ZBORNIK NOR-a, tom I - knjiga 21 - BORBE U SRBIJI 1941-1944 - dokumenti kvislinških jedinica i ustanova
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
dokumenti kvislinških jedinica i ustanova
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti kvislinških jedinica i ustanova
1.Pregled partizanskih dejstava u Srbiji jula 1941. godine7
2.Pregled partizanskih dejstava u Srbiji avgusta 1941. godine21
3.Izveštaj Valjevskog žandarmerijskog odreda od 13. septembra 1941. Predsedništvu vlade o sukobu s partizanima u selu Meljaku i o držanju naroda prema Nedićevoj vojsci72
4.Nacrt Uputstva Nedićeve vlade od 18. septembra 1941. o merama protiv partizana75
5.Izveštaj Zapovedništva mornarice NDH od 22. septembra 1941. Glavnom stožeru vojskovođe o potapanju brodova na Savi od strane partizana76
6.Pregled partizanskih dejstava u Srbiji septembra 1941. godine80
7.Pregled partizanskih dejstava u Srbiji oktobra 1941. godine121
8.Izveštaj komandanta SDS iz Niša od 11. novembra 1941. predsedniku vlade Milanu Nediću o situaciji u niškom okrugu154
9.Naredba Milana Nedića od 21. novembra 1941. o obrazovanju jedinstvene komande za četničke, ljotićevske i nedićevske jedinice156
10.Uputstvo Milana Nedića od 22. novembra 1941. komandantu žandarmerije o obezbeđenju železničkog, drumskog, vodenog i telefonsko-telegrafskog saobraćaja od diverzija i sabotaža partizana i pripadnika NOP-a159
11.Pregled partizanskih dejstava u Srbiji novembra 1941. godine162
12.Pregled partizanskih dejstava u Srbiji decembra 1941. godine181
13.Izveštaj komandira Žandarmerijske stanice u Pečenjevcu od 12. januara 1942. o napadu partizana i razoružavanju žandarma197
14.Izvod iz izveštaja okružnog načelnika iz Niša od 14. januara 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o situaciji u niškom okrugu200
15.Pregled partizanskih dejstava u Srbiji januara 1942. godine202
16.Pregled partizanskih dejstava u Srbiji februara 1942. godine213
17.Izveštaj okružnog načelnika od 1. marta 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o situaciji u požarevačkom okrugu224
18.Predlog Milana Nedića od 30. marta 1942. dr Turneru o ustanovljavanju nagrada licima koja uhvate ili prokažu komunistu ili partizana227
19.Pregled dejstava partizanskih jedinica u Srbiji marta 1942. godine228
20.Izveštaj načelnika užičkog okruga od 2. aprila 1942. Milanu Aćimoviću, ministru unutrašnjih poslova o situaciji u okrugu244
21.Pregled dejstava partizanskih jedinica u Srbiji aprila 1942. godine249
22.Izveštaj beogradskog Okružnog načelstva od 1. maja 1942. Nedićevom Ministarstvu unutrašnjih poslova o dejstvima partizana i brojnom stanju i dislokaciji jedinica SDS i četnika258
23.Izveštaj okružnog načelnika iz Kraljeva od 10. maja 1942. predsedniku vlade i ministru unutrašnjih poslova o javnoj bezbednosti i političkim prilikama u kraljevačkom okrugu262
24.Izveštaj Predstojništva gradske policije iz Valjeva od 22. maja 1942. Načelstvu okruga valjevskog o održavanju poretka prilikom vešanja Stevana Filipovića264
25.Pregled dejstava partizanskih jedinica u Srbiji maja 1942. godine272
26.Naređenje Predsedništva ministarskog saveta od juna 1942. komandama četničkih odreda i SDS o statusu četničkih jedinica279
27.Izveštaj Komande niške oblasti SDS od 30. juna 1942. ministru unutrašnjih poslova o rezultatima bugarske ofanzive na Jastrepcu i na prostoru Knjaževac, Aleksinac i Bela Palanka281
28.Pregled dejstava partizanskih jedinica u Srbiji juna 1942. godine284
29.Izveštaj Štaba srpske dobrovoljačke komande od 3. jula 1942. predsedniku vlade Milanu Nediću o ubistvima i paljenjima koja su bugarske okupacione jedinice počinile za vreme njihove ofanzive na Jastrebac290
30.Depeša odreda SDS iz Zaječara od 4. jula 1942. komandantu SDS o ubistvima i paljenjima koja su počinile bugarske okupacione jedinice u zaječarskom okrugu292
31.Izveštaj Okružnog načelstva iz Niša od 4. jula 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o ubistvima i paljenjima koja su počinile bugarske okupacione jedinice u svrljiškom srezu293
32.Izveštaj Okružnog načelstva iz Zaječara od 15. jula 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o situaciji u zaječarskom okrugu295
33.Pregled dejstava partizanskih jedinica u Srbiji jula 1942. godine298
34.Obaveštenje Okružnog načelstva iz Jagodine od 7. avgusta 1942. Ministru unutrašnjih poslova o zahtevima bugarske okupacione vojske da se prijavljuju sumnjiva lica, i o vršenju kontribucije i odmazde za učinjene sabotaže i ubistva bugarskih vojnika305
35.Izvod iz izveštaja komisije od 8. avgusta 1942. ministru Unutrašnjih poslova Milanu Aćimoviću o situaciji u koncentracionom logoru na Banjici u Beogradu306
36.Izveštaj Odjela za vojnu sigurnost NDH od 12. avgusta 1942. Ministarstvu domobranstva, Zapovjedništvu ustaške vojnice i Ravnateljstvu za javni red i sigurnost o borbama protiv partizana u Srbiji308
37.Pregled dejstava partizanskih jedinica u Srbiji avgusta 1942. godine316
38.Pregled dejstava partizanskih jedinica u Srbiji septembra 1942. godine322
39.Pregled dejstava partizanskih jedinica u Srbiji oktobra 1942. godine330
40.Izvod iz izveštaja Okružnog načelstva iz Požarevca od 25. novembra 1942. šefu Srpske državne bezbednosti o prilikama u požarevačkom okrugu338
41.Izveštaj Okružnog načelstva iz Leskovca od 30. novembra 1942. šefu Nedićeve SDP o situaciji u okrugu od 15. do 30. novembra341
42.Pregled dejstava partizanskih jedinica u Srbiji novembra 1942. godine346
43.Izvod iz izveštaja Okružnog načelstva iz Požarevca od 29. decembra 1942. šefu Srpske državne bezbednosti o prilikama u požarevačkom okrugu351
44.Pregled partizanskih dejstava u Srbiji decembra 1942. godine355
45.Bilten Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova o situaciji u Srbiji januara 1943. godine362
46.Izveštaj Ispostave iz Bora od 12. februara 1943. šefu Srpske državne bezbednosti (SDB) o zločinima koje su u s. D. Beloj Reci počinili pripadnici nemačke radne organizacije TOT368
47.Petnaestodnevni izveštaj Okružnog načelstva iz Požarevca od 15. februara 1943. Nedićevom Ministarstvu unutrašnjih poslova o situaciji u okrugu373
48.Izveštaj Okružnog načelstva iz Zaječara od 17. februara 1943. šefu Nedićeve SDB o dejstvima partizana u zaječarskom okrugu377
49.Izveštaj Okružnog načelstva iz Leskovca od 28. februara 1943. šefu Nedićeve SDB o situaciji u okrugu i dejstvima partizanskih jedinica380
50.Izveštaj Okružnog načelstva iz Zaječara od 1. marta 1943. šefu Nedićeve SDB o akcijama partizana i situaciji u zaječarskom okrugu385
51.Mesečni izveštaj Okružnog načelstva iz Kruševca od 2. marta 1943. šefu Nedićeve SDB o akcijama partizana u kruševačkom okrugu387
52.Izveštaj načelnika kosmajskog sreza od 4. marta 1943. Šefu SDB u Beogradu o aktivnosti partizana i situaciji u srezu390
53.Izveštaj Okružnog načelstva iz Kragujevca od 4. marta 1943. šefu Nedićeve SDB o akcijama partizana u kragujevačkom okrugu od 16. do 27. februara395
54.Naređenje šefa Nedićeve SDB od 14. marta 1943. da se u selu Belanovici (kod Aranđelovca) strelja 30 simpatizera NOP-a i da se novčano kazne stanovnici tog i okolnih sela398
55.Izveštaj beogradskog Okružnog načelstva od 15. marta 1943. šefu Nedićeve SDB o akcijama partizana403
56.Predlog šefu Nedićeve SDB od 19. marta 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova da se opštinske uprave spajanjem obezbede od daljih upada partizana408
57.Izveštaj Okružnog načelstva iz Kragujevca od 19. marta 1943. šefu SDB o akcijama 1. šumadijskog NOP odreda od 1. do 15. marta410
58.Naređenje Milana Nedića od 28. marta 1943. ministru unutrašnjih poslova da se pohapse siromašni seljaci i pošalju na rad u Nemačku414
59.Bilten Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova o situaciji u Srbiji marta 1943. godine415
60.Naredba načelnika sreza kosmajskog od 20. aprila 1943. stanovnicima sreza i opštinskim upravama da do 1. maja poseku rastinje pored puteva, da poruše usamljene zgrade van naselja i da obaveštavaju o ulasku partizana u sela427
61.Bilten Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova o situaciji u Srbiji aprila 1943. godine430
62.Izveštaj delegata Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 28. maja 1943. šefu SDB Srbije o mučenjima radnika u Borskom rudniku od strane nemačke organizacije TOT441
63.Bilten Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova o situaciji u Srbiji maja 1943. godine443
64.Izveštaj načelstva beogradskog okruga od 3. juna 1943. Šefu Nedićeve SDB o zločinima Nemaca, ljotićevaca i beogradske specijalne policije u mladenovačkim selima Šepšinu i Duboni450
65.Bilten Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova o situaciji u Srbiji juna 1943. godine454
66.Izveštaj Okružnog načelstva iz Zaječara od 7. jula 1943. Šefu Nedićeve SDB o zločinima Nemaca koje su počinili u s. Rudnoj Glavi459
67.Bilten Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova o situaciji u Srbiji juna 1943. godine461
68.Bilten Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova o situaciji u Srbiji u avgustu 1943. godine465
69.Izveštaj Okružnog načelstva iz Leskovca od 2. septembra 1943. šefu Nedićeve SDB o situaciji u prokupačkom srezu471
70.Obaveštenje šefa Nedićeve SDS od 4. septembra 1943. komandantu javne bezbednosti o zločinima koje je u srezu tamnavskom počinila nemačka kaznena ekspedicija473
71.Izveštaj Okružnog načelstva iz Leskovca od 16. septembra 1943. šefu Nedićeve SDB o situaciji u leskovačkom okrugu od 1. do 15. septembra475
72.Bilten Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova o situaciji u Srbiji u septembru 1943. godine481
73.Izveštaj Okružnog načelstva iz Leskovca od 3. novembra 1943. šefu Nedićeve SDB o situaciji u okrugu i dejstvima jedinica NOV oktobra 1943. godine486
74.Bilten Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova o situaciji u Srbiji od 4. do 11. novembra 1943. godine488
75.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 13. kovembra 1943. o situaciji u Srbiji od 6. do 12. novembra492
76.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Ministarstva unutrašnjih poslova od 19. novembra 1943. o događajima u Srbiji od 12. do 19. novembra496
77.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašših poslova od 26. novembra 1943. o događajima u Srbiji od 19. do 26. novembra504
78.Izvod iz izveštaja Okružnog načelstva iz Kruševca od 30. novembra 1943. Nedićevom Ministarstvu unutrašnjih poslova o dejstvima jedinica NOV u kruševačkom okrugu512
79.Izveštaj Sreskog načelstva iz Žitkovca od 2. decembra 1943. Nedićevom Ministarstvu unutrašnjih poslova o dejstvima jedinica NOV u moravskom srezu519
80.Izveštaj Odeljenja za držvnu zaštitu od 3. decembra 1943. Nedićevom Ministarstvu unutrašnjih poslova o situaciji u Srbiji od 26. novembra do 3. decembra522
81.Izvod iz izveštaja Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 9. decembra 1943. o događajima u Srbiji od 3. do 9. decembra532
82.Izvod iz izveštaja Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 16. decembra 1943. o događajima u Srbiji od 10. do 16. decembra541
83.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 23. decembra 1943. o događajima u Srbiji od 16. do 23. decembra551
84.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 30. decembra 1943. o događajima u Srbiji od 24. do 30. decembra558
85.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 5. januara 1944. o događajima u Srbiji od 30. decembra 1943. do 5. januara 1944. godine569
86.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 13. januara 1944. o događajima u Srbiji od 6. do 13. januara578
87.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 20. januara 1944. o događajima u Srbiji od 13. do 20. januara587
88.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 26. januara 1944. godine o događajima u Srbiji od 21. do 27. januara596
89.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 3. februara 1944. godine o događajima u Srbiji od 28. januara do 3. februara601
90.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 10. februara 1944. godine o događajima u Srbiji od 4. do 10. februara607
91.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 17. februara 1944. o događajima u Srbiji od 11. do 17. februara613
92.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 24. februara 1944. o događajima u Srbiji od 18. do 24. februara618
93.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 2. marta 1944. o događajima u Srbiji od 25. februara do 2. marta622
94.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 9. marta 1944. o događajima u Srbiji od 3. do 9. marta625
95.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 16. marta 1944. o događajima u Srbiji od 9. do 16. marta629
96.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 23. marta 1944. o događajima u Srbiji od 17. do 23. marta632
97.Izveštaj Okružnog načelstva iz Užica od 1. aprila 1944. Nedićevom Ministarstvu unutrašnjih poslova o situaciji u zapadnoj Srbiji od 22. do 27. marta637
98.Izveštaj 1. bataljona od 5. aprila 1944. komandantu 4. Ljotićevog puka o borbama na Ibru protiv NOVJ od 25. marta do 5. aprila641
99.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 6. aprila 1944. o događajima u Srbiji od 31. marta do 6. aprila656
100.Obaveštenje Komande SDS iz Beograda od 11. aprila 1944. komandantu Niškog graničnog okruga o događajima.u Srbiji660
101.Izveštaj 1. bataljona od 26. aprila 1944. komandantu 4. Ljotićevog puka o borbama protiv jedinica NOVJ od 15. do 26. aprila662
102.Izveštaj Komande SDS užičkog okruga od 28. aprila 1944. Okružnom načelstvu o rušenju pruge Užice - Požega od strane jedinica NOVJ i napadu na brzi voz675
103.Izveštaj Komande SDS iz Užica od 1. maja 1944. Okružnom načelstvu o borbama sa jedinicama NOVJ kod Kosjerića680
104.Obaveštenje Komande SDS iz Beograda od 5. maja 1944. komandantu Niškog okružnog graničnog odreda o događajima u Srbiji682
105.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 17. maja 1944. o situaciji u Srbiji688
106.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 22. maja 1944. o situaciji u Srbiji690
107.Obaveštenje Komande SDS od 25. maja 1944. komandantu Niškog okružnog graničnog odreda o događajima u Srbiji692
108.Izveštaj Komande SDS od 27. maja 1944. o događajima u Srbiji od 22. do 27. maja695
109.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 29. maja 1944. o situaciji u Srbiji697
110.Naređenje Komande SDS Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 6. juna 1944. Oblasnoj komandi SDS u Nišu za akciju protiv jedinica NOVJ u niškom okrugu701
111.Izveštaj Odeljenja za zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 6. juna 1944. o situaciji u Srbiji703
112.Izveštaji 1. i 2. grupe od 12. juna 1944. godine Komandi niške oblasti SDS o toku napada na 9. NO brigadu i Niški NOP odred na prostoru s. Vrelo, s. Pirkovac i s. Labukovo706
113.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 13. juna 1944. o situaciji u Srbiji709
114.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 16. juna 1944. o situaciji u Srbiji711
115.Izveštaj Komande niške oblasti SDS od 18. juna 1944. godine komandantu SDS Srbije o borbi sa jedinicama NOVJ kod s. Kravlja i s. Vrela713
116.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 26. juna 1944. o situaciji u Srbiji725
117.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 27. juna 1944. o situaciji u Srbiji727
118.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 29. juna 1944. o situaciji u Srbiji729
119.Izveštaj Moravičkog odreda SDS iz Ivanjice od 4. avgusta 1944. komandantima Moravičke i Deževske brigade i moravičkog sreza o prodoru jakih snaga NOVJ prema Ibru i zapadnoj Moravi731
120.Izveštaj Komande SDS od 14. avgusta 1944. o događajima u Srbiji od 10. do 14. avgusta733
121.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 16. avgusta 1944. o situaciji u Srbiji od 13. do 16. avgusta736
122.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 17. avgusta 1944. o situaciji u Srbiji od 13. do 16. avgusta739
123.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 18. avgusta 1944. o situaciji u Srbiji 16. i 17. avgusta743
124.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 21. avgusta 1944. godine o situaciji u Srbiji 18. i 19. avgusta745
125.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 23. avgusta 1944. o situaciji u Srbiji od 14. do 23. avgusta747
126.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 24. avgusta 1944. o situaciji u Srbiji 23. avgusta750
127.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 25. avgusta 1944. o situaciji u Srbiji od 22. do 25. avgusta752
128.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 26. avgusta 1944. o situaciji u Srbiji od 17. do 25. avgusta754
129.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 28. avgusta 1944. o situaciji u Srbiji od 25. do 27. avgusta757
130.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 30. avgusta 1944. o situaciji u Srbiji od 24. do 29. avgusta760
131.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 31. avgusta 1944. o situaciji u Srbiji 29. i 30. avgusta762
132.Izveštaj Odeljenja za državnu zaštitu Nedićevog Ministarstva unutrašnjih poslova od 2. septembra 1944. o situaciji u Srbiji od 27. avgusta do 2. septembra764
Registar767
BIBLIOTEKA