ZBORNIK NOR-a, tom I - BORBE U SRBIJI - knjiga 17 - BORBE U VOJVODINI 1941-1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
dokumenti okupatorskih i kvislinških jedinica
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti okupatorskih i kvislinških jedinica
1.Izveštaj Oružničkog zapovedništva od 12 septembra 1941 god. Ministarstvu domobranstva NDH o sukobu sa Fruškogorskim NOP odredom kod Grgurevaca9
2.Saopštenje podbana za Banat od 13 septembra 1941 god. o streIjanju simpatizera i pripadnika NOP-a u Melencima, Kumanima i Mokrinu11
3.Saopštenje podbana za Banat od 19 septembra 1941 god. o streljanju 12 simpatizera i pripadnika NOP-a u Vel. Bečkereku14
4.Izveštaj Oružničke postaje iz Petrovaradina od oktobra 1941 god. zapovedniku mesta o hapšenju pripadnika NOP-a u Petrovaradinu15
5.Izveštaj Vrhovnog oružničkog zapovedništva od 19 oktobra 1941 god. Ministarstvu hrvatskog domobranstva o priključenju istočnog Srema Nezavisnoj Državi Hrvatskoj18
6.Izveštaj šefa mađarskog Generalštaba od 9 januara 1942 god. nemačkim vojnim vlastima u Banatu o situaciji u Žablju20
7.Izveštaj prefekta policije od 15 januara 1942 god. Krajskomandanturi u Vel. Bečkereku o situaciji u Banatu26
8.Izveštaj šefa policiske bezbednosti od 25 februara 1942 god. Ministarstvu spoljnih poslova u Berlinu o situaciji u Bačkoj42
9.Izveštaj nemačkog obaveštajca od 7 marta 1942 god. Ministarstvu spoljnih poslova u Berlinu o pokoljima koje su Mađari izvršili u Čurugu i Novom Sadu45
10.Izveštaj Mesne nemačke narodne grupe iz Rume od 11 marta 1942 god. Voćstvu Nemačke narodne grupe u Osijeku o napadu partizana na Neradin51
11.Izveštaj vođe Mesne grupe nemačke manjine od 12 marta 19421 god. zemaljskom vođi nemačke manjine o situaciji u Iločkom srezu52
12.Izveštaj Prve oružničke pukovnije od 16 marta 1942 god. Vrhovnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana na području Vukovara55
13.Izveštaj Sremskog zdruga od 31 marta 1942 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog zbora o borbama s partizanima od 9 do 25 marta57
14.Izveštaj Sremskog zdruga od 1 maja 1942 god. Zapovedništvu drugog domobranskog zbora o dejstvima protiv partizana od 16 do 20 aprila61
15.Izveštaj ravnatelja rudnika Vrdnik od 15 maja 1942 god. Ministarstvu šumarstva NDH o napadu partizana na Ledince i Vrdnik63
16.Oglas nemačkog komandatna oružanih snaga u Sremu od 6 juna 1942 god. o ograničenju kretanja civilnog stanovništva na području Fruške Gore66
17.Izveštaj oružničke postaje iz Vrdnika od 8 juna 1942 god. Zapovedništvu Četvrte oružničke pukovnije o dolasku Nemaca u selo i rušenju kuća partizanskim porodicama67
18.Izveštaj Pavelićevog oficira za vezu kod nemačkog vojnog zapovednika Srbije od 9 juna 1942 god. o streljanju civilnog stanovništva u selu Grgurevci od strane Nemaca69
19.Izveštaj oružničke postaje iz Vrdnika od 11 juna 1942 god. o ubijanju civilnog stanovništva u selu Jazak od strane Nemaca73
20.Izveštaj Vrhovnog oružničkog zapovedništva od 11 juna 1942 god. Glavnom stanu Poglavnika o zločinima nemačke vojske u selu Grgurevci75
21.Saopštenje Policiske prefekture za Banat od 21 juna 1942 god. o vešanju 50 komunista i simpatizera NOP-a u Pančevu, Perlezu i Melencima77
22.Izveštaj komandanta Drugog nemačkog pripravnog bataljona od 25 juna 1942 god. o formiranju Četvrte i Pete čete85
23.Naređenje Zapovednika Drugog domobranskog zbora od 2 jula 1942 god. da se Sremskom zdrugu proširi operativno područje87
24.Izveštaj Okružnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 5 jula 1942 god. vođi Nemačke narodne grupe za NDH o situaciji u Fruškoj Gori88
25.Izveštaj Okružnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 6 jula 1942 god. vođi Nemačke narodne grupe za NDH o napadu partizana na četu domobrana iz Petrovaradina90
26.Izveštaj Okružnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 6 jula 1942 god. vođi Nemačke narodne grupe za NDH o situaciji u Sremu92
27.Izveštaj Mesnog rukovodstva Nemačke narodne grupe iz Sremske Mitrovice od 16 jula 1942 god. Štabu nemačke narodne grupe u Osijeku o paljenju žita od strane partizana96
28.Izveštaj Mesne nemačke oružane grupe iz Rume od 16 jula 1942 god. voćstvu narodne grupe u Osijeku o uništavanju vršalica, paljenju žita od strane partizana98
29.Izveštaj Četvrte čete od 16 jula 1942 god. Štabu Drugog pripravnog bataljona Nemačke narodne grupe o dejstvima partizana na prostoru Fruške Gore100
30.Izveštaj komandanta Drugog pripravnog bataljona Nemačke narodne grupe od 16 jula 1942 god. voćstvu Nemačke narodne grupe u Osijeku o situaciji na području Srem. Mitrovice i Rume102
31.Izveštaj Zapovedništva Oružničkog krila iz Vukovara od 17 jula 1942 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog zbora o situaciji u Sremskomitrovačkom srezu105
32.Izveštaj Okružnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 18 jula 1942 god. vođi Nemačke narodne grupe o dejstvima partizana u Sremu107
33.Izveštaj Pete čete od jula 1942 god. komandantu Drugog nemačkog pripravnog bataljona o dejstvima Nemaca i ustaša protiv partizana na prostoru Fruške Gore110
34.Depeša nemačkog poslanika i policiskog atašea u NDH od 21 jula 1942 god. Glavnoj upravi državne bezbednosti Rajha o pripremama za hapšenje pripadnika i simpatizera NOP-a114
35.Izveštaj Okružnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 21 jula 1942 god. Zemaljskom rukovodstvu Nemačke narodne grupe o paljenju žita od strane partizana u blizini Indije115
36.Izveštaj nemačkog komandanta garnizona Ilok od jula 1942 god. Zemaljskom voćstvu Nemačke narodne grupe u Osijeku o situaciji u Sremu116
37.Izveštaj Sekretarijata Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 28 jula 1942 god. Ministarstvu domobranstva o napadu partizana na selo Krčedin119
38.Izveštaj Mesnog rukovodstva Nemačke narodne grupe iz Indije od 31 jula 1942 god. vođi Nemačke narodne grupe u Osijeku o paljenju žita od strane partizana124
39.Izveštaj Velike župe iz Vukovara od avgusta 1942 god. o dejstvima partizanskih jedinica u Sremu od 30 juna do 30 jula125
40.Izjava ustaških funkcionera od 4 avgusta 1942 god. o situaciji u Rumi i okolini138
41.Mesečni izveštaj okružnog rukovodioca Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 5 avgusta 1942 god. vođi Nemačke narodne grupe u Osijeku o situaciji u Sremu140
42.Izveštaj komandira Pete čete Drugog nemačkog pripravnog bataljona od 5 avgusta 1942 god. o napadu partizana na skladište municije u blizini Vrdnika143
43.Izveštaj državnog sekretara NDH od 6 avgusta 1942 god. Glavnom stanu Poglavnika o prilikama u Sremu145
44.Izveštaj Oružničkog krila iz Zemuna od 7 avgusta 1942 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog zbora o dejstvima partizana150
45.Izveštaj sreskog načelnika od 8 avgusta 1942 god. Rukovodstvu Nemačke narodne grupe u Osijeku o dejstvima partizana u Staropazovačkom srezu153
46.Izveštaj Zapovedništva pripremnih bojni Velike župe Vuke iz Vukovara od 10 avgusta 1942 god. Ustaškoj nadzornoj službi o dejstvima partizana na području Župe158
47.Saopštenje Pokretnog prekog suda Velike župe Vuke iz Vukovara od 12 avgusta 1942 god. o streljanju pripadnika i simpatizera NOP-a171
48.Izveštaj oficira za vezu NDH kod nemačkog zapovednika Srbije od 14 avgusta 1942 god. Ministarstvu domobranstva NDH o pripremama za čišćenje istočnog Srema174
49.Izveštaj Mesnog zapovedništva iz Zemuna od 15 avgusta 1942 god.Ministarstvu domobranstva NDH o dejstvima partizana182
50.Izveštaj Ustaškog logora iz Rume od 17 avgusta 1942 god. Ministarstvu domobranstva NDH o dejstvima partizana188
51.Izveštaj Zapovedništva Četvrte oružničke pukovnije od 17 avgusta 1942 god. Vrhovnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana od 17 jula do 9 avgusta193
52.Zapovest komandujućeg generala i zapovednika okupirane Srbije od 21 avgusta 1942 god. nemačkim i ustaškim jedinicama o obrazovanju grupe "Borovski" i ofanzivi protiv partizana na Fruškoj Gori208
53.Izveštaj Četvrte čete od 22 avgusta 1942 god. Štabu Drugog pripravnog bataljona "General Laudon" o napadu Nemaca na partizanske položaje južno od Ležimira211
54.Izveštaj Drugog pripravnog bataljona "General Laudon" od avgusta 1942 god. voćstvu Nemačke narodne grupe o situaciji u jugoistočnom Sremu212
55.Izveštaj velikog župana iz Vukovara od avgusta 1942 god. Nemačkom Ministarstvu inostranih poslova o situaciji u Sremu215
56.Bojna relacija Sremskog zdruga od 25 avgusta 1942 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog zbora o ofanzivi protiv partizana na Fruškoj Gori od 10 do 17 jula219
57.Izveštaj sreskog načelnika od 26 avgusta 1942 god. voćstvu Nemačke narodne grupe o dejstvima u Staropazovačkom srezu225
58.Izveštaj Mesne nemačke narodne grupe iz Morovića od avgusta 1942 god. voćstvu Nemačke narodne grupe o napadima partizana na Morović229
59.Depeša nemačkog poslanika u NDH od 27 avgusta 1942 god. Glavnoj upravi državne bezbednosti Rajha o hapšenjima pripadnika i simpatizera NOP-a u Sremu231
60.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 28 avgusta 1942 god. Vrhovnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana od 10 do 24 avgusta234
61.Izveštaj Sekretarijata Ministarstva unutrašnjih poslova od 31 avgusta 1942 god. Ministarstvu domobranstva NDH o napadu partizana na Bukovac i Ledince239
62.Obaveštenje Velike župe Vuke iz Vukovara od 3 septembra 1942 god. o streljanju 50 pripadnika i simpatizera NOP-a242
63.Depeša nemačkog poslanika u NDH od 4 septembra 1942 god. Glavnoj upravi državne bezbednosti o rezultatima ofanzive protiv partizana u Fruškoj Gori246
64.Izveštaj Pete čete od 4 septembra 1942 god. komandantu Drugog pripravnog bataljona "General Laudon" o dejstvima čete za vreme ofanzive na Fruškoj Gori247
65.Izveštaj Četvrte čete od 5 septembra 1942 god. Štabu Drugog pripravnog bataljona "General Laudon" o učešću u ofanzivi na Fruškoj Gori249
66.Izveštaj policiskog atašea pri Nemačkoim poslanstvu u NDH od 9 septembra 1942 god. Glavnoj upravi državne bezbednosti o namerama vlade NDH da iz Srema iseli srpski živalj251
67.Izveštaj Nemačkog poslanstva u NDH od 11 septembra 1942 god. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o pokolju Srba u Sremu252
68.Izveštaj Pomorsko-redarstvenog odeljenja od 14 septembra 1942 god. Glavnom stožeru domobranstva NDH o situaciji u Sremu253
69.Izveštaj Nemačkog poslanstva u NDH od 22 septembra 1942 god. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o pokolju Srba u Sremu259
70.Izveštaj Sekretarijata Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 23 septembra 1942 god. Glavnom stanu poglavnika o situaciji na području Fruške Gore260
71.Dnevni ratni izveštaji Glavnog stožera domobranstva u vremenu od 13 marta do 24 septembra 1942 god. o akcijama Drugog domobranskog zbora protiv partizanskih jedinica u Sremu264
72.Izveštaj sreskog načelnika iz St. Pazove od 5 oktobra 1942 god. o situaciji u istočnom Sremu274
73.Bojna relacija Drugog domobranskog zbora o ofanzivi Nemaca i ustaša protiv partizana u Fruškoj Gori avgusta 1942 godine278
74.Izveštaj komandanta Drugog pripravnog bataljona "General Laudon " od 8 oktobra 1942 god. o rasporedu i dejstvima svoje jedinice286
75.Saopštenje Policiske prefekture za Banat od 14 oktobra 1942 god. o vešanju 50 pripadnika i simpatizera NOP-a u Samošu, Zagajic M Gaju288
76.Izveštaj Nemačke narodne grupe iz Erdevika od 20 oktobra 1942 god. Zemaljskom voćstvu u Osijeku o pojavi veće grupe partizana293
77.Bojna relacija Drugog domobranskog zbora o dejstvima ustaških i domobranskih jedinica protiv partizana u Sremu septembra 1942 godine295
78.Izveštaj Sekretarijata Ministarstva unutrašnjih poslova od 30 oktobra 1942 god. Ministarstvu domobranstva NDH o raspoloženju naroda u Sremu299
79.Izveštaj Nemačke narodne grupe od 4 novembra 1942 god. o situaciji u istočnom Sremu303
80.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 7 novembra 1942 god. Glavnom stožeru domobranstva NDH o pripremama Nemaca za novu ofanzivu308
81.Izveštaj Oblasnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 10 novembra 1942 god. o dejstvima partizana u Zemunskom srezu od 1 jula do 31 oktobra310
82.Izveštaj Sekretarijata Ministarstva unutrašnjih poslova NDH od 10 novembra 1942 god. Glavnom stanu poglavnika o situaciji u Rumskom srezu319
83.Izveštaj Mesnog zapovedništva iz Zemuna od 13 novembra 1942 god. Ministarstvu domobranstva NDH o dejstvima partizana od 29 oktobra do 8 novembra323
84.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 15 novembra 1942 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu od 15 oktobra do 15 novembra327
85.Izveštaj Nemačkog poslanstva u NDH od 21 novembra 1942 god. Ministarstvu spoljnih poslova Rajha o pokolju Srba u Sremu333
86.Izveštaj Mesnog zapovedništva iz Zemuna od 29 novembra 1942 god. Ministarstvu domobranstva NDH o dejstvima partizana u istočnom Sremu334
87.Bojna relacija Drugog domobranskog zbora o dejstvima protiv partizana u Sremu oktobra 1942 godine341
88.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 15 decembra 1942 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu od 18 novembra do 7 decembra344
89.Izveštaj Nemačkog poslanstva u NDH od 11 januara 1943 god. Ministarstvu spoljnih poslova u Berlinu o pokolju Srba u Sremu347
90.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 16 januara 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu od 21 decembra 1942 do 8 januara 1943 godine350
91.Izveštaj Drugog pripravnog bataljona "General Laudon" od januara 1943 god. voćstvu Nemačke narodne grupe o napadu partizana na selo Deč355
92.Bojna relacija Drugog domobranskog zbora o dejstvima protiv partizana u Sremu decembra 1942 godine356
93.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 15 februara 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu od 1 do 15 februara358
94.Bojna relacija Sremskog zdruga od 15 februara 1943 god. Drugom domobranskom zboru o dejstvima partizana u Sremu januara 1943 godine363
95.Izveštaj Drugog pripravnog bataljona "General Laudon" od februara 1943 god. o hapšenjima pripadnika NOP-a od strane Nemaca365
96.Saopštenje Policiske prefekture za Banat od 26 februara 1943 god. o streljanju 50 pripadnika i simpatizera NOP-a u Beloj Crkvi367
97.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 27 februara 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu371
98.Bojna relacija Sremskog zdruga od 14 marta 1943 god. Drugom domobranskom zboru o dejstvima nemačkih i ustaško-domobranskih jedinica protiv partizana375
99.Petnaestodnevni izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 14 marta 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima partizana u Sremu378
100.Izveštaj Drugog pripravnog bataljona "General Laudon" od 22 marta 1943 god. o situaciji u Sremu385
101.Petnaestodnevni izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 27 marta 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu388
102.Izveštaj oficira za vezu Mesnog zapovedništva u Zemunu od 2 aprila 1943 god. Ministarstvu oružanih snaga NDH o jačanju partizana u Sremu393
103.Izveštaj Drugog pripravnog bataljona "General Laudon" od 2 aprila 1943 god. o dejstvima protiv partizana u Sremu397
104.Petnaestodnevni izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 15 aprila 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu399
105.Pismo pripadnika Nemačke narodne grupe od 16 aprila 1943 god. nemačkom poslaniku u NDH o prilikama u Sremu406
106.Petnaestodnevni izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 30 aprila 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu410
107.Izvodi iz izveštaja Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost NDH od 1 aprila do 13 maja 1943 godine418
108.Petnaestodnevni izveštaj 4 oružničke pukovnije od 15 maja 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima partizana u Sremu422
109.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 30 maja 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima partizana u Sremu430
110.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 10 juna 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima partizana u Sremu435
111.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 25 juna 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV u Sremu440
112.Izveštaj Oblasnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 7 jula 1943 god. o dejstvima partizana u Rumskom i Zemunskom srezu444
113.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 10 jula 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV u Sremu447
114.Bojna relacija Sremskog zdruga od 13 jula 1943 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog zbora o dejstvima partizana451
115.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 25 jula 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima partizana u Sremu454
116.Saopštenje Područnog redarstva iz Osijeka o vešanju 26 pripadnika i simpatizera NOP-a459
117.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 10 avgusta 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV i akcijama paljenja žita u Sremu460
118.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 25 avgusta 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV u Sremu472
119.Izveštaj Oblasnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 1 septembra 1943 god. o dejstvima partizana u Staropazovačkom, Rumskom i Mitrovačkom srezu479
120.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 25 septembra 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV u Sremu484
121.Saopštenje Područnog redarstva iz Osijeka od 9 oktobra 1943 god. o vešanju 20 simpatizera i pripadnika NOP-a492
122.Naređenje Komande Petog mađarskog korpusa od 13 oktobra 1943 god. Komandi Trinaeste pešadiske divizije da obezbedi granice i spreči prelaz jedinica NOV na mađarsku teritoriju493
123.Dopunsko naređenje Petog mađarskog korpusa od 14 oktobra 1943 god. Trinaestoj pešadiskoj diviziji da obezbedi granicu i spreči prelaz jedinica NOV na mađarsku teritoriju496
124.Bojna relacija Sremskog zdruga od 15 oktobra 1943 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog zbora o dejstvima jedinica NOV u Sremu498
125.Izveštaj Prve kozačke Belogardejske brigade od 18 oktobra 1943 god. Prvoj kozačkoj diviziji o dejstvima protiv jedinica NOV na području Fruške Gore500
126.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 26 oktobra 1943 god. Glavnom oružničkom zapovedništvu NDH o dejstvima jedinica NOV u Sremu503
127.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 10 novembra 1943 god. Pretsedništvu vlade NDH o dejstvima jedinica NOV u Sremu508
128.Informativni izveštaj Petog mađarskog korpusa od 21 novembra 1943 god. Trinaestoj pešadiskoj brigadi o stanju partizanskog pokreta u Bačkoj511
129.Izveštaj Trinaeste mađarske brigade od 23 novembra 1943 god. Komandi Petog mađarskog korpusa o situaciji u pograničnom pojasu519
130.Naređenje Petog mađarskog korpusa od 27 novembra 1943 god. Trinaestoj pešadiskoj diviziji da obezbedi granicu i spreči prelaz jedinica NOV iz Srema u Bačku521
131.Naređenje 16 mađarskog graničnog bataljona od 27 novembra 1943 god. Biciklističkoj četi da bude pripremna da spreči prelaz jedinica NOV iz Srema u Bačku523
132.Obaveštenje Petog mađarskog korpusa od 29 novembra 1943 god. Trinaestoj pešadiskoj diviziji o situaciji u Sremu525
133.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 29 novembra 1943 god. Glavnom oružništvu NDH o dejstvima jedinica NOV u Sremu527
134.Obaveštenje Petog mađarskog korpusa od 1 decembra 1943 god. Trinaestoj pešadiskoj diviziji o situaciji u Sremu532
135.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 10 decembra 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV u Sremu534
136.Bojna relacija Sremskog zdruga od 16 decembra 1943 god. Zapovedništvu II zbornog područja o dejstvima jedinica NOV539
137.Obaveštenje Petog mađarskog korpusa od 18 decembra 1943 god. Trinaestoj pešadiskoj diviziji o situaciji u Sremu541
138.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 25 decembra 1943 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV u Sremu545
139.Obaveštenje Petog mađarskog korpusa od 23 decembra 1943 god. Trinaestoj pešadiskoj diviziji o situaciji u Sremu551
140.Obaveštenje Područnog redarstva iz Osijeka od decembra 1943 god. o vešanju 15 pripadnika i simpatizera NOP-a552
141.Bojna relacija Sremskog zdruga od 8 januara 1944 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog područja o dejstvima jedinica NOV553
142.Izveštaj Oblasnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 13 januara 1944 god. o dejstvima jedinica NOV u decembru 1943 godine555
143.Izveštaj Oblasnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 4 februara 1944 god. o dejstvima jedinica NOV557
144.Bojna relacija Sremskog zdruga od 9 februara 1944 god. Zapovedništvu Drugog zbornog područja o dejstvima jedinica NOV559
145.Izveštaj Okružne uprave Nemačke narodne grupe za Srem od 14 februara 1944 god. o dejstvima jedinica NOV561
146.Izveštaj Oblasnog rukovodstva za istočni Srem od 19 februara 1944 god. o dejstvima jedinica NOV565
147.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 25 februara 1944 god. Glavnom zapovedništvu NDH o dejstvima jedinica NOV u Vojvodini567
148.Izveštaj Oblasnog rukovodstva Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 17 marta 1944 god. o dejstvima jedinica NOV571
149.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 25 marta 1944 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV u Vojvodini575
150.Naređenje rukovodstva Nemačke narodne grupe iz Osijeka od 3 aprila 1944 god. Oblasnom rukovodstvu za istočni Srem da dostavi izveštaj o dejstvima jedinica NOV579
151.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 10 aprila 1944 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV u Vojvodini580
152.Bojna relacija Sremskog zdruga od 14 aprila 1944 god. Zapovedništvu Drugog zbornog područja o dejstvima protiv jedinica NOV584
153.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 25 aprila 1944 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV u Vojvodini587
154.Naređenje komandanta 811 nemačkog bataljona za osiguranje od 12 maja 1944 god. komandirima četa za raspored svojih jedinica590
155.Izveštaj Treće čete od 18 maja 1944 god. 811 nemačkom bataljonu o dejstvima protiv jedinica NOV u jugoistočnom Sremu591
156.Bojna relacija Sedmog posadnog zdruga od 12 juna 1944 god. Zapovedništvu Drugog zbornog područja o dejstvima protiv jedinica NOV u Sremu594
157.Izveštaj Nemačke narodne grupe u Banatu od 1 jula 1944 god. Zemaljskom voćstvu narodne grupe o naoružanju svojih jedinica597
158.Izveštaj Okružne uprave Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 14 jula 1944 god. Nemačkoj narodnoj grupi u NDH o napadu jedinica NOV na selo Čalmu598
159.Izveštaj o brojnom stanju i naoružanju jedinica Nemačke narodne grupe u Banatu od 15 jula 1944 godine602
160.Pismo Nemačke narodne grupe od 24 jula 1944 god. vođi Narodne grupe za Banat o potrebama da se dodeli oružje i radiostanice608
161.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 25 jula 1944 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV u Vojvodini610
162.Izveštaj Okružne uprave Nemačke narodne grupe za istočni Srem od 27 jula 1944 god. o paljenju žita od strane pripadnika NOV i PO613
163.Naređenje komandanta područja za osiguranje Srema od 5 avgusta 1944 god. potčinjenim jedinicama za napuštanje zaprečne linije na Bosutu614
164.Izveštaj zapovednika Podoficirske tehničke škole od 10 septembra 1944 god. Sreskom načelstvu u Sremskim Karlovcima o predaji pitomaca i domobrana jedinicama NOV Vojvodine616
165.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 30 septembra 1944 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV u Vojvodini621
166.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 10 oktobra 1944 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV u Vojvodini628
167.Izveštaj Četvrte oružničke pukovnije od 26 oktobra 1944 god. Glavnom zapovedništvu oružništva NDH o dejstvima jedinica NOV u Vojvodini631
168.Izvod iz dnevnih izvješća Operativnog odeljenja Ministarstva oružanih snaga NDH od 5 oktobra do 31 decembra 1944 god. o dejstvima jedinica NOV u Vojvodini633
Registar651
BIBLIOTEKA