ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 3
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


ZAPOVEST KOMANDANTA NEMACKIH TRUPA U NDH OD 1. JANUARA 1943. GODINE 369. PEŠADIJSKOJ DIVIZIJI ZA KONCENTRACIJU SNAGA ZA OPERACIJU „VAJS"[1]

Strogo poverljivo[2]

K-t nem. tr. u Hrvatskoj

Ia4, Br. 1/43. str. pov., za načelnika

O.U.[3] 1. 1. 1943

5 primeraka

4. primerak

Veza: K-t oruž. s. na Jugoistoku (K-đa 12. A) Ia, Br. 048/42. str. pov. za načelnika od 27. 12. 1942.[5]

Za načelnika![6] Samo po oficiru![7]

Predm.: Operacija „Vajs" [Weiss][9]

Prilozi: 2[10]

Odeljenje Ia 4. jan. 1943.

prilozi: oznake

KORPUSNA ZAPOVEST ZA KONCENTRACIJU SNAGA ZA OPERACIJU „VAJS" (karta 1:200.000)

1)   Stanje kod neprijatelja

Zbog nemoći hrvatskih jedinica[11] i nedovoljnog broja ne-mačkih jedinica može se očekivati opasnost od komunističke grupe severno od Save, koja postaje sve jača i preduzim-Ijivija.

2)   Zadatak

Radi uništenja te komunističke grupe i čišćenja oblasti severno od Save izvest će se od sredine januara veća nemačka operacija. Ona dobija šifrovani naziv „Vajs".[12]

3)   Komanđovanje

Operacijom će rukovoditi k-t nem. tr. u Hrvatskoj.[13] On jedini ima izvršnu vlast u operacijskoj zoni koja će biti pobliže označena.

4)   Sastav snaga

Sastav snaga može se videti u prilogu 2. U rejon prikuplja-nja biće dovedene sve jedinice koje formacijski nisu potči-njene. One će biti potčinjene divizijama čim stignu.

5)   Prikupljanje

Da bi se što duže držalo u tajnosti angažovanje snaga i pravac udara, treba da se prikupe:

a) 717. peš. div. do 6. 1. u rejonu Nova Gradiška — Okučani — raskrsnica puteva 15 km severoist. od Banje Luke.

b)  369 (hrv.) peš. div. do 12. 1. u rejonu Novska — Sisak — Kostajnica — Dubica.

c)  SS-dobrov. div. „Princ Eugen" do 13. 1. (sa delovima 187. rez. div. do 15. 1) u rejonu Zagreb — Samobor — Petrinja.

6)   Izviđanje

Div. treba neupadljivo da izviđaju rejon između rejona prikupljanja i Bjelovara, odnosno da prikupljaju i sastavljaju izveštaje o neprijatelju. Veliko proširenje partizanske države oko Bihać — Petrovac nameće potrebu da se tu takođe neupadljivo vrši izviđanje u cilju obezbeđenja pozadine.

Važno je da se utvrdi:

Stanje kod neprijatelja, njegovo ponašanje, prilike na putevima, cestama, železničkim prugama i u poštanskom saobraćaju. Gde se još zadržavaju dobrovoljci verni vladi?

7)   Obezbeđenje

Radi obezbeđenja smeštaja od prepada, treba očistiti ceo rejon prikupljanja izvodeći manje akcije.

8)   Izveštaji

Posle stizanja na hrv. područje div. i ostali treba da dostavljaju dnevne izveštaje k-tu nem. tr. u Hrvatskoj svaki dan do 08.00 časova.

9)   Ova zapovest je od 7. 1. 43. „strogo poverljiva". Objavljivanje sadržaja treba ograničiti na najuži krug saradnika.

Liters[14]

Dostavljeno:

717. pd                                             1

369 (hrv.) pd                                     1

SS-dobrov. div. „Princ Eugen"           1

187. rez. div.                                     1

K-tu nem. tr. u Hrvatskoj                   1

ukupno: 5

. . . [15]

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u Arhivu Vojnoistorijskog instituta (dalje: AVII), Nacionalni arhiv Vašington (dalje: NAV)—T-315, rolna (dalje r.) 2154, snimak (dalje: s.) 543—4.

2U originalu: „Geheime Kommandosache" (utisnuto pečatom). Isti je slučaj i u ostalim dokumentima koji se objavljuju u ovoj knjizi, te se dalje to neće više objašnjavati. U nekim dokumentima stoji samo „Geheim" (tajno ili poverljivoV

3Ortsunterkunft (komandno mesto)

4Operationsabteilung (operativno odeljenje). U organizaciji Ver-mahta sva operativna odeljenja su imala ovu oznaku kao i načelnici tih odeljenja.

5Ova zapovest za grupisanje snaga komandanta oružanih snaga na Jugoistoku general-pukovnika Lera nije pronađena. Vidi knj. 2, dok. br. 207.

6i7Dopisano rukom.

8Pečat primaoca.

9Vidi tom IV, knj. 9, dok. br. 213: operacijska zapovest komandanta nemačkih trupa u NDH od 12. januara 1943. za izvođenje operacije „Vajs".

10Prilozi uz ovu zapovest nedostaju.

11Odnosi se na ustaško-domobranske jedinice.

12Vidi dok. br. 2, 12, 27, 29, 37 i 38, tom XIII, knj. 3, dok. br. 14, 16, 17, 23, 26, 33 i 36.

13Der Befehlshaber der deutschen Truppen in Kroatien.

14Ruđolf Lüters

15Nečitka zabeleška rukom dopisana.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument