ZBORNIK NOR-a. tom I - BORBE U SRBIJI - knjiga 8 - BORBE U VOJVODINI - januar-oktobar 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
dokumenti i podaci jedinica i ustanova NOVJ
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica
1."Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi Vojvodine u toku prošle 1943 godine" - članak Jovana Veselinova, štampan u "Našoj borbi" januara 1944 godine7
2.Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od januara 1944 god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica u Sremu12
3.Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine br. 1 od 7 januara 1944 god. o akcijama Udarnog diverzantskog bataljona i jedinica Prvog sremskog NOP odreda13
4.Izveštaj Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 9 januara 1944 god. Operativnom otseku Glavnog štaba Vojvodine o rasporedu i jačini neprijateljskih snaga u pojedinim uporištima16
5.Naredba broj 1 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 10 januara 1944 god. o formiranju Šeste vojvođanske brigade i postavljenju rukovodilaca17
6.Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 10 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o napadu na voz između Rume i Šapca18
7.Izveštaj Prve čete Prvog diverzantskog udarnog bataljona od 11 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o napadu na neprijateljsku patrolu22
8.Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 14 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o akcijama Trećeg bataljona23
9.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za severni Banat od 17 januara 1944 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Vojvodinu o situaciji u severnom Banatu24
10.Izveštaj Štaba Šeste udarne brigade od 18 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o formiranju Šeste vojvođanske udarne brigade28
11.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20 januara 1944 god. Štabu Prvog sremskog NOP odreda i Udarnom diverzantskom bataljonu za izvođenje diverzantskih akcija29
12.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 23 januara 1944 god. komandama mesta i mesnim narodnooslobodilačkim odborima30
13.Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 24 januara 1944 god. o akcijama Druge i Prve čete Udarnog diverzantskog bataljona32
14.Izveštaj obaveštajnog oficira Prvog sremskog NOP odreda od 24 januara 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Srem33
15.Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 25 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenoj diverzantskoj akciji na pruzi između Vrbaše i Spačve38
16.Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 25 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o takmičenju jedinica u vremenu od 15 do 31 decembra 1943 godine39
17.Izvod iz izveštaja Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu od 27 januara 1944 god. Centralnom komitetu KPJ44
18.Ratni izveštaj broj 4 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 28 januara 1944 god. o akcijama Udarnog diverzantskog bataljona i Šeste vojvođanske brigade48
19.Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbama i akcijama odreda u toku januara 1944 godine49
20.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od februara 1944 god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica u Sremu52
21.Ratni izveštaj broj 5 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 2 februara 1944 god. o borbama i akcijama Prvog sremskog NOP odreda i Šeste vojvođanske brigade53
22.Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 4 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenim akcijama54
23.Zapovest Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 7 februara 1944 god. za preduzimanje mera obezbeđenja u slučaju neprijateljske ofanzive56
24.Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 7 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvedenim akcijama58
25.Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 8 februara 1944 god. o borbama i akcijama Šeste vojvođanske brigade, Prvog sremskog NOP odreda i Udarnog diverzantskog bataljona59
26.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za istočni Srem od 9 februara 1944 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Vojvodinu o radu Prvog sremskog NOP odreda i komandi područja62
27.Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 11 februara 1944 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Vojvodinu64
28.Izveštaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 11 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o napadu na sela Nijemce i Morović69
29.Ratni izveštaj broj 7 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 12 februara 1944 god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica u Sremu73
30.Izveštaj Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 13 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenim akcijama75
31.Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 14 februara 1944 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Vojvodinu76
32.Izveštaj Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 15 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvedenim akcijama78
33.Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 16 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvedenim akcijama81
34.Ratni izveštaj broj 8 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 18 februara 1944 god. o borbama i akcijama Drugog sremskog NOP odreda i Udarnog diverzantskog bataljona85
35.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 18 februara 1944 god. Štabu Prvog sremskog NOP odreda o kretanju neprijatelja, namerama i jačini njegovih snaga86
36.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 19 februara 1944 god. Štabu Južnobanatskog NOP odreda o organizaciji odreda i uputstva za dalji rad i dejstva na teritoriji Banata87
37.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20 februara 1944 god. Štabu Prvog sremskog NOP odreda za rušenje pruge Novi Sad - Veograd, tunela kod Čortanovaca i mostova između Petrovaradina i Zemuna92
38.Pismo Ekonomskog otseka Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20 februara 1944 god. Štabu Četvrte vojvođanske brigade i upravi bolnice Šesnaeste NOU divizije o slanju paketa borcima i ranjenicima93
39.Izveštaj Štaba Trećeg bačko-baranjskog NOP odreda od 20 februara 1944 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o situaciji u Odredu i pripremama za prelazak u Bačku95
40.Izveštaj Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 21 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbi u selu Lipovcu97
41.Izveštaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 23 februara 1944 god. Štabu Šesnaeste (vojvođanske) NOU divizije o borbama brigade od 28 januara do 23 februara99
42.Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 25 februara 1944 god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica103
43.Izveštaj diverzantskog udarnog bataljona od 26 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbi s neprijateljem u selu Popincima105
44.Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 27 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbi s Nemcima između Kraljevaca i Putinaca107
45.Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 28 februara 1944 god. o akcijama vojvođanskih jedinica109
46.Izveštaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 28 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o neprijateljskim snagama u pojedinim garnizonima i akcijama Brigade110
47.Izveštaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 28 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenom napadu na selo Ravanj113
48.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Drugog sremskog NOP odreda za period od 15 do 29 februara 1944 godine116
49.Naredba Štaba Šesnaeste NOU divizije od 1 marta 1944 god. o postavljenju rukovodilaca u jedinicama Trideset šeste divizije118
50.Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 2 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenim akcijama od 16 do 29 februara121
51.Izveštaj Štaba Trećeg bačko-baranjskog NOP odreda od 2 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvedenim akcijama123
52.Predlog Štaba Trideset šeste NOU divizije od 3 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine za formiranje Sedme vojvođanske brigade124
53.Izveštaj Štaba Četvrte vojvođanske brigade od 3 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o situaciji na njenom terenu125
54.Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 4 marta 1944 god. o akcijama vojvođanskih jedinica127
55.Ratni izveštaj Glavnog štaba NOB i PO Vojvodine od marta 1944 god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica128
56.Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 4 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o formiranju štaba Trideset šeste vojvođanske divizije129
57.Dopis Štaba Šesnaeste NOU divizije od 10 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o potrebi prelaska Četvrte i Šeste brigade iz Srema u Istočnu Bosnu133
58.Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 22 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o evakuaciji okupatora iz Jugoslavije u Mađarsku134
59.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 23 marta 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o radu Glavnog štaba od decembra 1943 do marta 1944 godine136
60.Izveštaj Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 24 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o situaciji u Sremu146
61.Izveštaj Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 25 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o pripremi za prelaz iz Bosne u Srem148
62.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 26 marta 1944 god. Štabu Drugog sremskog NOP odreda za pokret u pravcu Trnave150
63.Izveštaj Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 26 marta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o situaciji u Sremu151
64.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 27 marta 1944god. Štabu Prvog sremskog NOP odreda i Komandi Sremskog područja da pruže pomoć Mačvanskoj partizanskoj četi153
65.Okružnica broj 3 Glavnog narodnooslobodilačkog odbora Vojvodine od 28 marta 1944 god. o jačanju organa narodne vlasti i zadacima koji stoje pred njima155
66.Izveštaj "Slobodne Vojvodine" od 30 marta 1944 god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica160
67.Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 14 apri.la 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbi u selu Moroviću162
68.Izveštaj Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 17 aprila 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o akcijama odreda od 1 do 15 aprila163
69.Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 19 aprila 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenim akcijama165
70.Izveštaj Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 21 aprila 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenim akcijama167
71.Pismo Glavnog narodnooslobodilačkog odbora Vojvodine od 23 aprila 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o potrebi veće saradnje vojnih jedinica sa organima narodne vlasti170
72.Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 27 aprila 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbama u Bosutskim šumama 21 i 23 aprila175
73.Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 28 aprila 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenim akcijama179
74.Izveštaj Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 28 aprila 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o akcijama Prvog bataljona od 16 do 25 aprila181
75."Vojvodina u narodnom ustanku" - članak Jovana Veselinova, objavljen u "Našoj borbi", broj 24 od maja 1944 godine184
76.Izveštaj Štaba Prvog sremskog NOP odreda od 2 maja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenim akcijama187
77.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 5 maja 1944 god. Šestoj vojvođanskoj brigadi, Prvom i Drugom sremskom NOP odredu i Komandi Sremskog područja o nadležnosti štabova na sektorima gde dejstvuju njihove jedinice191
78.Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 6 maja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o greškama Štaba Drugog sremskog NOP odreda192
79.Zapovest Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 8 maja 1944 god. štabovima bataljona za prihvatanje bolnice Trećeg korpusa NOVJ193
80.Naredba broj 15 Štaba Prvog sremskog NOP odreda za 10 maj 1944 god. o formiranju čete na terenu Fruške Gore i postavljenju rukovodilaca195
81.Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 13 maja 1944 god. za napad na naselje Solnok i demonstrativan napad na selo Putince196
82.Dopis Komande mesta Šid od 15 maja 1944 god. zameniku komandanta Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine198
83.Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 16 maja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbi u Solnoku199
84.Operativni izveštaj Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 16 maja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o akcijama odreda od 30 aprila do 15 maja200
85.Naređenje Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 16 maja 1944 god. jedinicama Odreda, Prvom bataljonu Šeste vojvođanske brigade i Majevičkom NOP odredu za napad na Bosut i Vrtić205
86.Izveštaj Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 19 maja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbi u Bosutu209
87.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 23 maja 1944 god. vojvođanskim jedinicama za uništavanje mina na obali Dunava i za dostavljanje izveštaja o neprijateljskoj protivavionskoj odbrani211
88.Izveštaj Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 23 maja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o akcijama Odreda od 17 do 22 maja212
89.Izveštaj Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 27 maja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o razlozima koji su ga rukovodili da ne ispuni obećanja data Šestoj vojvođanskoj brigadi214
90.Ratni izveštaj broj 12 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 28 maja 1944 god. o akcijama partizanskih odreda218
91.Ratni izveštaj broj 13 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 28 maja 1944 god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica219
92.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 30 maja 1944 god. Mobilizaciskom otseku za ograničenje prijema regruta224
93.Predlog Komande mesta Sremska Mitrovica od 31 maja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine za formiranje slovačke čete "Janko Čmelik"225
94.Izveštaj Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 1 juna 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbama i akcijama Odreda od 1 do 31 maja227
95.Ratni izveštaj broj 14 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 2 juna 1944 god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica231
96.Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 5 juna 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbama i akcijama Brigade od 15 maja do 3 juna233
97.Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 7 juna 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o napadu na Vrdnik237
98.Naredba broj 19 Štaba Prvog sremskog NOP odreda za 7 jun 1944 god. o formiranju štabova Prvog i Drugog bataljona i postavljenju rukovodilaca239
99.Ratni izveštaj broj 15 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 10 juna 1944 god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica240
100.Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 15 juna 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o akcijama Brigade od 1 do 15 juna244
101.Izveštaj Štaba Drugog sremskog NOP odreda od 16 juna 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbama i akcijama Odreda od 1 do 15 juna245
102.Izveštaj Štaba Sedme vojvođanske brigade od 6 jula 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o akcijama Brigade248
103.Izveštaj Štaba Sedme vojvođanske brigade od 10 jula 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o napadu na neprijateljsko uporište u selu Strošincima251
104.Izvod iz knjige depeša Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ253
105.Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 13 jula 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o akcijama Brigade256
106.Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 15 jula 1944 god. štabovima bataljona za napad na neprijateljsko uporište u selu Soljanima258
107.Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 20 jula 1944 god. štabovima bataljona za napad na neprijateljsko uporište u selu Nijemcima262
108.Izvod iz knjige depeša Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine264
109.Pismo Glavnog narodnooslobodilačkog odbora Vojvodine od 4 avgusta 1944 god. svima okružnim NO odborima o borbi protiv neprijateljskih agenata i kontroli kretanja stranaca268
110.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 6 avgusta 1944 god. Štabu Šeste vojvođanske brigade da ispita situaciju i kontroliše kretanje neprijatelja u zapadnom delu Srema271
111.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 7 avgusta 1944 god. štabovima Šeste i Sedme vojvođanske brigade, Prvog i Drugog sremskog NOP odreda i Komandi Sremskog područja za obezbeđenje slobodne teritorije272
112.Naređenje Operativnog štaba Šeste vojvođanske brigade i Prvog sremskog NOP odreda od 7 avgusta 1944 god. jedinicama Brigade i Odreda za napad na Čerević274
113.Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 9 avgusta 1944god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o napadu neprijatelja na komoru Ekonomskog otseka Glavnog štaba276
114.Izvod iz knjige depeša Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine278
115.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 17 avgusta 1944 god. Štabu Banatske operativne zone o upućivanju radiostanice, telegrafiste i šifranta280
116.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine za 17 avgust 1944 god. o postavljenju rukovodilaca281
117.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine za 18 avgust 1944 god. o formiranju Petog banatskog NOP odreda i o postavljenju rukovodilaca283
118.Zapovest Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 19 avgusta 1944 god. štabovima Sremske operativne zone, Šeste vojvođanske brigade i Komandi Sremskog područja o pripremama za razbijanje pretstojeće neprijateljske ofanzive284
119.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine za 21. avgust 1944 god. o formiranju komandi područja na teritoriji Srema287
120.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 21 avgusta 1944 god. o postavljenju rukovodilaca290
121.Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 21 avgusta 1944 god. štabovima bataljona za odbijanje pretstojeće neprijateljske ofanzive na Frušku Goru292
122.Naredba Štaba Bačko-baranjske operativne zone od 23 avgusta 1944 god. za formiranje Bačko-palanačkog, Šajkaškog iSubotičkog NOP odreda294
123.Izvod iz izveštaja Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu od 24 avgusta 1944 god. Centralnom komitetu KPJ296
124.Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 24 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o napadu na neprijateljska uporišta u Manđelosu i Manđeloskoj Pustari300
125.Zapovest Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 27 avgusta 1944 god. štabovima Sremske, Bačko-baranjske i Banatske operativne zone i Šeste vojvođanske brigade za rušenje komunikacija i onemogućavanje saobraćaja neprijateljskoj vojsci303
126.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 28 avgusta 1944 god. o formiranju četa za vezu pri Glavnom štabu i Bačko-baranjske operativne zone311
127.Zapovest Glavnog štaba NOV i PO Vojvodjne od 28 avgusta 1944 god. štabovima Šeste vojvođanske brigade, Sremske operativne zone i Komandi Fruškogorskog područja za obezbeđenje logora od bombardovanja neprijateljskih aviona313
128.Izveštaj Štaba Sremske operativne zone od 28 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvršenim pripremama za rušenje komunikacija315
129.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 30 avgusta 1944 god. štabovima Sremske, Bačko-baranjske i Banatske operativne zone, komandama područja i otsecima Glavnog štaba za preduzimanje mera u cilju sprečavanja prelaska razbijenih četničkih jedinica iz Srbije u Vojvodinu317
130.Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica u toku jula i avgusta 1944 godine317
131.Naredba Štaba Bačko-baranjske operativne zone od 31 avgusta 1944 god. o postavljenju rukovodilaca i formiranju Somborskog NOP odreda321
132.Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 31 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbama Brigade tokom jula i avgusta323
133.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 1 septembra 1944 god. za obezbeđenje skloništa i razvijanje veće budnosti u vojvođanskim jedinicama327
134.Bilten Obaveštajnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 1 septembra 1944 godine330
135.Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 1 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o izvedenim akcijama359
136.Izveštaj Štaba Sremske operativne zone od 2 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o akcijama Bosutskog NOP odreda360
137.Zapovest Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 3 septembra 1944 god. štabovima Sremske operativne zone, Šeste vojvođanske brigade i Komandi Fruškogorskog područja za proširenje oslobođene teritorije i raspored jedinica i vojnopozadinskih ustanova362
138.Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 3 septembra 1944 god. štabovima bataljona za raspored i smeštaj jedinica na oslobođenoj teritoriji365
139.Izveštaj Štaba Sremske operativne zone od 4 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o akcijama fruškogorskog i Bosutskog NOP odreda368
140.Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 6 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o akcijama brigade369
141.Vanredno saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 8 septembra 1944 god. o masovnom pristupanju domobrana Narodnooslobodilačkom pokretu371
142.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 9 septembra 1944 god. komandama područja, štabovima operativnih zona, štabovima Šeste i Sedme vojvođanske brigade i otsecima Glavnog štaba za formiranje vojnopozadinskih organa u novooslobođenim mestima372
143.Naredba broj 28 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 11 septembra 1944 god. za formiranje Osme, Devete, Desete i Prateće brigade Glavnog štaba Vojvodine376
144.Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 11 septembra 1944 god. štabovima bataljona za uništenje četnika na teritoriji donjeg Srema380
145.Zapovest Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 12 septembra 1944 god. štabovima Šeste, Sedme, Osme, Devete i Desete vojvođanske NOU brigade za napad na neprijateljska uporišta: Kupinovo, Progar i Boljevce382
146.Zapovest Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 12 septembra 1944 god. Štabu Jurišnog bataljona Prateće NOU brigade Glavnog štaba Vojvodine za rušenje železničke pruge između Rume i Vrdnika384
147.Dopis Operativnog otseka Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 13 septembra 1944 god. Obaveštajnom otseku Glavnog štaba Vojvodine kojim se traže podaci o neprijateljskim snagama u garnizonima na teritoriji Srema385
148.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 14 septembra 1944 god. Štabu Osme vojvođanske NOU brigade za rušenje komunikacije Petrovaradin - Dobrilovci386
149.Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 14 septembra 1944 god. za napad jedinica Šeste i Desete vojvođanske brigade na neprijateljsko uporište u selu Kupinovu388
150.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 15 septembra 1944 god. Devetoj vojvođanskoj NOU brigadi da na pustarama Ovčar i Grabovo oduzme stoku koju su fašisti opljačkali391
151.Naređenje Štaba Šeste vojvođanske brigade od 15 septembra 1944 god. štabovima bataljona za formiranje novih četa u svima bataljonima392
152.Zapovest Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 17 septembra 1944 god. štabovima vojvođanskih brigada za rušenje komunikacija kojima se povlače nemačke trupe394
153.Zapovest Štaba Jedanaeste prateće NOU brigade od 17 septembra 1944 god. Mornaričkoj četi da onemogući neprijatelju plovidbu Dunavom398
154.Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 18 septembra 1944 god. za vapad jedinica Desete i Šeste vojvođanske brigade na neprijateljska uporišta u Grabovcima i Hrtkovcima400
155.Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 18 septembra 1944 god. štabovima bataljona za rušenje komunikacija i onemogućavanje povlačenja nemačkih divizija404
156.Zapovest Štaba Jedanaeste prateće NOU brigade od 18 septembra 1944 god. Jurišnom bataljonu za uništenje pruge Ruma - Vrdnik410
157.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 19 septembra 1944 god. za formiranje oficirske i podoficirske škole412
158.Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 19 septembra 1944 god. štabovima bataljona za pokret pravcem: Subotište - Vrestača - Buđanovci - Šašinci - Bešenovo414
159.Izveštaj Štaba Sedme vojvođanske brigade od 19 septembra 1944 god. Operativnom otseku Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o rušenju železničke pruge između Rume i Kukujevaca416
160.Izveštaj Štaba Jedanaeste prateće NOU brigade od 19 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o akciji Jurišnog bataljona419
161.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20 septembra 1944 god. Štabu Devete NOU brigade da izvrši pripreme za slučaj neprijateljske ofanzive421
162.Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 20 septembra 1944 god. štabovima bataljona za rušenje železničke pruge422
163.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 21 septembra 1944 god. Komandi Vojne oblasti za formiranje zarobljeničkih logora pri komandama Bosutskog i Fruškogorskog područja425
164.Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 21 septembra 1944 god. štabovima bataljona za obezbeđenje slobodne teritorije426
165.Zapovest Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 22 septembra 1944 god. Štabu Šeste vojvođanske brigade za rušenje komunikacija i sprečavanje povlačenja neprijateljskih jedinica430
166.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 22 septembra 1944 god. Štabu Sedme vojvođanske brigade za uništenje neprijateljskih posada u Iloku, Šarengradu, Sotu, Erdeviku i Čalmi432
167.Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade od 23 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o napadu na neprijateljsko uporište u Grabovcima433
168.Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 23 septembra 1944 god. štabovima bataljona za rušenje komunikacija kojima neprijatelj izvlači svoje snage436
169.Izveštaj Štaba Sedme vojvođanske brigade od 23 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o preduzetim merama za uništenje neprijateljskih uporišta na zapadnim obroncima Fruške Gore438
170.Izveštaj Štaba Devete vojvođanske brigade od 23 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o jačini neprijateljskog garnizona u Bosutu439
171.Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 24 septembra 1944 god. za rušenje pruge Klenak-Ruma440
172.Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 24 septembra 1944 god. štabovima bataljona za raspored jedinica442
173.Izveštaj Štaba Jedanaeste vojvođanske NOU brigade od 24 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o miniranju komunikacija444
174.Zapovest Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 27 septembra 1944 god. Štabu Osme vojvođanske NOU brigade za razmeštaj njenih jedinica445
175.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 27 septembra 1944 god. Štabu Jedanaeste prateće NOU brigade za napad na Ilok i Šarengrad449
176.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine za 28 septembar 1944 god. o postavljenju rukovodilaca i formiranju Artiljeriske podoficirske škole450
177.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 28 septembra 1944 god. Štabu Banatske operativne zone za formiranje partizanskih odreda i njihovo dejstvo na teritoriji Banata451
178.Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 28 septembra 1944 god. štabovima bataljona za oslobođenje Iloka454
179.Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od septembra 1944 god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica463
180.Izveštaj Šeste vojvođanske brigade Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o akcijama brigade od 15 septembra do 1 oktobra 1944 godine466
181.Izveštaj Jedanaeste prateće NOU brigade od 2 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o oslobođenju Šarengrada468
182.Izveštaj Sedme vojvođanske brigade od 3 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o borbama za oslobođenje Iloka474
183.Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 5 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za premeštanje jedinica na nove položaje480
184.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 6 oktobra 1944 god. za formiranje Treće vojvođanske NOU divizije482
185.Naređenje Štaba Šeste vojvođanske brigade od 6 oktobra 1944 god. Štabu Prvog bataljona da zatvori pravac Šabac - Ruma484
186.Izveštaj Desete vojvođanske NOU brigade od 8 oktobra 1944 god. Štabu Jedanaeste vojvođanske NOU brigade o rasporedu svojih jedinica485
187.Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 9 oktobra 1944 god. za prelaz preko Save486
188.Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 10 oktobra 1944 god. štabovima Prvog i Četvrtog bataljona za postavljanje zaseda488
189.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 12 oktobra 1944 god. za formiranje Sremske vojne oblasti490
190.Izveštaj Štaba Bačko-baranjske operativne zone od 12 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o situaciji na teritoriji Bačke492
191.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 13 oktobra 1944 god. za formiranje Sremske operativne zone494
192.Izveštaj Sedme vojvođanske brigade od 13 oktobra 1944 god. Štabu Treće vojvođanske NOU divizije o borbama i akcijama Brigade496
193.Izveštaj Obaveštajnog centra Bosutskog rejona od 14 oktobra 1944 godine497
194.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 15 oktobra 1944 god. Štabu Bačko-baranjske operativne zone za mobilizaciju ljudstva na teritoriji Bačke499
195.Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 19 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za rušenje komunikacija radi onemogućavanja izvlačenja neprijateljskih snaga500
196.Avio-zapovest Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 20 oktobra 1944 god. za prebacivanje jedinica Dvanaestog- korpusa preko Save u Srem504
197.Zapovest Štaba Trideset šeste NOU divizije od 20 oktobra 1944 god. Štabu Šeste brigade da izvrši pripreme za prelaz preko Save508
198.Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 20 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za napad na neprijateljsko uporište u Kamenici510
199.Operativni izveštaj Štaba Sedme vojvođanske brigade od 20 oktobra 1944 god. Štabu Sremske operativne zone519
200.Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ Štabu Pete NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. za prebacivanje preko Dunava i posedanje leve obale522
201.Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama za oslobođenje Zemuna523
202.Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa od 21 oktobra 1944 god. štabovima divizija za forsiranje Save i oslobođenje Vojvodine524
203.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. štabovima brigada za forsiranje Save na sektoru Umke527
204.Dopis Prvog proleterskog korpusa od 22 oktobra 1944 god. Šestoj proleterskoj diviziji o pretstojećoj operaciji Dvanaestog korpusa529
205.Izveštaj Štaba Sedme vojvođanske brigade od 22 oktobra 1944 god. Štabu Sremske operativne zone o napadu na neprijateljsko uporište u Kamenici530
206.Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 23 oktobra 1944 god. štabovima divizija za ovlađivanje linijom: Stara Pazova - Inđija - Ruma - Sremska Mitrovica532
207.Proglas Glavnog narodnooslobodilačkog odbora i Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 24 oktobra 1944 godine535
208.Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 24 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o oslobođenju Stare Pazove541
209.Izveštaj Štaba Sedme vajvođanske brigade od 24 oktobra 1944 god. o ulasku u Petrovaradin i Sr. Karlovce542
210.Naređenje Prvog proleterskog korpusa Šestoj proleterskoj diviziji "Nikola Tesla" od 25 oktobra 1944 god. za pokret sa prostorije Zemuna na prostoriju: Nova Pazova - Vojke - Golubinci544
211.Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 25 oktobra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije za napad na Rumu545
212.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 25 okgobra 1944 god. štabovima brigada za napad na neprijateljska uporišta Jarak i Šašince547
213.Naređenje Štaba Pete Krajiške (Kozarske) NOU brigade od 25 oktobra 1944 god. štabovima bataljona da zatvore pravac koji vodi od Šapca prema Nikincima550
214.Naređenje Štaba Trideset šeste NOU divizije od 25 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na Rumu552
215.Naređenje Štaba Druge brigade Šesnaeste vojvođanske NOU divizije od 25 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za napad na Rumu554
216.Naređenje Štaba Trideset šeste vojvođanske NOU divizije od 26 oktobra 1944 god. Štabu Pete vojvođanske brigade za sadejstvo snagama koje napadaju Rumu556
217.Izveštaj Štaba Trideset šeste NOU divizije od 26 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o oslobođenju Iriga557
218.Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 26 oktobra 1944 god. Štabu Šeste proleterske divizije za pokret u pravcu Sremske Mitrovice558
219.Izveštaj Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 27 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o oslobođenju Rume i Vognja559
220.Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 27 oktobra 1944 god. Štabu Trideset šeste NOU divizije da izbije na komunikaciju Ruma - Stejanovci - Veliki Radinci560
221.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 27 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na Sremsku Mitrovicu561
222.Izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 27 oktobra 1944 god Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o napadu na neprijatelja u selu Hrtkovcima i Jarku562
223.Izveštaj Štaba Trideset šeste NOU divizije od 27 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o dejstvu njenih jedinica564
224.Zapovest Štaba Dvanaestog NOU korpusa od 27 oktobra 1944 god. Štabu Trideset šeste divizije za ovlađivanje linijom Ilok - Šid - Rača565
225.Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 27 oktobra 1944 god. Štabu Sremske operativne zone da se stavi pod komandu Šeste proleterske divizije i da joj sadejstvuje u ovlađivanju linijom Ilok - Šid - Rača567
226.Izveštaj Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 27 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o oslobođenju Rume i borbama za oslobođenje Mitrovice568
227.Naređenje Jedanaeste NOU divizije od 27 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na Sremsku Mitrovicu570
228.Izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 27 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa o pripremama za napad na Sremsku Mitrovicu572
229.Dnevni operativni izveštaj Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 27 oktobra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o oslobođenju Rume575
230.Naređenje Štaba Pete Krajiške (Kozarske) NOU brigade od 27 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za sadejstvo snagama Dvanaestog korpusa NOVJ za oslobođenje Sremske Mitrovice576
231.Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 28 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ i štabovima divizija za dalje prodiranje i čišćenje Srema578
232.Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 28 oktobra 1944 god. Štabu Trideset šeste NOU divizije za ovlađivanje grebenom Fruške Gore579
233.Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 28 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za pokret i razmeštaj jedinica na novoj prostoriji580
234.Dnevni operativni izveštaj Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 29 oktobra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na sektoru Sremska Mitrovica - Fruška Gora582
235.Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 29 oktobra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije za blokadu Sremske Mitrovice583
236.Saopštenje Drugog otseka Dvanaestog udarnog korpusa NOVJ od 29 oktobra 1944 god. o jačini i sastavu neprijateljskih garnizona585
237.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 29 oktobra 1944 god. štabovima brigada za blokadu Sremske Mitrovice587
238.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije NOVJ od 29 oktobra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za pokret u pravcu Rume589
239.Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 29 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za pokret i sadejstvo ostalim jedinicama u cilju ovlađivanja linijom Ilok - Šid - Rača590
240.Dnevni operativni izveštaj Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 30 oktobra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na sektoru Sremske Mitrovice591
241.Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 30 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ, štabovima divizije i samostalnih brigada za snabdevanje jedinica teglećim konjima i kolima592
242.Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 30 oktobra 1944 god. štabovima divizija za napad na neprijatelja i izbijanje na liniju Šarengrad - Šid - Vosut594
243.Saopštenje Drugog otseka Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 30 oktobra 1944 god. o jačini, sastavu i rasporedu neprijateljskih snaga u Sremskoj Mitrovici i Laćarku596
244.Saopštenje Drugog otseka Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 30 oktobra 1944 god. o jačini, sastavu i rasporedu neprijateljskih snaga u Šidu, Ilincima, Bosutu, Kukujevcima, Kuzminu i Martincima597
245.Zapovest Štaba Šeste proleterske divizije od 30 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na neprijateljsko uporište u Velikim Radincima599
246.Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 30 oktobra 1944 god. štabovima brigada za smenu jedinica Jedanaeste NOU divizije i napad na neprijateljski garnizon u Sremskoj Mitrovici601
247.Izvod iz knjige depeša Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ605
248.Naređenje Štaba Šeste proleterske divizije od 31 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za napad na Bešenovo i Šuljam607
249.Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 31 oktobra 1944 god. štabovima divizija za raspored jedinica i prebacivanje Šesnaeste NOU divizije na sektor Mačve608
250.Izveštaj Drugog otseka Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 31 oktobra 1944 god. o brojnom stanju neprijateljskih snaga610
251.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Šeste proleterske divizije "Nikola Tesla" za vreme od 21 do 31 oktobra 1944 godine611
252.Naređenje Štaba Jedanaeste divizije od 31 oktobra 1944 god. štabovima brigada za pokret i razmeštaj jedinica radi odmora i sređivanja619
253.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 31 oktobra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za pokret u pravcu Sremske Mitrovice621
Registar623
BIBLIOTEKA