NARODNOOSLOBODILAČKA BORBA U DALMACIJI 1941-1945. ZBORNIK DOKUMENATA; knjiga 10: siječanj-ožujak 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
* cijela knjiga *
* * *
sadržaj
dokumenti NOV i POJ
saveznički dokumenti
njemački dokumenti
ustaško-domobranski dokumenti
četnički dokumenti
registar
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
DOKUMENTI ORGANIZACIJA NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA
1.Direktiva Štaba Osmog korpusa NOV Jugoslavije od 1. siječnja 1944. podređenim jedinicama za dejstvo na području Livno-Giamoč i u srednjoj i sjevernog Dalmaciji9
2.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 1. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o prekidanju kanala za održavanje veze kopno-otoci, kod Marine, Segeta i Vinišća od strane neprijatelja14
3.Izvještaj Miloša Žanka iz Barija od 1. siječnja 1944. godine Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o pristizanju zbjega sa Visa u Santa Maria di Leuca - Italija15
4.Izvještaj Štaba Mosorskog NOP odreda od 1. siječnja 1944. Štabu Grupe srednjedalmatinskih odreda o dejstvu u vremenu od 6. do 31. prosinca 1943. godine19
5.Izvještaj Štaba Trećeg Pomorsko-obalskog sektora od 2. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o napadu na neprijateljski brod "Mosor"22
6.Ratni izvještaj Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 2. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju vojske i zbjega iz Hvara na Vis23
7.Uputstvo Štaba Osmog korpusa NOVJ od 3. siječnja 1944. Štabu Devete divizije za raspored i dejstvo jedinica na liniji Livno-Glamoč24
8.Izvještaj Štaba Devete divizije od 3. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i stanju na pravcu Livno-Glamoč-Mliništa26
9.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 3. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o prebacivanju jedinica sa područja Bosanskog Grahova u sjevernu Dalmaciju29
10.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 3. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica i borbama na području Sinja30
11.Izvještaj Miloša Žanka iz Barija od 4. siječnja 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju zbjega u Italiji33
12.Izvještaj Okružnog komiteta KPH za srednju Dalmaciju od 4. siječnja Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji i organizacionom stanju Partije, SKOJ-a, AFŽ-a i NO odbora39
13.Izvještaj Mjesnog obavještajnog centra u Splitu od 4. siječnja 1944. Rejonskom obavještajnom centru za srednju Dalmaciju o situaciji u Splitu50
14.Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 6. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Korčuli od 22. do 25. prosinca58
15.Izvještaj Miloša Žanka iz Barija od 6. siječnja 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju zbjega u Italiji65
16.Naređenje Štaba Devetnaeste divizije od 7. siječnja 1944. Štabu Trećeg pomorsko-obalskog sektora da obezbijedi prebacivanje jedinica i materijala s otoka na kopno66
17.Naredba broj 18 Štaba Devetnaeste divizije NOVJ za dan 8. siječnja 1944. o reorganizaciji Grupe Sjevernodalmatinskih NOP odreda i postavljanju rukovodilaca u jedinicama68
18.Izvještaj Desete brigade Dvadesete divizije NOVJ od 8. siječnja 1944. Štabu divizije o pokretima i dejstvu jedinica u vremenu od 15. do 31. prosinca 1943. godine76
19.Izvještaj Oblasnog NO odbora Dalmacije od 9. siječnja 1944. ZAVNOH-u o stanju u Dalmaciji poslije kapitulacije Italije78
20.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9. siječnja 1944. Glavnom Štabu NOV i PO Hrvatske o dejstvima Sedme brigade na komunikacijama Srb-Lapac, Gospić-Gračac i napadu na Veliku Popinu100
21.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o jačini neprijateljskih garnizona, rasporedu vlastitih jedinica i stanju u sjevernoj Dalmaciji101
22.Izvještaj Štaba Prve prekomorske brigade od 9. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o iskrcavanju brigade u luku Drage između Biograda i Pirovca105
23.Direktiva Štaba Devetnaeste divizije Osmog korpusa NOVJ Jugoslavije od 10. siječnja 1944. podređenim jedinicama za dejstvo u sjevernoj Dalmaciji i Lici107
24.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 10. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rezultatima čišćenja Cetinske doline od četnika112
25.Zapovijest Štaba Devete divizije Osmog korpusa NOVJ od 11. siječnja 1944. podređenim jedinicama da izvrše pritisak na Livno118
26.Izvještaj Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju od 12. siječnja 1944. o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji120
27.Izvještaj Štaba Devete divizije od 12. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o pokretima neprijateljskih snaga na liniji Šujica-Livno-Sinj150
28.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 12. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o povlačenju neprijateljskih snaga sa pravca Hrvace-Satrić i Bili brig - Bitelić i pripremi napada na Hrvace158
29.Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 12. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o bombardiranju Makarske od strane savezničkih aviona154
30.Izvod iz naredbe br. 3 Štaba Osmog korpusa NOVJ od 3. siječnja 1944. o organizaciji otsjeka pri Štabu korpusa i numeriranju brigada po divizijama156
31.Izvještaj Miloša Žanka iz Barija od 13. siječnja 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o stanju ustanova NOVJ i zbjega u Italiji158
32.Naređenje Štaba Jedanaeste dalmatinske brigade od 13. siječnja 1944. podređenim jedinicama da spriječe daljnje iskrcavanje neprijatelja na otok Brač161
33.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 13. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o iskrcavanju njemačkih jedinica na Šoltu163
34.Izvještaj Okružnog komiteta KPH za južnu Dalmaciju od 13. siječnja 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji u okrugu, organizacionom stanju Partije, SKOJ-a, AFŽ-a i NO odbora165
35.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 14. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o prebacivanju ranjenika na otoke173
36.Izvještaj Štaba Desete brigade Dvadesete divizije od 14. siječnja 1944. Štabu divizije o dejstvima jedinica u vremenu od 1. do 14. siječnja 1944.175
37.Zapovijest Štaba Desete brigade Dvadesete divizije NOVJ od 14. siječnja 1944. potčinjenim jedinicama za napad na neprijateljsko uporište u Gali i bunkere kod Obrovca177
38.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 15. siječnja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama u sjevernoj Dalmaciji i Lici179
39.Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 15. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na Korčuli i drugim dejstvima od 16. do 31. prosinca 1943.194
40.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za srednju Dalmaciju od 15. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 9. prosinca 1943. do 14. siječnja 1944.204
41.Ratni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 15. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o iskrcavanju njemačkih snaga na Brač208
42.Pismo Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju od 17. siječnja 1944. Milošu Žanku u Bariju u povodu slanja zbjega sa Visa u Italiju210
43.Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Mornarice NOVJ za period od 1. do 17. siječnja 1944. godine212
44.Izvod iz knjige predatih depeša Štaba Mornarice NOVJ za period od 1. do 17. siječnja 1944. godine217
45.Izvještaj Štaba Desete brigade Dvadesete divizije NOVJ od 18. siječnja 1944. Štabu divizije o napadu na neprijateljsko uporište u Gali220
46.Izvještaj Štaba Grupe južnodalmatinskih NOP odreda od 19. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o formiranju Štaba Grupe, reorganizaciji odreda i njihovim zadacima222
47.Izvještaj Štaba Grupe južnodalmatinskih NOP odreda od 19. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama potčinjenih jedinica od 1. prosinca 1943. do 18. siječnja 1944. godine224
48.Zapovijest Štaba Devete NO brigade Dvadesete divizije od 20. siječnja 1944. podređenim jedinicama za napad na Hrvace226
49.Izvještaj zamjenika političkog komesara 9. dalmatinske brigade 20. divizije od 20. siječnja 1944. Centralnom komitetu KPJ o političkom radu partijske organizacije230
50.Direktiva Štaba Osmog korpusa NOVJ od 21. siječnja 1944. podređenim jedinicama za čišćenje Cetinske i Kosovske doline i Promine od ustaša i četnika236
51.Zapovijest Štaba Devetnaeste divizije od 22. siječnja 1944. podređenim jedinicama za čišćenje neprijateljskih uporišta na Promini i za dejstvo na prostoru Gračac-Otrić-Srb247
52.Obavještenje Okružnog komiteta KPH Zadar od 22. siječnja 1944. Štabu Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda o uspješnoj akciji na njemački garnizon u Preku255
53.Naređenje Štaba Dvadesete divizije od 23. siječnja 1944. podređenim jedinicama da posjednu lijevu obalu Cetine i spriječe prodor neprijateljskih snaga na pravcu Livno-Sinj256
54.Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 23. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o formiranju i organizacionom stanju grupe259
55.Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 23. siječnja 1944. o borbama podređenih jedinica u toku prosinca 1943. godine261
56.Izvještaj Štaba Neretvanskog NOP odreda od 23. siječnja 1944. Štabu Grupe južnodalmatinskih NOP odreda o borba u Baćini270
57.Izvod iz naredbe br. 5 Štaba Osmog korpusa NOVJ od 24. siječnja 1944. o sektorima djelovanja grupa NOP odreda u Dalmaciji271
58.Izvještaj Štaba Devete divizije od 24. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o odlasku neprijateljskih snaga iz Grkovca i odlasku četnika sa područja Knina u Livanjsko polje273
59.Izvještaj Štaba Sedme NO brigade od 24. siječnja 1944. Štabu Devetnaeste divizije o borbi na Pločanskom klancu274
60.Izvod iz knjige depeša Štaba Dvadesetšeste divizije za period od 1. do 25. siječnja 1944. godine279
61.Izvještaj Operativnog štaba za Liku od 25. siječnja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadima na neprijateljske kolone na komunikaciji Gračac-Gospić283
62.Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 25. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o napadu naših snaga na otok Ugljan i o napuštanju otoka od strane neprijatelja287
63.Izvještaj Sanitarnog otsjeka Osmog korpusa NOVJ od 26. siječnja 1944. Sanitetskom otsjeku Vrhovnog štaba NOV i POJ o radu u toku prosinca 1943. i siječnja 1944.289
64.Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice NOVJ za period od 18. do 26. siječnja 1944. godine296
65.Izvještaj Štaba Osmog korpusa od 27. siječnja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju u Dalmaciji, rasporedu i organizacionom stanju jedinica298
66.Naređenje Štaba Devete divizije od 27. siječnja 1944. podređenim jedinicama da poduzmu mjere obezbjeđenja na pravcu Livno - Bosansko Grahovo302
67.Direktivno pismo Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju od 27. siječnja 1944. Ivanu Morđinu članu Biroa Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju za dalji rad na području južne Dalmacije305
68.Direktiva Štaba Devetnaeste divizije od 28. siječnja 1944. podređenim jedinicama za dejstvo u slučaju neprijateljske ofanzive308
69.Dodatak direktivi Štaba Devetnaeste divizije od 28. siječnja 1944. za dejstvo podređenih jedinica313
70.Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 28. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o sprovođenju reorganizacije jedinica315
71.Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 28. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju ranjenika sa kopna na otok Vis i prebacivanju savezničkih komandosa na otok Hvar318
72.Izvještaj Drage Gizdića i Nikole Sekulića od 28. siječnja 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o svom boravku i radu na zadarskom okružju319
73.Direktivno pismo Ivana Morđina člana Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju od 28. siječnja 1944. Kotarskom komitetu KPH Pelješac za budući rad321
74.Izvještaj komiteta Svilajsko-mosećkog NOP odreda od 28. siječnja 1944. Okružnom komitetu KPH za srednju Dalmaciju o partijskom radu u odredu323
75.Izvještaj Štaba Devete divizije od 29. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi jedinica Dvadesete divizije kod Bitelića i pokretima neprijatelja na pravcima Glamoč-Livno i Livno-Sinj-Knin326
76.Naredba Štaba Devete divizije NOVJ za 29. siječnja 1944. o promjeni brojnih naziva brigada i ulasku Prve dalmatinske brigade u sastav Dvadesetšeste divizije a Trinaeste brigade u sastav Devete divizije328
77.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 29. siječnja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama na Promini i prebacivanju ratnog materijala sa Visa u sjevernu Dalmaciju331
78.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 29. siječnja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na Oklaj, Mokro Polje, Rupe, Roški Slap i Mratovo334
79.Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 29. siječnja 1944. Štabu Mornarice NOVJ o prebacivanju ranjenika i o pripremama za napad na otok Brač341
80.Izvještaj Mjesnog obavještajnog centra u Splitu od 29. siječnja 1944. Rejonskom obavještajnom centru za srednju Dalmaciju o političkoj situaciji u Splitu343
81.Direktiva Štaba Devetnaeste divizije od 30. siječnja 1944. podređenim jedinicama za dejstvo u slučaju neprijateljske ofanzive na područje Bukovice347
82.Izvještaj Politodjela Dvadesetšeste divizije od 30. siječnja 1944. Centralnom komitetu KP Jugoslavije o propustima i greškama prilikom borbi na Korčuli351
83.Izvještaj Štaba Šibensko-trogirskog NOP odreda od 30. siječnja 1944. Okružnom komitetu KPH za srednju Dalmaciju o organizacionom stanju partijske organizacije u odredu357
84.Izvještaj Okružnog N. O. odbora Šibenik od 30. siječnja 1944. Oblasnom N. O. odboru za Dalmaciju o organizacionom, političkom i ekonomskom stanju u šibenskom okružju363
85.Izvještaj Štaba Devete divizije od 31. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama na području Livno-Glamoč366
86.Izvještaj Štaba Devete divizije od 31. siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu brigada i pokretima neprijateljskih jedinica380
87.Naredba Štaba Dvadesetšeste divizije od 31. siječnja 1944. podređenim jedinicama za raspored i obranu otoka Visa381
88.Izvod iz operativnog dnevnika Trećeg pomorsko-obalskog sektora za period od 1. do 31. siječnja 1944. godine383
89.Izvještaj Štaba Sedme NO brigade od 31. siječnja 1944. Štabu Devetnaeste divizije o napadu na neprijateljske kamione na cesti Gračac-Otrić393
90.Izvještaj komandanta naoružanog broda "Streljko" od 31. siječnja 1944. Štabu Trećeg pomorsko-obalskog sektora o dejstvu broda396
91.Direktiva Centralnog komiteta KP Jugoslavije od siječnja 1944. centralnim, pokrajinskim i oblasnim komitetima KPJ za budući rad rukovodstva AFŽ-a398
92.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije iz druge polovine siječnja 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadima na Galu, Obrovac, Gljev i Hrvace 401 Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Mosorskog NOP odreda krajem siječnja 1944. Kotarskom komitetu KPH Omiš o izvedenim akcijama u drugoj polovini siječnja404
93.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 1. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o koncentraciji i pokretima neprijatelja i o rasporedu i borbama potčinjenih jedinica u sjevernoj Dalmaciji405
94.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 1. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu i borbama potčinjenih jedinica oko Livna i o mobilizaciji u selu Gljev, Ruda i Voštane408
95.Izvještaj članova Politodjela 20. divizije od 1. veljače 1944. Centralnom komitetu KPJ o partijsko-političkom radu u 9. i 10. brigadi410
96.Izvještaj zamjenika političkog komesara 2. brigade Devete divizije od 1. veljače 1944. Centralnom komitetu KPJ o aktivnosti brigadne partijske organizacije u prosincu 1943. godine416
97.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 2. veljače 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama potčinjenih jedinica od 15. do 31. siječnja423
98.Naredba Štaba Dvadesete divizije NOVJ od 2. veljače 1944. o promjeni brojnih naziva brigada432
99.Naredba Štaba Prve brigade Devetnaeste divizije NOVJ od 2. veljače 1944. o pohvali boraca i rukovodilaca Drugog bataljona za junačko držanje u borbama na Oklaju, Manojlovcu i Šupljaji433
100.Naređenje Štaba Dobrovoljačkog bataljona od 2. veljače 1944. komandama četa o razmještaju i potčinjenosti jedinicama Dvadesetšeste divizije434
101.Izvještaj komandanta naoružanog broda "Miran" od 2. veljače 1944. Štabu Trećeg pomorsko-obalskog sektora o prebacivanju ranjenika i materijala na otok Vis436
102.Raspis Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 3. veljače 1944. podređenim jedinicama o pojavi "trupova" i o mjerama za suzbijanje njihovih dejstava na oslobođenoj teritoriji437
103.Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 3. veljače 1944. Štabu Devete divizije da izvrši pritisak na neprijatelja na liniji Zrmanja-Knin439
104.Zapovijest Štaba Osme dalmatinske NO brigade Dvadesete divizije od 3.veljače 1944. za obranu na liniji Lećevica-Vrsine-Bristivica-Sratok440
105.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Trogir od 3. veljače 1944. Okružnom komitetu KPH za srednju Dalmaciju o političkoj situaciji u kotaru i organizacionom stanju Partije, SKOJ-a, USAOH-a i AFŽ-a443
106.Obavještenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 4. veljače 1944. Štabu Devetnaeste divizije o prolazu neprijateljskih snaga kroz Dalmaciju i mjerama koje u vezi s tim treba poduzeti448
107.Naređenje Štaba Devetnaeste divizije od 4. veljače 1944. podređenim jedinicama da zaposjednu položaje na Jelovcu, Paripovcu, Javorniku i Turovcu radi izvlačenja divizije u pravcu Gračaca450
108.Izvještaj Štaba Desete NO brigade od 4. veljače 1944. Štabu Dvadesete divizije o napadu na G. Tijaricu i o zasjedi kod Vagnja453
109.Direktiva Oblasnog odbora Antifašističkog fronta žena za Dalmaciju od 4. veljače 1944. svim okružnim, kotarskim, općinskim i mjesnim odborima AFŽ-a u povodu proslave 8. marta455
110.Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 5. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi kod sela Vrane460
111.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 6. veljače 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o neprijateljskoj ofenzivi u sjevernoj Dalmaciji463
112.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije NOVJ od 6. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o prebacivanju Orjenskog NOP odreda s otoka na kopno i predlaže da se Prva brigada proglasi udarnom466
113.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije NOVJ od 6. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu Treće brigade na Tijarice i postavljenoj zasjedi na Vagnju468
114.Zapovijest Štaba Devetnaeste divizije NOVJ od 7. veljače 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i postavljanje zasjeda470
115.Izvještaj Štaba Osme NO brigade od 7. veljače 1944. Štabu Dvadesete divizije o borbama kod Lećevice i Trolokava474
116.Zapovjest Štaba Grupe južnodalmatinskih NOP odreda od 7. veljače 1944. podređenim jedinicama za napad na Saranč i Kozicu477
117.Izvještaj Okružnog komiteta KPH za srednju Dalmaciju od 7. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji i organizacionom stanju partijske organizacije479
118.Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Makarsku od 7. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji i organizacionom stanju partijske organizacije485
119.Izvještaj Mjesnog obavještajnog centra u Splitu od 7. veljače 1944. Rejonskom obavještajnom centru za srednju Dalmaciju o dovođenju dr Smolića i Sikirice, partizanskih zarobljenika, od strane Nijemaca u Split509
120.Uputstvo Centralnog komiteta KPJ od 8. veljače 1944. Oblasnom komitetu KP Hrvatske za Dalmaciju o partijsko-političkom radu u jedinicama 8. korpusa510
121.Izvještaj Štaba Devete divizije od 8. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o dejstvu Prve NO brigade i o situaciji kod Devetnaeste divizije u sjevernoj Dalmaciji515
122.Direktiva Štaba Devetnaeste divizije od 9. veljače 1944. potčinjenim jedinicama za raspored i naredna dejstva518
123.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 9. veljače 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o proboju iz okružja u Bukovici i prelasku iz sjeverne Dalmacije u Liku521
124.Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 9. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o stanju, rasporedu i zadacima podređenih jedinica527
125.Naređenje Štaba Devete divizije od 10. veljače 1944. podređenim jedinicama da posjednu položaj i organiziraju obranu na pravcu Knin - Bosansko Grahovo535
126.Mjesečni izvještaj zamjenika političkog komesara 1. brigade 9. NO divizije od 10. veljače 1944. Centralnom komitetu KPJ o radu partijske organizacije za vrijeme borbi na području Livno-Glamoč537
127.Izvještaj Štaba Druge NO brigade Dvadesete divizije od 10. veljače 1944. Štabu divizije o borbama kod Hrvaca, Koljana i Zasioka544
128.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 11. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o stanju u jedinicama i na području dejstva divizije551
129.Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 11. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o uništenju neprijateljskog kamiona kod Vodica555
130.Izvještaj Štaba Grupe južnodalmatinskih NOP odreda od 11. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu na Saranč i Kozicu556
131.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Brač-Hvar-Vis od 11. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o vojno-političkom i organizacionom stanju na okružju560
132.Naređenje Štaba Osmog korpusa NOVJ od 12. veljače 1944. Štabu Devete divizije da se poveže sa snagama Šeste i Dvadesete divizije i dostavi izvještaj o stanju kod Resanovca563
133.Naredba Štaba Devetnaeste divizije NOVJ od 12. veljače 1944. o pohvali jedinica i boraca Prve brigade i Sjevernodalmatinskog NOP odreda za pokazanu hrabrost u borbi kod Šupljaje569
134.Naredba Štaba Mornarice NOVJ od 12. veljače 1944. o formiranju Mornaričke stanice na otoku Lastovu571
135.Izvještaj Štaba Prve brigade Devete divizije NOVJ od 13. veljače 1944. o borbama vođenim kod Strmice572
136.Izvještaj Štaba Devete divizije NOVJ od 14. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o iznenadnom napadu neprijatelja na Prvi bataljon Prve brigade u selu Zaselak575
137.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije NOVJ od 14. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o vojno-političkoj situaciji577
138.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 14. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o situaciji na terenu i rasporedu svojih jedinica585
139.Izvještaj Štaba Trečeg pomorsko-obalskog sektora od 14. veljače 1944. Štabu Mornarice NOVJ o uništenju ribarskih čamaca587
140.Izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora od 14. veljače 1944. Štabu Mornarice NOVJ o zadacima i organizacionom stanju sektora589
141.Izvještaj Okružnog komiteta KPH srednjedalmatinskog otočja od 14. veljače 1944. Štabu Dvadesetšeste divizije o situaciji na Hvaru i Braču591
142.Izvještaj Štaba Devete divizije od 15 veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o povlačenju neprijateljskih snaga iz Bosanskog Grahova i o rasporedu vlastitih jedinica593
143.Direktiva Štaba Devetnaeste divizije od 15. veljače 1944. potčinjenim jedinicama za vršenje napada na neprijatelja duž komunikacije Lapac-Srb595
144.Direktiva Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 15. veljače 1944. za raspored i naredna dejstva jedinica598
145.Izvještaj Komisije za ispitivanje vojničkog neuspjeha na Korčuli od 15. veljače 1944. godine602
146.Izvještaj Nikole Sekulića i Drage Gizdića od 15. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o svom radu na području sjeverne Dalmacije603
147.Izvještaj Okružnog komiteta KPH za srednju Dalmaciju od 15. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o situaciji u Splitu606
148.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije NOVJ od 16. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama vođenim u Cetinskoj dolini611
149.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Šibenik od 16. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o vojno-političkom i organizacionom stanju u okružju618
150.Direktiva Centralnog komiteta KPJ od 17. veljače 1944. Oblasnom komitetu KP Hrvatske za Dalmaciju o izdvajanju zbjega naroda u posebnu organizaciju i o partijsko-političkom radu u jedinicama i ustanovama NOVJ dislociranim u južnoj Italiji628
151.Izvještaj Štaba Dvadesetšeste divizije od 17. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o organizacionom stanju potčinjenih jedinica628
152.Operativni izvještaj Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije za 17. veljače 1944.631
153.Izvještaj Štaba Devete divizije od 18. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o rasporedu i borbama podređenih jedinica od 1. do 14. veljače632
154.Izvještaj Štaba Devete divizije od 19. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o stanju i rasporedu potčinjenih jedinica640
155.Uputstvo političkog komesara 8. korpusa NOVJ od 20. veljače 1944. političkom komesaru 26. divizije o boljoj organizaciji političkog rada u jedinicama643
156.Zapovijest Štaba Dvadesetšeste divizije od 21. veljače 1944. potčinjenim jedinicama za obranu otoka Visa649
157.Izvještaj Martina Vežića od 21. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o planu za evakuaciju naroda općine Vrgorac na otok Vis659
158.Zapisnik sa sastanka Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju održanog 22. veljače 1944. o nekim pitanjima Mornarice NOVJ, Štaba baze u Monopoliju, stanju zbjega u Egiptu i dr.661
159.Uputstva Štaba Osmog korpusa NOVJ od 22. veljače 1944. Štabu Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda u vezi s predstojećim zadacima667
160.Naređenje Štaba Dvadesetšeste divizije od 22. veljače 1944. potčinjenim jedinicama za strogu pripravnost obrane otoka Visa672
161.Naređenje Štaba Dvadesetšeste divizije od 22. veljače 1944. o proglašenju otoka Visa ratnim garnizonom, o mobilizaciji i o načinu zbrinjavanja stanovništva674
162.Izvještaj Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju od 24. II 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o reorganizaciji AFŽ-a i proslavi na Visu prigodom 26-godišnjice Crvene armije676
163.Izvještaj Marina Vežića od 24. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o napadu i zločinu njemačke vojske na Biokovu i potrebi brzog evakuiranja naroda iz rejona Vrgorca678
164.Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 24. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o dolasku jednog bataljona Osme brigade u Bukovicu i napadu dijelova Kninskog NOP odreda na Nijemce kod Modrava680
165.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije NOVJ od 25. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu Mosorskog NOP odreda na ustaše u selu Dolac681
166.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za srednju Dalmaciju od 25. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica od 4. do 20. veljače683
167.Zapovijest Štaba Devete divizije od 26. veljače 1944. podređenim jedinicama o zatvaranju pravca Knin - Bos. Grahovo i Livno - Bos. Grahovo686
168.Obavještenje šefa Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok dra Vladimira Velebita od 26. veljače 1944. štabovima Mornarice NOVJ i 26. NO divizija da im se za obranu otoka Visa može staviti na raspolaganje 3. prekomorska NO brigada690
169.Izvještaj Okružnog komiteta KPH za srednju Dalmaciju od 26. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o kadrovskim promjenama u kotarskim komitetima691
170.Direktiva Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju od 27. veljače 1944. svim okružnim i kotarskim komitetima KPH za rad organizacija Antifašističkog fronta žena693
171.Direktiva Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju od 27. veljače 1944. svim okružnim i kotarskim komitetima KPH za rad i djelovanje u novonastaloj situaciji dolaskom njemačkih okupatora700
172.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 27. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama podređenih jedinica na pravcima Lapac-Srb i Gračac-Gospić705
173.Obavještenje člana Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok od 27. veljače 1944. Štabu mornarice NOVJ da se za obranu otoka Visa mogu odmah uputiti tri bataljona, a nakon nekoliko dana još jedan709
174.Izvještaj Štaba Osmog korpusa NOV od 28. veljače 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o stanju i rasporedu podređenih jedinica710
175.Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Osmog korpusa NOVJ dana 28. veljače 1944. godine718
176.Zapovijest Štaba Devetnaeste divizije od 29. veljače 1944. potčinjenim jedinicama za organizaciju obrane slobodne teritorije Bukovice718
177.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 29. veljače 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o situaciji na terenu i o borbama podređenih jedinica u sjevernoj Dalmaciji i Lici721
178.Poruka šefa delegacije NOV i POJ u Bariju dr Sergija Makieda od 29. veljače 1944. štabovima Mornarice NOVJ i 26. NO divizije da pripreme prihvat ljudstva 3. prekomorske NO brigade722
179.Izvještaj Štaba Mosorskog NOP odreda od 29. veljače 1944. Okružnom komitetu KPH za srednju Dalmaciju o stanju i radu partijske organizacije u odredu723
180.Izvještaj Drage Gizdića, člana Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju od 29. veljače 1944. Oblasnom komitetu KPH o nedostacima u radu kotarskih komiteta KPH Trogir i Solin726
181.Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOV Jugoslavije o dejstvima u veljači 1944.728
182.Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice NOV Jugoslavije primljenih od Drugog i Trećeg pomorsko-obalskog sektora u veljači 1944.734
183.Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice NOVJ upućenih Vrhovnom štabu NOV i POJ u veljači 1944.739
184.Vojno-obavještajni izvještaj Štaba Mornarice NOVJ od 1. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ741
185.Izvještaj Neretvanskog NOP odreda od 1. ožujka 1944. Štabu Grupe južnodalmatinskih NOP odreda o pokretu i dejstvima jedinica u vremenu od 1. do 24. veljače 1944.749
186.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Šibenik od 1. ožujka 1944. Okružnom komitetu KPH Šibenik o političkoj situaciji i organizacionom stanju partije752
187.Izvještaj Kotarskog komiteta KPH Trogir od 1. ožujka 1944. Okružnom komitetu KPH za srednju Dalmaciju o političkoj situaciji, organizacionom stanju Partije, SKOJ-a, USAOH-a i AFŽ-a755
188.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 2. ožujka 1944. Štabu Korpusa NOVJ o razmještaju jedinica761
189.Naređenje Štaba Dvadesetšeste divizije od 2. ožujka 1944. Štabu Druge NO brigade za raspored jedinica i reorganizaciju obrane na otoku Biševo763
190.Upozorenje šefa Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi Savezničkih snaga za Srednji istok od 2. ožujka 1944. Štabu Mornarice NOVJ da se ne vrši razmijena onih njemačkih zarobljenika koji mogu znati o sistemu obrane otoka Visa i o postojećim pomorskim vezama s Italijom764
191.Pismo Okružnog komiteta KPH Split od 2. ožujka 1944. svim kotarskim komitetima KPH i Mjesnom komitetu Split u povodu direktive Oblasnog komiteta KPH Dalmacije za očuvanje kadrova765
192.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije NOVJ od 3. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama Treće brigade kod Perušića i Široke Kule767
193.Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 3. ožujka 1944. Štabu Mornarice NOVJ o zarobljavanju neprijateljskog motornog jedrenjaka "Giuseppe Cesarie" 28. veljače 1944. godine773
194.Izvještaj Štaba Dinarskog NOP odreda od 3. ožujka 1944. Okružnom komitetu KPH za srednju Dalmaciju o stanju i radu partijske organizacije u odredu776
195.Izvještaj zamjenika političkog komesara 3. brigade 20. divizije od 4. ožujka 1944. o radu partijske organizacije781
196.Zapovijest Štaba Druge NO brigade Dvadesete divizije od 4. ožujka 1944. podređenim jedinicama za napad na ustaše u Potravlju783
197.Zapovijest Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 3. ožujka 1944. patrolnom čamcu 21 da prebaci dijelove bataljona Sjevernodalmatinskog odreda sa Dugog otoka na otok Pašman785
198.Zapovijest Štaba Treće NO brigade Dvadesetšeste divizije od 6. ožujka 1944. podređenim jedinicama za organizaciju odbrane otoka Visa786
199.Direktiva Oblasnog NO odbora Dalmacije od 6. ožujka 1944. svim okružnim, kotarskim, općinskim i seoskim N.O. odborima o uspostavljanju uže suradnje između NOO-a i AFŽ-a792
200.Izvještaj Štaba Osmog korpusa NOVJ od 7. ožujka 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o održanoj konferenciji komandanata četničke Dinarske oblasti i donijetim zaključcima794
201.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 7. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbi kod Široke Kule i napadu na neprijateljske kolone na komunikaciji Gornji Lapac - Srb797
202.Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 7. ožujka 1944. Okružnom komitetu KPH Zadar o neprijateljskom napadu na Bukovicu801
203.Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 7. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o reorganizaciji jedinica803
204.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 8. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o razmještaju jedinica i njihovim zadacima805
205.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 9. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o razmještaju i stanju u jedinicama807
206.Izvještaj Štaba Druge NO brigade od 9. ožujka 1944. Štabu Dvadesete divizije o napadu na ustaše u Potravlju i Zelovu809
207.Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 9. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama protiv četnika u sjevernoj Dalmaciji813
208.Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 10. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o vojno-političkom i organizacionom stanju jedinica816
209.Pismo Okružnog komiteta KPH Split od 10. ožujka 1944. svim kotarskim komitetima KPH i Mjesnom komitetu Split za poduzimanje mjera u cilju onemogućavanja mobilizacije od strane Nijemaca820
210.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Biokovsko-neretvanskog od 10. ožujka 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji i organizacionom stanju Partije822
211.Naredba Štaba Osmog korpusa NOVJ od 11. ožujka 1944. o podjeli korpusne vojne oblasti na osam komandi područja834
212.Izvještaj Štaba Grupe južnodalmatinskih NOP odreda od 11. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 18. siječnja do 10. ožujka836
213.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Split od 11. ožujka 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o vojno-političkoj situaciji u okrugu840
214.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. ožujka 1944. Štabu Mornarice NOVJ da ljudstvo preostalo poslije popune, koje je prebačeno iz Italije na Vis, opremi naoružanjem i što prije uputi u Drvar843
215.Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 22. ožujka 1944. Štabu Mornarice NOVJ o organizacionom stanju sektora848
216.Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 12. ožujka 1944. Štabu Mornarice NOVJ o dejstvima neprijateljskih snaga na teritoriji sektora852
217.Izvještaj političkog komesara Štaba Grupe južnodalmatinskih NOP odreda od 12. ožujka 1944. političkom komesaru Osmog korpusa o vojnom i političkom stanju u odredima855
218.Izvještaj Štaba Prve NO brigade od 13. ožujka 1944. Štabu Dvadesete divizije o borbama na području Trogira859
219.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Šibenik od 13. ožujka 1944. o političkoj situaciji u okrugu i organizacionom stanju partijske organizacije865
220.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 14. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama vođenim od 1. do 11. ožujka867
221.Izvještaj Štaba Prve brigade Dvadesete divizije od 14. ožujka 1944. Štabu divizije o borbama vođenim u vremenu od 17. do 22. veljače873
222.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za srednju Dalmaciju od 14. ožujka. 1944. Štabu Osmog korpusa NOV o borbama vođenim od 25. veljače do 3. ožujka879
223.Izvještaj Štaba Kninskog NOP odreda od 14. ožujka 1944. Okružnom komitetu KPH za Knin o prilivu novih boraca iz Promine i mogućnosti za formiranje Trećeg bataljona883
224.Pismo Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 14. ožujka 1944. Štabu Mornarice NOVJ o novim kanalima za održavanje veze između otoka i kopna884
225.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 15. ožujka 1944. Štabu Dvadesetšeste divizije o napadu na Milnu na otoku Hvaru i stanju na položajima koje brigada drži na otoku Visu885
226.Izvještaj zamjenika političkog komesara 1. brigade 26. divizije od 15. ožujka 1944. Centralnom komitetu KPJ o brojnom stanju i o partijsko-političkom radu u brigadi888
227.Izvještaj Štaba Četvrtog Pomorsko-obalskog sektora od 15. ožujka 1944. Štabu Mornarice NOVJ o dejstvima i organizacionom stanju894
228.Pismo Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju od 16. ožujka 1944. svim okružnim komitetima KPH u Dalmaciji i divizijskim komitetima Osmog korpusa NOVJ u povodu nesnalaženja i učinjenih grešaka u dosadašnjem vođenju borbi898
229.Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Knin od 16. ožujka 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji u okrugu i organizacionom stanju partijske organizacije907
230.Dopuna zapovijesti Štaba Dvadesetšeste divizije od 17. ožujka 1944. podređenim jedinicama za obranu otoka Visa916
231.Izvještaj Štaba Neretvanskog NOP odreda od 17. ožujka 1944. Štabu Grupe južnodalmatinskih NOP odreda o izvedenim akcijama u vremenu od 1. do 15. ožujka 1944.920
232.Pismo Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju od 18. ožujka 1944. Dragi Gizdiču u povodu dužeg zadržavanja većeg broja članova komiteta na Visu922
233.Informativni izvještaj Štaba Osmog korpusa NOVJ od 18. ožujka 1944. o rasporedu neprijateljskih snaga u Dalmaciji924
234.Izvještaj Drage Gizdića od 18. ožujka 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o vojno-političkoj situaciji na području srednje Dalmacije929
235.Direktiva br. 19 Štaba Devetnaeste divizije NOVJ od 18. ožujka 1944. za raspored snaga i dejstva potčinjenih jedinica936
236.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. ožujka 1944. Štabu Mornarice NOVJ da 3. prekomorsku NO brigadu prikupi kao kompaktnu jedinicu i u cjelini prebaci na obalu939
237.Izvještaj Štaba Devete divizije od 19. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 15. veljače do 19. ožujka939
238.Izvještaj Politodjela 26. divizije od 19. ožujka 1944. Centralnom komitetu KPJ o partijskom radu i moralno-političkom stanju u diviziji946
239.Naredba Vrhovnog komandanta NOV i POJ maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 20. ožujka 1944. o postavljenjima u Štabu 26. NO divizije953
240.Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-obalskog sektora od 20. ožujka 1944. Štabu Mornarice NOVJ o napadima neprijateljkih aviona na brodove i teritoriju sektora954
241.Izvještaj Komande NB-2 od 20. ožujka 1944. Četvrtom pomorsko-obalskom sektoru o gubitku broda u Lastovskom kanalu955
242.Direktivno pismo Okružnog komiteta KPH Dubrovnik od 20. ožujka 1944. Kotarskom komitetu KPH Pelješac o postupku prema okupatorima koji vrše evakuaciju stanovništva958
243.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 21. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa za smještaj ranjenika i formiranje Radnog bataljona960
244.Zajedničko obavještenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 21. ožujka 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ i Centralnom komitetu KPJ o razlozima boravka Sekretarijata biroa Oblasnog komiteta na otoku Visu961
245.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 21. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o stanju u sjevernoj Dalmaciji, toku mobilizacije i rasporedu jedinica963
246.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Brač, Hvar, Vis, od 21. ožujka 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o vojno-političkom i organizacionom stanju na okružju965
247.Obavještenje Okružnog komiteta KPH Dubrovnik od 21. ožujka 1944. političkom komesaru Dvadesetšeste divizije o mobilizaciji muškog stanovništva od strane Nijemaca na dubrovačkom okružju i njihovom prebacivanju na Pelješac977
248.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 22. ožujka 1944. Vojnoj misiji Osmog korpusa NOV za mobilizaciju978
249.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 22. ožujka 1944.982
250.Izvještaj Štaba Devete divizije od 23. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o prodoru neprijateljskih snaga na pravcu Livno-Prolog983
251.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 23. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o prijedlogu Devete divizije za izvođenje operacija u Cetinskoj dolini985
252.Izvještaj Štaba Prve brigade Dvadesete divizije NOVJ od 23. ožujka 1944. Štabu divizije o borbama vođenim u rajonu Trolokve-Prgomet-Prapatnica988
253.Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 23. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 5. do 20. ožujka992
254.Izvještaj Štaba Grupe NOP odreda za srednju Dalmaciju od 23. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 3. do 20. ožujka997
255.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 23. ožujka 1944.1001
256.Izvještaj Štaba Mosorskog NOP odreda od 23. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o sukobu s Nijemcima u selu Dolac i zločinima njemačke vojske u G. Sitnom i G. Polju1003
257.Izvještaj partijskog rukovodioca Kninskog NOP odreda od 23. ožujka 1944. Okružnom komitetu KPH za Knin o političkom stanju na terenu i odredu1005
258.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Zadar od 23. ožujka 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o vojno-političkoj situaciji u okrugu1008
259.Pismo Okružnog NO odbora Zadar od 23. ožujka 1944. svim kotarskim, općinskim i mjesnim NO odborima u povodu držanja pojedinih odbornika po dolasku neprijatelja na ranije oslobođeni teritorij1023
260.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 24. ožujka 1944.1024
261.Obavještenje delegata Centralnog komiteta KPJ Svetislava Stefanovića i sekretara Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Vicka Krstulovića od 24. ožujka 1944. članovima Biroa Oblasnog komiteta KP Hrvatske za Dalmaciju Andriji Božaniću i Ivici Kukoču o uspješnim borbama 1. dalmatinske NOU brigade na otoku Hvaru1025
262.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24. ožujka 1944. Štabu 8. korpusa NOVJ da Livanjski i Duvanjski NOP odred i Sajkovički bataljon Grahovskog NOP odreda stavi pod komandu 5. korpusa NOVJ, a komande mjesta Glamoč, Sajković i Livno da uđu u sastav vojne oblasti 5. korpusa NOVJ1026
263.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 24. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa o formiranju novih jedinica1026
264.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 24. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o stanju u sjevernoj Dalmaciji i razmještaju jedinica1030
265.Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 24. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o formiranju Prominskog i novog Sjevernodalmatinskog NOP odreda1031
266.Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. ožujka 1944. Štabu Mornarice NOVJ da procijeni mogućnost držanja otoka Hvara i zauzimanje ostalih srednjodalmatinskih otoka1033
267.Zapisnik sa sastanka Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju održanog 25. ožujka 1944. godine1034'
268.Pismo Svetislava Stefanovića od 25. ožujka 1944. Misiji NOVJ u Bariju o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji1042
269.Izvještaj političkog komesara 8. korpusa NOVJ od 25. ožujka 1944. političkom komesaru Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske o moralno-političkom stanju u jedinicama korpusa1044
270.Izvještaj Štaba Devetnaeste divizije od 25. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o napadu na neprijateljske autokolone na cesti Benkovac-Dobropoljci-Bjelina i Đeverske-Kistanje1054
271.Izvještaj Štaba Grupe sjevernodalmatinskih NOP odreda od 25. ožujka 1944. Okružnom komitetu KPH Zadar o formiranju novog Sjevernodalmatinskog NOP odreda1056
272.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorsko-oblasnog sektora Štabu Mornarice NOVJ za 25. ožujka 1944.1058
273.Pismo Svetislava Stefanovića od 26. ožujka 1944. dr Josipu Smodlaki, povjereniku za vanjske poslove o vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji1059
274.Izvještaj Štaba Dvadesete divizije od 26. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o borbama od 4. do 24. ožujka1061
275.Izvještaj Štaba Grupe južnodalmatinskih NOP odreda od 26. ožujka 1944. Štabu Osmog korpusa NOVJ o neprijateljskoj ofenzivi na Biokovu, paljenju sela i odvođenju stanovništva1067
276.Izvještaj Štaba Trećeg pomorsko-oblasnog sektora od 26. ožujka 1944. Štabu Mornarice NOVJ o akcijama na teritoriju sektora1071
277.Naredba broj 15 Štaba Osmog korpusa NOVJ od 27. ožujka 1944. o imenovanju rukovodilaca, formiranju Prominskog NOP odreda i pohvalama jedinica1075
278.Obavještenje Ivice Kukoča od 27. ožujka 1944. Andriji Božaniću o stanju u Desetoj brigadi Dvadesete divizije i Mosorskom NOP odredu1078
279.Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 27. ožujka 1944. Štabu Dvadesetšeste divizije o borbama za otok Hvar1080
280.Direktivno pismo Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju od 29. ožujka 1944. svim okružnim komitetima KPH u Dalmaciji, za budući rad u novonastaloj situaciji1082
281.Dnevni raport Štaba Četvrtog pomorsko-obalskog sektora za 29. ožujka 1944. Štabu Mornarice NOVJ o bombardiranju Visa od neprijateljske avijacije1085
282.Naređenje načelnika Obavještajnog odjeljenja Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30. ožujka 1944. Obavještajnom odsjeku 8. korpusa NOVJ da provjeri podatke o numeraciji, sastavu i dislokaciji neprijateljskih snaga na operativnom prostoru Korpusa i što prije o tome dostavi izvještaj1086
283.Pismo Oblasnog komiteta KPH za Dalmaciju od 30. ožujka 1944. Ivici Kukoču u vezi mjera koje će poduzeti Partija na jačanju svojih redova i stanju partijskih organizacija na terenu1088
284.Izvještaj Okružnog komiteta KPH za Knin od 30. ožujka 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji i organizacionom stanju partijske organizacije1095
285.Izvještaj Štaba Treće NO brigade od 30. ožujka 1944. Štabu Dvadesete divizije o borbama kod Aržana i Kamešnici1102
286.Izvještaj Štaba Drugog pomorsko-obalskog sektora od 30. ožujka 1944. Štabu Mornarice NOVJ o napadu na neprijateljski motorni čamac kod luke Lucine na otoku Molatu1107
287.Izvještaj Duška Brkića od 31. ožujka 1944. Centralnom komitetu KP Hrvatske o stanju jedinica Osmog korpusa NOVJ1108
288.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Šibenik od 31. ožujka 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o političkoj situaciji i organizacionom stanju partijske organizacije1116
289.Izvještaj Okružnog komiteta KPH Split od 31. ožujka 1944. Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju o vojno-političkoj situaciji i organizacionom stanju partijske organizacije1125
290.Izvještaj Općinskog komiteta KPH Vis od 31. ožujka 1944. Kotarskom komitetu KPH Vis o žrtvama i nanijetoj šteti prilikom bombardiranja mjesta Vis od neprijateljskih aviona1138
291.Izvod iz knjige depeša Štaba Mornarice NOVJ upućenih Vrhovnom štabu NOV i POJ u ožujku1140
292.Izvod iz operacijskog dnevnika Devete divizije NOVJ za period od 1. siječnja do 31. ožujka 1944. godine1145
293.Izvod iz operativnog dnevnika Devetnaeste divizije NOVJ za period od 1. siječnja do 31. ožujka 1944.1176
294.Izvod iz operacijskog dnevnika Treće brigade Devete divizije za period od 1. siječnja do 31. ožujka 1944. godine1193
295.Izvod iz operativnog dnevnika Trinaeste brigade IX divizije NOVJ za period od 1. siječnja do 31. ožujka 1944.1210
SAVEZNIČKI DOKUMENTI
296.Pismo američkog majora F. N. Arnoldy od 31. siječnja 1944. pukovniku Srećku Manoli o mogućnosti prebacivanja agenata američke obavještajne službe na otok Vis1223
297.Izvod iz izvještaja Foto-izviđačke komande savezničkih snaga na Sredozemlju od 1. veljače 1944. o ostacima potopljenih brodova duž dalmatinske obale1224
298.Izvještaj savezničkih snaga na otoku Visu od 23. veljače 1944. o zračnim napadima na Solin, Šibenik, Zadar i Zagreb1228
299.Pregled rasporeda savezničkih snaga na otoku Visu 25. veljače 1944.1231
300.Izvještaj američkog štaba na Visu od 24. ožujka 1944. o iskrcavanju Nijemaca 22. ožujka na otok Šoltu1233
NJEMAČKI DOKUMENTI
301.Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama kod Vrlike i Knina i bombardiranju Zadra1237
302.Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o dejstvima kod Primoštena i Sinja1238
303.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o dejstvu jedinica kod Sinja i zračnim napadima saveznika na Šoltu, Split i Šibenik1239
304.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju Šolte, Splita i Šibenika i potonuću podmornice u Bračkom kanalu1240
305.Izvod iz izvještaja Štaba 264. pješadijske divizije od 4. siječnja 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o vojno-političkoj situaciji u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji1241
306.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 5. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o partizanskim snagama kod Skradina i Primoštena, napadu na njemačku patrolu kod Šibenika i napadu na Štab Dvadesete divizije NOV kod Sinja1247
307.Naređenje Komande Druge oklopne armije od 6. siječnja 1944. Komandi 15. brdskog armijskog korpusa za zauzimanje otoka Brača (operacija "Morgenwind") i Šolte (operacija "Morgenwind II")1248
308.Izvještaj Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 6. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o rasporedu jedinica 118. lovačke divizije na Korčuli, Pelješcu i Mljetu1249
309.Naređen e Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 7. siječnja 1944. Štabu 264. pješadijske divizije za zaposjedanje otoka Šolte1250
310.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 7. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na Komandu zrakoplovstva u rejonu Smilčića1251
311.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na njemačku kolonu kod Trogira i na kolonu kod Zadra od savezničkih aviona1252
312.Obavještenje Komande Petog SS-brdskog armijskog korpusa od 9. siječnja 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa za izvođenje operacija "Morgenwind" na Brač i "Morgenvind II" na Šoltu1253
313.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 10. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o situaciji na području Zadar-Šibenik nakon odlaska 114. divizije1254
314.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 10. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama sa partizanima kod Pirovca1255
315.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 11. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama u rajonu Pirovca i deblokadi Vodica1256
316.Pregled zračnih napada savezničkog zrakoplovstva u vremenu od 27. studenog 1943. do 11. siječnja 1944. na Zadar, Šibenik, Split, Trogir, Solin, Šoltu i dr.1256
317.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o prikupljanju partizana u rajonu između Pirovca i Vodica i njihovom iskrcavanju u zaljevu Grebaštica1259
318.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu na Pirovac i na njemački konvoj kod Sučevića1260
319.Izvještaj Prvog bataljona 892. grenadirskog puka od 12. siječnja 1944. Štabu 264. pješadijske divizije o čišćenju rajona Zelovo-Kladnjice-Prgomet-Brštanovo1261
320.Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. siječnja 1944. o vojno-političkoj situaciji na korpusnom području 1264 Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na Biograd, sukobu kod Grebaštice i artiljerijskoj vatri sa savezničkih brodova na Split1267
321.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o iskrcavanju njemačkih snaga sa Šolte na Brač, napadu partizana na Pirovac i bombardiranju od strane savezničkih aviona1268
322.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 16. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o završnom čišćenju Šolte, povlačenju iz Tijesna i bombardiranju Šibenika1269
323.Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 17. siječnja 1944. Štabu 264. i 373. divizije o upućivanju 92. motoriziranog puka i dijelova Prve brdske divizije preko Livna i Sinja u sjevernu Dalmaciju1270
324.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 17. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o stalnim zračnim napadima savezničke avijacije na Zadar i Šibenik1271
325.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o zaposjedanju uporišta Kašić i Zemunik od partizana, ugroženosti Smilčića i Karina, pokretima Prekomorske brigade u pravcu Zegara1272
326.Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. siječnja 1944. Štabu 264. pješadijske divizije o prebacivanju materijala primljenog od saveznika s obale u unutrašnjost i prebacivanju Trinaeste dalmatinske brigade sa Visa na područje Devetnaeste divizije NOVJ1273
327.Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. siječnja 1944. Štabu 264. divizije o pristizanju 92. motoriziranog puka i Prve brdske divizije u Dalmaciju1274
328.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 20. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama protiv partizana kod Zadra, Grebaštice i Splita1275
329.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 21. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o iskrcavanju partizana na Ugljan, borbama za Smilčić i prikupljanju jakih partizanskih snaga u rajonu Primošten1276
330.Naređenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 21. siječnja 1944. Štabu 264. pješadijske divizije za čim duže držanje otočkih uporišta, iskrcavanje partizana na Ugljan samo varka za akcije na drugom mjestu1277
331.Naređenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 21. siječnja 1944. štabovima Prve brdske i 264. pješadijske divizije za pokrete trupa i njihove zadatke1278
332.Naređenje Komande Druge oklopne armije od 22. siječnja 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa za dejstva u sjevernoj Dalmaciji i u tu svrhu upućenim novim snagama1279
333.Naređenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 22. siječnja 1944. Štabu 264. pješadijske divizije za zauzimanje otoka Ugljana1281
334.Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 22. siječnja 1944. Štabu 264. pješadijske divizije o namjerama jedinica Osmog korpusa NOVJ za dejstva u pravcu doline rijeke Cetine, planine Promine i Kosova1283
335.Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 23. siječnja 1944. Štabu 264. pješadijske divizije o upućivanju Četvrtog puka "Brandenburg" u rajon Knina1283
336.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o pristizanju dijelova 92. motoriziranog puka i Prve brdske divizije u rejone Knina, Sinja, Obrovca i Gračaca1284
337.Obavještenje komandanta Jugoistoka od 24. siječnja 1944. njemačkom opunomoćenom generalu u Nezavisnoj državi Hrvatskoj o angažiranju četnika u Dalmaciji i Hercegovini zajedno sa njemačkim trupama1285
338.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. siječnja 1944. Komandi Oklopne armije o napadu partizana na vlak kod Drniša i planiranoj akciji čišćenja rajona Knin-Kistanje1286
339.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 25. siječnja 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o vlastitim i neprijateljskim gubicima u akciji "Frühlingswetter" na prostoru Knin-Kistanje1287
340.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 25. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o okončanju akcije "Frühlingsweter" i zauzimanju Ervenika, Bratiškovaca, Kistanja i Radučića i borbi kod Zasioka1288
341.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 25. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o predviđenim jedinicama za planirano izvođenje akcija na području Zadra1289
342.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 25. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o planiranom rasporedu jedinica Prve brdske divizije u srednjoj i sjevernoj Dalmaciji1290
343.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 26. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbi jedinica Prve brdske divizije na visovima sjeverno od puta Sinj-Vrlika1291
344.Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 27. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o potapanju partizanskih čamaca kod Ugljana, o vlastitim i partizanskim gubicima kod Kistanja1292
345.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 28. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju Šibenika i pokretima trupa1294
346.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 29. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o istovaru tereta sa partizanskih brodova između Biograda i Pirovca i bombardiranju Šibenika1295
347.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 31. siječnja 1944. Komandi Druge oklopne armije o iskrcavanju trupa na otok Ugljan1296
348.Izvodi iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 31. siječnja 1944. o bombardiranju Zadra i Trogira, partizanskim gubicima kod Primoštena1297
349.Izvod iz ratnog dnevnika glavnokomandujućeg admirala Jadrana vođenog za period od 1. do 31. siječnja 1944. godine1298
350.Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 1. veljače 1944. o sukobu sa partizanima sjeverozapadno od Knina i napadu partizana na transport ranjenika na cesti Livno-Sinj1328
351.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 1. veljače 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o stečenim iskustvima iz otočkih akcija1329
352.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 2. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o gubicima partizana prilikom akcije na Ugljan1330
353.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o akciji čišćenja Ugljana i Dugog otoka i napadu partizana na konvoj na cesti Gračac-Obrovac1331
354.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na ustaše u Perkoviću i borbi u rajonu zapadno od Kistanja-Ervenik1332
355.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 5. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o vlastitim i partizanskim gubicima u borbama zapadno od Kistanja1333
356.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 5. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbi sa partizanima sjeverno od Trolokava1334
357.Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 7. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o pokretu i rasporedu jedinica Prve brdske divizije1335
358.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 7. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o završetku čišćenja područja istočno od Velebita1336
359.Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 7. veljače 1944. Štabu 264. pješadijske divizije o mogućem iskrcavanju saveznika na obalu između Splita i Šibenika1337
360.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 7. veljače 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o vojno-političkoj situaciji u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji1338
361.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 9. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju Čiova, napadu savezničkih aviona na brodove kod Sućurca i Sutomišćice, sukobu četnika i grupe partizana kod Skradina1342
362.Izvještaj Prve brdske divizije od 10. veljače 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o akciji "Emil" protiv Devetnaeste divizije NOVJ na području Obrovac-Gračac-Knin početkom veljače1343
363.Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 11. veljače 1944. o uništavanju ribarskih brodova u Betini i uništenju njemačkog kamiona sa vojnicima kod Vodica1349
364.Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbi vođenoj kod Knina i planiranom čišćenju rajona Postinje-Prgomet-Brštanovo1350
365.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 12. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbi u selu Zaselak kod Knina1351
366.Naređenje njemačke Druge oklopne armije od 13. veljače 1944. za evakuaciju muškog stanovništva s otoka i jadranske obale1352
367.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o povlačenju Prve brdske divizije iz sjeverne Dalmacije1354
368.Izvod iz Uputstva Štaba 892. grenadirskog puka 264. pješadijske divizije od 14. veljače 1944. za obranu Šolte1355
369.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 15. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbi sa partizanima kod Danilo Kraljice i napadu savezničkih aviona na parobrod "Guido Brunner"1357
370.Izvještaj Štaba njemačke Prve brdske divizije od sredine veljače 1944. Štabu Petnaestog brdskog armijskog korpusa o situaciji u sjevernoj Dalmaciji o poteškoćama u borbi protiv jedinica NOV i POJ1358
371.Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 16. veljače 1944. o napadu savezničkih aviona na Rogoznicu i otok Ugljan i planiranom čišćenju rejona Prgomet-Brštanovo-Lećevica1362
372.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 16. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o potapanju ribarskih brodova od njemačkih aviona kod Novigrada i napadu savezničkih aviona na Rogoznicu i otok Ugljan1363
373.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 17. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o akciji čišćenja otoka Pašmana i napadu savezničke avijacije na Ugljan i Zadar1364
374.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 18. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o iznenadnom napadu na grupu partizana kod Grebaštice i čišćenju otoka Ugljana1365
375.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 18. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije u povodu evakuacije stanovništva iz obalne zone1366
376.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbi u rajonu Grebaštica-Rogoznica i napadu partizana na četnike u Konjevratima1367
377.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 20. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o uspješnom napadu na Ražanac i sukobu sa partizanima kod Preka na Ugljanu1368
378.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 21. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama istočno od Šibenika, napadima partizana na uporišta kod Klisa i Benkovca1396
379.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 22. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o sukobu sa partizanima kod Vinova i Rastovca1370
380.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Brdskog armijskog korpusa od 23. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o izvršenoj raciji u Kaštel Gomilici i bombardiranju Šibenika1371
381.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu savezničkih aviona na aerodrom kod Drniša1372
382.Dopis Komande Druge oklopne armije od 26. veljače 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa u povodu preuzimanja civilne uprave od strane NDH u Zadru1373
383.Informacija njemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj od 26. veljače 1944. upućena Ministarstvu oružanih snaga NDH o mjerama 2. oklopne armije za deportaciju muškog stanovništva koje živi na otocima ispred jadranske obale1374
384.Direktiva Komande Druge oklopne armije od 27. veljače 1944. potčinjenim jedinicama o osnovnim zadacima na utvrđivanju obale i o borbi protiv pripadnika NOV i POJ1375
385.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 29. veljače 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu savezničkih aviona na zaljev Solin1377
386.Izvod iz ratnog dnevnika Glavnokomandujućeg admirala Jadrana vođenog za period od 1. do 29. veljače 1944. godine1378
387.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 2. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbi četnika s dijelovima Devetnaeste divizije NOVJ u rajonu Benkovac-Kistanje-Ervenik i potapanju njemačkog parobroda "Martina" na rijeci Krki i dvotrupne peniše u Marini1402
388.Naređenje Komande Druge oklopne armije od 3. ožujka 1944. potčinjenim komandama korpusa za sprovođenje iznenadnih racija u primorskim selima, gradovima i evakuaciji stanovništva1403
389.Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 3. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama u rajonu Brštanovo i kod Trogira, bombardiranju Knina i Šibenika od savezničkih aviona1404
390.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 4. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbama protiv partizana kod Trogira, Kistanja i Zadra1405
391.Izvod iz izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 6. ožujka 1944. o zarobljavanju ranjenog engleskog oficira na Šolti, bombardiranju logora evakuiranog stanovništva u Zadru i evakuaciji stanovništva iz rejona Rogoznica-Marina1406
392.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o završetku akcije "Bergwiese" i smrti engleskog kapetana zarobljenog na Šolti1407
393.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 8. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o izvođenju akcije "Renato" u rajonima Gizdavac-Kladnjice-Prapatnica-Vrpolje i Čista-Putičanje-Murter-Pakoštane1408
394.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 11. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu partizana na ustaško uporište Hrvace1409
395.Naređenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 11. ožujka 1944. Štabu Prvog puka "Brandenburg" za njegovo angažiranje na području sjeverne Dalmacije1410
396.Izvod iz izvještaja Štaba 264. pješadijske divizije od 11. ožujka 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o vojno-političkoj situaciji na području divizije1411
397.Izvještaj jedinice "Konrad" od 11. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o četničkim jedinicama u sjevernoj Dalmaciji1414
398.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 13. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu savezničkih brodova na njemački ratni transporter kod Murtera i potapanju ustaškog motornog jedrenjaka kod Novalje1419
399.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 14. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o rezultatu akcije "Renate" u rajonu Grabovci-Putičanje-Murter i izvršenim hapšenjima u Zadru, Šibeniku i Splitu1420
400.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 16. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadima partizana na žandarmerijsko uporište u rajonu Oklaja i zaplijeni partizanskih skladišta oružja i municije kod Trogira1421
401.Obavještajni izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 16. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o partizanskim snagama u rejonu Skradina, Muća, Mosora, Sinja i Vrlike i zaplijenjenom oružju i municiji kod Trogira1422
402.Obavještenje njemačkog opunomoćenog generala u NDH od 16. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije u povodu evakuacije muškaraca sposobnih za vojsku sa dalmatinskih otoka1423
403.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 18. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o postignutom rezultatu u akciji "Renate", bombardiranju Zadra i Šibenika od savezničkih aviona1424
404.Naređenje Komande Druge oklopne armije od 19. ožujka 1944. Komandi Petog SS-brdskog armijskog korpusa o evakuaciji ljudstva i umjetničkih predmeta iz samostana sa srednjodalmatinskih otoka na kopno1425
405.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o poduhvatu "Baumblüte" u rajonu Gošići-Dobropoljci-Bjelina, napadu savezničkih aviona na brod "Venezia" u Primoštenu i motorni jedrenjak na rijeci Krki1426
406.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 19. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju Knina od savezničkih aviona1427
407.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 20. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu saveznika i partizana na otok Šoltu i zauzimanju ustaškog uporišta Ramljane1427
408.Plan Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 21. ožujka 1944. za zaposijedanje sjevernodalmatinskih otoka1428
409.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 21. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o potapanju njemačkog broda od strane partizana sa Dugog otoka1430
410.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 21. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o borbenom izviđanju otoka Šolte1431
411.Naređenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 21. ožujka 1944. Štabu 264. pješadijske divizije za ponovo zaposjedanje otoka Šolte1431
412.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 22. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu savezničkih aviona i potapanju njemačkog transportnog broda kod Biograda i dvije dvotrupne peniše kod Pašmana1432
413.Izvještaj Štaba Prvog puka "Brandenburg" od 22. ožujka 1944. o akciji čišćenja rajona Dobropoljci, Ostrvičke Lišane, Parčić1433
414.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 23. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o neizvršenju akcije na Šoltu i uništenju dvoje teretnih vozila kod Muća1436
415.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 23. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o iskrcavanju trupa na otok Šoltu1437
416.Izvještaj Štaba 264. pješadijske divizije od 23. ožujka 1944. Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa o zauzimanju otoka Šolte od strane saveznika i partizana i poduzetim merama za ponovno zaposjedanje otoka1438
417.Izvještaj Štaba Drugog bataljona Prvog puka "Brandenburg" od 23. ožujka 1944. o borbama vođenim u rajonu Plavna1440
418.Obavještenje Komande Jugoistoka od 24. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o stavu komandanta Jugoistoka po pitanju evakuacije muškog stanovništva s otoka1443
419.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o iskrcavanju borbene grupe na Šoltu, bombardiranju aerodroma Zemunik i Sinj od savezničkih aviona1444
420.Objašnjenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o poduzetim mjerama za pružanje pomoći napadnutom garnizonu na Šolti1445
421.Naređenje komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 24. ožujka 1944. Štabu 264. pješadijske divizije da sadejstvuje jedinicama Petog SS-brdskog armijskog korpusa u čišćenju planine Mosor1447
422.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 25. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o točnim gubicima njemačke čete prilikom desanta saveznika i partizana na otok Šoltu1448
423.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 25. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o zaplijeni partizanskih skladišta kod Murtera i potapanju njemačkih desantnih čamaca u Kukljici i tankera kod Šibenika1449
424.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 26. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o nailasku kamiona na mine kod Trogira i sukobu s partizanima kod Benkovca1450
425.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 28. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o pretrpljenim gubicima prilikom potapanja broda-lovca na podmornice od savezničkih aviona na rijeci Krki1451
426.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 28. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o potapanju njemačkog broda na rijeci Krki kod Šibenika1452
427.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 28. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o angažiranju Prvog puka "Brandenburg" u pravcu kanala za snabdijevanje partizana na sektoru Murter-Biograd1453
428.Zabilješka iz razgovora vođenog 29. ožujka 1944. sa komandantom Druge oklopne armije u Komandi Petnaestog brdskog armijskog korpusa u Kninu1453
429.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 29. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o desantu savezničkih komandosa i partizana na Šoltu i uništenju njemačke čete1456
430.Izvještaj Komande Petog SS-brdskog korpusa od 30. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o završetku -evakuacije otočkog stanovništva sa korpusnog područja1459
431.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 30. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o sukobu s partizanima kod Banjevaca i Ceranja1460
432.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 30. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o napadu na Zadarski NOP odred kod Banjevaca i Vrane1461
433.Dopis njemačkog opunomoćenog generala u NDH od 30. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o žalbi ustaškog ministra Bulata u povodu zločina njemačke vojske kod Metkovića1462
434.Izvještaj Štaba 892. grenadirskog puka 264. pješadijske divizije od 30. ožujka 1944. Štabu divizije o situaciji na otoku Šolti prije i poslije iskrcavanja savezničkih i partizanskih snaga1463
435.Obavještenje Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 31. ožujka 1944. Štabu 264. pješadijske divizije o naređenju Komande Druge oklopne armije po pitanju obrane otoka1467
436.Izvještaj Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 31. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o planu za upotrebu 1. puka "Brandenburg" za zatvaranje partizanskog kanala za snabdijevanje između Zadra i Šibenika i čišćenje sjevernodalmatinskih otoka1468
437.Izvod iz dnevnog izvještaja Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa od 31. ožujka 1944. Komandi Druge oklopne armije o bombardiranju Zadra i Biograda od savezničkih aviona1469
438.Izvod iz koncepta za ratni dnevnik 7. čete 893. grenadirskog puka 264. pješadijske divizije za period siječanj-ožujak 1944. godine1470
439.Izvod iz operativnog dnevnika Komande Petnaestog brdskog armijskog korpusa vođenog za period od 1. siječnja do 30. ožujka 1944. godine1473
440.Izvod iz ratnog dnevnika glavnokomandujućeg admirala Jadrana vođenog za period od 1. do 31. ožujka 1944. godine1491
USTAŠKO-DOMOBRANSKI DOKUMENTI
441.Izvještaj Kotarske ispostave Vrgorac od 4. siječnja 1944. o napadu partizana na tri njemačka kamiona kod Vrgorca1525
442.Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 5. siječnja 1944. o događajima na području kotarske oblasti u drugoj polovici mjeseca prosinca 1943. godine1526
443.Izvještaj Krilnog oružničkog zapovjedništva Mostar od 5. siječnja 1944. o transportu zarobljenih partizana na Korčuli iz Metkovića za Mostar1530
444.Izvještaj Ustaškog povjereništva u Zemuniku od 6. siječnja 1944. Glavnom ustaškom stanu o prilikama na području Zadra i Ravnih kotara1531
445.Zapovijest Zapovjedništva Petnaeste pješačke pukovnije od 8. siječnja 1944. starješinama da spriječe dezerterstvo iz jedinica1534
446.Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 8. siječnja 1944. o bombardiranju Makarske od strane savezničkih aviona1535
447.Izvještaj Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost NDH u Zagrebu od 11. siječnja 1944. o prilikama u Zadru1536
448.Nedjeljni izvještaj Velike župe Cetina u Splitu od 20. siječnja 1944. o događajima na području župe u vremenu od 27. prosinca 1943. do 2. siječnja 1944. godine1542
449.Izvještaj Kotarske oblasti u Drnišu od 22. siječnja 1944. glavaru Građanske uprave u Splitu o stanju javne sigurnosti u kotaru1544
450.Obavještenje Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 24. siječnja 1944. Ministarstvu oružanih snaga o osnivanju "Južnodalmatinske milicije" od strane njemačke vojske južno od Dubrovnika1547
451.Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 28. siječnja 1944. o događajima na području kotara u prvoj polovici siječnja 1944. godine1548
452.Naređenje Zapovjedništva Trećeg zbornog područja od 1. veljače 1944. o ustrojstvu Južnodalmatinske milicije1551
453.Izvještaj Kotarske oblasti u Sinju od 3. veljače 1944. o napadu partizana na ustašku posadu iz Hrvaca1553
454.Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 5. veljače 1944. o događajima na području kotara u drugoj polovici siječnja 1944. godine1554
455.Izvještaj Kotarske oblasti u Sinju od 10. veljače 1944. o događajima na području kotara u prvoj polovici veljače 1944. godine1557
456.Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 10. veljače 1944. o napadu savezničkih aviona na njemačke brodove usidrene kod sela Podace1560
457.Izvod iz izvještaja Kotarske oblasti u Kninu od 11. veljače 1944. o napadu partizana na žandarmerijsko-domobra'nsku posadu u selu Oklaju1561
458.Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od U. veljače 1944. o sukobu ustaša i Nijemaca sa grupom partizana kod sela Grabovca1564
459.Izvještaj Kotarske oblasti u Splitu od 11. veljače 1944. o uništenju njemačkog teretnog parobroda usidrenog u Kaštel Sućurcu od strane savezničkih aviona1566
460.Izvod iz izvještaja Glavnog stožera domobranstva od 12. veljače 1944. o potapanju brodova duž Jadranske obale1567
461.Izvještaj Kotarske oblasti u Sinju od 16. veljače 1944. o sukobu ustaša i grupe partizana u selu Suhača1568
462.Izvještaj Zapovjedništva Seste oružničke pukovnije od 19. veljače 1944. o stanju u Metkoviću nakon bombardiranja od strane savezničkih aviona1569
463.Izvještaj Kotarske oblasti u Splitu od 21. veljače 1944. o napadu partizana na ustašku posadu u Donjem Docu1571
464.Izvještaj Kotarske oblasti u Splitu od 22. veljače 1944. o iseljavanju stanovnika otoka Šolte od strane njemačke vojske u Split1572
465.Izvod iz izvještaja Zapovjedništva Šeste oružničke pukovnije od 25. veljače 1944. o napadu partizana na oružničku posadu Nova Sela kod Metkovića1574
466.Izvještaj Kotarske oblasti u Sinju od 26. veljače 1944. o događajima na području kotara u drugoj polovici mjeseca veljače1576
467.Izvještaj Štaba Dvadesetsedme ustaške bojne u Sinju od 26. veljače 1944. stožeru ustaške vojnice o razmjeni zarobljenika između Nijemaca i partizana1578
468.Izvještaj Kotarske oblasti u Sinju od 27. veljače 1944. o zarobljavanju domobranske posade od strane partizana na aerodromu u Sinju1580
469.Izvještaj Kotarske oblasti u Sinju od 29. veljače 1944. o borbi njemačko-domobranske posade sa partizanima na Hanu1581
470.Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 1. ožujka 1944. o napadu savezničkih aviona na Bašku Vodu1582
471.Nedjeljnji izvještaj Velike župe Cetina u Splitu od 10. ožujka 1944. o događajima na području župe u vremenu od 27. veljače do 4. ožujka 1944. godine1583
472.Izvještaj Kotarske oblasti u Metkoviću od 10. ožujka 1944. o uništenju njemačkog kamiona prilikom nailaska na minu kod Rogotina1586
473.Izvještaj Kotarske oblasti u Sinju od 11. ožujka 1944. o događajima na području kotara krajem veljače i početkom mjeseca ožujka1587
474.Izvještaj Kotarske oblasti u Splitu od 14. ožujka 1944. o napadu partizana na ustašku patrolu kod Zrnovnice1589
475.Izvještaj upravitelja ispostave Kotarske oblasti u Vrgorcu od 14. ožujka 1944. Velikoj župi u Mostaru o neaktivnosti oružničke postaje u Vrgorcu1590
476.Izvještaj Oružničke postaje Igrane od 15. ožujka 1944. Kotarskoj oblasti Makarska o iseljavanju stanovnika sela Drašnice od strane njemačke vojske1592
477.Izvještaj Kotarske oblasti u Splitu od 15. ožujka 1944. o napadu savezničkih aviona na tvornicu u Dugom Ratu1594
478.Izvod iz izvještaja oružničkog voda u Makarskoj od 15. ožujka 1944. o nailasku njemačkih kamiona na mine kod sela Drvenika i borbi vođenoj sa savezničkim brodovima u Neretvanskom kanalu1595
479.Izvod iz izvještaja Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16. ožujka 1944. o borbama protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Sinja i Splita1596
480.Izvještaj Oružničke postaje Vrgorac od 16. ožujka 1944. o nailasku njemačkog kamiona na minu kod sela Ravče i hapšenju članova partizanskih porodica1598
481.Izvještaj Kotarske oblasti u Splitu od 16. ožujka 1944. o napadu na ribarske brodove u zaljevu Šešulje na Šolti1599
482.Izvještaj Kotarske oblasti u Kninu od 17. ožujka 1944. o bombardiranju Knina od strane savezničkih aviona1600
483.Izvještaj Povjereništva vlade NDH kod Njemačke 118. divizije u Dubrovniku od 20. ožujka 1944. o iseljavanju stanovnika otoka Koločepa, Šipana i Lopuda od strane njemačke vojske1600
484.Izvještaj Kotarske oblasti u Splitu od 20. ožujka 1944. o bombardiranju tvornica Ravnice i Dugi Rat od strane savezničkih aviona1603
485.Izvještaj Kotarske oblasti Makarska od 21. ožujka 1944. o iseljavanju stanovnika Zaostroga, Drašnica, Makarske i otoka Brača od strane njemačke vojske1605
486.Izvještaj kotarske oblasti u Metkoviću od 22. ožujka 1944. o akciji čišćenja kotara Metković od strane njemačke vojske i paljenja sela1607
487.Izvod iz izvještaja Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 22. ožujka 1944. o uništenju njemačke posade na Šolti1609
488.Izvještaj Velike župe Dubrava u Dubrovniku od 23. ožujka 1944. o iseljavanju stanovništva s otoka i poluotoka Pelješca od strane njemačke vojske i brutalnom postupku prema njima1610
489.Izvještaj Kotarske oblasti u Kninu od 23. ožujka 1944. o bombardiranju Knina od strane savezničkih aviona1612
490.Izvještaj Oružničke postaje Trogir od 23. ožujka 1944. o napadu savezničkih aviona na Trogir1614
491.Izvještaj Oružničke postaje u Vrgorcu od 24. ožujka 1944. o zločinima njemačke vojske u selima južno od Vrgorca1616
492.Izvještaj Kotarske oblasti u Splitu od 24. ožujka 1944. o napadu savezničkih aviona na kamione sa domobranima i ustašama kod Klisa1617
493.Izvještaj Ministarstva za oslobođene krajeve NDH od 27. ožujka 1944. njemačkom opunomoćenom ministru o paljenju sela i evakuaciji stanovništva sa Biokova1618
494.Pismo ministra za oslobođene krajeve NDH od 27. ožujka 1944. njemačkom poslaniku Sigfriedu Kascheu o prisilnoj evakuaciji hrvatskog stanovništva s otoka1619
495.Izvještaj Kotarske oblasti u Metkoviću od 27. ožujka 1944. o akciji čišćenja i zločina njemačke vojske u kotaru Metković1612
496.Zapovijest generala Simića od 27. ožujka 1944. potčinjenoj borbenoj grupi za sadejstvo njemačkim snagama u borbi protiv partizana u rajonu Podi-Trilj-Biorine1622
497.Izvještaj stožera Dvadesetsedme ustaške bojne od 29. ožujka 1944. stožeru ustaške vojnice u Zagrebu o pokolju koji su izvršile njemačke jedinice na području Sinja1623
498.Izvještaj posade Han od 29. ožujka 1944. vojnom zapovjedništvu u Sinju o zvjerstvima koja su počinile njemačke jedinice u selu Otok1624
499.Izvještaj Kotarske oblasti u Metkoviću od 31. ožujka 1944. o napadu partizana na ustašku posadu u Kominu1627
500.Izvještaj potpukovnika Potočnika i drugih ustaških oficira od kraja ožujka 1944. o zločinima njemačkih vojnika nad stanovnicima sela Otok kod Sinja1628
ČETNIČKI DOKUMENTI
501.Izvještaj četničke komande u Šibeniku od 1. siječnja 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o nedisciplini i anarhiji u četničkim redovima u Šibeniku1633
502.Izvještaj Spire Lukića i Nikole Stojsavljevića od 2. siječnja 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbi protiv dijelova 19. NOV divizije i suradnji s Nijemcima1634
503.Izvještaj Štaba četničkog sektora sjeverne Dalmacije od 2. siječnja 1944. komandantu četničke komande Šibenik o napadu partizana na četnike u Plastovu i Velikoj Glavi1636
504.Pismo komandanta četničkog sektora sjeverne Dalmacije od 11. siječnja 1944. komandantu Dinarske divizijske oblasti o krivici poručnika Radonjića za razbijanje Splitsko-šibenskog četničkog bataljona1637
505.Izvještaj Štaba četničkog sektora sjeverne Dalmacije od U. siječnja 1944. komandantu Dinarske divizijske oblasti o rasporedu Splitsko-šibenskog četničkog bataljona1638
506.Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 14. siječnja 1944. godine1639
507.Izvod iz naredbe br. 3 komandanta Dinarske četničke oblasti za 14. siječnja 1944. u povodu pljačke, krađa i terora nad narodom i njegovom imovinom1640
508.Pismo Franca Kovača od 16. siječnja 1944. vojvodi Đujiću o rasulu u četničkim redovima u Skradinu1642
509.Pismo Propagandnog otsjeka četničkog 502. korpusa od 18. siječnja 1944. Propagandnom otsjeku Dinarske četničke oblasti o hapšenju u Kninu1643
510.Uputstvo vojvode Đujića od 20. siječnja 1944. za sprovođenje vojno-četničke organizacije1645
511.Pregled rasporeda i brojnog stanja jedinica četničkog sektora sjeverne Dalmacije na dan 22. siječnja 1944. godine1646
512.Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 15. do 31. siječnja 1944. godine1649
513.Pismo Nacionalnog povjereništva Mosećke četničke brigade od 15. siječnja 1944. predsjedniku drniške omladine za organiziranje ravnogorske omladine1651
514.Pregled akcija Zlatiborskog četničkog odreda na području sjeverne Dalmacije u vremenu od 13. listopada 1943. do 27. siječnja 1944. godine1651
515.Pismo Ante Kovača iz Skradina od 31. siječnja 1944. Francu Kovaču o stanju u jedinicama četničkog sektora sjeverne Dalmacije1653
516.Naredba komandanta Dinarske četničke oblasti od 1. veljače 1944. o imenovanju Franca Kovača za komandanta Skradinske četničke brigade i njegovim zadacima1655
517.Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Mosećke četničke brigade od 1. veljače 1944. komandantu mjesta Šibenik o sukobu četničkih patrola s partizanima kod Dubrave1657
518.Izvještaj nacionalnog povjerenika Cetinske četničke brigade od 2. veljače 1944. nacionalnom povjereniku 501. korpusa o namjerama partizana da napadnu Vrliku1658
519.Izvještaj nacionalnog povjerenika Cetinske četničke brigade od 3. veljače 1944. nacionalnom povjereniku 501. korpusa o dolasku njemačke Prve brdske divizije u Vrličku krajinu1659
520.Izvještaj nacionalnog povjerenika Cetinske četničke brigade od 4. veljače 1944. nacionalnom povjereniku 501. korpusa o dolasku njemačke vojske u Vrliku i namjerama ustaša da uspostave svoju vlast1661
521.Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 23. siječnja do 4. veljače 1944. godine1662
522.Naredba Komande Dinarske četničke oblasti od 7. veljače 1944. za formiranje četničkih korpusa i postavljanju rukovodilaca u četničkim brigadama Drugog dalmatinskog korpusa1663
523.Izvještaj komandanta 502. korpusa od 8. veljače 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o povlačenju četnika ispred Kninskog NOP odreda kod Plavna1669
524.Izvještaj komandanta Prve brigade Bosansko-krajiškog četničkog korpusa od 10. veljače 1944. komandantu korpusa o suradnji četnika i Nijemaca u Dalmaciji1670
525.Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 11. veljače 1944. godine1673
526.Izvještaj komandanta 502. korpusa od 12. veljače 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o međusobnoj svađi četnika u Zagroviću1674
527.Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Mosećke četničke brigade od 14. veljače 1944. Komandi mesta Šibenik o zarobljavanju desetine partizana prilikom akcije čišćenja rajona Danilo-Dubrava-Bilice1677
528.Pregled brojnog stanja jedinica četničkog sektora sjeverne Dalmacije na dan 14. veljače 1944. godine1678
529.Dopis nacionalnog povjerenika 501. četničkog korpusa od 16. veljače 1944. nacionalnom povjereniku Pete brigade u povodu osnivanja Kola srpskih sestara i ravnogorske omladine na njegovoj teritoriji1679
530.Pismo komandanta Trećeg bataljona Mosećke četničke brigade od 16. veljače 1944. Komandi mjesta Šibenik u vezi trebovanja odjeće i obuće kod njemačke komande1680
531.Dopis Štaba Trećeg bataljona Mosećke četničke brigade od 18. veljače 1944. komandantu sektora sjeverne Dalmacije u povodu četničko-njemačke akcije u rajonu Konjevrata1681
532.Izvještaj Štaba Trećeg bataljona Mosećke četničke brigade od 18. veljače 1944. komandantu brigade o napadu dijelova Osme brigade Dvadesete divizije NOVJ na jedinice bataljona u Konjevratima1681
533.Zapovijest četničkog komandanta Miloševića od 18. veljače 1944. Mo-sećkoj i Skradinskoj brigadi za napad na partizane u rajonu Danilo-Biranj-Dubrava1683
534.Izvještaj kapetana Ilije Jevtića od 20. veljače 1944. komandantu zapadne Bosne o suradnji četnika i Nijemaca u Dalmaciji i Lici1684
535.Izvještaj kapetana Franca Kovača od 23. veljače 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o situaciji kod četnika Skradinske brigade i njihovom teroru1694
536.Naredba br. 8 komandanta Mosećke četničke brigade od 25. veljače 1944. o pohvali rukovodilaca Trećeg bataljona koji su se istakli u borbi protiv partizana u Konjevratima1698
537.Izvještaj kapetana Franca Kovača od 25. veljače 1944. njemačkoj komandi o situaciji u redovima skradinskih četnika1700
538.Zapovijest komandanta četničke divizije od 26. veljače 1944. komandantima kolona za napad na jedinice Devetnaeste divizije NOVJ u Bukovici1701
539.Naređenje vojvode Đujića od 26. veljače 1944. za formiranje Štaba Skradinske četničke brigade1703
540.Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Draže Mihailovića u vremenu od 13. do 29. veljače 1944. godine1705
541.Obavještenje kapetana Franca Kovača od 1. ožujka 1944. njemačkoj komandi u povodu njegovog postavljanja za komandanta Skradinske četničke brigade1708
542.Pismo Franca Kovača od 1. ožujka 1944. pomoćniku komandanta Skradinske četničke brigade o razlozima zbog kojih ne želi primiti dužnost komandanta te brigade1709
543.Pismo Franca Kovača od 2. ožujka 1944. zastupniku komandanta Šibenika u Skradinu u povodu izvršene četničko-njemačke akcije u rajonu Bilice, Dubrava i Danilo1710
544.Izvještaj Nacionalnog povjereništva Trećeg bataljona Četvrte brigade od 4. ožujka 1944. nacionalnom povjereniku Mosećke četničke brigade o stanju u bataljonu1711
545.Naredba br. 4 komandanta Trećeg bataljona Mosećke četničke brigade od 7. ožujka 1944. o pohvali boraca i rukovodilaca koji su se istakli u borbama protiv partizana1714
546.Izvještaj Štaba 502. korpusa od 9. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbama protiv partizana u Plavnom1717
547.Pregled i brojno stanje četničkih jedinica pod rukovodstvom četničke komande u Šibeniku na dan 10. ožujka 1944.1718
548.Izvještaj Štaba 502. korpusa od 16. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o napadu partizana na Strmicu i Plavno1719
549.Plan o reorganizaciji i rasporedu Skradinske četničke brigade 17. ožujka 1944. godine1722
550.Izvještaj Ante Kovača iz Skradina od 18. ožujka 1944. Francu Kovaču o stanju u četničkim redovima1723
551.Izvještaj Štaba 502. korpusa od 20. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o napadu partizana na Otonski bataljon u Otonu1724
552.Pismo Nikice Svetlice iz Sonkovića od 20. ožujka 1944. kapetanu Francu Kovaču u povodu odlaska Zlatiborskog četničkog odreda iz Skradina za Knin1725
553.Naređenje Štaba Dinarske četničke oblasti od 21. ožujka 1944. o postavljanju kapetana Franca Kovača za komandanta Skradinske brigade1726
554.Naređenje komandanta Dinarske četničke oblasti od 21. ožujka 1944. komandantu Skradinske brigade kojim se Splitsko-šibenski bataljon u Skradinu stavlja pod njegovu komandu1727
555.Izvještaj komandanta 502. četničkog korpusa od 21. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o rasporedu jedinica i njemačkoj pomoći pri pokušaju da zauzmu Plavno1728
556.Izvještaj četničke komande Kistanje od 21. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o suradnji četnika i Nijemaca1729
557.Izvještaj Štaba 502. korpusa od 21. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o napadu partizana na Plavno i Oton1730
558.Izvještaj komandanta 502. korpusa od 23. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbama protiv jedinica NOVJ kod Knina1731
559.Izvještaj Štaba 502. korpusa od 23. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o borbama u Strmici i Plavnu1733
560.Pismo potporučnika iz Zlatiborskog odreda od 26. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke divizije u povodu međusobnih odnosa četničkih vojvoda1733
561.Izvještaj kapetana Franca Kovača od 27. ožujka 1944. komandantu Dinarske četničke divizije o razgovorima vođenim u njemačkim komandama u Drnišu i Šibeniku1735
562.Presuda Vojno-četničkog suda Komande Dinarske četničke oblasti od 27. ožujka 1944. kojom se grupa rodoljuba i drugih osuđuje na smrt streljanjem1737
Registar1742
BIBLIOTEKA