ZBORNIK NOR-a. tom I - BORBE U SRBIJI - knjiga 7 - januar-maj 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
dokumenti i podaci jedinica i ustanova NOVJ
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica
1.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 3 januara 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju s. Draškovići - s. Štitkovo - s. D. Trudovo - s. Močioce7
2.Izveštaj štaba Prvog južnomoravskog NOP odreda od 4 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama na pruzi Leskovac - Doljevac9
3.Zapovest štaba Druge proleterske divizije od 8 januara 1944 god. štabovima brigada za napad na Ivanjicu i Lisanjski rudnik11
4.Izveštaj štaba Druge proleterske brigade Druge proleterske divizije od 10 januara 1944 god. Štabu divizije o napadu na Ivanjicu17
5.Izveštaj štaba Druge južnomoravske NO brigade od 11 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv četnika u Gornjoj Jablanici20
6.Izveštaj štaba Požarevačkog NOP odreda od 11 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji u Požarevačkom okrugu i akcijama Odreda u novembru i decembru 1943 godine21
7.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 13 januara 1944 god. o postavljanju štaba Treće južnomoravske NO brigade31
8.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 13 januara 1944 god. o postavljanju štaba Jastrebačkog NOP odreda "Nikodije Stojanović-Tatko"32
9.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 13 januara 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Močioci - Brezova i prikupljanje podataka o neprijatelju na pravcu Arilje - Ivanjica - Sjenica33
10.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 14 januara 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju s. Ravna Gora - s. Klekovo - s. Močioci i obezbeđenje prema Arilju, Sjenici i Ljubišu35
11.Izveštaj štaba Drugog južnomoravskog NOP odreda od 15 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama jedinica Odreda u periodu od oktobra 1943 god. do 7 januara 1944 godine37
12.Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 15 januara 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o organizacionom stanju i borbama Odreda u prvoj polovini januara45
13.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 16 januara 1944 god. za formiranje Četvrte južnomoravske NO brigade i postavljanje Štaba brigade i štabova bataljona52
14.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 16 januara 1944 god. o reorganizaciji Prvog južnomoravskog NOP odreda54
15.Izveštaj delegata Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 16 januara 1944 god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o formiranju Treće južnomoravske NO brigade, njenom organizacionom stanju i prvoj borbi protiv Bugara55
16.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 16 januara 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Bela Reka - Ljubiš - Draškovići - Brđani - Jasenovo i obezbeđenje prema Arilju, Užicu i Novoj Varoši61
17.Izveštaj štaba Drute južnomoravske NO brigade od 16 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na bolnicu u Leskovcu63
18.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 17 januara 1944 god. štabovima brigada za napad na neprijateljske jedinice na položajima Močioci - Crni Vrh - G. Trudovo - Klekovo64
19.Izveštaj štaba Prvog južnomoravskog NOP odreda od 17 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o reorganizaciji, brojnom stanju i naoružanju Odreda66
20.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 19 januara 1944 god. štabovima, brigada za marš na prostoriju Dobroselica - Jablanica i pripravnost za borbu protiv četničkih jedinica67
21.Izveštaj štaba Prvog južnomoravskog NOP odreda od 19 januara 1944 god. Komandi područja u Vujanovu o borbi sa Bugarima71
22.Izveštaj štaba Druge južnomoravske NO brigade od 21 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Bugare u s. Vlahovu72
23.Izveštaj štaba Četvrte južnomoravske NO brigade od 21 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o diverzantskoj akciji Brigade na drumu Doljevac - Prokuplje76
24.Pismo štaba Druge južnomoravske NO brigade od 23 januara 1944 god. Komandi jablaničkog područja o borbama sa četnicima77
25.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 25 januara 1944 god. o formiranju Operativnog štaba za Drugu i Treću južnomoravsku NO brigadu78
26.Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 25 januara 1944 god. štabu Drugog udarnog korpusa NOV Jugoslavije o borbama Divizije od 2 - 25 januara 1944 godine79
27.Izveštaj štaba Druge južnomoravske NO brigade od 1 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv četnika u Toplici93
28.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 2 februara 1944 god. o postavljanju Operativnog štaba Druge južnomoravske NO brigade i Timočko-ozrenskog NOP odreda94
29.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 4 februara 1944 god. o postavljanju štaba Pete južnomoravske NO brigade i Drugog južnomoravskog NOP odreda95
30.Izveštaj štaba Prvog južnomoravskog NOP odreda od 6 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv Bugara i četnika i vojno-političkom radu u Odredu96
31.Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 15 februara 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o organizacionom sganju i akcijama Odreda100
32.Izveštaj štaba Četvrte južnomoravske NO brigade od 17 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o diverzantskim akcijama na pruzi Prokuplje - Kuršumlija105
33.Izveštaj štaba Jastrebačkog NOP odreda "Nikodije Stojanović" od 17 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkom radu u Odredu i borbi protiv četnika107
34.Izveštaj štaba Četvrte južnomoravske NO brigade od 21 februara 1944 god. Komandi jablaničkog područja o borbi protiv četnika kod Gornje Jošanice109
35.Izveštaj Okružnog povereništva KPJ za Toplički okrug od februara 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o borbama naših jedinica protiv četnika111
36.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 12 marta 1944 god. o formiranju Operativnog štaba južnomoravskih brigada115
37.Pismo delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića -Tempa od 15 marta 1944 god. članu PK KPJ za Srbiju o pripremanju aerodroma i pripremama za ofanzivu na neprijateljske snage u Južnoj Srbiji116
38.Radiogramski izveštaj štaba Pete NOU divizije od 18 marta 1944 god. štabu Drugog korpusa NOVJ o prebacivanju Druge proleterske i Pete NOU divizije na sektor Bijelo Brdo - Uvac119
39.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 21 marta 1944 god. štabu Druge proleterske divizije i štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za marš na prostoriju Dobroselica - G. i D. Jablanica - Borova Glava - Negbina - Ojkovica - Sirogojno i napad na četnike u Ljubišu120
40.Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade od 21 marta 1944 god. štabu Pete NOU divizije o koncentraciji neprijateljskih snaga na prostoriji Užice - Čajetina - Palisad123
41.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 22 marta 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Burađa - Negbina - Kućani - Draglica i zatvaranje pravca od Nove Varoši124
42.Izveštaj štaba Druge proleterske brigade Druge proleterske divizije od 22 marta 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv Nemaca, četnika i nedićevaca na komunikaciji Priboj - Vardište126
43.Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 22 marta 1944 god. štabu Pete NOU divizije o borbama protiv Nemaca, nedićevaca i četnika na komunikaciji Priboj - Vardište128
44.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 23 marta 1944 god. štabu Druge proleterske divizije za razmeštaj na prostoriji Mana - Budoželja - Komadine - Parezane130
45.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 23 marta 1944 god. štabovima brigada za prelaz komunikacije Arilje - Ivanjica - Sjenica i razmeštaj na prostoriji Gradac - Pločnik - Brusnik - Koritnik132
46.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 23 marta 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Kušići - Daretin - Sivčina - Maskova i prikupljanje podataka o neprijateljskim snagama u Ivanjici, Sjenici i na Goliji134
47.Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 23 marta 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv četnika na sektoru Sirogojno - Ravni137
48.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 24 marta 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Kumanica - Mana - Budoželja i obezbeđenje sa pravca Ivanjice i Sjenice138
49.Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 24 marta 1944 god. Štabu divizije o borbama protiv četnika Užičke i Zlatiborske brigade140
50.Radiogramski izveštaj štaba Pete NOU divizije od 26 marta 1944 god. štabu Drugog korpusa NOVJ o prebacivanju Druge proletereke i Pete NOU divizije na sektor Ivanjice141
51.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 26 marta 1944 god. štabu Druge proleterske divizije za marš na prostoriju Despotovica - Pridvorica - Čečina - Brusnik - Ostatija142
52.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 26 marta 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Gradac - Brusnik - Pločnik - Ostatija i prikupljanje podataka o neprijateljskim snagama u Novom Pazaru, Raškoj, Ušću i Kraljevu144
53.Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 26 marta 1944 god. štabu Pete NOU divizije o borbama protiv četnika na prostoriji Jasenovo - Ojkovica - Trudovo147
54.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 26 marta 1944 god. štabovima brigada za marš na lrostoriju s. Despotovica - s. Vrmbaje - s. Pridvorica - s. Čečina i veću disciplinu i tačnost u vezi sa pokretom149
55.Radiogramski izveštaj štaba Pete NOU divizije od 28 marta 1944 god. štabu Drugog korpusa NOVJ o borbama protiv četnika i Bugara južno od Ivanjice151
56.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 29 marta 1944 god. štabu Druge proleterske divizije za marš na prostoriju Bzovik - Korijeni - Pajevica i napad na s. Rudno152
57.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 29 marta 1944 god. štabu Druge proleterske divizije i štabovima brigada o pripremama za forsiranje reke Ibra154
58.Naređenje štaba Pete udarne divizije od 29 marga 1944 god. štabovima brigada za napad na komunikaciju Raška - Ušće156
59.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 29 marta 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Bzovik - Dolac - Borovci - Kamenjani i obezbeđenje prema Ušću160
60.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 30 marta 1944 god. štabovima Druge proleterske divizije, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za forsiranje reke Ibra165
61.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 30 marta 1944 god. štabovima brigada za napad na Ušće i forsiranje r. Ibra168
62.Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 30 marta 1944 god. Štabu divizije o smeštaju Brigade i rasporedu i brojnom stanju neprijateljskih jedinica na sektoru Brigade171
63.Naređeše štaba Pete NOU divizije od 31 marta 1944 god. štabu Druge proleterske divizije i štabovima brigada za povlačenje na prostoriju Brusnik - Vionica - Dobri Do - Despotovica i napad na neprijateljske snage na sektoru Bzovik173
64.Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 31 marta 1944 god. štabu Pete NOU divizije o borbama protiv Nemaca, Bugara, belogardejaca i nedićevaca kod Ušća175
65.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 31 marta. 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Despotovica - Vrmbaje - Dobri Do i napad na neprijateljske snage na sektoru Bzovik177
66.Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 31 marta 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv neprijatelja između Brvenice i Bele Stene180
67.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od marta 1944 god. štabu Šumadiskog NOP odreda o potrebi pojačane aktivnosti protiv neprijateljskih jedinica u Šumadiji181
68.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 1 aprila 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Vionica - Brusnik - Gradac - Srednja Reka i prikupljanje podataka o neprijatelju183
69.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 1 aprila 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Despotovica - Ajdučko Brdo - Dobri Do - Pridvorica i zatvaranje pravca prema Ivanjici i Ušću185
70.Izveštaj štaba Druge proleterske brigade Druge proleterske divizije od 2 aprila 1944 god. Štabu divizije o napadu na železnički most na Ibru kod s. Lozno186
71.Izveštaj štaba Druge proleterske brigade Druge proleterske divizije od 2 aprila 1944 god. Štabu divizije o napadu na neprijateljske jedinice u s. Ercima u sadejstvu sa jedinicama Prve krajiške NOU brigade188
72.Radiogramski izveštaj štaba Pete NOU divizije od 3 aprila 1944 god. štabu Drugog korpusa NOVJ o borbama na komunikaciji Raška - Ušće189
73.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 3 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske divizije za borbena dejstva protiv neprijateljskih jedinica na sektoru Ivanjica - Guča - Arilje190
74.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 3 aprila 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Bzovik - Gradac - Srednja Reka - Gleđica - Ravna Gora - Kušići - Brezova i prikupljanje podataka o neprijatelju194
75.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 3 aprila 1944 god. štabu Prve krajiške NOU brigade za marš na prostoriju Bela Stena - Kulizino - D. Gleđica196
76.Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 3 aprila 1944 god. štabu Pete NOU divizije o rezultatima borbi na Ibru 30/31 marta 1944 godine198
77.Izveštaj štaba Četvrte krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 3 aprila 1944 god. Štabu divizije o napadu na rudnik Jarando200
78.Izveštaj štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 3 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbama oko Ušća203
79.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 6 aprila 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske brigade za razbijanje četničkih jedinica na svojim pravcima pokreta206
80.Pismo štaba Pete NOU divizije od 7 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske divizije o neprijateljskim snagama u Studeničkom, Moravičkom i Dragačevskom srezu207
81.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 7 aprila 1944 god. štabu Četvrte krajiške NOU brigade za marš na prostoriju G. Perišići - Pejovići - Leposavići210
82.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 7 aprila 1944 god. štabu Četvrte krajiške NOU brigade za sadejstvo Prvoj krajiškoj NOU brigadi pri napadu na neprijatelja na prostoriji Brusnik - Kotlovi - Ostatija212
83.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 7 aprila 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske brigade za marš na prostoriju Kaona - Živica - Vučkovica i čišćenje terena od četnika214
84.Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 7 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbama od 24 - 31 marta 1944 godine216
85.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 8 aprila 1944 god. štabu Drute proleterske brigade za napad na četnike u s. Kaoni221
86.Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 8 aprila 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o formiranju Četvrte čete i sastavu komandi četa u Odredu223
87.Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 9 aprila 1944 god. štabu Pete NOU divizije o borbama protiv četnika i ljotićevaca na prostoriji Kaona - Gornji Dubac225
88.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 9 aprila 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske brigade za razmeštaj na prostoriji Brezovica - Kaona - Guberevac - Živica - Vučkovica i zatvaranje pravaca prema Kraljevu, Tuči i Ivanjici228
89.Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 9 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv Nemaca, Bugara i nedićevaca u s. Koritniku na R. Studenici230
90.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 10 aprila 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske brigade za povlačenje sa prostorije Kaona - Vučkovica na levu obalu reke Bjelice233
91.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 10 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske brigade za napad na neprijateljske položaje na sektoru Viča - Kaona234
92.Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 10 aprila 1944 god. štabu Pete NOU divizije o rasporedu brigada i rezultatima borbi na prostoriji Kaona - Gornji Dubac236
93.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 11 aprila 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Osonica - Savovo - Dobri Do - Vrmbaje i zatvaranje pravaca prema Ivanjici i Ušću238
94.Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 11 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbama protiv neprijatelja na sektoru Rudno - Vzovik239
95.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 12 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske divizije za napad na bugarske snage u dolini r. Studenice na sektoru Kovačevići - Despotovica241
96.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 12 aprila 1944 god. štabovima brigada za izviđanje neprijateljskih položaja na reci Studenici i obezbeđenje sa pravaca Raška, Ušće, Ivanjica i Sjenica245
97.Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 12 aprila 1944 god. štabu Pete NOU divizije o neprijateljskim snagama na području Moravičkog i Studeničkog sreza249
98.Pismo delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13 aprila 1944 god. komandantu Glavnog štaba NOV i PO Srbije u vezi sa dolaskom Druge proleterske i Pete NOU divizije u Toplicu i Jablanicu252
99.Radiogramski izveštaj štaba Pete NOU divizije od 13 aprila 1944 god. štabu Drugog korpusa NOVJ o borbama protiv neprijateljskih snaga na sektoru Studenica - Rudno254
100.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 13 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske divizije za napad na bugarske jedinice u dolini r. Studenice na sektoru Milutinovići - Dolovi - Despotovica254
101.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 13 aprila 1944 god. štabovima brigada za dejstva protiv neprijateljskih snaga prema Ivanjici i komunikaciji Raška - Ušće257
102.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 13 aprila 1944 god. štabu Desete NOU brigade i pomoćniku načelnika Štaba divizije za dejstvo protiv Bugara na pravcu Kušići - Kosovina259
103.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 13 aprila 1944 god. štabovima brigada za napad na bugarske snage na sektoru Milići - Borkovo i zatvaranje pravca od Ivanjice261
104.Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 13 aprila 1944 god. Štabu divizije o rasporedu Brigade263
105.Radiogramski izveštaj štaba Pete NOU divizije od 14 aprila 1944 god. štabu Drugog korpusa NOVJ o borbi protiv Bugara na sektoru Rudno - Milići265
106.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 14 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske divizije za pojačana dejstva jedinica Divizije protiv bugarskih snaga na sektoru Man. Studenica - Ušće265
107.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 14 aprila 1944 god. štabu Četvrte krajiške brigade za upućivanje jednog bataljona Prvoj krajiškoj NOU brigadi268
108.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 14 aprila 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za tonjenje neprijatelja dolinom r. Studenice u pravcu Ušća i zatvaranje pravca od Ivanjice269
109.Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 14 aprila 1944 god. štabu Pete NOU divizije o rasporedu Divizije i borbi Treće srpske NOU brigade protiv nemačkih jedinica kod s. Đakova271
110.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 15 aprila 1944 god. štabu Prve krajiške NOU brigade za napad na bugarske jedinice na sektoru Bzovika273
111.Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 15 aprila 1944 god. štabu Pete NOU divizije o borbi protiv Bugara u s. Milićima na r. Studenici274
112.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 15 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske brigade za ispitivanje mogućnosti prebacivanja jedinica Druge i Pete divizije preko Ibra na sektoru Ušće - Mataruge276
113.Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 15 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbama protiv neprijateljskih jedinica na sektoru Riljin Do - Gradina278
114.Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 15 aprila 1944 god. Štabu divizije o rasporedu Brigade i borbama protiv četnika na sektoru Katići - Kušiđi280
115.Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade Druge proleterske divizije od 15 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbama za prelaz preko Ibra na sektoru Lozno282
116.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 16 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske divizije za pojačanu aktivnost na sektoru Studenica - Borkovo i prema Ivašici i Kaoni285
117.Pismo štaba Pete NOU divizije od 16 aprila 1944 god. štabovima brigada o borbi Četvrte proleterske brigade sa Bugarima kod s. Borkova288
118.Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 16 aprila 1944 god. štabu Pete NOU divizije o borbama protiv Bugara kod V. Livade i Borkova289
119.Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 16 aprila 1944 god. Štabu divizije o jačini neprijateljskih snaga u Ivanjici292
120.Radiogramski izveštaj štaba Pete NOU divizije od 17 aprila 1944 god. štabu Drugog korpusa NOVJ o borbama Druge i Pete divizije od 8 - 12 aprila 1944 godine293
121.Pismo štaba Pete NOU divizije od 17 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske divizije o neprijateljskim snagama na sektoru Rudno - Gradina - Ivanjica - Katići294
122.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 17 aprila 1944 god. štabovima brigada za napad na bugarske i nedićevske jedinice u rejonu Ivanjice i Rudna296
123.Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 17 aprila 1944 god. štabu Pete NOU divizije o neuspehu prebacivanja preko Ibra na Kopaonik298
124.Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 17 aprila 1944 god. Štabu divizije o razbijanju četnika u s. Trnavi300
125.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 18 aprila 1944 god. štabu Prve krajiške NOU brigade za ispitivanje neprijateljskih snaga na sektoru Raška - Novi Pazar i mogućnosti prelaza preko reke Ibra južno od Raške302
126.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 18 aprila 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravaca u dolini Moravice i Studenice304
127.Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 18 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv Bugara na sektoru Međurečje - Kaluševići306
128.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 19 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske divizije za marš brigada na prostoriju Dobri Do - Vionica - Pločnik i zatvaranje pravaca od Ivanjice i Sjenice307
129.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 19 aprila 1944 god. štabovima Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za napad na bugarski bataljon u s. Kosovici309
130.Naređenje štaba Pete udarne divizije od 19 aprila 1944 god. štabovima Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za napad na neprijatelja u s. Bratljevu311
131.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 19 aprila 1944 god. štabovima Druge proleterske i Treće srpske NOU brigade za razmeštaj na prostoriji Rudine - Mlanča - Vrmbaje i zatvaranje pravca od Ušća312
132.Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 19 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv Nemaca i Bugara na komunikaciji Ivanjica - Sjenica, između Kosovice i Bratljeva313
133.Izveštaj štaba Druge proleterske brigade Druge proleterske divizije od 19 aprila 1944 god. Štabu divizije o rasporedu Brigade i jačini i rasporedu neprijatelja na sektoru Ušće - Man. Studenica - Radočelo317
134.Radiogramski izveštaj štaba Pete NOU divizije od 20 aprila 1944 god. štabu Drugog korpusa NOVJ o borbama Druge proleterske divizije protiv Bugara na sektoru Ivanjica - r. Studenica319
135.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 20 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske divizije i štabovima brigada za pokret pravcem Golija - Mučanj - Užice319
136.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 20 aprila 1944 god. štabovima brigada za koncentraciju na prostoriji Ravna Gora - Smiljevac u cilju prelaza komunikacije Ivanjica - Sjenica323
137.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 20 aprila 1944 god. štabovima brigada za pokret pravcem Kulizino - Smiljevac - Katići325
138.Radiogramski izveštaj štaba Pete NOU divizije od 21 aprila 1944 god. štabu Drugog korpusa NOVJ o borbama Pete NOU divizije protiv Bugara, nedićevaca i četnika na sektoru Ivanjica - Rudno327
139.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 21 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske divizije i štabovima brigada za prelazak preko komunikacije Ivanjica - Stenica328
140.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 21 aprila 1944 god. štabovima brigada za pripremu prelaza komunikacije Ivanjipa - Sjenica330
141.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 21 aprila 1944 god. štabovima brigada za prelazak preko komunikacije Ivanjica - Sjenica i razmeštaj na prostoriji Brezova - Katići - Presjeka332
142.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 22 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske divizije za dostavljanje podataka o neprijatelju na pravcu kretanja Divizije334
143.Naređenje štaba Pete NOU.divizije od 22 aprila 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju G. Trudovo - Ojhovica - Kućani - Bela Reka i zatvaranje pravaca od Javora i Kokinog Broda336
144.Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 22 aprila 1944 god. štabu Pete NOU divizije o prelazu komunikacije Ivanjica - Sjenica337
145.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 23 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske divizije za pokret prema komunikaciji Užice - Požega i zatvaranje pravaca od Arilja i Ivanjice339
146.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 23 aprila 1944 god. štabovima brigada za pokret prema komunikaciji Užice - Čajetina341
147.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 23 aprila 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Močioci - Katići - Bjeluša - Šarenik343
148.Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 23 aprila 1944 god. štabu Pete NOU divizije o rezultatima borbe prilikom prelaza komunikacije Ivanjica - Sjenica344
149.Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 23 aprila 1944 god. Štabu divizije o sukobu sa Četnicima između Štitkova i G. Trudova i postavljanju zasede kod Kokinog Broda346
150.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 24 aprila 1944 god. štabovima brigada za proterivanje neprijatelja sa prostorije Ljubiš - Drenovo - Gostalje - Trnava348
151.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 24 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske divizije za marš na prostoriju Visoka - Kruščica - Dobrače i zatvaranje pravca od Arilja351
152.Naređenje štaba Druge proletereke divizije od 24 aprila 1944 god. štabovima brigada o pripremama za prelaz preko komunikacije Požega - Užice352
153.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 25 aprila 1944 god. štabovima brigada za upućivanje teških ranjenika u Četvrtu proletersku brigadu radi prebacivanja u bolnicu Drugog korpusa NOV Jugoslavije355
154.Uputstvo štaba Prvog šumadiskog NOP odreda "Milan Blagojević" od 25 aprila 1944 god. za vojno-politički rad u jedinicama Odreda357
155.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 26 aprila 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU i Četvrte proleterske brigade u vezi priprema za prelaz komunikacije Užice - Borova Glava367
156.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 26 aprila 1944 god. štabovima Druge proleterske i Treće srpske NOU brigade za prelaz preko komunikacije Užice - Požega369
157.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 27 aprila 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU i Četvrte proleterske brigade za prelaz komunikacije Užice - Palisad372
158.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 27 aprila 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete NOU krajiške i Četvrte proleterske brigade za prelaz preko komunikacije Užice - Višegrad377
159.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 28 aprila 1944 god. štabu Desete krajiške NOU brigade za rušenje komunikacije Višegrad - Užice379
160.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 28 aprila 1944 god. štabovima Druge proleterske i Treće srpske NOU brigade za prelazak komunikacije Požega - Kosjerići380
161.Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 28 aprila 1944 god. Štabu divizije o napadu na Viosku382
162.Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 28 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv neprijatelja na komunikaciji Užice - Kremna385
163.Izveštaj štaba Kosmajskog NOP odreda "Rade Jovanović" od 28 aprila 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o borbi sa četnicima Draže Mihailovića kod sela Stojnika387
164.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 29 aprila 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU i Četvrte proleterske brigade za marš preko Jelove Gore ka Sečoj Reci389
165.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 30 aprila 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Leštansko - Zarožje - Todorovići - Postenje391
166.Pismo štaba Pete NOU divizije od 30 aprila 1944 god. štabu Druge proleterske divizije o koncentraciji neprijateljskih snaga na liniji Užice - Dub - Rogačica - Ljubovija i o daljem pokretu brigada ove divizije prema Ljuboviji393
167.Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 30 aprila 1944 god. štabu Pete NOU divizije o borbama Druge proleterske i Treće srpske NOU brigade od 25 - 30 aprila 1944 godine394
168.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 30 aprila 1944 god. štabovima brigada za pokret pravcem Varda - Valjevo398
169.Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 30 aprila 1944 god. Štabu divizije o borbama sa Nemcima na Kadinjači i prebacivanju na prostoriju Ruda Vukva - Seča Reka400
170.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 1 maja 1944 god. štabovima Druge proleterske divizije i Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za marš na područje pl. Maljena i razbijanje četnika402
171.Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 1 maja 1944 god. štabu Pete NOU divizije o borbama protiv četnika na prostoriji Varda - Crveni Breg407
172.Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 1 maja 1944 god. Štabu divizije o borbama protiv četnika na južnim ogranima Povlena408
173.Izveštaj štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 1 maja 1944 god. Štabu divizije o situaciji na sektoru Brigade410
174.Izveštaj biroa Trećeg bataljona Kosmajskog NOP odreda od 1 maja 1944 god. zameniku političkog komesara Odreda o formiranju bataljona i četnih rukovodstava411
175.Naređenje štaba Druge proleterske NOU divizije od 2 maja 1944 god. štabovima brigada za prelaz komunikacije Valjevo - Kosjerići i razmeštaj na prostoriji Krčmari - Bukovac - Golubac - Osečenica - Briježđe413
176.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 3 maja 1944 god. štabu Druge proleterske divizije za razbijanje četničke grupacije na sektoru Crveni Breg - Povlen416
177.Radiogramski izveštaj štaba Pete NOU divizije od 4 maja 1944 god. štabu Drugog korpusa NOVJ o prelazu Druge proleterske i Pete NOU divizije na sektor severno od komunikacije Bajina Bašta - Užice - Kosjerići419
178.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 4 maja 1944 god. štabovima Prve i Četvrte NOU brigade za postavljanje zaseda neprijateljskim jedinicama na komunikaciji Varda - Valjevo419
179.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 4 maja 1944 god. štabovima brigada za proterivanje četnika prema Medvedniku i Rogačici421
180.Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 4 maja 1944 god. Štabu divizije o borbi sa četnicima na sektoru s. Makovište423
181.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 5 maja 1944 god. štabovima brigada za čišćenje terena od četnika na prostoriji Kosići - Prokići i prebacivanje jedinica na liniju Crveni Breg - Varda - Jakalj424
182.Pismo štaba Druge proleterske divizije od 5 maja 1944 god. štabu Pete NOU divizije u vezi prebacivanja jedne divizije na teritoriju Šumadije426
183.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 5 maja 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Varda - Godečevo - ćebići429
184.Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 5 maja 1944 god. Štabu divizije o borbama od 16 - 30 aprila 1944 godine430
185.Izveštaj štaba Četvrte krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 5 maja 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv neprijatelja na Drenovačkom Kiku433
186.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 6 maja 1944 god. štabovima brigada za prelaz komunikacije Užice - Bajina Bašta na sektoru Zaglavak - Dub434
187.Izveštaj štaba Druge proleterske divizije od 8 maja 1944 god. štabu Pete NOU divizije o situaciji na položajima Divizije437
188.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 9 maja 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Alin Potok - Rožanstvo - Gostilje - Gornji Ljubiš438
189.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 9 maja 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Miloševac - Dobro Polje440
190.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 9 maja 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Ljuto Polje - Rajevac - Konjska Reka443
191.Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 9 maja 1944 god. Štabu divizije o napadu na Čajetinu i Palisad445
192.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 11 maja 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Brekovo - Đedovac - Klekovo446
193.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 12 maja 1944 god. štabovima brigada za dejstvo protiv četnika na pravcu Ivanjica - Arilje - Čajetina449
194.Izveštaj zamenika načelnika štaba Pete NOU divizije od 12 maja 1944 god. štabu Pete NOU divizije o situaciji na teritoriji Užičkog i Čačanskog okruga452
195.Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 12 maja 1944 god. Štabu divizije o borbama protiv četnika na sektoru Čajetina - Rožanstvo454
196.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 13 maja 1944 god. štabovima brigada za napad na četnike na prostoriji između Bele Reke i Draškovića i kontrolisanje pravaca ka Ivanjici, Arilju i Čajetini457
197.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 13 maja 1944 god. štabu Druge proleterske brigade za razmeštaj na prostoriji G. i D. Jablanica459
198.Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 13 maja 1944 god. Štabu divizije o borbama četnika na položajima između s. Sirogojna i s. G. Kruščice461
199.Naređenje štaba Pete NOU divizije od 14 maja 1944 god. štabovima brigada za napad na četnike Drugog mileševskog korpusa u rejonu G. Trudovo - Štitkovo i dalji pokret prema Javoru464
200.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 14 maja 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Pećine - Dobroselica - Borova Glava - Gornji Ljubiš467
201.Izveštaj štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 14 maja 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv četnika na Preslapi, između Visoke i Čičkova469
202.Izveštaj štaba Četvrte krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 14 maja 1944 god. Štabu divizije o borbama protiv Nemaca, Bugara i četnika na položaju Treštena Stena - Bijočino Brdo470
203.Radiogramski izveštaj štaba Pete NOU divizije od 15 maja 1944 god. štabu Drugog korpusa NOVJ o prebacivanju Druge proleterske i Pete NOU divizije na teritoriju Sandžaka474
204.Naređenje štaba Druge proleterske divizije od 15 maja 1944 god. štabovima Druge proleterske i Treće srpske NOU brigade za marš brigada na prostoriju Borova Glava Draglica - Kućani i zatvaranje pravaca prema Čajetini i Novoj Varoši475
205.Izveštaj štaba Desete NOU brigade Pete NOU divizije od 17 maja 1044 god. Štabu divizije o borbama protiv četnika u vremenu od 11 - 15 maja na liniji Vladaje - Drenovo - Đedovac - Crni Vrh - Debelo Brdo476
206.Radiogramski izveštaj političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20 maja 1944 god. štabu Drugog korpusa NOVJ o borbama Druge proleterske divizije protiv četnika kod Ljubiša478
Registar*
BIBLIOTEKA