ZBORNIK NOR-a. tom I - dokumenti NOVJ - BORBE U SRBIJI - knjiga 6 - BORBE U VOJVODINI 1941-1943.
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
registar
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
1.Pismo oslobođenih robijaša od 31. avgusta 1941. god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o pripremama i bekstvu iz kaznione Sremske Mitrovice7
2.Pismo političkog komesara fruškogorskog NOP odreda od septembra 1941. god. Glavnom štabu narodnooslobodilačkih partizanskih odreda Jugoslavije13
3.Uputstvo Okružnog komiteta za severni Banat o stvaranju diverzantskih grupa i o formama borbe partizanskih jedinica u zimskim uslovima15
4.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za južni Banat Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o stanju partizanskih odreda i potrebi njihovog naoružanja18
5.Akcije Fruškogorskog partizanskog odreda novembra i decembra 1941. godine20
6.Zadaci mesnih partizanskih jedinica u Sremu21
7.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Srem od 5. januara 1942. god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Vojvodinu o radu partiske organizacije i aktivnosti partizanskih odreda23
8.Uputstvo Glavnog štaba NOP odreda za Srem od 8. januara 1942. god. za rad u partizanskim odredima29
9.Saopštenje Glavnog štaba partizanskih odreda za Srem od 10. januara 1942. god. o najvažnijim zadacima štabova i partizanskih odreda31
10.Proglas Sreskog komiteta KPJ za zemun od 12. januara 1942. god. Srbima, Hrvatima i Nemcima povodom mobilizacije u NDH33
11.Izvod iz izveštaja Sreskog komiteta KPJ za zemun od 16. februara 1942. god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o širenju neprijateljskih parola na teritoriji Srema i uslovima za stvaranje NOP odred38
12.Proglas Sreskog komiteta KPJ za Staropazovački srez od 14. marta 1942. god. o teroru okupatora40
13.Uputstvo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 20. marta 1942. god. štabu Podunavskog NOP odreda za povezivanje sa snagama odreda Iriškog sreza42
14.Uputstvo OK KPJ za Srem od 28. marta 1942. god. za rad partiskih organizacija u jedinicama43
15.Pismo Okružnog komiteta KIJ za Srem od 1. aprila 1942. god. rukovodstvu partizanskog odreda Sremski Karlovci o mobilizaciji i naoružanju NOP odreda45
16.Poziv Okružnog komiteta KPJ za severni Banat od 9. aprila 1942. god. narodima Banata za borbu protiv okupatora47
17.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 19. aprila 1942. god. Okružnom komitetu KPJ za Srem o vojno-političkom radu50
18.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 22. aprila 1942. god. rukovodstvima partiskih jedinica na terenu i političkim rukovodiocima fruškogorskog i Podunavskog NOP odreda52
19.Izvod iz pisma „ocene i zadaće" Okružnog komiteta KPJ za Srem o radu partiske organizacije i zadacima odreda54
20.Čestitka štaba NOP odreda za Srem Fruškogorskom i Podunavskom NOP odredu povodom proslave Prvog maja56
21.Pozdrav Okružnog komiteta KPJ za Srem Fruškogorskom i Podunavskom NOP odredu povodom proslave Prvog maja 1942. godine57
22.Pouke iz partizanskih akcija i borbi vođenih na teritoriji Srema58
23.Proglas Okružnog komiteta KPJ za Srem od maja 1942. godine70
24.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem Pokrajinskom komitetu Srbije od 12. juna 1942. god. o stanju u Sremu72
25.Članak o borbama i akcijama partizanskih odreda u Sremu objavljen u „Istini" br. 14 od 16. juna 1942. godine73
26.Uputstvo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 26 juna 1942. god. komandi Druge čete Podunavskog NOP odreda za izvođenje partizanskih akcija74
27.Zaključci sa zbora Podunavskog NOP odreda od 26. juna 1942. god. o partizanskom takmičenju po četama75
28.Članak o ustaško-petokolonaškom teroru u Sremu objavljen u „Našoj borbi" br. 4 od juna 1942. godine?77
29.Uputstvo štaba NOP odreda za Srem od juna 1942. god. za vođenje partizanskog rata79
30.Proglas štaba Podunavskog NOP odreda narodima Srema za sklanjanje žita od okupatora103
31.Izveštaj komesara NOP odreda za Srem od 8. jula 1942. god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o vojno-političkom radu na terenu105
32.Uputstvo OK KPJ za Srem od 8 jula 1942. god. štabu Podunavskog NOP odreda za agitaciono-propagandni rad na terenu108
33.Izvod iz izveštaja sa konferencije pokrajinskog povereništva za Banat od 12 jula 1942. god. Centralnom komitetu KPJ111
34.Izvod iz izveštaja Sreskog komiteta KPJ za Zemun od 16. jula 1942. god. Pokrajinskom komi-tetu KPJ za Srbiju o upućivanju boraca u NOP odrede na Fruškoj gori112
35.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 2. avgusta 1942. god. komesaru Podunavskog NOP odreda o aktivnosti i greškama odreda113
36.Pismo OK KPJ za Srem sekretaru sk KPJ za Sremskokarlovački srez od 6. avgusta 1942. god. o izdavanju letaka i aktivnosti neprijatelja na ovom terenu116
37.Predlog Okružnog komiteta SKOJ-a za Srem od 11. avgusta 1942. god. štabu NOP odreda za Srem o izvođenju posebnih omladinskih vojno-političkih akcija117
38.Naređenje štaba Fruškogorskog NOP odreda od 12. avgusta 1942. god. komandama četa za poboljšanje organizacije unutrašnjeg reda i formiranje bolnice i inžinjeriskog voda119
39.Pismo pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 15. avgusta 1942. god. Okružnom komitetu KPJ za Srem o potrebi redovnog slanja izveštaja i razobličavanja Draže Mihailovića na teritoriji Srema127
40.Uputstvo štaba Fruškogorskog NOP odreda od 15. avgusta 1942. god. za vršenje pretstražarske službe i postupak u slučaju napada neprijatelja129
41.Naređenje štaba Treće operativne zone Hrvatske od avgusta 1942. god. štabu Trećeg NOP odreda za formiranje štabova i komandi i uputstvo za rad štabnih oficira135
42.Proglas štaba Podunavskog NOP odreda od 3 septembra 1942. god. narodima Srema za borbu protiv okupatora i pomaganje Narodnooslobodilačkog pokreta140
43.Poziv Okružnog komiteta KPJ za Srem od 7. oktobra 1942. god. svim partiskim organizacijama u Sremu za pripremu i proslavu Oktobarske revolucije142
44.Izveštaj Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu od 10. oktobra 1942. god. Centralnom komitetu KPJ o stanju partiske organizacije143
45.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 20. oktobra 1942. god. Sreskom komitetu KPJ za Zemun povodom žalbe sreskog komiteta na rad delova Podunavskog NOP odreda159
46.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Srem od 26 oktobra 1942. god. Centralnom komitetu KPJ o borbama partizanskih odreda i stanju partiske organizacije u Sremu162
47.Brojno stanje Trećeg NOP odreda treće operativne zone Hrvatske na dan 1. novembra 1942. godine170
48.Izveštaj „Istine" od 5. novembra 1942. god. o borbama partizana na području Srema171
49.Izveštaj štaba Trećeg NOP odreda od 20. novembra 1942. god. štabu Treće operativne zone Hrvatske o naoružanju odreda173
50.Izveštaj „Istine" od 20 novembra 1942. god. o borbama i akcijama partizana na području Srema174
51.Operativni izveštaj Trećeg NOP odreda od 20. novembra 1942. god. štabu Treće operativne zone Hrvatske o prelasku odreda iz Srema u Bosnu i akcijama i borbama u vremenu od 31. oktobra do 20. novembra175
52.Pregled akcija Trećeg NOP odreda (sremskog) Treće operativne zone Hrvatske za period od februara do oktobra 1942. godine179
53.Izveštaj štaba Trećeg NOP odreda treće operativne zone Hrvatske od 22. novembra 1912 god. o političkom radu odreda u vremenu od januara do oktobra 1942. godine202
54.Osvrt štaba Treće operativne zone Hrvatske od 2 decembra 1942. god. na uspehe i slabosti Trećeg NOP odreda206
55.Pismo štaba Treće operativne zone Hrvatske od 2 decembra 1942. god. štabu Trećeg NOP odreda povodom prebacivanja jednog dela sremskih partizana na teritoriju Bosne211
56.Izvod iz izveštaja štaba Treće operativne zone Hrvatske od 5 decembra 1942. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o situaciji na teri-toriji srema212
57.Naređenje štaba Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske od 10. decembra 1942. god. za formiranje i reorganizaciju mesnih jedinica214
58.Izveštaj štaba Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske od 15. decembra 1942. god. o akcijama Druge i Treće čete216
59.Dozdrav komunista sa partiskog savetovanja održanog u Sremu decembra 1942. god. borcima Trećeg NOP odreda (sremskog) Treće operativne zone Hrvatske218
60.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Srem podnetog na partiskom savetovanju decembra 1942. godine219
61.Pismo štaba Treće operativne zone Hrvatske od 29 decembra 1942. god. štabu Trećeg NOP odreda o stvaranju novih jedinica na teritoriji zone i potrebi uspostavljanja čvršćih veza222
62.Članak „Borba partizana i naroda u Sremu“ objavljen u „Našoj borbi ‘ br. 9. od decembra 1942. godine224
63.Izveštaj štaba Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske od 31. decembra 1942. god. Štabu odreda o akcijama bataljona226
64.Pregled brojnog stanja, socijalnog i nacionalnog sastava i vojne spreme Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske na dan 31. decembra 1942. godine231
65.Pregled naoružanja Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske na dan 31. decembra 1942. godine232
66.Izveštaj „Naše borbe“ povodom smrti Žarka Zrenjanina-Uče233
67.Izveštaj „Istine“ od 2. januara 1943. god. o akcijama partizanskih jedinica u Sremu234
68.Predlog Okružnog komiteta KPJ za Srem od 10 januara 1943. god. Centralnom komitetu KPJ za formiranje Prve vojvođanske brigade i novog štaba Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske235
69.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 10 januara 1943. god. Centralnom komitetu KPH o akcijama i prebacivanju sremskih partizana na teritoriji istočne Bosne236
70.Izveštaj štaba Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske od 14. januara 1943. god. o borbama i akcijama Druge i Treće čete238
71.Pismo Centralnog komiteta KPJ Pokrajinskom komitetu za Vojvodinu, pokrajinskom povereništvu za Banat i Okružnom komitetu za Srem od 16. januara 1943. godine240
72.Izveštaj štaba Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske od 22 januara 1943. god. o akcijama Druge i Treće čete244
73.Izveštaj štaba Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske od 25. januara 1943. god. o akcijama Prve i Treće čete245
74.Osvrt Okružnog komiteta KPJ za Srem od 30 zanuara 1943. god. na akcije Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda i uputstvo za dalji vojno-politički rad247
75.Pismo štaba Treće operativne zone Hrvatske od 1 februara 1943. god. štabu četvrtog bataljona o potrebi prikupljanja snaga i formiranja odreda, održavanja diverzantskog kursa, formiranja voda za vezu i drugim vojnim pitanjima251
76.Izveštaj štaba Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske od 1. februara 1943. god. o akcijama Druge i Četvrte čete255
77.Direktivno pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 3 februara 1943. god. o daljim zadacima partizanskih jedinica i organa narodne vlasti256
78.Izvod iz pisma pk SKOJ-a za Srem „osnovne zadaće SKOJ-a u Vojvodini” od februara 1943. god. upućenog skojevskim organizacijama u vojsci i na terenu259
79.Izveštaj štaba Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske od 1 marta 1943. god. o akcijama mesnih partizanskih jedinica Rumskog sreza262
80.Izveštaj „Naše borbe“ povodom ubistva Đorđa Dragojlovića-Arse264
81.Članak „Naše borbe“ povodom ubistva Radivoja Ćirpanova-Ćire265
82.Izveštaj štaba Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske od 3 marta 1943. god. o akcijama mesnih partizanskih jedinica u srezovima Stara Pazova i Sremski Karlovci266
83.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 5 marta 1943. god. bataljonskom komitetu Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske o organizacionim pitanjima, političkom radu i aktivizaciji omladine na terenu269
84.Izveštaj „Istine“ od 5 marta 1943. god. o akcijama Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske273
85.Izveštaj štaba Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske od 7. marta 1943. god. o borbi protiv neprijateljskih agenata275
86.Izveštaj štaba Četvrtog bataljona Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske od 7. marta 1943. god. o borbama i akcijama bataljona od 1. novembra 1942. do 1. marta 1943. godine276
87.Izveštaj štaba Trećeg NOP odreda od 9 marta 1943. god. štabu Treće operativne zone Hrvatske o vojno-političkom stanju odreda280
88.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 2 aprila 1943. god. svim bataljonskim komitetima Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske o formiranju političkog odjela i zadacima komunista na političkom i kulturno-prosvetnom polju282
89.Izveštaj štaba Trećeg NOP odreda od 3. aprila 1943. god. štabu Treće operativne zone Hrvatske o radu, promenama i stanju odreda u toku februara i marta284
90.Direktivno pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 6. aprila 1943. god. svim sreskim i bataljonskim komitetima o formiranju rezervnih bataljona, uvođenju obavezne vojne obuke i odnosu prema stanovništvu291
91.Naredba štaba Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske od 9. aprila 1943. god. svim štabovima rezervnih bataljona za izdavanje propusnica i dozvola za boravak294
92.Operativni izveštaj štaba Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske od 14 aprila 1943. god. za period od 1. marta do 1. aprila295
93.Izveštaj štaba grupe vojvođanskih partizanskih udarnih bataljona od 19 aprila 1943. god. štabu Treće operativne zone o formiranju i jačini grupe udarnih bataljona i predlog za formiranje Druge vojvođanske udarne brigade301
94.Izvod iz izveštaja Sreskog komiteta KPJ za Zemun Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju od 26. aprila 1943. god. o akcijama mesnih desetina na teritoriji Zemunskog sreza303
95.Direktivno pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 9. maja 1943. god. Sreskom komitetu KPJ za Staru Pazovu povodom mobilizacije ljudstva za Sremski NOP odred306
96.Naredba Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske od 12. maja 1943. god. o pohvali Treće čete Drugog bataljona za uspešno izvedenu akciju u selu Jarku308
97.Pregled brojnog stanja, naoružanja, vojne spreme i socijalnog sastava Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske na dan 14. maja 1943. godine310
98.Izveštaj štaba druge grupe vojvođanskih partizanskih udarnih bataljona od 14. maja 1943. god. štabu Treće operativne zone Hrvatske o formiranju druge grupe udarnih bataljona i moralno-političkom stanju jedinica311
99.Operativni izveštaj štaba Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske od 22. maja 1943. god. za period od 1. aprila do 6. maja312
100.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 8. juna 1943. god. svim članovima partije Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske i udarnih bataljona na području Srema o greškama i slabostima nekih partiskih organizacija i merama za njihovo otklanjanje320
101.Poziv Okružnog narodnooslobodilačkog odbora za Srem i štaba Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske od 11. juna 1943. god. narodima Srema za odbranu letine od okupatora326
102.Članak „Istine“ od 22. juna 1943. god. o razvitku narodnooslobodilačkog pokreta u Sremu329
103.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 26 juna 1943. god. Štabu Trećeg NOP odreda Treće operativne zone Hrvatske o nekim greškama partizana i potrebi pojačanja vojnopolitičkog rada330
104.Izvod iz izveštaja Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu od 27 juna 1943. god. Centralnom komitetu KPJ o akcijama i stanju partizanskih jedinica u Sremu334
105.Izveštaj informativnog oficira štabu Trećeg NOP odreda od 28. juna 1943. god. o pretstojećoj neprijateljskoj ofanzivi i o jačini neprijatejeljskih garnizona u Zemunu i Šidskom srezu335
106.Izveštaj informativnog oficira štabu Trećeg NOP odreda od 2. jula 1943. god. o kretanju, brojnom stanju i naoružanju neprijateljskih jedinica338
107.Izveštaj informativnog oficira štabu Trećeg NOP odreda od 12. jula 1943. god. o akciji Prve čete i o brojnom stanju i naoružanju neprijateljskih jedinica u pojedinim garnizonima340
108.Pismo narodnooslobodilačkog odbora za Srem štabu Trećeg NOP odreda Drugog korpusa od 14. jula 1943. god. o neovlašćenom oduzimanju opreme seljacima od strane pojedinih partizana342
109.Naredba Glavnog štaba Vojvodine za 19. juli 1943. god. kojom se po odluci Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije postavlja rukovodstvo Glavnog štaba, ukida Treći NOP odred Drugog korpusa i formiraju Prvi i Drugi sremski odred NOV i PO Vojvodine344
110.Operativni izveštaj komandanta Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine za period od 7. marta do 19. jula 1943. god. o diverzantskim akcijama vojvođanskih jedinica345
111.Operativni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 25. jula 1943. godine348
112.Operativni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 25. jula 1943. god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o akcijama partizanskih jedinica u Vojvodini353
113.Naredba br. 2 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 26. jula 1943. god. za obrazovanje oficirske škole NOV i PO Vojvodine355
114.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije od 27. jula 1943. god. o razvoju sremskih jedinica358
115.Izveštaj „Istine“ o akcijama Treće vojvođanske brigade i partizanskih odreda u Sremu u vremenu od 8. juna do 4. avgusta 1943. godine361
116.Izveštaj štaba Prvog sremskog odreda NOV i PO Vojvodine od 10. avgusta 1943. god. o akcijama bataljona u vremenu od 8. juna do 31. jula363
117.Naredba br. 7 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine za 14. avgust 1943. god. o postavljanju rukovodilaca u Prvom sremskom NOP odredu368
118.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Srem od 15. avgusta 1943. god. bataljonskom komitetu Drugog bataljona Prvog sremskog odreda NOV i PO Vojvodine o potrebi pojačanja partisko-političkog rada u bataljonu i uspostavljanju pravilnih odnosa prema organizacijama na terenu369
119.Izveštaj sekretara sreskog komiteta KPJ za Rumu od 15. avgusta 1943. god. Okružnom komitetu KPJ za Srem o odbrani žetve i teroru okupatora373
120.Izveštaj „Istine“ od 17. avgusta 1943. god. o akcijama Treće vojvođanske brigade i partizanskih odreda u Sremu378
121.Izveštaj „Istine“ od 17. avgusta 1943. god. o akcijama Treće vojvođanske brigade i partizanskih odreda u Sremu380
122.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20. avgusta 1943. god. štabovima Prvog i Drugog sremskog NOP odreda za kontrolu i obezbeđenje graničnog pojasa Srema od upada neprijateljskih elemenata383
123.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 20. avgusta 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o potrebi slanja izveštaja Vrhovnom štabu NOV i POJ o stanju u Srbiji386
124.Naredba br. 4 štaba Drugog sremskog NOP odreda za 20. avgust 1943. god. o formiranju Četvrte čete prvog bataljona i postavljanju rukovodstva387
125.Izveštaj političkog komesara Prve vojvođanske brigade od 21. avgusta 1943. god. Pokrajinskom komitetu KPJ za Vojvodinu o opštem stanju brigade i zadacima partiske organizacije388
126.Ratni izveštaj br. 1 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 23. avgusta 1943. god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica395
127.Izveštaj „Istine“ o pogibiji Slobodana Bajića-Paje komesara Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine397
128.Ratni izveštaj br. 3 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 26 avgusta 1943. god. o akcijama i borbama vojvođanskih partizana399
129.„Od malih odreda do Vojvođanske divizije“ — članak objavljen u „Slobodnoj Vojvodini“ br. 5—6, od avgusta 1943. godine401
130.Ratni izveštaj br. 4 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 30. avgusta 1943. god. o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica405
131.Naredba komande mesta Iriškog sreza od 1. septembra 1943. god. svim komandama partizanskih straža i MNOO407
132.Ratni izveštaj br. 6 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 3. septembra 1943. god. o akcijama Prvog i Drugog sremskog NOP odreda408
133.Naredba br. 6 štaba Drugog sremskog NOP odreda za 4. septembar 1943. god. o formiranju Drugog bataljona o privremenom postavljanju komandnog kadra u odredu409
134.Ratni izveštaj br. 7 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 6. septembra 1943. god. o akcijama vojvođanskih jedinica u Sremu411
135.Ratni izveštaj br. 8 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 8 septembra 1943. god. o borbama i akcijama Treće vojvođanske brigade i Prvog sremskog NOP odreda412
136.Ratni izveštaj br. 10 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 14 septembra 1943. god. o borbama i diverzantskim akcijama Drugog sremskog NOP odreda414
137.Ratni izveštaj br. 11 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 15. septembra 1943. god. o borbama i akcijama Trećeg bačko-baranjskog i Drugog sremskog NOP odreda i delova Treće vojvođanske brigade416
138.Ratni izveštaj br. 12 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 19 septembra 1943. god. o akcijama jedinica Prvog sremskog NOP odreda i Treće vojvođanske brigade417
139.Obaveštenje Sreskog komiteta KPJ za Rumu od 21. septembra 1943. god. svim partiskim organizacijama o brojnom stanju i naoružanju neprijatelja u Rumi pred ofanzivu u Sremu418
140.Pismo sekretara Sreskog komiteta KPJ za Rumu od septembra 1943. god. Okružnom komitetu KPJ za Srem o teroru, jačini i kretanju okupatora na teritoriji sreza419
141.Naređenje komande sremsko-mitrovačkog područja komandi mesta Iriškog sreza od 29. sep-tembra 1943. god. za izradu skloništa za prikrivanje ljudstva i materijala420
142.Ratni izveštaj br. 16 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 30. septembra 1943. god. o akcijama Trećeg Bačko-baranjskog NOP odreda422
143.Izveštaj zamenika političkog komesara Drugog sremskog odreda NOV i PO Vojvodine o partisko-političkom radu odreda u vremenu od 15. do 30. septembra 1943. godine423
144.Ratni izveštaj br. 17 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 4. oktobra 1943. god. o akcijama Prvog sremskog NOP odreda424
145.Izvod iz pisma Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu od 5. oktobra 1943. god. upućenog svim partiskim rukovodstvima u pozadini i vojsci426
146.Izveštaj „Istine“ o akcijama Prvog sremskog odreda od 1. do 5. oktobra 1943. godine427
147.Izveštaj zamenika političkog komesara Prvog sreskog NOP odreda Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine od 7 oktobra 1943. god. o stanju partiske organizacije, političkom radu i brojnom stanju odreda428
148.Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o akcijama Drugog sremskog NOP odreda od 12. oktobra 1943. godine430
149.Ratni izveštaj br. 19 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 14. oktobra 1943. godine431
150.Naredba br. 12 štaba Drugog sremskog NOP odreda za 15. oktobar 1943. god. o postavljanju komandnog kadra u odredu432
151.Izvod iz izveštaja političkog sekretara Sreskog komiteta KPJ za Rumu od 19. oktobra 1943. god. Okružnom komitetu KPJ za istočni Srem o radu komandi mesta i saradnji sa narodnooslobodilačkim odborima433
152.Zapisnik sa vanrednog sastanka partiske organizacije štaba Prvog sremskog NOP odreda od 23. oktobra 1943. godine434
153.Ratni izveštaj br. 20 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 27. oktobra 1943. godine439
154.Direktivno nismo Okružnog komiteta KPJ za istočni Srem od 28 oktobra 1943. god. svim partiskim rukovodstvima istočnog Srema i prvog sremskog NOP odreda o nekim slabostima u radu partiskih organizacija i uputstva za dalji rad440
155.Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o akcijama Prvog i Drugog sremskog NOP odreda u vremenu od 30. septembra do 21. oktobra 1943. godine447
156.Izveštaj sekretara partiske organizacije Prvog bataljona Prvog sremskog NOP odreda od 4 novembra 1943. god. o održanom sastanku ćelije štaba bataljona448
157.Pohvale Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 7. novembra 1943. god. borcima i rukovodiocima Trećeg bačko-baranjskog, Prvog i Drugog sremskog NOP odreda za uspešno izvedene akcije450
158.Pismo pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu od 10. novembra 1943. god. članovima PK Gezi Tikvickom i Nikoli Petroviću o stanju u Sremu, Banatu i Bačkoj451
159.Naredba br. 20 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 14. novembra 1943. god. za formiranje diverzantskog udarnog bataljona455
160.Raspis NOO za Staropazovački srez od 14. novembra 1943. god. mesnim narodnooslobodilačkim odborima za izradu mobilizacionih spiskova457
161.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 16. novembra 1943. god. komandi rumskog područja za pisanje i slanje obaveštajnih izveštaja458
162.Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 16. novembra 1943. god. o neprijateljskoj ofanzivi u Banatu i na Frušku goru461
163.Ratni izveštaj br. 23 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 24. novembra 1943. god. o borbama i akcijama jedinica Šesnaeste NOU divizije, Trećeg bačko-baranjskog i Drugog sremskog NOP odreda462
164.„Borba na salašu“ — članak objavljen u listu „Glas omladine“ br. 8 od novembra 1943. godine464
165.Izveštaj ekonomskog otseka Glavnog štaba Vojvodine od 1 decembra 1943. god. ekonomskom otseku Vrhovnog štaba NOV i POJ za oktobar i novembar466
166.Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 2 decembra 1943. god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o vojno-političkom radu i stanju vojvođanskih jedinica u drugoj polovini 1943. godine481
167.Naredbe Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o formiranju Četvrte i Pete vojvođanske brigade, otseka pri glavnom štabu, Drugog sremskog, Trećeg bačko-baranjskog NOP odreda i komandi područja494
168.Proglas narodnooslobodilačkog odbora za Bačku i Baranju i štaba Trećeg bačko-baranjskog NOP odreda od decembra 1943. god. kojim se pozivaju narodi Bačke i Baranje u borbu protiv okupatora i domaćih izdajnika497
169.Izveštaj zamenika političkog komesara Prvog sremskog NOP odreda od 5. decembra 1943. god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o stanju u odredu i o partisko-političkom radu502
170.Izveštaj sreskog komiteta KPJ za Sremsku Mitrovicu od 6. decembra 1943. god. Okružnom komitetu KPJ za istočni Srem o radu u novembru507
171.Dopunski izveštaj zamenika političkog komesara Prvog sremskog NOP odreda od 7. decembra 1943. god. o brojnom stanju članova KPJ i SKOJ-a u odredu510
172.Izjava Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine u vezi rezolucije narodnih izdajnika koju su 6. oktobra 1943. god. uputili mađarskom županu Deaku Leu511
173.Izveštaj političkog komesara Prvog sremskog NOP odreda od 21. decembra 1943. god. Okružnom komitetu KPJ za Srem o radu u decembru512
174.Uputstvo komande sremsko-mitrovačkog područja od 22. decembra 1943. god. svim obaveštajnim organima o načinu pisanja izveštaja521
175.Izveštaj sekretara partiske organizacije Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 23. decembra 1943. god. o održanom sastanku štapske ćelije522
176.Članak „Slobodne Vojvodine“ o prelasku Prve vojvođanske brigade iz istočne Bosne u Srem i borbi u Grgurevcima524
177.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 27. decembra 1943. god. svim vojvođanskim jedinicama za podizanje komandnog kadra, jačanje discipline, čuvanje moralnog lika i pravilnog odnosa prema narodu528
178.Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o poginulim rukovodiocima NOV i PO u Vojvodini534
179.Pregled borbi i akcija narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda na teritoriji Vojvodine u 1943. godini535
180.Ratni izveštaj br. 31 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 31. decembra 1943. god. o akcijama diverzantskog bataljona i delova Prvog sremskog NOP odreda546
181.Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o ubijenim narodnim neprijateljima548
Registar549
BIBLIOTEKA