ZBORNIK NOR-a. tom XI, knjiga 4 - ZAVRŠNE OPERACIJE ZA OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE (1. mart – 15. maj 1945), Dokumenti Četvrte armije
BIBLIOTEKA
* * *
cela knjiga
* * *
prilog
* * *
registar
* * *
tabela – pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja jedinica 4. armije JA na dan 31. marta 1945. godine
* * *
tabela – pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja jedinica 4. armije JA na dan 30. aprila 1945. godine
* * *
sadržaj
* * *
sadržaj
rbopis dokumentastranica
Redakcijska napomena7
1.Naredba Vrhovnog komandanta Jugoslavenske armije od 2. marta 1945. o formiranju 4. armije9
2.Izvještaj Obavještajnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 6. marta 1945. o jačini neprijateljskih snaga pred frontom Armije13
3.Naredba Štaba 4. armije JA od 18. marta 1945. o postavljenjima i premještajima starješina u štabu i jedinicama Armije17
4.Zapovijest Štaba 4. armije JA od 18. marta 1945. štabovima potčinjenih jedinica za napad na uporišta u rejonu Lapca, Nebljuha, Udbine i Korenice20
5.Izvještaj Štaba 13. udarne divizije od 19. marta 1945. Štabu 11. korpusa JA o borbama u rejonu Udbine, Mekinjara, Bunića i Bilaja od 10. do 17. marta30
6.Izvještaj Štaba 20. udarne divizije od 23. marta 1945. štabu 4. armije JA o dejstvima Divizije u lapačko-udbinskoj operaciji36
7.Izvještaj Štaba 35. udarne divizije od 26. marta 1945. Štabu 11. korpusa JA o borbama 9. i 10. marta u rejonu Saborskog, Sertić-Poljane i Poljanka46
8.Izvještaj Štaba 8. udarne divizije od 28. marta 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o napadu na Vaganac, Ličko Petrovo Selo, Čelopek i o borbama za oslobođenje Bihaća50
9.Izvještaj Štaba 19. udarne divizije od 29. marta 1945. Štabu 4. armije JA o borbi protiv neprijateljske kolone koja se od Karlovca probijala u pravcu Bihaća57
10.Izvještaj Štaba 20. udarne divizije od 29. marta 1945. Štabu 4. armije JA o napadu na uporište Bilaj60
11.Izvještaj Štaba 13. udarne divizije od 30. marta 1945. štabu 11. korpusa JA o borbama od 19. do 28. marta u rejonu Kuzmanovače, Ljubova, Široke Kule i Vrepca66
12.Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja, socijalnog i nacionalnog sastava jedinica 4. armije JA na dan 31. marta 1945. godine70—71
13.Izvještaj Štaba 7. korpusa JA od 31. marta 1945. Glavnom štabu Slovenije o borbenoj aktivnosti potčinjenih jedinica u martu71
14.Izvještaj Štaba 26. udarne divizije od 31. marta 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Lapca i Bihaća98
15.Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 1. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Donjeg Lapca, Nebljuha, Udbine, Korenice i Bihaća109
16.Izvještaj Štaba 7. udarne divizije od 1. aprila 1945. Štabu 4. udarnog korpusa JA o napadu na uporište u Izačić-Gradu i o borbama za oslobođenje Bihaća121
17.Izvještaj Štaba 19. udarne divizije od 1. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Udbine i Krbavskog polja139
18.Zapovijest Štaba 4. armije JA od 2. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za oslobođenje zapadne Like i otoka Paga150
19.Izvještaj Štaba Artiljerijske brigade od 2. aprila 1945. Komandi artiljerije 4. armije JA o podršci artiljerije u operaciji za oslobođenje Donjeg Lapca, Nebljuha i Bihaća161
20.Naređenje Štaba 4. armije JA od 6. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za gonjenje neprijatelja i oslobođenje Otočca, Brinja i Senja170
21.Izvještaj Štaba 9. udarne divizije od 6. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje otoka Paga, Karlobaga i Baških Oštarija173
22.Izvještaj Štaba 20. udarne divizije od 6. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Brušana i Gospića180
23.Izvještaj Štaba 26. udarne divizije od 6. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Gospića i Ličkog Osika189
24.Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 8. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Ličkog Osika i Gospića194
25.Relacija Štaba 18. divizije od 8. aprila 1945. dostavljena Štabu 7. korpusa JA o napadu na uporište u Strugama200
26.Izvještaj Štaba 9. udarne divizije od 10. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Jablanca207
27.Izvještaj Štaba 26. udarne divizije od 11. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama na Vratniku i za oslobođenje Senja i Svetog Jurja213
28.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 12. aprila 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije219
29.Izvještaj Štaba 13. udarne divizije od 12. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Perušića223
30.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 13. aprila 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije229
31.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 14. aprila 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije231
32.Izvještaj Štaba 9. udarne divizije od 14. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o desantu na otok Rab i o borbama za njegovo oslobođenje233
33.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 15. aprila 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije239
34.Relacija štaba 30. divizije od 15. aprila 1945. dostavljena Štabu 9. korpusa JA o borbama u martu na prostoru Trnovskog gozda242
35.Naređenje Štaba 4. armije JA od 16. aprila 1945. štabovima podređenih jedinica za zaštitu bokova jedinica prema unskoj dolini i Karlovcu, za napad na Mrzlu Vodicu, Lokve, Fužine i Plaše i desant na otoke Krk, Cres i Lošinj265
36.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 6. aprila 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije267
37.Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 16. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Otočca, Senja, Ogulina i Tounja269
38.Izvještaj Štaba 7. korpusa JA od 16. aprila 1945. Glavnom štabu Slovenije o napadu na uporišta u Strugama, Vinkovom Vrhu i Dvoru i o borbama u Suhoj krajini274
39.Izvještaj Štaba 31. divizije od 16. aprila 1945. Štabu 9. korpusa JA o dejstvima potčinjenih jedinica u martu na području Gorenjske, Banjške planote i Trnovskog gozda288
40.Izvještaj Štaba 43. divizije od 16. aprila 1945. Štabu 11. korpusa JA o dejstvima u rejonu Mrzle Vodice i Lokava od 14. do 16. aprila311
41.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 17. aprila 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije313
42.Izvještaj Štaba 4. armije od 18. aprila 1945. Generalštabu JA o rasporedu neprijateljskih snaga u Lici i Hrvatskom primorju od 19. marta do 6. aprila315
43.Naređenje Štaba 4. armije JA od 18. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za gonjenje neprijatelja i oslobođenje Bakra, Rijeke, Cresa i Lošinja319
44.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 18. aprila 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije321
45.Izvještaj Štaba 26. udarne divizije od 18. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o desantu i borbama za oslobođenje Krka323
46.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 19. aprila 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije329
47.Izvještaj Štaba 7. korpusa JA od 19. aprila 1945. Glavnom štabu Slovenije o borbama u rejonu Dolenjskih Toplica i Tople Reberi331
48.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 20. aprila 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije336
49.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 21. aprila 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije339
50.Naredba Štaba 4. armije JA od 22. aprila 1945. o pohvali inžinjerijskih jedinica za brzu opravku puteva Vratnik–Senj i Senj–Novi–Crikvenica–Kraljevica342
51.Tzvjestaj Štaba 4. armije Generalštabu JA o jačini i rasporedu neprijateljskih snaga pred frontom Armije od 7. do 22. aprila 1945. godine344
52.Naređenje Štaba 4. armije JA od 22. aprila 1945. potčinjenim jedinicama za prodor na pravcu Klana–Trst i preko Snežnika350
53.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 22. aprila 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije352
54.Izvještaj Štaba 26. udarne divizije od 22. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Bakra i Sušaka355
55.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 23. aprila 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije358
56.Izvještaj Štaba 9. udarne divizije od 23. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o desantu i borbama za oslobođenje Cresa i Lošinja361
57.Izvještaj Štaba Kočevske grupe 7. korpusa JA od 23. aprila 1945. Štabu korpusa o napadu na neprijatelja u rejonu Štalcerji, Banja Loka i Kočevska Reka367
58.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 24. aprila 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije375
59.Izvještaj Štaba 31. divizije od 24. aprila 1945. Štabu 9. korpusa JA o dejstvima potčinjenih jedinica u toku aprila378
60.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 25. aprila 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije388
61.Izvještaj Štaba 26. udarne divizije od 25. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama kod Klane392
62.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 26. aprila 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije394
63.Pregled brojnog stanja ljudstva, naoružanja i municije operativnih i pozadinskih jedinica i ustanova Glavnog štaba Slovenije od 26. aprila 1945. godine396–397
64.Izvještaj Štaba Kočevske grupe 7. korpusa JA od 26. aprila 1945. Štabu korpusa o borbama u rejonu Novi Lazi i Kočevska Reka397
65.Izvještaj Štaba 4. armije od 27. aprila 1945. Generalštabu JA o borbama za oslobođenje istočne Like i Bihaća401
66.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 27. aprila 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije440
67.Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 27. aprila 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za Mrzlu Vodicu, Bakar, Sušak i Klanu444
68.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 28. aprila 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije450
69.Zapovijest Štaba 4. armije JA od 29. aprila 1945. štabovima potčinjenih jedinica za opkoljavanje i uništenje neprijatelja na sektoru Rijeka–Klana i oslobođenje Trsta453
70.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 29. aprila 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije464
71.Naređenje Komande mjesta Trst od 29. aprila 1945. potčinjenim štabovima sektora da njihove jedinice pojačaju aktivnost i da sadejstvuju jedinicama 4. armije JA467
72.Pregled brojnog stanja ljudstva i naoružanja jedinica 4. armije JA na dan 30. aprila 1945. godine468–469
73.Obrazloženje rashoda ljudstva jedinica 4. armije JA na dan 30. aprila 1945. godine469
74.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 30. aprila 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije477
75.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 1. maja 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije482
76.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 2. maja 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije485
77.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 3. maja 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije488
78.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 4. maja 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije490
79.Izvještaj Štaba 30. divizije od 4. maja 1945. Štabu 9. korpusa JA o borbama za oslobođenje Trsta494
80.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 5. maja 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije504
81.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 6. maja 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije507
82.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 7. maja 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije509
83.Izvještaj Štaba 20. udarne divizije od 9. maja 1945. Štabu 4. armije JA o dejstvima u aprilu na prostoru Gospić, Generalski Stol, Brod na Kupi, Cerknica, Knežak i Ilirska Bistrica510
84.Izvještaj Štaba 20. udarne divizije od 9. maja 1945. Štabu 4. armije JA o borbama na sektoru Ilirske Bistrice i za oslobođenje Trsta528
85.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 10. maja 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije542
86.Izvještaj Štaba 26. udarne divizije od 10. maja 1945. Štabu 4. armije JA o borbama kod Klane i Ilirske Bistrice544
87.Izvještaj Operativnog odjeljenja Štaba 4. armije JA od 11. maja 1945. o stanju frontova na operacijskom prostoru Armije558
88.Izvještaj Štaba 19. udarne divizije od 11. maja 1945. Štabu 4. armije JA o borbama od 4. do 16. aprila u Lici i Hrvatskom primorju559
89.Izvod iz knjige depeša Štaba 4. armije JA od 7. aprila do 12. maja 1945. o borbama u Lici, Hrvatskom primorju. Gorskom kotaru, Slovenskom primorju, Trstu i Sloveniji580
90.Izvještaj Štaba 9. korpusa od 13. maja 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Slovenskog primorja i Trsta624
91.Izvještaj Štaba 9. udarne divizije od 13. maja 1945. Štabu 4. armije JA o desantu i borbama na prostoru Opatije, Rijeke i Trsta od 26. aprila do 6. maja641
92.Izvještaj Štaba 43. divizije od 13. maja 1945. Štabu 4. armije JA o borbama vođenim u aprilu u zapadnoj Lici, Gorskom kotaru i Istri654
93.Izvještaj Štaba 1. tenkovske brigade od 14. maja 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Istre, Trsta i Slovenskog primorja661
94.Izvještaj Štaba 7. korpusa od 14. maja 1945. Štabu 4. armije JA o situaciji i borbama u završnim operacijama na pravcu Kočevje–Ljubljana672
95.Izvještaj Štaba 13. udarne divizije od 15. maja 1945. Štabu 4. armije JA o borbama u rejonu Lokava686
96.Izvještaj Štaba 13. udarne divizije od 16. maja 1945. Štabu 4. armije JA o borbama od 19. aprila do 7. maja u Gorskom kotaru i Slovenskom primorju691
97.Izvještaj Štaba 26. udarne divizije od 19. maja 1945. Štabu 4. armije JA o dejstvu Kombinovanog motorizovanog odreda kod Kranjske Gore, Jesenica i Celoveca716
98.Izvještaj Štaba 43. divizije od 22. maja 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Istre i Trsta721
99.Izvještaj Štaba 19. udarne divizije od 25. maja 1945. Štabu 4. armije JA o borbama u rejonu Plasa, Fužina, Zlobina, Bakra, Sušaka i Rijeke od 17. do 30. aprila726
100.Izvještaj Štaba 19. udarne divizije od 27. maja 1945. Štabu 4. armije JA o dejstvima divizije od 1. do 8. maja na prostoru Rijeke i Jelšana752
101.Izvještaj Štaba 7. udarne divizije od 1. juna 1945. Štabu 4. armije JA o borbama od 17. aprila do 7. maja u rejonu Ostrošca, Bosiljeva i Ilirske Bistrice766
102.Izvještaj Štaba 4. armije od 6. juna 1945. Generalštabu JA o vojnoorganizacionom stanju armije u maju 1945. godine778
103.Izvještaj Štaba 4. armije od 15. juna 1945. Generalštabu JA o dejstvima armije u Lici i Hrvatskom primorju782
104.Izvještaj Štaba 8. udarne divizije od 15. juna 1945. Štabu 4. armije JA o borbama u rejonu Ilirske Bistrice radi zaustavljanja prodora njemačkog 97. korpusa iz Istre preko Ljubljane u Austriju826
105.Izvještaj Štaba 20. udarne divizije od 19. juna 1945. Štabu 4. armije JA o barbama za oslobođenje Trsta831
106.Izvještaj Štaba 29. udarne divizije od 4. jula 1945. Štabu 4. armije JA o borbama za oslobođenje Slovenskog primorja, Trsta i Slovenije844
107.Izvještaj Štaba 4. armije od 14. jula 1945. Generalštabu JA o rezultatima bitke za oslobođenje Trsta856
108.Izvještaj Štaba Teške artiljerijske brigade od 31. avgusta 1945. Štabu 4. armije JA o artiljerijskoj podršci u borbama u rejonu Rijeke od 20. aprila do 7. maja894
PRILOG
109.Zapisnik sa sjednice u ambasadi Velike Britanije u Ateni održane 15. februara 1945. na kojoj je razmatrano pitanje uspostavljanja privremene Savezničke vojne uprave u Julijskoj krajini905
110.Zapisnik sa konferencije u Glavnoj komandi savezničkih snaga (Sredozemlja) održane 20. februara 1945. o predstojećim razgovorima feldmaršala Harolda Aleksandera s maršalom Josipom Brozom Titom za uspostavljanje Savezničke vojne uprave u Julijskoj krajini910
111.Zapisnik sa sastanaka između maršala Josipa Broza Tita i feldmaršala Harolda Aleksandera i njihovih suradnika održanih u Beogradu od 21. do 24. februara 1945. o Julijskoj krajini, koordinaciji zajedničkih dejstava u završnim operacijama i o isporuci ratnog materijala NOVJ921
112.Zapisnik sa konferencije u Glavnoj komandi savezničkih snaga održane 2. marta 1945. o razgovorima feldmaršala Harolda Aleksandera s maršalom Josipom Brozom Titom i problemima upravljanja u Julijsikoj krajini i budućoj vojnoj suradnji941
113.Izvještaj feldmaršala Harolda Aleksandera od 10. aprila 1945. načelniku Imperijalnog generalštaba o zahtjevu maršala Josipa Broza Tita za isporuku hrane 4. armiji JA952
114.Izvještaj ambasadora Velike Britanije u Rimu ser N. Čarlsa (Charles) od 19. aprila 1945. Ministarstvu vanjskih poslova Velike Britanije o javnom mnjenju i službenom stavu u Italiji prema mogućim događajima u Julijsko krajini956
115.Poruka feldmaršala Harolda Aleksandera od 30. aprila 1945. maršalu Josipu Brozu Titu da će po ulasku savezničkih snaga u Julijsku krajinu ostvariti kontrolu nad lukama, sidrištima i komunikacijama u pravcu Austrije i uspostaviti Savezničku vojnu upravu u tom području961
116.Direktiva Vinstona čerčila, predsjednika vlade Velike Britanije, od 1. maja 1945. feldmaršalu Haroldu Aleksandera da ostvari kontrolu nad Trstom, Rijekom, Pulom i Istarskim poluotokom965
117.Depeše predsjednika vlade Velike Britanije Vinstona Čerčila, od maja 1945, feldmaršalu Haroldu Aleksandera u kojima podržava njegove akcije i sugerira upotrebu sile za realizaciju imperijalističke politike u Julijskoj krajini968
118.Izvještaj feldmaršala Harolda Aleksandera predsjednik vlade Velike Britanije Vinstonu čerčilu o izvršenju dotadašnjih zadataka i poduzetim mjerama za okupaciju Julijske krajine980
119.Izvještaj feldmaršala Harolda Aleksandera od 2. maja 1945. Kombiniranom odboru načelnika generalštabova i Britanskim načelnicima generalštabova o odgovora maršala Josipa Broza Tita na poruku od 30, aprila i o njegovom prijedlogu za rješenje problema upravljanja u Julijskoj krajini984
120.Izvještaj ambasadora Velike Britanije u Jugoslaviji od 2. maja 1945. Ministarstvu vanjskih poslova o protestu general-potpukovnika Petra Drapšina, komandanta 4. armije JA, britanskom oficiru za vezu zbog ulaska savezničkih snaga u područje Trsta989
121.Zapisnik sa konferencije u Glavnoj komandi savezničkih snaga održane 3. maja 1945. o problemu okupacije i upravljanja u Julijskoj krajini i razmatranja prijedloga maršala Josipa Broza Tita od 2. maja 1945.993
122.Poruka feldmaršala Harolda Aleksandera od 3. maja 1945. maršalu Josipu Brozu Titu o ulasku savezničkih snaga u Trst i da će uspostaviti potrebnu organizaciju radi potpune kontrole Julijske krajine i komunikacija u pravcu Austrije1005
123.Izvještaj potpukovnika J.R.S. Klarka, člana vojne misije Portree, od 4. maja 1945, Glavnoj komandi savezničkih snaga o protestu načelnika Generalštaba JA zbog prisustva savezničkih snaga istočno od rijeke Soče i tolerantnom stavu prema ostacima fašističkih i četničkih snaga u Gorici1010
124.Izvještaj feldmaršala Harolda Aleksandera od 4. maja 1945. Kombiniranom odboru načelnika generalštabova i Britanskim načelnicima generalštabova o razmijenjenim porukama s maršalom Josipom Brozom Titom od 2, 3. i 4. maja za rješenje spornih pitanja oko upravljanja u Julijskoj krajini1013
125.Izvještaj pukovnika J.R.S. Klarka, člana vojne misije Portree, od 4. maja 1945, Glavnoj komandi savezničkih snaga o razgovoru s general-potpukovnikom Petrom Drapšinom zbog ulaska jakih savezničkih snaga u Julijsku krajinu1019
126.Izvještaj feldmaršala Harolda Aleksandera od 5. maja 1945. Kombiniranom odboru načelnika generalštabova i Britanskim načelnicima generalštabova o odgovoru maršala Josipa Broza Tita na depešu od 3. maja i o namjerama da uputi u Beograd general-potpukovnika W. D. Morgana na razgovor za rješenje problema oko upravljanja u Julijskoj krajini1024
127.Izvještaj vojne misije Portree od 5. maja 1945. Glavnoj komandi savezničkih snaga o razgovoru s general-potpukovnikom Petrom Drapšinom povodom zategnute situacije i mogućem sukobu u Julijskoj krajini1032
128.Izvještaj feldmaršala Harolda Aleksandera od 5. maja 1945. predsjedniku vlade Velike Britanije Vinstonu Čerčilu o situaciji u Julijskoj krajini i odnosima s maršalom Josipom Brozom Titom1036
129.Izvještaj feldmaršala Harolda Aleksandera od 7. maja 1945. predsjedniku vlade Velike Britanije Vinstonu Čerčilu o situaciji u Julijskoj krajini i odlasku u Beograd general potpukovnika W. D. Morgana na razgovor s maršalom Josipom Brozom Titom1038
130.Izvještaj feldmaršala Harolda Aleksandera od 9. maja 1945. Kombiniranom odboru načelnika generalštabova i Britanskim načelnicima generalštabova o razgovorima general-potpukovnika W. D. Morgana s maršalom Josipom Brozom Titom za rješenje zategnute situacije u Julijskoj krajini1041
131.Izvještaj general-potpukovnika W. D. Morgana od 9. maja 1945. feldmaršalu Haroldu Aleksanderu o razgovorima s maršalom Josipom Brozom Titom radi rješenja spornih pitanja oko upravljanja u Julijskoj krajini1048
132.Zapisnik sa konferencije u Glavnoj komandi savezničkih snaga od 10. maja 1945. o procjeni razvoja situacije u Julijskoj krajini poslije razgovora general-potpukovnika W. D. Morgana s maršalom Josipom Brozom Titom o osposobljavanju luke Venecija i povlačenju savezničkih snaga iz Zadra1052
133.Izvještaj feldmaršala Harolda Aleksandera od 10. maja 1945. Kombiniranom odboru načelnika generalštabova i Britanskim načelnicima generalštabova o završnim razgovorima general-potpukovnika W. D. Morgana maršalom Josipom Brozom Titom i njegovim prijedlozima za rješenje krize u Julijskoj krajini i o dislokaciji savezničkih snaga u Gorici, Tržiču i Trstu1067
134.Zapisnik sa sjednice zajedničkog odbora za planiranje Glavne komande savezničkih snaga, održane 10. maja 1945, radi procjene situacije i potrebnih snaga za potpunu okupaciju Julijske krajine1073
135.Zapisnik sa sjednice zajedničkog odbora za planiranje Glavne komande savezničkih snaga, održane 13. maja 1945, o procjeni situacije zbog zaoštravanja odnosa s Jugoslavijom, o povlačenju savezničkih snaga iz Zadra i Visa i evidenciji osoblja zaposlenog u savezničkim ustanovama1078
136.Vaređenje feldmaršala Harolda Aleksandera potčinjenim starješinama da, zbog zaoštrene situacije u Julijskoj krajini, izrade planova za hapšenje i internaciju svih Jugoslavena u Italiji1083
137.Nota vlade Demokratske Federativne Jugoslavije od 17. maja 1945. vladi Velike Britanije na notu od 15. maja radi pravednog rješenja problema upravljanja u Julijskoj krajini1086
138.Nota vlade Demokratske Federativne Jugoslavije od 21. maja 1945. vladi Velike Britanije kojom se prihvaća prijedlog za uspostavljanje Savezničke vojne uprave u Julijskoj krajini i da se povedu razgovori za rješenje drugih spornih pitanja u tom području1090
139.Nota vlade Demokratske Federativne Jugoslavije od 24. maja 1945. vladi Velike Britanije zbog jednostrane akcije o ulasku savezničkih snaga na čitavo sporno područje Slovenskog primorja1092
140.Direktiva predsjednika vlade Velike Britanije Vinstona Čerčila od 30. maja 1945. feldmaršalu Haroldu Aleksanderu da izvrši sve potrebne pripreme za napad na Pulu1093
141.Nota vlade Sjedinjenih Američkih Država od 2. juna 1945. vladi Demokratske Federativne Jugoslavije kojom traži da se potpiše sporazum o uspostavljanju privremene Savezničke vojne uprave u Julijskoj krajini1096
142.Sporazum između vlade Demokratske Federativne Jugoslavije i vlada Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država od 9. juna 1945. o uspostavljanju privremene Savezničke vojne uprave u Julijskoj krajini1100
Registar1105
BIBLIOTEKA