ZBORNIK NOR-a, tom I - BORBE U SRBIJI - knjiga 18 - BORBE U SREMU, januar-mart 1945.
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
dokumenti jedinica Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti jedinica Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
1.Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 4 januara 1945 god. štabovima Prve i Šeste proleterske, Pete, Jedanaeste i Dvadeset prve NOU divizije i Prve konjičke brigade za posedanje i utvrđivanje položaja u Sremu7
2.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 4 januara 1945 god. štabovima brigada za izradu odbrambenih položaja10
3.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 4 januara 1945 god. potčinjenim jedinicama za promenu položaja i smeštaj na prostoriji Berkasovo - Novak Bapska - Sot13
4.Izveštaj Štaba Pete srpske brigade Dvadeset prve NOU divizije od 5 januara 1945 god. Štabu divizije o borbama protiv Nemaca 3 januara kod Donjeg Novog Sela15
5.Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 6 januara 1945 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama protiv Nemaca na pravcu s. Otok - Komletinci - Nijemci18
6.Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 6 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o borbama protiv Nemaca kod s. Batrovci25
7.Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 6 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o jačini neprijateljskih snaga na sektoru Bijeljine26
8.Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 7 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o situaciji na sektoru Bijeljina - Jamena - Sremska Rača28
9.Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 8 januara 1945 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije za posedanje i utvrđivanje položaja na liniji s. Lovas - Tovarnik29
10.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 8 januara 1945 god. potčinjenim jedinicama o preduzimanju mera za odbranu položaja u slučaju neprijateljske ofanzive30
11.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 8 januara 1945 god. štabovima svojih jedinica o vojno-propagandnoj pripremi boraca i starešina za borbu protiv neprijateljskih tenkova32
12.Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 8 januara 1945 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o rasporedu svojih i neprijateljskih snaga34
13.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 8 januara 1945 god. štabovima brigada da posednu i utvrde položaje na otseku s. Lovas - Tovarnik36
14.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 9 januara 1945 god. štabovima svojih jedinica da pojačaju budnost i preduzmu mere za odbranu od neprijateljskih tenkova i pešadije38
15.Obaveštenje Štaba Prve armije NOVJ od 11 januara 1945 god. Štabu Pete udarne divizije o odluci Vrhovnog komandanta NOV i POJ da se formira Štab armije41
16.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve proleterske divizije za period od 1 do 11 januara 1945 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa45
17.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Jedanaeste NOU divizije za period od 1 do 10 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ54
18.Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije "Nikola Tesla" od 15 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o borbi protiv Nemaca kod s. Komletinci61
19.Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 17 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o prodoru Nemaca kroz položaj italijanske brigade63
20.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 17 januara 1945 god. štabovima svojih brigada za posedanje novih položaja65
21.Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 17 januara 1945 god. štabovima divizija i Štabu Konjičke brigade za posedanje novih položaja67
22.Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 17 januara 1945 god. Štabu Prve proleterske divizije za napad na Tovarnik68
23.Naređenje Štaba Šeste proleterske divizije od 17 januara 1945 god. štabovima brigada za smeštaj i posedanje položaja s. Ilinci - Adaševci - Gibarac69
24.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 17 januara 1945 god. štabovima brigada o posedanju položaja za odbranu s. Bapska Novak - Berkasovo71
25.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 18 januara 1945 god. štabovima svojih brigada za posedanje i utvrđivanje novih odbranbenih položaja na liniji s. Vizić - Bingula - Kuzmin73
26.Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 19 januara 1945 god. Štabu Prve konjičke brigade da se stavi na raspoloženje Štabu Šeste proleterske divizije75
27.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 20 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o borbama protiv Nemaca od 17 do 20 januara76
28.Izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 21 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o sopstvenim i neprijateljskih gubicima u borbama od 17 do 20 januara80
29.Zapovest Štaba Prve armije NOVJ od 22 januara 1945 god. štabovima divizija za napad na neprijateljske snage na liniji s. Mohovo - Tovarnik - Ilinci82
30.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve proleterske divizije Štabu Prve armije za period od 11 do 20 januara 1945 godine86
31.Zapovest Štaba Druge proleterske divizije od 22 januara 1945 god. štabovima brigada za napad na neprijatelja opštim pravcem s. Bapska Novak - Lovas - Mikluševci93
32.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 22 januara 1945 god. potčinjenim jedinicama za napad na neprijatelja na komunikaciji s. Lovas - Tovarnik96
33.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 22 januara 1945 god. štabovima brigada za napad na neprijateljsko uporište u jugoistočnom delu Tovarnika99
34.Izveštaj Štaba Prve armije od 23 januara 1945 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o rasporedu svojih snaga101
35.Zapovest Štaba Prve armije NOVJ od 24 januara 1945 god. štabovima divizija za posedanje i utvrđivanje položaja u Sremu102
36.Zapovest načelnika Artiljeriskog odeljenja Štaba Prve armije NOVJ od 24 januara 1945 god. štabovima divizija za razmeštaj i dejstvo artiljerije105
37.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 24 januara 1945 god. štabovima brigada za posedanje i utvrđivanje položaja između Tovarnika i Šida108
38.Zapovest Štaba Druge proleterske divizije od 24 januara 1945 god. štabovima brigada za posedanje i utvrđivanje položaja zapadno od s. Bapska Novak110
39.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 24 januara 1945 god. štabovima svojih jedinica za predaju položaja Šestoj proleterskoj diviziji i razmeštaj u s. Bačinci i Kukujevci112
40.Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 25 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o sopstvenim i neprijateljskim gubicima u borbama od 16 do 24 januara114
41.Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 26 januara 1945 god. štabovima divizija za utvrđivanje svojih položaja i za nasilno izviđanje neprijatelja117
42.Izveštaj artiljeriskog otseka Štaba Prve proleterske divizije od 26 januara 1945 god. Artiljeriskom odeljenju Štaba Prve armije o dejstvu i gubicima artiljerije 17 i 18 januara119
43.Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 26 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rasporedu i jačini neprijateljskih snaga pred frontom divizije125
44.Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 27 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatu nasilnog izviđanja126
45.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 27 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatu nasilnog izviđanja128
46.Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 27 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatima izviđanja neprijateljskog položaja129
47.Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 28 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatu nasilnog izviđanja na pravcu Tovarnik130
48.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 28 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatu nasilnog izviđanja132
49.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Jedanaeste NOU divizije za period od 11 do 25 januara 1945 godine133
50.Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 28 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o stanju na položaju147
51.Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 29 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o uređenju svoga odbranbenog položaja i rasporedu snaga na njemu148
52.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 29 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rasporedu i jačini svojih i neprijateljskih snaga na položaju zapadno od s. Bapska Novak149
53.Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 29 januara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rasporedu i rezultatima izviđanja i o borbi od 23 do 28 januara151
54.Operativni izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije za 29 januar 1945 godine153
55.Operativni izveštaj Štaba Prve proleterske divizije za 31 januar 1945 godine154
56.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 31 januara 1945 god. o formiranju kursa za niže vojne rukovodioce156
57.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve armije NOVJ za januar 1945 godine157
58.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Druge proleterske divizije za januar 1945 godine205
59.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije za januar 1945 godine221
60.Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 1 februara 1945 god. štabovima divizija za smenu Druge proleterske divizije sa položaja i razmeštaj na prostoriji Ilok - Neštin243
61.Izvod iz operacionog dnevnika Štaba Prve proleterske dizije za period od 21 do 31 januara 1945 godine245
62.Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 1 februara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o napadu na neprijatelja kod s. Ilinci255
63.Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 2 februara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rezultatima nasilnog izviđanja257
64.Operativni izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije za 2 februar 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ259
65.Dopuna operaciskog izveštaja Štaba Šeste proleterske divizije Štabu Prve armije NOVJ od 3 februara 1945 godine261
66.Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 3 februara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rasporedu svojih i neprijateljskih snaga262
67.Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 4 februara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o dejstvima svojih jedinica264
68.Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 6 februara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o napadu na neprijateljske snage kod s. Ilinci265
69.Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 8 februara 1945 god. Štabu Druge proleterske divizije za prebacivanje sa Sremskog fronta preko Save na prostor Šabac - Bogatić267
70.Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 8 februara 1945 god. štabovima divizija o smeni i razmeštaju jedinica268
71.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 8 februara 1945 god. štabovima brigada za smenu i razmeštaj jedinica270
72.Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 8 februara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o neprijateljskim snagama u rejonu Županje272
73.Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 11 februara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o izvršenoj smeni i rasporedu jedinica274
74.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve proleterske divizije za period od 1 do 10 februara 1945 godine276
75.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 11 februara 1945 god. štabovima brigada za posedanje i otsudnu odbranu desne obale Drine od Zvornika do ušća286
76.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 11 februara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rasporedu svojih snaga289
77.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 12 februara 1945 god. štabovima brigada za posedanje i utvrđivanje položaja na desnoj obali Drine290
78.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 13 februara 1945 god. štabovima brigada za prebacivanje Druge proleterske i Treće srpske brigade na levu obalu Drine kod Banje Koviljače293
79.Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 15 februara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o borbi protiv Nemaca kod s. Batrovci295
80.Izveštaj Štaba Treće proleterske brigade Šeste proleterske divizije od 16 februara 1945 god Štabu divizije o borbi protiv Nemaca kod s. Ilinci298
81.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 17 februara 1945 god. potčinjenim jedinicama za izviđanje neprijateljskih položaja298
82.Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 18 februara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o dejstvima na sektoru svojih jedinica301
83.Dnevni operaciski izveštaj Štaba Prve armije NOVJ za 19 februar 1945 godine303
84.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 19 februara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o rasporedu i jačini neprijatelja i o dejstvima svojih snaga304
85.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 20 februara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o jačini neprijatelja i o dejstvima svojih jedinica395
86.Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 21 februara 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o napadu na Nemce u selima Strašinci i Soljani307
87.Izvod iz knjiga depeša Štaba Prve armije NOVJ za januar i februar 1945 godine309
88.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve armije NOVJ za februar 1945 godine311
89.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Druge proleterske divizije za februar 1945 godine349
90.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije za februar 1945 godine365
91.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve proleterske divizije za period od 21 februara do 1 marta 1945 godine375
92.Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 3 marta 1945 god. štabovima Pete i Jedanaeste NOU divizije za utvrđivanje i posedanje spojeva381
93.Obaveštajni izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 3 marta 1945 god. o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga na Sremskom frontu382
94.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 8 marta 1945 god. štabovima Četvrte brigade, Prve brigade KNOJ-a i Jedanaeste brigade Treće armije NOVJ za pojačanje kontrole i eventualne odbrane leve obale Dunava na otseku s. Bukin - Bačko Novo Selo387
95.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve konjičke brigade za period od 1 do 10 marta 1945 godine389
96.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Pete NOU divizije za period od 1 do 10 marta 1945 godine392
97.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Šeste proleterske divizije za period od 1 do 10 marta 1945 godine397
98.Izveštaj Štaba Prve armije od 14 marta 1945 god. Generalštabu JA o rasporedu svojih i neprijateljskih snaga na Sremskom frontu402
99.Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 15 marta 1945 god. potčinjenim jedinicama za smenu Pete NOU divizije Prvom Proleterskom divizijom404
100.Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 16 marta 1945 god. štabovima Šeste proleterske divizije i Konjičke brigade za obezbeđenje leve obale Bosuta od s. Gradine do Morovića i za izviđanje neprijatelja406
101.Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 18 marta 1945 god. Štabu Prve armije NOVJ o izvršenoj smeni Pete NOU divizije i o rasporedu svojih snaga407
102.Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 20 marta 1945 god. potčinjenim jedinicama za smenu Jedanaeste divizije Dvadeset prvom NOU divizijom409
103.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve proleterske divizije za period od 11 do 20 marta 1945 godine411
104.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 22 marta 1945 god. potčinjenim jedinicama za smenu i razmeštaj na prostoriji s. Kukujevci - Kuzmin - Martinci - Laćarak419
105.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 2.2 marta 1945 god. štabovima brigada i načelniku Artiljeriskog otseka za preuzimanje položaja od Jedanaeste NOU divizije422
106.Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 24 marta 1945 god. potčinjenim jedinicama za pomeranje i dalje utvrđivanje položaja424
107.Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 27 marta 1945 god. komandantu Prvog diviziona Dunavske flotile Crvene armije za sprečavanje neprijateljske plovidbe426
108.Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 28 marta 1945 god. Štabu Druge proleterske divizije da se stavi pod komandu Štaba armije i da se koncentriše na prostoriji s. Kozjak - Šor - Obrež - Lipnica427
109.Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 28 marta 1945 god. štabovima divizija i komandantu pozadine o prikupljanju Pete NOU divizije i ojačanja radi prebacivanja na koncentracisku prostoriju428
110.Obaveštenje Štaba Prve armije NOVJ od 29 marta 1945 god. Štabu Treće armije o rasporedu i jačini svojih i neprijateljskih snaga na Sremskom frontu430
111.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 29 marta 1945 god. štabovima brigada za prebacivanje sa prostorije Sremska Mitrovica na prostoriju Šabac431
112.Naređenje Štaba Prve armije NOVJ od 30 marta 1945 god. štabovima Druge proleterske i Pete NOU divizije za koncentraciju snaga na rejonu Zvornik - Bijeljina434
113.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 30 marta 1945 god. štabovima jedinica za prebacivanje sa prostorije Šabac na prostoriju M. Zvornik - Loznica437
114.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve proleterske divizije za period od 21 do 31 marta 1945 godine439
115.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve konjičke brigade NOVJ za period od 20 do 31 marta 1945 godine450
116.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije za period od 21 do 31 marta 1945 godine454
Registar*
BIBLIOTEKA