ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument

Prilog br. 2

IZVOD IZ RATNOG DNEVNIKA KOMANDE GRUPE ARMIJA »E« ZA PERIOD OD 1. OKTOBRA DO 31. DECEMBRA 1944.

GODINE1

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-311, r. 185, s. 658—800. Zbog ograničenosti prostora, redakcija objavljuje samo značajniji deo teksta koji se odnosi na Jugoslaviju.

RATNI DNEVNIK

KOMANDE GRUPE ARMIJA »E«

ZA VREME OD 1. OKTOBRA DO 31. DECEMBRA 1944. GODINE

1. 10. 1944. Operativno odeljenje (Arsakli)...

Situacija u vazduhu i na moru: 30. 9. u toku dana na celokupnom području, zbog neprekidno lošeg vremena, samo slabije izviđanje iz vazduha sa ukupno 8 aviona. U toku noći nije bilo naleta. Situacija na moru nepromenjena.

Istočni front:

— LXXXXI arm. korp.: 1. 10. ujutru je Borbena grupa »Zifgen« (II/16. ojačan pionirima i artiljerijom) otpočela pokret dolinom Strumice prema Pehčevu.

— K-t oruž. snaga Makedonije: u pozadinskom rejonu, a naročito na glavnoj pruzi Đevđelija — Skoplje, pojačana su dejstva bandi. Ispred naše akcije čišćenja u rejonu Negotino, neprijateljske snage (600 verovatno II maked. brigade sa Bugarima) povukle su se prema jugozap. Kod Skoplja delovi V prilepske brigade [vršili su] iznenadne napade.

Istočni front:

— 91. arm. korp.: 1. 10. po podne Borbena grupa »Zifgen«, posle kraće borbe sa grupom bandita, u prodoru na Pehčevo zauzela je vis 1393 (22 km sev. ist. od Strumice). 122. oklopni izviđački bataljon biće dodeljen borbenoj grupi.

Unutarnja situacija: 22. brd. arm. korp.: put Berat — Lušnja ponova su zaprečile bande. Na dopunski ešelon II/524, koji se nalazio na maršu Struga — Elbasan, bande su izvršile napad. Veći materijalni gubici. Put Podgorica — Cetinje očišćen je pod borbom.

Motorizovani odred »Stroške«

Komanda 22. brd. arm. korp. izveštava u pogledu Motorizovanog odreda »Stroške«:

XX/999. neće iz Sarande stići u Strugu pre 17. 10. što će zavisiti od evakuacije Krfa, usled čega će put za dotur 18 km sev. od Podgradeca, posle izvršenog odstupanja II/524, u noći 28. 9., ostati bez dovoljnog obezbeđenja. Sa marševskom četom koja se nalazi u Strugi moguće je izvršiti samo lokalno osiguranje mosta koji se nalazi u Ohridu. Povlačenje i upotreba delova ovih snaga kao pratećeg osiguranja u pravcu Bitolja, nije stoga pogodno. Drugih snaga nema na raspolaganju. Komanda korpusa stoga moli da se Motorizovani odred »Stroške« što pre vrati.

Na ovo je u 12.35 časova dostavljeno k-tu oruž. snaga Makedonije, k-tu arm. pozadine 1021 i K-di 22. brd. arm. korp. sledeće naređenje:

Dolaskom 659. pionirskog bataljona u Bitolj izvući Motorizovani odred »Stroške« iz dosadanje upotrebe i uputiti ga suvozemnim maršem K-di 21. brd. arm. korp. u Strugu. Dolaskom u Strugu, Motorizovani odred »Stroške« biće potčinjen K-di 21. brd. arm. korpusa.

2. 10. 1944.Operativno odeljenje (Arsakli)... Istočni front.

— 91. arm. korp.: ispred zaprečnog položaja tesnaca Strumice(III/65) neprijatelj je izviđao i slabije dejstvovao artiljerijom i minobacačima. Borbena grupa »Zifgen« u prodiranju na Pehčevo izbila je1. 10. uveče neposredno pred Berovo. Mesto su posele oko 2—3 bugar.čete i banditi. Namera: 2. 10. napad na Berovo.

U 24.00 časa dostavljena je dopuna dnevnog izveštaja: Istočni front:

— 91. arm. korp.: Borbena grupa »Zifgen« u jutarnjim časovima zauzela je 2. 10. Berovo savlađujući pre svega otpor bandita. Nepr. prodori sa visova oko Berova odbijeni su. Borba je još u toku. 122. oklopni izviđački bataljon stigao je u Berovo. Namera: 3, 10. produženje napada na Pehčevo.

K-t oruž. snaga Makedonije: Dejstva naših izviđačkih i jurišnih grupa na visove ist. i juž. od Krive Palanke koje je poseo neprijatelj. Od borbene grupe koja je otpočela napad od Kočana u Osogovsku planinu još nema izveštaja. Prošle noći je dignut u vazduh želez-nički i drumski most jugoist. od Skoplja. 3. 10. počeo je pokret II/22. za čišćenje od neprijatelja puta Kumanovo — Kriva Palanka i sev. boka Grupe »Ajzele«.

Ojačam 104. izviđački bataljon probio se zap. duž Prespanskog jezera do Carevog Dvora.

Puk. grupa 181. lovač. divizije ...

K-t Jugoistoka/Ia str. pov. br. 5209 od 2. 10. u 06.10 čas. moli za mišljenje po pitanju da li može odmah jedna puk. grupa 181. lovač. div. da se izvuče i stavi na raspolaganje k-tu 2. okl. arm.

Na ovo je u 22.15 časa odgovoreno k-tu Jugoistoka: Odvajanjem puk. grupe 181. pd mora se napustiti put Podgorica — Peć. Pošto put Tirana —Kukes — Uroševac obimno zaštićuju delovi div. »Skenderbeg«, to, pri poznatoj nepouzdanosti ove divizije, posle odvajanja jedne puk. grupe, 297. div. neće moći da osigura održavanje ovoga puta. Poslednji raspoloživi put Tirana — Elbasan — Struga naći će se u toku nameravanih pokreta odvajanja toliko u blizini fronta da će pouzdano održavanje puta Podgorica — Peć imati odlučujući značaj. Stoga odvajanje jedne puk. grupe 181. pd nije podnošljivo ...

Istočni front: Rajon Kumanovo — Niš

U 16.25 časova dostavljeno je komandantu oružanih snaga Makedonije, 91. arm. korp. naređenje u sledećem:

Borbena grupa 22. pd koja je otpočela napad na Pehčevo ima, posle dostizanja Pehčeva i ostavljajući jednu grupu za zaprecavanje ist. od Pehčeva, da se neizostavno sa glavninom probije do Carevog Sela i da uspostavi vezu sa tamo angažovanim delovima 11. vazd. peš. div.

Posle uspostavljanja veze borbene grupe 22. pd sa borbenom grupom 11. vazd. peš. div. kod Carevog Sela, treba tamo angažovane delove 11. vazd. peš. div. na svaki način izvući i prikupiti u rejonu Kumanova za napad na Vranje. U cilju ubrzanja izvlačenja delova 11. vazd. peš. div. sa odseka Carevo Selo, treba Komanda LXXXXI arm. korp. neizostavno da uputi jedan bataljon 22. pd u Štip. Ovaj bataljon biće, radi smene delova 11. vazd. peš. div. kod Carevog Sela, potčinjen k-tu oruž. snaga Makedonije. Sve jače zaoštravanje situacije u rejonu Niša zahteva najveće ubrzanje svih kretanja.

3. X 1944. Operat. odeljenje (Arsakli)...

U 23.55 čas. dopuna dnevnom izveštaju: Istočni front:

— 91. arm. korp.: Borbena grupa »Zifgen« u napadu na Pehčevo, koji je poseo neprijatelj jačine bataljona, izbila je 3. 10. oko podne na Čiflik (3 zap. od Pehčevo). I/65. otpočeo pokret od Strumice pravac Štip. Na pozadnoj prostoriji fronta Struma, pri čišćenju ist. od Kil-kisa, dosada je bilo mnogo zarobljenika.

— K-t oruž. snaga Makedonije: Počev od 3. 10. rano neprijatelj ispred Grupe »Ajzele« otpočeo je, sa ist. i sev., u jačini od 1—2 bug. batalj. pokret na Krivu Palanku. Borbe su bile do podne delimično još u toku. Sev. ist. od Krive Palanke napušten je jedan vis. Sev. zap. zemljište je ponova zadobiveno. Povlačenje snaga koje je potrebno u cilju potpomaganja Grupe »Ajzele«, usporava pre svega nameravano otpočinjanje pokreta prema Vianju. Na pozadnjoj prostoriji sve više se ugrožava put Bitolj — Prilep — Gradsko pridolaskom jakih snaga bandi iz rejona Krivo — Kastani, a na odseku Variš — Drenovo vrše se stalni napadi iz zaseda. Naređena je upotreba jednog ojačanog bataljona sa područja 22. brd. arm. korp. i to u auto-transportu.

21. brd. arm. korp.: Jedan ojačani bat. iz puk. grupe 181. pd otpočeo je 3. 10. uveče pokret auto-transportom iz Kukesa prema Uroševcu.

Puk. grupa 21. brd. arm. korp.

U 12.10 časova dostavljeno je 21. brd. arm. korpusu naređenje: Komanda korpusa će neizostavno, iz dosadašnje upotrebe, izdvojiti jednu puk. grupu (1 puk. štab, 2 peš. bataljona, jedan laki art. divi-zion) na raspolaganje k-tu Jugoistoka i uputiće je Što pre maršem najkraćim putem u rejon Beograda. Pošto je potrebna najveća brzina, treba da se ove snage uzmu tamo gde se najbrže mogu osloboditi i tako postići naređeni cilj.

Treba nastojati da glavnina još večeras krene. Čim bude omogućeno prevoženje železnicom, odmah preći na ovo.

Evakuacija Grčke

K-t Jugoistoka/Ia str. pov. br. 0292 od 2. 10. 44. obaveštava: Zadaci postavljeni komandantu Jugoistoka na i sev. od Dunava iziskuju da se svima sredstvima ubrza evakuacija grčke teritorije da bi se u daljem sve snage, koje bi se ma na koji način oslobodile, najbrže dovele u Beograd i da bi se što pre imale na raspolaganju snage, kako bi se prostorija sev. i zap. od linije Skadar — Skoplje — Negotin, koju treba da drži Grupa armija »E«, pouzdano zaštitila kako unutar tako i spolja. K-t Grupe armija »E« izvestiće obratnom poštom kada će na osnovu ovih smernica i mesne situacije morati da se obustavi prebacivanje vojnika sa egejskih ostrva na kopno a u korist od sada još važnijeg zadatka u sev. delu balkanskog prostora i kada će atička prostorija morati da se napusti.

Na ovo je 3. 10. u 22.40 časa dostavljen sledeći izveštaj K-tu Jugoistoka:

Odlučujuće za što skorije napuštanje atičke prostorije jeste potreba brzog premeštanja snaga na sever da bi se predupredila preteća opasnost od operativnog prodora neprijatelja noću na k-danta Jugoistoka — Grupa armija »Jug«. Brzo premeštanje snaga ipak se može samo još zagarantovati ako se što brižljivije budu prikupile manje snage koje još stoje na raspolaganju K-di Grupe armija »E« na grčkom kopnu i u Makedoniji i obezbedi dovoljna zaštita polaznih linija prema severu a koie su sada stalno presecane. Predlaže se stoga da pokreti odvajanja iz južne Grčke otpočnu otprilike od 10. 10. U pogledu termina utvrđeno je da:

a) toga dana otpočnu pokreti odvajanja za skraćivanje fronta na području 21. i 22. brd. arm. korp.

b) već sada blokirana veza morem Pirej — Solun, kako se može predvideti, biće tada potpuno prekinuta,

c) situacija pogonskog goriva zahteva da se postojeće rezerve već od sada angažuju isključivo za pokrete snaga prema severu.

Pitanje daljeg prebacivanja sa ostrva ima, u odnosu na ovo, podređenu ulogu. Sa ostrva od nemačkih vojnika treba još da se prebace vazdušnim transportom:

sa Krita oko 14.000 vojnika

sa Rodosa oko 6.300 vojnika

sa Lerosa oko 1.600 vojnika

Postojeće količine pogonskog goriva za obavljanje vazdušnog saobraćaja bile bi, govoreći teorijski, dovoljne za prebacivanje 16.000 vojnika vazdušnim putem. Osnovni delovi posada ostrva neće ipak stoga moći da se prebace avionima, jer će glavni deo vazdušno-transportnog prostora morati još duže vremena, kako se predviđa, da se angažuje u pravcu Beograda a i uticaj neprijateljskih dejstava, koji se očekuje, uskoro će takođe sprečavati evakuaciju ljudstva sa ostrva.

Nezavisno od ovakvog stanja stvari i opšta situacija će takođe posle toga toliko uznapredovati da će vrlo ozbiljna i teška odluka za uklanjanje iz atičke prostorije, a uz odustajanje od željenog potpunog evakuisanja posada sa ostrva, morati da se donese i naređenje za ovo izdaće se bez odlaganja sa najvišeg mesta.

Moli se da se odluka o momentu otpočinjanja pokreta za odvajanje slobodno prepusti K-di Grupe armija »E« (izvod).

4. 10. 1944. Operativno odeljenje ...

Dnevni izveštaj (sa pregledom kretanja)

Istočni front:

3. 10. po podne zauzeto je Pehčevo. Borbena grupa »Zifgen« sa 122. oklopnim izviđačkim bataljonom otpočela je 4. 10. ujutru da vrši prodor prema Carevom Selu.

— Kdt oruž. snaga Makedonije: — II/22. je na maršu iz Kumanova u cilju podrške Ajzelea. Borbene grupe na Štip i Kočane: III/22. i I/21, ova poslednja je povučena iz Osogovske pl., biće dovedene u Kumanovo.

Unutarnja situacija:

21. arm. korp.: Odlazak puk. grupe 181. pd za Uroševac: borbeni ešeloni II/522, 5/222. art. p. noću 3/4. iz Kukesa, štab 359. grenad. puka 4. 10. ujutro, I/359, II/222. art. p dana 5. 10. ujutro iz Skadra. Štabovi I i I/222. art. p u toku noći 3/4. peške iz rejona Skadra.

U 22.15 časa dostavljena je dopuna uz dnevni izveštaj.

Istočni front: Pri akciji u rejonu Kilkisa banda se povukla prema ist. Delovi Grupe »Zifgen« poseli su greben ist. od Pehčeva. Pred desnim krilom neprijatelj u jačini od 3 čete i jedne baterije. 122. oklopni izviđački bataljon odbio je kod Pehčeva napad neprijatelja. Obostranim izviđanjem uspostavljena je veza sa Borbenom grupom »Freh« (Carevo Selo). Grupa »Zifgen« produžila je, posle čišćenja od neprijatelja rejona Pehčevo, nastupni marš ka sev.

Evakuacija južne Grčke

U 17.05 čas. dostavljeno je komandantima korpusa, k-tu oružanih snaga Makedonije, adm. Egeja i k-tu nem. vazd. u Grčkoj sledeće naređenje:

Skraćivanje fronta predviđeno shodno ovdašnjem Ia str. pov. br. 10300 od 2. 9 (Ratni dnevnik prilog 26) i uskoro očekivani početak evakuacije nameću potrebu preformiranja organa komandovanja u delokrugu komandovanja.

U tom cilju se naređuje:

1) Čim pokret »Hajnrih« planski otpočne, Komanda 22. brd. arm. korpusa premešta svoje komandno mesto u Skoplje i preuzima komandu u dosadašnjem delokrugu komandovanja k-ta oruž. snaga Makedonije kao komanadant korpusa i komandant oružanih snaga. Zadaci: zaštita ist. boka Grupe armija, držanje u vlasti i održavanje za život važnih saobraćajnica sever — jug. Unutarnje smirivanje u delokrugu komandovanja aktivnom borbom i savlađivanjem bandi, vraćanje dosadašnjih snaga 22. brd. arm. korp. na liniju »Hajnrih« i izgradnja jednog odbrambenog položaja u naslonu na 91. i 21. brd. arm. korp.

2) Komanda 21. arm. korp. priprema premeštanje komandnog mesta u rejon Kukes — Prizren.

3) K-t oruž. snaga Makedonije premešta komandno mesto, uz jednovremeno preimenovanje u Specijalan štab »Šojerlen«, u rejon Kraljevo. Zadatak: Priprema kasnijeg preuzimanja komandovanja

Komande Grupe armija »E« na srpskohrvatskom području. Rukovođenje nepokretnim delovima Grupe armija »E« koji su evakuisani na sever. Priprema organizaciju baze za snabdevanje.

Komandi 68. arm. korp., a radi znanja adm. Egeja i k-tu nemač. vazduhoplovstva u Grčkoj.

Jake rus-rum.-bug. snage nadiru sa sev. i jugoist. prema rejonu Beograda, dok Titove snage jednovremeno vrše pritisak prema Beogradu sa jugozap.

Preteča opasnost potpunog odsecanja Grupe armija »E« od njenih veza sa pozadinom nameće neodložno premeštanje svih snaga sa grčke teritorije na sever ...

11. vazd. peš. div. — rejon Kumanovo

4. 10. oko 11.45 čas. stiglo je od k-ta Jugoistoka naređenje:

Očekuje se ruska ofanziva prema istočnoj Srbiji do rejona Bela Palanka pravcem udara na Niš. Hitno je potrebno što je moguće brže prikupljanje 11. vazd. peš. div. u sev. Makedoniji za intervenciju pravac Niš.

Na ovo je u 23.40 čas. dostavljeno naređenje Komandi 91. arm. korpusa i k-tu oruž. snaga Makedonije:

K-dant Jugoistoka ponova je već ukazao na to da je potrebno smenjivanje 11. vazd. peš. divizije od strane 22 pd kao i prikupljanje 11. vazd. peš. div. na prostoriji Kumanovo — Vranje da bi se što pre raščistila situacija kod Surdulice kako bi se time omogućilo da se jači delovi 11. vazd. peš. divizije stave u dejstvo u pravcu Niša, gde se ocrtava težište dejstava neprijatelja. Komandovanje 11. vazd. peš. div. i 22. peš. div. mora biti orijentisano o ovim namerama i o hitnosti smenjivanja i kretanja.

5. 10. 1944. Operativno odeljenje (Arsakli)...

659. pion. bataljon

U 12.05 dostavljeno je XXII brd. arm. korp. naređenje: 659. inž. bat. treba sada neizostavno uputiti maršem k-tu oruž.

snaga Makedonije u Prilep. Dalje sprovođenje iz Prilepa vrši Komanda

armijske pozadine 1021.

Istočni front:

— 91. arm. korp.: ispred zaprečnog položaja u dolini Strumice neprijatelj se utvrđuje. U rejonu ist. od Pehčeva razbijena je neprijateljska četa koja je vršila pritisak. Namera: prodor prema Carevom Selu.

— K-t oružanih snaga Makedonije: Jak pritisak neprijatelja na Borbenu grupu »Ajzele«. Vis sev. od Krive Palanke izgubljen je posle petog napada neprijatelja. II/22. doveden iz rejona Kumanova u cilju upotrebe na zaokružene snage na visovima 6 km juž. od Krive Palanke, otpočeo je pokret. Prikupljanje snaga u rejonu Kumanova za prodor ka Vranju. Pri ovome su delovi I/21. koji su se vraćali iz Osogovske pl. vodili borbu sa jednom jačom neprijateljskom grupom. Grupa »Pabst« je sa prvim delovima otpočela pokret iz Kumanova pravcem ka sev. Dovedenim 361. transportnim bataljonom osiguranja smeniće se I/524.

23.55 časa

Dopuna dnevnom izveštaju:

Istočni front

Prema podacima od izviđanja iz vazduha ist. od Krive Palanke [kreće se] 100 mot. vozila pravcem ka zap.

— K-t oruž. snaga Makedonije: ojačana Borbena grupa »Freh« zauzela je 5. 10. ujutru Trabotivište (8 km južno od Carevo Selo) protiv pruženog otpora Bugara. Po podne je Borbena grupa »Zifgen« stigla u Carevo Selo. Deblokirana je četa Borbene grupe »Ajzele« opkoljena na visovima juž. od Krive Palanke. Na visovima sev. od mesta još traje živahna borbena delatnost. I/65. stigao u Štip i biće doveden Grupi »Freh«. Grupa »Pabst« otpočeće pokret u toku noći 5/6. iz Kumanova pravcem Vranje.

Situacija kod neprijatelja:

Makedonija:

U rejonu Berovo — Pehčevo, 50. maked. divizija (radio-Sofija). Jugoist. od Leskovca, 22. srp. divizija. Znatna ojačanja u teškom naoružanju (po svoj prilici snabdevanje [izvršeno] vazdušnim putem). Usled komunist. terorističkih mera u Skoplju nedostaje domaće železničko osoblje.

Evakuacija južne Grčke — Tesalija

U 23.05 časa dostavlja se 91. arm. korp., k-tu oruž. snaga Makedonije, 22. brd. arm. korp., adm. Egeja, k-tu nemač. vazduhoplovstva u Grčkoj, 19. pa diviziji sledeće naređenje:

Rus.-bug.-rum. snage prodiru sa severa i jugoistoka prema Beogradu, dok Titove snage, nastupajući jednovremeno sa jugozap., teže brzom zauzimanju Beograda. Potreba da se odvoje dalje snage radi raščišćavanja situacije u rejonu Beograda nameće da se sada napusti južnogrčka — tesalijska prostorija.

Ne može se zasad računati sa energičnijim nadiranjem anglo-amer. protivnika, ali će, naprotiv, bande pokušavati da neprekidnim trajnim prekidanjem jedine železničke pruge i puta paraliziraju naše pokrete odvajanja i dovođenje snaga u rejon Beograda. Potpomaganje bandi regularnim padobranskim trupama moguće je u svako doba. Jednovremeno treba računati sa pojačavanjem neprijateljskog pritiska iz sev. ist. boka Grupe armije »E«. Ovde se mora računati takođe i sa pojavom ruskih snaga.

Za Komandu 91. arm. korpusa i k-ta oruž. snaga Makedonije proizlaze sledeći glavni zadaci:

a) Pojačavanje zaštite žel. linije Lamija — Solun — Mitrovica. Odsad je stalo do toga da se zahvatanjem svih raspoloživih snaga i zapostavljanjem svih prigovora obezbedi zaštita železnice tako da bi ' se zagarantovalo da se tok transporata trupa i evakuacija bez zastoja odvija.

b) Zaštita sev. ist. boka Grupe armija »E« na Strumi i duž ma-kedonsko-bugarske granice takođe i protiv nadmoćnog neprijateljskog napada. Pošto se ne mogu dovoditi značajne snage za ovaj zadatak, to se mora izvršiti utvrđivanje fronta, u prvom redu obrazovanjem jedne duboke i solidne zone zaprečavanja i korištenjem svih mogućnosti. Pri tome jasno obrazovati težišta na glavnim upadnim pravcima iz trakijsko-bugarskog prostora ka sev. Grčkoj i Makedoniji.

K-t oruž. snaga Makedonije ima u okviru ovoga zadatka da što je moguće brže prikupi glavninu 11. vazd. peš. divizije na prostoriji Kumanovo — Vranje, da bi sa ove prostorije — nastupajući preko Surdulice — uspostavio vezu sa snagama Armijske grupe »Felber«, koje se nalaze u rejonu Niša.

K-t arm. artilj. 314 potpomaže i odsad u prvom redu nadzire razvijanje zemaljske artiljerije na ist. frontu. Pri tome se naročito radi o tome da se celokupno osoblje i svi za kopneni rat upotrebljivi topovi, čim budu oslobođeni na obali, odmah osposobe za upotrebu radi ojačanja istočnog fronta.

6. 10. 1944. Operativno odeljenje (Arsakli)...

15.20 čas.

Dnevni izveštaj (sa pregledom kretanja)

Opšta slika: Na istočnom frontu situacija se u rejonu Krive Palanke učvrstila. Situacija na drugim mestima, pri češćim neprijateljskim dejstvima na moru, uglavnom je nepromenjena. I pored poboljšanja atmosferskih prilika, neprijatelj samo slabije vrši vazdu-šna izviđanja i manje koristi lovačke nalete. Nikakvih napadnih dejstava.

Istočni front:

— 91. arm. korp.: na pregradni položaj u dolini Strumice neprijatelj je otvorio vatru za ometanje iz oko 3 baterije.

K-t oruž. snaga Makedonije: I/65. otpočeo je marš iz Štipa ka Carevom Selu. Namera: Smenjivanje Borbene grupe »Freh« delovima 22. pd. Ist. od Krive Palanke stalna nepr. napadna dejstva potpomognuta artiljerijom i avijacijom. Dve čete »Ajzele« angažovane na desnom krilu privučene su sev. od Krive Palanke da bi zadobile nove položaje. II/22. sa visova juž. od Krive Palanke otpočeo je pokret za proboj prema sev. istoku.

Unutarnja situacija:

22. brd. arm. korp.

Marševski pokreti teku planski, ostali delovi (Grupa 749) dostignuli su rejon Bitolja.

21. brd. arm. korp.: marševske grupe 297. i 181. pd. sa delovima stigle u Resan odnosno Uroševac.

U 23.55 čas. dostavljena je dopuna dnevnom izveštaju.

Istočni front.

— K-t oruž. snaga Makedonije: rezultati vazdušnog izviđanja od 6. 10. — Marševska kolona 1200 vojnika, motor. i zaprežna vozila (upokretu) iz Ćustendila prema Krivoj Palanci kao i neprekidni napadi na položaj »Ajzele« ukazuju na to da Bugari obrazuju težište u rejonuKriva Palanka, koja će se opasnost tek u toku našeg pregrupisavanja snaga moći sasvim odstraniti.

Neprijatelju je 6. 10, pri ponovljenim napadima jačine bataljona, pošlo za rukom da izvrši proboj u ist. deo Krive Palanke i u položaje juž. od mesta. Protivnapad II/22. na k. 1645 (6 km juž. od Krive Palanke) do sada se još nije probio. Sev. zap. od Krive Palanke uspešno je artiljerijom sprečeno nastupanje nepr. čete prema putu. Borbena grupa »Pabst« (štab i puk. jedinice III/22, II/22 art. puka i jurišni topovi) u prodiranju je ka Vranju uz slab otpor bandi. 6. 10. po podne dostigao se predeo Bujanovca. Ostali delovi 524. puka stigli su u Bitolj.

— 68. arm. korp. U toku pokreta odvajanja zaštitnica, 41. tvrd.div. povlači se na zaprečni položaj sev. do ist. Megara.

Komanda 68. arm. korp.

U 23.40 časova dostavljeno je naređenje K-di 68. arm. korp.:

— Komanda 68. arm. korp. će, napredovanjem pokreta odvajanja, biti smenjena iz sadanje svoje upotrebe približno oko 20. 10., i u cilju stavljanja na raspolaganje k-tu Jugoistoka dovedena u rejon juž. od Beograda.

— U toku sada naređenog premeštanja komandnog mesta u rejon Larisa, treba jedan ešelon Komande 68. arm. korp. (svi delovi koji za sadanji zadatak neće biti više potrebni) da se železničkim transportom evakuiše neposredno u rejon Kraljeva. Odande treba da se javi k-tu Jugoistoka odnosno Armijskoj grupi »Srbija«.

7. 10. 1944. Operativno jadeljenje (Arsakli)...

Komandant [odlazi] kod komandanta oružanih snaga Makedonije u Skoplju.

Istočni front:

K-t oruž. snaga Makedonije: nastavlja se smenjivanje borbene grupe »Freh« delovima 22. pd. Situacija kod Krive Palanke je uglavnom nepromenjena. Borbena grupa »Ajzele« je, usled pretrpljenih gubitaka prethodnog dana, sposobna samo za odbranu. Raščišćavanje tamošnje situacije posle dovođenja grenad. puka — Grupe 47.

Put Bitolj — Prilep — 104. i 117. lovač. div.

U 01.30 čas dostavljeno je K-di 22. arm. korp. naređenje:

U vezi sa ovdašnjim Ia str. pov. 10551 od 6. 10. 44 (Ratni dnevnik, pril. 61) naređenom izmenom odseka, treba žurno uputiti osiguranje dovoljne jačine na visove kod Topolčana, koji su odlučujući da bi se put Bitolj — Prilep držao otvorenim.

Kretanje puk. grupa 104. i 117. lovač. div. mora, s obzirom na stalno zaoštravanje situacije u rejonu Beograda i u Makedoniji, da se ubrza.

Sa Feldkomandanturom Prilep treba već sad obezbediti uspostavljanje iveze bez obzira na granicu odseka.

Jurišna divizija »Rodos«

U 01.30 čas dostavljen je telegram 68. arm. korp., Armijskoj grupi »Srbija«, Tenkovskom korpusu »Kleman«, Pomorsko-vazdušnom transportu, k-tu nemač. vazduhoplovstva u Grčkoj.

K-t Jugoistoka je naredio: Štab jurišne divizije »Rodos« i tenkovska četa za vezu treba što je moguće pre, u okviru tekućih vazdušnih transporata, da se vazdušnim putem prebace u Beograd — Zemun.

U Zemunu obrazovati poseban štab, ukupne jačine 40 ljudi, koji treba uputiti vazdušnim putem u Budimpeštu na raspolaganje Tenkovskom korpusu »Kleman«.

22. pd

13.00 čas. dostavljeno je k-tu oruž. snaga Makedonije, K-di 91. arm. korp. naređenje:

22. pd (jedna puk. grupa koja ostaje kod 91. aprm. korp., štab 16. grenad. puka, II/16, III/16, III/47, III/65, 13. i 14./16) biće od 10. 10. u 00.00 časova potčinjena k-tu oruž. snaga Makedonije.

Pokret odvajanja

Izveštaj k-tu Jugoistoka o vremenskom planu pokreta odvajanja: Treba da se dostignu sledeće linije:

c) Grčko-makedonska granica x — 27. dan

d) »Plava« linija x — 37. dan

Pridržavanje ovog vremenskog plana mnogo će zavisiti od daljeg razvoja situacije, naročito od učinka železnice. Stoga se o ovom vremenskom planu izveštava samo kao o nameri.

Potrebne snage na »plavoj« liniji: najmanje 4 div. i to jedna divizija (181. lovac, div.) na odseku Skadar;

— jedna divizija (297. pd) na odseku Kukes — Prizren;

— jedna divizija (41. tvrđ. div.) sa obe strane železničke pruge i puta Skoplje — Mitrovica;

— jedna divizija (22. pd) na odseku Preševo — Klisura.Konačna potrebna snaga zavisiće ipak uveliko od daljeg razvoja

situacije a naročito kod Armijske grupe »Srbija« i u pozadini Grupe armija. Predloženi plan ne može stoga da se smatra kao konačan. (U izvodu)

8. 10. 1944. Operativno odeljenje (Arsakli)...

Istočni front:

— K-t oruž. snaga Makedonije: Odsek »Freh« preuzeo je 122.oklopni izviđački bataljon. Prvi delovi I/65. stigli su u Carevo Selo.Kod Krive Palanke pošlo je neprijatelju za rukom, posle ponovljenihnapada u više mahova potpomognutih artiljerijom i jurišnim topovima, da prodre u položaj »Ajzele«. Naše snage, da bi se sprečio nepr.obuhvat, povučene su na liniju k. 1578 — 2 km zap. od Krive Palankei položaje na grebenu sev. zap. od mesta. I/21. biće doveden za pomoć »Ajzeleu«.

Namera: Posle pristizanja 47. puk. grupe, napad za ponovno zadobijanje zaprečnog položaja ist. od Krive Palanke. Grupa »Pabst« dostigla je Bujanovac. Nastavak prodora ka Vranju tek po završetku prikupljanja snaga.

Unutarnja situacija:

— 22. brd. arm. korp.: Evakuisana je prostorija Mateševo —Lijeva Rijeka. Snage će bili dovedene na prostoriju osiguranja Skadarna kojoj je, posle odstupanja puk. grupe 181. pd, ostao samo rastresitraspored snaga. Marševski pokret ide po planu. Glavnine puk. grupa297. pd. i 181. pd. stigle su u Bitolj odnosno Uroševac. Prvi transportiotišli su iz Uroševca.

91. arm. korp. Borbena grupa »Zifgen« je ujutru 8. 10. odbacila dve grupe bandi u jačini čete jug. zap. od Pehčeva i očistila od neprijatelja Berovo ...

Borbena grupa »Pabst« dostigla je Vranje, izviđanje prema severu.

Situacija kod neprijatelja

Istočni front: Izvršen je napad bandi jug. zap. od Pehčeva, verovatno od strane delova XIV maked. brigade ...

9. 10. 1944. Operativno odeljenje (Arsakli)...

Puk. grupe 297. pd. i 104. lovač. div.

U 01.25 čas dostavljeno je k-tu oruž. snaga Makedonije naređenje:

Prema izveštaju k-ta armijske pozadine 1021, posle ponovne opravke puta kod Prilep — Gradsko, treba računati sa neometanim tokom kretanja pukovskih grupa. Dolazak u rejon Gradskog, kako se predviđa, počev od 10. 10. u 00.00 časova.

K-t oruž. snaga Makedonije pobrinuče se pri dolasku marševskih grupa u Gradsko da se što pre pređe u rastresit raspored i izvrše takve pripreme na ukrcnim stanicama kako zbog napada iz vazduha ne bi nastali veći gubici.

Brodski prostor na Ohridskom i Prespanskom jezeru.

U 01.25 čas izdato je naređenje k-dama 22. i 21. arm. korp.: Pri odlasku na liniju »Hajnrih« treba obezbediti da se celokupan brodski prostor na Ohridskom i Dojranskom jezeru potopi odnosno uništi kako bi se sprečili naknadni pokušaji iskrcavanja neprijatelja. Obrazovanje naših flotila za kontrolu na oba jezera izgleda da bi bilo korisno.

10. 10. 1944. Operativno odeljenje (Arsakli) ...

Premeštanje glavnog štaba

K-tu nemačkog vazduhoplovstva u Grčkoj

K-da Grupe armija premešta glavni štab oko 15. 10. u Mitrovicu. Moli se da se aerodrom Priština — Obilić uredi i održava kao komandni aerodrom. Snabdevanje rezervama aerodroma Bitolj nije više potrebno a blagovremeno razaranje obezbediće [kopnena] vojska.

Istočni front, dolina Morave

U 1.40 čas dostavljeno je K-di 21. arm. korp. i 104. lovač. div. naređenje:

Ruske snage sa tenkovima prodrle su sa istoka i severa u dolinu donje Morave. Stoga je potrebno ubrzano izvlačenje daljih delova 104. lovač. div. Pokret »Hajnrih« ubrzati. Obratnom poštom izvestiti koji su delovi 104. lovač. div. raspoloživi naznačujući i vreme.

U 13.45 časova dostavljeno je K-tu oruž. snaga Makedonije naređenje:

Ruske snage, potpomognute tenkovima (2—3 divizije), na putu Zaječar — Petrovac prodrle su u dolinu Morave. Severno od Velike Plane počev od 8. 10. u toku je bugarski napad glavnim snagama.

Nezavisno od situacije kod Krive Palanke mora se stoga, pod svima okolnostima, ustrajati u nameri da se jakim delovima 11. vazd. pešadijske divizije otpočne pokret ka Surdulici a kasnije ka Nišu. Treba imati u vidu da raščišćavanje situacije kod Krive Palanke neće biti lod nikakve koristi ako ne pođe za rukom da se energično ne potpomogne južno krilo istočnog fronta Armijske grupe »Srbija«. Stoga se snage 11. vazd. peš. divizije, smenjene na drugom mestu, smeju angažovati samo onda ukoliko se delovi ove divizije nalaze kod Krive Palanke i kada je to bezuslovno potrebno za zaustavljanje neprijateljskog prodora. Konačno raščišćavanje neprijateljskog prodora zap. od Krive Palanke mora se odložiti dok ne stignu dovoljni delovi 22. pd.

Pokret odvajanja.

U 22.15 časa dostavljeno je Armijskoj grupi »Srbija« obaveštenje o stanju pokreta odvajanja 117. lovac, div., Puk. grupe 297. pd, Puk. grupe 104. lovac, div, Puk. grupe 181. pd i o situaciji 11. vazd. peš.

divizije.

11. 10. 1944. Operativno odeljenje (Arsakli) 15.30 čas.

Istočni front — Carevo Selo

K-tu oruž. snaga Makedonije — K-di 91. arm. korp.

K-t Grupe armije »E« se saglasio da se snage koje su angažovane ist. od Pehčeva, povuku ka Carevom Selu.

Da bi se otežala infiltracija jakih neprijateljskih snaga, trebalo bi ipak da k-t oruž. snaga Makedonije obezbedi da put Berovo — Carevo Selo trajno bude u prekidu. K-da 91. arm. korpusa obezbediće transport u prekidu puta Berovo — Strumica.

Posedanjem u vidu otpornih tačaka dominirajućih visova sa kojih se mogu bočno tući putevi Carevo Selo — Kočani i Novo Selo — Strumica u dubini boka našeg zaprečnog položaja, moraju se spre-čiti pokušaji obuhvata od strane neprijateljskih delova koji su se infiltrirali...

242. landesšicen bat. i 448. bat. za obezbeđenje; 920. landesšicen bat.

K-di 68. arm. korp., Armijskoj grupi »Srbija«, k-tu oruž. snaga Makedonije;

242. landesšicen bat. prebaciti železničkim transportom za Kraljevo i potčiniti ga Armijskoj grupi »Srbija«.

448. bat. za obezbeđenje prebaciti želez. transportom u Mitrovicu, a 920. landesšicen bat. takođe železničkim transportom u Skoplje; oni će se potčiniti k-tu oruž. snaga Makedonije.

12. 10. 1944. Operativno odeljenje (Arsakli)

Istočni front: k-t oruž. snaga Makedonije: i dalje traje stalan pritisak neprijatelja na Grupu »Glic« kod Vranja. Surdulica je povremeno pod neprijateljskom artiljerijskom vatrom. Naređeno je da odsek Carevo Selo preuzme 16. puk. grupa. Štab 21. lovac, puka stigao je kod Grupe »Ajzele« i preuzima komandu nad snagama sev. od puta II/22. arm. korp. u dovlačenju iz Kumanova na odsek zap. od Krive Palanke. Namera: produženje napada »Freh« u cilju zauzimanja visova oko Bošegovci.

U 23.45 časa dostavljena je dopuna dnevnom izveštaju.

K-t oruž. snaga Makedonije: zap. od Krive Palanke neprijatelj je, 12. 10. pre podne, u jačini divizije, vršio neprekidno napade na naše položaje na širokom frontu uz jaku upotrebu artiljerije i uz podršku jurišnih topova, te je na desnom krilu Grupe »Ajzele« postigao dublji prodor. Ostali napadi su delimično u protivnapadu odbi jeni. Sopstveni gubici bili su znatni. Grupa »Pabst« povukla se, usled pretećeg obuhvata od strane bandi, iz Vranja za Bujanovce. Grupi »Pabst« dovedene su dve ojačane čete. Namera: držanje položaja »Ajzele« — »Freh« i raščišćavanje prodora sa novodovedenim snagama 22. pd.

13. 10. 1944. Operativno odeljenje (Arsakli)

Jutarnji izveštaj

Prema saopštenju ruskog radija, Saveznici i Sovjetska Unija zahtevaće povlačenje svih bugarskih trupa i upravnih nadleštava kao preduslov za pregovore o primirju. Povlačenje u toku od 15 dana počev od 11. 10.

Pregovore je vodila vrhovna savez. voj. misija pod predsedni-štvom Sovjetske Unije.

Ustanovljene su sledeće trupe: bugarska Komanda 2. armije u Pirotu. U Sofiji 1. grenad. peš. div. sa 1. grenad. pukom u toku formiranja. Borbena vrednost je slaba jer se sastoji od bandita, rezervista i novovrbovanih regruta.

Na borbenom odseku 2. armije nema nikakvih sovjetskih trupa. 5. bugarska armija je u rejonu Radomir — Dupnica.

Situacija u vazduhu i na moru. 21. arm. korpus. — Povlačenje sev. krila.

K-di 21. arm. korp., adm. Egeja, k-tu nem. rat. vazduh. u Grčkoj. Nezavisno od kasnijeg povlačenja južnog krila 21. arm. korpusa na »plavu« liniju, severno krilo 21. arm. korp., u naslonu na K-du 2. oklopne armije, ima se povući na liniju Gacko — ist. od Šavnika — zap. od Andrijevica — zap. od Skadra — Lješ.

Za napuštanje crnogorske obale važe sledeće smernice:

a) Pokreti treba odmah da otpočnu.

b) Obala i područje uz obalu postaju pretpolje i mora se sprečiti da ga neprijatelj brzo zauzme. Pored toga [izvršiti] temeljito razaranje svih objekata u pretpolju.

c) Ostaviti zaštitnice koje su osposobljene za pokretnu (zadržavajuću) odbranu.

d) Držati najvažnija uporišta kao isturene položaje koje u datom slučaju puštaju da budu opkoljeni i koje treba u odgovarajućoj meri snabdeti municijom i namirnicama.

e) Prilikom preduzimanja svih mera za rušenje i zaprečavanja, voditi računa da se sve od značaja za život stanovništva sačuva koliko je to moguće duže.

f) Prilikom izgradnje glavne borbene linije, voditi računa o tome da se sopstvene snage grupišu u vidu otpornih tačaka na planinskim putevima koji vode u unutrašnjost zemlje i na prevojima.

g) Stabilna, pa i ona [oruđa] koja se ni improvizacijom ne mogu učiniti pokretnim, a naročito obalska artiljerija, ostaju na obali spremna za dejstvo. Njihovo razaranje, bez borbe, zabranjuje se sem u krajnjem [slučaju].

Prema prethodnim smernicama Komanda 21. arm. korp. prebaciće se sa snagama koje se nalaze u rejonu Podgorica — Nikšić — Kotor što je moguće pre na novu glavnu borbenu liniju. Pri tome se radi o tome da se put Podgorica — Berane i put Podgorica — Peć što je moguće pre kod Andrijevice zapreče prema zapadu da bi se stvorili uslovi za jedno kasnije otvaranje puta Berane — Višegrad.

Komanda oklopne armije prebacuje se iz rejona Dubrovnik pravcem Metković otpočinjući to oko 16.10 i napušta put Dubrovnik — Trebinje — Gacko. (Izvod).

Rejon Niš

K-di 21. brd. arm. korp. — radi znanja k-tu oruž. snaga Makedonije.

Situacija u rejonu Niša nerazjašnjena. Mora se računati sa prodorom bugarskih pokretnih snaga (nemač. tenk. 4) iz rejona Niša preko Kuršumlije za Prištinu. Neizostavno otpočeti nasilno izviđanje puta Priština — Kuršumlija i osigurati zaprečavanje puta. Komanda Grupe armija »E« nastojaće svim sredstvima da se u rejon Prištine sa juga dovedu ostale snage.

Situacija na istočnom frontu

K-tu Jugoistoka i Arm. grupi »Srbija« dostavljen je telegram: Pojačani pritisak neprijatelja zap. od Krive Palanke zahteva da se kod Carevog Sela upotrebe izvučeni delovi 11. vazd. peš. divizije umesto prvobitne namere (Surdulica) takođe na odseku Kriva Palanka. Prema podacima izviđanja iz vazduha, u rejonu Kriva Palanka uočene tenkovske snage — verovatno Rusi — ne dozvoljavaju da se sada izvuku delovi 11. vazd. peš. div., čak ni po dolasku 47. grenad. puka sa odseka Kriva Palanka. Prema izvestaju k-ta oruž. snaga Makedonije 11. vazd. peš. div. nije više u stanju da, zbog velikih gubitaka tokom poslednjih dana, drži duže vrerne odsek Kriva Palanka protiv neprekidnih pokušaja obuhvata brojno nadmoćnijeg protivnika, a bez dovlačenja 47. grenad. puka. Čišćenje Surdulice [izvršiti] stoga tek kada stignu ostali delovi 22. lovač, divizije — 122. oklop, izviđ. bataljon, I/65, grenad. puka. Prikupljanje ovih snaga oko Kumanova biće završeno kako se predviđa 15. 10.

14. 10. 1944. Operativno odeljenje.

14. 10. 1944. Komanda Grupe armija »E« premestila je komandno mesto iz Soluna u Mitrovicu. Polazak iz Mikre u 15.30 časova — dolazak u Mitrovicu u 19.00 časova.

Odmah po dolasku pokušala se uspostaviti veza sa Korpusom »Miler«, što nije pošlo za rukom. Od Štaba Armijske grupe »Srbija«, sa kojim se veza mogla uspostaviti, saznalo se da se Milerovo komandno mesto nalazi u Kragujevcu i da je on ipak ostao bez veze sa SS-divizijom »Princ Eugen«. Štab dalje saopštava da je situacija u Kraljevu mirna.

O promeni mesta boravka Grupe armija »E« izvešten je k-dant Jugoistoka.

15. 10. 1944. Operativno odeljenje Mitrovica.

Prebacivanje trupa vazdušnim transportom

U 01.07 otpremljeno je pismo K-de k-tu nemač. vazduhoplovstva u Grčkoj:

Na osnovu novonastale situacije, molim da se od sada celokupni prostor za vazdušni transport angažuje isključivo za prebacivanje vazdušnim putem boračkih trupa za Kraljevo, Prištinu, zapostavljajući prebacivanja vazdušnim transportom sa ostrva. Određivanje snaga koje treba prebaciti u pojedinostima regulisaće Operativno odeljenje K-de Grupe armija »E«.

SS-divizija »Skenderbeg«

U 01.07 čas dostavljeno je K-di 22. brd. arm. korp. sledeće naređenje:

SS-div. »Skenderbeg« obrazovaće neizostavno u Prištini jedan prihvatni štab.

Zadatak: prikupljanje i raspoređivanje u borbene jedinice svih delova divizije koji dolaze iz pravca Niša. Jedinice koje su postale sposobne za ponovnu upotrebu treba što pre staviti na raspolaganje Grupi generala Šolca — komandno mesto Priština (Izvod).

Ia str. pov. br. 10941 Prilog 146

Situacija kod Korpusa »Miler«

Po dolasku K-de Grupe armija »E« u Mitrovicu na dan 14. 10, nije se mogla uspostaviti veza sa generalom Milerom.

15. 10. rano pošlo je za rukom uspostaviti vezu sa Korpusom »Miler«. Načelnik štaba kod Korpusa »Miler« saopštio je načelniku [štaba] Grupe armija »E« da situacija kod SS-divizije »Princ Eugen« takođe ni tamo nije poznata, pošto ne postoji veza sa divizijom. Pretpostavlja se da se ostatak jedne grupe u jačini puka [nalazi] jug. zap. od Niša. Kod Kruševca je nastala breša zbog smetnji [na vozilima] tamošnjih vojnih ustanova koje su se povlačile iz Kruševca u pravcu Kraljeva.

Ostali delovi Milera sa nekoliko grupa drže jugoist. ist. — sev. ist. — sev. zap. Kragujevca.

Namera Milera: Otpočeti sa napadom jedne borbene grupe od Kraljeva prema Kruševcu sa zadatkom da se ponova zauzme i drži Kruševac, a ako je neprijatelj nadmoćan onda bar izvršiti zaprečavanje zap. od Kruševca. U cilju potpomaganja ovoga upotrebiće se za napad još jedna borbena grupa iz Kragujevca.

Miler je premestio svoje komandno mesto iz Kragujevca za Kraljevo.

Situacija kod Šnekenburgera takođe nije poznata generalu Mileru.

Gen. Mileru je saopšteno da je on odmah od sada potčinjen Grupi armija »E«, zatim će se u Prištini prikupiti jedna borbena grupa sa zadatkom da pruži podršku i da uspostavi vezu sa SS-divizijom »Princ Eugen« na putu Priština — Prokuplje. Generalštabni potpukovnik Varnštorf stići će [avionom tipa] »Roda« u Kraljevo da bi lično uspostavio vezu sa Milerom.

Sem toga, Mileru je saopšteno da je hauptšturmbanfirer SS-divizije »Princ Eugen« koji je vodio transport ranjenika iz Prokuplja u Prištinu izvestio Grupu armija »E« da su jači delovi divizije pod [komandom] komandanta divizije okruženi južno od Niša. Ostaci divizije trebalo bi da kod Prokuplja drže front prema istoku. Šturm-banfireru izdato je uputstvo da orijentiše Borbenu grupu pukovnika Langera koja se prikuplja u Prištini.

Jutarnji izveštaj

Ic pov. br. 16001 Prilog 147

Situacija kod Korpusa »Miler« — Izviđanje iz vazduha: U 12.10 časova dostavljen je izveštaj k-tu Jugoistoka: Uspostavljena je veza sa Korpusom »Miler«. Generalštabni pukovnik fon Ševaleri zarobljen je prilikom izviđačkog leta. Zamena je hitno potrebna kod Carevog Sela upotrebe izvučeni delovi 11. vazd. peš. divizije umesto prvobitne namere (Surdulica) takođe na odseku Kriva Palanka. Prema podacima izviđanja iz vazduha, u rejonu Kriva Palanka uočene tenkovske snage — verovatno Rusi — ne dozvoljavaju da se sada izvuku delovi 11. vazd. peš. div., čak ni po dolasku 47. grenad. puka sa odseka Kriva Palanka. Prema izvestaju k-ta oruž. snaga Makedonije 11. vazd. peš. div. nije više u stanju da, zbog velikih gubitaka tokom poslednjih dana, drži duže vrerne odsek Kriva Palanka protiv neprekidnih pokušaja obuhvata brojno nadmoćnijeg protivnika, a bez dovlačenja 47. grenad. puka. Čišćenje Surdulice [izvršiti] stoga tek kada stignu ostali delovi 22. lovac, divizije — 122. oklop, izviđ. bataljon, I/65, grenad. puka. Prikupljanje ovih snaga oko Kumanova biće završeno kako se predviđa 15. 10.

14. 10. 1944. Operativno odeljenje.

14. 10. 1944. Komanda Grupe armija »E« premestila je komandno mesto iz Soluna u Mitrovicu. Polazak iz Mikre u 15.30 časova — dolazak u Mitrovicu u 19.00 časova.

Odmah po dolasku pokušala se uspostaviti veza sa Korpusom »Miler«, što nije pošlo za rukom. Od Štaba Armijske grupe »Srbija«, sa kojim se veza mogla uspostaviti, saznalo se da se Milerovo komandno mesto nalazi u Kragujevcu i da je on ipak ostao bez veze sa SS-divizijom »Princ Eugen«. Štab dalje saopštava da je situacija u Kraljevu mirna.

O promeni mesta boravka Grupe armija »E« izvešten je k-dant Jugoistoka.

15. 10. 1944. Operativno odeljenje Mitrovica.

Prebacivanje trupa vazdušnim transportom

U 01.07 otpremljeno je pismo K-de k-tu nemač. vazduhoplovstva u Grčkoj:

Na osnovu novonastale situacije, molim da se od sada celokupni prostor za vazdušni transport angažuje isključivo za prebacivanje vazdušnim putem boračkih trupa za Kraljevo, Prištinu, zapostavljajući prebacivanja vazdušnim transportom sa ostrva. Određivanje snaga koje treba prebaciti u pojedinostima regulisaće Operativno odeljenje K-de Grupe armija »E«.

SS-divizija »Skenderbeg«

U 01.07 čas dostavljeno je K-di 22. brd. arm. korp. sledeće naređenje:

SS-div. »Skenderbeg« obrazovaće neizostavno u Prištini jedan prihvatni štab.

Zadatak: prikupljanje i raspoređivanje u borbene jedinice svih delova divizije koji dolaze iz pravca Niša. Jedinice koje su postale sposobne za ponovnu upotrebu treba što pre staviti na raspolaganje Grupi generala Šolca — komandno mesto Priština (Izvod).

Ia str. pov. br. 10941 Prilog 146

Situacija kod Korpusa »Miler«

Po dolasku K-de Grupe armija »E« u Mitrovicu na dan 14. 10, nije se mogla uspostaviti veza sa generalom Milerom.

15. 10. rano pošlo je za rukom uspostaviti vezu sa Korpusom »Miler«. Načelnik štaba kod Korpusa »Miler« saopštio je načelniku [štaba] Grupe armija »E« da situacija kod SS-divizije »Princ Eugen« takođe ni tamo nije poznata, pošto ne postoji veza sa divizijom. Pretpostavlja se da se ostatak jedne grupe u jačini puka [nalazi] jug. zap. od Niša. Kod Kruševca je nastala breša zbog smetnji [na vozilima] tamošnjih vojnih ustanova koje su se povlačile iz Kruševca u pravcu Kraljeva.

Ostali delovi Milera sa nekoliko grupa drže jugoist. ist. — sev. ist. — sev. zap. Kragujevca.

Namera Milera: Otpočeti sa napadom jedne borbene grupe od Kraljeva prema Kruševcu sa zadatkom da se ponova zauzme i drži Kruševac, a ako je neprijatelj nadmoćan onda bar izvršiti zaprečava-nje zap. od Kruševca. U cilju potpomaganja ovoga upotrebiće se za napad još jedna borbena grupa iz Kragujevca.

Miler je premestio svoje komandno mesto iz Kragujevca za Kraljevo.

Situacija kod Šnekenburgera takođe nije poznata generalu Mileru.

Gen. Mileru je saopšteno da je on odmah od sada potčinjen Grupi armija »E«, zatim će se u Prištini prikupiti jedna borbena grupa sa zadatkom da pruži podršku i da uspostavi vezu sa SS-divizijom »Princ Eugen« na putu Priština — Prokuplje. Generalštabni potpukovnik Varnštorf stići će [avionom tipa] »Roda« u Kraljevo da bi lično uspostavio vezu sa Milerom.

Sem toga, Mileru je saopšteno da je hauptšturmbanfirer SS-divizije »Princ Eugen« koji je vodio transport ranjenika iz Prokuplja u Prištinu izvestio Grupu armija »E« da su jači delovi divizije pod [komandom] komandanta divizije okruženi južno od Niša. Ostaci divizije trebalo bi da kod Prokuplja drže front prema istoku. Šturmbanfirera izdato je uputstvo da orijentiše Borbenu grupu pukovnika Langera koja se prikuplja u Prištini.

Jutarnji izveštaj

Ic pov. br. 16001 Prilog 147

Situacija kod Korpusa »Miler« — Izviđanje iz vazduha:

U 12.10 časova dostavljen je izveštaj k-tu Jugoistoka: Uspostavljena je veza sa Korpusom »Miler«. Generalštabni pukovnik fon Ševaleri zarobljen je prilikom izviđačkog leta. Zamena je hitno potrebna.

Zatvaranje breše između Šojerlena i Milera izgleda da je otpočelo uz uspostavljanje veze sa južnim krilom »Princa Eugena«, jugoist. od Niša. Korpus »Lanc« preuzima 16. 10. odsek Šojerlen.

Ia str. pov. 10918 Prilog 148

U 12.10 čas. dostavljen je izveštaj k-tu Jugoistoka:

Ni kod K-de Grupe armija »E« kao ni kod Korpusa »Miler« ne postoje izviđački aparati koji bi se mogli upotrebiti. Molim za hitnu ispomoć, kao i obaveštenje k-ta Jugoistoka kojim će se razjasniti situacija u rejonu Niš — Kruševac — sev. ist. do sev. zap. od Kragujevca.

Ia str. pov. 10917 Prilog 149

U 18.00 časova dostavljeno je pismo k-ta k-tu Jugoistoka:

K-t nemač. vazduhoplovstva u Grčkoj raspolaže samo jednim jedinim izviđačkim avionom. General Miler javlja da su letači na jurišnim avionima, koji bi ga mogli orijentisati, povučeni; kako druga sredstva za izviđanje nedostaju, to moram na celokupnoj prostoriji da rukovodim naslepo. Ukazujem na moguće posledice pri sadašnjoj kritičnoj situaciji i hitno molim da se vazdušno izviđanje ojača. — potpis Ler, general-pukovnik.

Ia Str. pov. br. 10932 Prilog 150

17.20 čas.

Dnevni izveštaj

Opšta slika: Na istočnom frontu neprijatelj je u rejonu,zap. od Krive Palanke otpočeo da vrši pojačano izviđanje prema našim bokovima. Inače je situacija, uz plansko [izvođenje] pokreta odvajanja, nepromenjena.

Istočni front:

K-t oruž. snaga Makedonije: u toku je izvršavanje smene na odseku Carevo Selo od strane 16. grenad. puka. 122. oklopni izviđački bataljon nalazi se na maršu preko Štipa za Veles.

Unutarnja situacija:

Otpočela je evakuacija Grahova. Tamošnje snage privlače se prema Risnu.

3/359. grenad. puka posela je zaprečni položaj sev. od Prištine. Kod SS-divizije »Skenderbeg« ponova ima 75 dezertera.

Situacija kod neprijatelja:

Makedonija: Pojačano prisilno regrutovanje kod komunist. bandi. Ponuda Prilepske brigade za međusobnu razmenu zarobljenika. Na području Prilepske brigade verovatno se nalazi sedište Glavnog štaba Makedonije. Uspešne borbe nacionalnih alban. odreda protiv komunist. bandi u rejonu Skoplja. Kratovo su posele bande.

Albanija — Crna Gora: Prikupljanje jačih snaga bandi neposredno sev. od puta kod Rogozine. Neprijatelj koji se nalazio na visovima sev. i ist. od Levani, posle pruženog jačeg otpora, povukao se ispred našega napada.

I dalje se vrši koncentracija bandi u rejonu Blinište. Stalan pritisak neprijatelja na Ledenice. Jače snage neprijatelja na visovima sev. ist. od puta Herceg-Novi.

Ia/Ic pov. 10931 Prilog 151

18.00 časova

Telefonski razgovor. Načelnik [štaba] k-danta Jugoistoka sa načelnikom [štaba] Grupe armija »E«.

Međusobno orijentisanje o situaciji.

Načelnik štaba »E« saopštava: Sa gener. Milerom danas je uspostavljena telefonska veza koja će se dopuniti upućivanjem jednog generalštabnog oficira koji će se naći sa generalom Milerom u Kraljevu. Miler, koji je nama potčinjen, sa svojim borbenim grupama vodi borbu protiv jakoga neprijateljskog pritiska u rejonu Kragujevca. On ima zadatak da održi sadašnji položaj, da sa novodovedenim snagama nastupa iz Kraljeva prema istoku da bi izvršio zaprečavanje doline Morave kod i zapadno od Kruševca. Sa SS-divizijom »Miler« nema više nikakve veze. Prema upravo pristiglom izveštaju SS-divizija vodi borbu u dve odvojene grupe juž. i jugozap. od Niša a od ovih je istočnija grupa opkoljena.

Druga grupa ima zadatak da izvrši zaprečavanje kod Prokuplja.

Sa naše strane, sa ovom grupom ce se preko Prištine uspostaviti veza.

Naša namera je da, dovlačenjem preostalih snaga, osposobimo Milera da u rejonu sev. i ist. od Kraljeva bezuslovno spreči prodor protivnika iz Kraljeva. Sa drugim snagama [treba] otvoriti put preko Novog Pazara ka Višegradu. Na teritoriji k-ta oruž. snaga u Makedoniji situacija se danas stabilizovala. Lane će tamo sutra preuzeti komandu.

Pokreti odvajanja u Grčkoj i Albaniji [teku] po planu.

Mi raspolažemo još samo jednim jedinim izviđačkim avionom. Hitno je potrebna pripomoć da bi, pri nedovoljnim vezama, bar donekle, bili obavešteni o pokretima neprijatelja.

Načelnik [štaba] k-ta Jugoistoka zahvaljuje na orijentisanju i saglasan je sa namerom Grupe armija »E«. Na pitanja on objašnjava da se kod Beograda vode borbe. 1. brd. divizija polazi u napad 15. 10. uveče da bi se probila u Beograd. Mi verujemo da je ovo još moguće uspešno [sprovesti].

Naknadno dovlačenje jačih snaga neprijatelja preko donje Morave prema zapadu moglo bi se nešto usporiti.

Pojačavanje vazdušnog izviđanja biće još danas regulisano.

Putevi Nikšić — Trebinje — Nevesinje

U 15.10 časova stiglo je naređenje K-de 2. oklopne armije K-di 5. SS-korpusa, a, radi znanja, telefonom K-di Grupe armija »E«: Opšta situacija može kasnije na to da prisili da se trupe Grupe armija »E« odvedu natrag preko Nikšića — Trebinja — Stolca ili preko Trebinja — Gackog — Nevesinja. Stoga ove puteve ne treba zaprečavati. Zadatak je K-de 5. SS-korpusa da otvori put Sarajevo — Višegrad (Izvod).

Ia str. pov. 10939 Prilog 153

16. 10. 1944. Operativno odeljenje (Kos. Mitrovica)

Pokreti odvajanja

U 01.07 čas dostavljeno je komandantima korpusa, k-tu oruž. snaga Makedonije i k-tu nemač. vazduhoplovstva u Grčkoj, adm. Egeja, sledeće naređenje:

Jake ruske snage, po prelazu donje Morave, a u vezi sa bandama Tita i drugom ruskom grupom snaga sev. od Dunava, vrše sada koncentričan napad na Beograd. Pred ovako nadmoćnim neprijateljem mora se napustiti ideja o ponovnom otvaranju veze sa Beogradom.

K-da Korpusa »Miler« ima zadatak da bezuslovno spreči proboj protivnika ka Kraljevu. Neprijatelj će sa prikupljenim rus-bug. snagama, potpomognutim jakim grupama bandi, u više navrata pokušati da dovede do sloma ist. i sev. ist. front Grupe armija. Treba očekivati grupisanje u vidu obrazovanja težišta radi udara prema zapadu duž doline Zapadne Morave na Užice kao i putevima koji vode od Niša ka Prokuplju, od Bujanovca ka Uroševcu i od Krive Palanke ka Kumanovu — Skoplju.

Nasuprot tome, odlučujuće je da se 22. arm. korp., koji od 16. preuzima komandu na prostoriji borbenih dej stava Makedonije, kao i K-di Korp. »Miler«, a za postojeće teške odbrambene borbe, što pre dovuku snage koje su postale slobodne u toku pokreta odvajanja na grč.-alb. prostoriji i da se dobiju dalje snage kako bi se izborile nove pozadinske saobraćajne veze u pravcu Sarajeva i držale otvorenim.

Stoga ja gospodinu komandujućem generalu stavljam u dužnost da, odbacujući svako dvoumljenje, još više nego do sada, požuri sa naređenim pokretima odvajanja odbacujući i uništavajući sva nepokretna teška oruđa svake vrste kao i sve zalihe i dobra u rezervi, koji nisu neophodno potrebni za vođenje borbe i život. Odluke o merama koje treba preduzeti prepuštam da u punoj odgovornosti preuzme gospodin komandujući general. Zahtevam naročito od adm. Egeja i k-ta nemač. vazduh. u Grčkoj da i oni na svom delokrugu komandovanja u tom smislu donose potrebne odluke.

(U izvodu predato preko glavnog centra veze u 01.07 čas.)

Str. pov. br. 2252 Prilog 154

Organizacija komandovanja potčinjenim i pridatim jedinicama od 15. 10.

Komandama korpusa, Grupi »Šolc«, k-tu nemač. vazduhopl. u Grčkoj i K-di 2. okl. armije.

Nova organizacija komandovanja potčinjenim i pridatim jedinicama počev od 15. 10. 44.:

a) Armijska grupa »Srbija« potčinjava se K-di 2. okl. armije.

b) K-da korp. »Miler« odmah se potčinjava K-di Grupe armija »E«.

Granica odseka između K-de Grupe armija »E« i K-de 2. okl. armije: hrvatsko-crnogorska granica — hrvatsko-srpska granica do Bajina Bašta — Topola — Markovac — Žagubica (mesta pripadaju K-di 2. okl. armije).

Između 22. brd. arm. korp. i Korp. »Miler« ubacuje se Grupa »Šolc«. Štab k-ta oruž. snaga Makedonije biće smenjen 16. 10. od strane K-de 22. brd. arm. korp. i preuzeće komandu pozadinskog područja uz jednovremeno preimenovanje u Specijalni štab »Šojerlen«. Pojedinosti i granice odseka — vidi prilog.

(Preko centra veze u 00.30 časova)

Str. pov. br. 10937 Prilog 155

Grupa generala Šolca.

U 15.10 časova dostavljeno je K-di 22. brd. arm. korp., Korp. »Miler«, k-tu art. 314 (Grupa generala Šolca)

K-t art. 314 preuzima sa svojim štabom odmah komandovanje na istočnom frontu Grupe armija na odseku između 22. brd. arm. korp. i Korpusa »Miler« ... Zadatak:

Organizacija fronta u vidu uporišta u cilju zatvaranja breše između 22. brd. arm. korp. i Korp. »Miler«.

Zaštita železničke pruge Uroševac — Ušće. Organizacija odbrane na celokupnom području komandovanja. Treba strogo regulisati saobraćaj na putu Skoplje — Kraljevo.

Grupi generala Šolca biće taktički potčinjeni:

a) Borbena grupa »Langer«;

b) Svi delovi SS-divizije »Princ Eugen«;

c) Sve snage upotrebljene za zaštitu železničkih pruga na području komandovanja;

d) Potčinjavanje ostalih snaga naređivače se kada bude potrebno.Gen. Šolc ima prava i nadležnost komandanta korpusa. Preuzimanje komande 17. 10. u 00.00 čas.

(Izvod)

Ia Str. pov. br. 10945 Prilog 156

K-da 22. brd. arm. korp.

U 17.11 čas. dostavljeno je komandantu oružanih snaga Makedonije i K-di 22. brd. arm. korp. sledeće naređenje:

K-da 22. brd. arm. korp. preuzima 17. 10. u 00.00 časova komandu nad dosadašnjim odsekom komandanta oružanih snaga Makedonije.

Štab k-ta oruž. snaga Makedonije stiže što je moguće pre u novi rejon borbenih dejstava.

Za 22. Titovu diviziju potvrđeno je [da se nalazi] u rejonu juž. od Niša. Div. štab 12. 10. kod Vlasotince (jug. ist. od Leskovac). Sadejstvo 22. Titove divizije sa 45.(?) Titovom divizijom u borbama za Niš. Pored Titovih bandi i Bugara, učestvuju i rus. jedinice 57. armije.

Ia/Ic pov. br. 10968 Prilog 158

17. 10. 1944. Operativno odeljenje (Kos. Mitrovica)

Jutarnji izveštaj

Ic pov. br. 16084 ' Prilog 159

104. lovac, divizija U 0[8]15 čas. dostavljeno je 22. brd. arm. korp. naređenje:

104. lovač. div. treba u toku tekućih pokreta odvajanja izvlačiti vod po vod i železničkim transportom iz rejona Gradsko prebacivati u rejon Raška na raspolaganje K-di Grupe armija »E« ...

U prvom redu treba izvući 104. izviđački bataljon kao pokretnu jedinicu u rezervi za izvršavanje protivnapada.

10.00

Telefonski razgovor načelnika [štaba] sa gen. Milerom

Načelnik [štaba] moli gener. Milera za kratko orijentisanje o situaciji.

Gen. Miler: Juče je neprijatelj vršio jak pritisak sev. od Jagodine. Prodori su odbranjeni. Sev. i sev. zap. od Kragujevca jak pritisak neprijatelja. Oslabio sam sev. front da bih ojačao zap. front. Namera: večeras ću sev. front nešto povući prema jugu i front pojačati prema sev. zap. sa namerom da se Kragujevac i put za Valjevo drže otvorenim. Naš napad zadobio je na terenu. Juče po podne ojač. bataljon (Grupa »Fišer«) stigao je u Belušić. U dodiru sa nepr. izviđanjem. — Načelnik [štaba] orijentiše gener. Milera o situaciji kod Raške. Treba računati sa jakim pritiskom neprijatelja. Neće više biti moguće da se sve dovuče. Moramo iskrcati jedan bataljon 724. da bi sprečili da pruga bude prekinuta.

Pokušaj daljih dovlačenja nastaviće se. Pre svega moramo sprečiti da se pruga prekine. Gen. Miler predlaže, pošto do sada nije korištena sopstvena avijacija, da se upotrebe ital. jurišni avioni (sada stacionirani u Zagrebu), koji su pogodni kao izviđački avioni, pošto do sada nema nikakvog sopstvenog vazdušnog izviđanja.

Gen. Miler dalje saopštava da ima mnogo nemačkih ranjenika i pita da li ne bi bilo moguće da se angažuju sanitetski transportni avioni tipa »Junkers«.

Načelnik [štaba] je odgovorio da su sanitetski avioni traženi, ali da jedva postoji mogućnost da se sa malo aviona evakuiše mnogo ranjenika. Mora se pokušati da se ranjenici povedu sa sobom pri pokretu prema zapadu.

Moglo bi se desiti da će u toku narednih dana oni morati da se kreću samostalno.

U 16 časova dostavljen je:

Dnevni izveštaj (sa pregledom kretanja)

Opšta slika: U rejonu Kuršumlija, zap. od Kruševca, kod Jagodine i Kragujevca, naše snage, uglavnom prepuštene same sebi, vode žestoke odbrambene borbe sa brojno nadmoćnim neprijateljem.

Pokreti evakuacije sa grčke i juž. alb. teritorije teku i dalje po planu.

Istočni front: 91. arm. korp.: reorganizacija delokruga komandovanja Makedonije. Odsek k-ta oruž. snaga Makedonije preuzeo je 22. arm. korpus. Komandno mesto Skoplje. Granica prema Borbenoj grupi general-majora Šolca sev. od puta Uroševac — Gnjilane — Bujanovce — Bela Stena. 22. brd. arm. korp.: Borbena grupa »Bruno« preuzela je odsek Carevo Selo. II/65. sa Borbenom grupom »Salviati« ubrzano je dovučen auto-transportom.

Grupa »Ajzele« je u napadu na k. 1527. Grupa »Tim« nadire grebenom sev. od puta prema ist.

Na Borbenu grupu »fon Salviati« kod Bujanovca izvršile su napad bande.

Borbena grupa general-majora Šolca: komandno mesto Priština. Grupa pukovnika Langera juž. od Kuršumlije povukla se prema jugu pod pojačanim pritiskom Bugara. IH/16, grenad. puka, 3/359. i 21. SS-dopunski bataljon biće upućeni Grupi »Langer«. Grupa »Šuster-Voldan« ima zadatak: zaprečavanje puteva koji vode juž. i sev. od Raške prema Kuršumliji. Uz to se dovlače I/724. i 1. četa 104. pion. (bat). Formiranje alban. dobrovoljačkih odreda za osiguranje pozadinskih veza.

Korpus »Miler«: Neprijatelj ispred Grupe »Burgemajster« se ojačao.

18. 10. 1944. Operativno odeljenje (Kos. Mitrovica)...

Uputstvo za vođenje borbi.

Posle operativnog proboja protivnika sa obe strane Dunava u rejon Beograda i sa ovim nastalog prekida svih dosadanjih pozadinskih (saobraćajnih) veza, nastala je za Grupu armija »E« nužnost da promeni pravac ka sev. zap. prema teritoriji između Jadrana i Save i da tako otvori nove veze i dobije naslon na sopstvene snage na severu Balkana (Komanda 2. okl. armije). Cilj ove naše operacije je od sada da se celokupne snage Jugoistoka prikupe na teritoriji zapadne Hrvatske, da bi se odavde mogla povesti odbrana jug. ist. granice Rajha i to po mogućstvu ofanzivno. Za ovo, Grupa armija »E« mora za sebe da oslobodi borbom i drži otvorenim sledeće pravce puteva koji vode na prostoriju Mostar — Sarajevo:

Put A:

Uroševac — Prizren — Kukes — Skadar — Podgorica — Nikšić — Trebinje — Mostar.

Put B:

Raška, odnosno Mitrovica — Novi Pazar — Sjenica — Prijepolje — Višegrad, odnosno Prijepolje — Pljevlja — Goražde — Rogatica —Sarajevo:

Put C:

Kraljevo — Čačak — Užice a odavde, kao Cl, dalje vodi preko Višegrada — Rogatice za Sarajevo. Kao C2 dalje vodi preko Zvornik — Tuzla za Doboj.

Dok će se za putne pravce A i C izboriti k-de 21. korpusa, odnosno Korpusa »Miler«, uz raspored sopstvenih snaga po dubini, dotle će se za otvaranje putnog pravca B upotrebiti Specijalni štab »Šojerlen«. Posle dostizanja rejona Višegrad, Specijalni štab »Šojerlen« ima za zadatak da, u povezanosti sa snagama K-de 2. okl. arm., izgradi novu pozadinsku bazu Grupe armija »E« uz držanje otvorenim puteva koji vode prema Višegradu.

Preduslov za plansko odvijanje tokom otvaranja novih veza je solidno obezbeđenje ist. boka Grupe armija prema rusko-bugarskim i banditskim snagama koje teže napred prema zap.

Prema dosadanjoj slici o neprijatelju, nastupanje znatnijih snaga prema južnomakedonskoj — severnogrčkoj prostoriji ne može se očekivati. Protivnik je ipak nameran ne samo da se probije prema zapadu na dosadanjim težištima Kriva Palanka — Kraljevo, već takođe i na breši fronta između 22. brd. arm. korp. i Korp. »Miler«. Za zatvaranje dosadašnje breše fronta upotrebljena Borbena grupa »Šolc« radi na zadatku da spreči prodor protivnika prema pruzi i putu Priština — Raška. (Izvod).

19. 10. 1944. Operat. odeljenje (Kos. Mitrovica)...

Alb.-crnogorsko-srpsko područje: izdato naređenje II korpusa 3.Titovoj diviziji da, radi ometanja povlačenja nemačkih snaga, prekine saobraćaj na putevima Podgorica — Albanija — Novi Pazar — Prijepolje i Novi Pazar — Andrijevica. Radi suzbijanja prodiranja komunista u rejon sev.-zap. od Novog Pazara, DM obećava pomoć u samozaštiti Muslimana. Engleska pomoć Titovim jedinicama navodno je obustavljena, Savezničke misije pri komunističkim diviz. štabovima povučene. I-a/I-c, pov. br. 11042. Prilog 180.

Povlačenje.

U 22.00 časa naređeno je K-di 22. brd. arm. korpusa: po dostizanju linije »Hajnrih«, treba ovu držati. Dalje povlačenje 21. brd. arm. korpusa na »plavu« liniju naknadno će se narediti u toku napredovanja povlačenja u Grčkoj. K-da 21. korpusa treba već sada da preduzme sve potrebne mere tako da se povlačenje može nastaviti u što kraćem roku.

Planiranje izvršiti tako da se kretanje 21. brd. arm. korpusa može da vrši duž puta Tirana — Skadar — Podgorica — Nikšić — Trebinje — Mostar. Planirani rokovi za povlačenje u Grčkoj ...

20. 10. 1944. Operat. štab (Kos. Mitrovica)...

Borbena grupa »Fegtle«.

U 22.50 časa naređeno je Korpusu »Miler« i Borbenoj grupi »Šuster-Voldan«:

Borbenu grupu »Fegtle« neodložno smeniti i uputiti Korpusu »Miler« u Kraljevo, kome će biti potčinjena. O ovom naređenju obavestiti SS-div. »Princ Eugen«.

Ia, pov. br. 11069. Prilog 189.

Borbena grupa »Šuster — Voldan«:

U 20.15 čas. naređeno je Borbenoj grupi generala Šolca i Borbenoj grupi »Šuster — Voldan«:

Borbena grupa »Šuster-Voldan« odmah se u taktičkom pogledu potčinjava K-di Grupe armija »E«. (Izvod).

I-a, pov. br. 11060. Prilog 190.

724. pešad. puk.

U 22.50 časa naređeno je Borbenoj grupi »Šolc«:

Pukovnik Langer odmah će primiti dužnost komandanta 724. pešad. puka. U tom cilju neodložno mu dodeliti Štabnu četu 724. lov. puka.

Ovim se ne menja dosadašnji zadatak pukovnika Langera.

91. arm. korpus

U 21.30 čas naređeno je K-di 22. i 91. arm. korpusa: K-da 91. arm. korpusa biće X — 20 povučena iz Soluna radi novog zadatka. Komandovanje nad dosadašnjim snagama 91. arm. korpusa preuzeće K-da 22. korpusa, koja će upućivanjem jednog oficira za vezu obezbediti ubrzanu i nesmetanu primopredaju. K-da 91. arm. korpusa posle izvršene smene krenuće odmah u Novi Pazar gde će preuzeti komandovanje na odseku između Korpusa »Miler« i Korpusa »Lanc«. Nepotrebne delove 91. korpusa odmah uputiti u Novi Pazar.

I-a, str. pov. br. 11067. Prilog 195.

Zadatak na odseku Kotora. U 20.15 čas. naređeno je K-di 21. brd. arm. korpusa: adm. Egeja smatra da je zbog sve jačeg zaoštravanja situacije usled dejstva bandi potrebno je da se u rejonu Kotora, posle napuštanja Dubrovnika, preduzme sledeće:

— odmah da se poruši i napusti radarski uređaj za navigaciju i torpedna baterija na spoljnem zalivu Kotora,

— da se evakuiše lučki revir u Herceg-Novom, centar veze i komanda za zaprečavanje podvodnim minama u Kumboru,

— delimično uništavanje materijala i lučkih postrojenja, kao i miniranje luke. Isto važi i za Bar.

Komanda XXI arm. korpusa odmah će dostaviti svoje predloge.

Ia, pov. br. 11058. Prilog 196.

Put Nikšić — Trebinje — Mostar.

U 00.30 čas. dostavljen je K-di 2. oklopne armije sledeći izveštaj:

Put Nikšić — Trebinje — Mostar je za K-du Grupe armija »E« od životne važnosti. Otvaranje ovog puta ima odlučujući značaj.

21. brd. arm. korpus trenutno je u stanju da obezbedi put samo do Nikšića. Snage za prodor do Trebinja biće na raspolaganju tek onda kada povlačenja iz Grčke budu toliko uznapredovala da se i 21. arm. korpus može priključiti kretanju sever — jug. To vreme još se ne može sagledati ali ni u kom slučaju to neće biti pre 1. 11. Molimo da se snage, koje su otuda predviđene za potpomaganje pripreme za pokret.

I-a, str. pov. br. 11047 Prilog 197.

21. 10. 1944. Operat. odeljenje (Kos. Mitrovica)

Specijalni štab »Šojerlen«.

Dopunjujući ovdašnje naređenje I-a br. 11033 (rat. dnevnik prilog 173),

Spec. štab »Šojerlen« dobija sledeći zadatak:

a) raščišćavanje i obezbeđenje puta Novi Pazar — Sjenica — Prijepolje — Višegrad. Po uspostavljanju veze sa snagama koje Komanda 2. okl. armije upućuje iz Sarajeva, sa delom snaga što pre očistiti i obezbediti i put Višegrad — Užice — Kraljevo, da bi se ovde pomoglo rasterećenju Milerovog korpusa,

b) otkomandovanje u Mitrovicu, odnosno Rašku, Štaba za formiranje i rukovođenje daljim upućivanjem jedinica,

c) održavanje stroge discipline saobraćaja duž puteva,

d) održavanje puteva u ispravnom stanju,

e) smirivanje stanovništva s obe strane puta na što većoj dubini. Spec. štabu potčinjavaju se:

a) Srpska državna i Granična straža, komandant — general Radovanović. Nemački oficir za vezu kapetan Furman, k-t 311. frontovskog izviđ. odreda,

b) sve snage Ruskog zaštitnog korpusa, od kojih formirati jaku borbenu jedinicu pod komandom Gončareva,

c) borbeni ešelon K-de Grupe armija »E« pod komandom kapetana Šenfeldera;

d) Borbena grupe »Furman«,

e) Tvrđ. pionirski štab br. 2,

f) dodeljivanje ostalih snaga naređivaće će prema potrebi.

Situacija i namere. Izveštaj podnet k-dantu Jugoistoka...

1) Sopstvena situacija:

a) 22. arm. korpus i Grupa »Šolc« uspeli su da zaustave nastupanje 1. i 2. bugarske armije. Dok se kod 22. brd. arm. korpusa situacija stabilizovala i otuda svakog trenutka omogućeno brzo potpomaganje skretanjem snaga sa pravca kretanja jug — sever, dotle je Grupi »Šolc« na odseku Uroševac isklj. — južno od Raške, zbog neprekidnih pokušaja neprijatelja da preko planina izvrši proboj i obuhvat, potrebna dalja pomoć. Na odseku »Šuster — Voldan« bande pojačavaju pritisak ali, prema podacima naših izviđačkih delova, još nije utvrđena pojava regularnih nepr. jedinica. Kod Korpusa »Miler« treba sada očekivati koncentričan napad jakih snaga ruske 57. armije na mostobran u Kraljevu. Sem toga, vazdušnim izviđanjem i pojavom višecevnih topova u rejonu sev. od Čačka, utvrđeno je angažovanje i kretanja nepr. snaga prema severozap. boku korpusa sa ciljem da preseku docnije povlačenje putem Čačak — Višegrad.

b) Snage Spec. štaba »Šojerlen« angažovane su za čišćenje i obezbeđenje puta Novi Pazar — Prijepolje — Višegrad.

2) Namere:

Pored potpomaganja grupa »Šolc« i »Šuster — Voldan«, dodeljivanje što jačih snaga Mileru da bi se omogućilo držanje mostobrana u Kraljevu i zaštitio severozap. bok u rejonu sev. od Čačka — Užic. Za ovaj zadatak predviđena je 104. lov. divizija, čiji su čelni delovi stigli u Gradsko, kao i tvrđav. pešad. bataljon, koji će biti na raspolaganju. Čim put Novi Pazar — Višegrad bude očišćen, i ovim će se putem dovoditi snage, da bi se nastupanjem iz rejona Višegrada otvorio put istok — zapad za Korpus »Miler« kod Užica. Konačni cilj: da Korpus »Miler« bude toliko jak da nastupanjem ka Zvorniku može da izvojuje oslonac na snage sev. od Save, koje bi mogle da osiguraju i odbranu na Drini u rejonu Višegrada. Namera da se i raspoložive snage 2. okl. armije prebace vazdušnim putem, ostaje u punoj snazi. Za celokupan tok povlačenja i dalje će se zahtevati najveće moguće ubrzanje. Da bi se povlačenje ubrzalo, planirano je da se u daljem toku kretanja 22. brd. arm. korpus, sa snagama koje zatvaraju jezerske tesnace, povlači pravcem Struga — Elbasan — Tirana, a sa odredima u rejonu Skoplja, po svoj prilici, pravcem Uroševac — Prizren — Skadar, kao i pravcem Uroševac — Peć — Andrijevica — Berane — Pljevlja.

3) Organizacija komandovanja i redosled kretanja.

Po dolasku u rejon Mostar — Sarajevo, počinjući od desnog krila:

21. brd. arm. korpus, 22. brd. arm. korpus, 91. arm. korpus i Korpus »Miler«. U vezi s tim, K-da 91. arm. korpusa, po odlasku sa teritorije Grčke odmah će preuzeti odsek »Šolc« i »Šuster — Voldan«. (Izvod). I-a, str. pov. br. 11112. Prilog 209.

22. 10. 1944. Operat. odeljenje (Arsakli)...

Utvrđene nepr. jedinice: u rejonu ist. od Podujeva 19. pešad. puk (4. bugarska divizija). Napade na Kragujevac vršili su 93. i 113. strelj. divizija, među kojima i VI bosanska pešad. brigada. U Kruševcu 2. Titova divizija. U rejonu ist. od Kraljeva III brigada...

Štab 724. lov. puka.

U 20.40 čas. naređeno je Korpusu »Miler« i Grupi generala Šolca:

Štab 724. lov. puka uputiti u Podujevo, gde će biti potčinjen Grupi

generala Šolca.

I-a br. 11099. Prilog 222.'

133. pukovska grupa

U 20.40 čas. naređeno je K-di 91. arm. korpusa i Grupi »Šolc«:

133. pukovsku grupu što pre uputiti železnicom, odnosno avionom Grupi »Šolc« u Prištinu, kojoj će biti potčinjena.

I-a, pov. br. 11107 Prilog 223.

104. lov. divizija.

U 22.40 časa naredno je K-di 22. brd. arm. korpusa i Korpusu

»Miler«:

104. lov. diviziju hitno po delovima izvući i uputiti Korpusu »Miler« u Kraljevo.

Mot. delove uputiti u Kraljevo peške a sve ostale delove iz rejona Gradskog prebaciti železnicom u Kraljevo. Marš 104. protivokl. divi-ziona ubrzati tako da prvi delovi stignu u Kraljevo do 25. 10.

23. 10. 1944. Operat. odeljenje (Kos. Mitrovica)...

Utvrđene nepr. jedinice: pomoću zaplenjenih dokumenata potvrđeno je da se ispred Borbene grupe »Šolc« nalazi 12. bug. pešad. div. (31, 32. i 46. pešad. puk). U Plovdivu prvi put se pojavio Štab bug. ustaničke armije. 1. Titova divizija i III bos. brigada 17. divizije, koje su dosad bile u rejonu Beograda, sada su kod Kragujevca...

Upotreba pa artiljerije protiv ciljeva na zemlji.

Naređenje k-danta Jugoistoka K-di nemačkog vazduhoplovstva u Grčkoj:

prema izveštaju k-ta 22. brd. arm. korpusa, k-t 19. pa divizije odbio je učešće pa artiljerije u borbi protiv zemaljskih ciljeva na odseku Kumanova sa obrazloženjem da nije nastupila krizna situacija. Ovakav postupak daje mi povoda da ukažem na sledeće: Delovi snaga Grupe armija, jačine oko 4 divizije, sada vode najteže odbrambene borbe protiv 4 nepr. armije sa ukupno 13,5 divizija na frontu širine oko 600 km i svojom požrtvovnom borbom štite povlačenje naših snaga iz Grčke. Pri tome borbena dejstva postaju iz dana u dan sve teža; neprijatelju stoji na raspolaganju veliki broj puteva kojim i dalje dovodi jake snage, dok Grupi armija »E« samo jedan jedini put i železnica.

U isto vreme jake bande zatvorile su sve puteve prema s.z. Akcijama protiv bandi, kakve su dosad preduzimane na teritoriji Grčke, ove bande neće se moći odbaciti. Nema više nikakve sumnje da se, s obzirom na ovo stanje, cela Grupa armija sada nalazi u ozbiljnoj kriznoj situaciji. Sada postoji samo jedan cilj: držanje istočnog fronta po svaku cenu i da se time osigura saobraćaj pravcem sever — jug na jedinom putu i železnici, da bi se dobile snage za proboj ka sev. zapadu. U tom cilju izdao sam ovlašćenje odgovornim komandama na istočnom frontu da mogu da upotrebe sve snage svih vidova oružanih snaga koje se nalaze na njihovom komandnom području, ako situacija bude to iziskivala. Molim da mi se sa vaše strane pruži najveća podrška. Razumljivo je da komandanti jedinica i kolona svih vidova oružanih snaga, na osnovi naređenja koja su u međuvremenu situacijom prevaziđena, još i dalje teže da se što pre domognu Sarajeva. Ali to nije više moguće ...

24. 10. 1944. Operat. odeljenje (Arsakli)...Situacija u toku dana.

Opšta slika: neprijatelj pojačava pritisak sev. od Čačka. Uspešnom odbranom i protivnapadima sprečeni su nepr. pokušaji prodora ka Čačku i Kraljevu. U cilju otklanjanja kritične situacije na sev. krilu stracinskog položaja vrši se pregrupisavanje i pripreme za protivna-pad sa novim snagama.

Namere: general-potpuk. Fribe preuzeće odsek 11. vazd. peš. div., general-potpuk. Koler odsek 22. pešad. divizije; izvlačenje 122. protivokl. diviziona sa odseka Bujanovca radi protivnapada sa III/67, 41. pionir, bataljonom, 330. mornaričkim pionir, bataljonom pod komandom potpukovnika Tima. Odbacivanje i razbijanje nepr. snaga koje su prodrle sev. od puta Kumanovo — Stracin ...

25. 10. 1944. Operat. odeljenje (Kos. Mitrovica)...920. vazd.-desantni bataljon,

U 14.10 čas. naređeno je K-di 22. korpusa, Grupi »Šuster-Voldan«, K-di 91. korpusa:

Menjajući dosadašnje naređenje, 920. vazd.-desantni bataljon premešta se u Rašku i potčinjava Korpusnoj grupi »Šuster-Voldan«. 4. četa ovog bataljona stigla je železnicom u Skoplje i biće odmah potčinjena 22. brd. arm. korpusu.

Procena neprijateljeve situacije.

Posle evakuacije Trakije od strane bugarskih jedinica, treba računati sa ponovnim dovođenjem (16. i 28. div.) verovatno na južni odsek istočnog fronta ...

26. 10. 1944. Operat. odeljenje (Kos. Mitrovica)...Železnički transporti

U 01.45 čas izdato je naređenje k-dama korpusa:

Od ovog časa železnicom se mogu prevoziti samo borbene jedinice i jedinice za osiguranje svih vidova oružanih snaga kao i njihove trupe za snabdevanje — ukoliko nisu motorizovane, kao i životno važni snabdevački vozovi k-de arm. pozadine. Sve ostale jedinice, komande i ustanove, bez izuzetka, imaju se kretati peške. Pojedinosti se vide iz priloga.

I-a, pov. br. 11183. Prilog 261.

1. brd. divizija.

Telegram upućen Korpusu »Miler«: prilikom upotrebe delova 1. brd.divizije treba uzeti u obzir da je već u toku ponovno formiranje divizije i da se u tom cilju delovi koji su angažovani na tamošnjempodručju moraju kasnije vratiti u sastav divizije.I-a, pov. br. 11190. Prilog 264.

27. 10. 1944. (Kos. Mitrovica)...

Zaštitnice 91. arm. korpusa preći će grčko-makedonsku granicu u 3 kolone oko 2. 11. i sa glavninom stići u rejon Skoplja 7. 11. 27. 10. dostavljen je sledeći izveštaj o povlačenju: 91. arm. korpus povlači se sa glavninom 41. tvrđ. divizije preko Verije u rejon s.z. od Soluna da bi što pre stigao do železničke pruge. Ostali delovi 91. arm. korpusa maršuju putem do Velesa, gde izbijaju na železničku prugu.

22. brd. arm. korpus povući će se sa delovima koji se nalaze na liniji »Hajnrih« uporedo sa K-dom 91. korpusa ka severu i ove delove uputiće preko Resna i Struge K-di 21. brd. arm. korpusa. Po dolasku na grčko-maked. granicu, K-da 91. arm. korpusa biće povučena i preuzeće komandovanje nad odsekom »Šolc« i »Šuster-Voldan«.

21. arm. korpus, pošto primi snage od 22. brd. arm. korpusa, takođe će se povlačiti ka severu, ali pre nego počne sa povlačenjem težiće da zauzme Trebinje

Za povlačenje 21. korpusa potpomaganje 5. SS-korpusa biće odlučujuće. Prema primljenim podacima, korpus se povlači suprotno primljenom naređenju, napuštajući mere za zaprečavanje, do ulaza na planinsko zemljište i povlači južno krilo ka Nevesinju. Zbog toga se put Trebinje — Stolac — Mostar jedva može koristiti za naše povlačenje. Put Trebinje — Gacko — Nevesinje otvoriće se i krčiti borbom. Skreće se pažnja na teškoće i potrebe u novim snagama za ovu operaciju s obzirom na javljeno iskrcavanje neprijatelja u Dubrovniku...

Most u Višegradu.

U 14.30 čas. dostavljen je izveštaj k-dantu Jugoistoka:

Brzoj opravci mosta u Višegradu pridaje se naročiti značaj.. K-da Grupe armija »E« za opravku dodelila je prednjem odredu »Šojerlen« odgovarajuće pionirske jedinice, da bi po dolasku na Drinu odmah počele sa opravkom mosta, ali ove nisu u stanju da sa svog područja dopreme mostovni materijal. Zato molimo da se mostovni materijal,najbolje LZ-materijal, doturi otuda.

I-a, pov. br. 11220. Prilog 273.

Izgradnja puta.

830. morn. tvrđ. pionirski bataljon odmah će otpočeti sa opravkom puta K. Mitrovica — Raška...

Beleška o situaciji na istočnom frontu.

Po prelasku ruskih i Titovih snaga na donjem toku Morave i nastupanju Rusa sev. od Dunava i, naposletku, posle koncentričnog napada na Beograd, nije se više moglo računati na ponovno uspostavljanje veze Grupe armija »E« prema severu. Zbog toga nastala je potreba da se otvori nova veza skretanjem prema severozapadu, na teritoriju Srbije i Hrvatske između Jadrana i Save i da se tamo uspostavi kontakt sa našim snagama ...

Pukovnik Mozeršmit saopštava nač. štaba Grupe armija »E«: opravka mosta u Višegradu, koji je od odlučujućeg značaja za buduće operacije, ne može se izvršiti sa mostovnom kolonom. Mora se dovući materijal LZ od k-danta Jugoistoka. Zahtev je već podnet. Osim toga, avionom će se prebaciti u Sarajevo jedan iskusan pionirski oficir, koji će već sada preduzeti pripreme za što hitniju opravku mosta. Pionirske snage treba dodeliti i Grupi »Šojerlen«, koja je angažovana kod Višegrada.

28. 10. 1944. Operat. štab (Kos. Mitrovica)...

Unutrašnja situacija: pokreti jačih bandi iz rejona Kukesa prema severu sa verovatnom namerom da se sjedine sa komunističkim snagama u rejonu Đakovice. Prikupljanje komunističkih i italijanskih bandi u rejonu Cetinja i Podgorice. Jake jedinice bandi u izviđanju od severa prema Herceg-Novom ...

29. 10. 1944. Operat. odeljenje (Kos. Mi tro vica)...

Sastanak 20. 10. načelnika Obaveštajnog odeljenja, potpukovnika Varnštrofa sa komandantom 4. četničkog korpusa Markovićem.

Prilog 288. Putevi za povlačenje.

U 21.03 čas izdato je naređenje K-di 21. brd. arm. korpusa: desant nepr. jedinica u Dubrovniku ugrožava put Nikšić — Trebinje — Stolac. Čvrsto se držimo namere da se otvori put Trebinje — Gacko — Nevesinje. 21. arm. korpus bezuslovno će izvršiti izviđanje prema Trebinju. Potom, sa prikupljenim snagama što pre izvršiti napad na Trebinje skidajući snage sa ostalih odseka. Ispitati mogućnost povlačenja putem Podgorica — Mateševo — Pljevlja uz istovremeno otvaranje prevoja na Čakoru.

30. 10. 1944. Operat. odeljenje (Kos. Mitrovica) ...

Čišćenje i otvaranje »zelenog« puta sporo napreduje: Teškoće su nastale u tome što smo ranije izvršili rušenja.

Za otvaranje »crnog« puta planiran je napad na Užice iz rejona Prijepolja.

Naređeno je 21. arm. korpusu da vrši izviđanje ka Trebinju i da što pre zauzme Trebinje ...

31. 10. 1944. Operat. odeljenje (Kos. Mitrovica)

1. 11. u 12.00 čas. K-da 91. arm. korpusa predaje komandovanje 22. brd. arm. korpusu.

Bande, ne zna se kom odredu pripadaju, prodrle su u s. z. deo Cetinja. Jače nepr. jedinice, dobro naoružane, na izgrađenim položajima zap. od Prijepolja i na visovima s obe strane doline Lima. Prema verodostojnim izveštajima četnika, u rejonu Nove Varoši nalaze se najmanje 2 brigade 54. divizije, pojačane delovima koji su otišli iz Prijepolja, sa neprekidnim priticanjem iz sev. dela Priboja i tesnaca puta u Bijelom Brdu.

U rejonu Sjenice prikupljanje oko 14.000 četnika, koji će krenuti preko Pljevalja i Sarajeva prema zapadu.

Izvod iz I-a, pov. br. 11.322. Prilog 324.

1. 11. 1944. Operat. odeljenje (Kos. Mitrovica)... Borbena grupa »Šuster-Voldan«:

Uzaludni napori 2. bug. armije da zauzme Prištinu, koji traju već 2 dana, prisilili su nepr. komandovanje da u ovaj rejon dovodi nove snage. Pored 3 pešad. divizije, 1 tenk. brigade, 1 konjičkog puka i nekoliko Titovih brigada, koje su primećene ispred borbene grupe, utvrđeno je dovođenje još 3 nova puka. Treba očekivati pojačan pritisak pre otvaranja našeg zaprečnog položaja, da bi se na taj način stvorila baza za prodor prikupljene 1. tenk. brigade u Podujevsku kotlinu i dolinu Ibra ...

2. 11. 1944. Operat. odeljenje (Kos. Mitrovica) ...

U toku 2. 11, poslednje zaštitnice prešle su grčko-maked. granicu. Borbena grupa »Štajrer« odlazi preko Ohrida u Tiranu. Spec. štab »Šojerlen« naišao je sev. od Prijepolja na bande, čiji otpor vazd. desant, bataljon još nije slomio ...

3. 11. 1944. Operat. odeljenje (Kos. Mitrovica)

U 21.10 čas naređeno je K-di 22. brd. arm. korpusa: povlačenje sa grčko-maked. granice prema sev.-zap. ubrzati svim sredstvima. Ojačani 65. pešad. puk i marševsku grupu koja se kreće putem Kilkis—Strumica povući bez obzira na stanje kretanja sever— jug duž železničke pruge Đevđelija — Veles, što je moguće brže, pozadi zaprečnog položaja s obe strane puta Strumica — Štip. Radi se o tome da se 65. pešad. puk i za borbu sposobni mot. delovi u rejonu Strumice što pre odvoje od neprijatelja i upute ka severu. 86. desantni pionir, bataljon, 212. tenk. bataljon, III polic. bataljon i 609. mornar. art. divizion što pre uputiti Grupi »Šolc« u Prištinu. Osim toga treba težiti da se i 65. pešad. puk prikupi u rejonu Prištine i stavi na raspolaganje Grupi armija.

U 18.20 čas. naređeno je k-di XXII brd. arm. korpusa i Grupi »Šolc«: k-da XXII brd. arm. korpusa, upuštajući se u najveći rizik, izvući će od angažovanih jedinica iz rejona Skoplje — Kumanovo 2 kompletna bataljona i jedan štab puka. Ove delove sa kamionima uputiti na raspolaganje Grupi »Šolc« u Prištinu. Pri tome se traži najveća brzina. Povlačenje s juga ubrzati svim sredstvima, da bi se dobile nove snage za upotrebu iz Prištine.

Operacije povlačenja.

U 22.55 časa naređeno je K-di Borbene grupe »Šolc« i Borbene grupe »Šojerlen«: ... Za uspešno izvršenje sledeće operacije povlačenja sada je odlučujuće:

a) što brže premeštanje težišta naših snaga sa teritorije Makedonije prema severu, dakle prema 91. arm. korpusu i Korpusu »Miler«. Položaji kod Prištine i Kraljeva moraju se bezuslovno održati. U Prištinu najbržim putem uputiti snage sa područja 22. brd. arm. korpusa. 22. brd. arm. korpus povući će što pre svoje snage sa juga makedonske teritorije na užu prostoriju Skoplje — Kumanovo — Bujanovce ešelonirajući ih što više po dubini.

b) otvaranje puta prema zapadu. Pri tom ovde mora pobediti nadmoć-nost nemačkog vojnika nad bandama iako nemački vojnik dosad nije obučavan za ovakvu borbu.

c) blagovremenu primenjivanje mera zaprečavanja u napuštenim zonama, da bi se neprijatelju onemogućilo brže nadiranje.

sređivanje jedinica. Svaka komanda mora nastojati da razbijene jedinice što pre prikupi i uputi u sastav formac. jedinica.

Situacija u vazduhu:

2. 11. pojačano učešće nepr. avijacije sa težištima na istočnom frontu,naročito u rejonu Priština — Podujevo i protiv železničkih objekatau rejonu Skoplja. Tom prilikom bombardovanjem potpuno je porušena glavna železn. pruga kod Kačanika ...

Situacija kod neprijatelja: potvrđeno je da neprijatelj namerava da zauzme Skoplje i da prodire u Prištinsku kotlinu dovođenjem novih snaga u rejon Kumanova ...

Sastanak sa četničkim delegatima.

3. 11. na molbu četničkog delegata majora Jevđevića iz Vrhovnog štaba Draže Mihailovića, održan je sastanak sa načelnikom Obaveštajnog odeljenja Grupe armija. Draža Mihailović sada se nalazi sa oko 40. 000 četnika u rejonu između Novog Pazara i Višegrada. S obzirom na nastupanje Rusa, on živi u punoj neizvesnosti kako u pogledudalje sudbine njegovih jedinica, tako i njegove zemlje. Američki oficiri za vezu koji su u njegovom štabu, navodno mu ne daju određena obaveštenja. Zato on želi da 3 četnička oficira iz svog štaba uputi u Albaniju gde bi stupili u vezu sa Anglo-Amerikancima, da bi dobili određene odgovore o daljim namerama i sudbini Srbije. Sažeto rečeno, na ovom sastanku utvrđene su sledeće tačke:

1.) Četnici će pratiti i potpomagati nemačke trupe u njihovom nastupanju do Sarajeva.

2.) Četnici ukazuju da će posle razjašnjenja situacije u savezničkom štabu za vezu:

a) u slučaju predaje Jugoslavije boljševizmu krenuti zajedno sa Nemcima na sever;

b) u slučaju da Englezi (u sporazumu sa Rusijom) proklamuju samostalnost Jugoslavije, u prvo vreme ostati na širem području Sarajeva, da bi sa ove baze nastavili borbu protiv Tita.

3.) U slučaju 2 b), da se četnicima pruži garantija da neće nastupati u pravcu morske obale, nego da će u slučaju teškoća u snabdevanju prihvatiti ponudu da ih snabdeva nemačka vojska.

4.) Kao baza za pregovore traženo je da se Nemcima predaju svi pripadnici nemačkih oružanih snaga koji se nalaze u četničkim rukama i koji su dosad bili izolovani od D. M.

Unutrašnja situacija na Balkanu pruža našoj nameri — proboj ka severu — nade na uspeh samo u slučaju ako se uspe da se spreči da dosadašnje kolebljivo — gotovo negativno — držanje četnika ne dovede pre vremena do otvorene borbe protiv nemačkih oruž. snaga. Postoje znaci koji na to ukazuju i bilo bi pogrešno ako bi navedenu situaciju potcenjivali. Zato, mora se pokušati svim sredstvima da se putem pregovora i u ograničenim okvirima pružanjem pomoći četnicima ovi održe u neutralnosti bar do trenutka dok borbene jedinice Grupe armija ne stignu u rejon Sarajevo — Mostar. Zbog toga je za protivuslugu obećano da će se navedenoj trojici četničkih oficira dati pratnja za slobodno kretanje preko Albanije. Uspostavljanje veze sa savezničkim štabom za vezu u sev. Albaniji mora se prihvatiti, pošto nema na raspolaganju drugih puteva, koji bi se mogli sagledati...

4. 11. 1944. Operat. štab (Kos. Mitrovica)...

91. arm. korpus.

K-da 91. arm. korpusa preuzeće 4. 11. u 12.00 čas. komandovanje nad dosadašnjim odsecima Grupe »Šolc« i Borbene grupe »Šuster-Voldan«. Obe grupe i 1031. poljski art. puk istovremeno se potčinjavaju 91. arm. korpusu. Zadatak: osiguranje železnice i puta Uroševac — Kraljevo od nepr. napada sa istoka, tako da se obezbedi naše povlačenje. Tako isto da budu otvoreni za naša kretanja železnica i put u Uroševcu...

Most na Drini.

U 08.05 čas. naređeno je Spec. štabu »Šojerlen«: posle opravke mosta na Drini u Višegradu, isti zaštititi od vazdušnog napada celim 310. pa. divizionom.

Albanska milicija. Izveštaj podnet k-tu Jugoistoka.

Albanska milicija postoji na području Kosova od dolaska nemačkih trupa. Ona je organizovana i rukovođena na seoskoj ili plemenskoj osnovi i oduvek je uživala punu podršku nemačkih vlasti i komandi. Na delu područja koji su ranije bili zauzeli Italijani, tamošnja albanska uprava obavljala je pod italijanskom komandom policijsku službu. Obe uprave štitile su alb. imovinu od komunističkih bandi i obezbedi vale albanska naselja. Vođa kosovskih Albanaca, Džafer Deva, posle sloma italijanske vladavine stvorio je u Albaniji zvanične alb. snage obezbeđenja i kao ministar unutrašnjih poslova upotrebljavao ih protiv komunističkih bandi. Posle njegove ostavke i povratka na područje Kosova, sa njim se vratio veći deo ovih Albanaca. Porastu komunističke opasnosti usledilo je formiranje milicije na području Kosova, uz čvrstu saradnju nemačkih vlasti. Pod vodstvom Kosovskog komiteta (ministar Deva), priznatog sa nemačke strane, albanska milicija u poslednje vreme organizovana je na mnogo čvršćoj i disciplinovanijoj osnovi. Kada je, pre nekih 14 dana, na ovdašnju inicijativu, bila naređena mobilizacija svih muškaraca Albanaca od 16—60 godina radi borbe protiv bugarskih komunista, odziv je bio masovan. O brojnoj jačini milicijskih odreda postoje dosta nesigurni podaci, jer pozivanje u miliciju nije vršeno po spiskovima. Ukupna jačina svih odreda u rejonu Priština — K. Mitrovica ne prelazi 5.000 ljudi. Pošto Albanci u nacionalnom pogledu vode borbu protiv Slovena, to su sada otpali politički momenti. U borbi protiv komunista i Bugara dosad su se odlično borili. I-c, pov. br. 7852.

5. 11. 1944. Operat. štab (Kos. Mitrovica) ...

Rušenje železnica

K-di 91, 22. i Korpusa »Miler«, k-tu nemačkog vazduhoplovstva u Grčkoj i 19. pa diviziji.

Ubrzavanje povlačenja zahteva korišćenje železnice dokle god je to moguće. S druge strane time je železničkim pionirima onemogućeno da potpuno unište železnička postrojenja sa voznim parkom. K-de korpusa pobrinuće se da zaštitnice pružaju najveću pomoć železničkim pionirima prilikom uništavanja voznog parka.

Povlačenje.

Grupa armija »E« nas tavice povlačenje prema severu i severozapadu sa najvećim mogućim ubrzanjem, uz jako obezbeđivanje svog istočnog i sev. boka, starajući se o bezuslovnom osiguranju planskog odvijanja kretanja, da bi se po prelasku Drine i uspostavljanju naslona na snage K-de 2. oklopne armije u Hercegovini i u donjem toku Save, mogla grupisati za izvršenje novih zadataka. Za povlačenje stoje na raspolaganju putevi:

plavi: Bitolj — Elbasan — Skadar — Podgorica — Trebinje — Mostar, 

ljubičasti: Štimlje — Prizren — Kukes — Skadar,

crveni: Prizren — Peć — Andrijevica — Berane — Pljevlja — Uvac, zeleni: Mitrovica — Novi Pazar — Prijepolje — Priboj — Višegrad,

smeđi: Uroševac — Raška — Kraljevo,

crni: Kraljevo — Čačak — Užice — Višegrad — Rogatica — Sarajevo.

21. brd. arm. korpus krenuće što pre sa jednom jakom borbenom grupom plavim putem i zauzeće rejon sev. od Mostara. 5. SS-korpus potpomagaće prodor 21. korpusa do Mostara. Po zauzimanju rejona Mostara, treba nastojati da se izgradnjom novog istočnog fronta između Nevesinja i gornjeg toka Drine što jače potpomogne južni front SS-korpusa i da se radi zaštite pozadnjih veza u pravcu G. Vakufa što više raščlani po dubini.

22. brd. arm. korpus povući će se na liniju Uroševac — Gnjilane (liniju preći bezuslovno do 13. 11), gde će biti prihvaćen od 91. arm. korpusa.

91. arm. korpus prihvatiće 22. arm. korpus na liniji Uroševac — Gnjilane, štitiće na svom odseku železnicu i put Uroševac — Kraljevo prema istoku i jugu sve dotle dok 22. arm. korpus ne pređe Novi Pazar. Po prelasku 22. brd. arm. korpusa, 91. arm. korpus povlačiće se zelenim putem do linije Pljevlja — Prijepolje. Korpus »Miler« držače mostobran u Kraljevu do približno 18. 11. uz jednovremeno otvaranje crnog puta prema zapadu i povući će se — čim K-da Grupe armija »E« odobri da se napusti Kraljevo — u rejon Užice. Sa delovima sposobnim za borbu što pre uspostaviti kontakt sa 68. arm. korpusom kod Zvornika. Štab »Šojerlen« otvoriće zeleni put i od Višegrada crni do Sarajeva i držati otvorenim.

Granice između odseka vide se iz priloga.

Linije, koje komande korpusa treba da dostignu, odnosno da pređu, određivaće se blagovremeno prema situaciji.

Komandno mesto K-de Grupe armija »E« u prvo vreme Mitrovica a docnije Sarajevo.

Izvod iz I-a, str. pov. br. 11420. Prilog 44.

Četnički odredi.

Prema vestima iz sigurnih izvora, potvrđena je namera da se sve četničke snage koncentrišu u Crnoj Gori sa docnijom tendencijom:

a) da dođu u vezu sa Englezima, koji se očekuju iz Grčke,

b) da na poziv Engleza posednu odsek obale Kotor — j. od Skadra. Pokreti su otpočeli.

I-c, str. pov. br. 3778. Prilog 45.

6. 11. 1944. Operat. odeljenje (Kos. Mitrovica)...

Procena situacije, izveštaj dostavljen k-dantu Jugoistoka: u teškim borbama krizna situacija kod 22. i 91. arm. korpusa raščišćena, ali je povlačenje usporeno, jer je raščišćavanje bilo moguće samo iskrcavanjem jedinica iz transporata koji su se kretali prema severu.

Vremenski plan za evakuaciju Makedonije, pošto je povlačenje ponovo u punom jeku:

evakuacija Štipa i Kumanova 7. 11. evakuacija Skoplja 11. 11. evakuacija Uroševca 13. 11.

Situacija kod 91. arm. korpusa još je zategnuta. Slaba borbena vrednost izmešanih jedinica dolazi jasno do izražaja. Borbe koje se vode za visove na Kopaoniku još nisu okončane. Držanje ovih visova ima odlučujući značaj za plansko odvijanje povlačenja. Kod Korpusa »Miler« razvoj situacije može da obraduje. Posle zauzimanja Užic, otvaranje direktnog puta ka Zvorniku a samim tim i uspostavljanje naslona na 68. arm. korpus, kao i dotur snaga za sev. bok 2. okl. armije pomakli su se do opipljive blizine... Na području od Kotorskog zaliva do Danilovgrada nalaze se 6. crnogorska mot. brigada i 10. crnogorska brigada, sa ukupnom jačinom oko 3000 ljudi. Na obalskom području jugoist. od Cetinja nalaze se bande u jačini oko 2000—3000 ljudi. Prema podacima iz sigurnih izvora, 3 bataljona 3. sandžačke brigade i 7. crnogorska brigada nalaze se na desnoj obali Lima sev. od Prijepolja. 4. sandžačka brigada 37. divizije u rejonu Bistrica — Sjenica. Prema istim izvorima, komunisti traže bombardovanje i mitraljiranje Priboja, Sjenice i Novog Pazara.

7. 11. 1944. Operat. odeljenje (Kos. Mitrovica)...

Istočni front: kod 22. brd. arm. korpusa povlačenje zaštitnica iz rejona Strumice u pravcu Štipa odvija se planski i bez pritiska neprijatelja. Na odseku sev.-ist. od Štipa, jaka obostrana art. aktivnost. Nepr. prikupljanja na pripremnim položajima ispred sev. krila razbijena su teškim oružjem.

Grupa 966. tvrđ. brigade, posle uspešne odbrane nepr. protivnapada, zauzela je mesto Pčinju. U toku povlačenja 6. 11. uveče posednut je suženi mostobran u Štipu ... Unutrašnja situacija:

Na alb.-maked. teritoriji i dalje je težište jake aktivnosti bandi usmereno protiv veza, saobraćajnica i otpornih tačaka. Bande su stigle u j.z. deo Cetinja. Vode se žestoke ulične borbe.

8. 11. 1944. Operat. odeljenje (Kos. Mitrovica)...

Zaštita železničkih mostova.

K-di XXII brd. arm. korpusa:

Zaštitu najvažnijih železničkih mostova od napada aviona za obrušavanje u tesnacu Kačanika neodložno obezbediti lakim i srednjim pa oruđima...

Uništavanje železničkog materijala.

K-di 22, 91. arm. korpusa i Korpusu »Miler«:

Politički obziri nalažu da se uništi železnički vozni park izvanteritorije Albanije i južne Srbije. Prema tome, uništenje se ima sprovoditi gotovo isključivo u Makedoniji i na području Kraljeva. Nije dozvoljeno prevoženje materijala za uništavanje na području 91. arm.korpusa.

I-a, str. pov. br. 11443. Prilog 66.

9. 11. 1944. Operat. odeljenje (Kos. Mitrovica)...

SS-divizija »Skenderbeg«.

K-di XXI korpusa i SS-div. »Skenderbeg«: Gotovost za ukrcavanje divizije mora se bezuslovno ubrzati. Delovi koji su u akciji ist. od Jakova treba da budu spremni zaukrcavanje u Peći najkasnije 11. 11. ujutro. Delovi angažovani u Prizrenu stigli su železnicom u rejon Uroševca u dva dana marša bez teškoća. Dolazak poslednjih delova železnicom zavisi od stizanja 48. brzogodreda i 8. štaba tvrđ. pionira. 48. brzi odred odavde je krenuo namarš 10. 11. u podne. 8. štab tvrđ. pionira dobio je naređenje da u Prizren stigne najkasnije 11. 11. uveče.

Ia, str. pov. br. 11.501. Prilog 76.

Obalski put Podgorica — Cetinje — Kotor — Dubrovnik ugrožava crnogorsko-komunistički obalski odred. 3. Titova divizija dobija pojačanje iz zap. Srbije. 37. Titova divizija na području Prijepolje — Priboj — Pljevlja dobija pojačanje sa severa. U rejonu ist. od Sarajeva 27. Titova divizija.

Jake komunističke snage u rejonu južno i jugoist. od Mostara. Koncentracija snaga, ukupne jačine 10 Titovih divizija, na crnogorsko-istočnobosanskoj teritoriji zaslužuje posebnu pažnju ...

10. 11. 1944. Operat. odeljenje. (Kos. Mitrovica)...

Borbena grupa »Fictum«.

Sve SS-jedinice, izuzev 7. SS-div. »Princ Eugen«, i sve polic. odrede na području Korpusa »Miler« objediniti pod komandom SS-grupenfirera Fictuma u SS-borbenu grupu »Fictum«, koja se potčinjava Borbenoj grupi Korpusa »Miler«. Upućivanje polic. odreda koji se nalaze pri Štabu »Šojerlen« u Borbenu grupu »Fictum« narediće se čim to bude moguće.

Borbena grupa treba što pre da stigne u rejon zap. od Užica i odavde, bilo iz Užic preko Rogačice — Zvornika ili preko Višegrada — Rogačice — Podromanije — Zvornika, da zauzme Drinski odsek Rogačica — Zvornik i da u naslonu na 68. arm. korpus vrši osiguranje prema severoistoku...

Pokret DM.

K-dama korpusa, Štabu »Šojerlen« i 19. pa diviziji: Suprotno Titovim bandama, koje su sa ruske strane disciplinovano vođene, pokret DM se kreće između straha od crvenog neprijatelja i nade na anglo-američku pomoć, koja je dosad podbacila. Nepopustljivi u spremnosti za borbu protiv komunizma, četnici delimično traže oslonac na nemačke trupe; trenutno oni računaju i na englesku pomoć na crnogorsko-albanskoj teritoriji, odnosno u Makedoniji. Uopšte uzev, kod četnika ocrtava se jedna osnova koja traži sve puteve kako bi se pogodio iskonski neprijatelj Tito, ali ne napuštajući nadu na političku i praktičnu anglo-američku pomoć. Pokret DM u svom držanju u odnosu na nemačke trupe treba uvek smatrati nepouzdanim.

11. 11. 1944. Operat. odeljenje (Kos. Mitrovica)...

22. pešad. div. i 11. vazd. pešad. divizija.

22. pešad. divizija i 11. vazd. pešad. divizija po dolasku u Prištinu potčinjavaju se 91. arm. korpusu.

11. vazd. pešad. div. krenuće u Kraljevo i dodeljuje se Korpusu »Miler«.

22. pešad. divizija dodeljuje se K-di 22. korpusa koji je isturen u Sarajevo, a krenuće u rejon Sarajeva »zelenim« putem do Prijepolja a odavde preko Pljevalja u rejon Sarajeva. Iskrena ž. st. za 11. vazd. pešad. div. biće Kraljevo a za 22. pešad. div. Raška...

Nacionalni Albanci.

Izveštaj k-dantu Jugoistoka: Albanci sa Kosova za poslednjih nekoliko nedelja borili su se vrlo uspešno i imaju svoj udeo u uspešnoj odbrani. Nacionalno albansko vodstvo obećalo je da će nastaviti borbu po odlasku nemačkih snaga. Poslednje uporište čine albanske planine sev.-ist. od Skadra. Otuda će se rukovoditi ofanzivan gerilski rat protiv komunizma i bugarsko-sovjetske okupacije. Ostavljajući na području domovine Albance koji se nisu jako eksponirali obezbediće se služba veze, sabotaže i podrivačka aktivnost.

K-da Grupe armija »E« ostaviće nemačkog radistu sa radio-opremom radi obezbeđenja veze ...

DM učešće u borbenim dejstvima.

K-dantu Jugoistoka:

Grupa Markovića u sporazumu sa nemačkim jedinicama osigurava odsek Mitrovica — Raška — Novi Pazar. Izviđačke akcije prema Bugarima, Titu i Sovjetima. Dosad nije bilo nikakvih ozbiljnih incidenata.

Trifunović sa oko 18.000 četnika kreće se paralelno sa nemačkim kretanjima u rejonu Prijepolja u pravcu Foče. U početku učestvovali su u borbama na nemačkoj strani a u poslednje vreme su samo saputnici. Dok traju istovetni interesi, uglavnom vlada mir. Ako se nadaju uspehu neminovno treba očekivati prepade na nemačke oružane snage, naročito na usamljene grupe ... 

12. 11. 1944. Operat. odeljenje (Kos. Mitrovica)...

Borbe za čišćenje puteva za povlačenje.

K-da Spec. štaba »Šojerlen« nastoji da sa jakim delovima što brže prodire ka zapadu. Cilj je da se što pre zauzme Rogatica i Podromanija kao i prevoji na potezu »crnog« puta, koji imaju odlučujući značaj, kao i da se taj put otvori za transportovanje opreme za vazdušno izviđanje i drži u rukama za naša dalja kretanja u rejonu Sarajeva. 7, SS-dopunski bataljon ostavlja se u Višegradu i potčinjava Štabu »Šojerlen«.

Prevoj na Jabuki i dalje obezbeđivati za docnije kretanje 22. pešad. div. preko Pljevalja i Goražda.

Ia, str. pov. br. 11.567. Prilog 113.

Rudnik Trepča. K-di 91. arm. korpusa:

Rudarski bataljon Jugoistoka i 26. tehnički bataljon izvršili su rušenje rudnika Trepča. Za obezbeđenje rušenja odgovorna je K-da 91. arm. korpusa.

Situacija kod neprijatelja: kod 4. i 1. bug. armije neprijatelj prilazi našem zaprečnom položaju kod Skoplja sa svim divizijama koje su dosad utvrđene na južnom odseku i na kumanovskom frontu. U rejonu Kraljeva, 25. Titovoj diviziji priključila se sa severa i 23. divizija. Dovođenje novih bandi u ovaj rejon služi verovatno pojačavanju tamošnjih nepr. snaga po odlasku ruskih jedinica ...

13. 11. 1944. Operat. odeljenje (Kos. Mitrovica)

SS-poterni odredi.

K-dama korpusa: 16. 9. 1944. rajhsfirer SS izdao je naređenje za formiranje SS-poternih odreda pod komandom SS-oberšturmbanfirera Skorcena. Zadatak ovih odreda sastoji se u izvršavanju spec. zadataka, naročito u aktiviranju i rukovođenju stranim pokretima otpora. Na taj način SS-poterni odredi preuzimaju zadatke Divizije za naročitu upotrebu »Brandenburg« ...

14. 11. 1944.

Operat. odeljenje (Kos. Mitrovica)

...Mostovi na Drini.

K-da 2. okl. armije saopštava 13. 11. da su 2 mosta kod Zvornika porušena i da se opravka ne može izvršiti u kraćem roku. Isti tekst dostavljen je i 34. arm. korpusu.

Na to je 14. 11. poslat izveštaj K-di 34. arm. korpusa i k-dantu Jugoistoka: Ovoj komandi poznato je da su porušeni mostovi kod Zvornika. Važniji je most kod Ljubovije, zato su preduzete sve mere da se zauzme prepadom.

15. 11. 1944.

Operat. odeljenje (Sarajevo)

K-da Grupe armija »E« 15. 11. prelazi iz Kos. Mitrovice u Sarajevo. General-pukovnik Ler sa ordonans-oficirom i Operat. odeljenjem u 13.00 čas. krenuo iz K. Mitrovice i stigao na aerodrom u Sarajevo u 17.00 čas.

U 20.00 čas. preuzeo službene funkcije.

U 20.18 čas. poslat telegram K-di 21, 22, 34, 91, 15, 5. SS-korpusa i 19. pa diviziji da se Štab Grupe armija od 20.00 časova nalazi u Sarajevu. Nač. štaba sa Obavešt. odeljenjem krenuo peške u 12.00 čas. iz K. Mitrovice pravcem Kraljevo — Čačak — Sarajevo. U noći 15/16. bio u Kraljevu...

Rukovođenje borbom.

K-di 91. i 34. arm. korpusa i Spec. štabu »Šojerlen« dostavlja se uputstvo za rukovođenje borbom od 15. 11. 1944.

Tekst koji sledi je izvod:

Posle uspešne odbrane svih pokušaja neprijatelja da spreči naše povlačenje sa teritorije Makedonije, odsad se mora računati sa još većim naporima neprijatelja da u prištinskoj kotlini napadne bok naših jedinica. Istovremeno mora se računati sa pojačanim pokušajima neprijatelja da sa sev. dela Kopaonika ometa naše povlačenje. Takođe treba očekivati da će neprijatelj i u rejonu Kraljeva ponoviti pokušaje da se uklini u mostobran Kraljeva. Zadatak Grupe armija »E« sastoji se u tome da štiti sopstveno povlačenje, Komandi 2. okl. armije uputi što jače snage radi odbrane ugroženog sev. boka k-danta Jugoistoka i da potom sa preostalim snagama dostigne i drži opštu liniju Mostar — Nevesinje — Foča — Pljevlja — Priboj — Užice — Rogatica — tok Drine do Zvornika.

Zadatak za 21. arm. korpus ostaje kao što je ranije naređeno (vidi ratni dnevnik, prilog 44).

91. arm. korpus držaće liniju Uroševac — Gnjilane — ist. od Prištine — južni ogranci Kopaonika sve dotle, dok glavnina 22. pešad. divizijei 11. vazd. pešad. divizija ne pređu liniju u pokretu prema severu apotom nastaviće povlačenje na liniju Pljevlja — Priboj. 22. pešad. div.povlačiće se preko »zelenog« puta do Prijepolja a potom preko Pljevalja i Goražda, držeći u prvo vreme Pljevlja.

41. tvrđ. div. i 963. tvrđ. pešad. brigadu uputiti u rejon ist. od Sarajeva na raspolaganje Grupi armija »E«.

34. arm. korpus držaće u prvo vreme mostobran u Kraljevu dok se ne završi pokret snaga koje pritiču iz 91. arm. korpusa. Nezavisno od zadatka u vezi mostobrana u Kraljevu, treba K-di 2. okl. armije da se što pre upute delovi korpusa (ovdašnje naređenje I-a, br. 11621 od 14. 11.). Upućivanje putem Užice — Zvornik ili Užice — Višegrad, Podromanija — Zvornik ili Užice — Sarajevo — Brod zavisiće od razvoja situacije. Posle napuštanja i evakuacije Kraljeva, korpus povući u Užice. Istovremeno treba osigurati odsek na Drini Rogatica — Drinjača. Po dostizanju linije Užice — Pljevlja planirano je da se izvuče 91. arm. korpus radi drugih zadataka.

Spec. štab »Šojerlen« osiguraće put Sarajevo — Dobrun i železn. prugu Sarajevo — Višegrad i u tom cilju upućuje se na saradnju sa 5. SS-korpusom.

I-a, str. pov. br. 11625. Prilog —

Most kod Višegrada popravljen. Bande porušile železnički most na ušću Lima u Drinu 9 km j. z. od Višegrada. Izviđački bataljon 104. lov. div. izveštava da je porušen most na Drini kod Bajine Bašte.

17. 11. 1944.

Operat. odeljenje. (Sarajevo)

5. SS-korpus

5. SS-korpus od 17. 11. potčinjava se K-di Grupe armija »E«. Granice odseka vide se iz priloga.

Zadatak: osiguranje teritorije južne Hrvatske prema dalmatinskoj obali na liniji Livno — Mostar — Nevesinje — Gacko. Pri tome po svaku cenu ima da se drži linija Lise — Mostar — Nevesinje. U Nevesinju pripremiti jednu što jaču borbenu grupu, da bi ista mogla u pogodnom momentu da potpomogne prodor 21. arm. korpusa iz Albanije ka severu, napadom u pravcu Gackog.

Osiguranje Sarajeva kao glavnog grada Bosne i Hercegovine. Osiguranje železnice i puta Maglaj — Sarajevo — Mostar i Sarajevo — Višegrad.

Zaštita za život važnih privrednih preduzeća. Zaštita aerodroma u Sarajevu...

Povlačenje XXI brd. arm. korpusa.

U proceni situacije od 17. 11, K-da XXI arm. korpusa, između ostalog, izveštava: s obzirom na okolnost da neprijatelju na području Trebinje — Nikšić i dalje stižu pojačanja sa jakim jedinicama i artiljerijom, to uspeh proboja određenim pravcem zavisi od jačine protivudara 5. SS-korpusa a samim tim i vezivanja nepr. snaga (vidi ovd. akt Ia, str. pov. br. 4220 od 5. 11, ratni dnevnik, prilog 44). Zato 5. SS-arm. korpus treba da potpomaže proboj 21. arm. korpusa. Na to je u 22.25 čas. odgovoreno K-di 21. brd. arm. korpusa: 21. arm. korpus mora da izbori proboj ka severu sopstvenim snagama koje su dovoljno jake. Susretnoj borbi iz rejona Mostara težiće se svim sredstvima, ali ista ne može da se postavi kao uslov za izvršenje prodora...

18. 11. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo)...

Odbrana jugoist. teritorije Hrvatske.

K-dant Jugoistoka sa I-a str. pov. br. 6157 od 13. 11. dostavlja Grupi armija »E« uputstvo za vođenje operacija i odbranu teritorije Hrvatske na opštoj liniji jugoistočne granice. Na odbrambenom odseku Drine uspostaviti kontakt sa 2. okl. armijom u okolini Zvornika. Izveštavati o planiranim linijama dostizanja. Pri tome treba uzeti u obzir da rejon Mostara mora da ostane čvrsto u našim rukama i da se mora uspostaviti sigurna veza ovog rejona prema istočnom frontu. U vezi organizacije komandovanja predvideti da će se pored 21. arm. korpusa za komandovanje na istočnom frontu s obe strane Visegrada ubaciti još jedan korpus. Posle preuzimanja komande nad ova dva korpusa, koje treba rasporediti na jadranski i istočni front sadašnjeg 5. SS-korpusa, Komanda 5. SS-korpusa biće povučena radi drugog zadatka. Podneti izveštaj o planiranom angažovanju navodeći organizaciju komandovanja. Biće potrebno da se pojačaju snage koje su dosad upotrebljene u rejonu Mostara. Pri docnijem preuzimanju sadašnjeg odseka XV arm. korpusa biće takođe potrebno da se upute pojačanja u rejon Knina. 18. 11. odgovoreno je k-dantu Jugoistoka:

Za izvršenje zadatka »Odbrana teritorije južne Hrvatske« na opštoj liniji državne granice odlučujući značaj predstavlja saobraćajna situacija na teritoriji Hrvatske.

Prema trenutnoj situaciji i zemljištu za odbranu, nudi se linija Livno — Mostar — Nevesinje — Kalinovik — tok Drine do Drinjače (oko 400 km). Ova linija predstavlja značajno uvlačenje teritorije Hrvatske u sistem nemačke odbrane i prema tome trebalo bi je birati i iz političkih razloga.

Ova linija je zasada posednuta samo na odseku Mostar — Nevesinje po sistemu otpornih tačaka a na odseku Višegrad — Drinjača zaštićena je jedinicama koje pristižu iz južne Srbije. Dok je na ovom odseku pri planskom odvijanju povlačenja garantovano posedanje odbrambenog položaja i proširenje fronta do rejona Goražde — Foča, a zatvaranje praznine između Nevesinja i Kalinovika izgleda moguće pridolaskom 21. brd. arm. korpusa, dotle je najugroženija neposednuta praznina između Knina i Liše (120 km) zasad potpuno nezaštićena. Ista pruža neprijatelju mogućnost da neometano prodre do železničke pruge Sarajevo — Brod ili preko Banje Luke u dolinu Save.

Celokupno snabdevanje odbrambenog fronta zavisi od železničke pruge Brod — Sarajevo i njenih sporednih pruga, čiji su kapaciteti za snabdevanje 200.000 ljudi i 24.000 konja pri mogućnostima opterećenja od 650 tona dnevno — zadovoljavajući, ali nedovoljni za stvaranje rezervi. (Bliži podaci o podeli dobara za snabdevanje na pojedine pruge vide se iz priloga.) Za odbranu ove linije (180 km) potrebno je najmanje 5 divizija i 2 brigade na samom frontu i 1 divizija kao operativna rezerva, kao i dovoljno snaga za osiguranje saobraćajnih linija važnih sa taktičkog i snabdevačkog gledišta. Prilikom preuzimanja područja 15. arm. korpusa biće potrebna bar još jedna divizija i jedna brigada radi zaštite fronta 15. arm. korpusa. Ove snage mogu se dobiti — izuzev jedne divizije — iz snaga koje pritiču iz Albanije i Srbije. Ali i sa ovim snagama može se posedanje vršiti samo po sistemu otpornih tačaka. Izuzev odseka Višegrad — Zvornik, zasad se kao neprijatelj mogu očekivati samo bande. Na odseku Višegrad — Zvornik treba još ove zime računati sa nadiranjem ruskih i bugarskih nepr. jedinica.

Potom, najkasnije sa početkom proleća, treba očekivati koncentričan napad na teritoriju Hrvatske, pošto jake snage bandi na Jugoistoku — čiju dalju organizaciju saveznici svim sredstvima pomažu — moguda se angažuju samo u ovom prostoru a neprijatelj ni u kom slučaju neće pustiti da budu van akcije. Treba očekivati jaku podršku saveznika i jaku koordinaciju sa rusko-bugarskim operacijama.Planirano je da se navedena linija za prvo vreme samo obezbeđuje ipripremi odbrana teritorije Hrvatske u 2. liniji.

Planirano komandovanje i angažovanje:

21. arm. korpus sa 369. pešad. div. (hrvat.), 297. pešad. div. i jednom tvrđav. brigadom na odseku Livno — Kalinovik. K-da 34. arm. korpusa na odseku Kalinovik — Drinjača sa 22. pešad. div., 41. tvrđ. div.i 104. lov. div., kao i 1 tvrđ. brig. 181. pešad. div. kao operativna rezerva u rejonu Travnika. (Izvod iz I-a, str. pov. br. 0400). Prilog.

Na to je k-dant Jugoistoka uputio 22. 11. u 02.50 časa sledeći radiogram K-di Grupe armija »E«:

Sa predloženim planom saglasan sam u bitnim tačkama. U pogledu detalja zauzimam sledeći stav:

1) Linija Livno — Mostar — Nevesinje — Kalinovik — tok Drine —Drinjača uglavnom odgovara zadatku izdatom od firera da se drži Hrvatska pa, prema tome, ne može se predvideti kao linija osiguranja, nego istu birati kao definitivan položaj.

Pored toga, molim da se ispita:

a) uvlačenje Gacka,

b) protezanje glavne borbene linije između Foče i Višegrada na južnu obalu Drine, da bi se na taj način u našim rukama zadržala poprečna veza sa dolinom Drine.

c) napuštanje mostobrana ist. od Višegrada.

2) Povlačenje fronta na skraćenu liniju — predloženu pod tač. 4) — ne odgovara postavljenom zadatku i ne može se opravdati pod sadašnjim odnosima snaga, jer bi se time neprijatelju prepustilo područje važno i sa političkog i tehničko-saobračajnog gledišta (vrata prema Srbiji i Crnoj Gori). U pogledu izviđanja zemljišta i pripremanja navedene linije nemam primedaba.

3) Namere neprijatelja: danas je razjašnjeno toliko da sve ruske jedinice sa fronta Grupe armija »E« sigurno odlaze u Mađarsku. Anglo-Amerikanci se pojavljuju na jadranskoj obali samo kao pomagači bandi. Prema tome, sa velikom verovatnoćom treba računati samo sa Jugoslovenskom oslobodilačkom armijom. S obzirom na ovu činjenicu, prednosti brdsko-planinskog zemljišta i predstojeću zimu, potrebe u snagama protiv spoljnog neprijatelja skromno su ocenjene. Nemam primedaba u odnosu na planirani raspored i grupisanje snaga, jer pruža mogućnost da se jaki delovi jedinica, ešelonirani po dubini, upotrebe u borbi protiv bandi. Ipak sa raspoloživim snagama mora se osigurati i pojačavanje fronta 15. brd. arm. korpusa. Na osnovi pokretljivosti, 104. lov. div. izgleda da je pogodnija kao operativna rezerva nego li 101. pešad. div. Molim da - po ovom pitanju zauzmete stav.

4) Da li se, najzad, kao operat. rezerva može ostaviti jedna cela divizija Grupe armija »E«, zavisiće od daljeg razvoja situacije kod 2. okl. armije. Ali, mislim da će Grupa armija biti u stanju, i pored odvajanja 104. lov. div. odnosno 101. pešad. div. da drži liniju navedenu u tač. 1) i da pored toga stvori dovoljnu rezervu.

5) U pogledu železničkih veza može se reći sledeće:

a) jedinstveno rukovođenje pogonom na prugama uskog koloseka već sada je regulisano Ispostavom nemačke Transportne komande Hrvatske sa sedištem u Sarajevu, kojoj su potčinjene sve transportne uprave i ustanove poljskih železnica.

(potpis) Vajks, general-feldmaršal.

k-dant Jugoistoka (Grupa armija »F«)

I-a, str. pov. br. 0338.

19. 11. 1944.

Operat. odeljenje (Sarajevo) ...

U podne 10—15 bombardera izvršilo pojedinačne napade na Višegrad. Pogođen ratni most, jedna skela potonula a nekoliko oštećeno. Predviđen saobraćaj skelama između preostalih delova mosta — 19. 11. uveče. Čelo napadnih jedinica i dalje vodi teške borbe na visovima s obe strane puta 8 km s. z. od Rogatice. Namera: 20. 11. angažovanje jedne mot. borbene grupe 5. SS-korpusa sa tenkovima iz Sarajeva radi uspostavljanja veze sa čelom »Šojerlen«.

Evakuacija na području Grupe armija »E« odvija se uglavnom po planu...

20. 11. 1944.

Operat. odeljenje (Sarajevo) ...

Uništavanje aerodroma

Telegram K-di 34. arm. korpusa:

Uništavanje aerodroma u Kraljevu regulisati sa tamošnjim vazd. komandama tako da jedinice napuste mašine koje se nalaze na aerodromu 4 dana pre evakuacije a obustava vazdušnog saobraćaja i početak uništavanja aerodroma 3 dana pre evakuacije ... Kada najranije ove noći može general Lajzer da dođe na sastanak u Podgoricu?

Spec. štab »Varnštorf«.

Radi regulisanja toka kretanja preko Drine u rejonu Višegrada obrazovaće se Spec. štab »Varnštorf«. Zadaci Spec. štaba »Varnštorf« biće u pojedinostima sledeći:

oticanje i prelaženje preko Drine jedinica i njihove opreme k-de Spec. štaba »Šojerlen«, 34. i 91. arm. korpusa od polazne tačke na raskrsnici puteva u Dobrunu, u tesnoj saradnji sa k-dama korpusa. K-da 34. arm. korpusa treba, što pre, sa jednim komandnim štabom da preuzme zadatke Spec. štaba »Varnštorf«. Potrebne podatke za to dobiće u posebnom uputstvu.

21. 11. 1944.

Operat. odeljenje (Sarajevo)

Prelaz Drine kod Višegrada. Dovođenje lovačke grupe.

U 01.15 čas poslat telegram k-dantu Jugoistoka.

Koncentrična upotreba nepr. vazduhoplovstva prema mostu u Više-gradu usled nedovoljne zaštite sprečava prelaz preko Drine glavnih snaga Grupe armija »E«, koji se dosad tečno odvijao. Molimo da se dodeli lovačka grupa i uputi u Sarajevo. Pri postojećim naročito povoljnim izgledima na uspeh može se očekivati da će doći do znatnog rasterećenja inače napete situacije.

Snage za 2. okl. armiju.

01.17 čas telegram primljen od k-danta Jugoistoka;

situacija kod 68. arm. korpusa sev. od Drave iziskuje da 1. brd. div. odmah krene sa fronta na Drini. K-da Grupe armija »E« ubrzaće prodiranje snaga određenih da dejstvuju ka Zvorniku, da bi se time moglo da stvori izjednačenje posada na drinskom frontu. Svim sredstvima ubrzati prilaženje 11. vazd. pešad. div. jer je planirana njena upotreba na Drini.

22. 11. 1944. Operat. odeljenje. (Sarajevo) ...

General-pukovnik Ler u toku noći 22/23. 11. avionom odleteo u Štab 21. brd. arm. korpusa ...

23. 11. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo)...

Sa aktom I-a br. 11.602 general-pukovnik Ler saopštava k-dantu Jugoistoka rezultate provere izveštaja K-de 21. brd. arm. korpusa i izveštava o izdatim naređenjima:

Na osnovi situacije koju mi je podneo komandant korpusa, naredio sam:

a) pre svega da se nastavi napad u pravcu Nikšića,

b) hitno omogućiti prelaz kod Bioča,

c) posle opravke mosta kod Bioča izvojevati prodor pravcem Mateševo — Kolašin isturajući jaku i brzo pokretljivu grupu s tim da se uspostavi dodir sa LXXXXI korpusom.

Na ovakvu odluku, koja treba na još nesaglediv način da utiče na planiranje izgradnje novog fronta, bio sam prisiljen, jer će samo u rejonu Prijepolja u najkraćem vremenu biti na raspolaganju dovoljno jake snage, da bi se potpomogao proboj 21. korpusa do glavnih snaga. Posebno će se razmotriti događaji koji su doveli do ovakvog razvoja kod 21. arm. korpusa.

Ler, general-pukovnik.

24. 11. 1944. Operat. odeljenje. (Sarajevo.)

Snage za smenu 1. brdske divizije.

U 00.45 čas. upućen je radiogram 34. arm. korpusu i Spec. štabu »Varnštorf«:

1. brd. divizija biće bez smene povučena sa osiguranja Drine. Svim sredstvima ubrzati upućivanje snaga K-di 2. okl. armije kao i izgradnju mosta u Ljuboviji. Ukoliko bude moguće, prelaskom preko reke kod Ljubovije, obezbediti upućivanje jedinica u Zvornik još pre dovršenja mosta. Imati u vidu obimno razgolićavanje drinskog odseka Rogatica — Ljubovija. Odlučujući značaj predstavlja držanje Zvornika.

25. 11. 1944. Operat. odeljenje. (Sarajevo)

Produženje roka za evakuaciju Kraljeva.

U 19.22 čas. upućen radiogram K-di 34. arm. korpusa: S obzirom na razvoj situacije kod 91. i 21. brd. arm. korpusa, odobrava se predloženo produženje roka za napuštanje Kraljeva za 48 časova. Ipak korpus mora da se pripremi, da, s obzirom na mogući razvoj situacije kod 2. okl. armije i neprestano pojačavanje neprijatelja istočno od Rogatice, po dobijenom naređenju bezuslovno prekine borbu kod Kraljeva i da se brzo povuče prema zapadu uništavajući opremu i ratni materijal koji se više ne mogu poneti...

26. 11. 1944. Operat. odeljenje. (Sarajevo)...

Izgradnja mostova i puta Sarajevo — Doboj.

Za održavanje puta Sarajevo — Žepče — Doboj odgovoran je 5. SS--korpus. Porušene mostove opraviti a naročito je hitna izgradnja mosta preko reke Bosne kod Nemile.

27. 11. 1944. Operat. odeljenje. (Sarajevo)

Predlog za upotrebu snaga upućenih od K-de 34. arm. korpusa radi smene 1. brd. div. i delova 118. lov. div. na odseku donjeg toka Drine i sremskog fronta: upućen je telegram 2. okl. armiji sa predlogom da se upotrebe SS-borbena grupa »Fictum« sa Pukovskom grupom »Skenderbeg« s obe strane Zvornika, polic. pukovska grupa za otvaranje i osiguranje puta Zvornik — Tuzla — Doboj, 11. vazd. pešad. div. od Zvornika do ušća Save i delovi 117. lov. divizije na sremskom frontu, pošto docnije treba da preuzme odsečenu Grupu »Kiblera«, to molim da K-da Grupe armija već sada utiče na konačnu odbranu.

Postavljenje Komande odbrane u Sarajevu

General-major Katner kao komandant odbrane Sarajeva biće potčinjen 5. SS-brd. arm. korpusu. Kao štab, u prvo vreme, služiće po dolasku u Sarajevo Štab 91. puka za osiguranje. Nezavisno od toga, redovnim putem biće formiran manji radni i operativni štab.

28. 11. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo)

Uputstvo za proboj 21. brd. arm. korpusa.

U 01.30 čas. upućen radiogram 21. i 91. arm. korpusu: Neprijatelj je saznao za namere 21. brd. arm. korpusa da izvrši proboj preko Mateševa ka Prijepolju, ali bi bio jedva u stanju da u ovom trenutku spreči naše namere za proboj ispred odseka Bioča. Prema tome moguće je dovođenje jačih snaga preko aerodroma Berane. Sa jakim nadiranjem iz rejona sev. od Danilovgrada i južno od Podgorice bezuslovno treba računati da će početi povlačenje. Zbog toga 21. brd. arm. korpus treba već sada da krene sa što jačim delovima, pokretljivim na planinskom zemljištu, i blagovremeno da zauzme prevoj Vjeternik (10 km s. i. od Bioča) i visove kod Mateševa. 91. arm. korpus, radi potpomaganja, krenuće što pre sa glavninom 22. pešad. div. iz Prijepolja preko Brodareva radi zauzimanja raskrsnice 6 km južno od Bijelog Polja (u izvodu).

Upućivanje 104. lov. divizije.

27. 11. u 21.45 čas. primljen je od k-danta Jugoistoka sledeći radiogram: Situacija kod 2. okl. armije sev. od Drave primetno se zaoštrava. 104. lov. div. što pre povući iz sastava 34. arm. korpusa i hitno uputiti u Brod, gde će se prikupiti i staviti na raspolaganje k-dantu Jugoistoka (Grupi armija »F«)...

29. 11. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo)...

Spec. štab »Šojerlen«: pojačana aktivnost bandi prema glavnom marševskom putu na odseku Višegrad — Podromanija. Na prevoju Semeć (10 km zap. od Višegrada), jača banda izvršila noćni napad na našu kolonu nanevši istoj veće gubitke. Odbijen prepad jugoist. od Podromanije.

5. SS-brd. arm. korpus: južno od Liše neprijatelj je izvršio napad prvi put uz podršku tenkova ali je odbijen. Borbe još traju. Odbijeni su nepr. noćni napadi na glavnu borbenu liniju južno i jugozap. od Mostara. Nastavljeno je čišćenje ist. boka 369. pešad. divizije u rejonu sev. od Nevesinja, gde se neprijatelj povlači prema s. z. — jugoistočno od Busovače protivnapadom odbačena je banda sa velikim gubicima. Postignut je pun uspeh u čišćenju planine 20 km s. z. od Konjica u sadejstvu sa ustaškim odredima.

30. 11. 1944.

Operat. odeljenje (Sarajevo)

Situacija Grupe armija »E«.

Izveštaj k-ta, upućen k-dantu Jugoistoka o situaciji kod Grupe armija »E«.

Zaključujući izveštaj, k-t Grupe armija »E« napominje da Grupa armija u okviru svog opšteg zadatka stoji pred delom zadataka, koje će svojim sredstvima još moći da rešava. Svako novo odumiranje jedinica ili personalno razvodnjavanje smatram nepodnošljivim. Međutim, smatram da u pogledu jedinica Grupe armija »E« treba predu-zeti sledeće hitne mere i ujedno molim k-ta Jugoistoka da pruži pomoć u sledećem: materijalno osveženje, vraćanje zadržanih oficira, poboljšanje komandnog kadra u službi dotura i brige o ljudima, poboljšanje artiljerije, popunu teškog naoružanja i poboljšanje pokretljivosti protivoklopne odbrane, poboljšanje pokretljivosti jedinica.

1. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo).

Odbrana fronta na donjem toku Drine.

34. arm. korpusu upućen radiogram:

Zbog skretanja 1. brd. divizije sa drinskog fronta kod Korpusne grupe »Kibler«, nastao je otvor na frontu između Zvornika i ušća Drine u koji su već prodrle jače jedinice bandi. Put Zvornik — Srem. Rača bande su na nekoliko mesta zatvorile rušenjem mostova i miniranjem. Radi se o tome,

a) da se svi raspoloživi delovi 1. brd. div., 11. vazd. pešad. div. i 117. lov. div. što pre upute u rejon Zvornika.

b) sa snagama koje postepeno stižu u rejon Zvornika neodložno krenuti na sever radi otvaranja puta Zvornik — Bijeljina da bi se uspostavio dodir sa snagama Korpusne grupe »Kibler« na mostobranu u Srem. Rači.

2. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo).

Uputstvo za rukovođenje borbom.

U 14.47 čas. upućen telegram 34. i 91. arm. korpusu kao i Korpusnoj grupi »Kibler«, kojim se dopunjavaju, odnosno menjaju uputstva za rukovođenje borbom od 24. 11. 44, I-a, str. pov. br. 11.800.

1) Organizacija komandovanja

a) Korpusna grupa »Kibler« angažovana na frontu na liniji Drina — Dunav — Drava od Zvornika do D. Miholjca, potčinjava se K-di Grupe armija »E« od 2. 12. u 00.00 čas.

b) potčinjavanje 15. brd. arm. korpusa (dalmatinski odsek) — vreme će se odrediti.

c) K-da 34. arm. korpusa prelazi odmah u rejon Vinkovaca i preuzima Korpusnu grupu »Kibler« na dosadašnjem području. Odmah će preuzeti komandovanje nad svim jedinicama koje prelaze liniju Ljubovija — Vlasenica prema severu. Borbena grupa »Zvornik« da uspostavi dodir sa Borbenom grupom u Brčkom.

d) ostale snage 34. arm. korpusa sjediniti kao Grupu »Ludviger« pod komandom 104. lov. div. i do daljeg naređenja biće potčinjene neposredno K-di Grupe armija »E«.

e) 5. SS-brd. arm. korpus preuzeće do 4. 12. u 00.00 čas. dosadašnje zadatke i snage Spec. štaba »Šojerlen«. Predviđeno je da 91. arm. korpus kasnije preuzme odsek »Gornja Drina« umesto 34. arm. korpusa.

2) a) granica odseka između 91. arm. korpusa i Grupe »Ludviger«: Dobrun — Kraljeve Vode (18 km. j. z. od Užic) — Ivanjica (sva mesta pripadaju Ludvigeru).

b) granica odseka između 5. SS-brd. arm. korpusa i Borbene grupe »Kibler« (34. arm. korpus) odnosno Borbene grupe »Kibler« i Grupe »Ludviger«; stara granica do Kladanj — Vlasenica — Srebrenica — Vošnjak — Valjevo (sva mesta za 34. arm. korpus).

c) granica odseka 5. SS-brd. arm. korpusa prema 91. arm. korpusu i Grupi »Ludviger«: južna granica Hrvatske od Jadrana — okuka Drine 24 km sev. od Višegrada — Srebrenica.

3) Zadaci:

a) 5. SS-brd. arm. korpus: izgradnja fronta na odseku Nevesinje — Goražde sa 41. tvrđ. divizijom, koja pridolazi, sa težištem na odseku Nevesinje — Kalinovik. Izgradnja mostobrana u Višegradu sa snagama Grupe »Ludviger«, koje pristižu.

b) 91. arm. korpus: 41. tvrđ. diviziju hitno uputiti »zelenim« putem u Višegrad i potčiniti 5. SS-brd. arm. korpusu. Privremeno otpada otvaranje puta Pljevlja — Goražde.

c) Grupa »Ludviger«: povlačiće se po delovima na mostobran Užice, odatle sve jedinice koje su bile određene za 2. okl. armiju uputiti preko Ljubovije i Zvornika K-di 34. arm. korpusa. 104. lov. div. predvideti kao zaštitnicu. Sve ostale snage uputiti 5. SS-brd. arm. korpusu na mostobran u Višegradu.

d) Korpusna grupa »Kibler« (34. arm. korpus):

a) držanje linije Drina — Dunav — Drava na odseku Ljubovija — Srem. Rača — Ilok — ušće Drave — D. Miholjac. Bezuslovno održavati dodir sa 2. okl. armijom.

b) otvaranje i osiguravanje puta Zvornik — Tuzla — Doboj.

3. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo).

Situacija kod Korpusne grupe »Kibler«.

U 00.50 čas. upućen telegram Korpusnoj grupi »Kibler«: »Svako povlačenje tetivnog položaja Sava — Drina (»crvena« linija) moralo bi u ovom trenutku da se negativno odrazi na sva kretanja snaga Grupe armija »E«. Time bi se još više dovelo u pitanje brže dovođenje snaga za inače nedovoljno osiguranje fronta Dunav — Drava. Nezavisno od tvrdnje da linija, koja je otuda predložena, vodi uštedi snaga, što mi ne uviđamo, predlog se ipak mora odbiti«.

U 00.55 čas. upućen telegram K-di 91. arm. korpusa: Kritičan razvoj situacije u rejonu sev. od Drave zahteva hitno dovođenje 41. tvrđ. divizije u rejon Sarajeva, gde će biti na raspolaganju K-di Grupe armija »E«. Prema tome, svim sredstvima ubrzati kretanje 41. tvrđ. divizije.

U 02.10 časa upućen telegram Korpusnoj grupi »Kibler«:

Delove 1. brd. divizije koji se nalaze na tamošnjem području ili tamo pristižu, uputiti železnicom preko Zagreba u Nađ-Kanjižu.

Rasformiranje K-de Spec. štaba »Šojerlen«.

5. 12. u 00.00 čas. prestaje funkcionisanje K-de Spec. štaba »Šojerlen«.

4. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo)

U 02.20 časa telegram k-dantu Jugoistoka (iznošenje stava prema aktu k-danta Jugoistoka, I-a, pov. br. 6536 od 2. 12.)

1) Za skraćenu liniju fronta između Dunava i donjeg toka Drine kod Zvornika ne nude se nikakvi prirodni, za odbranu pogodniji, terenski odseci. Protezanje fronta linijom koju je predložio Korpus »Kibler«: Sotin — Orolik — Vrbanja — Jamena — tok Save — Drina pruža pogodnije uslove, ali ovo preimućstvo otpada nastupom jakih mrazeva. Osim toga, ukidanjem kontrole krajnje tačke železnice u Palanki, neprijatelj bi se dovodio blizu našeg železničkog čvora u Vinkovcima a ne bi se postigla bitnija ušteda u snagama. Za izbor pozadnjeg položaja koji bi uštedeo snage, usled reljefa terena, ne mogu se predložiti nikakva krupna rešenja koja bi pri sadašnjem protezanju fronta nudila prednosti za lakše osmatranje velikih rečnih prepreka, pa i ako bi se front povukao na r. Bosnu i od ušća u Savu tražio naslon na Dunav. Pošto bi svako povlačenje jedinica Korpusa »Kibler« ili 15. brd. arm. korpusa moralo dovesti do pojačanog ugrožavanja jedine linije za dotur Sarajevo — Brod, koja je osetljiva na dejstva iz vazduha, ili bandi i do daljeg rizičnog sužavanja pozadine, kao manevarskog prostora Grupe armija »E«, to je K-da Grupe armija »E« odmah po preuzimanju ovih korpusnih područja nedvosmisleno odbila podnete predloge. Pri tome uticaj na napuštanje Knina ne bi više dolazio do izražaja, pošto je 15. brd. arm. korpus već ranije izdejstvovao odobrenje 2. okl. armije.

2) I pored toga za K-du Grupe armija »E« ostaje kao odlučujuće:

a) hitno obezbeđivanje po sistemu težišta jako ugroženih dubokih bokova na Dunavu i Dravi a (docnije) i u Dalmaciji.

b) otvaranje drugog marševskog pravca iz rejona Sarajeva preko Banje Luke prema velikim železničkim i putnim vezama u pravcu Zagreba.

c) u vezi sa iznetim, zatvaranje 150 km širokog otvora na frontu Knin — Mostar, kroz koji bande sada neometano protiču.

Sve mere K-de Grupe armija »E« bile su usmerene u tom pravcu. Kretanje i borba Grupe armija dosad su se uspešno odvijali. Posle iscrpljenja svih personalnih i materijalnih rezervi, koje ni k-dant Jugoistoka ne može više da popuni, uslova za to više neće biti.

Prema shvatanju K-de Grupe armija »E«, jedina mogućnost za dobijanje snaga bila bi u skraćivanju i što rastresitijem rasporedu snaga na jugoistočnom frontu u Bosni i Hercegovini. Bez obzira na operativne potrebe i taktičke razloge, preporučuje se ovaj put, jer se inače rasipaju najborbenije jedinice u odnosu na neprijatelja, koji se iz prekomorskih zemalja materijalno stalno pojačava. Potrebno je skraćivanje ove operat. zone, koja, između ostalog, nije sigurna ni za snabdevanje.

Politički uslovi ne mogu ovome da se protive, jer je i za hrvatsku državu korisnije da se održi vrlo bogato poljoprivredno područje umesto siromašnih krševitih brda.

3) Iz navedenih razloga, Grupa armija »E«, posle završenog povlačenjanemačkih snaga na skraćeni front, predlaže sledeće protezanje linije: Tomislavgrad — visovi j. z. i j. od Konjica i Sarajevo — Zvornik sa dubokim ešeloniranjem snaga na desnom krilu u pravcu D. Vakufa radi obezbeđenja puta i tamošnjeg otvora na frontu. Pret-polje na glavnoj borbenoj liniji, koja je dosad bila predviđena, s tim da se za osiguranje koriste hrvatske, a u datom slučaju četničke jedinice. 4) Na osnovi razvoja situacije sev. od Drave, K-da Grupe armija »E« ima jasnu predstavu da je predloženo protezanje položaja samo privremeno rešenje, koje je moralo voditi računa o budućem razvoju, da bi trebalo — koliko se ovde moglo sagledati — da se proteže opštom linijom Bihać — Banja Luka — Brod a potom da se potraži naslon na front 2. okl. armije. Nezavisno od definitivnih zadataka za Grupu armija »E«, za obezbeđenje ugroženog sev. boka, planirane su ili su u toku sledeće mere:

a) dovođenje 41. tvrđ. divizije železnicom iz Sarajeva preko Broda na dravski front,

b) da se ubrza kretanje delova 1. brd. divizije, delova 117. lov. div i 7. SS-brd. div. sa istim ciljem,

c) dovođenje delova 21. brd. arm. korpusa (181. pešad. div.) preko Višegrada i Sarajeva u rejon Banje Luke,

d) dovođenje svih neangažovanih pojedinačnih delova na sever. Međutim, izgleda da će biti potrebno da k-dant Jugoistoka za obezbeđenje fronta na Dravi stavi na raspolaganje delove vazd. jedinica, koji su stigli u rejon Broda (dosad oko 3000 vojnika). Prema naoružanju i ratnim iskustvima stečenim u dosadašnjim borbama, ove snage su potpuno sposobne za ovakve zadatke.

Borbena grupa kod Korpusne grupe »Kibler«.

U 22,10 čas. poslat telegram Korpusnoj grupi »Kibler«: Držanje »crvene« linije ima odlučujući značaj. Iscrpljene su sve mogućnosti da bi se ofanzivnim dejstvima sa dovedenim snagama situacija mogla popraviti.

Lokalno povlačenje snaga vršiti samo tamo gde su naše snage odbačene ili se slom fronta ne može izbeći.

5. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo).

Situacija kod Korpusne grupe »Kibler«:

U 01.54 čas upućen telegram K-di 34. arm. korpusa: Radi bržeg dovođenja snaga na sever i skraćivanja fronta u Sremu i na Dunavu, 11. vazd. pešad. diviziju bez smene hitno uputiti iza delova 1. brd. divizije i delova 117. lov. divizije u rejon sev. od Save, gde istu angažovati za borbene zadatke. Privremeno angažovanje delova 11. vazd. pešad. div. i 117. lov. div. na području Korpusne grupe »Kibler« može se vršiti po slobodnom nahođenju.

Odnos prema četnicima.

12.40 čas. Telegram k-dantu Jugoistoka:

Pukovnik Borota (opunomoćenik DM za vođenje pregovora) naglašava nužnost da se četnici, u prvom redu iz ekonomskih razloga, moraju da premeštaju u rejon između Drine i r. Bosne kao i zapadno od r. Bosne. Ovo je odbijeno kao neprihvatljivo. Izgleda da postoji mogućnost da se Nemci dovedu pred svršen čin. Pokušaće se putem pregovora da četnici odu u drugim pravcima (u Valjevo ili u rejon južno od puta Rogatica — Sarajevo). Postoji namera da im se stavi na raspolaganje manja količina municije — mada je to rizično.

I-c, str. pov. br. 4050. Prilog 44.

Telegram upućen u 12.40 čas. Borbenoj grupi pukovnika Bemera: Pošto nemačka Vrhovna komanda sa opunomoćenicima DM već pregovara, molimo da se generalu Trifunoviću predoči da sačeka uputstva od svog pretpostavljenog starešine. Utvrđivanje neke neutralne zone ist. od Sokolca ne može se dovesti u sklad sa nemačkim planovima.

Ostali predloži DM već su dostavljeni.

U držanju nemačkog Vermahta, koje je ranije utvrđeno, prema četnicima ništa se nije promenilo. Nemački Vermaht ima nameru da zadovolji potrebe četnika u što većoj meri uzimajući u obzir i pružanje materijalne pomoći.

I-a, str. pov. br. 4069. Prilog 45.

6. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo)...

Vremenski plan i namere za dalje povlačenje i pokrete jedinica.

Telegram k-dantu Jugoistoka poslat u 14.07 čas.

a) 21. brd. arm. korpus: posle uspelog proboja prikupljanje u rejonu Višegrad — Rogatica, planirano je da 297. pešad. divizija bude upotrebljena na mostobranu u Višegradu a 181. pešad. div. da se probije u rejon Travnika.

b) 91. arm. korpus: 41. tvrđ. div., kada stigne u rejon Sarajeva, da produži marš u rejon Broda. 22. pešad. divizija, posle uspešnog proboja 21. brd. arm. korpusa, krenuće u rejon Rogatice a odavde, prema situaciji, ka severu ili će biti upotrebljena na gornjem toku Drine.

c) Grupa »Šolc« — dosad 34. arm. korpus — da drži mostobran u Požegi do 8. 12. a mostobran u Uzicu do 13. 12. uveče.

d) Korpusna grupa »Kibler« (docnije 34. arm. korpus): delovi 1. brd. divizije krenuće iz Brčkog radi ojačanja odbrane na »nibelunškoj« liniji, delovi 117. lov. div. krenuće iz Brčkog radi prikupljanja u rejonu ist. od Virovitice (dravski front). 11. vazd. pešad. divizija krenuće iz Brčkog radi angažovanja na dravskom frontu s obe strane Osijeka. 7. SS-div. »Princ Eugen« treba 13.12 da stigne u Bijeljinu radi upotrebe na drinskom frontu. Planirana je delimič-na upotreba sev. od Save. SS-pukovska grupa »Skenderbeg« upo-trebiće se na drinskom frontu s obe strane Zvornika a biće potčinjena 7. SS-div.

e) U vezi prednjeg plana ne stoje na raspolaganju dovoljne snage za:

aa) izgradnju drinskog fronta na gornjem toku i zatvaranja otvora prema 369. div.

bb) otvaranje puta Podromanija — Zvornik i osiguranje u rejonu jugoist. od ovog puta.

cc) otvaranje puta i železnice Zvornik — Tuzla — Doboj,

dd) potpomaganje XV brd. arm. korpusa.

Situacija kod XV brd. arm. korpusa.

U 01.30 čas upućen telegram K-di XV brd. arm. korpusa: Pešad. posadu ostaviti na ostrvu Rabu. Ponovo skrećemo pažnju da se svako napuštanje položaja, odnosno pomeranje snaga, koje dovodi u pitanje izvršavanje borbenih zadataka, može vršiti samo po naređenju K-de Grupe armija »E«.

4.12. predloženo je k-dantu Jugoistoka da se 1. hrv. lovački puk ostavi na dosadašnjem mestu.

Telegramom u 19.52 čas. dostavljeni su k-dantu Jugoistoka izveštaji K-de 15. brd. arm. korpusa. K-t korpusa u vezi situacije javlja da raspolaže sa : 800 vojnika iz 264. pešad. div., 6 teških oruđa, 6 vrlo slabih bataljona 373. i 392. hrv. legionarske divizije, koje su u rasulu. Uništenje ovih snaga pri sadašnjoj velikoj nadmoćnosti neprijatelja verovatno je samo pitanje vremena i zavisi od akcija neprijatelja. Stanje snabdevenosti neodrživo, nema dotura municije. Potrebne su energične mere Grupe armija »E« ako treba da se spreči brži uspeh neprijatelja u pravcu Bihaća. Opkoljavanje poslednje korpusne grupe u rejonima Budimira i Gračaca odvija se planski kao i kod Knina. Ne postoje snage za deblokiranje osim jedinica za osiguranje puta za dotur (domobrani).

Namera k-de korpusa: glavna borbena linija da se održi kao što je naređeno. Kada bude uništena ova korpusna grupa put prema Bihaću biće otvoren. Molimo da se još danas upute snage za deblokiranje mot. maršem.

U vezi prednjeg K-da Grupe armija »E« zauzima sledeći stav: K-da 15. brd. arm. korpusa i ako otpadne zadatak da brani obalu na odseku Bakar — Karlobag, neće biti u stanju da drži liniju Gračac — Budimir, jer su snage povučene sa odbrane obale preslabe i kasno bi stigle. Istovremeno treba očekivati da će pri napuštanju drugih obalskih odseka doći do razvoja situacije slično kao na odseku Šibenik —• Knin, što bi dovelo do potpunog raspada fronta 15. brd. arm. korpusa. K-da Grupe armija »E« nije u mogućnosti da sa svoje strane blagovremeno upućuje pojačanja ili da u dogledno vreme izvrši planirani udar u cilju rasterećenja pravcem Travnik — Jajce. Pošto se, zbog vremenskog tesnaca, ne mogu uputiti 15. brd. arm. korpusu tražene snage, to postoji opasnost da neprijatelj, kada razbije grupu Gračac — Budimir, neometano prodre ka severu prema Bihaću i dovede do potpunog sloma zaštitu boka Grupe armija »E«. Zato molimo za saglasnost da se K-da 15. brd. arm. korpusa ovlasti da odsad vodi zadržavajuću odbranu i da se, formirajući odrede za zaprečavanje, u slučaju pritiska nadmoćnijih nepr. snaga može pod borbom da povlači do linije Karlobag — Gospić — Bihać s tim da po dobijanju svežih snaga sa ove linije pređe u protivnapad. Istovremeno izvešta-vam da udar radi rasterećenja od strane Grupe armija »E« pravcem Travnik — Jajce — Bos. Petrovac ne može da se ispolji pre 20. 12. i da se sa dovođenjem pojačanja u rejon Bihaća ne može računati pre kraja decembra. Molim da se hitno poboljša snabdevanje korpusa za koje je odgovorna 2. okl. armija.

7. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo)...

Telegram k-dantu Jugoistoka u 03.50 časa.:

Odgovor na postavljena pitanja u vezi situacije u 15. brd. arm. korpusu.

Neprijatelj, samo Titove snage sa ukupno 13.000 boraca, 11 baterija, 35 tenkova i okl. izviđačkih automobila u neposrednoj borbi mogu se uporediti sa regularnim jedinicama. Namera neprijatelja: obostrani obuhvat naših snaga na odseku Gračac — Budimir, a sledeća namera — dejstvovati prema Gospiću. Posle preuzimanja komande nad 15.brd. arm. korpusom 2. 12, K-da Grupe armija »E« donosi odluku dase stara glavna borbena linija održi po svaku cenu. Međutim, poštone postoji mogućnost brzog dovođenja snaga za K-du Grupe armija»E« a ne može da ih da ni k-dant Jugoistoka, trebalo bi ispitati dali dosadašnji borbeni zadatak treba da ostane na snazi. K-da Grupearmija »E« zastupa mišljenje da bi, s obzirom na stanje naših jedinica, nepouzdanost hrvatskih oružanih snaga i neposredno pojačavanje nepr. snaga, trebalo sa raspoloživim jedinicama, radi održavanjanjihove borbene moći, voditi pokretljive borbe.

Reorganizovanje SS- i polic. jedinica.

SS-borbena grupa »Fictum« rasformirana.

SS-pukovska grupa »Skenderbeg« potčinjena 7. SS-diviziji »Princ Eugen«. Svi polic. odredi biv. k-ta policije u Grčkoj i Srbiji, po dolasku na korpusno područje 5. SS-brd. arm. korpusa, biće ovom potčinjeni. Ove polic. odrede prikupiti u rejonu Sarajevo — Rogatica i organiz.[aciono] objediniti. Upotrebiti ih za osiguranje puta Sarajevo

— Višegrad a i za aktivnu borbu protiv bandi.

8. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo)...

Izmena naziva.

Grupa »Ludviger« odsad će nositi naziv Grupa »Šolc«.

Borbena grupa »Kibler«: posle jake vatrene pripreme (»Staljinove orgulje«), potpomognut rečnim borbenim čamcima, neprijatelj je uspeo da stvori mostobran preko Dunava kod Vukovara, koji je energičnim udarom sužen. Otok privremeno izgubljen ali je u protivnapadu povraćen. U prodiranju ka Komletincima, napad je zaustavljen ispred nadmoćnijih nepr. snaga, te su naše jedinice potisnute na Otok. Napad sa severa na Komletince nije uspeo.

9. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo)...

Organizacija komandovanja u XV brd. arm. korpusu.

8. 12. u 16.05 čas. primljen je telegram k-danta Jugoistoka: Dostavlja se izvod iz naređenja Vrhovne komande Vermahta od 7. 12.: Osim toga prodiranje nepr. snaga sa dalmatinske obale u pravcu Bihaća treba zaustaviti koliko god je moguće južnije. Čim se dobiju ma kakve pogodne snage, mora se težiti da se napadne nepr. grupa koja je prodrla preko Knina, da se ista potuče i time otkloni ugrožavanje južnog boka područja k-danta Jugoistoka i održi veza sa teritorijom Istre.

10. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo)...

Proboj 21. brd. arm. korpusa.

U 02.00 časa upućen telegram 91. arm. korpusu i 21. brd. arm. korp.: Pošto 22. pešad. divizija stigne u Mojkovac a 297. pešad. div. na Jabuku, sledeći zadatak biće da se produži napad duž »svetloplavog« puta s obe strane ovog, da bi se sprečilo da se neprijatelj ponovo utvrdi u rejonu Kolašina.

Saradnja sa četnicima.

Telegram 34. i 91. arm. korpusu, 5. SS-brd. arm. korpusu i Korpusnoj grupi »Kibler«:

1) Četnici na maršu u širi rejon Valjeva privremeno će preći preko područja Rogatica — Ljubovija — Zvornik — Kladanj.

2) DM garantuje najlojalnije držanje prema nemačkim jedinicama i nudi saradnju. Znak raspoznavanja za saradnju između nemačkih jedinica i četnika je: Mitrovica.

3) Četnike u što većoj meri koristiti za službu izviđanja. Materijalna pomoć može im se obezbediti u ograničenim razmerama ukoliko se stave na raspolaganje za borbu protiv bandi.

4) K-da Grupe armija obavestila je hrvatske vlasti o navedenom kretanju.

11. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo).

Situacija kod XV brd. arm. korpusa

U 11.40 čas. upućen telegram 15. brd. arm. korpusu: Put Bihać — Novi — Dubica mora i dalje da bude otvoren i obezbeđen, inače bi nastupila opasnost potpunog odvajanja snaga 15. brd.arm. korpusa od glavnih snaga Grupe armija »E«. K-da Grupe armija »E«, čim to bude moguće, dodeliće K-di 15. brd.arm. korpusa jedinice za osiguranje od onih koje se mogu povući iz Srbije, da bi se moglo isključiti ugrožavanje puta. Ali sa dolaskom jedinica na mesto angažovanja ne treba računati pre početka januara. Nezavisno od toga na putu Bihać — Karlovac u što većoj meri pripremiti rezerve za snabdevanje. Odgovarajuće upoznavanje k-danta Jugoistoka — k-ta pozadine, uslediće odavde.

I-a, str. pov. br. 12124. Prilog 94.

Izmene u komandovanju kod Grupe »Kibler«.

U 17.30 čas. upućen je telegram Korpusnoj grupi »Kibler« i 34. arm. korpusu:

K-da 34. arm. korpusa preuzeće što pre komandu nad dosadašnjim odsekom Korpusne grupe »Kibler«. Nezavisno od toga, general-potpukovnik Ludviger preuzeće do 12. 12. u 12.00 čas. komandu nad Korpusnom grupom »Kibler«. General-potpukovnik Kibler vratiće se u 1. brd. diviziju. Pošto Štab Kiblera bude na raspolaganju, Štab K-de Srema biće povučen i upućen K-di 2. okl. armije. Preostalo ljudstvo upotrebiti za popunu Diviz. štaba za naročitu upotrebu »Štefan«.

12. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo).

Zloupotrebe vlasti ustaša.

U 22.48 časa upućen telegram svim potčinjenim korpusima i grupama: 7. 12. ustaše su u Zagrebu nasilno zadržale transport Srpskog dobrovoljačkog korpusa a zatim neposredno posle toga streljale 36 pripadnika Srpskog dobrovoljačkog korpusa. 23. i 24. 11. ustaše su na skeli u Jasenovcu pretraživale transporte sa ranjenicima, tražeći četnike. Slične zloupotrebe dovele su do žalbi k-danta Jugoistoka podnetih poglavniku.

13. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo)...

Napuštanje mosta u Ljuboviji.

U 13.00 čas. upućen telegram K-di 34. arm. korpusa:

Most u Ljuboviji u prilog što jače koncentracije snaga na sremskom frontu treba što pre da se napusti (osiguranje Drine od Drinjače prema severu). Most u Lju'ooviji, bez obzira na dosadašnja oštećenja, potpuno porušiti tako da se više ne može popraviti. O napuštanju mosta u Ljuboviji i izvršenom rušenju podneti izveštaj.

14. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo)...

Pripreme za ponovnu akciju »Snežna pahuljica«.

U 23.42 časa upućen telegram 5. SS-brd. arm. korpusu: Iz dosadašnjeg toka akcije »Snežna pahuljica« videlo se da je neprijatelj hteo da iz rejona Travnika pređe u napad na železnicu i put Sarajevo — Brod.

Da bi se obezbedila veza Sarajevo — Brod mora se težiti da se iz odbrane, koju sada vodimo, pređe u napad i da se neprijateljska grupa u Travniku odlučno potuče.

U tom cilju K-di 5. SS-brd. arm. korpusa dodeljuju se i potčinjavaju: jedna ojačana pukovska grupa 104. lov. divizije (2 lov. bataljona, 1 ostali bataljon). Dolazak peške iz rejona Zenice najranije 22. 12. Proveriće se ubrzavanje dovođenjem transportnih sredstava iz armijske pozadine.

U pogledu privlačenja snaga sa odseka 369. pešad. div. (hrv.) treba voditi računa:

a) da se mora obezbediti neizmenjen zadatak K-de Grupe armija »E« a samim tim i držanje dosadašnjeg položaja divizije,

b) da treba očekivati pojačano angažovanje bandi prema ovom odseku.

Akciju »Snežna pahuljica« ponovo pripremiti na ovoj osnovi. O planu u glavnim crtama podneti izveštaj.

Pitanje četnika.

Saopštenje upućeno 5. SS-brd. arm. korpusu, u kome se kaže da će pregovore principijelne prirode sa predstavnicima DM voditi K-da Grupe armija »E«, da nije poželjno uključivanje u sporove između ustaša i četnika i da je za pregovore uslovljene situacijom sa četničkim nižim starešinama ovlašćena K-da 5. SS-brd. arm. korpusa, odnosno njeni delegati.

I-c, pov. br. 17.904. Izvod iz priloga 125.

Telegramom upućenim k-dantu Jugoistoka daje se mišljenje da bi korisno bilo da se pozove pukovnik Zomerfeld, pošto se delegat DM dr Pavlović po pitanju 20000 civila, pripadnika četničke organizacije, koji se navodno očekuju iz Crne Gore, poziva na njega.

15. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo).

Proboj 21. brd. arm. korpusa.

U 02.47 časa upućen telegram K-di 91. i 21. brd. arm. korpusa:

Situacija na dubokom boku Grupe armija na mađarskom i dalmatinskom frontu primetno se pogoršava. Uz to dolazi i do krajnjeg zaoštravanja situacije u pozadini operac. područja. Radi rasterećenja, mogle su se dosada privući samo jedinice 34. arm. korpusa sa drinskog fronta. Nasuprot tome, sporo napreduju operacije za oslobođenje i dovođenje snaga na albanskoj teritoriji. Pri tome treba konstatovati da su naše snage ovde nekoliko puta nadmoćnije od bandi, koje nemaju naoružanje istog kvaliteta. Iako znam da na brže kretanje manje utiče neprijatelj a mnogo više terenske teškoće, ipak je neznatno napredovanje naših čelnih jedinica u toku napada sumnjivo i riskantno. Zato molim, odbacujući sve prigovore, da se udar čelnih odreda u napadu mnogo tečnije odvija i što pre uspostavi veza između oba korpusa.

Sve krize koje nastupaju u toku povlačenja, naročito kod 91. arm. korpusa, treba uzeti u obzir ne izazivajući sumnju, pošto će se posle uspelog kontakta između dva korpusa brzo otkloniti.

Ler, general-pukovnik

16. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo)...

Rukovođenje borbom kod 34. arm. korpusa:

15. 12. u 09.15 čas., 34. arm. korpus radiogramom izveštava o svojim namerama:

7. SS-div., napuštajući odsek na Drini Ljubovija — Drinjača, u odbrani jakog mostobrana u Zvorniku na istočnoj i zapadnoj obali Drine. Ostali drinski odsek do ušća osiguraće se pokretnom borbom. 117. lov. div. smeniće 118. lov. div. i to po delovima. 11. vazd. pešad. divizija preuzima dunavsko-dravski odsek. 118. lov. div. preuzima dravski odsek od Valpova do leve korpusne granice. Divizijski štab za naročitu upotrebu »Štefan« prelazi u rejon Đakova i preuzima komandu nad dosadašnjim područjem za osiguranje »Sever« i »Jug« (uključno Brod) (sa tačnim naznačenjem mesta gde se protežu granice) ...

Snabdevanje četnika municijom.

Obimna potraživanja četnika ispunjena su u vrlo ograničenoj meri i to samo u pogledu municije.

U rejonu Otok — Privlaka pojačan pritisak neprijatelja. Naš protivnapad radi ponovnog uspostavljanja glavne borbene linije jugoist. od s. Negoslavci nije uspeo ni posle dovođenja rezervi. Noćni napad kod Grabova i nekoliko napada nepr. s obe strane puta Tovarnik — Sotin odbijeni su uz velike gubitke neprijatelja. Napad 749. lov. puka jz. od Sotina radi ponovnog uspostavljanja stare glavne borbene linije ukočen posle početnog uspeha. Posle većih gubitaka puk je povučen na polazni položaj. Na dravskom frontu življe obostrano otvaranje vatre, razbijen pokušaj nepr. da pređe na dravsko ostrvo sz. od Moslavine. Diviz. štab za naročitu upotrebu »Štefan« premešten u Đakovo, preuzima komandu nad pozadinskim korpusnim područjem. Nad frontom i pozadinom življa aktivnost nepr. vazduhoplovstva sa težištem na železničke objekte...

17. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo).

U 02.26 časa upućeni su telegrami 34. arm. korpusu i 5. SS-brd. arm. korpusu:

Snage za sremski front:

Za angažovanje na sremskom frontu stavlja se na raspolaganje ojačan 524. grenad. puk; po dolasku u Brod, K-da 34. arm. korpusa isti će hitno uputiti prema istoku. Planirano je da se docnije privuče ćela 297. pešad. divizija. 5. SS-brd. arm. korpus uputiće ubrzanim maršem 41. tvrđ. diviziju u rejon Broda čim stigne u Višegrad. Po dolasku biće potčinjena K-di 34. arm. korpusa. U rejonu Broda pripremiti kraće osvežavanje divizije. 1001, 1012. tvrđ. pešad. bataljon, sve delove 7. SS-brd. div. i sve preostale delove uključiti u marš 41. tvrđ. div. i uputiti 34. arm. korpusu preko Broda.

Formiranje štaba generala Fišera.

Štab generala Fišera i poterni odred Fišera po dolasku u Brod biće potčinjeni 34. arm. korpusu za upotrebu u širem rejonu Broda. Zadaci:

a) osiguranje šireg rejona Broda,

b) pripremanje neposredne odbrane Broda,

c) izviđanje i pripremanje mostobrana,

d) komandovanje rezervom Grupe armija, prikupljenom u rejonu Broda,

e) upravljanje i nadzor nad transportima trupa i osoblja, koji se iz Sarajeva upućuju k-dantu Jugoistoka,

f) nadzor nad materijalnom popunom i opravkom jedinica, koje stižu u Brod kao rezerva Grupe armija.

68. izviđački bataljon po dolasku u Brod biće potčinjen 34. arm. korpusu i biće na raspolaganju u rejonu neposredno istočno od Broda kao rezerva Grupe armija.

I-a, str. pov. br. 12.357 i 12.358. Izvod iz priloga 156, 157.

Proboj 21. brd. arm. korpusa.

Pošto su prednji delovi 297. pešad. divizije prepadom zauzeli most na Tari kod Kolašina, može se očekivati da će, posle dosadašnjeg zamaha napada, čelni delovi 91. i 21. brd. arm. korpusa ubrzo jedni drugima pružiti ruke. Odlučujuće za tok daljeg kretanja jeste da će opravka porušenog mosta na Tari kod Mojkovca iziskivati duže vremena. Eksponirana situacija oba korpusa i krajnje zategnuta opšta situacija zahtevaju najbrže savlađivanje svih teškoća. U tom cilju izdaje se sledeće naređenje:

a) 297. pešad. div. po dolasku u Mojkovac bez obzira na dovršenje mosta kod Mojkovca preći će Taru i krenuti prema zapadu oslobađajući 22. pešad. div. na njenom južnom odseku.

b) 91. arm. korpus težiće svim silama da u najkraćem roku organizuje bar jedan skelski prelaz kod Mojkovca što većeg kapaciteta.

c) U tom cilju će K-da 21. brd. arm. korpusa isturiti u Mojkovac sve raspoložive pionirske jedinice i postojeći mostovni materijal.

d) Nezavisno od dovršenja mosta kod Mojkovca K-da 21. brd. arm.korpusa treba što pre da napusti rejon Podgorice i da se sa svimsnagama prikupi što bliže Mojkovcu ...

18. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo).

Borbena situacija kod Grupe »Šolc«:

17. 12. u 03.50 časa izveštava Borbena grupa »Šolc« o sledećim namerama:

a) povlačenje linije zaprečavanja kod Bioske na zaprečni položaj ist. od Kremne i nastavlja se prema jugozapadu na glavnu borbenu liniju. Sa jedinicama koje će se ovde osloboditi organizovaće se prihvat trupa na docnijem mostobranu u Višegradu.

b) povlačenje linije zaprečavanja ist. od Kremne i glavne borbene linije koja se nastavlja prema zapadu posle napuštanja snabdevačkog centra u Kremni.

c) i d) posedanje mostobrana u Višegradu predviđeno za 22. 12.

Na to je u 13.56 časa upućen telegram Grupi »Šolc«: Zaprečni položaj ist. od Kremne može se napustiti samo po naređenju K-de Grupe armija »E«. Sa povlačenjem na zaprečni položaj ist. od Kremne angažovati 724. lov. puk na dubokom boku položaja kod Kremne radi pokretnog načina borbe. Radi se o tome da se udarom iz rejona ist. od Dobruna prema jugoistoku razbiju odredi bandi koji napadaju južno od zaprečnog položaja Kremne prema istoku i time istovremeno zaštite kretanja 91. arm. korpusa na »zelenom« putu prema istoku. U drugom redu dolazi u obzir napad prema severu u okuci Drine zap. od Bajine Bašte radi obuhvata bandi na severu.

Istočni front: 18. 12. u podne južno od Sjerogošta pružili su ruku napadni klinovi 21. brd. arm. korpusa i 91. arm. korpusa. Time su završene borbe za proboj 21. brd. arm. korpusa koje su trajale 35 dana. Ovom uspehu proboja odlučujuće je doprinela 22. pešad. divizija, koja je jedinicama odsečenim od glavnih snaga Grupe armija »E« otvorila gotovo polovinu od 150 km dugog probojnog puta... Vremenske prilike i stanje puteva: suvo, oblačno. Stanje puteva nepromenjeno.

Prilog 166.

Borbena dejstva 34. arm. korpusa:

U 00.25 čas. telegram 34. arm. korpusu:

1) Procena situacije K-de korpusa prihvata se u bitnim tačkama.

2) Međutim predlog K-de korpusa ne vodi dovoljno računa o ukupnim operativnim potrebama i pruža neprijatelju mogućnost gledano i sa stanovišta K-de korpusa da udarom neposredno južno od Save izvrši obuhvat sremskog fronta.

3) Zadatak se menja u sledećem:

a) K-da korpusa napuštajući Zvornik prikupiće sve snage koje se nalaze južno od Save u rejonu Bijeljine i sa ovim izvršiće napad na nepr. snage koje se prikupljaju u trouglu Drina/Sava i iste da potuče. Napuštanje Zvornika izvršiti po mogućstvu tek po dolasku četničkih snaga koje se kreću sa jz. pravca ka Zvorniku;

b) posle toga predvideti privremeno premeštanje težišta ove grupe na sev. obalu Save, da bi se izvojevao mostobran u Brčkom koji bi se protezao što više prema istoku;

c) pri tome Bijeljinu držati sa ciljem da bi se sprečilo dalje napredovanje nepr. snaga neposredno južno od Save prema istoku. Uz to okuku Sava/Drina pokretnom borbom osiguravati iz Bijeljine. Posle dovođenja novih snaga za XXXIV arm. korpus iz Bijeljine ponovo zauzeti Zvornik i držati ga.

Ler, general-pukovnik

Telegram K-di 34. arm. korpusa:

Držanje sremskog fronta za uspeh u operacijama Grupe armija ima odlučujući značaj. Svako rasuđivanje potčinjenih starešina i jedinica koje se protivi ovom zadatku treba sprečavati. Molim da se posebna pažnja posveti sledećim tačkama:

a) proveravanju i poboljšanju celokupnog plana protivtenkovske odbrane kod svih vidova oružanih snaga uključujući i pasivnu pt odbranu. Pri tome u najvećoj meri koristiti stanovništvo radi pronalaženja i uklanjanja pt prepreka i pt rovova. K-tu arm. pozadine i generalu inžinjerije data su uputstva da u granicama mogućnosti potpomažu 34. arm. korpus po sistemu težišta.

b) naše jedinice moraju biti ubeđene da su u odnosu na neprijatelja i pored njegove brojne nadmoćnosti, zahvaljujući svom borbenom moralu ipak daleko superiornije. U vezi sa ovim ukazujem na uspeh koji pružaju napadne akcije sa ograničenim ciljem, ako bi se morali ograničiti na lokalne akcije, naročito ako su u pitanju bugarske divizije, koje se prvi put pojavljuju a koje, sa malim izuzetkom, u ovom ratu nikada nisu učestvovale u borbama.

Ler, general-pukovnik

Prilog 169.

20. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo)...

Zaprečavanje puta Sokolac — Vlasenica jedinicama 5. SS-brd. arm. korpusa.

U 14.45 čas. upućen telegram 5. SS-brd. arm. korpusu: Sve jače zaoštravanje situacije na sremskom frontu prisiljava da se snage 34. arm. korpusa koncentrišu na odsecima težišta između Save i Drave i u vezi sa tim da se privremeno napusti drinski odsek Drinjača — Bijeljina. Zbog toga treba računati sa pojačanim pritiskom bandi iz rejona Zvornika duž puta Drinjača — Vlasenica — Sokolac na put Sarajevo — Višegrad. K-da 5. SS-brd. arm. korpusa izvršiće zaprečavanje puta Sokolac — Vlasenica sa što daljim isturanjem prema severoistoku odreda za osiguranje i to tako da se obezbede uslovi za docniji napad naših snaga iz rejona Sokolca preko Vlasenice u pravcu Drinjača — Zvornik. Naređenje za akciju izdaće se čim bude raspoloživih snaga.

21. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo).

Predlozi za reorganizaciju.

Telegram upućen k-dantu Jugoistoka sa molbom da se odobre sledeći predlozi: Da se rasformiraju 264. pešad. div. i tvrđ. pešad. bataljoni 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 i 1009. Planirano je da uđu u sastav 22. i 181. pešad. div., 117. i 118. lov. div., 369. i 3/3. hrv. div. kao i u 41. tvrd. div.

34. arm. korpus: 7. SS-div., posle žestokih borbi sa čelnim odredom, uspostavila vezu sa našim snagama na mostobranu u Brčkom. Jedinice koje su sledile nastavile su borbe sa bandama koje su ponovo preprečavale put i produžile nastupanje preko Bijeljine prema s. z. Povlačenje sa mostobrana u Zvorniku počelo je po planu. Pojačan pritisak bandi sa istoka prema našim položajima kod Brezovog Polja (12 km j. i. od Brčkog). Na sremskom frontu pojačana nepr. vatra na glavnu borbenu liniju i mesta Orolik, Berak i Negoslavce. Na području divizije za naročitu upotrebu »Štefan« pri nasilnom izviđanju sev. od s. Andrijevci neprijatelju zadati veliki gubici.

22. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo).

Prikupljanja 104. lov. div. u rejonu Sarajeva.

U 14.38 čas. upućen telegram Grupi »Šolc« i 5. SS-brd. arm. korpusu: Ćelu 104. lov. div. povući sa dosadašnjeg zadatka. 5. SS-brd. arm. korpus uputiće ovu diviziju u Višegrad i prikupiti u rejon od Sarajeva (isklj.) do Zenice (zaklj.) za naročite potrebe K-de Grupe armija »E«.

K-da 91. arm. korpusa treba što pre da smeni Štab 104. lov. div. Štabom 22. pešad. div.

K-da 91. arm. korpusa preuzima komandu nad odsekom »Šolc«. K-da 91. arm. korpusa za naročitu upotrebu preuzeće do 25. 12. u 12.00 čas. komandu nad odsekom »Šolc«.

Dodela municije četnicima.

Četničkoj grupi Mazića, koja je u uspešnim borbama, ali uz velike gubitke kod Kalinovika, utrošila gotovo svu municiju, dodeljena je municija odavde.

23. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo).

Planiranje operacije »Lavina.«

U 10.50 čas. upućen telegram 5. SS-brd. arm. korpusu. Pošto situacija na našem severoistočnom frontu i dalje iziskuje brže dovođenje snaga a nastala je potreba i za izvlačenjem ćele 118. lov. div., to za nastavljanje operacija »Lavina«, »Viktorija« i »Planinska partija« ne stoje na raspolaganju dovoljne snage, koje bi se blagovremeno dobile radi konačnog oslobođenja i otvaranja puta Prozor — Jajce — Banja Luka. Zbog toga mora se cilj ograničiti na razbijanje glavne nepr. grupacije u rejonu Kreševo — Fojnica — Travnik a naročito uništenje nepr. artiljerije i teškog naoružanja, zauzimanje rejona Travnika, da bi se bande potisle od ovih važnih snabdevačkih baza.

Predaja nadležnosti komandovanja K-de 21. brd. arm. korpusa — K-di 91. arm. korpusa za naročitu upotrebu.

Telegram upućen u 14.30 čas.

K-da 21. brd. arm. korpusa predaće što pre nadležnost komandovanja na dosadašnjem području K-di 91. arm. korpusa za naročitu upotrebu. Potom će komanda sa korpusnim jedinicama hitno preći u Sarajevo radi preuzimanja komandovanja nad 5. SS-brd. arm. korpusom. Izvestiti o vremenskom planu.

24. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo)...

Akcije naših izviđačkih odeljenja na drinskom odseku s obe strane Višegrada protekle dosad bez dodira sa neprijateljem. 34. arm. korpus: iznenadnim napadom 14. SS-puka povedenim iz rejona Bijeljine prema istoku i severoistoku odbačene su jake nepr. snage uz visoke gubitke i bogat plen preko Drine kod s. Popovog Sa-laša prema istoku. Napad je bio silovit. Na sremskom frontu neprijatelj pojačava pritisak u rejonu Otoka i sa infiltriranim delovima vrši izviđanje do puta Županja — Vinkovci kod Gradišta. Ovde su naši izviđački delovi odbacili nepr. izviđačke patrole. U toku je raščišćavanje situacije u rejonu Otoka sa svim raspoloživim snagama. U rejonu Čelića bande su se povukle prema istoku pod pritiskom naših izviđačkih odeljenja. Sev. od bosutskog odseka razbijeni su ponovni napadi jačih nepr. jedinica (Bugari). Kod Sotina pojačana aktivnost nepr. udarnih grupa. Na dunavsko-dravskom frontu obostrana lokalna art. aktivnost i izviđačke borbe sa jačim bandama zap. od Moslavine. Odbijen koncentričan napad neprijatelja na Našice. Protivnapadom odbijen jači napad bandi na otpornu tačku sev.-ist. od Broda. U rejonu Đakova nastavljeno čišćenje.

25. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo).

Situacija u Hrvatskoj — totalna mobilizacija.

Postojeći znaci totalne mobilizacije na teritoriji Bosne svode se u prvom redu na naređenu reorganizaciju u hrvatskoj vojsci i formiranje teritorijalnih jedinica. Da je pored toga razvoj situacije kod neprijatelja kao i u unutrašnjosti zemlje i na granicama doveo do znatne uznemirenosti, koja je imala kao posledicu, između ostalog, da se vrše pripreme za odlazak delova hrvatske vlade u Nemačku i preseljavanje pripadnika vodećih lica iz državne uprave, ustaša itd. U osnovi mora se računati s time da postoje jaka vezivanja prema neprijateljskoj strani. Neizvesnost o razmerama i trenutku pomoći koja se otuda očekuje — a pored toga i opalo poverenje naroda u vodeće ličnosti — dali su povod pojavama, koje, istina, ne potiču iz nikakve mobilizacije, ali zahtevaju neprekidnu i iscrpnu kontrolu nad svim zbivanjima i pojavama unutar hrv. oružanih snaga i ustaša. 0 eventualnim saznanjima podnositi izveštaj.

26. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo)...

Povlačenje 738. lov. puka i nov raspored.

Telegram primljen 26. 12. iz 5. SS-brd. arm. korpusa. K-da korpusa najbržim putem otpočela je naređeno upućivanje 733. lov. puka. Štab puka i 2 bataljona su na maršu, odnosno u toku srne-njivanja. Samo kod poslednjeg bataljona očekuje se dolazak tvrđ. pešad. bataljona koji je već u pokretu. K-da korpusa je svesna da će time borbena snaga 369. hrv. pešad. div. biti znatno umanjena. Ona dobija 2 slaba bataljona, ograničeno sposobna za marševanje, nepokretna na planinskom zemljištu, štab puka i pukovske jedinice, koji su u pogledu borbene snage daleko ispod kvaliteta 738. lov. puka čija su 3 bataljona pokretljiva na planinskom zemljištu. To se u ovom ratu naročito ispoljava iz sledećih razloga:

1) K-da korpusa je borbe na odseku 369. hrv. pešad. div. vodila uglavnom ofanzivno, pošto je sve nepr. pripreme za napad razbijala protivnapadom zahvaljujući prednostima nemačkih bataljona. Ali sada to više neće biti moguće u istoj meri.

2) Dodeljivanje 738. lov. puka značilo je za hrvatske bataljone velikumoralnu podršku. Odlazak puka na labilne Hrvate imaće negativanuticaj na njihov moral. Slabo obučene hrvatske jedinice dosad suupotrebljavane u prednjim linijama tako što su bile izmešane sapojedinim grupama i rodovima 738. lov. puka.

3) 369 (hrv). pešad. div. nije pokretljiva na planinskom zemljištu.U pogledu snabdevanja na putevima do otpornih tačaka, do kojih nijestizala, bila je upućena na tovarna grla 738. lov. puka. Za borbene zadatke izvan puteva, na teškom planinskom zemljištu, moralo se popravilu tražiti pomoć ovog puka. To je bio slučaj naročito tada kadaje u teškim borbenim situacijama (npr. pri borbi za oslobođenje ičišćenje puteva za povlačenje) opadao moralni oslonac kod Hrvata.K-da korpusa smatra svojom dužnošću da skrene pažnju na činjenicuda su se izmenili uslovi u borbenoj zoni 369. (hrv.) pešad. div.:

a) u pogledu odbrane napada novodovedenih nepr. snaga, koji se uskoro očekuju,

b) u pogledu operativne upotrebljivosti divizije u drugom pravcu.Zbog toga K-da korpusa moli da se proveri, da li bi se zasad mogaodiviziji ostaviti jedan bataljon 738. lov. puka.

Potpis: Kriger, SS-obergrupeniirer i k-t SS- i policije, I-a, str. pov. br. 1709.

Na to je u 20.10 čas. upućen telegram 5. SS-brd. arm. korpusu: Jedan bataljon 738. lov. puka ostavlja se i dalje pod komandom tog korpusa i po završetku akcije »Viktorija«. Međutim, kada stigne popuna iste vrednosti, mora se i ovaj bataljon uzeti i dati za druge zadatke. K-da korpusa izvestiće što pre:

a) koji bataljon 738. lov. puka treba da se zadrži,

b) u koje vreme i gde će 738. puk (bez 1 bataljona) biti spreman za odlazak, odnosno za ukrcavanje u pravcu Broda.

I-a, str. pov. br. 12.627. Prilog 218.

Upotreba 963. tvrđ. brigade.

U 21.24 čas upućen telegram K-di 5. SS-brd. arm. korpusa i 34 arm.

korpusa:

963. tvrđ. brigada (5, 21. i 22/999. tvrđ. pešad. bataljon) po dolasku u Višegrad biće u svakom pogledu potčinjena 5. SS-brd. arm. korpusu, krenuće što pre u rejon sev.-ist. od Podromanije, gde će se u najkraćem roku izvršiti osvežavanje i popuna hranom. Posle toga, 963. tvrđ. brigada krenuće preko Vlasenice i Drinjače u Zvornik sa zadatkom da na odseku Drinjača — Zvornik posedne i drži zapadnu obalu Drine. Zadatak izvršiti uz korišćenje i saradnju četničkih odreda generala Trifunovića, angažovanih u rejonu sev.-ist. od Rogatice. Po dolasku na odsek Drinjača — Zvornik, u prvo vreme biće u pogledu snabdevanja i taktički potčinjena 5. SS-brd. arm. korpusu. Planirano je da se docnije potčini 34. arm. korpusu. Dotle će 5. SS-brd. arm. korpus obezbeđivati put Sokolac — Drinjača...

27. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo) ...

Usled glatkog leda na »svetloplavom« i »zelenom« putu, došlo je do usporavanja marševa. Nad ovim putevima aktivna je i nepr. avijacija. 34. arm. korpus: 14. SS-puk nastavio čišćenje u rejonu Bijeljine. Kod Otoka 21. i 524. pukovski grupa u snažnom napadu uspostavile su dosadašnju glavnu borbenu liniju zapadno od puta Otok — Slakovci i sa desnim krilom prešle železničku prugu neposredno južno od Otoka u napadu ka istoku. Neprijatelj je u početku davao žestok otpor a potom se povukao pod borbom. I na odseku između Bosuta i železničke pruge neprijatelj je posle uzaludnih pokušaja proboja napustio svoje isturene položaje. Na dunavskom i dravskom frontu nije bilo značajnijih borbenih dej stava ...

28. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo).

Smenjivanje 5. SS-arm. korpusa — 21. brd. arm. korpusom.

U 14.20 čas. upućen telegram 5. SS-brd. arm. korpusu i 21. brd. arm. korpusu:

Pošto je k-dant Jugoistoka naredio izvlačenje štaba K-de 5. SS-brd.arm. korpusa i potčinjenih korpusnih jedinica koje su popunjene poratnoj formaciji, to će K-da 21. brd. arm. korpusa što pre preuzetikomandovanje nad dosadašnjim područjem K-de 5. SS-brd. arm. korpusa sa komandnim mestom u Kasindolu. K-da 5. SS-brd. arm. korpusa uputiće smenjene delove svog štaba i korpusne jedinice u Zagreb, odakle će uslediti dalje kretanje do novog mesta upotrebe. K-dai korpusne jedinice po prelasku granice Grupe armija »E« izlaze izsastava ove komande i biće potčinjene neposredno k-dantu Jugoistoka. Kretanje do Broda vršiti pretežno peške. Za premeštanje od Sarajeva do Broda staviće se na raspolaganje 7 transportnih vozova, kojekoristiti prvenstveno za prevoz motornih vozila koja troše mnogopogonskog goriva.

I-a, str. pov .br. 12.680.

Izvod iz Priloga 224.

Upotreba 41. tvrđ. divizije.

27. 12. u 05.00 čas. primljen je telegram 34. arm. korpusa, koji se odnosio na izvlačenje jedinica sa sremskog fronta i upotrebu 41. tvrđ. divizije:

U poslednjim nedeljama sremski front pokazao se kao žarište korpusnog odseka. Smena ruskih snaga bugarskim divizijama dovodi do neprekidnog pojačavanja nepr. snaga. Titove snage koje se bore (1. i 5. divizija) srazmerno su dobre trupe. Rejon Vinkovci — Vukovar je primamljiv cilj za nepr. pokušaje proboja. Razvoj situacije pod vodstvom Korpusne grupe »Kibler« doveo je do raznolikog angažovanja svih raspoloživih snaga bez obzira na borbenu vrednost i naoružanje.

Neprijatelj je postigao ograničene uspehe pri napadu svuda gde je naišao na iskusne naše jedinice, naviknute na borbu. Nepr. prodori u većini slučajeva nisu se mogli očistiti, pošto jedinice na glavnoj borbenoj liniji, usled nedovoljnog ratnog iskustva i velike osetljivosti bokova, nisu imale uslova za to, a s druge strane nije bilo na raspolaganju nikakvih rezervi spremnih za izvršenje udara. Tek po uvođenju u borbu delova 117. lov. div., odsek Sotin — Berak preživeo je svoju krizu. U rejonu Otoka potrebno je da se dovedu nove snage da bi se izvojevao skroman uspeh u napadu, pošto je borbena vrednost pridošlih delova različita a njihova krajnja jačina vrlo slaba. Od pojedinačno navedenih jedinica moraju se znatni delovi izvući da bi se upotrebili na drugim mestima, tako da se sa preostalim delovima jedva može posesti jedna trećina sremskog fronta i to sa podnošljivom jačinom. K-da korpusa namerava da upotrebi jedan ojačani puk 7. SS-divizije radi zauzimanja Komletinaca. Dalje slabljenje snaga južno od Save, s obzirom na Titove snage koje se tamo bore, ne bi moglo proći bez većih poraza i ugrožavanja mostobrana u Brčkom. Držanje Bijeljine zahteva da se zadrži jedan puk. Pojačavanje nepr. snaga, koje se očekuje, i loše stanje izgrađenih položaja dozvoljavaju zasad samo neznatna pregrupisavanja i oduzimanje samo pojedinih bataljona. K-da korpusa nastoji da se angažovane snage svedu na najmanju meru i teži da umesto toga obrazuje udarne rezerve, koje sada ne postoje. Prenagljeno izvlačenje jedinica može dovesti do iznenadnog proboja neprijatelja a time i do gubitka sadašnjeg povoljnog sremsko-dunavskog fronta. Zato K-da korpusa moli da se razmotri angažovanje 41. tvrđ. div. na sremskom frontu, pošto bi se inače mogao osloboditi samo delić snaga od onih koje bi trebalo dati.

U 01.30 čas upućen telegram 34. arm. korpusu:

Podnet je predlog k-dantu Jugoistoka radi donošenja odluke za angažovanje 41. tvrđ. div. Nezavisno od te odluke, 41. tvrđ. div. po dolasku u Brod hitno prikupiti u rejonu Vrpolje — Mikanovci — Đakovo gde treba da se u što kraćem roku izvrše popuna i osvežavanje. 41. tvrđ. div. na koncentracijskoj prostoriji da izvrši pripreme tako da se u najkraćem roku može upotiebiti na sremskom frontu (kao što je K-da korpusa predložila) ili na zap. krilu dravskog fronta.

I-a, str. pov. br. 12651.

Izvod iz priloga 225.

U 13.22 čas. upućen telegram k-dantu Jugoistoka: K-da Grupe armija »E« nameravala je da 41. tvrđ. div. upotrebi na zap. krilu dravskog fronta, da bi se napadom u sadejstvu sa 69. rez. korpusom raščistila situacija južno od Drave kod Barča. Posle toga 41. tvrđ. div. izvršila bi pripreme za napad iza sremskog fronta. Cilj napada: dobijanje povoljnijeg (skraćenog) položaja — otprilike ranija »crvena« linija — uz jednovremeno razbijanje što jačih delova jake bugarske grupacije, koja je u pokretu. Ova operacija, prema shvatanju K-de Grupe armija »E«, potrebna je da bi se time isključilo ugrožavanje sev. ist. boka na drinsko-sremskom frontu, koje se ugrožavanje sve jasnije ocrtava. Time bi se stvorili uslovi za docnije operacije u sadejstvu sa Grupom armija »Jug« radi uništenja neprijatelja na južnom delu mađarske teritorije. Nasuprot tome, K-da 34. arm. korpusa izveštava da je potrebno hitno angažovanje 41. tvrđ. divizije na srem-skom frontu, jer da će samo tako biti moguće naređeno i bezuslovno potrebno sređivanje jedinica (izvlačenje delova 118. lov. div., 264. pešad. div., polic. odreda, vazduhopl. jedinica i pripadnika mornarice), bez ugrožavanja još uvek nedovoljno učvršćenog sremskog fronta. Pošto se sada traži hitno izvlačenje i pripadnika mornarice Puka »Skenderbeg« (u stvari raspuštanje ovog puka), to je i po mišljenju K-de Grupe armija »E« jedino moguće rešenje. Raščišćavanje situacije na zap. krilu dravskog fronta jedinicama 11. vazd. pešad. divizije u ovom slučaju izvodljivo je tek po dolasku i uključivanju delova 264. pešad. div. Isturanje sremskog fronta pomoću napada moguće je tek po dolasku 297. pešad. div. (ne pre 15. 1. 1945).

Pošto se odavde ne može potpuno sagledati da li je neizbežna brza intervencija na južnom krilu 2. okl. armije južno od Drave, a s druge strane predstojeće angažovanje 41. tvrđ. div. dalekosežno utiče na opšte planiranje, molim da se saopšti stav i odluka.

Ler

Upotreba 104. lov. divizije

U 14.20 čas. upućen telegram 5. SS-brd. arm. korpusu i 21. brd. arm. korpusu:

K-da 91. arm. korpusa za naročitu upotrebu odmah će uputiti 104. lov.div. K-di 5. SS-brd. arm. korpusa (21. brd. arm. korp.) u Višegrad,kome će biti potčinjena, s tim da se prikupi u rejonu Sarajevo(isklj.) — Visoko — Zenica, gde da se u najkraćem roku izvrši popuna i remont. Pripremiti diviziju radi napada na D. Vakuf i Jajceradi razbijanja bandi, koje se nalaze u ovom području i zauzimanja istog.

I-a, str. pov. br. 12.687.

Izvod iz priloga 227.

Premeštanje 118. lov. divizije.

U 13.52. čas. upućen telegram 34. arm. korpusu:

Štab 118. lov. divizije, 118. bataljon veze i sve pozadinske jedinice 118. lov. div. odmah železnicom uputiti u Zagreb, radi upućivanja k-dantu Jugoistoka. Ostale delove 118. lov. div. po dolasku 41. tvrđ. div. sme-niti sa dosadašnjeg zadatka i takođe tamo uputiti. 118. pt divizion ostaje zasad potčinjen K-di 34. arm. korpusa. Svi delovi 118. lov. divizije po prelasku granice odseka 34 arm. korpusa biće potčinjeni neposredno k-dantu Jugoistoka.

29. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo).

Situacija kod 15. brd. arm. korpusa.

U 01.00 čas upućen telegram 15. brd. arm. korpusu:

Ojačana pukovska grupa 104. lov. divizije kreće u napad 29. 12. iz rejona Zenice radi zauzimanja Travnika. U međuvremenu glavnina 104. lov. divizije prikupiće se u rejonu Sarajevo (isklj). — Visoko — Zenica. Pojedinosti o nastavljanju udara na D. Vakuf i Jajce još nisu utvrđene i zavisiće od razvoja situacije.

34. arm. korpus: jaka art. aktivnost neprijatelja, kao i neprekidno izviđanje naše glavne borbene linije na sremskom odseku ukazuju da će neprijatelj i dalje, i to u pojačanom obimu, pokušavati da izvrši proboj. Iznenadni udari na levom krilu i u pozadini korpus-nog područja naneli su bandama osetljive gubitke. Napadom sa se-vera u rejon Janje, neprijatelj je odbačen prema zapadu. Završena akcija čišćenja obalskog zemljišta na Drini jugoist. od Bijeljine. Neprijatelj odbačen preko reke ka istoku. U rejonu Otok — Orolik odbijeno je nekoliko nepr. napada potpomognutih jakom artiljerijom. Jz. od Sotina aktivnost nepr. izviđačkih grupa, naša izviđačka odelje-nja, koja su kod Erduta prešla preko Dunava izvestavaju da na severnoj obali nema neprijatelja. Na severnom frontu slabija nepr. vatra za uznemiravanje.

Unutrašnja situacija: 91. arm. korpus: povlačenje zaštitnica sa zaprečnog položaja u Mateševu iz prihvatnog položaja izvršeno pod neznatnim pritiskom neprijatelja. Teren koji je usled napada neprijatelja jz. i ji. od Kolašina privremeno bio izgubljen, povraćen je našim protivudarom. Marševi na »svetloplavom« i »zelenom« putu odvijaju se po planu.

5. SS-brd. arm. korpus: na južnom frontu odbijeno je nekoliko nepr. napada na visove jz. od Nevesinja delimično protivudarima. 29. 12. u 04.30 čas. počela je operacija »Lavina« iz rejona Zenica — Busovača, koju izvodi Borbena grupa »Konrad«. Sz. od Zenice i jz. od Busovače nepr. pruža žilav otpor. Do podne dostignuta je linija 6 km sz. — 5 km z. od Zenice i Kupresa. 808. bataljon za osiguranje hitno je prebačen na ugroženi odsek u Visokom (veće sabotaže na železnici i telefonskim uređajima).

31. 12. 1944. Operat. odeljenje (Sarajevo).

Izveštaj o situaciji podnet k-dantu Jugoistoka.

Pored telegrama podnetog k-dantu Jugoistoka, I-a, str. pov. br. 0364, dostavljen je i telegram sa dopunjujućim napomenama i izveštajem o razvoju opšte situacije:

Izvršenje zadatka K-de Grupe armija oduzimanjem 2 divizije nije više zajamčeno. Ne može se računati da će se borbene grupe 369. hrv. pešad. div. i 181. pešad. div., koje se izolovano bore, moći održati na duže vreme. Štaviše može se očekivati da će se 21. brd. arm. korpus u jugoistočnoj Bosni naći u sličnoj situaciji kao u Albaniji a da K-da Grupe armija »E« neće biti u stanju da oslobodi Korpus, pošto su ostale snage jedva dovoljne da se suprotstave opasnosti izolovanja celog područja Grupe armija »E« od dalmatinske i mađarske teritorije. Zadatak da se teritorija Hrvatske brani na njenim granicama mogao bi se sa preostalim slabim snagama izmajstorisati samo pokretnim vođenjem borbe i uz odlučnu saradnju svih snaga države Hrvatske. Ali hrvatske jedinice sve više i više gube svaku ozbiljnu spremnost za borbu. Odlaskom novih nemačkih snaga treba računati da će pojave raspada celokupne države Hrvatske biti u porastu. Za pokretno vođenje rata, koje je samo po sebi otežano širinom prostranstava i osetljivim vezama, bile bi potrebne u prvom redu dobre naoružane i obučene jedinice, sposobne za kretanje zimi u planinama, kao i dovoljno pokretljivih snaga za borbu u ravnicama, zatim popuna artiljerijskim i pionirskim jedinicama, obezbeđeno snabdevanje municijom i pogonskim gorivom. Međutim, ovi uslovi ne postoje. Ako se usled velike zime i povoljnim razvojem situacije na drugim frontovi-ma ne dobije u vremenu, dosadašnji zadatak Grupe armija »E« neće se moći podržati, ako se ne želi žrtvovanje jačih naših snaga.

Uputstvo za upotrebu 41. tvrđ. div. na sremskom frontu.

U 15.30 čas. upućen telegram 34. arm. korpusu:

1) Tvrđ. diviziju po dolasku u 34. arm. korpus upotrebiti na sremskom frontu kompaktnu.

2) Pre upotrebe, diviziji obezbediti odmor od nekoliko dana.

3) Upotreba divizije da bude po mogućstvu ofanzivna sa ciljem da osetno ometa prikupljanje i razvoj neprijatelju, da dubokim prodorima u nepr. položaj neutrališe artiljeriju i da dobije što povoljnije položaje za naše snage.

4) Angažovanjem divizije mora se postići konačno sređivanje jedinica i obezbediti prikupljanje svih rasturenih grupa sa sremskog fronta. Redosled: sve delove 118. lov. div. (železničkim transportom u Varaždin, 2. okl. armiji), sve delove 1. brd. divizije (železnicom u Novsku, 15. brd. arm. korpusu), sve delove 264. div. i 11. vazd. pešad. div.

(da budu u pripravnosti za raščišćavanje situacije na zap. krilu korpusa), delove 1. vazd. bataljona za osiguranje (za angažovanje na dravskom frontu), sve delove 13. SS-div. »Handžar« (Varaždin — 2. okl. arm.), polic. jedinice angažovane na borbenom području uputiti na raspolaganje K-tu SS i policije Hrvatske u Zagreb.

Upotreba jedne borbene grupe u pravcu Virovitice

U 20.00 čas. telegram 34. arm. korpusu:

Pošto je 69. rez. korpus posle velikih početnih uspeha zauzeo rejon Kloštar — Pitomača, to 34. arm. korpus vrši pripreme da jednu borbenu grupu neodložno uputi u pravcu Virovitice da bi se potpomogao napad 69. rez. korpusa i dosadašnji uspesi iskoristili za naš iznenadni napad i omelo neprijatelju obrazovanje težišta. Prvi cilj napada Podravska Slatina. Odlučujući značaj leži u što hitnijem početku akcije.

Izvod iz priloga 255.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument