ZBORNIK NOR-a. tom I, knjiga 11 - BORBE U SRBIJI, od 21 avgusta do 10 septembra 1944
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta partizanskih jedinica
1.Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 21 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji u Crnoj Travi i borbama protiv Bugara kod Krive Feje i Nesvrte7
2.Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 21 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o pokretima i borbama Divizije u periodu od 1 - 20 avgusta 1944 godine12
3.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 21 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za razmeštaj na prostoriji Vlaško Polje - Rujište - Nikolinac - Dugo Polje - Čitluk - Orešac17
4.Izvod iz izveštaja Štaba Kosmajskog NOP odreda od avgusta 1944 god. Okružnom komitetu KPJ Mladenovac o borbama odreda u julu 1944 godine19
5.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 22 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za stvaranje diviziske rezerve za dejstva protiv neprijatelja20
6.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 22 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Treće i Trinaeste proleterske brigade za prebacivanje na prostoriju Zlatibora i Čigote22
7.Izveštaj Štaba Pete srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 22 avgusta 1944 god. o situaciji na položajima Brigade i demonstrativnom napadu na Blace25
8.Izveštaj Štaba Šeste srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU Divizije od 22 avgusta 1944 god. Štabu Divizije o napadu na bugarsku posadu u Maloj Plani26
9.Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 22 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu brigada i neprijateljskim snagama u selima oko Leskovca27
10.Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 22 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama za oslobođenje Lebana29
11.Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 23 avgusta 1944 god. Obaveštajnom odeljenju Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o neprijateljskim jedinicama u Srbiji32
12.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 23 avgusta 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije za razmeštaj Druge proleterske brigade na prostoriji s. Gajtan - s. Vlasovo - s. Đake - Markov Vis (k. 1085) - Lece43
13.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 23 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za formiranje poljske baterije pri Diviziji45
14.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 23 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za rušenje pruge Doljevac - Leskovac - Grdelica i dostavljanje podataka o situaciji u Leskovcu47
15.Radibgramski izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 23 avgusta 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o prelasku Divizije preko r. Uvca na područje Zlatibora i Čigote48
16.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 24 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za napad na prugu Doljevac - Grdelica49
17.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 24 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za prebacivanje jednog bugarskog partizanskog bataljona na desnu obalu Južne Morave50
18.Obaveštenje Štaba Prve proleterske divizije od 24 avgusta 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o pokušajima bugarskih snaga da odbace jedinice Prve proleterske divizije u pravcu r. Uvca52
19.Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 24 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama Divizije u vremenu od 14 do 30 jula 1944 godine53
20.Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 24 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o neprijateljskim snagama između Kuršumlije i Blaca i o zadatku Divizije da ih razbije i protera64
21.Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 24 avgusta 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste srpske NO brigade za razmeštaj na prostoriji s. Crne Trave66
22.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 24 avgusta 1944 god. Štabu Devete srpske NOU brigade za izvlačenje ranjenika iz Mozgova i Deligrada i onesposobljavanje komunikacije Aleksinac - Sokobanja u Bovanskoj Klisuri68
23.Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 24 avgusta 1944 god. svojim brigadama za napad na prugu Doljevac - Leskovac - Grdelica71
24.Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 24 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o neprijateljskim snagama u Leskovcu i okolini74
25.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 24 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste, Devetnaeste i Dvadesete srpske NO brigade za zatvaranje pravaca ka Boljevcu, Zaječaru, Knjaževcu i Aleksincu i izviđanje četničkih snaga u pravcu Boljevca76
26.Pismo Štaba Trideset sedme NOU divizije od 24 avgusta 1944 god. političkom komesaru iste Divizije o napadu neprijateljskih jedinica na položaje Osme crnogorske brigade i zadacima Prve proleterske i Trideset sedme NOU divizije79
27.Izveštaj Kosmajskog NODŽ odreda od 24 avgusta 1944 god. Okružnom komitetu KPJ za Mladenovac o borbama sa četnicima i ljotićevcima kod Seone, Dražnja i Kamendola81
28.Obaveštenje Štaba Prve proleterske divizije od 25 avgusta 1944 god. Štabu Trideset sedme NOU divizije o borbama na Palisadu83
29.Radiogramski izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 25 avgusta 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama na Palisadu84
30.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 25 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za razmeštaj na prostoriji Konjuvce - Magaš - Statovac - Kruševica - Tovrljane i izviđanje u pravcu komunikacije Prokuplje - Kuršumlija85
31.Pismo Štaba Pete NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbama jedinica Pete NOU divizije i o raspodeli ratnog materijala86
32.Izveštaj Štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. Štabu Divizije o napadu na aerodrom kod Kruševca i na četničke snage u s. Parunovcu i Golovodu88
33.Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 25 avgusta 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste srpske NO brigade za napad na železničku stanicu Predejane94
34.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za obezbeđenje u pravcu Krivog Vira, Ražnja i Aleksinca96
35.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 25 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste, Devetnaeste i Dvadesete srpske NO brigade za napad na Boljevac i Valakonje98
36.Radiogramski izveštaj Štaba Trideset sedme NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. Štabu Drugog korpusa NOVJ o situaciji na položajima Prve proleterske i Trideset sedme NOU divizije101
37.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte i Pete sandžačke NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Burađa - Negbina - Dobroselica i izviđanje u pravcu Jelove Gore i Tornika102
38.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. štabovima Treće sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za napad na železničku prugu Vardište - Užice i sprečavanje neprijateljskih prodora sa pravca Priboj - Uvac - Štrpci prema G. i D. Jablanici104
39.Pismo komandanta Trideset sedme NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. političkom komesaru iste Divizije u vezi sa situacijom na položaju Osme crnogorske NOU brigade105
40.Pismo Štaba Trideset sedme NOU divizije od 25 avgusta 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije o neprijateljskim snagama na sektoru Divizije i borbi Osme crnogorske brigade protiv Nemaca i četnika između Štrbaca i Bijelog Brda107
41.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 26 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte divizije za upućivanje Sedamnaeste srpske brigade Drugoj proleterskoj diviziji radi popune110
42.Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 26 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za koncentraciju duž komunikacije Brus - Lepenac111
43.Radiogramski izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 26 avgusta 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ i Štabu Trideset sedme divizije o rezultatima borbe na Palisadu112
44.Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 26 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Predejane113
45.Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 26 avgusta 1944 god. štabovima Osme, Desete i Dvanaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Novo Selo - Gornja Lopušnja - Kozilo i prikupljanje podataka o neprijatelju u Vlasotincu114
46.Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 26 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na železničku prugu Leskovac - Doljevac i o neprijateljskim snagama u Leskovcu i okolini116
47.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 26 avgusta 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za razmeštaj na prostoriju pl. Zlatibor - s. Jablanica - Uvac - Burađa i zatvaranje pravaca od Nove Varoši, Priboja, Vardišta i Užica119
48.Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 27 avgusta 1944 god. za pregovore sa pretstavnicima bugarskih jedinica o predaji našoj vojsci i o zajedničkoj borbi121
49.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 27 avgusta 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije za sprovođenje direktive br. 3122
50.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 27 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte divizije za prikupljanje podataka o jačini nemačkih i bugarskih snaga u Doljevcu, Leskovcu i Grdelici i sprovođenje direktive br. 3126
51.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 27 avgusta 1944 god. Štabu Pirotskog NOP odreda za pojačanu aktivnost protiv neprijateljskih snaga na sektoru Crna Trava - Pirot i rušenje pruge Niš - Pirot127
52.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 27 avgusta 1944 god. štabovima Druge proleterske i Dvadeset četvrte NO divizije za prihvatanje bugarskih jedinica koje se predaju jedinicama NOV Jugoslavije129
53.Radiogramski izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 27 avgusta 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o napadu na železničku prugu Višegrad - Užice130
54.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 27 avgusta 1944 god. Štabu Druge proleterske brigade za pozivanje Bugara i četnika na predaju jedinicama NOV Jugoslavije131
55.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 27 avgusta 1944 god. Štabu Pete srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije za preuzimanje položaja Desete krajiške NOU brigade između Razbojne i Blaca132
56.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 27 avgusta 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o borbama jedinica Divizije u vremenu od 22 do 26 avgusta 1944 godine133
57.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 27 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte, Pete i Šeste srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Brus - Tršanovci - Lepenac - Brđani135
58.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 27 avgusta 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za dejstva u pravcu komunikacije Uvac - Vardište, Kokin Brod - Užice i Kokin Brod - Nova Varoš136
59.Izveštaj Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 28 avgusta 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatima borbi jedinica NOVJ u Južnoj i Istočnoj Srbiji u vremenu od 11 jula do 27 avgusta 1944 godine140
60.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 28 avgusta 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije za sprečavanje razoružanja Bugara od strane četnika142
61.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 28 avgusta 1944 god. Štabu Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije za uspostavljanje veze s bugarskim garnizonom u Prokuplju u cilju njegove predaje jedinicama NOV Jugoslavije143
62.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 28 avgusta 1944 god. Štabu Druge proleterske divizije u vezi sa zadržavanjem Treće srpske NOU brigade na položajima prema Prokuplju i Kuršumliji144
63.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 28 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset druge NO divizije za razbijanje i uništenje neprijateljskih jedinica na teritoriji Vranjskog i Pirotskog okruga i organizovanje vojnopozadinskih ustanova i organa narodne vlasti145
64.Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 28 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za sadejstvo jedinicama Pete i Sedamnaeste NOU divizije u borbi protiv četnika na sektoru Milentija - Brus - Razbojna149
65.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 28 avgusta 1944 god. štabovima Prve, Treće i Trinaeste proleterske brigade za dejstva na železničkoj pruzi Višegrad - Užice i komunikaciji Užice - Rožanstvo - JBubiš - Kokin Brod151
66.Radiogramski izveštaji Štaba Prve proleterske divizije od 27 i 28 avgusta 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o rezultatima borbe na Palisadu i o rasporedu jedinica Divizije154
67.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 28 avgusta 1944 god. štabovima Druge i Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Razbojna - Sagonjevo u cilju opkoljavanja i razbijanja četničkih snaga na sektoru Brus - Aleksandrovac - Razbojna156
68.Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 28 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama Divizije na pruzi Leskovac - Vladičin Han i o pretstojećem napadu na Vlasotince158
69.Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 28 avgusta 1944 god. štabovima Osme, Desete i Dvanaeste srpske NO brigade za napad na Vlasotince160
70.Pismo Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 28 avgusta 1944 god. Štabu Dvadeset pete NO divizije u vezi s koordinacijom borbe protiv četnika, Nemaca i Bugara162
71.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 28 avgusta 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste, Devetnaeste i Dvadesete srpske NO brigade za razmeštaj na prostoriji Rtanj - Slemen - Devica164
72.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 28 avgusta 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za dejstvo protiv neprijatelja na komunikaciji Kokin Brod - Nova Varoš - Bistrica166
73.Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 29 avgusta 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za napad na četničke snage na sektoru Milentija - Brus - Razbojna168
74.Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 29 avgusta i 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za posedanje položaja Strmačka Reka - Mikuljanska Čuka - s. Žunje173
75.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 29 avgusta 1944 god. Štabu Treće NOU brigade za prihvatanje Bugara iz Prokuplja i Kuršumlije174
76.Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 29 avgusta 1944 god. štabovima Četvrte i Desete krajiške NOU brigade ove Divizije i Štabu Druge krajiške NOU brigade Sedamnaeste NOU divizije za napad na četničke snage na sektoru Milentija - Pleš175
77.Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 29 avgusta 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o prebacivanju Divizije na sektor Brus - Razbojna178
78.Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 29 avgusta 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o posedanju položaja: Razbojna - Obla Glava - Radoševica - Mikuljanska Čuka180
79.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 29 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju G. Krupac - Vrelo - Popšica i zatvaranje pravaca prema Nišu, Knjaževcu i Aleksincu182
80.Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 29 avgusta 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste i Petnaeste srpske NO brigade za demonstrativan napad na Leskovac i rušenje pruge Doljevac - Grdelica184
81.Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 29 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama protiv četnika, nedićevaca, ljotićevaca i belogardejaca kod Leskovca186
82.Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije od 30 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu Brigade i uspostavljanju veze sa bugarskim jedinicama dislociranim u Toplici189
83.Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 30 avgusta 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o napadu na četničke snage u Župi190
84.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 30 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju severno od Niša i rušenje pruge Niš - Svrljig192
85.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 30 avgusta 1944 god. Štabu Četrnaeste srpske NOU brigade za napad na nemačku posadu u G. Toponici i postavljanje zasede na drumu Niš - Aleksinac kod sela Draževca198
86.Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 30 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o akcijama na pruzi Doljevac - Leskovac - Grdelica i rasporedu jedinica Divizije199
87.Izvod iz Zapovesti Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 30 avgusta 1944 god. za napad na Leskovac201
88.Izveštaj Štaba Dvadeset pete NO divizije od 30 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Boljevac202
89.Izvod iz Operaciskog dnevnika Pete NOU divizije o borbama od 16 do 31 avgusta 1944 godine208
90.Izveštaj Štaba Četvrte srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 31 avgusta 1944 god. Štabu Divizije o borbama protiv četnika oko Aleksandrovca214
91.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 31 avgusta 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za napad na nemačke kolone na komunikaciji Niš - Aleksinac, rušenje pruge Niš - Zaječar i likvidaciju četnika u Svrljigu216
92.Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 31 avgusta 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o napadu na Leskovac222
93.Izveštaj zamenika komandanta Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 1 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o situaciji u Nišu i okolini i stanju u našim jedinicama223
94.Izveštaj Štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 1 septembra 1944 god. Štabu Divizije o borbama od 16 do 31 avgusta228
95.Izvod iz Operaciskog dnevnika Druge krajiške NOU brigade od 1 septembra 1944 god. o borbama od 16 do 31 avgusta231
96.Operaciski izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 1 septembra 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o borbama od 27 do 30 avgusta237
97.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 1 septembra 1944 god. Štabu Sedme NOU brigade za napad na bugarsku posadu u Svrljigu240
98.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 2 septembra 1944 god. Štabu Dvadeset četvrte NO divizije za rušenje železničke pruge Niš - Skoplje244
99.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 2 septembra 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o borbama podređenih jedinica od 25 do 30 avgusta246
100.Izveštaj Štaba Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 2 septembra 1944 god. Štabu Divizije o neprijateljskim snagama u Kruševcu i okolini248
101.Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 2 septembra 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste i Petnaeste srpske NO brigade za napad na železničke pruge Niš - Skoplje i Doljevac - Prokuplje251
102.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 2 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za zatvaranje pravaca prema Aleksincu, Ražnju, Paraćinu, Boljevcu i Zaječaru253
103.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 3 septembra 1944 god. štabovima Prve, Treće i Trinaeste proleterske brigade za posedanje položaja na prostoriji oko Užica i dejstvovanje protiv četnika i nedićevaca255
104.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 3 septembra. 1944 god. štabovima Druge proleterske, Četvrte i Pete srpske NOU brigade za razmeštaj duž komunikacije Brus - Milentija i mobilizaciju ljudstva radi popune jedinica Divizije259
105.Izveštaj Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 3 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o borbama podređenih jedinica od 31 avgusta do 2 septembra260
106.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 3 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za rušenje komunikacija Knjaževac - Zaječar, Knjaževac - Pirot i Knjaževac - Boljevac u vezi s pripremama za napad na Knjaževac262
107.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 3 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za rušenje pruge Paraćin - Zaječar i ispitivanje neprijateljskih snaga u pravcu Boljevca i Bora265
108.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 3 septembra 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke i Osme crnogorske NOU brigade za pojačana dejstva na komunikaciji Nova Varoš - Priboj i Kokin Brod - Užice266
109.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 4 septembra 1944 god. Štabu Osme crnogorske NOU brigade za posedanje položaja Jablanica - Semegnjevo - Šargan i napad na prugu Višegrad - Užice269
110.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 4 septembra 1944 god. Štabu Četvrte proleterske brigade za kontrolisanje i obezbeđenje pravca Kruševac - Aleksandrovac270
111.Izveštaj Štaba Druge proleterske divizije od 4 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o rasporedu svojih brigada271
112.Izveštaj Štaba Dvadeset druge NO divizije od 4 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Divizije273
113.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 4 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za marš u pravcu Zaječara275
114.Naređenje Štaba Operativne grupe divizija od 5 septembra 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za forsiranje Ibra između Maglića i Biljanovca280
115.Operativni izveštaj Štaba Treće proleterske brigade od 5 septembra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama u avgustu 1944 godine283
116.Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije od 5 septembra 1944 god. Štabu Divizije o rasporedu Brigade i povlačenju Bugara iz Prokuplja286
117.Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 5 septembra 1944 god. Štabu Divizije o rasporedu Brigade i o situaciji na terenu oko Kruševca288
118.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 5 septembra 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za pokret u pravcu r. Ibra289
119.Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 5 septembra 1944 god. štabovima Druge krajiške, Šeste istočnobosanske i Petnaeste majevičke NOU brigade za prebacivanje na levu obalu reke Ibra između Maglića i Pustog Polja292
120.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 5 septembra 1944 god. štabovima Druge proleterske, Četvrte i Pete srpske NOU brigade za forsiranje Ibra na sektoru Ušće - Pusto Polje294
121.Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 5 septembra 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste srpske NO brigade za razoružanje i razbijanje četničkih, Nedićevih i bugarskih jedinica298
122.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 5 septembra 1944 god. štabovima Sedme, Devete i Četrnaeste srpske NOU brigade za napad na Zaječar301
123.Zapovest Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 5 septembra 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste, Petnaeste i Sedamnaeste srpske NO brigade za napad na železničku prugu Grdelica - Leskovac - Brestovac i Doljevac - Prokuplje312
124.Izveštaj Štaba Osme crnogorske NOU brigade od 6 septembra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbi protiv Nemaca na Mokroj Gori314
125.Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 6 septembra 1944 god. Štabu Divizije o rasporedu Brigade i situaciji u Kruševcu i okolini315
126.Naređenje Štaba Šesnaeste NOU divizije od 6 septembra 1944 god. štabovima Prve, Druge i Četvrte vojvođanske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Ljuto Polje - Miloševac i obezbeđenje prema komunikaciji Višegrad - Užice317
127.Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 6 septembra 1944 god. štabovima Druge krajiške, Šeste istočnobosanske i Petnaeste majevičke NOU brigade za forsiranje Ibra i razmeštaj na prostoriji Bresnik - Savovo319
128.Naređenje Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 6 septembra 1944 god. štabovima Jedanaeste, Trinaeste, Petnaeste i Sedamnaeste srpske NO brigade za napad na nemačke kolone i rušenje pruge na relaciji Grdelica - Doljevac322
129.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 6 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za ponovni napad na Boljevac324
130.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Srbije od 7 septembra 1944 god. Štabu Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije za prebacivanje na prostoriju V. Šiljegovac - Stalać - Žitkovac - Grejač i dejstvo na pruzi Beograd - Niš327
131.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 7 septembra 1944 god. štabovima Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za pojačanu budnost i kontrolu komunikacije Kuršumlija - Blace - Kruševac u vezi s prolaskom nemačkih jedinica328
132.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 7 septembra 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o promeni mesta prelaza preko komunikacije Raška - Kraljevo330
133.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 7 septembra 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za prelaz preko komunikacije Raška - Kraljevo na sekgoru Biljanovac - Korlaće i napad na rudnik Jarando i s. Rudno331
134.Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 7 septembra 1944 god. štabovima Prve, Druge i Četvrte vojvođanske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Jakalj - Varda - Ruda Bukva334
135.Naređenje Štaba Trinaestog korpusa NOVJ od 7 septembra 1944 god. štabovima Dvadeset druge i Dvadeset četvrte NO divizije za formiranje diviziskih vojnih oblasti i organa narodnih vlasti u oslobođenim mestima i za mobilizaciju ljudstva338
136.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 4 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za likvidaciju neprijateljskih ostataka u Zaječaru i na prostoriji Zvezdan - Vražogrnac - Rgotina342
137.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 7 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Zlot - Podgorac i ispitivanje situacije u Boru345
138.Zapovest Štaba Operativne grupe divizija od 8 septembra 1944 god. štabovima Pete, Sedamnaeste i Dvadeset prve NOU divizije za prebacivanje na prostoriju Vrmbaje - Dobri Do - Vučkovica - Donji Dubac - Kaona347
139.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 8 septembra 1944 god. Štabu Četvrte proleterske brigade za pripreme u vezi s napadom na Kruševac351
140.Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 8 septembra 1944 god. Štabu Divizije o kontrolisanju pravaca prema Kruševcu, Aleksandrovcu, Brusu i Blacu352
141.Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 8 septembra 1944 god. Štabu Divizije o situaciji u Kosaničkom srezu, Prištini i Podujevu354
142.Zapovest Štaba Pete NOU divizije štabovima brigada od 8 septembra 1944 god. za razmeštaj na prostoriji Vrmbaje - Mlanča i prikupljanje podataka o neprijateljskim snagama u Ivanjici356
143.Izveštaj Prve krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 8 septembra 1944 god. Štabu Divizije o forsiranju r. Ibra i borbi protiv četnika u s. Rudno358
144.Izveštaj Štaba Dvadeset četvrte NO divizije od 8 septembra 1944 god. Štabu Trinaestog korpusa NOVJ o rasporedu i jačini neprijateljskih snaga u Leskovcu i okolini i napadu jedinica na železničku prugu Grdelica - Doljevac360
145.Zapovest Štaba Dvadeset pete NO divizije od 8 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade za prebacivanje na prostoriju Crnajka - Klokočevac - Plavna i uspostavljanje veze sa jedinicama Crvene armije363
146.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 8 septembra 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke NOU brigade za razbijanje neprijateljskih snaga na sektoru Mokra Gora - Vardište - Bijelo Brdo - Štrpci366
147.Izveštaj Štaba Prve proleterske brigade od 9 septembra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbi protiv četnika na liniji Katići - Koluša369
148.Naređenje Štaba Druge proleterske divizije od 9 septembra 1944 god. štabovima Četvrte proleterske i Treće srpske NOU brigade za napad na Kruševac i komunikaciju Đunis - Stalać - Kruševac370
149.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 9 septembra 1944 god. Štabu Operativne grupe divizija o borbama prilikom prelaza preko komunikacije Raška - Kraljevo i o napadu na s. Rudno374
150.Zapovest Štaba Pete NOU divizije od 9 septembra 1944 god. štabovima Prve, Četvrte i Desete krajiške NOU brigade za napad na Ivanjicu376
151.Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 9 septembra 1944 god. štabovima Prve, Druge i Četvrte vojvođanske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Leštansko - Svojdrug i razbijanje četnika na tom području379
152.Zapovest Štaba Sedamnaeste NOU divizije od 9 septembra 1944 god. štabovima Druge krajiške, Šeste istočnobosanske i Petnaeste majevičke NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Kaona - Milatović - Brezovica i razbijanje četnika u Dragačevu383
153.Zapovest Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 9 septembra 1944 god. štabovima Druge proleterske, Četvrte i Pete srpske NOU brigade za prebacivanje na prostoriju Vučkovica - Donji Dubac i obezbeđivanje prema Čačku, Guči i Ivanjici386
154.Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade Dvadeset prve NOU divizije od 9 septembra 1944 god. Štabu Divizije o prelazu preko komunikacije Kraljevo - Raška na sektoru Ušće - Zečevići389
155.Izveštaj Štaba Četvrte srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 9 septembra 1944 god. Štabu Divizije o rezultatu borbe prilikom prelaska Ibra 7/8 septembra 1944 godine391
156.Izveštaj Štaba Trinaestog Korpusa NOVJ od 9 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Dvadeset druge i Dvadeset četvrte NOU divizije393
157.Poziv na predaju upućen od strane Štaba Dvadeset treće NOU divizije 9 septembra 1944 god. komandantu nemačkih jedinica na komunikaciji Knjaževac - Zaječar395
158.Radiogramski izveštaj Štaba Trideset sedme NOU divizije od 8 septembra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV Jugoslavije o borbama na liniji Mokra Gora - Vardište - Bijelo Brdo396
159.Radiogramski izveštaj Štaba Trideset sedme NOU divizije od 9 septembra 1944 god. Štabu Drugog korpusa NOVJ o koncentraciji jedinica NOVJ u Zapadnoj Srbiji397
160.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 9 septembra 1944 god. štabovima Treće, Četvrte i Pete sandžačke NOU brigade za zatvaranje pravaca od Užica, Priboja i Ljubiša398
161.Izveštaj Štaba Ibarskog NOP odreda od 9 septembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o vojno-političkoj situaciji na području Kosovske Mitrovice, Raške i Novog Pazara i o stanju u Odredu399
162.Izveštaj Štaba Osme crnogorske NOU brigade Prve proleterske divizije od 10 septembra 1944 god. Štabu Divizije o borbi protiv četnika na položaju s. Rosići - Skakavci, severno od Kosjerića402
163.Izveštaj Štaba Treće srpske NOU brigade Druge proleterske divizije od 10 septembra 1944 god. Štabu Divizije o napadu na železničku prugu Stalać - Žitkovac403
164.Izveštaj Štaba Četvrte proleterske brigade Druge proleterske divizije od 10 septembra 1944 god. Štabu Divizije o napadu na Kruševac405
165.Izveštaj Štaba Desete krajiške NOU brigade Pete NOU divizije od 10 septembra 1944 god. Štabu Divizije o situaciji na položaju Brigade406
166.Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 10 septembra 1944 god. štabovima Šesnaeste i Trideset šeste NOU divizije za prebacivanje na prostoriju planine Medvednik i razbijanje neprijateljskih snaga na pravcu nastupanja408
167.Naređenje Štaba Dvadeset prve divizije od 10 septembra 1944 god. štabovima Druge proleterske, Četvrte i Pete srpske NOU brigade za napad na Guču412
168.Izveštaj Štaba Pete srpske NOU brigade Dvadeset prve NOU divizije od 10 septembra 1944 god. Štabu Divizije o prelazu preko komunikacije Kraljevo - Ušće414
169.Naređenje Štaba Dvadeset druge NO divizije od 10 septembra 1944 god. štabovima Desete i Dvanaeste srpske NO brigade i Babičkog NOP odreda za pripremanje napada na Vlasotince i razbijanje četničkih snaga na teritori Zaplanja i Babičkog416
170.Naređenje Štaba Dvadeset treće NOU divizije od 10 septembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za razmeštaj na prostoriji Glogovica - Metriš - Sikole i rušenje komunikacije Zaječar - Negotin418
171.Naređenje Štaba Dvadeset pete NO divizije od 10 septembra 1944 god štabovima Šesnaeste, Osamnaeste i Devetnaeste srpske NO brigade da ispituju situaciju na svojim pravcima i obezbeđuju se prema Negotinu, Boru, Majdanpeku i D. Milanovcu422
172.Naređenje Štaba Trideset sedme NOU divizije od 10 septembra 1944 god. štabovima Treće i Četvrte NOU brigade za napad na neprijateljske snage na sektoru Kremna - Mokra Gora - Bijelo Brdo424
173.Izveštaj Štaba Treće sandžačke NOU brigade Trideset sedme NOU divizije od 10 septembra 1944 god. Štabu Divizije o borbi protiv Nemaca i muslimanske milicije na sektoru Burađa - Ojkovica425
174.Izveštaj Štaba Treće sandžačke NOU brigade Trideset sedme NOU divizije od 10 septembra 1944 god. Štabu Divizije o borbi protiv Nemaca i muslimanske milicije na sektoru Nova Varoš - Amzići427
175.Izvod iz Operaciskog dnevnika Glavnog štaba NOV i PO Srbije za vreme od 21 avgusta do 10 septembra 1944 godine430
176.Izvod iz Operaciskog dnevnika Operativne grupe divizija za vreme od 21 avgusta do 10 septembra 1944 godine455
177.Izvod iz Operaciskog dnevnika Druge proleterske divizije za vreme od 21 avgusta do 10 septembra 1944 godine466
178.Izvod iz Operaciskog dnevnika Sedamnaeste NOU divizije za vreme od 21 avgusta do 10 septembra 1944 godine473
179.Izvod iz Operaciskog dnevnika Dvadeset prve NOU divizije za vreme od 21 avgusta do 10 septembra 1944 godine487
180.Izvod iz Operaciskog dnevnika Dvadeset četvrte NO divizije za vreme od 21 avgusta do 10 septembra 1944 godine500
BIBLIOTEKA