ZBORNIK NOR-a. tom I - BORBE U SRBIJI - knjiga 16 - BORBE U SANDžAKU 1942-1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
dokumenti i podaci jedinica i ustanova NOVJ
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica
1.Poziv Oblasnog komiteta KPJ za Sandžak od januara 1942 god. narodu Sandžaka za stupanje u partizanske odrede9
2.Izveštaj Štaba Crnogorsko-sandžačkog NOP Odreda od 7 februara 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o povlačenju četnika od Kovrena prema Bijelom Polju i Beranama i o njihovim nedelima13
3.Proglas partizana Bjelopoljskog sreza od februara 1942 god. narodu istog sreza15
4.Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 2 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o stanju u Sandžaku19
5.Naređenje Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 3 marta 1942 god. štabovima Mileševekog, Prvog zlatarskog i Drugog pljevaljskog bataljona za napad na četnike u s. Židovići20
6.Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 5 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o akciji protiv četnika na pravcu Boljanići - Pljevlja22
7.Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 12 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o stanju u Sandžaku24
8.Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 31 marta 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama u Sandžaku od 15 do 31 marta28
9.Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 7 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o dejstvima Mileševskog bataljona i o rezultatima borbe protiv Italijana i četnika kod Boljanića32
10.Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 17 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Sandžaku34
11.Izveštaj Štaba Mileševskog NOP bataljona "Lj. Miodragović" od 21 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o stanju u Bataljonu36
12.Izveštaj političkog komesara Bjelopoljskog NOP odreda od 22 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o stanju u Odredu38
13.Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 26 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama protiv Italijana i četnika u Sandžaku40
14.Izveštaj Štaba Prvog zlatarskog NOP bataljona od 28 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Sandžaka o stanju u Bataljonu43
15.Pismo Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 30 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije za uspostavljanje telefonske veze45
16.Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 3 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbi protiv Italijana na komunikaciji Pljevlja - Goražde i o rasporedu svojih snaga46
17.Izveštaj političkog komesara Bjelopoljskog NOP odreda od 3 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o moralno-političkom stanju Odreda50
18.Izveštaj Štaba Drugog zlatarskog NOP bataljona od 4 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o akcijama u Pribojskom srezu55
19.Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 5 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama sa četnicima kod Mojkovca i o situaciji u Sandžaku58
20.Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 6 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama sa Italijanima kod Gornjih Sela i sa četnicima kod Mioča61
21.Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 8 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji u Bjelopoljskom i Mileševskom srezu63
22.Izveštaj komandanta Bjelopoljskog NOP odreda od 8 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o borbama protiv četnika kod Mojkovca65
23.Izveštaj Štaba Pljevaljskog NOP odreda od 10 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Sandžak o moralno-političkom stanju odreda68
24.Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 18 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbi protiv četnika kod Bijelog Polja72
25.Predlog Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 19 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije za odlikovanje Živka Ljujića Ordenom narodnog heroja75
26.Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 25 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o ofanzivi Italijana, četnika i nedićevaca na slobodnu teritoriju Sandžaka77
27.Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 28 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o italijansko-četničkoj ofanzivi na slobodnu teritoriju Sandžaka78
28.Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 29 maja 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama protiv Italijana i četnika kod Kosanice81
29.Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 1 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o borbama kod Crvenog Ždrijela i o namerama okupatora83
30.Izveštaj Štaba Mileševskog NOP bataljona "Ljubiša Miodragović" od 2 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o reorganizaciji Bataljona85
31.Izveštaj Štaba Pljevaljskog NOP bataljona "Prvi decembar" od 2 juna 1942 god. Štabu Pljevaljskog NOP odreda o brojnom stanju Bataljona86
32.Izveštaj Glavnog štaba NOP odreda za Sandžak od 3 juna 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o rasporedu neprijateljskih i svojih snaga89
33.Obaveštajni bilten Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 21 septembra 1943 god. o situaciji u Sandžaku90
34.Izveštaj pomoćnika načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 septembra 1943 god. Štabu korpusa o rasporedu i zadacima Druge dalmatinske brigade Druge proleterske divizije94
35.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 23 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o oslobođenju Pljevalja i o vojno-političkoj situaciji u Sandžaku96
36.Obaveštajni izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 24 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji u Srbiji99
37.Proglas Glavnog štaba NOV i PO Sandžaka od 25 septembra 1943 god. povodom oslobođenja Pljevalja, narodu Sandžaka, za stupanje u Narodnooslobodilačku vojsku104
38.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 26 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o oslobođenju Prijepolja i rasporedu jedinica106
39.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 30 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbama protiv četnika oko Pljevalja i Prijepolja i o mobilizaciji boraca za NOV109
40.Izveštaj političkog komesara Treće Sandžačke brigade od 30 septembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbi s četnicima kod Bijelog Polja115
41.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 3 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbi protiv četnika kod Prijepolja i o rasporedu jedinica116
42.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 4 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbi protiv četnika na pravcu Nova Varoš - Prijepolje i o mobilizaciji u Bjelopoljskom srezu118
43.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 7 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbi s četnicima kod s. Krnjače i o namerama četnika da napadnu slobodnu teritoriju u Sandžaku120
44.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 12 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o čišćenju terena od četnika i o mobilizaciji za NOV122
45.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 15 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o oslobođenju Nove Varoši124
46.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 17 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o upućivanju Druge proleterske brigade na Priboj i o podeli letaka128
47.Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 17 oktobra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o rezultatima pregovora za predaju italijanskog garnizona u Priboju129
48.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 18 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Nove Varoši i Priboja132
49.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 20 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o stanju na sektoru Priboja i o pripremama za prijem transporta spreme iz aviona135
50.Obaveštajni izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 25 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o neprijateljskim snagama u Sandžaku137
51.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 27 oktobra 1943 . god. štabovima Drugog udarnog korpusa, NOVJ i Druge proleterske divizije o dejstvima svojih jedinica u rejonu Višegrad i Rudo, kao i o situaciji u Priboju139
52.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 29 oktobra. 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o upućivanju svojih brigada prema Priboju i prema Novoj Varoši o borbi s četnicima kod s. Banje i o uspostavljanju veze sa Petom NOU divizijom141
53.Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade od 30 oktobra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o vođenim borbama protiv četnika od 18 do 26 oktobra143
54.Izveštaj Štaba Bjelopoljskog NOP odreda od 30 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji u Beranskom srezu i o izvršenoj mobilizaciji za NOV150
55.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 31 oktobra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o dejstvima od 15 do 31 oktobra i o rasporedu svojih i pridodatih jedinica152
56.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 3 novembra 1943 god. o formiranju Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak161
57.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 4 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o rasporedu neprijateljskih snaga na pravcu Nova Varoš - Čajetina - Užice i o borbi protih četnika kod s. Vidovi - Komarani165
58.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 5 novembra 1943 god. Štabu italijanske divizije "Venecija" za razmeštaj jedinica na prostorijama: Rudo - Ustibar, Bijelo Polje, Berane i Sjenica168
59.Proglas Glavnog štaba NOV i PO Sandžaka od 9 novembra 1943 godine169
60.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 9 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbama protiv Bugara kod JBubiša i protiv muslimanske milicije i napadu kod Brodareva i Miloševog Dola173
61.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 12 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica176
62.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 14 novembra 1943 god. štabovima Druge proleterske i Druge dalmatinske brigade za ofanzivna dejstva sa linije: Jadovnik Pl. - s. Miševići - s. Ursule u pravcu Sjenice177
63.Izveštaj načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 15 novembra 1943 god. Štabu korpusa o situaciji na položajima Druge proleterske divizije180
64.Izveštaj načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 15 novembra 1943 god. Štabu korpusa o borbama jedinica Druge proleterske divizije na sektoru Prijepolja182
65.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 15 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbi protiv Nemaca i muslimanske milicije na položajima Gvozd - Kobilja Glava - Kačevo184
66.Izveštaj načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 16 novembra 1943 god. Štabu korpusa o situaciji na sektoru Prijepolja i o stanju italijanske divizije "Venecija"186
67.Izveštaj načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 16 novembra 1943 god. Štabu korpusa o borbama jedinica Druge proleterske divizije protiv Nemaca kod Prijepolja i protiv muslimanske milicije kod Brodareva187
68.Obaveštajni izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 16 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji kod Sjenice189
69.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 17 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbama protiv Nemaca na liniji: Kačevo - Kobilja Glava - Gvozd - Karaula - Halinovići (kod Prijepolja)191
70.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 18 novembra 1943 god. štabovima brigada za posedanje položaja na levoj obali Lima od Brodareva do Prijepolja194
71.Naređenje Štaba Druge proleterske brigade od 18 novembra 1943 god. štabovima bataljona za razmeštaj na prostoriji Prijepolje - Čadinje - Seljašnica197
72.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 20 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o razmeštaju jedinica i rezultatima izviđanja199
73.Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade Druge proleterske divizije od 20 novembra 1943 god. Štabu divizije o dejstvima Brigade od 8 do 17 novembra201
74.Relacija Štaba Druge proleterske divizije o borbama protiv Nemaca na sektoru Prijepolje - Sjenica vođenim od 1 do 21 novembra 1943 godine206
75.Izveštaj Štaba Limskog NOP odreda od 21 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o formiranju NO odreda i o potrebama odreda u tehnici i namirnicama220
76.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 22 novembra 1943 god. Štabu italijanske divizije "Venecija" za razmeštaj na prostoriji: Boljanići - Metaljka - Čajniče - Trpinje - Ponikve - Donji Dubac - Zaselje222
77.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 22 novembra 1943 god. Štabu italijanske divizije "Taurinenze" za razmeštaj na prostoriji: Kosanica - Glibaći - Bobovo - Kolijevka224
78.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 22 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o rezultatima izviđanja nemačkih snaga na pravcu Prijepolje - Sjenica i o borbama kod Brodareva225
79.Izveštaj Štaba Limskog NOP odreda od 24 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o borbi protiv četnika kod s. Zaborak i s. Poljana i o mogućnostima ishrane na terenu228
80.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 26 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o situaciji na sektoru Brodarevo - Prijepolje230
81.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 27 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o rezultatima izviđanja neprijateljskih snaga na pravcima Prijepolje - Sjenica i Prijepolje - Nova Varoš233
82.Obaveštajni izveštaj Štaba Četvrte krajiške brigade Pete NOU divizije od 28 novembra 1943 god. Štabu divizije o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga na sektoru Prijepolje - Sjenica - Nova Varoš235
83.Izveštaj Štaba Druge dalmatinske NOU brigade oD 29 novembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o razoružavanju italijanskih jedinica na prostoriji Boljanići - Metaljka - Čajniče239
84.Relacija Štaba Druge proleterske divizije o dejstvima jedinica od 20 do 30 novembra 1943 god. na sektoru Prijepolje - Kačevo240
85.Naređenje Štaba Treće sandžačke brigade Druge proleterske divizije od 4 decembra 1943 god. štabovima bataljona za napad na Nemce kod Brodareva i proterivanje preko Lima244
86.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 4 decembra 1943 god. Štabu Treće sandžačke brigade da zaustavi nadiranje Nemaca na pravcu Brodarevo - Crni Vrh - Kamena Gora246
87.Naređenje Štaba Treće sandžačke brigade Druge proleterske divizije od 4 decembra 1943 god. štabovima bataljona za posedanje položaja za odbranu: Bijov Grob - Bijela Trla - Zečija Glava - s. Bukovik247
88.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 5 decembra 1943 god. Štabu Treće sandžačke brigade da izvrši pokret sa Kamene Gore u s. Maoče i Mijakoviće249
89.Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade Druge proleterske divizije od 5 decembra 1943 god. Štabu divizije o napadu na Nemce kod Brodareva i o rasporedu svojih snaga posle borbe250
90.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 6 decembra 1943 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Meljak - Maoče - Mojkovac251
91.Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade Druge proleterske divizije od 6 decembra 1943 god. Štabu divizije o rasporedu jedinica na liniji: s. Perotin - Tulovo - Maoče - Stančani i s. Lijeska - Potrk - Šahovići - Selakovići252
92.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 8 decembra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije da zatvori pravce Pljevlja - Šahovići i Pljevlja - Čajniče254
93.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 10 decembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o stanju i rasporedu jedinica posle prodora Nemaca pravcem Prijepolje - Pljevlja - Čajniče i o daljim namerama256
94.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 10 decembra 1943 god. štabovima Druge proleterske, Druge dalmatinske i Prve šumadiske brigade za pokret pravcem: Čelebić - Vikoć - Kovačevići - Tvrdakovići - Čardak258
95.Naređenje Štaba Treće sandžačke brigade Druge proleterske divizije od 10 decembra 1943 god. štabovima bataljona za pokret pravcem s. Barice - s. Vrulja i dalje dejstvo na neprijatelja na Kamenoj Gori261
96.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 12 decembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o neprijateljskim snagama u Sandžaku263
97.Obaveštenje Štaba Treće sandžačke brigade Druge proleterske divizije od 13 decembra 1943 god. Štabu Četvrte crnogorske brigade, Glavnom štabu NOV i PO za Sandžak i štabovima bataljona o rezultatima borbe protiv Nemaca na Crnom Vrhu i Bijelim Trlima267
98.Naređenje Štaba Treće sandžačke brigade Druge proleterske divizije od 13 decembra 1943 god. štabovima bataljona za sadejstvo Šestoj crnogorskoj brigadi protiv Nemaca na pravcu Kovren - Bijov Grob - Komarani i zaprečavanje komunikacije Pljevlja - Šahovići na otseku s. Tulovo - Vodno269
99.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 14 decembra 1943 god. Štabu Druge proleterske divizije o smenjivanju Štaba te divizije i o daljim dejstvima u pravcu Srbije271
100.Naređenje Štaba Treće sandžačke brigade Druge proleterske divizije od 14 decembra 1943 god. štabovima bataljona i Štabu italijanske brigade "Garibaldi" za raspored na prostoriji Kosanica - Kovren - Komarani274
101.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 15 decembra 1943 god. Štabu Treće sandžačke brigade o stavljanju pod komandu Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak i o daljim dejstvima Brigade276
102.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 15 decembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Sandžak o stavljanju Treće sandžačke brigade pod njegovu komandu i o vršenju daljih akcija na teritoriji Sandžaka278
103.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 16 decembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o neprijateljskim snagama u Sandžaku281
104.Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade Druge proleterske divizije o vođenim borbama od 4 do 18 decembra 1943 godine283
105.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 19 decembra 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO za Sandžak za izviđanje neprijateljskih snaga i rušenje komunikacija290
106.Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade od 19 decembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o neprijateljskim snagama u Sandžaku, o rasporedu svojih jedinica i daljim namerama291
107.Naređenje Štaba Treće sandžačke brigade od 20 decembra 1943 god. štabovima Drugog i Trećeg bataljona i Pljevaljskog NOP odreda za prikupljanje i izvlačenje vojnog materijala rasturenog oko Crnog Vrha i Kosanice295
108.Depeša Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 21 decembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o potrebama italijanske brigade "Garibaldi" i Bjelopoljskog NOP odreda297
109.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 21 decembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o prelasku Lima kod Rudog, o stanju svojih jedinica i o neprijateljskim snagama na pravcima Nova Varoš - Rudo i Pljevlja - Čajniče298
110.Štab Treće NOU divizije prenosi depešu Glavnog štaba NOV i PO Sandžaka od 21 decembra 1943 god. Drugom udarnom korpusu NOVJ o čišćenju Kosanice od četnika301
111.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 23 decembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o neprijateljskim snagama u Sandžaku i o stanju i rasporedu svojih jedinica i italijanske Divizije "Garibaldi"302
112.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 decembra 1943 god. novoimenovanom Štabu Druge proleterske divizije da se prebaci preko Lima između Prijepolja i Rudog i da dejstvuje dalje prema datim direktivama306
113.Naređenje političkog komesara Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 decembra 1943 god. političkom komesaru Druge proleterske divizije o upoznavanju boraca i naroda sa odlukama Drugog zasedanja AVNOJ-a308
114.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 23 decembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o pokušaju prebacivanja preko Lima i o situaciji na sektoru Prijepolje - Pljevlja310
115.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 25 decembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa o borbama protiv četnika kod Boljanića i protiv Nemaca kod Kosanice i Vrulje312
116.Naređenje Štaba Treće sandžačke brigade od 25 decembra 1943 god. štabovima bataljona za razmeštaj na prostoriji s. Tulovo - Mijakovići - Kosanica i zatvaranje pravaca: Pljevlja - Šahovići i Pljevlja - Kosanica315
117.Naređenje Štaba Treće sandžačke brigade od 26 decembra 1943 god. štabovima bataljona za proterivanje četnika na prostoriji južno od Pljevalja317
118.Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade od 28 decembra 1943 god. o vođenim borbama od 19 do 28 decembra319
119.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 29 decembra 1943 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o neprijateljskim snagama u Sandžaku i o stanju i rasporedu svojih jedinica320
120.Naređenje Štaba Treće sandžačke brigade od 29 decembra 1943 god. štabovima bataljona za napad na četnike u s. Kozica, Vukovo Brdo i Ljutići324
121.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 30 decembra 1943 god. Štabu italijanske divizije "Garibaldi" za razmeštaj brigada na položajima: Goražde - Radulići, Kamena Gora - Jabuka i Andrijevica - Murina326
122.Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade od 31 decembra 1943 god. o borbi protiv Nemaca i četnika na položajima Katabun (k. 1118) - s. Vrulja - s. Kozica327
123.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Druge proleterske divizije bd 4 do 31 decembra 1943 godine329
124.Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade od 16 januara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Sandžaka o vođenim borbama od 1 do 16 januara349
125.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO za Sandžak od 8 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o neprijateljskim snagama u Sandžaku i o borbama Četvrte sandžačke brigade sa Nemcima i četnicima kod. s. Hoćevine i Trnovice352
126.Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade od 15 februara 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Sandžaka o vođenim borbama od 16 januara do 15 februara358
127.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Sandžaka od 17 februara 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o neprijateljskim snagama u Sandžaku, o borbi s Nemcima kod s. Crnobori i o formiranju komande područja u Bijelom Polju 360
128.Pismo Štaba Trideset sedme NOU divizije od 4 marta 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o neprijateljskim snagama u Sandžaku, rasporedu i zadacima Divizije362
129.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 4 marta 1944 god. štabovima brigada za raspored na levoj obali Lima od Berana do Pljevalja i odbranu slobodne teritorije Sandžaka364
130.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 8 marta 1944 god. štabovima brigada za ofanzivna dejstva u pravcu Lima radi sadejstva Drugoj proleterskoj i Petoj NOU diviziji367
131.Izveštaj Štaba Osme crnogorske brigade Trideset sedme NOU divizije od 8 marta 1944 god. Štabu divizije o rasporedu, stanju i zadacima svojih jedinica369
132.Izveštaj Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 10 marta 1944 god. Štabu divizije o borbi sa četnicima na položaju Zenica - Šumani - Ljuća - Pauče371
133.Izveštaj Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 10 marta 1944 god. Štabu divizije o rasporedu i zadacima svojih jedinica373
134.Izveštaj Štaba Osme crnogorske brigade Trideset sedme NOU divizije od 13 marta 1944 god. Štabu divizije o stanju na svom sektoru374
135.Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 15 marta 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv Nemaca, četnika i muslimanske milicije kod Brodareva376
136.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 17 marta 1944 god. štabovima brigada za ofanzivna dejstva na komunikacije Čajniče - Pljevlja, Prijepolje - Bijelo Polje radi sadejstva Drugoj proleterskoj i Petoj NOU diviziji u njihovom prodoru u Srbiju379
137.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 marta 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije za jači pritisak na neprijateljske snage u rejonu Pljevlja - Prijepolje - Priboj382
138.Naređenje Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 23 marta 1944 god. Štabu italijanske divizije "Garibaldi" da uputi jedan svoj bataljon kao pojačanje Trećoj sandžačkoj brigadi za napad na komunikaciji Pljevlja - Prijepolje384
139.Izveštaj Štaba Trideset sedme NOU divizije od 23 marta 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o neprijateljskim snagama u Sandžaku i o borbama protiv Nemaca i četnika na komunikaciji Boljanići - Pljevlja - Prijepolje385
140.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 25 marta 1944 god. štabovima brigada za ofanzivna dejstva na neprijateljske snage u Priboju i na komunikaciji Pljevlja - Prijepolje389
141.Relacija Štaba Trideset sedme NOU divizije od 29 marta 1944 god. o vođenim borbama od 21 do 28 marta392
142.Izveštaj Štaba Trideset sedme NOU divizije od 29 marta 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o neprijateljskim snagama u Sandžaku i o rasporedu i zadacima svojih jedinica397
143.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 6 aprila 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravaca od Rožaja i Bihora i za čišćenje četničkih snaga južno od Pljevalja399
144.Relacija Štaba Trideset sedme NOU divizije od 7 aprila 1944 god. o vođenim borbama od 29 marta do 5 aprila401
145.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 7 aprila 1944 god. Štabu Osme crnogorske brigade za posedanje položaja na levoj obali Lima od Berana do Brodareva i odbranu slobodne teritorije u Sandžaku406
146.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 12 aprila 1944 god. komandantu Bjelopoljskog sektora da spreči prodor neprijatelja sa pl. Lisa ka Bijelom Polju409
147.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 13 aprila 1944 god. Štabu Četvrte sandžačke brigade da održi komunikaciju Pljevlja - Šahovići zauzimanjem s. Gorice411
148.Izveštaj Štaba Trideset sedme NOU divizije od 13 aprila 1944 god. komandantu iste Divizije o situaciji na Bjelo poljskom sektoru412
149.Informacija Štaba Trideset sedme NOU divizije od 14 aprila 1944 god. komandantu Divizije o situaciji na položaju Slijepač Most - Mojkovac413
150.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 14 aprila 1944 god. Štabu udarne grupe da organizuje otsudnu odbranu na Tari kod Mojkovca414
151.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 14 aprila 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade i Komandi diviziske bolnice za povlačenje preko Tare i opsedanje leve obale za odbranu (od Mojkovca do Lever Tare)416
152.Naređenje načelnika Štaba Drugog udarnog korpusa NOVJ od 15 aprila 1944 god. Štabu Pete crnogorske brigade da posedne položaj Gradac - V. Prepran i zatvori pravac od Mojkovca417
153.Zapovest Štaba Trideset sedme NOU divizije od 18 aprila 1944 god. za razbijanje neprijateljskih snaga između Ljubovije i Lima i oslobođenje Bijelog Polja418
154.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 18 aprila 1944 god. komandantima napadnih kolona za povlačenje na levu obalu Tare423
155.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 19 aprila 1944 god. štabovima brigada za posedanje položaja na levoj obali Tare od Sjerogošta do Lever Tare425
156.Relacija Štaba Četvrte crnogorske brigade Trideset sedme NOU divizije od 21 aprila 1944 god. o vođenim borbama od 11 do 20 aprila427
157.Relacija Štaba Osme crnogorske brigade Trideset sedme NOU divizije od 22 aprila 1944 god. o vođenim borbama od 11 do 18 aprila431
158.Zapovest Štaba Trideset sedme NOU divizije od 23 aprila 1944 god. za protivnapad na neprijateljske snage u južnom Sandžaku433
159.Informacija Štaba Trideset sedme NOU divizije od 25 aprila 1944 god. Štabu Osme crnogorske brigade o toku protiv napada440
160.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 25 aprila 1944 god. štabovima brigada za gonjenje razbijenih neprijateljskih snaga u pravcu Bijelog Polja, Brodareva i Pljevalja441
161.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 26 aprila 1944 god. Štabu Osme crnogorske brigade za napad na Bijelo Polje444
162.Pismo Štaba Trideset sedme NOU divizije od 27 aprila 1944 god. načelniku Štaba o situaciji na pravcu Treće sandžačke brigade445
163.Izveštaj načelnika Štaba Trideset sedme NOU divizije od 28 aprila 1944 god. Štabu divizije o situaciji na sektoru Bijelog Polja i o rasporedu i stanju Osme crnogorske brigade446
164.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 30 aprila 1944 god. štabovima brigada za razbijanje neprijateljskih snaga od Bijelog Polja prema Prijepolju i Pljevljima450
165.Relacija Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 1 maja 1944 god. o vođenim borbama od 7 do 30 aprila452
166.Relacija Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 1 maja 1944 god. o vođenim borbama protiv Nemaca i četnika 25 i 27 aprila465
167.Relacija Štaba Osme crnogorske brigade Trideset sedme NOU divizije od 1 maja 1944 god. o vođenim borbama protiv Nemaca i četnika od 23 do 27 aprila 1944 godine469
168.Zapovest Štaba Trideset sedme NOU divizije od 2 maja 1944 god. štabovima brigada za napad na Brodarevo i u pravcu Prijepolja472
169.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 3 maja 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke, Kombinovane i Prve italijanske brigade "Garibaldi" za dejstvo na komunikaciju Prijepolje - Pljevlja i zatvaranje pravaca južno od Pljevalja475
170.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 5 maja 1944 god. štabovima Treće sandžačke, Pete i Osme crnogorske brigade da spreče intervenciju neprijatelja od Prijepolja prema Brodarevu478
171.Relacija Štaba Treće sandžačke brigade od 6 maja 1944 god. o vođenoj borbi s Nemcima na položaju Vlaka - Jablanovica480
172.Relacija Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 7 maja 1944 god. o vođenim borbama sa neprijateljem kod s. Seljašnice i s. Vijenac482
173.Izveštaj načelnika Štaba Trideset sedme NOU divizije od 9 maja 1944 god. Štabu divizije o rasporedu jedinica Pete i Osme crnogorske brigade484
174.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 9 maja 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji od Lima do komunikacije Pljevlja - Kosanica i za dejstvo prema Prijepolju, Jabuci i Pljevljima487
175.Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 9 maja 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima na Kamenoj Gori 7 i 8 maja490
176.Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 9 maja 1944 god. načelniku Štaba divizije o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga na komunikaciji Prijepolje - Pljevlja i o rasporedu i zadacima svojih jedinica495
177.Izveštaj načelnika Štaba Trideset sedme NOU divizije od 10 maja 1944 god. Štabu divizije o neprijateljskim snagama u Prijepolju i rasporedu, zadacima i stanju Osme crnogorske brigade498
178.Relacija Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 10 maja 1944 god. o vođenoj borbi protiv četnika na položaju s. Kozica - s. Vukovo Brdo501
179.Relacija Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 10 maja 1944 god. o vođenim borbama protiv Nemaca i četnika na položaju Ljuće - Šumani - Zenica - Zabrđe - Đedovak - Rabitlje - Ilino Brdo503
180.Relacija Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 10 maja 1944 god. o vođenoj borbi s četnicima na položaju s. Vukovo Brdo - s. Breza na dan 7 maja507
181.Relacija Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 12 maja 1944 god. o vođenoj borbi protiv četnika na dan 2 maja kod s. Vukovo Brdo - Breza509
182.Relacija Štaba Osme crnogorske brigade Trideset sedme NOU divizije od 12 maja 1944 god. o vođenim borbama od 1 do 11 maja511
183.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 18 maja 1944 god. štabovima brigada da pojačaju ofanzivna dejstva protiv neprijateljskih snaga na sektoru Pljevlja - Prijepolje514
184.Relacija Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 19 maja 1944 god. o vođenoj borbi protiv Nemaca i četnika na položajima Omornjaš - Zeničko Brdo - Viljak - Zabrđe - Šumani - Ljuća517
185.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 21 maja 1944 god. štabovima Treće sandžačke i Osme crnogorske brigade za napad na nemačke i četničke snage na položajima s. Crljenice - Mijajlovica i Božinac - s. Otilovići520
186.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 22 maja 1944 god. Štabu Četvrte sandžačke brigade za napad na četničke snage na položaju s. Otilovići - Rabitlje - Ilino Brdo521
187.Relacija Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 23 maja 1944 god. o vođenoj borbi sa četnicima u s. Otilovići522
188.Relacija Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 24 maja 1944 god. o vođenoj borbi protiv četnika na položaju s. Rabitlje - Lukovica - Otilovići524
189.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 25 maja 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za prebacivanje na prostoriju Hoćevina - Pliješevina, Meljak - Cerovci i za upućivanje ranjenika i bolesnika u divizisku bolnicu527
190.Relacija Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 29 maja 1944 god. o vođenoj borbi s četnicima na položaju Bijelovo Brdo - Lađana - Klačnica (od Pljevalja)529
191.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 30 maja 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za prebacivanje na prostoriju severno od Pljevalja i posedanje položaja: s. Goleša - Šarulje - Pobijenik531
192.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 4 juna 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za napad na četnike u s. Poblaće i Rudo i rušenje mosta kod Priboja533
193.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 6 juna 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade i komandantu Operativne grupe bataljona za prikupljanje na prostoriji s. Goleša - Dobrilovići Zabrdni Toci535
194.Pismo Štaba Trideset sedme NOU divizije od 6 juna 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o mestu rasporeda Druge proleterske i Pete krajiške NOU divizije i o rasporedu i zadacima svojih jedinica537
195.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 6 juna 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za prebacivanje na prostoriju južno od Pljevalja i dejstvo na komunikaciju Pljevlja - Kosanica538
196.Relacija Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 6 juna 1944 god. o borbi s četnicima 2/3 maja kod Ustibra, Severina i na mostu kod Rudog540
197.Izveštaj Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 6 juna 1944 god. Štabu divizije o ponovnom napadu na četnike u Rudom543
198.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 9 juna 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za ponovno prebacivanje preko r. ćeotine, razmeštaj na prostoriji s. Voljanići - s. Kovač i zatvaranje pravaca od Pljevalja i od Čajniča545
199.Izveštaj Štaba Trideset sedme NOU divizije od 9 juna 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o neprijateljskim snagama u Sandžaku i o vođenim borbama od 27 maja do 9 juna547
200.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 16 juna 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za napad na komunikaciju Pljevlja - Prijepolje sa severne strane549
201.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 18 juna 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za prebacivanje ranjenika južno od komunikacije Pljevlja - Prijepolje (u divizisku bolnicu) i za izviđanje u pravcu Priboja550
202.Relacija Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 18 juna 1944 god. o vođenim borbama sa Nemcima, nedićevcima i muslimanskom milicijom na položajima s. Barice - Dušmanići i Osečenica - Brezovica552
203.Relacija Štaba Osme crnogorske brigade Trideset sedme NOU divizije od 18 juna 1944 god. o vođenim borbama s Nemcima, četnicima i muslimanskom milicijom od 15 do 30 maja554
204.Relacija Štaba Osme crnogorske brigade Trideset sedme NOU divizije od 18 juna 1944 god. o vođenim borbama sa Nemcima, četnicima i muslimanskom milicijom od 3 do 1 1 juna557
205.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 20 juna 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za dejstva na komunikaciji Prijepolje - Priboj560
206.Relacija Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 25 juna 1944 god. o borbi s Nemcima, četnicima i muslimanskom milicijom na položaju Mijajlovica - Ranče dana 17 juna562
207.Relacija Štaba Osme crnogorske brigade Trideset sedme NOU divizije od 25 juna 1944 god. o vođenim borbama sa Nemcima i muslimanskom milicijom na desnoj obali Lima od 19 do 23 juna565
208.Relacija Štaba Treće sadžnačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 27 juna 1944 god. o borbi protiv Nemaca, četnika i muslimanske milicije na položaju Mijajlovica - Slatina - Vis dana 20 juna570
209.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 29 juna 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za napad na neprijateljske snage na otseku Seljašnica - Prijepolje i za izviđanje prelaza preko Lima od Prijepolja do Rudog573
210.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 3 jula 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za prelaz na desnu stranu Lima na otseku s. Izbičanj - s. Kalafatovići574
211.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 4 jula 1944 god. komandantu Grupe bataljona za razmeštaj na levoj strani Lima: s. Izbičanj - s. Maržići, za postavljanje zaseda i organizaciju izviđanja578
212.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 4 jula 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za čišćenje prostorije oko Nove Varoši od neprijateljskih jedinica581
213.Relacija Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 4 jula 1944 god. o borbi s četnicima za Novu Varoš583
214.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 6 jula 1944 god. komandantu Grupe bataljona da obezbedi ponovo prebacivanje Treće i Četvrte sandžačke brigade preko Lima585
215.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 8 jula 1944 god. štabovima brigada za smenu jedinica Pete NOU divizije i zatvaranje pravaca ka slobodnoj teritoriji sa linije: Brodarevo - Prijepolje - Pljevlja587
216.Relacija Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 10 jula 1944 god. o prelasku Lima i borbama oko Nove Varoši od 4 do 6 jula590
217.Izveštaj Štaba Trideset sedme NOU divizije od 17 jula 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o rezultatima borbe od 9 juna do 15 jula593
218.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 20 jula 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za prebacivanje severno od komunikacije Pljevlja - Prijepolje596
219.Izveštaj Štaba Trideset sedme NOU divizije od 26 jula 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o rasporedu i jačini neprijateljskih snaga u Sandžaku i o dejstvima Divizije od 20 do 26 jula597
220.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 26 jula 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za čišćenje terena između Lima i komunikacije Pljevlja - Priboj600
221.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 27 jula 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za formiranje privremene komande mesta u s. Zabrdni Toci i obaveštenje o rezultatima borbe s Nemcima i četnicima na dan 26 jula602
222.Relacija Štaba Četvrte sandžačke NOU brigade od 27 jula 1944 god. o vođenim borbama sa Nemcima od 24 do 26 jula na položajima s. Izbičanj - Barice - Brašansko Brdo - Babine604
223.Relacija Štaba Osme crnogorske brigade Trideset sedme NOU divizije od 28 jula 1944 god. o vođenim borbama sa Nemcima, četnicima i muslimanskom milicijom od 25 do 27 jula na položajima s. Obrov - Gradina - Kretac i Vlah - k. 944 - Kosa - s. Oluje607
224.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 30 jula 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za prelaz na desnu stranu Lima i napad na neprijateljske snage u Priboju i Rudom612
225.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 1 avgusta 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za smeštaj oko Priboja na desnoj strani Lima i zatvaranje pravca od Kokinog Broda i Višegrada615
226.Izveštaj Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 2 avgusta 1944 god. Štabu divizije o prelasku Lima i oslobođenju s. Kratovo i Rudo616
227.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 3 avgusta 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za prebacivanje na prostoriju: Kokin Brod - Nova Varoš - Vilovi - Komarani618
228.Izveštaj Štaba Trideset sedme NOU divizije od 5 avgusta 1944 god. Štabu Drugog udarnog korpusa NOVJ o dejstvima divizije od 26 jula do 5 avgusta620
229.Relacija Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 5 avgusta 1944 god. o borbi protiv četnika 27/28 jula na položaju: Crnetići - Crnugovići - Sastavci - Ustibar - Rudo623
230.Relacija Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 5 avgusta 1944 god. o borbi s četnicima 4 avgusta na položaju: Komarani - Vilovi - Akmačići - r. Uvac626
231.Izveštaj Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 7 avgusta 1944 god. Štabu divizije o borbi s četnicima na položajima: s. Rutoše - s. Brezna - Leskovac - Crni Vrh628
232.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 13 avgusta 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade i komandantu Grupe bataljona za prebacivanje na prostoriju: Bijela Brda - Uvac i Batkovići - Crnugovići - Goleša631
233.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 15 avgusta 1944 god. štabovima Treće i Četvrte sandžačke brigade za razmeštaj na prostoriji: Kasidol - Goleša - Dobrilovići - Maržići - Zabrdni Toci633
234.Relacija Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 18 avgusta 1944 god. o vođenoj borbi protiv četnika 8 avgusta na položajima: s. Božešići - Štitkovo - Trudovo - Čemernica635
235.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 21 avgusta 1944 god. Štabu Osme crnogorske brigade da preda jedan deo naoružanja novoformiranoj Petoj sandžačkoj brigadi637
236.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 22 avgusta 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Jablanica - Bijela Brda - Uvac i Bistrica - Radojinja - Vraneša kao i za izviđanje u pravcu Višegrada, Zlatibora i Kokinog Broda638
237.Izveštaj Štaba Trideset sedme NOU divizije od 24 avgusta 1944 god. komandantu divizije o rasporedu i zadacima Četvrte i Pete sandžačke brigade na sektoru Lim - Čelica - Rutoše - Radojinja640
238.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 6 septembra 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke brigade za razmeštaj na prostoriji Bijela Brda - Štrpci i Brezna - Dobroselica - Gornji Ljubiš - Burađa i da zatvore pravce od Vardišta i od komunikacije Priboj - Nova Varoš642
239.Relacija Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 12 septembra 1944 god. o vođenoj borbi s četnicima na položaju Cigla - Bijela Brda dana 22 avgusta643
240.Relacija Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 1 oktobra 1944 god. o borbi s četnicima u Pljevljima645
241.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. štabovima Prvog, Drugog i Trećeg sandžačkog NOP odreda o formiranju, rasporedu i zadacima ovih odreda647
242.Relacija Štaba Pete sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 25 oktobra 1944 god. o borbi protiv četnika i nedićevaca na Javoru (Jankov Vrh - Vasiljev V. - s. Lepovići)650
243.Relacija Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 20 novembra 1944 god. o vođenim borbama sa Nemcima od 18 do 20 novembra na komunikaciji kod Priboja652
244.Relacija Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 23 novembra 1944 god. o vođenoj borbi s Nemcima na položaju: Manastir Banja - Suvo Polje - Podpeć655
Registar657
BIBLIOTEKA