ZBORNIK NOR-a. tom I, knjiga 12 - BORBE U SRBIJI, od 11 do 30 septembra 1944
BIBLIOTEKA
* * *
cijela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta partizanskih jedinica
1.Pismo Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 11 septembra 1944 g. Štabu engleske vojne misije pri Vrhovnom štabu NOV i POJ o potrebi slanja oružja i municije7
2.Radiogramsko naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 11 septembra 1944 god. štabovima brigada za izbijanje na prostoriju Brajići - Ravna Gora - Planinica - Strugaonik8
3.Izveštaj Štaba Prve proleterske brigade od 11 septembra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije o pokretu brigade u pravcu Mionice10
4.Naređenje Štaba Osme crnogorske udarne brigade od 11 septembra 1944 god. štabovima bataljona za marš u pravcu Ravne Gore i Suvobora11
5.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 11 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Kruševac i rušenju pruge Kruševac - Kraljevo - Stalać - Niš13
6.Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 11 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o napadu na Kruševac17
7.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 11 septembra 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o oslobođenju Ivanjice19
8.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 11 septembra 1944 god. Štabu Prve krajiške udarne brigade za rušenje komunikacije Ivanjica - Arilje20
9.Izveštaj Štaba Prve krajiške udarne brigade od 11 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o napadu na Lisanski rudnik i o borbi sa četnicima kod sela Prilike22
10.Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 11 septembra 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostorijama: Milatović - Guberevac i Glogovački V. - Rajački V. - Umka23
11.Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 11 septembra 1944 god. zameniku komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije o napadu na Zaječar25
12.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 11 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za razmeštaj na prostoriji: Bukovče - Vidrovac - Dupljane28
13.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 11 septembra 1944 god. štabovima brigada za oslobođenje Donjeg Milanovca30
14.Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 12 septembra 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za napad na Užice i Požegu i zatvaranje pravaca prema Čačku, Sjenici i Novoj Varoši33
15.Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 12 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o dejstvima Dvadeset druge i Dvadeset četvrte NO divizije36
16.Radiogramsko naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 12 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Slovac38
17.Izveštaj Štaba Trinaeste proleterske brigade od 12 septembra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije o rasporedu bataljona40
18.Izveštaj Štaba Osme crnogorske udarne brigade od 12 septembra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije o rasporedu Brigade41
19.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 12 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Kruševac42
20.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 12 septembra 1944 god. Štabu Četvrte proleterske brigade za napad na četničke snage južno od Kruševca45
21.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 12 septembra 1944 god. štabovima Četvrte proleterske i Treće srpske udarne brigade za napad na nemačke kolone na komunikacijama: Kruševac - Kraljevo i Kruševac - Stalać46
22.Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 12 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbi protiv četnika i nedićevaca na sektoru Vučak - Pepeljevac - Mačkovac48
23.Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 12 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o rasporedu Brigade i napadu na Žitkovac i Korman49
24.Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 12 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Užice51
25.Naređenje Štaba Druge proleterske brigade Šeste proleterske divizije od 12 septembra 1944 god. štabovima bataljona i komandama četa za sprečavanje prodora neprijatelja iz Valjeva57
26.Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 12 septembra 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o borbama od 1 do 10 septembra59
27.Zapovest Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 12 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Užičku Požegu63
28.Izveštaj Dvadeset pete NO divizije od 12 septembra 1944 god. zameniku komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije o napadu na Donji Milanovac i situaciji na sektoru Divizije67
29.Izveštaj štaba Treće sandžačke udarne brigade od 12 septembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbi s Nemcima na položaju Čelice - Bistrica70
30.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 12 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Valjevo72
31.Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 13 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama protiv četnika, Nemaca i nedićevaca na liniji D. Stepoš - Kasapinac - Ždrepčevica74
32.Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 13 septembra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o borbi protiv četnika južno od Valjeva76
33.Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 13 septembra 1944 god. štabovima brigada za rušenje komunikacije Valjevo - Loznica77
34.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 13 septembra 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj jedinica i rušenje komunikacije Zaječar - Negotin80
35.Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 13 septembra 1944 god. štabovima brigada za rušenje komunikacija Negotin - Majdanpek i Klokočevac - Donji Milanovac84
36.Radiogramski izveštaj Štaba Trideset sedme NOU divizije od 13 septembra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama protiv Nemaca i četnika na sektoru Mokra Gora - Vardište - Štrpci86
37.Radiogramski izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 14 septembra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o povezivanju sa jedinicama Crvene armije i o situaciji na području Kruševca87
38.Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 14 septembra 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za marš u pravcu Aranđelovca i razbijanje četničkih jedinica88
39.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 14 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv Nemaca, nedićevaca i četnika na prilazima Kruševca92
40.Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 14 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na Užičku Požegu93
41.Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 14 septembra 1944 god. štabovima brigada za čišćenje Medvednika od neprijateljskih jedinica94
42.Naređenje Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 14 septembra 1944 god. Štabu Druge krajiške brigade da ovlada Ovčarsko-Kablarskom Klisurom radi obezbeđenja prelaza preko komunikacije Čačak - Užice96
43.Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 14 septembra 1944 god. štabovima brigada za pokret u pravcu Gornjeg Milanovca97
44.Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 16 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o četničkim snagama u okolini Kruševca100
45.Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 15 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbi sa četnicima kod s. Gaglova (Kruševac)102
46.Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 15 septembra 1944 god. štabovima brigada za marš u pravcu Aranđelovca103
47.Izveštaj Štaba Prve krajiške udarne brigade od 15 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o borbama od 11 do 15 septembra107
48.Izveštaj Štaba Četvrte krajiške udarne brigade od 15 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o napadu na Užice109
49.Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 15 septembra 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o napadu na Požegu111
50.Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 15 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o pokretu i borbama brigade od 12 do 15 septembra 1944 godine113
51.Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 15 septembra 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste NO brigade, Babičkom odredu i Komandi baterije divizije za napad na Vlasotince116
52.Naređenje Štaba Dvadeset Pete NO divizije od 15 septembra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravaca od G. Milanovca, Negotina i Bora119
53.Izveštaj Štaba Treće sandžačke udarne brigade od 15 septembra 1944 god. Štabu Trideset Sedme NOU divizije o borbi s Nemcima kod Mokre Gore121
54.Izveštaj Štaba Treće sandžačke udarne brigade od 15 septembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbi s Nemcima na položaju Mokra Gora - M. Viogor - Brezovica124
55.Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 16 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste i Trideset šeste NOU divizije za sadejstvo jedinicama Prvog proleterskog korpusa NOVJ126
56.Izvešgaj Štaba Desete krajiške udarne brigade od 16 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o napadu na Užice128
57.Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 16 septembra 1944 god. štabovima brigada za rušenje komunikacija Valjevo - Loznica, Valjevo - Poćuta i sadejstvo jedinicama Prvog proleterskog korpusa NOVJ130
58.Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 16 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Gornji Milanovac133
59.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 16 septembra 1944 god. štabovima brigada za marš u pravcu Rudnika136
60.Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 16 septembra 1944 god. načelniku Operativnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije i komandantu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama Divizije protiv Nemaca i četnika na prostoriji između Zaječara, Bora i Negotina138
61.Zapovest Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 16 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za razmeštaj na prostoriji Gornjani - Glogovica i rušenje komunikacija Salaš - Negotin i Donja Bela Reka - Crnjajka142
62.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 16 septembra 1944 god. štabovima brigada za razmeštaj na prostoriji Negbina - Ljubiš - Gostilje - Rožanstvo - Mačkat - i za dejstva u pravcu Ivanjice, Arilja, Požege, Užica i Nove Varoši145
63.Izveštaj Štaba Treće sandžačke udarne brigade od 16 septembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbi protiv Nemaca na Šarganu147
64.Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 17 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za napad na Rudnik150
65.Izveštaj Štaba Četvrte krajiške udarne brigade od 17 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o napadu na Belanovicu i železničku prugu Ljig - Gornji Milanovac152
66.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 17 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Rudnik153
67.Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 17 septembra 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o napadu na Požegu156
68.Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 17 septembra 1944 god. štabovima brigada za sadejstvo Prvoj pirotskoj brigadi na pravcu Svođe - Golema Njiva - Zagorski Rid161
69.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 18 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na četničke snage na prostoriji Trstenik - Kruševac162
70.Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 18 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Bukulju i Aranđelovac166
71.Izveštaj Štaba Prve krajiške udarne brigade od 18 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o borbama Brigade od 16 do 18 septembra 1944 godine169
72.Naređenje Štaba Dvanaeste krajiške udarne brigade Jedanaeste NOU divizije od 18 septembra 1944 god. Štabovima bataljona za napad na četnike i belogardejce na sektoru Malog Zvornika170
73.Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 18 septembra 1944 god. štabovima brigada za prebacivanje na prostoriju Krupanj - Pecka u cilju sadejstva jedinicama Jedanaeste NOU divizije171
74.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Druge krajiške udarne brigade sedamnaeste NOU divizije od 1 do 15 septembra 1944 godine173
75.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 18 septembra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravaca prema Čačku, Kragujevcu i Aranđelovcu177
76.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 18 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za razmeštaj na prostoriji Gornjani - Vlaole - Jasikovo - Leskovo i rušenje komunikacije Bor - Žagubica179
77.Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 18 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama Sedme i Devete NOU brigade 16 i 17 septembra 1944 godine185
78.Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 17 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama Divizije od 4 do 17 septembra186
79.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 18 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na nemačke kolone na komunikacijama Negotin - Donji Milanovac i Klokočevac - Majdanpek193
80.Obaveštenje Štaba Operativne grupe divizija od 19 septembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o oslobođenju Gornjeg Milanovca196
81.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 19 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama Divizije od 1 do 15 septembra196
82.Obaveštenje Štaba Druge proleterske divizije od 19 septembra 1944 god. štabovima brigada o borbama protiv Nemaca i četnika u okolini Kruševca199
83.Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 19 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o rasporedu jedinica200
84.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 19 septembra 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o borbama od 9 do 18 septembra201
85.Izveštaj Štaba Treće proleterske brigade od 19 septembra 1944 god. Štabu Šeste proleterske divizije o borbama od 5 do 18 septembra205
86.Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 19 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na Požegu210
87.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije od septembra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji u Srbiji211
88.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za rušenje komunikacija i pojačane napade na nemačke jedinice21
89.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 20 septembra 1944 god. štabovima Druge šumadiske brigade, Kosmajskog i Šumadiskog NOP odreda, da se povežu i održavaju vezu sa štabom Prvog proleterskog korpusa NOVJ218
90.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 20 septembra 1944 god. štabovima Četvrte proleterske, Treće i Šeste srpske brigade za razbijanje četnika na liniji Parcane - Ljubava - Srnje222
91.Izveštaj Štaba Šeste srpske udarne brigade od 20 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o zarobljavanju četnika između Kruševca i Trstenika224
92.Izveštaj Štaba Prve krajiške udarne brigade od 20 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o napadu na Aranđelovac225
93.Izveštaj Štaba Desete krajiške udarne brigade od 20 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o borbama protiv Nemaca i četnika na sektoru Venčac - Topola227
94.Izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 20 septembra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o borbama protiv četnika i nedićevaca kod Krupnja i Malog Zvornika229
95.Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 20 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Krupanj233
96.Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 20 septembra 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste srpske brigade i Babičkog NOP odreda za napad na Vlasotince235
97.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 20 septembra 1944 god. štabovima brigada za rušenje komunikacija i sprečavanje povlačenja nemačkim jedinicama u pravcu Požarevca i Majdanpeka238
98.Izveštaj Štaba Pete sandžačke udarne brigade od 20 septembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbi za oslobođenje Prijepolja241
99.Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 21 septembra 1944 god. štabovima Dvanaestog korpusa, Prve i Šeste proleterske, Pete, Sedamnaeste, Dvadeset prve i Trideset sedme NOU divizije da čiste teren od neprijateljskih jedinica na pravcima svoga nastupanja243
100.Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 21 septembra 1944 god. štabovima divizija za čišćenje desne obale Drine i prodiranje u pravcu Mačve247
101.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 21 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na četnike na prostoriji Trstenik - Kruševac251
102.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 21 septembra 1944 god. štabovima brigada za prebacivanje na desnu obalu Zapadne Morave i napad na komunikaciju Trstenik - Stalać - Žitkovac252
103.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 21 septembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Aranđelovca254
104.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 21 septembra 1944 god. štabovima brigada za dejstvo na pravcima njihovog nastupanja258
105.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 21 septembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o formiranju Komande mesta u Aranđelovcu i uspostavljanju veze sa Kosmajskim NOP odredom261
106.Izveštaj Štaba Četvrte krajiške udarne brigade od 21 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o rezultatima borbe 19 i 20 septembra 1944 godine263
107.Izveštaj Štaba Dvadeset prve srpske brigade od 21 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o borbama Brigade 19 i 20 septembra266
108.Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 21 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Kosjeriće i rušenje komunikacije Užice - Čačak267
109.Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 21 septembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama oko Gornjeg Milanovca271
110.Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 21 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o rasporedu jedinica i situaciji oko Gornjeg Milanovca273
111.Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 21 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije i Trinaestom korpusu NOVJ o rasporedu, jačini i numeraciji neprijateljskih snaga i o napadu Divizije na Leskovac274
112.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 22 septembra 1944 god. štabovima brigada za prodiranje u pravcu Uba i uspostavljanje organa narodne vlasti u oslobođenim mestima278
113.Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 22 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama protiv četnika, nedićevaca i Nemaca na sektoru Kruševca282
114.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 22 septembra 1944 god. štabovima brigada za sprečavanje prodora nemačkih jedinica iz Rudnika u pravcu Lazarevca i Aranđelovca284
115.Izveštaj Štaba Četvrte krajiške udarne brigade od 22 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o rasporedu 4 Brigade286
116.Izveštaj Štaba Desete krajiške udarne brigade od 22 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o borbama protiv nemačkih jedinica na komunikaciji Topola - Mladenovac287
117.Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 22 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na rudnik Zajaču i nastupanje u pravcu Koviljače i Loznice289
118.Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 22 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o rezultatima borbe protiv četnika i Nemaca na prostoriji Bor - Žagubica292
119.Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 22 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama protiv Nemaca na komunikaciji Štubik - Plavna - Klokočevac - Donji Milanovac294
120.Zapovest Štaba Trideset šeste NOU divizije od 22 septembra 1944 god. štabovima brigada da razbiju neprijateljske jedinice na pravcu svoga nastupanja296
121.Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade od 23 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama protiv četnika i Nemaca oko Kruševca u vremenu od 17 do 22 septembra299
122.Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 23 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama protiv četnika oko Kruševca od 18 do 22 septembra304
123.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 23 septembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama protiv Nemaca i četnika na prostoriji Aranđelovac - Topola - Rudnik308
124.Izveštaj Štaba Četvrte krajiške udarne brigade od 23 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o borbi protiv Nemaca kod Aranđelovca310
125.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 23 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na četnike na prostoriji Zavlaka - Cer312
126.Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 23 septembra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o razbijanju četničkih brigada kod Zajače313
127.Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 23 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Loznicu315
128.Izveštaj Štaba Četvrte srpske udarne brigade od 23 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbi protiv četnika kod Vraćevšnice i Lipovca na drumu Kragujevac - Donji Milanovac319
129.Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 23 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama protiv Nemaca i četnika na komunikaciji Bor - Žagubica321
130.Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 23 septembra 1944 god. štabovima Vranjskog, Leskovačkog, Gornjojablaničkog, Pustorečkog, Jastrebačkog i Rasinskog NOP odreda da dejstvuju protiv neprijatelja na svojim sektorima322
131.Zapovest Štaba Druge proleterske divizije od 24 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na železničku prugu Trstenik - Stalać327
132.Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 24 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o napadu na Đunis329
133.Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 24 septembra 1944 god. štabovima brigada za razbijanje četničkih snaga na prostoru s. Dobrić - Iverak Pl.330
134.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 24 septembra 1944 god. Štabu Pete srpske udarne brigade za razbijanje četnika na prostoru Belo Polje - Konjuša - Vraćevšnica332
135.Naređenje Štaba Dvadeset Treće NOU divizije od 24 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za napad na nemačke kolone na komunikaciji Bor - Žagubica - Petrovac333
136.Izveštaj Štaba Devete srpske udarne brigade od 24 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbama Brigade od 1 do 15 septembra336
137.Naređenje Štaba Dvadeseg pete NO divizije od 24 septembra 1944 god. štabovima brigada za sprečavanje prodora nemačkih jedinica prema Majdanpeku i razbijanje četnika na prostoru Kučeva344
138.Izveštaj Operativnog štaba za Kosovo i Metohiju od 25 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji na Kosovu i Metohiji346
139.Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 25 septembra 1944 god. štabovima divizija za uništenje četnika na prostoriji Lešnica - Cer - Iverak348
140.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 25 septembra 1944 god. štabovima brigada za razbijanje četnika oko Aleksandrovca352
141.Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 25 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o napadu na komunikaciju Kruševac - Stalać354
142.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 25 septembra 1944 god. štabovima brigada za postavljanje zaseda na komunikacijama Rudnik - Topola i Topola - Mladenovc - Beograd355
143.Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 25 septembra 1944 god. štabovima brigada za razbijanje četnika na sektoru Cera358
144.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 26 septembra 1944 god. Operativnom štabu za Kosovo i Metohiju da pojača političku i vojnu aktivnost u ovoj Oblasti361
145.Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 26 septembra 1944 god. štabovima Dvanaestog korpusa NOVJ, Prve i Šeste proleterske divizije za prodor u Mačvu363
146.Izveštaj Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 26 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu i dejstvu svojih divizija365
147.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 26 septembra 1944 god. štabovima brigada za zatvaranje pravca prema Šapcu i nastupanje u pravcu Obrenovca372
148.Izveštaj Štaba Pete srpske NOU brigade od 26 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbi protiv Nemaca i četnika kod s. Vraćevšnice375
149.Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 26 septembra 1944 god. štabovima brigada i Babičkog NOP odreda za napad na Vlasotince377
150.Izveštaj Štaba Četrnaeste srpske udarne brigade od 26 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset treće NOU divizije o borbi protiv četnika u s. Sigama kod Žagubice380
151.Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 26 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije i Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rasporedu i brojnom stanju neprijateljskih jedinica u Leskovcu i okolini i o borbama Divizije od 22 do 25 septembra383
152.Zapovest Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 26 septembra 1944 god. štabovima brigada i Masuričkog NOP odreda za napad na Belo Polje kod Surdulice387
153.Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 27 septembra 1944 god. štabovima divizija za oslobođenje Mačve i Pocerine391
154.Operativni izveštaj Štaba Trinaeste proleterske brigade od 27 septembra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije borbama od 1 do 26 septembra394
155.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 27 septembra 1944 god. štabovima Treće srpske udarne brigade, Prvog i Petog bataljona Četvrte proleterske brigade za napad na četnike399
156.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 27 septembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o rasporedu i dejstvu svojih jedinica od 22 do 26 septembra401
157.Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 27 septembra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o razbijanju četnika na sektoru Novo Selo - Lešnica - Vidojevica - Cer403
158.Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 27 septembra 1944 god. štabovima brigada za čišćenje Mačve i uspostavljanje veze sa Sremom405
159.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 27 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na nemačke kolone kod Gornjeg Milanovca409
160.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 27 septembra 1944 god. štabovima brigada za rušenje komunikacije Bor - Žagubica - Petrovac u cilju sprečavanja povlačenja nemačkih jedinica za Beograd410
161.Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 27 septembra 1944 god. štabovima brigada za prebacivanje na sektor Razbojna - Brus u cilju sadejstva jedinicama Druge proleterske divizije413
162.Naređenje Štaba Trideset šeste NOU divizije od 27 septembra 1944 god. štabovima brigada za kontrolisanje r. Drine od Koviljače do Badovinaca i rušenje pruge i druma Loznica - Šabac415
163.Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 28 septembra 1944 god. štabovima divizija za likvidiranje okupatorske vlasti na oslobođenoj terotoriji i uspostavljanje narodne vlasti418
164.Operativni izveštaj Štaba Treće proleterske brigade Prve proleterske divizije od 28 septembra 1944 god. o borbama od 1 do 28 septembra427
165.Izveštaj Štaba Treće srpske udarne brigade od 28 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama protiv četnika jugozapadno od Kruševca432
166.Izveštaj Štaba Prve krajiške udarne brigade od 28 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o napadu na Venčac, s. Banju i G. i D. Šatornju433
167.Izveštaj Štaba Četvrte krajiške udarne brigade od 28 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o borbi protiv Nemaca na položaju Preseka - Osoje, severno od Aranđelovca435
168.Izveštaj štaba Jedanaeste NOU divizije od 28 septembra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o razbijanju četnika u Matkoviću i Metliću436
169.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 28 septembra 1944 god. štabovima Pete krajiške (Kozaračke) i Dvanaeste krajiške udarne brigade za blokadu Šapca i kontrolisanje severnih padina Cera437
170.Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 28 septembra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o borbi na železničkoj stanici Dublje440
171.Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 28 septembra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o jačini i numeraciji neprijateljskih snaga u Šapcu441
172.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 28 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za kontrolisanje komunikacija: Čačak - G. Milanovac, Ljutovnica - G. Milanovac442
173.Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 28 septembra 1944 god. Štabu Desete srpske NO brigade za napad na Vlasotince444
174.Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 28 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama od 1 do 15 septembra446
175.Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 28 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o prebacivanju na prostoriju Brus - Razbojna u cilju sadejstva jedinicama Druge proleterske divizije452
176.Izveštaj Štaba Pete sandžačke udarne brigade od 28 septembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o oslobođenju Prijepolja453
177.Naređenje Štaba Četrdeset pete NO divizije od 28 septembra 1944 god. štabovima brigada za dejstva na komunikaciji Knjaževac - Zaječar455
178.Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 29 septembra 1944 god. štabovima divizija za rušenje komunikacija koje vode iz Šapca prema Obrenovcu, Bogatiću i Loznici458
179.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 29 septembra 1944 god. štabovima svojih brigada i Jedanaeste srpske brigade Dvadeset četvrte NO divizije za čišćenje Župe od neprijateljskih jedinica459
180.Izveštaj Štaba Šeste srpske brigade od 29 septembra 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije o borbama protiv četnika na prostoru Parlog - Tulež461
181.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 29 septembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama na prostoru Venčac - Bukulja - Aranđelovac463
182.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 29 septembra 1944 god. štabovima brigada za kontrolisanje komunikacije Rudnik - Topola - Aranđelovac464
183.Izveštaj Štaba Prve krajiške udarne brigade od 29 septembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o borbama od 21 do 28 septembra466
184.Izveštaj Štaba Šesnaeste NOU divizije od 29 septembra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o borbama protiv četnika, nedićevaca, belogardejaca i Nemaca na prostoriji Cer - Šabac469
185.Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 29 septembra 1944 god. štabovima brigada za blokadu Šapca i napad na Bogatić474
186.Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 29 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o rasporedu Brigade i borbi protiv četnika na položaju Straževica - Šarani477
187.Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 29 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbama protiv neprijateljskih jedinica od 23 do 28 septembra478
188.Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 29 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o borbama protiv četnika i ljotićevaca u okolini Žagubice479
189.Izveštaj Štaba Treće sandžačke udarne brigade od 29 septembra 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbi s četnicima kod Prijepolja481
190.Zapovest Štaba Četrdeset šeste NO divizije od 29 septembra 1944 god. štabovima brigada za čišćenje terena oko Vranja i Bujanovca od nemačkih i šiptarskih jedinica i sprečavanje prodora nemačkih jedinica iz Skoplja u pravcu Leskovca482
191.Izvod iz knjige poslatih depeša Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 28 do 30 septembra 1944 godine486
192.Izvod iz knjige primljenih depeša Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 28 do 30 septembra 1944 godine487
193.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 30 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na neprijateljske položaje na liniji Ub - Vreoci489
194.Saopštenje Štaba Pete NOU divizije o rezultatima borbe za Aranđelovac 19 i 20 septembra 1944 godine492
195.Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 30 septembra 1944 god. Štabu Četrnaestog korpusa NOVJ o dejstvima Divizije od 15 do 29 septembra493
196.Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 30 septembra 1944 god. Štabu Trinaeste srpske brigade za sadejstvo jedinicama Dvadeset druge NO divizije prilikom napada na Leskovac500
197.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 30 septembra 1944 god. štabovima brigada za napad na četnike u okolini Petrovca na Mlavi502
198.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije od septembra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji u Srbiji504
199.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije od septembra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji u Srbiji505
200.Izvod iz Operaciskog dnevnika Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 11 do 30 septembra 1944 godine505
201.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 11 do 30 septembra 1944 godine538
202.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Druge proleterske divizije od 11 do 30 septembra 1944 godine550
203.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 11 do 30 septembra 1944 godine559
204.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 11 do 29 septembra 1944 godine581
205.Izvod iz Operaciskog dnevnika Dvadeset četvrte NO divizije od 11 do 27 septembra 1944 godine596
Registar607
BIBLIOTEKA