ZBORNIK NOR-a. tom I - BORBE U SRBIJI - knjiga 15 - 9 novembar-1 decembar 1944.
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
dokumenti i podaci jedinica i ustanova NOVJ
* * *
* upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica mogu biti prikazani pogrešno ili izostavljeni usled baga u OCR-programu
BIBLIOTEKA
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenti partizanskih jedinica
1.Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 9 do 11 novembra 1944 godine7
2.Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 11 novembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o situaciji na položaju Brigade9
3.Izveštaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 11 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o aktivnosti neprijatelja na otseku Guncati - Bresnica11
4.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 11 novembra 1944 god. štabovima brigada za marš pravcem Kragujevac - Gruža12
5.Naređenje Štaba Četrdeset pete NO divizije od 11 novembra 1944 god. štabovima brigada za marš sa prostorije Paraćin - ćuprija - Svetozarevo na prostoriju Valjeva15
6.Obaveštenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 12 novembra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o situaciji na frontu Požega - Čačak18
7.Izveštaj Štaba Četrdeset pete NO divizije od 12 novembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o dejstvima jedinica od 3 septembra do 3 novembra21
8.Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 12 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama kod Bujanovca31
9.Obaveštenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 13 novembra 1944 god. štabovima brigada i samostalnim jedinicama da je Divizija privremeno stavljena pod operativno rukovodstvo Glavnog štaba NOV i PO Srbije35
10.Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 13 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rasporedu svojih jedinica36
11.Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 14 novembra 1944 god. Štabu Petnaeste majevičke udarne brigade da smeni jedinice Šeste proleterske brigade na položaju Bumbarevo Brdo - Bresnički Krš - Popovo Brdo38
12.Izveštaj Štaba Dvadeset pete srpske brigade od 14 novembra 1944 god. Štabu Četrdeset šeste NO divizije o borbama od 8 do 11 novembra39
13.Izveštaj Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 15 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o dejstvima divizija u Istočnoj Srbiji od 15 do 30 septembra45
14.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Druge krajiške udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 30 oktobra do 15 novembra 1944 godine56
15.Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 15 novembra 1944 god. štabovima brigada za sadejstvo bugarskim jedinicama u oslobođenju Vučitrna i Prištine60
16.Dodatak naređenju Štaba Dvadeset druge NO divizije od 15 novembra 1944 god. štabovima brigada za sadejstvo bugarskim jedinicama u oslobođenju Vučitrna i Prištine63
17.Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 15 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o situaciji na položaju64
18.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 15 novembra 1944 god. Štabu Četrnaeste srpske udarne brigade da onemogući neprijatelju izvlačenje komunikacijom Užice - Kosjerići66
19.Izveštaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 16 novembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o situaciji na frontu i o rasporedu jedinica68
20.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 1 do 15 novembra 1944 godine69
21.Izveštaj Štaba Pete sandžačke udarne brigade od 16 novembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbama s Nemcima na položaju Četanica - Milošev Dol - Donji Goračići74
22.Obaveštenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 17 novembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica Sedamnaeste i Dvadeset treće NOU divizije i jačini i rasporedu neprijateljskih snaga76
23.Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 17 novembra 1944 god. štabovima Dvadeset pete i Druge proleterske divizije za oslobođenje Kraljeva78
24.Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 17 novembra 1944 god. štabovima brigada za napad na neprijatelja na liniji: Čačak - Mojsinje - Mrčajevci - Bresnica - Guncati80
25.Zapovest Štaba Četrdeset pete NO divizije od 17 novembra 1944 god. štabovima brigada za sadejstvo jedinicama Crvene armije prilikom presecanja komunikacije Požega - Užice83
26.Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 17 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama oko Gnjilana88
27.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 18 novembra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o brojnom stanju ljudstva, vozila i stoke92
28.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 18 novembra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o pregovorima Bugara sa šiptarskim jedinicama koje su se nalazile u službi okupatora100
29.Zapovest Štaba Druge krajiške udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 18 novembra 1944 god. štabovima bataljona za napad na neprijatelja koji drži komunikaciju Irižane - Bukovac101
30.Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 19 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu i dejstvima svojih jedinica104
31.Predlog Štaba Druge proleterske divizije od 19 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za forsiranje Ibra i presecanje komunikacija Kraljevo - Kosovska Mitrovica i Kraljevo - Čačak110
32.Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 19 novembra 1944 god. Štabu Šeste proleterske brigade za napad na neprijatelja u rejonu Lađevaca111
33.Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 19 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Kosovske Mitrovice i Prištine113
34.Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 19 novembra 1944 god. štabovima brigada za presecanje komunikacije Kraljevo - Čačak115
35.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20 novembra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o numeraciji i rasporedu neprijateljskih jedinica i o rasporedu jedinica NOV na teritoriji Srbije117
36.Izveštaj Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 20 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji na frontu Kraljevo - Užice120
37.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 20 novembra 1944 god. štabovima brigada za presecanje komunikacije Kraljevo - Kosovska Mitrovica na otseku Maglić - Cerje124
38.Izveštaj Štaba Osme srpske brigade od 20 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije o borbama za oslobođenje Prištine126
39.Izveštaj Štaba Treće sandžačke udarne brigade od 20 novembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbi s četnicima na Pljevljima128
40.Izveštaj Štaba Četvrte sandžačke udarne brigade od 20 novembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbama s Nemcima oko Priboja130
41.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 21 novembra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o organizaciji vojnoteritorijalnih organa132
42.Zapovest Štaba Šeste proleterske brigade Sedamnaeste NOU divizije od 21 novembra 1944 god. štabovima bataljona za napad na neprijateljske položaje na planini Kotlenik139
43.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 22 novembra 1944 god. štabovima brigada da spreče izvlačenje Nemaca komunikacijom Kosovska Mitrovica - Kraljevo142
44.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 22 novembra 1944 god. Štabu Ibarskog NOP odreda da onemogućava neprijatelju izvlačenje i miniranje važnih objekata143
45.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 22 novembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rasporedu svojih jedinica145
46.Izveštaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 22 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji na frontu Kraljevo - Čačak - Užice146
47.Obaveštenje Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade Dvadeset treće NOU divizije od 22 novembra 1944 god. Štabu Devete srpske udarne brigade iste divizije o situaciji na svom položaju148
48.Predlog Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 22 novembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ da se obustave dejstza u rejonu Požege149
49.Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 22 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o oslobođenju Gnjilana i Prištine i o situaciji na Kosovu151
50.Izveštaj Štaba Dvadeset šeste srpske brigade od 22 novembra 1944 god. Štabu Četrdeset šeste NO divizije o borbama od 29 oktobra do 4 novembra153
51.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 23 novembra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije da otežava izvlačenje Nemaca komunikacijom Kraljevo - Užice156
52.Izveštaj Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 23 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji na frontu Kraljevo - Užice157
53.Obaveštenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 23 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o situaciji u Ibarskoj dolini i oko Kraljeva160
54.Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 23 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije da se poveže sa Štabom Druge proleterske divizije pod čiju je komandu stavljen162
55.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 23 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za rušenje komunikacije Raška - Kraljevo163
56.Izveštaj Štaba Četvrte sandžačke udarne brigade od 23 novembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbama s Nemcima na položaju Banja - Podpeć164
57.Naređenje Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 23 novembra 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Priština - Lipljan - Gnjilane i sređivanje jedinica166
58.Izveštaj Štaba Dvadeset šeste srpske brigade od 23 novembra 1944 god. Štabu Četrdeset šeste NO divizije o borbama brigade od 9 do 12 novembra170
59.Izveštaj Štaba Ibarskog NOP odreda od 23 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama s Nemcima u rejonu Raške173
60.Izveštaj Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 24 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji na frontu Kraljevo - Užice175
61.Izveštaj Štaba Šeste srpske brigade od 24 novembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o situaciji brigade na položaju od Dobrih Strana do Zamčanja176
62.Izveštaj Štaba Osme srpske brigade od 24 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije o borbama za oslobođenje Vučitrna178
63.Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 24 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o napadu na Oraovicu i Papratište180
64.Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 24 novembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o rasporedu svojih jedinica181
65.Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 25 novembra 1944 god. štabovima divizija za posedanje položaja, prelaz na desnu obalu Zapadne Morave i presecanje komunikacije Čačak - Požega183
66.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 25 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za proboj neprijateljske odbrane na otseku M. Vrh - Čukojevac184
67.Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 25 novembra 1944 god. štabovima brigada za smenu jedinica Dvadeset pete i delova Dvadeset treće NOU divizije186
68.Izveštaj Štaba Šeste proleterske brigade od 25 novembra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o borbama na komunikacijama Mrčajevci - Popovići i Mrčajevci - Bumbarevo Brdo188
69.Izveštaj Štaba Petnaeste majevičke udarne brigade od 25 novembra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o situaciji na položaju Bresnica - Guncati189
70.Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 25 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbama od 18 do 24 novembra190
71.Izveštaj Štaba Sedamnaeste udarne brigade od 25 novembra 1944 god. Štabu Dvadeeet osme NOU divizije o borbama na liniji Ljubovija - Zvornik - Koviljača - Loznica193
72.Izveštaj Štaba Dvadeset prve udarne brigade od 25 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset osme NOU divizije o borbama brigade od 15 do 24 novembra197
73.Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 25 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o situaciji na Kosovu i o rasporedu svojih jedinica200
74.Izveštaj Štaba Dvadeset sedme srpske brigade od 25 novembra 1944 god. Štabu Četrdeset šeste NO divizije o borbama brigade od 1 do 25 novembra202
75.Izveštaj Štaba Treće udarne brigade od 26 novembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o prelazu preko Ibra205
76.Zapovest Štaba Druge krajiške udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 26 novembra 1944 god. štabovima bataljona za smenu jedinica Dvadeset treće NOU divizije i delova Crvene armije na položaju Preljina - Ljubić - Vranići210
77.Izveštaj Štaba Šeste proleterske brigade od 26 novembra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o rasporedu bataljona na položaju Poljci - Trgovište212
78.Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 26 novembra 1944 god. štabovima brigada za pokret sa prostorije Vučitrn - Kosovska Mitrovica na prostoriju Raška - Novi Pazar213
79.Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 26 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Vučitrna i Kosovske Mitrovice215
80.Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 26 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o situaciji na položaju Oraovica - Loret220
81.Izveštaj Štaba Četvrte sandžačke udarne brigade od 26 novembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbi protiv Nemaca na položajima Čelice, Druglići i Sokolica222
82.Izveštaj Štaba Pete sandžačke udarne brigade od 26 novembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbi protiv Nemaca na položaju Bitovik - Kukanja224
83.Obaveštenje Štaba Četrdeset pete NO divizije od 26 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o rasporedu svojih jedinica i borbama koje je divizija vodila226
84.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 27 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za prelaz preko Ibra227
85.Izveštaj Štaba Šeste proleterske brigade od 27 novembra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o situaciji na položaju Poljci - Trgovište229
86.Izveštaj Štaba Petnaeste majevičke udarne brigade od 27 novembra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o smeni jedinica Druge krajiške brigade na položaju Vučja Glavica - Stojkovac - Bumbarevo Brdo231
87.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 20 oktobra do 20 novembra 1944 godine232
88.Zapovest Štaba Šeste proleterske brigade od 28 novembra 1944 god. štabovima bataljona za napad na sela: Miločaj, Tavnik, Voljavču i Bresnicu239
89.Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 28 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o situaciji na položaju242
90.Izveštaj Štaba Treće sandžačke udarne brigade od 28 novembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbi protiv Nemaca na položaju Seljašnica - Seljane243
91.Saopštenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 29 novembra 1944 god. o situaciji na sektoru Ibar - Zapadna Morava245
92.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 29 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije da izbije na liniju Lazac - Kaona - Gornji Dubac - Propljenica248
93.Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 29 novembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o forsiranju Ibra249
94.Izveštaj Štaba Šeste proleterske brigade od 29 novembra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o situaciji na položaju Brigade251
95.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 30 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za pokret u pravcu Požege253
96.Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 30 novembra 1944 god. štabovima brigada za smenu jedinica Dvadeset treće udarne i Dvadeset pete NO divizije255
97.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Druge krajiške udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 16 do 30 novembra 1944 godine257
98.Izveštaj Štaba Šeste proleterske brigade od 30 novembra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o oslobođenju Mrčajevaca260
99.Zapovest Štaba Šeste proleterske brigade Sedamnaeste NOU divizije od 30 novembra 1944 god. štabovima bataljona za napad na Čačak262
100.Obaveštenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 30 novembra 1944 god. Štabu Četrdeset pete NO divizije o pretstojećem napadu na Tučkovo i o presecanju komunikacije Čačak - Požega266
101.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 30 novembra 1944 god. štabovima brigada i Štabu Dvadesete brigade Četrdeset pete NO divizije za oslobođenje Požege268
102.Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 30 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o dejstvima brigade od 14 do 28 novembra271
103.Izveštaj Štaba Pete sandžačke udarne brigade od 30 novembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbi protiv Nemaca na položaju Donji Goračići - Halinovići277
104.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 1 decembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ da Dvadeset treća NOU divizija izvrši forsiranje Drine281
105.Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 1 decembra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije za oslobođenje Užica282
106.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 1 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije da preseče komunikaciju Čačak - Požega i sadejstvuje u oslobođenju Čačka284
107.Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 1 decembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o forsiranju Ibra i ubacivanju Prvog bataljona u neoslobođeni deo Kraljeva285
108.Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 1 decembra 1944 god. štabovima brigada za oslobođenje Užica286
109.Naređenje Štaba Druge krajiške udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 1 decembra 1944 god. štabovima bataljona da potiskuju neprijatelja prema Čačku287
110.Naređenje Štaba Šeste proleterske brigade Sedamnaeste NOU divizije od 11 decembra 1944 god. štabovima bataljona da se prebace na prostoriju Mijokovci - Tabanovići i izvrše napad na Požegu289
111.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Osme srpske brigade Dvadeset druge NO divizije od 16 do 30 novembra 1944 godine292
112.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 1 decembra 1944 god. štabovima brigada za smenu jedinica Sedamnaeste NOU divizije i napad na neprijatelja duž komunikacije Čačak - Požega296
113.Obaveštenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 1 decembra 1944 god. Štabu Četrdeset pete NOU divizije o neuspelom napadu na Kablar i pripremama za novi napad299
114.Izveštaj Štaba Pete sandžačke udarne brigade od 1 decembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbi protiv Nemaca na položaju Ravna Gora - Alin Breg301
115.Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 2 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije za forsiranje Drine, a Drugoj proleterskoj, Sedamnaestoj udarnoj, Dvadeset petoj i Četrdeset petoj NO diviziji za oslobođenje Užica303
116.Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 2 decembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama za oslobođenje Čačka od 29 novembra do 2 decembra305
117.Izveštaj Štaba Šeste srpske udarne brigade od 2 decembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o rasporedu bataljona i njihovim dejstvima od 30 novembra do 2 decembra307
118.Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 2 decembra 1944 god. štabovima brigada i Štabu Četrdeset pete NO divizije za oslobođenje Užica309
119.Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 2 decembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o rasporedu i dejstvima svojih brigada312
120.Izveštaj Štaba Pete sandžačke udarne brigade od 2 decembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbi protiv Nemaca na položaju Turijak - Goveđak314
121.Izveštaj Štaba Užičkog NOP odreda od 2 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu bataljona i njihovim dejstvima316
122.Obaveštenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 3 decembra 1944 god. šefu sovjetske vojne misije o rasporedu jedinica na teritoriji Srbije317
123.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 16 novembra do 1 decembra 1944 godine318
124.Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 3 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o oslobođenju Novog Pazara323
125.Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 3 decembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o oslobođenju Čačka324
126.Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 3 decembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbi protiv četnika kod Kosovske Mitrovice326
127.Naređenje Dvadeset treće NOU divizije od 3 decembra 1944 god. štabovima brigada da se prebace sa prostorije Gornja Dobrinja - Pranjani - Brajići na prostoriju Valjeva327
128.Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 3 decembra 1944 god. štabovima brigada da onemogućavaju izvlačenje nemačkih snaga u pravcu Užica329
129.Izveštaj Operativnog štaba NOV i PO za Kosmet od 4 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO za Srbiju o situaciji na Kosmetu331
130.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 4 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset pete divizije za napad na Požegu i Užice334
131.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 4 decembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o oslobođenju Čačka335
132.Naređenje Štaba Druge krajiške udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 4 decembra 1944 god. štabovima bataljona da neprijatelju onemoguće izvlačenje komunikacijom Užice - Varda - Valjevo339
133.Zapovest Štaba Šeste proleterske brigade Sedamnaeste NOU divizije od 4 decembra 1944 god. štabovima bataljona da izbiju na liniju Jelova Gora - Varda i napadnu Dub340
134.Izveštaj Štaba Osme srpske brigade od 4 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije o oslobođenju Novog Pazara343
135.Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o dejstvima divizije od 29 novembra do 4 decembra 1944 godine345
136.Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 4 decembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Požegu347
137.Izveštaj Štaba Prvog bataljona od 4 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte srpske brigade Četrdeset pete NO divizije o borbi protiv Nemaca kod sela Donje Košlje349
138.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 5 decembra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o rasporedu jedinica na teritoriji Srbije351
139.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 5 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za napad na Požegu i Užice353
140.Izveštaj Štaba Šeste srpske udarne brigade od 5 decembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama protiv Nemaca u rejonu Lučana354
141.Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 5 decembra 1944 god. štabovima brigada i Štabu Četrdeset pete NO divizije za napad na Užice, Rogačicu i Bajinu Baštu357
142.Zapovest Štaba Četrdeset pete NO divizije od 5 decembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Užice359
143.Naređenje Štaba Četrdeset pete NO divizije od 5 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte srpske brigade da zatvori pravac Valjevo - Pecka - Ljubovija362
144.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 6 decembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ da izbije na Drinu i neprijatelju onemogući izvlačenje komunikacijom Užice - Zvornik - Loznica i Užice - Višegrad363
145.Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 6 decembra 1944 god. štabovima divizija za oslobođenje Užica364
146.Izveštaj Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 6 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o oslobođenju Čačka i Guče i o borbama oko Požege366
147.Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 6 decembra 1944 god. štabovima brigada da se prebace na prostoriju Loznica - Krupanj388
148.Izveštaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 6 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv Nemaca na komunikacijama Varda - Užice i Rogačica - Užice370
149.Izveštaj Štaba Druge krajiške udarne brigade od 6 decembra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o borbama s neprijateljem u rejonu Varde371
150.Izveštaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 7 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o uništenju nemačke kolone na prostoriji Dub - Zaglavak373
151.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 7 decembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Ljuboviju i Rogačicu374
152.Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 7 decembra 1944 god. štabovima Četrnaestog korpusa NOVJ i Druge proleterske divizije o borbama s neprijateljem na prostoriji Požega - Arilje376
153.Izveštaj Štaba Pete sandžačke udarne brigade od 8 decembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbi s Nemcima na položaju Zlatarsko Brdo - Halinovići378
154.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 8 decembra 1944 god. štabovima brigada i Štabu Dvadeset pete NOU divizije da neprijatelju onemoguće izvlačenje iz Užica i Požege380
155.Zapovest Štaba Dvadeset druge NO divizije od 8 decembra 1944 god. štabovima brigada da se prebace na prostoriju Čitluk - Rasno - Duga Poljana384
156.Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 9 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o jačini neprijateljskih snaga i njihovom rasporedu u rejonu Ljubovije387
157.Izveštaj Obaveštajnog centra Štaba Četrdeset pete NO divizije od 9 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o numeraciji, jačini i kretanju neprijateljskih snaga komunikacijom Užice - Bajina Bašta - Ljubovija - Zvornik388
158.Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 10 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o rasporedu jedinica i pripremama za napad na Ljuboviju394
159.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 11 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije i Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o izbijanju na komunikacije Užice - Nova Varoš i Rasna - Vrhpolje395
160.Izveštaj Štaba Osme srpske brigade od 11 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije o dolasku brigade na prostoriju Točilovo - Bačica - Rasno396
161.Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 11 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbama za oslobođenje Ljubovije398
162.Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 11 decembra 1944 god. štabovima brigada za prodor u pravcu Požege400
163.Izveštaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 12 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o forsiranju Drine402
164.Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 12 decembra 1944 god. štabovima brigada da preseku komunikaciju Sjenica - Prijepolje i izvrše pripreme za napad na Sjenicu404
165.Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 12 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbama za oslobođenje Ljubovije408
166.Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 12 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbama za oslobođenje Ljubovije409
167.Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 12 decembra 1944 god. štabovima brigada za oslobođenje Požege i gonjenje neprijatelja u pravcu Užica410
168.Zapovest Štaba Četrdeset pete NO divizije od 12 decembra 1944 god. štabovima brigada za sadejstvo jedinicama Sedamnaeste NOU divizije prilikom forsiranja Drine411
169.Izveštaj Četrdeset šeste NO divizije Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama i situaciji na Kosmetu od 27 novembra do 12 decembra 1944 godine413
170.Izvod iz Operaciskog dnevnika Glavnot štaba NOV i PO Srbije od 11 novembra do 13 decembra 1944 godine414
171.Naređenje Štaba Četvrte proleterske brigade od 13 decembra 1944 god. štabovima bataljona za napad na Užice i presecanje komunikacije Užice - Višegrad451
172.Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 13 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbama za oslobođenje JBubovije454
173.Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 13 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o dejstvima brigade od 29 novembra do 13 decembra455
174.Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 14 decembra 1944 god. štabovima brigada i Štabu Dvadeset osme NOU divizije za forsiranje Drine na otseku Balatun - Šepak461
175.Naređenje Dvadeset treće NOU divizije od 14 decembra 1944 god. štabovima brigada za oslobođenje Ljubovije466
176.Izveštaj Štaba Pete sandžačke udarne brigade od 14 decembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbi protiv Nemaca na položaju Donji Goračići - Zlatarsko Brdo - Halinovići469
177.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Druge krajiške udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 30 novembra do 15 decembra 1944 godine471
178.Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 15 decembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o dejstvima divizije od 1 do 15 decembra476
179.Izveštaj Štaba Treće sandžačke udarne brigade od 15 decembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbi protiv Nemaca na položaju Obarde - Crni Vrh - Vukovo Brdo - Kozica488
180.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije Vrhovnom štabu NOV i POJ o operacijama u Srbiji od 14 oktobra do 15 decembra 1944 godine489
181.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 16 novembra do 15 decembra 1944 godine520
182.Izveštaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 16 decembra 1944 god. Štabu Južne operativne grupe o forsiranju Drine535
183.Zapovest Štaba Osme srpske brigade Dvadeset druge NO divizije od 16 decembra 1944 god. štabovima bataljona da spreče izvlačenje neprijatelja u pravcu Prijepolja536
184.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 16 decembra 1944 god. štabovima brigada za gonjenje neprijatelja pravcem Užice - Višegrad539
185.Zapovest Štaba Četrdeset pete NO divizije od 16 decembra 1944 god. štabovima brigada za marš pravcem Kozjak - Lešnica - Prnjavor542
186.Zapovest Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 17 decembra 1944 god. štabovima divizija za forsiranje Drine544
187.Izveštaj Operativnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju od 17 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji na Kosmetu i o rasporedu jedinica547
188.Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 17 decembra 1944 god. štabovima brigada Pete albanske NO divizije da smene jedinice Osme i Dvanaeste srpske brigade550
189.Obaveštenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 19 decembra 1944 god. šefu sovjetske vojne misije o rasporedu i zadacima naših jedinica552
190.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 19 decembra 1944 god. štabovima brigada za uništenje ostataka razbijenih četničkih jedinica koje su se prikupljale na planini Čemerno553
191.Zapovest Štaba Dvadeset druge NO divizije od 19 decembra 1944 god. štabovima brigada za napad na neprijatelja na liniji Brodarevo - Bijelo Polje558
192.Naređenje Štaba Šeste srpske udarne brigade Druge proleterske divizije od 20 decembra 1944 god. štabovima bataljona za smenu jedinica Četvrte proleterske brigade na položaju Dolovi - Stapari561
193.Izveštaj Štaba Pete sandžačke udarne brigade od 20 decembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbi protiv Nemaca na položaju Pod - Kunice - Rutoše563
194.Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte srpske brigade Štabu Četrdeset pete NO divizije o borbama brigade od 16 do 20 decembra 1944 godine565
195.Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 23 decembra 1944 god. Desetoj srpskoj brigadi da ostane na prostoru Brodarevo - Bijelo Polje, a Osmoj i Dvanaestoj srpskoj brigadi da izvrše pokret prema Kosovskoj Mitrovici i Raškoj567
196.Zapovest Štaba Četrdeset pete NO divizije od 24 decembra 1944 god. štabovima brigada za forsiranje Drine568
197.Izvepggaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 26 decembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o dejstvima divizije od 10 do 25 decembra571
198.Izveštaj Štaba Drugog bataljona od 27 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte srpske brigade Četrdeset pete NO divizije o dejstvima Bataljona od 16 do 27 decembra573
199.Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 29 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o dejstvima Brigade od 14 do 28 decembra576
200.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 30 decembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za prebacivanje sa prostorije Čačak - Požega u Beograd582
201.Izveštaj Štaba Šeste srpske udarne brigade od 30 decembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama s neprijateljem u rejonu Kremne589
202.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije Vrhovnom štabu NOV i POJ o operacijama na Drini od 15 do 31 decembra 1944 godine590
203.Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 31 decembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o dejstvima divizije od 15 do 31 decembra617
204.Izvod iz Operaciskog dnevnika Druge proleterske divizije od 11 novembra do 31 decembra 1944 godine631
205.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset druge NO divizije od 1 do 31 decembra 1944 godine665
Registar685
BIBLIOTEKA