ZBORNIK NOR-a. tom I, knjiga 10 - BORBE U VOJVODINI, novembar-decembar 1944
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
sadržaj
* * *
Upozorenje: redni brojevi dokumenata i brojevi stranica u pdf-formatu mogu biti prikazani pogrešno usled baga u OCR-programu. Ispravni brojevi su u slijedećem spisku:
sadržaj
rbopis dokumentastranica
I - Dokumenta partizanskih jedinica
1.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine za 1 novembar 1944 godine o ukidanju Štaba Sremske operativne zone i stavljanju Desete vojvođanske brigade pod komandu Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ7
2.Naredba br. 45 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine za 1 novembar 1944 godane o organizaciji vojnopozadinskih organa u Vojvodini8
3.Izveštaj Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 1 novembra 1944 godine Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama za oslobođenje Sremske Mitrovice15
4.Predlog Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 1. novembra 1944 god. Vrhovnom komandantu NOV i POJ da se za zasluge u borbama odlikuju Prva i Druga brigada Šesnaeste NOU divizije, Treća brigada Trideset šeste NOU divizije i Peta kozaračka brigada Jedanaeste NOU divizije19
5.Predlog Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 1 novembra 1944 god. Vrhovnom komandantu NOV i POJ za pohvalu Pete kozaračke, Prve i Šeste vojvođanske brigade radi postignutih uspeha u borbama za oslobođenje Beograda26
6.Dnevni operativni izveštaj Štaba Prvog proleterskog korpusa Vrhovnom štabu NOV i POJ od 1 novembra 1944 godine o oslobođenju Sremske Mitrovice29
7.Naređenje Štaba - Šeste proleterske divizije od 1 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije za marš u pravcu Sremske Mitrovice i dalje gonjenje neprijatelja30
8.Izveštaj Štaba Pete krajiške (Kozaračke) NOU brigade od 1 novembra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama za oslobođenje Sremske Mitrovice31
9.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 1 novembra 1944 god. štabovima brigada i komandama jedinica za napad pravcem: Martinci - Kuzmin - Kukujevci - Bačinci - Gibarac - Šid33
10.Dopis Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 2 novembra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o formiranju Treće vojvođanske divizije36
11.Dnevni operativni izveštaj Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 2 novembra 1944 godine Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na Sremskom frontu37
12.Obaveštenje Štaba Šeste proleterske divizije od 2 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji na frontu38
13.Obaveštenje komandanta Šeste proleterske divizije od 2 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji na frontu Šeste proleterske i Trideset šeste NOU divizije39
14.Operativni izveštaj Štaba Pete krajiške (Kozaračke) NOU brigade od 2 novembra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama vođenim od 21 do 31 oktobra40
15.Izveštaj Štaba Trideset šeste NOU divizije od 2 novembra 1944 godine Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o rasporedu i dejstvu svojih jedinica44
16.Izvod iz Operacionog dnevnika Štaba Treće vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 30 oktobra do 2 novembra 1944 godine46
17.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Pete vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije48
18.Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 2 novembra 1944 god. štabovima bataljona za marš53
19.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Pete srpske udarne brigade Dvadeset prve NOU divizije za 1, 2 i 3 novembar 1944 godine57
20.Zapovest štaba Šeste vojvođanske brigade od 3 novembra 1944 god. štabovima bataljona za napad na St. Divoš59
21.Obaveštenje Štaba Šeste proleterske divizije od 4 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o oslobođenju Neština i Đinše62
22.Obaveštenje Štaba Šeste proleterske divizije od 4 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji na frontu65
23.Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 4 novembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama na liniji: Laćarak - Martinci - Kuzmin66
24.Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 4 novembra 1944 god. Štabu Šeste proleterske divizije69
25.Izveštaj Štaba Dvadeset prve divizije od 4 novembra 1944 god. Štabu Šeste proleterske divizije o pripremi za napad70
26.Zapovest Štaba Treće vojvođanske divizije od 4 novembra 1944 god. štabovima brigada za sprečavanje prelaska neprijatelja u Bačku71
27.Zapovest Štaba Osme vojvođaneke brigade od 4 novembra 1944 godine štabovima bataljona za organizovanje odbrane74
28.Dnevni operativni izveštaj Prvog proleterskog korpusa od 5 novembra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na Sremskom frontu77
29.Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 5 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji na otseku brigade78
30.Dopis Štaba Šeste proleterske divizije od 6 novembra 1944 god. načelniku Štaba ove divizije79
31.Izveštaj Štaba Trideseg šeste NOU divizije od 6 novembra 1944 god. Štabu Dvanaestog korpusa NOVJ o dejstvu svojih jedinica80
32.Izvod iz Operaciskog dnevnika Pete srpske udarne brigade Dvadeset prve NOU divizije za 4 i 5 novembar 1944 godine82
33.Operativni izveštaj Štaba Prvog proleterskog korpusa od 7 novembra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na Sremskom frontu84
34.Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 7 novembra 1944 god. Štabu Šeste proleterske divizije o situaciji na frontu85
35.Zapovest Štaba Druge vojvođanske brigade od 7 novembra 1944 god. štabovima bataljona za organizaciju odbrane86
36.Naređenje Štaba Trideset šeste NOU divizije od 7 novembra 1944 god. Štabu Pete vojvođanske brigade da zauzmu položaje na Manđeloškim vinogradima88
37.Izveštaj Štaba Prvog proleterskog korpusa od 8 novembra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o situaciji na Sremskom frontu89
38.Zapovest Štaba Šeste proleterske divizije od 8 novembra 1944 god. štabovima brigada za organizovanje odbrane90
39.Pismo načelnika Štaba Šeste proleterske divizije od 8 novembra 1944 god. o situaciji na položajima Druge i Treće brigade92
40.Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 8 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji na otseku brigade94
41.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Pete srpske udarne brigade Dvadeset prve NOU divizije za 6 i 7 novembar 1944 godine95
42.Zapovest Štaba Šeste vojvođanske brigade od 8 novembra 1944 god. štabovima bataljona za smenu i marš97
43.Zapovest Štaba Treće vojvođanske NOU divizije od 8 novembra 1944 god. štabovima brigada za promenu položaja99
44.Operativni izveštaj Štaba Prvog proleterskog korpusa od 9 novembra 1944 god. Vrhovnom štabu NOV I POJ o situaciji na Sremskom frontu103
45.Izvod iz knjige primljenih depeša Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 1 do 9 novembra 1944 god.104
46.Izveštaj obaveštajnog centra Štaba Jedanaeste NOU divizije od 9 novembra 1944 god. obaveštajnim centrima brigada o rasporedu i numeraciji neprijateljskih jedinica108
47.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Treće vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 1 do 9 novembra 1944 godine108
48.Naređenje Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 10 novembra 1944 god. Štabu Šesnaeste NOU divizije za smenu i marš do prostorije: Krušedol - Maradik - Beška - Krčedin111
49.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 10 novembra 1944 god. štabovima brigada za marš i smenu jedinica Šesnaeste NOU divizije112
50.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Pete srpske udarne brigade Dvadeset prve NOU divizije za 8 i 9 novembar 1944 godine113
51.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Treće proleterske brigade Šeste proleterske divizije od 1 do 10 novembra 1944 godine115
52.Zapovest Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 11 novembra 1944 god. štabovima brigada za oslobođenje Martinaca i Kuzmina118
53.Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 11 novembra 1944 god. Štabu Šeste proleterske divizije o situaciji i rasporedu brigada120
54.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Četvrte sprske udarne brigade Dvadeset prve NOU divizije za 9 i 10 novembar 1944 godine122
55.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Pete srpske udarne brigade Dvadeset prve NOU divizije za 10 i 11 novembar 1944 godine124
56.Izveštaj Štaba Šeste proleterske divizije od 12 novembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o oslobođenju Čalme, St. Divoša i Bingule126
57.Naređenje Štaba Šeste proleterske divizije od 12 novembra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije za demonstrativni napad127
58.Naređenje Štaba Šeste proletereke divizije od 12 novembra 1944 god. štabovima brigada za privremeni prelaz u odbranu128
59.Izveštaj Štaba Trideset prve srpske brigade od 12 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na Martince i Kuzmin129
60.Odluka Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o promeni naziva Treće vojvođanske divizije131
61.Ratni izveštaj broj 24 Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine o borbama i akcijama vojvođanskih jedinica od 16 oktobra do 13 novembra 1944 godine132
62.Pregled brojnog stanja naoružanja, stoke i vozila u jedinicama Dvanaestog korpusa NOVJ na dan 13 novembra 1944 godine134
63.Izveštaj Štaba Pete krajiške (Kozaračke) brigade od 13 novembra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o napadu na neprijateljsko uporište Erdevik138
64.Petnaestodnevni operativni izveštaj Štaba Pete krajiške (Kozaračke) brigade od 14 novembra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije140
65.Izveštaj Štaba Pedeset prve NOU divizije od 14 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Vojvodine o formiranju divizije143
66.Obaveštenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 15 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o situaciji na frontu145
67.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Četvrte srpske udarne brigade Dvadeset prve NOU divizije od 11 do 15 novembra 1944 godine146
68.Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 15 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na selo Martince149
69.Izveštaj Štaba Trideset prve srpske brigade od 15 novembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na selo Martince150
70.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Treće vojvođanske brigade Trideset šeste NOU divizije od 9 do 15 novembra 1944 godine152
71.Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 16 novembra 1944 godine Štabu Dvadeset prve NOU divizije o napadu na selo Martinci155
72.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Pete vojvođanske brigade od 1 do 15 novembra 1944 godine156
73.Dopis Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ od 17 novembra 1944 god. štabovima Šesnaeste i Trideset šeste NOU divizije o održavanju srednjeg vojnog kursa pri Štabu korpusa za bataljonske i brigadne rukovodioce164
74.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 17 novembra 1944 god. štabovima brigada za smenu i raspored jedinica166
75.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Trideset šeste NOU divizije od 1 oktobra do 15 novembra 1944 godine167
76.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Šeste proleterske divizije od 1 do 10 novembra 1944 godine175
77.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 29 oktobra do 20 novembra 1944 godine183
78.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 21 novembra 1944 god. štabovima brigada za marš pravcem: Beograd - Srem. Karlovci - Ilok208
79.Dopis Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 21 novembra 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Srbije o potrebi popune divizije211
80.Zapovest Štaba Osme vojvođanske brigade od 22 novembra 1944 god. štabovima bataljona za smenu i marš212
81.Ovlašćenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 23 novembra 1944 god. za formiranje mađarskog bataljona "Petefi"217
82.Izveštaj Štaba Sedme vojvođanske brigade od 24 novembra 1944 god. Štabu Pedeset prve NOU divizije o borbama kod Batinskog mostobrana218
83.Operativni izveštaj Štaba Dvanaeste vojvođanske brigade od 24 novembra 1944 god. Štabu Pedeset prve NOU divizije o borbama za mostobran kod Batine229
84.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 25 novembra 1944 god. štabovima brigade za razmeštaj jedinica234
85.Informativni izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 25 novembra 1944 god. štabovima brigada o rasporedu, numeraciji i jačini neprijateljskih snaga236
86.Izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 25 novembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o rasporedu neprijateljskih i svojih snaga240
87.Izveštaj obaveštajnog otseka Prve proleterske divizije od 26 novembra 1944 god. obaveštajnom otseku Prvog proleterskog korpusa o brojnom stanju i naoružanju neprijatelja na sektoru: Ilok - Šarengrad - Mohovo - Opatovac242
88.Izveštaj Drugog otseka Štaba Jedanaeste NOU divizije od 25 novembra 1944 godine o numeraciji i rasporedu neprijateljskih jedinica245
89.Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 27 novembra 1944 godine Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o situaciji na frontu248
90.Odluka Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije o privremenom ukidanju Štaba Dvanaestog korpusa NOVJ250
91.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 28 novembra 1944 god. štabovima brigada za raspored jedinica251
92.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 29 novembra 1944 godine štabovima divizija za raspored jedinica253
93.Obaveštenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine štabovima jedinica o odluci Vrhovnog štaba NOV i POJ da se privremeno ukine Štab Dvanaestog korpusa NOVJ255
94.Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 30 novembra 1944 god. o stanju kod neprijatelja257
95.Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 30 novembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o izvršenom maršu, smeni i pripremama za napad259
96.Operativni izveštaj Dvanaeste krajiške udarne brigade Štabu Jedanaeste NOU divizije za vreme od 1 do 30 novembra 1944 godine263
97.Zapovest Štaba Šesnaeste NOU divizije od 30 novembra 1944 god. štabovima brigada za marš267
98.Izvod iz operaciskog dnevnika Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 21 oktobra do 30 novembra 1944 godine270
99.Zapovest Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 1 decembra 1944 god. štabovima divizija za proboj neprijateljske odbrane312
100.Izveštaj komandanta Osme crnogorske udarne brigade od 1 decembra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije o akcijama i borbama od 1 do 30 novembra 1944 godine318
101.Izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 1 decembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa o dejstvima divizije od 15 do 30 novembra323
102.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 21 do 30 novembra 1944 godine330
103.Naređenje Štaba Trideset šeste NOU divizije od 1 decembra 1944 god. štabovima brigada za posedanje položaja i raspored jedinica335
104.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 2 decembra 1944 god. za ulazak Jedanaeste vojvođanske brigade u sastav Trideset šeste NOU divizije336
105.Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 2 decembra 1944 godine337
106.Zapovest Štaba Prve proleterske divizije od 2 decembra 1944 god. štabovima brigada za proboj neprijateljske odbrane i za oslobođenje Šida i Tovarnika341
107.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Šeste proleterske divizije od 1 do 20 novembra 1944 godine346
108.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 2 decembra 1944 god. štabovima brigada za proboj neprijateljske odbrane350
109.Zapovest Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 2 decembra 1944 god. štabovima brigada za oslobođenje Kuzmina i Martinaca354
110.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 3 decembra 1944 god. Štabu Prve proleterske brigade za sadejstvo jedinicama Jedanaeste NOU divizije359
111.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Šeste proleterske divizije od 21 do 30 novembra 1944 godine361
112.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 5 decembra 1944 god. štabovima Prve proleterske, Osme crnogorske i Italijanske brigade za napad na Šid363
113.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 5 decembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o rasporedu svojih jedinica366
114.Izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 6 decembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o oslobođenju Erdevika, Bačinaca i Šida367
115.Naređenje Štaba Pete vojvođanske brigade od 6 decembra 1944 godine štabovima bataljona i prištansnim jedinicama za forsiranje Dunava i napad na Vukovar373
116.Zapovest Štaba Prve proleterske divizije od 7 decembra 1944 god. štabovima brigada za napad na neprijateljsku odbranu: Orolik - Berak - Negoslavci - Svinjarevci - Slakovci377
117.Izveštaj Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" od 7 decembra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije o sopstvenim i neprijateljskim gubicima379
118.Izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 7 decembra 1944 godine Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o zarobljenim neprijateljskim vojnicima i materijalu prilikom oslobođenja Šida380
119.Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 7 decembra 1944 god. Štabu Prvog proleterekog korpusa NOVJ o oslobođenju Adaševaca, Bosuta, Višnjićeva, Sremske Rače i Morovića382
120.Izveštaj Štaba Prve konjičke brigade od 7 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve udarne divizije o borbi u selu M. Vašice384
121.Zapovest Štaba Osme crnogoroke udarne brigade od 8 decembra 1944 god. štabovima bataljona za oslobođenje Grabova i napad na selo Negoslavci385
122.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Prve proleterske divizije od 21 do 30 novembra 1944 godine388
123.Izveštaj štaba Dvanaeste krajiške udarne brigade od 9 decembra 1944 god. Štabu Jedanaeste NOU divizije o borbama brigada u toku 6, 7 i 8 decembra395
124.Zapovest Štaba Sedme vojvođanske brigade od 9 decembra 1944 god. štabovima bataljona za forsiranje Drave398
125.Izveštaj Štaba Osme crnogorske udarne brigade od 10 decembra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama vođenim noću između 8 i 9 decembra402
126.Operativni izveštaj Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" od 10 decembra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije404
127.Izveštaj Štaba Druge proleterske brigade od 10 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o akcijama brigade u toku noći između 9 i 10 decembra408
128.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 11 decembra 1944 god. artiljeriskom odeljenju Glavnog štaba za marš pravcem: Novi Sad - Sombor - Pečuj410
129.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Prve proleterske divizije od 1 do 10 decembra 1944 godine411
130.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 1 do 10 decembra 1944 godine418
131.Zapovest Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 12 decembra 1944 god. štabovima divizija za napad na neprijateljsku odbranu i oslobođenje Vukovara i Vinkovaca426
132.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 13 decembra 1944 god. štabovima brigada za prodor na sektoru Sotim - Grabovo429
133.Zapovest Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 13 decembra 1944 god. štabovima brigada za sadejstvo jedinicama koje će napadati Vukovar i Vinkovce434
134.Izveštaj Štaba Trideset prve srpske udarne brigade Štabu Dvadeset prve NOU divizije o dejstvima brigade od 7 do 12 decembra 1944 godine436
135.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 14 decembra 1944 god. štabovima divizija za raspored jedinica441
136.Operaciski izveštaj Štaba Jedanaeste NOU divizije od 1 do 15 decembra 1944 godine443
137.Operaciski dnevnik Štaba Desete vojvođanske brigade od 14 septembra do 15 decembra 1944 godine452
138.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 16 decembra 1944 god. štabovima divizija za postupak prema zarobljenicima479
139.Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 16 decembra 1944 god. štabovima divizija za marš posle izvršene smene od strane Prve bugarske armije482
140.Zapovest Štaba Prve proleterske divizije od 17 decembra 1944 god. štabovima brigada za smenu od strane jedinica Prve bugarske armije484
141.Izvod iz Operaciskog dnevnika štaba Prve konjičke brigade Dvadeset prve NOU divizije od 1 do 17 decembra 1944 godine487
142.Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 17 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o smeni jedinica Druge proleterske brigade489
143.Naređenje Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 19 decembra 1944 god. Štabu Trideset šeste NOU divizije za preduzimanje mera u pogledu razminiranja i degazacije490
144.Izveštaj Artiljeriskog otseka od 19 decembra 1944 god. Štabu Pete NOU divizije o dejstvu artiljerije u vremenu od 2 do 19 decembra493
145.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Trideset šeste NOU divizije od 1 do 15 decembra 1944 godine506
146.Zapovest Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 21 decembra 1944 godine za oslobođenje Otoka i Privlake i izbijanje na komunikaciju Vinkovci - Slavonski Brod512
147.Izveštaj Štaba Prve proleterske divizije od 21 decembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o neprijateljskim i sopstvenim gubicima516
148.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Prve proleterske divizije od 11 do 20 decembra 1944 godine517
149.Naređenje Štaba Jedanaeste NOU divizije od 21 decembra 1944 god. štabovima brigada za oslobođenje Otoka i Privlake524
150.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 21 decembra 1944 god. štabovima brigada za napad na Otok527
151.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 11 do 20 decembra 1944 godine532
152.Izveštaj Štaba Pete srpske udarne brigade od 23 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbama brigade u toku 22 decembra541
153.Izveštaj Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 24 decembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o jačini neprijateljskih snaga u Otoku i rasporedu divizije543
154.Operativni izveštaj Štaba Trinaeste proleterske brigade "Rade Končar" od 25 decembra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije545
155.Naredba Glavnog štaba NOV i PO Vojvodine od 26 decembra 1944 god. o postavljanju rukovodilaca547
156.Izvod iz knjige depeša Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ549
157.Izveštaj Štaba Pete NOU divizije od 27 decembra 1944 god. Štabu Prvog proleterskog korpusa NOVJ o borbama divizije u toku 25 decembra554
158.Naređenje Štaba Pete NOU divizije od 27 decembra 1944 god. načelniku Artiljeriskog otseka i štabovima brigada za sadejstvo jedinicama Prve bugarske armije560
159.Izveštaj Štaba Dvadeset prve udarne brigade od 27 decembra 1944 god. Štabu Dvadeset prve NOU divizije o borbama brigade od 22 do 26 decembra562
160.Naređenje Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 31 decembra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije za smenu jedinica Prve bugarske armije564
161.Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 31 decembra 1944 god. štabovima brigada za smenu Osme bugarske divizije566
162.Izveštaj Štaba Prve proleterske brigade od 31 decembra 1944 god. Štabu Prve proleterske divizije o borbama i akcijama brigade od 1 do 31 decembra569
163.Operaciski dnevnik Štaba Pete krajiške (Kozaračke) brigade Jedanaeste NOU divizije od 15 do 31 decembra 1944 godine580
164.Naređenje Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 31 decembra 1944 god. štabovima brigada za smenu delova Pete NOU divizije584
165.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Prvog proleterskog korpusa NOVJ od 1 do 31 decembra 1944 godine586
166.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Prve proleterske divizije od 21 do 31 decembra 1944 godine626
167.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Pete NOU divizije od 28 novembra do 31 decembra 1944 godine631
168.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Jedanaeste NOU divizije od 15 do 31 decembra 1944 godine649
169.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Šesnaeste NOU divizije od 1 novembra do 31 decembra 1944 godine656
170.Izvod iz Operaciskog dnevnika Štaba Dvadeset prve NOU divizije od 20 do 31 decembra 1944 godine671
171.Operaciski dnevnik Štaba Pedeset prve NOU divizije od 1 novembra do 31 decembra 1944 godine683
Registar707
BIBLIOTEKA