ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


NAREĐENJE KOMANDUJUĆEG GENERALA I KOMANDANTA U SRBIJI OD 2. JANUARA 1943. POTČINJENIM USTANOVAMA ZA PREMEŠTANJE BUGARSKE 9. PEŠA-DIJSKE DIVIZIJE U JUGOZAPADNU SRBIJU U CILJU SMENE SS-DIVIZIJE „PRINC EUGEN"[1]

Prilog 4[2]      H Qu [3] 2 1 43        Strogo poverljivo

Komandujući general  i komandant u Srbiji  Ia, br. 6/43. str, pov. 

Veza: K-dujući gen. i k-t    u Srbiji, Ia, str. pov.   br. 1/43. od 1. 1. 43.[4]   

Predmet: Premeštanje 9. kralj.[evske] bug.[arske] pd 

5 primeraka

5. primerak

1.) Zelezničke transporte treba predvideti tako da delovi bugarskih jedinica u rejonima osiguranja smene delove jedinica SS-dobrovoljačke div. „Princ Eugen"[5]. Zato je potreban sledeći redosled ovih transporata prema podnetim prijavama za transport od strane 1. kralj.[evskog] bugar.[skog] okupacionog] korpusa i treba nastojati da se ovaj redosled postigne:

1/ 34. pp iz Niša u Rašku, II/ 34. pp iz Niša u Kos. Mitrovicu, Štab sa Štabnom četom 34. pp iz Niša u Rašku, Štab 9. pd 1. ešelona iz Ćuprije u Kraljevo. Ovi delovi moraju stići u rejon za iskrcavanje do 7. 1. I/ 36. pp iz Kruševca u Požegu, 11/ 36. pp iz Vrnjačke Banje u Užice, Štab i Štabna četa 36. pp iz Kruševca u Užice. Ovi delovi moraju stići u rejon za iskrcavanje do 10. 1. Sve druge jedinice koje su prijavljene za transport, uključujući ih u srazmeri sa transportnim sredstvima koja stoje na raspolaganju.

2.) Ako se oprema i prtljag, koji za borbene ešelone nisu odmah potrebni, usled nedostatka transportnih sredstava ne mogu transportovati zajedno sa jedinicama, onda iste treba otpremiti po završetku prevoženja trupa.

Za komandujućeg generala i komandanta u Srbiji

Načelnik štaba

Gem [Gehmm]

Dostavljeno:

Trans[portnoj] komandanturi, DVO[6]kod I. kralj. bug. okup. korpusa, O. Qu.[7] Ia KTB8

1Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV—T-501, r. 248, s. 1118.

2Dopisano rukom.

3Hauptguartier (štab, glavni stan ili komandno mesto).

4U ovom naređenju između ostalog piše :

„[...] 1. Smena SS-dobrovoljačke divizije "Princ Eugen" ođ strane 9. kralj. bug. peš. div. mora se izvršiti ranije nego što je to prvobitno predviđeno.

2. Transportovanje SS-dobrovoljačke divizije ,Princ Eugen' počeće 6. 1. 43. Ono će se za tri dana u seriji od 8 vozova i za narednih 8 dana u seriji od 4 voza izvršiti tako da će zadnji delovi diviz je napustiti svoje rejone smeštaja verovatno 16. 1. 43. uveče [...]

5. Pojedinosti pokreta u cilju smenjivanja treba da se regulišu neposredno između 1. kralj. bug. okupacionog korpusa i SS-dobrovoljačke divizije ,Princ Eugen'.

Pre polaska jedinica koje treba da se smene moraju se:

a)  komandanti bugarskih jedinica, koje treba da izvrše smenu, pažljivo uputiti od strane komandanata SS-jedinica u dosadašnje zadatke istih,

b)  bugarske jedinice koje treba da izvrše smenu moraju stići u rejone smeštaja SS-jedinica t u rejon jedinica koje treba da se smene [...]" (AVII, NAV—T-501, r. 248, s. 1112—4).

5Prvi delovi SS-divizije „Princ Eugen" krenuli su železničkim transportom 6. januara, a poslednji 16. januara 1943. godine (AVII, NAV—T-501, r. 248, s. 1116—7).

6Deutscher Verbinđungsoffizier (nemački oficir za vezu)

7Oberquartiermeister (načelnik za pozadinu)

8Kriegstagebuch (ratni ili operacijski dnevnik)


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument