za mobilizaciju240
98.Izvještaj političkog komesara Štaba NOP odreda za sjevernu Dalmaciju od 1. lipnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom stanju u Bukovici241
99.Naređenje Štaba prvog bataljona »Bude Borjan« Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 2. lipnja 1942. komandirima i komesarima četa za dovršenje formiranja četa243
100.Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog odreda od 2. lipnja 1942. Štabu 5. krajiškog odreda o formiranju i njegovim zadacima244
101.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 2. lipnja 1942. Štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju o održavanju veze sa Sjevernodalmatinskim NOP odredom i za izvršenje akcije u Cetini246
102.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 3. lipnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o čišćenju Kninske krajine od četnika247
103.Naređenje Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 3. lipnja 1942. Štabu bataljona »Bude Borjan« za postavljanje zasjede na cesti Kolašac — Biovičino Selo250
104.Naredba br. 5 Štaba Četvrte operativne zone od 6. lipnja 1942. za formiranje bataljona »Vojin Zirojević«252
105.Naredba br. 6 komandanta Četvrte operativne zone od 6. lipnja 1942. za formiranje južnodalmatinskog bataljona »Jozo Jurčević«253
106.Rezolucija s partijskog savjetovanja Dalmacije održanog od 4—6. lipnja 1942. na Vještića Gori254
107.Proglas Mjesnog komiteta KPH Split od 6. lipnja 1942. rodoljubima Splita u povodu strijeljanja Rade Končara i drugih rodoljuba u Šibeniku263
108.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 7. lipnja 1942. komandantu Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske o stanju na teritoriji zone265
109.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 7. lipnja 1942. Centralnom komitetu KPH o proslavi 1. maja i akcijama partizana u Dalmaciji268
110.Izvještaj komande Primoštensko-rogozničke čete od 9. lipnja 1942. Štabu dalmatinsko-dinarskih NOP odreda o izvedenim akcijama čete početkom lipnja272
111.Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 10. lipnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama bataljona »Bude Borjan«275
112.Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 10. lipnja 1942. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o vojno-političkoj situaciji u sjevernoj Dalmaciji278
113.Naredba br. 3 Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 10. lipnja 1942. o imenovanju rukovodilaca bataljona »Bude Borjan«281
114.Direktiva Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku od 11. lipnja 1942. svim skojevskim rukovodstvima u Hrvatskoj za provođenje mobilizacije i stvaranje omladinskih četa i bataljona u pozadini283
115.Izvještaj komande Primorske čete od 12. lipnja 1942. o napadu na talijanske vojnike kod Tijesna286
116.Izvod i izvještaja Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15. lipnja 1942. Vrhovnom štabu NOP odreda i dobrovoljačke vojske Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u oblastima Hrvatske i o akcijama partizana u Prvoj i Četvrtoj operativnoj zoni289
117.Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 15. lipnja 1942. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o planu za dalja dejstva odreda291
118.Proglas Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 15. lipnja 1942. narodu sjeverne Dalmacije o suradnji četnika i ustaša protiv NOV292
119.Izvještaj Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od sredine lipnja 1942. Centralnom komitetu KPH o održanom partijskom savjetovanju i radu u proteklom periodu295
120.Izvod iz izvještaja delegata Centralnog komiteta KPJ Vladimira Popovića od 16. lipnja 1942. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj, o stanju partizanskih odreda i njihovom djelovanju i o radu partijskih organizacija na tom terenu298
121.Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 17. lipnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom stanju u Bukovici301
122.Naredba komandanta Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 17. lipnja 1942. o organizaciji i postavljanjima u odredu304
123.Izvještaj Štaba bataljona »Josip Jurčević« od 17. lipnja 1942. komandantu Četvrte operativne zone o napadu na Vrgorac306
124.Naredba br. 8 Štaba Četvrte operativne zone od 18. lipnja 1942. o formiranju Prvog dalmatinskog udarnog bataljona311
125.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 18. lipnja 1942. Štabu Prvog dalmatinskog udarnog bataljona o najvažnijim zadacima bataljona312
126.Izvještaj Štaba bataljona »Vojin Zirojević« od 18. lipnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o napadu na talijansku kolonu kod Korićine i napadu četnika na naše jedinice kod sela Vidimlije315
127.Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 18. lipnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i Štabu Četvrte operativne zone o akcijama bataljona »Bude Borjan« i »Branko Vlađušić«318
128.Naređenje Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 18. lipnja 1942. Štabu bataljona »Bude Borjan« za rušenje željezničke pruge između Cerovca i Otrića319
129.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 19. lipnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o vojno-političkoj situaciji na teritoriji zone320
130.Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 20. lipnja 1942. Štabu 2. odreda o formiranju novog odreda u koji su ušli bataljoni »Starac Vujadin«, »Vojin Zirojević« i »Budućnost«325
131.Obavještenje Štaba 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 20. lipnja 1942. svim jedinicama i narodu Dalmacije povodom likvidacije četničkog komandanta Paje Popovića327
132.Brojno stanje i naoružanje Sjevernodalmatinskog NOP odreda na dan 20. lipnja 1942. godine329
133.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila PK KPH za Dalmaciju br. 143 od 21. lipnja 1942. o akcijama partizana u južnoj i srednjoj Dalmaciji330
134.Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 22. lipnja 1942. Štabu Prvog dalmatinskog udarnog bataljona o formiranju bataljona od Mosorske i Rogozničke čete332
135.Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 22. lipnja 1942. o suradnji Paje Popovića s Talijanima334
136.Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 23. lipnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o neprijateljskim snagama u sjevernoj Dalmaciji338
137.Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 23. lipnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o političkom stanju u Bukovici, Tromeđi i Kotarima341
138.Izvještaj političkog komesara Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 23. lipnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama bataljona »Bude Borjan« i Primorske čete344
139.Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 24. lipnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o formiranju odreda346
140.Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 24. lipnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o napadu na Talijansku patrolu na cesti Kaldrma—Potkonje i pogibiji četničkog komandanta Paje Popovića347
141.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 24. lipnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o organizacionim promjenama odreda i o zarobljenim četnicima iz štaba Paje Popovića349
142.Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 26. lipnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o dolasku bataljona »Bude Borjan« u Bukovicu352
143.Direktivno pismo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 26. lipnja 1942. svim okružnim, kotarskim i mjesnim komitetima KPH za Dalmaciju za stvaranje narodnooslobodilačkih odbora353
144.Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 29. lipnja 1942. Štabu Prve operativne zone o održavanju stalnih veza, prenašanju borbenih iskustava i pomaganju Druge, Treće, Četvrte i Pete operativne zone355
145.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH za otok Vis od lipnja 1942. o radu odbora Narodne pomoći u tom mjestu359
146.Izvod iz izvještaja Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 1. srpnja 1942. Vrhovnom štabu Narodnooslobodilačke partizanske i dobrovoljačke vojske Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u zonama, njihovoj međusobnoj suradnji i akcijama partizana360
147.Izvještaj Štaba Četvrte operativne zone od 1. srpnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama i akcijama odreda u drugoj polovici lipnja i predstojećim organizacionim zadacima363
148.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju br. 1 od 1. srpnja 1942. u povodu godišnjice izlaženja lista369
149.Članak iz lista »Partizanska borba«, glasila Sjevernodalmatinskog NOP odreda br. 2 od 1. srpnja 1942. o vojno-političkoj situaciji u sjevernoj Dalmaciji370
150.Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 1. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o izvršenoj ekonomskoj akciji u Glavašu i formiranju nove dinarske čete376
151.Pregled brojnog stanja i naoružanja Štaba i prištapskih jedinica Četvrte operativne zone na dan 1. srpnja 1942.378
152.Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 2. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o napadu dijelova bataljona »Branko Vladušić« na talijansku terezinu na pruzi kod Knina378
153.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 4. srpnja 1942. komandantu Srednjodalmatinskog NOP odreda da u selu Cetini formira partizansku četu i Narodnooslobodilački odbor za Cetinu380
154.Pismo rukovodioca agitacije i propagande pri Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju od 5. srpnja 1942. operativnom oficiru Štaba Četvrte operativne zone o borbi protiv Talijana kod sela Ježevića382
155.Izvještaj Kaštelanskog partizanskog voda od 5. srpnja 1942. komandantu Četvrte operativne zone o izvedenim akcijama i prebacivanju novih boraca na Moseć384
156.Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 6. srpnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske i Štabu Četvrte operativne zone o borbama i akcijama bataljona »Branko Vladušić« i »Bude Borjan«386
157.Izvještaj Mosećke leteće desetine od 6. srpnja 1942. o ubojstvu zloglasnog ustaše i rušenju telefonsko-telegrafskih stupova na raskrsnici Split—Muć—Lećevica389
158.Naredba oficira pri Glavnom štabu NOV Hrvatske od 7. srpnja 1942. o postavljanju komandanta Sjevernodalmatinskog NOP odreda390
159.Pismo Okružnog komiteta KPH za sjevernu Dalmaciju od 8. srpnja 1942. Štabu Sjevernodalmatinskog NOP odreda u kome se daju smjernice za rad na području Bukovice391
160.Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju br. 9 od 9. srpnja 1942. o akcijama partizanskih jedinica u Dalmaciji393
161.Izvještaj Sektorskog komiteta KPH za Bukovicu od 9. srpnja 1942. Štabu Sjevernodalmatinskog NOP odreda o formiranju i radu komiteta395
162.Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 9. srpnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o akcijama 1. i 2. bataljona398
163.Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 9. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o političkom radu u Odredu i na terenu401
164.Naredba Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 9. srpnja 1942. o spremanju žita u Glavašu i Uništima i osnivanju Narodnooslobodilačkog odbora u selu Cetini404
165.Naređenje Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 9. srpnja 1942. letećoj partizanskoj desetini na Moseću da u što kraćem roku formiraju Mosećki vod koji će u perspektivi prerasti u četu405
166.Naređenje Štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 9. srpnja 1942. vodniku Vrdovskog voda za izvođenje akcije na cesti Sinj—Vrlika i Sinj—Livno407
167.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 10. srpnja 1942. Štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju da uputi dvije ćete na položaje Čubrice, Modraš, Bravčev Dolac zbog koncentracije i kretanja neprijatelja408
168.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 10. srpnja 1942. komandantu 1. dalmatinskog udarnog bataljona da uputi dvije čete na Vještića Goru zbog koncentracije i prodiranja neprijatelja na ovom pravcu409
169.Naredba Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 11. srpnja 1942. o imenovanju Štaba Četvrte operativne zone410
170.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 11. srpnja 1942. Štabu bataljona »Starac Vujadin« za napad na neprijatelja kod Peulja411
171.Izvještaj Komande Dinarske čete od 1. srpnja 1942. Štabu 1. dalmatinskog udarnog bataljona o radu čete i o političkom stanju u Kosovskoj dolini412
172.Izvještaj Mjesnog komiteta KPH Pelješac od 11. srpnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju o političkom stanju na Pelješcu414
173.Izvještaj Štaba 1. dalmatinskog udarnog bataljona od 12. srpnja 1942. Štabu Srednjodalmatinskog NOP odreda o napadu na talijanske jedinice između Gornjih Peulja i Grkovaca416
174.Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 14. srpnja 1942. komandantu Štaba zone o upućivanju bataljona NOP odreda za srednju Dalmaciju u pomoć bataljonu »Starac Vujadin«418
175.Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 14. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o brojnom stanju odreda i formiranju nove čete419
176.Izvještaj Čete bračkih partizana od sredine srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o izvedenim akcijama krajem lipnja i u prvoj polovici srpnja 1942. godine420
177.Izvod iz izvještaja Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 15. srpnja 1942. Vrhovnom štabu NOP odreda i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji i o akcijama421
178.Saopćenje Štaba Četvrte operativne zone od 16. srpnja 1942. o neuspjelom pokušaju okupatora da uništi partizanske jedinice na Dinari423
179.Poziv Sinobad Nenada i ostalih zarobljenih članova Štaba četničkog puka prilikom likvidiranja komandanta Paje Popovića od 16. srpnja 1942. Srbima Kninske krajine da stupe u borbu protiv okupatora425
180.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 17. srpnja 1942. Štabu bataljona »Josip Jurčević« za organiziranje Štaba Odreda za južnu Dalmaciju i za izvršenje drugih zadataka427
181.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 18. srpnja 1942. komandantu Odreda za srednju Dalmaciju o izmjeni sastava štaba odreda i bataljona, organizaciji bataljona, formiranju partizanskih punktova i političkom radu s borcima428
182.Pismo Centralnog komiteta KPH od 19. srpnja 1942. Pokrajinskom komitetu KPH za Dalmaciju u povodu organizacije Štaba 4. operativne zone i o mjerama za razbijanje Đujićevih četnika432
183.Izvještaj Andrije Božanića član Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, od 20. srpnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o postavljenju rukovodilaca u 1. i 2. bataljonu Srednjodalmatinskog NOP odreda434
184.Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 24. srpnja 1942. političkom komesaru 4. operativne zone o borbama Odreda u Zrmanjskoj dolini436
185.Pismo delegata CK KPJ i Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije Vladimira Popovića od 22. srpnja 1942. članu Sekretarijata CK KPJ za neoslobođene krajeve Ivi Ribaru-Loli o općoj vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj438
186.Pismo Okružnog komiteta KPH Makarska od 22. srpnja 1942. Okružnom komitetu KPH Dubrovnik u vezi održavanja konferencije AFŽ-a za južnu Dalmaciju441
187.Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 23. srpnja 1942. šefu Štaba zone u vezi dejstva NOP odreda u Dalmaciji za vrijeme privremene otsutnosti ostalih članova Štaba441
188.Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 24. srpnja 1942. Štabu 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske o organizaciji partizanskih punktova443
189.Izvještaj Štaba NOP odreda za srednju Dalmaciju od 24. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o izvedenim akcijama u vremenu od 7. do 24. srpnja445
190.Izvještaj štaba Četvrte operativne zone od 24. srpnja 1942. štabu NOP odreda za srednju Dalmaciju za formiranje 2. bataljona449
191.Obavještenje Štaba Četvrte operativne zone od 26. srpnja 1942. obavještajnom oficiru i šefu Štaba u vezi naređenja Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije da Dalmatinske partizanske jedinice zauzmu cestu Sinj—Livno i onemoguće promet na tom pravcu450
192.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 28. srpnja 1942. političkim komesarima štabova odreda, bataljona i četa o njihovim dužnostima, mjestu i ulozi u toku borbi452
193.Izvještaj šefa štaba Četvrte operativne zone od 28. srpnja 1942. Štabu zone o poduzetim mjerama u vezi naređenja Vrhovnog Štaba NOV i PO Jugoslavije453
194.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 28. srpnja 1942. Solinskoj letećoj grupi za rušenje ceste kod Rupotine454
195.Izvještaj Štaba Srednjodalmatinskog NOP odreda od 29. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o borbi Prvog udarnog bataljona kod Trnove Poljane456
196.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 29. srpnja 1942. šefu Štaba i obavještajnom oficiru Zone za zauzimanje Prologa457
197.Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 30. srpnja 1942. štabovima Prve, Druge i Treće proleterske brigade o rasporedu snaga i načinu dejstva pri napadu na Livno458
198.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 30. srpnja 1942. Štabu Srednjodalmatinskog NOP odreda za razoružanje neprijatelja u selima Cetini, Ježeviću i Duvnjaku460
199.Izvještaj Štaba Sjevernodalmatinskog NOP odreda od 30. srpnja 1942. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o napadu neprijatelja na bataljone »Branko Vladušić« i »Bude Borjan«461
200.Pismo članova Štaba Četvrte operativne zone od 31. srpnja 1942. drugovima u sjedištu Štaba o situaciji na sektoru Livna, Duvna i Bosanskog Grahova i zadacima jedinica na sektoru Dinare i Kamešnice464
201.Naređenje Štaba Četvrte operativne zone od 31. srpnja 1942. Štabu bataljona »Josip Jurčević« da ispita mogućnost prebacivanja i koncentracije jačih partizanskih snaga na sektoru Livno—Duvno466
202.Izvještaj Operativnog štaba Odreda za srednju Dalmaciju od 31. srpnja 1942. Štabu Četvrte operativne zone o uništenju talijanskih kamiona i onemogućavanju saobraćaja na cesti Sinj—Livno469
203.Pismo Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju od 31. srpnja 1942. Okružnom komitetu KPH Makarska o odluci CK KPH za reorganizaciju okružnih komiteta472
TALIJANSKI DOKUMENTI
204.Izvještaj Kraljevske kvesture u Splitu od 10. siječnja 1942. prefektu Splita o događajima u Splitu u vremenu od 30. prosinca 1941. do 9. siječnja 1942.477
205.Izvještaj Kraljevske kvesture Zadar od 10. siječnja 1942. Upravi policije Guvernatora Dalmacije u uništenju 50 telefonsko-telegrafskih stupova kod Radučića480
206.Izvještaj Prefekture u Splitu od 10. siječnja 1942. o političkoj situaciji u gradu u proteklih deset dana481
207.Izvještaj načelnika Općeg pravobranilaštva Specijalnog suda za Dalmaciju od 12. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o ustrojstvu i radu suda482
208.Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 12. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o aktivnosti ustanika na području Kistanja483
209.Izvještaj šefa Kabineta guvernera Dalmacije od 14. siječnja 1942. o situaciji u Kistanju484
210.Izvještaj Guvernera Dalmacije od 15. siječnja 1942. Mussoliniju o ubojstvu splitskog fašističkog funkcionera Antonija Hoffmana485
211.Izvještaj fašističke organizacije u Šibeniku od 15. siječnja 1942. federalnom sekretaru u Zadru o upućivanju 426 rodoljuba iz Skradina u internaciju486
212.Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 17. siječnja 1942. Guver. natoratu Dalmacije o aktivnostima komunista u Kistanju i Đevrskama487
213.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 18. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o hapšenju komunista u Splitu489
214.Izvještaj Prefekture u Splitu od 18. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o bačenoj bombi na oficirsku menzu u Solinu490
215.Naređenje Mussolinija od 19. siječnja 1942. o reguliranju odnosa između vojnih i civilnih vlasti o pitanju javne sigurnosti i poretka u provincijama Zadar, Split, Kotor i Ljubljana491
216.Izvještaj Prefekture u Zadru od 19. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o rušenju tt stupova na liniji Radučić—Knin492
217.Izvještaj Prefekture u Zadru od 20. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu ustanika na talijansku patrolu kod Kistanja493
218.Izvještaj Kraljevske kvesture u Splitu od 20. siječnja 1942. prefektu Splita o događajima u gradu proteklih deset dana494
219.Izvještaj Generalštaba kopnene vojske od 24. siječnja 1942. Vrhovnoj komandi o situaciji u NDH i o pronjemačkoj orijentaciji rukovodstva NDH496
220.Izvještaj Kraljevske kvesture u Splitu od 25. siječnja 1942. povjereniku pri Izvanrednom sudu za Dalmaciju o aktivnosti komunista u Splitu502
221.Izvještaj Prefekture u Splitu od 26. siječnja 1942. guverneru Dalmacije o borbama s ustanicima u Dugopolju509
222.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 28. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o povećanoj aktivnosti komunista u provinciji Zadar511
223.Izvještaj Prefekture u Splitu od 28. siječnja 1942. guverneru Dalmacije o poduzetim mjerama sigurnosti i njenim nedostacima u Splitu512
224.Brzojav karabinjerske čete u Splitu od 30. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o ubojstvu komuniste Radišić Jakova na otoku Visu515
225.Izvještaj Prefekture u Splitu o subverzivnim akcijama u Splitu u vremenu od 20. do 31. siječnja 1942. godine516
226.Izvještaj Prefekture u Splitu o političkoj situaciji u splitskoj provinciji u vremenu od 20. do 31. siječnja 1942. godine518
227.Izvještaj Prefekture u Splitu od 31. siječnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o sječenju i kradi telefonskog kabla kod Komiže na Visu519
228.Brzojav karabinjerske čete u Splitu od 1. veljače 1942. Guvernatoratu Dalmacije o podmetnutom požaru u brodogradilištu u Splitu520
229.Pismo guvernera Dalmacije od 2. veljače 1942. komandantu Druge armije u povodu pogoršane situacije u rejonu Kistanje521
230.Instrukcije guvernera Dalmacije od 3. veljače 1942. prefektima Zadra, Splita i Kotora o reguliranju odnosa između vojnih i civilnih vlasti na anektiranim teritorijama523
231.Izvještaj Kvesture u Splitu od 4. veljače 1942. Specijalnom sudu za Dalmaciju o organizatorima i izazivačima požara na brodovima »Niko Matković« i »Palermo« 21. kolovoza i 6. listopada 1941. u splitskoj luci524
232.Izvještaj Kvesture u Splitu od 6. veljače 1942. guverneru Dalmacije o presijecanju telefonske linije između Komande garnizona i kasarne »Roma« u Splitu528
233.Izvještaj Prefekture u Splitu od 7. veljače 1942. Guvernatoratu Dalmacije o početku rada tečajeva talijanskog jezika za đake srednjih škola529
234.Brzojav Prefekture u Splitu od 9. veljače 1942. Guvernatoratu Dalmacije o hapšenju Lučić Lavčević Ivana u Splitu530
235.Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 9. veljače 1942. guverneru Dalmacije o hapšenju desetak osoba dok su održavali sastanak u jednoj kući u Splitu531
236.Izvještaj Kvesture u Splitu od 9. veljače 1942. javnom tužiocu pri Specijalnom sudu za Dalmaciju o aktivnosti komunista u Splitu532
237.Izvještaj Kvesture u Splitu od 10. veljače 1942. prefektu Splita o događajima na području Splita za proteklih deset dana536
238.Brzojav Prefekture u Splitu od 11. veljače 1942. Guvernatoratu Dalmacije o identificiranju i hapšenju trojice osoba koje su bacile bombe 7. studenog 1941. u Brankovom prilazu u Splitu537
239.Brzojav Prefekture u Splitu od 12. veljače 1942. Guvernatoratu Dalmacije o strijeljanju Skore Jefte i Duraković Halila538
240.Brzojav Prefekture u Splitu od 14. veljače 1942. Guvernatoratu Dalmacije o hapšenju komuniste Katunarić Marija539
241.Dopis komandanta 2. armije od 15. veljače 1942. komandantima 5, 6. i 13. armijskog korpusa o direktivi Generalštaba kopnene vojske u pogledu odnosa s vlastima NDH i četnicima540
242.Izvještaj Kvesture u Splitu od 15. veljače 1942. Specijalnom sudu za Dalmaciju o hapšenju komunista - organizatora atentata u Splitu542
243.Izvještaj Prefekture u Splitu od 15. veljače 1942. Guvernatoratu Dalmacije o osobama koje su 1. prosinca 1941. u Blatu na Korčuli pjevali nacionalističke pjesme548
244.Pismo guvernera Dalmacije od 18. veljače 1942. opunomoćenom ministru Italije u Zagrebu da urgira kod ustaških vlasti radi izručenja komuniste Barića Franje koji je uhapšen u Zagrebu550
245.Izvještaj Prefekture u Splitu od 19. veljače 1942. Guvernatoratu Dalmacije o ubojstvu komuniste Doležala Adolfa551
246.Izvod iz knjige evidencije Komande Druge armije o primljenim izvještajima od potčinjenih jedinica u razdoblju od 14. do 19. veljače 1942.552
247.Izvještaj Komande XVIII armijskog korpusa od 20. veljače 1942. Komandi Druge armije o formiranju korpusa, dislokaciji jedinica i funkcioniranju službi553
248.Izvještaj Kr. kvesture u Splitu od 26. veljače 1942. Specijalnom sudu za Dalmaciju o napadu udarnih grupa na talijansku glazbu u Splitu 9. studenog 1941. godine573
249.Izvještaj Prefekture u Splitu od 26. veljače 1942. Guvernatoratu Dalmacije o izbijanju požara u baraci brodogradilišta u Splitu579
250.Izvještaj Kvesture u Splitu od 28. veljače 1942. prefektu Splita o događajima u Splitu za proteklih deset dana581
251.Pregled rasporeda i jačine jedinica NDH 1. ožujka 1942. na području talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa582
252.Izvještaj Prefekture u Splitu od 7. ožujka 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu na vojnika u Rupotini585
253.Izvještaj Karabinjerske ispostave Kistanje od 9. ožujka 1942. Guvernatoratu Dalmacije o pojavi partizana u selu Macure586
254.Izvještaj Prefekture u Splitu od 11. ožujka 1942. Guvernatoratu Dalmacije o hapšenju Borčića Josipa u Pothumlju na Visu587
255.Izvještaj fašističkog federalnog sekretara u Zadru od 12. ožujka 1942. sekretaru Nacionalne fašističke stranke u Rimu o ubojstvu dvojice stanovnika i paljenju zaseoka kod Kistanja588
256.Izvještaj fašističkog federalnog sekretara u Zadru od 16. ožujka 1942. sekretaru Nacionalne fašističke stranke u Rimu o aktivnostima komunista u nekim dijelovima provincije589
257.Brzojav prefekta Splita od 24. ožujka 1942. Guvernatoratu Dalmacije o kidanju telegrafskih stupova kod Kaštel-Kambelovca590
258.Izvještaj karabinjerske čete u Splitu od 25. ožujka 1942. Guvernatoratu Dalmacije o ubojstvu Ugrina Duje u Zrnovnici591
259.Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 26. ožujka 1942. Guvernatoratu Dalmacije o krađi talijanskih knjiga i isključenju đaka iz Učiteljske škole u Šibeniku592
260.Izvještaj karabinjerske čete u Splitu od 26. ožujka 1942. o hapšenju žena na splitskoj tržnici593
261.Dopis Komande pješadijske divizije »Perugia« od 27. ožujka 1942. potčinjenim jedinicama o uputstvima Komande 18. armijskog korpusa u vezi s nadležnošću i načinom izvršavanja represalija nad ustanicima i stanovništvom594
262.Brzojav prefekta Splita od 27. ožujka 1942. Guvernatoratu Dalmacije o hapšenju komunista u Splitu595
263.Izvještaj Prefekture u Splitu od 30. ožujka 1942. Guvernatoratu Dalmacije o kidanju i krađi vojne telefonske linije na Šolti597
264.Izvještaj Prefekture u Splitu od 1. travnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o brojnosti i aktivnosti komunista u Splitu598
265.Izvještaj splitskog prefekta od 1. travnja 1942. o namjeravanom hapšenju dvije stotine rodoljuba599
266.Brzojav karabinjerske čete u Splitu od 5. travnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o ubojstvu karabinjera iz stanice Kaštel-Lukšić600
267.Dopunsko uputstvo komandanta Druge talijanske armije Marija Roatte od 7. travnja 1942. o uništenju kuća i čitavih sela okupiranog teritorija601
268.Talijanski izvještaj od 7. travnja 1942. o hapšenju 200 rodoljuba u Splitu603
269.Izvještaj fašističke organizacije na Dugom Otoku od 8. travnja 1942. fašističkoj federaciji u Zadru o svojoj djelatnosti za protekli mjesec603
270.Brzojav prefekta Splita od 9. travnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o nedisciplini đaka Srednje tehničke škole u Splitu605
271.Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 11. travnja 1942. komandi Druge armije o snabdijevanju ustanika i poduzetim mjerama za onemogućavanje606
272.Izvještaj Prefekture u Splitu od 11. travnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o kidanju vojne telefonske linije u Splitu610
273.Izvještaj Prefekture u Splitu od 11. travnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o komunističkim napisima po zidovima kuća u Smokvici na Korčuli611
274.Brzojav Guvernatorata Dalmacije od 13. travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o napadu partizana na autobus kod Primoštena, hapšenju grupe komunista u Šibeniku i izrečenim smrtnim kaznama612
275.Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 13. travnja 1942. guverneru Dalmacije o hapšenju komunista u Šibeniku613
276.Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 14. travnja 1942. guverneru Dalmacije o zasjedanju Specijalnog suda za Dalmaciju u Šibeniku i izrečenim kaznama615
277.Brzojav Prefekture u Splitu od 16. travnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o bojkotu proslave ulaska talijanskih trupa u Split od strane stanovništva616
278.Pismo upravitelja Muške realne gimnazije u Splitu od 17. travnja 1942. Kvesturi u Splitu u povodu hapšenja profesora Gamulina i petoro đaka617
279.Izvještaj karabinjerske čete u Splitu od 17. travnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o kidanju stupova i vojne telefonske linije u Grohotama na Šolti618
280.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 19. travnja 1942. Komandi Druge armije o aktivnosti ustanika na otoku Braču619
281.Izvještaj karabinjerske ispostave u Splitu od 20. travnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o hapšenju komunističkih rukovodilaca u Splitu620
282.Brzojav guvernera Dalmacije od 22. travnja 1942. ministru saobraćaja o hapšenju željezničara u Splitu621
283.Naređenje Guvernatorata Dalmacije od 22. travnja 1942. prefektima Zadra, Splita i Kotora za protjerivanje iz Dalmacije porodica strijeljanih i poginulih rodoljuba622
284.Izvještaj Komande Kraljevskih karabinjera Dalmacije od 23. travnja 1942. o napadu jakih talijanskih jedinica na Mosorsku partizansku četu623
285.Izvještaj zadarskog prefekta Vezija Orazija od 24. travnja 1942. o napadu talijanskih policajaca i karabinjera na grupu omladinaca u Šibeniku za vrijeme održavanja sastanka SKOJ-a624
286.Brzojav guvernera Dalmacije od 26. travnja 1942. Ministarstvu vanjskih poslova o hapšenju većeg broja željezničara-komunista u Splitu628
287.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 27. travnja 1942. o kidanju telefonskih stupova i linija kod Biograda629
288.Izvještaj Prefekture u Splitu od 27. travnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o hvatanju četvorice rodoljuba blizu Splita630
289.Izvještaj ureda Javne sigurnosti Kistanje od 28. travnja 1942. o suradnji četnika popa Đujića i Talijana631
290.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 29. travnja 1942. Komandi Druge armije o sadejstvu jedinica s karabinjerima u akcijama čišćenja632
291.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 30. travnja 1942. komandantu Druge armije o prigovoru velikog župana u Kninu u vezi četničkih formacija na tom području633
292.Izvještaj Prefekture u Splitu od 30. travnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o kidanju telefonskih stupova u selu Lepenici635
293.Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 2. svibnja 1942. guverneru Dalmacije o odlasku grupe omladinaca s Visa u partizane636
294.Talijanski izvještaj od 5. svibnja 1942. o komunističkom pokretu u Splitu637
295.Uputstva Glavne direkcije transporta Glavnog generalštaba Kraljevske vojske 9. svibnja 1942. o zaštiti pruge Split—Gospić—Ogulin—Rijeka640
296.Brzojav prefekta Splita od 9. svibnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o eksploziji u trafostanici u splitskoj luci641
297.Izvještaj policije u Kistanjima od 9. svibnja 1942. Kvesturi u Zadru o broju lica interniranih i predatih Specijalnom sudu za Dalmaciju642
298.Izvještaj Prefekture u Splitu od 9. svibnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o ranjavanju dvojice ribara643
299.Zahtjev Specijalnog suda za Dalmaciju od 10. svibnja 1942. za pokretanje postupka protiv 57 komunista i drugih rodoljuba645
300.Brzojav Guvernetorata Dalmacije od 10. svibnja 1942. o promjeni naziva Druge talijanske armije u Višu komandu oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija«647
301.Obavještenje kvestora Coccija od 12. svibnja 1942. o predstojećem suđenju grupi od dvije stotine rodoljuba648
302.Odlomak iz izvještaja Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 13. svibnja 1942. o napadu partizana na karabinjere u selu Bruška649
303.Brzojav Guvernera Dalmacije od 13. svibnja 1942. prefektima Splita i Zadra za poduzimanje sigurnosnih mjera za vrijeme suđenja komunistima i drugim rodoljubima u Šibeniku650
304.Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 14. svibnja 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o napadu partizana na karabinjere u selu Bruška651
305.Izvod iz brzojava Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 14. svibnja 1942. o napadu partizana na željezničke stanice Pribudić i Plavno655
306.Izvještaj Komande karabinjera Dalmacije od 14. svibnja 1942. Komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o stečenim iskustvima iz borbi protiv ustanika656
307.Izvještaj Kraljevske prefekture Splita od 15. svibnja 1942. o broju interniranih, prijavljenih Specijalnom sudu i protjeranih s područja Splita u periodu od 1. studenog 1941. do 15. svibnja 1942. godine660
308.Izvještaj Komande Kraljevskih karabinjera Dalmacije od 16. svibnja 1942. o broju lica koja su prijavljena Specijalnom sudu u periodu od 1. studenog 1941. do 15. svibnja 1942. s područja Dalmacije662
309.Obavještenje splitskog prefekta Zerbina od 17. svibnja 1942. o paljenju skladišta u tvornici cementa kod Solina663
310.Izvod iz brzojava Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 20. svibnja 1942. o borbama protiv partizana kod Golubića664
311.Brzojav Guvernera Dalmacije od 19. svibnja 1942. Mussoliniju o izrečenim smrtnim kaznama devetorici rodoljuba od Specijalnog suda za Dalmaciju665
312.Dislokacija vojnih garnizona u Zadarskoj provinciji na dan 18. svibnja 1942. godine666
313.Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 19. svibnja 1942. Guverneru Dalmacije o požaru u tvornici cementa »Majdan« u Solinu668
314.Presuda Specijalnog suda za Dalmaciju od 20. svibnja 1942. Radi Končaru i drugovima669
315.Brzojav kvestora Splita od 20. svibnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije za ublažavanje kazne Župa Desanki674
316.Izvještaj guvernera Dalmacije Bastianinija od 21. svibnja 1942. Mussoliniju o osudama talijanskog Specijalnog suda675
317.Izvještaj Prefekture u Zadru od 21. svibnja 1942. Glavnoj direkciji policije Guvernatorata Dalmacije o napadu partizana na talijanske garnizone Ervenik, Biovičino Selo i Mokro Polje676
318.Saopćenje Kraljevske kvesture u Zadru od 22. svibnja 1942. o izvršenom strijeljanju dvadeset pet rodoljuba u Šibeniku678
319.Izvještaj Prefekture u Splitu od 22. svibnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o aktivnosti komunista u Dalmaciji680
320.Izvještaj Prefekture u Splitu od 23. svibnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o ubojstvu komuniste kod Solina681
321.Pismo od 24. svibnja 1942. upućeno šefu policije u Rimu o stanju u graničnoj zoni na području sjeverne Dalmacije682
322.Odgovor komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 24. svibnja 1942. komandantu karabinjera Dalmacije na izvještaj o napadu partizana na karabinjere u Bruški685
323.Izvještaj Prefekture u Splitu od 25. svibnja 1942. Guvernatoratu o akciji partizana na skladište materijala poduzeća za izgradnju puta Seget—Trogir687
324.Izvještaj guvernera Dalmacije od 26. svibnja 1942. Komandi Šestog korpusa o napadu partizana na zadarskog prefekta i njegovu pratnju688
325.Izvještaj Kraljevske kvesture u Zadru od 26. svibnja 1942. o broju interniranih, prijavljenih Specijalnom sudu, protjeranih i osuđenih na smrt689
326.Pismo Komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 27. svibnja 1942. guverneru Dalmacije o slanju pojačanja na područje sjeverne Dalmacije690
327.Izvještaj uprave Istražnog zatvora Šibenik od 27. svibnja 1942. sa spiskom osuđenih drugova na procesu od 20. i 21. svibnja 1942. od strane talijanskog Specijalnog suda691
328.Izvještaj guvernera Dalmacije od 27. svibnja 1942. Mussoliniju o potrebi organiziranja obrane granice Dalmacije zbog sve jače aktivnosti partizana694
329.Brzojav karabinjerske ispostave u Šibeniku od 28. svibnja 1942. Guverneru Dalmacije o ubojstvu Ivande Josipa, komuniste iz Zatona696
330.Pismo fašističkog sekretara u Biogradu na moru od 29. svibnja 1942. komandantu 107. legije crnih košulja u vezi dovođenja crnih košulja u zaseoke Gorica i Raštane697
331.Izvještaj Prefekture u Splitu od 31. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova i Guvernatoratu Dalmacije o akciji čišćenja na širem području Marine699
332.Raspored i jačina oružanih snaga NDH na dan 31. svibnja 1942. na području pod nadležnošću divizija talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa702
333.Izvještaj Komande Kraljevskih karabinjera Kistanja od 1. lipnja 1942. guverneru Dalmacije o ubojstvu grupe rodoljuba i paljenju kuća u rajonu Kistanje705
334.Brzojav karabinjerske ispostave u Šibeniku od 2. lipnja 1942. Kvesturi Zadar o sjećenju telegrafskih stupova u Grebaštici706
335.Izvještaj Komande 107. legije crnih košulja od 3. lipnja 1942. o operacijama »čišćenja« na području Bukovice707
336.Pregled partizanskih baza u općinama Tijesno, Skradin, Vodice i Šibenik sastavljen 3. lipnja 1942. godine709
337.Pismo guvernera Dalmacije od 4. lipnja 1942. generalu Roatti u povodu formiranja antikomunističke milicije711
338.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 5. lipnja 1942. o napadu partizana na talijansku kolonu kod Kistanja712
339.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 5. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o hapšenju seljaka u selu Mokro Polje713
340.Izvještaj karabinjerske stanice u Kistanjama od 5. lipnja 1942. o napadu partizana na talijansku patrolu kod Kistanja714
341.Izvještaj Kvesture u Zadru od 5. lipnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o strijeljanju dvojice rodoljuba u Šibeniku715
342.Izvještaj Prefekture u Splitu od 6. lipnja 1942. Komandi Osamnaestog armijskog korpusa o aktivnostima komunista na Hvaru716
343.Naredba guvernera Bastianinija od 7. lipnja 1942. o ukidanju manjih posada i obrazovanju jačih garnizona717
344.Izvještaj Guvernera Dalmacije od 7. lipnja 1942. o vojnoj situaciji na tromeđi Like, Bosne i Dalmacije i dejstvima partizanskih jedinica u Bukovici718
345.Naredba guvernera Dalmacije od 7. lipnja 1942. o mjerama protiv partizana i njihovih porodica719
346.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 8. lipnja 1942. o napadu partizana na karabinjersku posadu u selu Nuniću i Bjelini i o borbama između Talijanske kolone i partizana na cesti Ervenik—Kistanje722
347.Izvještaj guvernera Bastianinija od 9. lipnja 1942. Mussoliniju o situaciji na području sjeverne Dalmacije723
348.Obavještenje generala Marija Roatte od 9. lipnja 1942. guverneru Dalmacije o slanju pojačanja u sjevernu Dalmaciju i o naoružanju tzv. antikomunističke milicije725
349.Brzojav guvernera Dalmacije od 9. lipnja 1942. generalu Roatti o pogoršanoj situaciji u Bukovici i poduzetim mjerama726
350.Zapovijest guvernera Bastianinija od 13. lipnja 1942. za akciju »čišćenja« na području između Pirovca i rijeke Krke727
351.Naredba guvernera Bastianinija od 13. lipnja 1942. o osnivanju koncentracionog logora na otoku Molatu730
352.Brzojav Guvernatorata Dalmacije od 13. lipnja 1942. Ministarstvu vanjskih poslova o potrebi protjerivanja željezničara Hrvata iz Splita731
353.Izvještaj Komande Prvog bataljona prvog puka »Granatieri di Sardegna« od 13. lipnja 1942. pukovniku Spechelu o pretrpljenim gubicima i situaciji u Šibeniku732
354.Pismo splitskog biskupa Bonefačića od 13. lipnja 1942. komandantu Osamnaestog armijskog korpusa o postupcima fašista u Splitu733
355.Talijanski izvještaj od 13. lipnja 1942. o četničko-talijanskoj suradnji i o stvaranju tzv. antikomunističke milicije na anektiranom području sjeverne Dalmacije734
356.Izvještaj prefekta u Splitu od 14. lipnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o postupcima fašista u Splitu737
357.Prijeteće pismo komandanta divizije »Bergamo« od 14. lipnja 1942. Vici Buljanu ukoliko ne vrati dvojicu talijanskih zarobljenika bit će strijeljano deset komunista i suradnika738
358.Operativni izvještaj konzula Scalchija od 15. lipnja 1942. o akciji »čišćenja« na području između sela Zatona i Vodica739
359.Izvodi iz izvještaja provincijske komisije ratne cenzure od 15. lipnja 1942. o odnosu talijanskih vojnika prema stanovništvu Dalmacije i o akcijama »čišćenja«740
360.Izvještaj Komande Stosedme legije crnih košulja od 15. lipnja 1942. guverneru Dalmacije o hapšenju u Splitu742
361.Brzojav Guvernatorata Dalmacije od 16. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o mrčenju spomen-ploče u Splitu i upadu fašista u zgradu sinagoge743
362.Naređenje Komande karabinjera Dalmacije od 16. lipnja 1942. o novom rasporedu karabinjerskih stanica u zadarskoj provinciji i njihovi zadaci744
363.Izvještaj kapetana Napoleonea od 17. lipnja 1942. o akciji čišćenja terena sjeverozapadno od Šibenika746
364.Izvještaj kapetana Napoleonea od 17. lipnja 1942. o paljenju kuća u Zatonu747
365.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 17. lipnja 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o postupcima fašista u Splitu748
366.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 18. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o subverzivnoj ustaničkoj aktivnosti u Trogiru751
367.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 19. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o napadu partizana na talijanski automobil između Pirovca i Biograda752
368.Brzojav Guvernatorata Dalmacije od 20. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o napadu partizana na željezničku stanicu Kaštel-Stari753
369.Izvještaj Prefekture u Splitu od 20. lipnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o hapšenju rodoljuba koji su mrčili tablice s nazivima ulica754
370.Izvještaj Prefekture u Splitu od 20. lipnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o hapšenju članova porodice Piplović755
371.Izvještaj guvernera Bastianinija od 21. lipnja 1942. Mussoliniju u vezi naredbe od 7. lipnja756
372.Izvještaj Vojnog kabineta Guvernatorata Dalmacije od 22. lipnja 1942. Upravi policije o pročešlja van ju garnizona Tribunj757
373.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 23. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o upadu partizana u kamenolom »Dalmacija-cement« kod Kaštel-Sućurca758
374.Izvještaj fašističke organizacije u Vodicama od 23. lipnja 1942. fašističkom federalnom sekretaru o strijeljanju komuniste Jerkina Ivana iz Tribunja759
375.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 23. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o dolasku četnika iz Pađena u Mokro Polje radi sprovođenja antikomunističke propagande760
376.Brzojav Guvernatorata Dalmacije od 23. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o osnivanju koncentracionog logora na otoku Molat761
377.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 23. lipnja 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o projektu formiranja korpusa antikomunističke milicije763
378.Brzojav guvernera Dalmacije od 23. lipnja 1942. generalu Roatti u povodu naoružanja četničkog odreda Bianko768
379.Izvještaj komesara Javne sigurnosti Kistanja od 24. lipnja 1942. o situaciji na području Kistanja, povlačenju manjih posada i dislokaciji talijanskih jedinica769
380.Brzojav komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 25. lipnja 1942. guverneru Dalmacije u povodu formiranja antikomunističke milicije771
381.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 25. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o borbi fašista protiv partizana kod Gaćeleza772
382.Obavještenje Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 25. lipnja 1942. o broju talijanskih bataljona na području Bukovice773
383.Proglas Guvernatorata Dalmacije od 26. lipnja 1942. narodu Dalmacije u povodu formiranja formacija antikomunističke milicije774
384.Dopis komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 27. lipnja 1942. guverneru Dalmacije u povodu pretrpljenih gubitaka u akciji civilnog komesara u Tijesnom775
385.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 27. lipnja 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o situaciji u Dalmaciji i planiranim operacijama776
386.Ovlaštenje guvernera Dalmacije od 27. lipnja 1942. Prefekturi u Zadru za formiranje koncentracionog logora na Molatu778
387.Izvještaj komandanta Osamnaestog armijskog korpusa od 29. lipnja 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o slaboj suradnji s guvernerom Dalmacije779
388.Brzojav Prefekture u Splitu od 30. lipnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o sukobu talijanske vojske i partizana kod Trogira780
389.Raspored i jačina oružanih snaga NDH na dan 30. lipnja 1942. na području pod nadležnošću talijanske divizije »Perugia«781
390.Naredba Prefekture Zadar od 1. srpnja 1942. za hapšenje i interniranje porodica partizana s područja Biograda782
391.Izvještaj Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 2. srpnja 1942. komandantu oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji784
392.Dopis Ministarstva unutrašnjih poslova Italije od 2. srpnja 1942. u vezi interniranja porodica partizana i njihovog prebacivanja u Italiju787
393.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 3. srpnja 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova o borbi partizana protiv crnih košulja kod Vodica789
394.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 3. srpnja 1942. o odlaganju suđenja uhapšenim omladincima iz Splita i njihovom interniranju u Italiju790
395.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 4. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o borbi talijanskih jedinica protiv partizana u rajonu Ivoševci791
396.Obavještenje Prefekture u Zadru od 4. srpnja 1942. kotarskom civilnom komesaru u Šibeniku o planiranoj akciji čišćenja zone Široke, Primošten i Rogoznica792
397.Izvještaj karabinjerske grupe Zadar od 4. srpnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o zločinu fašista na otoku Murteru794
398.Izvještaj Kvesture u Zadru od 4. srpnja 1942. Glavnoj upravi policije Guvernatorata Dalmacije o sukobu partizana i talijanske vojske kod sela Ivoševici795
399.Prijedlog Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 5. srpnja 1942. generalu Roatti za organizaciju obrane u Dalmaciji796
400.Obavještenje Vojnog kabineta Guvernatorata Dalmacije od 7. srpnja 1942. Prefekturi u Zadru o naoružanju seljaka prijavljenih za antikomunističku miliciju798
401.Izvještaj grupe karabinjera u Zadru od 7. srpnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o strijeljanju pomagača partizana u Kistanjama799
402.Izvještaj Kvesture Zadar od 9. srpnja 1942. prefektu Zadra o prodoru partizana na područje Promine800
403.Obavještenje Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 9. srpnja 1942. guverneru Dalmacije o akciji čišćenja na otoku Braču802
404.Izvještaj Komande trupa »Žara« od 9. srpnja 1942. Komandi Osamnaestog armijskog korpusa o akcijama partizanskih jedinica u sjevernoj Dalmaciji803
405.Izvještaj školskog nadzorništva u Zadru od 9. srpnja 1942. guverneru Dalmacije o otvaranju škole u koncentracionom logoru na Molatu805
406.Izvod iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« za dan 10. srpnja 1942. o rušenju pruge, o borbama kod Knina i akciji čišćenja na otoku Braču807
407.Izvještaj Prefekture u Splitu od 13. srpnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o uništenju kompresora od strane partizana korištenog na izgradnji puta Trogir—Šibenik808
408.Izvještaj Komande Kraljevskih karabinjera Dalmacije, grupe Zadar, od 14. srpnja 1942. o odvođenju u logor na Molat grupe porodica partizana iz sela Zatona809
409.Izvještaj Prefekture u Splitu od 14. srpnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o uništenju stroja za betoniranje korištenog na izgradnji puta Trogir—Šibenik810
410.Pismo guvernera Dalmacije od 15. srpnja 1942. komandantu Osamnaestog armijskog korpusa u povodu njihovih međusobnih nesuglasica811
411.Pismo guvernera Dalmacije od 15. srpnja 1942. generalu Roatti o međusobnim nesuglasicama između njega i komandanta Osamnaestog armijskog korpusa812
412.Izvod iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« na dan 16. srpnja 1942. o borbama u Dalmaciji813
413.Izvještaj Guvernatorata Dalmacije od 17. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o napadu partizana na četnike u selu Mokro Polje814
414.Izvještaj guvernera Bastianinija od 18. srpnja 1942. Mussoliniju o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji815
415.Brzojav guvernera Dalmacije od 18. srpnja 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« o namjeri da se obrati svojim pretpostavljenima u Rimu radi uništenja partizana u sjevernoj Dalmaciji817
416.Pismo komandira čete antikomunističke milicije pristigle iz Herceg-Novog od 18. srpnja 1942. Prefekturi u Kotoru o situaciji na području Skradina819
417.Izvještaj Komande Kraljevskih karabinjera Dalmacije, grupe Zadar, od 20. srpnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o čišćenju na otoku Ižu i o brojnom stanju logora na Molatu820
418.Pismo komandanta Šestog armijskog korpusa od 20. srpnja 1942. guverneru Dalmacije u vezi upućivanja antikomunističke milicije iz Kotora u provinciju Zadar821
419.Izvod iz operativnog dnevnika Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« za dan 23. srpnja 1942. o napadu partizana na Talijansku kolonu kod Zrnovnice822
420.Izvještaj komandanta Više komande oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 23. srpnja 1942. Vrhovnoj komandi o operacijama, vojnoj-političkoj situaciji u Dalmaciji i o potrebi da se nadležnost za sigurnost javnog poretka na tome teritoriju povjeri vojnim vlastima823
421.Izvještaj Komande Kraljevskih karabinjera Dalmacije, grupe Zadar, od 23. srpnja 1942. o odvođenju u koncentracioni logor na Molat grupe porodica partizana iz Krapnja827
422.Pismo prefekta Kotora od 25. srpnja 1942. Guverneru Dalmacije o stečenim iskustvima s formacijom antikomunističke milicije828
423.Obavještenje Komande Osamnaestog armijskog korpusa od 25. srpnja 1942. o situaciji poslije operacije talijanskih trupa na području Velebita829
424.Izvještaj fašističkog sekretara iz Vodica od 25. srpnja 1942. o borbama na području Vodica i o represalijama nad stanovništvom831
425.Izvještaj Komande trupa Zadra od 25. srpnja 1942. Komandi Osamnaestog armijskog korpusa o političkoj situaciji u provinciji Zadar833
426.Izvještaj karabinjerske čete u Zadru od 27. srpnja 1942. Kvesturi u Zadru o napadu partizana na karabinjersku stanicu u Božavi837
427.Izvještaj općinskog komesara Rombolija od 28. srpnja 1942. o čišćenju na otoku Rava i strijeljanju jedne grupe rodoljuba838
428.Izvještaj više komande oružanih snaga »Slovenija–Dalmacija« od 28. srpnja 1942. Vrhovnoj komandi o situaciji na anektiranim teritorijama i o potrebi da se osiguranje javnog reda na njima povjeri vojnim vlastima840
429.Izvještaj Komande Kraljevskih karabinjera Dalmacije, grupe Zadar, od 30. srpnja 1942. o odvođenju u logor porodica partizana iz Šibenika, Vodica i Tribunja842
430.Izvještaj karabinjerske čete u Zadru od 30. srpnja 1942. Kvesturi u Zadru o upućivanju policije i vojske na otok Iž radi uspostavljanja reda843
431.Izvještaj komandira mobilizirane čete od 31. srpnja 1942. Guvernatoratu Dalmacije o upućivanju članova partizanskih porodica s Iža u logor na Molatu844
USTAŠKO-DOMOBRANSKI DOKUMENTI
432.Izvod iz izvještaja Velike župe Cetina u Omišu od 9. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o hapšenju rodoljuba u Klisu847
433.Izvještaj oružničkog voda u Sinju od 16. siječnja 1942. Velikoj župi Cetina u Omišu o napadu partizana na oružničku postaju Muć848
434.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 16. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH i drugim ustanovama o ubojstvu fašiste Hoffmana u Splitu851
435.Izvještaj zapovjednika Oružničkog krila Omiš od 17. siječnja 1942. Velikoj župi Cetina o vojno-političkoj i prehrambenoj situaciji na području Župe852
436.Izvještaj Zapovjedništva Druge oružničke pukovnije od 9. siječnja 1942. o napadu partizana na Talijane na cesti Sinj—Livno855
437.Izvještaj Velike župe Cetina od 26. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH i drugim ustanovama o početku suđenja Tadiji Anušiću i drugim rodoljubima u Sinju856
438.Telegrafski izvještaj Općeg upravnog povjereništva na Sušaku o 27. siječnja 1942. o strijeljanju talaca u Splitu zbog atentata na talijanske oficire857
439.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 28. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o demonstracijama žena u Selcima na Braču858
440.Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Omiš od 29. siječnja 1942. Velikoj župi Cetina u Omišu o borbi oružnika s Kaštelanskom četom kod Lećevice859
441.Izvještaj Zapovjedništva oružničkog krila Makarska od 29. siječnja 1942. Zapovjedništvu 2. oružničke pukovnije o napadu partizana na oružničku postaju Gradac860
442.Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 30. siječnja 1942. povjereniku kod talijanske 2. armije o bezuspješnom božičnom proglasu za povratak partizana kućama863
443.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 31. siječnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 11. do 31. siječnja864
444.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 2. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o presudi i strijeljanju Tadije Anušića u Sinju868
445.Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga od 7. veljače 1942. poglavniku NDH o odnosima ustaških vlasti i četnika na teritoriju Župe869
446.Izvještaj Velike župe Cetina od 7. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana od 1. do 7. veljače875
447.Izvod iz izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH o preuzimanju građanske vlasti u Zrnovnici od strane karabinjera877
448.Izvještaj Zapovjedništva oružničke postaje Vrlika od 11. veljače 1942. Zapovjedništvu oružničkog krila Knin o napadu partizana Svilajske čete na talijansku stražu878
449.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 13. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružnike i ustašku miliciju u selu Maljkovu879
450.Dopunski izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 13. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na selo Maljkovo881
451.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 15. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružnike i domobrane u selu Cetini883
452.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 16. veljače 1942. o napadima partizana u vremenu od 10. do 14. veljače884
453.Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 20. veljače 1942. o borbi protiv partizana u selu Cetini i napadu partizana na kamion s oružnicima kod Koljana888
454.Izvod iz izvještaja Velike župe Cetina u Omišu od 20. veljače 1942. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o izvršenim hapšenjima od strane Talijana u Zrnovnici889
455.Uputstvo Ministarstva vanjskih poslova NDH poslanstvu u Rimu od 21. veljače 1942. u povodu napada na luku Ploče890
456.Izvještaj Velike župe Cetina od 21. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima i ostalim događajima na teritoriju kotareva Sinj, Omiš i Makarska892
457.Izvještaj Općeg upravnog povjereništva NDH kod talijanske 2. armije od 22. veljače 1942. Ravnateljstvu ustaškog redarstva o borbama s partizanima kod Dugopolja i u selu Cetini895
458.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 23. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akciji čišćenja planine Svilaje896
459.Izvještaj Domobranskog postojnog zapovjedništva u Sinju od 24. veljače 1942. Velikoj župi Cetina u Omišu o akciji protiv partizana na Svilaji i Kamešnici897
460.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 28. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na poštanski ured u selu Ugljane899
461.Izvještaj Velike župe u Omišu od 28. veljače 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 22. do 28. veljače900
462.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 2. ožujka 1942. Općem upravnom povjereništvu kod talijanske 2. armije o napadu partizana na oružničku patrolu kod Jesenica904
463.Izvještaj velikog župana Župe Bribir i Sidraga u Kninu od 6. ožujka 1942. poglavniku Paveliću o političkoj situaciji na području Župe908
464.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 7. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 1. do 7. ožujka913
465.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 10. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružnike kod sela Baćine916
466.Izvještaj tajnika Velike župe Bribir i Sidraga od 14. ožujka 1942. velikom županu o političkom stanju u Župi918
467.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 14. ožujka 1942. o napadima partizana u vremenu od 8. do 14. ožujka922
468.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 18. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbi Talijana i partizana na Mosoru925
469.Izvještaj 2. oružničke pukovnije od 20. ožujka 1942. Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o akciji partizana u luci Ploče928
470.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 21. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružničku patrol kod Bola na Braču929
471.Izvještaj Velike župe Cetina od 21. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima Mosorskog NOP odreda i udarnim grupama na otocima Braču i Hvaru931
472.Izvještaj Opće upravnog povjereništva NDH kod 2. talijanske armije od 24. ožujka 1942. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o napadu partizana na autobus i zarobljavanju domobrana blizu Knina934
473.Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 26. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o hapšenju rodoljuba u Vrlici935
474.Izvještaj Velike župe Cetina od 27. ožujka 1942. Općem upravnom za povjedništvu kod talijanske 2. armije o stanju na teritoriji Dinare i Biokova936
475.Izvještaj Velike župe Cetina od 28. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima Svilajske i Biokovske čete940
476.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 29. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružnike iz postaje Pučišće i Selca na Braču943
477.Izvještaj Kotarske oblasti Omiš od 30. ožujka 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o rušenju tt stupova između Dugopolja i Dicma946
478.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o razoružanju financa u Sutivanu na Braču947
479.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4 travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 29. ožujka do 4. travnja949
480.Izvještaj Velike župe u Omišu od 11. travnja 1942. o događajima u Župi u vremenu od 5. do 11. travnja952
481.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 13. travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o paljenju staja od strane Talijana na planini Svilaji956
482.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 13. travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o rasturanju letaka i ispisivanju antifašističkih parola po selima na Braču u povodu godišnjice NDH957
483.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 15. travnja 1942. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o upadu partizana u prostorije Ustaške mladeži u Jelsi959
484.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 16. travnja 1942. Ministarstvu vanjskih poslova NDH o prikupljanju veće skupine partizana u selu Baćini960
485.Izvještaj Velike župe Cetina od 18. travnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana kod Makarske i na otoku Braču i o ofanzivi talijanskih i ustaških jedinica na Mosorski NOP odred962
486.Izvještaj Komić don Frane župnika u Jesenicama od 19. travnja 1942. o prilikama u Velikoj župi Cetina965
487.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 22. travnja 1942. Općem upravnom povjereništvu NDH kod 2. talijanske armije o paljenju planinskih staja, skrovišta partizana, ispod Svilaje968
488.Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 23. travnja 1942. o političkim prilikama na području Župe969
489.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 25. travnja 1942. o borbama protiv partizana u okolici Sinja i na Mosoru973
490.Izvod iz izvještaja Zapovjedništva 6. oružničke pukovnije od 28. travnja Vrhovnom oružničkom zapovjedništvu o situaciji na području Dubrovnika976
491.Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 30. travnja 1942. Poglavniku NDH o rasporedu partizanskih grupa na području Župe978
492.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 22. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o događajima na području Župe u vremenu od 26. travnja do 2. svibnja980
493.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 3. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadima talijanske vojske na Mosor u vremenu od 15. do 19. travnja982
494.Izvještaj Zapovjedništva mornarice NDH od 6. svibnja 1942. Glavnom strožeru ministarstva domobranstva NDH o napadu partizana na luku Ploče984
495.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana u srednjoj Dalmaciji u vremenu od 3. do 9. svibnja986
496.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 6. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 10. do 16. svibnja989
497.Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 18. svibnja 1942. o pregovorima i suradnji sa četničkim vođama991
498.Izvještaj Oružničke ispostave Vrpolje od 19. svibnja 1942. o napadu na Talijansku kolonu kod Knina995
499.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 23. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana u kotarima Omiš, Makarska i Sinj u vremenu od 17. do 23. svibnja996
500.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 23. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o oštećenju tt linija između Makarske i Graca998
501.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 26. svibnja 1942. Općem upravnom povjereništvu NDH kod 2. talijanske armije o dolasku ustaške crne legije na područje Makarske u cilju akcije čišćenja999
502.Izvještaj Obalnog zapovjedništva Makarska od 26. svibnja 1942. o napadu partizana na motorni brod »Mira« kod Podgore1000
503.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 27. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o ometanju povorke ustaške školske mladeži u Bolu na Braču1002
504.Izvještaj Velike župe Cetina od 30. svibnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o potrebi suradnje s četnicima i o akciji partizana u kotaru Makarska i na otoku Hvaru1004
505.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 4. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružničku patrolu kod Baške Vode1009
506.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 6. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 31. svibnja do 6. lipnja1011
507.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o demonstracijama žena u Makarskoj1013
508.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 9. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o demoliranju poštanskog ureda u Dragljanima1014
509.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 17. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o ulasku partizana u Tučepe, isticanju crvene zastave i bombardiranju sela od strane Talijana1016
510.Izvještaj velikog župana Luetica od 17. lipnja 1942. Ministarstvu nastave NDH o svojoj odluci da povuče nastavnike iz Podgore jer se u njoj nalaze partizani1018
511.Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 17. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o postignutom sporazumu s četničkim vođama za zajedničku borbu protiv partizana1019
512.Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 18. lipnja 1942. o postignutom sporazumu s četničkim vođama za zajedničku borbu protiv partizana1022
513.Sporazum Vlade NDH i talijanskog Višeg zapovjedništva oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija« od 19. lipnja 1942. o postepenom povlačenju talijanskih posada iz 3. zone i djelomičnom iz 2. zone i o odnosima između talijanskih i ustaških vlasti na području ove zone1025
514.Izvod iz izvještaja Velike župe Cetina u Omišu od 19. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na Vrgorac1032
515.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 19. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na Drvenik kod Graca1035
516.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 19. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o upadu partizana u Zaostrog kod Graca1036
517.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 19. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o stanju javne sigurnosti u Župi1037
518.Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 19. lipnja 1942. Poglavniku NDH o aktivnosti partizana u kotarima: Bos. Grahovo, Drvar, Knin i Drniš1040
519.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 20. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o općem političkom i sigurnosnom stanju na području Vrlike1043
520.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 21. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 14. do 20. lipnja1047
521.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 23. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o rušenju tt stupova u Živogošću1050
522.Pismo Ministarstva vanjskih poslova NDH od 24. lipnja 1942. Glavnom stožeru ustaške vojnice o sprovođenju sporazuma između Vlade NDH i talijanskog Višeg zapovjedništva oružanih snaga »Slovenija—Dalmacija«1051
523.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 24. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružničku postaju Župa Biokovska1053
524.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 24. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbi oružnika i partizana kod Muća1055
525.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 24. lipnja 1942. o napadu partizana na oružnike postaje Vrgorac i Kozica1057
526.Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 27. lipnja 1942. Poglavniku NDH o odnosu vlasti NDH prema četnicima1059
527.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 28. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 21. do 27. lipnja1064
528.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 30. lipnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana na Braču1066
529.Izvještaj kotarskog predstojnika u Makarskoj od 1. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o pljački talijanske vojske u Bacini i Gracu1067
530.Izvještaj Zapovjedništva oružničkog voda u Makarskoj od 2. srpnja Zapovjedništvu 6. oružničke pukovnije o akciji talijanske vojske na području kotara Makarska1070
531.Izvještaj Kotarske oblasti u Hvaru od 4. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na kasarnu financijske straže u Gdinju1072
532.Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 4. srpnja 1942. Poglavniku NDH o sporazumu s četnicima1074
533.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 6. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o dolasku većeg broja partizana u Postira na Braču1077
534.Izvještaj Kotarske oblasti u Hvaru od 6. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o akcijama partizana na Hvaru1078
535.Izvještaj Kotarske oblasti u Hvaru od 6. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na oružničku postaju Bogomolje1080
536.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 12. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima na otocima Braču i Hvaru1082
537.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 14. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o neuspjeloj akciji čišćenja od strane talijanske vojske na Braču1085
538.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 15. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o razoružanju financijske straže od strane partizana u Pitovskoj Plaži na Hvaru1086
539.Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 18. srpnja 1942. Poglavniku NDH o suradnji sa četnicima1088
540.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 19. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o događajima na području Župe u vremenu od 12. do 18. srpnja1092
541.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 21. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o naoružanju seoske milicije u selu Cetini i njenom razoružanju od strane partizana1094
542.Izvještaj kotarske oblasti Makarska od 22. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o potapanju parobroda »Vis« od strane partizana u luci Živogošće1096
543.Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 24. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o borbama s partizanima na sektoru Omiš—Makarska1098
544.Izvod iz tjednog izvještaja Ministarstva vanjskih poslova NDH za period od 18. do 25. srpnja 1942. o prilikama u obalskom pojasu1100
545.Izvještaj Kotarske oblasti Omiš od 27. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na Šestanovac1107
546.Izvještaj Kotarske oblasti Omiš od 27. srpnja 1942. Ministarstvu unu trašnjih poslova NDH o rušenju tt linija u Dugopolju1109
547.Izvještaj Zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije i akcijama partizana u srednjoj Dalmaciji1111
548.Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 29. srpnja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o napadu partizana na talijanske kamione kod Graca1119
ČETNIČKI DOKUMENTI
549.Obavještenje Momčila Đujića od 30. siječnja 1942. grupi ljudi u Kninu da su imenovani glavnim povjerenicima četničkog štaba u Dinari1123
550.Elaborat o formiranju, ulozi i zadacima Dinarske četničke divizije izrađen u vremenu od 8. do 12. ožujka 1942.1124
551.Naređenje Momčila Đujića od 24. ožujka 1942. komandirima četa puka »Petra Mrkonjića« za mobilizaciju boraca i pojačanu budnost1141
552.Pismo vojvode Ilije Trifunovića-Birčanina od 9. svibnja 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori, Lici i Dalmaciji1142
553.Naređenje Momčila Đujića od 10. lipnja 1942. komandantima pukova »Kralj Aleksandar« i »Gavrilo Princip« za operacije na pravcima Bos. Grahovo — Livno i Grahovo—Glamoč1145
554.Izvještaj Štaba Dinarske četničke divizije za lipanj 1942. o vojno-političkoj situaciji u Kninskoj krajini1146
555.Zapisnik s prve skupštine žena četničke akcije u Kninu održane 8. srpnja 1942. godine1150
556.Izvještaj Stegnjajić Milorada od 10. srpnja 1942. komandantu Dinarske četničke divizije o pregovorima s talijanskim vojnim vlastima o okupaciji dijela sjeverne Dalmacije1152
556a.Izvod iz izvještaja komandanta zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda od 16. srpnja 1942. Draži Mihailoviću o četničkim jedinicama u Hercegovini, Dalmaciji, Lici i zapadnoj Bosni1154
556b.Izvještaj komandanta četničkog puka »Kralj Petar II« od 28. srpnja 1942. komandantu Dinarske četničke divizije o napadu na partizanske snage na području Gračaca1160
557.Izvještaj Boška Šerbeđije borca 1. brigade 1. bosanskog četničkog korpusa od srpnja 1942. o zvjerstvima četnika u selima na Kozjaku1163
NAKNADNO UVRŠTENI DOKUMENTI ORGANIZACIJA NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA
110a.Izvještaj Andrije Božanića-Steve, od 22. lipnja 1942. godine Štabu IV operativne zone o formiranju Drugog bataljona II odreda IV operativne zone1167
110b.Letak Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju seljacima i težacima Dalmacije za obranu žetve od neprijatelja1170
      DOPUNE I ISPRAVCI1173
      KAZALO LIČNIH I GEOGRAFSKIH IMENA1177
BIBLIOTEKA