ZBORNIK NOR-a. tom I, knjiga 14 - BORBE U SRBIJI, od 16 oktobra do 10 novembra 1944
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta partizanskih jedinica
1.Radiogramski izveštaj Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 16 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama u Beogradu7
2.Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 16 oktobra 1944 god. štabovima Jedanaeste, Šesnaeste, Dvadeset osme i Trideset šeste NOU divizije za likvidaciju nemačkih uporišta na Čukarici i u rejonu ž. stanice u Beogradu, kao i za smeštaj na prostorijama Žarkovo-Kneževac i Obrenovac-Umka8
3.Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 16 oktobra 1944 god. štabovima divizija za sprečavanje prodora Nemaca od Mladenovca ka Beogradu i za likvidaciju neprijateljskih uporišta u rejonu Čukarice i železničke stanice10
4.Izveštaj Trinaestog korpusa NOVJ od 16 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rezultatima borbe sa Nemcima na komunikaciji Niš-Prokuplje12
5.Izvod iz knjige depeša Štaba Prve proleterske divizije upućenih 16 oktobra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije16
6.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije da dostavi izveštaj o situaciji i o rasporedu snaga17
7.Zapovest Štaba Druge proleterske divizije od 16 oktobra 1944 god. štabovima Četvrte proleterske, Treće i Šeste srpske NOU brigade za čišćenje terena prema Kraljevu i sadejstvo sa Crvenom armijom18
8.Pismo Štaba Pete NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o probijanju jedne nemačke kolone kod Malog Mokrog Luga u pravcu Beograda20
9.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama s Nemcima kod Malog Mokrog Luga i u Beogradu21
10.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbi s Nemcima na komunikaciji Grocka-Beograd22
11.Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o toku borbe za Banovo Brdo i Čukaricu25
12.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. štabovima brigada za sprečavanje prodora nemačkih snaga od Mladenovca ka Beogradu na liniji Avala-Ripanj26
13.Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Druge krajiške brigade da obezbedi narodnu imovinu na Oplencu, pristupi odabiranju ljudi za dopunski bataljon i da pojača rad na mobilizaciji28
14.Izveštaj Štaba Šeste istočnobosanske brigade Sedamnaeste NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi sa Nemcima na komunikaciji Kragujevac-Kraljevo kod s. Dragobraće30
15.Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbi sa Nemcima kod Malog Mokrog Luga31
16.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Četvrte srpske brigade za presecanje nemačke kolone koja nadire od Grocke ka Beogradu 33
17.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu Pete srpske brigade da se poveže sa Četvrtom brigadom i napadne Nemce na prostoru Boleč-Kaluđerica34
18.Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade Dvadeset prve NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu divizije o toku borbe u Beogradu35
19.Izveštaj Štaba Pete srpske brigade Dvadeset prve NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu divizije o proboju nemačke motorizacije kroz položaj Brigade na komunikaciji Boleč-Beograd36
20.Izveštaj Štaba Pete srpske brigade Dvadeset prve NOU divizije od 16 oktobra 1944 god. Štabu divizije o toku borbe sa Nemcima kod Boleča37
21.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Osme srpske brigade Dvadeset druge NO divizije od 1 do 15 oktobra 1944 godine38
22.Naređenje Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 16 oktobra 1944 god. štabovima brigada za rasformiranje Prve i Druge surduličke i Druge vranjske brigade i za formiranje Masuričkog, Vranjskog i Pčinjskog NOP odreda46
23.Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 17 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o oslobođenju Vranja i Belog Polja49
24.Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije od 17 oktobra 1944 god Štabu divizije o izvršenom pokretu u pravcu Trstenika i čišćenju terena od četnika51
25.Naređenje Štaba Osme crnogorske brigade od 17 oktobra 1944 god štabovima bataljona za sadejstvo na neprijatelja u Beogradu pravcem Terazije-Kalemegdan53
26.Zapovest Štaba jedanaeste NOU divizije od 17 oktobra 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Beli Potok-Zuce56
27.Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 17 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o toku borbe u Beogradu58
28.Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 17 oktobra 1944 god. Štabu Šeste istočnobosanske brigade da izvrši smenu Četvrtog bataljona i da se po oslobođenju Kragujevca postavi na prostoriju s. Stragari-G. i D. Šatornja60
29.Izveštaj Štaba Šeste istočnobosanske brigade od 17 oktobra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o borbi sa Nemcima na prilazima Kragujevca61
30.Zapovest Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 17 oktobra 1944 god. štabovima Druge proleterske, Četvrte i Pete srpske, Prve krajiške i Druge ličke brigade za uništenje Nemaca na prostoriji s. Kaluđerica, Leštane, Boleč, Ritopek63
31.Izveštaj komandanta Trideset šeste NOU divizije od 17 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o upućivanju Šeste brigade na sektor Avala-Beli Potok69
32.Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 17 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za posedanje položaja Avala-Crveni Breg-Mladice-Šuplji Kam70
33.Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 17 oktobra 1944 god. Štabu divizije o napadu na Sjenicu72
34.Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 18 oktobra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije da se zadrži na Avali i spreči prodor neprijatelja pravcem Ripanj-Beograd74
35.Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 18 oktobra 1944 god. Štabu Šesnaeste NOU divizije za posedanje položaja Sremčica-Rušanj75
36.Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 18 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o nepravilnim postupcima bugarske vojske u vreme borbe za oslobođenje Niša76
37.Izveštaj Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" od 18 oktobra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama sa Nemcima kod Topole i u Beogradu79
38.Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade od 18 oktobra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbi s Nemcima kod s. Grabovca81
39.Izveštaj Štaba Dvadeset prve srpske brigade od 18 oktobra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o rezultatima borbe za Beograd82
40.Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. štabovima brigada za gonjenje i uništenje razbijenih nemačkih dedova na prostoriji V. i M. Moštanica, Barič, Jasenak, Obrenovac84
41.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. štabovima brigada za gonjenje i uništenje neprijatelja na prostoriji Avala-Pinosava-Vrčin-Ripanj87
42.Izveštaj Štaba Četvrte srpske brigade Dvadeset prve NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. o zaplenjenom materijalu na prostoriji sela Boleča88
43.Izveštaj Štaba Druge ličke brigade od 18 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o rezultatima borbe sa Nemcima na pravcu Veliki Mokri Lug-Bolečke Mehane90
44.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. štabovima Sedme i Četrnaeste srpske brigade za čišćenje terena od Nemaca na pravcu Vrčin-Šuplji Kam.-Avala-Beograd91
45.Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske brigade Dvadeset treće NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. o borbama i pokretu od 1 do 15 oktobra93
46.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Trinaeste srpske brigade Dvadeset četvrte NO divizije od 10 do 18 oktobra 1944 godine98
47.Izveštaj Štaba Sedamnaeste slavonske brigade Dvadeset osme NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. načelniku Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ o borbama za Čukaricu103
48.Izveštaj Štaba Trideset šeste NOU divizije od 18 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o rasporedu snaga Divizije na prostoriji Zabrežje-Obrenovac-Barič i Ostružnica-Železnik104
49.Naređenje Štaba Četrdeset pete NO divizije od 18 oktobra 1944 god. štabovima Dvadesete, Dvadeset treće i Dvadeset četvrte srpske brigade za čišćenje terena na prostoriji Aleksinac-Paraćin-Jagodina-Kruševac, uspostavljanje narodne vlasti i mobilizaciju ljudstva105
50.Izveštaj Sreskog komiteta KPJ za Smederevo od 18 oktobra 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Beogradski okrug o oslobođenju Smedereva i formiranju vojnoteritorijalnih komandi108
51.Obaveštenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 19 oktobra 1944 god. šefu sovjetske vojne misije o rasporedu i zadacima jedinica na području Srbije109
52.Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 19 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o rezultatima borbe od 12 do 18 oktobra 1944 godine111
53.Izveštaj Štaba Desete krajiške brigade Pete NOU divizije od 19 oktobra 1944 god. Štabu divizije o rezultatima borbe sa Nemcima od 11 do 18 oktobra (od Topole do Beograda)113
54.Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 19 oktobra 1944 god. štabovima brigada da se postave na prostoriju Skela-Brgulice-Grabovac116
55.Izveštaj Štaba Šeste istočno-bosanske brigade od 19 oktobra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o borbi sa Nemcima kod s. Dragobraće i M. Pčelice117
56.Izveštaj Štaba Devete srpske brigade od 19 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbi sa Nemcima 29 septembra na Potoj Čuki (kod Žagubice)119
57.Izveštaj Štaba Devete srpske brigade Dvadeset treće NOU divizije od 19 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi sa Nemcima 8 oktobra kod s. Luke (na komunikaciji Zaječar-D. Milanovac)121
58.Radiogramsko obaveštenje Štaba Prvog proleterskog korpusa od 19 oktobra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o završetku borbe za Beograd125
59.Izveštaj Štaba Četvrte sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 19 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama protiv četnika 13, 14 i 15 oktobra na položajima Virovo-Guča-Jelica125
60.Izvod iz Operaciskog dnevnika Prvog proleterskog korpusa od 16 do 20 oktobra 1944 godine129
61.Radiogramski izveštaji Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 20 oktobra 1944 god. Glavnom štabu Vojvodine138
62.Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 20 oktobra 1944 god. štabovima divizija za postavljanje na prostoriju Obrenovac-Skela-Stubline139
63.Naređenje Štaba Osme crnogorske brigade Prve proleterske divizije od 20 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za razmeštaj u Beogradu i vršenje garnizone službe141
64.Izveštaj Štaba Prve krajiške brigade Pete NOU divizije od 20 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbama protiv Nemaca pod Avalom144
65.Operativni izveštaj Štaba Četvrte krajiške brigade Pete NOU divizije od 20 oktobra 1944 god. Štabu divizije za vreme od 12 do 19 oktobra146
66.Zapovest Štaba jedanaeste NOU divizije od 20 oktobra 1944 god. štabovima brigada za čišćenje terena od razbijenih nemačkih grupa i za razmeštaj na prostoriji Barič-Mislođin-Obrenovac150
67.Izvod iz Operaciskog dnevnika Četvrte vojvođanske brigade Šesnaeste NOU divizije od 1 do 20 oktobra 1944 godine152
68.Izveštaj Štaba Šeste istočnobosanske brigade Sedamnaeste NOU divizije od 20 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama sa Nemcima na komunikaciji Knić-Kragujevac kod M. Pčelica161
69.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 20 oktobra 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Kumodraž-M. i V. Mokri Lug163
70.Depeša Štaba Prvog proleterskog korpusa od 20 oktobra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o oslobođenju Beograda164
71.Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 20 oktobra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe sa Nemcima kod Belog Polja i Bujanovca i o formiranju jedinica po novoj formaciji165
72.Izveštaj Štaba Treće srpske brigade Druge proleterske divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima kod Čukojevca169
73.Operaciski izveštaj Štaba Prve krajiške brigade Pete NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama s Nemcima od 14 do 20 oktobra170
74.Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe s Nemcima na sektoru Skela-Brgulice-Grabovac174
75.Izveštaj načelnika Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 21 oktobra 1944 god. Štabu korpusa o pripremama Šesnaeste NOU divizije za prebacivanje preko Save178
76.Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. štabovima brigada da izvrše razmeštaj na sektoru Obrenovac-Skela i sprečavaju prelaz Nemcima u Srem179
77.Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. štabovima brigada za forsiranje reke Save na sektoru Skela-Kupinovo181
78.Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade Dvadeset prve NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama u Beogradu i pod Avalom od 15 do 18 oktobra184
79.Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe s Nemcima pod Avalom 18 i 19 oktobra189
80.Izveštaj Štaba Devete srpske brigade Dvadeset treće NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi sa Nemcima kod Gornjana 9 oktobra195
81.Izveštaj Štaba Devete srpske brigade Dvadeset treće NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu divizije o oslobođenju Borskog rudnika198
82.Izveštaj Štaba Devete srpske brigade Dvadeset treće NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu divizije o izvršenim zadacima i organizacionom stanju u vremenu od 29 septembra do 11 oktobra 1944 godine200
83.Operativni izveštaj Štaba Brodske brigade Dvadeset osme NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu divizije za vreme od 12 do 20 oktobra203
84.Izveštaj Štaba Dvadeset prve brigade Dvadeset osme NOU divizije od 21 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama u Beogradu od 15 do 19 oktobra206
85.Izvod iz knjige depeša Prvog proleterskog korpusa NOVJ primljenih od Dvanaestog korpusa NOVJ od 16 do 22 oktobra 1944 godine209
86.Izveštaj Štaba Treće proleterske brigade Prve proleterske divizije od 22 oktobra 1944 god Štabu divizije o borbama za oslobođenje Beograda od 14 do 20 oktobra211
87.Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima u Vitanovcu (kod Kraljeva)214
88.Izveštaj Štaba Treće ličke brigade Šeste proleterske divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu divizije o rezultatima borbe za oslobođenje Beograda216
89.Izveštaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o rezultatu borbe za oslobođenje Kragujevca217
90.Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama i pokretima od 28 septembra do 14 oktobra 1944 godine218
91.Zapovest Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 22 oktobra 1944 god. štabovima brigada za pokret pravcem Kuršumlija-Kosovo i likvidaciju neprijatelja na sektoru Ugljarski Krš (k. 1297)-s. Polatna-Bajovića Lazovi (k. 855)224
92.Izveštaj Štaba Sedamnaeste slavonske brigade Dvadeset osme NOU divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama za oslobođenje Beograda od 17 do 20 oktobra228
93.Izveštaj Štaba Sedamnaeste slavonske brigade Dvadeset osme NOU divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima kod Umke231
94.Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 22 oktobra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rasporedu naših i neprijateljskih snaga na sektoru Vranje-Bujanovac-Preševo-Kumanovo232
95.Izvod iz knjige depeša Prvog proleterskog korpusa NOVJ upućenih Dvanaestom korpusu NOVJ od 16 do 23 oktobra 1944 godine233
96.Izveštaj Štaba Prve proleterske brigade Prve proleterske divizije od 23 oktobra 1944 god. Štabu divizije o sopstvenim i neprijateljskim gubicima od 17 do 20 oktobra236
97.Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije od 23 oktobra 1944 god. Štabu divizije o situaciji na položaju kod Vitanovca238
98.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 23 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o operacijama i pokretima za vreme od 1 do 14 oktobra239
99.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 23 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Beograda od 14 do 20 oktobra243
100.Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 23 oktobra 1944 god. Štabu Druge krajiške brigade da sadejstvuje jedinicama Crvene armije u napadu na Čačak253
101.Izveštaj Štaba Četvrte srpske brigade Dvadeset prve NOU divizije od 23 oktobra 1944 god. Štabu divizije o kretanju grupe razbijenih Nemaca prema Obrenovcu254
102.Naređenje Štaba Dvadeset druge divizije od 23 oktobra 1944 god. štabovima brigada da izvrše popunu do punog formaciskog sastava255
103.Dopis Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 23 oktobra 1944 god. Štabu Ibarskog NOP odreda i Operativnom štabu NOV i PO za Kosmet o sadejstvu pri napadu u pravcu Vučitrna i Kosovske Mitrovice256
104.Izveštaj Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 23 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o borbama za oslobođenje Beograda258
105.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Pete vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 16 do 20 oktobra 1944 godine265
106.Izveštaj Štaba Pete sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 23 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi s četnicima na Crvenoj Gori269
107.Izveštaj Štaba Treće srpske brigade Druge proleterske divizije od 24 oktobra 1944 god. Štabu divizije o napadu na nemačke položaje kod Vitanovca271
108.Izvod iz Operaciskog dnevnika Šeste proleterske divizije od 10 do 20 oktobra 1944 godine273
109.Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 24 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o sopstvenim i neprijateljskim gubicima u borbi za oslobođenje Beograda280
110.Izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 24 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe za oslobođenje Beograda281
111.Operaciski izveštaj Štaba Pete krajiške (Kozaračke) brigade Jedanaeste NOU divizije od 24 oktobra 1944 god. Štabu divizije za period od 1 do 21 oktobra285
112.Izveštaj Štaba Dvanaeste krajiške brigade jedanaeste NOU divizije od 24 oktobra 1944 god. Štabu divizije o rezultatima borbe za oslobođenje Beograda292
113.Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 24 oktobra 1944 god. štabovima brigada za dalji prodor prema Kosovu295
114.Izveštaj Štaba Šeste vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 24 oktobra 1944 god. Štabu divizije o sopstvenim i neprijateljskim gubicima u borbi za oslobođenje Beograda297
115.Informacija Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 25 oktobra 1944 god. šefovima savezničkih vojnih misija o rasporedu jedinica na dan 24 oktobra298
116.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Prve proleterske divizije od 11 do 20 oktobra 1944 godine302
117.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 25 oktobra 1944 god. komandantu NOP odreda "Jovo Kursula" za dejstvo u okolini Kraljeva308
118.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 25 oktobra 1944 god. Štabu Treće srpske NOU brigade za napad na Nemce i sadejstvo sa jedinicama Crvene armije na pravcu Čukujevac-Vitanovac-Šumarice309
119.Predlog Štaba jedanaeste NOU divizije od 25 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ za pohvalu Pete i Dvanaeste krajiške brigade zbog pokazane hrabrosti u Beogradskoj operaciji311
120.Zapovest Štaba Šeste istočnobosanske brigade Sedamnaeste NOU divizije od 25 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za napad na Bumbarevo Brdo i za prodiranje prema Čačku313
121.Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 25 oktobra 1944 god. štabovima Jedanaeste i Trinaeste srpske brigade za dalji prodor prema Kosovu pravcem Ugljarski Krš-Polatna-Bajgora316
122.Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 25 oktobra 1944 god. štabovima Jedanaeste i Trinaeste srpske brigade za nastupni marš pravcem Polatna-Bajgora318
123.Izveštaj Štaba Pete sandžačke brigade Trideset sedme NO divizije od 25 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi protiv četnika na položaju Javor-Jankov Vrh-Vasiljev Vrh-Jastrebovac-Lepovići320
124.Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 26 oktobra 1944 god. štabovima divizija i Komandi grada Beograda da pripreme jedinice za smotru i paradu na Banjici322
125.Izveštaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 26 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o rasporedu i borbi brigada na sektoru Knić-Čačak324
126.Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa od 27 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu, dejstvu i zadacima jedinica326
127.Izveštaj Štaba Treće srpske brigade Druge proleterske divizije od 27 oktobra 1944 god. o borbi sa Nemcima na Šumaricama kod Kraljeva328
128.Zapovest Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 27 oktobra 1944 god. štabovima brigada za presecanje komunikacije Bujanovac-Gnjilane i napad na šiptarske snage na položaju Novo Selo-Muhovac-Breznica-Trnovac330
129.Operaciski izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 28 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama protiv četnika i Nemaca na sektoru Kruševac-Trstenik-Kraljevo u vremenu od 7 do 28 oktobra335
130.Izveštaj Štaba Druge krajiške brigade Sedamnaeste NOU divizije od 28 oktobra 1944 god. o borbi s Nemcima na liniji Mojsinje-Ilijak-Bukovac-Bečanj340
131.Dopis Štaba Šeste istočnobosanske brigade Sedamnaeste NOU divizije od 28 oktobra 1944 god. Štabu Druge krajiške brigade iste divizije o borbama s Nemcima na položaju Popovo Brdo-Bresnički Krš-Bumbarevo Brdo341
132.Izvod iz Operaciskog dnevnika Dvadeset prve NOU divizije od 16 do 28 oktobra 1944 godine344
133.Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Trideset sedme NOU divizije od 15 do 28 oktobra 1944 godine355
134.Naređenje Štaba Četrdeset pete NO divizije od 28 oktobra 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Varvarin-ćuprija-Svetozarevo-Rekovac i mobilizaciju ljudstva363
135.Obaveštajni izveštaj Štaba Ibarskog NOP odreda od 28 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o rasporedu i jačini neprijateljskih snaga u dolini Ibra365
136.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 29 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ da uputi Dvadeset treću diviziju na sektor Čačka368
137.Izveštaj Štaba Treće srpske brigade Druge proleterske divizije od 29 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima na Šumaricama kod Kraljeva369
138.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Prve vojvođanske brigade Šesnaeste NOU divizije od 1 do 20 oktobra 1944 godine371
139.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Šeste proleterske brigade Sedamnaeste NOU divizije od 12 do 28 oktobra 1944 godine376
140.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 29 oktobra 1944 god. svima jedinicama za pokret pravcem Gornji Milanovac-Čačak i razmeštaj u rejonu Čačka383
141.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Treće vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 14 do 29 oktobra 1944 godine384
142.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 30 oktobra 1944 god. Štabu Četvrte proleterske brigade da izvrši pripreme za forsiranje Ibra na otseku Mataruška Banja-Kraljevo390
143.Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 30 oktobra 1944 god. Štabu divizije o stanju u Brigadi i mogućnosti za forsiranje Ibra392
144.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Četrdeset šeste NO divizije od formiranja Divizije (20 septembra 1944 god.) do 30 oktobra 1944 godine395
145.Izveštaj Štaba Ibarskog NOP odreda od 30 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o neprijateljskim snagama na terenu Odreda i o borbi sa Šiptarima u pravcu sela Seljanca408
146.Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 31 oktobra 1944 god. štabovima Druge krajiške i Šeste istočno-bosanske brigade Sedamnaeste NOU divizije za napad na neprijatelja i izbijanje na levu obalu Zapadne Morave na sektoru Čačka410
147.Izveštaj Štaba Prve proleterske brigade od 31 oktobra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama i pokretima od 1 do 31 oktobra412
148.Izveštaj Štaba Osme crnogorske udarne brigade Prve proleterske divizije od 31 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama i akcijama od 1 do 31 oktobra424
149.Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije od 31 oktobra 1944 god. Štabu divizije o neprijateljskim i sopstvenim gubicima od 16 do 30 oktobra432
150.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 6 do 30 oktobra 1944 godine434
151.Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba Trideset sedme NOU divizije od 16 do 31 oktobra 1944 godine442
152.Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 31 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima na položaju Gradina-Dušmanići-Zalug (kod Prijepolja)450
153.Izveštaj Štaba Pete sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 31 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima na položajima Drenova-Bistrica452
154.Izvod iz Operaciskog dnevnika Prve proleterske divizije od 21 do 31 oktobra 1944 godine454
155.Izveštaj Štaba Druge krajiške brigade Sedamnaeste NOU divizije od 1 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima na položaju D. Gorijevnica-Mojsinje-Donji Kraj457
156.Dopis Štaba Devete srpske brigade Dvadeset treće NOU divizije od 1 novembra 1944 god. Štabu Četrnaeste srpske brigade iste divizije o rezultatima borbe protiv Nemaca kod Vidovskog Tunela459
157.Izveštaj Štaba Pete sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 1 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima na položajima Sedobro-Rasno-Bistrica- Kukanja (kod Prijepolja)480
158.Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 1 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbi protiv šiptarskih snaga na pravcu Gnjilana462
159.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 2 novembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbi za oslobođenje Čačka464
160.Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 2 novembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama protiv Nemaca kod Kraljeva od 29 oktobra do 1 novembra467
161.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Jedanaeste NOU divizije za oktobar 1944 godine470
162.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Šesnaeste NOU divizije za oktobar 1944 godine485
163.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 2 novembra 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Čačak-G. Gorijevnica i dejstvo na komunikaciju Vranići-Vidovski Tunel500
164.Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 2 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rezultatima borbe od 23 oktobra do 2 novembra na položajima Crni Vrh, Bajgora, Kačandol, Pakaštica502
165.Izveštaj Štaba Pete sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 2 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima kod Prijepolja508
166.Obaveštenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 3 novembra 1944 god. šefu sovjetske vojne misije o rasporedu i zadacima jedinica510
167.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 3 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu jedinica kod Kraljeva i o rezultatima borbe protiv Nemaca511
168.Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 3 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima kod s. Vrbe .513
169.Izveštaj Štaba Druge krajiške brigade Sedamnaeste NOU divizije od 3 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima na položajima Mojsinje-Ilijak i Vidovski Tunel-Vidova514
170.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 3 novembra 1944 god. Štabu Čačanskog NOP odreda "Dragiša Mišović" za čišćenje terena od neprijateljskih grupacija i vršenje mobilizacije za NOV517
171.Izveštaj štaba Prve jugoslovenske brigade (formirane u SSSR) od 3 novembra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i PO o borbama s Nemcima od 30 oktobra do 2 novembra na položajima kod Čačka519
172.Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 3 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima kod Prijepolja na položaju Zalug-Dušmanići-Gradina525
173.Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 4 novembra 1944 god. Štabu divizije o rasporedu neprijateljskih i sopstvenih snaga pred Kraljevom i o rezultatima borbe od 3 novembra527
174.Izveštaj Štaba Ibarskog NOP odreda od 4 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu i akcijama svojih bataljona529
175.Naređenje Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 5 novembra 1944 god. štabovima divizija i komandi oblasti za sprovođenje mobilizacije, ukidanje partizanskih odreda i formiranje poternih odeljenja pri komandama područja i komandama mesta531
176.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 5 novembra 1944 god. štabovima brigada za držanje položaja ispred Kraljeva u sadejstvu sa jedinicama Crvene armije535
177.Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 5 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima kod sela Vrbe537
178.Izveštaj Štaba Pete sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 5 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima na položajima Bistrica-Pilatovac-Bijukovo Brdo540
179.Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 6 novembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o učešću divizije u Beogradskoj operaciji542
180.Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 6 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbama s Nemcima i četnicima kod Prijepolja na položajima Gradina-Ikonovac-Barica-Izbičanj-DŽurovo548
181.Izveštaj Štaba Pete sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 6 novembra 1944 god. Štabu divizije o napadu na Nemce na položajima Bijukovo Brdo-Sedobro-Kukanja-Bistrica550
182.Izveštaj Štaba Šeste srpske brigade Druge proleterske divizije od 7 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima kod sela Metikoši552
183.Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 7 novembra 1944 god. štabovima brigada za posedanje položaja južno od sela Polatne i sadejstvo jedinicama Šeste bugarske divizije553
184.Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 7 novembra 1944 god. štabovima brigada za marš pravcem Požarevac-Kragujevac555
185.Izveštaj Štaba Treće srpske brigade Druge proleterske divizije od 8 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbama s Nemcima u toku 7 i 8 novembra558
186.Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 8 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbama s Nemcima 7 i 8 novembra kod Kraljeva560
187.Izveštaj Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 8 novembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe na pravcu Bujanovac-Gnjilane562
188.Zapovest Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 8 novembra 1944 god. štabovima brigada za nastupanje pravcem Bujanovac-Gnjilane i sadejstvo bugarskim jedinicama563
189.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 9 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije da zatvori pravac Požega-Kosjerići-Valjevo do dolaska Četrdeset pete NO divizije566
190.Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 9 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o dejstvima svojih jedinica od 2 septembra do 15 oktobra567
191.Izveštaj Štaba Treće sandžačke brigade Trideset sedme NOU divizije od 9 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima na položaju Jasen-Oštra Stena-Balići-Zečija Glava577
192.Izveštaj Štaba Ibarskog NOP odreda od 9 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama s Nemcima u Ibarskoj dolini od 28 oktobra do 6 novembra i o stanju i rasporedu četničkih, šiptarskih i nemačkih snaga579
193.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 10 novembra 1944 god. štabovima potčinjenih jedinica i komandama vojnih oblasti za čišćenje terena od četničkih ostataka i suzbijanje subverzivne delatnosti582
194.Izveštaj Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 10 novembra 1944 god. o borbama za oslobođenje Obrenovca i Beograda584
195.Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 10 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu i zadacima jedinica593
196.Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 10 novembra 1944 god. štabovima Druge proleterske, Dvadeset treće NOU, Dvadeset pete i Četrdeset pete NO divizije za zatvaranje pravca Užice-Valjevo i pregrupisanje snaga oko Kraljeva596
197.Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 10 novembra 1944 god. Štabu divizije o borbi s Nemcima kod Kraljeva 8 i 9 novembra598
198.Izvod iz Operaciskog dnevnika Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 16 oktobra do 10 novembra 1944 godine599
199.Izvod iz Operaciskog dnevnika Druge proleterske divizije od 16 oktobra do 10 novembra 1944 godine637
200.Registar651
BIBLIOTEKA