ZBORNIK NOR-a. tom I - BORBE U SRBIJI - knjiga 9 - 1 jun-20 avgust 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
dokumenti i podaci jedinica i ustanova NOVJ
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica
1.Pismo sekretara Okružnog komiteta KPJ za Toplicu od 2 juna 1944 god. Štabu Devete srpske NO brigade o situaciji u Toplici i Jablanici7
2.Izveštaj političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 3 juna 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o akcijama odreda8
3.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 10 juna 1944 god. Štabu Četvrte srpske divizije o njenim zadacima u slučaju neprijateljske ofanzive9
4.Naređenje Štaba Četvrte NO divizije od 10 juna 1944 god. Štabu Trinaeste srpske NO brigade za napad na neprijateljske garnizone i o merama koje treba preduzeti u slučaju neprijateljske ofanzive na slobodnu teritoriju11
5.Izveštaj Štaba Druge šumadiske NO brigade od 14 juna 1944 god. sekretaru Okružnog komiteta KPJ za Kragujevac o stanju u Prvom bataljonu13
6.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 16 juna 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za rušenje pruge i mostova i o odnosu prema engleskoj vojnoj misiji14
7.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20 juna 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za prebacivanje na prostoriju Kuršumliska Banja - Trmka - Lukovo17
8.Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 22 juna 1944 god. jedinicama Dvadeset prve, Dvadeset četvrte i Dvadeset pete divizije u vezi s neprijateljskom ofanzivom na slobodnu teritoriju Toplice, Rasine i Jablanice18
9.Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 23 juna 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama divizije od 14 - 22 juna 1944 godine20
10.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 24 juna 1944 godine štabovima divizija i komandama područja na teritoriji Crne Trave, Jablanice, Toplice, Rasine, Kopaonika i Timoka za ukazivanje pomoći savezničkim avijatičarima i prikupljanje podataka o neprijateljskim avionima i aerodromima24
11.Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 26 juna 1944 god. Štabu Trinaeste srpske NO brigade Dvadeset četvrte NO divizije za dostavljanje izveštaja o situaciji na položaju brigade27
12.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 27 juna 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije u vezi s popunama i naoružanjem divizije i postupcima prema novim borcima28
13.Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 28 juna 1944 god. Štabu Trinaeste srpske NO brigade Dvadeset četvrte NO divizije za dostavljanje izveštaja o situaciji u Gajtanu, Lecu, Medveđi i Sjarinskoj Banji29
14.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 jula 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za prebacivanje Petnaeste i Sedamnaeste srpske NO brigade ia prostoriju Merćez - Sagonjevo31
15.Zapovest Štaba Dvadeset druge NO divizije od 6 jula 1944 god. štabovima Desete, Jedanaeste i Dvanaeste srpske NO brigade za napad na četnike Zaplanjskog korpusa33
16.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 7 jula 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za sadejstvo jedinicama Dvadeset prve NOU divizije36
17.Proglas Štaba Druge šumadiske NO brigade od 10 jula 1944 god. narodu Šumadije za stupanje u NOV Jugoslavije38
18.Izveštaj sekretara Okružnog komiteta KPJ za Kragujevac od 11 jula 1944 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o borbama Druge šumadiske NO brigade39
19.Zapovest Štaba Dvadeset prve NO divizije od 13 jula 1944 god. štabovima Četvrte, Pete, Šeste i Sedamnaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Mala Pupavica - Ravni Šort - Mehane u cilju sprečavanja neprijateljskog prodora na slobodnu teritoriju43
20.Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 13 jula 1944 god. štabovima Trinaeste i Petnaeste srpske NO brigade za zatvaranje pravca od Leskovca, Lebana i Vučja45
21.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 14 jula 1944 god. štabovima Dvadeset prve i Dvadeset pete NO divizije za napad na četničke snage na sektoru Javorac - Brus i Kuršumlija - Beloljin47
22.Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 14 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste, Devetnaeste i Sedamnaeste srpske NO brigade za posedanje i utvrđivanje položaja Crna Čuka - Golo Brdo - Maričićko Brdo - LJuša49
23.Izveštaj Štaba Pete srpske NO brigade Dvadeset prve NOU divizije od 15 jula 1944 god Štabu divizije o situaciji u rejonu Kuršumliske Banje52
24.Zapovest Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 15 jula 1944 god. Štabovima Četvrte, Pete, i Šeste srpske NOU brigade za ovlađivanje položajima Požar - Crna Čuka - Terćez - Svinjska Gl. - Čukara - Treska53
25.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 15 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Sedamnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za napad na bugarske posade u Pločniku i Barlovu i četničke položaje u Vrševcu i Pljakovu55
26.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 17 jula 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za napad na bugarske jedinice duž komunikacije Prokuplje - Kuršumlija59
27.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 17 jula 1044 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za razmeštaj na prostoriji Kosmača - Tovrljane - Široke NJive i ispitivanje neprijateljskih snaga na sektoru Kuršumlija - Prokuplje61
28.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 18 jula 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za prebacivanje na Kopaonik u cilju napada na četničke snage64
29.Dopunsko naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 18 jula 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za marš na Kopaonik66
30.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 18 jula 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za prebacivanje Jedanaeste srpske NO brigade u rejon Statovca i stavljanje bugarske brigade "Georgi Dimitrov" pod komandu ove divizije68
31.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 18 jula 1944 god. štabovima Devetnaeste i Šesnaeste srpske NO brigade za posedanje položaja Gornja Toponica - Donji Dedinac i primanje materijala za jedinice divizije69
32.Izveštaj Štaba Šeste srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 19 jula 1944 god. Štabu divizije o borbama protiv četnika na položajima Sibnica - Čučale - Muzađ - Rašica71
33.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 19 jula 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za odbranu sektora Pusta Reka - Toplica73
34.Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 19 jula 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste, Petnaeste, Sedamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade i bugarske brigade "Georgi Dimitrov" za odbranu slobodne teritorije od bugarskih i četničkih jedinica75
35.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 21 jula 1944 god. štabovima Dvadeset prve, Dvadeset četvrte i Dvadeset pete NO divizije za manevarsku borbu protiv neprijateljskih jedinica79
36.Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 21 jula 1944 god. štabovima Jelanaeste, Trinaeste, Sedamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade i bugarske brigade "Georgi Dimitrov" u vezi s ieprijatel"skom ofanzivom na s.pobodnu teritoriju u Toplici i Jablanici82
37.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 23 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za pokret u pravcu G. Oruglice84
38.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 24 jula 1944 god. štabovima Dvadeset prve, Dvadeset četvrte i Dvadeset pete NO divizije za nastupanje u pravcu Gnjilana86
39.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 25 jula 1944 god. štabovima Dvadeset prve, Dvadeset četvrte i Dvadeset pete NO divizije za nastupanje pravcem Vrućevci - G. Šipašnica - Kololeč - Korešin89
40.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 25 jula 1944 god. štabovima Četvrte, Pete i Šeste srpske NOU brigade za nastupanje pravcem Velja Glava - Ogošte - Berivojce - S. Korešin prema Gnjilanu94
41.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 25 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za nastupanje pravcem Vrućevci - Kololeč prema Gnjilanu97
42.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 26 jula 1944 god. komandantu Dvadeset prve NOU divizije za prikupljanje podataka o neprijatelju i ispitivanje situacije u pravcu Lebana i pl. Radana100
43.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 27 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prelazak komunikacije Skoplje - Niš i izbijanje na prostoriju Nesvrta - Kriva Feja104
44.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 28 jula 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za prelaz komunikacije Leskovac - Lebane i nastupanje u pravcu pl. Radana i Toplice106
45.Naređenje komandanta Dvadeset prve NOU divizije od 28 jula 1944 god. štabovima Četvrte i Šeste srpske NO brigade u vezi s prelaskom komunikacije Lebane - Leskovac107
46.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 28 jula 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prelazak komunikacije Skoplje - Niš i razmeštaj na prostoriji Nesvrta - Kriva Feja109
47.Pismo Štaba Dvadeset pete NO divizije od 29 jula 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije u vezi s prebacivanjem na prostoriju Kriva Feja112
48.Izveštaj Štaba Osme srpske NO brigade Dvadeset druge NO divizije od 29 jula 1944 god. Štabu divizije o prelasku Dvadeset pete NO divizije u Krivu Feju113
49.Izveštaj Štaba Jastrebačkog NOP odreda od 31 jula 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o prenošenju ranjenika iz diviziske bolnice iz Slavujevaca u Pridvoricu114
50.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 31 jula 1944 god. štabovima Četvrte, Pete i Šeste srpske NOU brigade za nastupanje u pravcu pl. Radana i Sokolovice115
51.Izvod iz izveštaja vršioca dužnosti zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od jula 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o borbama odreda u junu 1944 godine117
52.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 1 avgusta 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o mobilizaciji ljudstva za partizanske odrede i komande mesta119
53.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 1 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte, Pete i Šeste srpske NOU brigade za napad na četničke snage na prostoriji s. Arbalaška - s. Statovac - s. Vlasovo120
54.Izveštaj Štaba Pete srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 1 avgusta 1944 god. Štabu divizije o rasporedu brigade123
55.Izveštaj Štaba Jastrebačkog NOP odreda od 1 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o stanju u odredu124
56.Pregled rezultata borbi Druge šumadiske NO brigade od 6 juna do 1 avgusta 1944 godine125
57.Izveštaj Štaba Četvrte srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 2 avgusta 1944 god. Štabu divizije o borbi Prvog i Drugog bataljona protiv četnika kod Vlasova126
58.Pismo komandanta Dvadeset prve NOU divizije od 2 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu brigada i povlačenju četnika u pravcu Kuršumlije128
59.Izveštaj Štaba Četvrte srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 2 avgusta 1944 god. komandantu divizije o teškoćama u pogledu ishrane brigade129
60.Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 2 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete, Sedamnaeste NOU divizije za rušenje železničke pruge Raška - Kosovska Mitrovica na sektoru Rudnica, Ramne131
61.Zapovest Štaba Druge proleterske divizije od 3 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za napad na komunikaciju Kosovska Mitrovica - Raška na sektoru Leposavići - Lešak138
62.Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za napad na komunakaciju Kosovska Mitrovica - Raška na sektoru Ramne - Leposavići142
63.Izveštaj načelnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. komandantu divizije o prijemu vojnog materijala147
64.Pismo komandanta Dvadeset prve NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. Štabu divizije o povlačenju četnika u pravcu Toplice148
65.Izveštaj Štaba Četvrte srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. Štabu divizije o pokretu brigade u pravcu Mehane150
66.I Pismo političkog komesara Dvadeset prve NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. komandantu divizije o situaciji na položajima brigada151
67.Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 3 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za marš na Kopaonik153
68.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za rušenje pruge Kos. Mitrovica - Raška155
69.Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 4 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o borbama protiv Bugarskih jsdinica na Rosuljku i napad na železničku prugu Niš - Skoplje157
70.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za marš na prostoriju D. Ržana - M. Strešer - Biljanica161
71.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za povlačenje u slučaju neprijateljskog napada u pravcu Bornkovac - Rodelj- Stanulovići163
72.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za nastupanje preko Kopaonika u pravcu Toplice i Brusa164
73.Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 5 avgusta 1944 god. Štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za pokret preko Kopaonika u pravcu Brusa, Toplice i Jablanice168
74.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 5 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za pokret u pravcu Toplice i Brusa171
75.Izveštaj Štaba Četvrte srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 5 avgusta 1944 god. Štabu divizije o rasporedu brigade i neprijateljskim snagama u Kuršumliji174
76.Izveštaj Štaba Petnaeste srpske NO brigade Dvadeset četvrte divizije od 5 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o rasporedu brigade i neprijateljskim snagama na prostoriji Sekirača - Stubla - Šilovo - Medveđa175
77.Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 5 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama i pokretima divizije od 28 jula do 5 avgusta 1944 godine176
78.Izveštaj Štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 5 avgusta 1944 god. Štabu divizije o borbama na komunikaciji Raška - Kosovska Mitrovica180
79.Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske NO brigade Dvadeset četvrte NO divizije od 5 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o neprijateljskim snagama na području Radana i Gajtana184
80.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 avgusta 1944 god. Štabu Trinaeste srpske NO brigade Dvadeset četvrte NO divizije za izradu prepreka protiv neprijateljskih tenkova na pravcu Barje - D. Oruglica - Tupalski Vis - Radevačka Česma185
81.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 avgusta 1944 god. Štabu Trinaeste srpske NO brigade za rušenje železničke Pruge Leskovac - Vranje i druma Leskovac - Lebane i prikupljanje podataka o neprijatelju u Jablanici i Pustoj Reci188
82.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 avgusta 1944 god. engleskoj vojnoj misiji pri Glavnom štabu NOV i PO Srbije u vezi sa traženjem aviona za bombardovanje neprijateljskih garnizona u Srbiji189
83.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za prebacivanje na područje Babičke Gore i Zaplanja191
84.Izveštaj načelnika Obaveštajnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 avgusta 1944 god. Glavnom štabu o rasporedu i brojnom stanju neprijateljskih snaga u Srbiji193
85.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 6 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte, Pete i Šeste srpske NOU brigade, zaposedanje položaja: Grabovnica - Statovac, a komandama Jastrebačkog NOP odreda i Barbatovačke komande mesta za prebacivanje na svoj teren195
86.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 6 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Crna Trava - Brod - Dobro Polje198
87.Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 6 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za preduzimanje mera obezbeđenja u pravcu svoga nastupanja200
88.Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 6 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za razbijanje četničkih snaga na prostoriji Gradac - Brzeće - Livađe u cilju zauzimanja Brusa202
89.Zapovest Štaba Druge proleterske divizije od 7 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za razbijanje četničkih snaga na prostoriji između Gornjeg i Donjeg Levića, Strmačke i Vlajkovačke Reke205
90.Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 7 avgusta 1944 god. Štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Čokotar - Đerekari - Domiševina i prikupljanje podataka o neprijatelju209
91.Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 7 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu Sedamnaeste srpske NO brigade i bugarske brigade "Georgi Dimitrov" i o borbi protiv četnika na Retkoceru211
92.Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 7 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za razbijanje Prvog ravnogorskog i Cerskog četničkog korpusa na grebenima Kopaonika213
93.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 7 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za razbijanje četničkih snaga na sektoru Ledenica (k. 1915) - Milanov Vrh (k. 2017) i proterivanje u pravcu Jošaničke Banje215
94.Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 7 avgusta 1944 god. štabovima Druge krajiške, Šeste istočno-bosanske i Petnaeste Majevičke NOU brigade za razbijanje četničkih snaga na prostoriji Ledenica - Karaman - Jelica218
95.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 7 avgusta 1944 god. Štabu Šeste srpske NOU brigade za izviđanje neprijateljskih snaga u pravcu: Vlasovo - Statovac - Arbanaška - Tovrljane221
96.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 7 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Bistrica - Kozilo - Javorje - Vus - Dobro Polje - Ostrozub222
97.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Makedonije od 8 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije o potrebi zajedničkih akcija makedonskih NO jedinica i Dvadeset druge divizije224
98.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 8 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije za pojačana dejstva protiv neprijatelja na svom sektoru i formiranje izviđačkih odelenja u diviziji i brigadama226
99.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 8 avgusta 1944 god. štabovima Drute i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za odbranu Brusa i sadejstvo jedinicama Pete i Sedamnaeste NOU divizije229
100.Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 8 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za razmeštaj na prostoriji s. Milentija - Brus - s. Razbojna - s. Radunje - s. Brzeće i zatvaranje pravaca Raška - Jošanička Banja i Aleksandrovac - Blace - Kuršumlija231
101.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 8 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte, Pete i Šeste srpske NOU brigade za napad na Kuršumliju234
102.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 8 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za zatvaranje pravaca prema r. Ibru, Lukovu i Milanovom Vrhu238
103.Izveštaj načelnika Obaveštajnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 9 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu i brojnom stanju neprijateljskih snaga u Leskovačkom i Vranjskom okrugu240
104.Izveštaj Štaba Četvrte srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 9 avgusta 1944 god. Štabu divizije o napadu na Kuršumliju242
105.Izveštaj Štaba Pete srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 9 avgusta 1944 god. Štabu divizije o neuspelom napadu na Kuršumliju244
106.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 9 avusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za razmeštaj na prostoriji Zlatari - Bogiše - Razbojna - Dupci - Batote i zatvaranje pravaca od Blaca i Kuršumlije245
107.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 9 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za napad na bugarske granične karaule na sektoru D. Lopušnja - Kruševica i prebacivanje na područje Babičke Gore i Zaplznja247
108.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 10 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za čišćenje veterana od četničkih jedinica u Jablanici i Pustoj Reci i rušenje komunikacija Niš - Skoplje i Leskovac - Lebane249
109.Obaveštajni izveštaj načelnika Obaveštajnot odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 10 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu i brojnom stanju neprijateljskih jedinica u Leskovačkom i Niškom okrugu251
110.Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 10 avgusta 1944 god. štabovima Osme, Desete i Dvanaeste srpske NO brigade za rušenje železničke pruge Skoplje - Niš na sektoru Ristovai - Priboj i napad na bugarsku posadu u Vranjskoj Banji253
111.Radiogramsko obaveštenje Štaba Operativne grupe divizija od 10 avgusta 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbama Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije protiv četnika na Kopaoniku255
112.Izveštaj Štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 10 avgusta 1944 god. Štabu divizije o borbama protiv četnika na Milanovom Vrhu i Ledenici256
113.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 11 avgusta 1944 god. za vraćanje vojničke opreme od strane građanskih lica261
114.Pismo Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 11 avgusta 1944 god. zameniku komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije i načelniku Štaba Dvadeset prve NOU divizije o uspostavljanju veze sa Petom NOU divizijom263
115.Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 11 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Makedonije o rušenju železničke pruge između Ristovca i Priboja264
116.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 11 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za razmeštaj na prostoriji D. Dušnik - Sopotnica - Šebet - V. Krčimir - Ličje - Jarsenovo i izviđanje prema Nišu, Leskovcu i B. Palanci266
117.Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 11 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske i Pete NOU divizije za pokret sa Kopaonika u pravcu Kuršumlije270
118.Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 11 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za prebacivanje dveju brigada na prostoriju Lukovo - Trebiša i izviđanje u pravcu Kuršumlije272
119.Izveštaj načelnika Obaveštajnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 12 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu i brojnom stanju neprijateljskih snaga u Leskovačkom okrugu275
120.Izveštaj zamenika komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 12 avgusta 1944 god. Glavnom pggabu NOV i PO Srbije o vojnopolitičkoj situaciji u Toplici, Kosanici i Jablanici i stanju u Dvadeset prvoj i Dvadeset četvrtoj diviziji, Jastrebačkom NOP odredu i komandama područja277
121.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 12 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za prebacivanje Sedamnaeste srpske NO brigade na prostoriju Šilsvska Kosa - Tupalski Vis radi prihvata Glavnog štaba NOV i PO Srbije i diviziske bolnice281
122.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 12 avgusta 1944 god. Štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za marš preko Suve Planine u pravcu Svrljita i Sokobanje283
123.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 12 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Sagonjevo - Višeselo - Nevade - Muljeviđe i izviđanje u pravcu Kuršumlije285
124.Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 12 avgusta 1944 god. Štabu Pete NOU divizije za prebacivanjem na prostoriju Mirnica - Žegroz287
125.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 12 avgusta 1944 god. štabovima Prve i Desete krajiške NOU brigade za razmeštaj na prostoriji Nikodinova Livada - Žegrova i izviđanje u pravcu Kuršumlije288
126.Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 12 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv četnika kod Lebana i Kosančića290
127.Pismo zamenika komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 13 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji u Jablanici i Pustoj Reci293
128.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 13 avgusta 1944 god. štabovima Prve i Desete krajiške NOU brigade za posedanje položaja Igrište - Maroš - Stojanova Čuka u cilju sadejstva jedinicama Druge proleterske divizije294
129.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 13 avgusta 1944 god. štabovima Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za marš sa Suve Planine pravcem Divljane - Oreovac - Bukurovac u rejon Svrljiških planina296
130.Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 13 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za vršenje pritiska na neprijateljske snage u Kuršumliji s južne i jugoistočne strane u cilju pomoći jedinicama Druge proleterske divizije298
131.Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 13 avgusta 1944 god. štabovima Druge krajiške, Šeste istočnobosanske i Petnaeste majevičke NOU brigade za odbijanje neprijateljskih napada sa pravca Kruševac - Blace prema Aleksandrovcu i Brusu299
132.Izveštaj zamenika komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 13 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji u Toplici301
133.Izveštaj Štaba Četvrte srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 13 avgusta 1944 god. Štabu divizije o situaciji na položajima brigade između Kuršumliske Banje i Rače303
134.Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 14 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu i brojnom stanju neprijateljskih snaga u Jablanici, Toplici i Rasini304
135.Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 14 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za zatvaranje komunikacija Prokuplje - Kuršumlija i Podujevo - Kuršumlija u cilju sprečavanja prodora neprijateljskih snaga iz Prokuplja i Podujeva u pravcu Kuršumlije306
136.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 14 avgusta 1944 god. štabovima Prve i Desete krajiške NOU brigade za napad na Kuršumliju308
137.Zapovest Štaba Druge proleterske divizije od 14 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za napad na Kuršumliju310
138.Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 14 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Dvadeset prve NOU divizije za napad na Kuršumliju314
139.Radiogramska obaveštenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 14 avgusta 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o neprijateljskim snagama u Južnoj i Istočnoj Srbiji316
140.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 15 avgusta 1944 god. načelniku Štaba divizije i Štabu Šeste srpske NOU brigade za rušenje pruge Prokuplje - Kuršumlija318
141.Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 15 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za povlačenje iz Kuršumlije319
142.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 15 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Gulijan - Okruglica - Crnolvica - Tijovac - Tresibaba323
143.Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade Druge proleterske divizije od 15 avgusta 1944 god. Štabu divizije o borbi sa bugarskim jedinicama kod Barbatovca i planu za napad na Blace326
144.Naređenje Štaba Druge proletereke divizije od 15 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za pokret u pravcu Brusa i Razbojne u cilju sadejstva jedinica Sedamnaeste NOU divizije327
145.Radiogramsko obaveštenje Štaba Operativne grupe divizija od 15 avgusta 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o razbijanju jednog bugarskog puka između Kuršumlije i Blaca329
146.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 16 avgusta 1944 god. štabovima Pete i Šeste srpske NOU brigade za rušenje komunikacije Kuršumlija - Prokuplje330
147.Zapovest Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 16 avgusta 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste i Petnaeste srpske NO brigade za napad na Lebane332
148.Izveštaj načelnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 16 avgusta 1944 god. Štabu divizije o napadu Šeste srpske NOU brigade na železničke stanice u Barlovu i D. Pločniku337
149.Izveštaj Štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 16 avgusta 1944 god. Štabu divizije o napadu na Kuršumliju339
150.Izveštaj Štaba Četvrte srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 17 avgusta 1944 god. Štabu divizije o napadima na Kuršumliju i železničku stanicu Barlovo342
151.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 17 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za prijem ratnog materijala od Dvadeset četvrte NO divizije343
152.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 17 avgusta 1944 god. komandama područja za stvaranje radionica pri komandama mesta i načinu snabdevanja operativnih jedinica345
153.Izveštaj Štaba Pete srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 17 avgusta 1944 god. Štabu divizije o situaciji na položaju brigade347
154.Obaveštenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 17 avgusta 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o uspesima 24 i 25 divizije348
155.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 17 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za napad na Gramadu, Svrljig i Niševac349
156.Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 18 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o neprijateljskim snagama u Leskovcu, Lebanu i Pukovcu351
157.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 18 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za obezbeđenje i prebacivanje engleske misije ia teren Pirotskog NOP odreda za prihvat i evakuaciju ranjenika Dvadeset druge NO divizije za Italiju352
158.Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 18 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske, Pete i Sedamnaeste NOU divizije za formiranje mobilizaciskih otseka pri štabovima brigada i divizija u cilju mobilizacije ljudstva za jedinice divizija354
159.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 18 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za zatvaranje pravaca prema Kuršumliji i Blacu i upućivanje teških ranjenika u Italiju na lečenje356
160.Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 18 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske i Pete NOU divizije za dejstvo na prostoriji Gornja Jablanica - Kosanica - Arbanaške Planine - Kuršumlija - Kopaonik - Blace357
161.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 18 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Dvadesete srpske NO brigade za razmeštaj na prostoriji Zorunovac - Krstatac - Slemen - Čitluk - Orešac - Cerovica i zatvaranje pravaca prema Knjaževcu, Boljevcu i Sokobanji360
162.Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 18 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama jedinica divizije od 12 - 17 avgusta 1944 godine362
163.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 19 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Pusta Reka - Gornja Jablanica366
164.Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 19 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za prebacivanje sa dvema brigadama na prostoriju Kuršumliska Banja - Velika Šatra - Sagonjevo sa zadatkom dejstva na komunikaciju Blace - Kuršumlija369
165.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 19 avgusta 1944 god. štabovima Prve i Desete krajiške NOU brigade za razmeštaj na prostoriji Nevade - Višeselo - Sagonjevo370
166.Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 19 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste, srpske NO brigade za pojačanje discipline u jedinicama372
167.Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 19 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama divizije protiv bugarskih jsdinica u prvoj polovini avgusta 1944 godine377
168.Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 19 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji u Vranjskom okrugu381
169.Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 19 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o diverzantskim akcijama divizije na pruzi Vladičin Han - Vranje i drumu Vladičin Han - Surdulica u vremenu od 6 jula do 3 avgusta 1944 godine384
170.Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 19 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Lebane386
171.Izveštaj političkog komesara Šeste istočnobosanske NOU brigade od 9 avgusta 1944 god. političkom komesaru Sedamnaeste NOU divizije o političkom stanju i radu brigade od 1 - 15 avgusta 1944 godine390
172.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za prihvat ranjenika Dvadeset druge NO divizije na Kukavici i obezbeđenje aerodroma u s. Bojniku396
173.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za izvlačenje zaplenjenog materijala i rušenje vojnih objekata u Lebanu398
174.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 20 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte, Pete i Šeste srpske NOU brigade za raspored na prostoriji Brankova Kula - Mirnica - Vlajnje Višeselo - Draguša - Međuhana399
175.Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 20 avgusta 1044 god. Operativnom odeljenju Glavnog štaba NOV i PO Srbije o borbama za oslobođenje Lebana401
176.Radiogramsko obaveštenje Glavnog štaba Srbije od 20 avgusta 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o uspehu Dvadeset prve i Dvadeset četvrte NO divizije u borbi protiv Bugara404
177.Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 20. avgusta 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije za dejstva na pruzi Višegrad - Užice405
178.Izvod iz Operaciskog dnevnika Glavnog štaba NOV i PO Srbije za vreme od 11 jula do 20 avgusta 1944 godine406
179.Izvod iz Operaciskog dnevnika Operativne grupe divizija za vreme od 1 - 20 avgusta 1944 godine466
180.Izvod iz Operaciskog dnevnika Druge proleterske divizije za vreme od 1 - 20 avgusta 1944 godine483
181.Izvod iz Operaciskog dnevnika Pete NOU divizije za vreme od 1 - 15 avgusta 1944 godine496
182.Izvod iz Operaciskog dnevšša Sedamnaeste NOU divizije za vreme od 1 - 20 avgusta 1944 godine505
183.Izvod iz Operaciskog dnevnika Dvadeset prve NOU divizije za vreme od 12 - 20 avgusta 1944 godine525
184.Izvod iz Operaciskog dnevnika Dvadeset četvrte NO divizije za vreme od 13 jula do 20 avgusta 1944 godine532
Registar547
BIBLIOTEKA