ZBORNIK NOR-a. tom XV, knjiga 1 - DOKUMENTI O UČEŠĆU HORTIJEVSKE MAĐARSKE U NAPADU I OKUPACIJI JUGOSLAVIJE
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
hronologija
* * *
registar
* * *
sadržaj
* * *
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Predgovor7
1.Beograd, 12. decembar 1940.
Ugovor o večnom prijateljstvu između Kraljevine Mađarske i Kraljevine Jugoslavije
11
2.Berlin, 19. decembar 1940.
Izveštaj mađarskog ambasadora u Berlinu Dome Sztojayja mađarskom kraljevskom Ministarstvu inostranih poslova o stavu Nemaca u vezi sa jugoslovensko-mađarskim ugovorom
13
3.Budimpešta, 28. mart 1941.
Pismo Miklósa Horthyja Hitleru o pretenzijama Mađarske prema Jugoslaviji i o nemačko-mađarskoj vojnoj saradnji
15
4.Berlin, 28. mart 1941.
Zabeleška glavnog savetnika Ministarstva inostranih (poslova Hewela o razgovoru koji je Hitler vodio sa ambasadorom Zztójiayjem
17
5.Beograd, 29. mart 1941.
Izveštaj mađarskog poslanika Györgya Bakach-Bessenyeija u Ministarstvu inostranih poslova o razgovorima koje je vodio sa Momčilom Ninčićem, jugoslovenskim ministrom inostranih poslova o mađarsko-jugoslovenskim i nemačko-jugoslovenskim odnosima
20
6.Budimpešta, 3. april 1941.
Oproštajno pismo predsednika vlade Pála Telekija koje je pre samoubistva uputio Miklósu Horthyju
22
7.Budimpešta, 3. april 1941.
Pismo Miklósa Horthyja Hitleru povodom samoubistva Pála Telekija o vojnim merama koje će Mađarska preduzeti protiv Jugoslavije
23
8.Budimpešta, 3. april 1941.
Pismo Milklósa Horthyja Benitu Mussoliniju o samoubistvu Pála Telekija i o uticaju promene Jugoslovenske vlade na Mađarsku
24
9.Budimpešta, 4. i 6. april 1941.
Telegrami nemačkog poslanika Erdmannsdorffa Ministarstvu inostranih poslova o samoubistvu Pála Telekija i o mobilizacijama u Mađarskoj
26
10.Budimpešta, 7. april 1941.
Dopis Ministarstva unutrašnjih poslova Ministarstvu inostranih poslova u vezi sa telegramom glavne komande istražnog odeljenja Mađarske žandarmerije o jugoslovenskim vojnim akcijama
29
11.Budimpešta, 10. april 1941.
Zapisnik vanredne sedmice vlade održane po pitanju napada na Jugoslaviju, Horthyjev proglas i vojna zapovest
31
12.Sedište štaba, 11. april 1941.
Mere komandanta 3. mađarske armije u vezi sa napadom na Jugoslaviju
37
13.Budimpešta, 11. april 1941.
Dnevni izveštaj o razgovorima jugoslovenskog poslanika u Budimpešti Svetozara Rašića sa Jánosom Vömeleom, zamenikom ministra inostranih poslova
43
14.Budimpešta, 11. april 1941.
Naređenje načelnika Generalštaba o uvođenju vojne uprave na okupiranim jugoslovenskim teritorijama
44
15.Budimpešta, 12. april 1941.
Dopis II odeljenja načelništva Generalštaba ministru unutrašnjih poslova o internaciji stranih državljana i mobilizaciji nelojalnih građana Mađarske u posebne jedinice
50
16.Pečuj, 13. april 1941.
Obaveštenje komande 4. (Pečujskog) korpusa potčinjenim jedinicama da su jugoslovensike trupe ispraznile prostor između Dunava i Tise, i da se tamo vode samo sporadične borbe
52
17.Berlin, 13. april 1941.
Brojčani (šifriran) telegram mađarskog poslanika u Berlinu Stojai Dome (Sztójay Dome) i odgovor predsednika Bardoši Lasla (Bárdossy Làszló) na pitanje Nemaca o upotrebi mađarskih jedinica na teritoriji Srbije
53
18.Budimpešta, 13. april 1941.
Delovi zapisnika sa sednice Ministarskog saveta u vezi sa učestvovanjem Brzog korpusa u operacijama na teritoriji Srbije i o osuđujućem stavu sovjetske vlade zbog učestvovanja Mađarske u napadu na Jugoslaviju
55
19.Budimpešta, 15. april 1941.
Uputstvo ministra unutrašnjih poslova za interniranje lica koja su politički zainteresovana u odnosu na srpstvo, odnosno na koja se može posumnjati u vezi sa tim
60
20.Zagreb, 16. april 1941.
Telegram poglavnika ustaške Nezavisne Države Hrvatske Ante Pavelića Miklósu Horthyju
62
21.16. april 1941. (14. april)
Poverljivo naređenje br. 1 komandanta 4. korpusa kojim prenosi naređenje Štaba 3. armije o postupku sa četnicima
63
22.16. april 1941.
Upozorenje I B odeljenja komande 10. brigade da će se protiv vojnika koji su učestvovali u pljački preduzeti najenergičnije mere
66
23.17. april 1941.
Uputstvo komande 10. pešadijske brigade o načinu sprovođenja »pacifikacije« okupiranih teritorija u Bačkoj
67
24.Budimpešta, 17. april 1941.
Naredba načelnika mađarskog Generalštaba, u svojstvu nadležnog komandanta, o uvođenju prekog suđenja
69
25.Berlin, 17. april 1941.
Telegram Weizsackera, državnog sekretara u nemačkom Ministarstvu inostranih poslova, ministru spoljnih poslova Ribentropu u vezi sa zahtevima Mađarske oko Banata i Međimurja
71
26.Budimpešta, 18. april 1941.
Poverljiva vojno-upravna naredba br. 3 načelnika Generalštaba o osnivanju vojnih sudova i suđenju civilnim licima na teritoriji za koju je uvedena vojna uprava
74
27.21. april 1941.
Naređenje Komande 3. armije da se formiraju logori za internirce
79
28.21. april 1941.
Direktive 66. puka pograničnih lovaca za otkrivanje i prikupljanje četnika i dobrovoljaca
81
29.Budimpešta, 21. april 1941.
Pismo Endrea Bajcsy-Zsìlinszkog predsedniku vlade i vršiocu dužnosti ministra inostranih poslova Lászlu Bárdossyju
84
30.Budimpešta, 22. april 1941.
Poverljiva vojno-upravna naredba br. 5 načelnika Generalštaba o korišćenju napuštenog obradivog zemljišta na okupiranoj jugoslovenskoj teritoriji
87
31.Budimpešta, 22. april 1941.
Zahtev mađarske vlade Italiji da je podrži radi ostvarivanja svojih teritorijalnih pretenzija u odnosu na Jugoslaviju
90
32.Specijalni voz, 23. april 1941.
Telegram ministra inostranih poslova Ribbentropa nemačkom poslaniku u Budimpešti Erdmannsdorffu u vezi sa zlostavljanjima pripadnika nemačke narodnosti i o pripajanju tri opštine Nemačkoj
92
33.Beč, 24. april 1941.
Izvod iz zapisnika nemačko-italijanskih pregovora održanih u Beču o podeli Jugoslavije
94
34.Sombor, 2. maj 1941.
Naređenje somborske sreske vojne komande javnim beležnicima o vođenju registra »nepoželjnih« lica
95
35.Budimpešta, 6. maj 1941.
Poverljiva vojno-upravna naredba br. 11 načelnika mađarskog Generalštaba u kojoj zahteva pronalaženje i zaplenu fotografija o zločinima u Bačkoj i Banatu
97
36.Budimpešta, 8. maj 1941.
Tajni zadatak privrednog sporazuma nemačke i mađarske vlade
98
37.Subotica, 13. maj 1941.
Naredba komande vojno-upravne grupe Južne armije o hapšenjima i internaciji
101
38.Beograd, 14. maj 1941.
Mađarski oficir za vezu pri Komandi 2. nemačke armije javlja načelniku mađarskog Generalštaba da Nemci zahtevaju obustavu ilegalnog prebacivanja srpskog stanovništva iz Bačke u Srbiju
107
39.Budimpešta, 20. maj 1941.
Upravna naredba br. 16 načelnika Generalštaba svim vojnim komandantima i direktorima škola da se sakupe i uklone iz škola geografske karte i udžbenici Kraljevine Jugoslavije
109
40.Budimpešta, 21. maj 1941.
Izvodi iz vojno-upravne naredbe br. 17 mađarskog Generalštaba, kojom su na čelo pojedinih preduzeća imenovani poverenici okupacione vlasti
111
41.Budimpešta, 26. maj 1941.
Poverljiva vojno-upravna naredba br. 18. načelnika Generalštaba o popisu stanovnika koji su u Bačku došli posle 31. oktobra 1918.
115
42.Budimpešta, 31. maj 1941.
Tajni privredni sporazum nemačke i mađarske vlade u vezi sa eksploatacijom nafte
119
43.Novi Sad, 1. jun 1941.
Novosadsko predstavništvo za politiku poseda Ministarstva poljoprivrede naređuje da se izvrši popis molilaca za dodelu zemlje
121
44.Budimpešta, 7. jun 1941.
Poverljiva vojno-uprava naredba br. 22 načelnika Generalštaba o iskustvima stečenim prilikom sprovođenja internacija
125
45.Budimpešta, 7. jun 1941.
Naredba načelnika mađarskog Generalštaba o reviziji i regulisanju interniranja
127
46.Budimpešta, 19. jun 1941.
Vojno-upravna naredba br. 31 načelnika Generalštaba o novim nazivima nekadašnjih naselja sa srpskim življem u koja su kolonizirani Sekelji
130
47.Budimpešta, jun 1941.
Izvod iz izveštaja načelnika Generalštaba za prva dva meseca vojne uprave u Bačkoj, Baranji i Međimurju
132
48.Novi Sad, 26. jun 1941.
Uputstva komande žanđarmerijske grupe Južne armije policijskim stanicama o odlučnom sprečavanju komunističke propagande i izgradnji doušničke mreže
139
49.Budimpešta, 3. jul 1941.
Poverljiva vojno-upravna naredba br. 29 načelnika Generalštaba o sastavljanju i dostavljanju spiska nepoverljivih osoba
141
50.Novi Sad, 7. jul 1941.
Naređenje komande vojno-upravne grupe Južne armije vojnim komandama o popisu nekretnina dodeljenih u jugoslovenskoj agrarnoj reformi i prikupljanju letine sa njih
142
51.Budimpešta, 9. jul 1941.
Naređenje Ministarstva vojske o regrutovanju u Bačkoj i Baranji
147
52.Budimpešta, 9. jul 1941.
Poverljiva vojno-upravna naredba br. 30 o uvođenju vojne uprave u delu Međimurja koji su okupirale mađarske trupe
151
53.Zagreb, 10. jul 1941.
Telegram Heriberta von Trolla, privremenog otpravnika poslova ambasade Nemačke u Zagrebu, Ministarstvu inostranih poslova Nemačke u vezi sa Međimurjem
155
54.Budimpešta, 10. jul 1941.
Dopis načelnika Generalštaba ministru inostranih poslova kojim se požuruje iseljenje Srba iz Bačke
157
55.Budimpešta, 11. jul 1941.
Vojno-upravna naredbra br. 42 načelnika Generalštaba o uvođenju i proširenju prekog suđenja
158
56.Budimpešta, 22. jul 1941.
Naredba o novom administrativnom ustrojstvu okupiranih jugoslovenskih teritorija
161
57.Budimpešta, 31. jul 1941.
Izvod iz poverljive vojno-upravne naredbe br. 34 načelnika Generalštaba koja se odnosi na sprečavanje sabotaža i uspostavljanje teritorijalnih omladinskih vojnih komandi u Bačkoj
163
58.Budimpešta, 2. avgust 1941.
Dopis načelnika Generalštaba ministru odbrane o merama koje su preduzete radi uvođenja civilne uprave u Bačkoj i Baranji
165
59.Budimpešta, 4. avgust 1941.
Poverljiva vojno-upravna naredba br. 35 načelnika Generalštaba o predaji interniraca sa teritorije okupirane Bačke i Baranje ministru unutrašnjih poslova
167
60.Sombor, 5. avgust 1941.
Naređenje sreske vojne komande u Somboru glavnom beležniku u Gornjem Bregu da se sastavi spisak komunista, kao i lica za koje se sumnja da su komunisti
169
61.Subotica, 15. avgust 1941.(Budimpešta, 1. septembar 1941)
Izveštaj načelnika mađarskog Generalštaba ministru odbrane o izvršenju smrtne kazne nad Jozsefom Lichtom i Ferencom Hegedüsom iz Subotice
171
62.Budimpešta, 16. avgust 1941.
Naređenje načelnika Generalštaba o predaji logora za internirce u Subotici, Bačkoj Topoli i Apatinu Ministarstvu unutrašnjih poslova
172
63.Novi Sad, 27. avgust 1941.
Zahtev komandanta 2. konjičke brigade upućen načelniku Generalštaba da se Jevreji pozovu u prinudne radne brigade
174
64.Budimpešta, 28. avgust 1941.
Naredba ministra odbrane o uspostavljanju komandi organizacije Levente u Međimurju
176
65.Berlin, 6. septembar 1941.
Beleška zamenika državnog sekretara za inostrane poslove Woermanna o razgovoru sa poslanikom Mađarske u Nemačkoj Sztojayem o hrvatsko-mađarskim odnosima
177
66.Budimpešta, 17. septembar 1941.
Sumarni izveštaj Centralne istražne komande mađarske žandarmerije ministru unutrašnjih poslova o aktivnosti komunista u Somboru i njegovoj okolini
179
67.Segedin, 7. oktobar 1941.
Okružna žanđarmerijska komanda u Segedinu skreće pažnju komandama koje su joj potčinjene na akcije sabotaže koje se mogu očekivati i daje uputstva za njihovo sprečavanje
185
68.Sombathelj, 7. oktobar 1941.
Zahtev Komande 3. korpusa načelniku Generalštaba da zbog diverzija i komunističke aktivnosti u Međimurju izvrši pregrupisavanje jedinica
187
69.Segedin, 9. oktobar 1941.
Komanda 5. korpusa iz Segedina predlaže prekomandu 2. konjičke brigade u Novi Sad
188
70.Budimpešta, 21. oktobar 1941.
Zabeleška Političkog odeljenja Ministarstva inostranih poslova o stavu Nemaca u vezi sa preseljenjem Srba iz Bačke u Srbiju
189
71.Budimpešta, 21. oktobar 1941.
Dopis načelnika Generalštaba ministru odbrane u vezi sa formiranjem jedne specijalne grupe islednika
190
72.Budimpešta, 3. novembar 1941.
Izveštaj Centralne istražne komande mađarske žandarmerije ministru unutrašnjih poslova o narodnooslobodilačkom pokretu u Bačkoj i merama koje su protiv njega preduzete
191
73.Subotica, 14–15. novembar 1941.
Presuda suda načelnika mađarskog Generalštaba Ottmaru Mayeru i drugim komunistima iz Subotice
208
74.Budimpešta, 1. decembar 1941.
Sumarni izveštaj suda načelnika mađarskog Generalštaba o rezultatima istrage protiv komunista u Bačkoj i Međimurju
221
75.Novi Sad, 22. decembar 1941.
Dopis odeljenja novosadske žandarmerije sreskom načelniku u Zabiju o tome da će oni koji pomažu partizane biti internirani i da će im imanja biti oduzeta
230
76.Budimpešta, 5. januar 1942.
Izveštaj žandarmerijskog odeljenja Ministarstva unutrašnjih poslova ministru unutrašnjih poslova o partizanskim pokretima u okolini Žablja
231
77.Budimpešta, 5. januar 1942.
Naređenje načelnika Generalštaba za premeštaj Komande 15. pešadijske brigade u Novi Sad a 1. bataljona 20. pešadijskog puka u Žabalj
234
78.Budimpešta, 7. januar 1942.
Obaveštenje načelnika Generalštaba ministru unutrašnjih poslova da je za vreme racije obustavio pogranični promet na granici duž Dunava i Tise
235
79.Čakovec, 7. januar 1942.
Izveštaj komandanta garnizona u Čakovcu Komandi 3. sombatheljskog korpusa o raspoloženju stanovništva u Međimurju
239
80.Budimpešta, 8. januar 1942.
Izveštaj Centralne žandarmerijske istražne komande Ministarstva unutrašnjih poslova o sprovedenoj raciji u šajkaškoj oblasti
241
81.Budimpešta, 13. januar 1942.
Izvod iz informacije o situaciji koju je načelnik Generalštaba dao u vezi sa događajima povodom izvršenih racija
244
82.Žabalj, 16. januar 1942.
Nalog sreskog načelnika Žablja opštinskom poglavarstvu u Đurđevu da obnaroduje da će biti nagrađen svaki onaj koji pomogne u otkrivanju sakrivenog oružja ili eksplozivnih sredstava
247
83.Novi Sad. 18. januar 1942.
Govor velikog župana Novog Sada Fernbah Petera, održanog predstavnicima srpskog mesnog stanovništva za vreme vođenja pregovora
251
84.Budimpešta, 23. januar 1942.
Izvod iz informacije o situaciji koju je dao načelnik Generalštaba o izvršenim racijama, a koji se odnosi na raciju sprovedenu u Novom Sadu
254
85.Novi Sad, 24. januar 1942.
Dopis novosadskog policijskog kapetana, komandanta novosadskog vojnog garnizona, i njegovo mišljenje o sprovedenoj raciji u Novom Sadu
256
86.Budimpešta, 4. februar 1942.
Predstavka zamenika budimpeštanskog glavnog policijskog kapetana Ministarstvu unutrašnjih poslova o dobijenim informacijama u vezi sa krvoprolićem u Starom Bečeju, Žablju i Novom Sadu
261
87.Budimpešta, 4. februar 1942.
Izvodi iz memoranduma poslanika Bajči-Žilinski Endre regentu Horti Miklošu u vezi sa krvoprolićem u Novom Sadu
264
88.Sombor, 4. februar 1942.
Izveštaj velikog župana Sombora ministru za snabdevanje da u žabaljskom i titelskom srezu vojni organi transportuju zalihe životnih namirnica odvedenih stanovnika
269
89.Budimpešta, 6. februar 1942.
Letak Komunističke partije Mađarske u kojem se osuđuje krvoproliće u Bačkoj i poziva mađarski narod na zajedničku borbu protiv neprijatelja i izdajnika naroda
270
90.Sombor, 17. februar 1942.
Presuda suda načelnika Generalštaba u postupku protiv Bala Ištvana (Balla István) i drugova
272
91.Segedin, 4. mart 1942.
Dopis Komande 5. segedinskog korpusa policijskom kapetanu u staroj Kanjiži u kojem traži spisak lica koja dolaze u obzir za pozivanje u kažnjeničke čete
277
92.Subotica, 23. mart 1942.
Presuda suda načelnika Generalštaba u postupku protiv Gruač Đule (Gruasc Gyula) i drugova
279
93.Bačka Topola, 2. april 1942.
Saopštenje načelnika sreza Bačka Topola beležnicima o naređenju velikog Župana županije u kojem ocenjuje širenje alarmantnih vesti o govorkanju u vezi sa racijama i određuje rukovanje napuštenom imovinom
286
94.Pečuj, 2. april 1942.
Obaveštenje komande 4. pečujskog korpusa potčinjenim jedinicama o naređenju ministra vojske prema kojem u jedinice koje se upućuju na front treba uvrstiti 20% nacionalnih manjina
290
95.Subotica, 14. april 1942.
Oglas komandanta »Levente« grada Subotice koji naređuje pozivanje omladinaca rođenih 1920–1923. godine na obavezne vežbe pripadnika »Levente«
293
96.Budimpešta, 14. april 1942.
Zahtev načelnika suda Generalštaba ministru vojske za sistematizaciju brojnog stanja
294
97.Segedin, 23. maj 1942.
Predlog komande 5. segedinskog korpusa Generalštabu da se Srbi raspoređuju u radne jedinice
296
98.Segedin, 16. jun 1942.
Izveštaj komande 5. segedinskog korpusa Generalštabu da je zbog nemačke operacije protiv partizana u Fruškoj gori naredila pojačanu kontrolu granice od strane graničarskih jedinica
298
99.Gospođinci, 20. jun 1942.
Zapisnik sačinjen u opštinskom uredu Gospođinaca o vatrenom okršaju između žandarma i partizana kojom prilikom je ubijen Belić Milenko
299
100.Sombathelj, 24. jun 1942.
Izveštaj komande 3. vojnog okruga u Sombathelju Generalštabu da je na traženje sreskog načelnika uputio dva streljačka voda da na teritoriji sreza Donja Lendava pokupe nastanjene koloniste
301
101.Novi Sad 4. jul 1942.
Izveštaj komandanta 15. lake divizije kao određenog rukovodioca za otklanjanje sabotaža na teritoriji južne Bačke – za sprečavanje sabotažnih dela
302
102.Subotica, 8. jul 1942.
Oglas gradonačelnika grada Subotice u kojem se predviđa smrtna kazna za one koji prikrivaju i pomažu padobrance
307
103.Budimpešta, 10. jul 1942.
Naređenje tužioca načelnika Generalštaba za pokretanje istrage protiv general-potpukovnika Feketehalmi-Cajdnera
308
104.Budimpešta, 15. jul 1942.
Izvodi iz interpelacije srpskog narodnog poslanika Popović Milana u Parlamentu povodom racije u Bačkoj i iz odgovora predsednika vlade Kalai Mikloša
311
105.Berlin, 17. jul 1942.
Telegram zamenika načelnika odeljenja Ministarstva spoljnih poslova Klodijusa ministru spoljnih poslova Ribentropu o mađarskim isporukama žitarica i o zahtevima ratnog materijala
317
106.Novi Sad, 21. jul 1942.
Zahtev komandanta 15. lake divizije civilnoj upravnoj vlasti da kontroliše promet hemijskih sredstava pogodnih za izazivanje požara
321
107.Segedin, 4. avgust 1942.
Telegramski izveštaj komande 5. segedinskog korpusa načelniku Generalštaba da su snage unutrašnje bezbednosti vodile vatreni okršaj sa partizanima kod Srbobrana i Mošorina
322
108.Novi Sad, 3. septembar 1942.
Izveštaj komandanta 15. lake divizije o završetku akcije protiv partizana u Fruškoj gori
324
109.Budimpešta, 22. septembar 1942.
Izveštaj komandanta rečnih snaga načelniku Generalštaba o smotri diviziona patrolnih čamaca koji je učestvovao u akciji u Fruškoj gori
326
110.Budimpešta, 29. septembar 1942.
Obaveštenje Ministarstva unutrašnjih poslova komandantu logora u Šarvaru da odobrava da se izvrši opšta revizija u vezi sa interniranim Jugoslovenima
330
111.Budimpešta, 29. septembar 1942.
Predlog načelnika Centrale državne bezbednosti da se izda strogo vladino naređenje protiv onih koji prikrivaju i pomažu partizane
335
112.Budimpešta, 1. oktobar 1942.
Predlog načelnika Generalštaba Ministarstvu vojske da vitezi naseljeni u Bačkoj formiraju vojne jedinice
337
113.Budimpešta, 21. oktobar 1942.
Nalog Ministarstva unutrašnjih poslova glavnim policijskim kapetanijama za dalji postupak u vezi sa dobrovoljcima koji su do sada upućeni na rad
339
114.Segedin, 30. oktobar 1942.
Izveštaj komande 5. segedinskog korpusa načelniku Generalštaba o učešću vojnih snaga unutrašnje bezbednosti u sprovedenoj raciji u Žablju i okolini, kao i o hapšenju komuniste Divnin Kartala
341
115.Budimpešta, 23. novembar 1942.
Naređenje načelnika Generalštaba za jedinstvenu izviđačku Službu na teritoriji Međimurja
342
116.Budimpešta, 2. decembar 1942.
Molba načelnika Centrale državne bezbednosti ministru pravde da naloži državnim tužiocima da ne sprovode stroge istrage protiv policajaca koji su upotrebili oružje protiv partizana
344
117.Budimpešta, 4. decembar 1942.
Predlog načelnika Centrale državne bezbednosti da se jedan pešadijski bataljon prebaci u Stari Bečej zbog očekujućih partizanskih pokreta
347
118.Budimpešta, 18. decembar 1942.
Obaveštenje Ministarstva vojske ministru unutrašnjih poslova o regulisanju vojne službe pripadnika srpske nacionalnosti
348
119.Budimpešta, 25. decembar 1942.
Predstavka Bajči-Žilinski Endrea, Tildi Zoltana i 16 javnih lica predsedniku vlade u kojoj traže da se odgovorni za bačke događaje kazne, kao i naknadu žrtvama
349
120.Budimpešta, 5. januar 1943.
Obaveštenje načelnika Centrale državne bezbednosti 1. odeljenju Generalštaba da je, s obzirom na porast partizanskih akcija, ovlastio komandante 3. i 4. vojnog okruga da rukovode preventivnom službom izviđanja
356
121.Novi Sad, 12. februar / 9. februar 1943.
Izveštaj novosadske policijske kapetanije Odeljenju javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova o pogubljenju Svetozara Markovića
357
122.Lisabon, 11. februar 1943.
Izveštaj Vodianer Andora / Wodianer Andor / , mađarskog poslanika u Lisabonu, Kalai Miklošu, predsedniku vlade i ministru inostranih poslova, o prikupljanju informacija engleske tajne službe
361
123.Budimpešta, 12. februar 1943.
Memorandum Sombathelji Ferenca / Szombathelyi Ferenc / o vojnoj situaciji
363
124.Subotica, 24. februar 1943.
Raspis subotičkog suda o proširenju nadležnosti prekog suda za pljačku pošiljaka, odnosno paketa predatih vojnoj pošti i o kažnjavanju pronevere učinjene ovim
369
125.Sombor, 2. mart 1943.
Uputstvo sreskog načelnika Sombora beležniku za intenzivan nadzor sreskog i uopšte slovenskog stanovništva, kao i za podnošenje izveštaja dva puta mesečno u vezi sa ovim
371
126.Budimpešta, 10. mart 1943.
Izvod iz zapisnika sa sednice Ministarskog saveta o zauzimanju stava po pitanju angažovanja mađarskih jedinica u okupaciji Srbije
375
127.Budimpešta, 16. mart 1943.
Izvod iz zapisnika sa sednice Ministarskog saveta koji se odnosi na tačku dnevnog reda koja raspravlja o kažnjavanju žandarma koji su učestvovali u novosadskom krvoproliću
377
128.Budimpešta, 30. mart 1943.
Izvod iz zapisnika sa sednice Ministarskog saveta da mađarska vlada odbija nemačku molbu po pitanju učešća mađarskih jedinica u okupaciji Srbije
379
129.Budimpešta, 7. jun 1943.
Obaveštenje Centrale državne bezbednosti komandantu 15. lake divizije za jedinstveno rukovođenje izviđanjem partizanskih akcija u Bačkoj
382
130.Sombor, 22. jun 1943.
Naredba sreskog načelnika Sombora o organizovanju službe odbrane od sabotaža
384
131.Subotica, 26. jun 1943.
Oglas velikog župana grada Subotice o čuvanju žitarica
390
132.Novi Sad, 26. jun 1943.
Izveštaj novosadske policijske kapetanije glavnom provincijskom policijskom kapetanu o rasturanju letaka od strane Pokrajinskog komiteta KPJ za Vojvodinu i o preduzetim merama u vezi sa ovim
392
133.Segedin, 29. jun 1943 / 23. jun 1943 /
Izveštaj Komande 5. segedinskog korpusa o proteklom napadu partizana između Begeča i Novog Futoga
394
134.Bačka Topola, 30. jun 1943.
Naredba sreskog načelnika Bačke Topole beležniku da pojača zaštitu mlinova i blokiranje zapaljivih sredstava
395
135.Sombathelj 9. jul 1943.
Telegrafski izveštaj Komande 3. sombatheljskog korpusa o napadu partizana u rejonu Varaždina
400
136.Segedin, 23. jul 1943.
Telegrafski izveštaj Komande 5. segedinskog korpusa o vatrenom okršaju sa partizanima 22. jula u Bačkom Gradištu
401
137.Segedin, 27. jul 1943.
Telegrafski izveštaj 5. segedinskog korpusa o napadu partizana 26. jula u Donjem Kovilju
403
138.Segedin, 5. avgust 1943.
Komanda 5. segedinskog korpusa obaveštava policijsku kapetaniju u Staroj Kanjiži da se može očekivati ponovno započinjanje partizanskih delatnosti u Bačkoj
404
139.Novi Sad, 19. avgust 1943.
Izveštaj novosadske policijske kapetanije glavnom provincijskom policijskom kapetanu o sednici Upravnog odbora organizacije »Matica srpska«
406
140.Budimpešta, 29. avgust 1943.
Izvod iz zapisnika sa sednice Ministarskog saveta u vezi sa upućivanjem mađarskih jedinica u Srbiju za okupacione zadatke
408
141.Sombathelj, 29. avgust 1943.
Telegrafski izveštaj Komande 3. sombatheljskog korpusa o borbama kod Sv. Marije na Muri
410
142.Budimpešta, 3. septembar 1943.
Dopis Centrale državne bezbednosti Generalštabu o organizaciji i rukovodiocima srpskog nacionalnog pokreta u Bačkoj kojim rukovodi Draža Mihailović
411
143.Budimpešta, 6. septembar 1943.
Telegram Papenhajma, nemačkog vojnog atašea u Budimpešti, Vrhovnoj komandi Vermahta
416
144.Budimpešta, 11. septembar 1943.
Telegram Jagova, nemačkog poslanika u Budimpešti, Ministarstvu spoljnih poslova o situaciji u Mađarskoj
418
145.Segedin, 14. septembar 1943.
Telegrafski izveštaj Komande 5. segedinskog korpusa o vatrenom okršaju sa partizanima kod optšine Torža
420
146.Sombathelj, 15. septembar 1943.
Telegrafski izveštaj Komande 3. sombatheljskog korpusa da, prema vestima, partizani nameravaju preko Drave upasti u Međimurje
421
147.Sombathelj, 17. septembar 1943.
Telegrafski izveštaj Komande 3. sombatheljskog korpusa 1. odeljenju Generalštaba o preduzetim merama protiv narodnooslobodilačkog pokreta, s molbom da se nepouzdano muško stanovništvo pozove na prinudnu radnu službu
422
148.Budimpešta, 17. septembar 1943.
Obaveštenje Centrale državne bezbednosti 1. odeljenju Generalštaba o delatnosti bačkih partizana s predlogom da železničke pruge čuva vojska i da se izmeste novi garnizoni na bačkom odseku Dunav–Tisa
424
149.Sombathelj, 21. septembar 1943.
Telegrafski izveštaj Komande 3. sombatheljskog korpusa o preduzetim merama zaštite granice radi suzbijanja pojačane partizanske delatnosti u Međimurju
426
150.Budimpešta, 21. septembar 1943.
Izvod iz zapisnika sa sednice Ministarskog saveta. Predlog ministra unutrašnjih poslova o stupanju na snagu vanrednog prava upotrebe oružja za žandarmeriju u Bačkoj, u pojasu mađarsko-hrvatske granice i u Potkarpatju
427
151.Budimpešta, 22. septembar 1943.
Obaveštenje glavnog provincijskog policijskog kapetana bačkim policijskim i lučkim kapetanijama da su u pogledu suzbijanja partizanskih pokreta i sabotažnih delatnosti potčinjeni komandantu 15. lake divizije
430
152.Segedin, 23. septembar 1943.
Telegrafski izveštaj Komande 5. segedinskog korpusa o vatrenom okršaju sa partizanima u kulskom ataru
431
153.Sombathelj, 25. septembar 1943.
Telegrafski izveštaj Komande 3. sombatheljskog korpusa o partizanskoj delatnosti u Međimurju
432
154.Sombor, 25–27. septembar 1943.
Naređenje velikog župana Bač-bodroške županije i gradova Sombor i Novi Sad o hitnom ubiranju letine i o pojačanom osiguranju skladišta i fabrika
434
155.Segedin, 26. septembar 1943.
Obaveštenje Komande 5. segedinskog korpusa velikom županu Bač-bodroške županije da nije u mogućnosti da uputi vojne snage za čuvanje fabrika konoplje
436
156.Sombathelj, 27. septembar 1943.
Izveštaj Komande 3. sombatheljskoga korpusa o pokretima partizana u Međimurju
439
157.Segedin, 28. septembar 1943.
Naređenje komandanta 5. segedinskog korpusa da se u pogonima za preradu kudelje postave straže
441
158.Budimpešta, 30. septembar 1943.
Obaveštenje glavnog provincijskog kapetana policijskoj kapetaniji u Staroj Kanjiži o preduzetim merama za suzbijanje delatnosti partizana
443
159.Zalaegerseg, 30. septembar 1943.
Predlog podžupana županije Zala ministru unutrašnjih poslova da pozove muškarce od 17 do 35 godina iz Međimurja i Legrada na prinudnu radnu obavezu
449
160.Novi Sad, 2. oktobar 1943.
Predlog Komande 5. segedinskog korpusa o proglašenju bačkih pogona za pripremu kudelje za vojne pogone
450
161.Budimpešta, 5. oktobar 1943.
Izvod iz zapisnika sa sednice Ministarskog saveta po predmetu popisa šteta na imovini nastalih prilikom bačkih događaja u januaru 1942. godine
452
162.Novi Sad, 11. oktobar 1943.
Mere Komande 5. segedinskog korpusa o pojačanom osiguranju dunavskog graničnog sektora
455
163.Čakovec, 12. oktobar / 8. oktobar / 1943.
Izveštaj o održanom savetovanju u Čakovcu i merama predostrožnosti protiv partizana
461
164.Novi Sad, 12. oktobar 1943.
Instrukcija Komande 5. segedinskog korpusa o formiranju žandarmerijskih i policijskih istražnih grupa i regulisanju žandarmerijske službe bezbednosti
464
165.Segedin, 18. oktobar 1943.
Naredba za jedinstveno rukovođenje u suzbijanju partizana u Bačkoj
468
166.Novi Sad, 21. oktobar 1943.
Izveštaj komandanta 5. segedinskog korpusa o izvršenoj raciji u opštinama Silbaš i Parage
478
167.Čakovec, 22. oktobar 1943.
Izveštaj 4. čete 53. graničarskog poternog bataljona, stacionirane u Čakovcu, o napadima partizana kod Oporoveca i Mihaloveca
482
168.Budimpešta, 29. oktobar 1943.
Izvod iz izveštaja Centrale istražne žandarmerijske komande koji se odnosi na partizanske delatnosti u Međimurju
483
169.Budimpešta, novembar 1943.
Pregled presuda izrečenih komunistima od strane suda načelnika Generalštaba u Novom Sadu u drugoj polovini oktobra 1943. godine
485
170.Budimpešta, 5. novembar 1942.
Dopis 13. odeljenja Ministarstva vojske ministru pravde o broju osuđenih lica od strane vojnih sudova u 1940, 1941. i 1942. godini
497
171.Novi Sad, 15. novembar 1943.
Izvod iz izveštaja o situaciji Komande 5. segedinskog korpusa i poginulim partizanima Feješ Klari, Popović Živku i Vidović Milošu Ratku u vatrenom okršaju u Staroj Palanci
498
172.Novi Sad, 24. novembar 1943.
Izveštaj Komande 5. segedinskog korpusa načelniku Generalštaba o formiranju novih fabričkih straža na teritoriji Bačke
500
173.Novi Sad, 27. novembar 1943.
Izveštaj detektiva o pogibiji partizana Feješ Klare, Popović Živka i Vidović Miloša u Staroj Palanci, kao i o drugim partizanskim akcijama
503
174.Budimpešta, 16. decembar 1943.
Zabeleška u vezi sa pokretanjem vojnosudske rasprave glavnim krivcima za krvoproliće u Bačkoj januara 1942. godine
505
175.Budimpešta, 16. januar 1944.
Telegram otpravnika poslova u Budimpešti Verkmajstera Ministarstvu spoljnih poslova o razgovorima sa načelnikom Generalštaba Sombatheljijem u vezi sa bekstvom Feketehalmi-Cajdnera i ortaka
513
176.Novi Sad, 17. januar 1944 / 7. januar /
Izveštaj detektiva o proteklom vatrenom okršaju u Begeču 7. januara i izvršenim hapšenjima
516
177.Sombor, 20. januar 1944.
Veliki župan Sombora dostavlja Ministarstvu unutrašnjih poslova letak Pokrajinskog komiteta Komunističke partije Jugoslavije za Vojvodinu naslovljen vojvođanskim Mađarima i rasturan na teritoriji opštine Čurug
517
178.Budimpešta, 1. februar 1944.
Deo materijala sa održanog sastanka u Centrali za državnu bezbednost Ministarstva unutrašnjih poslova o iskustvima u vezi sa istragama protiv komunista
524
179.Segedin, 4. februar 1944.
Izvod iz naređenja Komande 5. segedinskog korpusa u vezi sa stupanjem mađarskih graničara iz Legrada u dodir sa partizanima
525
180.Zabalj, 26. februar 1944.
Sreski načelnik Žablja upoznaje beležnike o zvaničnom stavu po pitanju nacionalnih manjina
527
181.Berlin, 19. mart 1944.
Obaveštenje generalpukovnika Kajtela, načelnika Vrhovne komande Vermahta, nadležnim nemačkim vlastima da nemačke trupe okupiraju Mađarsku
529
182.Beč, 20. mart 1944.
Telegram zamenika načelnika odeljenja Ministarstva spoljnih poslova Klodiusa ministru inostranih poslova Ribentropu o novom privrednom sporazumu sklopljenom sa Mađarima
532
183.Novi Sad, 31. mart 1944.
Izveštaj detektiva o partizanskim akcijama u Kisaču, Starom Bečeju i Bačkoj Palanci i o izvršenim hapšenjima u vezi sa ovim
534
184.Pečuj, 1. april 1944.
Naređenje Komande 4. pečujskog korpusa ministra vojske u vezi sa regulisanjem saradnje sa nemačkim oružanim snagama
537
185.Budimpešta, 6. april 1944.
Naređenje ministra unutrašnjih poslova za oduzimanje radio-prijemnika na teritoriji Bač-bodroške županije od nepoverljivih državljana srpske i slovačke nacionalnosti
539
186.Budimpešta, 7. april 1944.
Poverljiva naredba Ministarstva unutrašnjih poslova o upućivanju Jevreja u koncentracione logore
540
187.Budimpešta, 14. april 1944.
Izvod iz izveštaja Centralne žandarmerijske istražne Komande koji se odnosi na partizansku delatnost u Kisaču
545
188.Budimpešta, 25. april 1944.
Dopis ministra unutrašnjih poslova u kojem se skreće pažnja na pojačanu kontrolu bivših jugoslovenskih vojnika
547
189.Budimpešta, 26. april 1944.
Naređenje ministra unutrašnjih poslova da se dobrovoljci koji su dati na rad vrate u logor za internirce u Šarvaru
551
190.Novi Sad, 26. april 1944.
Rukovodioci grada Novog Sada obaveštavaju putem oglasa da jevrejski stanovnici ne smeju napuštati svoje stanove
552
191.Mohač, 27. april 1944.
Letak na mađarskom jeziku 6. korpusa Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije svim Mađarima da stupe u redove bataljona »Šandor Petefi«
553
192.Kapošvar, 4. maj 1944.
Naređenje Komande 10. kapošvarske pešadijske divizije o premeštanju jedinica zbog očekujućih napada partizana
554
193.Budimpešta, 12. maj 1944. / 22. mart /
Načelnik mađ. kralj. policije za unutrašnjost predlaže za odlikovanje policajce koji su učestvovali u hajci na partizane koji su pobegli iz zatvora u Šatoráljaujhelju
557
194.Budimpešta, 13. maj 1944.
Načelnik policije za unutrašnjost upućuje potčinjene organe vlasti da o svim važnim policijskim događajima odmah izveštavaju nemačke organe bezbednosti
563
195.Kapošvar, 5. jun 1944.
Obaveštenje komandanta 10. kapošvarske pešadijske divizije da je za odbranu Međimurja ustupio jedinice Komandi 3. korpusa
566
196.Budimpešta, 15. jun 1944.
Telegram Vezenmajera, poverenika Rajha, ministru spoljnih poslova Ribentropu o mađarskim rezervama u radnoj snazi
567
197.Bačka Topola, 13. jun 1944.
Naredba velikog župana Bač-bodroške županije i grada Sombora da su svuda za ubiranje letine odgovorni teritorijalni nadležni komandanti korpusa
570
198.Sombor, 15. jun 1944.
Obaveštenje velikog župana Bač-bodroške županije i grada Sombora potčinjenim organima vlasti da je jedinstveni rukovodilac za borbu protiv padobranaca partizana teritorijalno nadležan komandant korpusa
573
199.Harkanj / Harkany / 28. jun 1944.
Predlozi komandanta 8. pešadijskog puka o pojačavanju odbrane granice
579
200.Kapošvar, 29. jun 1944.
Naređenje komandanta 10. kapošvarske pešadijske divizije da jedinstveno rukovođenje snagama koje se nalaze na južnoj granici preuzima komandant 4. korpusa i, u vezi sa tim, određuje zadatke svojim potčinjenim jedinicama
584
201.Budimpešta, 6. jul 1944.
Naredba ministra unutrašnjih poslova o pojačanom motrenju na stanovnike slovenske narodnosti na okupiranim jugoslovenskim teritorijama
589
202.Pečuj, 7. jul 1944.
Saopštenje komande 4. pečujskog korpusa komandantu 13. pešadijskog puka o saglasnosti regenta Hortija da mađarske jedinice u borbama protiv partizana mogu biti upotrebljene južno od Drave
591
203.Kapošvar, 20. jul 1944.
Naređenje velikog župana županije Šomođ svim sreskim načelnicima i gradonačelnicima Kapošvara da pojačaju kontrolu nad strancima zbog prebegavanja jugoslovenskim partizanima
594
204.Beograd, 27. avgust 1944.
Izveštaj mađarskog generalnog konzula u Beogradu Bola Lajoša ministru spoljnih poslova o isporuci oružja Draži Mihailoviću i Nedićevoj vladi
595
205.Budimpešta, 1. septembar 1944.
Naredba ministra unutrašnjih poslova o postupku sa lecima
598
206.Budimpešta, 9. septembar 1944.
Obaveštenje ministra unutrašnjih poslova da zbog pojačane akcije partizana upućuje u Novi Sad žandarmerijsku četu iz Debrecina
601
207.Subotica, 12. septembar 1944.
Proglas gradonačelnika grada Subotice da od 21.30 pa do 5 časova ujutro stupa na snagu policijski čas
602
208.Beograd, 19. septembar 1944.
Izveštaj mađarskog generalnog konzula u Beogradu Bola Lajoša Ministarstvu spoljnih poslova o razgovorima vođenim sa predsednikom kvislinške srpske vlade M. Nedićem
604
209.Beograd, 3. oktobar 1944.
Izveštaj mađarskog generalnog konzula u Beogradu Bola Lajoša ministru spoljnih poslova o poteškoćama uspostavljanja veze sa Dražom Mihailovićem
607
210.Segedin, 4. oktobar 1944.
Komanda 5. segedinskog vojnog okruga naređuje operacijsku evakuaciju južnog dela županije Bač-bodrog
609
211.Budimpešta, 15. oktobar 1944.
Proglas regenta Horti Mikloša od 15. oktobra 1944. Dolazak njilašovaca na vlast u Mađarskoj
615
212.Sombathelj 29. oktobar 1944.
Izvod iz podsetnika Ministarstva vojske za Ministarstvo unutrašnjih poslova o napadu partizana na Legrad
617
213.Pečuj, 8. novembar 1944.
Izvod iz naređenja komande 4. pečujskog vojnog okruga u kome se objavljuje uvođenje posebne javne uprave u državi
619
214.Čakovec, 11. novembar 1944.
Izveštaj istražne žand. straže 3. sombatheljskog žandarmerijskog okruga u Čakovcu o aktivnosti partizana i o hapšenju u vezi s tim
620
215.Budimpešta, 30. novembar 1944.
Naređenje ministra vojske da se pozovu u vojsku svi muškarci od 21 do 48 godina starosti sa teritorije Komande 4. okruga
624
216.Budimpešta, 5. decembar 1944. / 28. novembar /
Delovi iz naređenja o formiranju vojne službe bezbednosti
628
217.Đepi / Gyepü / II, 20. januar 1945.
Naređenje ministra vojske i vrhovnog komandanta oružanih snaga da se obavezno prijavljuju stranci
630
218.Velika Kanjiža / Nagykanizsa / 3. februar 1945.
Izveštaj načelnika policijske vlasti u Velikoj Kanjiži o ponovnom uspostavljanju logora za internirce I i II u Velikoj Kanjiži
632
219.Đepi II, 7. februar 1945.
Cirkulamo naređenje ministra vojske i vrhovnog komandanta oružanih snaga za odmazdu prema članovima porodica odbeglih vojnika
635
220.Đepi / Gyepü / II, 14. februar 1945.
Direktiva ministra vojske o sprečavanju svojevoljnog povratka lica koja su iseljena u Nemačku
635
Hronologija638
Registar659
BIBLIOTEKA