ZBORNIK NOR-a. tom I, knjiga 13 - BORBE U SRBIJI, od 1 do 15 oktobra 1944
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta partizanskih jedinica
1.Izveštaj Operativnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 1 oktobra 1944 god. Operativnom odeljenju Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o rezultatima borbi u Srbiji od 28 avgusta do 30 septembra 1944 godine7
2.Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 1 oktobra 1944 god. Štabu Šesnaeste NOU divizije za prebacivanje ljudstva iz Srema u Mačvu radi popune jedinica korpusa11
3.Naređenje Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 1 oktobra 1944 god. štabovima Dvadeset druge, Četrdeset šeste i Četrdeset sedme NO divizije za dejstva u pravcu Leskovca i Niša12
4.Izveštaj Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 1 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama jedinica korpusa od 1 do 15 septembra 1944 godine16
5.Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 1 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije da pojača dejstva protiv nemačkih trupa koje se povlače preko Bora i Majdanpeka u pravcu Beograda29
6.Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 1 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za sadejstvo jedinicama Crvene armije na pravcu Plavna - Štubik31
7.Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 1 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za napad na Ub32
8.Naređenje Štaba Trinaeste proleterske brigade od 1 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za napad na Vreoce36
9.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 1 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama od 21 do 30 septembra39
10.Izveštaj Štaba Prve krajiške NOU brigade od 1 oktobra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o borbama protiv Nemaca kod Aranđelovca43
11.Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 1 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o borbama oko Bogatića i Male Mitrovice45
12.Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 1 oktobra 1944 god. štabovima brigada za kontrolisanje pravaca prema Čačku, Požegi i Užicu47
13.Izveštaj Štaba Šeste istočnobosanske NOU brigade od 1 oktobra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o situaciji u Užicu48
14.Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 1 oktobra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe za oslobođenje Vlasotinca49
15.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 1 oktobra 1944 god. štabovima brigada za dejstvo na komunikacijama Salaš - Negotin, Bor - Žagubica i Gornjačka Klisura - Petrovac51
16.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 1 oktobra 1944 god. štabovima brigada da sadejstvuju jedinicama Crvene armije i pojačaju napade u pravcu Kučeva i Petrovca na Mlavi53
17.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 2 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama na sektoru Aranđelovac - Kosmaj57
18.Operaciski izveštaj Štaba Pete krajiške (kozaračke) udarne brigade od 2 oktobra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama u septembru 1944 godine59
19.Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 2 oktobra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije u vezi s dolaskom na prostoriju Blace - Razbojna64
20.Izveštaj Štaba Ibarskog NOP odreda od 2 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbi protiv Nemaca i četnika kod Raške65
21.Pismo Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 3 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset osme NOU divizije o situaciji u Mačvi i Pocerini67
22.Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 3 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o napadu na Ub i Vreoce68
23.Pismo Štaba Druge proleterske divizije od 3 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije u vezi sa koordinacijom dejstva na prostoriji oko Kruševca71
24.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 3 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na četnike i nedićevce na prostoriji Aranđelovac - Kosmaj, Beograd - Smederevo72
25.Izveštaj Štaba Četvrte krajiške udarne brigade od 3 oktobra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o borbama protiv Nemaca i nedićevaca oko Aranđelovca74
26.Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 3 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o borbama protiv Nemaca, nedićevaca i belogardejaca kod Šapca76
27.Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 3 oktobra 1944 god. štabovima brigada i Babičkom NOP odredu za preduzimanje položaja Dvadeset četvrte NO divizije i dalja dejstva u pravcu Niša78
28.Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 3 oktobra 1944 god. Štabu Trinaeste srpske NO brigade za napad na Leskovac82
29.Naređenje Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 3 oktobra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravca prema Kumanovu i vršenje pritiska na nemačke snage u Belom Polju i Leskovcu84
30.Izveštaj Štaba Četrdeset sedme NO divizije od 3 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji na položaju divizije88
31.Izveštaj Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 4 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o rezultatima borbe u zapadnoj Srbiji i o stanju u korpusu89
32.Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 4 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o rasporedu jedinica divizije i prihvatu boraca iz Srema94
33.Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade Dvadeset prve NOU divizije od 4 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama protiv četnika na sektoru Ljubić - Preljina95
34.Izveštaj Štaba Četvrte srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 4 oktobra 1944 god. Štabu divizije o borbama protiv četnika na prostoru između Čačka i Gornjeg Milanovca97
35.Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 4 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o situaciji na položajima brigada99
36.Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 4 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbi Osamnaeste srpske NO brigade protiv Nemaca između Plavne i Klokočevca101
37.Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 5 oktobra 1944 god. štabovima Jedanaeste, Šesnaeste i Trideset šeste NOU divizije za blokadu Šapca i Obrenovca102
38.Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 5 oktobra 1944 god. Štabu Šesnaeste NOU divizije za pojačanu blokadu Šapca104
39.Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 5 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije za koncentraciju na prostoru Sikole - Popovica105
40.Izvod iz operaciskog dnevnika Prve proleterske divizije od 5 oktobra 1944 god. o borbama divizije od 20 do 30 septembra 1944 godine107
41.Izveštaj Štaba Prve proleterske brigade od 5 oktobra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije o rezultatima borbe na sektoru Uba108
42.Izveštaj Štaba Prve krajiške udarne brigade od 5 oktobra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o napadu na Topolu109
43.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 5 oktobra 1944 god. štabovima brigada za blokadu Obrenovca i rušenje komunikacija prema Šapcu i Ubu111
44.Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 5 oktobra 1944 god. štabovima Prve, Druge i Četvrte vojvođanske NOU brigade za blokadu Šapca113
45.Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 5 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o neprijateljskim snagama u Šapcu116
46.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 5 oktobra 1944 god. štabovima Sedme i Devete srpske udarne brigade za napad na nemačke kolone pravcem Luke - Tanda - Gornjani118
47.Izveštaj Štaba Trinaeste srpske brigade od 5 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o napadu na Leskovac120
48.Izveštaj Štaba Četrdeset sedme NO divizije od 5 oktobra 1944 tod. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama južno od Leskovca121
49.Operaciski izveštaj Štaba Prve proleterske brigade od 6 oktobra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama u septembru 1944 godine122
50.Izvod iz operaciskog dnevnika Šeste proleterske divizije od 6 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o pokretima i radu jedinica divizije u vremenu od 20 do 30 septembra 1944 godine134
51.Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 6 oktobra 1944 god. štabovima brigada za prebacivanje na prostoriju Kozuar - Vanjani - Vukićevica137
52.Izvod iz operaciskog dnevnika Sedamnaeste NOU divizije od 6 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama u vremenu od 1 do 6 oktobra 1944 godine140
53.Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 6 oktobra 1944 god. štabovima brigada za marš na prostoriju Gornja i Donja Trešnjevica - Vojkovci143
54.Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 8 oktobra 1944 god. štabovima brigada i Babičkom NOP odredu za dejstva u pravcu Niša144
55.Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 6 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama Trinaeste srpske brigade i o neprijateljskim snagama u Leskovcu147
56.Izveštaj Štaba Dvadeset osme NOU divizije od 6 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o forsiranju Drine na sektoru Zvornik - Koviljača149
57.Naređenje Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 6 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset sedme srpske NO brigade za sprečavanje prodora nemačkih snaga iz Kumanova ka Vranju150
58.Naređenje Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 6 oktobra 1944 god. štabovima Dvadeset pete, Dvadeset šeste, Dvadeset sedme, Druge vranjske, Prve i Druge surduličke srpske brigade za zatvaranje pravca Bujanovac - Vranje - Grdelica151
59.Pismo zamenika komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 7 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ povodom opkoljavanja nemačkih jedinica na prostoru Luke - Crnajka - Klokočevac - Plavna153
60.Naređenje Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 7 oktobra 1944 god. štabovima divizija za nadiranje u pravcu Niša, blokadu Leskovca i zatvaranje pravca Vranje - Grdelica155
61.Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 7 oktobra 1944 god. štabovima divizija za napad na nemačke jedinice na prostoru Luke - Topla159
62.Izveštaj Štaba Trinaeste srpske NO brigade od 7 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o situaciji na položaju brigade161
63.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 8 oktobra 1944 god. Štabu Četrdeset sedme NO divizije za vršenje pritiska na Leskovac i za dejstva na komunikaciji Vranje - Niš162
64.Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 8 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na Topolu i na komunikacije prema Mladenovcu i Smederevskoj Palanci163
65.Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 8 oktobra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravaca Šabac - Ub i Šabac - Obrenovac167
66.Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 8 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o prebacivanju na prostor Kozuar - Banjani - Orašac i o prijemu novih boraca iz Srema170
67.Izveštaj Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 8 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o napadu na Užice i o rasporedu jedinica divizije173
68.Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 8 oktobra 1944 god. štabovima brigada za nastupanje u pravcu Niša174
69.Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 8 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na nemačke snage na prostoru V. Lomnica - Lipovica - Piskupovo178
70.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 8 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaeste udarne brigade za sprečavanje prodora nemačkih jedinica od Tande i Gornjana u pravcu Velikog i Malog Krša180
71.Pismo Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 8 oktobra 1944 god. Štabu sto trinaeste divizije Crvene armije o sadejstvu protiv nemačkih jedinica na prostoriji Glogovica - Lukv - Deli Jovan182
72.Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 8 oktobra 1944 god. Štabu Trinaeste srpske NO brigade za pokret u pravcu Prokuplja184
73.Naređenje Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 8 oktobra 1944 god. štabovima brigada za sprečavanje prodora nemačkih jedinica od Bujanovca u pravcu Leskovca185
74.Izveštaj Štaba Ibarskog NOP odreda od 8 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv Nemaca, belogardejaca i četnika u dolini Ibra187
75.Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 9 oktobra 1944 god. štabovima Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za zatvaranje pravca Kragujevac - Topola - Natalinci i napad na Veliku Planu189
76.Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 9 oktobra 1944 god. štabovima divizija za napad na Obrenovac190
77.Radiogramska naređenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 9 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ za nadiranje Dvadeset treće i Dvadeset pete divizije u pravcu Majdanpeka, Kučeva, Petrovca i Požarevca i orijentisanje Četrdeset pete NO divizije prema Nišu193
78.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 9 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na Mladenovac i železničku prugu Mladenovac - Ralja194
79.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 9 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na komunikacije Kruševac - Stalać i Niš - Đunis - Stalać197
80.Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na Topolu i zatvaranje pravca prema Aranđelovcu, Mladenovcu i Palašdi199
81.Zapovest Štaba Treće NOU brigade Šeste proleterske divizije od 9 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za napad na Visić202
82.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na Obrenovac i nastupanje u pravcu Beograda204
83.Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravca od Kragujevca u cilju obezbeđenja izvršenja zadatka Pete i Dvadeset prve NOU divizije207
84.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. štabovima brigada za marš i napad na Veliku Planu210
85.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. Štabu Sedme srpske NOU brigade za razbijanje jedne nemačke jedinice kod s. Glogovice i nastupanje u pravcu Crnajke i Gornjana213
86.Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama protiv nemačkih jedinica na prostoru Deli Jovan - Crnajka - Gornjani - Vrata214
87.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaeste udarne brigade da zatvori pravce Krivelj - Krst i Krivelj - Šišulejka217
88.Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 9 oktobra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije i Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o borbama oko Leskovca218
89.Izveštaj Štaba Treće sandžačke udarne brigade Trideset sedme NOU divizije od 9 oktobra 1944 god. o oslobođenju Višegrada221
90.Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 10 oktobra 1944 god. štabovima divizija za blokadu Obrenovca i za marš u pravcu Beograda222
91.Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. štabovima brigada i artiljeriskom divizionu za oslobođenje Palanke i Topole224
92.Izveštaj Štaba Četvrte krajiške udarne brigade od 10 oktobra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o dejstvu jedinica u noći između 9 i 10 oktobra227
93.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. štabovima brigada za blokadu Obrenovca i marš u pravcu V. Moštanice229
94.Izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o napadu na Obrenovac i Barič230
95.Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o neuspelom napadu na Obrenovac233
96.Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. štabovima brigada za blokadu Obrenovca i marš u pravcu Beograda235
97.Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Druge udarne brigade da zatvori pravac Kragujevac - Topola237
98.Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Petnaeste udarne brigade za izbijanje na komunikaciju Kragujevac - Rača238
99.Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 10 oktobra 1944 god. štabovima brigada za marš u pravcu Niša239
100.Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rasporedu i zadacima podređenih jedinica241
101.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. štabovima brigada da se jedinice prikupe na prostoriji Bor - Krivelj u cilju popune ljudstvom i materijalom244
102.Pismo Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 10 oktobra 1944 god. komandantu divizije o novim zadacima divizije246
103.Obaveštenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu druge proleterske divizije o rasporedu i zadatku svojih jedinica248
104.Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Trinaeste srpske brigade za marš u pravcu Prokuplja249
105.Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 10 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rasporedu i dejstvu jedinica251
106.Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 11 oktobra 1944 god. o dejstvima jedinica NOV na teritoriji uže Srbije252
107.Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 11 oktobra 1944 god. Štabu Šesnaeste NOU divizije da izbije kod Umke na komunikaciju Obrenovac - Beograd253
108.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 11 oktobra 1944 god. štabovima Prve proleterske i Osme crnogorske udarne brigade za pojačano dejstvo na pravcima Đurinci - Ralja i Nemenikuće - Vlaško Polje255
109.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prve proleterske divizije od 1 do 10 oktobra 1944 godine256
110.Izveštaj Štaba Treće srpske brigade od 11 oktobra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama kod Đunisa263
111.Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 11 oktobra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o rušenju železničke pruge kod sela Trnjana i Kormana265
112.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 11 oktobra 1944 god. štabovima brigada za blokadu Obrenovca266
113.Izveštaj Štaba Pete krajiške (kozaračke) udarne brigade od 11 oktobra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama za oslobođenje Obrenovca268
114.Izveštaj Štaba Pete krajiške (kozaračke) udarne brigade od 11 oktobra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o ponovnom napadu na Obrenovac271
115.Izveštaj Štaba Dvanaeste krajiške udarne brigade od 11 oktobra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o napadima na Obrenovac 10 i 11 oktobra273
116.Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 11 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o oslobođenju Skele i o pripremama za napad na M. Moštanicu275
117.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Šeste udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 4 do 11 oktobra 1944 godine276
118.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 11 oktobra 1944 god. Štabu Osamnaeste brigade Dvadeset pete NO divizije za napad na neprijateljske kolone koje su se izvlačile komunikacijom Rudna Glava - Majdanpek281
119.Štab Dvadeset treće NOU divizije prenosi naređenje Štaba Četrnaestog korpusa od 11 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije da preduzme gonjenje neprijatelja u pravcu Majdanpeka283
120.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 11 oktobra 1944 god. štabovima brigada za prikupljanje na prostoriji Bor - Krivelj - Oštrelj u cilju reorganizacije i popune ljudstvom i materijalom285
121.Dvadeset treća NOU divizija prenosi naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 11 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije da onemogući neprijatelju povlačenje u pravcu Beograda287
122.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 11 oktobra 1944 god. Štabu Osamnaeste brigade Dvadeset pete NO divizije da se zadrži na prostoriji Vrata - Vlaole - Jasikovo i kontroliše pravce Jasikovo - Majdanpek i Jasikovo - Žagubica290
123.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 11 oktobra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za pokret u pravcu Beograda291
124.Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 11 oktobra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rasporedu i dejstvu brigada295
125.Ratni izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 12 oktobra 1944 god. o oslobođenju Leskovca297
126.Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 12 oktobra 1944 god. štabovima divizija za blokadu Obrenovca i dalje nastupanje u pravcu Beograda298
127.Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama kod Kruševca, Kormana i Đunisa300
128.Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o oslobođenju Đunisa i Trubareva302
129.Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o oslobođenju Braljine303
130.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 12 oktobra 1944 god. štabovima Prve krajiške brigade i artiljeriskog diviziona za oslobođenje sela Umčari na pruzi Beograd - Požarevac305
131.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 12 oktobra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama brigada od 9 do 12 oktobra307
132.Izveštaj Štaba Prve krajiške udarne brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o napadu na selo Umčari311
133.Izveštaj Štaba Četvrte krajiške udarne brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o borbama od 9 do 12 oktobra313
134.Zapovest Štaba Jedanaeste NOU divizije od 12 oktobra 1944 god. štabovima brigada za blokadu Obrenovca i prihvat novih boraca315
135.Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 12 oktobra 1944god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o napadu na selo M. Moštanicu317
136.Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 12 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na nemačke snage u Umki, Ostružnici i Železniku318
137.Izveštaj Štaba Prve vojvođanske udarne brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Šesnaeste NOU divizije o napadu na M. Moštanicu321
138.Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbama protiv Nemaca na liniji Gvozdenjak - Kokoljevac323
139.Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o ulasku Nemaca u selo Mramor324
140.Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o oslobođenju Mramora325
141.Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o borbi u selu Mramoru326
142.Izveštaj Štaba Jedanaeste srpske brigade od 12 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije o borbi protiv Nemaca kod sela Mramora327
143.Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba Trideset sedme NOU divizije u vremenu od 9 do 12 oktobra 1944 godine328
144.Zapovest Štaba Četrdeset pete NO divizije od 12 oktobra 1944 god. štabovima brigada za sadejstvo jedinicama Crvene armije na prostoriji Aleksinac - Niš331
145.Izvod iz knjige poslatih depeša Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 13 oktobra 1944 godine335
146.Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 13 oktobra 1944 god. štabovima divizija za napad na Ostružnicu, Železnik i Žarkovo336
147.Naređenje Štaba Osme crnogorske udarne brigade od 13 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za napad na Beograd pravcem: Dedinje - Železnička stanica - Savski most - Savsko pristanište338
148.Naređenje Štaba Trinaeste proleterske brigade od 13 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za marš pravcem: Ralja - Beli Potok - Rakovica340
149.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 13 oktobra 1944 god. štabovima brigada za nastupanje u pravcu Beograda342
150.Izveštaj Štaba Prve krajiške udarne brigade od 13 oktobra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o oslobođenju Umčara344
151.Izveštaj Štaba Četvrte krajiške udarne brigade od 13 oktobra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o oslobođenju Mladenovca346
152.Zapovest Štaba Šeste proleterske divizije od 13 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad na Beograd pravcem Ripanj - Pinosava - Rakovica - Topčider351
153.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Šeste proleterske divizije od 1 do 10 oktobra 1944 godine353
154.Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 13 oktobra 1944 god. štabovima brigada za oslobođenje Kragujevca357
155.Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 13 oktobra 1944 god. štabovima Druge i Šeste brigade da ostanu na istim prostorijama360
156.Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 13 oktobra 1944 god. štabovima brigada za prebacivanje na prostoriju Vlase - Berbatovo - Malošište361
157.Izveštaj Štaba Trideset šeste NOU divizije od 13 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o rasporedu brigada363
158.Zapovest Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 14 oktobra 1944 god. štabovima divizija za oslobođenje Beograda364
159.Zapovest Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 14 oktobra 1944 god. štabovima divizija za oslobođenje Beograda369
160.Naređenje Štaba Četrnaestog korpusa NOVJ od 14 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije za prebacivanje na prostoriju Ranovac - Petrže - Crni Vrh i reorganizaciju jedinica divizije374
161.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 14 oktobra 1944 god. štabovima brigada za oslobođenje Beograda376
162.Naređenje Štaba Četvrte proleterske brigade od 14 oktobra 1944 god. štabovima bataljona i Štabu Šeste srpske brigade za napad na neprijatelja na prostoru zapadno od Kruševca379
163.Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 14 oktobra 1944 god. štabovima brigada za sadejstvo jedinicama Prve proleterske divizije381
164.Zapovest Štaba Šeste proleterske divizije od 14 oktobra 1944 god. štabovima brigada za oslobođenje Beograda385
165.Zapovest Štaba Jedanaeste NOU divizije od 14 oktobra 1944 god. štabovima brigada za napad pravcem Žarkovo - ulica Kneza Miloša - Pop Lukina - Donji Grad387
166.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 14 oktobra 1944 god. štabovima brigada za prebacivanje sa prostora Baćevac - Guncati na prostor Makiš - Žarkovo390
167.Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 14 oktobra 1944 god. štabovima brigada za prodor u pravcu Savskog pristaništa391
168.Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 14 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o ulasku u Ostružnicu i o rasporedu brigada392
169.Zapovest Štaba Šeste bosanske udarne brigade Sedamnaeste NOU divizije od 14 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za oslobođenje Kragujevca393
170.Izveštaj Štaba Sedme srpske udarne brigade od 14 oktobra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbama brigade od 28 septembra do 14 oktobra396
171.Izveštaj Štaba Pete sandžačke udarne brigade od 14 oktobra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o oslobođenju Sjenice406
172.Naređenje Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 14 oktobra 1944 god. štabovima brigada da spreče prodor neprijatelja iz Bujanovca u Vranje408
173.Obaveštenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 15 oktobra 1944 god. šefu sovjetske Vojne misije o rasporedu jedinica na teritoriji Srbije410
174.Naređenje Štaba Trinaeste proleterske brigade Prve proleterske divizije od 15 oktobra 1944 god. štabovima batanjona za prodor ka centru Beograda411
175.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 15 oktobra 1944 god. štabovima brigada za prodor ka Kalemegdanu413
176.Naređenje Štaba Pete krajiške (kozaračke) udarne brigade Jedanaeste NOU divizije od 15 oktobra 1944 god. štabovima bataljona za napad na Beograd pravcem Žarkovo - Donji Grad415
177.Izveštaj Štaba Šeste udarne brigade od 15 oktobra 1944 god. Štabu Sedamnaeste NOU divizije o borbama za oslobođenje Kragujevca419
178.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Petnaeste majevičke udarne brigade Sedamnaeete NOU divizije od 1 do 15 oktobra 1944 godine420
179.Naređenje Štaba Dvadeset Prve NOU divizije od 15 oktobra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravca Grocka - Beograd424
180.Naređenje Trideset sedme NOU divizije od 15 oktobra 1944 god. štabovima brigada za razbijanje četnika kod Arilja i napada na nemačke kolone na komunikaciji Požega - Užice426
181.Izveštaj Štaba Četrdeset sedme NO divizije od 15 oktobra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o razbijanju nemačke kolone između Mramora i Jugbogdanovca429
182.Izvod iz operaciskog dnevnika Glavnog Štaba NOV i PO Srbije od 1 do 15 oktobra 1944 godine433
183.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 1 do 15 oktobra 1944 godine462
184.Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 2 do 15 oktobra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ473
185.Izvod iz knjige depeša Štaba prvog proleterskog korpusa NOVJ od 1 do 15 oktobra 1944 god. primljenih od Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ477
186.Izvod iz knjige depeša Štaba Prve proleterske divizije od 10 do 15 oktobra 1944 godine483
187.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Druge proleterske divizije od 1 do 15 oktobra 1944 godine504
188.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset Prve NOU divizije od 1 do 15 oktobra 1944 godine509
189.Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba Dvadeset Četvrte NO divizije od 2 do 12 oktobra 1944 godine521
190.Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Trideset sedme NOU divizije od 11 do 15 oktobra 1944 godine523
191.Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba Trideset sedme NOU divizije od 12 do 15 oktobra 1944 godine528
192.Registar531
BIBLIOTEKA