ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4

Sadržaj

Prethodni dokument

Sledeći dokument

 

Prilog br. 1

IZVOD IZ RATNOG DNEVNIKA KOMANDE GRUPE ARMIJA »F« ZA PERIOD OD 1. JULA DO 31. DECEMBRA 1944. GODINE1

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII — NAV-T-311, r. 190, s. 763 — 1007 i r. 191, s. 191—278. Zbog ograničenosti prostora, redakcija objavljuje samo značajniji deo teksta koji se odnosi na Jugoslaviju.

1. 7. 1944.

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

5. policijski puk

Komandi 2. oklopne armije je telegramom Op. od. str. pov. br. 3017/44. naređeno da se 5. policijski puk neodložno izuzme sa svoje dosadašnje upotrebe i da se ponovo stavi pod komandu komandanta Jugoistoka. Štab puka i 1 bataljon za Kragujevac, 1 bataljon Čačak.

Prilog 9/VII

2. 7. 1944.

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

118. lovačka divizija:

Operacija »Morgenrot I« je završena sa 27 mrtvih kod neprijatelja.

Namera: preformiranje za operaciju »Morgenrot II«.

392. divizija:

Operacija »Floret« [Florett] je završena.

1. lovački rezervni puk:

Akcija »Denkerik II« [»Dunkirchen II«] [je zapačela po planu posle pristizanja pojačanja.

Viša komanda (komanda korpusa) Crna Gora (ranije Borbena grupa »Leb«):

Operacija »Ramštos« [»Rammstoss«] je otpočela uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima.

Nemački oficir za vezu za Crnogorski dobrovoljački korpus

U jednom telegramu (Op. od. pov. br. 3041/44.) načelnik štaba komandanta Jugoistoka moli zamenika načelnika Generalštaba Vermahta, generala artiljerije Varlimonta [Warliemont] da izdejstvuje kod komande KoV (Generalštab KoV), Organizacijsko odeljenje, i Personalne uprave KoV izdavanje naređenja za upućivanje nemačkog oficira za vezu koji je hitno potreban za Crnogorski dobrovoljački korpus, odobrenog od strane firera.

Prilog 17/VII

3. 7. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Iz telefonskih razgovora

3. 7. 1944: 18.45 časova:

Pitanje general-majora fon Gajtnera [Geitner] o zahtevima četnika za municiju.

Načelnik generalštaba je odlučio:

komandant Jugoistoka ima slobodne ruike u pogledu snabdevanja četnika municijom; pri tome treba uzeti u obzir celokupino stanje municije i takođe se mora obezbediti da četnicie gomilaju za sebe municiju.

19.00 časova:

Operativno odeljenje Komande 2. oklopne armije, generalštabni pukovnik fon Farnbiler [Varnbüler] obaveštava generalštabnog potpukovnika Ratgensa [Rathgens]:

Poglavnikova tjelesna garda zbog zategnute situacije u mađarsko-hrvatskoj graničnoj oblasti (neprijateljski napadi u prostoru Koprivnica), zamolila je stupanje u dejstvo mađarskih oružanih snaga.

Inicijativa potiče iz Glavne komande LXIX armijskog korpusa za naročitu upotrebu.

4. 7. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

297. divizija:

Operacija »Falkenauge«: na osnovu vremenski ograničene mogućnosti upotrebe 98. brdskog lovačkog puka, namera za njegovo dejstvo je sledeća:

1. čišćenje prostora južno od Struge—Elbasan borbenom grupom 297. lovačke divizije i 98. brdskim lovačkim pukom,

2. zatim, u završnici, posle povlačenja 98. brdskog lovačkog puka, čišćenje prostora severno od puta Struga — Elbasan.

118. lovačka divizija:

Napad bandi na Aržano i Livno je odbijen. Namera: čišćenje prostora Aržano od strane posade u Aržanu, ojačane II bataljonom 369. puka.

Poglavnikova tjelesna garda:

Od 1. 7, posle uspešntih napada protivnika, neprijateljski napad u prostoru Koprivnica — Ludbreg odbijen, pri čemu je izbrajano 150 mrtvih kod neprijatelja. Osetni sopstveni gubici. Namera: Veća operacija u sadejstvu sa mađarskim snagama u cilju razbijanja bandi na planini Kalnik i sprečavanje prelaza prako granice Rajha na zapadu.

5. 7. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

118. lovačka divizija:

Otpočela operacija »Morgenrot II« (vidi dnevni izveštaj od 30. 6).

392. divizija:

Naknadno čišćenje u okviru »Floret«.

Namera: Posle završetka naknadnog čišćenja »Floret«, pregrupisavaoije snaga za operaciju »Keselštajn« [»Kesselstein« — »Kamenac«] (čišćenje Krbavskog polja). 1 kozačka divizija: Operacija »Blic II« [»Blitz II«] je završena.

Komanda korpusa Crne Gore:

Napad bandi na Pljevlja odbijen.

Više bezuspešniih neprijateljskih pokušaja prelaza preko Lima i Lješnice.

6. 7. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Srbija:

Lokalna delatnost bandi.

Na jugozapadnoj granici crvene snage u nastupanju u pravou severa i posle borbe sa četnicima one su zauzele Novu Varoš, Štitkovo i Negotin.

Upotreba mađarskih trupa na hrvatskoj teritoriji

Opunomoćeni generali nemačkog Vermahta u Mađarskoj je telegramom obavestiio komandanta Jugoistoka sledeće:

Vlada je dala saglasnost za upotrebu mađarskih oružanih snaga na hrvatskoj teritoriji.

Mogu se upotrebiti:

4 pukovske grupe

i to za dužu upotrebu:

1 pukovska grupa oko Barča,

1 pukovska grupa oko Đekenješa.

Za kraću upotrebu:

1 pukovska grupa severno od Osijeka.

1 pukovska grupa u oblasti Mure.

Pukovska grupa za Đekenješ treba da bude spremna 8. 7. 1944, a ostale grupe treba da budu spremne odmah.

Pošto su pukovske grupe sastavljene od domobranskih jedinica, to je neka upotreba na duže relacije u Hrvatskoj nemoguća, već se z-hteva njihovo ograničavanje samo na granični prostor.

Napred navedeni telegram je pod istr. pov. br. 3089/44. prosleđen Komandi 2. oklopne armije, a obavešten je i nemački general u Hrvatskoj.

Prilog 46/VII

Pripremni položaj jedne ojačane pukovske grupe u Grčkoj. — 4. puk »Brandenburg« u Kraljevo.

2. U cilju ojačanja 4. puka »Brandenburg« sa 2 vazdušno-desamtna bataljona, što je i naređeno ovim telegramom, treba Padobranski bataljon »Brandenburg« odmah privesti u nadležnost komandanta Jugoistoka u Kraljevo i to posle prispeća. Bataljon se neposredno potčinjava komandantu Jugoistoka.

Komanda 2. oklopne armije izvršiiće potrebne pripreme za smeštaj Padobranskog bataljona u Kraljevo.

Komandant Jugoistoka, Op. od. str. pov. br. 3101/44.

Prilog 47/VII (veza prilog 10/VII)

Iz telefonskih razgovora od 6. 7. 1944.

10.15 časova:

Generalštabni potpukovnik Ratgens obaveštava generalštabnog pukovnika fon Farnbilera o prispelom telegramu od strane opunomoćenog generala nemačkog Vermahta u Mađarskoj o upotrebi 4 mađarske pukovske grupe u hrvatsko-mađarskom graničnom prostoru.

(Navedeni telegram opunomoćenog generala nemačkog Vermahta u Mađarskoj je upućen takođe i neposredno LXIX armijskom korpusu).

12.30 časova:

Na pitanje generala artiljerije Varlimonta, general-major Vinter [Winter] ga obaveštava da upotreba mađarskih trupa na hrvatskoj teritoriji nije usledila na molbu poglavnika, nego po želji komandanta LXIX armijskog korpusa i da je, prema saopštenju generala Gleza [Glaise], hrvatska vlada sa ovim saglasma.

7. 7. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

1. lovački rezervni puk: Priprema za operaciju »Denikerk II«.

Početak 9. 7. 1944. sa sledećim snagama: 1. lovački rezervni puk, 1. i 4. rezervni puk, 55. izviđački bataljon, 1. kozački artiljerijski divizion, 1. policijski bataljon i ustaše. Poglavnikova tjelesna garda:

Pripremni položaj za operaciju u saradnji sa mađarskim borbenim grupama.

Srbija:

Lokalna dalatnost bandi. Neprestane naizmenične borbe između četnička i komunista u prostoru Sokobanja.

Crvene snage koje su prodrle u jugozapadni deo Srbije odvojile su se u pravcu Uvac — Lim.

Nastupni marš Bugara i četnika za operaciju »Trumpf« odvaja se planski. Početak 10. 7. Iz pouzdanih izvora se saznaje da je neprijatelj doznao za naš marševski pokret i namerava da noću izmakne.

Izveštaj o iskustvima

Izvešitaj o iskustvima 3. generalštabniog oficira obaveštajnog odeljenja o službenom putu po Srbiji — Hrvatskoj (razgovori i zapažanja po pitanjima odbrane i neprijatelja, kao i o organizaciji odbrane na prostoru proputovanja),

Obaveštajno odeljenje/oficir Abvera str. pov. br. 5550/44.

Prilog 55/VII.

Iz telefonskih razgovora

7. 7. 1944: 9.45 časova:

General-major Vinter — general-major Vilke:

Iz zapadne Grčke ne stižu izveštaji o nekom zaoštravanju situacije. Danas je preduzeto izviđanje iz vazduha u pravcu Levanta. U prostaru Tobruka nisu primećene nikakve pripreme za iskrcavanje. 16.45 časova:

Generalštabni pukovnik Zelmajer razgovara sa generalštabnim potpukovnikom Lejherom [Leyherr] o situaciji kod XXII brdskog armijskog korpusa i o borbi sa Zervasovim bandama.

17.30 časova:

Telefonska razmena mišljenja general-majora Vintera sa general-majorom Butlarom [Buttlar] o operativnim mogućnostima: General-major Viniter obaveštava general-majora Butlara o situaciji:

Koncentracija jakih crvenih snaga u jugoistočnom delu Crne Gore, po svoj prilici je priprema upada komunista u Srbiju. Zbog toga se planira generalno čišćenje u Crnoj Gori.

...Jedinica Štetner [Stettner] (1. brdska divizija) je još vezana tekućom operacijom i mi nemamo nameru da je u tome prekinemo. Narednih dana će se videti da li jedinicu Štetner treba osloboditi akcije u okviru XXII brdskog armijskog korpusa ili je upotirebiti za čišćenje Crne Gore, gde je sada T'ito obrazovao centar.

Pismeni izveštaj o vojno-političkoj situacji u Srbiji je ina putu ka Vrhovnoj komandi Vermahta na ličnost generala Varlimonta.

General fon Butlar postavlja pitanje, da li bi se možda defanzivno mogao sprečiti prodor Titovih snaga iz Crne Gore u Makedoniju i da ne bi možda bilo celishodno da se neprijatelj pusti da izađe iz Crne Gore a da se za njim ne traga po ovoj besputnoj planinskoj zemiiji.

Generali-major Vinter je suprotnog mišljenja u odnosu na ovaj postupak, takođe i u pogledu prikupljanja neprijatelja u južnom delu Srbije u prostoru Leskovca, gde se priprema jedna naša operacija. (General fon Butlar: akutna opasnost je sada Albanija i sevenna Grčka.)

General-major Vinter: odluka da se jedinica Štetner upotrebi u jednom drugom pravcu (Crna Gora) će se zbog toga teško doneti.

Genaralmajor fon Butlar: najkasnije početkom avgusta treba očekivati neprijateljsku akciju na Grčku. Mi smo zbog toga naredili pripremni položaj 1. brdske divizije na prostoru Bitolj — Florina — Prilep.

8. 7. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

118. lovačka divizija:

Operacija »Morgenrot II« završena.

Srbija:

Nastupni marš za operaciju »Trumpf« odvija se planski. Za pojedinosti o suzbijanju odnosno tučenju bandi vidi dnevni izveštaj.

Obezbeđenje prikupljanja žetve u Hrvatskoj

Za obezbeđenje prikupljanja žetve u velikoj župi Vukovar, Osijek, Brod i Nova Gradiška, Vrhovna komanda Vermahta /Generalštab naredila je upotrebu nemačkih i hrvatskih oružanih snaga.

Zadatak prikupljanja žetve u pomenutim oblastima se povetrave Komandi LXIX korpusa a po uputstvu Komande 2. oklopne armije. Komandant Srema i opunomoćenik rajhsfirena SS, sa postojećim policijskim snagama u navedenim velikim župama, potčinjavaju se Komandi LXIX korpusa. Komanda 2. oklopne armije stiaviće na raspolaganje dodatne jedinice, naročito 3. hrvatsku lovačku brigadu, koja se u ovom trenutku nalazi u Delarshajmu [Döllersheim].

Komanda LXIX korpusa oformiće za vreme trajanja prikupljanja žetve jedan operativni štab u oblasti žetve, kome će pristupiti i SS-brigadefirar dr Vagner [Wagner], kao i jedan naročiti opunomoćenik hrvatske vlade.

(Telegram komandanta Jugoistoka, Op. od. str. pov. br. 3120/44. 2. oklopnoj armiji i vojnoupravnom komandantu Jugoistoka).

Prilog 61/VII

Jednovremeno komandant Jugoistoka uputio je telegram str. pov. br. 3142/44. Drugoj oklopnoj armija, sledeće sadržane:

Transport 3. hrvatske lovačke brigade treba očekivati 11. 7. Brigadu potčiniti Komandi LXIX armijskog korpusa za naročitu upotrebu u cilju zaštite prikupljanja žetve u oblasti severno od Save.

Prilog 62/VII

19.00 časova:

Generalštabni pukovnik Zelmajer obaveštava komandanta 201. brigade jurišnih topova o naređenju komandanta Jugoistoka, koje se nalazi već na putu, za energičnu akciju protiv komunističkih snaga severozapadno od Leskovca. Komandant 201. brigade jurišnih topova je odmah pripremio jednu bateriju za marš, da bi ista mogla krenuti već u 21.00 čas.

9. 7. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dediiuje

XXI brdski armijski korpus:

8. brdski lovački puk i 54. izviđački bataljon nalaze se na maršu ka naređenoj zoni prikupljanja za 1. brdsku diviziju (Florina — Bitolj — Prilep), posle završetka operacije »Štajnadler«.

Poglavnikova tjelesna garda:

Posle borbi punih gubitaka: severno od puta Ludbreg — Novi Marof, pri čemu je protivnik navodno izgubilo pored 635 izbrojanih mrtvih, 4 minobacača i 19 mitraljeza, a zatim se rastrojen povukao ka Kalnik-planini glavninom u pravcu jugoistoka, Poglavnikova tjelesna garda sledila je neprijatelja bez bitnog dodira sa njim i tom prilikom prešla put Križevci — Koprivnica. Do 9. 7. po podne obaveštena su dva mađarska puka u Mađarskoj da se stave pod pripravnost. Njihovo stupanje u akciju ipak za sada nije razložno. Osim toga je namesnik odbio prekoračenje puta Varaždin — Koprivnica u pravcu juga.

Srbija:

Situacija uglavnom napromenijena.

Pod pritiskom četničkih jedinica, crvene snage se nalaze u povlačenju sa zapadne ivice planine Jastrebac u prarvcu Kuršumlije. Zauzet je pripremni položaj za operaciju »Trumpf« bez dodira sa neprijateljem.

Hrvatska:

Mnogi još uvek nepotvrđeni izveštaji oficira Abvera o povlačenju 26. komunističke divizije sa Visa zaslužuju pažnju u vezi sa prvim izveštajem o dolasku poljskih trupa i trupa »jugoslovenske vojske izvan otadžbine« (Živković) na ovo ostrvo.

Iz telefonskih razgovora

9. 7. 1944: 10.30 časova:

Telefonska razmena mišljenja generalštabnog pukovnika Zelmajera sa generalštabnim majorom Brudermilerom po pitanju upotrebe 1. brdske divizije u Crnoj Gori ili u zapadnoj Grčkoj.

Pretpostavka za upotrebu 1. brdske divizije protiv komunističkih snaga koje maršuju u Crnu Goru u cilju upada u južni deo Srbije je rasterećenje situacije u zapadnoj Grčkoj — Albaniji.

18. SS policijski puk treba da ostane na Peloponezu.

Genaralštabni pukovnik Zelmajar moli generalštabnog majora Brudermilera da preispita mogućnost upotrebe jedne aktivne bugarske divizije u južnom delu Srbije.

19.00 časova:

Komandant 201. brigade jurišnih topova izveštava generalštabnog pukovnika Zelmajera o rezultatu noćne akcije protiv komunističkih snaga severozapadno od Leskovca. Znatni gubici kod neprijatelja; sledi borbeni izveštaj. (Vidi takođe i dnevni izveštaj od 9. 7.)

10. 7. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Dogovor (sastanak) štaba

Na štabnom dogovoru 10. 7. načelnik štaba general-major Vinter [Winter] okarakterisao je u širem smislu opštu situaciju na sledeći način... 3. Otpočela je operacija »Trumpf« protiv crvenih snaga koje se prikupljaju kod Leskovca, od koje pak ne treba očekivati nikakve velike uspehe.

Samo male rezerve stoje na raspolaganju feldmaršalu. 1. brdska divizija se prikuplja, na prostoru Florina — Bitolj, dok Grupa armija »E« preduzima mere da se popuni odnosno osveži svim sredstvima.

Kapetan Merem obaveštava o pojedinostima situacije bandi na Balkanu: kao novo je to da je kod Tita prisipela jedna američka vojna misija. U Banatu je došlo do bacanja zapaljivih bombi na žitna polja. U Crnoj Gori vrše se pripreme za upad komunista u Srbiju. U istarsko-hrvatskom graničnom prostoru komunistički pokreti i prikupljanja mogli bi da stoje u vezi sa ofanzivnim namerama Saveznika.

Genaralmajor Vinter: izgleda da za sada još ne predstoji neka akcija iskrcavanja Saveznika. Za ovo nedostaju podrobni znaci. Dovođenje slovenskih jedinica izgleda da nema nikakvih osnova za neke operativne ciljeve, nego očigledno bi one trebalo da dopune Titove oružane snage.

Načelnik Obavaštajnog odeljenja generalštabni potpukovnik Harling: u prostoru Istre komunisti su ponudili lokalni prekid vatre, očigledno da nas zavaraju, što može da stoji u vezi sa operativnim mogućnostima Saveznika na istarskom prostoru. Načelnik Generalštaba: O personalnim promenama: general-potpukovnik fon Le Suire [von Le Suire] — 117. lovačka divizija, i general-major Kibler [Kübler] — 118. lovačka divizija, premešteni su u firerovu rezervu.

Za novog komandanta 117. (lovačke divizije) naimenovan je general-potpukovnik Vitman [Wittmann], a za komandanta 118. lovačke divizije naimenovan je pukovnik Lamej [Lamey].

Načelnik Generalštaba je ukazao još na to da komandant Jugoistoka kod razvoja sadašnje situacije ne sme da računa ni sa kakvim dovođenjem snaga za raščišćavanje situacije u južnom delu Srbije. Komanda 2. oklopne armije je pripremila u pogledu čišćenja u Crnoj Gori dve varijante:

1. Akcija čišćenja upotrebom 1. brdske divizije i

2. Raščišćavanje situacije bez upotrebe ove jedinice...

XXI brdski armijski korpus:

297. divizija:

Odbijen napad bandi na Debar.

Operacija »Falkenauge II« bez dodira sa neprijateljem. Namera: produžetak napredovanja borbenih grupa u pravcu severoistoka i napad na neprijateljske snage koje se tamo nalaze ugrožavajući Debar.

XV brdski armijski korpus:

264. divizija:

Operacija »Rabauke«: izvršeno je iskrcavanje i čišćenje severnog dela ostrva Ugljan bez dodira sa neprijateljem.

I. lovački rezervni puk:

Operacija »Denkerk II«: zauzet Slavetit pri jačem neprijateljskom otporu.

Namara: napredovanje svih borbenih grupa u prostoru Metlika i severno od nje sa blokadom puta od Metlike u pravcu sevarozapada.

Poglavnikova tjelesna garda:

Jedinice Paglavnikove tjelesne garde, sa ustaškim i policijskim snagama, stupile su u koncentrični napad protiv bandi na prostoru Topolovac (14 km istočno od Križevaca) — Kapela (8 km severno od Bjelovara). Do sada su razbijene jače neprijateljske snage pri čemu je odbrojano kod neprijatelja 232 mrtva.

Srbija:

Mestimična delatnost bandi. 10. 7. otpočela je planski operacija »Trumpf«.

Iz telefonskih razgovora od 10. 7. 1944.

11.40 časova:

Generalštabni pukovnik Zelmajer obaveštava generalštabnog pukovnika Farnbilera, da se Komanda 2. oklopne armije piri planiranju češćenja Crne Gore ima postaviti za dva slučaja i to:

a) učešće 1. brdske divizije u operacijama

b) čišćenje Crne Gore bez upotrebe 1. brdske divizije.

Kod LXIX arrriiljstog korpusa za naročitu upotrebu angažovaraje Mađara za sada nije više potrebno...

11. juli 1944:

Operativno odelijenje Beograd — Dedinje

XXI brdski armijski korpus

297. divizija

Operacija »Falkenauge II« u daljem napredovanju uz pojačani neprijateljiski otpor. Kod Debra se neprijatelj povukao na istočne visove.

XV brdski armijski korpus

264. divizija

Operacija »Rabauke«: Završeno je čišćenje severnog dela ostrva Ugljan bez dodira sa neprijateljem. Kod akcija čišćenja u prostoru Primošten slab dodir sa neprijateljem. Namera: produžetak operacije »Rabauke« (Iž) i izviđanje avijacije u prostoru Primoštena.

392. divizija

Otpočela je operacija »Keselštajn« u cilju čišćenja Krbavskog polja.

LXIX armijski korpus za naročitu upotrebu

1. lovački rezervni puk

Operacija »Denkerk II«: borbene grupe se nalaze u daljem napredovanju u pravcu zapada, protiv bandi koje se bore u zasedama, pri čemu je dostignuta linija 3 istočno od Vivodina — Ozalj.

Poglavnikova tjelesna garda:

Operacija »Rouen« [»Rouen«]: Položaj neprijatelja severno od Bjelovara je ostao nepromenjen. Južno od prostora planine Kalnik ustanovljeno je da su razbijene pojedinačne grupe bandi.

Srbija:

Lokalna delatnost bandi.

U Banatu je streljano 40 komunista za odmazdu zbog napada na selidbeni voz.

Procena situacije

b) Tito je, uz privremeno slabljenje oblasti severno od linije Prijepolje — Pljevlja, premestio snage II (korpusa (8 do 10.000 ljudi) izgleda na jug, u oblast oko Kolašina — Berane. Za sada postoji verovatnoća da će i I korpus iz sadašnjeg dostignutog prostora jugoistočno od Foče takođe biti odveden u pravcu jugoistoka, da bi našao svolju primenu severno od Pljevalja i Prijepolja. Kod Berana je uočeno dovođenje snaga vazdušnim putem.

Komandant Jugoistoka sa velikom sigurnošću računa sa komunističkom ofanzivom u pravcu južnog dela Srbije ili u oblasti Kosova sa težištem na prostoru Berane — Bijelo Polje.

Organizacijom crvenih snaga u jugoistočnom delu Srbije, sa jasnom tendencijom prodora u pravcu Ibarske doline, uočava se namera neprijatelja.

2. Komandant Jugoistoka raspolaže od 20. 7. sa 1. brdskom divizijom i 201. brigadom jurišnih topova u prostoru Florina — Bitolj— Prilep. Ova rezerva je presudni faktor za

a) odbranu od angloameričkog pokušaja iskrcavanja u zapadnoj Grčkoj ili južnoj Albaniji,

b) razbijanje Zervasovih bandi u prostoru Janjina — Preves — Igumenica.

c) odbrana od komunističkog napada na južni deo Srbije i čišćenje Crne Gore.

3. Preteće neprijateljsko iskrcavanje će odrediti buduću primenu ojačane 1. brdske divizije. Neka neposredna opasnost spolja ne postoji, ali se mora odlučiti, najkasnije u poslednjoj trećini jula meseca, da li će se ojačana 1. brdska divizija upotrebiti prema tački 2.) pod b) ili prema tački 2.) pod c). Odluka je vrlo zavisna od konačnog uspeha protivnapada na Zervasove bande koji je u toku. Ako se uspe da se upotrebljenim malim snagama oslobode ugrožene saobraćajnice da se borbena vrednost Zervasovih bandi znatno umanji, onda bi komandant Jugoistoka pridao zadacima u Crnoj Gori veći značaj i u tom slučaju predlaže da se ojačana 1. brdska divizija upotrebi u Crnoj Gori pod komandom 2. oklopne armije. Planovi operacija koji iz ovog proizlaze su u obradi o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.

4. Po ovoj procenti situacije i namere komandanta Jugoistoka, umoljavate se za načelnu saglasnost. (Dato u izvodu).

Prilog 84/VII

12. 7. 1944.

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

V SS-brdski armijski korpus:

118. lovačka divizija:

Zaključni izveštaj operacije »Morgenrot II«: izbrojano 76 mrtvih kod neprijatelja, 2 zarobljena, zaplenjeno ili uništeno: 1 laki mitraljez, 7 teških mitraljeza, 3 minobacača srednjeg (kalibra, 4.500 matalka pešadijske municije, 4 skladišta namirnica.

SS-brdska divizija »Handžar«:

Namera: napad 2 ojačana bataljona iz prostora severozapadno od Zvornika na aerodrom Osmaci i na neprijateljski skladišni prostor Papraća i Šekovići.

XV brdski armijski korpus:

264. divizija:

Operacija »Rabauke«: čišćenje ostrva Iž je završeno, potopljena su 42 čamca, neprijateljski motorni čamac se udaljio posle vatrenog duela. Akcija čišćenja u prostoru Primoštena se i dalje sprovodi.

392. divizija:

Operacija »Kesalštajn«: Neprijatelj se polako povlači u šumovitu oblast zapadno od Krbavskog polja na istoku, uz podršku savezničke avijacije.

LXIX armijski korpus za naročitu upotrebu:

Sabotaže na železnici: 1 eksplozija — rušenje severoistočno od Jastrebarskog, napad bandi i razaranje na pruzi kod Dugog Sela. Izvađeno 5 kg eksploziva, 3 eksplozije-rušenja na pruzi Sisak — Sunja.

1. lovački rezervni puk:

Operacija »Denkerk II«: dalje napredovanje borbenih grupa uz uporni otpor neprijatelja. Napredovanje je otežano jakom kišom.

Poglavnikova tjelesna garda:

Operacija »Rouen«: 4. hrvatska brdska brigada i policijska borbena grupa su zauzeli pripremni položaj u Bjelovaru. Namera: koncentrično napredovanje 13. 7. u pravcu neprijateljskih snaga severno od Bjelovara.

Srbija:

Lokalna delatnost bandi.

Operacija »Trumpf«: borbene grupe uz dosadanji slabi neprijateljski otpor se nalaze u planskom napredovanju. Gubici neprijatelja prošle nedelje: 717 mrtvih, 550 ranjenih, 29 zarobljenih.

Obaveštajno odeljenje - večernji izveštaj od 12. 7. 1944.

Op. od./oficir Abvera br. 5301/44. pov.

Prilog 91/VII

Upotreba mađarskih trupa

Dopisom komandanta Jugoistoka, Op. od. br. 3215/44. strogo pov., koji je upućen Generalštabu Vrhovne komande Vermahta i opunomoćenom generalu nemačkog Vermahta u Mađarskoj, izneta su iskustva iz pripreme, ali ne i iz sprovedene upotrebe mađarskih trupa u oblasti južno od Drave.

Radi situacije u dolini Drave, Kalnika, Bilo-gore, pri sadašnjem nedostatku snaga, i usled velike unutrašnje zategnutosti u Hrvatskoj, može se ukazati za potrebno da dođe do dalje upotrebe pouzdanih trupa. Pripreme za brzu akciju mađarskih oružanih snaga su očigledno zbog toga poželjne. Izvršenje ovih priprema bi po mogućstvu moralo biti bez odugovlačenja i bez telefonskih razgovora, koji se na osnovu iskustva i prisluškuju, već bi to trebalo da usledi putem lozinke, odnosno ugovorenog Signala preko radio-veze.

Prilog 92/VII

Iz telefonskih razgovora od 12. 7. 1944. 17.45 časova:

Telefonski razgovor generalštabnog pukovnika Zelmajera sa generalštabnim majorom Brudermilerom po pitanju upotrebe 1. brdske divizije. Opasnost iz Crne Gore se mora ofanzivno rešiti. Pri tome je gospodin komandant Više naklonjen da tamo upotrebi 1. brdsku diviziju ako ne postoji bojazan iskrcavanja neprijatelja u zapadnoj Grčkoj i južnoj Albaniji Dovođenje jedne aktivne bugarske divizije za defenzivnu upotrebu olakšalo bi odluku o upotrebi 1. brdske divizije.

Generalštabni major Brudermiler saopštava da je u izgledu dovođenje 2 mađarska bataljona za službu obezbeđenja železnice u Grčkoj. Pitanje upotrebe 3 najavljena landesšicen bataljona se razmatra (ovi su samo 50% naoružani). Vremenska situacija...

13. 7. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

XXI brdski armijski korpus:

297. divizija:

Oparacdja »Falkenauge II«: čišćenje prostora južno i jugozapadno od Debra se nastavlja.

Namera: čišćenje prostora jugoistočno od Debra.

V SS-brdski armijski korpus:

118. lovačka divizija:

Otpočela je operacija »Blicliht« [Blitzlicht«] u prostoru Livno — Šuijica.

SS-brdska divizija »Handžar«:

Resan je oslobođen opsade 12. 7., naše borbene grupe su odbacile jače snage neprijatelja u pravcu zapada i jugozapada. Dalji napad na Teslić je u toku.

XV brdski armijski korpus: 264. divizija:

Operacija »Rabauke« je okončana, ukupno potopljeno 112 malih čamaca. Prilikom operacije u prostoru Primoštena, protiv bandi koje su se ogorčeno borile, neprijatelj je izgubio 14 mrtvih i 2 zarobljena. Namera: Operacija »Pestbojle« [ »Pestbeule« ] u cilju razbijanja i ometanja dotura na kanalu.

392. divizija:

Operacija »Keselštajn«: produžetak borbi protiv neprijatelja koji se žilavo brani.

1. lovački rezervni puk:

Operacija »Denkerk II«: samo se malo napredovalo zbog jačeg neprijateljskog otpora i nastupanja snaga bandi u zaleđu severne borbene grupe, pri čemu je neprijatelj pretrpeo veće gubitke.

Poglavnikova tjelesna garda:

Operacija »Rouen«: preformiranje je završeno.

Srbija:

Slaba lokalna defatnosit bandi.

Operacija »Trumpf«: operacija se nastavlja kod daljeg slabog dodira sa neprijateljem i brižljivog pročešljavanja severnih padina planine Jastrebac.

Iz telefonskih razgovora od 13. 7. 1944.

17.30 časova:

Telefonski razgovor generalštabnog pukovnika Zelmajera sa generalštabnim pukovnikom Farnbilerom o situaciji na ostrvu Hvar, Prema shvatanju Komande 2. oklopne armije, radi se, kod zauzeća zapadnog dala ostrva, samo o jednoj lokalnoj akciji banda, kojoj ne bi trebalo pridati neki veći značaj. Preduzeto je izviđanje. 118. lovačka divizija je stupila u vezu sa posadom ostrva.

U pomorskoj oblasti Visa i Hvara življi pokreti brodova, pri čemu su zapaženi i razarači. Noću na Visu su uočeni jači svetlosni signali i signali raketama, dok su padobranci primećeni iznad Hvara.

Genenalštabni pukovnik Farnbilar: saznaje se iz pouzdanih izvora, da se na prostoru bivše operacije »Kamerjeger« [Kammerjäger«] — istočna Bosna, crveni XII korpus potčinio III korpusu. Cilj ove koncentracije snaga je verovatno upad u Srbiju ili možda u planinu Majevicu. Komanda 2. oklopne armije smatra situaciju vrlo ozbiljnom i razmatra mogućnost privlačenja jednog policijskog puka Kamerhofer i 606. puka službe sigurnosti. Takođe snage komandanta Jugoistoka bi trebalo upotrebiti sa juga u ofanzivne svrhe, kako bi se crvene snage razbile još u njihovom nastupnom maršu i kako bi se time sprečila njihova namera upada u Srbiju.

19.00 časova:

Razgovor generalštabnog pukovnika Zelmajera sa general-majorom fon Gajtnerom o nastupnom maršu crvenih snaga u pravcu zapadnih granica Srbije. Komanda Grupe armija »E« je mišljenja da bi snage komandanta Jugoistoka trebalo najpre upotrebiti za zadatke zaprečavanja na Drini.

Vremenska situacija

14. 7. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Komandant Jugoistoka

Dana 14. 7. ujutro uputio se gospodin komandant, praćen 1. ađutantom pukovnikom Grampeom, načelnikom nastavnog odeljenja majorom grofom Fictumom [Graf Vitzthum], i kapetanom Meremom [Merrem] avionom u Glavni stan Komande 2. oklopne armije. Tamo je izneo referat zamenik komandanta general tenkovskih jedinica Fen [Fehn]. Rano po podne gospodin general-feldmaršal fon Vajks se vratio avionom u Beograd — Dedinje.

2. oklopna armija:

Slalba neprijateljska delatnost iz vazduha. Akcija engleskih komandosa na ostrvu Hvar. Lokalna delatnost bandi.

V SS-brdski armijski korpus:

369. divizija:

Otpočela je operacija »Zonenštih« [»Sonnenstich«] — više delimičnih akcija u cilju razbijanja neprijateljskih snaga (koje se nalaze na prostoru Trebinje — Gacko — Nevesinje — Buna — Hutovo (16 km jugoistočno od Metkovića) — Popovo polje.

118. lovačka divizija:

Posle borbenog dodira sopstvenih izviđača (4 — 19) sa neprijateljskim snagama u Bogomolju (Hvar) i zarobljavanja 17 Engleza, naša izviđačka jedinica je napadnuta od strane premoćnih neprijateljskih snaga i većim delom, uključujući tu i više ranjenika, zarobljena. Ranjeni komandir voda sa kurirom i 1 teškim ranjenikom su uspeli da se probiju. Izviđanjem Bogomolja, koje je odmah preduzeto, utvrđeno je da je neprijatelj napustio ovo mesto. Prema iskazima stanovništva, Englezi su sa zarobljenicima i ranjenicima napustili Hvar.

SS-brdska divizija »Handžar«

Za operaciju čišćenja »Fligenfenger« [»Fliegenfanger«] na prostora Osmaci (25 km jugoistočno od Tuzle — aerodrom bandi) krenula su 2 ojačana bataljona i četnici.

392. divizija:

Operacija »Keselštajn«: napadi savezničkih aviona iz niskog leta i borbe na zemlji u Krbavskom polju.

Poglavnikova tjelesna garda:

Operacija »Rouen«:

Namera: gonjenje potučenog neprijatelja u pravcu jugoistoka sa jedinicama u preticanju i ubacivanje motorizovanilih jedinica na putu Đurđevac — Virovitica.

Srbija:

Slaba lokalna delatnost bandi.

Kao trenutne protivmere protiv namare neprijatelja (na osinovu pouzdanih izvora) da sa 2 divizije (16. i 36) izvrši upad preko Drine u zapadnu Srbiju, privođenje II bataljona Srpskog dobrovoljačkog korpusa za operaciju »Trumpf« je obustavljeno, a isti je skreinut i upućen maršem ka Ljuboviji. I bataljon 3. srpskog dobrovoljačkog korpusa upućen je iz Koviljače za Culine (12 km jugozapadno od Zvornika). Zadatak obezbeđanije Drine.

Operacija »Trumpf«: glavnima neprijatelja se povukla preko Toplice a neke jedinice su izmakle preko Morave u pravcu istaka. Za pojedinosti o operacijama bandi vidi dnevni izveštaj.

19.00 časova:

Razgovor generalštabnog pukovnika Zelmajera sa generalštabnim pukovnikom Farnbilerom o planiranju 2. oklopne armije za operaciju »Roze« [Rose]:

U istočnoj Bosni južno od Tuzle prikupljene su jake crvene snage da bi ponovo prišle starom planu upada u Srbiju. Komanda 2. oklopne armije planira da ovaj crveni nastupni marš razbije još pre prelaza zapadne granice Srbije. V SS-brdski armijski korpus primio je naređenje da se sa severa i juga uklini u neprijateljski nastupni marš. Nastupanje 15. 7. (najkasnije) sa 2 grupe, pre nego što crvene snage pređu Drinu.

U koncepciji operacije »Roze« predložila je Komanda 2. oklopne armije upotrebu Padobranskog lovačkog bataljona (Kraljevo), SS-brdske divizije »Handžar« a, pored toga, i dovođenje jednog od oba policijska puka (Kamerhofer) iz međurečnog prostora Sava — Drava. Za pripremu ovih predloženih odnosno zahtevanih sinaga postoje sledeće poteškoće:

1) Padobranski bataljon koji je prilspeo u Kraljevo biće, prema izveštaju njegovog komandanta, spreman za upotrebu tek za 4 nedelje. Ovaj bataljon se potčinjava u trupnom pogledu pod komandu 2. oklopne armije a u taktičkom pod komandu Grupe armija »F«. Komanda 2. oklopne armije otposlala je jednog oficira u Padobranski bataljon da ispita sposobnost upotrebe, koja treba đa se postigne u raku od 8 dana.

2) Komanda 2. oklopne armije želi ofanzivno sadejstvo snaga komandanta Jugoistoka u operaciji »Roze«. Komandant Jugoistoka može da stavi na raspolaganje ukupno 8 bataljona (6 bataljona Ruskog zaštitnog korpusa i 2 bataljona Srpskog dobrovoljačkog korpusa). Ove jedinice nisu podesne za ofanzivnu upotrebu, pošto su one skoro bez motornih vozila. Sporazumno sa komandantom Jugoistoka, vojnoupravni komandant Jugoistoka će rasporediti ove jedinice u početku samo iza jake prepreke kao što je to reka Drina u cilju odbrane zapadnih granica Srbije.

3) Za učešće SS-jedinica (SS-brdske divizije »Handžar«) i policije Kamarhofera (poslednja je potčinjiena Komandi 2. oklopne armije u obezbeđenju prikupljanja žetve) potrebna je saglasnost rajhsfirera SS. 19.30 časova:

Telefonski razgovor između generalštabnog pukovnika Zelmajera i generalštabnog majora Brudermilera: generalštabni pukovnik Zelmajer oba/veštava generalštabnog majora Brudermilera o sitiuaciji u istočnoj Bosni i o planu razbijanja neprijateljskog nastupnog marša u pravcu srpske zapadne granice. Generalštabni major Brudermiler se umoljava da preko Vrhovne komande Vermahta izdajstvuje kod rajhsfirera SS dodatne jedinice (3 bataljona) SS divizije »Handžar« izvan njenog prostora smirivanja za operaciju »Roze« i 1 policijskog puka Kamerhofera za upotrebu u Bosni.

Vremenska situacija:

15. 7. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

2. oklopna armija:

Normalna neprijateljska delatnost iz vazduha i lokalna delatnost bandi.

V SS-brdski armijski korpus:

369. divizija:

Operacija »Zonenštih«: nastavlja se, Jak neprijateljski lokalni otpor protiv 369. poljskog dopunskog bataljona, koji je, opšte uzev, u svemu slab, pri čemu je ipak izbrojano 21 mrtav kod neprijatelja. III bataljon 4. puka »Brandenburg« je doveden u cilju podirške.

7. SS-brdska divizija:

Operacija »Blicliht«: javlja se samo mestimično otpor neprijatelja.

SS-brdska divizija »Handžar«:

Operacija »Fligenfenger«: borbene grupe su zauzele Osmaci i aerodrom bandita nailazeći na jak otpor neprijatelja, pri čemu je izbrojeno 42 mrtva kod neprijatelja. Aerodrom je razrušen.

XV brdski armijski korpus:

264. divizija:

Operacija »Pestbojle« je otpočela.

392. divizija:

Operacija »Keselštajn«: zapadna ivica Krbavskog polja i Korenica su u našim rukama. Uočeni su prvi znaci odvajanja neprijatelja u pravcu severa. Neprestana dejstva neprijateljske avijacije iz niskog leta.

1. rezervni brdski puk:

Operacija »Denkerk«: neprijatelj pruža uporan otpor u izgrađenim objektima poljske fortifikacije severoistočno od Metlike.

Poglavnikova tjelesna garda:

Operacija »Rouen«: produžetak čišćenja severozapadno od Bjelovara; neprijatelj je dobro potisnut.

Komanda korpusa Crne Gore:

Zauzet je pripremni položaj za operaciju »Draufgenger« (»Draufgänger«) od strane ojačanih delova SS-divizije »Skenderbeg« u cilju planskog i iznenadnog zauzeća Berana.

Srbija:

Operacija »Trumpf«: stanje kod neprijatelja nepromenjeno. Pregrupisavanje se odvija planski (početak nastupanja ne pre 19. 7). U toku »provođenja najavljenih namera za pojačanje bezbednosti na Drini između Loznice i .Ljubovije.

Iz telefonskih razgovora od 15. 7. 1944.

11.30 časova:

Generalštabni pukovnik Zelmajer saapštava generalštabnom pukovniku Farnbileru:

Rajhsfirer je dao svoju saglasnost da deo više taktičke jedinice koji je predviđen za čišćenje (SS-brdska divizija »Handžar«) može pristupiti akciji »Rezlajn« [Röslein«].

17.30 časova:

Generalštabni pukovnik Zelmajer obaveštava generalštabnog majora Brudermilera o situaciji:

Protiv neprijateljske grupe na prostoru južno od Tuzle mogu se upotrebiti samo slabe snage kao što je to predložila Komanda 2. oklopne armije. Započeta su dejstva sa dve borbene grupe u operaciji »Rezlajn« (»Roze«):

Sa severa dejstvuju tri bataljona a sa juga jedan bataljon 7. SS-brdske divizije. Pošto Padobranski lovački bataljon još nije spreman za upotrebu, a pitanje upotrebe policijske jedinice Kamerhofera još uvek nije raščišćeno, Komanda 2. oklopne armije se odlučila da napad na neprijatelja južno od Tuzle odgodi i sačeka dalji razvoj situacije kod neprijatelja.

16. 7. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

2. oklopna armija:

Normalna aktivnost neprijatelja iz vazduha, lokalna delatnost bandi. Tri uspeha akcije »Kazanova« [»Casanova«] — mere obmane pri bacanju iz vazduha predmeta snabdevanja od strane neprijatelja.

V SS-brdski armijski korpus:

Operacija »Zonenštih«: napredovanje borbenih grupa u pravcu neprijateljskih snaga u prostoru Stolac.

7. SS brdska divizija:

Operacija »Blicliht«: neprijatelj izmiče u pravcu severozapada pred prodorom borbene grupe u Glamočko polje.

XV brdski armijski korpus:

U operaciji »Pestbojle« sabijene su jače neprijateljske snage u prostor Vodice.

392. divizija:

Operacija »Keselštaljn«: neprijatelj je uspešno napadnut u šumovitoj oblasti zapadno od Krbavskog polja.

1. lovački rezervni puk:

Operacija »Denkerk«:

Zauzeto je više naselja istočno od Metlike uz žilav otpor neprijatelja. Napomena: Napad na Metliku uz podršku avijacije.

Poglavnikova tjelesna garda:

Operacija »Rouen«: produžava se gonjenje potučenih neprijateljskih snaga sve do pravca ka Virovitici.

Srbija:

Slaba lokalna delatnost bandi.

U toku je plansko pregrupisavanje snaga koje učestvuju u operaciji »Trumpf« (bez I bataljona 5. policijskog puka) za akciju južno od Toplice (»Keraus«) [Kehraus«].

17. 7. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

V SS-brdski armijski korpus:

369. divizija:

Operacija »Zonenštih«: borbene grupe u napadu na neprijateljske snage južno od Nevesinja.

7. SS-brdska divizija:

Operacija »Blicliht«: kod čišćenja Šujica — Livno neprijatelj je potisnut u pravcu Glamoča.

Učešće jedinica u operacilji »Rezlaijn« (čišćenje prostora severoisitočno od Sokoca).

SS-brdska divizija »Handžar«: nikakvi naročiti događaji. Namera: upućivanje dve borbene grupe za operaciju »Rezlajn«.

XV brdski armijski korpus:

264. divizija:

Operaoilja »Pestbojle« je okončana; kod neprijatelja 100 mrtvih, 140 uhapšenih i zarobljenih.

392. divizija:

Operacija »Keselštajn«: naš napad je razbio bande jugozapadno od Bunića. Odbijeni su novi napadi na Prijeboj. Operacija je okončana, naknadna čišćenja su u toku.

1. lovački rezervni puk:

Operacilja »Denkerk«: zauzeta je Metlika uz podršku avijacije; time je operacija završena.

Gubici kod neprijatelja 15/16. 7: 91 mrtav, 5 zarobljenih, plen u oružju. Završni izveštaj sledi.

Poglavnikova tjelesna gardijska divizija:

Operacija »Rouen« — samo lokalni borbeni dodir.

Komanda korpusa Crna Gora:

Naše borbene grupe su odbile neprjateljske snage (koje su krenule preko Lima južno od Bijelog Polja.

Srbija:

Lokalna delatnost bandi.

Patrole lovačke avijacije u napadu na železničke ciljeve. Gubici neprijatelja iz prošle nedalje: 462 mrtva, 98 zarobljenih. Jedinice se nalaze u pregropisavanju za operaciju »Keraus«. Neprijateljske snage, posle naizmeničnih borbi sa četnicima, prešle su Toplicu na dva mesta i krenule pravcem sever i severozapad. Glavna pruga, usled rušenja eksplozivom, u više mahova je bila kratkotrajno prekinuta.

Procena situacije i predlog Vrhovnoj komandi Vermahta

3) Marš crvenih snaga ka zapadnoj srpskoj granici se produžava otprilike na liniji Berane — Zvornik. Cilj ovog marša je, prema pouzdanim izvorima, učvršćenje njihovih pozicija u Srbiji i Makedoniji sa ispoljavanjem njihovog uticaja na Bugarsku.

4) U poređenju oba žarišta opasnosti, odlučujući značaj pripada hrvatsko-cmogorskom prostoru...

18. 7. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

2. oklopna armija:

Slaba aktivnost neprijatelja iz vazduha i lokalima delatnost bandi.

XXI brdski armijski korpus:

SS-divizija »Skenderbeg«:

Operacija »Draufgenger« je otpočela u noći 17/18. 7.

V SS-brdski armijski korpus:

369. divizija:

Operacija »Zonenštih«: III bataljon 4. puka »Brandenburg« i 369. izviđački bataljon nalaze se u napadu na neprijatelja jugoistočno od Nevesinja:

7. SS-brdska divizija:

Operacija »Blicliht«: borbene grupe se nalaze u napadu na neprijateljske snage koje se nalaze na položajima visova u prostoru jugoistočno od Priluka.

Operacija »Rezlajn«: mešoviti 7. bataljon SS-brdske divizije zauzeo je naseljeno mesto severoistočno od Sokoca nailazeći na otpor neprijatelja, pri čemu su odbijeni i neprijateljski protivnapadi. Delovi SS-brdske divrzije »Handžar« zauzeli su visove južno od Prnjavora braneći se od mnogobrojnih neprijateljskih protivnapada.

XV brdski armijski korpus:

392. divizija:

Posle odbijanja mnogobrojnih neprijateljskih noćnih napada, naše trupe su predale Prijeboj a posle prispeća jedinica iz pripravnosti iz Bihaća on je ponovo zauzet, pri čemu je izbrojano 70 mrtvih kod neprijatelja.

Srbija:

Lokalna delatnost bandi, povećane sabotaže na železnka na glavnoj pruzi kod Leskovca.

Pregrupisavanje za operaciju »Keraus« kod Bugara se odvija planski.

Napad četnika na crvene snage, koje su prodrle preko Toplice u pravcu zapada. II bataljon ruskog 5. puka krenuo je maršem iz Zaječara u cilju pojačanja Ibarske doline. Neprijateljske grupe severno od Niša, sa glavninom na planini Bukovik, prodrle su i pored otpora četnika do prostora Zagorica.

Dana 18. 7. otpočele su predviđene operacije »Draufgenger«, usmerene protiv Titovog marša ispred srpske zapadne granice iz postora... u pravcu Berana i operacija »Rezlajn« u prostoru jugozapadno od Tuzle. Obe operacije imaju malo izgleda da se sprovedu sa većim uspehom usled nedovoljnih snaga.

Iz telefonskih razgovora od 18. 7. 1944.

10.15 časova:

General fon Gajtner obaveštava generalštabnog pukovnika Zelmajera o novoj situaciji u Srbiji:

Dana 17. 7. crvene snage otpočele su napad južno od Kuršumlije (južni deo Srbije) na četničke jedinice pod komandom majora Vajela [Weyel]. Četnici su bili prinuđeni da se povuku u pravcu severozapada. Cilj komunista je verovatno lokalno pomeranje jedne divizije, pošto bi za ofanzivu u pravcu Ibarske doline bilo potrebno prethodno prikupljanje jačih snaga. Odbrana počiva samo na četnicima, a upućen je jedan manšaft-bataljon kao koeficijent sigurnosti uz slabljenje organizovane odbrane na Drini.

19. 7. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

2. oklopna armija:

Normalna delatnost neprijatelja iz vazduha, lokalna delatnost bandi. Od 1. 7, usled oštećenja koje je prouzrokovano napadima neprijateljske avijacije iz niskog leta na hrvatskom prostoru, ispala je iz upotrebe 121 lokoimotiva, uglavnom na pruzi Zagreb — Beograd.

SS-divizija »Skenderbeg«: Operacija »Draufgenger«: vidi dnevni izveštaj.

V SS-brdski armijski korpus:

369. divizija:

Operacija »Zanenštih«: produžen je napad borbenih grupa uz mnogobrojne odbijene neprijateljske napade, jugoistočno od Nevesinija.

7. SS-brdska divizija:

Operacija »Blicliht«: i pored neprijateljskog otpora, borbene grupe su doprle do prostora južno od Glamoča.

SS-brdska divizija »Handžar«:

Neprijatelj se povukao u prostor Vlasеnice posle početnog otpora ispred J[užne] grupe (mešoviti bataljon 7. SS-brdske divizije).

XV brdski armijski korpus:

264. divizija:

Završni izveštaj operacije »Pestbojle«: 164 mrtva kod neprijatelja, 192 zarobljena, 48 uhapšenih, 9 mitraljeza, 9 maslinskih pištolja, 58 pušaka, 27 konja i tovarnih grla, uništene ili zaplenjene velike količine oružja i opreme.

Srbija:

Pokreti crvenih divizija u južnom delu Srbije su od sve većeg značaja. Operacija »Keraus«: glavnina 27. bugarske divizije krenula je 19. 7. iz doline Toplice u pravcu juga. Borbena grupa »Dizener« [Diesener] (5 bataljona Srpskog dobrovoljačkog korpusa i 1 tenkovska četa) kreće 20. 7. sa linije Leskovac — Lebane u pravcu sevarozapada. Četnička grupa »Vajel« sa zadatkom zaprečavanja linije Matorovska — Tulari nalazi se u naizmeničnim barbama sa crvenim snagama koje su prodrle preko Toplice u pravcu zapada sve do prostora Brus. Južno od toga isturene jedinice komunista doprle su u pravcu Ibra do prostora severno od Podujeva.

Za ojačanje Ibarske doline upućen je još jedan dalji ruski bataljon (I bataljon 5. puka Ruskog zaštitnog korpusa).

Na zapadnim granicama Srbije produžava se Titov marš, 9 — 12 crvеnih divizija prikupljeno je u prostoru Berane — Zvornik sa zadatkom upada u Srbiju.

Borbe za Prokuplje — Brus se još ne mogu sagledati.

Iz telefonskih razgovora od 19. 7. 1944:

12.15 i 18.30 časova:

Razgovor generalštabnog pukovnika Zelmajera sa general-majorom fon Gajtnerom po pitanju pomoći u trupama za obezbeđenje prikupljanja žetve. U neposrednoj blizini Beograda samo u jednoj noći uništene su sabotažom 22 mašine—vršalice.

20. 7. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

XXI brdski armijski korpus:

SS-divizija »Skenderbeg«:

Operacija »Draufgenger«: neprijatelj i dalje pruža snažan otpor uz privođenje pojačanja.

V SS-brdski korpus:

118. lovački puk:

Namera: priprema operacije »Ruepauze« [Ruhepause«] u cilju razbijanja bandi severno od Makarske.

7. SS-brdska divizija:

Operacija »Blicliht«: zauzet je Glamoč uz otpor neprijatelja.

SS-divizija »Handžar«:

Operacija »Rezlajn«: Južna grupa vrši napade na jake neprijateljske snage 25 km severoistačno od Sokoca. Ispred Severne grupe neprijatelj pruža otpor koji popušta.

Ubrzano prikupljanje 1. brdske divizije:

U pogledu situacije u Srbiji (potvrđeno je prisustvo crvene 22. divizije jugozapadno od Leskovca. Glavni štab Srbije, verovatno sa 25. divizijom, nalazi se severozapadno od Lebana. Prilikom naših akcija čišćenja komunističkih grupa na prostoru Kuršumliija — Prokuplje, neprijatelj je pružio snažan otpor. Javljeno je da se jedna neprijateljska grupa zapadno od Kuršumlije nalazi na maršu u pravcu zapada i malobrojnih snaga koje stoje na raspolaganju komandantu Jugoistoka, komandant Jugoistoka je naredio da se ubrza prikupljanje 1. brdske divizije.

Telegramom Op. od. str. pov. br. 3339/44. upućeno je Komandi Grupe armija »E« sledeće:

Dislokacija 1. brdske divizije, s obzirom na zaoštravanje situacije u Srbiji, je nepodnošljiva. Grupa armija »E« treba da svim raspoloživim sredstvima sprovede prikupljanje divizije na naređenom prostoru (Prilep — Bitoj — Florina) čak i pri pojavi zamora, tako da se divizija počev od 22. 7. mora neometano prevesti u tempu 6. Nedostaci u službi se moraju podneti budući da obezbeđanje 1. brdske divizije neće više stajati na raspolaganju za borbene zadatke Grupe armija »E«.

Prilog 136/VII

Upotreba jedne aktivne bugarske divizije

Telegramom Op. od. str. pov. br. 3325/44. zamolio je komandant Jugoistoka, po nalogu Vrhovne komande Vermahta, šefa Nemačke vojne misije u Bugarskoj da ovaj izdejstvuje upotrebu jedne bugarske aktivne divizije u južnom i jugozapadnom delu Srbije u trajanju od 3 nedelje.

Predviđa se da divizija bude potčinjena jedinom operativnom štabu komandanta Jugoistoka. Situacija u južnom dalu Srbije zahteva prednji predlog.

Prilog 137/VII

Iz telefonskih razgovora od 20. 7. 1944:

9.15 časova:

Generalštabni pukovnik Zelmajer izdaje generalštabnom majoru Misbahu [Missbach] zadatak da se zadatak 1. brdske divizije primeni po mogućstvu u tempu 6., 98. brdski lovački puk, koji je za sada prispeo u prostor Florine, ima naređenje da se pripremi za transport u roku od 24 časa.

11.30 časova:

Telefonski poziv načelnika generalštaba general-majora Vintera iz firerovog Glavnog stana:

General-major Vinter saopštava generalštabnom pukovniku Zelmajeru da je on baš sad, na bazi procene situacije (vidi Ratni dnevnik, prilog 118/VII), preneo predloge komandanta Jugoistoka generalu Varlimontu. Predlog za oslobađanje 4. policijske oklopne grenadirske divizije je prihvaćen. Takođe i u vezi predložene upotrebe 1. brdske divizije prispeće posle popune ove operativne jedinice odgovarajuće uputstvo.

Generalštabni pukovnik Zelmajer izveštava da je situacija na južnom delu Srbije zabrinjavajuća. Titov marš u pravcu zapadne granice Srbije se i dalje odvija, tako da i tamo moramo računati sa jakim neprijateljskim jedinicama. Operacije »Draufgenger« i »Rezlajn« suočavaju se sa jakim otporom neprijatelja i teško da će one postići svoje ciljeve, već će, u najboljem slučaju, samo pomeriti vreme Titovog nastupanja.

Ganeral-major Vinter: nama je stalo do toga da se jedinica »Štetner« uskoro popuni odnosno osveži. Generalštabni pukovnik Zelmajer: generalu Šnekenburgeru [Schneckenburger] (šef Nemačke vojne misije u Bugarskoj) je naređeno da kod bugarske Vrhovne komande izmoli naknadnu upotrebu jedine aktivne bugarske divizije u trajanju od 3 nedelje u južnom delu Srbije.

Generalštabni pukovnik Zelmajer moli general-majora Vintera da izdejstvuje kod Vrhovne komande Vetmahta da se operativni štab 1. brdske divizije što ranije premesti u novonameravanu zonu borbenih dejstava odnosno upotrebe. Operativni planovi operacija protiv Tita se razrađuju.

Generalštabni pukovnik Zelmajer upoznaje generalštabnog pukovnika Farnbilera o rezultatu referata general-majora Vintera kod generala Varlimonta i da je Komandi Grupe armija »E« naređeno da ubrza prikupljanje Divizije »Štetner«. Celokupni plan operacija protiv Tita razrađuju generalštabni pukovnik Zelmajer, generalštabni potpukovnik Ratgens i generalštabni major Fictum. Operativno odeljenje komandanta Jugoistoka je došlo do jednog drugog rešenja od onog što predstavlja operativni plan Komande 2. oklopne armije. Početak napada se predviđa tak za 14 dana.

21. juli 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Komandant Jugoistoka:

Novoimenovani komandant 2. oklopne armije general pešadije Angelis na mesto obolelog i prilikom pada aviona povređenog generala brdskih jedinica Bemea javio se pri svom proputovanju gospodinu feld-maršalu baronu fon Vajksu.

Iz telefonskih razgovora 21. 7. 1944:

9.45 časova:

Na pitanje generalštabnog pukovnika Zelmajera, general-major fon Gajtner izveštava o situaciji u Srbiji:

Situacija u Srbiji se za poslednja 24 časa nije zaoštrila. Četnička grupa »Vajel« je odbacila crvene snage preko Toplice u pravcu juga i navodno je imala velikog uspeha. 10.15 časova:

Generalštabni pukovnik Farnbiler obaveštava generalštabnog pukovnika Zelmajera o situaciji u operaciji »Draufgenger« (Crna Gora). Neprijatelj pruža snažan otpor i pitanje je da li će se moći postići postavljeni cilj (Berane). Neprijateljska pojačanja pristižu iz pravca Kolašina. Izdvojena su obezbeđenja prema zapadu. Komanda 2. oklopne armije odmerava udar u pravcu zapada umesto u pravcu severa, da bi se time neprijatelj osetio napadnutim.

1. brdska divizija se još nije prikupila na naređenom prostoru Bitolj — Florina, nego se nalazi razvučena između Metsovona i Florine. Diviziju treba tako držati spremnom da se može transportovati železnicom u roku od 24 časa.

22. 7. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Područje Komande 2. oklopne armije:

Normalna delatnost neprijatelja u vazduhu, lokalna delatnost bandi.

SS-divizija »Skenderbeg«:

Operacija »Draufgenger«: neprijatelj pruža neprestano snažan otpor.

V SS-brdski armijski korpus:

118. lovačka divizija:

Operacija »Ruepauze« (vidi dnevni izveštaj od 20. 7.) je otpočela saveroistočno od Makarske sa oko 3 mešovita bataljona.

SS-brdska divizija »Handžar«:

Operacija »Rezlajn«: Glavnina neprijateljskih snaga nailazi se u prostoru severno od Kladnja. Neprijatelj pokušava ponovo da sa svojim delovima prodre u prostor Šekovići.

Srbija:

Lokalna delatnost bandi sa pojedinačnim aktima sabotaže na žetvi i prepadima četnika.

Operacija »Keraus«: Protivnik produžava sa pokretima odvajanja u pravcu juga i jugoistoka. Naše borbene grupe održavaju samo slab dodir sa neprijateljem.

Upotreba borbenih grupa Organizacije Tot prilikom uzbuna

Komandi 2. oklopne armije upućen je dopis op. od br. 3361/44. pov. po predmetu upotrebe borbenih grupa Organizacije Tot od strane Taktičke komandanture Split prilikom mnogobrojnih uzbuna. Ovom upotrebom se ugrožava radni program ovih snaga Organizacije Tot. Taktičkog komandanta Splita podučiti na odgovarajući način o direktivama za upotrebu jedinica Organizacije Tot koje je izdao komandant Jugoistoka Op. od. pov. br. 1202/44.

Prilog 149/VII

23. 7. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

XXI brdski armijski korpus:

SS-brdska divizija »Skenderbeg«: brojno stanje 6.183. Operacija »Draufgenger«: neprijatelj je sa severa prodro u Murino; naš saobraćaj dotura je prekinut.

Usled napada nadmoćnih neprijateljskih snaga, naši napadni vrhovi su prešili u odbranu, s tim što su povučene snage za ponovno zauzimanje Murina i oslobođenje komunikacije dotura.

V SS-brdski armijski korpus:

SS-brdska divizija »Handžar«:

J[užna] grupa u napadu na Murići (16 km jugozapadno od Drenice) je odbacila jače neprijateljske snage. Severna grupa je preduzela napad preko Živinice u pravcu severa i sevaroistoka. Istočna grupa se nalazi u uspešnoj odbrani u prostoru Šekovići.

Srbija:

Operacija »Keraus«:

Neprijatelj pruža mestimično uporan otpor. Neprijatelj žilavo drži grebene Sokolske i Arbanašikih planina i suprotstavlja se napadima 22. bugarske divizije. Četnička grupa »Vajel« navodno je odbacila neprijatelja prato puta Kuršumlija — Bosiljevo u pravcu sevaroistoka. Do sada je javljeno o 229 mrtvih kod neprijatelja, 100 zarobljenih a zaplenjeno je 7 engleskih mitraljeza i 40 pušaka.

24. 7. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

XXI brdski armijski korpus:

SS-divizija »Skenderbeg«:

Operacija »Draufgenger«:

Borbena grupa »A«, se i dalje odvaja u pravcu juga i jugoistoka i sa svojim delovima brani prelaz Čakor (10 km istočno od Murina) od jačih neprijateljskih napada. Delovi SS-divizije »Skenderbeg« (2 čete) su ponovo zauzeli Murino uz otpor neprijatelja. Borbena grupa »B« na prostoru Andrijevica se odvajala uz žestoke borbe. Delovi obe grupe vode neprestane borbe za deblokiranje puta za dotur.

SS-brdska divizija »Handžar«:

Operacija »Rezlajn«:

Južna grupa odbacila je u pravcu severa neprijateljske snage koje su napadale na Murići. Severna grupa je posle žestoke borbe napredovala iz prostora Živinice u pravcu jugoistoka i uhvatila vezu sa Istočnom grupom kod Šekovići. Na prostoru Šekovići (Istočna grupa) aktivnost neprijatelja popušta usled pretrpljenih gubitaka iz prethodnih dana. 7. izviđački odred se nalazi u borbi sa neprijateljskim snagama u prostoru Kladanj.

XV brdski armijski korpus:

264. divizija:

Otpočela je operacija »Bergruč« [»Bergrutsch«] sa 92. motorizovanom grenadirskom brigadom, 1. pukom »Brandenburg«, I i II bataljonom 384. puka, III bataljonom 383. puka u prostoru severozapadno od Knin — Benkovac.

373. divizija:

Operacija »Mauzetot« [»Mausetot«] je zaključena sa daljih 57 prebeglih. Zaplenjeno je 27 pušaka. Ukupni gubici neprijatelja: 21 mrtav, 7 zarobljenih, 338 prebeglih, zaplenjeno 3 mitraljeza i 277 pušaka.

Srbija:

Slaba lokalna delatnost bandi. Gubici neprijatelja iz prošle medalje: 578 mrtvih, 114 zarobljenih.

Operacija »Keraus«: vidi dnevni izveštaj.

Obaveštajno odeljenje — večernji izveštaj od 24. 7. 1944.

Ob. od./oficir Abvera pov. br. 5601/44.

Prilog 163/VII

Gotovost za operaciju »Ribecal« (»Rübezahl«)

Telegramom od 24. 7. 44. Op. od. br. 3402/44. strogo pov. Komandi Grupe armija »E« i 2. oklopnoj armiji (obavešten je i komandant Jugoistoka, načelnik saobraćajne službe i komandant pozadine) naređeno je:

1. brdska divizija da se u najbržem mogućem tempu transportuje na prostor Mitrovica — Peć — Priština, komore prebaciti u Peć.

1. brdska divizija se po njenom prispeću potčinjava 2. oklopnoj armiji. Uputstvo za upotrebu divizije će se izdati uskoro.

Prilog 164/VII

25. 7. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Priprema operacije »Ribecal« (»Rübezahl«)

Na završetku dogovora načelnika štabova van sastava komande bilo je govora i o planiranju operacije »Ribecal« (razbijanje glavnine neprijateljske grupe u Crnoj Gori) sa načelnicima štabova (Grupe armija »E«, Komande 2. oklopne armije, Komande RV Jugoistoka i komandanta Jugoistoka). Izdata je direktiva oko pripreme za operaciju »Ribecal« dopisom Op. od. str. pov. br. 0169/44. za načelnike, 2. oklopnoj armiji, komandantu Jugoistoka i komandi RV Jugoistoka.

Prilog za načelnike štabova XV/44.

XXI brdski armijski korpus:

SS-divizija »Skenderbeg«:

Operacija »Draufgenger«: borbene grupe su se odvojile u prostoru zapadno i sevarozapadno od Murina, usled prodora neprijatelja kod Andrijevice. Delovi SS-divizije »Skenderbeg« (3 čete) predali su prevoj Čakor pred napadima nadmoćnijeg neprijatelja i povukle se u pravcu istoka.

Komandant bataljona SS-divizije »Skenderbeg« iz Peći, koji se nalaza u pripravnosti, odmah je naredio pokret u pravcu prevoja Čakor da bi se prihvatile sopstvene snage u odstupanju.

Namera: privođenje 181. poljskog dopunskog bataljona u Peć radi ponovnog zauzimanja prevoja Čakor i uspostavljanja veza sa borbenom grupom u prostoru Murina.

V SS-brdski armijski korpus:

SS-brdska divizija »Handžar«

Jugozapadno od Vlasenice je Južna grupa odbacila neprijatelja. Ujedinjene Severna i Istočna grupa gone neprijateljske snage koje su se povukle iz prostora zapadno od Šekovići u pravcu jugozapad.

26. 7. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

2. oklopna armija:

Normalna delatnost neprijatelja iz vazduha, naročito lovaca, lokalna delatnost bandi.

XXI brdski armijski korpus:

SS-divizija »Skenderbeg«:

Operacija »Draufgenger«: borbene grupe u prostoru zapadno i severozapadno od Murina uglavnom odolevaju napadima nadmoćnog neprijatelja. Murino je predato neprijatelju od strane albanskih milicijskih snaga. Komandant bataljona SS-divizije »Skenderbeg«, sa jedinicama iz pripravnosti i prihvaćenim dolovima SS-divizije »Skenderbeg« (vidi dnevni izveštalj od 25. 7.), koji se nalazi u napredovaniju iz Peći, dospeo je na 6 km istočno od prevoja Čakor.

181. poljski dopunski bataljon iz Peći krenuo je u pravcu prevoja Čakor.

Namera: do dolaska 1. brdske divizije vezivanje neprijatelja na prostoru Peć — Berane neprekidnim napadima. Ponovno zauzeće Murina. Deblokiranje puta Peć — Murino.

V SS-brdski armijski korpus:

SS-brdska divizija »Handžar«:

Operacija »Rezlajn«: južna grupa u prostoru Vlasenice nailazi na neprijateljski otpor. 60 mrtvih kod bandi. Ispred sjedinjenih grupa »Sever« i »Istok« na prostoru Šekovići nailaze se još uvek razbijeni delovi neprijatelja.

Srbija:

Operacija »Keraus«: očigledno da je glavnina neprijateljskih snaga snažno potučena i kao takva povukla se preko srpsko-albanske demarkacione linije. Dodir sa neprijateljem održava se samo sa zaštitnicama. Operacija je time završena, naknadno čišćenje se produžava borbenim grupama kaje učestvuju. Mada se u toku operacije nije uspelo u razbijanju glavnine neprijateljskih snaga, ipak je pošlo za rukom, naročito masovnom upotrebom četnika, da se osujeti namera neprijatelja da prodre u pravcu Ibra.

U prostoru Sokobanje, pod pritiskom naših i četničkih snaga, delovi bandi prešli su, pod borbom sa jedinicama iz pripravnosti za zaštitu železnice, prugu Zaječar — Knjaževac u pravcu bugarske granice, dok je glavnima, uz velike gubitke u borbama sa četnicima, prodrla u prostor Aleksinca.

Od 23. 7. četničke grupe su prodrle preko Save u Srem i tamo se od tog vremena nalaze u borbi sa komunistima. U ostalim delovima Srbije lokalna delatnost bandi, dok se u Banatu vrše neprekidne sabotaže u žetvi.

27. 7. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

XXI brdski armijski korpus:

SS-divizija »Skenderbeg«:

Operacija »Draufgengar«: u toku su pokreti odvajanja u pravcu istoka. Murino je ponovo zauzeto. Istočna borbena grupa (222. poljski dopunski bataljon i delovi divizije »Skenderbeg«) u napredovanju ka prevaju Čakor.

V SS-brdski armijski korpus:

7. SS-brdska divizija:

Započela je operacija »Fojerver« [ »Feuerwehr« ] u cilju razbijanja neprijateljskih snaga koje se nalaze u pokretu u pravcu istoka između železničke linije Brod — Maglaj i Vrbasa, sa II kozačkom brigadom, 13. SS-ojačanim pukom (bez III bataljona), III bataljonom 14. SS-puka i delovima 3. i 4. hrvatske brdske brigade.

SS-brdska divizija »Handžar«:

Operacija »Rezlajn«: lokalni dodir sa neprijateljem na prostoru Šekovići i Vlasenica.

XV brdski armijski korpus:

264. divizija:

Odbacivanjem neprijateljskih snaga prema putu Knin — Drniš u pravcu istoka (vidi dnevni izveštaj od 26. 7.) i prodorom ovih neprijateljskih snaga u prostor Knin, situacija se tamo sada zaoštrila.

Operacija »Bergruč«: glavnina neprijateljskih snaga se povukla na planinu Velebit.

LXIX armijski korpus za naročitu upotrebu

Komandant Srema: Neprestani akti sabotaže na žetvi.

Srbija:

Glavnina snažno potučenih neprijateljskih snaga u operacija »Keraus«, koja se povukla ka jugu, ponovo je napadnuta, posle neuspelog pokušaja da se povuče u oblast Albanije, od strane Borbene grupe »Dizener« i četnika u prostoru jugoistočno od Medveđe. Gubici neprijatelja u akciji »Keraus« na dan 24. i 25. 7.: 29 mrtvih, 302 zarobljena, 8 mitraljeza, 2 minobacača i 200 pušaka.

Razvoj situacije na našem području trenutno se karakteriše sledećim:

1. Prema postojećim podacima, Tito polaže naročiti značaj da se prikupljanje crvenog I i XII korpusa izvrši u predviđenom roku. Svi znaci govore da neposredno predstoji Titova ofanziva na Srbiju.

2. Još 27. 7. izdato je naređenje za privođenje 1. brdske divizije iz prostora Florine u prostor Peć ...

3. Postoji izveštaj da su Englezi naredili Titu da popravi put Rijeka — Karlovac. To ukazuje na mogućnost jednog prodora Saveznika iz gornje Italije u pravcu Zagreb, što bi moglo jednom postati i stvarnost.

4. Postaje izveštaji o planiranom upadu DM-četnika u Srem. To pokazuje nameru DM-četnika da se prošire izvan sadašnje granice Srbije.

5. Zategnutost sa hrvatskom vladom i hrvatskim ustanovama kao i sa raznim ličnostima (put nemačkog opunomoćeg generala u Hrvatskoj, generala pešadije Gleza [Glaise] rajhsfireru SS Himleru; razgovor o prilikama u Hrvatskoj).

Odlazak:

transport 98. divizije (prostor Zagreb) sa područja komandanta Jugoistoka.

28. 7. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Službeni put načelnika generalštaba komandanta Jugoistoka

Dana 28. 7. ujutro otputovao je avionom načelnik generalštaba komandanta Jugoistoka general-major Vinter za Berlin—Rangsdorf na dogovor sa rajhsfirerom SS Himlerom.

Opšta situacija rata sa bandama

Napadi iz niskog leta na železničke stanice Florina i Vevi doveli su do teških oštećenja staničnih postrojenja i u voznom parku, kao i do osetljivih gubitaka u ljudstvu (do sada 40 vojnika mrtvih i veliki broj ranjenih). Transport 1. brdske divizije od Florine za Peć je time ometen. Naređena je upotreba PA artiljerije na ukrcnom i iskrcnom prostoru 1. brdske divizije.

U akcijama divizije »Skenderbeg« na severnom delu Crne Gore (operacije »Draefgenger«) izgleda da se uspelo sa ometanjem upada jedne neprijateljske grupe u srpsko-makedonsku graničnu oblast. Neprijatelj je morao da snage okrene na naše napadne grupe. Time nam je pošlo za rukom da se neprijatelj odmakne od Srbije. Izgleda da neprijatelj želi da ubrza nastupni marš severne grupe na prostoru južno od Jajca (istočna Bosna). Treba računati sa upadom neprijatelja u južni deo Srbije. Protiv ovog marša neprijatelja u toku je trenutno uspešna akcija SS-brdske divizije »Handžar« (akcija »Rezlajn«). Za razbijanje neprijateljskih snaga između železničke linije Brod — Maglaj i Vrbasa koje se nalaze u pokretu sa zapada u pravcu istaka, organizovana je bila akcija »Fojerver«. U Srbiji operacija »Keraus« je postigla potpuni uspeh; neprijatelj je bio prinuđen da izmakne u pravcu juga. Pošlo nam je za rukom da prodorom u pravcu Ibairske doline osujetimo njegovu nameru. Prema svim postojećim znacima, namera neprijatelja da upadne u Srbiju postoji i sada kao ranije, ali naši prodori prema severnoj i južnoj grupi doveli su do usporavanja njegove operacije, tako da smo mi time dobili u vremenu za marš (1. brdska divizija) i za operaciju »Ribecal«, i postoje izgledi da se sretnemo sa neprijateljem još pre njegovog upada u Srbiju.

29. 7. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

2. oklopna armija:

Normalna delatnost neprijatelja iz vazduha, lokalna delatnost bandi.

XXI brdski armijski korpus:

297. divizija:

Situacija na prostoru Debar — Peškopeja se zaoštrila. SS-divizija »Skenderbeg«:

Operacija »Draufgenger«: borbena grupa u prostoru Murina je deblokirala put do prevoja Čakor i uspostavila vezu sa 222. poljskim dopunskim bataljonom.

V SS-brdski armijski korpus:

369. divizija:

Operacija »Zonenštih«: borbena grupa je odbacila neprijatelja preko puta Plana — Korita (severno od Bileće) u pravcu istoka i jugoistoka.

7. SS-brdska divizija:

Operacija »Fojerver«: delovi neprijateljskih snaga su prodrli u prostor jugozapadno od Žepča u pravcu juigdistoka preko Bosne. Predu-zeto je gonjenje.

SS-brdska divizija »Handžar«:

Operacija »Rezlajn«: borbene grupe SS-divizije sa glavninom nalaze se u napredovanju u prostoru Kladanj, sa 1 bataljonom u dolini Ribnica — Krivaja.

Srbija:

Slaba lokalna delatnost bandi.

Usled stalnih napada neprijateljskih aviona iz niskog leta na železničke ciljeve, sve su veće poteškoće u održavanju saobraćaja srpskih železnica. Glavnina neprijateljskih snaga u operaciji »Keraus«, koja se povukla u pravcu juga iz prostora 20 km jugozapadno od Lebana, prešla je u protivnapad u pravcu severa i nešto malo je potisnula Borbenu grupu »Dizener« ka severu. 300 SS pripadnika iz Leskovca i 2. četa 12. tenkovskog bataljona za naročitu upotrebu krenuli su maršem u cilju pojačanja tamošnje borbene grupe. Namera: I i II bataljon 5. policijskog puka tranisportovati železnicom iz Aleksinca u Leskovac.

30. 7. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

SS-divizija »Skenderbeg«:

Operacija »Draufgenger«: pojedine neprijateljske grupe nalaze se u nastupanju iz prostora Berane u pravcu Rožaja; vode se borbe sa albanskim snagama u prostoru Rožaj.

V SS-brdski armijski korpus:

7. SS-brdska divizija:

Operacija »Fojerver«: dalji delovi neprijatelja su prodrli u pravcu jugoistoka preko Bosne, između Žepča i Nemale, u cilju spajanja sa snagama koje su nadirale sa istoka. Naše snage (II bataljon 13. SS-puka, 7. protivtenkovski divizion, III bataljon 14. SS-puka) krenule su u akciju sa severa i juga.

SS-brdska divizija »Handžar«:

Operacija »Rezlajn«: vrši se čišćenje prostora Šekovići — Vlasenica — severno od Kladnja i pri mestimičnom dodiru sa neprijateljem isti je potisnut od strane SS-jedinica (27) prema jugozapadu u pravcu Kladnja.

Srbija:

Prilikom nastavljanja čišćenja u operaciji »Keraus«, delovi neprijateljskih snaga istočno od Lebana prodrli su u pravcu severa. Glavnina je napadnuta u prostoru Lebane od strane Borbene grupe »Dizenar« i četnika. 5. policijski puk (bez III bataljona) je stupio u akciju sa istoka.

Borbene grupe 27. bugarske divizije (5 bataljona) ponovo će stupiti u akciju 31. 7. u cilju naknadnog čišćenja iz doline Toplice u pravcu juga.

31. 7. 1944:

Operativno odedjenje Beograd — Dedinje

Štabni dogovor 31. 7. 1944.

Pod rukovodstvom načelnika štaba komandanta Jugoistoka, održan je 31. 7. štabni dogovor ...

Marš Titovih snaga za napad u južni deo Srbije. Naše planiranje:

a) Operacije u zapadnoj Grčkoj, da bi se stvorila pretpostavka za odbranu od neprijateljskog iskrcavanja na zapadni deo grčke obale.

b) Raščišćavanje situacije u Crnoj Gori. Marš naših jedinica u cilju razbijanja postojećih Titovih snaga je u toku.

c) Na jadranskoj obali nije došlo ni do kakvog zaoštravanja situacije. Izgleda da postoji namera kod neprijatelja za diverziju slovenskih trupa iz Italije na srednju Dalmaciju u cilju pojačanja Titovih snaga.

d) Slovenija: od 10. 8. SS-grupanfirer Kamerhofer preuzeće umesto LXIX armijskog korpusa rukovođenje obezbeđenjem žetve.

3. Načelnik Operativnog odeljenja: 98. divizija se nalazi u transportu iz prostora Zagreba, takođe i 201. brigada jurišnih topova (bez 1. baterije) se prevozi a na njeno mesto se dovodi u Leskovac 191. brigada jurišnih topova ...

1. brdska divizija:

Divizija se od 31. 7. potčinjava Komandi 2. oklopne armije. Namera: preuzimanje prostora koji su obezbeđivali SS-divizija »Skendenbeg«, 14. SS-puk i bataljon oklopnih jurišnih grenadira.

V SS-brdski armijski korpus:

7. SS-brdska divizija:

Operacija »Fojerver«: glavnina neprijateljskih snaga nalazi se istočno od Bosne. Sopstvene borbene grupe u dejstvu protiv preostalih delova neprijatelja. Prelaz preko Bosne se brani napadom na neprijateljske snage kaje se nalaze između Žepča i Nemile u zapadnoj Bosni.

SS-brdska divizija »Handžar«:

Operacija »Rezlajn«: nastavlja se čišćenje prostora Vlasenica — Ribnica — Kladanj. Napad III bataljona 28. SS-puka na Kladanj nije uspeo.

Dosadašnja gubici neprijatelja: 947 izbrojanih mrtvih, 1 protivtenkovski top, 2 minobacača, i brdski top, 8 protivtenkovskih pušaka, 15 mitraljeza, 210 pušaka, 3 radio-uređaja.

Srbija:

Naknadno čišćenje u operaciji »Keraus«. Dalje neprijateljske snage su prodrle sa obe strane Lebana protiv Bugara u pravcu severa. Visoki gubici kod Bugara u oružju i nestalima. Namera: razbijanje neprijateljskih snaga sa obe strane Lebana Borbenom grupom »Dizener«, delovima Četničke grupe »Vajel« i 5 bataljona 27. bugarske divizije.

1. 8. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

1. brdska divizija:

Preuzeto je komandovanje nad borbenom grupom operacije »Draufgenger«. Borbena grupa je odbila slabe neprijateljske prodore. Namera: smena grupe operacije »Draufgenger«.

Komanda korpusa Crne Gore

Neprijateljske snage izmiču istočno od Bioča u pravcu severa. Neprijateljski napadi severoistočno od Bijelog Polja, severoistočno od Brodareva i u prostoru Priboja. Priboj je zauzet od strane neprijatelja. Uzajamna povezanost između ovih pokreta još nije dokazana.

V SS-brdski armijski korpus:

369. divizija:

II bataljon 370. puka je razoružan i pokrenut je sudski postupak od strane ratnog suda 369. pešadijske divizije.

7. SS-brdska divizija:

Operacija »Fojerver«: osujećen je dalji prelaz neprijateljskih snaga preko Bosne. Neprijatelj je razbijen koncentričnim napadom 13. SS-puka.

Srbija:

Kod naknadnog čišćenja u operaciji »Keraus«, sve borbene grupe koje su učestvovale uspešno su se oduprle snažnom neprijateljskom pritisku sa severa. U protivnapadu. Borbena grupa »Dizener« je zadobila nešto malo zemljišta. Borbene grupe 27. bugarske divizije krenule su iz doline Toplice u pravcu juga.

U ostalom delu Srbije i Banatu lokalna delatnost bandi sa manjiim razaranjem na glavnoj pruzi.

2. 8. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

18.30 časova:

Generalštabni pukovnik fon Farnbiler telefonski obaveštava orijentaciono o situaciji generalštabnog pukovnika Zelmajera:

1. Akcija komandosa na južni deo Korčule je osujećena, ostrvo je ponovo oslobođeno od neprijatelja.

2. Na prostoru operacije »Ribecal« jake neprijateljske grupe se nalaze u prodoru a u 15.00 časova su dostigle put Novi Pazar — Mitrovica. 54. izviđački i 54. brdski bataljon iz Mitrovice su započeli protivnapad. Namera. sa 1. brdskom divizijom sprečiti neprjateljski prodor preko doline Ibra.

Hrvatska:

U istočnoj Bosni su u toku pokreti 6. i 16. divizije u pravcu istoka (delovi ovih divizija su verovatao dostigli dolinu Krivaje). Situacija kod neprijatelja je nepromenjena.

Potučena 11. divizija uzmiče posle bezuspešnog pokušaja prolaza preko Bosne, izgleda za sada u pravcu severozapada.

Crna Gora:

Neprijateljske grupe se nalaze u nadiranju iz prostora severoistočno od Berane — Priboj u opštem istočnom pravcu, sa delovima na prostoru 10 km jugo-.jugoistočno od Novog Pazara (30 km istočno su verovatno delovi 2. divizije), prostor 15 km severoistočno-istočno i 14 km severoisočno od Bijelog Polja (I bataljon 5. puka i VIII bataljon 37. puka) i prostor 7 km istočno od Priboja (delovi 37. divizije). Ovim se dolina Ibra uočava kao prva cilj neprijatelja. Nema se utisak da se već sada radi o jednoj međusobno zavisnoj ofanzivi.

Saradnja sa četničkim bandama

Komandantu Jugoistoka upućen je dopis Ob. od./oficir Abvera str. pov. br. 6161/44, u vidu naređenja, o isporuci oružja i municije četničkim bandama i o saradnji između nemačkih operativnih jedinica i pojedinih lojalnih četničkih bandi u cilju zajedničke borbe protiv komunističkog neprijatelja. Postavljanjem oficira za vezu u četničkim bandama treba njihovo držanje stalno nadzirati.

Prilog 13/VIII

3. 8. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Područje 2. oklopne armije:

Usled prodora neprijatelja u dolinu Ibra, treba da se delovi 1. brdske divizije upotrebe odmah iz transporta.

XXI brdski armijski korpus:

1. brdska divizija:

Nastavlja se prodor neprijatelja južno od Novog Pazara dalje u pravcu istaka, čiji prednji dolovi su dostigli do na 9 km jugoistočno od Novog Pazara. Dolina Ibra je ugrožena. Ova operacija samostalnih neprijateljskih grupa izgleda da ima zadatak nasilnog izviđanja i vezivanja snaga, a ujedno ona predstavlja i uvod u jednu ofanzivu. Borbena grupa 54. izviđačkog odreda polazi sa linije puta Novi Pazar — Tutin u pravcu zapada a njeni delovi iz prostora 12 km jugoistočno od Novog Pazara u pravcu juga. Borbene grupe 54. lovačkog bataljona u napredovanju u pravcu severozapada doprle su do na 15 km severopazadno od Mitrovice, gde su se sudarile sa neprijateljem. Namera:

1. Delovi 14. SS puka treba da nastupe iz prostora 30 km severno-severozapadno od Mitrovice u pravcu jugozapada i zapada.

2. Početi sa upotrebom I bataljona 99. puka iz Raške prema jugu.

3. Dovođenje jedne oklopne lovačke čete 1. brdske divizije na put Raška — Novi Pazar za pojačanje ćete jurišnih topova koja se tamo nalazi kao osiguranje.

Komanda korpusa Crne Gore:

Vrši ise pojačamo izviđanje neprijateljskih snaga na prostoru Pljevalja i južno od prelaza Jabuka.

Naš napad dostigao je, uz jači neprijateljski otpor, prostor 14 km severoistočno od Bijelog Polja. U prostoru 14 km severoistočno od Bijelog Polja, odbijeno je više neprijateljskih napada. Namera: Posle pregrupisavanja izvršiti ponovo napad u pravcu zapada i jugozapada.

SS-divizija »Handžar«:

118. lovačka divizija:

Naši gubici prilikom akcije komandosa na ostrvo Korčulu: 1 mrtav, 7 ranjenih, uprkos jakoj vatri (oko 1.200 ispaljenih metaka) brodske artiljerije.

SS- divizija »Handžar«:

Operacija »Rezlajn«: neprijatelj je odbačen u pravcu severozapada. Namera:

1. Produžetak napada u pravcu severozapada.

2. Akcija u cilju razbijanja neprijatelja na prostoru Ribnica — Vareš — Olovo- — Vlasenica — Kladanj.

XV brdski armijski korpus:

264. divizija:

Akcija komandosa na ostrvu Žirje bez dodira sa neprijateljem, razaranje važnih postrojenja.

Srbija:

Linija Uvac — Lim nalazi se u rukama četnika. Za vezivanje prelaza preko Ibra Između Leška i Slatine, biće upotrebljena po prvi put 2 bataljona Ruskog zaštitnog korpusa i 1 oklopna četa.

Operacija »Keraus«: Borbena grupa »Dizener« nalazi se u pregrupisavanju za napad neprijatelja severozapadno od Lebana. 27. bugarska divizija nalazi se u najavljenom rasporedu za napad u pravcu juga. Za obezbeđenje glavne železničke linije kod Grdelice premešten je I bataljon 5. puka Srpskog dobrovoljačkog korpusa za Grdelicu.

Obaveštajno odeljenje — večernji izveštaj od 3. 8. 1944.

Ob. od./oficir Abvera pov. br. 5871/44.

Prilog 18/VIII

Crna Gora:

Pokret neprijatelja severno od Tutina u pravcu istoka i produžetak neprijateljskih napada istočno od Bijelog Polja pokazuju da neprijatelj privlači dalje snage u prostor južno od Novog Pazara.

Vojni izveštaj (kominike) od 4. 8. 1944. objavio je o prostoru Jugoistoka sledeće:

Pokušaj iskrcavanja neprijatelja pod zaštitom engleskih razarača i mnogobrojnih lovaca-bombardera u ranim jutarnjim časovima 2. 8. na dalmatinsko ostrvo Korčulu odbijen je u kraćoj i žestokoj borbi od strane posade ostrva.

Operacija »Ribecal«

Komanda 2. oklopne armije je izvestiila isa op. od. br. 2257/44. strogo pov. od 2. 8. 44. o planovima operacije »Ribecal« (u severoistočnom delu Crne Gore).

(Komandant Jugoistoka br. 3549/44. strogo pov. od 3. 8. 44.). Uporedi takođe i Operacijski dnevnik, strana 95, prilog za načelnika XV/44. Povodom predstojećeg početka operacije »Ribecal«, gospodin komandant namerava da u jednom telegramu ukaže Komandi 2. oklopne armije (takođe će biti obaveštena i Komanda RV Jugoistoka) na odlučujući značaj ove operacije na prostoru Jugoistoka i da podstakne trupe na najiveći mogući učinak.

4. 8. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Situacija u severnom delu Crne Gore i u jugozapadnom delu Srbije

Situacija u prostoru Novi Pazar — Ibar se u taku 3. 8. do krajnosti zaoštrila. Železnička pruga u dolini Ibra nalazi se pod dejstvom snaga crvenih grupa koje prodiru iz Sandžaka u pravcu istoka. Protiv ovih grupa bandi moraće se upotrebiti 1. brdska divizija odmah posle njenog iskrcavanja. Pripremni položaj ove operativne jedinice za operaciju »Ribecal« se time odugovlači, a takođe će biti potrebno da se unese možda jedna izmena u planu operacije »Ribecal«. Postavlja se pitanje da li je prodor navedenih grupa crvenih snaga početak ofanzive neprijatelja na Srbiju.

Iz telefonskih razgovora od 4. 8. 1944: o borbama u oblasti Ibra. 9.15 časova:

General-major fon Gajtner javlja general-lajtnantu Vinteru: Neprijatelj je pokušao prošle noći da prodre preko Ibra, tako da su tamo u toku veće borbe. 1. brdska divizija je otpočela sa obouvatnim udarom. Verovatno da veći broj pripadnika neprijatelja nije prešao Ibar. 9.45 časova:

Generalštabni pukovnik Farnbiler obaveštaiva generalštabnog pukovnika Zelmejara o situaciji:

Opšti utisak: neprijatelj se dalje isturio prema dolini Ibra, železnička pruga je delimično u prekidu; neprijatelj nastoji da se učvrsti po visovima zapadno od Ibra.

Naša namera: razbiti neprijatelja u prostoru Novi Pazar — Raška — Mitrovica. Namere neprijatelja još nisu jasne. 10.20 časova:

Generalštabni pukovnik Zelmajer obaveštava Vrhovnu komandu Vermahta:

Dolina Ibra je u opasnosti. Neprijatelj je i tamo prispeo, železnica je na pojedinim mestima porušena. Protivmere su u toku. Za ovo stoji na raspolaganju 1. brdska divizija. Posledice napada neprijatelja: pripremni položaj 1. brdske divizije na predviđenom položaju za operaciju »Ribecal« će zakasniti za nekoliko dana, a time i sam početak operacije. Neka kriza ipak ne postoji. 18.00 časova:

Generalštabni pukovnik Farnbiler obaveštava generalštabnog pukovnika Zelmajera:

Jurišni bataljon je krenuo iz Mitrovice u pravcu severa.

Namera: deblokiranje doline Ibra od strane 1. brdske divizije, a zatim zaokret ove operativne jedinice u pravcu zapada. Prema izjavi jednog četničkog vojvode, sada treba u vezi sa držanjem Turske da otpočnu opšte borbe crvenih snaga.

Područje 2. oklopne armije:

Slaba delatnost neprijatelja iz vazduha i lokalna delatnost bandi.

XXI brdski armijski korpus:

1. brdska divizija:

Glavnina neprijatelja se rasporedila za borbu na prostoru 11 km južno od Raške — 12 km jugoistočno od Novog Pazara i 20 (km jugo-jugoistočno od Raške.

Odbijeni su žestoki napadi neprijatelja na našu liniju bezbednosti Rudnica (8 km jugoistočno od Leška) — Slatina. Od strane 1. brdske divizije oformljeno je jedinstveno komandovaraje u trouglu Ibar — Raška kao i takođe nad trupama komandanta Jugoistoka.

Namera: pokret i upotreba ojačanog jurišnog bataljona iz prostora severno od Mitrovice u pravcu severa i severozaipada. U sadejstvu sa već upotreblijenim borbenim grupama 1. brdske divizije, razbijanje neprijateljskih snaga na prostoru Novi Pazar — Raška — Mitrovica.

Komanda korpusa »Crna Gora«:

Neprijateljski napad u prostoru 14 km severozapadno i 22 km istočno od Bijele je prihvaćen uz visoke gubitke. Namera: protnapad i borbeno izviđanje.

V SS-brdski armijski korpus:

7. SS-brdska divizija (istočna Bosna):

Operacija »Rezlajn«: neprijatelj se odvojio u pravcu severa i severozapada. Namera: operacija »Hakflajš« [»Hackfleisch«] sa delovama 7. SS-brdske divizije i divizije »Handžar«.

Zauzet je pripremni položaj ojačanog 13. brdskog, lovačkog puka na prostoru Sokolac u cilju napada u pravcu severa, a sa pojedinim delovima 14 km severozapadno od Sokoca u pravcu severozapada, 7. izviđački bataljon iz Vareša u pravcu istoka u prostor Olovo, I bataljon 28. puka iz Ribnice u pravcu severa i severoistoka, III bataljon 28. puka iz prostora Kladanj u pravcu juga i jugozapada, borbena grupa 27. puka dz prostora Šekovići i južno od njega u pravcu juga.

Srbija:

Situacija na granici Višegrad — Prijepolje i dalje je napeta. Neprijateljske snage su se vratile preko Uvca.

Operacija »Keraus«: Borbena grupa »Dizener« i 27. bugarska divizija nastupaju sa juga i severa u pravcu neprijatelja na Petrovac-planinu, 20 km severozapadno od Lebana.

5. 8. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Situacija na severnom delu Crne Gore i jugozapadnom delu Srbije:

Prema izveštaju Obaveštajnog odeljenja, situacija se u Srbiji i Crnoj Gori potpuno izmenila. Težište operacije neprijatelja u pravcu južnog dala Srbije, izgleda, kao da je potvrdilo postojanje glavnine crvenih i to 2, 5. i 17. divizije (zaplenjeni papiri i prebegli), koje vrše napad na naše položaje na istočnoj obali Ibra između Mitrovice i Raške. Potpuno jasna situacija kod neprijatelja još uvek ne postoji. Slabi delovi neprijatelja su prešli Ibar na tri mesta.

Naređenje Glavinog štaba Srbije da 21. i 24. divizija (potučene u operaciji »Keraus«) iz prostora jugoistočno od Kuršumlije potpomognu napad 2, 5. i 17. divizije ukazuje na sadejstvo ovih obaju grupa snaga i potvrđuje dosadašnje shvatanje da neprijatelj želi, kao prvi cilj, da prekine glavne veze u dolini Morave. S tim u vezi došlo je do pojačanih akata sabotaža crvene 22. divizije, zajedno sa makedonskim bandama, na srpsko-hrvatskom graničnom prostoru.

Naređenje Tita XII korpusu, sa 6-om divizijom, ubrzava 1. diviziju da dostigne prostor Brodarevo — Prijepolje — Pljevlja, što pokazuje nameravano sadejstvo takođe i ove grupe pri napadu na Srbiju. Sa njihovim nastupanjem se sada mora računati. Dosadašnji prodori neprijatelja u prostoru Brodarevo — Priboj služili su verovatno samo za izviđanje (vidi večernji izveštaj Obaveštajnog odeljenja od 5. 8, prilog 31/VIII).

Ova procena situacije ostavlja otvoreno pitanje da li se glavnina neprijatelja nalazi još uvek na operativnom prostoru na kome se namerava izvesti naša operacija »Ribecal«.

Na telefonski upit general-lajtnanta Vintera Komandi 2. oklopne armije (19.15 časova), generalštabni pukovnik Farnbiler iznosi svoje gledište kako se obaveštajmi podaci još uvek razlikuju, a da konačno ipak ostaje utisak da se najveći deo glavnine neprijatelja nalazi zapadno od Ibra, na prostoru nameravane operacije »Ribecal« (uporadi dnevni izveštaj od 5. 8, situacija kod 1. brdske divizije, prilog 30/VIII).

Na telefonski upit general-majora fon Gajtnera (12.30 časova), general-lajtnant Viniter je odgovorio u vidu konstatacije sledeće:

1. brdska divizija udara za sada na neprijatelja koji se nailazi na prostoru dolina Ibra — Novi Pazar, a što se tiče neprijatelja koji se nalazi istočno od doline Ibra to je stvar komandanta Jugoistoka, uključujući tu i osiguranje doline Ibra čim se akcija 1. brdske divizije tamo zaključi.

2. oklopna armija:

Neprekidna delatnost neprijatelja iz vazdiuha i lokalna aktivnost bandi.

XXI brdski armijski korpus:

1. brdska divizija (severni deo Crne Gore — Srbija):

Glavnina neprijatelja nalazi se na prostoru Ibarska dolina — Rudnica — Leposavić (24 km severozapadno-severno od Mitrovice) — kota 1102 (5 km zapadno od Leposavića) — kota 1194 (9 (km zapadno od Leška) — Manase (12 km južno od Raške). Delovi neprijateljskih snaga pokrivaju južnu flanku kod Lešikove Glave (.16 km sevarozapadno od Mitrovice) i severozapadnu flanku kod Lopužnja (10 km jugozapadno od Novog Pazara.). Pokušaj prodora neprijatelja u pravcu doline Ibra je u osnovi odbijen. Pojedini prodori su izvršeni kroz našu sigurnosnu liniju u pravcu istoka kad Rudnice, Leposavića i Slatine. Namera: deblokirati dolinu Ibra napadom iz Rudnice u pravcu juga i iz Leposavića u pravcu severa i izviđanje u pravcu istoka. Za ostale pajedinosti vidi izveštaj.

Komanda korpusa Crne Gore:

Neprijatelj se povukao sa prostora Pljevlja — Prijepolje u nepoznatom pravcu. Neprijateljski izviđački prodori u prostor Bijelo Polje su odbijeni.

7. SS-brdska divizija (istočna Bosna):

Operacija »Hakflajš«: 7. izviđački bataljon napadom iz pravca istoka razbio jake delove 6. crvene divizije. Glavni udar je otpočeo rano ujutro 5. 8. sledećim snagama: 27. puk sa linije Jasen — Vlasenica — Han-Pijesak u pravcu juga i zapada, 1 Ojačani bataljon 13. SS-puka iz prostora Mrkalji — Žlijebovi u pravcu severozapada. Prodor III bataljona 28. puka iz Kladnlja u pravcu juga i Grupa »Kajzar« [»Kaiser«] iz prostora Knežina u pravcu severa, da bi se sprečilo izmicanje neprijataljske istočne grupe u pravcu juga. 1 bataljon 13. SS-puka ostaje u rezervi. III 'bataljon 14. puka nastupiće iz prostora Mokro (16 km istočno-severoistočno od Sarajeva) u pravcu severo-severozapad. 7. izviđački bataljon i II bataljon 28. puka upotrebiće se naijpre za zaprečavanje linije Vareš — Kamensko.

Srbija:

Operacija »Keraus«: neprijatelj se probio na 15 km jugo-jugoistočno od Kuršumlije pod borbom u povlačenju preko Radan-planine u pravcu Mehune. Gubici neprijatelja u operaciji »Keraus« od 27. 7, uključujući i 3. 8.:

173 mrtva, 42 zarobljena; plen: 4 mitraljeza, 12 mašinskih pištolja, 53 puške i nekoliko konja.

Namera: premeštanje štaba I i II baltaljona 5. policijskog puka u Kuršumliju. Upotreba glavnih snaga četničkih grupa iz prostora Brusa protiv neprijatelja koji je prodro preko Ibra.

6. 8. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Procena situacije Crna Gora — Srbija

U 10.15 časova generalštabni pukovnik Farnbiler, na telefonski upit generalštabnog pukovnika Zelmajera, izneo je situaciju kod 2. oklopne armije, takođe telefonski, po sledećem:

Neprijateljski napad od oko 5 brigada u dolini Ibra je odbijen. U noći 4/5. 8, oko 800 — 1.200 ljudi uspelo se da se provuče, preko doline Ibra u pravcu istoka. Potučeni neprijatelj izgleda da se povukao u pravcu zapada. Glavnina neprijatelja je razbijena a ostatak je opkoljen. Izviđanjem kod Rudnice otkrivene su pojedinačne neprijateljske grupe, koje su danas napadnute sa dve strane.

Pretpostavlja se da se glavnina neprijatelja, prema obaveštajnim podacima, nalazi sada, kao i ranije, oko Berana. Postoje znaci da su neprijateljske operativne jedinice jugozapadno od Zvornika povučene u Crnu Goru da bi posle započete ofanzive zaposele i održale tamošnji prostor, a jednovremeno i da se popune i osveže.

Čvrsto ćemo se držati sprovođenja plana »Ribecal«. Posedanje pripremnog položaja će se odmah preduzeti čim borbe na Ibru budu završene. Pretpostavlja se da će težište plana »Ribeca1« biti kod istočne grupe, shodno sadašnjem grupisanju snaga.

Padobranski bataljon »Brandenburg« je predviđen za upotrebu prvo na Berane.

(Uporedi službenu zalbelešku Op. od. 6. 8, prilog 40/VIII). 19.30 časova

Telefonski upit general-lajtnanta Vintera generalštabnom pukovniku Zelmajeru zbog nerazjašnijene situacije kod neprijatelja na prostoru Srbija — Crna Gora. Prema obaveštajrašm izveštajiima, 2, 5. i 17. divizija se nalaze istočno od Ibra; na prostoru Berana (operacijski prostor plana »Ribecal«) izgleda da nema više neprijateljskih snaga.

2. oklopna armija:

Normalna delatnost neprijatelja iz vazduha i lokalna delatnost bandi. Borbe u trouglu Ibar — Raška se stišavaju.

XXI brdski armijski korpus:

181. divizija:

Deblokiranje puta Danilovgrad — Nikšić još nije uspelo neprijatelju koji se pojačava.

1. brdska divizija:

a) Pokušaji prolaza neprijatelja preko Ibra jugozapadno od Rudnice su odbijeni a neprijatelj je odbačen na visove zapadno od Rudnice i dalje na zapad. Novo Selo (severoistočno od Rudnice) je posao neprijatelj, napad je u toku. Dolina Ibra je deblokirana napadom sa južnog i severnog pravca, veza na Drenu je uspostavljena.

b) Koncentrični napad na glavninu neprijatelja zapadno od Ibra je požnjeo pun uspeh. Neprijatelj uzmiče u pravcu zapada. Time je osujećena neprijateljska ofanziva koja je započeta sa 3 do 5 crvenih brigada. Gubici neprijatelja od 2 — 5. 8. uveče (nepotpuno): 156 dizbrojainih mrtvih; mnoge poginule je neprijatelj sahranio. Namera: izdvajanje I bataljona 98. lovačkog puka u cilju čišćenja visova severoistočno od puta Lešak — Rudnica i sadejstvo sa jurišnim bataljonom iz Raške u cilju napredovanja u pravcu Rudnica — Novo Selo. Posle kraćeg zauzeća pripremnog položaja otpočelo se sa nastupanjem za operaciju »Ribecal« sa izmenjenim težištem. Planiranje sledi.

V SS-brdski armijski korpus:

7. SS-brdska divizija:

Operacija »Hakflajš«: istočna Bosna, vidi dnevni izveštaj.

Srbija:

Protiv neprijateljskih raštrkanih grupa koje su prodrle prema istoku i na mnogim mestima prešle Ibar upućeni su delovi četničkih grupa »Vajel« iz prostora Brus u pravcu planine Kopaonik.

Operacija »Keraus« je završena.

Naimera: akcija Borbenom grupom »Dizener« (bez 5. policijskog puka) protiv neprijatelja na prostoru jugozapadno od Leskovca. Na ostalom delu Srbije lokalna delatnost bandi, sa neprestanim aktima sabotaže žetve, naročito na prostoru južno od Beograda.

Srbija — Crna Gora

Jake snage neprijatelja (3 — 5 brigada, a izgleda i pojedini delovi 2, 5. i 17. divizije) su jako potučene našim napadom na prostoru Raška — severozapadno od Mitrovice — Novi Pazar, tako da se nalaze u povlačenju u pravcu zapada. Izvan X bataljona 5. puka (uporedi jutarnji izveštaj) izgleda da je neprijatelj (verovatnio delovi 17. divizije) kod Rudnice, sa slabijim snagama na 18 i 25 km severno od Mitrovice prešao Ibar i krenuo u pravcu istoka. Naši napadi sa juga u cilju deblokiranja doline Ibra naišli su na slab neprijateljski otpor. Neprijatelj je (verovatno delovi 37. divizije, navodno 1000?) posle prelaza Lima južno od Priboja zauzeo Novu Varoš i nalazi se u daljem nastupanju u pravcu jugoistoka (izveštaj četnika).

7. 8. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Posledica nove situacije u Turskoj na Muslimane u Albaniji i Bosni. Starija generacija Muslimana, usled religiozne zatucanosti, je vrlo potištena, kod komunistički zaražene omladine posledice situacije u Turskoj se malo osećaju. U Albanija treba računati sa jakim ohlađenjem kod većine političara. U Hrvatskoj mora se računati sa istupanjem ustaša protiv Muslimana ako se ukažu znaci nemira...

Bugarska: neprijateljska avijacija vrši napade iz niskog leta u Makedoniji, isto tako vrše se i akti sabotaže na železnici. Sve veća aktivnost komunističkih bandi.

Albanija: akcije neprijateljskih komandosa na naša uporišta u prostoru Himare.

Srbija — Crna Gora: posle teških borbi jedan deo crvenih snaga je prešao Ibar.

(Ganeral-lajtnant Vinter: iz borbe u trouglu Ibar — Raška — Novi Pazar razvija se operacija »Ribecal« sa ciljem da se crvene snage razbiju u severnom delu Crne Gore a da se veza između Sandžaka i crnogorske obale ponovo uspostavi. Operacijom »Ribecal« rukevodiće komandant V SS-brdskog armijskog korpusa).

Srbija: napadi avijacije iz niskog leta na železnicu i akti sabotaže na postrojenja železnice.

Hrvatska: akti sabotaže na postrojenja železnice i napadi avijacije iz niskog leta. Crvene grupe u istočnoj Bosni su jako potučene. Odbijeni su pokušaji prelaza preko Bosne...

Situacija

Crna Gora — Srbija:

Na osnovu prispelih borbenih izveštalja i podataka iz pouzdanih izvora proizilazi da su neprijateljske snage koje su prošlih dana prešle Ibar i 'koje su krenule dalje u pravcu istoka, verovatno postepenim ubacivanjem, postale jače nego što se pretpostavljalo. Mora se računati da se delovi 2, 5. i 17. komunističke divizije pod II korpusom nalaze na planini Kopaoniku i da su uspostavili vezu sa delovima Glavnog štaba Srbije. Jaki delovi neprijatelja su rastureni i odbačeni u pravcu jugozapada. Pretpostavlja se da se u severoistočnom delu Crne Gore sada nalaze 3, 1. i 37. komunistička divizija sa povučenim delovima 2, 5. i 17. komunističke divizije. Privođenje komunističkog XII korpusa iz prostora Vlasenice, sa zadatkom da posedne prostor južno od Pljevlja — Prijepolje, usporiće se u znatnoj mari našom operacijom »Hakflajš«.

U 11:30 časova pretresli su preko telefona situaciju Crna Gora — Srbija generalštabnii pukovnik Zelmajer i ganeralštabni pukovnik Farnbiler. Na osnovu postojećih neprijateljskih dokumenata, treba se odlučiti da li glavninu 1. brdske divizije, u sadejstvu sa snagama komandanta Jugoistoka, upotrebiti za razbijanje crvenih operativnih jedinica koje se nalaze u južnom delu Srbije ili, uprkos svemu, treba izvršiti napad na Crnu Goru i kroz Crnu Goru (operacija »Ribecal«), sa ciljem da se, pre nego što se privuku pojačanja iz Vlasenice, unište preostale crvene diviizije koje se tamo nalaze i da se tako ostvari stara namera da se cela Crna Gora ponovo stavi pod nemačku kontrolu.

Komanda 2. oklopne armije predlaže drugo rešenje, naime, u očekivanju da se uspe u pogledu držanja crvenih snaga u šahu u južnom delu Srbije bez 1. brdske divizije, trebalo bi iskoristiti povoljan položaj 1. brdske divizi|je i pustiti Istočnu i Zapadnu grupu, koje su sada podesno raspoređene, da ubrzaju svoje nastupanje, kako bi se iskoristila i pogodna situacija u Crnoj Gori.

Posle izlaganja načelnika Operativnog odeljanja generalštabnog pukovnika Zelmajera (vidi službenu zabalešku od 7. 8, prilog 45/VIII) o situaciji kod neprijatelja i predloga Komande 2. oklopne armije, načelnik generalštaba ganeral-lajtnant Vinter priključio se gledištu Komande 2. oklopne armije.

U 17.15 časova obavestio je telefonski ganeral-lajtnant Vinter generalštabnog pukovnika Fambilera o odluci komandanta Jugoistoka da se operacija »Ribecal« sprovede i da se neprijateljske snage koje se nalaze između Ibra i Morave, sa svim raspoloživim trupama komandanta Jugoistoka vežu i po mogućstvu razbiju.

Na osnovu ove odluke izdata je noću 8. 8. Komandi 2. oklopne armije i vojinoiupravnom komandantu Jugoistoka (obaveštana i Komanda RV Jugoistoka) direktiva br. 2 za operaciju »Ribecal«.

(Komandant Jugoistoka, Operativno odeljanje br. 0184/44. strogo pov. za načelnike).

Operacijski dnevnik prilog XX/44. za načelnike, veza komandant Jugoistoka, Op. od. str. pov. br. 0169/44. od 25. 7, prilog za načelnike XV/44.

Komanda RV Jugoistoka je zamoljena da potpomogne na težištu dejstva 2. oklopnu armiju u operaciji »Ribecal« u Crnoj Gori i da na drugim mestima, stalnim izviđanjem naročito istočno od doline Ibra,utvrdi jačinu neprijatelja i prati njegove pokrete. \

U međuvremenu Komanda 2. oklopne armije, telegramom Op. od. str. pov. br. 2306/44. od 7. 8. po podne, obavestila je (komandanta Jugoistoka o planu operacije »Ribecal« (Operativno odeljemje str. pov. br. 3622/44).

Za upotrebu se predviđaju:

1. brdska divizija

Grupa 14. SS-puka sa delovima Komande korpusa »M« [verovatno Montenegro — prim. prevodioca],

Grupa 181. divizije: 1 ojačani puk 180. divizije, III bataljon 13. puka i delovi NFK [verovatno nacionalni dobrovoljački korpus — prim. prevodioca],

kao i padobranski bataljon pod komandom komandanta V SS-brdskog armijskog korpusa,

kao X-dan se teži da bude 11. 8. 44.

Komandant Jugoistoka je izvestio pod Op. od. str. pov. br. 3624/44. Vrhovnu komandu Vermahta/Generalštab o situaciji Crna Gora — Srbija i o zadacima Komande 2. oklopne armije i komandanta Jugoistoka u vezi sa planovima operacije »Ribecal«.

Za pojedinosti o upotrebi snaga vidi operacijski dnevnik, prilog 46/VIII.

8. 8. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Iz, telefonskih razgovora od 8. 8. 44:

10.30 časova:

General-major fon Gajtner upoznaje general-lajtnanta Vintera o situaciji u jugozapadnom delu Srbije:

Iz pouzdanih izvora se saznaje da se glavnina neprijatelja preko Ibra nalazi u pokretu u pravcu severoistoka i istoka; četnici su potisnuti ka Bnusu. Protivmere su započete. Zauzet je pripremni položaj 2 puka 27. bugarske divizije, 5. policijskog puka (2 batalijona) i jednog bataljona Srpskog dobrovoljačkog korpusa na prostoru Kuiršumlije. Pripremni položaj je takav da grupa može stupiti u akciju kako u pravcu sevarozapada tako i u pravcu severa.

18.45 časova:

General avijacije Fibig saopštava general-lajtnantu Vinteru: Na osnovu razgovora sa komandantom vazduhoplovstva, ispostavilo se da se ne može staviti na raspolaganje nikakav poganski materijal za Padobranski bataljon. Zbog toga se mara odustati od upotrebe Padobranskog bataljona (na Berane ili Kolašin— Mojkovac u okviru operacije »Ribecal«).

XXI brdski armijski korpus:

Prilikom deblokiranja puta Danilovgrad — Nikšić, neprijatelj je izmakao u pravcu severa.

1. brdska divizija: Crna Gora

Situacija je u osnovi nepromenjena i mirna, pokreti u cilju zauzimanja pripremnih položaja (»Ribecal«) odvijaju se planski. Čišćenje prostora Raška — Leskovac je završeno bez dodira sa neprijateljem.

V SS-brdski armijski korpus:

7. SS-brdska divizija: istočna Bosna

Jake neprijateljske snage severoistočno od Sokoca privučene su u jugoistočnom pravcu. Barbe sa banditskim snagama koje nastupaju iz prostora Rakitnice (10 km severozapadno od Rogatice) u pravcu juga. Jak neprijatelj je prešao put Sokolac — Rogatica u pravou juga. Preduzeto je gonjenje.

Namera: gonjenje sa preticanjem od strane naših borbenih grupa u cilju sprečavanja uzmicanja neprijatelja u pravcu jugoistoka.

Srbija:

Crvene neprijateljske snage (prema nepouzdanoj procetni oko 4.000 ljudi) nalaze se u pokretu sa planine Kopaonik, u početku u sevaro-istočnom i istočnom pravcu, pri čemu su četnici potisnuti na Ploče i Brus. Izgleda da će se pokret kasnije usmeriti u pravcu juga. Preduzete mere za suprotstavljanje: vidi dnevni izveštaj.

Specijalni zadatak LXIX armijskog korpusa

Komanda 2. oklopne armije prenela je, aktom Op. od. br. 102/44. strogo pov. za načelnike, direktivu LXIX armijskom korpusu u pogledu odbrane Istre (komandant Jugoistoka Op. od. str. pov. br. 0185/44. od 8. 8. 44). Uporedi za ovo Operacijski dnevnik, strana 144, prilog XIX/44. strogo pov.

Dogovor sa general-potpukovmkom Jupeom [Juppe]

Dana 8. 8. održan je dogovor između načelnika Generalštaba general-lajtnanta Vintera i inspektora KoV kod opunomoćenog nemačkog generala u Hrvatskoj general-potpukovnika Jupea po pitanju povećanja borbene snage hrvatske vojske.

General-potpukovnik Jupe predlaže potčinjavanje hrvatske nastavne brigade — Štokerau [Stockerau] pod Inspektorat pri opunomoćenom generalu u Hrvatskoj, kako bi zadobio uticaj na obuku i popunu legionarskih jedinica.

Povodom »rešenja patronata«, general-potpulkovnik Jupe predlaže nemačke komande za vezu u hrvatskoj vojsci sve do bataljona. Nemačke komande za vezu bi se obrazovale rasormiranjiem nastavnih bataljona a bile bi upotrebljane i za bugarsku vojsku.

9. 8. 1944.

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Obaveštajno odeljenje — jutarnji izveštaj od 9. 8. 1944.

Ob. od./oficir Abvera br. 6002/44. pov.

Prilog 61/VIII Srbija:

Komunističke snage su odbacile četnike u prostor Brusa i severno od njega i iz tog prostora se nalaze u nastupnom maršu u pravcu istok-jugoistok, tom prilikom su dostigle na prostor 18 km istočno-jugoistočno od Brusa (verovatno delovi 5. divizije) a u nastupnom maršu u pravcu zapada 19 km zapadno od Brusa (verovatno delovi 17. divizije).

2. oklopna armija:

Slaba delataost neprijatelja iz vazduha i lokalna delatnost bandi.

XXI brdski armijski korpus:

1. brdska divizija:

Vrši se pokret na pripremnom položaju za operaciju »Ribecal« bez dodira sa neprijateljem.

V SS-brdski armijski korpus:

7. SS-brdska divizija: istočna Bosna

Prednje neprijateljske snage, u borbi sa našim borbenim grupama jugozapadno od Rogatice, prodrle su u pravcu juga prako Prače, dalji neprijateljski delovi između Prače i Renovice napadnuti su od strane 7. izviđačkog odreda i I baitaljona 13. pešadijskog puka. II bataljon 13. pešadijsikog puka, III bataljon 14. pešadijskog puka i 1 mešoviti bataljon 7. SS-ditvizije nalaze se u gonjenju sa preticanjem pri čemu su dostigli Drinu između Goražda i Ustiprače.

SS-brdska divizija »Handžar«:

Nastavlja se čišćenje prostora Kladanj — Vlasenica — Sokolac pri slabom dodiru sa neprijateljem.

XV brdski armijski korpus:

392. divizija:

Operacija »Vehselbalg« [Weehselbaig«] za čišćenje prostora Krbavskog polja sa 846. grenadirskim pukom (bez III bataljona), 1 bataljonom iz 373. divizije i ustašama.

Srbija:

1) Jače neprijateljske snage u prostoru istočno od Nove Varoši prešle su Uvac u pravcu istoka protiv četnika koji uzmaču. Po 1 bugarski bataljon je isturen kao hitna mera na Ljubiš (25 km južno od Užica) i na planinu Klisuru (18 (km južno od Požege). Usled popuštanja zategnutosti na Drini, naređen je premeštaj III bataljona 5. puka Ruskog zaštitnog korpusa za Kraljevo.

2) Neprijateljske snage na planini Kopaoniku potiskuju ostatak četničke grupe »Vajel« u pravcu severa ka Trsteniku i sa obe straneputa Alaksandrovac — Jošanička Banija u pravcu zapada.

Dalje neprijateljske snage nalaze se u gornjem delu doline Toplice kojom protivničke snage iz Sokolske planine (10 km jugoistočno od Kuršumlije) idu u pravcu Kuršumlije.

Raspored naših snaga u osnovi je završen onako kako je nameravano (vidi dnevni izveštaj od 8. 8.). Pored toga, 2 ojačana bataljona 65. pešadijskog puka su prispela u Kruševac.

3) Situacija kod Borbene grupe »Dizener«, pri pritisku neprijateljakoji popušta, u osnovi nepromenjena.

U ostalom dalu Srbije lokalna delatnost bandi.

Proširenje obalnog pojasa Zervasa zauzimanjem prostora zapadno od linije Paramitia [Paramythia] — Margaitio [Margaithio] i pojačanja Zervasovih jedinica u prostoru severozapadno od Prevesa (poslednji izveštaj Abvera) znaci da treba očekivati dalje zaoštravanje situacije u Zervasovoj oblasti.

Procena situacije i predlozi komandanta Jugoistoka

U Srbiji upad više Titovih operativnih jedinica. U prostorni između Ibra i Morave jake crvene snage iz Crne Gore nalaze se u napredovanju protiv četničkih jedinica, policije, Srpskog dobrovoljačkog korpusa i bugarskih bataljona koji su im bačeni u susret. Radi se, što više ne predstavlja neki znak pitanja, o II korpusu sa oko 3 crvene divizije.

Crvena 37. divizija nalaza se trenutno u napredovanju iz prostora severno od Prijepolja za Ivanjicu. Treba računati da će ona ubrzo dostići odsek Ibra severno od Ušća.

Divizijama XII korpusa je pošlo za rukom, kako im je bilo i naređeno, da krenu maršem u pravcu severnog dela Crne Gore. Uprkos preduzetog gonjenja od strane 7. SS-divizije, mora se računati sa njihovim prispećem u predeo Pljevalja u toku par dana.

Ukratko, dobila se slika o jednom velikom i skoro planskom toku Titove ofanzive, koja je već dugo očekivana u cilju zauzimanja južnog dela Srbije, čak i ako su pojedinačne jedinice koje učestvuju potučene i mada se XII korpus bori sa velikim poteškoćama oko snabdevanja. Na osnovu podataka iz pouzdanih izvora, može se zaključiti da crvene snage koje su prispele u Srbiju, posle njihovog sjedinjenja sa jedinicama Glavnog štaba Srbije, žele da se učvrste sa obe strane železničke pruge Stalać — Niš — Đevđelija i da glavne saobraćajne arterije Jugoistoka potpuno prekinu, te da južni deo Srbije isključe od svih uticaja četnika DM, kako bi ga učinili oblašću komunističkog gospodarenja.

Kriza u južnom delu Srbije mora se bez daljnjeg podneti u korist raščišćavanja Crne Gore, što je važnije za odbranu obale. Održavanju železničkog saobraćaja će se težiti svim improvizovaniim sredstvima.

Za oko 3 nedelje biće mogućno 1. brdsku diviziju upotrebiti za borbu protiv neprijatelja u južnom delu Srbije a po potrebi i u sadejstvu sa 4. SS-policijskom oklopnom grenadirskom divizijom, ukoliko ova divizija ne bude usled razvoja situacije upotrebijena u Epiru ili se tamo već mora i dalje zadržati.

Hrvatske prilike

9.30 časova:

Telefonski razgovor generala artiljerije Varlimonta sa general-lajtnantotn Vinterom o prilikama i odnosima u hrvatskoj vojsci. Komandant Jugoistoka je odustao od predloga za povećanje broja hrvatskih legionarskih jedinica, pošto bi se ovaj zahtev sukobio sa jiabim otporom političke prirode od strane Hrvata. Predlog za patronat ostaje i dalje u važnosti:. Rasformiranjem nastavnih bataljona oslobodiće se osoblje za nemačku komandu za vezu i ove treba upotrebiti u bugarskim jedinicama sve do bataljona, sa ciljem da se dođe do što uže saradnje sa bugarskom vojskom, ne samo u taktičkom nego i u trupnom pogledu.

Na osnovi ovog modificiranog predloga komandanta Jugoistoka treba da se vode i nemačko-hrvatski razgovori u Vrhovnoj komandi Vermahta.

Po predmetu »patronata« predviđen je od strane Vrhovne komande Vermahta sastanak, odnosno dogovor u Zagrebu između nemačkog poslanika Kašea [Kasche], generala Gleza i jednog predstavnika komandanta Jugoistoka.

Pitanje povlačenja Muslimana iz hrvatske vojske

Opunomoćenik rajhsfirera SS u Hrvatskoj predložio je nemačkom opunomoćenom generalu u Hrvatskoj da se za formiranje SS-brdske divizije (hrvatske br. 2), koje je naredio firer, kao i za korpusne trupe IX SS-brdskog armijskog korpusa, principijelno upotrebe svi Muslimani koji se nalaze u ustaškim jedinicama ili u jedinicama hrvatske vojske. Izvesne provere su pokazale da se u ustašama i u jedinicama hrvatske vojske nailazi ukupno 11.000 Muslimana.

Pored toga, nemački opunomoćeni general u Hrvatskoj predlaže da se stave na raspolaganje i Muslimani koji pripadaju rezervnoj vojsci, odnosno oni koji se još ne nalaze u ustaškim jedinicama ili u hrvatskoj vojsci. Po ovim pitanjima komandant Jugoistoka je zauzeo svoj stav koji je dostavio aktom Op. od. str. pov. br. 3643/44. Generalštabu Vrhovne komande Vermahta (obavešteni su rajhsfirer SS — feldkom.[andanture], ustanove i nemački opunomoćeni general u Hrvatskoj).

Za stav komandanta Jugoistoka vidi operacijski dnevnik, prilog 66/VIII.

10. 8. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

XXI brdski armijski korpus:

1. brdska divizija:

Nastupni marš za operaciju »Ribecal« odvija se planski bez dodira sa neprijateljem. Postepeno nastupanje borbenih grupa \je predviđeno za 11, 12. i 13. 8.

V SS-brdski armijski korpus:

7. SS-brdska divizija:

Istočna Bosna: operacija »Hakflajš«: glavnina neprijateljskih snaga je prodrla preko Prače u pravcu juga i dostigla svojim prednjim delovima do Jabuke (16 km severozapadno od Foče).

SS-brdska divizija »Handžar«:

Jače neprijateljske snage su prešle put Gračanica — Srnica (16 km severoistočno od Gračanice) u pravcu jugoistoka. Protiv njih su upotrebljeni Ojačani izviđački odred i 1 policijski bataljon.

Srbija:

a) Prednji delovi snaga neprijatelja koje su bile prešle Uvac u pravcu istoka (vidi dnevni izveštalj od 9. 8) dostigle su Javor-planiinu.

b) Situacija kod neprijatelja na planini Kopaonilk u osnovi je bez promene. Neprijatelj osigurava osvojeni prostor. Protivnik koji je ugrožavao Kuršumliju na jugu odbačen je od strane 5. policijskog puka, pri čemu je neprijatelj imao 26 mrtvih.

Namera: Početak akcije borbene . grupe 27. bugarske divizije (5 bataljona) iz prostora Blace da bi se napale neprijateljske snage na prostoru Brus — Dupci u sadejstvu sa borbenom grupom (3 bataljona) u nadiranju iz doline Rasine. Početak dejstva se predviđa za 13. 8.

c) Situacija kod Borbene grupe »Dizener« je mirna. Četnička grupa»Keserović« stupila je dobrovoljno pod komandu Borbene grupe »Dizener«. Novi napad na neprijateljske snage južno od Lebana uslediće13. 8.

11. 8. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Komandant:

Dana 11. 8. ujutro vratio se u Beograd — Dedinje gospodin komandant general-feldmaršal baron fon Vajks sa svog 5-todnevnog puta po frontu u Hrvatskoj. Uporedi Operacijski dnevnik, strana 150. Za izveštaj sa puta vidi prilog 73a/VIII

Komandni štab »Ribecal«: Crna Gora

Zauzimanje polaznog položaja vrši se planski bez dodira sa neprijateljem. Nastupanje prvih delova verovatno 12. 8.

V SS-brdski armijski korpus: istočna Bosna

7. SS-brdska divizija:

Operacija »Hakflajš«: sprečeni su mnogobrojni pokušaji prodora neprijatelja u pravcu istoka, pri čemu je izbrojano 118 mrtvih kod neprijatelja.

SS-brdska divizija »Handžar«:

Čišćenje prostora Šekovići od strane 27. SS-puka.

Srbija:

Slaba lokalna delatnost bandi; opšla situacija kod neprijatelja uglavnom nepromenjena. Borbena grupa »Dizener« i borbena grupa bugarske 27. divizije se pripremaju za napad. Četnici Grupe »Račić« se prikupljaju na prostoru Trstenika.

Objavljivanje I stepena pripravnosti u Srbiji

Zbog zaoštrene situacije u južnom delu Srbije, objavljen je od strane komandanta Jugoistoka na celom području Srbije I stepen pripravnosti (bez borbene škole u Nišu). Komandant Jugoistoka treba alarmne grupe jedinica u I stepenu pripravnosti što je brže moguće da prikupi i baci u oblast južnog dela Srbije, koju trenutno ugrožavaju crvene divizije i da ih tamo najpre upotrebi za pojačanje obezbeđenija železnica preko Soluna.

Za pojedinosti ovog naređenja vidi telegram komandanta Jugoistoka Op. od. str. pov. br. 3686/44, koji (je upućen Komandi 2. oklopne armije, nemačkom opunomoćenom generalu u Hrvatskoj i vojnoupravnom komandantu Jugoistoka (na znanje Generalštabu Vrhovne komade Vermahta).

Prilog 79/VII1

Komandovanje operacijama u južnom delu Srbije

Komandovanije operacijama koje predstoje u južnom delu Srbije poverava se komandantu Komande LXIX armijskog korpusa za naročitu upotrebu, generalu pešadije Aulebu, koji se za ovo neposredno potčinjava vojnoupravnom komandantu Jugoistoka. Vreme preuzimanja komande će se narediti naknadno.

Komanda LXIX armijskog korpusa treba da formira jedan manji komandni štab. Načelnik štaba Komande LXIX armijskog korpusa i dalje će voditi poslove komande, a po principijelnim pitanjima komandanta će u Zagrebu zastupati general pešadije Glez fon Horstenau [Glaise von Horstenau].

Načelnik veze Grupe armija staviće na raspolaganje Komaodnom štabu »Auleb« jednu mešovitu četu veze.

Telegram komandanta Jugoistoka Op. od. str. pov. br. 3686/44. upućen Komandi 2. oklopne armije, nemačkom opunomoćenom generalu u Hirvatskoj, vajnoupraivnocm komandantu Jugoistoka, na znanje Vrhovnoj komandi Vermahta i Komandi RV Jugoistoka.

Prilog 79/VIII

12. 8. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Komandni štab operacije »Ribecal«:

Crna Gora: nastupanje Južne i Istočne grupe je otpočelo 12. 8. i odvija se planski. Grupa »Ajsgruber« [»Eeisgruber«] — 98. brdski lovački puk, posle slamanja jačeg neprijateljskog otpora, nalazi se u napredovanju na levom krilu u tesnom dodiru sa protivnikom.

7. SS-brdska divizija:

Operacija »Hakflajš«: neprijatelj koji se nalazio severozapadno od Foče potisnut je u pravou zapada u prostor Dobro Polje i sada se nalazi u nadiranju u pravcu juga.

III bataljon 14. pešadijskog puka i 7. izviđački bataljon nalaze se u žestokim borbama severoistočno od Kalinovika, I i II bataljon 13. pešadijskog puka vode zaštitne borbe jugoistočno od Dobrog Polja.

Srbija:

Borbene grupe 27. bugarske divizije planski nastupaju (vidi dnevni izveštaj od 10. 8). Neprijatelj ometa puteve dotura u donjem toku doline Toplice.

Hrvatska:

Ubistvo generala Šimića, zamenika hrvatskog komandanta Jadranskog obalskog područja imalo je za posledicu mere samovoljne odmazde protiv četnika, čije učešće u ubistvu nije dokazano, što je dovelo s njihove strane, ako se produži sa daljim merama odmazde, da zaprete ustašama. Slanjem opunomoćenog predstavnika i uticajem na hrvatsku vladu, verovatno će se uspeti da se zauzdaju preteći nemiri koji, kod naročito zategnute unutrašnje političke situacije, mogu imati znatne reperkusije.

13. 8. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

V SS-brdski armijski korpus:

1. SS-brdska divizija:

Hercegovina: operacija »Hakflajš«: neprijatelj je u nastupanju opštim pravcem ka jugu. Jače neprijateljske delove, na prostoru jugozapadno od Dobrog Polja, odbacio I bataljon 13. pešadijskog puka u pravcu zapada i severa. II bataljon 13. pešadijskog puka dostigao je prostor Foče. Delovi bandi su uništeni na prostoru Sokolac. Dosadašnji gubici neprijatelja: 102 mrtva, 8 zarobljenih.

XV brdski armijski korpus:

392. divizija:

Operacija »Vekselbalg«: uspostavljen je dodir sa neprijateljem na prostoru severozapadno i severoistoeno od Vrelo — jugozapadno od Ličkog Petrovog Sela.

14. 8. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

V SS-brdski armijski korpus:

7. SS-brdska divizija:

Bosna: operacija »Hakflajš«: (neprijateljske delove južno od Foče goni III bataljon 13. pešadijskog puka i 7. izviđački bataljon. II bataljon 13. pešadijskog puka u napredovanju iz Foče u pravcu juga da bi preprečio put preko Drine.

I bataljon 13. pešadijskog puka uspostavio je borbeni dodir na prostoru zapadno i severozapadno od Kalinovika.

SS-brdska divizija »Handžar«:

Istočna Bosna: neprijatelj se nalazi: u daljem napredovanju u pravcu jugoistoka, delove neprijatelja razbio je II bataljon 27. pešadijskog puka jugozapadno od Živinica, pri čemu je neprijatelj izgubio 66 mrtvih. Dalje gonjenje od strane III bataljona 27. pešadijskog puka iz prostora zapadno-jugozapadno od Živinica i od strane II bataljona 28. pešadijskog puka iz prostora zapadno-jugozapadno od Tuzle u napredovanju pravcem sever i zapad. I i III bataljon 28. pešadijskog puka u borbi sa neprijateljem u prostoru južno' od Vlasenice.

15. 8. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Komanda korpusa »Jug« (Fleps):

Operacija »Ribecal« (Crna Gora)

Za situaciju borbenih grupa vidi dnevni izveštaj. Namera: produžetak napada svim borbenim grupama i uspostavljanje veze sa Istočnom i Južnom grupom, obuhvatni napad sa padobranskini Lovačkim bataljonom »Vajthehner« [Weithöhner] iz Pljevalja prdko Pliješevine — u pravcu istoka.

V SS-brdski armijski korpus:

369. divizija: južna Hercegovina

Odbijeni su slabiji napadi na prostoru Stolac — Gacko i Konjic.

118. lovačka divizija: jugoistočna Bosna

Operacija »Hakfilajš«: XII korpus bandi, pri pokušaju proboja na ušće Sutjeske, potisnut je sa visokim gubicima u pravcu juga, zatim je napadnut sa leđa od strane III bataljiona 14. pešadiijskog puka i ponovo snažno potučen.

Preduzeto je gonjenje sa preticanjem paralelno sa 7. izviđačkim bataljonom i II bataljonom 13. pešadijskog puika. 6. divizija bandi prešla je put Kalinovik — Ulog u pravcu juga, I bataljon 13. pešadijskog puka je krenuo u paralelno gonjenje (sa preticanjem).

SS-brdska divizija »Handžar«: istočna Bosna

Neprijateljski delovi na prostoru Puračić — Padgonje su snažno potučeni Ponovno prikupljanje bandi na prostoru. Prnjavor.

XV brdski armijski korpus:

264. divizija:

Pročešljavamje ostrva Šolte je završeno bez dodira sa neprijateljem. Početak neprijateljske aktivnosti I i II kanala bandi. Glavnina neprijatelja u prostoru Oklaj se povukla u pravcu severa.

392. divizija:

Operacija »Vekselbalg«: zauzet je Prijedor posle snažnog neprijateljskog otpora. Neprijatelj je izmakao u prostor severno od Plitvičkih jezera.

Srbija:

Kuršumlija je posle naizmeničnih borbi ponovo oslobođena od neprijatelja. Za situaciju borbenih grupa vidi dnevni izveštaj.

Hrvatska

Prilikom razgovora u Zagrebu između obergrupenfirera i generala SS-trupa Bergera sa hrvatskom vladom, napušten je zahtev za formiranje druge SS-divizije od ustaša i Muslimana koji se već nalaze u jedinicama hrvatske vojske, pri čemu su Hrvati pristali da samo Muslimane koji se nalaze u dopunskoj (rezervnoj) vojsci i Muslimane godišta 1927. mogu staviti na raspolaganje.

Za ovo uporedi takođe i akt komandanta Jugoistoka, Op. od. str. pov. br. 3643/44. od 8. 8. 44. — prilog 66/VIII.

Osim toga, kod tih pregovora obećano je od strane SS-obergrupenfirera Bergera hrvatskom vođi države da će se formirati jedna elitna ustaška divizija koja će se obučiti u Rajhu.

16.45 časova

Nemački opunomoćeni general u Hrvatskoj, general pešaddije fon Glez, obavestio je generalštabnog pukovnika Zelmajera telefonski da je prilikom sahrane generala Šimića u Zagrebu došlo do demonstracija protiv Nemačke (zbog nemačkog držanja prema četnicima). Uporedi takođe i večernji izveštaj Obaveštaljnog odeljenja od 12. 8. — prilog 85/VIII.

16. 8. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Komanda korpusa »Jug«: Crna Gora: operacija »Ribecal«:

Pred delovima Severozapadne i Seveme grupe pojavio se sa severa pojačani neprijatelj. Kod Istočne grupe pojedine zaštitne borbe istočno od Lima.

Ispred Južne grupe uočeni su neprijateljski pokreti odvajanja prema severu i severozapadu sa evakuacijom skladišta. Za situaciju kod borbenih grupa vidi dnevni izveštaj.

V SS-brdski armijski korpus:

7. SS-brdska divizija:

Operacija »Hakflajš«: XII korpus bandi, koga prati 7. izviđački bataljon, nalazi se u borbi kod Mratinja (11 km jugozapadno-južno od Ćureva) sa II bataljonom 13. pešadijskog puka. I bataljon 13. pešadijskog puka nalazi se u zaštitnim borbama kota 1960 (15 kim zapadno od Ćureva) sa neprijateljem koji nastupa na Tjentište. III bataljon 13. pešadijskog puka zaprečava istočnu obalu Sutjeske kod Tjentišta.

XV brdski armijski korpus:

392. divizija:

Operacija »Vekselbalg« je završena. Neprijatelj je i pored dovođenja pojačanja iz prostora Prijeboja bio prisiljen na povlačerije na prostor severno od Plitvičkih jezera.

Srbija:

Novu Varoš — Priboj — Rudno su zapaseli četnici; potvrđeno je povlačenje snaga neprijatelja u pravcu juga. Kuršumlija je opkoljena. Razaranja na pruzi Niš — Prokuplje — Kuršumlija. Napad bugarskog 69. pešadijskog puka i 5. policijskog puka u pravcu juga, zbog bugarske pasivnosti još nije do kraja izvršen. Naređen je produžetak. Borbena grupa 65. pešadijskog puka je dobila nešto u zemljištu u svom napredovaniju u pravcu Razbojine. U borbama na prostoru Kuršumlije (vidi dnevni izveštaj od 15. 8.), bilo je 40 mrtvih kod neprijatelja, 15 mrtvih Bugara, 20 ranjenih.

U borbama na prostoru Blace — Barbatovac 50 izbrojauih mrtvih kod neprijatelja.

U borbama severozapadno od Kuršumlije (vidi dnevni izveštaj od 14. 8) 10 mrtvih Bugara, 26 (ranjenih, 272 nestala; izgubljeno je 197 konja, 4 topa, 5 minobacača, 33 mitraljeza, 266 pušaka, 1 radio-uređaj. Postoje znaci bekstva.

Srbija:

Sporazumno sa Nedićem, Draža Mihailović je ponudio nemačkom komandovanju potpuno potčinjavanje četničkih jedinica. Pored postojanja problema davanja talaca, unutrašnjih srpskih suprotnosti i ponude za lični dogovor Draže Mi'hailovića sa specijalnim opunomoćenikom Ministarstva inostranih poslova, sada postoji samo zahtev za oružje za zajedničku borbu. Srpska vlada je jednovremeno zamolila prijem kod komandanta Jugoistoka i verovatno će tom prilikom biti iznesena i namera o njenoj ostavci.

Procena situacije za operaciju »Ribecal« (Crna Gora)

Prema jednom opisu situacije od strane načelnika Generalštaba 1. brdske divizije, izgleda da se neprijatelj prikupio oko Nove Varoši. Genaral-lajtnant Vinter je zbog toga u jednom telegramu od 15. 8. u 22.15 časa predložio zaokretanje 1. brdske divizije u pravcu severa u oblast Sjenice.

Prema jednom podrobnom telefonskom razgovoru generalštabnog pukovnika Zelmajera sa generalštabnim pukovnikom Farnbilerom i načelnika Obaveštajnog odeljenja komandanta Jugoistoka 15. 8. pre podne, ispostavilo se, ipak, da je predstavljanje situacije kod neprijatelja koje je dato genaral-lajitnantu Vinteru bilo zabluda i da prihvatanje shvatanja da se neprijatelj koncentriše oko Nove Varoši nije još dokazano nikakvim izveštajima (uporedi takođe i večernji izvešitaj Obaveštajnog odeljenljia od 15. 8. i od 16. 8. — prilog 107/VIII i 112/VIII). Naprotiv, stiče se slika o pojačanju neprijatelja u operativnoj zoni južno od Prijepolja dovođenjem delova 1. i 37. crvene divizije koje su se nadvile severno i severoistočno od Prijepolja. Ne treba računati u dogledno vratne sa sjedinjavanjem crvenog XII korpusa sa snagama koje se nalaze severno od Sandžaka pošto se uspelo u sprečavanju prelaza XII korpusa preko Drine i ovaj je pri tome znatno oslabio.

Operacija koja je sada u toku, sa opštim ciljem da se neprijatelj ščepa između Lima i Tare i da se sa težištem na zapadno krilo uništi severna i južna grupa, trebalo bi da sada, kao i ranije, po svoj prilici postigne najveći uspeh, dok bi zaokretanje 1. brdske divizije u oblast Sjenice veroivatno bio udar u prazno.

Na osnovu ove procene situacije, gospodin komandant se posle izlaganja načelnika Operativnog odeljenja saglasio sa promenom pravca 1. brdske divizije.

Uporedi zabelešku načelnika Operativnog odeljenja od 16. 8.

Prilog 113/VIII

1. kozačka divizija postaje SS-jedinica

U cilju formiranja jednog SS-kozačkog dobrovoljačkog korpusa, 1. kozačka divizija prelazi sa svojom ličnom i materijalnom formacijom odnasno sastavom u SS-trupe. Divizija ostaje taktički potčinjena Komandi 2. oklopne armije.

Komandant Jugoistoka, Operativno/Organizacijsko adeijanije pov br. 5051/44.

Prilog 117/VIII

Povećanje odbrambene gotovosti u velikim gradovima

Aktom komandanta Jugoistoka Op. od. pov. br. 3738/44. Komandi Grupe armija »E«, Komandi 2. oklopne armije, vojnoupravnotn komandantu Jugoistoka i šefu Nemačke vojne misije u Bugarskoj, dostavljeno je na znanje naređenje (Vrhovna kotnanda Vermahta/Štab br. 2 br. 6224/44. pov.) o skupnom smeštaju svih nemačkih ustanova, uređaja i postrojenja u prostorije za smeštaj, u vidu odbrambenog bloka, u velikim gradovima.

Kao veliiki gradovi na prostoru Jugoistoka, u smislu firerovog naređenja, smatraju se sledeći: Beograd, Zagreb, Solun, Atina, Sofija.

Od strane Generalštaba Vrhovne komande Vermahta naloženo je ubrzano sprovođenje firerovog naređenja — komandantu na Jugoistoku za Srbiju, Hrvatsku, Albaniju, Crnu Goru i Grčku, a za Bugarsku šefu Nemačke vojne misije u Bugarskoj, kao teritorijalniin komandantima.

Prilog 118/VIII

17. 8. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Vojno-politička situacija na Jugoistoku trenutno se karakteriše sa dva teška vojnopolitička problema:

1. Za 18. 8. je sazvano bugarsko Sobranje na vanredno zasedanje. Bugarska opozicija zahteva povlačenje bugarskog Okupacionog korpusa iz Srbije. S tim u vezi izgleda da postaji i namera da se trupe I bugarskog okupacionog korpusa na severnom odnosno zapadnom delu Srbije privuku u prostor Niša.

(Za ovo uporedi Operacijski dnevnik, strana 182—183, telegram komandanta Jugoistoka Op. od. str. pov. br. 3753/44. od 15. 8. 44, upućen Generalštabu Vrhovne komande Vermahta.)

2. Ponuda Draže Mihailovića da se četničke jedinice potčine nemačkom komadovanju za zajedničku borbu protiv (komunista i njegovzahtev za oružjem. Draža Mihailović se pri tom oficijelno priključio ministru predsedniku Nediću, koji je bio zamolio za razgovor sa komandantom Jugoistoka. Prijem srpskog ministra-predsednika Nedića kod komandanta Jugoistoka utvrđen je za 17. 8. uveče. Pre toga održan je razgovor, pod rukovodstvom general-feldmaršala barona fon Vajksa, o ponudi za pregovore Draže Mihailovića. Učesnici ovog sastanka su bili:

gospodin general-feldmaršal baron fon Vajks, naročiti opunomoćenik Ministarstva inostranih poslova ministar Nojbaher, vojnoupravni komandant Jugoistoka general pešadije Felber, general-major Gartner, načelnik Operativnog odeljenja generalštabni pukovnik Zelmajer, koji zastupa načelnika štaba komandanta Jugoistoka, načelnik Obaveštajnog odeljenja generalštabni potpukovnik Harling, ađutant komandanta Jugoistoka potporučnik Riter.

Gospodin komandant i ministar Nojbaher izjasnili su se za prihvatanje ponude o pregovorima sa Dražom Mihailovićem. Za dokumente dogovora o ponudi Draže Mihailovića vidi operacijski dnevnik — prilog 120/VIII i 120a/VIII (službena zabeileška o dogovoru).

Komanda korpusa »Jug«:

Crna Gora: borbene grupe 7. SS-brdske divizije potčinjavaju se Komandi korpusa »Jug«.

18. 8. 1944.

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Srbija:

Srpski ministar predsednik Nedić, prilikom prijema kod komandanta Jugoistoka 17. 8, po nalogu srpske vlade a jednovremeno po nalogu i Draže Mihailovića, ukazujući na akutnu opasnost za Srbiju od komunizma, kao i na razvoj situacije u Bugarskoj, zatim na dosadašnju skoro besplodnu saradnju sa nemačkom okupacionom silom, odnosno besplodnu lojalnost prema nemačkoj okupacionoj sili, postavio je zahtev za odobrenje jačih srpskih trupnih kontingenata uključujući tu i zahtev za teškim oružjem.

O detaljima pregovora sa ministrom predsednikom Nedićem uputiće se Vrhovnoj komandi Vermahta -poseban izveštaj.

V. SS-brdski armijski korpus:

369. divizija:

Operacija »Volfshele« [Wolfshöhle«] — otpočelo je čišćenje prostora Ston — Janjina sa 1. bataljonom 370 peš. puka.

SS-brdska divizija »Handžar«: istočna Bosna.

I. bataljon 28. peš. puka i Izviđački bataljon su zauzeli Javor i Akmačiće (jugozapadno i severozapadno od Šekovića). I. bataljon 27. peš. puka, jugozapadno do Papraće u napredovanju u pravcu Šekovića. III. bataljon 27 peš. puka na prostoru zapadno od Podgorja. II. bataljon 27. peš. puka na prostoru Zukići (16 km sevrno od Kladnja).

Srbija:

5. policiljski puk (bez II bataljona), delovi 69. peš. puka i III batalijon 5. puka Srpskog dobrovoljačkog korpusa dostigli su Kuršumliju. Neprijatelj se povukao u južnom, zapadnom i istočnom pravcu.

19. 8. 1944

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Komandant Srema:

Završni izveštaj o arterijama policije na prostoru Fruške gore u vremenu od 7. 6 — 11. 8. 44: 694 -mrtva kod neprijatelja, 236 zarobljenih kod neprijatelja, 276 uhapšenih, zaplenjeno oružje i municija.

Srbija:

Komandant Jugoistoka izveštava telegramom Obaveštajno odeljenje oficir Abvera br. 6630/44 strogo pov. od 19. 8. 44, koji je upućen Generalštabu Vrhovne komande Vermahta (obavešteni Komanda KoV/ Strane armije — Zapad, rajhsfirer SS i komandant Dopunskih trupa, Komanda oklopne armije, vojnoupravni komandant Jugoistoka i specijalni opunomoćenik Ministarstva inostranih poslova za Jugoistok) o pregovorima sa ministrom predsednikom Nedićem: Nedić je postavio zahtev za hitnu isporuku 3 miliona metaka pešadijske municije, odobrenje za formiranje srpske vojske koja bi brojala 50.000 ljudi, čije regrutovanje bi trebalo da usledi od četničkih jedinica Draže Mihailovića,

a) isporuku oružja uključujući pri tom i teško naoružanje.

U iscrpnom razgovoru između komandanta Jugoistoka, specijalnog opunomoćenilka Ministarstva inostranih poslova za Jugoistok i vojnoupravnog komandanta Jugoistoka utvrđeno je sledeće:

a) da razvoj komunističke opasnosti u a oko Srbije zahteva korišćenje svih antikomunističkih snaga,

b) da bi jedno principijelno odbijanje Nediceve ponude silom prilika dovelo:

do postavljanja svih Srba protiv nemačke okupacione sile, do prelaza pojedinih četničkih jedinica u komunistički zaraženu Narodnooslobodilačku vojsku, u slučaju generalnog otkaza pomoći, dalje bi dovelo do većih uspeha dobro naoružanih Titovih bandi protiv slabih jedinica Draže Mihailovića na srpskom prostoru, dovelo bi i do konačnog prekida svih komunikacija, naročito prema Grčkoj, konačno bi dovelo do prekida mogućnosti korišćeruja izvora ratne privrede neophodne za Vermaht i otadžbinu.

Komandant Jugoistoka dalje izveštava Generalštab Vrhovne komande Vermahta:

Svestan važnosti i značaja jedne pozitivne forme ponude za celo komandno područje i za okupacionu silu, komandant Jugoistoka, sporazumno sa naročitim opunomoćenikom Ministarstva inostranih poslova za Jugoistok, namerava da vodi pregovore na sledećoj osnovi:

a) prva isporuka municije u visini od 250.000 metaka,

b) obećanje za formiranje daljih bataljona u okviru programa Srpskog dobrovoljačkog korpusa ili slično njemu,

c) formiranje i obuka predviđenih jedinica pod b) pri čemu će se prikrivati naš nedostatak u oružju, ali će se ovo stalno zahtevati od višeg mesta.

Komandant Jugoistoka namerava da se, zajedno sa specijalnim opunomoćenikom Ministarstva inostranih poslova za Jugoistok:, prijavi za referat kod firera, gde bi temeljno izneo situaciju sa obrazloženjem o obimu izlažemja u susret u cilju postizanja političke i vojne konsolidacije.

Prilog 143/VII Za ovo upoređi i operacijski dnevnik, strane 190, 191 i 195.

Komandovanje operacijama u južnom delu Srbije

U vezi akta komandanta Jugoistoka Op. od. str. pov. br. 3386/44. od 11. 8., operacijski dnevnik prilog 79/VIII, upućeno je naređenje telegramom Komandi 2. oklopne armije (obaveštena je i Komanda LXIX armijskog korpusa, kao i vojnoupravni komandant Jugoistoka) pod Op. od. s.r, pov. br. 3830/44.:

Komandni štab »Auleb« treba odmah da krene maršem za Kruševac. Po prispeću, on će se potčiniti pod komandu vojnoupravnog komandanta Jugoistoka.

Načelnik veze uputiće mešovitu četu veze, koja je formirana po ovoj zapovesti, što je moguće pre u Komandni štab »Auleb« u Kruševac.

Vreme preuzimanja komande odrediće komandant Jugoistoka.

Prilog 144/VIII

Upoređi taikođe i operacijski dnevnik, strana 170.

Povećanje udarne snage hrvatske vojske

Aktom Op. od. (KoV) — Jugoistok str. pov. br. 009707/44 od 17. 8. Generalštab Vrhovne komande Vermahta doneo je odluku po predlozima komandanta Jugoistoka koji su dostavljeni dopisom str. pov. 0170/44, a odnose se na podizanje borbene odnosno udarne snage hrvatske vojske. Da bi se suprotstavilo poteškoćama koje stoje na putu rešenja ovog problema, nemački poslanik je razgovarao sa poglavnikom 19. 8. po ovom predmetu. Komandant Jugoistoka je zamolio telegramom Op. od. str. pov. br. 3788/44 nemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj za rezultat ovog razgovora kod poglavnika.

Prilog 145/VIII.

20. 8. 1944

Operativno odeljenje Beograd —: Dedinje

18.15 časova:

Generalštabni major Brudermiler saopštava generalštabnom pukovniku Zelmajeru telefonski da je Vrhovna komanda Vermahta saglasna sa svim predlozima i da će tu svoju saglasnost potvrditi i telegramom.

Na pitanje generalštabnog majora Brudermilera po predmetu ponude Nedić—Draža Mihailović, generalštabni pukovnik Zelmajer mu je odgovorio da je komandant Jugoistoka dopisom Obaveštajno odeljenje/oficir Abvera str. pov. 6630/44 od 19. 8. 44 (uporedi operacijski dnevnik, prilog 143/VIII) izvestio Vrhovnu komandu Vermahta sledeće:

1.) šta je Draža Mihailović zahtevao preko Nedića,

2.) stav po ovom komandanta Jugoistoka,

3.) da general-feldmaršal baron fon Vajks i ministar Nojbaher žele da zajedno podnesu referat fireru.

XXI. brdski armijski korpus: Albanija.

297. divizija:

Komanda korpusa »Jug«: Crna Gora

Za operaciju »Ribecal« vidi dnevni izveštaj.

Dalja namera:

a) napad na neprijatelja između Pive i Tare borbenim grupama 7. SS-brdske divizije iz severozapadnog pravca, s težištem udesno, Borbenom grupom »Ajsgruber«, 54. lovačkim bataljonom i III bataljonom 13. peš. puka sa jugoistoka, s težištem ulevo;

b) Sevarozapadna grupa je dostigla odsek Tare i zapretila severnu obalu od Građenice (severno od Žabljaka) do Prečana (južno-jugo-istočno od Žabljaka) sa jednovremenim zauzećem prevoja kod kote 606;

c) u toku je izvlačenje Borbene grupe »Sever« iz prostora prikupljanja Pljevlja za upotrebu na desnom krilu;

d) Borbena grupa »Malter« se nalazi na raspolaganju na prostoru sevarozapadno od Pljevalja;

e) u toku je prikupljanje izvučenih delova Borbene grupe »Leb« [Leeb] na prostoru Prijepolje — Jabuka;

f) preduzeto je izviđanje iz Pljevalja u zapadnom i severozapadnom pravcu.

V. SS-brdski armijski korpus:

369. divizija:

Operacija »Volfshele« je završena bez daljeg dodira sa neprijateljem.

118. lovačka divizija:

Zapažen je saobraćaj motornih vozila i čamaca na zapadnom dolu ostrva Hvar kao i dejstvo artiljerije. Izvršeno je iskrcavanje iz dva neprijateljska čamca na prostoru Stari Grad. Preduzeto je izviđanje.

LXIX armijski korpus za naročitu upotrebu:

1. kozačka divizija:

Operacija »Vildfang« [Wildfang«]:

U taku je čišćenje planine Moslavina (Slavonija).

Vidi dnevni izveštaj.

Namera: posle okončanja operacije »Vildfang« izvršiće. se čišćenje prostora Daruvara.

Srbija:

Prema izveštaju 1. bugarskog okupacionog korpusa, odbijen je noćni napad na Blace. Lebane je napušteno pod pritiskom nadmoćnog neprijatelja.

Priprema zajedničkog referata komandanta Jugoistoka i specijalnog opunomoćenika Ministarstva inostranih poslova na Jugoistoku, kod firera.

Dana 20. 8. obavljen je telefonski razgovor s vezi nameravanog referata kod firera (vidi operacijski dnevnik, prilog 143/VIII) između general-potpukovniika Vintera i ministra Nojbahera, zatim između general-pukovnika Lera i generala pešadije Felbera. Još istog dana uputio je gospodin komandant general-feldmaršal baron fon Vajks sledeći telegram načelniku štaba Vrhovne komande Vermahta general-feldmaršalu Kajtelu [Keitel].

Sporazumno sa specijalnim opunomoćentikom Ministarstva inostranih poslova za Jugoistok poslanikom Nojbaherom molim za zajednički referat kod firera:

1.) o saradnji sa Dražom Mihailovićem i budućoj politici u Srbiji;

2.) o daljem finansiraniju Vermahta u Grčkoj.

Po tački 1.) učesnici rajhsfirer SS i vojnoupravni komandant Jugoistoka.

Po tački 2.) komandant Grupe armija »E« i vojnoupravni komandant Jugoistoka.

Molim za referat čim pre, ako je ikako moguće. Poletanje 22. 8. u 5.30 časova, povratak avionom 23. 8.

O telegramu komandanta Jugoistoka Op. od. str. pov. br. 0191/44 od 20. 8. 44, upućenom načelniku štaba Vrhovne komande Vermahta, obavešteni: komandant Grupe armija »E«, rajhsfirer SS, vojnoupraivini komandant Jugoistoka, specijalni opunomoćenik Ministarstva inostranih poslova Jugoistok i Komanda vazduhoplovstva preko vazduhoplovnog oficira za vezu.

Službena zabeleška.

Dana 20. 8. obavestio je general pešadije Felber načelnika štaba komandanta Jugoistoka da je, prema jednoj radio-vesti upućenoj bugarskoj 27. diviziji, dat na znanje zahtev da se bugarski Okupacioni korpus povuče iz Srbije.

Po predmetu ponude Nedić — Draža Mihailović, ministar Nojbaher predlaže da se organizacija četničkih jedinica prenese u nadležnost višeg SS i policijskog vođe u Srbiji. Načelnik štaba komandanta Jugoistoka se saglasio s ovim predlagom.

21. 8. 1944

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Štabni dogovor 21. 8. 44...

3. Načelnik štaba genetral-potpukovnik Vinter iznosi situaciju u Crnoj Gori, istočnoj Bosni i u srednjoj Srbiji: Titove namere da upadne u Srbiju se nisu ostvarile, crvena istočna grupa u Srbiji je pasivna i zadržana. Crveni XII korpus je razbijen na manje grupe, jedna dalja neprijateljska grupa (3. i 37. crvena divizija) je u prostoru Pljevalja teško potučena. Divizija »Princ Eugen« je vrlo umešno teško potukla u paralelnom gonjenju crvena pojačanja koja su priticala iz istočne Bosne. Opasnost je uglavnom otklonjena. Stvari se ipak moraju u Crnoj Gori i u južnom delu Srbije radikalno raščistiti posle završetka operacije »Ribecal«.

Referat kod firera

Dana 21. 8. po podne prispelo ije dz Vrhovne komande Vermahta telefonsko obaveštenje da je zamoljeni referat kod firera i predloženi program razgovora odobren (uporedi telegram komandanta Jugoistoka Op. od. str. pov. br. 0191/44 za načelnike od 20. 8, operacijski dnevnik, strana 209 i 210).

Let avionom gospodina general-feldmaršala u firerov Glavni stan je utvrđen za 22. 8. u 5.00 časova. Učešće vajnoupravnog komandanta Jugoistoka otpada (generala pešadije Felbera).

Bugarska:

Iz izjava koje potiču iz bugarskih generalštabnih krugova, a koje su date nemačkom vojnom izaslaniku, može se videti da bugarska vlada teži za povlačenjem I bugarskog okupacionog korpusa iz Srbije, događaj koji bi i onako zategnutu situaciju, zbog upada Tita u Srbiju, još više zaoštrio i doveo u pitanje održavanje jedinog pravca snabdevanja u Grčkoj.

Komanda korpusa »Jug«:

Crna Gora: Za situaciju borbenih grupa vidi dnevni izveštaj. Namera: a) Borbena grupa »Kum« [»Kumm«] da produži napad između Pive i Tare u pravcu jugoistoka,

b) produžetak napada 1. brdske divizije (bez 99. peš. puka u sadejstvu sa Borbenom grupom »Kum« u pravcu severo-jugozapada,

c) Severozapadna grupa zaprečava prelaze preko Tare,

d) napad na neprijatelja na prostoru severoistočno od Pljevalja sa 14. SS-brdskim lovačkim pukom (bez III bataljona), 1 bataljonom milice i 2 eskadrona 297. puka.

V. SS-brdski armijski korpus:

369. divizija:

Jugoistočna Hercegovina: neprijateljske snage na prostoru severoistočno ad Bileće su odbačene na istok.

118. lovačka divizija:

Brač: ušančeni neprijatelj na 5 km severozapadno od Nerežišća je tučen artiljerijom.

Hvar: na zapadnom delu ostava i dalje saobraćaj na puteviima Stari Grad — Jelsa, (kao i brodski saobraćaj.

SS-brdska divizija »Handžar«:

Istočna Bosna: I. bataljon 27. peš. puka nalazi se u napredovanju iz prostora Šekovići na Miliće (istočno od Vilasenice).

22. 8. 1944

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Odlazak komandanta Jugoistoka u firerov Glavni stan

Dana 22. 8. u 05.00 časova otputovao je avionom gospodin general-feldmaršal baron fon Vajks sa ministrom Nojbaherom i načelnikom Obaveštajnog odeljenja odnosno oficirom Abvera generalštabnim potpukovnikom Harlingom iz Zemuna u firerov Glavni stan. Tamo su prispeli u 10.15 časova.

Naveče je genetralštabrai potpukovnik obavestio u nagoveštavajućoj formi general-potpukovnika Vintera o toku razgovora kod firera.

Iz telefonskih razgovora 22. 8. 44.

18.30 časova

Generalštabni pukovnik Zelmajer obaveštava generalštabnog majora o situaciji: ...

Operacija »Ribecal« (Crna Gora) sprovodi se i dalje planski. Neprijateljske snage su razdvojene na dva dela. Na sevetru (severno do Pljevalja) pokušava I crveni korpus (1. i 37. divizija) da se izvuče u pravcu severa, dok na jugu XII korpus želi da izmakne na planinu Durmitor. Neprijatelj je u Crnoj Gori razbijen i verovatno da su njegovi planovi osujećeni. Može se računati da se Crna Gora nalazi u našim rukama. Dalje se pretpostavlja da se ova oblast može smiriti putem njenih sopstvenih snaga (četnika Draže Mihailovića) pod komandom Đurišiča.

Na dalmatinskoj obali, zapadni deo, oba ostrva, i Brač i Hvar, neprijatelj povremeno uznemirava.

Komanda korpusa »Jug«: Crna Gora.

Operacija »Ribecal«:

Južni odsek: protiv delova XII korpusa, koji izmiče u južni i zapadni deo planine Durmitor, naše borbene grupe iz pravca severa ii jugoistoka se nalaze u stalnom napredovanju.

Severni odsek: 1. i 37. crvena divizija nalaze se severno i severozapadno od Pljevalja po svoj prilici sa glavninom u povlačenju preko Priboja u pravcu istoka štiteći svoj južni bok. Za situaciju raznih borbenih grupa vidi dnevni izveštaj.

Prilog karti: 29. Operacija »Ferrat« (»Verrat«)

(Zervasov mostobran) 23. 8. 43

23. 8. 1944

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

17.30 časova:

General-potpukovnilk Vinter govori sa generalom pešadiije Šnekenburgerom (šefom Nemačke vojne misije u Bugarskoj) O pismu bugarskog ministra rata gospodinu general-felidmaršalu po pitanju smene i premeštaja kod bugarskog Okupacionog korpusa u Srbiji.

General pešadije Šnekenburger stekao je utisak da Bugari žele svoje divizije u Srbiji samo da privuku na prostor koji je bliži njihovim granicama ali ne i da ih u potpunosti izvuiku iz Srbije. Tiripanof se drži svoje reči. Pretresanje govora bugarskog ministra inostranih poslova Draganova i nekih poslanika 22. 8. u Sobranju kao i nameravana poseta genaral-potpukovnika Vintera bugarskom vojnom rukovodstvu u Sofiji.

Komanda korpusa »Jug«:

Operacija »Ribecal« — Crna Gora.

Južni odsek: zbijen našim napadom između Tare i Pive na prostoru južno, jugozapadno i zapadno od Durmitora neprijatelj pruža pred desnim krilom Borbene grupe »Kum« južno od Boraje i pred levim krilom Borbene grupe »Ajsgruber« na Komarnici (severozapadno od Šavnika) žestok otpor. Računa se sa njegovim pokušajem da umakne preko Pive i Komarnice u pravcu jugozapada.

Severni odsek: neprijatelj je pravovremeno sprečen od strane 2. puka »Brandenburg« u pokušaju da iz prostora Priboja pređe Uvac na 6 — 7 km severno od Nove Varoši. Borbe su tamo u toku.

392. divizija:

Operacija »»Vaseršlauh« [Wasserschlauch«] je otpočela sa ciljem raščišćavanja prostora Vrbovsko — Mrkopalj (13. crvena divizija).

24. 8. 1944

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

00.00 časova:

Generalštabni pukovnik Zelmajer saopštava telefonski Komandi 2. oklopne armije (generalštabnom pukovniku Farnibileru) sledeće:

Komandant Jugoistoka je zbog situacije u Rumuniji naredio pripravnost I stepena na celom prostoru Jugoistoka.

1.) Naređene su sledeće bitne mere:

4. puk »Brandenburg« (bez 1 bataljoma) ne upućivati u Larisu nego ga transportovati za Niš.

Sve pokrete 1. brdske divizije u pravcu zapada treba obustaviti.

468. oklopnu izviđačku četu ne upućivati u Atinu nego je transportovati za Beograd.

2. bateriju 201. brigade jurišnih topova uputiti maršem u pravcu Niša.

2.) Mere koje treba pripremiti:

a) 1. brdsku diviziju premestili u prostor Niša (marš suvim).

b) Motorizovane delove uputiti prethodno za Skoplje ili Niš.

c) 92. motorizovanu brigadu uputiti u Niš.

d) 202. tenkovski divizion uputiti u prostor Beograda.

e) II. bataljon RSO 109. puka uputiti u prostor Niša.

00.30 časova:

General-potpukovnik Vinter govori sa vojnoupravnim komandantom Jugoistoka generalom pešadije Felberom i saopštava mu da je od Vrhovne komande Vermahta primio direktivu preko telefona da se nastoji na prikupljanju što je moguće jačih snaga na prostoru Niša i da se u tehničkom pogledu pripremi njihov transport.

General pešadije Felber je obavešten od strane načelnika Generalštaba komandanta Jugoistoka o merama koje treba odmah sprovesti kao i o merama koje treba pripremiti.

Gospodin general-feldmaršal je danas u noći na referatu kod firera, a 24. 8. će se sastati sa general-pukovnikom Lerom u Beču.

Komanda 2. oklopne armije smatra da bi trebalo da general Auleb ostane u Zagrebu. Ovo je odbijeno pošto general Auleb treba da preuzme komandu nad snagama koje se prikupljaju oko Niša.

00.45 časova:

General-potpukovnik Vinter obaveštava načelnika Nemačke vojne misije u Bugarskoj, generala pešadije Šnekenburgera, o prispelim direktivama iz Vrhovne komande Vermahta i moli naročito nemačku Komandu za vezu kod 5. bugarske armije u Skoplju da posebnu pažnju pokloni dejstvu događaja u Sofiji.

01.05 časova:

Generalštabni pukovnik Zelmajer telefonski obaveštava Vrhovnu komandu Vermahta (generalštabnog majora Brudermilera) o naređenim hitnim merama i pripremama kod Komande 2. oklopne armije i Komande Grupe armija »E«. Osim toga, naređena je i pripravnost svih mostovnih kolona na prostoru Beograda. Inženjerija KoV se ne može odvojiti odnosno izvući, pošto su 2 raspoloživa bataljona potrebna na području XXII brdskog armijskog korpusa; takođe i 18. SS-policijski puk ne može se privući, pošto se njime vrši obezbeđenje komunikacije Solun — Atina.

02.00 časa:

Generalštabni major Brudermiler predaje telefonski generalštabnom pukovniku Zelmajeru sledeće:

Vrhovna komanda Vermahta je saglasna sa hitnim merama (4. puk »Brandenburg«, oklopna izviđačka četa, divizion jurišnih topova). Operacije »Ribecal« i »Ferrat« odvijaće se za sada planski. Ostale mere pripreme (transport železnicom) treba i dalje sprovoditi. Na osnovu direktive Vrhovne komande Vermahta uslediće ispravka telegrama (koji je već bio pripremljen za Komandu 2. oklopne armije i Komandu Grupe armija »E«.

Štabni dogovor 24. 8, 9.15 — 9.50 časova:

Rukovodi: načelnik Generalštaba, general-potpukovnik Vinter.

Učesnici:

Načelnik štaba vojnoupravnog komandanta Jugoistoka general-major fon Gajtner [Geitner],
Načelnik inženjerije general-major Bacing,
Načelnik veze general-major Leman [Lehman],
Načelnik Operativnog odeljenja komandanta Jugoistoka,
generalštabni pukovnik Zelmajer.
Načelnik Obaveštajnog odeljenja oficir Abvera potpukovnik Hinterzer [Hinterseer],
Načelnik pozadine generalštabni pukovnik fon Kapher [Kapherr],
Načelnik Personalnog odeljenja za oficire pukovnik Grampe [Grampe],
Pomoćnik načelnika pozadine potpukovnik grof Štrahvic [Strachwitz],
Načelnik saobraćajne službe generalštabni pukovnik Konrad [Conrad],
Vazduhoplovni oficir za vezu generalštabni pukovnik Lampe [Lampe],
Oficir za vezu sa RM kapetan bojnog broda fon Bot [Booth],
Načelnik Odeljenja za naročitu primenu pukovnik Zis [Siss],
3. generalštabni oficir kapetan Merem [Merrem]
Zapisničar za operacijski dnevnik viši vojni arhivar Vishaupt [Wisshaupt].

Načelnik Generalštaba general-potpukovnik Vinter orijentiše prisutne o situaciji u Rumuniji...

Vojnoupravni komandant Jugoistoka je naredio pripravnost I stepena za celo područje Jugoistoka (ovo se moralo od strane načelnika Operativnog odeljenja ukinuti za Štab Komande Grupe armija »F«). Iz Sofije nikakvih novih izveštaja. Pukovnik fon Zelhof [Selchof] javlja se iz Zagreba: Ovde je sve u redu.

Operacija »Ribecal« (Crna Gora) i operacija »Ferrat« i dalje se odvijaju. Privremeno je bilo naređeno zaustavljanje pokreta 4. SS-policijske oklopne grenadirske divizije i 1. brdske divizije; ovo naređenje je ponovo ukinuto.

Telefonske veze sa Grupom armija »Južna Ukrajina« su u prekidu. Načelnik veze je dobio zadatak da vezu ponovo uspostavi, koja je za sada jedino moguća preko radio-mreže mornarice.

Ganeral-major fon Gajtner: u Banatu su svi (policija itd.) u potrebljeni za zaštitu granice.

Načelnik štaba: treba pripremiti prikupljanje i dovođenje što je moguće više mostovnih jedinica (kolona) u prostor Beograda.

Operativni štab »Auleb« treba opremiti sredstvima veze, pošto će on morati, verovatno sa jačim snagama, odmaršoivati iz južnog dola Srbije na istok. Opremanje ostatka Štaba »Dajnhard« [Deinhard] u Zagrebu je isto tako važno.

General-majar fon Gajtner predlaže pukovnika Bema [Böhm] za načelnika Operativnog štaba »Auleb«. General-potpukovnik Vinter se složio.

General pešadije fon Glez zastupaće komandanta korpusa u Zagrebu (LXIX armijskog korpusa).

Gospodin general-feldmaršal nije noćas prispeo sa referata kod firera; on će po podne poleteti avionom direktno iz firerovog Glavnog stana za Beograd. Ovde će se sastati sa general-pukovnikom Lerom, prilikom njegovog povratka za Beč.

13.00 časova:

Telefonski poziv generalštabnog potpukovnika fon Harlinga iz »Vučje jame«:

Ministar Nojbaher preuzima političku odgovornost za naoružanje četnika Draže Mihailovića. Oružje treba izdati.

18.10 časova:

Telefonski razgovor generalštabnog pukovnika Zelmajera sa načelnikom Operativnog odeljenja šefa Nemačke vojne misije u Bugarskoj.

Borbena škola »Niš« može da drži spremnim 1 bataljon (2 streljačke čete i 1 mitraljeska četa), a da se ne mora dovoditi četa koja se nalazi u Leskovcu. Oklopnih vozila nemamo, pošto su ona predana Bugarima, samo posedujemo još 5 jurišnih topova.

25. 8. 1944:

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Povratak gospodina komandanta iz. firerovog Glavnog stana

Dana 20. 8. rano ujutro prispeo je general-pukovnik Ler iz Beča u komandu Grupe armija »F« i ostao da čeka povratak gospodina ganaral-feldmaršala barona fon Vajksa iz firerovog Glavnog stana.

Komandant Jugoistoka morao je prekinuti u Beču svoj povratak avionom iz firerovog Glavnog stana 25. 8. zbog loših vremenskih uslova, tako da je avion poleteo iz Beča — Aspen tek u 18.00 časova a prispeo u Beograd u 19.30 časova.

Još 25. uveče održano je savetovanje između general-feldmaršala barona fon Vajksa i general-pukovnika Lera, kao i general-potpukovnika Vintera o rezultatima referisanja situacije u firerovom Glavnom stanu, kao i o direktivama koje su primljene u Vrhovnoj komandi Vermahta.

18.15 časova:

Razgovor generala pešadije Felbera sa general-lajtnantom Vinterom:

1. Pitanje izdavanja oružja četnicima Draže Mihailovića iz skladišta Kragujevac. Okleva se, još nikaikvo oružje nije izdato, čeka se sa kakvim uputstvima dolazi feldmaršal iz Vrhovne komande Vermahta.

2. Pripravnost I stepena: danas rano ujutro predat je telegram da se ukidanje pripravnosti 1 stepena prepušta komandantima.

3. Koncentraciju ustanova u velikim gradovima vršiti sa oštrim merama. O tom će se izdati novo naređenje u sasvim oštrom stilu (iskustva iz Pariza).

19.15 časova:

Predmet razgovora generalštabnog pukovnika Zelmajera i generala Gajtnera:

468. oklopna izviđačka četa, na putu za Beograd, privremeno se službeno i taktički potčinjava vojnoupravnom komandantu Jugoistoka. Izvan Beograda, sme se angažovati jedino po odobrenju komandanta Jugoistoka.

Viša komanda »Jug«:

Operacija »Ribecal« u Crnoj Gori — vidi dnevni operativni izveštaj.

Za vreme operacije »Ribecal«, 54. brdski inžinjerijski bataljon obavio je sledeće radove: izgradio 614 m mostova, 760 m zaobilaznih puteva i gazova, 2 velika mosta od po 45 m, 1 brvno za tovarna grla dužine 40 m (na prelazu Tare, kvadrat 606), popravio mostove na dužini 316 m i izvršio rušenja na dužini 298 m.

Operativni štab general-potpukovnika Auleba

Generalpotpukovnik Auleb, na svom proputovanju za Niš, 25. 8, upoznat je sa svojim zadacima od strane načelnika štaba komandanta Jugoistoka:

a — neutiralisanje crvenih odreda, sa snagama koje mu do sada stoje na raspolaganju u Srbiji;

b — razbijanje crvenih odreda, — po dovođenju 1. brdske divizije. Šifra operacije: »Vervolf« [»Werwolf«—»Vukodlak«];

c — eventualno razoružanje 1. bugarskog okupacionog korpusa, — prema bližoj instrukciji vojnoupravnog komandanta Jugoistoka. Šifra operacije: »Judas«.

Hrvatska

Nemački poslanik u Zagrebu obavio je kod poglavnika sklapanje hrvatsko-mađarskog sporazuma, koji se odnosi na angažovanje mađarskih trupa u Hrvatskoj.

Opunomoćeni nemački general u Hrvatskoj predao je pod Oper. str. pov. br. 01481/44. od 25. 8. komandantu Jugoistoka projekat plana za vojno sprovođenje odredaba ovog sporazuma i predložio pojedine dopune.

26. avgust 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

General-pukovnik Ler odleteo za Solun.

Savetovanje kod gospodina komandanta u 10.30 časova

26. 8. u 10.30 časova održano je savetovanje kod gospodina komandanta. O učesnicima i sadržini savetovanja, vidi prilog 199a—/VIII

12.00 časova:

Analiza situacije u Belom dvoru pod rukovodstvom general-potpukovnika Vintera. Učesnici: svi generalštabni oficiri Komande grupe armija.

Na dan 26. 8. nastupilo je zaoštravanje situacije, koju karakteriše:

1) Brzo nadiranje Rusa u Rumuniju, koje dopušta da se može očekivati brzo istupanje Bugarske iz savezničkog pakta sa Nemačkom, pre svega proglašenje o neutralnosti Bugarske.

2) Na držanje Bugarske prema Nemaćkoj ukazuju sledeća naređenja:

a — bugarski Generalštab naredio je da se razoružaju nemačke jedinice koje dolaze iz Rumunije.

Poziv preko bugarskog radija za razoružanje svih nemačkih vojnika u Bugarskoj — što ne odgovara sporazumu — povećao je zategnutost i izazvao oštre protivmere;

b — bugarski načelnik Generalštaba zatražio je povlačenje nemačkih trupa iz Bugarske;

c — 24. bugarska divizija dobila je naređenje da se povuče na istok do pruge Beograd — Niš.

3) Zaoštravanje situacije na Dunavu kod Oršave, Vidina i Ruse,— gde su Rumuni otpočeli borbena dejistva protiv slabih nemačkih snaga.

Direktiva Vrhovne komande Vermahta (Generalštab)

Telegram Vrhovne komande Vermahta (Generalštab) Kopnene vojske op. str. pov. br. 773036/44, prispeo 26. 8. u 01.50 čas.

Veza: Vrhovna komanda Vermahta (Generalštab) Operativna uprava (Kopnene vojske) str. pov. br. 773017/44, od 25. 8.

Za provođenje namere u tač. 2. naznačene direktive, glavni inspektor oklopnih jedinica uputiće 26. 8. iz Krakova u Niš 800 specijalista. Njihov dolazak, kako se predviđa, 27/28. 8. Da bi komandu učinili pokretnom, umoljava se komandant Jugoistoka da do jutra 28. 8. pripremi u Nišu 30 teretnih automobila.

Naređenje komandanta Jugoistoka.

Telegram, Ja str. pov. br. 0202/44. Komandi 2. oklopne armije i vojnoupravnom komandantu Jugoistoka (na znanje Komandi vazduhoplovstva Jugoistoka):

1) Operacija »Ribecal« je završena. Gonjenje, koje je u toku, nastaviti sredstvima 2. oklopne armije pod rukovodstvom komandanta 5. SS brdskog armijskog korpusa. Takozvanu Komandu »S« rasformirati.

2) 1. brdska divizija smesta da krene na marš ka južnoj Srbiji. Ona će se majpre prikupiti na liniji [Kosovska] Mitrovica — Raška — Kraljevo sa frontom prema istoku. Divizija se 27. 8. u 12.00 časova stavlja pod neposrednu komandu komandanta Jugoistoka. Namera je da se što je moguće pre u okolini Mitrovice pripremi za borbu jaka borbena grupa (motorizovana), koja će u datom slučaju a pod ličnim rukovodstvom komandanta divizije moći da se pokrene u pravcu Skoplja ili Niša.

3) Operativni štab »Auleb« smesta da uspostavi operativnu pripravnost, u gotovosti za izvršenje sledećih zadataka:

a — sa do sada raspoloživim snagama u Srbiji, neutralsati crvene odrede u rejonu koje bliže bude odredio vojnoupravni komandant Jugoistoka;

b — razbijanje crvenih odreda posle dovođenja 1. brdske divizije. Šifra operacije: »Vervolf«;

c — sa ili bez 1. brdske divizije, razoružati 1. bugarski okupacioni korpus, a prema bližem uputstvu vojnoupravnog komandanta Jugoistoka. Šifra operacije »Judas«.

4) Jedan od osnovnih zadataka 2. oklopne armije i vojnoupravnog komandanta Jugoistaka jeste da sve četničke odrede u Srbiji i Crnoj Gori koji se nalaze u borbenom dodiru sa crvenim snagama odvrati i spreči da ispolje inicijativu, koja bi — kao rezultat ukupne situacije — mogla da se usmeri protiv Nemačke. Odbijanje da se primi borba sa komunistiima smatrati kao preteći znak i odmah javiti.

(Telegram u izvodu).

Dokumenat načelnika XXlV/44.

Razvoj u Bugarskoj može nas na to prisiliti da u najkraćem vremenu zauzmemo Skoplje i prugu Grdelica — Skoplje — Đevđelija. Za ovaj slučaj pripremiti mlre:

Da komandant oružanih snaga Skoplja održi po svaku cenu saobraćajni čvor Skoplje sve do dolaska nemačkih pojačanja.

Da se 1. brdska divizija probije do Skoplja sa jednom motorizovanom borbenom grupom.

Da vojnoupravni komandant Jugoistoka sa prikupljenima snagama od delova iz svog delokruga komandovanja izvrši napad duž pruge Grdelica — Skoplje.

Da Grupa armija »E« iznenadno zauzme od juga naovamo deo pruge Đevđeliija — Skoplje.

Pokretanje naređenih mera uslediće pod šifrom »Trojbruh« [»Treubruch« —»Verolomstvo«].

(Komandant Jugoistoka, Ia, str. pov. br. 0205/44 od 26. 8, u izvodu).

Ovo naređenje izdato je u noći 26/27. 8: Komandi Grupe armija »E«, 2. oklopnoj armiji, šefu Nemačke vojne misije u Bugarskoj, vojnoupravnom komandantu Jugoistoka, a na znanje Vrhovnoj komandi Vermahta (Generalštab) i komandantu Jugoistoka.

Dokumenat načelnika XXV/44.

U vezi sa operacijom »Ferrat« [»Verrat« — »Izdaja«], Komandi Grupe armija »E« je sa oper. br. 3989/44. strogo poverljivo (prethodno telefonom) naređeno:

1) 4. SS-policijsku oklopnu grenadirsku diviziju najkraćim putem dovesti do železnice i prevesti u Skoplje. Po dolasku u rejon Skoplja, ona se stavlja pod neposrednu komandu komandanta Jugoistoka.

2) Na početku transportovanja, rasporediti u sastav jedinica stanice vaadušnog osmatranja 143. pa diviziona, koji se prevozi iz Atine.

3) Operacija »Ferrat« u dosadašnjoj formi otpada. Za dalji odnos prema snagama Zervasa postaje dve mogućnosti:

a — nastavak pregovora sa ciljem da se odloži odluka za što je moguće duže vreme;

b — napad, bez 4. SS-policijske oklopne grenadirske divizije, a po pristizanju daljnjih snaga iz južne Grčke.

Prilog 200/VIII.

Premeštanje komandi mostovnih jedinica

Sa Ia (general inžinjerije) str. pov. br. 625/44. naređeno je: Za specijalnu upotrebu u železničkom transportu, odmah prebaciti niže navedene komande most. jedinica »B« i potčiniti ih komandantu Jugoistoka (generalu inžinjerije):

Od Grupe armija »E«:

— jednu mostovnu kolonu u rejon Smederevo — Kovin;

— jednu mostovnu kolonu u rejon Beograda.

Od 2. oklopne armije:

— 636. komandu mostovnih jedinica »B« u rejon Beograda;

— 900. komandu mostovnih jedinica »B« u rejon Novog Sada.

— Prilog 202/VHI.

1) Južni odsek: Borbena grupa »Kum«: pred Borbenom grupom »Kum«, 6. crvena divizija, uporno praćena, odstupa ka severu preko lakta Tare (28 km severozapadno od Žabljaka).

12. crveni korpus, u pokretu ka zapadu, prešao crnogorsko-hrvatsku granicu u rejonu Bioče (18 km jugozapadno od Gackog).

2) Severni odsek: u rejonu Čajetine, neprijatelj je pokušao da se pad zaštitom izvuče ka jugoistoku i zapadu, po svoj prilici preko Kremne (put Užice — Višegrad) ka severozapadu.

Srbija

Borbena dejstva u rejonu južno od Užica.

Situacija u dolini Ibra ponovo se stišala. Saobraćaj vozova uspostavljen. Izviđanjem sopstvenim odredima prostorije Kuršumlija — Prokuplje — Leskovac, u rejonu istočno od Lebana naleteli smo na jačeg neprijatelja.

27. avgust 1944. godine

Operativno odeljanje Beograd — Dedinje

Direktiva firera o postupku prema Bugarskoj (u izvodu)

U 16.35 časova stigla je osnovna direktiva maršala Kajtela: Vrhovna komanda Vermahta (Generalštab), Operativna oprava (Kopnene vojske) str. pov. br. 773048/44. (Prethodno avizirana 26. 8. u 15.30 časova usmeno preko telefona).

Firer je naredio: Bugarskoj je stalo do toga da u narednim danima dobije u vremenu da bi pripremila sopstvene protivmere. U tu svrhu može se u malome, ne u načelnim pitanjima, da pokaže predusretljivost. Interniranje ne dolazi u obzir ni pod kakvim okolnostima. Takve pokušaje odbijati borbom do poslednijeg čoveka i do poslednjeg metka. Osim toga, neophodno je da se izvrši koncentrisani razmeštaj svih snaga uz racionalno obezbeđenje.

Kao protivmere, sprovesti:

a — 1. brdska divizija, što pre da zauzme raspored za borbu oko Niša — prema odluci komandanta Jugoistoka, a 4 SS-policijska oklopna grenadirska divizija oko Skoplja. Ukoliko je nemoguće sa ostatkom snaga nastaviti operaciju »Zervas« i ukoliko je to neophodno — prekinuti je, obezbeđujući krila i bokove od neprijatelja i odugovlačeći sa pregovaranjem.

Motorizovatne delove divizija rasporediti daleko ispred položaja tako da u slučaju potrebe mogu izaći na glavnu komunikaciju i najbržim putem da stignu do Sofije;

b — preko šefa nemačke vojne misije u Bugarskoj naređena je koncentracija i pripravnost raspoloživih snaga.

Specijalnu komandu glavnog inspektora oklopnih jedinica, po njenom dolasku, potčinili šefu Nemačke vojne misije u Bugarskoj, a po mogućstvu ojačati već angažovanim delovima divizije »Braodenburg« namenjenih za specijalnu upotrebu.

Komandant Jugoistoka, la str. pov. br. 0209/44.

Na osnovu ove direktive Vrhovne komande Vermahta, još u toku popodneva 27. 8. izdata su potrebna naređenja Komandi Grupe armija »E«, 2. oklopnoj armiji, šefu Nemačke vojne misije, kao i vojinoupravnom komandanitu Jugoistoka.

2. divivizion jurišnih topova 201. brigade

2. divizion jurišnih topova 201. brigade po prisitlizanju u Niš, u pogledu prava upotrebe potčinjava se školi za. borbenu obuku Niš. U pogledu službenog potčinjavanja, ostaje i dalje pod komandom 191. brigade jurišnih topova.

Telegram komandanta Jugoistoka, la str. pov. br. 4030/44.

Viša komanda »Jug«: Crna Gora

Operacija »Ribecal« završena je 26. 8. uveče. Posle izvlačenja 1. brdske divizije, dalje sprovođenje operacije nastaviće se (28. 8. 44. u 08.00 časova) pod rukovodstvom 5. SS-brdskog armijskog korpusa, pod šifrom »Ribenšnicel« [»Rübenschnitzel« — »Šnicla od repe«].

Osnovna zamisao operacije: nastaviti vođenje operacije »Ribenšnicel«, u kom cilju 5. SS-fordskom armijskom korpusu potčiniti:

a — delove 7. SS-brdske divizije;

b — Višu komandu »Crna Gora« sa: 2. pukom »Brandenburg« (bez 2. bataljona), 2. bataljonom 363. grupe tovarne bojne komore, 2. eskadronom 297. diviz. bataljona automatičara, 696. bataljonom Feld-žandarmerije, 1. četom 12. tenkovskog bataljona za specijalnu namenu, 1. i 2. pukom Muslimanskog dobrovoljačkog korpusa i Muslimanskim odredom »fon Krempler«;

c — ojačani 1. bataljon 363. puka i delove Muslimanskog dobrovoljačkog korpusa.

Namera je sprečiti prodor crvenih snaga preko planine Zlatibora u dolinu Ibra. U tu svrhu, po mogućstvu što ranije, ostvariti sadejstvo delova 7. SS-brdske divizije koji prodiru sa juga ka severu sa borbenim grupama SS-brdske divizije »Handžar« koje se bore u rejonu istočno od Vlasenice.

Pokret 1. brdske divizije — vidi dnevni operativni izveštaj.

Prvi cilj: dovođenje na liniju Kos. Mitmovica — Raška — Kraljevo.

15. brdski armijski korpus: 392. divizija

Operacija »Vekselbalg II« (»Wechselbalg« — »Kopile«) prekinuta je pre svega zbog opadanja borbenog morala kod ustaša. Borbene grupe u rejonu Lički Osik pripremaju odbrambene položaje. Postignut je cilj akcije da se smanji skupljanje žetve od strane bandita i očisti rejon Prijeboja. Prikupljeno je 400 tona neovršenog žita, krompira i povrća.

Područje Srbije

Na rumunskoj obali Dunava, od Oršave do Moldave, Rumuni su otpočeli borbena dejstva protiv slabih nemačkih snaga. Ove snage su se, posle uporne borbe i pod zaštitom Dunavske rečne flotile, najvećim delom povukle na srpsku obalu.

Posada Oršave, sa ukupno 140 ljudi:, pored 60 mrtvih i ranjenih, prihvaćena je na srpskoj obali.

Saobraćaj Dunavom je privremeno prekinut zbog neprijateljskog dejstva teškim naoružanjem iz bunkera.

Situacija na rumunsko-banatskoj granici je i dalje nepromenjeno mirna.

24. bugarska divizija prikuplja se iz jugozapadne Srbije u rejon Niša, a 25. bugarska divizija iz severozapadmog centralnog dala Srbije u rejon Velika Plana — Palanka.

(Preuzimanje važnijih zadataka iz domena osiguranja i njihovo prenošenje na sopstvene združene i alarmne jedinice, (koje su povučene iz borbe sa bandama.

U rejonu Kruševac — Kuršumliija — Leskovac oživela su dejstva bandi, naročito na železničkoj pruzi Boljevac — Kuršumlija i Niš — Leskovac.

Okupiranje Bugarske. Operacija »Hundeszon« (»Hundessohn« — »Pasji sin«)

Na osnovu direktive firera, Ia, str. pov. txr. 0212/44. izdato je i prema razrezu dostavljeno naređenje o pripremi operacije »Hundeszon«.

Prodor 1. brdske divizije i 4. SS-policijske oklopne grenadirske divizije iz rejona Niša, odnosno Skoplja u pravcu Sofije.

Pri izmenjenoj situaciji izvršiti razoružanje bugarskih snaga u Srbiji i Makedoniji na ugovoreni znak »Judas«.

28. avgust 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Savetovanje u štabu

Pod rukovodstvom načelnika štaba, general-potpukovnika Vintera, održano je 28. 8. štabno savetovanje u cilju taformisanja o opštaj situaciji.

1) Ađutant načelnika Oper. odeljenja, kapetan Velš, govorio je o situaciji u Rusiji.

2) Ađutant načelnika Obaveštajnog odeljenja, kapetan Merem, izneo je situaciju u Francuskoj, centralnom Sredozemlju, Italiji i Turskoj. On je takođe govorio o situaciji bandi na Balkanu.

Načelnik štaba upotpunio je izlaganje kapetana Merema, iznoseći ispadanje Rumunije i predstojeće istupanje Bugarske iz savezničkog pakta sa Nemačkom.

Krivo shvaćeni poziv preko bugarskog radija, da se razoružaju svi nemački pripadnici oružanih snaga u Bugarskoj, doveo je do obostrane nervoze i zaoštravanja situacije. Naime, poziv se odnosio na razoružanje samo onih nemačkih jedinica koje se iz Rumunije vraćaju u Bugarsku, a što je u duhu postignutog sporazuma.

Šef Nemačke voljne misije u Bugarskoj pridržava se firerove direktive: boriti se do poslednjeg čoveka i do poslednjeg metka, interniranje nemačkih jedinica uopšte ne dolazi u pitanje.

Vidi prilog 227/VIII.

Držanje Komande 5. bugarske armije, sve do juče, bilo je lojalno.

Kapetan Merem izneo je zatim pojedinosti o situaciji bandi u Grčkoj i Crnoj Gori. Kod srbijanskih četnika nervoza je u porastu zbog razvoja situacije u Rumuniji i Bugarskoj.

Predsedniik vlade Nedić je ipak juče izjavio da će i dalje ostati lojalan prema nama (generalštabni potpukovnik fon Harling: Nedić vrši najoštriji pritisak da se izda obećano oružje odredima Draže Mihailovića).

3) General-potpukovnik Vinter: događajima u Rumuniji i Bugarskoj ugrožena je pozadina Grupe armija »E«. Akutan problem predstavlja Bugarska. Protivmere su otpočele koncentracijom dvaju motorizovanih grupa: snaga 2. oklopne armije kod Niša, a snaga Grupe armija »E« kod Skoplja. Angažovanje ovih motorizovanih grupa zavisi od daljeg razvoja situacije. General Auleb je danas preuzeo komandu nad motorizovanom grupom kod Niša.

Uveliko predstoji prenošenje težišta operacije iz južnih u centralni deo operacijske zone komandanta Jugoistoka. Odgovarajuće direktive su već izdate.

1. brdska divizija 27. 8. u 12.00 časova stavljena je pod neposrednu komandu komandanta Jugoistoka. Pre podne ona se nalazila u rejonu Kos. Mitrovica — Kraljevo.

29. avgust 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Savetovanje 29. 8. 1944. u komandi

Na dan 29. 8. 1944. održano je savetovanje kod gospodina komandanta povodom izveštaja o verovatnoj promeni u držanju pokreta Draže Mihailovića, kao i što se od toga može izvući u pogledu razvoja opšte situacije na jugoistoku.

Srbija

O situaciji na Dunavu, vidi dnevni operativni izveštaj.

Banat: viši policijski i SS-vođa preuzeo je obezbeđenje Srbije. Na rumunsko-banatskoj granici i dalje mirno.

Pokreti Bugara u cilju evakuacije i koncentracije traju neprekidno uz rastuću pojavu demoralizacije i prepade četnika i komunista.

Preuzimanje od Bugara svih zadataka na obezbeđenju postrojenja i železničkih pruga, izuzev na pruzi Lapovo — Leskovac i Niš — Bela Palanka. 1. brdska divizija

Prepotčinjava se neposredno komandantu Jugoistoka. Marš se odvija po planu.

Masiranje snaga na prostoriji Niš — Beograd

Komandant Jugoistoka, la, str. pov. br. 4104/44. javio je Vrhovnoj komandi Vermahta (Generalštab) da masiranje sopstvanih snaga na prostoriji Niš — Beograd, koje je još u toku, uglavnom pada na teret 2. oklopne armije. Ovo masiranje dolazi u trenutku kada se računa na oživljavanje dejstava bandi u Hrvatskoj i pod okolnostima stvaranja jedne manje desantne operacije.

Komanda 2. oklopne armije, kroz oštru koncentraciju preostalih snaga i kroz obrazovanije rezervi, teži da vodi računa o situaciji. Ovo, međutim, uslovljava da se napuste rejoni koje je do sada radi prestiža obezbeđivala.

Radi se o sledećim uporištima: Drvar, Jajce, D. Vakuf, Bugojno, Nikšić i Debar.

Molim da se ovo odobri.

Prilog 251/VIII.

Dalji tok u vezi s tim, kao i konačno odobrenje, vidi prilog 251-a/VIII.

Zadatak 2. oklopne armije

U vezi telegrama 2. oklopne armije Ia, str. pov. tor. 11.9/44. komandant Jugoistoka telegramom Ia, str. pov. br. 4102/44. saopštio je da akutnu opasnost za zonu operacija komandanta Jugoistoka najvećim delom predstavlja teritorija Rumunije i Bugarske, kao i ustanički pokret u Grčkoj i Srbiji. Otuda, kasniji kao i raniji zadatak 2. oklopne armije jeste da bezuslovno i čvrsto drži obalu u svojim rukama i to sa sadašnjim snagama koje su za to dovoljne. Naređenja za vođenje borbe, koja je izdala ova komanda, ostaju bezuslovno u važnosti ...

Lojalnost hrvatskog državnog rukovodstva i oružanih snaga

Telegramom Ia, str. pov. br. 4103/44. naređeno je opunomoćenom nemačkom generalu u Hrvatskoj, na znanje Komandi 2. oklopne armije, da obaveštava o eventualnoj pojavi krize koja se nagoveštava, pošto je, usled zaoštrene unutrašnje situacije u Grčkoj i Srbiji, puna lojalnost državnog rukovodstva i oružanih snaga, uključno sa ustaškim jedinicama, od odlučujućeg značaja za dalje vođenje borbe na jugoistoku.

191. brigada jurišnih topova

Telegramom Ia, str. pov. br. 4093/44. naređeno je 191. brigadi jurišnih topova, tj. samo ljudstvu koje se nalazi u Leskovcu, da neodložno (vremenski u roku od 5 dana) preuzme zaštitu radova ina opravci pruge Grdelica — Vranje, a prema bližim uputstvima 95. železničke inžinjerijske čete u Leskovcu.

Zapovest br. 7. za odbranu teritorije Jugoistoka

Na osnovu nove situacije posle ispadanja Rumunije i »neutralnosti« Bugarske, pod Ia, str. pov. br. 0217/44. izdata je zapovest br. 7. za odbranu teritorije Jugoistoka i dostavljena svim komandama koje u njoj učestvuju:

1) Očekuje se pooštreni pritisak neprijatelja spolja i iznutra.

2) Zadatak je komandanta Jugoistoka: držanje srednjeg Balkana i najvažnijiih saobraćajnih veza.

3) Mere:

a — koncentracija svih pokretnih rezervi komandanta Jugoistoka na prostoriji Beograd — Naš — Skoplje;

b — slabljenje posada na ostrvima i zauzimanje jako rastresitog rasporeda u južnoj i srednjoj Grčkoj;

c — povlačenje svih trupa i ustanova južno od linije Krf — Janina — Kalabaka — Olimp.

4) Delimične zapovesti. Nastojati, kako kod stanovništva tako i kod sopstvenih trupa, da se što duže izbegne utisak da se radi o evakuaciji. Najoštrije čuvati tajnu.

30. avgust 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Specijalni štab »Bacing« [»Bazing«] za sklanjanje oko 200 teretnih brodova na Dunavu

Niže Gvozdenih vrata nalazi se oko 200 teretnih brodova sa dragocanlim tovarom, kao i veliki broj malih jedinica Ratne mornarice.

Pošto su dosadašnji pokušaji na savlađivanju ove rečne prepreke propali, Ratna mornarica namerava da izvrši prodor uz pomoć vojske i vazduhoplovstva.

U tu svrhu formiran je Specijalni štab »Bacing«. U taktičkom pogledu, štab je potčinjen vojnoupravnom komandantu Jugoistoka, a neposredno sarađuje sa Komandom vazduhoplovstva Jugoistoka i mornaričkim oficirom za vezu Grupe armija »F«.

31. avgust 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

92. grenadirska (motorizovana) brigada i 202. tenkovski bataljon

Telegramom Ia, pov. br. 4181/44. naređeno je Komandi 2. oklopne armije da se 92. grenadirstka brigada (motorizovana) i 202. tenkovski bataljon potčinjavaju komandantu Jugoistoka.

Delove imenovanih jedinica razmestiti u bližoj okolini Beograda tako da, u slučaju ugroženosti glavnog grada, mogu u najkraćem roku da stupe u borbu.

Prema razvoju situacije, moguća je njihova upotreba u pravcu Dunava Mio ka odseku južno od Turn-Severina ili s obe strane reke komunikacijom Bazijaš — Oršava.

1. septembar 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Vazdušni transport trupa za Grupu armija »Južna Ukrajina«

Telegramom pov. br. 1042/44. vazduhoplovni oficir za vezu pri komandantu Jugoistoka dostavio je Grupi airmija »Južna Ukrajlina« sumarni izveštaj o vazdušnom transportu Padobranskog bataljona »Brandenburg«, Nastavnog bataljooa Škole za borbenu obuku Niš i 3. bat. 4. puka »Brandenburg«.

Prilog 12/IX.

Reorganizacija u domenu nadležnosti Komande vazduhoplovstva Jugoistoka

U raspisu, komandant Jugoistoka, vazduhoplovni oficir za vezu, pov. br. 1041/44, vazduhoplovni oficir za vezu objavio je i po razrezu dostavio saopštenje o reorganizaciji komandovanja Vazduhoplovne komande Jugoistoka:

1) Komanda 2. vazduhoplovnog korpusa i komanda 30. poljske vazd. oblasti, posle objedinjavanja i reorganizacije, dejstvuju pod imenom: komandant nemačkog vazduhoplovstva Severnog Balkana. O zadatlku i delokrugu komadnovanja, vidi prilog.

2) Vazduhoplovni komandant Hrvatske se preimenuje u vazduhoplovni komandant Severnog Balkana.

3) Vazduhoplovni komandant Albanije se ukida.

2. septembar 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Srbija

Napadima iz vazduha i prepadima bandi iz zasede u toku poslednjih 48 časova, sve glavne i važnije pomoćne železničke veze na prostoriji Novi Sad — Beograd — Niš — Skoplje — Kraljevo — Kos. Mitrovioa delom su trajno prekinute. Istovremeno je došlo do prekida glavnih veza za obaveštavanje.

O oštećenim, odnosno porušenim žel. mostovima, vidi dnevni operativni izveštaj.

O situaciji na Dunavu, pokretima 1. bugarskog okupacionog korpusa i 1. brdske divizije, vidi dnevni operativni izveštaj.

Uzimanje Sandžaka pod našu komandu

U vezi telegrama Komande 2. oklopne armije str. pov. br. 2477/44. i vojnoupravnog komandanta Jugoistoka Ia, str. pov. br. 1004/44. komandant Jugoistoka je telegramom pod Ia, str. pov. br. 4253/44. naredio Komandi 2. oklopne armije, a obavestio Komandu vazduhoplovstva Jugoistoka:

U 00.00 časova 10. 9. 44. Sandžak ulazi u delokrug (nadležnost) komandovanja vojnoupravnog komandanta Jugoistoka. U istom momentu stavljaju se pod komandu vojnoupravnog komandanta Jugoistoka: muslimanski odredi štandartenfirera Kremplera, 2. puk »Brandenburg« bez jednog bataljona, 696. bataljon Feldžamdarmerije kao i sve policijske jedinice kaje se nalaze u Sandžaku.

4. SS-policijska oklopna grenadirska divizija

U telegramu Ia, str. pov. br. 4325/44. 4. SS-policijskoj oklopnoj grenadirskoj diviziji, na znanje Grupi armija »E«, naređeno je novo korišćenje 4. SS-policijske oklopne grenadirske divizije:

Zborni rejon Vršac. Divizija se stavlja pod neposrednu komandu komandanta Jugoistoka.

Prilog 60/IX.

11. peš. vazduhoplovna divizija

U telegramu Ia, str. pov. br. 4326/44. dostavljenom Grupi armija »E«, na znanje rajhsfireru SS na komandnom mestu, postavljen je zahtev da 11. peš. vazduhoplovna divizija u rejonu Skuplja bude u gotovosti za sprovođenje operacija »Hundeszon«, »Judas« itd.

3. septembar 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

O situaciji na moru i u vazduhu, vidi operativni izveštaj.

3. 9. izvršan je napad na Beograd sa oko 200 četvoromotornih bombardera. (Most na Dunavu srušen na dužini 180 m, stari železnički most na Savi 6 pogodaka, putnički most na Savi 2 pogotka, štete na železničkim postrojenjima). Drugi odred bombardovao je aerodrom u Kovinu (7 aviona potpuno uništeno a 2 oštećena, rafinerija i žel. skela dobili pogotke).

5. septembar 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Formiranje Alarmnog puka »Beograd«

Odnosi se na formiranje Alarmnog puka »Beograd« od vojnika koji se vraćaju iz zavičaja i sada, usled saobraćajno-tehničkih razloga, ne mogu da se upute svojim jedinicama. U vezi sa ovim, izdato je naređenje vojnoupravnom komandantu Jugoistoka, a dostavljeno na znanje Komandi Grupe armija »E«, Komandi 2. oklopne armije, Komandi vazduhoplovstva Jugoistoka i komandantu Mornaričke komande »Jug«.

6. septembar 1944. godine

Operativno odeljenlje Beograd — Dedinje

Obezbeđenje istočnog boka Grupe armija »E« na odseku Strume

U svom telegramu Ia, str. pov. br. 4428/44. komandant Jugoistoka obavestio je Vrhovnu komandu Vermahta (Generalštab) da namerava obezbediti istočni bok Grupe armija »E« na odseku Strume sa: 47. grenadirskim pukom, 122. armijskim tenkovskim bataljonom i tvrđavskim pešadijskim bataljonom koji je doveden iz Lemnosa.

Prilog 98/IX.

1. brdska divizija

1. brdska divizija, pod Ia, str. pov. br. 4424/44. primila je naređenje o njenom potčinjavanju komandantu Jugoistoka i stavlja joj se u dužnost odbrana istočne granice Srbije (kopija vojnoupravnom komandantu Jugoistoka).

Prilog 99/IX.

Telegramom Ia, pov. br. 4436/44, 1. brdska divizija dobila je naređenje da obezbedi za sebe stoku koju bugarske jedinice vode sa sobom.

Prilog 100/IX.

U telegramu Ia, str. pov. br. 4426/44. dostavljenom šefu Nemačke vojne misije u Bugarskoj i 1. brdskoj diviziji, naređeno je da se trupe »Šnekenburger« po dolasku na sirpsku granicu odmah potčine 1. brdskoj diviziji.

Prilog 101/IX.

1. brdska divizija dobila je naređenje da pošalje generalu Šnekenburgeru jednog okretnog oficira iz Specijalne komande »Guderijan«, koji bi u prijateljiskom objašnjavanju sa pripadnicima bugarake oklopne brigade mogao da izdejstvuje dobrovoljnu predaju tenkova.

Prilog 102/IX.

Iz sastava 1. brdske divizije izdvojena je 8. 9. Udarna grupa »Sofija« i obratnim putem otpočela pokret ka Beogradu radi dodeljivanja generalu za specijalnu namenu.

Prilog 103/IX.

Škola za borbenu obuku Niš

Telegramom Ia, str. pov. br. 4415/44. izdato je 1. brdskoj diviziji, Školi za borbenu obuku Niš i vojnoupravnom komandanitu Jugoistoka sledeće naređenje:

Školu za borbenu obuku Niš, bez već predatih delova, potčiniti u taktičkom pogledu 1. brdskoj diviziji.

Mere u slučaju da Hrvatska ispadne iz rata

Komanda 2. oklopne armije u dopisu od 6. 9. 44. dostavila je izveštaj i priložila kopiju naređenja admirala Jadrana Ia, sitr. pov. br. 579/44. o merama u slučaju eventualnog ispadanja Hrvatske na ugovoreni znak »Edelvajs« [Edelweiss« — »Runolist«].

7. septembar 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

1. brdska divizija

22, 24. i 25. bugarska divizija u punom rastrojstvu, ostavljajući za sobom brojno oružje, municiju, pribore i vozila beže u brda sa ciljem da pređu granicu između Bele Palanke i Zaječana. Praćenje je obustavljeno.

O daljoj situaciji u rejonu 1. brdske divizije kao i bugarskim povratnicima, vidi dnevni operativni izveštaj.

4. SS-policijska divizija

Pokret ka novom rejonu angažovanja u južnom Banatu 6. 9. bio je u punom toku.

Objedinjavanje Titovih i ruskih snaga

U dopisu Ia, str. pov. br. 4477/44. Komanda vazduhoplovstva Jugoistoka skrenula je pažnju vojnoupravnom komandantu Jugoistoka na opasnost zbog koncentracije jačih komunističkih snaga u rejonu Zaječaira, koje se tu nalaze radi infiltracije ruskih snaga.

Vojnoupravni komandant dobio je zadatak da smesta razbije ove crvene snage.

Obezbeđenje železničke pruge Beograd — Zagreb

Komandant Jugoistoka, u telegramu Ia, str. pov. br. 4463/44. dao je svoju saglasnost Komandi 2. oklopne atranije da težište angažovanja svih raspoloživih snaga bude na železničkoj liniji Beograd — Zagreb, a da se napuste zadaci na obezbeđenju žetve.

Potčinjavanje 2. puka »Brandenburg«

2. puku »Brandenburg« i vojnoupravnom komandantom Jugoistoka, a na znanje diviziji »Brandenburg«, telegramom Ia, str. pov. br.4461/44. poslato je naređenje:

2. puk »Brandenburg« (bez 2. batalijona) potčinijava se vojnoupravnom komandantu Jugoistoka radi upotrebe na odseku Zaječar — Kladovo.

Komandant Proširenog odbrambenog rejona Beograda

U dnevnoj zapovesti vojnoupravnog komandanta Jugoistoka, Personalno odeljenje pov. br. 1857/44. izmenjene su nadležnosti u komandovanju za grad Beograd, a general-potpukovnik Štefan postavljen je za komandanta Proširenog odbrambenog rejona Beograda.

8. septembar 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Zona operacija 2. oklopne armije

Kod hrvatskih domobranskih jedinica, već od 6. 9. u stalnom je porastu pojava napuštanja dužnosti, koja počinje da se proširuje i na legionarsku diviziju.

Pošto su od strane savezničke avijacije prekinute obadve žel. pruge koje iz Srbije vode ka Makedoniji, sada su i sve prikladne komunikacije zaprečene ih jako ugrožene od strane bandi.

SS-brdska divizija »Handžar«

Povećavaju se pojave raspadanja hrvatskih policijskih dobrovoljačkih jedinica u sevarozapadnoj Bosni.

4. SS-policijska divizija

Štab divizije i 4. armijski tenkovski bataljon na maršu žaleznicom i na motornim vozilima nalaze se između Kraljeva i Beograda.

Žel. pruga Beograd — Zagreb i Brod — Sarajevo

U telegramu komandanta Jugoistoka Ia, star. pov. br. 4503/44. dostavljenom nemačkom opunomoćenom generalu u Hrvatskoj i načelniku saobraćajne službe, na znanje Vrhovnoj komandi Varmahta (Generalštab), naređeno je da se odmah zatvore za civilni saobraćaj pruge Beograd — Zagreb i Brod — Sarajevo.

9. septembar 1944. godine

Komandant Makedonije General Šojerlen, sa načelnikom štaba i načelnikom Operativnog odeljenja, prispeo je u Bitolj i preuzeo komandu nad Makedonijom.

Zona operacije 2. oklopne armije

Još uvek dolazi do snažnih pojava raspadanja kod hrvatskih domobranskih jedinica.

Do sada javljeni gubici usled prebegavanija iznose: 111 oficira i 2065 podoficira i vojnika.

Gubici u oružju kod 1. hrvatskog lovačkog puka: 620 pušaka, 32 laka mitraljeza, 9 teških mitraljeza, 7 minobacača, 7 lakih bacača granata, 58 šmajsera, 190 pištolja, 4 protivtenkovska topa — 37 mm, 3 kamiona, 100 konja, 54 vozila, 26 kareta.

Osim toga, prebagli su (a u gore pomenutim brojevima nisu obuhvaćeni): jedan lovački puk i oko pet četa, najvećim delom sa oružjem.

10. septembar 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Zona operacije 2. oklopne armije

Dezertiranje kod hrvatskih jedinica i dalje se nastavlja.

U porastu su dejstva prepadima na komunikacije i uporišta u Albaniji.

Viša komanda »Crna Gora«

Zona osiguranja — Sandžak od 00.00 časova 19. 9. potčinjava se komandantu Jugoistoka, a ukida se Viša komanda »Crna Gora«.

Nadležnost komandovanja u Albaniji i premeštanje Štaba 2. oklopne armije

U telegramu, Ia, str. pov. br. 4569/44. Grupi armija »E« i 2. oklopnoj armiji, a ina znanje Komandi vazduhopliovstva Jugoistoka, komandantu Mornaričke grupe »Jug«, vojnoupravnom komandaotu Jugoistoka i Vrhovnoj komandi Vermahta (Generalštab) izdato je naređenje u pogledu komandnih odnosa u Albaniji i naređeno premeštanje Štaba 2. oklopne armije u rejon Osijek — Vukovar — Vinkovci.

Prilog 178/1X.

borbeni zadatak 1. brdske divizije

Telegramom Ia, str. pov. br. 4568/44, 1. brdska divizija dobila je borbeni zadatak da se angažuje u borbi opkoljenih jedinica u rejonu Vladičin Han — Surdulica.

Prilog 179/IX.

Obezbeđenje žel. mosta kod Osijeka

U telegramu Ia, sitr. pov. br. 4580/44. upućenom opunomoćeniku rajhsfirera SS grupenfireru Kamerhofenu, komandant Jugoistoka moli za podršku obezbeđenja železničkog mosta kod Osijeka od mogućih namera Mađarske da ga razruši.

11. septembar 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Deddnije

Komandant Makedonije

Neprijatelj drži Prilep sa oko 2 pešadijska puka, 5 baterija i 20 protivtenikovskih topova. Naši bataljoni, posle teških borbi, probili su se ka Bitolju.

11. 9. u 14.30 časova izvršen je napad iz vazduha sa 9 bugarskih mašina.

U Skoplju je mirna situacija.

Situacija zahteva brzo preduzimanje odlučnih imera uz angažovanje svih raspoloživih snaga.

Zona operacije 2. oklopne armije

Nastavlja se dezerterstvo kod hrvatskih jedinica.

I ešelon Komande 2. oklopne armije u 12,00 časova krenuo je ka novom komandnom mestu (Nuštar, 5 km severoistočno od Vinkovaca).

21. brdski armijski korpus

11. 9. u 12,00 časova pretpotčinjen je Grupi armija »E«.

SS-divizija »Skenderbeg«

Do sada dezertiralo 1176 Albanaca.

5. SS-brdski armijski korpus

7. SS-brdska divizija

Uporišta Jajce, D. Vakuf i Bugojno evakuisana su po planu.

Domobranski dopunski bataljon prebegao u Visoko.

69. armijski korpus za specijalnu namenu

Načelnik štaba 2. hrvatskog korpusa pobegao je sa 3 druga oficira.

Komandant Srema

Mostobrani Petrovaradin i Osijek -treba da se pripreme za rušenje sa mađarske strane.

Srbija

Komanda grupe »Šnekenburger«

O operaciji »Donauelfe« i »Vasernikse«, vidi dnevni operativni izveštaj.

1. brdska divizija

10. 9. uveče završen je transport 1. brdske divizije.

Zapadna Srbija

Crna Gora: oblast Sandžaka potčinjena je vojnoupravnom komandantu Jugoistaka, a njeno obezbeđenije vrše muslimanski odredi policijskog pukovnika fon Kremplera.

Komandantu Jugoistoka neposredno potčinjena:

4. SS-policijska oklopna grenadirska divizija

4. motorizovani izviđački bataljon 10. 9. u 02.45 časa otpočeo izviđanje Temišvara i čvrsto drži u rukama mostove na Tamišu. Ispred Temišvara, neprijateljske snage, koje su pružale snažan otpor na Tamišu, povukle su se.

Komandno mesto divizije u Beogradu.

Potčinjavanje 1. puka »Brandenburg«

Komandant Jugoistoka, u telegramu Ia, str. pov. br. 4599/44, izdao je Operativnom štabu divizije »Brandenburg« u Kraljevu, povodom potčinjavanja 1. puka »Brandenburg«, sledeće naređenje:

1. puk »Brandenburg«, po pristizanju u rejon Beograda, potčinjava se vojnoupravnom komandantu Jugoistoka i razmešta u neposrednoj blizini grada sa takvim proračunom da može, s jedne strane, izvršavati lokalne zadatke iz obezbeđenja koje mu bude postavio vojauoupravni komandant Jugoistoka, a, s droge, da se može angažovati u najkraćem roku i po naređenju komandanta Jugoistoka bilo u istočnom ili zapadnom pravcu.

Štab divizije »Brandenburg« kao i ostatke Padobranskog lovačkog bataljona razmestiti u istom trejonu.

12. septembar 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje. Telefonski razgovor na dan 12. 9. 1944.

Uključujući i razgovore prenošene teleprinterom između general--potpukovnika Vintera i generala Šmit-Rihberga

Prilog 197-a/IX.

Zona operacije Grupe armija »E«

Živa neprijateljska dejstva iz vazduha. Živa dejstva bandi na kopnu sa težištem u severnoj Grčkoj. U Makedoniji neprekidno tiaje zategnuta situacija u rejonu Prilep — Štip — Kriva Palanka.

Gubici kod neprijatelja u protekloj sedmici:

121 mrtvih, 76 zarobljenih (bez bugarskih gubitaka).

Plen pri razoružavanju bugarskih trupa:

12 lakih poljskih haubica, 6 jurišnih lovačkih eskadrila, 6 protutenkovskih topova 50 mm, 9 protivtenkovskih topova 37 mm, 2 topa 75 mm, 2.300 pušaka, 70 teških mitraljeza, 150 lakih mitraljeza i 15 minobacača.

Komandant Srema

Stalna pojava raspadanja kod hrvatskih brigada na obezbeđenju železničkih pruga.

Mađari su uklonili postavljena eksplozivna punjenja na mostu kod Petrovaradina, dok za eksplozivna punjenja na mostovima kod Osijeka vest nije potvrđena.

Organizacija za prihvat u Hrvatskoj

Komandant Jugoistoka, telegramom Ia, str. pov. br. 5579/44. izdao je Komandi 2. oklopne armije, Komandi vazduhoplovstva Jugoistoka, vojnoupravnotn komandantu Jugoistoka, a obavestio nemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj i opunomoćenika trajhsfirara SS u Hrvatskoj, strogo naređenje protiv ma kakve pojave raspada i stalnog razređivanja rasporeda snaga. Radi ovoga osnovana je u graničnoj zoni hrvatsko-mađarska organizacija za hvatanje.

Prilog 208/IX.

Komandno mesto divizije »Brandenburg«

Telegramom Ja, str. pov. br. 4623/44. upućenim diviziji »Brandenburg«, a na znanje Vrhovnoj komandi Vermahta (Generalštab), divizija je dobila naređenje da premesti komandno mesto u rejon Beograda.

Prilog 209/IX.

18. SS-brdski policijski puk

Komandant Jugoistoka, telegramom la, str. pov. br. 4.748/44. izdao rje naređenje Grupi armija »E«, a obavestio rajhsfirera SS na komandnom mestu da 18. brdski policijski puk bez zadržavanja u Makedoniji krene za Beograd.

13. septembar 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Napuštanje rudnika u Surdulici

Pod Ia, str. pov. br. 1328/44, Komandi Grupe armija »E« izdato je naređenje da napusti rudnik u Surdulici.

14. septembar 1944. godine

Operativno odeljenije Beograd — Dadinje

Ostavljanje uporišta u Hrvatskoj

U telegramu opor. br. 4713/44. strogo povarljivo, predata je Komandi 2. aklopne armije molba poslanika Kašea a u vezi ostavljanja (na svom mestu) uporišta Slatina, Doljiani i Našice, da ona donese odluku o tome.

Prilog 230/IX. Borski rudnik bakra

Pod Ia, pov. br. 4711/44. dostavljen je dopis vojnoupravnom komandantu Jugoistoka u kome je naređeno:

Firer zahteva da rudnik bakra Bor, iako je zasad prestala eksploatacija, ostane obezbeđen s dovoljno snaga.

Grenadirski puk »Tvrđava Beograd«

Veza: operacijski dnevnik str. 300, prilog &1/IX.

Pismenim putem la, str. pov. br. 5621/44. vojnoupravni komandant Jugoistoka s pozivom na gornje naređenje, obaveštava se o preimenovanju foimiranog Alarmnog puka »Beograd« u Grenadirski puk »Tvrđava Beograd«.

Prilog 234/IX.

U dopisu la, pov. br. 4697/44, upućenom vojneupravnom komandantu Jugoistoka, saopštsno je da se zadrže za Grenadirski puk »Tvrđava Beograd« podoficiri i vojnici art. jedinica i jedinica protivtenkovske odbrane u granicama pukovskih potreba, a za nova formiranja bita spreman na opoziv.

15. septembar 1944 godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Srbija

Istočni front

Komanda grupe »Šnekenburger«

Grupa »Berends« (8 km severozapadmo od Temišvara) posle borbe zauzela selo Aninu i dospela u rejon severozapadno od Svinice.

1. brdska divizija

Namera: izvesti operaciju »Igel« [»Jež«] radi čišćenja planine Kruševica (20 km istočno od Leskovca).

Severozapadna Srbija

Valjevo sa delovima 5. policijskog puka okruženo nadmoćnijim neprijateljem.

4. SS-policijska divizija

Zadatak: zauzeti Temišvar.

16. septembar 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedmije

Komandant Makedonije

Radi raščišćavanja situacije u Prilepu, privučene su 16. 9. izjutra Borbena grupa »Gulman« iz rejona Bitolj — Tapolčand i Borbena grupa 22. lovačke divizije iz rejona Gradsko — Negotino.

Zona operacije 2. oklopne armije

U vezi otoka Brač, Hvar i poluotoka Pelješca, vidi dnevni operativni izveštaj.

Vojnoupravni komandant Srbije (Srbija)

1. brdska divizija

Operacija »Igel« prekinuta je.

Zapadna Srbija

Jake crvene bande prodrle su 15. 9. u Valjevo. U toku je deblokada od strane Borbene grupe »Jungenfeld«.

Rudnik Bor

Telegramom Ia, str. pov. br. 4776/44. zamoljena je Komanda vaz-duhoplovsitva Jugoistoka da zadrži na svom mestu PA baterije u Boru, pošto Bor — uprkos naređenju firera da se obustavi eksploatacija — predstavlja jaku otpornu tačku na frontu Knjaževac — Gvozdena vrata.

17. septembar 1944. godine

Operativno odeljenije Beograd — Dedinje

21. brdski armijski korpus

1. puk SS-lovačke divizije »Skenderbeg«, posle masovnog dezer-tiranja, rasformiran je.

Zona operacije 2. oklopne armije

Usled pojačanih mera obezbeđenja, poboljšala se situacija ina glavnoj žalezničkoj pruzi.

5. SS-brdski armijski korpus

Na ostrvu Braču vode se žestoke borbe. Poluotok Pelješac bombardovan je. O pojedinostima, vidi dnevni operativni izveštaj.

SS-divizijia »Handžar« obnavlja se. Vojnoupravnom komandantu Jugoistoka

Istočni front

1. brdska divizija odbila bugarski napad podržavan sa 42 tenka iz Pirota. 10 tenkova je pogođeno.

Komanda Korpusne grupe »Šnekenburger«: 1. i 2. baltaljon 92. puka i dalje polagano nastupaju.

Zapadna Srbija; Valjevo je deblokirano.

18. septembar 1944. godine

Operativno odeljenije Beograd — Dedinje

Zona operacije Grupe armija »E«

91. armijski korpus za specijalnu namenu

Borbena grupa 2. bataljona 16. grenadirskog puka zauzela je Strumicu bez borbe.

Komandant Makedonije

Pred jakim neprijateljem, prekinut je napad na Prilep. Koncentracija neprijateljskih motorizovaniih snaga, od toga 20—30 tenkova), na prelazu puta istočno od Krive Palanke.

Zona operacije 2. oklopne armije

Neprijatelj je ispoljio jaku inicijativu protiv srednjodalmatinskih otoka.

5. SS-brdski armijski korpus

Na Hvaru, 17. 9. u podne, otpočelo novo iskrcavanje neprijatelja.

15. brdski armijski korpus

Neprijatelj, do sada nepoznate jačine, iskrcao se na Šoltu.

Vojnoupravni komandant Jugoistoka

Oko 50 četvoromotomih bombardera izvršili bombardovantje Beograda i naneli neznatne štete na obadva železnička mosta na Savi.

Istočni front

1. brdska divizija: odbila jak neprijateljski napad s obe strane Pirot — Bela Palanka.

Zapadna Srbija

Otpočela je planska evakuacija Užica i Požege. Izdato je naređenje da se napusti Valjevo posle evakuacije rezervi (u sredstvima životnim i borbenim potrebama) i razaranja važnijih privrednih objekata.

Razaranje tesnaca Gvozdena vrata uključujući i uređaje za vuču brodova

Pismenim putem, pod Ia, str. pov. br. 4837/44. izdato je vojnoupravnom komandantu Jugoistoka naređenje za zaprečavanje, odnosno temeljito razaranje tesnaca Gvozdena vrata, uključujući i uređaje za vuču brodova.

Prilog 297/IX.

1. puk »Brandenburg«

Pismenim putem, pod Ia, str. pov. br. 4838/44. potčinjava se 1. puk »Brandenburg« vojnoupravnom komandantu Jugoistoka, radi učestvovanja u kratkoročnom poduhvatu kod i istočnije od Valjeva.

Prilog 298/IX. Evakuacija ostrva Brač

Komandi 2. oklopne armije, pod Ia, str. pov. br. 4824/44, izdato je naređenje da obratnim putem izvesti zašto je bez naređenja evakuisano ostrvo Brač.

19. septembar 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

SS-divizija »Handžar«

Komanda 2. oklopne armije, telegramom Ia, str. pov. br. 157/44, saopštila je zadatak koji je 13. SS-diviziji »Handžar« postavio Zaubercvajg.

(Komandant Jugoistoka, Operativno odeljenje, str. pov. br. 02/93/44. od 19. 9. 1944.)

Usled progresivnog raspadanja SS-divizije »Handžar«, Komanda 2. oklopne armije, telegramom Ia, str. pov. br. 158/44, predložila je plan za njeno preformiranje.

(Komandant Jugoistoka, Operativno odeljenje, str. pov. br. 0274/44. od 19. 9. 1944.)

Telegramom Ia, str. pov. br. 4866/44. obaveštena je Vrhovna komanda Vermahta (Generalštab) o predlogu SS-grupenfirera Zaubercvajga Glavnoj upravi SS-trupa uz molbu da Vrhovna komanda ispalji utdcaj na odluku raijhsfirera SS, koja je sada u toku, u smislu rešenja koje je predložio komandant Jugoistoka.

18. SS-brdski policijski lovački puk Veza: operacijski dnevnik str. 334 — prilog 210/IX. U odnosu na pramenu situacije, 18. brdski puk najpre će se pripremiti za borbu u rejonu Ćuprije.

20. septembar 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Komandant Makedonije

Priilep je zauzet.

Zona operacije 2. oklopne armije

I dalje jaka neprijateljska aktivnost na srednjadalmatinskim ostirvima.

Situacija kod Banje Luke je, zbog prebegavanja hrvatske posade neprijatelju, teška.

Neprijatelj je izvršio napad iz niskog leta nia Novi, a napad lovcima bombarderima na Gospić.

Plen: 1 protivtenkovski top, .12 mitraljeza, 2 minobacača, brojno ručno vatreno oružje, 5 vagona municije, 1 sanitetski automobil, 75 konjia, 2 tenka uništena.

5. SS-brdski armijski korpus

O situaciji na Braču, Hvaru i Pelješcu, vidi dnevni operativni izveštaj.

69. armijski korpus za specijalnu namenu

Snažne borbe u rejonu i u gradu Banja Luka. Nemačka posada uporišta drži se. Hrvatska posada Banje Luke prebegla ili pobegla.

O pojedinostima, vidi dnevni operativni izveštaj.

Komandant Srema

Znatne sabotaže na železnioama. Vojnoupravni komandant Jugoistoka

U živom lovu avijacije protiv železničkih ciljeva, naročito u rejonu Kraljeva — Prilužja — Niša, pogođen je voz sa municijom i 50 vagana uništeno. Izvršen je napad na aerodrom -Niš sa oko 15 aiviona (bez znatnije štete).

21. septembar 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Vojnoupravni komandant Jugoistoka

20. 9. vršeno je živo izviđanje rejona Kragujevac — Niš. Nalet sa 30 rusko-bugarskih aviona u rejonu Kraljevo — Prilužje — Niš (napad iz niskog leta na železničku stanicu Kraljevo, a bombardera su bombardovali most na Moravi kod Mezgraje); 35 ruskih aviona izvršili su dva napada na gradsku železničku stanicu i, aerodrom Niš. Bombardovani su železničika stanica Crveni Krst (pogođen je pomoćni voz, a 1 lokomotiva izgubljena) i verovatno most na Moravi severo-zapadno od Niša.

Operacija protiv crvenih snaga na prostoru Užice — Čačak — Topola — Ub — Valjevo

Komanda 2. oklopne armije i vojnoupravni komandant Jugoistoka, telegram Ia, str. pov. br. 4928/44, dobili su naređenje za potčinjavanje 7. SS^brdske divizije »Princ Eugen« i za razbijanje jakih crvenih trupa, koje su se pojavile na prostoriji Užice— Čačak — Topola — Ub — Valjevo.

22. septembar 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Zona operacije 2. oklopne armije

Živ brodski saobraćaj između Visa, Hvara i Brača. Pri gađanju ostrva Drvenik od strane neprijateljsikih ratnih plovnih jedinica, potopljen je jedan naš brod.

Živa dejsttva naletima avijacije u severnoj Dalmaciji. Makarsika je bombardovana. Lov avijacitje na železničke ciljeve na pruzi Novska — Vinkovci, 2 lokomotive su oštećene.

Napad na grad, tvrđavu i predeo oko železničke stanice Broda izvršen sa 31 četvoromotornim bombarderom (svi koloseci su razoreni, štete u centru grada i tvrđavi). Napad na železničku stanicu Osijek (pogoci u magacine, rezervoar pogonskog goriva, pumpu za vodu i zgrade). Bombardovana je železnioka stanica Vinkovci i Karlovac (sem štete na kolovozima, uništene su i 2 lokomotive).

Izvršen je jak napad bandi (400 — 500 ljudi) na uporište Šolta. Odbijen je ponovni pokušaj iskrcavanja.

Situacija kod Banje Luke i dalje je zaoštrena.

5. SS-brdski armijski korpus

Evakuisana je otporna tačka Hvar.

15. SS-brdski armijski korpus

U vezi sa Šoltom, vidi dnevni operativni izveštaj.

69. armijski korpus za specijalnu namenu

Pojedinosti o Banjoj Luci vidi u dnevnom operativnom iizveštaju.

Vojnoupravni komandant Jugoistoka

Rusi su vršili izviđanja iznad jugoistočne Srbije, Beograda i Banata.

Lov avijacije na žeileizntičke ciljeve na pruzi Zemun — Novi Sad, Lapovo — Niš i Lapovo — Prilužje (napad na žaležnioku stanicu i bomibardovanje Kraljeva).

Istočni front

Komanda Borbene grupe »Šnekenburger«: neprijatelj, nepoznate jačine, noću 21/22. 9. prešao Dunav između Milutimovca i Kladova. 1. bataljon 2. puka »Brandenburg« dospeo je do D. Milanovca.

Zapadna i srednja Srbija

Crvene snage 38 km južno-jugoistočno od Beograda.

23. septembar 1944. godine

Operativno ode ljenje Beograd — Dedinje

Zona operacije 2. oklopne armije

6 pomorskih brodova izvršilo je napad ispred Šolte na 2 naša desantna broda.

Prema izveštaju kontraobaveštajne službe, u toku su iskrcavanja bandi i saveznika na ostrva Mljet, Korčulu, Hvar, Brač, zapadni deo Pelješca i u rejonu Ćilipi (20 km jugoistočno od Dubrovnika) koje su naše trupe evakuisale.

Nalet 13 engleskih aviona iznad južne i srednje Albanije, južne i severne Hrvatske.

Vojnoupravni komandant Jugoistoka

Naleti sa 23 aviona (najvećim dedom Tusko^bugarslflih) nad rejo-' nom Miš — Kraljevo. Ponovljen je, ali bezuspesno, napad bombama i bombardovani su mostovi li aerodrom Niš.

Istočni front

Komanda Borbene grupe »Šnekeniburger«: neprijatelj nepoznate jačine zauzeo je Kladovo.

Zapadna i jugozapadna Srbija

24. 9. otpočela je operacija »Cirkus«.

24. septembar 1944. godine

Operativno odeljenije Beograd — Dedinje

25. septembar 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

91. armijski korpus za specijalnu namenu

Štab 22. lovačke divizije i preostali delovi 1. baitaljona 65. puka prebačeni su u Dojran.

Štab 22. lovačke divizije preuzeo je komandu nad celim odsekom Struma — Strumdca.

Zona operacija 2. oklopne armije

24. 9. izvršen je nalet sa 6 engleskih aviona iznad dalmatinske obale i napadnut Skadar iz niskog leta. 3 aviona za niski let izvršila su napad na voz sa pogonskim gorivom na pruzi Doboj — Tuzla (vagonu su izgarali).

15. brdski armijski korpus

Namera: izvesti operaciju »Valkire« [»Walkiire«] radi čišćenja rejona sevaroistočno od Zadra.

69. armijski korpus za specijalnu namenu

Namera: izvesti operaciju »Šturm« [»Sturm« — »Juriš«] u cilju deblokade Banje Luke.

Kod Prilepa u Makedoniji razbijena je jedna bugarska jaka borbena grupa, uz neznatne naše gubitke. Ona je pustila da njeno celokupno naoružanje u topovima i teškom oružju padne u naše ruke.

26. septembar 1944. godine

Operativno odeljertje Beograd — Dedinje

O situaciji

Situacija se, prema izlaganju procene situacije, nije bitno izmenila.

U 22.00 časa primljen je izveštaj, sa večernjeg izviđanja, da je neprijatelj, nastupajući južno od Temišvara ka jugu i jugozapadu, na granici Banata i stigao u Sentu i Jaša Tomić.

Protivmere: uvesti u borbu Borbenu grupu »Valter« (1. puk »Brandenburg« i 191. brigada jurišnih topova).

Nibelunška linija

Pod Ia str. pov. br. 5091/44. predat je telegram Komandi 2. oklopne armije u kome se komandant Jugoistoka islaže sa namerama, izuzev sa početkom izgradnje linije.

27. septembar 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

O situaciji

1) U noći 26. 9. u 02.00 časa, javljeno je da neprijatelj nastupa kroz veliku brešu u rejonu Temišvara između obadve grupe armija.

Odmah su izdata naređenja za preduzimanje protivmera.

Na dam 27. 9. u podne, 1. puk »Brandenburg« sa čelom kolone bio je u Beogradu, sa borbenim delovima prešao je Dunav skalom do 17.00 časova, a završio prelaženje svim komorama oko 20.00 časova.

Komandant divizije »Brandenburg« (general Kilvajn) i komandant 1. puka »Brandenburg« (potpukovnik Valter) danas su se javili Grupi armija [»F«] i uvedeni u dužnost.

2) 1. brdska divizija neprekidno nastupa ka dunavskoj petlji.

28. septembar 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

Dejstvo neprijatelja

Živa neprijateljska dejstva na moru d u vazduhu. U porastu je neprijateljski pritisak na srpski Banat.

Zona operacija komandanta Jugoistoka

1. brdska divizija odbila je napad u punom zamahu mase ruske 74. streljačke divizije, razbila dva ojačana streljačka puka, i potisnula je u Brzu Palanku.

Posle dvodnevnih napadnih borbi, pri noćnom prelazu retke Vrbas, protiv jakih snaga bandi, Borbena grupa »fon Rudno« (Oklopni juirišmi bataljon i 1. bataljon 4. puka »Brandenbuirg«), skoro bez izuzetka ostavljena sama sebi, zauzela je Banju Luku i oslobodila posadu koja je već od 19. 9. u okruženju. Grad i citadela nalaze se čvrsto u našim rukama.

91. armijski korpus za specijalnu namenu

Borbena grupa »Papst« (2 bataljona, 1 art. divizion jiurišnih topova), nastupajući iz Štipa, preko Strumice, otpočela je napad na prevoj severno od Amceli (12 km severoistočno od Strumice).

21. brdski armijski korpus

Pukovska grupa 297. divizije (524. grenadirski puk, 1. divizion 297. art. puka), kao rezerva grupe armija; prikuplja se u rejonu Tirane.

Zona operacija 2. oklopne armije

27. 9, prema dzveštaju, zapadno od ostrva Vis osmotren je konvoj od 6 većih jedinica sa kursom Šibenik (ponovnim osmatranjem, tors ostrvo Drvenik).

12 engleskih aviona u patrolama krstarili su nad dalmatinskim primorjem (2 napada bez rezultata na Ston i bombardovanje Drniša), kao i nad južnom i severozapadnom Hrvatskom. 15 borbenih aviona boimbardovaili su Mostar.

15. brdski armijski korpus

Situacija kod Drvenika je nepromenjena.

O operacija »Valkire« vidi prilog.

69. armijski korpus za specijalnu namenu

Domobranska borbena grupa deklofeirala je sa juga posadu u Sumji. Operacijom »Šturm« zauzeta je Banjia Luka, a deblokirana posada u citadeli.

Deblokada posade u Surdulici

Komanda Grupe armija »E« dobila je telegramom, pod Ia, str. pov. br. 5133/44. naređenje da deblokira posadu u Surdulioi čim to situacija kod Carevog Sela, Krive Palanke itd. dozvoli, o čemu je obaveštena i Komanda vazduhoplovstva Jugoistoka.

Prilog 413/IX.

Razvoj situacije u južnoj Albaniji

U vezi ranijeg naređenja Ia, str. pov. br. 0282/44. (vidi operacijski dnevniik — stranu 385), Grupi armija »E« i 2. oklopnoj armiji (na znanje Komandi vazduhoplovstva Jugoistoka, (komandantu Mornaričke grupe »Jug« i admiralu Jadrana) telegramom je predaito naređenje Ia, str. pov. br. 5139/44. da naređena pukovska grupa 297. divizije ne krene ka 2. oklopnoj armija, nego da se najpre, kao udarna rezerva, koncentriše u rejonu Tirane i tu da ostane.

Prilog 414/IX.

Ojačana pukovska grupa 117. lovačke divizije

Telegram oper. br. 5134/44. strogo poverljiivo, Komandi Grupe armija »E« izdato je naređenje da ojačana pukovska grupa 104. lovačke divizije smesta krene na put sa najbliže ukrcne stanice i odveze se za Beograd.

Prilog 415/IX.

Grenadirski puk »Rodos«

Komanda Grupe armija »E« dobila je telegramom, Ia, str. pov. br. 5132/44 naređenje da Grenadirski puk »Rodos« što pre prebaci vazdušnim putem iz sadašnjeg rejona u Beograd.

29. septembar 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

O situaciji

1) Ugroženost južne Albanije zaslužuje opštu pažnju. Inostrana štampa javlja o jednovramenom i na širokom frontu desantu sa mora i aiz vazduha. O tome govore znaci: pojava 1 krstarice i 3 desantna broda, povećana aktivnost komunista, određen pokret Zervasovdh snaga prema severu.

Na to ukazuje i odluka maršala, doneta juče uveče, da ojačanu pukovsku grupu 297. lovačke divizije ne ostavi na ušću Neretve nego da je, kao udarnu rezervu, postavi u rejonu Tirane.

2) Komandant Makedonije dobro je zadatak da pripremi sopstvenim snagama akciju za deblokadu posade u Surdulici.

3) Postepeno se više ne može odbijati pomisao da je tobože trebalo da ruski 75. korpus i 46. armija imaju »specijalni zadatak« da sa Titovim jedinicama izvedu zajedničku operaciju sa opštim ciljem Beograd.

Otpočele su protivmere:

a — da ojačana pukovska grupa 104. lovačke divizije bez prekida izvrši ubrzani pokret (ako je moguće odmah, priključujući se 117. lovačkoj diviziji) u rejon Beograda.

Ova mera je svrsishodna, pošto je dirvizilja uvukla u svoj sastav niiz tvrđaivsikih bataljona i sada je vrlo jaka;

b — 117. lovačku diviziju, prikupiti u rejonu južno od Beograda sa mogućnošću da se angažuije prema jugu protiv Tita, a preko Dunava prema severu;

c — Grenadirski puk »Rodos« prebaciti preko reke u Pančevo.

Ove mere trajaće još neko vreme, sve dok se borba 1. brdske divizije, Borbene grupe »Valter«, 92. grenadirske brigade itd. bude ispoljavala kao borba za dobitak u vremenu. Mora se postići da se napad neprijatelja toliko dugo zadržava dok ne bude završena izgradnja odbrane Beograda. Težište je pri tome na severnom krilu, severno od Pančeva, sa otpornim tačkama Bela Crkva i Vršac (postavljanje teških protivtenikovskih topova 88 mm).

91. brdski armijski korpus

Borbena grupa »Papst« stigla u rejon Strumice.

Komandant Makedonije

Situacija na starobugarskim graničnim prevojima je nepromenjena.

Zona operacija 2. oklopne armije

28. 9. 3 engleska aviona izviđala su rejon Skadra i zapadnu Hrvatsku — Istru, 4 engleska aviona ikirstainila su nad rejonom Metković, a 3 rusko-bugarska nad rejonom Sr. Mitrovice i bombardovala železničku stanicu Ruma (nedostaju pojedinosti).

15. brdski armijski korpus

Situacija kod Drvenika nepromenjena. Operacija »Valkire« odvija se po planu.

69. armijski korpus za specijalnu namenu

O operaciji »Šturm« vidi prilog.

Borbena grupa »Valter«

Telegramom, Ia, str. pov. br. 5153/44. saopšteno je vajnoupravnom komandantu Jugoistoka da je generalštabni potpukovnik Duenzing postavljen za komandanta borbene grupe i da odmah počinje da dejstvuje.

Procena situacije

Gospodin maršal, u izdatom naređenju general-pukovniku Leru o najbržem prebacivanju vazdušnim putem Grenadirskog puka »Rodos«, dao je i procenu situacije (akutna ugroženost Beograda — najteže posledice i za Grupu armija »E«).

Komandant Jugoistoka, Operativno odeljenje, str. pov. br. 0288/44. od 29. 9. 1944.

30. septembar 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

O situaciji

Dan počinje pod utiskom izvanredno zaoštrenog neprijateljskog pritiska:

1) U rejonu Negotiin — Brza Palanka, gde 1. brdska divizija izvodi vrlo teške borbe protiv 3 ruske divizije (mostobran kod Negotina i Mihajlovca), situacija se ipak ne može oceniti kao potpuno čvrsta,

2) U rejonu Bozovič — selo Anina, 2. bataljon 92. grenadirske brigade probio se iz Bozoviča ka jugozapadu, ostavljajući za sobom komoru i vozila. U rejonu od Oršave do Resice koncentrisu se znatne ruske snage i od danas, pre podne u 10.00 časova, vrše napad sa jakim snagama istočno od Oravice.

3) Na istočnoj granici Banata, ijače neprijateljske snage vrše pritisak od Temišvaira preko Dete (zaposednuta od strane neprijatelja) prema jugu ka Vršcu, a preko Jaše Tomića (zaposednut od strane neprijatelja) prema jugozapadu u pravcu Bečkereka.

Podaci o neprijatelju od juče, sa postupno ocrtanim pravcem prodora ka Beogradu, ovim dobijaju dalju potvrdu.

Kao protivmere, otpočele su:

Borbenu grupu »Duenzing«, još danas, angažovati prema severu ka Jaši Tomiću. Sada, inače, ne ostaje ništa na raspolaganju.

Transparitovanje vazdušnim putem Grenadirskog puka »Rodos«, koje je predviđeno u noći 30. 9/1. 10, zbog loše vremenske situacije (oblaci su se spustili na .50 m!), dovedeno je u pitanje.

Bataljon »Brandenburg« prebacuje se sa desne na levu obalu [Dunava] i angažuje protiv neprijatelja istočno od Oravice.

Prilog 427/IX.

Zona operacije Grupe armija »E«

22. brdski armijski korpus

Otpočelo je izdvajanje 724. ojačanog lovačkog puka radi uSkrca-vanja za Beograd.

Komandant Makedonije

Na graničnim prolazima nije bilo osobitih događaja.

Zona operacija 2. oklopne armije

3 engleska aviona izviđala su 29. 9. rejon Mostar — Ston i severozapadnu Bosnu. Produžili su let ka teritoriji Nemačke.

5. SS-brdski armijski korpus

29. 9. otpočela je operacija »Irgarten« (čišćenje rejona na ušou Neretve).

15. brdski armijski korpus

Situacija kod Drvenika nepromenjena.

1. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

O situaciji

Dan je počeo u znaku alarmantnog izveštaja o prodoru neprijatelja (Rumuni pod ruskim rukovođenjem) ka Bečkereku. Rano po podne, neprijatelj je stajao pred samim gradom. Od Borbene grupe »Duenzing«, za sada je tu samo 1 četa, dok se ostale približavaju prevozeći se železnlicom. U 16.00 časova stigao je 1 voz sa 14 jurišnih topova i odmah uveden u barbu u napadu na Lazarevo.

Štab divizije »Brandenburg« zadužen je za odbranu Banata. Komandant divizije (general Kilvajn), sa načelnikom Operativnog odseka, poleteo je avionom »roda« u 17.00 časova, ostatak štaba ga štedi u 18.00 časova maršem prema Bečkereku.

7. SS-brdska divizija

Pred celim frontom živo neprijateljsko izviđanje i dejstva izviđačkih jedinica.

1. brdska divizija

Nadmoćniji neprijatelj je od 30. 9. u napadu na celom divizijskom frontu.

Komanda Operativne grupe »Šnekenburger«

Komandu preuzima 2. 10. 44. general pešadije Miler.

Zapadna i srednja Srbija

Ćela Borbena grupa »fon Jungenfeld« nalazi se u povlačenju. Neprijatelj je poseo veći deo mačvanske .ravnice.

Zadatak vojnoupravnog komandanta Jugoistoka

Komandant Jugoistoka, Ia, str. pov. br. 5223/44., obavestio je Vrhovnu komandu Vermahta (Generalštab) da vojnoupravni komandant Jugoistoka, usled promenjene situacije, pored svojih teritorijalnih, ima u prvom redu operativne zadatke. Da bi se za ovo dao tačan izraz, predloženo je da se ubuduće primenjuje naziv:

»Armijska grupa »Srbija« (vojnoupravni komandant)«.

Prilog 7/X.

Banja Luka

Telegramom, Ia, str. pov. br. 5219/44. Komandi 2. oklopne armije saopštena je naredba firera u vezi vojničkog i političkog značaja držanja Banje Luke i dat odgovarajući zadatak.

Situacija istočno od Bečkereka

Na osnovu situacije istočno od Bečkereka, komandant Jugoistoka je pismenim putem pod Ia, str. pov. br. 5217/44. naredio vojnoupravnom komandantu Jugoistoka, višem SS i policijskom vođi, štabu divizije »Brandenburg« i Komandi vazduhoplovstva Jugoistoka:

Pravo zapovedanja nad nemačkim borbenim grupama (koje su angažovane u rejonu Bečkereka iz sastava Štaba divizije »Brandenburg« (general-potpukovnik Kilvajn) i njihovo potćinjavanje Komandi korpusa »Šnekenburger«.

Linija razgraničenja između 92. grenadirske brigade (motorizovane) i 4. SS-policiljiske oklopne grenadirske divizije.

Borbene grupe koje se potčinjavaju diviziji »Brandenburg«.

O daljim instrukcijama vidi prilog.

Prilog 11/X.

Prilog 14/X.

Pukovska grupa 181. lovačke divizije na raspolaganju Komandi 2. oklopne armije

Grupa armija »E« zamoljena je da izloži stav, da li bi se pukovska grupa 181. lovačke divizije mogla izvući i dali na raspolaganje Komandi 2. oklopne armije.

Komandant Jugoistoka, Operativno odeljenje, ;str. pov. br. 5209/44.

Gubici u septembru 1944.

Personalno-organizaoijsko-kadrovsko odeljenje komandanta Jugoistoka pod str. pov. br. 276/44. od 9. 1. 45. [verovatno greška :— prim., red.] javilo je Vrhovnaj komandi Vermahta (Generalštab/Operativno odeljenje Kopnene vojske/Jugoistokl o gubicima u septembru 1944:

Zona operacije komandanta Jugoistoka:

— nemački vojni obveznici:

oficiri: 49 mrtvih, 55 ranjenih, 35 nestalih;

podoficiri i vojnici: 1333 mrtva, 2.736 ranjenih, 2238 nestalih.

— SS i policijske jedinice:

oficiri: 4 mrtva, 13 ranjenih, 1 nestao;

podoficiri i vojnici: 64 mrtva, 217 ranjenih, 7 nestalih.

— strani vojnici:

oficira: 1 mrtav, ranjenih nema, 1 nestao;

podoficiri i vojnici: 193 mrtva, 541 ranjen, 1224 nestala. O daljim pojedinostima vidi prilog.

Prilog 16a/X.

2. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje. Konferencija u štabu

Na dan 2. 10. 1944. održana je konferencija u štabu.

Načelnik »O našoj situaciji«

1) Preletanje sa ostrva ometano je neprekidnim neprijateljskim masovnim dejstvima. Tako, na primer, aerodrom Rodos je pod neprijateljskom vatrom sa brodova.

Pokret jug—sever sprečavan je, pored toga, još i razaranjem pruga, rušenjem mostova, potapanjem mostova. (Tako, na primer, pokret 117. lovačke divizije teče već 14 dana i upravo su sad stigli prvi vozovi!.)

2) U Hrvatskoj ničeg značajnog.

3) U Srbiji je situacija stalno zategnuta. Crvene jedinice nadiru dalje prema severu ka okuci Save i Drine i stoje ispred Šapca i Sremske Mitrovice. Cilj je jasan:

Sjedinjavanje preko neprijateljskih snaga u Fruškoj gori sa Rusima koji na severoistoku (u Banatu) nastupaju ka Dunavu. Time je odsecaruje Beograda postalo preteče blizu.

4) U Makedoniji namerava se da se 11. vazduhoplovna pešadijska divizija postepeno prebaci prema severu na južno krilo Komande korpusa »Miler«.

5) Vojnoupravni komandant Jugoistoka od sada ima glavni odbrambeni front.

Na sektoru Komande korpusa »Milar«, neprijatelj je zauzeo dunavsku petlju, 1. brdska divizija, posle prvog lepog uspeha, sada vodi teške odbrambene borbe protiv 3—4 neprijateljske divitzliije. Već od 30. 9. na spoju između 1. brdske divizije i 7. SS-brdske divizije i južnije, neprijatelj takođe vrši znatan pritisak ka Zaječaru. Na ovom saktoru stoji 6 neprijateljskih divizija protiv 2 nemačke.

U Banatu su 2 ruska korpusa u napadu protiv malog broja nasumice skupljenih bataljona. Bela Crkva i Vršac juče su pali (ne može se oteti utisku da naše trupe nisu dovoljno uporne u rukovođenju i borbi). Aerodrom Bečkerek izložen je artiljerijskoj vatri i nije više za doletanje. Vođenje borbe u Banatu preneće se na komandanta divizije »Brandeoburg«, koji treba sa žurno prikupljenim delovima, vazduhoplovnim alarmnim jedinicama, policijom itd, da zaustavi prodor 2 ruska korpusa. Time je stvorena akutna taktička opasnost za Beograd. Gospodin maršal naredio je da se II ešalon štaba odmah prebaci za Osijek, I ešalon za sada ostaje.

Danas je izdato naređenje za posedanje mostobrana Pančevo od strane komandanta Beograda.

Kao dailje pojačanje Beogradu, predviđena je 117. lovačka divizija koja ima zadatak da se isikrca u rejonu Beograda. Njeno dovlačenje traje strašno dugo.

Načelnik saobraćajne službe o situaciji

Pruga Zagreb — Beograd je naizmenično razorena i opet slobodna. Pruge u Banatu su razorene, a popravljene do železničke stanice Vršac i deo pruge Vršac — Sečanj. U toku su (radovi na popravci ka Bečkereku. Pruga Pančevo — Bečkerek zaprečena je borbom kod ... [nejasan tekst — prim. red].

Pruga Beograd — Niš je otvorena [slobodna]. Na zapadnoj pruzi saobraćaj preko mosta kod Kraljeva vrši se premosnicom. Pomoćni most kod Kosovske Mitrovice poplavljen je i do 3. 9. čvrsti most biće gotov.

Komandant Srema

1. 10. 1944. u 12.00 časova, od komandanta 69. armijskog korpusa za specijalnu namenu, preuzeta je (komanda nad rejonom Našice — Oranovica — zapadno Suhopolje.

O novim granicama vidi prilog. Vojnoupravni komandant Jugoistoka

Istočni front

Komanda korpusa »Miler« preuzela je 1. 10. 44. u 10.00 časova komandu nad sektorom 7. SS-brdske divizije i 1. brdske divizije.

O operaciji kod 7. SS-brdske divizije li 1. brdske divizije vidi prilog.

Komanda korpusa »Šnekenburger«: o situaciji vidi prilog. Komandant oklopne grenadirske divizije »Brandenburg« preuzeo je komandu u rejonu Bečkerak.

Angažovanje SS-divizije »Handžar« u okuci Save i Drine

U telegramu, Ia, str. pov. br. 5236/44. rajhsfireru SS H. Himleru, posle isonpnog opisa situacije i priznanja opasnosti angažovanim muslimanskim jedinicama u okuci Drine i Save, zamoljen je za saglasnosit da jake snage divizije »Handžar« kratkotrajno oslabe front na području pacifikacije divizije i odatle da se neodložno prebace na savski sektor: Šabac — Sremska Miitrovioa — ušće Drine.

Obezbeđenje pruge i puta Beograd — Vinkovci

U telegramu, Ia, šifr. pov. br. 5238/44. Komandi 2. oklopne armije izdato je naređenje da po svaku cenu obezbedi prugu i put Beograd — Vinkovci protiv Titovih snaga, koje prodiru preko Save, i zadrži ih otvorenim [slobodnim].

Ispitati mogućnost da se ubrza angažovanje SS-divizije »Handžar«.

Prilog 27/X.

Banditsko uporište Ilok

Veza: operacijski dnevnik str. 409 — prilog 14/X.

U telegramu, Ia, str. pov. br. 5248/44., oemačkom opunomoćenom generalu u Mađarskoj i vojnoupravnom komandantu Jugoistoka, saop-šteno je da Ilok stalno mora biti u našim rukama. Mesto je kratkotrajno bilo opkoljeno i deblokiirano 1. 10. 1944. Iz ovih razloga otpada, u vezi sa oivim, naređena aikcija 2. Oklopne armije.

Prilog 28/X.

Proglašenje Srbije za borbenu zonu

Pismenim putem, pod Ia str. pov. br. 5986/44., vojnoupravnom komandantu Jugoistoka, specijalnom opunomoćeniku nemačkog Ministarstva spoljnih poslova za Jugoistok, višem SS i policijskom komandantu Srbije, proglašena je Srbija za borbenu zonu. Proglas stupa odmah u dajstvo.

Evakuacija Grčke

Vrhovna komanda Vermahta (Generalštab — Operativno odeljenje Kopnene vojske), pod str. pov. br. 773544/44. od 2. 10. 1944, naglasila je nužnost evakuacije sa teritorije Grčke. Kad za to dođe trenutak, komandant Jugoistoka će izvestiti.

Komandant Jugoistoka, Operativno odeljenje, str. pov. br. 0291/44. od 2. 10. 1944.

U telegramu, Ia, str. pov. br. 0292/44. od 2. 10. 44, komandant Jugoistoka je dostavio Grupi armija »E« — na znanje — gornji telegram Vrhovne komande Vermahta (Generalštab) i naredio joj da ga izvesti kada će morati da napusti Alanu.

U izveštaju o situaciji za načelnika, dostavljenom pod Ia, br. 0291/44. Vrhovnoj komandi Vermahta (Generalštab), komandant Jugoistoka saopštio je da će odluku o početku povlačenja iz Grčke javiti fireru najkasnije za 24 časa.

Telegram Operativnog odeljenja str. pov. br. 0293 od 2. 10. 1944.

Predmet kod načelnika XXXIX/44.

3. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

O situaciji

Situacija u Banatu odvija se u skokovima: Bečkerak je pao, a neprijatelj stoji zapadno odatle na Tiisi!

Kod Titela još držimo mali mostobran. Neprijatelj se nalazi u Parlezu.

Posle zauzimanja Vršea i Bele Crkve, neprijatelj je u brzom nastupanju ka zapadu stigao u Alibunar i Vladimirovac.

92. grenadirska brigada (motorizovana), povlači se žilavo se boreći i uz teške gubitke u ljudstvu (brigada je sada jaka oko 200 ljudi).

15. brdski armijski korpus

U operaciji »Valkire« naše jedinice stigle u Benkovac.

Vojnoupravni komandant Jugoistoka

Istočni front

Komanda korpusa »Miler«

1. brdska divizija: neprijateljski napad na celokupnom -divizijskom frontu traje neprekidno. Zbog upornog razaranja puta za dotur Požarevac — Žagubica i zaposedanja rejona Rgotine od strane neprijatelja, situacija u pogledu snabdevanlja je teška.

Komanda korpusa »Šnekenburger«

O situaciji kod 92. grenadirske (motorizovane) brigade, vidi prilog.

Komandant Proširenog odbrambenog rejona Beograda

Evakuisanje iz Beograda svih neboraca. Stigli su u Beograd: Operativno odeljenje 117. lovačke divizije i 1. bataljon 749. puka sa 2 čete.

Prikupljanje 11. vazduhoplovne pešadijske divizije

Komanda Grupe armija »E« naredila je da se hitno izvrši marš 11. vazduhoplovne pešadijske divizije radi smene 22. lovačke divizije, pošto se očekuje proširenje ,ruske ofanzive protiv istočne Srbije u rejonu Bela Palanka, sa pravcem udara ka Nišu.

Komandant Jugoistoka, Operativno odeljenje, str. pov. br. 5279/44.

Evakuacija Grčke

Telegramom, Ia, str. pov. br. 0294/44. od 3. 10. 1944, naređeno je Grupi armija »E« da neodložno otpočne odstupanje iz Grčke.

Telegramom, Ia, str. pov. br. 0240/44. od 3. 10. 1944, Komanda Grupe armija »E« predložila je da se sa evakuacijom otpočne oko 10. 10. 44, uz odricanje da se sve posade ostrva vrate natrag.

(Komandant Jugoistoka, Operativno odeljenje, str. pov. br. 0295/44. od 3. 10. 1944.)

U telegramu, Ia, str. pov. br. 0300/44. od 3. 10. 1944. izdata je direktiva Grupi armija »E« da napusti borbu u Grčkoj, južnoj Albaniji i južnoj Makedoniji i, što je moguće ranije, otpočne sa pokretom.

Zadatak Grupe airmiija »E« jeste: prikupljeno odvođenje snaga natrag do severne linije Skadar — Skopije — Klisura (»plava« linija).

O početku pokreta i rokovima izvestiti što pre.

Predmet kod načelnika XXXXI/44.

4. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenje Beograd — Dedinje

O situaciji

Rusi stoje pred Pančevom: Banatsko Novo Selo palo je posle teške borbe; 92. brigada u teškoj borbi povukla se i bori pozadi razorenog mosta severoisitočno od Pančeva.

Firer se uopšte saglasio s predlogom maršala u vezi sa evakuacijom Grčke. Grupa armija »E« dobila je naređenje da što je moguće pre otpočne sa evakuacijom. Grupa armija se pripremila da istu izvede na ugovoreni znak, a trajalo je oko 4 nedelje da se Grupa armija »E« prikupi u rejonu Soluna.

Prebacivanje vazdušnim putem sa ostrva nastaviće se sve dok se ne iscrpi pogonsko gorivo na ostrvima. Masa pogonskog goriva leži, na žalost, u oblasti Atike, tako da će se pri evakuaciji morati transportovati i pogonsko gorivo. Težište preletanja sada mora da bude na liniji Solun — Beograd.

Na bugarskom frontu ocrtava se nova opasnost. Obaveštajno odeljenje javilo je da crvena 37. armija na bugarskoj granici ima Niš kao cilj napada. Time bi crveni front napada bio presudno proširen. Kao protivmera planirano je da 11. vazduhoplovna pešadijska divizija bude smenjena od strane 22. lovačke divizije i da se poimeri dalje ka severu.

Istočni front

Srbija je od 21. 9. 1944. od strane komandanta Jugoistoka proglašena za ratnu zonu.

Komanda korpusa »Miler«

1. SS-brdska divizija: sovjetske motorizovane snage sa jakom artiljerijom probile su se s obe strane 400. carinarnice (10 (km jugoistočno od Zaječara) prema severozapadu i okružile Zaječar. Sovjeti su zauzeto Bor.

U rejonu Veliki Izvor — Vražogrnac (severno od Zaječara) vrši se dalje dovlačenje sovjetskih snaga železničkim .transportom.

1. brdska divizija: jaki neprijateljski napadi u rejonu Štubik, u kojima su prvi put crvene bande podržane tenkovima.

Komanda korpusa »Šnekenburger«

Ima zadatak da rukovodi na sektoru Gradište (isključno) do ušća reke Tise.

Čela sovjetskih napada prodrla su do položaja na mostobranu Pančevo, s obe strane puta Banatsko Novo Selo — Pančevo, kao i putem Bečkerek.

Borbena grupa »Kilvajn«

Neposredno potčinjena komandantu Jugoistoka. O liniji razgraničenja sa Komandom 2. oklopne armije vidi prilog.

Jugozapadno od Temišvara i na sektoru Dunava s obe strane Gvozdenih vrata naše trupe vode snažne borbe protiv sovjetsko-rumunskiih jedinica koje su u napadu. Snage su. kod Bele Crkve prodde preko srpsko-rumunske granice.

SS-divizija »Handžar«

Veza: operacijski dnevnik strana 414 — prilog 25/X.

U telegramu, koji je rajhsfirer SS Hiimler uputio gospodinu maršalu, odbijena je pismeno izneta predložena zamisao o angažovaeju divizije u okuci reka Save i Drine.

Isto tako odbijen je predlog potpukovnika Cirfogela Vrhovnoj komandi Vermahta (Generalštab) da se razoružaju Muslimani, a prekobrojno oružje izda ljudstvu nemačkog porekla iz jedinica Grupe armija »E« koje ovamo prelaze.

Komandant Jugoistoka, načelnik štaba, str. pov. br. 2218/44.

Prilog 48/X.

Procena situacije od strane Komande 2. oklopne armije

Komanda 2. oklopne armije u telegramu, Ia, str. pov. br. 171/44. od 4. 10. 1944, dala je procenu situacije.

Komanda 2. oklopne armije može da oslobodi 2 divizije prema severu, ako bi se glavna odbrambena linija premestila na liniju: Rijeka — Senj — greben Velebita — Knin — Livno — Mostar — Nevesinje — Gacko.

Komandant Jugoistoka, Operativno odeljenje, str. pov. br. 297/44. od 4. 10. 1944.

5. oktobar 1944. godine

Štab Grupe armija »F« premešta se u železničkom transportu i maršem na zemlji:

Operativno odeljenje. u Vukovaru.

Komanda pozadine u Osijeku. Premeštanje štaba komandanta Jugoistoka (Komande Grupe armija »F«)

Usled razvoja situacije, nužno je da se premesti štab komandanta Jugoistoka (Komanda Grupe armija »F«).

Operativno odeljenje premešta se u Vukovar, a odeljenje pozadine u Osijek.

21. brdski armijski korpus

Pukovska grupa 181. divizije krenula je iz rejona Skadra prema Uroševcu oradi prebacivanja železničkiim transportom za Beograd.

Zona operacije 2. oklopne armije

5. SS-brdski armijski korpus

Završena je operacija »Irgarten«. Neprijatelj je imao neznatne gubitke.

Armijska grupa »Srbija« (vojnoupravni komandant Jugoistoka)

Komanda korpusa »Miler«

7. SS-brdska divizija: posle neprestanih neprijateljskih napada na okruženu posadu Zaječara, Rusi su uspeli da izvrše prodor u istočni deo grada.

2. bataljon 14. SS. puka probio se sa jugozapada u centar grada i oslobodio posadu. Nedostaju pojedinosti.

1. brdska divizija: 99. lovački puk prikuplja se u rejonu kote 1100 (7 km jiugozapadno od Plavna) radi napada u bok ruske borbene grupe koja prodire ka Boru.

Komanda korpusa »Šnekenburger«

Jaki neprijateljski napadi sa jugoistoka i severozapada prema mostobranu Pančevo odbijeni su — delimično i u bliskoj borbi — uz visoke gubitke neprijatelja. Do sada nije nastupila još ni jedna neprijateljska artiljerijska jedinica.

Dalja neprijateljska pojačanja podilaze bojištu.

Borbena grupa »Kilvajn«

Situacija je nepromenjena.

117. lovačka divizija

Pretpotčinjava se neposredno Komandi armijske grupe »Srbija«.

Armijska grupa »Srbija« (vojnoupravni komandant Jugoistoka)

Usled odlučujućeg značaja za taktičko i operativno rukovođenje, koji su došli kao posledica prenošenja zadataka na frontu na vojnoupravnog komandanta Jugoistoka, gospodin maršal odlučio je da se stvori Armijska grupa »Srbija« (vojnoupravni komandant Jugoistoka). Posle ovoga, Štab Armijske grupe »Srbija« odvaja se od Štaba vojnoupravnog komandanta Jugoistoka i rasterećuje od svih upravnih zadataka. Načelnik štaba Armijske grupe »Srbija« biće generalštabni pukovnik fon Farnbiler.

Pod načelnikom štaba vojnoupravnag komandanta Jugoistoka objedinjavaju se u jednu celinu svi preostali delovi vojne uprave u Srbiji. Kao načelnik štaba vojnoupravnog komandanta ostaje general-major Vitez fon Gajtner.

O pojedinostima vidi prilog. Telegram, Ia, str. pov. br. 5309/44. dostavljen Komandi Armijske grupe »Srbija« (vojnoupravnom komandantu Jugoistoka, generalu pešadije Felberu), a obaveštenje Vrhovnoj komandi Vermahta (Generalštab, Operativno odeljenje Kopnene vojske — Jugoistok).

Prilog 53/X.

Direktiva za vođenje borbe

Telegram, Ia, str. pov. br. 0298/44. Komandi Grupe armija »E«, Komandi 2. oklopne armije, Armijskoj grupi »Srbija« (vojnoupraivni komandant Jugoistoka), Komandi vazduhoplovstva Jugoistoka, Vrhovnoj komandi Vermahta (Generalštab/ Operativno odeljenje Kopnene vojske) i Komandi Kopnene vojske (Štab Kopnene vojske), poslata je direktiva za vođenje borbe i izvođenje pokreta, shodno zadacima komandanta Jugoistoka od 5. 10. 1944. za držanje teritorija Hrvatske, Crne Gore, severne Albanije i Srbije.

Pomeranje glavne odbrambene linije Komande 2. oklopne armije

U telegramu, Ia, str. pov. br. 0299/44. od 5. 10. 1944, komandant Jugoistoka postavio je zahtev Vrhovnoj komandi Vermahta (Generalštab) o povlačenju glavne odbrambene linije kod Komande 2. oklopne armije (Vidi Ia str. pov. br. 0297/44. komandanta Jugoistoka od 4. 10. 1944. — operacijski dnevnik strana 424).

Naglašavajući rizik usled davanja slobode, zamoljeno je da Vrhovna komanda donese odluku.

Predmet kod načelnika XXXX/44.

Evakuacija Grčke

Grupa armija »E«, u telegramu Ia, str. pov. br. 0242/44. od 5. 10. 44, obavestiila je da će početak napuštanja borbe u Grčkoj uslediti varovatno 7. 10.

Komandant Jugoistoka, Operativno odeljenje, str. pov. br. 0301/44. od 5. 10. 44.

»Nibelunška« linija

Komanda 2. oklopne armije, pod Ia, str. pov. br. 168/44. od 2. 10. 44., izdala je armijsku zapovest u vezi izgradnje »Nibelunške« linije i dostavila na znanje komandantu Jugoistoka.

Komandant Jugoistoka, Operativno odeljenje, str. pov. br. 0302/44. od 5. 10. 44.

6. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenje Vukovar

O situaciji

Neprijatelj je zauzeo Pančevo, kolje smo mi evalkuisali. Srazmerno mali mostobran se još drži.

Namera neprijatelja procenjuje se u tom smislu., da hoće da zauzme Beograd, ali da ne namerava da izvodi veći napad preko Tise.

Lično pismo načelnika štaba, general-potpukovnika Vintera, komandantu Armijske grupe »Srbija«, generalu pešadije Felberu

Zabrinut za dalji razvoj situacije u rejonu Beograda, načelnik štaba, general-potpukovnik Vinter, dao je proceou situacije.

Dnevni operativni izveštaj od 6. 10. 1944.

Upadljivo mirno u Crnoj Gori i Hrvatskoj. Pooštrava se sovjetski napad prema sektoru Bor i Pančevo. U porastu je opasnost u rejonima Bela Palanka i zapadno od Velikog Bečkereka.

Zona operacije komandanta Jugoistoka

5. 10. 44. premešteno je Operativno odeljenje u Vukovar, a pozadinsko odeljenje u Osijek.

Komanda korpusa »Miler«

7. SS-brdska divizija: vodi teške odbrambene borbe kod Zaječara. O pojedinostima vidi prilog.

1. brdska divizija: neprijatelj vrši jak napad s obe strane Plavna — Klokočevac. Defovi brdske lovačke divizije i 98. puka izvršili su prodor od Topotoice pirema severu u cilju uspostavljanja veze sa posadom uporišta u D. Milamovcu.

Pošto su snage za uspešnu odbranu proširenog mostobrana bile nedovoljne, posle evakuacije u pozadinu svog materijala i preko 2000 vozila, Pančevo je evakuisano 6. 10. u ranim jutarnjim časovima.

Borbena grupa »Kilvajn«

Neprijatelj je izvršio napad na mostobran kod Titela.

Armijska grupa »Srbija« (vojnoupravni komandant Jugoistoka)

U (telegramu, Ia, str. pov. br. 5313/44. Grupi armija »E«, Komandi 2. oklopne armije, Komandi vazduhoplovstva Jugoistoka, komandantu Mornaričke grupe »Jug«, Grupi armija »Jug«, Grupi armija »Jugozapad«, nemačkom opunomoćenom generalu u Hrvatskoj, nemačkom opunomoćenom generalu u Mađarskoj i odaljenijima štaba, saopšteno je:

Vojnoupiravni komandant Jugoistoka vodiće se od sada pod oznakom:

»Armijska grupa »Srbija« (vojnoupravoi komandant Jugoistoka)«.

Prilog 59/X.

11. vazduhoplovna pešadijska divizija i 22. lovačka divizija

U telegramu, Ia, str. pov. br. 5325/44. komandant Jugoistoka obavestio je Vrhovnu komandu Vermahta (Generalštab) o namerama za upotrebu 11. vazduhoplovne pešadijske divizije i 22. lovačke divizije koje su angažovaine na istočnoj granici Makedonije i predložio da se nepromenjeno dalje sprovede namera u vezi upotrebe 11. vazduhoplovne pešadijiske divizije.

O pojedinostima, vidi prilog.

Prilog 60/X.

779. pukovski artiljerijski štab za specijalnu namenu

U telegramu, Ia, str. pov. br. 5323/44. Komandi Grupe armija »E« i Armijiskoj grupi »Srbija« izdato je naređenje da 779. pukovski art. štab za specijalnu namenu odmah otpočne pokret i to, pre svega, za Kraljevo.

Potčinjava se Komandi Armijske grupe »Srbija« radi angažovanja prema razvoju situacije.

Prilog 61/X.

1. divizion 8. protivavionskog artiljerijskog puka (motorizovanog)

U telegramu, Ia, sitr. pov. br. 5327/44. komandant Jugoistoka saopštio je Komandi Armijske grupe »Srbija«, da je Komanda vazduhoplovstva Jugoistoka dala pristanak da 1. divizion 8. protivavionskog artiljerijskog puka (motorizovanog) ostane kod Borbene grupe »Kilvajn«, ako je obezbeđena takva upotreba da u slučaju većih borbenih dejstava neće pasti neprijatelju u ruke.

Prilog 62/X.

U telegramu, Ia, sitr. pov. br. 5326/44. generalu protivavionske artiljerije pri Komandi vazduhoplovstva Jugoistoka saopštena je gornja odluka u vezi 1. diviziona 8. artiljertjiskog protivavionskog puka (motorizovanog).

Prilog 63/X.

Gubici u zoni komandanta Jugoistoka u vremenu od 1 — 31. 8. 1944.

U dopisu Personalno-organizacijsko-kadrovskog odeljenja str. pov. br. 260/44. — Prilog III, dat je pregled gubitaka za celu zonu komandanta Jugoistoka (Komande Grupe armija »F«):

Nemački pripadnici oružanih snaga

oficiri: 26 mrtvih, 56 ranjenih, 12 nestalih;

podoficiri i vojnici: 630 mrtvih, 1227 ranjenih, 324 nestala.

SS i policijske jedinice

oficiri: 4 mrtva, 6 ranjenih, — nestalih;

podoficiri i vojnici: 86 mrtvih, 355 ranjenih, 23 nestala.

Strani vojnici

oficiri: 4 mrtva, 6 ranjenih, — nestalih;

podoficiri i vojnici: 86 mrtvih, 355 ranjenih, 23 nestala.

Strani vojnici

oficiri: 1 mrtav, nema ranjenih, 1 nestao.

7. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenje Vukovar

O situaciji

Velika situacija označena je jučerašnjim početkom ruskog napada glavnim snagama iz rejona Đula prema severozapadu, koji je već prvog dana doveo do velikog osvajanja zemljišta. Rusi su angažovali 7 brzih korpusa. Dejstvo na naš front još nije vidljivo. Rus se, kako izgleda, oseća dovoljno jakim da jednovremeno počne sa izvođenjem 2 divergentne operacije od kojih jedna prema severozapadu ka Budimpešti, a druga prema jugozapadu ka Beogradu. Za odbranu Beograda predviđenu 117. lovačku diviziju ne treba cepati, već je angažovati onda kada je Beograd u opasnosti.

Novo je da je jučerašnjim izviđanjem iz vazduha utvrđeno znatno i sa više pravaca koncentrisamje snaga kod Velikog Bečkereka, tako da se u najbližem vremenu očekuje napad na sektoru Tise.

Juče posle podne, neprijatelj je tobože sa 3 bataljona prešao Tisu severozapadno od V. Bečkereka. Udar u bok sa juga, koji je odmah usledio od strane generala Kilvajna, razbio je jedan bataljon ali, zbog nastupa mraka, nije mogao stvar da raščisti.

Na sektoru Tisa — Dunav, ništa novo.

Situacija kod 1. brdske divizije je naročito teška, jer se sada bori na 3 strane protiv nadmoćnijeg neprijaitelja. Pokušaj probijanja prema severu ka G. Milanovcu za sada je prekinut. Izvršen je istovremeno i snažan napad na centar divizije. Najveća kriza je ipak na odseku Zaječara, gde se posada, naime, može osloboditi blokade — ali se obruč tako suzio da se mesto mora smatrati kao izgubljeno. Uvođenje u borbu 14. SS-puka usporeno je usled snažnog bočnog napada.

Obaveštajno odeljenje računa sa skorim napadam na Niš. Za borbu su pripremljene 3 bugarske divizije, a iza njih ruska 37. armija. Kao protivmera predviđa se da 22. lovačka divizija preuzme istočni fronit u Makedoniji, a 11. vazduhoplovna pešadijska divizija da se probije ka Leskovcu i postavi prema boku neprijateja u rejonu Niša. Grupa armija »E« izvestila je da još nije moguć početak evakuacije oblasti Atike, koji je predviđen za 7. 10, pošto se moraju spašavati još uvek velike rezerve u sredstvima i borbenim i životnim potrebama. Počataik će verovatno uislediti 10. 10, a prolaz prevoja Eunika predviđen je za 18. 10.

Dejstvo neprijatelja

Na odsecima Zaječar i Plavna, dovlačenjem daljih pojačanja, nastavljaju se teški napadi. O jačini neprijatelja u rejonu Bor, još nema nikakvih osnova za procenu.

Zapadno od Pančeva samo lokalna borbena aktivnost. Obrazovani su mostobrani preko Dunava jačine bataljona kod Belegiša i Surduka, a jačine puka preko Tise zapadno od Novog Bečeja. Na desnoj (istočnoj) obali vrši se dovlačenje daljih snaga sa artiljerijom i jurišnim topovima.

9. SS-brdski armijski korpus .

Preuzeo je delokrug komandovanja 7. 10. u 00.00 časova. Potčinjava mu se SS^brdska divizija »Handžar«.

O granicama vidi prilog. Armijska grupa »Srbija« (vojnoupravni komandant Jugoistoka)

Komanda Korpusa »Miler«

7. SS-brdska divizija: odbijeni su bugarski napadi južno i jugoistočno od Vlasotinca. Posada Zaječara, mprkos najitežih uslova, i dalje se brani. Nije se probio napad na Planinku.

1. brdska divizija: držanje i rezultati uspeha trupe, pri stalnom pooštravanju situacije u pogledu snabdevanja, primerni su — naročito na težištima dejstava.

Komanda korpusa »Šnekenburger«

Neprijatelj je u toku 6. 10. preko Pančeva dopro na Dunav. Bande se i dalje pojačavaju ispred Šapca.

O pojedinostima vidi prilog.

Borbena grupa »Kilvajn«

Neprijatelj dovlači tekuća pojačanja.

Vrhovna komanda Vermahta (Generalštab), telegramom Ia, str. pov. br. 5346/44. saopštila je da će protezanje »Plave« linije ići pravcem: Skadar — Gostivar — Veles — Osogovska planina — Klisura — Bela Palanka.

Rudnici hroma u Đakovi, Kukesu i severozapadno od Skoplja ostaju na ovaj način u našim rukama.

8. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenje Vukovar Konferencija kod gospodina komandanta

Na dan 8. 10. 1944. održana je konferencija kod gospodina komandanta, maršala barona fon Vajksa.

O učesnicima i sadržaju konfarencije vidi prilog 80/X.

Zona operacije Komande 2. oklopne armije

Nova linija razgraničenja između 2. oklopne armije i Armijske grupe »Srbija« (od 10.00 časova 9. 10). O protezanju linije razgraničenja vidi prilog.

Borbena grupa »Kilvajn« se istovremeno potčinjava Komandi 2. oklopne armije.

15. brdski armijski korpus

Operacija »Valkire« se nastavlja.

Armijska grupa »Srbija« (vojnoupravni komandant Jugoistoka)

7. SS-brdska divizija: vodi teške borbe sa Sovjetima. Posada Zaječara, posle teških i herojskih borbi protiv daleko nadmoćnijeg neprijatelja, probila se prema zapadu.

1. brdska divizija: vodi teške borbe sa Sovjetima.

O pojedinostima kod 1. divizije vidi dnevni operativni izveštaj.

O borbama Komande korpusa »Šnekenburger«, Borbene grupe »Kilvajn« i Borbene grupe »fon Jungenfeld« vidi prilog.

Sjedinjavanje Jurišne divizije »Rodos« i divizije »Brandenburg«

U /telegramu Ia, str. pov. br. 5382/44. Vrhovnoj komandi Vermahta (Generalštab, Operativno odeljenje Kopnene vojske) i zamenilkiu načelnika Personalne uprave, general-majoru Burgdorfu, komandant Jugoistoka predložio je i isorpno obrazložio zahtev da se odmah sjedini divizija »Brandenburg« sa Jurišnom divizijom »Rodos« i najpre organizuje jedna pešadijska divizija, a kasnije — prema razvoju situacije u pogledu materijala, i oklopno-grenadirska divizija. O pojedinostima vidi prilog.

Prilog 88/X.

9. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenje Vukovar

Istočni front

Divizija »Bether«: vrši obezbeđedje zapadne (desne) obale Dunava, računajući tu žandarmeriju i zavičajnu stražu.

Borbena grupa »Kilvajn«: nikakvih naročitih događajia. Armijska grupa »Srbija« (vojnoupravni komandant Jugoistoka)

Pri evakuaciji iz Banata u pozadinu folksdojčera, artikala snabdevarija i dragocenih vojnih tovara, kroz odvijanje nesmetanog prevoženja na mestimia skelskog prelaza severno od Beograda, naročito su se istakli: 522. i 555. (italijanski) inžinjerijski mostovni bataljon i 771. laka inžinjerijska mostovna četa.

Komanda korpusa »Baron f. Miler«

Proboj jedne sovjetske združene jedinice do Okoline Petrovca. Prednji motorizovani odredi sa tenkovima prodrli su do železmičike stanice Lapovo.

Posle izviđanja iz vazduha, krenule su istim putem jake motorizovane snage.

7. SS-brdska divizija: Bugari su 8. 10. otpočeli napad na odseku Bela Palanka.

1. brdska divizija: o situaciji i namerama vidi dnevni operativni izveštaj.

Komanda korpusa »Šnekenburger«

Neprijatelj je 8. 10, posle dovlačenja teškog naoružanja u noći 9. 10, ojačao mostobran kod Ritopeka.

U Banatu i u Srbija južno od Dunava, naše trupe su žilavim otporom i protivnapadima novodovedenih rezervi zaustavile nastupni marš neprijatelja. U rejonu borbenih dejstava zapadno od Zaječara, brdski lovci 1. divizije uništili su sovjetske bataljone koji su prodrili u njihove položaje.

Na položaj ima mostobrana na Tisi, nemačke i mađarske trupe zadržavaju neprijatelja koji u južnoj Mađarskoj napada na širokom frontu.

Prlog 103/X.

Pomeranje unazad glavne odbrambene linije kod Komande 2. oklopne armije

U telegramu, Ia, str. pov. br. 0308/44. od 9. 10, Komandi 2. oklopne armije, a na znanje: Grupi armija »E«, komandantu Jugozapada, komandantu Mornaričke grupe »Jug«, nemačkom opunomoćenom generalu u Hrvatskoj i Vrhovnoj komandi Vermahta (Generalštab), komandant Jugoistoka naredio je da se izvrši pomeranje glavne odbrambene linije sa jadranske obale na brdske položaje, čime se postiže ušteda u snagama.

10. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenje Vukovar

O situaciji

1. brdska divizija otpočela je pokret prema jugu sa ciljem darazbije neprijatelja kod Petrovca i Žagubice.

Prema bugarskom težištu dejstava kod Bele Palanke, treba dovući 11. vazduhoplovnu pešadijsku diviziju pravcem Leskovac — Niš.

2. oklopna armija treba da dovede sa primorja 2 divizije (264. lovačka divizija i 118. lovačka divizija) u rejon Rume.

Makedonija: neprijateljski prodor kod Kumanova na dubini od 9 km, zaustavljen je.

2. oklopna armija: mir;

Istočni front: mir;

Srbija: ruska grupa u dolini Morave, u istom predelu;

Mostobran Ritopek: nije očišćen;

Mostobran Beograd: mir.

U Srbiji su 3 korpusa protiv 2 divizije napravili brešu. Situacija je zategnuta. Odluka: zatvoriti brešu.

2. oklopna armija dobila je odobrenje da napusti obalu kao glavnu odbrambenu liniju i povuče trupe na prve planinske prevoje.

Topove, koji se ne mogu evakuisati, ostaviti sa pešadijskom zaštitom (ustaša?). Rizik koji iz toga proizilazi, mora se snositi.

Pokreti odvajanja od neprijatelja u Grčkoj vrše se po planu. Danas je »x« dan [početak evakuacije — prim. red.].

Politički bi se moglo objasniti da prestanak vazdušnih napada i smanjivanje pokreta bandi dolazi usled zategnutosti odnosa između Rusije i saveznika.

Sarajevo kao prostorija za smeštaj

U telegramu, Ia, str. pov. br. 5433/44. 2. oklopnoj armiji i Komandi Grupe armija »E« izdato je naređenje (veza Ia, str. pov. br. 0308/44.) da, prilikom svih pokreta, 2. oklopna armija mora na to paziti da put i železnička pruga Bosanski Brod — Sarajevo — Rogatica — Užice mogu igrati presudnu ulogu za snabdevanje Armijske grupe »Srbija« i Grupe armija »E«. Stoga se rejon Sarajeva, koji dolazi u obzir kao baza za snabdevanije, mora i sa ovog stanovišta urediti za umereni smeštaj trupa.

Prilog 110/X. Potčinjavanje brigade »Rudno«

U telegramu, Ia, str. pov. br. 5424/44. Komandi 2. oklopne armije i Armijskoj grupi »Srbija«, izdato je naređenje o potčinjavanju Štaba brigade »Rudno« Armijskoj grupi »Srbija« i njeno dovoženje u Beograd.

Nova glavna odbrambena linija 2. oklopne armije

Vrhovna komanda Vermahta (Generalštab) pod Ia (Kopnene vojske) str. pov. br. 773664/44. od 10. 10. predala je odobrenje firera o izvlačenju 2 divizije i pomeranju glavne odbrambene linije 2. oklopne artnije na liniju:

Rijeka — Senj — greben Velebita — Knin — Mostar — Nevesinje — Gacko.

Komandant Jugoistoka, Operativno odeljenje, str. pov. br. 0309/44. od 10. 10. 1944.

11. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenje Vukovar

O situaciji

Tenkovska bitka kod Debrecina ne uzima za nas nepovoljan tok. Još se ne može opredeliti da li su namare neprijatelja da ide na Budimpeštu ili na obuhvat sa severa Grupe armija »Jug«.

Na istočnom frontu Srbije, zbog nedostatka snaga, moguće su samo lokalne protivmare. Odustalo se od napada na Ritopek. Bande vrše pritisak na Obrenovac i u pravcu Beograda...

12. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenje Vukovar

Komandant Makedonije

1. bataljon 65. puka preuzeo je odsek Carevo Selo.

21. brdski armijski korpus

297. divizija otpočela je, po planu, pokret prema severu. U toku je evakuacija prevoja Logara i ostrva Sazano (zapadno od Valone).

Zona operacije 2. oklopne armije

Obalski pojas

5. SS-brdski armijski korpus: o situaciji kod Livna još nema nikakvog izveštaja.

15. brdski armijski korpus: sprovedeno je čišćenje ostrva Pag. U toku je operacija »Grencvaht« (»Grenzwacht« — »straža na granici«) u Gorskom kotaru.

69. armijski korpus za specijalnu namenu: o situaciji u rejonu Banje Luke i Sunje vidi prilog.

Istočni front

Novi Banovci (10 km istočno od Stare Pazove) tučeno je slabom vatrom iz minobacača.

Borbena grupa »Kilvajn«: mostobran Titel još je posednut.

Armijska grupa »Srbija" (vojnoupravni komandant Jugoistoka)

Bugarski pritisak neprestano traje prema južnom krilu fronta Srbije.

Sovjetske snage još nisu krenule iz rajona polaznog položaja za napad Petrovac — Velika Plana.

Neprijateljska grupa, jačine puka, zaprečila je kod Topole glavni saobraćajni put Kragujevac — Beograd.

U toku je napad 1. brdske divizije protiv veza neprijatelja sa pozadinom i prodor borbene grupe 117. lovačke divizije u rejonu prikupljanja neprijatelja.

Komanda korpusa »Baron f. Miler«

7. SS-brdska divizija: vodeći oštre borbe, divizija se povlači u dolinu Morave.

1. brdska divizija.: divizija se pretpotčinjava Komandi korpusa »Šnekenburger«.

Instrukcija Vrhovne komande Vermahta opunomoćenom generalu u Hrvatskoj i opunomoćenom generalu u Mađarskoj

U telegramu Ia, str. pov. br. 5468/44. saopštena je 2. oklopnoj armiji instrukcija Vrhovne komande opunomoćenom generalu u Hrvatskoj u vezi proglašavanja hrvatske teritorije za borbenu zonu i instrukcija opunomoćenom generalu u Mađarskoj u vezi evakuacije borbom, ugroženih teritorija.

13. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenje Vukovar

O situaciji

Grupa armija »E«: ovde se vrši samo pregrupisavanje.

2. oklopna armija: samo borba sa bandama.

Srbija: kod 7. SS-divizije »Princ Eugen« situacija ije nepromenjena. Napad 1. brdske divizije na Petrovac na Mlavi nije uspeo (treba ga ponoviti u pravcu Velike Plane).

117. lovačka divizija se u toku napada probila samo 5 km prema jugu.

Grupa »fon Jungenfeld« vraća se na Avalu.

Istočni front

Borbena grupa »Kilvajn«: mostobran ikad Titela, pošto je srušen most na Tisi noću 12/13. 10, evakuisan je po planu.

Armijska grupa »Srbija« (vojnoupravni komandant Jugoistoka)

Komanda korpusa »Baron f. Miler«

Pokret odvajanja od neprijatelja 7. SS-brdske divizije na prošireni mostobran Niš odvija se po planu.

Sovjetska grupa zaprečila je dolinu Morave prema zapadu, do železničke pruge u rejonu Aleksinca.

Naizmenična borba vodi se oko Lapova.

Komanda korpusa »Šnekenburger«

Napad 1. brdske divizije istočno od Petrovca na Mlavi nije uspeo.

Borbena grupa »Dizener« na južnoj padini Avale potisnuta je nazad i prihvaćena od snaga Proširenog odbrambenog rejona Beograda.

750. lovački puk

U telegramu Ia, str. pov. br. 5490/44, dostavljenom Komandi 2. oklopne armije i Armijskoj grupi »Srbija« (vojnoupravnom komandantu Jogdistolka), naređeno je da Komanda 2. oklopne armije preda 750. lovački puk Armijskoj grupi »Srbija« i dovede sa kolonama 2. oklopne armije u Beograd.

Prilog 130/X.

Zaprečavanje puta Niš — Priština kod Prokuplja

U telegramu Ia, str. pov. br. 5502/44. saopšteno je Grupi armija »E« da nameravano zaprečavanje puta Niš — Priština kod Prokupija ni do sada nije provedeno, tako da će put i za neprijatelja biti slobodan.

14. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenje Vukovar

O situaciji

Grupa armija »E«: Atina je evakuisana. Kod Krive Palanke sužen je bugarski prodor u naše položaje.

Komanda 2. oklopne armije: bez naročitih događaja.

Armijska grupa »Srbija«: bez veze. Sve jače usklađivanje operacija crvenih snaga sa Rusima. Intenzivna mobilizacija u Srbiji.

Vrhovnoj komandi Vermahta podnet je predlog da se uništi 7 baterija koje su ostavljene na dalmatinskoj obali, radi uštede nemačkog ljudstva za posluživanje i obezbeđenje, a nisu mogle imati nikakvog uticaja na pokušaj neprijateljskog iskrcavanja.

Vrhovnoj komandi Vermahta predloženo je da se premesti u Sloveniju jako oslabljeni Srpski dobrovoljački korpus (4000) kao snaga za obezbeđenje.

Sa Grupom armija »Jug« nemamo vezu.

Korpusna grupa »Štetner«

O teškim barbama vidi prilog.

Komandant Beograda

Neprijatelj je potisnuo naše trupe u unutrašnju odbrambenu zonu Beograda, a 14. 10. ujiutro prodro sa juga u odsek Topčider — Dedinje.

Generali Šnekenburger podlegao je ranama koje je zadobio 13. 10. u borbi kod Avale.

Posle evakuacije dragocenih artikala snabdevanja, razoreni su aerodrom Zemun kao i saobraćajna postrojenja u Beogradu.

Spajanje Oklopne grenadirske divizije »Brandenburg« i delova Jurišne divizije »Rodos«

U telegramu, Oper./Org. str. pov. br. 6171/44. Armijskoj gorapi »Srbija«, Komandi 2. oklopne armije, Oklopnoj grenadirskoj diviziji »Brandenburg«, a na znanje Grupi armija »E«, i Komandi Kopnene vojske (Štab Kopnene vojske, Organizacrijslko odeljenje) naređeno je da se odmah na bojnom polju izvrši spajanje Oklopne grenadirske diviizajje »Brandenburg« i delova Jurišne divizije »Rodos«, o čemu je postignut sporazum sa Vrhovnom komandom Vermahta i dobijeno odobrenje od Komande Kopnene vojske.

15. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenje Vukovar

načelnik štaba Grupe armija »F«

Zapovest štaba

U štabnoj zapovesti od 15. 10. 44. saopšteno je: general-potpukovnik Vinter premešta se u rezervu starešinskog kadra Komande Kopnene vojske pod 15. 10. 44, a sa istim datumom postavljen je general-major Gildenfelt za načelnika štaba Grupe aranija »F«.

Istočni front

Armijska grupa »Srbija«: od 15. 10. u 12.00 potčinjava se u taktičkom pogledu Komandi 2. oklopne armije.

Komanda korpusa »Baron f. Miler«: od 15. 10. u 12.00 časova potčinjava se Grupi armija »E«.

O novoj granici između Komande 2. oklopne armije d Grupe armija »E« vidi dnevni operativni izveštaj.

Korpusna grupa »Štetner«

Požarevac je 15. 10. u podne evakuisan. O pojedinostima vidi pnilog.

Komandant Beograda

O borbama u gradu vidi dnevni operativni izveštaj.

Namera: držati mostobran do dolaska Borbene grupe »Štetner«, kako se predviđa, 16. 10. 1944.

16. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenje Vukovar

Proglašavanje teritorije Hrvatske za borbenu zonu

Telegramom Ia, str. pov. br. 5562/44. naređeno je Komandi 2. oklopne armije:

Hrvatska, istočno od linije ušće Drine — Erdevik — Ilok — Bačka Palanka, kao i oblast Velike županije Vukovar, Osijek i Brod, sa pristankom poglavnika, proglašena je za borbenu zonu.

O izvršnoj vlasti i načelniku hrvatske vojne uprave vidi —

Prilog 161/X.

17. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenje Vukovar

Grupa armija »E«: pokreti odvajanja od neprijatelja odvijaju se po planu. Situacija kod Krive Palanke je učvršćena. Opasnost prema boku preti iz rejona Niša, Lebana i Bujanovca. Korpus »Miler« treba da obezbedi svoj bok prema severu i da drži Kraljevo.

Komanda 2. oklopne armije: 2 bataljona bandi iskrcala su se kod Neuma na ušću Neretve. Pokušaj iskrcavanja kod Splita odbijen je. Odbijen napad na Bjelovar. Pokreti odvajanja od neprijatelja u primorju otpočeli su juče, a izvlačenje materijala je uglavnom zaključeno.

Istočni front: nije bilo naročitih događaja.

Beograd: situacija se nešto poboljšala. Ulične borbe su u punom jeku. Štetner bi mogao da stigne. Novu opasnost mogao bi da predstavlja neprijatelj (bande?) koji je tobože prešao preko Save jugozapadno od Beograda i nastupa prema Rumi.

Srpski dobrovoljački korpus

Telegramom Ia, str. pov. br. 6237/44. naređeno je Komandi 2. oklopne armije:

Srpski dobrovoljački korpus što je moguće brže ukrcati u Rumi i evakuisati. Cilj prebacivanja (verovatno Grac) i dalja upotreba narediće se kasnije.

O odgovornosti za ukrcavanje i sprovođenje prevoza, kao i o Nemačkom štabu za vezu pri Srpskom dobrovoljačkom korpusu vidi prilog.

18. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenje Vukovar

22. brdski armijski korpus: na položajima zapadno od Krive Palanke, obostrana artiljerijska dejstva.

Borbena grupa »Šolc«: o granici sa 22. brdskim armijiskim korpusom i Komandom korpusa »Baron f. Miler« vidi prilog.

Komanda korpusa »Baron f. Miler«: napad u dolini Zapadne Morave, zapadno od Trstenika, zastao je pred jakim neprijateljem. Neprijatelj neprekidno vrši jak pritisak na Kragujevac sa severa i zapada.

U rejonu Kraljeva — Čačka, pojačana su dejstva bandi.

Zona operacije 2. oklopne armije

Obalni pojas:

5. SS-brdski armijski korpus: protiv jakog neprijatelja u rejonu Neum u toku je operacija koncentracijom svih snaga iz rejona Dubrovnika i Metkovića.

Boirbena vrednost 369. divizije ponovo je u opadanju.

69. armijski korpus za specijalnu namenu: neprijatelja, koji je 16. 10. prodro u Bjelovar, izbacila je divizija Poglavnikove tjelesne garde.

9. SS-brdski armijski korpus: evakuacija SS-divdzije »Handžar« je u punom jeku.

Istočni front:

Korpusna grupa »Štetner«: od 17.00 časova 17. 10. između Armijske grupe »Srbija« i Korpusne grupe nema veze. Ovo se ne može objasniti drugom činjenicom već samo gubitkom poslednje radio-stanice. Ordonans-oficir u avionu »rodi« i sopstveni izviđač su oboreni.

Komandant Beograda: artiljerijska vatra za uznemiravanje traje neprekidno. Avijacija je vršila napade iz niskog leta bombardovanjem položaja na mostobranu. Već od 07.00 časova rano 18. 10. u toku je napad radi prihvata 1. brdske divizije, koji je — posle skromnog dobitka u terenu — doveo do teških borbi oko zgrada.

Divizija »Bether«: na dunavskom frontu je mir.

Borbena grupa »Kilvajn«: na frontu na Tisi samo neznatna vatra za uznemiravanje.

Novi teritorijalni sastav

Veza: operacijski dnevnik, strana 299 — prilog 79/IX.

Komandi Grupe armija »E«, vojnoupravnom komandantu Jugoistoka, na znanje Komandi Kopnene vojske (Štab Kopnene vojske — Organizacijsko odeljenije) i Komandi Kopnene vojske (Štab Kopnene vojske — načelnik pozadine) naređeno je:

Feldkomandantura 1040 (Crna Gora) ne potčinijava se vojnoupravnom komandantu Jugoistoka nego, smesta i u svakom pogledu, Komandi Grupe armija »E«, odnosno Komandi 21. brdskog armijskog korpusa.

19. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenje Vukovar

O situaciji

Pokreti kod Grupe armija »E« izvršavaju se, uglavnom, po planu. Englezi ne pokazuju nameru da vode velike borbe, nego odmah nastupaju za nama. Marševski ciljevi, uopšte, bili su dostizani (prelaz preko tesnaca Eunika, svakako, izgleda sumnjiv).

U južnoj Albaniji, gde su pokreti odvajanja od neprijatelja bili više ometani, trupe su se morale zaustaviti, dok snage na zapadu to nisu morale.

Put Tirana — Elbasan mora se držati.

Ugrožavanje pokreta u Bugarskoj, sa istoka, ne izaziva zabrinutost. Glavna opasnost dolazi iz rejona Kragujevca i Niša, odakle neprijatelj prodire prema Kos. Mitrovici i hoće da se prebaci u dolinu Ibra.

Sav transportni prostor kod Grupe armija »E« bio je upotrebljen za transport prema Srbiji.

Istočno od Kos. Mitrovice i Kraljeva organizovana je zaštita prema istoku, a namerava se i prema severu.

U skladu sa neprijateljskim pokretima, prebacuju se i bande prema istoku.

Dalju opasnost predstavlja to što 2. oklopna armija treba da obezbeđuije (drži otvorenim) put ka Trebinju za Grupu armija »E«, a ona to ne može, jer bi njen pokret odvajanja od obale bio ozbiljno ometan od neprijatelja koji se bude iskrcao. Nesumnjivo je da na putu II reda ka i od Grupe armija »E« ništa ne prolazi; što je ispod [južno od puta Vilusi — Trebinje — Mostar — prim. red.], mora da se probija.

Kod Beograda se neaktivnost rukovodstva pravda otkazivanjeni sredstava veze i večitim savetima. Nesumnjivo je da Stetner nije stigao u Beograd. To je ozbiljno. Što juče nije uspelo, teško će danas da uspe. Stetner je, pre svega, otpisan.

1. brdska divizija se dobro, očigledno uz gubitak svih vozila i teškog naoružanja, probila prema jugozapadu ka Šapcu. Komanda, koja je računala sa ovom borbenom grupom, teško je pogođena događajima.

Put Vilusi — Trebinje — Mostar

Pošto Komanda 2. oklopne armije, na osnovu situacije na ušću Neretve, nije u stanju da raščisti, odnosno obezbedi put Vilusi — Trebinje — Mostar, naređeno je Grupi armija »E« da sama povede brigu da ovaj marševski put, najmanje do Trebinja uključno, bude slobodan — angažuijiući prednje ešelone delova 21. brdskog armijskog korpusa, koji treba usikoro da stignu.

Promena linije razgraničenja ili potčinjavanje ove borbene grupe Komandi 2. oklopne armije neće se vršiti.

Telegram komandanta Jugoistoka, Ia, str. pov. br. 5634/44, Grupi armija »E«, a na znanje Komandi 2. oklopne armije.

Prilog 183/X.

Nova organizacija komandovanja potčinjenim i pridatim jedinicama u Sremu.

Telegramom Oper/Org. str. pov. br. 6302/44. Komandi 2. oklopne armije i Armijskoj grupi »Srbija«, naređena je nova organizacija komanđovanja u Sremu:

Od komandi — vojnih instanci u Sremu, koje su se nalazile odnosno koje su tu prispele, Armijska grupa »Srbija« će obrazovati:

1) Komandu 68. armijskog korpusa, od Komande ikorpusa »Šnekenburger« i osoblja Komande korpusa »Felmi«.

2) Komandu divizije za specijalnu namenu (Štefan), od Štaba komandanta Beograda (Feldkomandaotura 599).

Štab vojnoupravnog komandanta Jugoistoka (najpre bez Odeljenja za pozadinu), po mogućnosti, neokrnjenog, izvući i zadržati na raspolaganljiu komandanta Jugoistoka.

O prelaznim odredbama vidi prilog.

Prilog 184/X.

Teškoće u održavanju slobodnih komunikacija koje sa juga vode naviše

U radiogramu oper. br. 221/44. strogo poverljivo, koji je Komanda 2. Oklopne armije uputila Grupi armija »E« a na znanje komandantu Jugoistoka, ukazano je na teškoće u održavanju slobodnih komunikacija koje sa juga vode naviše.

Komandant Jugoistoka, Operativno odeljenje, br. 0318/44. strogo poverljivo od 19. 10. 1944.

Zadaci komandanta Jugoistoka na teritoriji Srbije

U telegramu koji je Vrhovna komanda Vermahta (Operativno odeljenje Kopnene vojske za Jugoistok, Generalštab) br. 773808/44. strogo poverljivo od 19. 10. 1944. dostavila komandantu Jugoistoka, postavljeni su zadaci komandantu Jugoistoka koji proističu iz ruskog prodora na teritoriju Srbije.

Komandant Jugoistoka, Operativno odeljenje, br. 0319/44. strogo povarljivo od 19. 10. 1944.

20. oktobar 1944. godine

Preuzimanje poslova štaba

Novi načelnik štaba Grupe armija »F«, general-major fon Gildenfelt na dan 20. 10. 1944. u 12.00 časova preuzeo je poslove kao načelnik štaba Grupe armija »F«.

O situaciji

Kod Grupe armija »E« odbijeni su neprijateljski napadi kod Krive Palanke i kod Borbene grupe »Lange«.

Iz Operativne grupe »Štetner«, u toku noći, nisu stigli razbijeni delovi grupe.

Iz Beograda je izvršena evakuacija ljudstva i materijala.

Naši napadi sa severa i severoistoka ma neprijateljski mostobran na ušću Neretve dobro napreduju.

Na Balkanu, naše trupe vode teške borbe u Beogradu i južno od njega protiv boljševika koji nadiru sa više strana.

Situacija kod Komande 2. oklopne armije

U telegramu oper. br. 3653/44. strogo poverljivo, posle opisa situacije u zoni operacije Komande 2. oklopne armije, zamoljena je Grupa armija »E« da argaoizuje dalje prebacivanje vazdušnim putem svojalh izvučenih jedinica iz rejona Soluna u zonu operacije Komande 2. oklopne armije, čim stvori najnužnije snage za organizaciju sopstvenog obezbeđenja u južnoj Srbiji.

Linija razgraničenja sa Grupom armija »Jug«

Komandant Jugoistoka, telegramom oper. br. 5658/44. strogo poverijivo, predložio je Vrhovnoj komandi oružanih snaga (Generalštab oružanih snaga) sledeću novu liniju razgraničenja sa Grupom armija »Jug«:

Srbobran (15 km severno od Novog Sada — za komandanta Jugoistoka) — Apatin (komandant Jugoistoka) — Pečuj (Grupa armija »Jug«) — zapadni vrh Blatnog jezera — Kermend (25 km južno od Šitajnamangera, za komandanta Jugoistoka) — put Kermend — Grac (za. komandanta Jugoistoka) — Grac (za komandanta Jugoistoka).

Za odbranu oblasti severno od Drave i neposredni spoj sa Grupom armija »Jug«, prema svim predviđanjima, nedostaju isnaige. Zamisao je da se sopstveni severni bok štiti u ovoj oblasti pokretnim vođenjem borbe (snagama oko 1 ojačanog puka). Za prelaz preko Drave, postoje dovoljna inžinjerijska sredstva za prelaz.

Naređenje za dovođenje u bojevu gotovost teškog naoružanja, motornih vozila itd. i dovođenje združenim jedinicama

U telegramu op./org. str. pov. br. 6310/44, komandant Jugoistoka je podmeo predlog Vrhovnoj komandi oružanih snaga (Generalštab oružanih snaga) i Komandi kopnene vojske (Štab kopnene vojske — Organizacijsko odeljemije), a obaveštenje Komandi 2. oklopne armije. Da bi se izgradio donekle stabilan front, potrebno je dovesti u bojevu gotovost teško naoružanje, motorna vozila, pribor i naoružanje i dopremiti iz Nemačke novoformirane ili osvežene jedinice. Predlog se dokumentuje time da se Konpusna grupa »Štetner« u celini može smatrati kao razbijena, a za organizaciju novog istočnog fronta 2. oklopna armija ne raspolaže dovoljnim snagama.

21. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenje Vukovar

O situaciji

Kod Grupe armija »E«, pokret odvajanja od neprijatelja izvršava se po planu, a bugarski pokušaji da ometu pokret uglavnom su bili odbijeni. Situacija je ipak sve ozbiljnija, ukoliko se neprijatelj više približava Kraljevu. 21. armijski korpus, kao rekompenzaciju za eventualni gubitak puta u dolini Ibra, moraće da otme dz neprijateljskih ruku put Nikšić — Trebinje.

Kod Beograda je pitanje šta će neprijatelj da uradi posle zauzimanja grada. Bilo bi neprijatno ako bi presekao džep u Sremu. Za to, međutim, ne postoje naročiti znaci. Ovde je pripremljena brza evakuacija sa ešeloniranjem unazad.

Na severu je neprijatelj nastupao istočno od Bečeja duž Velikog kanala (Petrovog kanala) i mogao bi da stigne u Sombor. Verovatnije je da će ovde neprijatelj vršiti obezbeđenje svoje ofanzive prema Budimpešti nego da izvodi ofanzivu prema jugu. Kilvajn će moraiti da se bori u pokretu i da eventualno napusti odbranu na Tisi.

Računa se sa tim da Kilvajn pređe Dunav kod Novog Sada i Sotina, a kod Osijeka pređe na severnu (levu) obalu Drave.

Držanje većeg dela Mađara otežava naše pokrete.

Na dalmatinskom primorju, izgleda da bande žele da posednu što više teritorije, ne računajući na iskrcavanje Anglo-Amerikanaca.

U rejonu Zapadne Moirave, naše divizije osujetile su boljševičke obuhvatne napade. Grad Beograd je, posle ogorčenih uličnih borbi i posle razaranja svih značajnijih vojnih postrojenja, predat neprijatelju. U Okuci Dunav — Sava, naše .trupe i dalje pružaju neprijatelju žilav otpor.

Srpski dobrovoljački korpus

Veza: operacijski dnevnik, strana 472, prilog 169/X.

Telegramom oper/org. br. 6237/44. strogo poverljivo, II deo, naređeno je Komandi 2. oklopne armije:

Srpski dobrovoljački korpus, radi borbe sa bandama i obezbeđenja hrvatske granice, potčiniti komandanta Jugoistoka. Cilj transporta (oblast Istre) saopštiće komandant Jugozapada.

Komandi 2. oklopne armije javljeno je o verovatnoj evakuaciji i njenom sprovođenju.

22. oktobar 1944. godine

Operatiivno odeljenje Vukovar

Istočni front:

22. brdski armijski korpus poseo je zapadno od Krive Palanke novu glavnu odbrambenu liniju južno od puta, tj. liniju 9—15 km sevetrozapadno od Kratova. Za glavnu odbrambenu liniju severno od puta morao je da vodi borbu protiv bandi.

Kod Borbene grupe »Šolc«, neprijatelj je pokušao u rejonu 10 km severno od Podujeva da pojačanim pritiskom natkrili naše obezbeđenje na prevoju.

Kod Korpusa »Baron f. Miler« vode se žestoke borbe istočno od Kraljeva i Kragujevca.

Zona operacije 2. oklopne armije

Primorska zona:

Kod 5. SS-brdskog armijskog korpusa, Neum je zauzet a teške borbe vode se kod Travnika.

Istočni front:

Armijska grupa »Srbija«: u toku je odlazak u rejon Srem. Mitrovice delova Korpusne grupe »fon Štetner« (od toga 12.000 ljudi 1. brdske divizije) kojli su se probili 21. 10.

Na dunavskom frontu, dan je protekao u miru.

Borbena grupa »Kilvajn«: stigla je prema planu u Novi Sad.

Odbrana rejona Mostar — rušenje mostova na Savi

Komandant Jugoistoka, telegramom op. str. pov. br. 5676/44. izvestio je Vrhovnu komandu oružanih snaga (Generalštab oružainih snaga):

1) U saznanju nužnosti da se u svakom slučaju drži rejon Mostara, komandant Jugoistoka je prikupio sve raspoložive snage 5. SS-brdskog armijskog korpusa u primorskoj zoni da bi odbacio u more neprijatelja koja se iskrcao kod Neuma.

2) O rezultatu akcije Bataljona jurišnih pionira za razaranje, koji nije uspeo da potpuno sruši most na Savi kod Beograda.

Zadatak Komande 2. oklopne armije u vezi vođenja borbe u južnoj Bačkoj i severno od Drave

(Komandant Jugoistoka, telegramom oper str. pov. br. 5688/44. naredio je Komandi 2. oklopne armije:

1) Putem borbenog izviđanja, uz jače angažovanje snaga, i merama zaprečavanja obezbeđiti da neprijatelj bez borbe ne zauzme južnu Bačku.

2) Putem pokretnog vođenja borbe u toku kasnije operacije severno od Drave, uspostaviti vezu sa južnim krilom Grupe armija »Jug« i usporavati neprijateljsko nastupanje.

3) Borbena grupa »Kilvajn«, koja je, protivno naređenju, skupljala i vodila sa sobom u Hrvatsku rasparčane mađarske jedinice, da hitno preko Osijeka krene u Pečuj Komandi 5. mađarske korpusne oblasti.

23. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenje Vukovar Savetovanje u štabu na dan 23. 10. 1944.

Sopstvena situacija

Grupa armija »E«: kod Grupe armija »E«, pokreti su izvršavani po planu. Tempo je delimično poboljšan. Saobrazno situaciji i zadatku, pomeren je pravac pokreta od Larise prema severozapadu ka Elorind — Bitolju. Zaustavljen je pritisak od Krive Palanke prema Skoplju. Južno od linije Ohridsko jezero — Tirana, zaustavile su se 104. pešad. divizija 22. armijskog korpusa i 297. pešad. divizija 21. armijskog korpusa, da bi u najgorem slučaju uspostavile kontakt preko puta za Skadar. Rusko-bugarski udar od Niša prema putu Skoplje — Kos. Mitrovica je, manje-više, zaustavljen. Naše združene jedinice moraju da lete prema severu, da se ešeloniraju prema istoku, pri čemu dolazi do jakog mešanja. Snage barona f. Milera, koje su bod Kraljeva u kružnoj odbrani, trpe jak pritisak.

Komanda 2. oklopne armije: kod Armijske grupe »Srbija«, probijena je odbrana Borbene grupe »Štetner« na Moravi i odsečena od Beograda. Spajanje sa Beogradom nije više moguće. Grupa se probija prema zapadu ka Šapcu. Što veza sa Štetnerom nije danima postojala objašnjava se time što je načelnik veze uništio ključ šifre. U trenutku kada Štetner nije imao više šta da očekuje kod Beograda, grad je evakuisan po planu. Opšta situacija nameće kao nužno da se u daljem izvrši evakuacija džaka u Sremu. Ovde neprijatelj brzo nadire za nama.

Juče je 5. SS-brdski armijski korpus očistio ušće Neretve od neprijateljskih snaga koje su se tu iskrcale.

Maršal je naredio da se izvrši prelaz komande Grupe armija »F« na rezervna mesta, i to: I ešelon komande (delovi koji nisu neophodni) u Zagreb, II ešelon (komandni voz) u okolinu Broda, III ešelon (Odeljenije pozadine) u Osijek.

Zadatak u prvom planu stoje 2 tačke dnevnog reda:

1) Pripremiti prihvat Grupe armija »E« u pogledu snabdevanja i osloboditi joj puteve.

2) Što pre dovesti snage na severni bok na Dravi.

Osim toga još: zabeleške iz izlaganja na savetovanju u štabu grupe oficira Abvera iz Obaveštajnog odeljenja.

Mesto štaba komandanta Jugoistoka (Komanda Grupe armija »F«) od 24. 10. nalaziće se u Bosanskom Brodu (istaknuto komandno mesto).

Situacija i namere 2. oklopne armije na istočnom frontu, značaj rejona Valjeva

Komandant Jugoistoka, telegramom oper str. pov. br. 5712/44. saopštio je Komandi Grupe armija »E« situaciju i namere 2. oklopne armije na istočnom frontu (vremenski plan, grupiranje borbenog poretka 1. brdske divizije) i posle toga ukazao na upozorenje firera o značaju Valjeva. U okviru dovođenja snaga sa juga, što pre izvršiti zaprečavanje puta Užice — Valjevo, a nastupanje iz Užica prema Valjevu izvršiti u vidu obruča sa ciljem da se zauzme Valjevo.

Prilog 215/X.

Širi rejon Valjeva

Komandant Jugoistoka, telegramom op. str. pov. br. 5708/44. izvestio je Vrhovnu komandu oružanih snaga (Generalštab oružanih snaga):

Ialko se zasada ne primećuju pokreti neprijatelja iz rejona Valjeva prema putu Čaćak — Užice, komandant Jugoistoka je potpuno svestan latentne opasnosti od neprijateljskog prodora sa severa i severoistoka sa ciljem da se dokopa puta koji odgovara uslovima za evakuaciju Grupe armija »E«. Za postizanje ovoga, neprijatelj raspolaže snagama koje su postale slobodne posle borbi za Beograd. Prodor ruske borbene grupe iz Kragujevca prema Čačku je u toku.

Šari rejon Valjeva je već duže vremena čvrsto u rukama bandi, a odgovarajuće raščišćavanje sadašnje situacije je sada jedva moguće. Otuda treba prvo težiti da se samo obezbedi put.

Dalje, komandaint Jugoistoka je ukazao na akutnu opasnost u odnosu na celokupan pokret Grupe armija »E«, kroz jasno ocrtanu operaciju neprijatelja prema rejonu Kos. Mitrovica — Priština, na ugrožavanje rejona Skoplja, na zatvaranje izlaza preko Prizrena, Kukesa i Skadra, odnosno Kos. Mitrovice, Novog Pazara, Bijelog Poilja i Višegrada, što će primorati Grupu armija »E« da odvaja snage u pokretu na pravcu jug—sever i organizuje borbeno obezbeđenje sa jačim snagama.

Povlačenje Grupe armija »E«

U vezi naređenja Vrhovne komande oružanih snaga (Generalštab oružanih snaga) str. pov. br. 0012651/44, komandant Jugoistoka je telegramom op. str. pov. br. 5709/44. obavestio Vrhovnu ikomamdu oružanih snaga (Generalštab oružanih snaga) o:

1) Marš-ruti 41. tvrđavske divizije i 104. lovačke divizije.

2) Verovatnoj evakuaciji Soluna.

3) Zadacima 21. brdskog armijskog korpusa.

4) Vremenskom planu za povlačenje.

Značaj Mostara

Komandant Jugoistoka, telegramom oper str. pov. br. 5702/44, naredio je Komandi 2. oklopne armije a abavestio Vrhovnu komandu oružanih snaga (Generalštab oružanih snaga):

Firer je ponovo ukazao na odlučujući značaj čvrstog držanja Mostara, koji ima karakter ključnog položaja za novoobrazovanu brdsku glavnu odbrambenu liniju 2. oklopne armije. Ovaj zahtev može se ostvariti ako se vodi računa da se raspoložive snage, naročito artiljerija, angažuju prema težištu dejstava i pojača izgradnja položaja i zaprečavanja.

Prelet osoblja protivavionske odbrane iz rejona Soluna

Veza: operacijski dnevnik, strana 481 — prilog 192/X. Ukidajući ranije naređenje (komandant Jugoistoka, op str. pov. br. 5476/44.) naređeno je Komandi Grupe armija »E« da za prelet iz rejona Soluna za Hrvatsku raspoređuje samo borbene jedinice koje se mogu odmah da upotrebe. Osoblje protivavionske odbrane, do daljeg, ne uzimati u obzir.

Na Balkanu, naše trupe — pošto su se u rejonu Niša danima branile protiv navale nadmoćnijeg neprijatelja — sada vode borbu da bi se oslobodile od neprijateljskog pokušaja opkoljavanja i uspostavile kontakt sa našim glavnim snagama.

24. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenje u motorizovanom maršu premeštemo je iz Vukovara u komandni voz koji je zaustavljen na pomoćnom kolaseku u Bos. Vrbasu (istočno od Broda).

O situaciji

Grupa armija »E«: kod Grupe armija »E« pokreti odvajanja od neprijatelja vrše se po planu. Zaštitnice su južno od Kožama prihvatile borbu. O tačnom mestu već više dana nema izveštaja. Teški prigovori od strane Vrhovne komande oružanih snaga (Generalštab oružanih snaga).

Neprijatelj je vršio jake napade prema istočnom i sevetroistoč-nom boku. Glavne tačke opasnosti su Kraljevo i Kumanovo. Zbog ovog neprijateljiskog pritiska, pomeren je marševski pravac Grupi armija »E« sa severnog na severozapadni pravac.

Borbena grupa »Šolc«, u petodnevnim upornim borbama, sprečavala je prodor preko žalezničke pruge i puta Skoplje — Kraljevo, pri čemu su se albanski odredi pokazaili kao pouzdani.

Komanda 2. oklopne armije: na istočnom frontu Komaode 2. oklopne armije, Rus nije potiskivao naše snage, pa može da bude verovatno da je povukao trupe iz rejona Beograda prema severu. Otuda se ne može sigurno računati na napad glavnim snagama prema Sremu.

Armijiska grupa »Srbija« zbog toga može da uspori tempo evakuacije i da dobije u vremenu za dalji raspored združenih jedinica koje su preko Save pod njenom komandom. Prva brdska divizija, koja treba da preuzme odsek na Drini, od ušća do Zvornika, do sada je sa jednim bataljonom prešla preko Save.

Zbog zategnute situacije, ne može se jako iscrpljenim lovcima odobriti osvežavanje u zavičaju. Naprotiv, novonaoružani i popunjeni, oni će morati da se angažuju u borbi.

U primorskoj oblasti kod Metkovića, izgleda da se situaciji nešto stabilizovala. Travnik je napušten (od hrvatske posade), a 7. SS-pešadijski dopunski bataljon zauzeo je Višegrad.

Uočljiva su povećana dejstva bandi na železničkoj liniji Brod — Sarajevo — Rogatica — Višegrad, čiji je razvoj od veoma velikog značaja u pogledu snabdevanja Grupe armija »E«. Nedostaju dopunske trupe za obezbeđenje i ne vidi se odakle bi se mogle uzeti.

Naši pokreti u severnoj Grčkoj teku kako je predviđeno. U Srbiji su u toku žestoke borbe sa bandama, Bugarima i boljševicima.

25. oktobar 1944. godine

Operativno odeljanje — u komandnom vozu u Bosanskom Vrbasu.

O situaciji

Grupa armija »E«: pokreti odvajanja od neprijatelja i dalje teku po planu. Ipak, sada je neprijateljska avijacija prešla na sistematsko izvođenje napada na železničke pruge i puteve saobraćaja. Možda je ovo eticaj sporazuma u Moskvi!

Neprijatelj se iskrcao na ostrvo Milos. Zbog oskudice u prostoru za vazdušni transport, ostrvo još nije evakuisano. Na njemu je posada od oko 600 ljudi.

Na istočnom frontu istočno od Kumanova situacija se stabilizovala, pre svega dovođenjem novih snaga. Prema sektoru Uroševac — Raška, ocrtava se predstojeći napad jakim snagama. Specijalni štab »Šojerlen«, koji je zadužen za otvaranje puta Novi Pazar — Prijepolije — Višegrad, otpočeo je pokret slabim snagama.

Korpus »Miler« uspešno brani mostobran .Kraljevo. Sada je isturio obezbeđenje prema Čačku, gde neprijatelj očigledno hoće da se postava na putu za Višegrad.

Mora se odobriti namera Grupe armija »E«, da Armijski korpus »Miler« — dovođenjem 104. pešad. divizije železničkim transportom — tako ojača da mu omogući da se probije u zonu 2. oklopne armije a u daljem i razvoj izgradnje fronta na Drini u rejonu Višegrada.

Komanda 2. oklopne armije: u primorskoj zoni neprijatelj (Tito) prati u stopu pokrete odvajanja, a delom je pokušao i da odseče naše trupe. Težak udarac u leđa južno od Metkovića ponovo je pružio dokaze o nepouzdanosti 369. pešad. divizije.

Neprijatelj je zauzeo Stolac i Sinj. Split je evakuisan. U celoj oblasti bande izvode snažna dejstva. Ispred Dubrovnika osmotreno je 8 transportnih brodova.

Na istočnom frontu je sada dokazan odlazak 4. gardijskog mehanizovanog korpusa preko Dunava prema severu. Nove mogućnosti za njegovu upotrebu pružaju se u Bačkoj prema zapadu ili, što je jako uočljivo, dalje prema severu u rejonu Budimpešte ili Debrecina. Ovim je potvrđena pretpostavka da rusko težište dejstava nije usmereno prema Sremu. Nasuprot tome, u svim okolnostima, mora se računati da će nadirati sa pešadijom. Znatnu .ulogu odigraće bande u Fruškoj gori koje neprekidno ugrožavaju severno krilo i levi bok Divizije »Bether« (Irig i Jazak su izgubljeni). Prva brdska divizija je umarširala u određeni sektor na drinskom frontu. Komandno mesto je u Bijeljini. Najnovije provere su utvrdile da se vratio znatno manji broj ljudstva.

Pokreti odvajanja od neprijatelja Grupe armija »E«

Komandant Jugoistoka, telegramom oper str. pov. br. 5737/44. predao je Grupi armija »E« naređenje Vrhovne komande oružanih snaga u vezi pokreta odvajanja od neprijatelja.

Uprkos ugroženosti celokupnog istočnog boka, najveća opasnost ipaik leži na sevaru gde oparišu boljševičke snage. Brdske puteve pravovremeno zaprečiti i razoriti. Izvestaji o marševskim pokretima nisu dostavljeni, a izvođenje usiljenih marševa mora se bezuslovno za-btevati.

Prilog 227/X.

26. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenje — komandni voz — u Bosanskom Vrbasu. O situaciji

Grupa armija »E«: neprijatelj je nastavio napad na ostrvu Milos.

Na istočnom frontu neprijatelj je pojačao pritisak. Kod Komande Korpusa »Baron fon Milar«, ne uzimajući u obzir skraćivanje fronta kod Vitanovoa, održani su položaji protiv (jakih napada.

Komanda 2. oklopne armije: u primorskoj zoni bande su pojačale dejistvo, naročito kod Splita. 0 iskrcavanju kod Dubrovnika, nema novog izveštaja. Cilj [iskrcavanja], koji se još ne može saznati, mogao bi da bude Trebinje (da bi se izvršilo odsecanje Grupe armi-ja »E«, sadejistvo Engleza sa Sovjetskom Rusijom!) ili, pri odgovarajućoj jačini, ušće Neretve.

Na istočnom frontu odbijeni su slabiji neprijateljski napadi u rejonu Rume, a južno od nje i slabije nadiranje.

Razoružanjem SS^divizije »Handžar« s ikojim se, u ovakvoj formi, sigurno neće saglasiti rajhsfirer SS, morala se pokriti prva potreba za oružjem 1. brdske divizije. Istovremeno je okončana groteska da se najbolje nemačko oružje nalazi u rukama stranaca, 'koji ga predaju neprijatelju, ali ni u kom slučaju neće da ga koriste za Nemačku. Skupa zabluda!

U brdskim kotlinama srednjeg Balkana razvijaju se teške borbe. Odbijeni su bugarski prodori u rejonu istočno i severoisitočno od Skoplja, kao i snažni napadi boljševika kod Kraljeva d u dolini Zapadne Morave.

Izveštaj načelnika štaba general-pukovniku Jodlu

Telegramom oper str. pov. br. 5762/44. načelnik štaba, general--potpukovnik fon Gildenfelt izvestio je načelnika Generalštaba oružanih snaga, general-pukovnika Jodla o sledećem:

Ubrzavanje marševskog pokreta Grupe armija »E«.

Ojačavanje snaga za odbranu u rejonu severno Čačak — Užice, i — ukoliko se ikako može — zauzimanje rejona Valjevo.

3) Pribavljanje snaga za severni fronit (na Dravi) 2. oklopne armije. Ovo momentalno ipak nije moguće zbog potrebe u snagama za pokrivanje istočnog fronta.

4) Intenzivnija izgradnja organizacije za prihvat u pozadini. Načelnik štaba će rad po ovim tačkama posebno forsirati.

27. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenije — komandni voz, u Bosanskom Vrbasu.

O situaciji

Grupa armija »E«:...

U Albaniji i Crnoj Goni, bande mestimično pojačavaju dejstva. Javljeno je da je Struga opkoljena.

U Makedoniji, Bugari ru produžili napade koji su se, neznatnim gubitkom zemljišta, uprkos vestom pokušaju obuhvata, mogli da odbiju.

Komanda Korpusa »Baron f. Miler« vodi teške ali uspešne odbrambene borbe istočno od Kraljeva i severno od Čačka.

Opšti utisak: Grupa armija »E« diobila je neophodno vreme. Dovođenjem daljih snaga (evakuacija Grčke je pred završetkom) može da dovede sve više i više do izjednačenja u snagama, čime se verovatno isključuje opasnost od bezizlazne situacije.

2. oklopna armija: dok se kod 68. armijskog korpusa, koji je danas u 12,00 časova preuzeo komandu na istočnom frontu, nisu odigrala značajnija borbena dejstva, situacija u oblasti ušća Neretve razvijala se nepovoljno. Pred neprijateljem (bande?) koji je snažno nadirao morala se napustiti borba u Metkoviću zbog jako opale borbene vrednostt 369. (hrvaitske) pešad. divizije. Sada je ostalo na tome, da se bar komunikacijski čvor Stolac zadrži. Izvodljivost ovoga je neizvesna. Neprijatelj (bande) je takođe oštro potiskivao i ostale pokrete odvajanja, pri čemu nije mogao bitno da omete njihovo plansko izvođenje.

Posle petodnevnih oštrih odbrambenih borbi, naše divizije na Balkanu sprečile su pokušaje proboja jakih neprijateljskih snaga kod Skoplja u Makedoniji i kod Kraljeva u dolini Zapadne Morave. Neprijatelj je izgubio preko 1000 izbrojamih mrtvih i 30 topova.

Glavni putevi pokreta Grupe armija »E«

Telegramom Operativnog odeljenja, komandant Jugoistoka izvestio je Vrhovnu komandu oružanih snaga (Generalštab oružanih snaga) o glavnim putevima pokreta Grupe arrrija »E« ikoji će od 1. 11. nositi sapstvene oznake (označene bojom).

28. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenje — komandni voz — u Bosanskom Vnbaisu

O situaciji

Grupa armija »E«:

Istočno od Kraljeva, neprijatelj je, izgleda, kratkotrajno obustavio svoje napade. Situacija kod Čačka postaje sve teža, pošto neptrf-jateij neprestano i dalje prati prema zapadu.

Komanda 2. oklopne armije: situacija se u oblasti Neretve nije stabilizovala. Tamošnje snage severno od Metkovića neprijatelj i dalje potiskuje. 369. divizija nema više snage za otpor. Ostali pokreti odvajanja od neprijatelja odvijaju se po planu.

U Sremu je neprijatelj preneo svoja dejstva na našu glavnu odbrambenu liniju. Obostrana dejstva vatrom i lokalni napadi neprijatelja mogli bi da pruže sliku o jakom protivniku sa ofanizivnim namarama. Ovo se ne poklapa sa obaveštajnim podacima na osnovu kojih prema nama stoji samo jedan ad hok obrazovani ruski odred za zaprečavanje.

Isto tako i na drinskom sektoru nije jasno da li tuda nastupa jači neprijatelj. Borbeni kontakt kod Zvornika nije dokaz, pošto dobro naoružane bande — kako na celom istočnom frontu tako i ovde — maskiraju pokrete regularnih neprijateljskih združenih jedinica. —

Situacija na istočnom frontu zone operacija i pokreti odvajanja kod Grupe armija »E«

U vezi naređenja Vrhovne komande oružanih snaga str. pov. br. 773902/44. (vidi operacijski dnevnik str. 496), a kao dopunu iavešitaja komandanta Jugoistoka op. str. pov. br. 5702/44 (vidi operacijski dnevnik, strana 490, prilog 216/X), komandant Jugoistoka izvestio je telegramom op. str. pov. br. 5903/44. Vrhovnu komandu oružanih snaga (Generalštab oružanih snaga):

Da bi se otklonila opasnost od obuhvata muških snaga sa sevara, čiji je puni značaj uočen od početka, prve oslobođene snage kod Kraljeva već od 20. 10. angažovane su za zatvaranje komunikacija koje vode u pravcu Čačak — Užice.

Zaštitnice 91. armijskog korpusa preći će oko 2. 11. grčko-makedonsiku granicu u 3 marševske grupe severno od Lerina (Morine), kod Đevđelije i kod Dojrana, okoliko ne nastupi neki poseban događaj koji bi to omeo. Time bi se snizilo sadašnje planiranje vremena za oko 4 dana.

Izveštaji o stanju marševskih pokreta od sada će se dostavljati iscrpno, pošto po vezi neće savlađivati tako široka područja.

Namere za dalje marševske pokrete kod 91. armijskog (korpusa, 22. brdskog armijskog korpusa i 21. brdskog armijiskog korpusa.

Na ubrzavanje svih pokreta kod Grupe armija »E« jako je uticalo opadanje propusne moći železnica i gubici u transportnom prostoru.

O situaciji na centralnom sektoru istočnog fronta Grupe armija »E«.

Direktiva Grupi armija »E« u vezi angažovanja jače grupe prema Trebimju.

Direktiva 2. oklopnoj armiji u vezi prikupljanja 264. divizije kod Sunje.

U smislu gornjeg izveštaja Vrhovnoj komandi oružanih snaga, izdate su odgovarajuće direktive:

Grupi armija »E«, telegramom oper. br. 5902/44. strogo pover-Ijivo. Vidi prilog 248/X.

Komandi 2. oklopne armije, telegramom oper. br. 5901/44. strogo poverljivo. Vidi prilog 249/X.

Nibelunška linija

Telegramom op. str. pov. br. 5906/44. naređeno je Komandi 2. oklopne armije:

Firer je naredio, da se Nibelunška linija smatra kao drugi položaj, a da se odbrana izvodi na liniji koja se proteže istočnije od nje.

Umoljava se da se dostavi izveštaj o položaju koji se kao krajnji treba da brani.

Firerovo naređenje, položaj s obe strane Šida predvideti kao drugi položaj, braniti liniju koja se proteže dalje prema istoku.

29. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenje premešteno železnicom u Zagreb.

Komandno mesto komandanta Jugoistoka je od 18,00 časova 29. 10. u Zagrebu.

O situaciji

Grupa armija »E«: pokret odvajanja od neprijatelja teče u potpunosti prema planu.

Na istočnom frontu, neprijatelj je uspeo da potisne nešto prema zapadu jedinice 22. brdskog armijskog korpusa, dok je za to vreme Borbena grupa »Šdlc« zadržala svoje položaje južno od Grijana i južno od Krtime.

Kod Kraljeva i Čačka, neprijatelj je ponovo otpočeo borbu svežim snagama, ali nije mogao da postigne nikakav uspeh.

Komanda 2. oklopne armije: u zoni 5. SS-brdskog armijskog korpusa bila bi efikasna dovedena nemaoka ojačanja (118. lovačka divizija). Položaji se sada protežu južno od Mostara u pravcu predviđenom za glavnu odbrambenu liniju. Time su otpale pretpostavke o efikasnoj podršci proboja 21. brdskog armijskog korpusa. Dalja nezgoda je što su ovde vezani dolovi 118. lovačke divizije koji su predviđeni za odlazaik na istočni front. Razloge što je zatajila 369. lovačka divizija, ispitaće ratmi sud. Kod 15. brdskog armijskog korpusa, pojedine posade otpornih tačaka, ostavljene same sebi, moraće da se probijaju.

Na drinskom frontu i u Sremu bez naročitih događaja. Vrhovna komanda oružanih snaga (genaral-pukovnik Jodl) želi da komanda pomeri krajnju glavnu odbrambenu liniju u međurečju što dalje ka istoku, otprilike duž puta Srem. Mitrovica — Ležimir. Da li je pri tome bilo razgovora o namerama Grupe armija »Jug« da Ruse izbaci iz oblasti između Dunava i Tise, nije poznato. Naprotiv, bilo je govora da jedan tako duboko ešalonirami položaj ne bi imao vezu ni desno ni levo. Naprotiv, levo bi se morao naslanjati na Frušku goru, koju su zaposele bande. Otuda se »crvena linija« predlaže kao krajnje rešenje, a pružanje otpora na »žutoj liniji« i »crnoj liniji« da bude tako dugo dok postoje izgledi na uspeh u odnosu na stepen angažovanja snaga. Komanda 2. oklopne armije dobila je odgovarajuće direktive.

30. oktobar 1944. godine

Operativno odaljenje Zagreb: O situaciji

Grupa armija »E«: na Jegejskom moru neprekidno traju borbe na ostrvima Milos i Piskopeja. 91. korpus za specijalnu naimenu evakuisao je Solun. Njegovo severno krilo na strumičkom frontu odbilo je neprijateljske napade. Kod 22. brdskog armijskog korpusa, neprijatelj nadire sve niže istočno od Kumanova, a jugozapadno od Bujanovca on se pred našim napadom povukao prema istoku.

Specijalni štab »Šojerlen« zauzeo je Prijepolje.

U rejonu Kraljevo — Čačak, iu porastu je pritisak neprijatelja koji se neprekidno ojačava.

Komanda 2. oklopne armije: kod 5. SS-brdskog armijskog korpusa, rasulo 369 (hrvatske) divizije je očigledno. Zbog toga su morale sve snage koje su bile predviđene za napad na Livno da prenesu težište dejstava u rejon Mostara. Tako su, dakle, ispuštene iz ruku namere prema Livnu.

15. brdski armijski korpus nastavio je pokrete odvajanja od neprijatelja.

U zoni 69. armijiskog korpusa za specijalnu namenu, bande vrše masovne prepade.

U Sremu je neprijatelj izvršio bezuspešan napad na Srem. Mitrovicu i severno krilo. Artiljerijska vatra na celom frontu.

Rasulo 369 (hrvatske) divizije

Komanda 2. oklopne armije izdala je telegramom op. str. pov. br. 235/44. od 30. 10. 1944. naređenje 5. SS-brđskom armijskom (korpusu, a obavestenje komandantu Jugoistoka, koje proističe iz rasula 369. pešad. divizije — odustajanje od napada na Livno.

Izbegavanje podele istorodnih jedinica

Telegramom op. str. pov. br. 5911/44. saopštena je Komandi Grupe armija »E« i Komandi 2. oklopne armije direktiva firera:

Firer je naredio da se svim komandama — vojnim instancama ponovo i nag energičnije ukaže na to da se bezsuslovno mora izbagavati podela ili cepanje jednorodnih jedinica formiranih prema ratnoj formaciji. Osnovna direktiva br. 9 zadržava važnost u punom obimu.

Komandant Jugoistoka, u nemogućnosti da sprovede direktivu i istovremeno izvede stvar načisto, ukazao je na to da se dolovi jedinica, čim to situaoilja bude dozvolila, ponovo spoje u jedinice 'kojima pripadaju po ratnoj formaciji.

Direktiva Komandi 2. oklopne armije u vezi glavne odbrambene linije

Komandant Jugoistoka saopštio je, telegramom op. str. pov. br. 5910/44, Komandi 2. oklopne armije o obrazovanju Armijske grupe »Fireter Piko« kod Grupe armija »Jug« i njen zadatak — držanje položaja između Dunava i Tise sa težištem u rejonu južno od Kečkemeta i uspostavljanje čvrste veze sa komandantom Jugoistoka.

Držanje položaja na »žutoj« liniji dobij a ovde poseban značaj. Ako je ikako moguće,krajnju glavnu odbrambenu liniju ne pomerati unazad pozadi puta Srem. Mitrovica — Ležimir.

31. oktobar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«:...

Na istočnom frontu nepromenjena slika: lagano ali neprekidno napredovanje neprijatelja u borbama koje su pune promena. Čišćenje »zelenog puta«, od strane Specijalnog štaba »Šojerlen« dobro napreduje.

Uglavnom, može se reći da je sa prelaskom grčke granice zaštitnica Grupe armija »E« završena jedna faza masovnog pokreta odvajanja od neprijatelja. Pokazalo se da je Grupa armija »E« energičnim i umešnim rukovođenjem bila u stanju da obezbedi jako ugroženi istočni bok. Od sada su njene sopstvene snage dovoljno jake da izdrže i u sledećoj fazi.

Najveća opasnost sada leži kod Kraljeva.

Komanda 2. oklopne armije: 2. oklopna armija nastavila je pokrete odvajanja od neprijatelja. Evakuisam je obalski pojas od Zadra do armijske granice (izuzev Šibenika). Ovde je nezgodno što je predviđeni glavni put za evakuaciju 21. armijskog korpusa pao u ruke neprijatelju.

U Sremu je neprijatelj stigao do »žute« linije i već je preneo težište dejstava, kako se i očekivalo, u banditsko područje na Fruškoj gori. Pošto naše severno krilo ovde visi u vazduhu, posadnuta je — bez neprijateljskog pritiska — »crna« linija.

Na drinskom frontu, pretpostavlja se da su 3 divizije kod Valjeva otpočele pokret prema zapadu. Cilj ovog manevra mogao bi da bude obuhvat položaja na Drini.

Operacija »Jesenje lišće«, koja je težila da se postigne dvostruki cilj (naoružanje jezgra nemačkih jedinica, a razoružanje nepouzdanih formacija), dala je povoda rajhsfireru SS da kazni SS-grupenfirera Zaubercvajga.

Oružje SS-divizije »Handžar«

U telegramu, op. str. pov. br. 6453/44. Komandi 2. oklopne armije, a u vezi raspoređivanja oružja SS-divizuije »Handžar« u 1. brdsku diviziju, naređeno je:

Posle prijema nove opreme, koja je pristigla u toku obnove 1. brdske divizije, vratiti bez izuzetka oružje SS-borbenoj grupi »Handžar« divizije.

1. novembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«:...

Na istočnom frontu, južno od Kumanova, Bugari su na pčitnij-skom sektoru forsirali reku. Ovde su otpočele protivmeire. Za vreme dok su se kod Podujeva odigravale snažne odbrambene borbe protiv nadmoćnijeg neprijatelja, popustila su borbena dejstva u rejonu Orljana a prestala istočno od Kraljeva. Izgleda da nije isključena izmena ruskih namera za izvođenje operacije.

Na jadranskom frontu, bande izvode snažna dejstva u zoni 21. brdskog armijskog korpusa.

Komanda 2. oklopne armije: na jadranskom frontu, naše slabe snage su u teškom stanju protiv jakih neprijateljskih bandi.

U međurečju neprijatelj se ustremio prema centralnom i levom odseku »crne« linije.

Ima razloga za pretpostavku, da su Rusi ovaj sektor fronta prepustili Titovim bandama, kojima pružaju pomoć jedino u artiljeriji.

Telefonski razgovori na dan 1. 11. 1944.

17,30 časova: Generalštabni pukovnik fon Harling (načelnik Obaveštajnog odeljenja) — general fon Gildenfelt Obaveštajno odeljenje je, zbog pojave rasula kod 369. divizije, vodilo razgovor sa nemačkim generalom. Objavljena je direktiva Hrvatima u 5. SS-korpusu da izvršavaju sva nemačka naređenja. Jedan general je poslat u ustašku brigadu da bi ovo usmeno obznanio.

U toku naših pokreta odvajanja od neprijatelja na Balkanu, neometano od neprijatelja evakuisan je Solun. U obadva glavna rejona borbenih dejstava Prištine i Kraljeva, osujećeni su mnogobrojni bugarski i boljševički napadi. Pred našim protivnapadom, bugarske jedinice napustile su u bekstvu bojno polje i ostavile u našim rukama jednu brdsku bateriju.

U Hrvatskoj su hrvatske jedinice očistile od bandi rejon izmeđuDrave i Save.

2. novembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb O situaciji

Grupa armija »E«:...

22. armijski brdski korpus: preuzeo je komandu nad ostatkom sektora i trupama 91. airmijskog korpusa za specijalnu namenu. Situacija u dolini rake Strurru'ce nije se izmamila. U rejonu vjužno od Komanova, jake neprijateljske smage prešle su preko odseika ea Pčinjji i nadiru prema visinskom zemljištu zapadno od Romanovaca. U rejonu Bujanovca odbijeni su napadi bandi.

91. armijski korpus za specijalnu namenu: Komandno mesto u Kos. Mitrovici. Preuzeo je komandu nad odsekom Borbene grupe »Šulc«. Borbene grupe »Šulc« i »Šuster-Voldan« pretpotčinjavaju mu se. U rejonu Grijana sopstvend položaj ije učvršćen. Na prevojima severno od Podujeva, nadmoćniji neprijatelj je obnovio napade, odbijene su jače neprijateljske snage. Na prevoju Prepolac, neprijatelj je prodro u naš položaj, odbijen je u bliskoj borbi uz visoke gubitke. Nastavlja se čišćenje uzvišenja severno od Prijepolja, zauzeto je više položaja sa bunkerima.

Komanda Korpusa »Baron f. Miler«: u rejonu istočno od Kraljeva nastavljaju se neprijateljska artiljerijska i izviđačka dejstva. Severozapadno od Čačka Odbijeno je više neprijateljskih prodora. Obezibeđenija severno od luka Morave vode promanljive borbe.

Jadranski front:

21. brdski armijski korpus: odbijen je neprijateljski napad na uporišta u rejonu Tirane. U rejonu Kotor — Cetinje, naše posade uporišta vode upornu odbrambenu borbu protiv nadmoćnijeg neprijatelja.

Komanda 2. oklopne armije

68. armijski korpus: u rejonu Zvornika odbijeno je više napada bandi. Na dan 31. 10. po podne neprijateljski padobranci spušteni su u pozadinski rejon snabdevamja Čelić (18 :km južno od Brčkog). Sopstveno izviđanje utvrdilo je 1. 11. da u rejonu Čelić nema neprijatelja,

118. lovačka divizija preuzela je komandu nad odsakom Borbene grupe »Bether« (komandno mesto u Kuzminu). Neprijatelj gura ka »crnoj« liniji. Odbijena su 2 neprijateljska napada sa Fruške gore.

U porastu je neprijateljska vatra za uznemiravarije sa severne obale Dunava na aerodromi Borovo i rejon Erduta.

15. armijski korpus: u sopstvenoj operaciji u rejonu sevarozapadno od Knina, neprijatelj tvrdoglavo pruža otpor. Neprijatelj je zauzeo Vrliku.

5. SS-brdski armijski korpus: odbijen je napad bandi na Vis. Ustaška borbena grupa, prodirući u rejonu Rogatice, stigla je 12 km jugoistočno od Sokolca.

69. armijski korpus za specijalnu namenu: pri sopstvenoj operaciji severoistočno od Sunje, neprijatelj se povukao prema jugoistoku.

Telefonski razgovori na dan 2. 11. 1944 ...

16,45 časova: Potpukovnik Ogilvie — operativno odeljenje

Potpukovnik Ogilvie, u vezi sa situacijom, izvestilo je da na istočnom frontu i Drirui oije bilo značajnijih događaja. Glavna odbrambena linija je »crna« linija. Ipak, ;tamo su bande sa ruskim oružjem jako prodrle; zarobljavanje je potvrdilo da su Rusi naoružali 2 združene jedinice.

5. SS-korpus: noćas se južno od Mostara povlači na glavnu odbrambenu liniju. Na frontu nema engleskih jedinica već samo bande. Ove su ipak u suštini bolje. Od 369. pešad. divizije je još nešto preostalo. U Osijeku ima mnogo vojnih obveznika. General Štefan je, kao komandant, angažovan da pravi red: da uklanja starudiju. Molim da se njemu da pravo komandovanja oružanim snagama.

Kod Kilvajna su Mađari već odavno otpočeli pokret, oni su se, dakle, već predali.

Operativno odeljenje saopštilo je da će se odazvati zahtevu za izviđanjem borbenih zona u većem obimu, ipak to će trajati još nekoliko dama. Dalje je zamoljeno da se pridržavaju važnijih rokova Operativnog odeljanja (Organizacijski odsek).

17,50 časova: general fon Butlar — načelnik

General fon Butlar izneo je firerove želje u vezi sa situacijom-

U izveštaljima o situaciji, ako se kaže da je neprijateljski napad odbijen, mora se dati i objašnjenje o povlačenju fronta.

Sadašnji položaj u Sremu mora se držati, tj. ne sme se evakuisati ako nema neprijatelja.

3) Obezbeđenje baze za snabdevanje Sarajevo tako organizovati da bande ne mogu dalje da dolaze i odnose njenu zimsku opremu. Ne raspolaže se nikakvim rezervama u zimskoj odeći.

Načelnik je odgovorio: o tome i mi razmišljamo. Sve će se uzeti u obzir i biće bolje ako tamo ide Oklopna armija.

Ovde nema ničeg naročitog.

Kod Kumanova juče i danas je jači pritisak. Nadamo se, da će Grupa armija »E» — pošto je to u njenoj blizini — očistiti.

Nadam se da ste zadovoljni sa pokretima odvajanja od neprijatelja. Grupa armija »E« dostigla je makedonsku liniju oko 4 dana ranije, što zaslužuje priznanje.

Situacija kod Mostara — Metkovića je nejasna. Inače sve ide po planu.

18,20 časova: načelnik — general fon Grolman

Situacija kod Grolmana je prilično zamršena.

19,10 časova: pukovnik Birker — načelnik

Pukovnik Birker izvestio je da je Fišer verovatno opkoljen. Morska obala se evakuiše da bi se uštedelo u snagama. Da bi se održali na slobodnom zemljištu, bilo bi .dobro ako bi se brzo vratili na glavnu odbrambenu liniju. Prekinuta je železnička pruga Brod — Sarajevo. Lovačko-bombarderska avijacija snažno je napadala.

Načelnik je preneo firerovu želju u vezi Srema: »crnu« liniju držati kao konačnu, istina tako dugo dok vas neprijatelj ne izbaci.

Posle iskrcavanja engleskih trupa i komunističkih banditskih snaga na zapadnoj dalmatinskoj obali kod Splita, Metkovića i Dubrovnika, povukli su se po naređenju naši odredi za obezbeđenje na pripremljene brdske položaje na obalskom pojasu.

Na srednjem Balkanu, naše trupe ponovo su razbile bugarske napade istočno od dolina Vardara i u rejonu Prištine. Bugari su pretrpeli krvave gubitke. Isto tako bili su bezuspešni boljševički napadi u dolini Zapadne Morave.

»Crvena« linija: krajnja glavna odbrambena linija u medurečju

U telegramu oper. str. pov. br. 5895/44. komandant Jugoistoka dao je svoj pristanak Komandi 2. oklopne armije da »crvena« linija bude kao krajnja glavne odbrambene Unije u medurečju. Nezavisno od toga, ostaje se pri zahtevu da se linija koja se nalazi istočno od nje brani što duže, tj. da se samo onda preda ako na to primora napad nadmoćnijeg neprijatelja ili bude jasno da se ne može sprečiti okruženje. Povlačenje snaga sa »crne« linije, koja je sada posednota, na »crvenu« liniju sme odatle da usledi samo ako se pre toga dobije saglasnost komandanta Jugoistoka.

3. novembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«:

Poslednije zaštitnice u pokretu prema sevenu prešle su grčko--makedonsku granicu.

Istočni front:

22. brdski armijski korpus: u rejonu Kumanova, neprijateljske snage dospele su do puta Skoplje — Bujanovac (10 km jugozapadno od Kumanova) i 13 km severozapadno od Kumanova. Na odseku 11. vazduhoplovne pešadijsfce divizije odbijeno je više snažnih napada, izuzev lokalnog prodora kod Nikomana. U rejonu Bujanovca povećavaju se neprijateljska dejstva.

91. armijski korpus za specijalnu namenu: neprijatelj je izvršio napad na ćelom frontu prema Prištini i Podujevu. Posle promenljivih barbi, neprijatelj je izvršio dubok prodor južno od Grijana. U rejonu Prijepolja, Ruski zaštitni korpus odbacio je neprijatelja, zapadno od mesta, prema severu. Dostignuto je uzvišenje 3 km jugozapadno od ušća Bistrice.

Komanda Korpusa »Baron f. Miler«: u rejonu istočno od Kraljeva, neprijatelj se drži mirno. U irejonu severozapadno od Čačka, naše snage vrše uspešne pirotivnapade protiv neprijatelja koji se uporno brani.

Jadranski front:

21. brdski armijski korpus: u Tirani se zaoštrila situacija. U Ulcinju se vode ulične borbe. U rejonu Kotor — Cetinje, neprijatelj neprestano vrši jak pritisak.

2. oklopna armija

68. armijski korpus: odbijen je neprijateljsiki napad iz Laćarka i severno od njega.

Na ostalom frontu nije bilo naročitih događaja.

15. brdski armijski korpus: odbijeni su jaki neprijateljski napadi na Šibenik, Drniš i naš položaj jugozapadno od Knina. Šibenik je evaikuisan u noći 2/3. 11. Posle odbrane od više napada, Kijevo je evakuisano po planu a novi položaj posednut 10 km jugoistočno od Knina.

5. SS-brdski armijski korpus: u rejonu Tomislavgrada odbijeni su napadi bandi. Borbena grupa »Fišer« posela je krajnju glavnu odbrambanu liniju južno od Mostara.

118. lovačka divizija i 264. pešad. divizija

Telegramom op. str. pov. br. 5935/44. naređeno je Komandi 2. oklopne armije: Smena određenih dalova 118. lovačke divizije kod Mostara sa dolovima Grupe armija »E« odgovara zamisli komandanta Jugoistoka. Trenutak se još ne može predviđati.

Naređenje o pripremi borbene grupe u rejonu Okučani — Novska za eventualno angažovanje prema sevaru mora se do daljnjeg odložiti (zamrznuti).

Operacija »Draufgenger«

Komanda 2. oklopne armije izvestila je telegramom op. str. pov. br. 234/44. o projektu operacije »Draufgenger« 118. lovačke divizije.

4. novembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«:

22. brdski armijski korpus: protiv neprijateljskog pokušaja obuhvata u dolini Strumice postignut je pun odbrambeni uspeh (100 mrtvih neprijatelja). U rejonu Tripartanaca (21 km severno od Štipa) u toku su neprijateljski napadi.

U toku je čišćenje rejona Romanovce — Novo Selo. Neprijatelj je pokušao da forsira reku Pčinju između Sv. Nikole i Kiumanova i Krivu reku.

U rajonu Bujainovca odvijaju se lokalna borbena dajiSitva.

91. armijski korpus za specijalnu namenu: u rajonu južno od Orljana izvršen je uspešan protivnapad (mnogobrojan plen).

Na prevoju kod Merdara (severoistočno od Podujeva), neprijatelj je izvršio prodor prema zapadu i jugozapadu. Neprijatelj je zauzeo Podujevo.

U rajonu Prijepolja neprekidno traju borbe sa bandama.

Komanda Korpusa »Baron f. Miler«: Neprijatelj je doveo ojačanja u dolinu Morave. 104. lovačka divizija preuzela je komandu nad rejonom čačka. Situacija se, posle obostranih ii sa puno gubitaika barbi, sta/bilizovaila.

21. brdski armijski korpus: na teritoriji Albanije, dejstva bandi traju neprekidno.

Bande su izvršile napad na uporište zapadno od Cetinja. Posada uporišta probila se prema Cetinju.

Komanda 2. oklopne armije:

68. armijski korpus: odbijen je napad bandi iz rejona Manđelos. Pred celokupnom glavinom odbrambenom linijom dejstvuju neprijateljske jurišne grupe.

15. brdski armijski korpus: posle 36-časovne uporne borbe sa visokim sopstvenim gubicima, posada Šibenika probila se prema Drnišu.

Posle odbrane od napada bandi u rejonu jugoistočno od Knina, 383. lovački puk posao je novi odbrambeoi front 7 km jugoistočno — 8 tom jiužno od Knina.

Telefonski razgovori na dan 4. 11. 1944.

10,00 časova: pukovnik Ogilvie — Operativno odeljenje:

Svi Mađari iz divizije »Kilvajn« su otputovali. Komanda 2. mađarske armije zahteva pravo naređivanja nad mađarskim i nemačkim trupama. Razmatra se stvar divizije »Handžar«. Prašinu je uzvitlao telegrafski protest 5. SS-brdskog armijskog korpusa kad rajhsfiirera SS protiv razoružanja 2. bataljona 28. puka kod Doboja. Postoji namera da se rajhsfireru iziđe u susret u nekoliko tačaka i cela stvar će pasti u zaborav.

10,45 časova: Operativno odeljenjemajor Bence iz Vrhovne komande oružanih snaga

General-pukovnik Jodl predložio je da se obe kozačke divizije stave pod komandu 9. SS-armijskog korpusa. Za Srpski dobrovoljački korpus ne postoji vremenski plan nego samo da je na putu.

11,30 časova: pukovnik Konrad — Operativno odeljenje

Pukovnik Konrad javio je da je savski železnički most kod Broda ponovo u redu.

18,30 časova: pukovnik Birker — načelnik

15. brdski armijski korpus izvršio je majstorski evakuaciju morske obale. Ipak, gubici kod Šibenika bili su osetmi. Komanda 15. brdskog armijskog korpusa rukovodi primerno; ona će dovesti sve bataljone. Mi ćemo stvar zaista dobro da obavimo. Mostar se stišao.

Ostrvo Kalkis [Kalchis], koje leži jugozapadno od Rodosa, ponovo je očišćeno od neprijatelja. U Makedoniji naše trupe vode uporne borbe sa bugarskim združenim jedinicama, koje su na mnogim odsecima ponovo otpočele napad. Naši napadi protiv boljševika u gornjem toku Zapadne Morave dobro napreduju.

SS-divizija »Handžar«

U telegramu Oper. odeljenja/Odsek za obuku sitr. pov. br. 6583/44, koji je gospodin maršal uputio rajhsfireru SS, saopšteno je da postoji podudarnost u stavovima po osnovnim tačkama, a da se pitanje razoružanja 2. bataljona 28. puka (SS-divizije »Handžar«) rešava prema nazorima rajhsfirera SS.

Mostobran kod Studene Bare na zapadnoj obali Pčinje očišćen je od neprijatelja, a još se vodi borba na mostobranu zapadno od mesta Pčinje.

11. vazduhoplovna pešadijska divizija odbila je lokalne prodore. Na odseku Bujanovca nije bilo naročitih događaja.

91. armijski korpus za specijalnu namenu: na odseku severoistočno od Prištine naši položaji su se učvrstili. Masa 2. lovačkog bataljona 724. puka probila se ka svojim snagama. Kod Podujeva, kako izgleda, neprijatelj vrši pregrupisavanje snaga. Sopstveni položaj za bočno obezbeđenje izgrađuje se kao polazni položaj za izvođenje naaneravanog protivnapada.

Štab »Šojerlen«: u rejonu Prijepalja, naše snage otpočele su pokret prema istoku i severoistoku ka dominirajuoim uzvišenjima s obe strane doline donje Bistrice. Napad zapadne grupe i dalje napreduje. Blagodareći kiši, put je postao blatnjav.

Komanda Korpusa »Baron f. Miler«: neprijatelj je na celom frontu pojačao dejatvo. 104. lovačka divizija odbila je slabe neprijateljske napade. Borbena grupa »Šrajber« zauzela je Požegu 4. 11.

Komanda 2. oklopne armije

Istočni front:

68. armijski korpus: usled prodora neprijatelja u severni deo »crne« linije, komandant Jugoistoka odobrio je povlačenje na »crvenu« liiniju pod uslovom da se izvrši napad sa južnog dela »crne« linije.

Jadranski front: saznaje se da su bande bile snabdevane u većem obimu 4. i noću 5. 11. naročito u rejonu Sarajeva.

15. brdski armijski korpus: u rejonu južno od Knina, neprijatelj prati naše pokrete sa jakim snagama. Ovde su, zbog zategnute situacije, vazaini pre svega delovi 264. divizije. Protiv neprijatelja koji je zatvorio puteve severozapadno od Knina, naši pirotivnapadi su u toku.

5. SS-brdski armijski korpus: odbijeni su napadi bandi. Napreduje posedanje nove glavne odbrambene linije.

U Makedoniji se stanje malo izmenilo. Našim protivnapadom, sevaroistočno od Skoplja, odsečena je jedna bugarska borbena grupa. U rejonu sevarolistočno od Prištine, neprijateljski pritisak traje neprekidno. U dolini Zapadne Morave, ponovo su odbačene boljševičke snage koje su privremeno prodrle u odbrambene položaje.

Povlačenje na »crvenu« liniju

Telegramom op. str. pov. br. 6003/44. Komandi 2. oklopne armije, gospodin komandant dozvolio je povlačenje sa »crne« linije na »crvenu« liniju pod uslovoim da je data garancija da će se zadržati »crvena« linija, a da je ostvarena — kao što je javljeno — operacija »Draufgenger«.

6. novembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

Konferencija u štabu na dan 6. 11. 1944. godine

Razvoj situacije u poslednjoj sedmici karakteriše se:

a — Planskom evakuacijom Grčke, koju je neprijatelj sledio sa oklevanjem.

b — Jaikim pritiskom neprijatelja u rejonu Skoplje — Priština — Kos. Mitrovica, da bi sprečio pokret Grupe armija »E« prema severu.

c — Ruskim napadima u rejonu Kraljevo — Čačak. Dejstvo ovih napada oslabilo je poslednijih dana, kada se je moglo uočiti i znatno popuštanje ruskih združenih jedinica u rejonu borbenih dejstava kod Budimpešte kao i u rejonu severno od Dunava.

d — Borbom na dalmatinskom primorju, sa težištem dejstava na ušću Neretve u pravcu Mostara i u okolni južno od Ruma. Na obadva težišta, jake banditske snage podržane engleskim materijalom izvršile su. znatno nadiranje.

Pri planskoj evakuaciji Grčke, zaštitnice Grupe armija »E« prešle su od 1. do 2. 11. makedonsku granicu i time za 4 dana smanjile predviđeno vreme za evakuaciju. Za komandu i trupe, ovo je veoma zapažen uspeh. Na dan 6. 11. masa zaštitnica stigla je u rejon Skoplja, a od 9 — 10. 11. moći će — krećući se prema zapadu — da pređu albansku granicu. Neprijatelj jedva prati naše pokrete odvajanja, odnosno samo na nekoliko mesta. Mnogobrojna izvedena zaprečavanja i razaranja svih vrsta znatno su usporavala neprijateljsko prodiranje.

Na istočnom frontu, Bugari su na svim mestima prešli u protirvnapad. Ipak, danas se već može konstatovati da je Grupi armija »E« uspelo da odbije sve napade, delom čak da pređe u uspešne protivnapade. Za komandu i trupe je obnovljeni i nesumnjivi uspeh i to što je Komanda Grupe armija »E« uvek uspevala da se sa tekućim snagama iz marševskih kolona, koje su se kretale sa juga u pravcu severa, zatvori prema Istoku i time ponovo prevaziđe lokalnu krizu koja se ocrtavala. Naročito je bio jak pritisak neprijatelja na Skoplje, pošto su se putevi, koji od Skoplja vode prema severu, morali bezuslovno da drže slobodni, a putevi koji su se nalazili zapadnije nisu bili upotrebljivi.

U rejonu Podujeva, ocrtava se jedno dalje težište neprijateljskih napada. Kritična situacija, koja je tamo nastupila, ne bi, ipak, mogla da se prevaziđe. U pravcu istoka, front se drži na liniji Priština — Kosovska Mitroivica.

91. armijski korpus (ranije u Grčkoj) prebačen je u rejon Kos. Mitrovice li tamo je preuzeo komandu nad borbenim grupama »šolc« i »Šuster-Voldan«.

U rejonu Kraljevo — Skoplje, prekinuti su napadi koje su Rusi izvodili jakim snagama. Kakve namere neprijatelj tamo ima, ne može se još saznati. U svakom slučaju, ovde je nastupilo znatno popuštanje zategnuitosti, čime bi se moglo dobiti dragoceno vreme za stabilizaciju fronta.

Sektor komande Korpusa »Baron f. Miler« zadavao je znatne brige u taku prošlih dana. Postojala je apsolutna mogućnost da se protivnik potpuno probije kroz brešu između severnog krila Grupe armija »E« i južnog krila 2. oklopne armije da bi, zatim, ili napao s juga duž fronta 68. armijskog korpusa, koji se još nije sasvim učvrstio, ili rokiranjem severno od Dunava prodro duboko u bok 2. oklopne armije.

Uprkos velikim teškoćama, Komandi 2. Oklopne armije uspelo je od Armijske grupe »Srbija« (vojnoupravni komandant Jugoistoka, Komanda Korpusa »Šnakenburger«, kao i ostali dalovi alarmnih jedinica pod (komandom komandanta Beograda) da u istočnom Sremu organizuje novi odbrambeni front pod komandom 68. armijskog korpusa. Sam front je trenutno još u pokretu ka »crvenoj« liniji, koja se može označiti kao nešto izgrađenija i koja priprema položaje sa povoljnijim uslovima za odbranu. U međuvremenu se takođe uspelo da se od ostalih delova 1. brdske divizije organizuje front na Drini. Pošto do sada nisu vršeni jaki napadi prema ovom odseku fronta, očekuju se da će obnavljanje 1. brdske divizije i dalje dobro napredovati. Za 2. oklopnu armiju mora ostati kao stalna briga zaštita njenog severnog boka. Ipak, ovde razvoj dalje situacije zavisi od borbe u rejonu Budimpešte. Potpuno je moguće da će protivnik pokušati da izvede veliki operativni obuhvat u vidu kliješta, udarom sa teritorije južne Mađarske u pravcu zapada i zalamanjem u pravcu Zagreba i zapadnije od njega, kao i operacijom iz dalmatinskog primorja prema severu.

Na dalmatinskom primorju situacija se karakterisala iskrcavanjem jedne dobro opremljene divizije, ojačane sa oko 60 tenkova, kojoj su se naše dragocene združene jedinice mogle da suprotstave samo u ograničenoj masi. Pošto se odsad dalmatinska obala od severne crnogorske granice do Zadra nalazi u neprijateljskim rukama, a neprijateljska težišta dajstava su se ispoljila na ušću Neretve i kod Knina, to su potpuno moguća dalja iznenađenja, tim više što hrvatska legionarska divizija sve više gubi od svoje borbene vrednosti. Iznenada započeto snabdevanje bandi avionima navodi na zaključak da se neprijatelj neće zadovoljiti sa dosadašnjim rezultatima.

Kao zaključna, za komandanta Jugoistoka, proističe sledeća situacija:

a — Uprkos masiranih bugarskih napada na teritoriji Makedonije, neprijatelj nije uspeo da preseče odstupnicu Grupi armija »E« u toku njenog pokreta odvajanja od neprijatelja prema severu.

b — Jaki ruski napadi na frontu Komande Korpusa »Baron f. Miler«, mogli su da se preduhitre odbrambenim marama i očekuje se da tamo neprijatelj neće postići dalje uspehe.

c — Glavnu pažnju obratiti razvoju situacije na jadranskom primorju i mogućnosti udara sa teritorije južne Mađarske prema zapadu.

Grupa armija »E«, u svom daljem pokretu odvajanja od neprijatelja, imaće veće teškoće nego do sada, pošto se do stizanja u određeni rejon najpre mora izboriti za slobodu akcije pri naročito otežanim usilovima zemljišta, (Prvi sneg u brdima očekuje se već idućih dana.)

22. brdski armijski korpus: napušten je sektor na Strumioi. Čišćenje mostobrana kod mesta Pčinje do sada još nije uspelo. U rejonu Buijanovca neprijatelj je odbijen uz znatne gubitke.

91. armijski korpus za specijalnu namenu: u rejonu Podujeva, još nije likvidiran neprijateljski prodor (uklinjavanije) u naše položaje:

Štab »Šojerlen«: a promenljivim borbama protiv jakih snaga bandi, zauzeto je nekoliko uzvišenja. Jače angažovane snage za borbeno izviđanje prodrle su do Priboja.

Komanda Korpusa »Baron f. Miler«: Borbena grupa »Šrajber« zauzela je Užice, kolje su branile bande.

Jadranski front: zaštitnice Grupe »Štajrer« stigle su 4. 11. u Strugu. U toku su borbe za oslobađanje puta Elbasan — Tirana.

Komanda 2. oklopne armije

Istočni front:

68. armijski korpus: posednut je severni deo »crvene« linije, a na južnom delu neprijatelj navaljuje na »crnu« liniju.

Jadranski front:

15. brdski armijski korpus: protivnapadom je likvidiran lokalni prodor jakog protivnika u novu glavnu odbrambenu liniju južno od Knina. U toku je čišćenje od neprijatelja na zemljištu s obe strane glavnog puta za snabdevanje.

5. SS brdski armijski korpus: naše udarne grupe izvode akcije južno od Mostara i u rejonu Nevesinja. Ustaška posada Rogatice navodno je opkoljena.

69. armijski korpus za specijalnu namenu: povećane su sabotaže i dejetva avijacije iz niskog leta. Na železničkoj liniji Sunja — Kostajnica, neprijatelj je zauzeo dva mesta severno od Kostajnice.

Namere protivnika na severu i severozapadu

Formiranje jedne jake pokretljive borbene grupe

Komandant Jugoistoka telegramom op. str. pov. br. 6022/44. naredio je Komandi 2. oklopne armije:

Situacija kod neprijatelja pokazuje da je protivnik, povlačeći jake snage prema severu odnosno severozapadu, znatno oslabio svoje snage pred istočnim frontom armije. Zato se mora još više računati sa pokušajem prelaza Dunava severno od Drave u vezi sa operacijom kod Budimpešte.

Komanda 2. oklopne armije će iz predostrožnosta postaviti što jaču pokretnu borbenu grupu u rejonu južno od Osijeka koja će moći — u slučaju potrebe — da brzo pređe Dravu prema severu kod Osijaka, odnosno da pređe preko Drave dalje prema zapadu. Za zadnji slučaj pripremiti nužna inžinjerijska sredstva za pralaz.

O sastavu i mestu prikupljanja borbene grupe, dostaviti izveštaj.

7. novembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«: Kod Grupe armija »E« težišta dejstava i dalje leže kod Kumanova i Podujeva. Ovde se očekuje da će neprijatelj pojačati pritisak. Iz toga bi proisteklo usporavanje pokreta odvajanja od neprijatelja 22. armijskog korpusa. Ali, dok se ovde situacija može smatrati kao stabilizovana, kod 91. armijskog korpusa za specijalnu namenu situacija se smatra kao zategnuta. Ovde je držanje planine Kopaonika od odlučujućeg značaja. Kod Komande Korpusa »Baron f. Miler« situacija se poboljšala tako da postoji namera da se izvrši prodor od Užica prema severozapadu ka Zvorniku. Ovde treba da se provuku ostali delovi 1. brdske divizije, 117. lovačke divizije, 11. vazduhaplovne pešadijske divizije i 7. SS-brdske divizije. Borbena grupa »Furman« se poglavito bori sa teškoćama zemljišta.

Otpor bandi, naročito kod Borbene grupe »Štajrer«, jako je usporavao pokrete u Albaniji. SS-brdska divizija »Skenderbeg« (ojačana mornaričkim jedinicama) otpočela je pokret na »Crvenom putu«.

Komanda 2. oklopne armije: kod 2. oklopne armije u primorskoj oblasti, neprijatelj se prebacuje sa jugoistoka i jugozapada prema zaprečnim položajima 15. armijskog korpusa kod Knina.

U Sremu je 118. lovačka divizija izvela sa dobrim uspehom operaciju »Draufgenger«. Otpočele su protivmere protiv neprijateljske grupe koja je zauzela položaj preko Dunava severozapadno od Apatina. Obaveštanja o pokretima bandi pokazuju da se Titove snage koncentrišu u rejonu Sarajeva i južno od Zagreba. Aktivnost bandi i dalje ne prestaje na celoj teritoriji Hrvatske.

SS-divizija »Handžar«

Komandant Jugoistoka, telegramom oper. str. pov. br. 6033/44, izvestio je Vrhovnu komandu oružanih snaga (Generalštab oružanih snaga):

Posle iscrpnog razgovora sa komandantom diviaije »Handžar« oberfirerom Hampelom, ova združena jedinica, i posle izdvajanja 70% Muslimana, ne može se uzeti kao pouzdana, dogod ostaje na teritoriji Bosne gde je podvrgnuta negativnim uticajima okoline.

Komandant Jugoistoka zato predlaže da se Divizija »Handžar« — pretpostavljajući da će to rajhsfirer SS odobriti — angažuje u aktivnoj borbi protiv bandi s obe strane železničke pruge Zagreb — Celje u cilju zaštite ove važne železničke veze prema jugoistoku.

U cilju pravilnog arganizovanja komandnih odnosa u ovom rejonu, nužno je da se istovremeno izvrši i prenošenje odgovornosti na komandanta Jugoistoka. Otuda komandant Jugoistoka moli da taktička linija razgraničenja sa 18. vojnom komandom bude sledeća: Drava do lakta Drave jugoistočno od Ptuja — Celje — put Celje — Gurkfald do Račah — Johanestal. Sva mesta uključno za komandanta Jugoistoka.

8. novembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E« ...

Istočni front: Usled pojačanog aingažovanja bombarderske avijacije za dejstvo iz niskog leta po putevima i saobraćajnim centrima, naši pokreti su znatno usporeni. Pokret odvajanja od neprijatelja sa mostobrana Skoplje tekao je prema planu. Po neprekidnom pojačavanju neprijatelja ispred ćele glavne odbrambene linije 11. vazduhoplovne pešadijske divizije, može se naslutiti da će se obnoviti napadi sa pravcem glavnog udara na severno krilo. Na planini Kopaoniku, odbijeno je više neprijateljskih napada i pokušaja okruženja. U rejonima Kraljevo i Čačak, vode se samo borbe od lokalnog značaja. Posle dovođenja novih snaga, očekuje se da će neprijatelj obnoviti napade.

Jadranski front: Zaštitnice Grupe »Štajrer« vode borbu sa bandama u rejoou istočno od Libraša, a čela su dostigla Elbasan. Dejstva bandi protiv uporišta na putevima traju neprekidno. U toku su snažne ulične borbe sa neprijateljem koji je prodro u Cetinje.

Komanda 2. oklopne armije

Istočni front: Uspešno je završena naša operacija »Draufgangar« u rejoou Manđelos (2 ojačana bataljona 118. lovačke divizije). Neprijatelj (bande) izbačen je sa položaja, a Manđelos zauzet. Posle odbrane od neprijateljskog protivnapada, naše borbene grupe su se ponovo povukle na »crnu« liniju.

Neprijatelj, koji je prešao reku kod Apatina u jačini od najmanje dva ojačana bataljona, zatvorio je mostobran. Naše snage (2 bataljona »Brandenburg«, 1 divizion protivavionske artiljerije i 2 motorizovane baterije) protivnapadom na dan 8. 11. nisu mogle da se probiju. Razvoj situacije kod Apatina mora se uzeti vrlo ozbiljno.

Jadranski front: Naše borbene grupe u rejonu južno od Knina, pod jakim pritiskom neprijatelja, povukle su se na novu glavnu odbrambenu liniju južno od Knina. Bombardovanjem Sarajeva, koje je izvršeno na dan 7. 11, nanete su znatne štete u predelu železničke stanice.

Kratka međusituacija Grupe armija »E«

U telegramu op. str. pov. br. 6048/44. Vrhovnoj komandi oružanih snaga (Generalštab oružanih snaga), komandant Jugoistoka izneo je kratku međusituaciju za Grupu armija »E«:

U upornim i obostrano krvavim borbama likvidirana je kritična situacija bod 22. brdskog armijskog korpusa i 91. armijskog korpusa. Pokret odvajanja od neprijatelja ipak je usporen, pošto je kod oba korpusa čišćenje neprijatelja moguće samo istovarom transporta trupa kdje nastupaju prema severu.

Situacija se, međutim, kod 22. brdskog armijskog korpusa učvrstila. Pokret odvajanja od neprijatelja se, posle privremenog ometanjia, ponovo zahuktao.

Vremenski plan za evakuaciju Makedonije:Evakuacija Štipa i Bitolja 7. 11.Skoplja 11. 11., Uroševca 13. 11.

Usled znatnog prekida pruge južno od Skoplja (eksplozija voza sa municijom posle napada avijacije iz niskog leta na dan 6. 11.), težnja da se skrati vreme jedva je moguća.

Situacija kod 91. armijskog korpusa još je zategnuta. Skromna borbena vrednost nasumce skupljenih borbenih odreda jasno je izašla na videlo.

Razvoj situacije kod Korpusa »Miler« je dobar. Posle zauzimanja Užica, otvoren je direktan put za Zvornik a time i uspostavljanje veze sa 68. armijskim korpusom, čime se opipljivo približava dovođenje snaga za severni bok Komande 2. oklopne armije.

Nastupanje Šojerlena zapinje kao i pre. Teško zemljište je, pritom, mnogo ozbiljnija prepreka nego otpor neprijatelja. Posle ponovnog uspostavljanja mosta na Limu kod Prijepolja na dan 6. 11, upućivanje druge kolone preko Pljevalja ka Uvcu, verovatno će doprineti ubrzanju pokreta. Komanda Grupe armija »E« je odsada lično na licu mesta da bi stvar gurala napred.

21. brdski armijski korpus još visi na velikom udaljenju, pošto otpor bandi u okolini Ohridskog jezera usporava brzo dovođenje Grupe »Štojerer«. Ponovo je ukazano 21. armijskom korpusu na neophodnost veće brzine svih pokreta.

Potvrđeno je da su se neprijateljske snage u rejonu Trebinja povukle prema severozapadu, da bi sačekale rezultat svoje operacije proboja i prikupile dovoljno snaga za napad na Trebinje.

Namere za Grupu armija »E« uopšte se nisu izmendile. Za ubrzavanje marševskog pokreta, borbena grupa SS-divizije »Skenderbeg«, osvežena mornaričkim jedinicama i ojačana artiljerijom i pionirima, otpočeće oko 10. 11. pokret »crvenim putem«. Na osnovu uspeha Mi-lera, naređeno je da se 11. vazduhoplovna pešadijska divizija — koja se na jugu kao prva može evakuisati — dovede u sastav Korpusa »Miler«. Namera Komanda 22. armijskog korpusa će se verovatno do 15. 11. evakuisaiti i premestiti u Rogaticu da bi preuzela komandu nad rejonom srednja Drina — Sarajevo. Komanda Grupe armija »E« je preuzela, najkasnije do ovog trenutka, komandu nad snagama u rejonu Mostara dok ne stigne 21. armijski korpus. Zaštitnica 91. armijskog korpusa je na »zelenom putu«.

Napuštanjem aerodroma Skoplje (7. 11.), za letove preostatju još samo aerodromi Priština (napustiče se oko 13. 11) i Kraljevo (napustiće se oko 17. 11.).

Teži se da se dalja evakuacija teške opreme »crnim putem«, pojača preko »plavog puta«.

Neprijateljski mostobran kod Apatina

Telegramom oper. br. 6052/44. strogo povodljivo, naređeno je Komandi 2. oklopne armije:

Koncentrrišući sve raspoložive snage, armija će ponovo odbaciti preko reke neprijatelja koji se kod Apatina nalazi na obali Dunava.

9. novembar 1944. godine

Operativno odeljnje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E« ...

Istočni front: pokreti odvajanja od neprijatelja na mostobranu Skoplje i dalje teku po planu. Pokušaji neprijatelja da omete pokret, delimično su u protivnapadu odbijeni. Koncentričnom vatrom sveg oružja ispred glavne odbraimbene linije, razbijeni su neprijateljski napadi kod Kumanova.

Kod Bujanovca je, neopaženo od neprijatelja, izvršeno povlačenje sa fronta.

Jadranski front: zaštitnica Borbene grupe »Štojerer« još je vezana u rejonu Libraš. Bande su napustile Cetinje. Otpočelo je prikupljanje borbene grupe 181. lovačke divizije radi udara na Tirebinje.

Komanda 2. oklopne armije

Istočni front: izviđačke snage 1. brdske divizije, jačine čete, odbacile su uz teške gubitlke banditske snage iz njihovih položaja u rejonu Kaviljača (12 km severno od Zvornika). Zapadno od Apatina blokirani neprijatelj neprekidno se pojačava. Odbijeni su ispadi prema jugu, zapadu i severozapadu.

Jadranski front: u protivnapadu odbačen je neprijatelj koji je izvršio prodor prema severoistočnoj i istočnoj ivici Knina. Na glavnim putevima za snabdevanje južno i jugoistočno od Palanke, borbe traju neprekidno.

09.15 časova: potpukovnik Ogilvie — potpukovnik Duenzing: 68. armijski korpus naredio je da se u rejonu Apatina angažuje Izviđački bataljon divizije »Handžar«. Oberfirer Hampel zaustavio je pokret pozivajući se na to da je suprotan naređenju. On je sve do odluke za marš u Andrijevici pozivao i molio da združena jedinica ostane zajedno. Saglasno je utvrđeno da se izbegava izvlačenje daljih delova Divizije »Handžar«.

09.50 časova: potpukovnik Duenzing — zamenik oberfirera Hampela, komandanta divizije »Handžar«: izdato je naređenje da Izviđački bataljon bezuslovno otpočne pokret i ubuduće da izvršava naređenja. Zamenik oberfirera Hampela je poricao da je izdao suprotno naređenje.

11.10 časova: potpukovnik Duenzing — major grof Fictum: od 117. lovačke divizije, 800 ljudi (1 bataljon) raspoređeno je u 1. brdsku diviziju. Ostali deo, koji. se očekuje od Grupe armija »E«, mogao bi takođe da dođe u rejon Apatina. Osim toga, mogla bi takođe i 92. motorizovana brigada (800 ljudi, od čega polovina pokretljiva) da se kod Apatina prikupi.

17.10 časova: potpukovnik Duenzing — konjički kapetan fon Mol, ađutant načelnika štaba Komande 2. oklopne armije: kod Apatina teren je težak. Naš položaj je dobar, ali vezuje mnogo snaga.

18.00 časova: potpukovnik Duenzing — major Laupihler, načelnik veze: dao je informaciju da će se Grupa armija »F«« proširiti do Baje i da joj se potčinjavaju 31. SS-divižija i 44. rezervna grenadirsfca divizija, ikoja treba da se iskrca u Pečuju.

Komanda 2. oklopne armije: nadležnost komandovanja i zadatak

Telegramom, op. str. pov. br. 6078/44. Komanda 2. oklopne armije primila je naređenje:

Komanda 2. oklopne armije preuzima od 10. 11. u 12.00 časova komandu severno od Drave uključno do Baje. Linija razgraničenja sa Grupom armija »Jug«: Baja—Kapošvar (mesta uključno za 2. oklopnu armiju) — zapadna obala Blatnog jezera.

Snage Grupe armija »Jug« (31. SS-dobrovoljačka divizija. Grupa za obuku 44. nastavnog puka), koje su angažovane između Drave i nove linije razgraničenja, istovremeno se potčinjavaju Komandi 2. oklopne armije.

Zadatak: Izgradnja odbrambenog fronta na zapadnoj obali Dunava sa težištem kod Mohača i Baje, sprečavanje daljih pokušaja neprijatelja da pređe reku i uništenje motorizovane grupe koja je prešla reku kod Apatina.

10. novembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb - O situaciji

Zona operacije komandanta Jugoistoka: 10. 11. u 12.00 časova preuzela je komandu nad angažovanoim snagama unutar nove granice sa Grupom armija »Jug«: Baja—Kapošvar (komandant Jugoistoka) — zapadna ivica Blatnog jezera.

Grupa armija »E«:...

Istočni front: dok su jaki napadi banda na Veles uspešno odbijeni, naši pokreti odvajanja od neprijatelja iz rejona Kumamova na mostobran Skoplje teku po planu.

Stalno pojačavanje neprijatelja kao i jaka artiljerijska dejstva neprijatelja u rejonu južno od Orljana, Podujeva i na Kopaoniku, navode na zaključak da će neprijatelj ponovo pokušati da izvrši proboj. Odbijen je jači napad neprijatelja zapadno od Podujeva.. Na celom frontu Komande Korpusa »Baron f. Miler« vode se samo lokalne borbe, a pojačana je artiljerijska vatra.

Jadranski front: napuštena je linija »Hajnrih«. U Crnoj Gori očišćen je od neprijatelja put Podgorica [Titograd] — Rijeka Crnojevića — Cetinje.

Komanda 2. oklopne armije:

Istočni front: 118. lovačka divizija posela je »crvenu« liniju. Neprijatelj nas slabo sledi. Na neprijateljskom mostobranu kod Apatina, situacija se nije izmenila. Uništena je neprijateljska izviđačka patrola, koja je vršila osmatranje od severa duž zapadne obale.

Jadranski front: borbe u rejonu Knina, po jačini ljudstva i materijala kao i dobrom rukovođenju od strane neprijatelja, izgubile su karakter vođenja rata protiv bandi. Prodor u glavnu odbrambenu liniju južno od Knina likvidiran je u bliskoj borbi. Ponovo je očišćen od neprijatelja glavni put za snabdevanje.

Zbog lošeg vremena, nije upotrebljena lovačko-bombarderska i transportna avijacija. Telefonski razgovori na dan 10. 11. 1944. godine

Saopštene su naše namere da se 68. armijiski korpus, kao komanda korpusa, angažuje severno od Drave, a da se južno od Drave priviremeno obrazuje Grupa »Kibler« (1. brdska divizija i 118. lovačka divizija).

16.25 časova: potpukovnik Duenzing — potpukovnik Ogilvie: nema šta da se razmišlja o delovima SS-divizije »Handžar«, koji se refke teče i dalje. Naše dopunske snage doći će suviše kasno da bi sprečile obrazovanje mostobrana.

(Komanda 2. oklopne armije hoće da traži pomoć padobranskih lovaca).

15.50 časova: general fon Butlar — načelnik: general-pukovnik Jodl je zamolio da se povede računa o SS-diviziji »Lombard«. Načelnik je ukratko izložio stanje divizije, koja (je formirana u kratkom roku i ne poseduje teško naoružanje. Ljudstvo je dobro. Uvođenje u njen sastav ostatka divizije »Handžar«, na što je i mislio general-pukovnik Jodl, ne dolazi u obzir.

16.30 časova: načelnik — pukovnik Birker: puflsovnik Birker jutros je lično dobio jasnu sliku o stanju 31. SS-ddvizije »Lombard«. U teškom oružju divizija »Handžar« stoji bolje. Hrvatske združene jedinice ni na koji način, u vezi sa ovim, ne dolaze u obzir. Komanda 2. oklopne armije namerava da nešto izvuče od obalske artiljerije kopnene vojske. Ovo, međutim, zahteva prilično vremena.

17.10 časova major Brudermiler — Operativno odeljenje: razmatranje raznih pitanja:

9. SS-brdski armijski korpus stavljen je Komandi kopnene vojske na raspolaganje i treba da ide za Budimpeštu. Mi nemamo nikakvo naređenje, ali isto tako i ništa protiv. Železnički transport, u okolnostima u kojima se vrši, odugovlačiće pokret.

31. SS-divizija, uslad kritične situacije severno od Drave, uvedena je u borbu. Operativno odeljenje naglasilo je da mi možemo da preuzmemo odgovornost za rejon Maribora samo sa pravom komandovanja nad 13. SS-divizijom.

18.00 časova: potpukovnik Ogilvie — Operativno odeljenje: general Kibler je odvraćao da se delovi Korpusa »Baron f. Miler« vode od Užica u Zvornik. Uslovi zemljišta u dolini Drine su povoljni za iznenadne napade bandi, a nepovoljni za odbnanu. Predlaže Višegrad — Sarajevo kao udaljeniju ali bržu vezu.

Operativno odeljenje misli na iskorišćavanje noći i magle.

Direktiva Grupi armija »E«

Komandant Jugoistoka u telegramu oper. str. pov. br. 6124/44. izdao je Grupi armija »E«, a na znanje Komandi 2. oklopne armije, sledeću direktivu:

Neprijatelj je severno od ušća Drave na više mesta prešao Dunav. Računa se da će produžiti sa dovođenjem jačih snaga i proširiti napad na pogodnim odsecima južno i severno od njih. Cilj operacije bio bi verovatno zauzimanje Mađarske južno od Blatnog jezera za kasniji udar na Zagreb.

Saopštena je nova linija razgraničenja 2. oklopne armije sa Grupom armija »Jug«, nadležnost u komandovanju severno od Drave i obrazovanje Grupe »Kibler«.

Komanda Grupe armija »E« će stoga predvideti:

Da 11. vazdiuhoplovina pešadijska divizija najbrže krene na odsek Drine radi verovatne smene 1. brdske divizije.

Da ubrza dovođenje tamošnjih delova 1. brdske divizije i 117. lovačke divizije u sastav 2. oklopne armije u cilju prikupljanja ovih združenih jedinica.

Pokret svih snaga 7. SS-brdske divizije »Princ Eugen« i 104. lovačke divizije prema Zvorniku.

Brzo uvođenje u zadatak komande 22. brdskog armijskog korpusa za rukovođenje sektorom Zvornik — ušće Drave pod komandom 2. oklopne armije.

Put Užice — Rogatica — Zvornik

Telegramom op. str. pov. br. 6127/44. komandant Jugoistoka saopštio je Komandi Grupe armija »E« suminije Komande 2. oklopne armije u vezi upotrebljivosti puta Užice — Rogatica — Zvornik (uzani put, bande) i predložio obilazni put preko Višegrada.

SS-divizija »Handžar«

U telegramu op. str. pov. br. 6123/44. rajhsfireru SS, na znanje 2. oklopnoj armiji, komandant Jugoistoka saopštio je da je posle opširnog razgovora sa oberfirerom Hampelom predložio Vrhovnoj komandi oružanih snaga da se SS-divizija »Handžar« angažuje za obezbeđenje železničke pruge Zagreb — Celje — Maribor.

Kritična situacija je prinudila da se divizija »Handžar« privremeno angažuje severno od Drave ... Namere neprijatelja u pogledu glavnog grada Hrvatske Zagreba

U telegramu op. str. pov. br. 6126/44. Komandi 2. oklopne armije, saopšteno je da neprijatelj namerava da nasilno zauzme hrvatski glavni grad i naređeno pripremanje mara koje iz toga prdističu.

12. novembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zaigreb

O situaciji

Grupa armija »E«: pokrete odvajanja od neprijatelja jako ometaju, padanje snega i raskvašeni putevi. Prema zaprečnim položajima Skoplja, neprijatelj je vršio samo izviđačka dajstva. Odbijen je neprijateljski prodor zapadno od Bujanovca. Neprijateljski napad se-verozapadno od Orfjana odbijen je u protivnapadu. Na ćelom frontu Borbene grupe »Šolc«, neprijatelj je pojačao vatru iz teškog naoružanja.

U rejonu severno od Kraljeva vode se lokalne borbe, a severo-zapadno od Čačka, vatroim iz teškog naoružanja, neutralisani su jači pokreti neprijatelja. Prednji izviđački odred Štaba »Šojarlen« stigao je 11. 11. u Višegrad. Uspostavljena je veza sa 7. SS-dopunskkn bataljonom. Zaštitnice Borbene grupe »Štajrer« stigle su u Elbasan. Bande su pojačale aktivnost prema Cetinju.

Komanda 2. oklopne, armije: Grupa »Kibler«, koja je neposredno potčiojena armiji, preuzela je komandu nad 1. brdskom divizijom i 118. lovačkom divizijom južno od Drave. Komandno mesto u Nuštaru. 118. lovačka divizija odbila je napad neprijatelja od Čalme.

Zapadno od Apatina, naše borbeno obezbeđenije — uprkos neprijateljskom otporu — ponovo je u toku 12. 11. zauzelo stare položaje. Našim napadom, koji je uspešno podržavala avijacija, odbačen je neprijatelj koji je prodro u Batinu na istočnu i saverau ivicu mesta. Namerava se da se napad nastavi 13. 11.

Kod Knina je borbeno zatišje. Neprijateljsko pregrupisavanje i nagomilavanje snaga i sredstava nagoveštavaju novi napad. Odbijen je napad bandi zapadno od Mostara (kod Lise). U rejonu Zenice (severozapadno od Sarajeva) vrši se čišćenje od neprijatelja. Telefonski razgovori na dan 12. 11. 1944. godine

17.45 časova: general fon Butlar — načelnik: firer je prilikom izlaganja situacije ukazao da pri izvođenju protivnapada na dunavski mostobran, trebalo bi da sve snage objedinjeno otpočnu napad. Načelnik je naglasio da su u ovom smislu izdata naređenja.

18.00 časova: potpukovnik Ogilvie — načelnik: o Batini nema izveštaja. 68. korpus je procenio da je tamo situacija pozitivna. Planirano je angažovanje 44. rezervne grenadirske divizije na severu, sa težištem dejstava Mohač. Na ostalim frontovima je mirno. Kod Knina se predskazuju novi događaji.

1830 časova: potpukovnik Ogilvie — Operativno odeljenje: kod Apatina, naše predstraže su u borbi zaustavile napredovanje neprijatelja i ubile 20 a zarobile 10. Kod Apatina je sužen mostobran. Neprijatelj se nalazi još u sevennom i istočnom delu. Sutra u 9.00 časova nastavlja se naš napad pod pretpostavkom da će u njemu — kao i danas — sadejstvovati i avijacija. Inače, pošto je artiljerija suviše slaba, izgledi na uspeh su nepovoljni.

Preimenovanje

U raspisu Operativnog odeljenlja (Organizacijski odsek) naređeno je da se izvrši preimenovanje Komande Korpusa »Baron f. Miler« u Komandu 34. armijskog korpusa za specijalnu namenu.

13. novembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb Konferencija u štabu na dan 13. 11. 1944.

Vlastita situacija: loše vreme jako ometa pokret odvajanja od neprijatelja iz Grčke. Tempo je znatno usporen. Na zapadnom krilu, 21. armijski korpus otpočeo je pokret u pravcu Tirane. Na istočnom frontu evakuisan je Veles i posednuti položaji na mostobranu SkopIje. Dejstva neprijateljske avijacije usporavaju pokret železnicom od Skoplja prema severu.

Kod 2. oklopne armije, Rusi su otpočeli sa pregrupisavanjem snaga na seveiru kod Apatina i Batine: mostobran Apatin je blokiran, a sužen je mostobran kod Batine. Moguće isu operacije Rusa u više pravaca. 68. armijsiki ikorpus se ovde sa defom novopotokijenih snaga postavio na novom žarištu borbe.

Na drinskom frontu nije bilo ničeg naročitog. U Sramu je posednuta »crvena« linija. Kod Mostara se situacija stišava, dok se kod Knina vode teške borbe u kojima se povećava borbena vrednost bandi.

Povećana dejstva iz vazduba objašnjavaju se preuzimanjem ovog vazdušnog prostora od strane engleske avijacije.

Koncentracija bandi, naročito u rejonu Zagreba, i ometanje na komunikacijama.

Angažovanje vazduhoplovstva: upotreba avijacije kod Grupe armija »E« bila je efikasna u rejonu Podujeva, početkom nedelje i na severu kod Grupe armija »Jug«, a kasnije u rejonu Apatina i Batine. Ranjenici su evakuisani iz Skoplja vazdušnim putem. Protivavionska artiljerija premeštena je iz Vinkovaca u Pečuj. U rejonu Zagreba protivavionska artiljerija se obnavlja.

Završena je reorganizacija vazduhoplovstva.

Snabdevanje: obezbeđeno je snabdevanje severno od Drave, a snabdevanje Sarajeva postalo je intenzivnije. Osigurano je snabdevanje municijom (ne uzimajući u obzir oskudicu u artiklima).

Stanje transporta: usled dejstva neprijateljske avijacije i dejstva bandi, slabo je. Ugrožena je linija Brod — Sarajevo. Pored Osijeka traže se i druge mogućnosti za skretanje saobraćaja. Postoje teškoće u transportu uglja. Kod Grupe armija »E« stanje transporta je utešno.

O situaciji

Grupa armija »E«: sa poboljšavanjem vremena, nastupilo je ponovno jače angažovanje neprijateljske avijacije na teritoriji Makedonije. Pri napadu na železmičku stanicu Kosovo Polje (zapadno od Prištine) zapaljen je voz sa municijom, a gubici u ljudstvu i materijalu su veliki.

Istočni front: neprijatelj se primakao 11. vazduhoplovnoj peša-dijiskoj diviziji na zaprečnom položaju Skoplje. Odbijen je neprijatelj koji je vršio nasilno izviđanje na južnom krilu balabanskog odseka kod Propaštice. U rejonu Kraljevo — Čačak, neprijatelj je ispred celog fronta pojačao pokret sa istoka prema zapadu. Štab »Šojerlen«, pošto je slomio otpor bandi, stigao je 11. 11. u Pljavija.

Komanda 2. oklopne armije

Istočni front: odbijeni su prodori iz neprijateljskog mostobrana kod Apatina prema zapadu, a likvidirani, su lokalni prodori u položaje. Našim napadam, koji je podržavala avijacija, osvojeno je samo neznatno zemljište protiv jačeg neprijateljskog otpora u istočnom dalu Batine. Saznaje se da na istočnoj obali Dunava neprijatelj vrši pokrete sa tenkovima, artiljerijom, priborima za izgradnju mostova i motornim vozilima. Jugoistočno od Mohača odbijen je neprijatelj pri pokušaju da slabijim snagama pređe reku na Dunaivsku adu.

Jadranski front: u rejonu Knina, naše snage izvršile su uspešne udare sa ograničenim ciljem, a u rejonu Mostara izvođena su odbram-bena dajstva protiv neprijateljskih napada. U toku operacije u pravcu Livna, neprijatelj je odbačen do 14 km sevarozapadno od Tomi-slavigrada.

Telefonski razgovori na dan 13. 11. 1944.

12.30 časova: potpukovnik Ogilvie — Operativno odeljenje: daje dopunski izveštaj 2. oklopne armije o njenom dvoumljenju u pogledu korišćenja puta Užice — Zvornik pošto je razoren prelaz kod Zvornika.

Kao hrvatski čovek za vezu (načelnik civilne uprave), treba u 2. Oklopnu armiju da dođe dr Kumičić. 600 ljudi iz hrvatske službe rada na putu Bihać — Knin, ako nisu potrebni za popravku puta mogu biti pušteni.

Direktiva za vođenje borbe Grupi armija »E« od 13. 11. 1944. godine

U telegramu op. str. pov. br. 6157/44. izdata je Grupi armija »E« direktiva za vođenje borbe od 13. 11. 1944:

Po dostizanju hrvatske jugoistočne granice, Grupa armija »E« ima zadatak da brani ovu granicu hrvatske teritorije na celoj liniji. U odbrani Drine vispostaviti kontakt sa 2. oklopnom armijom u okolini južno od Zvornika.

O nameravanim granicama i osama dejstva, preuzimanju komande nad zonom 5. SS-brdskog armijskog (korpusa, o organizaciji komandovamja potoinjendim i pridatiom jedinicama, o upotrebi združenih jedinica i jedinica ojačanja koje su dosada bile angažovane u rejonu Mostara vidi

Prilog 90/XI.

14. novembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji:

Grupa armija »E«: na brdskom zemljištu jezgra tvrđave Krit, koncentričnim napadom 4 bataljona razbijen je skup bandi. Pri napadu iz vazduha na železničku stanicu Kosovo Polje, o kome je već ranije javljeno, SS-puk divizije »Skanderbeg« pretrpeo je znatne gubitke.

Posle odbrane 3 puta ponovljenog bugarskog napada između Katlanova i Studene Bare, izvršeno je povlačenje na položaj na ivici grada Skoplja. Borbena grupa »Kolar« prihvaćena je na zaprečnom položaju istočno od Gnjilana.

Pripremom položaja za rezerve i izgradnjom linije obezbeđenja u vidu otpornih tačaka na Kopaoniku, izgleda da je osigurano plansko izvođenje marševskih pokreta u dolini Ibra, čak ako bi protivnik pokušao da izvede očekivane jake prodore.

Snage borbenog izviđanja upućene u pravcu Drine, stigle su u Dub (18 ikm severozapadno od Užica).

Naše zaštitnice stigle su u Tiranu. Borbene grupe 964. tvrđavske brigade izvršile su rano udar na Danilovgrad i otpočele pokret ka Nikšiću.

Komanda 2. oklopne armije: na drinskom frontu i u Sremu uglavnom se izvode artiljerijska dejstva. U roj onu Zvornika u toku je akcija za uništenje neprijateljskih baterija, a isto tako i akcija čišćenja od neprijatelja na pozadinskoj prostoriji Vrpolje — Đakovo — Našice.

Severno od Drave, kod Apatina, situacija je nepromenjena. Naš napad na severni deo Batine nije uspeo.

U rejonu Knina, neprijatelj je bezuspešno vršno samo počesne napade. U rejonu Višegrada neprijatelj (bande) se povukao prema sevenu. Odbijen je neprijateljski napad na Rogaticu.

Telefonski razgovori na dan 14. 11. 1944. godine

18.00 časova: general fon Grolman — načelnik: situacija je prilično ozbiljna. Sada je prišla i ruska pešadija. Brojna nadmoćnost dolazi do izražaja. Mi smo propustili i ne možemo da računamo ni na kakvo ojačavanje.

18.15 časova: pukovnik Birker — načelnik: zapadno od Apatina, naša pešadija i artiljerija su suviše slabe da bi izvršile prodor u neprijateljski mostobran i tu blokirale Ruse (3 puka). Naš položaj na nasipu je povoljan. Mostobran Batina je »samo sitna stvar«, posedouit samo sa 5—600 ljudi. Dominantna uzvišenja su u našim rukama. Zemljište je nepovoljno za naš napad. Rezultat današnjeg napada nije još poznat. Severno od njega (mostobrana — prim. pr.) je 31. SS-divizija »Lombard«, sa punim brojnim stanjem ljudstva ali bez naoružanja (od 14.000 ljudi, 8.000 je nenaoružano, na svaku četu dolazi po 1 mitraljez).

U toku naših marševskih pokreta pri jakim snežnim padavinama, na Balkanu je napušten grad Kumanovo. U Hercegovini su osujećeni neprijateljski napadi kod Mostara. Razbijen je novi sovjetski pokušaj forsiranja Dunava severno od ušća Drave.

U četvoronedeljnim teškim borbama u rejonu Beograda, borbena grupa pod komandom general-potpukovnika Štetnera, viteza od Grabenhofena, primarno se borila u odbrani i protivnapadu. Efikasno podržavana od avijacije, ona je sačekala ofanzivu koja se razvijala prema rejonu Beograda u jačini od 12 streljačkih divizija i više oklopnih združenih jedinica i u snažnim borbama za proboj položaja je osujetila neprijateljske pokušaje okruženja.

Hrvatski oficir za vezu pri Komandi 2. oklopne armije

Telegramom op. pov. br. 6162/44. naređeno je Komandi 2. oklopne armije:

Gospodin maršal odlučio je da pri Komandi 2. oklopne armije mora da ostane jedan hrvatski oficir za vezu. Ukoliko postoji sumnja prema predviđenoj ličnosti, moli da se u izvestaju iznesu isorpni razlozi.

15. novembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«: sposobno za rad Operativno odeljenje stiglo je u Sarajevo.

U noći 14. 11. napušteno je Skoplje bez neprijateljskog ometanja. Zaštitnice su na zaprečnim položajima kod Kačarika.

14. 11. u 24.00 časa, 91. armijski korpus za specijalnu namenu preuzeo je komandu nad jedinicama 22. brdskog armijskog korpusa.

U rejonu Podujeva i na uzvišenjima Kopaonika izvođena su obostrana izviđačka dejstva, a neprijatelj je neznatno i u lokalnim razmerama dejstvovao artiljerijskom vatrom.

Na odseku Kraljevo vode se živa pešadijska borbena dejstva.

Odbijen je napad bandi na grupu za zaprečavanje kod Karana (14 km severozapadno od Požege). Akcijama naših udarnih grupa u rejonu Trgovište — Guincati i napadom na položaje na uzvišenjima južno od Užica, odbačen je neprijatelj.

Borbeno izviđanje (uz jače angažovanje snaga) u dolini Drine, stiglo je 14. 11. uVeče u Rogaticu nemajući kontakt sa neprijateljem.

Zaštitnice 297. pešad. divizije vezane su u rejonu Tirane. Drač (posle razaranja obalskih baterija i luke) i Cetinje su evakuisani.

Čišćenje od neprijatelja puta Damilovgrad — Nikšić sporo napreduje zbog otpora neprijatelja koji stalno raste.

Komanda 2. oklopne armije: na drinskom frontu, sa uzvišenja istočno od Zvornika, odbačene su bande prema istoku.

Sa istoka, zapada i juga neprijatelj prodire opštim pravcem Brčko. Odbijen je neprijateljski noćni prodor severno od savskog nasipa. Odbijeni su slabiji neprijateljski prodori na zaprečni položaj zapadno od Apatina. Na mostobranu Batina neprijatelj stalno dovodi pojačanja. Situacija se zaoštrava.

U rejonu Knina, borbena aktivnost je samo lokalnog značaja. U rejonu Lise u toku je čišćenje bivše posade Tomislavgrada.

Zbog lošeg vremena nije bila angažovana transportna avijacija.

Telefonski razgovori na dan 15. 11. 1944. godine

18.00 časova: general fon Butlar — načelnik: čišćenje neprijatelja kod Batine nije uspelo. Ponoviće se kada bude prispela cela 44. rezervna grenadirska divizija ...

18.50 časova: načelnik — general Vinter: pritisnuti smo kod Batine, protivnapad nije uspeo. Sada vršimo zaprečavanje i čekamo na dolazak 44. rezervne granadirske divizije. Izveštaj o ovoj diviziji poslat je Vrhovnoj komandi oružanih snaga. Moli u vezi dodele jedinica oklopnih lovaca koje su ovde hitno potrebne.

Kod Apatina stvar je bezazlena, izgleda da se ovde radi o manevru obmanjivanja.

Grupa armija »E« napatila se po snagu i kiši .koji su usporavali pokret. Briga o Grupi »Štojerer« nije neopravdana (jake borbe sa bandama). Ipak, nadamo se da će sve ići glatko. Grupa armija »E« izvrsno rukovodi i ima se utisak da će sve uspeti.

19.10 časova: pukovnik Birker — načelnik: kod Batine vode se teške borbe. Komanda korpusa iznela je predlog da se povuče za 1 km. Komanda armije je kategorički zabranila, sve dotle dok na to ne primoraju nepodnošljivi gubici. Zbog dominirajuće visine u Batini dolazi do protivrečnih obaveštenja: vazduhoplovstvo tvrdi da odatle dobijamo vatru. Načelnik je naglasio da se mostobran, čak i mali, mora da zadrži.

34. armijski korpus vršio je izviđanje prema Zvorniku. Ako se može probiti putem Užice — Zvornik, utoliko bolje. Pukovnik Birker je na svaki način odvraćao da se on koristi kao put za dotur.

19.45 časova major Resegir — potpukovnik Duenzing: javio je da su stigli u Sarajevo. Komanda vrši motorizovani marš, štab je sposoban za rad, a načelnlik štaba će verovatno stići 17. 11.

Put u dolini Drine

Komandant Jugoistoka predao je, telegramom op. str. pov. br. 6191/44. Komandi Grupe armija »E« novu informaciju o putu u dolini Drine koju je primila od Komande 2. oklopne armije. Ona je istovremeno saopštila da 1. brdska divizija, posle povlačenja SS (bosanske) dobrovoljačke divizije, nije u stanju da obrazuje mostobran preko Drine kod Zvornika, za što joj je na nepreglednom šumskom zemljištu i pred jačim protivnikom potrebno najmanje 2 bataljona. Komanda 2. oklopne armije zbog toga smatra da je korišćenje puta u dolini Drine samo tada moguće, ako bi ovde angažovane snage bile tako jake da su u stanju da se same probijaju i sopstvenim sredstvima stvore neophodne prelaze. Zato Komanda 2. oklopne armije predlaže da se snage, koje su predviđene da izvrše marš za Zvornik, vode putem Sarajevo — Brod, pošto ovaj put — iako je duži — izgleda da je sigurniji i da smanjuje gubitke.

Uništavanje motornih vozila zbog oskudice u pogonskom gorivu

Telegramom oper. br. 6191/44. poverljivo naređeno je Komandi

Grupe armija »E« i Komandi 34. armijskog korpusa:

Pri uništavanju motornih vozila zbog oskudice u pogonskom gorivu, poštedati one združene jedinice koje 2. oklopna armija mora da dovede na severni front i angažuje iz pokreta, kao, na primer, 117. lovačku diviziju.

Angažovanje delova jedinica

Telegramom op. str. pov. br. 6195/44. naređeno je Grupi armija »E«:

Komanda 2. oklopne armije je borbenu grupu iz Tomislavgrada, posle napuštanja ovog položaja, dovela u rejon Mostara. Komanda 5. SS-brdskag armijskog korpusa je zadužena da od snaga oslobođenih ovim putem ojača udarne grupe predviđene za sadejstvo sa 21. brdskim armijskim korpusom, da zadrži na raspolaganju rezervu najmanje jačine bataljona u okolini Papraske, a 118. izviđački bataljon sa 2 baterije 668. artiljerijskog puka 118. lovačke divizije prebaci u međurečje. Umoljava se da po preuzimanju komande u prethodnom naređenju ništa više ne meoja, a 118. izviđački bataljon, kao i delovi 668. artljerijiskog puka, bez odugovlačenja da otpočnu pokret. Za kasnije se predviđa da se i 738. lovački puk izvuče od učešća u rejonu Mostara i da se dovede u sastav svoje divizije.

16. novembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb - O situaciji

Grupa armija »E«: na istočnom frontu samo neznatna, a u rejonu Kraljeva vode se živa borbena dajistva. U Tirani, zaštitnice neprestano vode borbu. Našim napadom u pravcu Nikšića još samo neznatno smo dobili u zemljištu.

Komanda 2. oklopne armije: bande se koncentrišu u rejonu južno i jugozapadno od Brčkog. Sa mostobrana Apatin, neprijatelj je vršio lokalne ispade prema frontu koji ga je zatvarao. Neprijatelj, koji je stalno pojačavao snage u Batini, podržan tenkovima, potisnuo je naše jedinice na jugozapadnu ivicu Batine. Odbijen je dva puta ponovljeni neprijateljski napad uz podršku tenkova, ikoji je bio usmeren na jugozapadni izlaz, pri čemu je uništen 1 tenk.

Upotrebom lovačko-bombarderske avijacije protiv mostobrana Batina i neprijateljskog smabdevanija životnim i borberim potrebama, zapaljene su 3 skele a uništeno 18 zaprežnih vozila. Železničke stanice Subotica i Vaškut napadnute su sa dobrim položajem pogotka na cilju.

Kod Mokrog Polja (rejon borbenih dejstava zapadno od Knina), odbijen je napad 2 neprijateljska bataljona.

5. SS-brdski armijski korpus 17. 11. u 12.00 časova potčinjava se Grupi armija »E«.

U rejonu Karlovac — Metlika, akcija čišćenja od neprijatelja uspešno napreduje. Telefonski razgovori na dan 16. 11. 1944. godine

08.55 časova: potpukovnik Ogilvie — Operativno odeljenje: situacija se kod Batine znatno zaoštrila. Izgubljena je 'kota 169. Neprijateljsko oružje ispoijdlo je snažno dejstvo.

09.05 časova: major Resegir — načelnik: sutra očekujemo komandanta.

Situacija kod Grupe »Štajrer«, uprkos jakim nizbrdicama, razmatra se sa puno pouzdanja. Načelnik je podvukao potrebu da se što pre izvuku prema severu delovi koji su sposobni za borbu. Što se tiče uništenja motornih vozila, naglasio je major Resegir, oništiće se samo stara vozila sa visokom potrošnjom pogonskog goriva. Grupi armija »E« je jasno da u dogledno vreme ne može da očekuje nikakvu zamenu.

U vezi 104. lovačke divizije, kod Grupe armija »E« postoji namera da je najpre zadrži kao jedinicu koja je pokretljiva na brdskom zemljištu.

Načelnik nije dao nikakvo izričito naređenje.

10.15 časova: potpukovnik Ogilvie — potpukovnik Duenzing: Mađari hoće da rade mostobrane na severnoj obali njihove granice na Dravi. Treba da se razjasni političko pitanje. Štab »Štefan« nije za to da se obrazuju drugi štabovi već treba da ostane kao divizijski štab za specijalnu namenu, da bi on kasnije mogao da bude angažovan kao komandant pozadine armije eventualno u južnoj Mađarskoj.

10.45 časova: potpukovnik Duenzing — Operativno odeljenje: po pitanju mostobrana (uporedi sa razgavorom u 10.15 časova), mi se nećemo uključivati. Pitanje upotrebe mađarskih trupa na teritoriji Hrvatske načelno je već pozitivno regulisano.

11.00 časova: Operativno odeljenje — major Brudermiler: za 5. i 18. policijski pu!k nema osnove za brigu, delovi su kod Grupe armija »E«. Artiljerija 18. poioijslkog puka, ukoliko je bila kod Beograda, razbijena je. Delovi su kod Grupe armija »E«.

Borbeni izveštaj, koji je zahtevala Vrhovna komanda oružanih snaga od 7. SS-divizije, pogodio je 1. brdsku diviziju. Izveštaj je tražen.

Molbi rajhsfirera SS da se divizija »Handžar« premesti u rejon Zagreb — Celje ne može se odazvati zbog zategnute situacije kod Apatina. U načelu, treba se čvrsto držati prvobitne zamisli o premeštanju.

11.15 časova: Operativno odeljenje — potpukovnik Ogilvie: traži (u vidu molbe):

Plan upotrebe 44. rezervne grenadirske divizije kod Batine (odbrana ili napad).

Pokrenuti da se proceni na višem mestu (Vrhovna komanda oružanih snaga) pitanje dovlačenja artiljerije legionarskih jedinica sa primorskog fronta i prebacivanje severno od Drave. Pri tome smo mi svesni opasnosti ove mere i prosledićemo predlog kao taikav dalje.

18.00 časova: potpukovnik Ogilvie — Operativno odeljenje: kod 15. armijskog korpusa nije razoren rudnik boksita već samo postrojenja za iznošenje truda. Prema situaciji u vazdubu, protivnik kod Batine gura dalje znatne snage. Kod Novske je 2. oklopna armija prikupila jednu borbenu grupu (štab pionirskog bataljona, pionirska četa, četa grenadira, vod lake lovačke baterije) i moli da li može ovu grupu, umesto Bataljona »Brandenburg«, da preda Grupi »Kibler« za obezfoeđenje prelaza na reci.

18.05 časova: Operativno odeljenje — načelnik: odobren je zahtev 2. oklopne armije (razgovor u 18.00 časova).

18.30 časova: major Resegir — načelnik: 21. armijski korpus nalazi se severno od Danilovgrada, a Grupa »Štojerer« u Tirani. Komandant posle podne stiže u Dobrun. Lanc je juče bio odmah ispred Rogatice, a sutra uveče očekuje se u Sarajevu.

18.50 časova: pukovnik Birker — načelnik: situacija je kod 68. armijskog korpusa vrlo ozbiljna. Kod Batine su naše snage potisnute od neprijatelja koji se stalno pojačavao. Juče je linija ponovo zauzeta, a onda potisnuta 500 m — 1 km. Pojavili su se i tenkovi (15 T-34, od kojih je 1 uništen).

Izviđanjem je utvrđeno da se na istočnoj obali, sa severoistoka i jugoistoka, vrše prilično zamašni pokreti prema Batini.

Načelnik je ukazao na 44. rezervnu grenadirsku diviziju, koja je vrlo iskusna i proverena divizija, i koja dolazi tamo nadi angažovanja.

Pukovnik Birker stavio je prigovor na skromni borbeni sastav. Mi smo ovamo dopremili sve snage koje smo mogli, čak i od Grupe »Kibler«.

Načelnik je saopštio da se uskoro može računati na Grupu »Lanc« (već je na motanizovanom maršu), koja vodi sa sobom 1 pionirski bataljon i 1 izviđački odred.

Pukovnik Birker ponovo je ukazao na to Rus između Apatina i Batine dolazi sa respektivnim snagama (čitava divizija, mnogo artiljerije).

Načelnik je postavio pitanje Vrhovnoj komandi oružanih snaga u vezi jačeg angazovanja avijacije: ovakvo angažovainje ne može sada još da raščisti stvar, očekuje se prikupljanje 44. rezervne grenadirske divizije.

Pukovnik Birker je još izneo:

1) Ugrožena tačka je kod Baje! Da li će doći do proširivanja prema severu?

Načelnik ne veruje.

2) Eventualno premeštanje komandnog mesta u Pečuj, pošto jetamo gore opasnije mesto.

Načelnik nije imao ništa tome da prigovori. Orgaoizovane su čak veze svih vrsta.

3) Slabljenje snaga ili napuštanje borbe na drinskom frontu kroz izvlačenje 1. brdske divizije, pošto su tu samo banditske snage.

Načelnik je odbio.

Sledilo je objašnjenje o planu zamene 1. brdske divizije sa 11. vazdubaplovnom pešadijskom divizijom.

4) Prediog komandanta artiljerije da se od ruskih topova, obalske artiljerije i sredstava vodova 535. lake kartografsko-tipografske čete obrazuje artiljerijski divizitan.

Načelnik se nije odlučio.

Preuzimanje komande nad 5. SS-brdskim armijskim korpusom od strane Grupe armija »E«

Telegramom op. pov. br. 6157/44, prilog III, Komandi Grupe armija »E« i Komandi 2. oklopne armije naređeno je da »x« dan za preuzimanje komande nad 5. SS-brdskimj armijskim korpuslom od strane Grupe armija »E« (vidi i operacijski dnevnik strana 568, 569 — prilog 90/XI) bude 17. 11. 1944.

17. novembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«:

Istočni front: južno od Morave odbijen je jaki neprijateljski napad. Artiljerija je vršila neutnalisanje pokreta neprijatelja i pojačanja severno od Morave. Snage borbenog izviđanja stigle su bez borbe u Ljubaviju (28 km jugoistočno od Zvornika).

Prednji odred Štaba »Šojerlen«, posle slamanja otpora bandi, nastupa preko Rogatice ka Podromaniji.

Jadranski front: napadom u pravcu Nikšića osvojeno ije malo zemljišta. Lagano nastupanje uslovilo je zaostajanje zaštitnica.

Komanda 2. oklopne armije:

Istočni front: u rejonu jugozapadno od Brčkog odbijene su izviđačke snage bandi.

U Sremu, obostrana dajstva vatrom iz teškog oružja i upotreba neprijateljske jurišne avijacije. Moguće je da neprijatelj vrši pregrupisavanje radi nastavljanja napada.

Kod Apatina je u toku likvidiranje neprijatelja koji se iskrcao severno od Kazuka. Na mostobranu Batina, neprijatelj je s obe strane železničke linije sa 10 tenkova prodro u našu .glavnu adbraimbenu liniju na širini od 400 m. Likvidacija je u toku. Do sada je uništeno 5 tenkova.

Jadranski front: u rajonu Knina, bande su vršile samo izviđanje slabijim snagama oko Mokrog Polja. U rejonu Karlovac—Metlika nastavljeno je uspešno čišćenje od neprijatelja.

Telefonski razgovori na dan 17. 11. 1944. godine

17.30 časova: Operativno odeljenje — major Brudermiler: anga-žovanje Poglavnikove tjelesne garde na istočnom frontu ne dolazi u pitanje, pošto ona drži odsak severno od Zagreba, a koji bi bez nje mogao da padne bandama u ruke.

Na osnovu anonimnog pisma, koje se bavi položajem nemaokih instruktora za obuku pri hrvatskim brigadama, major Brudermiler pita da li bi se ovi instruktori mogli povući. Stvar se ispituje.

18.00 časova: pukovnik Birker — Operativno odeljenje: u celoj zoni nijje bilo ničeg značajnog. Samo je ilz Batine izvršen novi ispad. Postaji utisak da protivnik tamo vrši ispipavanje.

Komandant se ne slaže da je prerano da Grupa armija »E« preuzme komandu nad zapadnom Bosnom.

Razoružanje Oklopnog lovačkog bataljona divizije »Handžar« nije usledilo prvi put sada i od Kiblera, već u svoje vreme u Zemunu i na zahtev komandira čete. Bataljon je sada (polovina je popunjena vojnim obveznicima) kompletiran i angažovan kod 68. armijskog korpusa.

Izviđački bataljon divizije »Handžar« bori se sasvim dobro, ostali bataljoni bili su kratko vreme angažovani. Sadašnje angažovanje predstavlja probu držanja pred neprijateljem.

18.30 časova: major Resegir — Operativno odeljenje: Grupa »Šojerlen« zauzela je Rogaticu i nastupa prema Podromaniji (34 km istočno od Sarajeva). Načelnik još nije ovde. Od 91. armijskog korpusa nema nikakvog izveštaja. 21. armijski korpus osvojio je malo zemljišta prema Nikšiću. Lagano nastupanje objašnjava se zaostajanjem zaštitnica. Ocena situacije je pozitivna. Čelo Korpusa »Miler« je kod Ljubovije.

Operativno odeljenje je ukazalo na izveštaj da su bande podigle most kod Drinjače kao i na mogućnost da se most zauzme prepadom.

Major Resegir bi u svakom slučaju hteo da pusti da snage Korpusa »Miler« izvode marš prema severu dolinom Drine.

Predaja 5. SS-brdskog armijskog korpusa išla je glatko (malo prijatno nasleđe).

U južnoj Mađarskoj razbijen je ponovljeni sovjetski napad sa dunavskog mostobrana kod Batine, a trajno uništen transport na prolazima od strane naše avijacije.

18. novembar 1944. godine

Operatavno odeljenje Zagreb

Grupa armija »E«:...

Istočni front: zaštitnice su stigle u Uiroševac.

U Balabansikoj dolini, južno od Podujeva i na uzvišenjima Kopaonilka neprijatelj je — kako se i očekivalo — otpočeo napad. Južno od Podujeva, protivnapadom su odbačena 2 neprijateljska baitaijona preko- njihovog polaznog položaja za napad.

Protivnik je u podne 17. 11. otpočeo napad sa tenkovima i motorizovanomi pešadijom s obe strane puta za Prištinu (sa pravcem glavnog udara zapadno od puta). Borbe su u punom toku.

Na Kopaoniku, neprijatelj je zauzeo dva visinska položaja 16 km severoistočno od Kos. Mitrovice. Jedno uzvišenije ponovo je osvojio. Otpočelo je temeljno čišćenje neprijatelja. Južno od Orljana u toku je borba na frontu širine 5 km. Likvidacija lokalnih neprijateljskih prodora je u toku.

U bliskoj borbi odbijen je neprijateljski napad koji je izvođen 9 km jugozapadno od Kraljeva. Pokrete protivnika na planini Kotlenik, artiljerija je uspešno neutralisala. Kod Ljubovije je počelo podizanje našeg mosta preko Drine.

Čelni odredi Štaba »Šojerlen« stigli su u Kovanj (6 km severozapadno od Rogatice). Uzvišenja koja se tamo nalaze s obe strane puta, drže bande u svojim rukama.

Južno od linije Blagaj — Nevesinje odbijeno je više neprijateljskih prodora.

U rejonu Kočerin — Posušje, u toku je operacija čišćenja bandi.

Jadranski front: Tirana i Prizren su evakuisani. Zbog žilavog otpora neprijatelja, osvojeno je prema Nikšiću malo zemljišta. Ispred zapreka za ofoezbeđenje boka kod Podgorice i na poluostrvu 15 km jugozapadno od Kotora, pritisak neprijatelja je u porastu.

Komanda 2. oklopne armije

Istočni front: u prodoru od Zvornika prema jugoistoku zauzeta je Drinjača a dostignuto Zelinje. Divizijski štab za specijalniu namenu »Štefan« preuzeo je obezbeđenje Dunava od Iloka do ušća Drave.

U rejonu Apatina severno od Kazuka, nastavlja se čišćenje od neprijatelja koji se i dalje pojačava. Kod Batine je likvidiran jučerašnji prodor neprijatelja između železničke pruge i puta. Na dan 18. 11. neprijatelj je dva puta vršio napad s obe strane puta, ali bez uspeha.

Jadranski front: lokalna borbena dejstva izvođena su u rejonu Knina i kod Mokrog Polja. Odbijeni su, posle žilave borbe, jaki napadi bandi na uporište Poglavnikove tjelesne garde 20 km severoistočno od Zagreba.

Telefonski razgovori na dan 18. 11. 1944. godine

10.40 časova: načelnik — general Vinter: načelnik je izrazio brigu zbog situacije na Dunavu i molio za pomoć u marševskim bataljonima. Naši gubici su znatni, a jačina naših združenih jedinica nije visoka.

General Vdnter smatra da su za to mali izgledi, ali će sve da pokuša.

12.00 časova.: pukovnik fon Fambiler, načelnik štaba 68. armijskog korpusa — Operativno odeljenje: u vezi popune 44. rezervne grenadirske divizije »Hoh-und Dojčmajster«, koja je stigla gotovo bez pešadije. Imamo dobar matični kadar. Moli za dodelu marševskih bataljona. Predložili smo da se od »Lombarda« uzme 500 ljudi za popunu 44. divizije. Rajhsfirer SS će odlučiti. Dalje smo izvukli iz svih četa koje nisu streljačke 30% ljudstva od sledujuće jačine i dali streljačkim četama. Nameravamo da diviziju svedemo na 2 puka.

Kod Batine je neprijateljska artiljerijska vatra vrlo jaka, a naši gubici visoki. Ipak izgleda kao da stvar dobro ide.

16.30 časova:...

Sa Štabom »Šojerlen« i Korpusom »Miler« nemamo vezu. Iz Albanije nije stigao novi izveštaj.

17.15 časova: potpukovnik fon Reden, načelnik saobraćaja — načelnik: most kod Zaprešića biće sposoban za saobraćaj sa jednim kolosekom na dan 24. 11. 1944. Železnički nasip Novo Selo — Križ popraviće se verovatno do 23. 11. 44.

17.30 časova: major Brudermiler — Operativno odeljenje: general fon Grolman je opet napao zbog 3 mađarske protivavionske baterije kod 31. SS^divizije »Lombard«.

Operativno odeljenje je naglasilo da 31. SS-divizija »Lombard« nema artiljeriju, a 44. rezervna grenadirska divizija svoju artiljeriju treba za sebe. Svu artiljeriju koju dobijamo moramo da šaljemo u Batinu.

18:35 časova: major Resegir — načelnik: pošto od jutros rano nema veze, nema mnogo novosti.

Načelnik je odvraćao od promene položaja iz Sarajeva u Banju Luku, pošto je ovo mesto gomila ruševina a, pre svega, je vrlo nepovoljno za tehničko održavanje veze.

18.50 časova: pukovnik Birker — načelnik:

1) Situacija kod Batine: juče su vršeni zamašni napadi (3 bataljona), prodor u položaj mogao je da se likvidira. Rus je pokušaoda se infiltrira između Batine i Apatina, ali je sprečen od strane alarmnih jedinica. Stvar se može ceniti kao pipanje celog položaja.

Kod Apatina pojavio se 1 pukovski štab 236. divizije. Načelnik je ocenio situaciju sa više optimizma i .misli da neće uspeti nameravani ruski prodor.

Most kod Jasenovca razrušen je napadom iz vazduha.

Načelnik se raspitivao o operacija u okolini Požege. Pukovnik Birker saopštio je da su tamo Hrvati izvršili operaciju, ali je ipak nemoguće — zbog oskudice u snagama — da se Požega zadrži. Snage se povlače.

Pukovnik Birker uputio je molbu u vezi težišta dejstva avijacije kod Batine.

Načelnik je ukazao da je vrlo važno uništavati tenkove, pošto ih Rusi verovatno ne mogu više dobiti, a to bi onda značilo veliko rasterećenje za nas.

U vezi zahteva Komande 2. oklopne armije (marševski bataljoni), vođen je razgovor sa Vrhovnom 'komandom oružanih snaga, ali su slabi izgledi.

19.00 časova: general fon Grolman — načelnik: novi napadi sa lokalnim obrazovanjem težišta dejstava doveli su do uklinjavanja, koja se moraju likvidirati. Razvoj se ne može predvideti.

19. novembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«: zaštitnice su, posle ulaska u sastav grupe za zaprečavanje kod Gnjilana, posele zaprečni položaj Dobri Dub — Priština. Posle odbijanja više neprijateljskih napada, otpočelo je plansko odvajanje od neprijatelja sa balabanskog odseka na liniju istočno Priština — Kisela Banja.

Južno od Podujeva, neprijatelj je uz podršku tenkova uspeo da izvrši proboj ah je pretrpeo visoke gubitke.

Naše trupe su se u toku skraćivanja fronta povukle na uzvišenja kaoaodolskog odseka (severozapadno od Kisele Banje). Na Kopaoniku, severoistočino od Kos. Mitrovice, odbijeni su pojačani napadi neprijatelja, a lokalni prodori likvidirani.

Na ostalim odsecima istočnog fronta, izvođena su samo lokalna dejstva. U rejonu Risan — Ledenice, odbijen je napad neprijatelja koga je podržavala artiljerija.

Naš napad na Nikšič, dospeo je do Zagrede (10 km severozapadno od Danilovgrada).

Komanda 2. oklopne armije: odbijen je napad bandi na most kod Drinjače. Severno od Save, neprijatelj je više nego bezuspešno vršilo napade snagama jačine čete.

Već od jutarnjih časova 19. 11, protivnik je otpočeo jake napade sa mostobrana zapadno od Apatina i Batine uz podršku borbene avijacije koja je napadala u talasima, artiljerijske i minobacačke vatre. Napad je svuda krvavo odbijen.

Na nepreglednom i barovitom zemljištu severno od Kazuka, neprijatelj je uspeo da snagama jačine puka pređe preko nasipa na Dunavu u pravcu zapada, ali je napadom — koji je odmah usledio — odbačen natrag na zemljište oko reke.

Na jugozapadnoj ivici Batine zabeležen je potpun uspeh u odbrani protiv neprijatelja koji je više puta vršio napad podržan tenkovima, jakom artiljerijom i dejstvima jurišne avijacije.

U severoistočnom delu mesta Draž, našim protivnapadom, koji je izvrsno podržavala avijacija, slomljen je napad neprijatelja, jačine 2 bataltjona, i odbačen na polazni položaj.

Posle dana proteklog u miru na južnom odsaku rejona borbenih dejstava Knin, protivnik je više puta vršio bezuspešne napade kod Mokrog Polja snagama jačine bataljona.

17.45 časova: Operativno odeljenje — potpukovnik Ogilvie: potpukovnik Ogilvie saopštio je sadržaj telegrama pukovnika fon Farnbilera o situaciji kod Apatina i Batine: na jugu dejstvuje lovačko-bombarderska avijacija, kod Kazuka neprijatelj je izvršio prodor, kod Batine prodor je likvidiran, kod Draža (zapadno od Batine) neprijatelj je izvršio prodor.

Reorganizacija koju je nameravao da izvrši pukovnik fon Farnbiler kod 44. rezervne grenadirske divizije (2 bataljona umesto 3), treba da izostane, pošto postoje izgledi da se dobiju marševski bataljoni.

20.45 časova: potpukovnik Ogilvie — Operativno odeljenje: raspitivao se u vezi pionirskog bataljona i lovaca tenkova 44. rezervne grenadirske divizije.

Operativno odeljenje odgovorilo je da se stvar razjasnila, oni su na putu a bili su samo odsečeni.

23.00 časova: major Resegir — Operativno odeljenje: major Resegir javio je:

Danas u podne, napadom avijacije, razoren je završena most kod Višegrada. Pomoćni most, koji je bio u izgradnji, takođe je oštećen. Ostaje kao privremeno rešenje prelaz preko rake skelama.

Piilot aviona »Junkers«, koji je baš aterirao, izvestito je o bacanju svetlećih bombi i iskakanju padobranaca na aerodrom Podgorica.

Operativno odeljenje: neprijatelj nema potrebe da noću tako nešto izvede. Izveštaj stoga treba primiti kao sumnjiv.

20. novembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb Konferencija u štabu

Na dan 20. 11. 1944. godine održana je konferencija u štabu. Načelnik štaba dao je pregled situacije u zadnjoj nedelji (13 — 19. 11. 1944: ...

2) Sopstvena situacija

aGrupa armija »E«: u prošloj sedmici, pokreti odvajanja od neprijatelja tekli su još po planu. Zaštitnice stoje sada južno od Prištine, a na zapadnom krilu one su stigle u okolinu Tirane. Glavnina 21. armijskog korpusa je u pokretu severno od Podgorice. Samo Grupa »Štojerer« visi još daleko. Visoke vode usporavale su u poslednje vreme pokrete.

Prema izveštaju koji je upravo stigao, most kod Višegrada, koji je tako važan za pokret odvajanja glavnine Grupe armija »E«, tako je razoren od strane avijacije da se sa jakim usporavanjem mora da računa. Kod Podgorice su se »navodno« noćas (19/20. 11.) iskrcali padobranci.

Snage Grupe armija »E«, koje su vršile pokret prema severu, ponovo su napadnute sa istoka od bugarske 2. armije u okolini Prištine. Protivnik je odbijen.

Situacija u rejonu Kraljevo — Čačak se stabilizovala. Izgleda da protivnik odvlači dalje snage prema severu. Grupa »Šojerlen« uspela je da se probije preko Prijepolja u Višegrad a upravo se sprema da otvori put za Sarajevo.

Zbog razaranja mosta kod Višegrada, Grupa armija »E«, će koristiti i otvarati put od Užica prema Zvorniku.

b — Komanda 2. oklopne armije: 22. brdski armijski korpus je izvučen i izvodi marš ka 2. oklopnoj armiji da bi smenio Grupu »Kibler«.

Grupa armija »E« preuzela je komandu nad 5. SS-brdskim armijskim korpusom. Ona treba kasnije da preuzme i zonu 15. brdskog anmijsikog korpusa. Tada će postići nameravano grupisanje borbenog poretka.

U rejonu južno od Dunava protivnik je pasivan prema Grupi »Kibler«. Prema njemu su samo bande. Žarišta borbe su severno od Dunava, gde je protivnik uspeo da obrazuje dva mostobrana kod Apatina i Batine. Kod Apatina, protivnik mije mogao da proširi svoj uspeh. Kod Batine, naprotiv, uspelo mu je da osvoji teren pirema istoku i da zauzme mesto.

U borbama, gde su obe strane imale velike gubitke, protivnik je odbačen, sopstvena linija pređena, ali je sada opet na zapadnoj ivici Batine. Protivnik je doveo tenkove na mostobran, ali dovodi i snage na južni mostobran (Apatin).

Glavnina 44. divizije je dovedena i angažovana. Komanda 2. oklopne armije je koncentrisala sve raspoložive snage severno od Dunava. Neprijatelj vrši jak uticaj na linije dotura napadima iz vazduha na železnički most kod Osijeika. Lepo vreme imalo je za posledicu jako dejstvo engleske avijacije na železnioke linije na teritoriji Hrvatske. Razaranjem mosta, zapadno od Zagreba, ugroženo je naše snabdevanje. Oskudica u municiji, naročito u artiljerijskoj. Jako dejstvo lovačke avijacije po lokalnim ciljevima. Žarišta razaranja:

glavna železnička pruga Zagreb — Zidani Most;

uskotračna pruga Brod — Sarajevo;

možda i Osijek, koji počinje da bude težište napada. Produžena je linija razgraničenja prema Grupi armija »Jug«:

Batasek (isključno) — Kermend — Hajligenkrojc (mesta za komandanta Jugoistoka).

c — Neprijatelj: Neprijatelj je premestio svoje težište dejstava u rejon severno od Dunava. Uočeni su stalni pokreti sa jugoistočnog pravca. Namera je protivnika da se po savlađivanju Dunava okrene u pravcu severozapada.

U rejonu Zagreba, bande i dalje navaljuju na saobraćajnu mrežu.

Na dalmatinskom primorju izvođena su samo lokalna borbena dejstva. Uprkos povlačenju združenih jedinica na severni front, situacija je ostala stabilna.

O situaciji

Borbe na severnom krilu komandanta Jugoistoka ušle su u odlučujuću fazu. Neprijatelj kod Apatina ima 2 divizije. Kod Batine je angažovao najmanje 3 divizije i još dovodi divizije. Može se računati sa ukupno 12 neprijateljsikih divizija. Neprijatelj ima nameru da sa osvojenih mostobrana izvrši prodor prema zapadu. Komanda 2. oklopne armije je izvukla i dovela ovamo poslednje snage iz Srema, ostale delove divizije »Brandenburg«, koji su vršili obezbeđenje Dunava, i ostale delove 117. divizije, koji su vršili obezbeđenje na Drini. Strepnje Komande 2. oklopne armije da može doći do pokreta unazad bile su opravdane.

Kod Grupe armija »E« je, zbog razaranja ratnog mosta kod Višegrada od strane neprijateljskih bombardera na dan 19. 11. u podne, zaustavljen pokret 34. armijskog korpusa. Lepo vreme poslednjih dana bilo je uzrok pojačanog dejstva angloameričke avijacije na železničke pruge na teritoriji Hrvatske. Otuda se pravovremena pojačanja nisu mogla iz zone Grupe armija »E« da dovedu na Dunav. Isto tako i municija, kao jedina pomoć, nije se mogla doturiti 68. armijskom korpusu, jer je više puta bombardovanjem prekinuta glavna železnička pruga Zagreb — Beč, a isto tako i pruga koja od Zagreba vodi prema 68. armijskom korpusu.

Posebna situacija Grupa armija »E«:

Istočni front: povlačenje Borbene grupe »Šplc« na naređenu glavnu odbrambenu liniju s obe strane Kisele Banje i grebene uzvišenja zapadno od kačanidolskog odsdka, izvršeno je po planu. Protivnik je sa oklevanjem sledio pokret.

Na balabanskom odseku (severoistočno od Prištine), odbijeno je više neprijateljskih napada jačine bataljona.

Jedanaesta vazduhoplovna pašadijska divizija, potčinjena komandi 34. armijskog korpusa za specijalnu namanu, preuzima komandu na drinskom odseku do Ljubovije. Razaranjem mosta na Drini kod Višegrada nastao je još veći zastoj u marševskom pokretu na putu Kraljevo — Užice. Posle razaranja ratnog mosta kod Višegrada, 20. 11. ponovo se vraćamo na prevoženje skelom.

Jadranski front: u rejonu severno od Risna, neprijatelj je, uz jaku artiljerijsku podršku, zauzeo naše uporište Ledenice. Protivnapad, koji nam je doneo osetne gubitke, nije uspeo.

Naš napad na Nikšić nije napredovao.

Komanda 2. oklopne armije

Istočni front: sem neprijateljskog prodora snagama jačine čete severoistočno od Kuzmina i dejstva neprijateljske artiljerije na dunavskom sektoru, nije bilo naročitih događaja. Na pozadinskoj prostoriji, jake snage bandi opkolile su policijski bataljon u Našicama. Napad u cilju deblokade do sada nije još uspeo.

U rejonu jugoistočno od Zmajevca, neprijatelj je u noći 19/20. 11. doveo pojačanja. Protiv Rusa, koji su se ubacili u brešu između divizije »Brandenburg« i 44. rezervne grenadirake divizije, angažovan je slab bataljon 44. grenadirske divizije »Hoh-und Dojčmajster« i uspostavio vezu između obeju divizija.

Posle uspešne odbrane protiv dva puta ponovljenog napada neprijatelja u rejonu Kazuk — Monjoroš (jugoistočno od Zmajevca), naši jurišni avioni irazbili su u ovom rejonu obnovljene neprijateljske polazne položaje za napad.

Sa novodavedenim snagama neprijatelj je ponovo, kao i prethodnih dana, podržan skoro bez pauze jurišnom avijacijom i artiljerijom (takođe i oruđima za plotunsku paljbu), preduzeo svoje napade rano 20. 11. radi proširenja mostobrana kod Batine. U promenljtivim borbama između puta jugozapadno od Batine i severoistočnog dela Draža, neprijatelj je pretrpeo teške i krvave gubitke, ali je u borbi protiv naših, takođe oslabljenih, jedinica uspeo da u popodnevnim časovima prodre do uzvišenja južno od puta Batina — Draž. Angažovanjem zadnje rezerve, organizovana je glavna odbramibena linija s obe strane ikote 205 (4 km jugozapadno od Batine) — crkva južno od Draža — sredina mesta Draž.

Jadranski front: situacija se u rejonu Koina nije izmenila. U totku je čišćenje od bandi južnog dela ositrva Pag.

Stalnim razaranjem železničkih pruga i puteva, napadima neprijateljske avijacije iz niskog leta i bombardovanjem na severozapadnom dalu hrvatske teritorije, otežano je snabdevanje istočnog fronta i stvaranje rezerve kod Grupe armija »E«.

Kod združenih jedinica 2. oklopne armije, koje su angažovane severno od Drave, nastala je kriza u municiji.

Načelnik: kod nas je takođe neprijatelj izvršio napade i napravio prodore na mostobranu kod Batine. Izvanredno trošenje snaga. Na spoju obeju grupa armija treba očekivati napade.

19.20 časova: načelnik — pukovnik Birker: informisanje o situaciji kod 68. armijskog korpusa: napadi se nastavljaju, mali prodori, neprijatelj je prodro na greben uzvišenja južno od mesta Draž.

Izveštaji vazduhoplovstva: pojačani razmeštaj trupa u naseljima u rejonu Zemuna. Kod Batine je na obadve obale otpočela izgradnja mosta.

Sledi telefonska razmena mišljenja po pitanju da li je povlačenje sa obale (Jadrana) bilo celishodno.

Načelnik: po ovom pitanju se još ne može doneti konačna odluka:

Skidanje snaga sa fronta na Drini

13.50 časova:

Komanda 2. oklopne armije izvestila je telegramom, op. str. pov. br. 3547/44, da je nužno prisiljena da dovede dalje snage 68. armijskom korpusu.

Komanda 2. oklopne armije, pored toga, hoće da skine snage sa već oslabljenog fronta Korpusne grupe »Kibler« i da ih privede 68. armijskom korpusu:

a — angažovane delove s obe strane Vukovara na obezbeđenju reke (1 oslabljeni bataljon);

b — angažovane delove 117. lovačke divizije kod 1. brdske divizije (1 oslabljeni bataljon).

Komanda 2. oklopne armije dalje smatra kao nužno, u slučaju da se armiji ne mogu dodeliti nove snage, da ogoli front na Drini i, počev od 22. 11, izvuče i, brdsku diviziju — bataljon po bataljon — i privrede 68. armijskom korpusu. Pri tome će se pokušati da se što duže zadrži rejon Zvornika, da bi 34. armijski korpus za specijalnu namenu mogao da prihvata delove koji pristižu.

Komandant Jugoistoka se saglasio sa najavljenim merama, ali nije pristao da se sasvim skinu snage sa fronta na Drini, pošto bi u nastalu brešu pokuljale prema zapadu banditske snage koje nisu za potcenjivanje, a 11. vazduhoplovna pešadijska divizija morala bi ponovo da se izbori za položaj na drinskom frontu.

20.30 časova: Komandant Jugoistoka se ipak saglasio da se izvlačenjem delova 1. brdske divizije oslabi front na Drini.

Gornja zamisao saopštena je Komandi 2. oklopne armije telegramom op. str. pov. br. 6305/44.

Istovremeno je ukazano Grupi armija »E« da ubrza probijanje snaga od Užica prema Zvorniku, da hi se ovim putem ostvarila mogućnost za nadoknađivanje snaga na drinskom frontu. Dovođenje 11. vazduhopilovne divizije, čija se upotreba predviđa na Drini, ubrzati svim sredstvima.

Divizija »Handžar«

Telegramom oper. br. 6291/44. poverljivo, ponovo je naređeno Komandi 2. oklopne armije da prikupi kod 68. armijskog korpusa čitavu diviziju »Handžar«.

574. bataljon za obezbeđenje železnica

574. bataljon za obezbeđenje železnica se od 22. 11. u 12.00 časova pretpotčinjava Grupi armija »E«. Grupa armija »E« je odgovorna za obezbeđenje železnicke pruge i puta Sarajevo — Brod zaključno do Usore.

Upotreba nemačko-hrvatske policije

Rajhsfirer SS je zamoljen da oslobodi policijske jedinice koje su sada potčinjene Komandi 2. oklopne armije, a koje bi on hteo neposredno da potčini opunomoćeniku rajhsfirera SS za Hrvatsku, SS grupenfireru Kamerhoferu.

Pored toga, komandant Jugoistoka izvestio je, telegramom op. str. pov. br. 6281/44. od 20. 11, Vrhovnu komandu oružanih snaga da su policijski bataljoni, koji su angažovana u zoni Komande 2. oklopne armije, još i sada hitno neophodni za obezbeđenje komunikacija koje vode ka ugroženim frontovima. Posle evakuisanja u pozadinu dovoljnih snaga Grupe armija »E«, komandant Jugoistoka namerava da, u dogovoru sa SS-grupenfirerom Kamerhoferom, izvuče navedene policijske bataljone

Kod Apartina i Batine na Dunavu, osujećeni su svi pokušaji boljševika da prošire svoje mostobrane. Na Balkanu, naše trupe su odbile obnovljene bugarske napade istočno od puta Priština — Kos. Mitrovica.

21. novembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«:

Marševski pokreti, koji su do sada protioali glatko, osetno su usporeni usled daljeg razaranja sredstava za preilaz reke kod Višegrada.

Na istočnom frontu nastavljen je pokret odvajanja od neprijatelja po planu, a 20. 11. uveče, snage su stigle u rejon Kos. Mitrovice i tu organiaovale novi zaprečni položaj. Istočno od Kraljeva oživela je borbena aktivnost. Odbijene su uz krvave gubitke bande koje su pokušale da se probiju na put severoistočno od Požege.

Delovi 1. brdske divizije, 117. lovačke divizije i 11. vazduhoplovne pešadijsike divizije, angažovani su na obezbeđenju Drine od Rogatice do Ljubovije. Izvlačenje daljih snaga sa glavne odbrambene linije biće moguće tek posle napuštanja Kraljeva (oko 30. 11). Ostaje na snazi namera da se izvrši probijanje snaga iz rejona Užica prema severozapadu s obe strane Drine. Put Sarajevo — Višegrad otvoren je (slobodan je), ali je skelski prelaz kod Višegrada ponovo ukočen obnovljenim neprijateljskim bombardovanjem na dan 20. 11. Planirano je probijanje u Zvornik preko Podromanije.

Situacija u rejonu Risna, usled neprijateljskog pritiska koji stalno naste, je krajnje zategnuta. Pošto 334. grenadirski puk, usled teških gubitaka, nije više dovoljno jak da se iz Risna, preko Cetinja, probije u Podgoricu, treba da uspostavi vezu duž puta na obali sa snagama u rejonu Skadra.

U rejonu Podgorica — Danilovgrad, otpor neprijatelja ne prestaje i pojačava se.

Komanda 2. oklopne armije

Istočni front: na Drini su odbačene bande koje su prodrle kod Drinjače. Između Loznice i ušća Drine, neprijatelj je kopao rovove i vršio izviđanje.

U Sremu su izvođena obostrana dejstva vatrom kao i jako angažovanje ruske jurišne avijacije protiv naših pokreta i položaja baterija. U rejonu armijske pozadine nije do sada uspeo obnovljeni napad na Našice u cilju oslobođenja od opsade. Težište borbe od sada leži na 68. armijskom korpusu.

U toku prošle noći (20/21. 11) na nepreglednom zemljištu itzmeđu Kazuka i Monjoroša, neprijatelj je izvršio prodor prema zapadu. Bataljon divizije »Brandenburg«, koji je još angažovan na obezbeđenju Dunava kod Vukovara, dovešće se radi likvidacije prodora.

Na mostobranu Batina, neprijatelj je u večernjim časovima 20. 11. uspeo da oduzme od naših trupa, čija je odbrambena moć oslabila usled oskudice u municiji, mesto Draž i kote 206 d 205 južno od puta Batina — Draž. Po padu miraka, bataljon, koji je sa istočne ivice Gajića počeo napad u cilju ponovnog zauzimanja kote 206, zaustavljen je jugoistočno od Gajića i pretrpeo osetne .gubitke.

Oklopni grenadirski jurišni bataljon (poslednja rezerva armije), koji je u noći 20/21. 11. doveden motorizovanim maršem iz Osijeka, odbacio je u poletnom napadu u jutarnjim časovima 21. 11, zajedno sa delovima 131. oklopnog grenadirskog puka, neprijatelja sa obadve kote, ali je pretrpeo visoke gubitke.

Obnovljenim napadom neprijatelja, uz jaku podršku teškog oružja i dalekometne artiljerije, ponovo je izgubljena kota 205. U cilju oslobođenja novih rezervi, povučena je glavna odbrambena linija sa linije kota 206 — kota 85 (obala Dunava) na severoistočnu ivicu Zmajevca.

U podnevnim časovima, neprijatelj je sa severoistočne ivice sela Draž preko nasipa na Dunavu izvršio napad, ali bez uspeha. U noći 20/21. 11. neprijatelj je završio pontonski most preko Dunava između Bezdana i Batine. Zbog lošeg vremena, nije bilo moguće angažovati sopstvenu avijaciju protiv mosta kod Batine. Naša artiljerija, zbog oskudice u municiji, bila je ograničena u svojoj vatrenoj moći.

Jadranski front: ispred južnog fronta kod Knina, neprijatelj je snažno dejstvovao vatrom za uznemiravanje. Odbijene su neprijateljske jurišne grupe koje su vršile izviđanje. Bande su zaprečile put Gospić — Gračac. U severozapadnoj Hrvatskoj otpočela je nova operacija u rejonu Kostajnica — Bos. Novi.

Telefonski razgovori na dan 21. 11. 1944. godine...

10.50 časova: Operativno odeljenje — potpukovnik Girao: razgovor se odnosio na mogućnosti za ponovno uspostavljanje mosta kod Višegrada.

11.00 časova: pukovnik Lampe — načelnik: pukovnik Lampe izvestio je: angažovanje avijacije protiv mosta (Batina) predviđeno je, ah zbog lošeg vremena nije sada još moguće.

11.10 časova: načelnik — general Vinter: načelnik je linformisao generaila Vinteia o situaciji:

Kod Grupe armija »E«, u okolini Kosovske Mitrovice, sve ide po planu. Juče su Bugari pokušali da poremete marševski pokret (91. armijskog korpusa). Oni su odbijeni uz gubitke u tenkovima. Vrlo loše je što je razrušen most kod Višegrada. U celom pokretu (34. armijskog korpusa) došlo je do zastoja. Učiniće se sve moguće da bi se ponovo uspostavio most. Isto tako se pokušava da se poveća dalje zahođenje u severozapadnom pravcu sa 11. vazduhoplovnom pešadijskom divizijom, koja smenjuje 1. brdsku diviziju, i da se ona stava Birkeru na raspolaganje. Situacija (na Dunavu severno od Drave) je vrlo ozbiljna. Rusi su kod Batine uspostavili most. Kod Batine se nailaze 3, a kod Apatina 2 ruske divizije. Neprijatelj ukupno raspolaže sa preko 12 divizija. Tamo nam predstoje još vrlo ozbiljni dani. Sve će se učiniti da bi se dovela pojačanja. Dovođenje 1. brdske divizije je, međutim, jedan veliki rizik.

General Vinter veruje da sada ne postoji opasnost za zaprečne položaje u Sremu.

Načelnik: kod Grupe armija »E« je neočekivano došlo do nove situacije kod Lejzera (21. armijski korpus). Lejzer, u nameri da se probije u Nikšić, naišao je na jak otpor neprijatelja.

General-pukovnik Ler je noćas doleteo u Podgoricu. Nova situacija je poremetila naš raspored. Pokušava se da se preko Pljevalja skrenu pokreti prema sevaru.

17.30 časova: načelnik — general Šmit-Rihberg: telefonsko objašnjavanje o situaciji kod 21. armijskog korpusa (Lejzer) i 181. lovačkoj diviziji koja je zatajila.

General-pukovnik Ler nije uspeo noćas da odleti kod 21. armijskog korpusa. On nije mogao da aterira. Grupa armija »E« je najpre naredila generalu Lejzaru da se čvrsto drži stare odluke (izvođenje pokreta odvajanja preko Nikšića), ali da istovremeno pripremi marš Bijelo Polje — Pljevlja.

Grupa armija »E« je skrenula pokret 68. izviđačkog bataljona preko Sarajeva, da bi se ovaj suprotstavio dejstvima na Korpus »Lejzer« sa pravca Mostara, a u naknadu za to ostavila je 41. pionirski bataljon (motarizovani) na maršu kod Birkera (Komanda 2. oklopne armije).

Most kod Višegrada treba sutra (22. 11.) ponovo da se uspostavi (?). Načelnik je pristao da se dovede komanda mostovnih jedinica (900. komanda).

Naređeno je Erdmansdorfu (91. armijski korpus) da ostane kod Novog Pazara da bi prihvatio Lejzera (21. armijski korpus) u slučaju da ovaj treba da krene na marš preko Pljevalja.

Puk divizije »Skendarbeg« i delovi 11. vazduhoplovne pešadijske divizije treba što pre da smene 1. brdsku diviziju na Drini, da bi je oslobodili za Birkera.

19.00 časova: načelnik — pukovnik Birker. Pukovnik Birker izložio je situaciju kod 68. armijskog korpusa: rezerve se ponovo upotrebljavaju radi likvidacije prodora. U pogledu municije, stanje je katastrofalno. Danas nisu uspeli počesni protivnapadi, pošto ih artiljerija — zbog nedostatka municije — nije mogla da podržava. Utisak je, međutim, da se uopšte glavna odbrambena linija drži u celini.

Načelnik: iz sastava Grupe armija »E« su na putu puk divizije »Skenderbeg« i delovi 11. vazduhoplovne pešadijske divizije da bi oslobodili 1. brdsku diviziju koja je u sastavu Borbene grupe »Kibler«. Pukovnik Birker: jugozapadno od Osijeka u toku su znatne borbe sa bandama. Policijski bataljon je opkoljen a pokret u cilju oslobođenja blokade, zbog jakih banditskih snaga, nije uspeo. Iz zone Borbene grupe »Kibler« bili su angažovani 2 bataljona i italijanski tenk.

Načelnik: planina Papuk mora jednom da se očisti od bandi. Maršal je izrazio svoje divljenje što protivnik u teškim situacijama može da ima uspeha izvan mostobrana.

Na putu je telegram Komandi 2. oklopne armije u vezi ovoga.

19.50 časova: načelnik — general Vinter: obavestio je o situaciji kod Lejzera (21. armijski korpus).

General Vinter najavio je novu organizaciju komandovanja. Proširenje delokruga komandovanja komandanta Jugoistoka na južnu Mađarsku do rejona Budimpešte isključno, kao i potčinjavanje 3. mađarske armije.

2. Oklopna armija dobice novu združenu jedinicu, 71. lovačku diviziju, koja će se dovesti preko Pečuja.

Detaljni izveštaj o borbi kod Batine

Firer pažljivo prati tok borbe na mostobranu kod Batine i zatražio je detaljan izveštaj.

Telegramom op. pov. br. 6325/44, zamoljena je Komanda 2. oklopne armije da u izveštajima iznese i pojedinosti, pre svega obrazloženje zbog čega je došlo do neuspeha i obavešteoje o preduzetim merama.

Prilog 134/XI.

Izgradnja mosta na Drini

Izgradnja mosta na Drini kod Ljubovije verovatno će se završiti 30. 11. Komandi 2. oklopne armije predat je telegram op. pov. br. 6321/44:

Vrlo je poželjno da se izgradi most kod Zvornika za 1. brdsku diviziju, barem skele za zaprežna vozila.

22. novembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Kod Grupe armija »E« uspostavljen je most kod Višegrada i marševski pokret se zahuktao.

Zadatak Grupe armija »E«: odbrana hrvatske teritorije na liniji Livno — Nevesinije — Kalinovik — tok reke Drine preko Višegrada duž srpske granice. (Uporedi uz to i Grupa armija »E« op. str. pov. br. 0400/44 od 18. 11. 1944. i komandant Jugoistoka op. str. pov. br. 0338/44. od 21. 11. 1944).

Između Grupe armija »E« i komamdanta Jugoistoka izvršena je preko telefona na dan 22. 11. razmana mišljenja o konačnom grupisanju snaga. Grupa armija »E« treba da preda što više snaga za sever Komandi 2. oklopne armije. Kao prvo, odvode se na sever delovi 1. brdske divizije, onda glavnina 117. lovačke divizije, ostatak 7. SS-brdske divizije, divizija »Skenderbeg«, 11. vazduhoplovna pešadijska divizija (delovi iste treba najpre da smene 1. brdsku diviziju).

21. armijski korpus neće uspostaviti vezu sa Grupom armija »E« preko Nikšića za Mostar, nego preko Andrijevice i Pljevalja. 297. divizija, 181. divizija, 7 tvrđavskih pešadijskih bataljiona, jedinice mornarice i vazduhoplovstva treba skoro da se provedu po teškim putevima kroz tesnace.

21. armijski korpus trebalo je da brani Hercegovinu, ali su se sada izmenile ove dispozicije. Namera je da se Komanda Korpusa »Miler« uskoro angažuje u jugoistočnoj Hrvatskoj (rajon Mostara), i evakuiše Komanda 5. SS-brdskog armijskog korpusa.

U zoni operacije Komande 2. oklopne armije, situacija se severno od Drave na dan 22. 11. i dalje znatno zaoštrila. Neprijatelj je izvršio prodor na oba mostobrana (Apatin i Batina).

68. armijski korpus sada više ne može da se suprotstavi neprijatelju koji prodire. Komandant 2. oklopne armije se zato morao odlučiti da povuče front 44. rezervne grenadirske divizije. Na njenim starim položajima u prvo vreme ostaju divizija »Brandenburg« i 31. SS-divizija. Tako je neprijatelj savladao prepreku na Dunavu. Dovode se sledeće jedinice:

Jedan slabiji bataljon 117. lovačke divizije na severno mesto prodora, 118. lovačka divizija evakuiše snage iz Srema, a defovi 1. brdske divizije takođe izvode marš u ovom pravcu ali moraju najpre da izvrše prelaz preko Save 24. 11. i za 2—3 dana će stići na bojište.

Iz zone 15. brdskog armijskog (korpusa dolazi (takođe jedan bataljon 264. divizije. On se očekuje na utovarnoj stanici Novska. Od 24. 11. prevoziće se 71. divizija iz rejona Udine [Videm] (Italija) za Pečuj.

Obaveštajni podaci o neprijatelju pokazuju da neprijatelj napada sa 2 korpusa, ali da pozadi ne stoje snage koje bi bile vredne pomena, pošto je povukao snage prema severozapadu (Baji). Na taj način postoji nada da neprijatelja iznuravamo ako već ne možemo da ga zaustavimo.

Severno od naše zone — kod Baje — izgleda da neprijatelj hoće isto tato da pređe Dunav. Južno od Budimpešte, neprijatelj je 22. 11. zauzeo ostrvo Čepel.

Posebna situacija Grupa armija »E«:

Istočni front: na turskom putu severoistočno od Raške, oslobođena je opkoljena četa. Istočno od Kraljeva odbijen je neprijateljski napad. Severno i severoistočno od Požege, pritisak neprijatelja neprestano traje. Izviđačke snage odbacile su slabije bande severo-severoistočno od Užica i jugoistočno od Rogačice.

Štab »Šojerlen«: preko ponovno uspostavljenog pomoćnog moste kod Višegrada, saobraćaj teče od 22. 11. u podne. Prednja marševska grupa stigla je u Sarajevo.

Na glavnoj odbrambanoj liniji južno od Mostara, odbijeni su noćni napadi više grupa bandi. Kod Busovače je odbačen neprijatelj, koji je prodro na glavni put Sarajevo — Doboj.

Jadranski front: 297. pešad. divizija posela je zaprečni položaj južno i jugoistočno od Skadra. Pukovska grupa 334. grenadirskag puka otpočela je od Risna pokret duž puta na obali. Grad Kotor i Kotorski zaliv su evaikuisani.

Komanda 2. oklopne armije

Istočni front: na Drini i u Sremu, samo su bande izvodile napade kod Drinjače, a 'kod Erduta je neprijatelj dejstvovao vatrom. Na pozadinskoj prostorija, u borbi protiv neprijatelja koji se i dalje pojačavao, još nije uspelo da se oslobodi posadu u Našicama. Namera je da se nastavi napad sa 4 policijska bataljona ojačana sa 1 baterijom.

Situacija severno od Drave: pošto je na mostobran Batina u toku noći 21/22. 11. doveo jednu svežu diviziju, neprijatelj je u podne 22. 11. otpočeo napad iz mesta Draž i južno od njega, pregazio naše slabe i borbom iznurene snage na položajima na širini od 2 km i prodro do artiljerijskih položaja istočno od Podolja.

Neprijatelj je istovremeno probio na jugu našu tanku liniju osiguranja između Kazuka i Monjoroša i do večeri stigao u rejon severno od Mirkovca, odakle će sa delom snaga verovatno nastupati u pozadinu položaja na nasipu jugoistočno od Zmajevca.

Utrošene su lokalne rezerve na oba mesta prodora.

Komanda 68. armijskog korpusa se nada da će moći, pre svega artiljerijom, da neutrališe neprijatelja, a na severno mesto prodora da dovede slabiji bataljon 117. lovačke divizije koga izvlači sa sremskog fronta. Zbog razaranja pruge severno od Osijeka, dolazak bataljona nije moguć pre 23. 11. po podne ali je i on nedovoljan za izvođenje protivnapada.

Opšta procena: uprkos tome što su do krajnosti dale sve od sebe i imale visoke gubitke u oficirima i podoficirima, naše trupe nisu bile u stanju da se na terasastom i pod vinogradima zemljištu odupru brojno daleko nadmoćnijem neprijatelju. Nemačke bataljione, čija jačina u prošeku iznosi još 130 ljudi, divizija »Brandenburg« je objedinila u 2 bataljona. Regruti 31. SS-divizije, nastavni i dopunski pukovi 44. divizije kao i Muslimani SS-divizije »Handžar« ne mogu da izdrže vatru.

Kriza u municiji za lake poljske haubice magla bi jedino da se ublaži.

Odluka: komandant 2. oklopne armije dobio je na komandnom mostu naređenje:

Čvrsto držeći dosadašnju glavnu odbrambonu liniju (na sektorima divizije »Brandenburg« i 31. SS-divizije, organizovati novu odbranu 44. rezervne divizije, »Hoh-und Dojčmajster« približno na liniji Suza — Podolje — Duboševica.

Jadranski front: u rejionu borbenih dejstava Knin, obe strane dejstvovale su vatrom iz teškog oružja, a ma zapadnom krilu glavne odhrambeme linije odbijeni su prodori neprijateljskih izviđačkih snaga.

U severozapadnoj Hrvatskoj, očišćen je od bandi put Kostajnica — Bosanski Novi.

Telefonski razgovori na dan 22. 11. 1944. godine

12.10 časova — Operativno odeljenje — major Brudermiler: Operativno odeljenje izrazilo je mišljenje komandanta Jugoistoka o novoj organizaciji komandovanja, koju je 21. 11. uveče najavila Vrhovna komanda oružanih snaga. Proširenjem delokruga komandovanja komandanta Jugoistoka do rejona Budimpešte (iskiljučoo) i potčinjavanjem 3. mađarske armije, operacijska zona u Mađarskoj bila bi razdvojena u dva dela. Prema podnetom izvestaju Obaveštajnog odeljenja, neprijatelj priprema na Dunavu južno od Budimpešte i imžinjerijska sredstva za prelaz. Tamo treba (računati na obuhvatni napad Rusa.

Major Brudermiler: juče je u 14.00 časova, izviđanjem iz vazduha, utvrđen još jedan otvor od 300 m na mostu kod Batine. Po tome Vrhovna komanda oružanih snaga sumnja da je most završen.

Operativno odeljenje smatra da je most završen, a sadašnje izviđanje iz vazduha pokazuje da je bio postavljen raspon mosta od 300 metara. Već u noći 20/21. 11. jedna streljačka divizija je prešla preko mosta na drugu obalu. Prema iskazima zarobljenika, navedena divizija je ruska 113. divizija.

17.40 časova — Operativno odeljenje — potpukovnik Ogilvie: o situaciji severno od Drave 68. armijski (korpus) nema novih izveštaja. Kod Batine je protivnik nešto potisnut u gradu. Na novoj liniji izvršeno je obezbeđenje. Komandant je na putu ka Kibleru.

Delovi 1. brdske divizije još nisu otpočeli pokret. Divizija je dobila naređenje da povuče jednu združenu jedinicu, ali ne može da pređe Savu do sutra uveče (23. 11.). Utisak o jedinicama divizije »Handžar«: 1 bataljon je zatajio pri ptrvom dubljem prodoru kod Batine.

Divizija »Handžar« sada nije u žarištu borbe, već je samo angažovana na zaprečnom položaju.

Procena neprijatelja: 113. divizija se danas (22. 11.), kao novo, prvi put pojavila. Ostale neprijateljske divizije su već dejstvovale. Prema iskazima zarobljenika, 113. divizija treba da je na maršu preko mosta kod Batine. Prema izveštaju Obaveštajnog odeljienja, most se danju skida (isplovljava), a avijacija nije pronašla izvezene raspone mosta.

17.50 časova — Operativno odeljenje — major Resegir: major Resegir izvestio je: most kod Višegrada već od 11.30 časova ponovo je u eksploataciji. »Put je obezbeđen, a saobraćaj tutnji. Komandant je odleteo dole kod Lejzera.

Operativno odeljenje je zamolilo da se Višagrad i Sarajevo opreme protuavionskom artiljerijom.

18.30 časova — načelnik — pukovnik Birker: situacija je još nejasna. Izveštaji još nisu stigli. Kod 68. armijskog korpusa, neprijatelj i dalje vrši pritisak. Nameravaimo da oslobodimo nova pojačanja. Komandant je juče i danas bio napred. Naše združene jedinice su istrošene borbom.

Načelnik: moramo da ostanemo čvrsti i ljude ponovo podignemo.

18.40 časova — načelnik — general šmit-Rihberg: general šmdit-Rihberg:

Komandant je danas kod Lejzera.

Uspostavljen je most kod Višegrada. Zbog vremena (zaleđivanje) nije bilo napada iz vazduha. Protivavionska artiljerija je postavljena.

Od Milera nema novih izveštaja.

Načelnik: šta je od postojeće protivaviomske artiljerije doneto u Sarajevo? Kada može 15. armijski korpus da preuzme komandu? Grupa armija »E« treba da da predlog.

Pitanje promene komandnog mesta: Komanda Grupe armija »E« ostaje najpre u Sarajevu.

19.10 časova — Operativno odeljenje — pukovnik fon Farnbiler: pukovnik fon Farnbiler dao je informaciju o situaciji kod 68. armijskog korpusa: dva nova prodora. Dopunski bataljoni 44. rezervne grenadirske divizije i 31. SS-divizije dovedeni su. Jedan bataljon 117. lovačke divizije se transportuje preko Osijeka. Odbijeni su snažni napadi na kotu 236. Uveče su se ponovo rasplamsale borbe.

Ne može se više doći do novih snaga. Protivnapadi se ne mogu izvoditi. Nadamo se da ćemo sutra, za vreme dana, artiljerijom neu-tralisati protivnika. Usled prodora, front je ugrožen. Predlaže da se 44. rezervna grenadirska divizija povuče na liniju Suza — Podolje — Duboševica. Situacija je takva da, ako se zaustavimo napred, postoji opasnost da neprijatelj obuhvati iz pozadine delove koji su se zaustavili. »Lombard« ne može takođe da izvede protivoapad. Neprijatelj je doveo novu diviziju (113. diviziju). Ukupno je 6 divizija prema nama. Utisak ije da protivnik iza prebačenih divizija dovodi novi korpus. Stigla je prethodnica divizije »Handžar«. Divizija »Brandenburg« ostala je samo sa 130 ljudi na bataljon.

Operativno odeljenije: nova združena jedinica, »Glikhafte« (71. divizija) juri ovamo.

15.35 časova: poziv 2. oklopnoj armiji

Neugodno veliko proširivanje neprijateljskih mostobrana kod Apatina i Batine navelo je gospodina komandanta, maršala barona fon Vajksa, da. uputi Komandi 2. oklopne armije sledeći telegram:

Dalje povlačenje, makar samo na pojedinim delovima fronta, ni u kom slučaju ne sme više da se desi. Svakom borcu mora biti jasno, da sa krajnjom zagriženošću i čvrstinom mora do posilednjeg da ostane na svoni sadašnjem mestu da bi omogućio dovođenje pojačanja koja su u pokretu i izbegavanje neravne teške borbe u mađarskoj niziji.

Težiti svim sredstvima da se zauzmu uzvišenja koja dominiraju mostobranima.

Potčinjavanje nemačkog opunomoćenog generala u Hrvatskoj

Na osnovu izmenjene organizacije komandovanja potčinjenim i pridaitim jedinicama u Hrvatskoj, nemački opunomoćeni general u Hrvatskoj se po preinačenom naređenju, koje odmah stupa na snagu, neposredno pretpotčinjava komandantu Jugoistoka.

23. novembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Namera Vrhovne komande oružanih snaga da nadležnost komandovanja komandanta Jugoistoka proširi prema severu do južno od Budimpešte, privremeno je odložena. 71. divizija se dovodi u Kapošvar, a odatle, pod daljom komandom 2. oklopne armije, u Pečuj. Komandant Jugozapada ocenjuje stanje ove divizije, pošto regruti još nisu obučeni [završili obuku], kao diviziju borbene virednosti IV.

Grupa armija »E«

Istočni front: na dan 22. po podne, neprijatelj je isa pojedinim tenkovima probio našu zapreku južno od Kos. Mitrovice i prodro u mesto. Protivnapadom, koji je odmah usledio, situacija je raščišćena. Marševski pokreti, evakuacijom Kos. Mitrovice i ulaskom u sastav borbenog obezbeđenja sa Kopaonika, nastavljaiju se po planu.

U rejonu severno od Požege, otpočele su protivmere protiv snaga bandi koje su vršile napad u tom rejonu.

Štab »Šojerlen«: saobraćaj preko pomoćnog mosta kod Višegrada teče glatko.

Komanda 22. armijskog korpusa stigla je u rejon Podromanije. Tamo je i motorizovana borbena grupa 11. vazduhoplovne pešadijske divizije kojia se koncentriše za prodor u Drinjaču (južno od Zvornika).

Jadranski front: odbijeni su prodori bandi prema bočnim položajima južno od Skadra, jugozapadno od Podgorice i severozapadno od Daoilovgrada. Neprijatelj navaljuje sa zapada prema Danilovgradu.

Komandant Grupe armija »E« je, pos'le ispitivanja situacije na licu mesta, naredio da se obustavi napad na Nikšić, a prodor izvrši putem Podgorica — Andrijevica — Berane — Pljevlja.

(Uporedi i telefonski razgovor od 22. 11).

Našim napadom, kome je neprijatelj pružao slab otpor, osvojili smo na ovom marševskom putu uzvišenja s obe strane Bioča (severno od Podgorice). Opravka tamošnjeg mosta trajala je 5 dana.

Komanda 2. oklopne armije

Istočni front: na Drini neprijatelj vrši stalno pritisak na naše obezbeđenje u Drinjači. U Sremu su izviđači, na dunavskom ostrvu istočno od Opatovca, u borbenom dodiru sa bandama. U rejonu Vukovar — Erdut, obe strane neprekidno vrše vatrena dejstva.

68. armijski korpus: na dan 22, 11, sve do pada mraka, tinajale su promemljive i za obe strane ubitačne borbe sa neprijateljem koji je, sa mostobrana kod Batine, napadao prema zapadu. Na dan 23. 11. takođe je probijena naša nova odbrambena linija. Jutros je neprijatelj sa jakim snagama otpočeo novi napad i sa grupom jačine oko puka, uz to konjica koja je nastupala iz rejona severno od Sr. Mitrovice, uspeo da zauzme rajon Kneževi Vinogradi. Istovremeno su iz rejona Podolje — Gajić neprijateljske snage, podržane sa oko 35—40 tenkova, izvršile napad prema zapadu i severozapadu. Žarišta borbe su kod Branjine i južno od Duboševice. Uništena su 2 tenka. Za vreme dok je divizija »Brandenburg« uspela da izgradi novu liniju osiguranja južno od Kazuk — Jasenovac, jako iscrpljene trupe 44. rezervne grenadirske divizije »Hoh- und Dojčmajster« i 31. SS-dobrovoljačke divizije »Lombard« izvodile su odbranu kod Kneževih Vinograda, istočno od Kotline, u jugozapadnom delu Branjine i na istočnoj ivici Duboševice.

Neprijateljske združene jedinice koje su izvodile napad 23. 11. bile su takođe podržane jurišnom avijacijom koja je dejstvovala u talasima.

Jadranski front: naše jurišne grupe odbacile su neprijateljski bataljon (najvećim delom Italijani) sa visova jugoistočno od glavne odbrambene linije Knin. U severozapadnoj Hrvatskoj, angloamerička avijacija intenzivno je dejstvovala patrolama bombardujući saobraćajne linije. Čišćenjem rejona Kostajnica — Bosanski Novi, bande su uzmakle prema zapadu u brdske predele.

09.10 časova: Operativno odeljenje — pukovnik fon Harling: pukovnik Birker je rekao da dalje slabljenje fronta u Sremu zavisi od toga da li su Rusi povukli svoj 68. armijski korpus.

Pukovnik fon Harling: Komanda ruskog 68. armijskog korpusa, kako je javljeno, nalazi se u Kuli (Bačka). Prema jutarnjem izveštaju, 52. divizija (68. armijskog korpusa) je još u Rumi.

09.30 časova: Operativno odeljenje — major Resegir: Operativno odeljenje: severno na Dunavu za nas je prilično teško. Verovatno ćemo hiti prinuđeni da pokrenemo 1. brdsku diviziju, čime bi nastao vakuum za nekoliko dana. Težiti da se kod Ljubovije aogažuje bar osoblje nekoliko jedinica pozadinske službe. Da li je danas prednji odred 11. vazduhoplovne pešadijske divizije otpočeo pokret sa raskrsnice puiteva? Molim da se marš ubrza a isto tako i marš 41. pionirskog (motorizovanog) bataljona.

Major Resegir: komandant se noćas vratio. On je usvojio predlog Lejzera i doneo odluku da se ne maršuje preko Nikšića, već putem Andrijevica — Pljevlja.

Operativno odeljenje: ovde je to već poznato.

09.50 časova: načelnik — general Vinter: načelnik je izvestio:

Situacija kod Apatina i Batine je veoma nepovoljna. Uvođenjem nove ruske divizije (113. divizija), izvršen je proboj kod Batine. Angelis, koji je bio kod prednjih jedinica, naredio je povlačenje delova — kod kojih nije izvršen proboj — na javljenu liniju. Mi smo izdali naređenje da ne sme da se povuče, osim ako to nije neophodno potrebno. Nadamo se da će se održati na novoj liniji, a ovde ćemo dovesti sve što možemo. Isto tako i združena jedinica iz sastava Grupe »Štetner« (1. brdska divizija), mada je potpuno angažovania, nije još ovde. Ovo je rizik, ali nas na to primorava situacija. Osim toga, dolazi 1 bartaljon 264. divizije. Moraćemo, nesumnjivo, da dovedemo i »Glikhafte« (71. diviziju). Šta će se desiti kada protivnik izvrši probaj kod Baje, nije još jasno. Tamo, u poslednje vreme, pristižu ruske snage u velikom broju. Upadljivo je, da ruska Grupa armija »Jug« staji tačno iza našeg spoja.

Ler je bio juče (22. 11) kod Lajzera i na licu mesta naredio da se probijanje trupa ne vrši preko Nikšića, već da se maršuje putem Andrijevica — Pljevlja. Lejzer je doduše izvestio da se kod ovoga marša mora ostaviti za sobom materijal, ali je Ler bio optimista. Do sada je sve išlo po planu, a sada je nastupio prvi zastoj.

Juče (22. 11) je ponovo uspostavljen most kod Višegrada, pokret opet teče.

General Vinter: nagoveštena nova organizacija komandovanja (proširenje domena komandovanja komandanta Jugoistoka do južno od Budimpešte) verovatno se neće narediti, odgođena je. Konačna odluka, međutim, još nije pala.

10.50 časova: načelnik — pukovnik Birker:

Načelnik: imate slobodu da povučete Štetnera. Tamo mora ostati izvesno osmatranje, naročito na položaju mostobrana kod Zvornika.

Pukovnik Birker: Kiblar je rekao da će tamo morati da ostavi 2 bataljona, inače se ne bi mogao da probije od bandi. Radi obezbeđenja pokreta, zaštitnice treba tamo da ostanu do dolaska novih .trupa. Situacija severno od Drave postala je tako zategnuta, da nema drugog rešanja.

Načelnik: ugodno je što 71. divizija dolazi ovamo, a da to ne dovodi do izmene (proširenja nadležnosti komandovanja prema severu).

Pukovnik Birker: danas je neprijatelj probio i novu liniju na 2 mesta (kod 68. armijskog korpusa). Pojavila se neprijateljska konjica.

Pukovnik Birker zamolio je, ako je ikako moguće, da se ovamo dovede Oklopni korpus »Brajt«, koji se sada nalazi zapadno od Budimpešte. Sitnim merama se ništa ne postiže.

11.30 časova: Operativno odeljenje — potpukovnik Ogilvie: situacija sevamo od Drave: zatvorene su, kao i do sada, obe breše na jugu kod divizije »Brandanburg«. Sada je u toku napad neprijatelja na Suzu i greben uzvišenja visine 230 metara. Dosadašnji napadi su odbijeni. Komanda 2. oklopne armije je zagrejana da stavi na raspolaganje ne samo Komandu Korpusa »Lanc« nego i Komandu Korpusa »Miler«. Miler treba da dođe na dosadašnji sektor Kiblera, a Lanc, sa Felmijem, da ide severno od Drave. Komanda 2. oklopne armije dalje moli da se avijacija jače privuče, a isto tako da vrši noćno izviđanje.

Operativno odeljenje: prednji odredi 71. divizije dovode se u Pečuj, dolazak se očekuje za 2 dana. Vrhovna komanda oružanih snaga založiće se da ostanu kod »Lombarda« 3 protivavionske baterije (iz Grupe armija »Jug«).

16.40 časova: Operativno odeljenje — major Brudermiler: Operativno odeljenje je tražilo obaveštenje u vezi anonimnog pisma o nemačkim instruktorima za obuku kod Hrvata;

(raspitivalo se da li bi se Komandi 68. armijskog korpusa mogla privremeno staviti na raspolaganje 1 oklopna divizija iz sastava Oklopnog korpusa »Brajt« kod Budimpešte) radi ponovnog uspostavljanja položaja kod 68. armijskog korpusa.

Major Brudermiler je posumnjao u ovo, ali će izvestiti da bi se stvar pokrenula.

18.30 časova: načelnik — general Šmit-Rihberg:

General Šmit-Rihberg: izveštaj o poseti komandanta 21. armijskom koirpusu — poslat je pismeno.

Načelnik: odluka komandanta već je poznata. Ugodno je, što on vidi da nezgode na drugom putu (u pogledu materijala) nisu tako velike.

General Šmit-Rihberg: u toku su napadi iz vazduha. Kod 21. armijskog korpusa oseća se pritisak neprijatelja sa zapada iz rejona Cetinja.

Načelnik: da li ćemo korpus na drugi put glatko da prevedemo? General Šmit-Rihberg: bande su posele put. Most kod Bioča je razoren. Zbog toga ne možemo iznenadno da otpočnemo pokret.

Načelnik: danas u podne ovde je stigao itelegram o situaciji na frontu Šftetnera.

General Šmit-Rihberg: na južnom krilu Štetnera izvučene su snage.

Načelnik: gurajte što više na direktan put (put u dolini Drine) za Zvormik i pokušajte tamo nešto da prebacite. Nama je potreban Miler ili Lanc za front severno od Drave.

General Šmit-Rihberg: Milera isključiti, on upravlja celim marševskim pokretom. Lanca očekujemo večeras u Sarajevu.

Načelnik: mi ćemo, dakle, prvo ponuditi Lanca.

General Šmit-Rihberg: kod Višegrada pokret teče, avijacija je napadala celog dana. Na železničkoj liniji od Sarajeva prema severu, opet je porušen most (Zenica).

20.40 časova: načelnik—pukovnik Birker: po pitanju komande korpusa, načelnik je predložio Lanca ili Erdmansdorfa za gore. Lanc stoji odmah na raspolaganju, on je u Sarajevu i može odmah da pođe. Načelnik zamišlja ovakvu upotrebu: severno od Drave 2 korpusa: Felm'i i Lanc. Kiblar još ostaje i kroz 8—10 dana smeniće ga Erdmansdorf.

Pukovnik Birker se, zbog neprijatnog rada sa Kiblerom, dvoumio u pogledu ovakvog rešenja i predložio sledeću upotrebu: Lanc smenjuje Kiblera i uz to uzima dve združene jedinice severno od Drave.

Načelnik je prepustio odluku pukovniku Birkeru, ali je ipak skrenuo pažnju na novi predlog u vezi razgraničenja sa Grupom armija »E«, po kome Kibler ili kasnije Erdmansdorf treba da bude oduzet iz sastava 2. oklopne armije. Usvajanjem mog predloga (Kibler još 8—10 dana, a onda ga smenjuje Erdmansdorf), novo razgraničenje bi se moglo odmah da sprovede. Sačekajte sa ovim predlogom i odlučite se u vezi pitanja komandi korpusa. Načelnik se još raspitivao o situaciji.

Pukovnik Birker je izvestio: situacija je danas nejasna. Mi smo zaustavili protivnika na grebenima uzvišenija. O diviziji »Brandenburg« ne mogu dati informacije, pošto nismo dobili vezu sa Farnbilerom.

Načelnik je još saopštio da »Glikhafte« danas prolazi i nailazi se u vrlo dobroj formi za dejstvo (6 nedelja se odmarala).

Direktiva Vrhovne komande oružanih snaga za dalje vođenje borbe

Na dan 22. 11. stigla je sledeća direktiva Vrhovne komande oružanih snaga (Vrhovna komanda oružanih snaga / Generalštab oružanih snaga str. pov. br. 774121/44. od 21. 11) za dalje vođenje borbe na jugoistočnoj teritoriji (Operativno odeljanje str. pov. br. 0339/44. od 22. 11. 1944):

Situacija se u zoni operacije Grupe armija »E« toliko učvrstila da se može računati sa planskom evakuacijom Grupe armija »E« u pozadinu. Nedvosmisleno obrazovanje težišta dejstava sovjetskog 3. ukrajinskog fronta severno na Dunavu ukazuje da protivnik hoće, koncentrišući sve raspoložive snage, da izvrši napad severno od Drave, dok vođenje borbe južno od Drave, kako izgleda, prepušta bugarskim i Titovim snagama. Uprkos tome, mora se i dalje računati sa jakim napadima između Save i Dunava. Za sada nisu uočeni znaci o neposrednom napadu anglo-američkih. snaga na dalmatinsku obalu. Mora se ipak računati sa mogućnošću izvođenja kasnije zajedničke operacije sa zapadne teritorije (Sovjeti) i iz Italije preko Jadrana (Anglo-Amerikanci) protiv teritorije zapadne Hrvatske u cilju razdvajanja Grupe armija »F«.

Komanda Jugoistoka ima zadatak da brani Hrvatsku i spreči sovjetski prodor preko Dunava u ratnoprivrednu, uljem i boksitom — nužnim za život — bogatu oblast jugozapadne Mađarske.

Pored toga, firer je naredio:

a — Po završetku pokreta Grupe armija »E«, grupisanje snaga za odbranu na sadašnjim brdskim položajima i položajima na prevojima Dinarskih Alpa, a isto tako na Drini i Dravi, tako izvršiti da se težište posedanja nalazi između puta Kraljevo, Sarajevo (ukiljučno) i Banje Luke. U rejonu Mostara, po pristizanju dovoljnih snaga, odbranu pomaći što dalje ka jugu, kako bi se apsolutno garantovalo korišćenije rudnika boksita koji se nalaze u ovom rejonu kao i neometano sa zemlje korišćenje aerodroma Mostar.

Za spoj sa Grupom armija »Jug«, uključno sa prelazom kod Baje, odgovoran je komandant Jugoistoka. Pored toga, ubrzati svim sredstvima obrazovanje težišta severno od Drave, a naročito prikupljanje jedne — po mogućstvu pokretne i jake — borbene grupe pozadi levog krila radi zaštite spoja. Liniju razgraničenja između Grupe armija »E« i 2. Oklopne armije tako postaviti da je osigurano jedinstveno rukovođenje u slučaju napada sovjetsko-ruskih snaga sa istoka.

b — Odbranu teritorije Hrvatske voditi, po mogućstvu, kao pokretnu. Na dalmatinskom primorju, svuda i u okolnostima kada se miogu koncentrisati dovoljne snage i za to ukaže povoljna prilika, nanositi gubitke neprijatelju ispadima (napadima sa ograničenim ciljem). U unutrašnjosti zemlje, poseban značaj, kao i pre, imaju borbe sa bandama i obezbeđenje komunikacija. Zato treba nastojati da se obrazuju posebne, brzopokretne, borbene grupe. Od prvostepenag značaja je raščišćavanje od neprijatelja rudnika boksita i rejona Bosanske Krupe.

c — 1. brdsku diviziju, oslobađanjem snaga Grupe armija »E« i čini se prikupe dovoljne snage na težištu odbrane severno od Drave, izvući iz dosadašnje upotrebe i osvežiti je u Zagrebu. Vrhovna komanda oružanih snaga nastoji da divizija ostane pod komandom komandanta Jugoistoka.

3) U slučaju nepovoljnog razvoja situacije na jugoistočnoj teritoriji, komandant Jugoistoka će nastojati:

a — da održi dosadašnji tempo pri izgradnji »položaja Margareta« između Varaždina i jugozapadnog vrha Blatnog jezera, a prema naređenju Vrhovne 'komande oružanih snaga (Generalštab oružanih snaga, Operativno odeljenje Kopnene vojske, str. pov. br. 0013467/44. od 13. 11);

b — da pripremi izviđanje a kasnije i izgradnju zaprečnih položaja na opštoj liniji Senj — Karlovac — Zagreb, na frontom prema jugoistoku.

4) Komandant Jugoistoka dostaviće izveštaj o nameravanom grupisanju snaga.

17.00 časova: komandant Jugoistoka je potom, telegramom op. str. pov. br. 6343/44. od 23. 11, izvestio Vrhovnu komandu oružanih snaga:

po tač. 2-a): naređenje u smislu navedene tačke, komandant Jugoistoka je već izdao;

po tač. 2-c): 1. brdska divizija, na osnovu razvoja situacije severno od Drave, mora smesta i ne čekajući na smenu od strane delova Grupe armija »E« koji kao prvi pristignu — naročito 11. vazduhoplovne pešadijske divizije — da napusti front na Drini i da se dovede severno od Drave radi angažovanja na dunavskom frontu. Ostaje da se održi kao krajnji cilj prikupljanje u rejonu Zagreba;

po tač. 4). — Zbog još neizvesnog razvoja situacije kod 21. armijskog korpusa, ostaje ponovo otvoreno pitanje konačnog grupisanija borbenog poretka, mada je već bilo predviđeno.

Komandant Jugoistoka zato moli da, posle konačnog razjašnjenja situacije u Albaniji, može da dostavi nameravano grupisanje borbenog poretka.

21.00 čas: Novo regulisanje organizacije komandovanja

Komandant Jugoistoka namerava da izmeni liniju razgraničenja između Grupe armija »E« i 2. oklopne armije po sledećem: od Splita do mesta Dabovci (25 km jugoistočno od Banje Luke) kao dosada — Bosanski Kobaš — tok reke Save do Brusnice (15 km jugoistočno od Broda) — Vinkovci (Komanda 2. oklopne armije) — Vukovar (komanda Grupe armija »E«), a istovremeno da oslobodi za upotrebu severno od Drave Komandu 22. brdskog armijskog korpusa, koja je u pokretu ka Komandi 2. oklopne armije. Korpusnu grupu »Kibler« treba zatim da zameni komanda 91. armijskog korpusa za specijalnu namenu.

24. novembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb - O  situaciji Grupa armija »E« ...

Istočni front: posle zauzimanja Kos. Mitrovice, neprijatelj sa ustezanjem sledi naše pokrete u dolini Ibra. Zaštitnice na maršu nalaze se na zaprečnim položajima s obe strane Raške. Poslednja marševska grupa 966. tvrđavske brigade stigla je na visinski tesnac (20 km severo-severozapadno od Kos. Mitrovice). 22. lovačka divizija je na početku Prijepolja.

U rejonu sevenu i severo-severozapadno od Kraljeva oživela su borbena dajstva.

Štab »Šojerlen«: prikupljanje motorizovane borbene grupe 11. vazduhoplovne pešadijske divizije u rejonu Podromanije završeno je 24. 11.

Na istočnom krilu glavne odbrambene linije Mostar, neprijatelj dejstvuje jurišnim grupama. Naša artiljerija rasterala je neprijateljsku grupaciju. Naša borbena grupa, koja se sa severa ustremila na Busovaču, uspostavila je vezu za posadom. Bombardovanjem 23. 11. razrušen je putni i žaleznički most preko reke Bosne (sevemo od Zenice). Ponovno uspostavljanje moguće je verovatno do 10. 12. 44, što će se snažno ispoljiti na celokupno snabdevanje.

Jadranski front: borbena dejstva ispred zaprečnih položaja severozapadno od Danilovgrada i jugozapadno od Podgorice traju neprekidno. Naš napad dopro je do mesta za podizanje mosta Bioče.

Komanda 2. oklopne armije

Istočni front: na Drini su naše udarne grupe odbacile neprijatelja sa visinskih položaja jugoistočno od Zvornika, kao i kod Bosuta. Na dunavskom sektoru neprijatelj je neprekidno dejstvovao vatrom. Neprijatelj vrši intenzivne pokrete u rejonu Bogojevo (istočno od Erduta).

Još nije potvrđen izveštaj da je posada u Našicama deblokirana.

U rejonu borbenih dejstava Batina, naši položaji su se uglavnom održali. Lokalni prodori su likvidirani ili zatvoreni. Otpočelo je izvlačenje 1. brdske divizije sa drinskog fronta, radi angažovanja severno od Drave.

Jadranski front: kod Knina je slabiji neprijatelj uzmakao ispred naših izviđača. Neprijatelj je ponovo otpočeo da dejstvuje artiljerijom i minobacačima.

Na pozadinskoj prostoriji naše snage izvršile su u rejonu severo-severoistočno od Gračaca koncentrični napad (operacija »Edelvajs«) protiv 35. crvene divizije. Naše udarne snage, u borbama koje su delom bile uporne, izvršile su uspešan prodor i izbile na liniju Glogovo - Bruvno. Napad radi vezivanja delova 13. crvene divizije u rejonu severozapadno od Gračaca naišao na jak otpor neprijatelja.

Na južnom delu ostrva Pag čišćenje neprijatelja se uspešno nastavilo. U rejonu Kostajnica — Bosanska Novu, kozačka divizija nastavlila.je operaciju.. godine

11,50 časova- načelnik - pukovnik Birker. Pukovnik Birker je telefonom izneo stav Komande 2/ oklopne armije u vezi novog regulisanja organizacije komadovanja potčinjenim i pridatim jedinicama:

Momanat odstupanja sa teritorije južno od Save uslediće tek kad se 1. brdska divizija odvoji od Brčkog. Na Drini i teritoriji Srema, ometanje je uočljivo od strane neprijateljske artiljerije. 2. oklopna armija brani front između Save i Baje kao jedinstvenu celinu i predlaže da se Sava, na prvom mestu, uzme kao granica razgraničenja. Ako se sada nešto i dogodi na Drini, to ce Štetner tamo da zadrži. Nova linija razgraničenja takođe zavisi od momenta kada ce stupiti na snagu potčinjavanje 15. brdskog korpusa Komandi Grupe armija »E«. Za sada korpus još vrši podilaženije iz zone 2. oklopne armije. Isto tako u toku su pokreti transporta 2. oklopne armije preko  Vinkovaca — Vukovara.

Načelnik je ukazao da je, prema novim obaveštajnim izveštajima, povučena ruska 52. divizija. On je konstatovao da se komanda 2. oklopne armije u osnovi saglasila sa novom linijom razgraničenja, ali da vidi izvesno ugrožavanje na drinskom frontu. Komanda 2. oklopne armije otuda sada izvlači 2 bataljona komande 1. puka i 1 bateriju (1. brdske divizije). Načelnik će uskladiti predloge Komande 2. oklopne armije sa namerama komandanta Jugoistoka.

Pukovnik Birker o situaciji kod 68. armijskog korpusa: veza sa korpusom je slaba. Izgleda da je neprijatelj napredovao kod Luga. Danas po podne stiže 1 bataljon 117. lovačke divizije, a I bataljon Lanca očekuje se severno od Osijeka. Vreme je na žalost lepo. Severno od Darde, artiljerija dejstvuje na žolezničku prugu. Mađarsko železničko osoblje je pobeglo.

16.20 časova: načelnik - pukovnik Birker. Pukovnik Birker tražio je telefonom obaveštenje u vezi novog regulisanja organizacije komandovanja potčinjenim i pridatim jedinicama.

Načelnik: ako bi mi naredili da se reguliše granica kao što je predviđeno, uzimajući u obzir zonu Komande 2. oklopne armije, da li bi vi tada Lanca ili Kiblera odredili za rejon severno od Drave?

Dakle sledeće rešenje:

1) Lanc dolazi odmah na front severno od Drave, ili

2) Lanc zamenjuje Kiblera južno od Drave.

Pukovnik Birker: moraili bi odmah da dobijemo Lanca da bi objedinio 1. brdsku diviziju, koja sada ide preko Drave, sa divizijom »Brandenburg«.

Načelnik: Lanca ćete, dakle, odmah dobiti pod preduslovom da se s Kiblerom još koristimio kod Grupe armija »E«. Ovaj će lično slediti Lanca čim stigne komanda 21. armijskog korpusa za specijalnu namenu. Rajon Srem — Drina, međutim, stoji pod njom (Grupom armija »E«).

Pukovnik Birker: ako nam uzmete teritoriju Srema, imaćemo rđavu vezu. Ako tamo više ne komandujamo, idemo mi prema severu.

Načelnik: da! regulisanje razgraničenja nije naređeno sa kratkim rokom, nego tek kad bude uspostavljena veza (i za Grupu armija »E«). Mi ćemo izdati naređenje u ovoj formi, ono će predstavljati kompromis i ispuniti vaše prigovore (ograđivanje).

17:30 časova: potpukovnik Ogilvie — Operativno odeljenje. Potpukovnik Ogilvie dao je informaciju o situaciji severno od Drave: na desnom krilu divizije »Braindenburg«, naše borbeno obezbeđenje (predstraža) potisnuto je kod Podunavlja. Razbijeni su polazni položaji istočno od Luga i Grabovca. Na srednjem odseku kod 44. rezervne grenadirsike divizije, neprijatelj hoće da se probije u Beli Manastir. Neprijatelj je imao uspeh na dva mesta. Južno od Branjine, izgubljena je kota 216 i treba da se zapreči dalji prodor. Neprijatelj nije vršio prodor preko Branjine. Severnije, neprijatelj prodire s obe strane Duboševice u pravcu Udvara. Severno od Osijeka, železnička pruga je pod artiljerijskom vatrom. Mađarski železničari su odatle umakli.

77.50 časova: Operativno odeljenje — major Brudermiler. Operativno odeljenje je obavestilo majora Brudermilara o nameravanom regulisanju razgraničenja 'između Grupe armija »E« i Komande 2. oklopne armije:

91. armijski korpus će verovatno doći na mesto Kiblera na drinskom frontu i u Sremu. Lanc će sa osnovnim dolovima biti angažovan severno od Drave. Prvi korak će biti da se drinski sektor do Vukovara preda Grupi armija »E«. Lanc će imati komandu, s obe strane Drave, a Felmi severnije.

Major Brudermiler saopštio je da su oba prva voza 71. lovačke divizije otišla iz Italije.

Operativno odaljenije obavestilo je o situaciji severno od Drave (vidi razgovor u 17.30 časova). Pruga Brod — Sarajevo trajno je prekinuta. Ponovno uspostavljanje pruge Novska — Bihać treba da traje do 10. 12.

19.00 časova: načelnik — general Vinter. Načelnik je izvestio: kod Grupe armija »E« sve ide po planu. O Lejzeru, danas je predat duži izveštaj Vrhovnoj komandi oružanih snaga. Preko Višegrada ide sve ugodno, jedino što poledioa usporava pokret.

Kod Felmija neprijatelj je u masi zadržan, ali je izvršio proboj na severnom krilu. Izgleda da je došao do puta (Osijek — Mohač). Oba prva voza 71. lovačke divizije krenula su iz Italije. Možemo li od Gralmana dobiti jednu brzu združenu jedinicu sa tenkovima?

General Viniter: zasada potpuno isključeno. Tek kad tamo dođe do popuštanja.

Načelnik: prema obaveštajnim izveštajima, koje imam pred sobom, jedan brzi ruski korpus je privučen na naš pravac. Sutra ćemo dostaviti Vrhovnoj komandi oružanih snaga dužu procenu situacije. Nameravamo da izvršimo izmenu u razgraničenju između Grupe armija »E« i Komande 2. oklopne armije. Proširićemo zonu Grupe armija »E« prema severu, tako da 2. oklopna armija bode sužena, tamo je i težište. Dajemo Lanca gore, tako da ćemo -sevemo od Drave iroaitdi dva armijska korpusa. Erdmansdorf dolazi na miesto Kiblera. Izgleda da je ruska 52. divizija povučena ispred Lameja.

Nova linija razgraničenja između Grupe armija »E« i Komande 2. oklopne armije i novo grupisanje snaga

Na dan 24. 11. izdato je naređenje komandi Grupe armija »E« i Komandi 2. oklopne armije da se pripreme kako bi u sledećim danima mogla da stupi na snagu sledeća linija razgraničenja:

Od Splita do mesta Dabovci (25 km jugozapadno od Banje Luke) kao do sada — Bosanski Kobaš — tok Save do Donje Brusnice (15 km jugoistočno od Broda) — Vinkovci (za Komandu 2. oklopne armije) — Vukovar (za komandu Grupe armija »E«).

Sem toga, Grupa armija »E« i 2. oklopna armija treba da izvrše sve pripreme da bi se prijem odnosno predaja mogla izvršiti u kratkom roku.

Komanda Grupe armija »E« privodi komandu 22. brdskog armijskog korpusa Komandi 2. oklopne armije.

Grupu »Kibler« što pre zameniti komandom korpusa iz sastava Grupe armija »E«. General-potpukovnik Kibler će lično i što pre da dovede svoje divizije.

Nezavisno od određivanja nove linije razgraničenja, ostaje na snazi:

a — povlačenje 1. brdske divizije sa drinskog fronta 2. oklopne armije na severnu obalu Drave;

b — povlačenje jedne jake pukoviske grupe 118. lovačke divizije iz Srema na severnu obalu Drave;

c — ostanak Komande 2. oklopne armije, do uređenja novog komandnog mesta, na dosadašnjem mestu.

d — privremeno ostajanje 15. brdskog armijskog korpusa u sastavu 2. oklopne armije. Prelazak Grupi armija »E« predviđen je za kasniju priliku.

Prodor 21. brdskog armijskog korpusa iz Albanije

Komandant Grupe armija »E« je proverio na licu mesta izveštaj 21. brdskog armijskog korpusa od 20. 11. da nije moguć prodor korpusa iz Albanije preko Nikšića u Hrvatsku, i o rezultatu izvestio telegramom Komandu Grupe armija »E« ...

Uzimajući u obzir tekuće pojačavanje protivnika sa Zapada, a prema dosadašnjem toku borbe, ne može se očekivati da je 21. brdski armijski korpus još u stanju da sopstvenim snagama slomi određene bočne položaje na visokim brdima duž puta Danilovgrad — Nikšić i da se borbom probije dalje prema severozapadu.

Komanda 21. brdskog armijskog korpusa predložila je da se, po podizanju mosta kod Bioča i obmanjivanja neprijatelja o namerama da se prodor i dalje nastavlja u pravcu Nilkšića, iznenada probije preko Mateševa i Kolašina ka Pljevljima.

General-pukovnik Ler naredio je:

a — nastaviti napad u pravcu Nikšića da bi se prikrile dalje namere za prodor;

b — ubrzati mogućnost za uspostavljanje prelaza kod Bioča (podizanje mosta je završeno tek 28. 11);

c — po ponovnom uspostavljanju mosta kod Bioča, prodor preko Mateševa i Kolašina za Pljevlja izvojevati jednom posebnom brzo pokretnom grupom velike borbene moći, koja bi gurala napred i uspostavila vezu sa snagama 91. armijskog korpusa.

»Na ovu vrlo tešku odluku«, kako dalje javlja komandant Grupe armija »E«, »koja na još nesagledani način utiče na plan za organizaciju novog fronta*, bio sam prinuđen, pošto su se jedino u rejonu Prijepolja mogle za najkraće vreme da pripreme dovoljne i borbeno jake združene jedinice (91. armijski korpus) da bi podržale prodor komande 21. brdskog armijskog korpusa ka glavnini snagama«.

* Prvobitno se nameravalio da se na pravcu protezanja opšte odbrambene linije na hrvatskoj državnoj granici Livno — Mostar — Nevesinje — Kalinovik — Drina grupišu sledeće snage;

21. brdski armijski korpus sa 369 (hrvatskom) divizijom, 297. divizijom i jednom tvrđavskom brigadom na sektoru Livno -— Kalinovik, nadovezujući se na 34. brdski armijski korpus na sektoru Kalinovik — Drinjača, U rejonu Travnika 181. divizija kao operativna rezerva i za vođenje borbe sa bandama u unutrašnjosti Hrvatske...

 

Dalje komandovanje delovima oružanih snaga koji su stigli u rejon Sarajeva

Sa odobrenjem Vrhovne komande oružanih snaga, pod op. str. po/v. br. 6400/44. poslato je naređenje Komandi Grupe armija »E« da ubrza odlazak jedinica svilh vidova oružanih snaga, koje nisu potrebne za odbranu jugoistočne teritorije Hrvatske ili se nij'ihova upotreba predviđa na drugom mestu — naročito u angažovanim združenim jedinicama 2. oklopne armije — da bi se (rasteretila napregnuta hazia za snabdevanje u rejonu Sarajeva a ove snage što pre dovele u rejon za njihovu novu upotrebu.

Komanda Grupe armija »E« ostaje odgovorna za dalje rukovođenje svim trupama koje su se do sada nalazile u njenim združenim jedinicama sve do rejona Brod.

Za prihvat i dalje rukovođenje ovim marševskim, odnosno borbenim grupama, Komanda 2. oklopne armije je angažovala u Brodu štab divizije za specijalnu namami »Štefan«. Umoljava se 4. vazdušna flota i Mornarička grupa »Jug« da dodale ovom štabu odgovarajuće organe.

25. novembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«

Istočni front: posle planske evakuacije Raške, naše zaštitnice u dolini Ifora stigle su 25. 11. u Ušće. Sevarozapadno i istočno od Kraljeva odbijeni su neprijateljski napadi. Severno od Kraljeva, borbe su još u toku. Zapadno od Požege neprijatelj je doveo dalje pojačanje-protiv naše grupe koja je vršila napad.

11. vazduhoplovna pešadijska divizija otpočela je pokret na putu na istočnoj obali Drine u cilju prodora u Zvornik, a iz Podromanije u cilju otvaranja puta za Drinjaču.

Na putu Novi Pazar — Prijepolje — Priboj marševski pokret teče po planu. Poslednja marševsika grupa stigla je 25. 11. na zaprečni položafj kod Sitnice (zapadno od Novog Pazara).

22. lovačka divizija prikuplja se u rejonu Prijepolja da bi se, po opravljanju mosta na Limu, putem za Biralo Polje probila u susret 21. brdskom armijskom korpusu.

Jadranski front: ispred glavne odbrambene linije južno od Mostara izvođena s,u samo lokalna borbena dejstva. Glavni put za snabdevanje je otvoren kod Busovače. 334. grenadirski puk je na zaprečnom: položaju kod Skadra prihvatio jedinice u povlačenju. Jugoistočno od Skadra bande su bezuspešoo izvodile napade. Odbijan je ponovljeni napad bandi na mostobran Bioče.

Komanda 2. oklopne armije

Istočni front: odbijeno je više napada bandi (2 brigade) sa planine Majeviee prema pintu u dolini Drine kod Kozluika, uz visoke gubitke kod neprijatelja.

Na sremskom frontu i Dunavu obostrana vatrena dajstva. Neprijateljska avijacija vršila je napade iz niskog leta u dubokoj pozadini.

U pozadinskoj oblasti, posle 8-dnevnog neprijateljskog okruženja, Našice je 24. 11. u 8.30 časova oslobođeno. Naši gubici (polioi[ja) iznose oko 200 mrtvih i 300 ranjenih. Neprijatelj je imao mnogostruko više gubitaka.

U porastu je zaoštravanje situacije u jugozapadnom delu nepri-jateljiskag rejona proboja kod Batine.

Jadranski front: u rejonu borbenih dejstava Knin, izvođena su samo neznatna dejstva vatrom. U rejonu Gračac — Mazin — Bruvno, kao i u pozadinskoj oblasti zapadno od Une i severoistocno od Karlovca uspešno se izvodi operacija čišćenja od nsprijatelija.

Na južnom delu ostrva Pag, iskrcane snage bandi (3 bataljona) povukle su se pred našim napadom i pod zaštitom neprijateljskih topovnjača u rejon Nin.

Telefonski razgovori na dan 25. 11. 1944. godine

09.20 časova: Operativno odeljenje — ađutant načelnika štaba 68. armijskog korpusa. Informisanje o situaciji: kod divizije »Brandenburg« nije bilo ništa naročito. 44. rezervna divizija zadržala je Popovac u našim rukama. 1. brdska divizija je stigla. Neprijatelj vrši napad od Udvara prema jugu, na severu je zatvorena breša. Dalje prema severu, odbijeni su neprijateljski izviđači. Bataljon 750. puka »Brandenburg« angažovan je za protivnapad. Visinsko zemljište južno od Popovoa i ikota 243 nalaze se u našim rukama.

Gubici u zoni operacije komandanta Jugoistoka u vremenu od 1— 30. 9. 1944. godine

Ukupni gubici iznose:

Pripadnici nemačkih oružanih snaga

oficira: 32 mrtva, 44 ranjena, 34 nestala;

podoficira i vojnika: 989 mrtvih, 1750 ranjenih, 1717 nastalih. 6'S- i policijske združene jedinice

oficira: 4 mrtva, 13 ranjenih, 1 nestao;

podoficira i vojnika: 64 mrtva, 217 'ranjenih, 7 nestalih. Vojnici stranih zemalja

oficira: 1 mrtav, 1 nestao;

podoficira i vojnika: 180 mrtvih, 523 ranjena, 844 nestala.

26. novembar 1944. godine

O situaciji

Grupa armija »E« ...

Istočni front: bande su zaprečile put u dolini Ibra severno od Bogutovca (jugozapadno od Kraljeva). Naša zaštitnica mora da se izbori za priključenje našim snagama u rejonu Kraljeva. U rejonu severno od Požege ne prestaju promenljive borbe sa jakim bandama.

11. vazduhoplovma pešadijsfca. divizija stigla je sa dve čete u Zvornik i smenila tamošnje obezbeđenje 1. brdske divizije. Prethodnica 11. vazduhop lovne pešadijske divizije, nastupajući s obe strane puta za Drinjaču i nemajući dodir sa neprijateljem, stigla je u rejon seve-roistočno od Podromanije.

Jadranski front: pred zaprečnim položajem Danilovgrad, neprijatelj je uspeo da 25. 11. izvrši prodor (uklinjavanje) u glavnoj odbrambenoj liniji. Likvidacija je u toku. Gubici kod 21. brdskog korpusa, u vremenu od 10—20. 11, iznosili su ukupno 1600 ljudi, od čega kod Grupe »Štojerer« u rejonu Tirane preko 50%. Isto tako su osetljivi gubici u naoružanju i priborima.

Zaštitnice 91. armijskog korpusa za ispecijalou namenu stigle su u Novi Pazar. Napuštanje mesta uslediće posle evakuacije važnih artikala snabdevanja, verovatno 28. 11. Na putu Prijepolje — Pljevlja banditske snage zatvorile su tesnac Jabuku. Za otvaranje će se 27. 11. angažovati jedan tvrđavski puk.

Komanda 2. oklopne armije

Istočni front: smena 1. brdske divizije, uz ostavljanje slabog obezbeđenja na drinskom odseku, protekla je bez značajnijeg ometanja od strane neprijatelja.

Na sremskom i dunavskom frontu obostrana dejstva vatrom. Neprijatelj je izvodio napade iz niskog leta na mestu u pozadini. U rejonu Našica očekuje se ponovni napad neprijatelja. Ukupni gubici okružene policijske grupe kod Našica iznose: 118 mrtvih, 256 ranjenih, 214 nestalih. Grupa za deblokadu imala je: 33 mrtva, 149 ranjenih, 48 nestalih.

68. armijski korpus: proširenje neprijateljiskog rejona proboja prema severu i zapadu.

U pojedinostima: neprijatelj je sa nesmanjenom žestinom nastavio svoje napade na frontu 44. rezervne grenadirske divizije »Hoh-und Dojčmajster«.

Neprijatelj koji se preko Kamenca probio u Karamac, protivnapadom sa severa i juga, snaga jačine bataljona, odbačen je u istočni deo mesta. Borbe su tamo još u taku. U noći 25/26. 11, napadom nadmoćnijeg neprijatelja, izgubljen je Popovac. Dalji napadi prema jugozapadu na visinskom zemljištu južno od mesta su odbijeni.

Stigli su jedan bataljon 118. divizije istočno od Belog Manastira i jedan bataljon 264. pešad. divizije u Kopačevo (severoistočno od Osijeka). Iz 1. brdske divizije jedan drugi bataljon stigao je železnicom u Osijek. Prethodnica i dve čete iz 71. lovačke divizije iskrcali su se u Pečuju.

Jadranski front: posle odbrane od pojedinačnih napada bandi, neprijatelj je sa juga — posle dovođenja pojačanja, jake artiljerijske pripreme i podržan od tenkova — otpočeo novi napad protiv glavne odbrambene linije Knin.

Operacija »Edelvajs«: dok je neprijatelj iz rejona zapadno od Mazina odbačen dalje, dotle se uzvišenija sevarozapadno od Gračaca nisu mogla da održe pri ponovljenom i artiljerijom podržanom napadu pojačanog neprijatelja.

Telefonski razgovori na dan 26. 11. 1944. godine

09.00 časova: pukovnik Konrad — načelnik: pukovnik Konrad obavestio je načelnika: danas u 8.00 časova završen je železmički most kod Zaprešića (zapadno od Zagreba).

16.45 časova: Operativno odeljenje — pukovnik Birker. Pukovnik Birker izneo je o mogućem daljem razvoju situacije:

Proboj je proširen do južno od Mohača, a prema zapadu do mesta Majš. Kod Belog Manastira, našim protivnapadom, postignut je mali uspeh. Na severnom krilu 44. divizije i kod »Lombarda« situacija je loša. Delovi divizije »Lombard« prebegli su [neprijatelju]. Brešu koja je tamo nastala, zatvorićemo uz pripomoć 71. divizije. Divizija stiže, na žalost, sa prekidima (minske eksplozije). Mi ćemo se morati povući na »Vilanj-položaj« (Bolman — Villany — Pospok Nadasik). Iako danas još nije naređeno, mi ćemo severno krilo u okolini Mohača do Baje još da držimo. Naša namera da sa jakim koncentrisanim snagama 1. brdske i 71. divizije raščistimo situaciju ne dozvoljava više sprovođenje operacije; mi moramo da angažujemo združene jedinice koje pristižu. Ovo se moglo predviđati. Sigurne posledice: povlačenje deo po deo. Isto tako nastupiće posledice i za Kiblera. Mi ne znamo sa kojim snagama treba da se organizuje produženje obezbeđenja preko Osijeka ako se Kibler ne povlači. Povlačenje, međutim, znači ugrožavanje linija Grupe armija »E«. Mogućnosti:

Izvući brze jedinice iz sastava Grupe armija »E«, osim toga zaštititi front snagama odozgo, iz zone Grupe armija »Jug« ili nekim drugim snagama. Stvari su postale vrlo ozbiljne. Mi ćemo imati vrlo teške krize. Pitanje: šta će se dogoditi, ako se mi povučemo iz Osijeka prema severozapadu? Kibler je obavešten da itreba da pripremi položaj u pozadini. Drugo pitanje je šta će se desiti sa Milerom koji ovamo dolazi preko Zvornika?

19.00 časova: načelnik — general Šmit-Rihberg. Informisan je o situaciji:

Kod Grupe armija »E« sve ide po planu. Prvi delovi 11. vazduhoplovne pešadijske divizije stigli su kod Kiblera.

Načelnik: Grupa armija »E« treba sve da učini da bi ubrzala pokret Lancovih trupa. Situacija se severno od Drave zaoštrila.

General Šmit-Rihberg: Lejzer će se, kao i ranije, uhvatiti stalnog posla. Neprijatelj je, zbog podizanja mosta kod Bioča, već saznao o novom pravcu marša (putem preko Kolašina a ne preko Berana [Ivangrada]). Most će biti gotov kroz 7 dana, a kod Prijepolja treba da se uspostavi sutra uveče. Tada će prvi delovi 22. lovačke divizije moći da otpočnu pokret.

Načelnik: i ovo vrše pritisak delovi sposobni za borbu koji guraju iza Lanca.

Načelnik: kod Grupe armija »E«, osim kod Lejzera, sve ide po planu.

General Vinter: 181. divizija je već ranije pri pokretu kod Kolašina zatajila.

Načelnik: Grupa armija »E« će sve učiniti da bi se sa 22. divizijom probila u susret 21. armijskom korpusu.

Načelnik je dalje upozorio na moguće posledice proboja kod Batine i na sremskom frontu.

General Vinter: obećao je još jednom da će preispitati mogućnost za dovođenje pojačanja.

27. novembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«: marševs'ki pokreti, uiprkos višestrukog neprijateljskog dejistva, odvijali su se bez zastoja.

Istočni front: očišćen je deo puta jugozapadno od Kraljeva koji su bande zaprečile. Zaštitnica je stigla u Bogutovac. Otpočela je evakuacija Kraljeva. Severno od Požege prestao je pritisak neprijatelja.

11. vazduhoplovna pešadijsba diviaija preuzela je, isa jednim batadijonom, obezbeđenje u rejonu Zvornika. Glavnina divizije stigla je u Lj.uboviju i Rogačicu. Prethodnica je u nastupnom maršu u Han--Rijesku.

Jadranski front: 21. brdski armijski korpus: na zaprečnom položaju južno od Skadra, bande neprekidno vrše pritisak. Jugozapadno od Podgorice u porastu su borbena dejstva. Severozapadno od Danilovgrada, likvidirani su prodori neprijatelja u glavnu odbrambenu liniju. Proširen je naš položaj na mostobranu Bioče.

Na istočnom krilu glavne odbrambene linije Mostar, južno od Nevasinja, obostrana (izviđačka dejstva.

Jedan puk 91. armijskog korpusa prešao je Lim kod Prijepolja i prebacuje se u rejon Pljevalja, da bi odatle otvorio put prema jugu do Šehoivića za 21. brdski armijski korpus.

Komanda 22. brdskog armijskog korpusa otišla je železničkim transportom u Zenicu.

Komanda 2. oklopne armije: marševski pokreti 1. brdske divizije u rejonu ukrcavanja Brčko teku po planu.

Istočni front: na sremskom frontu obe strane dejstvovale su vatrom. U zoni Dunav ■— Drina — trougao, jak pritisak neprijatelja doveo je do znatnog proširenja severnog rejona borbenih dejistava...

Jadranski front: u rejonu borbenih dejstava Knin, neprijatelj je proširio razvijanje napada, podržanog oiklopnim i motorizovanim snagama, na ćeli odsek fronto i postigao nekoliko prodora koji su se u suštini mogli likvidirati odnosno blokirati.

U operaciji »Edelvajs«, u rejonu Gračac — Bruvno, delimično' je u bliskoj borbi odbijeno1 više jakih napada novodovedenih snaga bandi.

U srednjoj Hrvatskoj, u rejonu Kostajnica — Bosanski Novi, nastavlja se čišćenje od neprijatelja.

11.50 časova: Operativno odeljenje — major Resegir

Operativno odeljenje raspitivalo se o marševskotn pokretu kod ArmiJjiskog korpusa »Miler«, jer je Komanda 2. oklopne armije u krizi, da 11. vazdfuhoplovna pešadijska divizija d defovi 1. brdske divizije ne ostanu da vise (na velikom udaljeniju od glavnih snaga).

Major Resegir saopštio je da 11. vazduhoplovna pešadijska divizija neuznemiravano maršuje, a da je komandant Miler — bez obzira prema sebi, evakuisao delove 1. brdske divizije,

Operativno odeljenje: 11. vazduhoplovna pešadijska divizija ama prvenstvo pred 1. brdskom divizijom. 1. brdska divizija treba da se neposredno spoji sa glavnim snagama.

Major Resegir: kod Erdmansdorfa stvari teku po planu i bez pritiska neprijatelja. Na turskim putevima ion oseća isto što su i drugi pre njega osećali. Kod Milera vlada mir. Put jugozapadno od Kraljeva koji vodi ka Mileni počinje da se otvara na istočnom bridu. Kod Lejizera neprijatelj vrši pritisak kod Danilovgrada.

13.00 časova: naređenje za vođenje borbe 2. oklopne armije Telegramom op. str. pov. br. 6436/44. izdate ,su 2. oklopnoj armiji sledeće dire'ktive za vođenje borbe:

Pravac glavnog udara neprijatelja, severno od Drave, očigledno je orijentisan u pravcu zapada i severozapada. Namera da se zalomi ka Osijeku ili Dravi zapadno od Osijeka, nije se prethodno mogla da uoči.

Obezbeđenje odstupnog marš-manevra Grupe armija »E«, koja sa jakim delovima mora da pređe preko Zvornika — Vinkovaca, zahteva da se što duže održi front na Drini i »crvena« linija (Bosut — Ilok). Pošto je rejon oko Vinkovaca od značaja i za Grupu armija »E«, 2. oklopna armija treba zato da drži dosadašnja front ina Drini i »crvenu« liniju.

Sa namerom Komande 2. oklopne armije da slabi južno krilo 68. armijskog korpusa u korist posade južnog dela »Viland-linije« (Bolman—Viland), komandant Jugoistoka se slaže. Pa ipak, 2. oklopna armija treba da teži da sa borbeno jakim delovima što duže zaustavi protivnika na sadašnjem položaju divizije »Brandenburg« između Kopačeva i Grabovca.

U slučaju potiskivanja snaga na južnom krilu 68. armijskog korpusa na »Viland-liniju«, držati mostobran severno od Osijeka radi vezivanja neprijatelj sikih snaga. Liniju Dunav — Drava, od sevemog krila »crvene« linije do naslanjanja na »Viland-liniju«, obezbediti snagama dovedenim sa juga tako da se isključi mogućnost protivnika da pređe reku. Grupa armija »E« prikupiće, što brže može, borbeno jake delove u rejornu Brada.

28. novembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«

Istočni front: povlačenje glavne odbrambene linije istočno od Kraljeva na položaje na ivici grada proteklo je bez značajnijeg pritiska neprijatelja. U Kraljevu su razorena železnička postrojenja i objekti važni za rat. Evakuacija grada, zbog usporavanja transportovanja važnih artikala za snabdevanje, može da se završi tek noću 30. 11/1. 12. 1944. godine.

Na marševskom putu 104. lovačke divizije odbijen je neprijateljski napad severoistočno od Užica. Pokret 11. vazduhoplovne pešadijske divizije, s obe strane Drine, napreduje dobro. Prethodnica divizije naletela je jugo-jugoistočno od Vlasenice na velike putne zapreke.

Marševski pokreti 9.1. armijskog korpusa teku još po planu. Naša udarna jedinica za otvaranje marševskog puta za 21. brdski armijski korpus stigla je u visinu tesnaca Jabuka.

Jadranski front: Pritisak bandi na bočni položaj južno od Skadra traje neprekidno. Jedan puk 21. brdskog armijskog korpusa, da bi oslobodio put do Mateševa, otpočeo je 28. 11. rano pokret od mostobrana Bioče.

Na istočnom krilu glavne odbrambene linije Mostar, nastavljeno je naše aktivno vođenje borbe u rejonu Nevesinja.

Komanda 2. oklopne armije

Jadranski front: protiv cele glavne odbrambene linije oko Knina, neprijatelj je nastavio sa svojim jakim napadima uz povremeno uragansko pojačavanje artiljerijske i minobacačke vatre, a delom i uz podršku tenkova. Neprijatelj je odbijen uz visoke i krvave gubitke, ali su i naši gubici takođe osetni. U cilju likvidiranja dva mesta prodora, dovedena su dva bataljona iz rejona izvođenja operacije »Edelvajs«. Visoka voda omela je nastavljanje operacije »Edelvajs«.

Telefonski razgovori na dan 28. 11. 1944. godine

10.40 časova: načelnik — general Vinter. Sa generalom Vinterom su pretresane sledeće tačke:

... jedinice »Brandenburg« mogu se izvući tek onda, kad stigne 3. konjička brigada. Komanda Jugoistok, u vezi upotrebe konjičke brigade, ima »slobodu rada«.

5) Na pitanje generala Vintera, načelnik je obavestio da se pritisak neprijatelja na sremskom frontu nije pojačao i misli da će Štab kopnene vojske postepeno doći do zaključka da je pritisak neprijatelja usmeren protiv južnog krila Grupe armija »Jug«. Načelnik je ukazao na procanu neprijatelja, koja je već 26. 11. predata (vidi telefonski razgovor od 26. 11. u 19.10 časova sa generalom Vinterom). Komanda kopnene vojske, međutim, nema slobodne snage da ih pošalje na severno krilo Grupe armija »F«.

General Vinter se raspitivao, ne bi li bilo moguće da se iz zone Grupe armija »E« dve dalje divizije prebace 2. oklopnoj armiji. Načelnik je obavestio da je već juče (27. 11.) naređeno da i 104. lovačka divizija otpočne pokret. Komanda Korpusa »Miler« je sledi.

Kod Grupe armija »E« nema ničeg novog. Tamo sve ide po planu; 21. armijskom korpusu se otvara put sa severa.

General Vinter je ponova insistirao na tome da se sa većom brzinom sprovede pomeranje trupa iz zone Grupe armija »E« prema severu. Stvar nije u tome »da nećemo« da dovedemo pojačanje, nego u tome da nema snaga na raspolaganju.

General fon Gildenfelt: ali, »pored sve dobre volje«, vreme i razaranje puteva ometaju pokrete trupa.

11.20 časova: Operativno odeljenje — pukovnik fon Harling.

Operativno odeljenje zamolilo je pukovnika fon Harlinga da preko obaveštajnih organa preispita put Zvornik — Tuzla — Doboj za predstojeći marš Korpusa »Miler«, u slučaju da drugi put nije više otvoren. Na pamenutom putu treba utvrditi jačinu neprijateljskih posada.

12.40 časova: načelnik štaba — Operativno odeljenje. Operativno odeljenje je ovlašćeno da izradi pismeno naređenje, kojim se daje puna vlast svim komandantima da protiv pojava bekstva (slučaj divizije »Lombard«) preduzmu drakonske mere (preki sudovi, streljanja).

18.40 časova: načelnik — general Šmit-Rihberg. Informisanje o situaciji i objašnjenje o grupisanju snaga Grupe armija »E«. Konačno grupisanje snaga nije još utvrđeno već samo se razmišljalo o tome, pošto je razvoj još u toku. O bitnom dovođenju snaga bilo je razgovora kod Vrhovne komande oružanih snaga. Dosadašnji predlozi Grupe armija »E« ostaju u važnosti.

General Šmit-Rihberg: kod Korpusa »Lejzer« otpočela je 28. 11. akcijama otvaranju marševskog puta sa severa.

Mere protiv pojava rasula

Telegramom op. str. pov. br. 6459/44. od 28. 11. 1944, gospodin komandant je, kategorički podsećajući na postojeće naređenje Vrhovne komande oružanih snaga (Generalštab oružanih snaga — načelnik pozadine str. pov. br. 0011538/44. od 23. 9. 1944), ponovo naredio Komandi 2. oklopne armije da najoštrije preduzme odlučne mere protiv pojava rasula. U slučaju opasnosti, široko upotrebljavati preki sud.

29. novembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«: pokreti Grupe armija »E« teku još srazmerio prema planu. Situacija 21. armijskog korpusa se ipak mora smatrati kao ozbiljna. Odlučujući prodor kod Bioča još nije uspeo.

Istočni front: posle povlačenja grupe 734. lovačkog puka u Kraljevo, otpočeo je pokret 7. SS-brdske divizije sa položaja na ivici grada na 'liniju zaprečnog položaja Slatina — Bresnica.

Na odseku 104. lovačke divizije živa borbena dejstva sa snagama bandi severozapadno od Požege i severno od Užica. 29. 11. kod Ljubovije, završen je most preko Drine. Prednji odred 11. vazduhoplovne pešadijske divizije, usled trajno porušenog puta, zadržan je južno od Vlasenice. Radi nastavljanja na otvaranju puta prema Drinjači, ojačan je SS-pukom »Skenderbeg«.

Jadranski front: 28. 11. uveče, pod pritiskom bandi, otpočelo je napuštanje zaprečnog položaja Skadar. Jedna turkmenska četa prebegla je neprijatelju. Odbijeni su prodori bandi prema mostobranu Bioče. Nastavljeno je otvaranje marševskog puta do rejona Klopot.

Na levom krilu glavne odbrambene linije, istočno od Nevesinja, bande su uzmakle pred našom operacijom prema sevarozapadu. U rejonu Lise odbijeno je više napada bandi, koje su prvi put bile podržane tenkovima. Na glavnom putu Sarajevo — Brod, jugoistočno od Busovače, odbačena je grupa bandi.

Kod 91. armijskog korpusa za specijalnu namenu, evakuacija Novog Pazara odložena je za jedan dan, inače marševski pokreti teku glatko. Uzvišenja s obe strane tesnaca Jabuka nalaze se još u neprijateljskim rukama. Namera je: ubrzati otvaranje puta Prijepolje — Bijelo Polje. Bande dejstvuju na putu Višegrad — Podromanija.

2. oklopna armija

Istočni front: na oba krila sremskog fronta razvila su se živa neprijateljska i vatrena dejstva. Neprijatelj je sa jakim snagama poseo obalu Dunava prema Vukovaru.

Na dan 28. 11. po podne neprijatelj je izvršio više prodora prema mostobranu severno od Osijeka. Noću između 28/29. 11, posle razaranja putnog i železničkog mosta preko rečnog rukavca severno od Osijeka, posednut je suženi mostobran.

Jadranski front: posle teških gubitaka, neprijatelj je u rejonu Knina nastavio 28. 11. svoje napade ali u malom opsegu.

Pozadinska oblast: otpočela je hrvatska operacija čišćenja od neprijatelja u rejonu južno od Varaždina i severoistočno od Zagreba.

Telefonski razgovori na dan 29. 11. 1944. godine...

18.45 časova: načelnik — general Šmit-Rihberg.

Načelnik: Miler obratnim putem (hitno) da krene radi rukovođenja 68. armijskim korpusom. Vi ćete umesto njega dobiti Felmija. Ovo ne znači nikakvu diskvalifikaciju Felmija, već Miler ima veće iskustvo na istoku i čvrstinu. Molim, primite stvar kao hitnu.

General Šmit-Rihberg: situacija kod Lejzera: napadima s obe strane i duž puta, osvojeno je zemljište, inače pokret teče po planu, snage nastupaju u pravcu severa. Most kod Ljubovije je gotov. Prednji odred 11. vazduhoplovne pešadijske divizije zadržan je kod Vlasenice (ispred prepreke na putu od posečenog drveća (zaseke).

19.10 časova: načelnik — general Vinter. Načelnik je izvestio:

Za situaciju se ne može reći ništa naročito, ne kao da ništa nije bilo, već nemamo veze.

68. armijski korpus premestio je danas komandno mesto. Mi se s tim nismo saglasili i naredili smo da ponovo ide napred.

Izmena Miler—Felmi. Razlog: Miler ima veće iskustvo na istoku i uporniji je. Za Felmija ovo ne znači nikakvu diskvalifikaciju.

General Vinter se s tim složio...

04.00 časa:

Vođenje borbe severno od Drave

Na dan 29. 11. rano, stiglo je sledeće naređenje Vrhovne komande oružanih snaga:...

Proširenjem mostobrana u rejonu zapadno od Batina — Mohač, Rusi su stvorili preduslov za prodor prema zapadu. Time postaji opasnost za odsecamje Grupe armija »F« od njenih veza sa pozadinom. Sovjetskim prodorom, zapadno od Dunafeldvara prema severu, istovremeno bi bila u najvećoj meri ugrožena i Grupa armija »Jug«. Koji će pravac, po dovođenju jakih motorizavanih i oklopnih snaga, neprijatelj da izabere — za sada je još nejasno.

U ovakvoj situaciji, zadatak je komandanta Jugoistoka da svoje snage tako rasporedi prema težištima dejstava, da spreči operativni proboj severno od Drave i uspostavi tasnu vezu sa Grupom armija »Jug«. Po dovođenju daljih snaga, mora se težiti da vođenje borbe bode ofanzivno. Pri tom je neophodno pridržavati se načelnog zadatka kod odbrane Hrvatske, skidajući bezobzirno snage sa drugih frontova i primanjem svakog rizika.

Namere neprijatelja

Istraživanjem Grupe za kontraobaveštajnu službu Obaveštajnog odeijenja (oficiri Abvera) po pitanju da li se može očekivati povezivanje jedne angloameričke operacije sa ruskim napadom glavnim snagama u zapadnoj Mađarskoj u cilju zauzimanja bečke kotline, došlo se do zaključka da u najskorije vreme ne treba računati na angloameričko iskrcavanje (desant) u rejonu Istra — Trst.

30. novembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«

Istočni front: posle evakuacije Kraljeva, 7. SS-brdska divizija zauzela je slabo posednuti neprijateljski zaprečni položaj kod Slatine. 737. lovački puk (117. lovačke divizije), izvučen sa fronta i, na maršu za Zvornik, stigao je u rejon istočno od Čačka.

Put Zvornik — Bijeljina, posle povlačenja 1. brdske divizije, posele su bande, tako da će se 11. vazduhoplovna pešadijska divizija morati opet za njega izboriti (očistiti od neprijatelja).

Jadranski front: Skadar je evakuisan. Otvaranje novog marševskog puta 21. armijskog korpusa za Mateševo, protiv upornog neprijatelja, lagano napreduje. Uz neprekidne borbe u rejonu Lise oživela su i borbena dejstva na glavnoj odbrambenoj liniji južno i jugozapadno od Mostara.

91. armijski korpus za specijalnu namenu pri neprekidnom marševskom pokretu, noću između 29/30. 11. evakuisao je Novi Pazar. Neprijatelj sledi pokret sa oklevanjem. 49. grenadirski puk, u cilju otvaranja puta Brodarevo — Bijelo Polje, otpočeo je pokret iz Prijepolja na dan 30. 11. rano izjutra.

2. oklopna armija

Jadranski front: našim protivnapadom u rejonu zapadno od Knina protiv žilavog neprijateljskog otpora, dostignuta je stara glavna odbrambena linija kod Vrpolja. Na ijužnom i zapadnom odseku glavne odbrambene linije oko Knina, uglavnom su odbijeni dalji napadi neprijatelja. Kod Palanke, na glavnom putu za snabdevainje, usiled neprekidne vatre neprijatelja poremećen je saobraćaj.

Telefonski razgovori na dan 30. 11. 1944. godine

11.45 časova: Operativno odeljenje — major Resegir: stanje u pogledu dovođenja trupa iz zone Grupe armija »E«, prema severu, ka 2. oklopnoj armiji:

Ludviger (104., lovačka divizija) nastupa iza 1. brdske divizije. Pored toga, slede još delovi 117. lovačke divizije i na kraju Kum (7. SS divizija ».Princ Eugen«). Delovi 117. lovačke divizije već su na maršu. Ludviger je uzeo najkraći put. Bande su opet zauzele marševski put preko Zvornika. 1. brdska divizija odmarševala je ne ostavljajući za sobom obezbeđenje. Marševski put moraće 11. vazduhaplovna pešadijska divizija ponovo da oslobađa. Delovi 11. vazduhoplovne pešadijske divizije zastali su kod Vlasenice pred zasekama. Komandant artiljerije Grupe armija »E« angažovan je da izvidi stvar.

General Lanc se prekjuče (28. 11) odjavio i sada je na maršu kopnenim putem. Komanda korpusa će verovatno noćas stići u Brod.

12.15 časova:

Grupa armija »F« je noćas postavila zahtev 4. vazdušnoj floti da ostane protivavionska odbrana kod Osijeka i Miholjca. Pukovnik Lampe izvestio je Operativno odeljenje da će se zahtev za protivavionskom odbranom odobriti. Pošto je prelaz Drave kod Miholjca već srušen, protivavionska odbrana treba da se angažuje dalje prema zapadu (Moslavina). Protivavionski divizion 55 mm mora, međutim, da bude pokretljiviji.

Kod Kraljeva se naši pokreti izvode bez dodira sa neprijateljem. Otpočeo je napad za otvaranje puta za Prijepolje. 523. grenadirski puk kod Bioča nije danas osvojio nimalo zemljišta.

Kod Lejzera vrši se koncentracija snaga za izvođenje pokreta novim pravcem.

11.00 časova: komandant Jugoistoka, telegramom op. str. pov. br. 6495/44, izvestio je Vrhovnu komandu oružanih snaga (Generalštab oružanih snaga) o ovoj proceni sitiuaaije Ikod neprijatelja rekavši: »Komandant Jugoistoka vidi mogućnosti za postizanje ospeha ako bi Grupa armija »Jug« uskoro izvršila udar na zapadnu obalu Dunava, od severa ka jugu. Ovim bi istovremeno došlo do rasterećenja od teških borbi na frontu 2. oklopne armije. Udar bi morao ubrzo da usledi, *j. pre nego što protivnik bude doveo na zapadnu obalu dalje, naročito motorizovane snage«.

Protivvazdušna odbrana za prelaz Drave kod Miholjca

Komandant Jugoistoka, telegramom op. str. pov. br. 6498/44, naredio je Komandi 2. oklopne armije i Grupi »Kibler« da tešku protuavionsku artiljeriju 55 mm angažuju za protivvazdušnu adbraou novog mesta prelaza na Dravi, kod Miholjca, ili zapadnije.

1. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Velika bitka u južnoj Mađarskoj istupila je u novu odlučujuću fazu. Napad neprijatelja preko Dunava proširio se prema severu preko Dunafeldvara. Sa jednom jakom grupacijom neprijatelj ije napadao u pravcu severnog kraja Blatnog jezera, a sa drogom grupacijom iste jačine u pravcu južne ivice ovog jezera. Neprijateljske čelne jedinice u napadu dostigle su severno krilo 68. armijskog korpusa oko Kapošvara i planinu severno od Pečuja. Neprijatelj je u prvom naletu pregazio kod Baje dve mađarske divizije. Očevidno je da kod mađarskih združenih jedinica nije postojala volja da se bore. Zbog toga nije izveden protivnapad oklopnom divizijom (23) u pravcu Mohač — Baja, koja je 1. 12. tek dovedena na južno krilo Grupe armija »Jug«.

Pri takvom razvoju situacije, Vrhovna (komanda oružanih snaga je 1. 12. uveče (avizo naređenje telefonom) izdala direktivu o novoj organizaciji komandovanja:

2. oklopna armija, sa svim njenim delovima koji se nalaze severno od Drave, privremeno se stavlja pod komandu Grupe armija »Jug« na dan 2. 12. oko 00,00 časova. U službenom pogledu, ona ostaje potčinjena Grupi armija »F«. Sa 68. armijskim korpusom i 57. oklopnim korpusom, koga držati u pripravnosti na severnoj ivici Blatnog jezera, general Angelis treba da zaustavi neprijateljski napad. Njemu se dodeljuju, osim Komande 22. brdskog armijskog korpusa, još i zadnji delovi 1. brdske divizije.

Da li će Grupa armija »F« moći da pruži još jedan dalji doprinos dovođenjem snaga, zavisi od toga da li će 68. armijski korpus održati svoje sadašnje položaje, tj. da ne bude dalje potiskivan, kao i da ne mora sve raspoložive snage da angažuije za obezbeđenje Drave.

Grupa armija »E« preuzima, 2. 12. u 00,00 časova, i zonu Korpusne grupe »Kibler« sve do Drave. Njoj se istovremeno potčinjava u svakom pogledu i 15. brdski armijski korpus. 69. armijski korpus, na teritoriji severozapadne Hrvatske, neposredno se stavlja pod komandu Grupe armija »F«. Namera je, dalje, da se u Sremu Korpusna grupa »Kibler« zameni 91. armijskim korpusom. Komanda Grupe armija »E« će, na osnovu ove nove organizacije komandovanija, razmotriti promenu komandnog mesta ka severu, pošto je zasada, zbog daljeg vođenja borbe (pokreti odvajanja od neprijatelja) u Crnoj Gori, još vezana za Sarajevo.

Grupa armija »E«

Istočni front: 34. armijski korpus za specijalnu namenu je 30. 11, bez pritiska neprijatelja, svojim zaštitnicama poseo zaprečni položaj u rejonu Čačak. Bande prodiru prema marševskom putu Čačak — Užice — Rogatica.

Borbene grupe delova 1. brdske divizije, koji su dosada bili potčanjeni 34. armijskom korpusu za specijalnu namenu, otpočele su 1. 12. da se iz Zvornika probijaju prema severu.

Jadranski front

21. brdski armijski korpus: zaštitnice su posele zaprečne položaje na severoistočinom delu Skadarskog jezera. U porastu je neprijateljski pritisak na zaprečnu liniju jugozapadno od Podgorice. Nastavljen je napad protiv žilavog neprijateloistkog otpora u cilju otvaranja puta jugozapadno od Podgorice.

5. SS brdski armijski korpus: uspešno se nastavlja naša operacija na levom krilu glavne odbrambene linije istočno od Nevesinja.

91. armijski korpus za specijalnu namenu: istočno od Sjenice, organizovan je prihvatni položaj za zaštitnice. 47. grenadirski puk, koji je 30. 11. izvršio prodor od Prijepolja napredovao je do jugo-jugoistočno od Brodareva; 65. grenadirski puk je izvučen sa tesnaca Jabuka, a doveden 47. grenadirski puk.

2. oklopna armija

Istočni front. Grupa »Kibler«: neprijatelj je jako poseo Bijeljinu. U Sremu, južno od Dunava, odbijeni su prodoni neprijatelja snagama jačine čete. U noći između 30. 11/1. 12, posle odbrane od neprijaitelj-sOsih napada, evakuisan je suženi mostobran severno od Osijeka. Mostovi na Dravi su srušeni.

Severno od Drave neprijatelj je, angažujući novodovedene snage, sa nesmanjenom žestinom produžio svoje napade protiv snaga na frontu 68. armijskog korpusa. Angažovanjem poslednjih rezervi, sačekivani su na velikoj dubini (zapadno od Pečuja do istočno od Sv. Lerinca) mnogi neprijateljski prodori i pokušalo se da se ešeloniranjem neznatnih snaga spolja, prema severu, zaustavi neprijateljski prodor u pravcu Kapošvara.

Jadranski front. 15. brdski armijski korpus: pre svega, situacija se kod Knina učvrstila. Otpočelo je otvaranje glavnog puta za snabdevanje.

Direktiva general-pukovnika Guderijana za dalje vođenje borbe po naređenju firera

U noći uoči 1. 12. stigla je sledeća direktiva Komande kopnene vojske, štab kopnene vojske, Operativno odeljenje I/S str. pov. br. 440706/44. od 30. 11. 1944:'

Sa mogućnošću prodora jakih neprijateljskih oklopnih snaga iz rejona Dunav — Drava — trougao prema severu, a time i padom celokupne odbrane na Dunavu, mora da se računa. Dalje, postoje znaci da neprijatelj može da otpočne napad i iz rejona južno od Budimpešte preko Dunava, ka zapadu.

Komandant Jugoistoka ima zadatak da, energičnim obrazovanjem težišta na severnom krilu 68. armijskog korpusa, bezuslovno održi vezu sa Grupom armija »Jug«.

Grupa armija »Jug« prikupi će predviđene snage u rejonu između Dunafaldvara i Štulvajsenburga. Prema razvoju situacije, u toku narednih dana, angažovati ove snage bilo protiv neprijateljske borbene grupe u rejonu istočno od Pečuja ili protiv neprijateljskih snaga koje su prešle Dunav južno od Budimpešte i u smaknutom poretku otpočinju napad.

Izgradnju položaja na liniji »Margareta« ubrzavati svim sredstvima.

(Komandant Jugoistoka, Operativno odeljenje, str. pov. br. 0345/44. od 1. 12. 1944. godine u izvodu).

Na osnovu telefonskog avizo-naređenja Vrhovne komande oružanih snaga (uporedi telefonske razgovore u prilogu 2/XII), komandant Jugoistoka je 1. 12. uveče u 20,00 časova, preko teleprintera, izdao 2. oklopnoj armiji i Grupi armija »E« sledeće naređenje:

U cilju jedinstvenog rukovođenja operacijom na prostoriji Drava — Dunav — trougao, 2. oklopna armija, sa delovima koji se nalaze severno od Drave, od 2. 12. u 00.00 časova privremeno se u taktičkom pogledu potčinjava Grupi armija »Jug«. Grupa armija »Jug« izdaće bliža uputstva. U disciplinskom pogledu, ostaje potčinjena komandantu Jugoistoka.

Grupa armija »E« istovremeno preuzima odgovornost prema severu do Dunava — Drave, a na zapadu do sadašnje linije razgraničenja sa 69. armijskim korpusom.

Korpusna grupa »Kibler« i Komanda 15. brd. armijskog korpusa, potčinjavaju se u taktičkom i disciplinskom pogledu Grupi armija »E«.

Komanda 69. armijskog korpusa privremeno se potčinjava u taktičkom pogledu komandantu Jugoistoka. U disciplinskom pogledu ostaje, kao i dosada, pod 2. oklopnom armijom.

(Komandant Jugoistoka, Operativno odeljenje, str. pov. br. 6523/44. i 6524/44).

Obezbeđenje železničke pruge Maribor — Zidani Most

Komandant Jugoistoka je, u cilju obezbeđenja pokreta jednog važnog transporta za snabdevanje, uputio motorizovanim maršem dve alarmne čete na odsek Lihtenvald — Ran. Ovo je samo privremena mera, pošto su za zadatke obezbeđenja u sopstvenoj zoni odgovorne sve snage koje se tu nalaze. Zato je zaimeniku komandanta 16. armijskog korpusa upućena hitno molba:

Protiv dejstava bandi obezbedite otuda (sa vaše strane), sa dovoljno snaga, železničku prugu Maribor — Zidani Most. Neometani železnički saobraćaj, barem do Zagreba, s obzirom na vanredno zategnutu situaciju u pogledu snabdevanja, je od presudnog značaja za izvođenje operacija u južnoj Mađarskoj i Hrvatskoj.

Odbrambeni položaji u Sremu

Načelnik štaba Komande 2. oklopne armije, telegramom op. str. pov. br. 243/44. predao je procenu prednosti sadašnje (»crvene« linije) i pozadnjih (»nibelunške« i »zelene« linije) odbrambenih poilozaja u Sremu, koju je izradila Korpusna grupa »Kibler«.

2. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«

Jadranski front:

21. brdski armijski korpus: sa 5 bataljona otpočeo je napad na Lijevu Rijeku radi otvaranja marševskog puta. Most kod Bioča je završen, ali je bombardovanjem ponovo oštećen.

5. SS-brdski armijski korpus: u rejonu Lise i Mostara vođene su sa bandama lokalne borbe. Naša akcija, istočno od glavne odbrambane linije Nevesinje, uspešno se nastavlja.

Istočni front:

34. armijski korpus za specijalnu naraenu: zaštitnice su noću između 1/2. 12. stigle u Čačak. Neprijatelj nije vršio nikakav pritisak. 7. SS brdska divizija izvučena je sa fronta i otpočela pokret za Požegu. Bande vrše pritisak na glavni put Čačak — Užice — Rogačica. Čišćenje je u toku. Borbena grupa 1. brdske divizije, probijajući se severno od Zvornika, udarila je na jakog neprijatelja. Posle uklanjanja borbenih zaseka (prepreka od stabala), prednji odred 11. vazduhoplovne pešadijske divizije i SS-»Skenderbeg« stigli su u Vlasenicu. 91. armijski korpus za specijalnu namenu: 47. grenadirski puk u svom prodiranju nalazi se južno od Bijelog Polja. 65. grenadirski puk na prevoju Jabuka smenila je 1. tvrđavska brigada, a 47. grenadirski puk je doveden pozadi.

2. oklopna armija

Od 2. 12. 1944. u 00,00 časova je sa 68. armijskim korpusom potčinjena Grupi armija »F«.

Na putu severozapadno od Knina, neprijatelj je uspeo da izvrši prodor. Našim napadom iz Palanke prema jugu, neprijatelj je odbačen sa dominarajućih visova, ali put ipak nije očišćen od neprijatelja.

Komanda 15. armijskog korpusa hoće da preda Knin da bi oslobodila snage za otvaranje puta. Operacija »Edelvajs« je nastavljena napadom na neprijatelja severozapadno od Gračaca, radi uspostavljanja veze sa sopstveoim snagama koje prodiru iz rejona Gospića.

69. korpus za specijalnu namenu, od 2. 12. u 00,00 časova je neposredno potčinjen komandantu Jugoistoka.

14.00 časova. Srem — front na Dravi

S obzirom na opasnost da 68. armijski korpus, usled ruske nadmoćnosti, može da bude prinuđen da uzmiče dalje prema zapadu, komandant Jugoistoka je zamolio komandu Grupe armija »E« da ispita:

Da li se može naći položaj u pozadini koji bi, s jedne strane, odlučno skratio već izduženi front na Dravi, a s druge strane osigurao pomeranje težišta iz Bosne u Slavoniju kao i snabdevanje rejona Mostar — Sarajevo.

Istovremeno je Komandi Grupe armija »E« ukazano:

Komanda 22. brdskog armijskog korpusa i ostali delovi 1. brdske divizije, prema dosadašnjoj odluci i nezavisno od izmene u organizaciji komandovanija, predaju se Komandi 2. oklopne armije. Ostale, u prvom redu koje stoje pri ruci, združene jedinice odsada stoje Grupi armija »E« na raspolaganju radi angažovanja po svom nahođenju, sa ogradom da se svim sredstvima mora pojačati obezbeđenje severne i severoistočne granice Hrvatske. Otuda je zadatak Grupe armija »E« da na svaki mogući način ubrza prebacivanje snaga prve linije na Dravu, da bi ovim putem sprečila očekivano ugrožavanje veza sa pozadinom Grupe armija »E«.

Ubrzati premeštanije 117. lovačke divizije, kao rezerve komandanta Jugoistoka, u rejon Zagreba. U rejonu Zagreba je pripremljeno njeno osvežavanje.

3. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«

Jadranski front

21. brdski armijski korpus: grupa, koja je izvodila napad s obe strane puta za Lijevu Rijeku, osvojila je zemljište. Na zapadnoj liniji severoistočnio od Skadarskog jezera pritisak bandi je u porastu.

5. SS-brdski armijski korpus: u rejonu borbenih dejstava Lisa i južno od Mostara neprekidno traju lokalna borbena dejstva.

15. armijski brdski korpus: u rejonu borbenih dejstava Knin, situacija se i dalje zaoštrava. Jake neprijateljske snage, podržane tenkovima i artiljerijom, uspele su da sa jugozapada izvrše prodor u glavnu odbrambenu liniju. Delovi, jačine čete, koji su bili anigažovani u rejonu Knina spali su na 40 ljudi. Putevi za snabdevanje su i dalje zaprečeni.

Istočni front

91. armijski korpus za specijalnu namenu: marševski pokreti kroz tesnace, usled stalnog pogoršavanja puteva, znatno su otežani. 22. lovačka divizija nastaviće 4. 12. napad prema jugu do Mojikovca da bi otvorila put 21. armijskom korpusu.

34. brdski armijski torpus za specijalnu namenu: na bočnom zaprečnom položaju kod Čačka, neprijatelj je 2. 12. izvojevao lokalni prodor. Bande vrše jak pritisak severno od puta Čačak — Užice. Napadom borbene grupe 1. brdske divizije, dostignuto je mesto Kozluk na Drini.

Pred frontom Grupe »Kibler«, pojačano anigažovanje neprijateljske artiljerije i jurišne avijacije, nagoveštava veće napadne operacije u Sremu između Save i Dunava. U Fruškoj gori bande su izvršile lokalni prodor.

Jedinice neposredno potčinjene komandantu Jugoistoka

69. armijski korpus za specijalnu namenu: jake snage bandi izvršile su koncentrični napad na Bjelovar. Hrvatske snage otpočele su pokret u cilju deblokade tamošnjeg uporišta.

Obaveštajni večernji izveštaj sa procenom neprijatelja na istočnom frontu od 3. 12. 1944. godine

Obaveštajno odeljenje/oficir Abvera pov. far. 8581/44.

Sa napredovanjem neprijateljske ofanzive severno od Drave, naš sektor fronta u Sremu, — koji već leži u visini rejona armijske pozadine 57. ruske armije, dobija i za neprijatelja sve veći značaj.

Posle poznate koncentracije snaga na odseku ušće Drave — Mohač, sa preostalim delovima (68. armijski korpus?) i uz dalju podršku iz pozadine banditskih divizija, neprijatelj će odsada pokušali da nastupanje severno od Drave prati takođe i nastupanjem južno od nje. Znaci koji na to ukazuju su: povećanje neprijateljskih dejstava na sremskom frontu, isto tako — prema podacima iz specijalnog izvora — dovođenje dve slobodne banditske divizije iz Srbije i ubrzano pomeranje 28. i 38. banditske divizije iz rejona Zvornika prema severu. Ovo se, pre svega, može videti iz nedavnog saznanja specijalnog izvora, posle koga je 223. ruska divizija imala zadatak da sa 1. utvrđenim rejonom (sremski front) sačeka dalje instrukcije. Mora se računati sa mogućnošću da grupa 28. i 38. banditske divizije, u toku njenog nastupanja duž Drine, treba otpozadi da otvori naš sremski front.

4. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

Konferencija u štabu

Na dan 4. 12. 1944. godine održana je konferencija u štabu. Načelnik štaba dao je pregled razvoja situacije od sredine novembra 1944. godine ...

Situacija na jugoistočnoj teritoriji: situacija, koja se još pre 14 dana mogla smatrati kao stabilizovana, znatno se pogoršala. Marševski pokreti Grupe armija »E«, koji su još od sredine novembra tekli po planu, doživeli su pramenu na zapadnom krilu. Kada je 21. brdski armijski korpus otpočeo pokret iz okoline Podgonice, nije mu ospelo da izvojuje prodor preko Nikšića za Mostar, jer su ovde banditske snage dobile iz Italije naoružanje i pojačanje u ljudstvu (jugoslavenske združene jedinice). Zbog toga je 21. brdski armijski korpus imao posla sa potpuno moderno naoružanim protivnikom. Komandant Grupe armija »E«, generalpukovnik Ler, je potom naredio 21. brdskom armijsikoim korpusu da se iz rejona Podgorice iznenada preko Andrijevice probije prema severu. Međutim, 21. brdski armijski korpus nije mogao da otpočne pokret, pre svega zato što je važan most na putu kod Bioča bio srušen. Ponovo podignuti most je bombardovanjem ponovo oštećen. Time je momenat iznenađenja izgubljen. 21. brdski armijski korpus trebalo je sada da se bori protiv krajnje žilavog neprijatelja, zbog čega je napredovanje korpusa do sada bilo neznatno. Noćas (3/4. 12) je, međutim, Grupa armija »E« izvestila da je napadom 3. 12. u pravcu severa uspešno mogao da osvoji zemljište, jer je neprijatelj povukao snage ispred 21. brdskog armijskog korpusa da bi ih suprotstavio 22. lovačkoj diviziji koja sa severa ide u susret 21. brdskom armijskom korpusu. Ova divizija je, međutim, prodirala na jug preko Bijelog Polja. Sada na jugu treba očekivati da dođe uskoro do sjedinjavanja sa 21. brdskim armijskim korpusom i da se ovaj korpus može dovesti na sever. Međutim, 22. lovačka divizija, koja je hitno potrebna na severu, ovim protivnapadom će se zadržati u Crnoj Gori i nedostajaće 21. brdskom armijskom korpusu, pre svega, u rejonu Mostara. Znatne snage 91. armlijskog korpusa za specijalnu namenu moraće da ostanu u severnoj Crnoj Gori da bi magle maskirati pokret 21. brdskog korpusa prema severoistoku.

Krajnje hitno je, međutim, dovođenje snaga na sever, gde će — severno od Drave — biti upotrebljen svaki raspoloživi bataljon.

U zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, pokreti odvajanja Grupe armija »E« protekli su, kao i do sada, po planu. Korpus »Miler« (34. armijski korpus) povukao se iz rejona Kraljeva a njegove zaštitnice se sada nailaze istočno od Čačka. Odstupni marš 91. armijskog korpusa, kao što je već spomenuto, morao se odložiti zbog neophodnog probijanja 21. armijskog korpusa.

Delovi Grupe armija »E« su se probili sa juga u Zvornik i uspostavili su vezu sa 2. oklopnom armijom. Oni su, međutim, bili prinuđeni da oslobode 1. brdsku diviziju na drinskom frontu, koja se , morala da dopremi 68. armijskom korpusu. Neprijatelj se na Drini suprotstavio našim pokretima, a isto tako je i Bijeljinu poseo sa jalkim snagama.

Na sremskom frontu vladao je do pre nekoliko dana mir. Međutim, od 3. 12. ovde se osećaju neprijateljski napadi pukovske jačine. Utvrđeno je, da se protiv ovog sektora fronta vrši pojačanje banditskim snagama (dve divizije ilz Srbije) a moguće je da su i ruske združene jedinice (jedna divizija) dovedene iz rejona Kraljeva, koji je evakuisao 34. armijski korpus.

Kod Mostara je, istina, situacija ostala nepromenjena. U rejonu dalje prema severoistoku zjapi veliki otvor na izgrađenom odbrambenom frontu na hrvatskoj jugoistočnoj granici, pošto je 21. armijski korpus iz Crne Gore morao da krene na marš u severnom pravcu. Snage, koje bi zatvorile ovaj otvor u jugoistočnoj Hrvatskoj, nisu prisutne. U rejonu borbenih dejstava Knin, stvorena je tačka pritiska. Jak neprijatelj doveo je 15. brdski armijski korpus u težak položaj. Tamo se nastavljaju promenljive borbe.

Situacija severno od Drave

Na dan 7. 11. 1944. neprijatelj je počeo kod Apatina a nešto kasnije i kod Batine, izvan zone komandovanja komandanta Jugoistoka, da prelazi Dunav. Komandant Jugoistoka je iz predostrožnosti ovde doveo neke snage. Na dan 10. 11. primio je komandant Jugoistoka dar Danajaca severno od Drave, gde je Grupa armija »Jug« mogla da angažuje samo nedovoljne snage. Tamo se, pored Mađara, nalazila i 31. SS-dobrovoljačka divizija poreklom iz Bačke. Sve snage koje su joj bile pri ruci, morala je 2. oklopna armija da baci na severnu obalu Drave. Ipak, ove snage nisu bile više dovoljne da spreče nadmoćnijem neprijatelju (57. armija) proširenje njegovog mostobrana i na kraju prodor u Pečuj. Opasnost, koja je ovde pretila prodorom neprijatelja u pravcu Blatnog jezera (oblast industrije i nafte), trebalo je savladati u sadejstvu sa 68. armijskim korpusom udarom privučenih snaga Grupe armija »Jug« zapadno od Dunava prema jugu, tj. u dubinu boka Rusa koji prodiru. Komanda 2. oklopne armije dobila je zato zadatak da 68. armijski korpus sa snagama Grupe armija »Jug« (57. oklopni armijski korpus) objedini pod njenu komandu i izvede ovu operaciju. 57. oklopni armijski korpus morao je, međutim, da se kod Baje naglo okrene prema severu, jer je novodošli neprijatelj (4. ruska gardijska armija) u međuvremenu, i tamo i kod Dunafeldvara, prešao Dunav i nadirao prema severozapadu i pregazio Mađare. Dolazile su naše nove snage. U međuvremenu se, međutim, situacija dalje razvijala. Na dan 3. 12. Rusi su se nalazili na severoistočnoj ivici Blatnog jezera. Kako će sada stvari dalje teći, mi ne znamo. Međutim, mora se težiti da 68. armijski korpus što dalje ostane na istoku i ne dopusti da bude bačen ka zapadu. Stvorio bi se, inače, suviše dugačak bok na Dravi koji se ne bi mogao dovoljno da pokrije snagama, pošto su raspoloživi delovi Grupe armija »E« vezani za hrvatsku jugoistočnu granicu.

Napadi iz vazduha su takođe jako ometali dovođenje Grupe armija »E«. Rušenje mostova i pruga (most kod Zenice na pruzi Sarajevo — Brod biće tek 10. 12 opet gotov). Železničke pruge iz Nemačke su kod Celja i zapadno od Zagreba bombardovanjem i rušenjem trajno prekinute, što će se, osim toga, vrlo nepovoljno odraziti na marsevske pokrete i snabdevanje Grupe armija »E«. Trupe Grupe armija »E« koje maršuju iz Albanije, Crne Gore i Srbije u Hrvatsku neće naići na očekivano snabdevanje.

O novoj organizaciji komandovanja južno od Drave

Korpusna grupa »Kibler« i 15. brdski armijski korpus Grupe armija »E« i 15. armijski korpus Grupe armija »F« su u taktičkom pogledu neposredno potčinjeni Grupi armija »F«, a u disciplinskom pogledu još su pod komandom 2. oklopne armije.

Nova organizacija snabdevanja

Pošto Grupa armija »E« u Sarajevu nije još u stanju da preuzme organizaciju snabdevanja združenih jedinica južno od Drave i u severoistočnoj Hrvatskoj, 2. oklopna armija biće na snabdevanju kod Grupe armija »Jug« a Korpusna grupa »Kibler«, 69. armijski korpus i 15. brdski armijski korpus kod Grupe armija »F«.

O konferenciji u štabu, vidi i beleške iz izlaganja na štabnoj konferenciji grupe oficira Obaveštajnog odeljenja Abvera od 4. 12. 1944. godine.

O situaciji

1 — Situacija se karakteriše:

Vrlo brzim povlačenjem 68. armijskog korpusa severno od Drave sa frontom prema severoistoku na novu liniju istočno od Nemetlad — istočno Barč.

Blagodareći tome, front na Dravi je isprekidan. Rus iskorišćava ovu povoljnu situaciju tako što pokušava da sruši front u Sremu.

Od 4. 12. rano neprijatelj je u napadu, podržan artiljerijom, višecevnim oruđima i jurišnom avijacijom, na celoj glavnoj odbrambenoj liniji 118. lovačke divizije između Save i Dunava (»crvena« linija: Bosut — Ilok), sa pravca glavnog udara prema Fruškoj gori. Na nepreglednom šumovitom zemljištu, s obe strane Ljube, neprijatelj je mogao da pregazi posadu položaja koja je po broju daleko slabija, i da se probije do artiljerijskih položaja.

Istovremeno sa njegovim frontalnim napadom iz Fruške gore, neprijatelj je, noću između 3/4. 12. otpočeo prelaz Dunava istočno od Opatovca u cilju udara u duboki bok Grupe »Kibler«. Angažovanjem poslednjih rezervi, prodor je privremeno blokiran.

Pad severnog dela »crvene« linije doveo je takođe do napuštanja južnog dela ovog položaja. Grupa »Kibler« morala se sa kraće »crvene« linije da povuče na dužu, neposednutu i još neizgrađenu liniju »nibelunških« položaja (Bosut — istočno Adaševci — istočno Šid — istočno Tovarnik — istočno Sotin), pri čemu je Grupa »Kibler« morala da se razvuče. Neprijatelj je, kako izgleda, angažovao i jednu sovjetsku združenu jedinicu sa tenkovima. Mali su izgledi da će Grupa »Kibler« sa svojim, srazmerno slabim, snagama moći da zadrži »nibelunške« položaje, ukoliko se blagovremeno ne dovedu nove snage. Dobro je što su čela kolona 34. brdskog armijskog korpusa stigla u rejon južno od Bijeljine. Zbog rušenja mostova i daljeg ugrožavanja puteva podilaženja od strane bandi, potrebno je međutim još mnogo vremena dok ne stignu pojačanja Grupe armija »E«. Grupa armija »E« hoće da ih železničkim transportom dovede na severno krilo. Lakše je shvatljiva ideja da se ova pojačanja koncenlrišu južno od Save radi udara u duboki bok neprijatelja, koji u međurečju prodire prema zapadu. Međutim, postoji bojazan da ne dođe do koncentracije ovih snaga i da se opet bataljon po bataljon mora da baca u borbu radi zatvaranja breša.

Teško pada da se pri zategnutoj situaciji u Sremu sada više ne bi mogle na ovaj ugroženi odsek da dovedu predviđene snage za ojačavanje fronta severno od Drave.

Postignuti prodori na mostobranu Knin, kao rezultat nastavljenog napada brojno nadmoćnijeg neprijatelja podržanog artiljerijom i tenkovima, doveli su do povlačenja 15. brdskog armijskog korpusa sa glavne odbrambene linije na skraćeni položaj na planini Velebitu sa obezbeđenjem istočnog boka, i do gubitka Knina. Gubici 15. brdskog armijskog korpusa su znatni. Korpus je u rejonu borbenih dejstava Knin imao preko nekih 11 bataljona, istina najvećim delom hrvatskih legionarskih bataljona, koji se, međutim, nisu slabo borili. Iz toga se može zaključiti o borbenoj snazi neprijatelja. Pokazuje se doprinos Anglo-Amerikanaca u osvajanju Jugoslavije do voženjem teškog oružja, artiljerije, minobacača (masovna vatra na naše položaje kod Knina) i tenkova. Uz to dolaze izveštaji o pomolu većeg konvoja brodova sa kursom Zadar — Šibenik.

II — Iz dnevnog izveštaja od 4. 12. 1944. godine

Grupa armija »E«

Napadom avijacije iz niskog leta na železničku prugu Sarajevo — Brod, ponovo je sprečen dolazak vozova za snabdevanje.

Jadranski front

U rejonu Pađene, bande su zaprečile glavni put za snabdevanje 15. armijskog korpusa.

Komanda Grupe armija »E« se saglasila sa namerom Komande 15. brdskog armijskog korpusa da preda glavnu odbrambenu liniju Knin. Razlozi: pošto se, zbog situacije u snabdevanju, nije više mogao da obezbedi uspeh u daljem vođenju borbe opkoljenih snaga s jedne strane, a s druge, što se u doglednom vremenu nisu mogle staviti na raspolaganje trupe za izvođenje deblokade. Prema tome, posle mogućeg razbijanja naših snaga, nije se više mogla zagarantovati izgradnja novog fronta.

Istočni front

Zaštitnice 41. tvrđavske divizije puvukle su se na zaprečnu liniju istočno od Duge Poljane. U napadu, južno od Bijelog Polja, udarili smo na jakog neprijatelja, koji je postavio teško oružje na visinskom zemljištu koje drži južno od Lima.

Povlačenje zaštitnica 34. armijskog korpusa za specijalnu namenu, noću između 3/4. 12, na novu glavnu odbrambenu liniju istočno od Požege, teklo je po planu. Posle čišćenja od neprijatelja rejona Kozluk, borbena grupa 1. brdske divizije, ojačana delovima 117. lovačke divizije, nastavila je prodiranje u pravcu Bijeljine. Delovi SS-puka Divizije »Skenderbeg« otpočeli su napad protiv neprijatelja koji je, severoistočno od Sokolca, držao pod vatrom put za Vlasenicu.

Ruska artiljerija i minobacači dejstvovali su vatrom na Donji Miholjac na Dravi. Zapadno od D. Miholjca, Dunav je neobezbeđen, usled čega će — pri daljem povlačenju 68. armijskog korpusa, nastati najozbiljnija opasnost za Slavoniju. Zbog toga je 69. armijski korpus za specijalnu namenu dobio zadatak od Grupe armija »F« da, u cilju zaštite Drave, formira borbenu grupu severoistočno od Zagreba. U rejonu Slavonska Požega — Pleternica traju i dalje snažne borbe delova 1. kozačke divizije sa snagama bandi.

Dnevni izveštaj od 4. 12. 1944. godine

20.30 časova: Direktiva za Korpusnu grupu »Kibler«: Na osnovu telefonskog razgovora, oko 18.10 časova, generala Vintera i načelnika štaba komandanta Jugoistoka (uporedi operacijski dnevnik — prilog 26/XII), opozvano je odobrenje, koje je telefonom saopšteno generalu Kibleru, za povlačenje na »nibelunšku« liniju i naređeno telegramom op. str. pov. br. 6589/44. da se na »crvenoj« liniji održi što duže. Gde se likvidacija prodora više ne vrši, odsečeni delovi u povlačenju treba da se tako bore da se najkasnije na »nibelunškoj« liniji mogu zadržati. »Nibelunška« linija mora se u svakom slučaju i po svaku cenu držati.

Grupi armija »E« je dato uputstvo da do krajnosti ubrza marš snaga 34. armijskog korpusa, koje dolaze preko Bijeljine. Skrenuta je pažnja na mogućnost protivnapada protiv južnog boka neprijatelja u toku napada ili pojačavanja severnog krila Korpusne grupe »Kibler« dovođenjem prvoprispelih delova železničkim transportom.

Izveštaj Vrhovnoj komandi oružanih snaga o Korpusnoj grupi »Kibler«.

Telegramom op. str. pov. br. 6590/44. obaveštena je Vrhovna komanda oružanih snaga (Generalštab oružanih snaga) o situaciji Korpusne grupe »Kibler« i dati razlozi za proboj severnog dela »crvene« linije. Istovremeno je komandant Jugoistoka izvestio Vrhovnu komandu oružanih snaga da je Korpusnoj grupi »Kibler« saopštena direktiva.

Upotreba vazduhoplovnih jedinica z.a obezbeđenje Drave

Vrhovna komanda oružanih snaga (Generalštab oružanih snaga) je, s obzirom na svakodnevno rastuće ugrožavanje fronta na Dravi, kome se u prvi mah može da suprotstavi samo sa potpuno nedovoljnim policijskim trupama, zatražila ovlašćenje da se 3000 vojnika iz vazduhoplovstva, koji se sada nalaze u prihvatnom rejonu Broda, mogu upotrebiti kao alarmne jedinice za obezbeđenje Drave.

5. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«

Jadranski front: blagovremenom i kategoričnom odlukom Grupe armija »E« — o angažovanju 22. lovačke divizije prema jugu, 21. brdski armijski korpus je u napadu 4. 12. dospeo uveče u rejon Mateševa. Najveći deo motorizovanih delova korpusa išao je napred preko mosta kod Bioča. Borbena grupa jačine bataljona otpočela je 5. 12. rano da prodire prema Mateševu.

5. SS-brdski armijski korpus: nije bilo naročitih događaja.

15. brdski armijski korpus: uspeo je da se probije iz rejona borbenih dejstava Knin prema severu, ali su legionarski bataljoni izgubili masu teškog pribora. Borbena snaga je znatno opala i kriza se produzava. Namera je da nova glavna borbena linija bude na planini Velebitu.

Istočni front

91. armijski korpus za specijalnu namenu: delovi 22. lovačke divizije su u napadu radi čišćenja od neprijatelja visinskog zemljišta južno od Lima. Namera je da se zaštitnice 41. tvrđavske divizije povuku u noći između 5/6. 12. na zaprečnu liniju Sjenica.

34. armijski korpus za specijalnu namenu: neprijatelj je 5. 12. produžio svoj jaki napad na frontu 118. lovačke divizije sa težištem dejstava u Fruškoj gori. Posade mesta Erdevik. Ljuba i Ilok, koje su se hrabro i ogorčeno borile, odbačene su u rejon severno od Sida (»nibelunški« položaji). Tamo su nove borbe u toku.

Na dan 5. 12. u podne otpočeo je naš protivnapad na neprijateljski mostobran na Dunavu istočno od Opatovca. Rezerve se privlače.

Severno od Osijeka osujećen je pokušaj neprijatelja da 4. 12. kasno uveče pređe Dunav snagama jačine čete.

Na dravskom frontu, neprijatelj je dejstvovao samo lokalnom vatrom za uznemiravanje.

Neposredno potčinjene jedinice komandantu Jugoistoka

69. armijski korpus za specijalnu namenu: neprijatelj je opkolio Slavonsku Požegu i Bjelovar. U toku je akcija za deblokadu.

17.35 časova. Direktiva za Korpusnu grupu »Kibler«

U telegramu (Operativno odeljenje br. 6611/44. strogo poverljivo) Korpusnoj grupi »Kibler«, načelnik štaba, general-potpukovnik fon Gildenfelt — po naređenju gospodina komandanta — još jednom je ukazao na to da se »nibelunška« linija bezuslovno mora održati. Povlačenje na »zelenu« liniju ne dolazi uopšte u pitanje.

Uporedi takođe operacijski dnevnik, strana 699, prilog 27/XII.

Prilog 37/XII.

Namera o predaji komande 5. SS-brdskog armijskog korpusa i reorganizaciji 7. SS-brdske divizije »Princ Eugen«

Prema telegramu Vrhovne komande opružanih snaga (Generalštab oružanih snaga, Operativno odeljenje kopnene vojske — Jugoistok str. pov. br. 0044285/44) rajhsfirer SS namerava:

Da ovlasti komandu 5. SS-brdskog armijskog korpusa da rukovodi SS-združenim jedinicama na teritoriji Mađarske.

Da brdske lovačke jedinice 7. SS-brdske divizije »Princ Eugen« koncentriše u Brdski lovački puk »Artur Fleps« i, kao drugu pukovsku grupu, uvede u sastav sadašnju Borbenu grupu »Skenderbeg«.

Shodno tome, komandi Grupe armija »E« je, telegramom op. str. pov, br. 6602/44. izda to uputstvo:

Komanda 21. brdskog armijskog korpusa smeniće komandu 5. SS-brdskog armijskog korpusa po preuzimanju njenog zadatka.

Grupa armija »E« treba da vodi brigu o tome da se u toku pokreta odvajanja od neprijatelja 34. armijskog korpusa za specijalnu namenu — ukoliko to borbena situacija dozvoljava — sprovede objedinjavanje Borbene grupe »Skenderbeg« sa 7. SS- brdskom divizijom »Princ Eugen« u dve pukovske grupe.

Istovremeno je javljeno Vrhovnoj komandi oružanih snaga da če komanda 21. brdskog armijskog korpusa smeniti komandu 5. SS--brdskog armijskog korpusa. Pošto komanda 21. brdskog armijskog korpusa sada još rukovodi borbom za proboj albanskih snaga kroz Crnu Goru i za ovo joj je, pri najpovoljnijem toku pokreta, potrebno najmanje 3 nedelje, to sa oslobađanjem [razrešenjem] 5. SS-brdskog armijskog korpusa ne računati pre kraja decembra — početka januara 1945.

Premeštanje snaga lovačke avijacije u Sarajevo

Neprijateljska avijacija i dalje ometa železnički saobraćaj i pokrete kolona tako jako da je kod Grupe armija situacija u pogledu snabdevanja krajnje zategnuta, a razvojem situacije u južnoj Mađarskoj naročito neodložno pomeranje trupa može biti usporeno da se ne može podneti.

Ukoliko duže potraje ovakvo stanje, doći će do kritičnog zaoštravanja situacije kod Grupe armija »E«, kako u pogledu snabdevanja tako i u borbenoj situaciji na severnom krilu. Zbog toga je komandant Jugoistoka još jednom zamolio 4. vazdušnu flotu (vazduhoplovni oficir za vezu str. pov. br. 798/44) da što pre izvrši premeštanje snaga lovačke avijacije — koje je imala u vidu — u Sarajevo ili bar u Zagreb.

6. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb Grupa armija »E«

Situacija u zoni operacija Grupe armija karakteriše kritično stanje u rejonu borbenih dejstava Knin. Delimično rasulo hrvatskih bataljona, gubici u oružju i opadanje volje za borbu, sprečili su novu izgradnju glavne odbrambene linije. Neprijatelj je istovremeno s obe strane ponovo izvršio obuhvatni napad i 15. brdski armijski korpus, sa delovima koji su još sposobni za borbu, nalazi se pred novim opkoljavanjem. Pošto više nema snaga na raspolaganju, sem toga je izbila i kriza u snabdevanju, iznet je predlog za izmenom vođenja borbe. Zatraženo je od komandanta Jugoistoka da donese odluku i izda naređenje da se od sada vođenjem borbe u pokretu, sa formiranim odredima za zaprečavanje, povuče na liniju Karlobag — Gospić — Bihać. Južni bok Grupe armija »E« treba da se zaštiti dovođenjem novih snaga preko Travnika.

Jadranski front:

21. brdski armijski korpus: prodirući ka severu, stigao je u Lijevu Rijeku. U porastu je pritisak neprijatelja na bočni položaj Tuzi, na koji su se zaštitnice povukle.

5. SS-brdski armijski korpus: otpočela je operacija čišćenja od neprijatelja pretpolja glavne odbrambene linije Nevesinje — Mostar. Štab »Šojerlen« je rasformiran 4. 12. 1944. godine.

15. brdski armijski korpus: situacija borbenih grupa koje su se iz rejona borbenih dejstava Knin probile ka severu još više se zaoštrila obuhvatom: napadom 2 neprijateljske brigade sa istoka na Srb i istovremenim jakim napadom iz rejona Bruvno sa zapada.

Istočni front

91. armijski korpus za specijalnu namenu: u cilju otvaranja marševskog puta 21. armijskom korpusu, nastavljeno je čišćenje visinskog zemljišta južno od Lima, na kome bande pružaju jak otpor. Zaštitnice 41. tvrđavske divizije izvode marš za Sjenicu bez pritiska neprijatelja.

34. armijski korpus za specijalnu namenu: u porastu je pritisak neprijatelja na zaprečni položaj oko Požege.

Borbena grupa »Fictum« (Prednji odred 11. vazduhoplovne pešadijske divizije, SS-puk »Skenderbeg«) uspostavila je preko Vlasenice kod Drinjače vezu sa glavnim snagama. Čelo kolone 11. vazduhoplovne pešadijske divizije podilazi Janji.

Grupa »Kibler«: između Save i Dunava traju teške i promenljive odbrambene borbe protiv neprijatelja koji, iz Fruške gore, sa glavnim snagama napada na »nibelunški« položaj.

Na dravskom frontu neprijatelj je dejstvovao vatrom u rejonu Osijek — Miholjac i u Moslavini.

Neposredno potčinjene jedinice komandantu Jugoistoka

69. armijski korpus za specijalnu namenu: izvršena je deblokada Sl. Požege. Prodirući u pravcu Bjelovara, hrvatska borbena grupa zauzela je Sv. Ivan-Žabno i St. Kapelu u kojima je neprijatelj pružao jak otpor.

Balkan: iz pojačanog pritiska Titovih snaga, naročito u Sremu, uviđa se da one teže jedinstvenom rukovođenju. U toku ruskog prodora severno od Drave, i sa njihove strane došlo je do presudnog operativnog uspeha. Dok su na jugoslovenskoj teritoriji, u čisto personalnom pogledu, ostavljene same sebi, značajna je pomoć u avijaciji a isto tako i angažovanje jurišne avijacije sa ruske strane, kao i pomoć u jedinicama za blisku (neposrednu) podršku od strane saveznika i pojačan dotur materijala preko Jadranskog mora u upadljivo jakim brodskim transportima. Sa brzim porastom borbene moći, pre svega upotrebom teškog oružja — naročito na području Dalmacije, treba računati.

7. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«

Jadranski front:

21. brdski armijski korpus: napad na Mateševo napreduje.

5. SS-brdski armijski korpus: u našoj akciji ispred glavne odbrambene linije Mostar naša borbena grupa, pri slabom otporu neprijatelja, dospela je u rejon jugozapadno od Nevesinja. Kod Bukovice je odbijen napad bandi na glavni put dotura.

15. brdski armijski korpus: u rejonu borbenih dejstava južno od Srba, nastavljaju se uporne odbrambene borbe. Neprijatelj se sa jakim snagama približuje glavnoj odbrambenoj liniji, a prebacuje se sa istoka i zapada bliže glavnom putu dotura. Neprijateljski napad, povremeno podržavan lovačko-bombarderskom avijacijom, raketnim oruđima i artiljerijom, uz veliki utrošak municije, uglavnom je odbijen. Naše trupe su jako prikovane [na udaru]. Kod hrvatskih legionarskih združenih jedinica pojave rasula. Iz rejona Zagreba, u toku noći 7/8. 12, dovešće se teretnim kamionima u Bihać 1 bataljon 1. lovačkog puka.

Istočni front:

91. armijski korpus za specijalnu namenu: delovi 22. lovačke divizije, sa mostobrana južno od Bijelog Polja, otpočeli su pokret radi daljeg otvaranja puta ka Mojkovcu. Uzvišenja s obe strane tesnaca Jabuka očišćena su od neprijatelja. Zaštitnice 41. tvrđavske divizije nalaze se istočno od Sjenice.

34. armijski korpus za specijalnu namenu: likvidiran je prodor u zaprečnu liniju jugoistočno od Požege. Bande su zaprečile put Užice — Dub. Komanda 34. armijskog korpusa je tamo određena. Put je očišćen. Marševski pokret u dolini Drine teče po planu.

Na sremskom frontu neprestano traju borbe u kojima obe strane imaju visoke gubitke i u kojima neprijatelj i dalje osvaja zemljište. Na dan 7. 12. pre podne, neprijatelj je kod Otoka dopro do želez-ničke pruge Brčko — Vinkovci. Otok se moglo preoteti. Naš protivna-pad na neprijateljski mostobran Opatovac, međutim, zaustavljen je bočnom vatrom.

Na dunavsko-dravskom frontu, obostrana dejstva vatrom. Neposredno potčinjene jedinice komandantu Jugoistoka

69. armijski korpus za specijalnu namenu: odbijeni su neprijateljski napadi na uporišta u rejonu Banje Luke.

11.30 časova. Kritična situacija kod 15. armijskog korpusa i zahtev za promenom vođenja borbe

Komandant Jugoistoka, telegramom op. str. pov. br. 6644/44., predao je Vrhovnoj komandi oružanih snaga izveštaj komandanta 15. brdskog armijskog korpusa, generala oklopnih jedinica Fena od 16. 12. u 10.00 časova o kritičnoj situaciji u rejonu borbenih dejstava Knin,

Pošto nije data mogućnost za brže dovođenje snaga 15. brdskom armijskom korpusu, komandant Jugoistoka moli Vrhovnu komandu oružanih snaga da sada preispita da li treba da ostane u važnosti dosadašnji borbeni zadatak (»braniti Hrvatsku«). Komandant Jugoistoka je mišljenja da 15. brdski armijski korpus od sada treba da vodi borbu iz pokreta sa punim iskorišćenjem zemljišta, kako bi održao borbenu moć snaga sa kojima još raspolaže i što više dobio u vremenu. Komandant Jugoistoka zato moli Vrhovnu komandu oružanih snaga za saglasnost da se komandant 15. brdskog armijskog korpusa ovlasti da borbu u odstupanju vodi dosadašnjim načinom borbenih dejstava sa ciljem da borbom za usporavanje dobije što više u vremenu. Pri tom, formiran u odrede za zaprečavanje i izbegavajući samo pritisak nadmoćnijeg neprijatelja, srne da se povuče do linije Karlobag — Gospić — Bihać da bi, po dovođenju svežih snaga, sa ove linije iznova otpočeo protivnapad.

Komandant Jugoistoka namerava da žurno dovede železnicom delove 117. lovačke divizije na teritoriju zapadne Hrvatske, pošto se odavde jedino ove snage mogu brzo da stave na raspolaganje. Anga-žovane delove 1. brdske divizije kod Korpusne grupe »Kibler«, tada tek mogu da smene delovi 11. vazduhoplovne pešadijske divizije. Međutim, pošto sve ove mere ne mogu blagovremeno da dođu do izražaja, komandant Jugoistoka smatra nužnim da se, kao što je napred javljeno, izvrši izmena u vođenju borbe. Namera je da se obezbeđenje južnog boka izvrši dovođenjem, preko Travnika, 181. ili 297. pešad. divizije. Tu se ipak radi o snagama koje Komanda Grupe armija »E«, na osnovu situacije, još ne može slobodno da stavi na raspolaganje.

19.00 časova. Odluka Vrhovne komande oružanih snaga

Na gornji telegram stigla je sledeća odluka Vrhovne komande oružanih snaga:

Direktiva Vrhovne komande oružanih snaga/Generalštab oružanih snaga, Operativno odeljenje kopnene vojske — Jugoistok str. pov. br. 77412/44. od 19. 11. (vidi operacijski dnevnik, strana 621) po kojoj komandant Jugoistoka treba da brani Hrvatsku, ostaje načelno u važnosti.

Najpreči zadatak komandanta Jugoistoka jeste da, u vezi sa borbama severno od Drave, svoj duboki bok na Dravi zaštiti što jačim snagama i spreči neprijatelju prodor na teritoriju Slavonije. Pored toga, treba što duže zaustaviti prodiranje neprijateljskih snaga sa dalmatinskog primorja sa juga u pravcu Bihaća. Odmah kako se ovde dovedu ma koje pogodne snage, mora se težiti da se napadnu i potuku neprijateljske grupe koje prodiru preko Knina, pošto se samo ovim putem može isključiti ugrožavanje južnog boka zone operacija i održati veza sa teritorijom Istre.

Gornja direktiva Vrhovne komande oružanih snaga saopštena je u izvodu telegramom Grupi armija »E« (komandant Jugoistoka, Operativno odeljenje str. pov. br. 6655/44).

Ova direktiva Vrhovne komande oružanih snaga smatra se kao odgovor na dalekovidno planiranje maršala, barona fon Vajksa od 25. 11, a koje je razvoj situacije za poslednjih 14 dana potpuno potvrdio. (Pravovremeno, je od neprijatelja iznuđeno, pomeranje težišta dejstava na skraćeni front u severozapadnoj Hrvatskoj, da bi se oslobodile snage za ofanzivno vođenje borbe).

Uporedi uz to op. str. pov. br. 0340/44. od 25. 11, operacijski dnevnik, strana 639, prilog XXXXIII/44. kod načelnika štaba, a isto tako i telefonski razgovor general-pukovnika fon Gildenfelta sa generalom Vinterom od 28. 11. 1944, operacijski dnevnik, strana 658.

Obaveštajni večernji izveštaj od 7. 12. 1944. sa procenom neprijatelja na istočnom frontu.

Prema radio-izveštajima, mora se sa tim računati da je neprijatelj saznao o dovođenju naših snaga duž Drine prema severu. Radi toga ima više razloga da ubrza potiskivanje našeg fronta u Sremu. Da li će on ovde da dovede, pored do sada poznatih snaga, još i ostale delove 68. streljačkog korpusa radi angažovanja na frontu (223. streljačka divizija) ili će, pak, dovesti snage koje su predviđene za upotrebu severno od Drave, može se ostaviti otvorenim za razmatranje.

Verovatno uskoro treba očekivati angažovanje bugarskih snaga u Sremu.

8. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«

Na sremskom frontu očuvan je kontinuitet fronta, uprkos neprekidnih napada neprijatelja, koji su delom bili podržani teškom artiljerijom i višecevnim oruđima, kao i lokalnom gubitku zemljišta (istočno od Otoka).

Istočni front

91. armijski korpus za specijalnu namenu: u prodoru prema jugu, delovi 22. lovačke divizije zauzeli su u jurišu Mojkovac. Zaštitnice 41. tvrđavske divizije, bez dodira s neprijateljem, stigle su u rejon istočno od Sjenice.

34. armijski korpus za specijalnu namenu: Borbena grupa »Šolc« preuzela je komandu nad snagama koje su se nalazile u rejonu Požega — Užice. Onde su odbijeni napadi bandi. Komanda 34. armijskog korpusa za specijalnu namenu stigla je u Zvornik. U dolini Drine, čelo kolone 11. vazduhoplovne pešadijske divizije stiglo je u Bijeljinu.

Grupa »Kibler«: ruski bataljon, koji je u noći između 7/8. 12. severozapadno od Vukovara prešao na južnu obalu Dunava, blokiran je. Napad neprijatelja, koji je bio usmeren prema severnom delu »zelene« linije (Orolik — Sotin), do sada je krvavo odbijen. Delovi 117. lovačke divizije, koji su nastupali železnicom, angažovani su za likvidaciju neprijateljskog mostobrana kod Vukovara.

Između Save i Bosuta oživela su dejstva bandi. Neprijatelj je zauzeo naseljena mesta u rejonu istočno i severoistočno od Brčkog.

Na istočnoj obali Dunava, severno od Vukovara, artiljerijskom vatrom je rasturena neprijateljska skupina jačine čete.

Odbijen je pokušaj prelaza preko Drave kod Moslavine neprijateljskih izviđačkih grupa.

69. armijski korpus za specijalnu namenu: pri čišćenju zemljišta od neprijatelja zapadno od Banje Luke, odbačene su jake bande. Namera je da se očisti od neprijatelja oblast između Virovitice i Drave.

Planiranje

U vezi dopisa komande Grupe armija »E« op. str. pov. br. 11827/44 (odnosi se na namere Grupe armija »E«, uporedi operacijski dnevnik str. 701), komandant Jugoistoka je predao komandi Grupe armija »E« telegram op. str. pov. br. 6668/44:

Vrhovna komanda oružanih snaga naredila je da se treba načelno pridržavati zadatka za odbranu Hrvatske (vidi operacijski dnevnik str. 711). Težište dejstava treba, nedvosmisleno, da bude na sremskom i dravskom frontu, kao i na sektoru Kraljevica — Knin. Potrebne snage za to dobijati bezobzirnim skidanjem snaga sa drugih frontova i primanjem svakog rizika. Ukoliko silom prilika (stalno ugrožavanje dubokih bokova i pozadine Grupe armija »E« ili unutrašnje političke krize) dolazi u pitanje skraćivanje fronta, shodno gornjem dopisu, koji se na ovo odnosi, Grupe armija »E«, odluka nije još zrela. Generalštabne pripreme treba da se izvrše. Za sprovođenje je potrebno firerovo naređenje, koje će maršal, u vezi sa očekivanim daljim pomeranjem snaga prema severnoj Hrvatskoj i posle razjašnjavanja podataka o neprijatelju na južnoj i jugoistočnoj granici Hrvatske, tražiti od Vrhovne komande oružanih snaga. Borbeni zadatak za Korpusnu grupu »Kibler«

U telegramu komandanta Jugoistoka op. pov. br. 6656/44. dato je objašnjenje Vrhovnoj komandi oružanih snaga (Generalštab oružanih snaga) o borbenom zadatku koji je komanda Grupe armija »E« izdala Korpusnoj grupi »Kibler« na dan 7. 12. 1944:

Svako uzmicanje ili povlačenje pod borbom Korpusne grupe »Kibler« može da dovede do daljeg zaoštravanja situacije između Save i Drave. Sve namere i razmišljanja, koje iz toga proističu, najoštrije suzbijati kod rukovodstva i trupe.

Od presudnog je značaja da se isključi ugrožavanje železničke pruge Brčko — Vinkovci i očisti od neprijatelja put Otok — Komletinci — Orolik. Kasniji cilj: preotimanje »nibelunške« linije.

Pored toga, ubrzati dovođenje i stavljanje na raspolaganje: Borbene grupe »Dauner« i prednjih delova 11. vazduhoplovne pešadijske divizije koji pristižu.

Komandant Jugoistoka je u celini odobrio ovaj borbeni zadatak.

Obaveštajni večernji izveštaj sa procenom neprijatelja na istočnom frontu od 8. 12. 1944. godine

Namera neprijatelja, koji napada na sremskom frontu, može da bude dovlačenje daljih sopstvenih snaga preko Save ka severu, pre svega daljim pomeranjem napred jakih banditskih snaga, prekinuti a zaim angažovanjem potčinjenih združenih jedinica 68. streljačkog korpusa zauzeti železnički čvor Vinkovce. Pretpostavlja se sa velikom verovatnoćom vrlo skoro angažovanje tenkova, o čemu postoji više izveštaja. Dalje se mora računati sa porastom aktivnosti banditskih snaga koje se nalaze u pozadini zone borbenih dejstava, a možda i s fronta uz učešće bugarskih združenih jedinica.

Sve skupa se pojačano ocrtava nastojanje neprijatelja da, napadom prema zapadu, uspostavi vezu sa snagama koje se nalaze severno od Drave ili je tek prelaze. Preticanje (ostalih snaga) 75. streljačkog korpusa, kako se pretpostavlja, koji treba da obezbedi operaciju u južnoj Mađarskoj severno od Drave, ima pri tom i dalje presudan značaj.

9. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

U Sremu neprekidno traju uspešne odbrambene borbe sa neprijateljem koji napada snagama jačine puka. Priticanjem novih snaga može se priželjkivati likvidiranje prodora u »zelenu« liniju, i neprijateljskog mostobrana Vukovar. U rejonu severno od Knina, situacija je i dalje zategnuta, Stalne kiše i teškoće zemljišta usporavaju pokrete. Grupa armija »E«

Jadranski front

21. brdski armijski korpus: prodorom prema severu, pri stalnoj kiši i teškim zemljišnim prilikama, stigao je u rejon 4 km jugozapadno od Mateševa. 181. lovačka divizija povukla se iz rejona Danilov-grada na zaprečni položaj Spuž.

5. SS-brdski armijski korpus: bez naročitih događaja.

15. brdski armijski korpus: odbijeno je više neprijateljskih prodora u Gračac.

Istočni front

91. armijski korpus za specijalnu namenu: radi rasterećenja 22. lovačke divizije, ispred koje se neprijatelj pojačava, namera je da se izvrši napad 963. tvrđavskom brigadom iz tesnaca Jabuka preko Pljevalja na put prema jugoistoku.

Borbena grupa »Šolc«: u rejonu Požege traju neprekidne borbe sa bandama koje su u napadu.

34. armijski korpus za specijalnu namenu: iz rejona Užice odmar-širala je poslednja marševska grupa. Komanda 34. armijskog korpusa za specijalnu namenu stigla je u Bijeljinu i uspostavila vezu sa Grupom »Kibler«. Marševski pokreti između Bijeljine i Brčkog otežani su zbog visoke vode.

Grupa »Kibler«: neprijatelj je izvršio novi napad u rejonu seve-rozapadno od Otok — Dunav sa pravcem glavnog udara prema Oroliku i jugoistočno od Sotina. Ovde su krvavo odbijeni Rusi, koji su napade izvodili snagama jačine puka, a protiv brojno jako nadmoćnijeg neprijatelja postignut je puni odbrambeni uspeh. Na neprijateljskom mostobranu, severozapadno od Vukovara, protivnapadom ojačanog 118. izviđačkog bataljona, koji je izveden sa velikim poletom, povraćena je železnička stanica. Oko dva neprijateljska bataljona su razbucani a potopljena jedna topovnjača na Dunavu. Delovi 117. lovačke divizije su na dan 9. 12. po podne otpočeli pokret radi konačnog čišćenja od neprijatelja.

Jedinice neposredno potčinjene komandantu Jugoistoka: odbijeni su noćni napadi bandi na uporište u rejonu istočno od Kutine.

10. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Od jakih kiša, koje su trajale danima, visoko nabujale planinske rečice razorile su ili oštetile u Crnoj Gori i Bosni mnoge mostove koji su od presudnog značaja za pokret, borbu i snabdevanje (Bioče, Prijepolje, Zenica). Na ovaj način, između ostalog, napredovanje 21. brdskog armijskog korpusa usporeno je za najmanje 8—10 dana. Komanda stoji pred novim teškim odlukama. Uz to još dolazi da će poplava takođe ometati dalje dovođenje snaga na sremski front.

Korpusna grupa »Kibler« izborila je lep uspeh: konačno je likvidiran neprijateljski mostobran severozapadno od Vukovara a neprijatelj pretrpeo visoke gubitke u ljudstvu i materijalu. Nasuprot tome, slabiji neprijatelj je na dan 10. 12. u podne izvršio prelaz preko Drave severozapadno od Valpova. Grupa armija »E«

Jadranski front

Usled visoke vode, nastupila je katastrofa (kod Bioča je srušen glavni most) i zaustavila prodor 297. pešadijske divizije u Mateševo, 2-tonski most je pojačan na 4-tonski.

5. SS-brdski armijski korpus: u rejonu borbenih dejstava Mostar, sem uspešne akcije potrebnih odeljenja kod Lise, nije bilo promena u situaciji.

15. brdski armijski korpus: u rejonu borbenih dejstava, naše snage, posle odbijanja više neprijateljskih napada, noću između 8/9. 12. povukle su se na prevoj istočno od Vrpolja.

Dovedeni bataljon 1. lovačkog rezervnog puka 69. armijskog korpusa za specijalnu namenu stigao je u Bihać.

Sopstveni gubici u borbi oko Knina: 4480 ljudi, od toga 1058 ranjenih i zbrinutih, 700 ranjenika u neprijateljskim rukama, 2730 umrlih ili nestalih.

Ukupna jačina 264. pešadijske divizije na dan 5. 12: 1526 ljudi.

Gubici u materijalu: 41 top, 57 protivavionskih topova, 6 protivtenkovskih topova i skoro celokupno teško oružje 264. pešadijske divizije.

Istočni front:

91. armijski korpus za specijalnu namenu i Borbena grupa »Šolc«: situacija nepromenjena

34. armijski korpus za specijalnu namenu: zbog preplavljenosti puta na obali Save istočno od Brčkog, usporen je tok marševskog pokreta.

Grupa Kibler«: u Sremu, između Save i Bosuta, živa borbena dejstva bandi. Neprijatelj, koji je još 9. 12. po podne bezuspešno napadao na Orolik i Sotin snagama jačine i do puka, 10. 12. je tamo izvodio nepovezani napad snagama četa—bataljon. Neprijateljski mostobran severozapadno od Vukovara, posle dvodnevnih borbi u kojima se naročito istakao 118. izviđački bataljon, ojačan 1. baterijom 191. brigade jurišnih topova, razbijen je u bliskoj borbi (dva ruska bataljona) u ranim jutarnjim časovima.

Na Dravi, neprijatelj neprekidno dejstvuje vatrom. Severozapadno od Valpova, policijske snage blokirale su neprijatelja, jačine čete, koji je prodro na južnu obalu. Za likvidaciju dovedena je iz Vukovara jedna borbena grupa.

Neposredno potčinjene jedinice komandantu Jugoistoka 69. armijski korpus za specijalnu nameu: u toku je naša operacija južno od Siska. Delovi 1. kozačke divizije, koji imaju zadatak da vrše čišćenje od neprijatelja južno od Drave u pravcu Virovitice, stigli su u Koprivnicu.

Obaveštajni večernji izveštaj sa procenom neprijatelja na istočnom frontu od 10. 12. 1944. godine

Obaveštajno odeljenje/oficir Abvera pov. br. 8761/44.

Povećanje aktivnosti bandi na teritoriji Srema i Slavonije, koje je pretpostavljeno u proceni situacije kod neprijatelja od 8. 12. 1944, sada je nedvosmisleno potvrđeno pokretima Titovih snaga koje su tamo otkrivene. Posle toga, očekuje se da Titov 6. korpus sa 40. divizijom napreduje u rejonu Vinkovci, da se 12. divizija prebacila na odsek Osijek—Donji Miholjac južno od Drave, a da je sada i 10. korpus otpočeo pokret prema okolini Virovitice. Sadejstvo Titovih snaga sa ruskim združenim jedinicama severno od Drave nedvosmisleno se, između ostalog, dokazuje i prisluškivanjem ruskih radio-stanica vazduhoplovnih oficira za vezu.

11. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Katastrofom koju je prouzrokovala visoka voda, sada je poplavljen i most na Drini kod Ljubovije. Usled odronjavanja zemlje, brdski putevi u Bosni i Crnoj Gori zaprečeni su na mnogim mestima. Grupa armija »E«

Jadranski front:

91. armijski korpus za specijalnu namenu: pred borbenom grupom 22. pešad. divizije, na visovima Tare jugozapadno od Mojkovca, neprijatelj je u dobro izgrađenim položajima. 963. tvrđavska brigada, radi olakšanja situacije 22. lovačke divizije, izvršila je udar od Pljevalja ka Šahovićima. Put Novi Pazar — Višegrad prolokan je na širokim deonicama. Marševski pokreti 41. tvrđavske divizije sada su paralizovani.

Borbena grupa »Šolc«: kod Požege i Užica odbijeni su jaki prodori bandi. Na putu Požega — Višegrad mnogi mostovi su srušeni ili teško oštećeni. Deonice puta su delimicno pod vodom, čime je povlačenje na zaprečni položaj Požega ponovo usporeno.

34. armijski korpus za specijalnu namenu: motorizovani delovi (7. SS-brdske divizije), koji se još nalaze na istočnoj obali Drine, zbog razaranja mosta kod Ljubovije moraće da se vode okolnim putem preko Višegrada.

Grupa »Kibler«: u nepreglednoj šumskoj oblasti između Save i Bosuta, vode se borbe sa infiltriranim grupama bandi. U toku je naš napad sa severozapada na Komletince u cilju pomeranja napred glavne odbrambene linije. Između Orolika i Sotina, neprijatelj se 11. 12. ograničio na izvođenje lokalnih prodora.

Na dugačkom boku na Dravi, neprijatelj pojačava svoja borbena dejstva. Pri pokušaju prelaska reke slabijim snagama severozapadno od Valpova, kod Miholjca i zapadno od Moslavine, pojavile su se i mađarske bande.

U vezi sa operacijom neprijatelja na dravskom frontu, ponovo su oživela borbena dejstva bandi na severoistočnoj ivici planine Papuk.

Sumarni izveštaj sa rejona Vukovar:

Neprijatelj je izgubio: 248 mrtvih, 75 zarobljenih. Plen: 9 protutenkovskih topova, 23 protivtenkovske puške, 16 teških mitraljeza, 100 lakih mitraljeza, 43 automata, 131 puška i 2 topovnjače su potopljene.

Organizacija komandovanja na severnom krilu Grupe armija »E«

Telegramom op. pov. br. 6704/44., komandant Jugoistoka dao je svoju saglasnost sa organizacijom komandovanja na severnom krilu, koju je predložila komanda Grupe armija »E«. General-potpukovnik Kibler je, po predaji dužnosti general-potpukovniku fon Ludvigeru, krenuo ka 2. oklopnoj armiji, koja je onda dala Grupi armija »E« general-potpukovnika Vitmana da vodi 117. lovačku diviziju. General avijacije Felmi krenuće iz Zagreba 12. 12. Divizijski štab za specijalnu namenu »Štefan« će se, za prvo vreme, upotrebiti kao štab za rukovođenje na severnom boku. Generalštabni major Vajer stavlja se ovom štabu na raspolaganje.

Obezbeđenje železničke pruge Maribor — Zidani Most

Komandant Jugoistoka izvestio je, telegramom str. pov.' br. 1699/44. Vrhovnu komandu oružanih snaga (Generalštab oružanih snaga) o nedovoljnom obezbeđenju važne železničke pruge Maribor — Zidani Most od strane zamenika komandanta 18. armijskog korpusa, kao i o uznemiravanju u znatnom obimu na ovoj pruzi za poslednjih 14 dana.

Na osnovu gornjeg izveštaja, Vrhovna komanda oružanih snaga izdala je direktivu načelniku naoružanja kopnene vojske i komandantu dopunskih trupa kopnene vojske da lično zamenik komandanta 18. armijskog korpusa treba da se stara o obezbeđenju pruge Maribor — Zidani Most angažujući za to teritorijalne jedinice (Folksšturm) i odlažući za kasnije druge zadatke.

Obaveštajni večernji izveštaj sa procenom neprijatelja na istočnom frontu od 11. 12. 1944. godine

Obaveštajno odeljenje/oficir Abvera pov. br. 8781/44.

Posle sadašnje potvrde da se kod Mitrovice očekuju neprijateljski tenkovi, posebno je istaknut značaj koji neprijatelj pridaje borbama na sremskom frontu. Angažovanje će verovatno uslediti na severnom odseku sremskog fronta. Sa verovatnoćom da će učešće tenkova biti praćeno regularnim ruskim trupama, povećava se i mogućnost da se angažuju i ostale snage 68. korpusa.

Pokreti neprijatelja, koji su nedavno utvrđeni za put Virovitica — Barč, dozvoljavaju da se donese prethodni zaključak a isto tako i o prelasku reke od strane regularnih trupa u pravcu juga da bi sa ovima dejstvovao efikasno u pozadini desnog krila 2. oklopne armije, kao i na prelaz reke od strane bandi prema severu radi dopune ruskih združenih jedinica koje su tamo angažovane na frontu.

12. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Na dan 12. 12. 1944. u 12.00 časova 34. armijski korpus za specijalnu namenu preuzeo je komandu nad dosadašnjim sektorom (Zvornik — jugoistočno Barč) Grupe »Kibler«.

Situacija se karakteriše izvesnom čvrstinom napadnutih fron-tova u Sremu, severno od Drave i između Blatnog jezera i Dunava i neprijateljskim pokretima u cilju obuhvata severno od Budimpešte.

Da li će neprijatelj, između Blatnog jezera i Drave, i dalje napadati da bi iskoristio tamo postignuti uspeh protiv 68. armijskog korpusa, ne može se još razaznati. Činjenica je da neprijatelj ima nameru da ostavi snage prema severu.

Na teritoriji Bosne i Crne Gore, marševski pokreti Grupe armija »E« sada su skoro potpuno zaustavljeni, više zbog šteta zbog visoke vode nego od dejstva neprijatelja. 21. armijski korpus još nije izašao preko Mateševa, a čela napadnih kolona 22. pešad. divizije još se nalaze kod Mojkovca na Tari, gde je srušen prelaz. Mali međuprostor između 21. i 91. armijskog korpusa ne može još da se probije. Ukupno su još uvek 4 divizije (181, 297, 22. i 41) vezane u Crnoj Gori a, međutim, na severu su hitno potrebne snage.

Sve se više i više ocrtavaju pripreme Tita da osvoji Hrvatsku. Težište dejstava u borbi sa divizijama bandi je i dalje u rejonu severno od Knina. Kao drugo težište, kako izgleda, ocrtava se južno od Barča u rejonu Virovitice. Da li tamo otkrivena koncentracija snaga stoji u vezi sa sremskim frontom, odnosno da li se radi o pokretu neprijatelja južno od Drave u pozadinu 2. oklopne armije ili u pravcu Sisak — Zagreb, nije još utvrđeno.

Grupa armija »E«

Jadranski front:

21. brdski armijski korpus: udarna grupa, pošto je slomila jači otpor neprijatelja kod Mateševa, zauzela je 90 m dugačak most južno od mesta, koji je neprijatelj razorio.

5. SS-brdski armijski korpus: pri ogorčenom neprijateljskom otporu i osetljivim sopstvenim gubicima, nastavljena je operacija čišćenja u pozadinskoj oblasti u rejonu Busovača — Zenica — Travnik.

U rejonu borbenih dejstava 15. brdskog armijskog korpusa situacija je ponovo zategnuta. Posada Gračaca, koja je imala naređenje da se probije u Mazin, napadnuta je kod Bruvna od strane jakog neprijatelja. Mora se računati sa mogućnošću novih pojava rasula kod hrvatskih združenih jedinica.

Istočni front:

91. armijski korpus za specijalnu namenu: uopšte uzev, situacija je nepromenjena. Na borbu i marševske pokrete deluju i dalje štete koje je nanela visoka voda.

Borbena grupa »Šolc« povukla je sopstvene snage sa zaprečne linije oko Požege na zaprečni položaj Užice.

34. armijski korpus za specijalnu namenu: u Sremu, u rejonu severno od Save, bande stalno vrše jak pritisak na železničku prugu Brčko — Vinkovci. Vode se i dalje borbe sa snagama bandi koje su se infiltrirale u šumskoj oblasti severno od Save. Na dan 12. 12. rano, naša borbena grupa nastavila je napad radi ispravljanja glavne od-brambene linije u rejonu Komletinci — Orolik. Dalje prema severu do Sotina na Dunavu, neprijatelj je 11. 12. uveče ponovo preduzeo svoj napad. Neprijatelj tamo privlači pojačanje.

Neprijateljski pokušaji prelaza preko Drave, između Bijelog Brda (istočno-jugoistočno od Osijeka) i Moslavine, mogli su da se razbiju. Sa planine Papuk, bande neprekidno vrše jak pritisak prema rejonu Đakovo — Našice.

Komandantu Jugoistoka neposredno potčinjene jedinice

69. armijski korpus za specijalnu namenu: delovi 1. kozačke divizije, u rejonu Koprivnice, pripremili su se za proboj prema jugoistoku.

Grupa armija »Jug« zahteva da se Barč povrati

Komandant Jugoistoka, telegramom op. str. pov. br. 6719/44. zamolio je Komandu Grupe armija »Jug« da joj saopšti da li postoje izgledi da se front 2. oklopne armije, shodno direktivi koju je 8. 12. izdala Vrhovna komanda oružanih snaga (Generalštab oružanih snaga — operacijski dnevnik, strana 715), u dogledno vreme ponovo pokrene napred prema istoku.

S obzirom na sadašnji 150 km dugi, skoro neobezbeđeni, front na Dravi, kroz koji je neprijatelj od pre nekoliko dana izvršio infiltraciju prema jugu, komandant Jugoistoka mora pridavati povećan značaj vezivanju jačih neprijateljskih snaga, naročito na južnom krilu, napadom 2. oklopne armije a, pre svega, povratku Barča.

Komandant Jugoistoka, pre svega, nema na raspolaganju snage da bi mogao da obezbedi Dravu ili bar da zaustavi napad preko Drave jačih neprijateljskih delova. Izviđanje iz vazduha otkrilo je kod Barča saobraćaj trupa na oberna obalama i skelski saobraćaj. To se može odnositi na dovoženje materijala za bande a i na početak obuhvatnog pokreta prema južnom krilu 2. oklopne armije. U najnepovoljnijem slučaju, komandant Jugoistoka mora da računa sa razvojem ruskih trupa u Slavoniji sa ciljem da ubrzaju Titov dolazak do vlasti u Hrvatskoj i, u vezi sa otpočetim prodorom neprijatelja od Knina prema Bihaću, izvede uništenje ,Grupe armija »E«. Za sprečavanje ove opasnosti, komandant Jugoistoka smatra povraćaj Barča kao odlučujući i moli Grupu armija »Jug« da saopšti Grupi armija »F« osnovnu zamisao i plan.

13. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E« Jadranski front:

Ispred 21. brdskog armijskog korpusa, neprijatelj je u izgrađenim visinskim položajima, zapadno od Mateševa, zaprečio put za Kolašin. Prema putu Podgorica — Mateševo u porastu je pritisak neprijatelja. Napadi koje je neprijatelj izvodio prema zaprečnom položaju oko Podgorice, delimično su odbijeni u bliskoj borbi.

Kod 5. SS-brdskog armijskog korpusa, neprijatelj je na putu za Travnik prešao u protivnapad i potisnuo naše snage u Busovaču.

U rejonu borbenih dejstava 15. brdskog armijskog korpusa, situacija je ponovo zategnuta. Jake neprijateljske snage napale su kod Bruvna našu borbenu grupu i razbile je. Masa pripadnika hrvatskih legionarskih jedinica prebegla je na neprijateljsku stranu.

Istočni front:

Kod 91. armijskog korpusa za specijalnu namenu, 963. tvrđavska brigada je, posle izvršenog udara radi olakšanja situacije u pravcu Šehovića, otpočela odstupni marš preko planine u pravcu tesnaca Jabuka. Zaštitnice 41. tvrđavske divizije evakuisale su Sjenicu. Čelo divizije stiglo je u Uvac (severozapadno od Priboja). Visoka voda razorila je tamošnji most.

Borbena grupa »Šolc« odbila je napad bandi na položaje mostobrana Užice. Namera je da se preko Višegrada i Sokolca dovedu u sastav 34. armijskog korpusa za specijalnu namenu dva tvrđavska pešadijska bataljona sa motorizovanim delovima 7. SS-brdske divizije.

Na sektoru 34. armijskog korpusa za specijalnu namenu, odbijeni su prodori bandi između Save i Bosuta. Neprijatelj je na izgrađenim položajima zaustavio naš obnovljeni napad u cilju zauzimanja Komletinaca. Južno od Dunava, usim toga, uz visoke gubitke odbijen je neprijateljski napad sa pravcem glavnog udara na Sotin.

Na Dunavu i Dravi nije bilo značajnijih borbi. Na ovom sektoru angažovana je 11. vazduhoplovna pešadijska divizija sa delovima za obezbeđenje.

Komandantu Jugoistoka neposredno potčinjene jedinice

69. armijski korpus: u rejonu jugozapadno od Zagreba zahuktala se operacija čišćenja od neprijatelja. Borbena grupa »fon Šulc« otpočela je pokret iz Koprivnice prema istoku.

Obaveštajni večernji izveštaj sa procenom neprijateljske situacije na istočnom frontu od .13. 12. 1944. godine

Obaveštajno odeljenje/oficir Abvera pov. br. 8842/44.

Angažovanjem još i 223. streljačke divizije na severnom sektoru sremskog fronta ovde se, i osim toga, ocrtava težište dejstava u vođenju borbe neprijatelja, pri čemu se u kratkom vremenu očekuje i angažovanje otkrivenih tenkova.

Namera neprijatelja bila bi, angažujući uskoro jake, verovatno i bugarske snage, da izbori proboj u pravcu Osijeka. Ruske regularne jedinice koje su ovde koncentrisane i preko Drave postavljene, a naročito u duhu komandovanja ojačane bande, treba za to da stvore poželjne preduslove. Da će se takvim u duhu komandovanja naročito ispoljenim ruskim uticajem na bande, koje su koncentrisane južno od Drave, istovremeno aktivirati i spojiti celokupne snage bandi u severozapadnoj Hrvatskoj, mora se pretpostaviti. Njihov uticaj na unutrašnju političku situaciju Hrvatske ne sme se prevideti.

U severoistočnoj Hrvatskoj očišćena je od neprijatelja južna obala Drave. Jugoistočno od Vukovara neprekidno traju snažne lokalne borbe sa sovjetskim snagama podržavanim bandama.

14. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«

21. brdski armijski korpus otpočeo je pokret iz Mateševa sa jednini grenadirskim pukom radi probijanja ka Kolašinu. Bande neprekidno vrše jak pritisak, sa zapada i istoka, na put Podgorica — Mateševo.

U Bosni i u Crnoj Gori (severoistočno od Mostara) je prekinuta operacija 5. SS-brdskog armijskog korpusa, jer se neprijatelj povukao bez borbe. U rejonu Busovače (južno od Zenice) neprijatelj je napadom, podržanim artiljerijom i minobacačima, izborio lokalno povlačenje fronta.

Da bi dobila snage za izvođenje efikasnog protivnapada protiv ojačanog neprijatelja na gornjoj Uni, Komanda 15. brdskog armijskog korpusa naredila je povlačenje sa zaprečnog položaja, na putu kroz tesnac Klanac, na uzvišenja severno od Suvaje (severno od Srba).

Istočni front:

U zoni 91. armijskog korpusa za specijalnu namenu, kod Mojkovca na severnoj obali Tare, borbena grupa vrši koncentraciju radi daljeg prodora prema jugu i sjedinjavanja sa 21. brdskim armijskim korpusom. Odbijen je napad bandi na zaprecnu liniju severozapadno od Sjenice.

Borbena grupa »Šolc«: neprijatelj nadire ka mostobranu 104. lovačke divizije kod Užica.

U Sremu je neprijatelj na dan 14. 12, posle jake artiljerijske pripreme i uz podršku jurišne avijacije, ponovo izvršio napad kod Sotina (južno od Dunava) na glavnu odbrambenu liniju 34. armijskog korpusa za specijalnu namenu, ali bez uspeha.

Komandantu Jugoistoka neposredno potčinjene jedinice

U zoni 69. armijskog korpusa za specijalnu namenu, pri akciji čišćenja jugozapadno od Zagreba, u borbi protiv dobro naoružanih bandi zauzeta je Bratina.

Borbena grupa »fon Šulc«, u daljem nastupanju iz rejona Koprivnice u dolini Drave prema jugoistoku, uspostavila je vezu sa južnim krilom 68. armijskog korpusa.

Obaveštajni večernji izveštaj sa procenom neprijatelja na zapadnom frontu od 14. 12. 1944. godine

Obaveštajno odeljenje/oficir Abvera pov. br. 8861/44.

Posle angažovanja do sada 4 divizije bandi u rejonu borbenih dejstava Knin, čije sadašnje pregrupisavanje navodi na zaključak o daljim namerama za obuhvat, mora se — po Burhardovim izveštajima — sada računati i sa dovođenjem najmanje 3 druge divizije (8, 13 i 43) sa opšteg severozapadnog pravca u rejon Bihaća, čiji se zadatak sastoji u »zauzimanju Bihaća do Božića«. Zato treba očekivati da će neprijatelj, posle dovođenja svih raspoloživih snaga, težiti da uništi naše združene jedinice koje se nalaze na sektoru Knin — Bihać, da bi zatim oslobodio put prema severu, kako za već angažovane divizije bandi tako i za nove snage koje se dovoze preko mora.

15. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Na istočnom frontu, u Sremu, naše trupe izvojevale su 14. 12. pun odbrambeni uspeh. Pojačanja (tenkovi, možda i bugarske združene jedinice), koja neprijatelj prebacuje sa istoka, navode na očekivanje novog napada.

U rejonu severno od Knina, situacija se ponovo zaoštrila. Neprijatelj je ovde koncentrisao oko 8—10 divizija bandi radi dvostranog obuhvatnog napada protiv borbom iznurenog 15. brdskog armijskog korpusa i prodora u Bihać.

Komanda grupe armija »E« namerava da dovede Grupu »Fišer« (1 ojačani grenadirski puk i 08. izviđački bataljon) 34. armijskom korpusu, 41. tvrđavsku diviziju a kasnije ostatak 297. pešad. divizije na dravski front radi zaštite severoistočnog boka, 104. pešad. diviziju u Bihać radi olakšanja situacije kod 15. brdskog armijskog korpusa. Nasuprot tome, komandant Jugoistoka smatra kao sada najhitniji zadatak — brzo dovođenje rezervi u rejon Bihaća. Grupi »Fišer« (sada na maršu od Sarajeva prema Brodu), treba, po tome, promeniti pravac kretanja za Bihać.

Pored toga, zamoljena je Vrhovna komanda oružanih snaga za povraćaj delova 1. brdske divizije, koji su angažovani u 2. oklopnoj armiji. Ova divizija bi se upotrebila kod 15. brdskog armijskog korpusa.

Grupa armija »E«

Jadranski front

Napad udarne grupe 21. brdskog armijskog korpusa od Mateševa prema severu napredovao je do 4 km jugoistočno od Kolašina. Delovi 181. lovačke divizije povukli su se sa zaprečne linije južno od Podgorice na uži položaj mostobrana. Time je aerodrom Podgorica napušten.

Završeno je povlačenje snaga 15. brdskog armijskog korpusa na novi zaprečni položaj severno od Srba. Sa skraćene glavne odbrambene linije oslobođene trupe na desnom krilu otpočele su kod Lapca napad protiv neprijatelja. Pri operaciji čišćenja, u rejonu s obe strane Bihaća, banditske snage u istočnom delu planine Kapela odbačene su prema jugu.

Istočni front

U zoni 91. armijskog korpusa za specijalnu namenu južno od Brodareva i na zaprečnom položaju Sjenica, odbijeni prodori bandi. Posle uspostavljanja mosta na Tari kod Mojkovca, otpočeće 16/17. 12. napad na Kolašin.

41. tvrđavska divizija prikuplja se u rejonu Priboja.

Borbena grupa »Šolc«: bez značajnih događaja.

U Sremu, na istočnom frontu 34. armijskog korpusa za specijalnu namenu, neprijatelj se 15. 12. držao mirno.

Na dunavsko-dravskom frontu obostrana vatrena dejstva za uznemiravanje.

U pozadinskoj oblasti u toku je čišćenje od neprijatelja puta Osijek — Našice.

Komandantu Jugoistoka neposredno potčinjene jedinice

69. armijski korpus za specijalnu namenu: u operaciji čišćenja od neprijatelja doline Drave, snage su stigle u okolinu Đurđevca.

Stanje Grupe armija »E«

Načelnik štaba Grupe armija »E«, telegramom op. str. pov. br. 12225/44. od 14. 12. 1944, izvestio je:

O prekidima komunikacija od životne važnosti u celoj zoni grupe armija, koji su nastali katastrofom zbog visoke vode.

O situaciji kod neprijatelja.

O proceni sopstvenih snaga — položaja.

Sopstvene namere: ubrzanje dovođenja daljih snaga za obezbeđenje ugroženog severoistočnog boka grupe armija, kroz:

a — Grupa »Fišer« (ojačani 524. grenadirski puk i 68. izviđački bataljon), preko Sarajeva za Brod dolazi u sastav komande 34. armijskog korpusa;

b — dovođenje 41. tvrđavske divizije a kasnije ostatka 297. pešad. divizije, preko Sarajeva i Broda, za izgradnju dravskog fronta;

c — prikupljanje 104. pešad. divizije u rejonu Sarajevo — Zenica za prodor, preko Travnika i Jajca, u Bosanski Petrovac i olakšanje situacije kod 15. brdskog armijskog korpusa;

d — prikupljanje 22. pešad. divizije u rejonu Sarajeva, na raspolaganje grupi armija;

e — dovođenje 181. pešad. divizije radi angažovanja na drinskom sektoru, Goražde — Višegrad.

5) Vremenski plan pokreta.

Stanje u pogledu snabdevanja.

Neophodne organizacijske mere.

Upotreba 1. brdske divizije

Kod 2. oklopne armije postoji namera da povuče za sobom, na severnu obalu Drave, delove 1. brdske divizije koji se još nalaze kod Grupe armija »E«. Načelnik štaba komandanta Jugoistoka izvestio je o ovome, telegramom op. str. pov. br. 6771/44, zamenika načelnika Generalštaba oružanih snaga, general-potpukovnika Vintera i zamolio ga da se suprotstavi takvim pokušajima.

Komandant Jugoistoka je trenutno u tako teškoj situaciji da se ne može odreći ni jednog jedinog borca, nego, naprotiv, da opet vraća od 2. oklopne armije, kao nužno i što pre, one delove 1. brdske divizije koji su svojevremeno poslati na severnu obalu.

Komandant Jugoistoka namerava da upotrebi ponovo sjedinjenu 1. brdsku diviziju u rejonu borbenih dejstava Bihać, gde je povraćanje izgubljenog zemljišta moguće jedino upotrebom brdskih združenih jedinica.

Izviđački bataljon — Grupa 1. kozačke divizije

Rajhsfirer SS je preko Vrhovne komande oružanih snaga (Vrhovna komanda oružanih snaga/Generalštab oružanih snaga, Operativno odeljenje kopnene vojske/Jugoistok pov. br. 07825/44) zamolio da se 55. izviđački bataljon, koji je angažovan u rejonu Banje Luke, evakuiše radi formiranja kozačkog korpusa.

Komandant Jugoistoka izvestio je, telegramom op. str. pov. br. 6765/44, Vrhovnu komandu oružanih snaga (Generalštab oružanih snaga), da je Banja Luka — od kada je ugrožen Slavonski Brod — dobila novi značaj za vezu prema južnoj Hrvatskoj. Povlačenje 55. izviđačkog bataljona, pre nego što stigne zamena pune vrednosti, zbog toga ne odgovara. Vreme dolaska pogodnih snaga Grupe armija »E« u Banju Luku, jedva tek sredinom januara 1945. godine. Izvlačenje policijskih združenih jedinica

Rajhsfirer SS je vršio pritisak na Vrhovnu komandu oružanih snaga da se ukine potčinjavanje policijskih združenih jedinica oružanim snagama, pošto on veruje da je neodložno potrebno da su one u rejonu Zagreba, a pri daljem ostajanju policijskih jedinica i sadašnjem angažovanju, ne bi se moglo sprečiti njihovo rasulo putem prebegavanja neprijatelju.

Komanda Jugoistoka je, telegramom op. str. pov. br. 6763/44, obećala da će povući policijske jedinice iz njihove sadašnje upotrebe u Sremu i prikupiti ih u rejonu Zagreba.

Komandi Grupe armija »E« je, telegramom oper. str. pov. br. 6786/44. izdato naređenje da potčinjene policijske združene jedinice izvuče vod po vod iz sadašnje upotrebe i da ih stavi na raspolaganje grupenfireru Kamerhoferu.

16. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«

Južni front

Borbena grupa 21. brdskog armijskog korpusa zauzela je na juriš Kolašin. Most kod Mateševa, dugačak 90 m, ponovo je prohodan za kola.

U zoni 5. SS-brdskog armijskog korpusa, bande su izvodile samo lokalna borbena dejstva.

Na zapadnom krilu 15. brdskog armijskog korpusa, našim napadom protiv jakog neprijatelja na planini Plješivici osvojen je samo mali rejon.

Istočni front

Udarna grupa 91. armijskog korpusa za specijalnu namenu otpočeće pokret noću 16/17. 12. preko Tare ka jugu, radi sjedinjavanja sa 21. brdskim armijskim korpusom.

Na severnom krilu zaprečnog položaja Sjenica, infiltrirane neprijateljske snage odbačene su u planine.

41. tvrđavska divizija, posle ponovnog uspostavljanja mosta na Uvcu, u nastupnom maršu sa skraćenim odstojanjima za Sarajevo, čelom kolone stigla u Dobrun (istočno od Višegrada).

Borbena grupa »Šolc« povukla je snage za zaprečavanje iz rejona Užice na položaj mostobrana Bioska.

Na sektoru 34. armijskog korpusa za specijalnu namenu, između Save i Bosuta, bande vrše neprekidno pritisak na železničku prugu Brčko — Vinkovci. Naš napad u cilju pomeranja napred glavne odbrambene linije jugozapadno od Sotina, zaustavljen je jakom neprijateljskom odbrambenom vatrom.

11. vazduhoplovna pešadijska divizija preuzela je odsek na Dravi Vukovar — Valpovo.

Divizijski štab za specijalnu namenu »Štefan«, kao komanda pozadine grupe armija, premešten je u Đakovo.

U rejonu Moslavine, bande neprekidno vrše pritisak sa zapada. Razbijen je pokušaj prelaza na ostrvo na Dravi, severozapadno od Moslavine.

Komandantu Jugoistoka neposredno potčinjene jedinice

69. armijski korpus za specijalnu namenu: u dolini Drave odbijeno je više prodora bandi u Kalinovac (jugoistočno od Đurđevca). Nastavlja se čišćenje od neprijatelja visinskog zemljišta južno od Novigrada.

Međusobna razmena rasturenih delova jedinica između Grupe armija »F« i Grupe armija »Jug«

Komandant Grupe armija »Jug« pokrenuo je da se, putem međusobne razmene, sredi pitanje rasturenih delova divizija — združenih jedinica.

Komandant Jugoistoka pozdravio je telegramom op. str. pov. br. 6793/44. ovo nastojanje. Komandant Jugoistoka, sa svoje strane, poseban značaj pridaje skorom povraćaju borbenih grupa 117. i 118. lovačke divizije koje su angažovane severno od Drave.

Komandant Jugoistoka ne može da se saglasi sa željom Komande Grupe armija »Jug« da joj se preda 1. brdska divizija, pošto je ova divizija samo privremeno stavljena na raspolaganje 2. oklopnoj armiji a potrebna je u sadašnjoj situaciji u Hrvatskoj.

Izvlačenje komande 5. SS-brdskog armijskog korpusa

Na pitanje Vrhovne komande oružanih snaga, komandant Jugoistoka je, telegramom op. str. pov. br. 6787/44, izvestio Vrhovnu komandu oružanih snaga (Generalštab oružanih snaga) da je hitno izvlačenje komande 5. SS-brdskog armijskog korpusa moguće, ako bi se Komanda 22. brdskog armijskog korpusa, koja je sada angažovana kod 2. oklopne armije, stavila ponovo na raspolaganje radi angažovanja u Bosni i Hercegovini.

Gubici u zoni komandanta Jugoistoka u vremenu od 1—30. 10. 1944. godine, personalno-organizacijsko-kadrovsko odeljenje za podoficire i vojnike str. pov. br. 401/44.

pripadnici nemačkih oružanih snaga

Oficiri

mrtvi - ranjeni - nestali

16 - 31 - 16

Podoficiri i vojnici

mrtvi - ranjeni - nestali

690 - 2084 - 995

SS- i policijske združene jedinice

Oficiri

3 - 8 - —

53 - 171 - 13

inostrani vojnici

1 — 117

275 568

17. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«

Južni front:

Udarna grupa 297. pešad. divizije nastavila je, preko Kolašina, prodiranje prema severu. Put je na 500 m miniran. U toku 16. 12. neprijateljska avijacija je danju skoro potpuno paralisala marševske pokrete. Položaj na mostobranu Podgorica ponovo je sužen. Posle rušenja mosta na Zeti, evakuisan je Spuž.

U rejonu borbenih dejslava 15. brdskog armijskog korpusa, naša borbena grupa zauzela je više uzvišenja zapadno od Lapca i očistila od partizana. U planinskoj oblasti jugozapadno od Bihaća (Korenica) neprijatelj se pojačava. U toku je naš prodor iz Gospića prema Buniću.

Istočni front:

16. grenadirski puk je, noću između 16/17. 12, otpočeo pokret od Mojkovca, izborio prelaz na Tari i dalje prodire prema jugu u cilju sjedinjavanja sa 297. pešad. divizijom.

Na zaprečnom položaju Sjenica, vodi se neprekidna borba sa bandama koje napadaju.

41. tvrđavska divizija čelom kolone stigla je u rejon zapadno od Višegrada. Neprijatelj nadire prema mostobranu Bioska.

Na drinskom frontu su banditske snage ponovo prešle reku i ugrozile put Janja — Bijeljina. Neprijatelj je zaprečio put severoistočno od Zvornika. Delovi 7. SS-brdske divizije angažovani su za otvaranje puta.

Između Save i Dunava kao i na Dravi, neprijatelj se i dalje drži mirno. On vrši grupisanje svojih snaga za novi napad.

Na visinskom zemljištu južno od Novigrada i u dolini Drave, severoistočno od Đurđevca, odbačen je slabiji neprijatelj.

18. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji.

Posle borbi, koje su trajale nedeljama, protiv žilavog neprijatelja, klinovi napada 21. brdskog armijskog korpusa i 91. armijskog korpusa za specijalnu namenu spojili su se na dan 18. 12. u 12.30 časova između Kolašina i Mojkovca.

Na sremskom frontu ocrtava se razvoj za bitku bugarske 1. armije. Ostaje da se očekuje novi napad glavnim snagama neprijatelja sa pravcem glavnog udara preko Sotina u cilju oslobađanja doline Dunava. Moguće je da bugarske združene jedinice smene ruske, da bi se ove mogle angažovati u južnoj Mađarskoj.

Grupa armija »E«

U Crnoj Gori, čelni puk 21. brdskog armijskog korpusa napreduje u napadu severno od Kolašina. Posle planskog razaranja svih mostova i prelaza, zaštitnice su evakuisale Podgoricu.

Na borbenom frontu Mostar — Nevesinje, nije bilo naročitih događaja.

U pozadinskoj oblasti Bosne, između Maglaja i Doboja, vrši se čišćenje od neprijatelja glavnog puta dotura.

41. tvrđavska divizija, na maršu za Sarajevo, stigla je čelom kolona u Rogaticu.

U rejonu borbenih dejstava 15. brdskog armijskog korpusa nastavljena je naša napadna operacija iz Lapca na Udbinu i u Udbinu i u rejonu Bunić — Prijeboj. Odbijeni su slabiji neprijateljski napadi prema Gospiću.

Istočni front:

16. grenadirski puk je i dalje u napadu iz rejona Mojkovca prema jugu. Na južnom krilu zaprečnog položaja severozapadno od Sjenice, posle snažne borbe, razbijeno je više napada bandi.

Na drinskom frontu bande vrše neprekidno pritisak prema rejonu Janja — Bijeljina. Neprijatelj je opkolio Bijeljinu. Bande su zaprečile put prema Brčkom. Čelni puk 7. SS-brdske divizije, u napadu prema jugu, prodro je do severno od Branjeva.

Na sremskom frontu oživela su borbena dejstva.

Na drvarskom sektoru izvođena su lokalna dejstva.

Komandantu Jugoistoka neposredno potčinjene jedinice.

69. armijski korpus za specijalnu namenu: u dolini Drave, u rejonu Đurđevac, 2. kozačka brigada odbila je neprijateljske napade.

Razmatranja o pokretima odvajanja od neprijatelja u Hrvatskoj

U vezi sa pismenim odgovorom general-pukovnika Jodla na predat memorandum 25. 11. 44, komandant Jugoistoka je po specijalnom kuriru predao Vrhovnoj komandi oružanih snaga studiju (Operativno odeljenje str. pov. br. 0357/44) o pokrenutom pitanju eventualnog pomeranja težišta dejstava u Hrvatskoj.

Mere protiv mogućeg iznenađenja u Hrvatskoj

Komandant Jugoistoka je, telegramom op. str. pov. br. 0358/44. zamolio Vrhovnu komandu oružanih snaga za ovlašćenje da može, prema kalendaru, da pripremi mere protiv mogućeg iznenađenja u Hrvatskoj, koje bi u eventualnom slučaju mogle da otpočnu na ugovoreni znak.

Gubici u zoni operacija komandanta Jugoistoka u vremenu oktobar/ novembar 1944, personalno-organizacijsko-kadrovsko odeljenje za podoficire i vojnike str. pov. br. 321/44.

Oficira

mrtvih - ranjenih - nestalih

97 - 250 - 96

podoficira i vojnika

3055 - 9753 - 7019

Ukupno

20.270

O toku gubitaka, personalno-organizacijsko-kadrovsko odeljenje za podoficire i vojnike, pod str. pov. br. 301/44. i 320/44, izvestilo je Vrhovnu komandu oružanih snaga o razdeobi gubitaka na mesece oktobar i novembar.

novembar:

oficira 135 mrtvih 276 ranjenih 59 nestalih = 470

oktobar:

oficira 44 mrtvih 103 ranjenih 59 nestalih = 206

novembar: podoficira i vojnika

3050 mrtvih 8630 ranjenih 5610 nestalih = 17.290

oktobar: podoficira i vojnika

1745 mrtvih 5601 ranjenih 5084 nestalih = 12.430

30.396

19. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Neprijatelj priprema nove napade na težištima dejstava, naime u Sremu, gde su trupe bugarske 1. armije smenile ruske združene jedinice.

U pogledu angažovanja ruskih združenih jedinica, koje su smenjene u Sremu, može se računati na sledeće tri mogućnosti:

Angažovanje severno od Drave protiv 2. oklopne armije (najverovatniji slučaj).

U rejonu borbenih dejstava Budimpešte (najneverovatniji slučaj).

Angažovanje u cilju obuhvata, preko Drave, ka jugu. Neprijateljski napadi, koji su se zahuktali na dan 18. 12. kod 2. oklopne armije, mogli bi da znače kao uvođenje za napad glavnim snagama. Pred frontom 2. oklopne armije otkrivene su nove neprijateljske trupe. Može se računati sa pokušajem obuhvata južnog boka 2. oklopne armije od strane neprijateljskih snaga koje su kod Barča prešle Dravu. Utoliko više dobija u značaju operacija Borbene grupe »fon Šulc« u dolini Drave, koja treba da osujeti ove namere neprijatelja. Zato će se puk »Engelbreht«, koji se nalazi u formiranju, dovesti Borbenoj grupi »fon Šulc«.

Uprkos završetku 35-dnevnih borbi za proboj 21. brdskog armijskog korpusa, koje su krunisane uspehom, ne može se računati sa brzim pokretom odvajanja od neprijatelja ovog korpusa. 21. brdski armijski korpus treba da izvrši svoj dalji marš kroz Crnu Goru u borbi sa krajnje teškim visokoplaninskim zemljištem, protiv žilavog neprijatelja i pri neprijateljskim napadima iz vazduha, tako da će proći još mnogo vremena dok se marševske kolone ovog korpusa daleko na jugu, od Bioča na ovamo, ne približe kritičnom rejonu.

U rejonu borbenih dejstava severno od Knina, 15. brdski armijski korpus se trudi da svoju slabost u odnosu na neprijatelja izjednači aktivnim vođenjem borbe. Na ugroženo mesto Bihać treba da bude angažovana 1. brdska divizija. Jedan dopunski bataljon i jedinice za snabdevanje ove divizije već se vode za Bihać. Izviđački bataljon 1. brdske divizije i jednu bateriju treba sada izvući sa sremskog fronta, i takođe prebaciti u Bihać. Vrhovna komanda oružanih snaga naredila je da se ostali delovi 1. brdske divizije, koji se nalaze u 2. oklopnoj armiji, vrate komandantu Jugoistoka.

Grupa armija »E«

Južni front:

Posle sjedinjavanja klinova napada 21. brdskog armijskog korpusa i 91. armijskog korpusa za specijalnu namenu, u toku je ponovna opravka razorenih mostova (između Kolašina i Mojkovca razoreno je 10 mostova) i miniranih deonica puta. Zaštitnica 181. lovačke divizije otpočela je povlačenje na liniju s obe strane puta, južno od Bioča.

U zoni borbenih dejstava 15. brdskog armijskog korpusa izvodi se operacija čišćenja od neprijatelja na putu dotura Prijeboj — Korenica, u rejonu Udbina — Lapac i na putu Bihać — Bosanski Petrovac.

Istočni front:

Na zaprečnom položaju Sjenica, posle uspešne odbrane od napada bandi snagama jačine bataljona, sada se još izvode borbena dejstva lokalnog značaja. Jedan bataljon, iz rejona jugoistočno od Priboja, otpočeo je napad na centar bandi Novu Varoš.

41. tvrđavska divizija stigla je sa motorizovanom grupom u Sarajevo.

U zoni 34. armijskog korpusa: napadni klin 7. SS-brdske divizije u dolini Drine, zauzeo je Janju. Nastavljen je prodor na Bijeljinu.

Između Bosuta i Dunava, odbijeni su lokalni prodori neprijatelja u naše položaje.

Komandantu Jugoistoka neposredno potčinjene jedinice

69. armijski korpus za specijalnu namenu: u dolini Drave, 2. kozačka brigada je odbila ponovljene napade bandi na Kalinovac i Sv. Đorđe.

Obaveštajni večernji izveštaj sa procenom neprijatelja na istočnom frontu od 19. 12. 1944. godine

Obaveštajno odeljenje/oficir Abvera pov. br. 9021/44.

Stalni pokreti neprijatelja na levom krilu sremskog fronta dopuštaju, pošto su sada uhvaćena i 3 zarobljenika bugarske 3. divizije, da se sa sigurnošću zaključi o smenjivanju do sada tamo angažovanih ruskih snaga od strane bugarskih združenih jedinica. Prema Burhardovim izveštajima može se računati da će bar delovi Rusa biti dovedeni u rejon severno od Drave, gde je moguće da se angažuju preko Drave, na mestu saglasnom sa odlukom, prema jugu ili u zoni 2. oklopne armije.

Podaci o neprijatelju u dravskoj niziji, zapadno od Barča, su i dalje nejasni. U porastu su znaci koji ipak ukazuju na to da se tamo skupljenim bandama, preko do sada neznatnog ojačavanja ljudstvom i materijalom, dovode dalji regularni delovi neprijateljskih snaga. Mora se s tim računati, da će neprijatelj ovde ubrzo izvršiti jači napad u pravcu severozapada, težeći pritom da, pored daljeg aktiviranja snaga bandi, takođe ispolji dejstvo na desni bok 2. oklopne armije.

20. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«

Južni front:

Kod 21. brdskog armijskog korpusa, zbog pojačanih napada neprijateljske avijacije bombardovanjem i iz naoružanja aviona, marševski pokreti nisu više mogući danju. Na dan 19. 12. opet znatni sopstveni gubici. Ispala su iz stroja 62 motorna vozila, a mnogi mostovi su pogođeni.

Na desnom krilu glavne odbrambene linije Mostar, zahuktava se operacija čišćenja od neprijatelja.

U zoni borbenih dejstava 15. brdskog armijskog korpusa, ispred zaprečnog položaja Suvaja, vode se živa borbena dejstva. Na desnom krilu, neprijatelj dovodi jake snage prema komunikacijskom čvoru Udbina i prema pozadinskim vezama u rejonu Korenica (južno od Prijeboja).

Istočni front:

U severnoj Crnoj Gori, naš izviđački bataljon, koji je sa zaprečnog položaja Sjenica gonjen u Novu Varoš, napale su bande u planini.

Južno od Mojkovca, obezbeđenja 22. pešad. divizije smenila je 297. pešad. divizija.

Snage Borbene grupe »Šolc« povučene su sa položaja mostobrana Bioska u Kremnu.

Na drinskom frontu, čelni puk 7. SS-brdske divizije oslobodio je opkoljenu zaštitnicu 11. vazduhoplovne pešadijske divizije u Bijeljini. Pod pritiskom neprijatelja, zaštitnice su odstupile na zaprečnu liniju južno od Zvornika. Neprijatelj, koji je vršio energično gonjenje, razbio je delove puka »Skenderbeg«.

Između Bosuta i Dunava, izvođena su samo lokalna borbena dejstva.

Na Dravi nije bilo događaja koje bi bilo vredno pomenuti.

U pozadinskoj oblasti ponovo je u porastu pritisak bandi na Našice.

Komandantu Jugoistoka neposredno potčinjene jedinice

69. armijski korpus za specijalnu namenu: u dolini Drave, 2. kozačka divizija otpočela je napad 20. 12. rano protiv jakog neprijatelja i na brežuljkastom zemljištu, južno od Đurđevca, zauzela više naseljenih mesta.

21. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«

Južni front:

U zoni 21. armijskog korpusa, pojačana neprijateljska dejstva avijacije ozbiljno ugrožavaju stanje (kontingent) motornih vozila i artikala snabdevanja korpusa. Napadima iz vazduha ponovo su oštećeni mnogi mostovi u rejonu Kolašina, kao i kratko vreme pred završetkom mosta na Tari kod Kolašina. Blagodareći tome, marševski pokreti su usporeni.

Pred desnim krilom glavne odbrambene linije Mostar, u toku je operacija čišćenja od neprijatelja. Na levom odseku zaprečne linije Busovača, oživela su borbena dejstva.

U rejonu borbenih dejstava severno od Knina, u porastu je pritisak neprijatelja kod Udbine i Korenice.

Istočni front:

Na istočnom krilu 91. armijskog korpusa za specijalnu namenu, ponovo je u porastu pritisak bandi na zaprecni položaj Sjenica. Jake bande zaustavile su naš prodor prema Novoj Varoši.

Na Drina — Sava trouglu, čelni puk 7. SS-brdske divizije probio se preko Bijeljine dalje prema severozapadu i uspostavio vezu sa mostobranom Brčko. Zaštitnice 7. SS-brdske divizije vrše pokret ka Zvorniku pod jakim pritiskom bandi.

Na sremsko-dunavsko-dravskom frontu nije bilo borbenih dejstava koje bi bilo vredno spomenuti.

Komandantu Jugoistoka neposredno potčinjene jedinice

69. armijski korpus za specijalnu namenu: u dolini Drave, napadom 2. kozačke brigade na dan 20. 12, neprijatelj je uz znatne gubitke odbačen sa svojih položaja južno od Đurđevca prema jugu.

22. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«

Južni front:

Zaštitnice 21. brdskog armijskog korpusa, posle razaranja svih mostova i mesta prelaza u rejonu Bioča, povukle su se po planu na položaj tesnaca Pelev Brijeg.

U zoni 5. SS-brdskog armijskog korpusa nastavlja se operacija čišćenja od neprijatelja u rejonu Lise.

41. tvrđavska divizija, sa čelima kolona, stigla je u Sarajevo.

U rejonu borbenih dejstava 15. brdskog armijskog korpusa, pred jakim napadom neprijatelja na zaprečni položaj Suvaja, opet su se povukle hrvatske legionarske jedinice. Neprijatelj je prodro u glavnu odbrambenu liniju. Protivnapad nije uspeo. Naše snage su se povukle na novi položaj Brotnja (severno od Suvaje). Na zapadnom krilu traju još borbe kod Udbine, koja je izgubljena. Odbijen je koncentrični napad neprijatelja na Korenicu (južno od Prijeboja).

Istočni front:

Bande vrše neprekidni pritisak na zaprečni položaj Sjenice. U toku je smena 22. pešad. divizije delovima 297. pešad. divizije.

Na položaju Kremna nije bilo značajnijih borbi.

U zoni 34. armijskog korpusa za specijalnu namenu, učvršćena je situacija u rejonu Drina — Sava trougao. 7. SS-brdska divizija nalazi se u rejonu Brčko i severozapadno od Bijeljine. Zaštitnice su, pod jakim pritiskom neprijatelja, odstupile iz Zvornika u Kozluk.

Severno od Bosutskih šuma, neprijatelj, u jačini 1 bataljona, iznenadno je prodro južno od Otoka sve do železničke pruge Brčko —Vinkovci. Otpočeo je protivnapad.

Između Bosuta i Dunava odbijeni su lokalni prodori neprijatelja.

Na dunavsko-dravskom frontu bila su samo neznatna dejstva vatrom.

Komandantu Jugoistoka neposredno potčinjene jedinice 69. armijski korpus za specijalnu namenu: Poglavnikova tjelesna garda i hrvatska udarna divizija otpočele su pokret iz rejona Bjelovara radi obezbeđenja desnog boka 2. kozačke brigade prema severu i čišćenja od neprijatelja planinskog lanca Bilo-gore.

Razmene delova trupa sa Grupom armija »Jug«

Komandant Jugoistoka, telegramom op. str. pov. br. 6886/44. strogo poverljivo, obavestio je Vrhovnu komandu oružanih snaga o postignutom sporazumu između Komande Grupe armija »Jug« i Komande Grupe armija »F« u pogledu sređivanja združenih jedinica. Predaju se:

Komanda Grupe armija »Jug« predaje komandantu Jugoistoka sve delove 1. brdske divizije (uključujući i dopunske jedinice za ovu diviziju, koje se dovoze), sve delove 117. lovačke divizije, 1. četu 264. pionirskog bataljona (264. pešad. divizije), 1222. četu lovaca tenkova (181. pešad. divizije), štab i 3. divizion 191. brigade jurišnih topova, 522. pionirsko-mostovni bataljon.

Komandant Jugoistoka predaje Grupi armija »Jug« celu 118. lovačku diviziju (sem 750. ojačane pukovske grupe, koja se već nalazi kod 2. oklopne armije).

Komandant Jugoistoka moli da se odobri sprovođenje predložene razmene.

23. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«

Marševski pokreti teku po planu, ali na zaleđenim i snegom za-vejanim planinskim tesnacima vrlo su otežani.

Južni front:

Po završetku mosta na Tari kod Mojkovca, 21. brdski armijski korpus nastavio je marš za Bijelo Polje.

U zoni 5. SS-brdskog armijskog korpusa vode se borbe sa jakim snagama bandi južno od Sarajeva.

U zoni borbenih dejstava 15. brdskog armijskog korpusa, odbijen je napad neprijatelja, podržan artiljerijom na uzvišenja severno od Suvaje. Našim prodorom iz Korenice, odbačen je neprijatelj ka jugoistoku. Zapadno od Bunića, razbijeno je više grupa bandi. Opkoljeno je naše uporište severno od Ostrošca, a jedna otporna tačka savladana od neprijatelja.

Istočni front:

91. armijski korpus za specijalnu namenu, u odvajanju od neprijatelja, nalazi se na mostobranu Prijepolje.

Na putu Bijelo Polje — Prijepolje, ponovo je uspostavljeno 20 mostova koje je razorila visoka voda.

Kod Borbene grupe »Ludviger« (ranija Grupa »Šolc«), izvođena su lokalna borbena dejstva na zaprečnom položaju Kremna.

34. armijski korpus: u rejonu Drina — Sava trougao, odbijeni su kod Bijeljine napadi bandi. Pretpolje mostobrana Brčko očišćeno je od neprijatelja. Između Vrbanje i Otoka, po zemljištu pod vodom, banditske snage na splavovima i čamcima nadiru prema železničkoj pruzi.

Naš napad, koji se iz Otoka izvodio u pravcu juga, nije se probio. Namera je da se ponovi 24. 12.

Ispred glavne odbrambene linije Orolik — Sotin, borbena dejstva neprekidno traju uz pojačano angažovanje neprijateljske artiljerije (uključujući i bugarsku artiljeriju).

Na Dunavu i Dravi nije bilo borbi vrednih pomena. Kod Đakova se zahuktava operacija čišćenja od neprijatelja.

Komandantu Jugoistoka neposredno potčinjene jedinice

69. armijski korpus za specijalnu namenu: na Bilo-gori, hrvatski jurišni puk stigao je u rejon polaznog položaja za napad na Kapelu (severno od Bjelovara).

Pomeranje Puka »Engelbreht«

Komandi 69. armijskog korpusa izdato je naređenje da neodložno premesti u rejon Koprivnice delove Puka »Engelbreht«, čije je formiranje završeno, i tamo tako izvrši pripremu da može da izvodi neophodnu obuku i istovremeno da obezbeđuju vezu sa pozadinom 2. kozačkoj brigadi. Za angažovanje izvan uže okoline Koprivnice, koje dolazi u pitanje samo u krajnjoj nuždi, potrebno je prethodno odobrenje komandanta Jugoistoka.

Razmena delova trupa sa Grupom armija »Jug«

Komanda Grupe armija »E«, telegramom oper. str. pov. br. 6906/44. strogo poverljivo, dostavila je obaveštenje da Grupa armija »Jug«, na osnovu razvoja situacije, neće moći do daljeg da privede delove 191. brigade jurišnih topova i 1222. četu lovaca tenkova kako je to bilo stavljeno u izgled. Zbog toga, radi poravnanja snaga, Protivtenkovski divizion 118. lovačke divizije ne dolazi u pitanje za predaju 2. oklopnoj armiji.

24. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«

Istočni front:

Marševski pokreti u Crnoj Gori 21. brdskog armijskog korpusa i 91. armijskog korpusa za specijalnu namenu, uprkos pogoršanju vremena sa mestimičnim snažnim vejavicama, teku smaknuto i po planu.

297. pešad. divizija je 23. 12. izvučena iz nadležnosti Komande 21. brdskog armijskog korpusa i potčinjena 91. armijskom korpusu za specijalnu namenu. Neprijatelj je pokušao da udarima sa planine Zlatar omete marševski pokret.

Gubici u zoni 21. brdskog armijskog korpusa od 11—21. 12. iznose: 182 mrtva, 490 ranjenih, 57 nestalih, 356 motornih vozila, 1 četvorocevni protivavionski top, 1 protivavionski top 20 mm, 1 protivavion-ski top 75 mm, 1 teška poljska haubica 106 mm, 94 konja. Osim toga, u korpusnoj koloni za snabdevanje, 55 m3 pogonskog goriva, 35 t namirnica, 50 t municije.

U Sremu su snage 34. armijskog korpusa za specijalnu namenu odbacile preko Drine i Save bande, koje su iz Bijeljine vodile žilavu borbu prema istoku i severoistoku.

Na severnoj ivici planine Majevice, istočno od Čelića, bande su odstupile pred našim borbeno jakim izviđačkim snagama. Naš napad protiv neprijatelja, koji je prodro kod Otoka i preko železničke pruge, nije se probio. Za likvidiranje situacije, 25. 12. angažovaće se ojačani grenadirski puk koji je ovamo doveden železničkim transportom.

Ispred glavne odbrambene linije, na odseku Orolik — Sotin, Bugari su izvodili ispade snagama jačine do 2 čete, podržane artiljerijom, koji su odbijeni.

Na Dunavu i Dravi, neprijatelj je lokalno dejstvovao vatrom za uznemiravanje.

Nastavljeno je čišćenje od bandi rejona Đakova.

Jugozapadni front:

U pretpolju zaprečnog položaja 15. brdskog armijskog korpusa, severno od Suvaje, zauzeto je i očišćeno od neprijatelja više uzvišenja. Neprijatelj je pružao žilav otpor.

Na zapadnom krilu, u rejonu Tuk, bande vrše neprekidno pritisak. Naša borbena grupa, koja je prodrla do okoline zapadno od Bunića i vodila uspešnu odbranu protiv jakih neprijateljskih napada, povukla se u Gospić. U rejonu Korenice (južno od Prijeboja), uspešno je nastavljeno naše aktivno vođenje borbe. Snage bandi, koje su sa severa nastupale u Ostrožac (severoistočno od Bihaća), odbačene su.

U pozadinskoj oblasti 5. SS-brdskog armijskog korpusa, u toku je naš prodor u dolini Rame ka Prozoru. Na planinskom zemljištu južno od Sarajeva, naša operacija protiv neprijatelja, koji se tu zadržavao i borio, doprla do visova severno od Trnova.

Kod Rakovice (zapadno od Sarajeva), odbijene su bande, jačine bataljona, koje su vršile napad protiv marševskog pokreta 41. tvrđavske divizije.

Komandantu Jugoistoka neposredno potčinjene jedinice

69. armijski korpus za specijalnu namenu: na Bilo-gori je nastavljeno čišćenje od neprijatelja visinskog zemljišta.

25. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«

Marševski pokreti Grupe armija »E«, saobrazno vremenskim u slovima, teku po planu. Na sremskom i dravskom frontu nije bilo naročitih borbenih dejstava. U zoni 21. brdskog armijskog korpusa situacija je sa promenljivim tokom.

Istočni front:

Neprijatelj je izvodio slabe udare na zaštitnice 21. brdskog armijskog korpusa.

Marševske pokrete 91. armijskog korpusa otežavaju sneg i poledica. Na zaprečnom položaju Sjenica neprestano traju živa borbena dejstva. Borbena grupa »Ludviger« odbila je prodore bandi koje su vršile izviđanje zaprečnog položaja Kremna.

U zoni 34. armijskog korpusa za specijalnu namenu u Sremu, u toku je čišćenje rejona Bijeljine od neprijatelja. Put Bijeljina — Brčko bande su ponovo zaprečile. Dva puta ponovljeni napad ojačanog grenadirskog puka, u cilju zatvaranja breše na frontu kod Otoka, nije uspeo. Jugozapadno od Sotina, napad bugarskih snaga jačine čete, koji je usledio posle jake artiljerijske pripreme, delimično je odbijen u protivnapadu.

Na Dravi nije bilo naročitih događaja.

U rejonu Đakovo nastavljeno je čišćenje od neprijatelja.

Jugozapadni front:

U zoni borbenih dejstava 15. brdskog armijskog korpusa, bande vrše neprekidno pritisak prema Korenici. Odbijen je jači neprijateljski napad koji je bio usmeren sa juga prema Brotnji (severno od Suvaje).

Na desnom krilu glavne odbrambene linije Mostar 5. SS-brdskog armijskog korpusa, bande su dejstvovale artiljerijskom vatrom.

Komandantu Jugoistoka neposredno potčinjene jedinice

69. armijski korpus za specijalnu namenu: operacija prema Kloštru se zahuktava.

Sastav snaga

Komanda konjičkog korpusa nije stigla u 2. oklopnu armiju. Komanda 22. brdskog armijskog korpusa zato ostaje privremeno još kod ove armije.

Komanda 21. armijskog korpusa stiže narednih dana iz Crne Gore u Sarajevo i smenjuje 5. SS-brdski armijski korpus.

Vrhovna komanda oružanih snaga, odnosno Komanda kopnene vojske, odobrila je predloge na osnovu pregovora sa Grupom armija »Jug« u vezi razmene 1. brdske divizije sa 118. lovačkom divizijom i rasturenih delova. Komandi Grupe armija »E« naređeno je da 1. brdsku diviziju premesti, za prvo vreme, u rejon Bihaća radi osveženja. Divizija ne treba da bude angažovana na prednjem kraju...

26. decembar 1944. godine.

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E« Istočni front:

Marševski pokreti 21. brdskog armijskog korpusa, uprkos ometanja zbog poledice, teku po planu.

297. pešad. divizija je angažovana u zoni 91. armijskog korpusa za specijalnu namenu za obezbeđenje puta između Mojkovca i Brodareva. Južno od Bijelog Polja odbijen je napad bandi na položaj mostobrana. Posle evakuisanja zaprečnog položaja Sjenica, 964. tvrđavska brigada podilazi proširenom mostobranu Prijepolje. Završeno je izvlačenje ka severu motorizovanih marševskih grupa 21. brdskog armijskog korpusa preko mosta na Limu kod Prijepolja.

Kod borbene grupe »Ludviger« (od 25. 12. potčinjena 91. armijskom korpusu za specijalnu namenu), neprijatelj je u maloj meri vršio izviđanje položaja Kremna. Delovi 104. lovačke divizije nastavili su čišćenje od neprijatelja visova s obe strane puta Dobrun (zapadno od Vardišta) — Višegrad.

U zoni 34. armijskog korpusa za specijalnu namenu, završeno je čišćenje od neprijatelja u rejonu Drina — Sava trougao. Severno od Čelića odbijen je napad bandi.

Breša na frontu kod Otoka, posle ponovnog napada na dan 26. 12, opet je zatvorena.

Kod Orolika i Sotina, neprijatelj je 25. 12. vršio ispade snagama jačine do čete. Na dan 26. 12. neprijatelj se ograničio na lokalnu vatru za uznemiravanje.

Na Dunavu i Dravi nije bilo događaja vrednih pomena.

Jugozapadni front:

U rejonu borbenih dejstava 15. brdskog armijskog korpusa, neprijatelju je uspelo da između Brotnje (severno od Suvaje), i Lapca zauzme više visinskih položaja. Jake snage bandi nadiru sa zapada i severa prema Korenici (južno od Prijeboja).

Ispred glavne odbrambene linije 5. SS-brdskog armijskog korpusa Mostar — Nevesinje, očišćeni su visovi od neprijatelja.

Komandantu Jugoistoka neposredno potčinjene jedinice

Operacija na Dravi 2. kozačke brigade, u sadejstvu sa Borbenom grupom »Moškov« (delovi Poglavnikove tjelesne garde i hrvatski 20. jurišni puk), dovela je do punog uspeha, 2. kozačka brigada zauzela je Kloštar, a posle razbijanja neprijateljskih bandi koje su se žilavo borile i Pitomaču. Borbena grupa »Moškov«, prodorom kroz Bilo-goru prema severoistoku, izborila je vezu sa 2. kozačkom brigadom.

Otpočelo je dovoženje grenadirskog puka »Engelbreht« iz Zagreba.

Ponovni predlog za povraćaj Barča

Telegramom op. str. pov. br. 6952/44. komandant Jugoistoka obavestio je Komandu 2. oklopne armije (poslato na znanje i Vrhovnoj komandi oružanih snaga/Generalštab oružanih snaga) o nameri da dosad uspešni prodor 2. kozačke brigade, podržane delovima hrvatske divizije Tjelesne garde, nastavi do puta Virovitica — Barč. Komandant Jugoistoka ponovo predlaže da i desno krilo 2. oklopne armije vrši pritisak do iste visine, u datom slučaju do povraćaja Barča, i isključio ugrožavanje boka naše borbene grupe.

Objedinjavanje i reorganizacija divizija

Glavnina divizija potčinjenih Grupi armija »E«, u teškim borbama poslednjih meseci i jakim trošenjem ljudstva i materijala kao posledice planinskog marša po predzimskom vremenu, toliko je oslabila da su potrebne odlučne mere za uspostavljanje bojeve sposobnosti i podizanje borbene moći ovih združenih jedinica.

Gubici u ljudstvu u oktobru i novembru 1944. godine iznosili su u celoj zoni komandanta Jugoistoka okruglo 50.000, od čega otpada na združene jedinice Grupe armija »E« najmanje 35.000 ljudi. Dalje slabljenje uslediće predajom ljudstva mornarice koje je privremeno bilo u sastavu brojnih jedinica kopnene vojske.

Zbog gubitaka u materijalu, nedostaje oprema za najmanje 3-4 divizije.

Pošto se, s obzirom na potrebu u ljudstvu i materijalu na drugim frontovima, ne može računati na dotur u potrebnom obimu iz domovine, komandant Jugoistoka je prinuđen da ukidanjem tvrđav-skih pešadijskih bataljona i njihovim uvođnjem u sastav divizija, kao i drugim objedinjavanjima i reorganizacijama, hitno ojača borbenu moć divizija sopstvenim sredstvima i u granicama mogućnosti.

Uz to, pre svega, telegramom Operativnog odeljenja/Id str. pov. br. 7629/44. zamoljena je Komanda kopnene vojske (Štab kopnene vojske/Organizacijsko odeljenje) da odobri sledeće hitne mere:

a — rasformiranje ostataka 264. pešadijske divizije i njihovo raspoređivanje u sastav 373. hrvatske pešadijske divizije, 11. vazduhoplovne pešadijske divizije, kao i 117. lovačke divizije;

b — ukidanje i reorganizacija tvrđavskih pešadijskih bataljona:

1008. tvrđavski pešadijski bataljon u 22. pešadijsku diviziju,1001. i 1002. tvrđavski pešadijski bataljon u 369. hrvatsku pešadijsku diviziju,

1003, 1006. i 1007. tvrđavski pešadijski bataljon u 117. lovačku diviziju,

1009. tvrđavski pešadijski bataljon, 2, 3. i 7. tvrđavski pešadijski bataljon, 999. kao i delovi 133. tvrđavske divizije u 41. tvrđavsku diviziju, koju se namerava formirati kao 41. lovačku diviziju.

27. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

U rejonu borbenih dejstava jugozapadno od Barča, 2. kozačka brigada — čije su bokove obezbeđivale hrvatske združene jedinice, postigla je odlučujući rezultat. Privedeni su zarobljenici i obiman plen u oružju i ratnoj opremi svih vrsta. Posle pauze od 2—3 dana, operacija treba da se ponovo pripremi i, maskiranjem na Dravi, da se nastavi sa ciljem Virovitica.

Marševski pokreti kod 21. i 91. armijskog korpusa teku po planu, ali su otežani oštrim vremenskim prilikama — hladnoća se povećava, a zaleđeni planinski putevi. Javljaju se gubici usled iscrpljenosti i smrzavanja. Zbog otežanih saobraćajnih prilika, zimska oprema je do sada samo delimično izdata trupi.

Grupa armija »E«

Istočni front:

181. lovačka divizija i Grupa »Štojerer« (964. i 1017. tvrđavska brigada) od 27. 12. potčinjene su 91. armijskom korpusu za specijalnu namenu.

Komanda 21. brdskog armijskog korpusa otpočela motorizovani marš radi smene Komande 5. SS-brdskog armijskog korpusa. Motorizovane marševske grupe stigle su u Rogaticu.

966. tvrđavska brigada, bez pritiska neprijatelja, povukla se sa položaja kod Sjenice na prošireni mostobran Prijepolje.

U zoni 34. armijskog korpusa na sremskom frontu, posle odbrane od više napada bandi i jugoistočno od Bijeljine, neprijatelj je odbačen na Drinu.

U rejonu borbenih dejstava Otok, naše borbene grupe dostigle su staru glavnu odbrambenu liniju.

Na Dunavu i Dravi, — lokalna vatra za uznemiravanje.

U pozadinskoj zoni korpusa nastavljeno je čišćenje od neprijatelja u rejonu Đakovo i Našice.

Jugozapadni front:

U zoni borbenih dejstava 15. brdskog armijskog korpusa neprekidno traje jak pritisak bandi na naše otporne tačke između Brotnje i Lapca.

Vodeći borbu u pokretu, naše snage su otpočele pokret iz Kore-nice prema severu i iz Ličkog Osika (severoistočno od Gospića), preko Ramljani — Turjanski sa zapada, prema tesnacu Vrelo (južno od Prijeboja), koji je neprijatelj poseo.

Na desnom krilu glavne odbrambene linije 5. SS-brdskog armijskog korpusa južno od Mostara, na odseku Liše, vode se obostrana dejstva jurišnim i izviđačkim grupama.

Na brdskom zemljištu, južno od Sarajeva, naš bataljon je 25. 12. probio položaj bandi severno od Trnova i odbacio neprijatelja preko Trnova prema jugu. Tamo je uništena komora bandi.

Čelo 41. tvrđavske divizije dostiglo je Žepče.

Komandantu Jugoistoka neposredno potčinjene jedinice

69. armijski korpus za specijalnu namenu: sumarni izveštaj o napadnoj operaciji jugozapadno od Barča:

Kod 2. kozačke brigade: gubici kod neprijatelja (Rusi i bande): 204 mrtvih, 136 zarobljenih, 8 topova (od kojih 4 122 mm), 8 protutenkovskih topova 75 mm, 3 laka protivtenkovska topa, 1 protivavionski top 20 mm, 5 minobacača, 40 mitraljeza, 76 plamenobacača (masa razorena, pošto su ugrađeni), 13 protivtenkovskih pušaka, 72 automata, 250 pušaka, veća količina municije i eksploziva, 10 motornih vozila, 95 konja.

Sopstveni gubici: 10 mrtvih od kojih 1 oficir, 85 ranjenih od kojih 5 oficira.

Kod Borbene grupe »Moškov«, gubici kod neprijatelja iznose: 70 izbrojanih mrtvih, verovatno su gubici još viši, 2 zarobljena, 1 protivtenkovski top, 5 motocikla, 1 teretni automobil, 17 vagona namirnica, veća količina municije i eksploziva.

Sopstveni gubici: 2 ranjena.

Mere protiv mogućih iznenađenja u Hrvatskoj

Na dan 26. 12. stigao je odgovor Vrhovne komande oružanih snaga (Vrhovna komanda oružanih snaga/Generalštab oružanih snaga, Operativno odeljenje kopnene vojske Jugoistoka str. pov. br. 774502/44) na telegram komandanta Jugoistoka op. str. pov. br. 0358/44. od 18. 12. 1944. Vidi operacijski dnevnik, strana 750.

Iz razloga držanja u tajnosti, ne bi smele da se po kalendaru vrše nikakve pripreme.

Obaveštajni večernji izveštaj sa procenom neprijatelja na istočnom frontu od 27. 12. 1944. godine

Obaveštajno odeljenje/oficir Abvera pov. br. 9211/44.

Angažovanje, kako izgleda, samo 1 ojačane pukovske grupe ruske 233. streljačke divizije južno od Drave, dopušta zaključak da je neprijatelj prebacio preko Drave ka jugu samo slabe delove regularnih trupa i to jedino za obezbeđenje svog levog boka. Po značaju koji sektor fronta 2. oklopne armije, kao fronta za maskiranje glavne operacije kod Budimpešte, predstavlja, izgleda da za prvo vreme ne treba očekivati aktiviranje neprijateljskih snaga koje se nalaze južno od Drave preko dosadašnje mase. Može se ipak od sada računati na novo dovođenje regularnih snaga, najmanje u dosadašnjem opsegu.

Prilog 205/XII. Obaveštajno odeljenje/vazduh — izveštaj o situaciji od 26. 12. 1944. godine...

Procena situacije kod neprijatelja ...

Trupe su utvrdile: 1. jugoslovenska brigada iz SSSR-a nalazi se kod Otoka (sremski front). Poslednji put, u novembru, otkrivena je kod Čačka. 68. streljački korpus, 52. streljačka divizija i 223. streljačka divizija povučeni su sa sremskog fronta i verovatno pomereni prema severu. Pretpostavlja se da su korpus i združene jedinice u bližoj rezervi 3. ukrajinskog fronta, pred Grupom armija »Jug«.

Jake nemačke snage su početkom decembra, u rejonu Podgorice i severno od Skadarskog jezera, obezbeđivale zapadni bok naših trupa koje su se povlačile iz Grčke. U međuvremenu su nadmoćne snage bandi zaprečile puteve za odstupni marš. U žilavim borbama, koje su neprekidno trajale više nedelja, nemačke borbene grupe su uspele da odbace bande i izbore proboj preko crnogorskih planina. Uprkos najtežih prilika na putevima, na kojima je najpre došlo do poplava a onda do zamrzavanja planinskog zemljišta, one su sada izborile priključenje našim glavnim snagama koje se nalaze u severnoj Crnoj Gori.

28. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E« Istočni front:

Marševski pokreti na planinskim putevima usporeni su stalnim zaleđivanjem.

Puk u zaštitnici 91. armijskog korpusa za specijalnu namenu, bez neprijateljskog pritiska, povukao se iza zaprečnog položaja južno od Mateševa. Banditske snage nadiru prema mostobranu južno od Bijelog Polja i zaprečnom položaju Kačevo (jugoistočno od Prije-polja).

Na tesnacu Jabuka oživela su borbena dejstva bandi.

104. lovačka divizija izvučena je, ostale snage su povučene na zaprečni položaj Mokra Gora (severoistočno od Vardišta).

U zoni 34. armijskog puka za specijalnu namenu, lokalnim prodorima pri čišćenju neprijatelja, između Drine i Save, razbijene su i odbačene grupe bandi. Neprijatelj je, snagama jačine čete, vršio bezuspešne napade na novoosvojenu glavnu odbrambenu liniju kod Otoka.

Između Bosuta i železničke pruge Šid — Vinkovci, našom odbrambenom vatrom slomljeni su ponovo neprijateljski napadi jačine do bataljona.

Na ostalom delu glavne odbrambene linije i na dunavsko-dravskom sektoru, vođena su samo lokalna borbena dejstva.

Nastavljeno je uspešno čišćenje od neprijatelja, zapadno od Đakova, pozadine korpusne zone.

Jugozapadni front:

U rejonu borbenih dejstava 15. brdskog armijskog korpusa, zbog dubokih prodora neprijatelja kod hrvatskih legionarskih trupa, izvršeno je — pod pritiskom neprijatelja — povlačenje sa zaprečnog položaja Brotnja na položaj Doljani.

Odbijeno je više napada usmerenih prema G. Lapcu i neprijatelj odbačen sa visova južno od mesta. Naše snage su prodrle zapadno od Vrela i u daljem nastupanju prema severozapadu doprle u Babin Potok.

Bataljon, koji je dejstvovao preko Ramljana, naleteo je na jakog neprijatelja, okrenuo se prema severu i spojio sa snagama iz rejona Vrelo, da bi zajedno napali Prijeboj koga je neprijatelj poseo.

U pozadinskoj oblasti 5. SS-brdskog armijskog korpusa napreduju operacije u cilju razbijanja neprijateljskih snaga koje se nalaze u rejonu Kreševo (zapadno od Sarajeva) — Travnik — Zenica, a koje ugrožavaju od životne važnosti put dotura.

Komanda korpusa, kao i motorizovane marševske grupe 21. brdskog armijskog korpusa stigle su čelom kolona u Sarajevo. 41. tvr-đavska divizija stigla na istaknutu moto-stanicu Brod.

Komandantu Jugoistoka neposredno potčinjene jedinice

69. armijski korpus za specijalnu namenu: u rejonu borbenih dejstava jugozapadno od Barča nastavljeno je čišćenje od neprijatelja novoosvojenog zemljišta. Ovom prilikom, zaplenjeno je 73 plamenobacača (ukupno 149), odnosno uništeno.

Dnevni izveštaj od 28. 12. 1944. godine Situacija kod neprijatelja.

Iz telegrama Komande kopnene vojske (Inostrane armije — Istok) str. pov. br. 4710/44. o proceni situacije od 27. 12. 1944:

U Sremu su bugarske združene jedinice smenile bande. Pretpostavlja se da će protivnik smenjene združene jedinice bandi pomeriti na dravski sektor, da bi pojačanim angažovanjem u pozadini naših trupa podržao bugarske združene jedinice angažovane u Sremu i pojačao neprijateljske snage u rejonu Virovitice, Otkrivanje delova sovjetske 233. streljačke divizije u rejonu Virovitice potvrđuje pretpostavku da su snage bandi, koje su angažovane južno od Drave, ojačane delovima sovjetskih snaga.

29. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Ozbiljna situacija u Mađarskoj navela je Vrhovnu komandu oružanih snaga da naredi dalje predavanje snaga iz zone komandanta Jugoistoka (Vrhovna komanda oružanih snaga/Generalštab oružanih snaga, Operativno odeljenje kopnene vojske/Jugoistok str. pov. br. 775489/44).

Najpre se moraju predati 2. oklopnoj armiji 118. lovačka divizija i ostali delovi 1. brdske divizije. Zadatak komandanta Jugoistoka (odbrana Hrvatske i borba sa bandama) ostaje neizmenjen, uprkos ovoj predaji trupa.

Delovi 118. lovačke divizije koji su povučeni sa odseka Mostar i sa sremskog fronta, treba što brže da se najpre prikupe u rejonu Varaždina kako bi se mogli kompletni dovesti 2. oklopnoj armiji.

1. brdska divizija otpočeće pokret kopnenim putem 30. 12. sa svojim pozadinskim jedinicama, koje se nalaze kod Novske, u pravcu Varaždina. Nju slede borbeni delovi divizije, pešadijski dopunski ba-taljon — koji je već trebalo da ode u rejon Bihaća, i ostali delovi jedinica koji su angažovani na sremskom frontu.

Zategnuta situacija u zoni 15. brdskog armijskog korpusa zahteva — sada — angažovanje i drugih snaga na ovom korpusnom sektoru. Namera je da se mesto 1. brdske divizije, koja još ostaje kod 2. oklopne armije, premesti u rejon Bihaća 104. lovačka divizija. Prvobitnu nameru da se ova divizija vodi putem preko Jajca i da istovremeno čisti ovu oblast prema severu od neprijatelja, moralo se napustiti. 104. lovačka divizija se premešta u rejon Bihaća koristeći veliki vojni put preko Broda.

Sa istočnog fronta u Sremu treba da se povuku delovi 118. lovačke divizije, 1. brdske divizije, jedinice policije i vazduhoplovstva i da se zamene 41. tvrđavskom divizijom, koja se još nalazi na maršu za Brod. Ova divizija prvobitno je trebalo da se angažuje na dravskom frontu koji je samo najnužnije bio obezbeđen. Otvor na Dravi ostaće još dugo vremena dok dalje snage iz zone Grupe armija »E« stignu ovamo.

Grupa armija »E«

Istočni front:

Marševski pokreti 91. armijskog korpusa za specijalnu namenu, mestimično ometani, uglavnom teku po planu. Sem pojedinačnih be-zuspešnih napada bandi, nije bilo borbenih dejstava vrednih pomena.

Kod 34. armijskog korpusa za specijalnu namenu, u rejonu Drina — Sava—Bijeljina, uspešno se izvode udari pri čišćenju od neprijatelja. Severno od Bosutskih šuma neprijatelj je izvršio lokalne prodore, dok se na ostaloj glavnoj odbrambenoj liniji ograničio na neznatna dejstva vatrom za uznemiravanje. 117. lovačka divizija preuzela je 28. 12. od 118. lovačke divizije komandu nad dosadašnjim sremskim sektorom.

U pozadinskoj oblasti, nastavljeno je, kod Đakova, čišćenje od neprijatelja.

Jugozapadni front:

U zoni 15. brdskog armijskog korpusa, kod Doljana, traju neprekidne borbe. Namera je da se 30. 12. izvrši napad na Prijeboj.

Na sektoru 5. SS brdskog armijskog korpusa, kod Nevesinja oživela su borbena dejstva. Operacija »Lavine« (čišćenje neprijatelja u rejonu Kreševo — Travnik — Zenica) otpočela je 29. 12.

Marševski pokreti 104. lovačke divizije, 963. tvrđavske brigade i 41. tvrđavske divizije teku po planu.

Komandantu Jugoistoka neposredno potčinjene jedinice

69. armijski korpus za specijalnu namenu: nastavljeno je čišćenje od neprijatelja šumske oblasti između Ferdinandovca i Pitomače. Napad Borbene grupe »Moškov«, izvršen 28. 12. na visinskom zemljištu zapadno od Virovitice, na jakog neprijatelja — nije uspeo, a ponovo se zahuktao 29. 12.

Predaja 1. brdske divizije i 118. lovačke divizije

Na osnovu razvoja situacije na južnom delu istočnog fronta Grupe armija »Jug«, firer je naredio komandantu Jugoistoka da, sem 118. lovačke divizije, čiji je pokret u toku, dovede u što većem tempu i ostale snage. Ponovno potčinjavanje 2. oklopne armije u taktičkom pogledu, zasada nije još zrelo za rešavanje.

Prvobitna namera da se 1. brdska divizija osveži, odgađa se i zavisi od dovođenja daljih snaga iz zone komandanta Jugoistoka Grupi armija »Jug«.

(Vrhovna komanda oružanih snaga/Generalštab oružanih snaga, Operativno odeljenje kopnene vojske/Jugoistok str. pov. br. 7745589/44. — komandant Jugoistoka, Operativno odeljenje, str. pov. br. 0363/44).

Grupisanje borbenog poretka snaga

Posle sada naređene predaje 1. brdske divizije i 118. lovačke divizije 2. oklopnoj armiji, komandant Jugoistoka je predvideo sledeće grupisanje borbenog poretka snaga:

U rejonu Mostara: 369. pešad. divizija.

Istočni front: 181. lovačka divizija s obe strane Višegrada, a 22. pešad. divizija na drinskom frontu.

Sremski front: angažovanje 41. tvrđavske divizije radi smene delova 1. brdske divizije, 118. lovačke divizije, divizije »Handžar« (već naređeno). Ovde se, prema tome, angažuju: 7. SS-divizija, 41. tvrđav-ska divizija i 117. lovačka divizija.

Dravski front: 11. vazduhoplovna pešadijska divizija, do sada jedina na raspolaganju. Za konačno obezbeđenje predviđena je i 297. pešad. divizija. Brigada 1. kozačke divizije dolazi sa severozapada u susret 297. pešad. diviziji radi sjedinjavanja.

Rejon Bihaća: 15. brdski armijski korpus sa jako prikovanim združenim jedinicama. Zbog povlačenja 1. brdske divizije, u rejon Bihaća mora se brzo dovesti 104. lovačka divizija.

Za južnu granicu Hrvatske, između Nevesinja i Višegrada, ne stoje nikakve snage na raspolaganju.

U unutrašnjosti zemlje: ne postoje više snage za aktivnu borbu sa bandama.

Komandant Jugoistoka, preko ovih snaga, ne raspolaže nikakvom rezervom.

Gornji plan o podeli snaga predat je, telegramom str. pov. br. 0364/44. Komandi Grupe armija »E« sa zahtevom da što pre iznese stav. Vidi prilog XXXVII/44. kod načelnika štaba. Uporedi i telefonski razgovor od 28. 12. 1944. godine.

Vremenski plan za predaju 118. lovačke divizije

Telegramom op. str. pov. br. 6997/44. strogo poverljivo, komandant Jugoistoka predao je Komandi kopnene vojske (Štab kopnene vojske), na znanje Vrhovnoj komandi oružanih snaga (Generalštab oružanih snaga), vremenski plan za slanje delova 118. lovačke divizije koji se nalaze u zoni 34. armijskog korpusa za specijalnu namenu i 5. SS-brdskog armijskog korpusa.

Prilog 216/XII.

Istovremeno je predato Komandi Grupe armija »E« telegrafsko naređenje (op. str. pov. br. 7010/44) da delove 118. lovačke divizije, koji se nalaze u njenoj zoni, neodložno doveze 2. oklopnoj armiji sa rejona za železnički transport Varaždin.

Delovi 1. brdske divizije, koji su angažovani u zoni 2. oklopne armije, do daljeg neće biti povučeni. Radi toga je komandant Jugoistoka naredio da pozadinske jedinice 1. brdske divizije 30. 12. krenu preko Varaždina 2. oklopnoj armiji. Delove 1. brdske divizije, koji se nalaze u zoni 34. armijskog korpusa za specijalnu namenu i 15. brdskog armijskog korpusa, Grupa armija »E« će isto tako predati — kada to bude dozvolila situacija.

Ostale delove 13. SS-divizije »Handžar«, koji se nalaze kod 34. armijskog korpusa za specijalnu namenu, transportovati takođe posle pomenutih delova trupa (118. lovačka divizija i 1. brdska divizija). Pomoćni [međujcilj transporta: Varaždin.

Oslobađanje rasturenih delova jedinica koji se nalaze u 2. oklopnoj armiji

Komanda Grupe armija »Jug«, telegramom Operativnog odeljenja/Id pov. br. 7739/44, hitno je zamoljena da oslobodi rasturene delove jedinica, koji se još nalaze u 2. oklopnoj armiji a organski pripadaju komandantu Jugoistoka: delove 117. lovačke divizije, 1. četu 264. pionirskog bataljona (264. pešadijska divizija), 1222. četu lovaca tenkova (181. pešadijska divizija), štab i 2 čete 522. pionirskog mostovnog bataljona i, na kraju, štab i 3. divizion 191. brigade jurišnih topova.

30. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E« Istočni front:

Marševski pokreti u Crnoj Gori, posle napuštanja Mateševa, teku i dalje po planu.

Napadom 966. tvrđavske brigade, sa južnog krila položaja za odbranu mostobrana Prijepolje, neprijatelj je odbačen u planinu (planina Jadovnik). Na severnom krilu položaja za odbranu mostobrana, odbijen je napad neprijatelja. Otpočelo je povlačenje Borbene grupe »fon Hart« sa položaja Kremna na prošireni mostobran Višegrad.

Na Drini — okuka Save, nastavljeno je čišćenje od neprijatelja.

Na celom frontu između Bosuta i Dunava, sem mestimično snažne artiljerijske vatre za uznemiravanje, nije bilo borbenih dejstava vrednih pomena.

Odbijen je napad bandi na Našice.

41. tvrđavska divizija, potčinjena 34. armijskom korpusu za specijalnu namenu, prikuplja se u rejonu istočno od Bosanskog Broda.

Vrši se slanje delova 118. lovačke divizije i 1. brdske divizije za Varaždin.

Jugozapadni front:

U oblasti borbenih dejstava 15. armijskog korpusa, bande su vršile nove napade s obe strane puta Doljani — Dobroselo.

U jugoistočnoj Hrvatskoj, u toku je preuzimanje korpusne zone 5. SS-brdskog armijskog korpusa od strane 21. brdskog armijskog korpusa.

Operacija »Lavina«, posle dobrog napredovanja u početku, naletela je na neprijatelja u dobro izgrađenim visinskim položajima. Pri jakom mrazu, operacija postavlja sasvim izvanredne zahteve pred iscrpljene trupe, koje su samo delimično opremljene zimskom odećom.

Komandantu Jugoistoka neposredno potčinjene jedinice

69. armijski korpus za specijalnu namenu: napadom Borbene grupe »Moškov«, ojačane 1 rezervnim kozačkim pukom, zauzeto je 29. 12. u borbama sa neprijateljem koji je pružao žilav otpor, više mesta u rejonu južno od Pitomače. Izviđanjem su otkriveni posednuti položaji neprijatelja zapadno od Virovitice. Namera je, da se noću 30/31. 12. izvrši napad na ove položaje sa delovima Grupe »Auleb« (2. kozačka brigada i Borbena grupa »Moškov«). Dnevni izveštaj od 30. 12. 1944. godnie

Grupisanje borbenog poretka snaga

Komanda Grupe armija »E«, telegramom op. str. pov. br. 0272/44. saglasila se sa namerom komandanta Jugoistoka u pogledu predviđenog grupisanja borbenog poretka snaga (operacijski dnevnik, strana 786).

(Komandant Jugoistoka, Operativno odeljenje, str. pov. br. 0366/44.).

Posle prijema stava Komande Grupe armija »E«, komandant Jugoistoka obavestio je, telegramom op. str. pov. br. 0356/44, Vrhovnu komandu oružanih snaga (Generalštab oružanih snaga) o namerava-noj budućoj podeli snaga posle predaje 1. brdske divizije i 118. lovačke divizije.

Teškoće sa ustaškim bataljonom koji se nalazi u Sušaku

97. korpus namerava i ima povoda da iseli ustaški bataljon koji se nalazi u kasarni »Zrinjski«. Komandant Jugoistoka je zamolio, telegramom op. str. pov. br. 7004/44, komandanta Jugozapada da ustaški bataljon ostane u kasarni »Zrinjski« u Sušaku. Prisutnost jednog hrvatskog dela jedinice je prećutno odobreni gest Nemačke neu-gašenom polaganju prava Hrvatske na Sušak.

31. decembar 1944. godine

Operativno odeljenje Zagreb

O situaciji

Grupa armija »E«

Istočni front:

Sneg, koji stalno pada, otežava marševske pokrete. Međutim, dnevni ciljevi su se mogli uglavnom dostizati. Posle planom predviđene evakuacije Kolašina, zaštitnice 91. armijskog korpusa za specijalnu namenu posele su mostobran Mojkovac. Cela jedinica, koje su ranije bile potčinjene 21. brdskom armijskom korpusu, već su u Priboju.

Borbena grupa »Hart«, bez neprijateljskog pritiska, posela je mostobran Višegrad.

Na sremskom frontu izvođena su samo lokalna borbena dejstva.

Jugozapadni front:

U oblasti borbenih dejstava 15. brdskog armijskog korpusa, u toku je naš napad na Prijeboj u cilju otvaranja puta Babin Potok — [Ličko] Petrovo Selo (severozapadno od Bihaća). Bande vrše stalni pritisak na naše otporne tačke s obe strane puta Lapac — Doljani.

Kod 5. SS-brdskog armijskog korpusa, napadna operacija »Lavina« protiv dobro naoružanog neprijatelja koji se žilavo brani, u osvajanju zemljišta napreduje korak po korak.

Komandantu Jugoistoka neposredno potčinjene jedinice

69. armijski korpus za specijalnu namenu: Borbena grupa »Moškov« nastavila je napad južno od Pitomače duž ogranka Bilo-gore.

Mostobran Barč

Izveštaj Hrvata, koji je stigao komandantu Jugoistoka, da Sovjeti tobože podižu most kod Barča, posle višestrukog proveravanja, pokazao se kao netačan.

Maršal je o tome izvestio Vrhovnu komandu oružanih snaga (Generalštab oružanih snaga) telegramom op. str. pov. br. 7032/44. i dalje izložio:

»Uz ogradu o njegovom postojanju, na osnovu opšte situacije, neprijateljski mostobran Barč će svakako u kratkom roku postati činjenica. Ja sam zbog toga uvek naglašavao opasnost potpuno otvorenog boka na Dravi u nemogućnosti da je do sada otklonim sopstvenim sredstvima, pošto sam već mesecima, počinjući sa 4. SS-policijskom grenadirskom divizijom — pod pritiskom situacije, stalno i bez odlaganja davao Grupi armija »Jug« sve snage oslobođene drugih angažovanja, odnosno morao da upotrebim na severnoj obali Drave. Isto tako i mere koje sam nedavno započeo, zbog naređenog predavanja snaga, postale su ništavne. Angažovanje samo 2. kozačke brigade, ni u kom slučaju nije dovoljno.

Izveštavam zato, što u ovom času ne bih bio u stanju da likvidiram nastali neprijateljski mostobran. Mogao bih da izgradim efikasnu zaštitu protiv obrazovanja mostobrana tek ako bi za to predviđena 297. pešadijska divizija bila ovde dovedena (sada je još u severnoj Crnoj Gori) i zajedno sa ojačanom 2. kozačkom brigadom mogla da očisti od neprijatelja zemljište između Drave i planine Papuk.