ZBORNIK NOR-a, tom I - BORBE U SRBIJI - knjiga 19 - KOSOVO I METOHIJA
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
dokumenti partijskih rukovodstava, organizacija i jedinica NOV i POJ
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partijskih rukovodstava, organizacija i jedinica NOV i POJ
Predgovor7
1.Priručnik za borbu Metohijskog pozadinskog NOP odreda od septembra 1941. godine15
2.Proglas Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet od 1. oktobra 1941. narodima te oblasti o zajedničkoj borbi protiv okupatora i njihovih slugu18
3.Pismo sekretara Mesnog komiteta KPJ za Kosovsku Mitrovicu od novembra 1941. Oblasnom komitetu za Kosmet o vojno-političkoj situaciji i o stanju partijske organizacije23
4.Pismo Pavla Jovićevića, člana Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet, od 26. decembra 1941. tom komitetu o radu partijske organizacije u Prištini29
5.Pismo Pavla Jovićevića od kraja decembra 1941. Oblasnom komitetu KPJ za Kosmet o formiranju partijskog rukovodstva u Prištini30
6.Naredba Štaba Metohijskog NOP odreda od 17. februara 1942. o disciplini u odredu, odnosu prema neprijatelju i odnosu prema narodu32
7.Naredba Štaba Metohijskog NOP odreda od februara 1942. za proslavu dana Crvene armije povodom 24-godišnjice njenog formiranja35
8.Teze za referat koji je sekretar Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet Boro Vukmirović podneo na savetovanju ovog komiteta februara 1942. godine36
9.Diskusija Emina Durakua na februarskom savetovanju Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet54
10.Rezolucija sa savetovanja Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju održanog februara 1942. godine58
11.Izveštaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Megohiju od 23. marta 1942. drugu Titu o vojno-političkoj situaciji i o stanju partijske organizacije u oblasti67
12.Izveštaj instruktora Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju pri MK Prizren od 25. marta 1942. o stanju i radu partijske organizacije u Prizrenu71
13.Proglas Centralnog komiteta KP Albanije i Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet od marta 1942. Albancima Kosova i Metohije za stupanje u narodnooslobodilačku borbu75
14.Pismo Oblasnog komiteta SKOJ-a za Kosmet od aprila 1942. mladim komunistima o stvaranju jedinstva omladine u borbi protiv fašizma79
15.Proglas Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 1. maja 1942. narodima Kosova i Metohije povodom proslave međunarodnog praznika rada84
16.Izveštaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 23. maja 1942. Centralnom komitetu o vojno-političkoj situaciji i o radu partijske organizacije u oblasti90
17.Direktiva Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 25. maja 1942. za rad partijskih organizacija100
18.Proglas Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od juna 1942. Albancima te oblasti za stupanje u narodnooslobodilačku borbu106
19.Rezolucija sa savetovanja Oblasnog komitega KPJ za Kosovo i Metohiju održanog jula 1942. godine109
20.Zaključci Oblasnog savetovanja SKOJ-a za Kosovo i Metohiju održanog sredinom avgusta 1942. u Suvom Dolu125
21.Izveštaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 21. avgusta 1942. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji i o stanju i radu partijske organizacije u oblasti134
22.Proglas Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od septembra 1942. Albancima ove oblasti za stupanje u narodnooslobodilačku borbu142
23.Članak iz antifašističkog lista "Sloboda" od 15. Septembra 1942. kojim se poziva narod Kosova i Metohije da okupatoru spreči pljačku žita145
24.Vesti od 2. septembra 1942. objavljene u "Glasu naroda", organu NOF Kosova i Metohije146
25.Članak iz lista "Glas naroda" od 20. septembra 1942. o zadacima narodne omladine na Kosmetu148
26.Članak iz lista "Glas naroda" od 20. septembra 1942. o zajedničkoj borbi naroda Kosmeta protiv okupatora i njihovih slugu151
27.Izveštaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 25. oktobra 1942. Centralnom komitetu o vojno-političkoj situaciji i o stanju i radu partijske organizacije154
28.Izveštaj Oblasnog komiteta SKOJ-a za Kosovo i Metohiju od 25. oktobra 1942. Centralnom komitetu SKOJ-a o stanju i radu omladinske organizacije u oblasti168
29.Saopštenje privremenog Glavnog štaba NOP i DV za Kosovo i Metohiju od 1. novembra 1942. narodima ove oblasti o svom formiranju, o vojno-političkoj situaciji i o dejstvima partizanskih jedinica i grupa171
30.Naredba Štaba Kosovskog (pozadinskog) NOP odreda od 7. novembra 1942. za proslavu dana oktobarske revolucije177
31.Proglas Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 7. novembra 1942. povodom dvadesetpetogodišnjice oktobarske revolucije178
32.Zaklučci sa prošireiog sastanka Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju održaiog krajem decembra 1942. u s. Vrelu184
33.Proglas Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od februara 1943. narodima te oblasti200
34.Pismo Štaba NOP odreda "Emin Duraku" od 17. aprila 1943. Mesnom komitetu KPJ za Uroševac o situaciji u kojoj se ovaj odred nalazi205
35.Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 25. aprila 1943. Štabu Prvog južnomoravskog NOP odreda u vezi sa dolaskom delegata Glavnog štaba Kosmeta208
36.Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 27. aprila 1943. Miliji Kovačeviću Maksimu, članu Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet, o rasporedu nekih rukovodilaca209
37.Pismo Svetozara Vukmanovića Tempa od 6. maja 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Kosmet o načinu uspostavljanja veze211
38.Direktivno pismo Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 20. maja 1943. svim članovima i organizacijama KPJ u oblasti212
39.Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju od 22. maja 1943. Štabu 1. operativne zone Makedonije o mogućnostima saradnje218
40.Pismo delegata Centralnog komiteta KPJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 2. juna 1943. Oblasnom komitetu za Kosovo i Metohiju o neposrednim zadacima219
41.Pismo iz Albanije delegata CK KPJ Miladina Popovića od 7. juna 1943. Pavlu Jovićeviću, sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju227
42.Pismo Miladina Popovića od 11. jula 1943. Pavlu Jovićeviću o situaciji u Albaniji229
43.Izveštaj Miloša Gilića, člana Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet, od 2. avgusta 1943. Oblasnom komitetu o stanju partijske organizacije u Peći i o vojno-političkoj situaciji u Malesiji232
44.Proglas Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od avgusta 1943. povodom pada Musolinija239
45.Izveštaj Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 3. septembra 1943. delegatu Vrhovnog štaba i Centralnog komiteta Svetozaru Vukmanoviću Tempu o vojno-političkoj situaciji u oblasti245
46.Proglas Glavnog Štaba NOV i PO Kosova i Metohije od 9. septembra 1943. povodom kapitulacije fašističke Italije252
47.Izveštaj delegata Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 26. septembra 1943. Oblasnom komitetu o vojno-političkoj situaciji u Drugoj operativnoj zoni i o stanju i radu partijske organizacije u Metohiji255
48.Pismo Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 28. septembra 1943. Mesnom komitetu za Bakovicu o načinu upućivanja ljudi u partizanske odrede265
49.Pismo sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 6. oktobra 1943. sekretaru Okružnog komiteta za Metohiju o upućivanju ljudi u partizanske jedinice i o načinu formiranja i rada partijskih rukovodstava i organizacija na terenu267
50.Pismo zamenika političkog komesara Štaba grupe kosmetskih bataljona od 10. oktobra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Kosmet o situaciji u Debru i Peškopeji275
51.Pismo sekretara Okružnog komiteta KPJ za Metohiju od 15. oktobra 1943. Štabu Druge operativne zone Kosmeta o situaciji u Peći i o potrebi za upućivanjem ljudi u odrede277
52.Izveštaj sekretara Okružnog komiteta KPJ za Metohiju od 18. oktobra 1943. Oblasnom komitetu Kosmeta o situaciji u Bakovici u vreme kapitulacije Italije i o stanju partijske organizacije i partizanskih jedinica u okrugu279
53.Pismo sekretara partijske organizacije u Prizrenu od 21. oktobra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Metohiju o mogućnosti mobilizacije ljudi i nabavke oružja za partizane i o izvršenim nabavkama materijala za tehniku291
54.Pismo političkog komesara i načelnika Štaba zone za Metohiju od 24. oktobra 1943. Glavnom štabu NOV i PO za Kosmet o situaciji na teritoriji Plava i Gusinja293
55."Ciljevi pete kolone i prizrenski kongres" - članak Fadila Hodže u listu "Sloboda" od oktobra 1943. godine296
56.Izveštaj političkog komesara partizanskog bataljona "Bajram Curi" od 11. novembra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Metohiju o formiranju partijskog biroa u bataljonu301
57.Izveštaj sekretara Okružnog komiteta KPJ za Metohiju od 15. novembra 1943. Oblasnom komitetu za Kosmet o vojno-političkoj situaciji u okrugu302
58.Pismo sekretara partijskog biroa bataljona "Bajram Curi" od 24. novembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Metohiju o teškom materijalnom položaju bataljona "Prljat Redžepi"307
59.Pismo sekretara partijskog biroa bataljona "Bajram Curi" od 28. novembra 1943. Okružnom komitetu KPJ za Metohiju o partijsko-političkom radu u bataljonu309
60.Rezolucija Pokrajinskog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od novembra 1943. godine310
61.Izveštaj Milana Zečara, člana Glavnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju, od novembra 1943. tome štabu o mogućnostima stvaranja uporišta na Karadagu323
62.Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od novembra 1943. o dejstvima partizanskih jedinica na Kosmetu, u zapadnoj Makedoniji, Albaniji i Crnoj Gori325
63.Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od novembra 1943. sekretaru partijske organizacije Prizrena da obezbedi prihvat Šarplaninskog NOP odreda329
64.Pismo sekretara Pokrajinskog komiteta za Kosovo i Metohiju od 1. decembra 1943. sekretaru Okružnog komiteta za Metohiju o načinu prebacivanja nekih rukovodilaca iz Tirane za Kosmet330
65.Pismo sekretara Mesnog komiteta KPJ za Prizren od 1. decembra 1943. Okružnom komitetu za Metohiju o uspostavljanju veze sa Ljumskom partizanskom četom332
66.Pismo sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju od 3. decembra 1943. sekretaru Mesnog komiteta za Prizren o situaciji u Malesiji i o upućivanju kompromitovanih drugova u partizanske jedinice334
67.Izveštaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju od 3. decembra 1943. Pokrajinskom komitetu za Kosmet o vojno-političkoj situaciji i o nabavkama namirnica i drugog materijala339
68.Pismo sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju od 3. decembra 1943. partijskom birou bataljona "Bajram Curi" o borcima upućenim u partizane i o namirnicama nabavljenim za taj bataljon345
69.Pismo sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Kosmet od 4. decembra 1943. sekretaru Oblasnog komiteta za Metohiju o merama za oslobođenje pohapšenih aktivista i nabavkama materijala za tehniku347
70.Izveštaj Mesnog komiteta KPJ za Peć od 8. decembra 1943. Oblasnom komitetu za Metohiju o zverstvima petokolonaša Džafera Deve nad stanovništvom Peći i okoline349
71.Izveštaj članova Okružnog komiteta KPJ za Kosovo od 9. decembra 1943. Pokrajinskom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju o borbama protiv četnika i Bugara na planini Rujenu352
72.Pismo Centralnog komiteta KP Albanije od 10. decembra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju356
73.Pismo sekretara Sreskog komiteta KPJ za Prizren od 15. decembra 1943. sekretaru Oblasnog komiteta za Metohiju359
74.Pismo Milije Kovačevića, člana PK KPJ za Kosovo i Metohiju, od 20. decembra 1943. članovima Okružnog komiteta za Kosovo o njihovim zadacima363
75.Izveštaj sekretara Sreskog komiteta KPJ za Prizren od 21. decembra 1943. sekretaru Okružnog komiteta za Metohiju o vojno-političkoj situaciji na terenu367
76.Pismo zamenika političkog komesara Malesijskog NOP odreda od 22. decembra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Metohiju371
77.Pismo političkog komesara bataljona "Bajram Curi" od 22. decembra 1943. Oblasnom komitetu KPJ za Metohiju o partijsko-političkom radu i o situaciji u Malesiji372
78.Izveštaj Mesnog komiteta KPJ za Gnjilane od 25. Decembra 1943. Pokrajinskom komitetu za Kosovo i Metohiju o partijsko-političkom radu373
79.Pismo sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 28. decembra 1943. sekretaru Oblasnog komiteta za Metohiju375
80.Proglas Oblasnog narodnooslobodilačkog odbora Kosova i Metohije od 2. januara 1944. narodima te oblasti376
81.Izveštaj Pokrajinskog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 12. januara 1944. delegatu Centralnog komiteta i Vrhovnom štabu o situaciji u oblasti383
82.Izveštaj Štaba Malesijskog NOP odreda od 14. januara 1944. Glavnom štabu Kosmeta o delatnosti odreda od 12. do 14. januara 1944. godine387
83.Obaveštenje Džavida Nid-Janija od 14. januara 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Metohiju o merama okupatorskih vlasti protiv komunista389
84.Pnsmo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 21. januara 1944. Glavnom štabu Albanije o sastavu Štaba Malesijskog NOP odreda i o držanju savezničke vojne misije390
85.Pismo Fadila Hodže od 21. januara 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Metohiju o uslovima rada tehnike392
86.Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 22. januara 1944. Štabu Malesijskog NOP odreda o potrebi za većom političkom aktivnošću i o političkoj situaciji u Malesiji395
87.Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 22. januara 1944. savezničkoj misiji o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga399
88.Pismo Džavida Nimanija od 22. januara 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Metohiju401
89.Pismo zamenika političkog komesara Malesijskog NOP odreda od 22. januara 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Metohiju o političkoj situaciji u Malesiji402
90.Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 23. januara 1944. predstavniku britanske vojne misije o situaciji na Kosmetu i o potrebi za naoružanjem405
91.Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 25. januara 1944. Štabu Malesijskog NOP odreda o vojno-političkoj situaciji u Malesiji407
92.Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 27. januara 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju409
93.Izveštaj Pokrajinskog komiteta za Kosovo i Metohiju od 31. januara 1944. Centralnom komitetu KPJ o vojno-političkoj situaciji i o stanju i radu partijske organizacije u oblasti413
94.Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 2. februara 1944. engleskoj vojnoj misiji o vojno-političkoj situaciji u oblasti424
95.Izveštaj Štaba Malesijskog NOP odreda od 4. februara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Kosmeta o materijalu dobijenom od saveznika427
96.Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 5. februara 1944. Štabu Ljumske čete o redovnom dostavljanju izveštaja428
97.Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 5. februara 1944. Štabu Haske čete o potrebi za većom aktivnošću429
98.Izveštaj komandanta Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 13. februara 1944. engleskoj vojnoj misiji o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga na teritoriji oblasti431
99.Izveštaj Štaba Malesijskog NOP odreda od 13. februara 1944. Glavnom štabu Kosmeta o materijalnim potrebama i o aktivnosti pete kolone434
100.Izveštaj Mesnog komiteta KPJ za Peć od 16. februara 1944. o delatnosti reakcionarnih partija i grupa u Peći i okolini436
101.Uputstvo Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo od marta 1944. za rad članova partije na terenu438
102.Izveštaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju od 16. marta 1944. Pavlu Jovićeviću o neprijateljskoj ofanzivi u Malesiji i o razbijanju Malesijskog NOP odreda453
103.Pismo Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo od 19. marta 1944. Sreskom komitetu za Uroševac o načinu upućivanja ljudi u partizane459
104.Pismo Centralnog komiteta KPJ od 28. marta 1944. Oblasnom komitetu za Kosmet o greškama u dosadanjem radu i o najvažnijim zadacima461
105.Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za Prištinu od 28. marta 1944. Oblasnom komitetu za Kosovo o situaciji na terenu i o radu partijske organizacije467
106.Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za Prištinu od 28. marta 1944. Oblasnom komitetu za Kosovo o razbijanju grupe partizana476
107.Izveštaj sekretara Sreskog komiteta KPJ za Gnjilane od 31. marta 1944. Oblasnom komitetu za Kosovo479
108.Izveštaj Džavida Nimanija od 5. aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o akciji partizana u Zjumu483
109.Pismo članova Štaba Druge operativne zone od 7. aprila 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Metohiju o situaciji u Malesiji484
110.Pismo sekretara Pokrajinskog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 8. aprila 1944. Oblasnom komitetu za Metohiju o načinu organizovanja novih partizanskih odreda486
111.Pismo Džavida Nimanija od 8. aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju491
112.Izveštaj sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju od 9. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu za Kosmet o vojno-političkoj situaciji i o delatnosti Partije492
113.Pismo Envera Hodže od 10. aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o situaciji u Albaniji504
114.Izveštaj intendanta Glavnog štaba Kosmeta od 13. Aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o situaciji u Bakovičkoj Malesiji506
115.Pismo od 13. aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o tome da je Gestapo ucenio Fadila Hodžu i Gani Kruezija511
116.Pismo od 13. aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o upućivanju delegata na kongres antifašističke omladine Jugoslavije512
117.Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 14. aprila 1944. sekretaru Pokrajinskog komiteta KPJ o sadržini izveštaja o vojno-političkoj situaciji u oblasti poslatog delegatu Vrhovnog štaba513
118.Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 14. aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o intenzivnijem političkom radu i uspostavljanju redovnih veza520
119.Pismo Džavida Nimanija od 14. aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o uslovima za formiranje partizanskog bataljona u Malesiji525
120.Pismo člana Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo od 15. aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta za Metohiju o formiranju Kosovske partizanske brigade i o situaciji u južnoj Srbiji526
121.Pismo sekretara Sreskog komiteta KPJ za Uroševac od 18. aprila 1944. Pokrajinskom komitetu za Kosmet o mogućnostima za formiranje šiptarskog partizanskog odreda528
122.Pismo zamenika političkog komesara Štaba 2. operativne zone (metohijske) Oblasnom komitetu KPJ za Metohiju o reorganizaciji Malesijskog NOP odreda529
123.Pismo od 22. aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o uspostavljanju veze sa Glavnim štabom Kosmeta531
124.Izveštaj političkog komesara Prve čete Malesijskog NOP odreda od 23. aprila 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o izvršenim nabavkama i o utrošku novca532
125.Članak Fadila Hodže, komandanta Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta, o reakcionarima objavljen u antifašističkom listu "Sloboda" aprila 1944. godine534
126.Izveštaj Džavida Nimanija od 2. maja 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o prvomajskoj akciji Haske partizanske čete538
127.Izveštaj članova Štaba Druge operativne zone od 4. maja 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Metohiju o akciji Bitićke partizanske čete na putu Peć - Bakovica539
128.Pismo člana Štaba Druge operativne zone od 7. maja 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o načinu upućivanja ljudi u partizanske čete541
129.Izveštaj Milije Kovačevića od 7. maja 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju o situaciji na Karadagu i o dejstvima Kosovskog NOP odreda543
130.Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 8. maja 1944. Sreskom komitetu KPJ za Uroševac o načinu uspostavljanja veze i o potrebi formiranja partizanske grupe545
131.Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za srez gračanički (Priština) od 10. maja 1944. oblasnom komitetu za Kosovo o političkoj situaciji i o radu partijske organizacije547
132.Izveštaj Milije Kovačevića od 14. maja 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Kosovo i Metohiju550
133.Pismo Mehmeta Hodže od 16. maja 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Metohiju o sukobu s Nemcima kod Bakovice554
134.Pismo člana Štaba Druge operativne zone od 16. maja 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Metohiju o situaciji u Bitićima555
135.Pismo sekretara Mesnog komiteta KPJ za Bakovicu od 18. maja 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Metohiju o raspoloženju u albanskoj vojsci557
136.Izveštaj delegata Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo od 20. maja 1944. Pokrajinskom komitetu KPJ za Kosmet o situaciji u Sirinićkoj župi i o obnavljanju Šarplaninskog NOP odreda559
137.Pozdravno pismo Prve makedonsko-kosovske NOU brigade od 24. maja 1944. Glavnom štabu NOV i PO Kosmeta562
138.Pismo političkog komesara Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 26. maja 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o načinu upućivanja ljudi u partizanske jedinice565
139.Pismo Bamila Brovine od 28. maja 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o načinu prebacivanja ljudi u partizanske jedinice567
140.Pismo sekretara Mesnog komiteta KPJ za Bakovicu od 28. maja 1944. Oblasnom komitetu za Metohiju o raspoloženju albanske kvislinške vojske i o stanju veza na terenu569
141.Izveštaj Mesnog komiteta KPJ za Peć od maja 1944. Oblasnom komitetu za Metohiju o situaciji u gradu i o prebacivanju ljudi u partizanske jedinice573
142.Pismo sekretara Mesnog komiteta KPJ za Bakovicu od maja 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Metohiju o raspoloženju ljudi za odlazak u partizane575
143.Direktiva Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 18. juna 1944. godine577
144.Pismo Gani Kruezija od 18. juna 1944. Fadilu Hodži o borbi s Nemcima581
145.Pismo komandanta Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 19. juna 1944. Gani Krueziju da mobiliše svoje pristalice i da napada Nemce u Malesiji582
146.Pismo sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet od 26. Juna 1944. političkom komesaru Ibarske čete (Ibarskog NOP odreda) o zadacima ove čete u Ibarskoj dolini584
147.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 26. juna 1944. o formiranju dveju četa od dotadanjeg Kosmetskog udarnog partizanskog bataljona587
148.Pregled brojnog stanja, naoružanja i opreme Kosovsko-metohijske brigade od juna 1944. godine588
149.Pismo komandira Ljumske čete od 5. jula 1944. Okružnom komitetu KPJ za Metohiju o dejstvima 1. divizije NOV Albanije589
150.Izveštaj sekretara Mesnog komiteta KPJ za Bakovicu od 22. jula 1944. Oblasnom komitetu za Kosmet o vojno-političkoj situaciji591
151.Pismo Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet od 24. jula 1944. Sreskom komitetu za Prištinu o upućivanju kompromitovanih drugova u odred594
152.Pismo političkog komesara 1. kosmetske brigade od 26. jula 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet o zadacima brigade na teritoriji zapadne Makedonije596
153.Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 7. avgusta 1944. komandantu Ibarskog NOP odreda da se sa odredom prebaci u Ibarsku dolinu601
154.Pismo Čede Mijovića od 7. avgusta 1944. Štabu 1. Kosmetske NOU brigade o potrebi da se ova brigada prebaci iz Makedonije na Kosmet602
155.Pismo političkog komesara 1. kosmetske NOU brigade od 9. avgusta 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Kosmet o dolasku ove brigade u Slatinu604
156.Pismo Fadila Hodže od 11. avgusta 1944. sekretaru Mesnog komiteta KPJ za Bakovicu o upućivanju što većeg broja ljudi u partizanske jedinice605
157.Naredba Štaba Operativne grupe divizija od 16. avgusta 1944. o imenovanju rukovodilaca Ibarskog NOP odreda606
158.Naredba Štaba Operativne grupe divizija od 18. avgusta 1944. o imenovanju političkog komesara Ibarskog NOP odreda610
159.Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 18. avgusta 1944. Štabu Ibarskog NOP odreda za prebacivanje na planinu Rogoznu611
160.Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 23. avgusta 1944. Štabu Ibarskog NOP odreda da kontroliše komunikaciju K. Mitrovica - Raška - Kraljevo i da izveštava o kretanju neprijateljskih jedinica612
161.Izveštaj komandanta Ibarskog NOP odreda od 23. avgusta 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet o probijanju odreda u Ibarsku dolinu613
162.Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 26. avgusta 1944. Štabu Ibarskog NOP odreda da razvije što življu vojnu i političku delatnost na svom terenu615
163.Pismo Petra Brajovića i Mite Miljkovića od 26. avgusta 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Kosmet617
164.Proglas Glavnog štaba NOV i PO Srbije od avgusta 1944. Šiptarima Kosova i Metohije618
165.Naređenje Štaba Ibarskog NOP odreda od 6. septembra 1944. štabovima bataljona za dejstvo na komunikaciji Kosovska Mitrovica - Raška621
166.Naredba Štaba Ibarskog NOP odreda od 10. septembra 1944. o formiranju trećeg bataljona623
167.Zapovest Štaba Ibarskog NOP odreda od 10. septembra 1944. štabovima bataljona za napad na komunikaciju izmeću Drena i Leška625
168.Pismo Rašida Dede, člana MK Peć, od 11. septembra 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet o nabavci oružja i drugog materijala626
169.Zapovest Štaba Ibarskog NOP odreda od 13. septembra 1944. za napad na komunikaciju u dolini Ibra izmeću sela Kamena i Gornjeg Jarinja629
170.Obaveštenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 13. septembra 1944. Štabu Ibarskog NOP odreda da će mu biti dostavljena pomoć od saveznika630
171.Pismo političkog komesara 1. kosmetske brigade od 17. septembra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Kosmet o nameravanom prebacivanju ove brigade iz Poreča u rejon Šar planine631
172.Izveštaj delegata Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet od 18. septembra 1944. Oblasnom komitetu o situaciji u Sirinićkoj župi posle povlačenja bugarskog okupatora632
173.Izveštaj Štaba Ibarskog NOP odreda od 20. septembra 1944. Štabu 13. korpusa NOVJ o dejstvima u Ibarskoj dolini634
174.Pismo Safete Nimani od 22. septembra 1944. Dževdetu Hamzi o situaciji u Bakovici636
175.Pismo Centralnog komiteta KP Albanije od 23. septembra 1944. Vrhovnom komandantu NOV i PO Jugoslavije638
176.Izveštaj Štaba Ibarskog NOP odreda od 24. septembra 1944. Štabu 13. korpusa NOVJ o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga u Ibarskoj dolini642
177.Pismo Safete Nimani od 26. septembra 1944. Dževdetu Hamzi o upućivanju ljudi u odred i o situaciji u Bakovici646
178.Izveštaj sekretara Sreskog komiteta KPJ za Uroševac od 28. septembra 1944. Oblasnom komitetu za Kosmet o političkoj situaciji u srezu648
179.Proglas Operativnog štaba NOV i PO Kosmeta od septembra 1944. Albancima ove oblasti652
180.Proglas Operativnog štaba NOV i PO Kosmeta od početka oktobra 1944. narodima ove oblasti655
181.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 4. oktobra 1944. Štabu Ibarskog NOP odreda da pojača dejstva na komunikacijama u dolini Ibra659
182.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 7. oktobra 1944. Štabu Ibarskog NOP odreda da sto svojih boraca stavi na raspolaganje Operativnom štabu Kosmeta660
183.Zapovest Štaba Ibarskog NOP odreda od 7. oktobra 1944. za napad na neprijateljsku posadu u s. Rudnici663
184.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 10. oktobra 1944. Štabu Ibarskog NOP odreda da polovinu svoga ljudstva uputi 2. proleterskoj diviziji666
185.Izveštaj Štaba Ibarskog NOP odreda od 11. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o dejstvima ovoga odreda od 7. do 10. oktobra667
186.Obaveštajni izveštaj Štaba Ibarskog NOP odreda od 11. oktobra 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije669
187.Pismo Fadila Hodže od 12. oktobra 1944. sekretaru Mesnog komiteta KPJ za Bakovicu o pripremi partizanskih jedinica za oslobođenje Bakovice672
188.Pismo sekretara Oblasnog komiteta KPJ za Kosovo i Metohiju od 15. oktobra 1944. komandantu Ibarskog NOP odreda o formiranju novih jedinica u oblasti i o daljim akcijama na teritoriji ovog odreda673
189.Proglas Inicijativnog odbora antifašističke omladine Kosova i Metohije od 15. oktobra 1944. godine675
190.Naređenje Štaba Ibarskog NOP odreda od 18. oktobra 1944. štabovima bataljona za sprečavanje prodora neprijatelja na Kopaonik678
191.Pismo zamenika političkog komesara 5. albanske NO brigade od 22. oktobra 1944. sekretaru Oblasnog komiteta KPJ za Kosmet679
192.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Kosmeta od 23. oktobra 1944. Štabu 2. korpusa NOVJ o situaciji na Kosmetu i o potrebi da se kosovsko-metohijskim jedinicama pruži pomoć u municiji i sanitetskom materijalu680
193.Naređenje Štaba Ibarskog NOP odreda od 23. oktobra 1944. štabovima bataljona da sadejstvuju sa 24. NO divizijom u pravdu sela Ržane i Seljanca682
194.Proglas Štaba 4. kosmetske NOU brigade od 25. oktobra 1944. Albancima lapskog i prištinskog sreza684
195.Izveštaj sekretara Sreskog komiteta KPJ za Prištinu od 29. oktobra 1944. Oblasnom komitetu za Kosmet o vojno-političkoj situaciji u srezu i o stanju partijske organizacije686
196.Izvod iz knjige depeša Operativnog štaba NOV i PO Kosmeta za avgust, septembar i oktobar 1944. godine688
197.Obaveštajni izveštaj Štaba Ibarskog NOP odreda od 3. novembra 1944. Glavnom štabu Srbije697
198.Izveštaj komandanta 1. kosmetske NOU brigade od 5. novembra 1944. Operativnom štabu za Kosmet o situaciji na položaju kod Dečana700
199.Izveštaj zamenika političkog komesara Dreničkog NOP odreda od 5. novembra 1944. Operativnom štabu Kosmeta o brojnom stanju i dejstvima ovog odreda701
200.Naredba Operativnog štaba za Kosmet od 7. novembra 1944. za formiranje Kosmetskog NOP odreda705
201.Izveštaj Štaba Albanske NO brigade Bakovičke Malesije od 10. novembra 1944. Operativnom štabu Kosmeta o situaciji u rejonu Gusinja706
202.Izveštaj delegata Operativnog štaba Kosmeta od 12. novembra 1944. Operativnom štabu o situaciji u Starom Kolašinu708
203.Zapovest Štaba Ibarskog NOP odreda od 24. novembra 1944 štabovima bataljona za posedanje položaja radi napada na Rašku710
204.Izveštaj delegata Operativnog štaba Kosmeta od 24. novembra 1944. Oblasnom komitetu KPJ za Kosmet o uspostavljanju vojnopozadinske vlasti i o formiranju narodnooslobodilačkog odbora u Vučitrnu712
205."Kosovo i Metohija i odluke Drugog zasedanja AVNOJ-a" članak Pavla Jovićevića u listu "Sloboda" od novembra 1944. godine714
206."Naša prva brigada" - članak Mite Miljkovića u listu "Sloboda" od novembra 1944. godine725
207."Šiptarske brigade na Kosmetu" - članak Džavida Nimanija u listu "Sloboda" od novembra 1944. godine730
208."Formirana je 4. kosmetska brigada" - članak Milana Mićkovića u listu "Sloboda" od novembra 1944. godine735
209.Naređenje Operativnog štaba NOV i PO Kosmeta od 1. decembra 1944. Štabu Kosmetskog NOP odreda za posedanje položaja Mojstir - Istok - Burakovac738
210.Naredba Komande mesta NOVJ u Peći od 1. decembra 1944. godine739
211.Zapovest Operativnog štaba NOV i PO Kosmeta od 2. decembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za čišćenje balističkih bandi u Drenici741
212.Zapovest Operativnog štaba NOV i PO Kosmeta od 8. decembra 1944. štabovima podređenih jedinica za posedanje novih položaja747
213.Zapovest Operativnog štaba NOV i PO Kosmeta od 20. decembra 1944. štabovima partizanskih jedinica za čišćenje preostalih bandi na Kosmetu750
214.Zapovest Štaba 46. NO divizije od 23. decembra 1944. štabovima brigada za uništenje balističke bande u rejonu sela Rimaništa754
215.Izveštaj Operativnog štaba NOV i PO Kosmeta od 25. decembra 1944. Glavnom štabu Srbije o formiranju komandi područja759
216.Zapovest Štaba 46. NO divizije od 25. decembra 1944. štabovima brigada za čišćenje terena Kosova od odbeglih balističkih bandi761
Prilog
Dokumenti koji se u celini ili delimično odnose na Kosmeta objavljeni su dosad u Zborniku765
Napomena Redakcije775
Registar777
BIBLIOTEKA