ZBORNIK NOR-a, tom I - knjiga 20 - BORBE U SRBIJI 1941-1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
dokumenti partijskih organizacija, narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partijskih organizacija, narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda
1.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Niš od 25. jula 1941. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o pripremama za ustanak u južnoj Srbiji9
2.Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOPO Srbije od 29. jula 1941. drugu Titu o mogućnostima za stvaranje slobodne teritorije12
3.Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOPO Srbije od 2. avgusta 1941. drugu Tigu o stanju partizanskih odreda, o odnosu partijskih rukovodstava i štabova i o mogućnostima za stvaranje slobodne teritorije u zapadnoj Srbiji15
4.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju Okružnom komitetu KPJ za Valjevo i instruktoru PK o pravilnom sprovođenju partijske linije u pogledu oružanog ustanka24
5.Pismo Glavnog štaba NOPO Srbije od avgusta 1941. Štabovima odreda o potrebi da se odredi omasove i organizaciono srede kroz pojačanu borbenu i političku delatnost28
6.Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOPO Srbije od 17. avgusta 1941. drugu Titu o stanju i prvim akcijama partizanskih odreda u zapadnoj Srbiji30
7.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 30. Avgusta 1941. okružnim komitetima za Niš i Leskovac o odnosima sa četnicima i građanskim partijama34
8.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Niš od 31. avgusta 1941. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o prihvatu i rasporedu ljudi upućenih za odrede37
9.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od avgusta 1941. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o akcijama Boljevačkog partizanskog odreda41
10.Izveštaj Komande 1. čete Posavskog NOP odreda od 4. septembra 1941. Štabu odreda o brojnom stanju, naoružanju, političko-kulturnoj delatnosti i dejstvima čete u avgustu i septembru42
11.Izveštaj Štaba Kosmajskog NOP odreda od 18. septembra 1941. Glavnom štabu za Srbiju o stanju i akcijama odreda47
12.Izveštaj političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 18. septembra 1941. Glavnom štabu za Srbiju o lolitičkom uticaju u narodu i o mogućnostima širih akcija54
13.Izveštaj političkog komesara 1. šumadijskog NOP odreda od 20. septembra 1941. Glavnom štabu Srbije o stanju odreda i o sporazumu sa četnicima u Šumadiji56
14.Poziv Zajedničkog štaba Valjevskog partizanskog odreda i četničkog odreda Vlade Zečevića od 20. septembra 1941. pripadnicima bivše vojske da se odupru Nedićevoj mobilizaciji i da stupaju u redove boraca protiv okupatora63
15.Izveštaj komandanta 1. šumadijskog NOP odreda od 24. septembra 1941. Glavnom štabu Srbije o dejstvima odreda u toku septembra67
16.Izveštaj Štaba Kragujevačkog NOP odreda od 26. septembra 1941. Glavnom štabu Srbije o akcijama od 22. do 26. septembra71
17.Izveštaj političkog komesara 2. čete Kosmajskog partizanskog odreda od 1. oktobra 1941. Štabu odreda o političkom radu čete74
18.Saopštenje Komande mesta u Čačku od 2. oktobra 1941. o predaji oružja, zabrani samovolje i formiranju prekog suda76
19.Pismo Štaba Valjevskog NOP odreda od 3. oktobra 1941. narodnooslobodilačkim odborima na teritoriji valjevskog okruga o pomoći siromašnim porodicama onih koji se nalaze u odredu ili u zarobljeništvu77
20.Naredba Komande mesta u Čačku od 3. oktobra 1941. o regulisanju lične i imovinske bezbednosti, robno-novčanog prometa i drugih pitanja78
21.Izveštaj iz Pomoravskog NOP odreda od 5. oktobra 1941. o stanju i dejstvima pojedinih četa u toku avgusta i septembra79
22.Uputstvo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 8. Oktobra 1941. delegatu PK i okružnim komitetima za Niš i Leskovac o radu u vojsci i na terenu100
23.Izveštaj Štaba 1. šumadijskog NOP odreda od 14. oktobra 1941. Glavnom štabu Srbije o dejstvima od 26. septembra do 14. oktobra104
24.Zapovest Zajedničke komande četničkog i partizanskog odreda od 16. oktobra 1941. za napad na Nemce kod Gornjeg Milanovca112
25.Pismo druga Tita Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju od 19. oktobra 1941. o preseljavanju PK i SKOJ-a i o izvlačenju partijskih radnika iz Beograda na oslobođenu teritoriju115
26.Naredba Komande mesta u Čačku od 10. novembra 1941. o prijavljivanju muškaraca od 18 do 50 godina starosti i o otvaranju radnji i drugih lokala122
27.Pismo Okružnog komiteta KPJ za južni Banat od 14. novembra 1941. svim partijskim i skojevskim organizacijama o radu na jačanju organizacija i širenju ustanka123
28.Pismo Sreskog komiteta KPJ za Kosmaj od 26. novembra 1941. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o načinu upućivanja ljudi iz Beograda u Kosmajski partizanski odred129
29.Izveštaj Štaba Kopaoničkog NOP odreda "Todor Milićević" od 26. novembra 1941. Štabu Čačanskog NOP odreda "Dragiša Mišović" o nedelima četnika u Ibarskoj dolini130
30.Izveštaj političkog komesara Glavnog štaba NOPO za Sandžak od 9. decembra 1941. Vrhovnom štabu o vojno-političkoj situaciji u Sandžaku i o dolasku nove grupe partizana iz Srbije133
31.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 22. Decembra 1941. Sreskom komitetu za Kosmaj o načinu oživljavanja partizanskih dejstava135
32.Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za Kosmaj od 11. marta 1942. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o prikupljanju preostalih boraca razbijenog Kosmajskog odreda i o mogućnostima za prihvat novih boraca iz Beograda137
33.Izjava člana Štaba Mačvanskog NOP odreda od marta 1942. O razbijanju toga odreda, pripajanju njegovih ostataka Valjevskom odredu, borbama u zapadnoj Srbiji i prelasku u Bosnu140
34.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Srem od 17. maja 1942. Centralnom komitetu i Vrhovnom štabu o stanju Fruškogorskog i Podunavskog NOP odreda i o preduzetim merama da se uočeni nedostaci otklone150
35.Pismo sekretara Okružnog komiteta KPJ za Srem od 8. juna 1942. kojim dostavlja prepis pisma organizacionog sekretara Pokrajinskog komiteta za Vojvodinu i obaveštava o porastu partizanskih snaga u Sremu157
36.Izveštaj Miloša Minića i Radivoja Jovanovića Bradonje od 13. juna 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o uspostavljanju veze sa istočnom Bosnom i mogućnostima prebacivanja proleterskih brigada u Srbiju163
37.Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za Kosmaj od 16. juna 1942. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o teroru i poterama od strane neprijatelja166
38.Izveštaj komandanta Požarevačkog NOP odreda od 29. juna 1942. Okružnom komitetu KPJ za Požarevac o teroru neprijatelja i o teškoćama odreda168
39.Pismo sekretara Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od 2. jula 1942. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o stanju 1. šumadijskog odreda i o dogovoru s Kosmajcima o daljem jačanju ovog odreda172
40.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Niš od 3. jula 1942. partijskom rukovodstvu Jastrebačkog NOP odreda o preduzimanju potrebnih mera u vezi s neprijateljskom ofanzivom174
41.Izveštaj Dragoljuba Jovanovića, člana Okružnog komiteta KPJ za Kruševac, od 5. jula 1942. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o stanju Rasinskog NOP odreda180
42.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od 27. jula 1942. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o stanju i dejstvima 1. šumadijskog NOP odreda182
43.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 30. jula 1942. Okružnom komitetu za Aranđelovac o upućivanju ljudi u odrede i o postupku prema seoskim stražama184
44.Izveštaj člana Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od jula 1942. Okružnom komitetu o stanju Babičkog NOP odreda i o situaciji na terenu Crne Trave186
45.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od 1. avgusta 1942. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o situaciji na terenu i o stanju partijske organizacije u okrugu i u 1. šumadijskom NOP odredu189
46.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Čačak od 1. avgusta 1942. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o vojno-političkoj situaciji na terenu i o mogućnosti za formiranje odreda192
47.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 3. avgusta 1942. Okružnom komitetu za Zaječar o razobličavanju četnika197
48.Izveštaj Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 6. avgusta 1942. predstavniku Centralnog komiteta i Vrhovnog štaba o velikom pritisku neprijateljskih snaga i o stavu prema četnicima200
49.Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 10. avgusta 1942. Okružnom komitetu za Zaječar o razobličavanju četnika i o merama za čuvanje kadrova203
50.Izveštaj Okružnog partijskog poverenstva za Mladenovac od 20. avgusta 1942. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o sprovođenju direktive za zaštitu letine i o prihvatanju drugova iz Beograda za partizanske odrede207
51.Izveštaj Milorada Labudovića, komandanta 1. Šumadijskog NOP odreda, od 1. septembra 1942. Glavnom štabu Srbije o razbijanju delova odreda koji su ostali na svom terenu i dejstvima obnovljenog odreda u proleće i leto 1942. godine212
52.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 7. septembra 1942. Pokrajinskom komitetu o vojno-političkoj situaciji na terenu i o stanju Požarevačkog NOP odreda210
53.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 10. septembra 1942. Okružnom komitetu za Aranđelovac o većoj budnosti i širem manevrisanju 1. šumadijskog NOP odreda221
54.Izveštaj Štaba 1. šumadijskog NOP odreda od 23. Septembra 1942. Glavnom štabu za Srbiju o dejstvima odreda od 27. avgusta do 20. septembra225
55.Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 24. Septembra 1942. Glavnom štabu Srbije o stanju odreda i vojno-političkoj situaciji na terenu227
56.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 5. oktobra 1942. Okružnom komitetu za Čačak o obnavljanju partizanskog odreda i prilagođavanju dejstava novonastaloj situaciji230
57.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Srem od 16. oktobra 1942. Centralnom komitetu o stanju i dejstvima partizanskih odreda u Sremu234
58.Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 16. oktobra 1942. Glavnom štabu Srbije o stanju i političko-kulturnom radu u odredu i na terenu238
59.Izveštaj Štaba Jastrebačkog NOP odreda od 17. oktobra 1942. Glavnom štabu Srbije o dejstvima odreda od avgusta do oktobra242
60.Izveštaj Štaba 1. šumadijskog NOP odreda od 25. oktobra 1942. Glavnom štabu za Srbiju o brojnom stanju, naoružanju političkom radu i dejstvima odreda od 24. septembra do 23. oktobra250
61.Direktiva Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 5. novembra 1942. partijskim organizacijama Kukavičkog i Jablaničko-pasjačkog NOP odreda o pravilnom sprovođenju linije narodnooslobodilačke borbe254
62.Izveštaj Štaba Kukavičkog NOP odreda od 19. novembra 1942. o neprijateljskoj ofanzivi na Kukavicu258
63.Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 26. novembra 1942. Glavnom štabu Srbije o stanju i akcijama odreda262
64.Naređenje Štaba Požarevačkog NOP odreda od 30. novembra 1942. o zabrani rada opštinskih uprava i sprečavanju pljačke za račun okupatora286
65.Uputstvo Glavnog štaba Srbije od novembra 1942. o ustrojstvu i obuci partizanskih odreda267
66.Izvod iz izveštaja sekretara Okružnog-komiteta KPJ za Zaječar od novembra 1942. partijskom poverenstvu za jugoistočnu Srbiju o situaciji na terenu i o stanju Knjaževačko-boljevačkog odreda281
67.Naređenje Glavnog štaba Srbije od 8. decembra 1942. Štabovima partizanskih odreda o zabrani rada opštinskih uprava284
68.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 18. decembra 1942. Štabu Požarevačkog NOP odreda o najnovijim vestima i o načinu održavanja veze280
69.Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 31. decembra 1942. Glavnom štabu Srbije o delatnosti odreda i o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga290
70.Pismo komandanta Glavnog štaba Srbije od decembra 1942. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju o situaciji u Šumadiji i o mogućnostima obnavljanja i proširivanja partizanskih odreda293
71.Pregled brojnog stanja i naoružanja Kukavičkog, Jablaničkog i Jastrebačkog NOP odreda od decembra 1942. godine296
72.Naređenje Štaba Knjaževačko-boljevačkog NOP odreda od decembra 1942. o zabrani rada opštinskih uprava293
73.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 28. januara 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o izvršenim akcijama i predstojećim zadacima Požarevačkog NOP odreda299
74.Pismo političkog komesara Glavnog štaba Srbije od 29. januara 1943. komandantu istog štaba o zajedničkim zadacima na oživljavanju dejstava partizanskih jedinica u Srbiji303
75.Naređenje Glavnog štaba Srbije od 31. januara 1943. Štabu Požarevačkog NOP odreda da ojača odred, proširi dejstva i učvrsti veze sa susednim odredima307
76.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od januara 1943. Nedeljku Karaičiću o dolasku Svetozara Vukmanovića Tempa na teritoriji OK za Leskovac309
77.Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda "Veljko Dugošević" od 11. februara 1943. Glavnom štabu Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i o dejstvima odreda od 15. januara do 5. februara311
78.Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 2. marta 1943. Glavnom štabu Srbije o neprijateljskim snagama na teritoriji okruga i o akcijama u februaru321
79.Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 20. marta 1943. Glavnom štabu Srbije o neprijateljskoj ofanzivi na teritoriji okruga i o jačini i dejstvima odreda327
80.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Kragujevac od 25. marta 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o aktivnosti neprijatelja, jačini odreda i dolasku drugova iz Beograda329
81.Izveštaj Štaba 1. šumadijskog NOP odreda od 25. marta 1943. Okružnom komitetu KPJ za Aranđelovac o brojnom stanju i dejstvima odreda od 25. februara do 15. marta332
82.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 23. aprila 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u okrugu334
83.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 1. maja 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o neprijateljskoj ofanzivi u okrugu337
84.Izveštaj Štaba Rasinskog NOP odreda od 14. maja 1943. Glavnom štabu Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i dejstvima odreda od 10. marta do 10. maja341
85.Izveštaj Okružnog povereništva KPJ za Mladenovac od 6. juna 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o situaciji na terenu i o dejstvima Kosmajskog NOP odreda347
86.Pismo Štaba Kosmajskog NOP odreda od 7. juna 1943. Štabu 1. šumadijskog NOP odreda o borbi s Nemcima kod Azanje i o razmeni informacija i materijala za kulturno-lrosvetni rad350
87.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Valjevo od 24. juna 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o vojno-političkoj situaciji, jačini i dejstvima Valjevskog NOP odreda351
88.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Kragujevac od 26. juna 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o raspodeli propagandnog materijala i o borbi sa četnicima na Rudniku356
89.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 29. juna 1943. Štabu Rasinskog NOP odreda za formiranje Udarnog bataljona357
90.Izveštaj Štaba Kosmajskog NOP odreda od juna 1943. Glavnom štabu Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i o dejstvima odreda359
91.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 1 jula 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o formiranju Timočkog partizanskog bataljona i o njegovim dejstvima365
92.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od 2. jula 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o formiranju 1. bataljona, njegovom upadu u Aranđelovac i borbi s Nemcima na Vukulji369
93.Izveštaj Štaba 1. južnomoravskog NOP odreda od 12. jula 1943. Glavnom štabu Srbije o vojno-političkoj situaciji na terenu i o stanju i dejstvima odreda371
94.Izveštaj Štaba Rasinskog NOP odreda od 13. jula 1943. Glavnom štabu Srbije o dejstvima u junu i julu iste godine379
95.Izveštaj 1. čete Kosmajskog NOP odreda od 23. jula 1943. Štabu odreda o jednomesečnim akcijama334
96.Izveštaj Komande 2. čete Kosmajskog NOP odreda od 24. jula 1943. Štabu odreda o radu čete od 10. do 25. jula388
97.Izveštaj Štaba 2. južnomoravskog NOP odreda od 1. avgusta 1943. Glavnom štabu Srbije o neprijateljskoj ofanzivi i teroru u Crnoj Travi i o jačini i dejstvima odreda392
98.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Kragujevap od 12. avgusta 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o borbi 1. šumadijskog NOP bataljona protiv Bugara kod Venčaca398
99.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 27. avgusta 1943. obaveštajnim organima operativnih i pozadinskih jedinica o dužnostima i radu vojnih komiteta399
100.Izveštaj Štaba Rasinskog (Kruševačkog) NOP odreda od 18. septembra 1943. Glavnom štabu Srbije o vojno-političkoj situaciji u okrugu i o dejstvima odreda od 18. jula do 14. septembra403
101.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 20. septembra 1943. Pokrajinskom komitetu Srbije o akcijama Zaječarsko-timočkog NOP odreda, stanju tehnike i mogućnostima teoretskog rada407
102.Izveštaj Štaba Rasinskog (Kruševačkog) NOP odreda od 8. oktobra 1943. Glavnom štabu Srbije o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga i o stanju i dejstvima odreda410
103.Izveštaj Štaba 1. južnomoravske NOU brigade od 17. oktobra 1943. Glavnom štabu Srbije o uspešnom prodoru u Kosanicu413
104.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 18. oktobra 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga i o stanju partijske organizacije414
105.Izveštaj Štaba 1. sremskog NOP odreda od 21. oktobra 1943. Glavnom štabu Vojvodine o dejstvima odreda od 28. septembra do 20. oktobra417
106.Izveštaj zamenika političkog komesara 1. sremskog NOP odreda od 22. oktobra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Srem o neprijateljskoj ofanzivi na Frušku goru i dejstvima odreda u oktobru421
107.Pismo člana Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju Nedeljka Karaičića od 6. novembra 1943. Oblasnom komitetu za Kosmet o upućivanju grupe partizana na Karadag radi formiranja Kosovskog bataljona427
108.Pismo Mome Markovića od 11. novembra 1943. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o pokretima novoformiranih brigada i o direktivi Centralnog komiteta za upućivanje delegata na Drugo zasedanje AVNOJ-a429
109.Izveštaj sekretara Okružnog komiteta KPJ za Niš od 11. novembra 1943. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o situaciji u okrugu i o obnavljanju Ozrenskog NOP odreda431
110.Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 12. novembra 1943. Glavnom štabu Srbije o brojnom stanju i akcijama odreda435
111.Izveštaj Štaba 2. sremskog NOP odreda od 16. novembra 1943. Glavnom štabu Vojvodine o dejstvima odreda od 1. do 15. novembra437
112.Izveštaj Štaba 1. sremskog NOP odreda od 20. novembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Srem o dejstvima odreda od 29. oktobra do 15. novembra442
113.Izveštaj članova Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 28. novembra 1943. Okružnom komitetu o borbi u Selevcu i o situaciji u Podunavlju445
114.Izveštaj Štaba Požarevačkog NOP odreda od 30. novembra 1913. Glavnom štabu Srbije o jačini i rasporedu neprijatsljskih snaga i o stanju i dejstvima odreda447
115.Izveštaj šefa Obaveštajnog odseka Glavnog štaba Vojvodine od 2. decembra 1943. Obaveštajnom odseku Vrhovnog štaba o situaciji na teritoriji Vojvodine451
116.Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine za 17. decembar 1943. godine455
117.Izveštaj Štaba 1. sremskog NOP odreda od 30. decembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Srem o akciji u selu Bapskoj-Novaku457
118.Izveštaj Dragog Stamenkovića, člana PK KPJ za Srbiju, od 2. januara 1944. Pokrajinskom komitetu o vojno-političkoj situaciji u jugoistočnoj Srbiji409
119.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Zaječar od 2. januara 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Srbiji - - - - -464
120.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 14. januara 1941. sekretaru Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac o vojno-političkoj situaciji u mladenovačkom okrugu467
121.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 18. januara 1941. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o dejstvima jedinica NOV i POJ na teritoriji Leskovca i Prokuplja469
122.Izveštaj Štaba 2. južnomoravske NO brigade od 19. januara 1914. Glavnom štabu Srbije o diverziji na pruzi Niš - Beograd u blizini s. Kočana471
123.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od 24. januara 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o potrebi da se hitno pribavi municija za Privremenu šumadijsku Origadu472
124.Izveštaj Milke Minić, delegata PK KPJ za Srbiju, od 2. februara 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o formiranju Mačvanskog NOP odreda i o vojno-političkoj situaciji u severozapadnoj Srbiji476
125.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Leskovac od 3. februara 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o dejstvima jedinica NOV i POJ u leskovačkom okrugu482
126.Izveštaj Nedeljka Karaičića, člana PK KPJ za Srbiju, od 7. februara 1944. Pokrajinskom komitetu o vojno-političkoj situaciji u jugoistočnoj Srbiji484
127.Pismo sekretara Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od 13. februara 1944. Okružnom komitetu za Mladenovac o vraćanju Kosmajskog NOP odreda na svoj teren491
128.Izveštaj Okružnog poverenstva KPJ za Toplicu od 14. februara 1944. Okružnom komitetu za Leskovac o ofanzivi Bugara protiv jedinica NOV i POJ na prostoru Jastrepca492
129.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 25. februara 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u okrugu496
130.Izveštaj zamenika političkog komesara 4. južnomoravske brigade od 4. marta 1944. Okružnom komitetu KPJ za Leskovac o dejstvima brigade500
131.Izveštaj Okružnog poverenstva KPJ za Toplicu od 7. marta 1944. Okružnom komitetu za Leskovac o vojno-političkoj situaciji u Toplici i dejstvima jedinica NOV i PO na ovom području501
132.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 12. marta 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o razbijanju Požarevačkog NOP odreda506
133.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 17. marta 1944. sekretaru Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac o jačini neprijatelja u pojedinim garnizonima i o ogorčenosti seljaka protiv četnika Draže Mihailovića510
134.Izveštaj Štaba 1. bataljona Šumadijskog NOP odreda od 19. marta 1944. sekretaru Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac o pokretima i dejstvima bataljona512
135.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 20. marta 1944. Okružnom komitetu za Požarevac o prihvatu boraca iz Požarevačkog NOP odreda514
136.Izveštaj Štaba 1. bataljona Šumadijskog NOP odreda od 28. marta 1944. Okružnom komitetu KPJ za Aranđelovac o kretanju i dejstvima bataljona515
137.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Toplicu od 29. marta 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o formiranju Okružnog komiteta i vojno-političkoj situaciji u okrugu518
138.Izvod iz izveštaja Nedeljka Karaičića od 6. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o situaciji u Rasini i dejstvima jedinica NOVJ na tom prostoru520
139.Pismo Nedeljka Karaičića od 13. aprila 1944. Petru Stamboliću i Dragom Stamenkoviću, članovima Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju o dejstvima jedinica NOVJ u Rasini522
140.Izveštaj Štaba Kosovskog NOP odreda od 15. aprila 1944. Glavnom štabu za Kosovo i Metohiju o formiranju odreda i o njegovim dejstvima u jugoistočnoj Srbiji i Makedoniji524
141.Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 18. aprila 1944. Petru Stamboliću, Nedeljku Karaičiću i Dragom Stamenkoviću, članovima PK, o situaciji u zemlji i o zadacima Partije u Srbiji u pogledu daljeg razvoja borbe529
142.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Vranje od Z. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o formiranju Okružnog komiteta i o vojno-političkoj situaciji u okrugu532
143.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 26. Aprila 1944. sekretaru Okružnog komiteta za Aranđelovac o situaciji u mladenovačkom okrugu i dejstvima Kosmajskog NOP odreda540
144.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Pirot od 26. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o dejstvima Pete južnomoravske NO brigade i o vojno-političkoj situaciji u pirotskom okrugu541
145.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Toplicu od 27. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o spasavanju savezničkih avijatičara i o dejstvima Jastrebačkog NOP odreda544
146.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Pirot od 8. maja 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o kretanju neprijateljskih snaga, reorganizaciji komandi mesta i stanju u Pirotskom NOP odredu547
147.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 11. maja 1944. Okružnom komitetu za Požarevac o formiranju 2. šumadijske NO brigade, o vojno-političkoj situaciji na Kosmaju i u Šumadiji i o dejstvima jedinica NOVJ549
148.Izveštaj komandanta 2. šumadijske NO brigade od 29. maja 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o razbijanju brigade i dolasku jedne njene čete na Kosmaj552
149.Izveštaj Okružnot komiteta KPJ za Zaječar od 31. maja 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o dejstvima 9. NO brigade i Niškog NOP odreda u istočnoj Srbiji555
150.Izvod iz Operacijskog dnevnika proleterske divizije od 1. januara do 1. Juna 1944. Godine558
151.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Toplicu od 2. juna 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u Toplici631
152.Pismo sekretara Okružnog komiteta KPJ za Čačak od 6. juna 1944. sekretaru Okružnog komiteta za Aranđelovac o teroru četnika i o potrebi da se stvori jača partizanska jedinica633
153.Izveštaj zamenika političkog komesara Kosmajskog NOP odreda od 13. juna 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o stanju u odredu i o njegovim dejstvima637
154.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 19. juna 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o prilikama u okrugu i o dejstvima Kosmajskog NOP odreda640
155.Izveštaj Štaba 5. NOU divizije od 1. jula 1944. godine Glavnom štabu NOV i PO Srbije o dejstvima jedinica od 15. marta do 20. maja642
156.Pismo sekretara Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac od 14 jula 1944. Okružnom komitetu za Mladenovac o reorganizaciji 2. šumadijske brigade i o njenim akcijama654
157.Izveštaj partijskog rukovodioca 23. NOU divizije od 3. jula 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o dejstvima divizije i o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Srbiji656
158.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 20. jula 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o dejstvima Kosmajskog NOP odreda od 24. juna do 15. jula658
159.Izveštaj partijskog rukovodioca 23. NOU divizije od 25. jula 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o dejstvima divizije u istočnoj Srbiji661
160.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od početka avgusta 1944. partizanima bivšeg Kopaoničkog odreda da formiraju četu koja će dejstvovati u Ibarskoj dolini663
161.Izveštaj partijskog rukovodioca 23. NOU divizije od avgusta 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Srbiju o dejstvima divizije i o situaciji u istočnoj Srbiji665
162.Uputstvo Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 16. avgusta 1944. komandama područja o organizaciji i formaciji komandi područja i komandi mesta i o dužnostima pojedinih članova komandi i partizanskih straža667
163.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 17. avgusta 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o dejstvima 2. šumadijske brigade i Kosmajskog NOP odreda, o stanju u ovim jedinicama i o vojno-političkoj situaciji u okrugu671
164.Izvod iz izveštaja Okružnog komiteta KPJ za Vranje od 22. avgusta 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o vojno-političkoj situaciji u okrugu675
165.Poziv Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 26. avgusta 1944. četnicima Draže Mihailovića da se priključe jedinicama NOV i PO i bore protiv okupatora i kvislinga679
166.Izveštaj Mobilizacijskog odseka Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 29. avgusta 1944. Glavnom narodnooslobodilačkom odboru o potrebi da se izvrši dobrovoljna mobilizacija novih boraca za NOVJ680
167.Izveštaj Okružnog komiteta KPJ za Vranje od 30. avgusta 1944. Pokrajinskom komitetu za Srbiju o razoružanju bugarskih jedinica681
168.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od avgusta 1944. Okružnom komitetu za Požarevac o mogućnosti prelaska 2. šumadijske brigade i Kosmajskog NOP odreda u požarevački okrug i o situaciji u mladenovačkom okrugu684
169.Izveštaj Glavnog štaba Srbije od 14. septembra 1944. Šefu Sovjetske vojne misije o operacijama jedinica NOV i PO Srbije od 15. jula do 10. septembra686
170.Izveštaj Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu od 20. septembra 1944. Centralnom komitetu o masovnom dobrovoljnom stupanju u NOV i o raspadanju kvislinških formacija u Vojvodini705
171.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Mladenovac od 20. septembra 1944. sekretaru Okružnog komiteta KPJ za Aranđelovac o situaciji u mladenovačkom okrugu i o velikom prilivu novih boraca711
172.Pismo Okružnog komiteta KPJ za Požarevac od 3. oktobra 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o situaciji u okrugu i o potrebi da se prikupljaju podaci o okupatorskim i kvislinškim jedinicama713
173.Izveštaj Komande mesta sela Drugovac od 14. oktobra 1944. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o kretanju jedinica Crvene armije i okruženju nemačkih snaga u Smederevu714
Registar717
BIBLIOTEKA